Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / BILPARKEN I STAVANGER KOMMUNE - STAUS OG UTVIKLING I FORHOLD TIL KLIMA- OG MILJØUTFORDRINGENE EL-BILSATSING Forslag til vedtak: Kommunalstyret for miljø og utbygging tar saken til etterretning og anbefaler at avdelingene og virksomheten legger om til mer miljøvennlige kjøretøy, spesielt el-biler og gassbiler med biogass avtale. Kommunalstyret støtter rådmannens forslag om en vurdering av elbilbehovet ved alle virksomhetene med tanke på en gradvis oppbygging av infrastruktur. 1

2 BILPARKEN I STAVANGER KOMMUNE - STAUS OG UTVIKLING I FORHOLD TIL KLIMA- OG MILJØUTFORDRINGENE EL-BILSATSING Hva saken gjelder Kommunen vedtok 14. juni 2010 Klima- og miljøplan for Stavanger. I planen er det et uttalt mål at kommunen skal gå foran ved å velge best mulig teknologi til egne kjøretøy. Kommunalstyret for Miljø og utbygging hadde en sak om status og utvikling til behandling , sak 37/11 og gjorde da følgende enstemmige vedtak: Kommunalstyret for miljø og utbygging legger til grunn at miljøvennlige kjøretøy benyttes av Stavanger kommune i henhold til intensjonene dersom slike kjøretøy for øvrig tilfredsstiller kravene til sikkerhet, funksjonalitet og totaløkonomi. KMU ber om en oppfølgingssak som blant annet belyser kommunens kjøp av biogasskvoter for egne biler. Det er også viktig å si innledningsvis at kommunen har en policy som prioriterer bruk av gange, sykkel og kollektiv. Men når en først skal og må bruke biler, så er kravene til bilparken viktig. Dagens situasjon Tabellen nedenfor viser bilparken i de ulike avdelinger og foretak i dag med oversikt over omfang, type kjøretøy og hvilke drivstoff som brukes. Det blir også gitt en beskrivelse av prosesser og utfordringer tilknyttet omlegging til mer miljøvennlige kjøretøy. Foretak/Avdeling Ant. kjøretø y Elbil/ Hybri d Natur -gass Biogass Bensin Diesel Leasing Eie Park/vei/idrett/renovasjo n Transportplan/geodata Stavanger eiendom Politisk sekretariat Oppvekst/Levekår IT Vann og avløp Plan og anlegg Byggdrift NIS Hjemmebaserte tjenester SUM Endringer Renovasjon IKS ) Gjelder bilparken for drift av avfall fra Stavanger. Tabellen viser den samlede bilpark som er eid eller leaset av foretak og avdelinger i Stavanger kommune. Det er til sammen 361 kjøretøy. Av disse kjøretøyene er ca 320 personbiler, varevogner og pick-up. 25 er lastebiler i ulike kategorier. I tillegg til disse 361kjøretøyene kommer spesialbiler og anleggsmaskiner. Renovasjon IKS er nevnt, da de er en viktig leverandør av tjenester for kommunen og er pålagt, i henhold til politisk vedtak, å velge biogassdrevne kjøretøy. 2

3 Hovedtyngden av bilene går fortsatt på bensin og diesel. Men det har vært en klar dreining fra diesel til bensin, noe som er en forbedring i forhold til nitrogendioksyd (NO 2 ), men ikke i forhold til CO 2. Den store endringen ligger i ny avtale med hjemmebaserte tjenester i den nye avtalen. Antall klimanøytrale biler (el- og gassbiler med biogassavtale) har økt fra 12 til 53. Det vi si at 15 % av bilparken kjører med klimanøytralt drivstoff. I tillegg er det flere som kommenterer at de har utgående leasing på dieselbiler i løpet av året og da vil gå for el eller gassbiler. Biogassen kommer fra Mekjarvik avløpsanlegg og blir ledet inn i Lyses gassnett. Biogass er per definisjon klimanøytral, all den tid den er fremstilt av biologisk (fornybar) materiale som råstoff. De 127 bensinbilene som brukes i hjemmebaserte tjenester er alle lavutslippsbiler med utslipp under 79 g CO 2 /km, etter krav i innkjøpsavtalen. NO x utslippet er 13 som også er bra. Det har vært møter med alle parter i hjemmebaserte tjenester for å informere om de nye kjøretøy, demonstrasjoner, prøvekjøring og drøfting av innkjøp og leasing. Det har imidlertid en skepsis til å gå for elbil til alle før det er prøvd mer ut praksis. Hjemmehjelpstjenesten har nå 15 biler og erfaringene så langt er svært positive. Utfordringer ved omlegging til mer miljøvennlig bilpark Tidligere år har det vært utfordringer i forhold til utvalg de krav til standard og sikkerhet som kommunen stiller i forhold til brukerne og leasing prisen på disse. Der har det skjedd en revolusjon de siste to år. Fra siste årsskiftet ble det også gjort en endring i regelverket ved at leie av elbiler ble fritatt for mva. For kommunens nye kontrakt betyr det at leieprisen pr bil og mnd. blir redusert med 693 kr. Justert oversikt pr. januar 2014: Bensin Biopgass X El XX Leie kr/bil/mnd 3 896, , ,04 Driftskostnader pr bil for 4 år og km/år kr kr X ) Biogassbil er dyrere pga. at det bare er 2 steder i landet som disse bilene kan brukes dvs. markedet/etterspørselen for brukte gassbiler er mindre enn for bensinbiler. XX ) Elbiler er fritatt for bompenger og parkeringsavgift og har billigere drivstoff (el mot bensin). Reelle brukskostnader for el-bil er derfor bedre enn det oppstillingen viser. I oppstillingen ser vi at kostnader til å drive bilene er kr lavere for elbil enn for bensinbil. Dette gjelder for 4 år og km/år. Selv om en betaler noe mer for biogassen enn for naturgass, ligger prisen for biogass fortsatt % under tilsvarende diesel-pris. Service og driftssikkerhet Kommunen jobber for at de ansatte også skal ha brukervennlig tilbud. Brukerne har for eksempel gitt klart til kjenne at det er lite ønskelig for hjemmehjelpen på Tasta å kjøre til Auglend for å fylle gass som drivstoff. Det må altså bygges opp infrastruktur med drivstoffstasjoner og ladepunkter som tilfredsstiller brukernes behov. Stavanger kommune jobber aktivt sammen med Lyse om utvikling av tilbud både på ladepunkter og gasstasjoner. Antall ladepunkter er fordoblet de siste to år og det er nå ca 150 ladepunkter i Stavanger og 250 på Nord-Jæren og dette skal videreutvikles i bydelene. Dette er også lagt inn som bestemmelse i kommuneplan om ladepunkter på alle nye anlegg. For alle nye gasstasjoner bygger nå Lyse også opp hurtigladestasjoner for elektrisitet. Det vil si at el-biler kan lades opp i løpet av ca minutter. I tillegg til infrastrukturen, så er det også viktig å være klar over at elbilene foreløpig har begrenset rekkevidde (den blir stadig bedre og mer driftssikker) og må ha tilgang til ladning. Også gassbilene 3

4 har mindre rekkevidde og må fylle tanken omtrent dobbelt så ofte som en diesel eller bensindreven bil. Kommunen har tilrettelagt lading av el-bilene til hjemmehjelpstjenesten med base på Storhaug. Tilsvarende vurderes nå ved hovedadministrasjonsbyggene i sentrum hvor det nå vurderes en egen bilpoolordning med elbiler. Etter hvert vil det også inngås som en del av satsingen ved de ulike avdelingene og bydelstjenestene. Styrke og robusthet Ett av problemene med gassdrevne lastebiler er at de foreløpig ikke kan leveres med motorer over 280 Hk. Det blir for lite for de mange av våre bruksområder, sier Renovasjonen IKS. De har likevel gått til innkjøp av den første gassdereven komprimatorbil i 2010, slik de ble pålagt av Stavanger kommune, Renovasjonen. Det har fungert så tilfredsstillende at de nå har 7 slike biler. Ellers er problemet mer marginalt, dvs at bilen går litt senere i tunge motbakker. Som nevnt i tidligere sak har Plan og anlegg store tippbiler og en stor tipp/kranbil. De kjører hele tiden med fulle lass og ligger dermed med en gjennomsnittlig vekt på 26 tonn, og vurderer også å kjøpe inn en tilhenger eller to, og vil da få en vogntogvekt opp mot 50 tonn. De krever langt større motorer enn 280 HK. Plan og anlegg uttaler at gassdrevne lastebiler vil være aktuelt for dem så snart disse kan håndtere vekten av kjøretøyene med henger på en akseptabel måte. Biogasskvote for egne biler Kommunen får kjøpe 100 % biogass på kjøretøy til sine biler. Vi har stimulert til at flere bruker denne muligheten, men ikke gitt noen pålegg. Kommunen har også hatt som politikk at vi ser på biogass som et like godt miljøtiltak som el-biler. I forhold til utslipp av klimagasser er biogassbilene minst like gode som el-biler. Det vil alltid være en drøfting av hvilken el-kraft en bruker for å lade elbilene og regnskapet blir avhengig av om det er ren kraft eller nordisk- eller europeisk miks. Men det kan inngås avtale om opprinnelsesgaranti for fornybar kraft på tilsvarende måte som en kjøper biogass. Dette er også bakgrunnen for betydelig vekst i denne gruppen biler. Taxiavtale Kommunen har også ved sin siste taxiavtale stilt krav om at leverandøren av taxitilbudet skal kunne stille elbiler og gassbiler med biogassavtale til disposisjon ved forhåndsbestilling. For øvrig skal taxileverandøren også ha biler med lave utslipp av klimagasser og NO 2 utslipp. Sammendrag og videre arbeid Kommunen har det siste året inngått flere avtaler og endringer som styrker kommunens miljøprofil i kjøretøyparken. Men vi er på mange måter nå kommet i en situasjon der teknologien og prisene på de mer miljøvennlige kjøretøyer går raskere enn kommunens greier å håndtere i avtaler og omstillinger. Det skjer mye positivt, men det vil ta sin tid for å integrere en tilfredsstillende miljøprofil i hele kommunens virksomhet. Kommunen vil sammen med sentrale samarbeidspartnere, jobbe videre med etablering av infrastruktur for el- og gassbiler. Kommunen vil selv videreutvikle konseptet som Renovasjonen har gjort overfor sine leverandører Renovasjonen IKS, der de pålegges å investere i gassbiler og bruk av biogass. Foretakene har dessuten meddelt at de vil følge opp kommunens klima- og miljøambisjoner i sine i reviderte kontrakter vedrørende leasing og innkjøp. Dette følges opp i den årlige rapportering til miljøvernsjefen. Det gjennomføres også kurs for økonomikjøring. Dette vil redusere skader og uhell, samt gi en positiv effekt for økonomi og miljø. 4

5 Rådmannens kommentar Rådmannen ser positivt på det arbeid som gjøres innen transport i kommunen og ser det som viktig at omlegging av bilparken til mer miljøvennlige kjøretøy skjer i pakt med det tilbud som gis i markedet. Rådmannen oppfordrer alle avdelinger til å være bevisst på kjøp og leasing av de til enhver tid mest miljøvennlige kjøretøy dersom de for øvrig tilfredsstiller de nødvendige krav til funksjonalitet og kostnader. Rådmannen vil anbefale at kommunen går til innkjøp av elbiler til hjemmebaserte tjenester når nåværende leasingavtale opphøres. Det gjøres også en kartlegging og vurdering av el-bilbehovet ved alle virksomheter og deretter en plan for tilrettelegging av infrastruktur med ladepunkter. Denne vil inngå som tiltak i HØP. Forslag til vedtak Kommunalstyret for bymiljø og utbygging tar saken til etterretning og anbefaler at avdelingene og virksomheten legger om til mer miljøvennlige kjøretøy, spesielt el-biler og gassbiler med biogass avtale. Kommunalstyret støtter rådmannens forslag om en vurdering av elbilbehovet ved alle virksomhetene med tanke på en gradvis oppbygging av infrastruktur. Leidulf Skjørestad direktør Olav Stav miljøvernsjef Vedlegg: Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 5

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER . Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER KUNDE Agder Kollektivtrafikk AS KONTAKTPERSON Thomas Ruud Jensen TEMA SELSKAP FORFATTERE Analyse av innovasjoner

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene Sammendrag: Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene TØI rapport 1216/2012 Forfatter(e): Harald Aas, Rolf Hagman, Silvia Olsen, Jardar Andersen, Astrid Amundsen Oslo 2012 80 sider I flere

Detaljer

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Revidert etter kommunestyrevedtak 13.10.2010 med unntak av FairTrade 1 SAK: Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Mål: Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? - Økonomiske analyser av Finn Jørgensen Terje A. Mathisen Gisle olvoll Handelshøgskolen i odø enter for Innovasjon og edriftsøkonomi

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Vedtatt av kommunestyret 18. juni 2014 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Tidshorisont 3 1.3 Forankring 4 1.4 Status i Ski 4 2 Lading og

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy Sammendrag: Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Forfattere: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt Oslo 2013 134 sider Elektrifisering av kjøretøy er

Detaljer

Energi- og klimaplan for Bærum kommune

Energi- og klimaplan for Bærum kommune Utkast nov. 2012 Energi- og klimaplan for Bærum kommune 2013 2017 BÆRUM KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status klimaproblematikk og klimagassutslipp... 5 2.1 Økt fokus på klimaproblematikk...

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Vår ref: CB Deres dato: 30.5.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Norsk

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Innst. S. nr. 86. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:11 (2002-2003)

Innst. S. nr. 86. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:11 (2002-2003) Innst. S. nr. 86 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:11 (2002-2003) Innstilling fra næringskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Olav Akselsen, Grethe Fossli,

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer