Mobil energibruk kommunal transport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobil energibruk kommunal transport"

Transkript

1 Handlingsprogram / tiltaksdel Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem Kommunens egen virksomhet Mobil energibruk kommunal transport Sammenfatning Gruppering av tiltak tallene angir antall kommuner med konkretiserte tiltak innen temaet) 1. Lavutslippsbiler og handlingsplan for innkjøp av biler. Innkjøp av en el-bil. 14 (tallet angir antall kommuner med tiltak innen dette temaet) 2. Utrede / vurdere muligheten for anleggsmaskiner på biodiesel Kollektivt og sykkel/gang til jobb. Tilskudd til sykkel til jobb (Svelvik) Miljøvennlige arbeidsreiser, tjenestebiler, lavutslippsbiler, kollektivt, samkjøring Redusert reiseaktivitet, videokonferanser, telefonmøter, hjemmekontor. 3 (Stokke, Tjøme, Hof) 6. Klimakvoter. 3 (Sandefjord, Larvik, Re) Sammenfatning og drøfting Alle kommunen har fokus på lavutslippsbiler i egen virksomhet. Enkelte skal lage handlingsplaner for bruk av lavutslippsbiler, noen har allerede gått til slike innkjøp og skal øke antallet. Andre har bestemt seg for å kjøpe en elbil for å få erfaring. Det er i dag et bredt spekter med elbiler og stadig nye modeller kommer til. Også andre former for lavutslippsbiler finnes på markedet, som kan dekke kommunenes behov. Det kan være grunnlag for et felles prosjekt kommunene i mellom, der både mulige alternativer til biler, fyllestasjoner for lavutslippsdrivstoff og etablering av ladestasjoner kan trekkes inn. Mulig at det bør splittes på 3-4 separate prosjekter, men at de ses i sammenheng. Nøtterøy kommune trekker for øvrig frem klimanøytralt bilregnskap som et tiltak som kan hevdes å være et mål, men likefult konkret og målbart. Anleggsmaskiner trekkes frem av 6 kommuner spesielt og muligheten for å benytte biodiesel. En rekke anleggsmaskiner benytter diesel. Det kommer nye varianter av biodiesel på markedet som burde gi grunnlag for en bred bruk av biodiesel. En bør kunne gå sammen om å motivere aktører til å levere riktig biodiesel til anleggsmaskiner i hele fylket. 5 kommuner har satt fokus på å redusere utslippet fra reiser til og fra jobb. Det oppfordres fra noen til å reise kollektivt. Oppfordring til å sykle og gå trekkes også frem. 1

2 Et tiltak for å motivere til mer sykkelbruk er sykle til jobb aksjoner. Sykle til jobb aksjoner bør kunne være et felles aksjonspunkt for alle kommunene i fylket. Dette gjelder for eksempel felles infomateriell. Svelvik trekker dessuten frem tilskudd for å sykle til jobben. Kanskje kan også parkeringsrestriksjoner trekkes frem for å øke bruk av sykle og kollektivt. (Det er fra enkelte hold, ikke disse planene, foreslått å ta avgift for p-plasser der avgiften benyttes til å sponse de som tar kollektivt evt sykler.) Arbeidsreiser er fokusert på av 9 av de 14 kommunene. Her trekkes frem bruk av tjenestebiler, tjenestebiler som er lavutslippsbiler herunder el-biler, benytte kollektivt der det er mulig samt samkjøring. Arbeidsreiser bør ha et felles fokus hos alle kommunene lage felles kjøreregler for arbeidsreiser? 3 kommuner fokuserer dessuten på det å reduserer reisebehovet. Dette ved bruk av videokonferanser og telefonmøter. Her kan det sikkert også benyttes Skype i større grad uten at dette er nevnt. For å redusere arbeidsreisene nevnes det også mer bevisst bruk av hjemmekontor. Det å redusere reiseomfanget bør ha et grunnleggende fokus hos alle. Kjøp av klimakvoter for å kompensere for klimgassutslippet fra kommunens virksomhet trekkes frem av 3 kommuner. En kan på den måten sies å bli klimanøytral. Flere kommuner bør kunne se på dette. Den enkelte kommune Kommune Horten Delmål Mobil energibruk kommunal transport (oversikten over delmål kan være mangelfull for noen kommuner) Hovedmålsetting Kommunen skal bli klimanøytral innen 2020 Delmål fram mot 2016 (alle med basis i 2010-tall) 3. Redusere utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet med 30 %. 4. Redusere utslipp fra kommunens transportbehov med 30%. Tiltak innen Mobil energibruk kommunal transport (Rød skrift indikerer at teamet også forekommer et annet sted i analysen) 1. Ved neste behov for utskifting av bilparken, sette krav til maksimalt utslipp, og vurdere lavutslippsbiler som elbiler / hybridbiler. 2. Oppfordre de ansatte å reise kollektivt til møter/kurs og lignende, så sant dette er praktisk mulig. 3. Vurdere å sette miljøkrav til innleide maskinentreprenører. Miljøsertifisering, Euro-standard på motorer eller lignende. 4. Oppfordre de ansatte til å gå / sykle / reise kollektivt / kjøre sammen til jobben. Vurdere incitamenter. 2 Merknad Ansvarsplassering

3 Holmestrand Kommunens bilpark skal omfatte 10 elbiler innen 2013 og fossilt drivstoff skal fases ut innen Utarbeide handlingsplan for anskaffelse av kommunale biler. Bilene skal uttestes før endelig beslutning tas. 2. Utrede overgang til klassifisert biodiesel på anleggsmaskiner. Ikke ansvarsplassering Ikke økonomiske vurderinger Tønsberg Reduksjonsmål klimagassutslipp Innen 2020 skal klimagassutslippene i Tønsberg reduseres med 20 % i forhold til 1990 nivå (Kyoto-basis). Uten Esso: Kjøp/leasing av lavutslippsbiler i kommunale virksomheter (Lag plan 2010). I 1991 var klimagassutslippet tonn CO2 ekvivalenter 1990-utslippet var nasjonalt 4 % høyere enn i Forutsetter samme endring for Tønsberg, dvs 1990-utslippet var dermed tonn. Innen 2020 skal klimagassutslippene reduseres med 20 % i forhold til 1990 nivå, dvs utslippet skal da være tonn CO2 ekvivalenter. I 2006 var klimagassutslippet ca tonn CO2 ekvivalenter. Reduksjonen blir da tonn. Sandefjord Hovedmål Sandefjord kommune skal legge til rette og arbeide aktivt for at utslippet av klimagasser fra kommunens egen virksomhet reduseres. Delmål Sandefjord kommune skal bli klimanøytrale på egen transportvirksomhet innen Sandefjord kommune skal redusere sitt klimagassutslipp fra egen transportvirksomhet og privat kjøretøy i kommunens tjeneste (kjøregodtgjørelse). 1. Klimakvoter kjøpes for å kompensere for egne utslipp fra fyringsolje og transportvirksomhet. 2. Legge til rette for at ansatte i Sandefjord kommune kan benytte alternativer til bil ved arbeidsreiser. 3. Vurdere overgang til biodiesel eller annet mer miljøvennlig drivstoff på kommunens tjenestebiler og anleggsmaskiner. Ikke ansvarsplassert. Kostnadsberegning for tiltak 1, ellers ikke. Ikke tidsplanlagt utover planens virketid. 3

4 Larvik Hovedmål 1. Klimagassutslippene skal reduseres med 20 prosent av nivå innen Kommunens egen virksomhet skal være et forbilde på miljøvennlig energibruk. Innen 2012 skal kommunens egen virksomhet være klimanøytral på energibruk. Delmål 30 prosent av kommunens biler går på alternativt drivstoff i Sykkelandelen for arbeidsreiser økes til 8 prosent i Bli klimanøytral på egen transportvirksomhet innen Utarbeide handlingsplan for innkjøp av kommunale biler. 2. Utrede overgang til biodiesel (klassifisert) på anleggsmaskiner. 3. Legge til rette for at ansatte i kommunen kan benytte alternativer til egen bil ved tjenestekjøring (for eksempel kommunale sykler til korte avstander, kommunal elbil for de som ikke har tilgang på tjenestebil). 4. Delta i sykle-til jobben - aksjonen. 5. Kjøpe klimakvoter for å kompensere for utslipp fra egen transportvirksomhet. Ikke ansvarsplassert. Tiltakene er kostnadsberegnet. 4-årig handlingsplan Svelvik Redusere utslipp fra kjøring i kommunens tjeneste. Antall kommunalt ansatte som benytter sykkel til/fra/i jobb skal økes. 6. Tilskudd for sykling i jobb, og tilskudd for sykling mellom hjem og jobb. 7. Tjenestebiler til disposisjon for kommunalt ansatte 8. Innkjøp av elektriske biler, hybridbiler og nye typer mindre forurensende biler. Ansvar Tidsfrister «Sykkeltariff»/ km Sande Klimanøytral på egen transportvirksomhet innen Redusere utslippene fra kjøring i kommunens tjeneste. Sykkelandelen for arbeidsreiser økes til 8 prosent i Utarbeiding av handlingsplan for framtidige bilinnkjøp for å få en helhetsvurdering av dette. 2. Utrede overgang til biodiesel (klassifisert) på anleggsmaskiner. 3. Legge til rette for at ansatte i kommunen kan benytte alternativer til egen bil ved tjenestekjøring (for eksempel kommunale sykler, kommunal elbil for de som ikke har tilgang på tjenestebil). 4. Delta i sykle til jobben -aksjonen. Ansvarsplassert Tidsfrist Ikke ressursberegnet Hof 1. Gradvis overgang fra diesel og bensin til mer miljøvennlige drivstoff. 2. Redusere utslipp fra arbeidsreiser (fra hjemmet til arbeidssted i kommunen). 3. Redusere behovet for tjenestereiser. 4. Klimanøytral kjøretøypark fra Ladestasjon for elbiler ved herredshuset og på Veset. 2. Smarte arbeidsreiser. 3. Videokonferanser og telefonmøter. 4. Økt bruk av hjemmekontor. 5. Bedre reiseplanlegging i fbm møter og kurs. 6. Innkjøp av minst én elbil. Ansvarsplassering, Prosess for gjennomføring, Prioritet 4

5 Re Øke bruken av mer CO 2 -nøytralt drivstoff Kompensere egne klimagassutslipp ved løp av utslippskvoter. 1. Kommunen skal bruke CO 2 -nøytralt drivstoff på alle sine tjenestebiler/maskiner fortest mulig, og seinest innen Ved utskifting av biler og maskiner skal disse være tilrettelagt for alternative drivstoffer. 2. Kommunen kjøper utslippskvoter for tjenestereiser med fly. 3. Kommunen kjøper utslippskvoter tilsvarende sitt utslipp fra kommunal mobil virksomhet (kjøring, maskiner og utstyr). 4. Flere tjenestebiler til disposisjon for kommunalt ansatte. Ikke ansvarsplassering Ikke økonomivurdering Ikke tidsplan Andebu Løsninger som reduserer kjøretøybasert transportbehov skal vektlegges i arealplanarbeidet. 1. Kommunen skal vurdere miljøvennlige biler til bruk i sine virksomheter. Ansvarsplassert Starttidspunkt 5

6 Stokke Gradvis overgang fra diesel og bensin til mer miljøvennlige drivstoff. Redusere utslipp fra arbeidsreiser (fra hjemmet til arbeidssted i kommunen). Redusere behovet for tjenestereiser Klimanøytral kjøretøypark fra Handlingsplan/ miljøkriterier for innkjøp av kommunale biler. 3. Smarte Arbeidsreiser. 4. Telefonmøter. 5. Påvirke til å benytte kollektivtransport til møter og kurs. 6. Bedre reiseplanlegging i fbm møter og kurs. 7. Innkjøp av minst én elbil. Nøtterøy Klimanøytral egen kjøretøypark innen Klimanøytrale egne anleggsmaskiner innen 2018 Redusere utslipp fra arbeidsreiser (hjem-kommunen) Tjøme Redusere antall km kjøregodtgjørelser med 20 % innen 2020, med utgangspunkt i 2009-nivå. Hjemmetjenesten skal i framtiden benytte elbiler eller lavutslippsbiler ( utslipp under 100g/km) som tjenestebil. Redusere utslipp fra arbeidsreiser (fra hjemmet til arbeidssted i kommunen). 1. Klimanøytralt bilregnskap 2. Overgang til biodiesel (klassifisert) på anleggsmaskiner. 3. Oppfordre til kameratkjøring, kampanje for sykling og bruk av kollektivtransport m.v. 4. Utrede mulig infrastruktur for bruk av lavutslippskjøretøy som el-biler og / eller andre biler med 0-utslipp eller lavutslipp. Nøtterøy kommune søker å benytte tjenestebiler med lavt eller null utslipp. 1. Innkjøp av elbiler eller lavutslippsbiler. 2. Mer samkjøring. 3. Ladestasjon for elbiler ved kommunehuset og pleiehjemmet. 4. Videokonferanser og telefonmøter. 5. Mer bruk av data. 6. Miljøvennlige arbeidsreiser. Ansvarsplassering Tidsplan Ressursvurderinger Oppfølging pol. Saker Generelt ansvar, Økonomivurdering, Noen tidsfrister Lardal - - 6

Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 2012 Innkjøp og miljøledelse Oppsummering Gruppering av tiltak (tallene angir antall kommuner

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 01 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 01 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunen som samfunnsutvikler og samfunnsaktør Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 2012 Landbruk Oppsummering Gruppering av tiltak (tallene angir antall kommuner

Detaljer

Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner

Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner Oppsummert av Jon Østgård og Bjørn Aschjem pr 16.08.2012 Oppsummering av temaer og problemstillinger som er synlige i kommunestyrenes vedtak. NB.

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-14/5848-2 30362/14 14.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 29.04.2014

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Regionalplan for energi og klima 2010-2020

Regionalplan for energi og klima 2010-2020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Handlingsprogam for ns egne virksomheter 20152020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Bygg og anlegg energibruk og

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

En grønnere Normisjon. En rapport om hvordan Normisjon kan ta miljøhensyn på alvor

En grønnere Normisjon. En rapport om hvordan Normisjon kan ta miljøhensyn på alvor En grønnere Normisjon En rapport om hvordan Normisjon kan ta miljøhensyn på alvor 2 Utvalget som har utarbeidet rapporten ble nedsatt av generalsekretæren våren 2007. Utvalget har bestått av: Olav Moe

Detaljer

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører Klima- og energiplan for Svelvik kommune 2010 Forord Svelvik kommune har tenkt og handlet miljøvennlig i mange år. Vi har ikke alltid vært like flinke, men blir stadig bedre. Denne planen gir en oversikt

Detaljer

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS Kokebok for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen Veileder Mobilitetsplanlegging Finansiert av: - FutureBuilt - Framtidens byer Stavanger - Statens vegvesen

Detaljer

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Denne lille oppskriften skal være en praktisk guide til hvordan virksomheten din kan få oversikt over sine utslipp og utarbeide handlingsplaner for å redusere utslippene. Oppskriften

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020 Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold Båthavnen i Horten 1. Innledning / kommunens rolle

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Nordreisa kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010 Nordreisa kommunestyre

Nordreisa kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010 Nordreisa kommunestyre Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/5465-11 Arkiv: K22 Saksbehandler: Dag Funderud Dato: 31.05.2010 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010 Nordreisa kommunestyre

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune 2014 997,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Aust-Agder

Detaljer

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Organisering av arbeidet... 6 3 Bakgrunn...

Detaljer

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Stokke Rådhus (SR) Antall årsverk 75 Organisasjonstype Kommunal E-Post Postadresse postmottak@stokke.kommune.no Postb.24, 36 STOKKE Besøksadresse Nygaardsallè,

Detaljer

Energi- og klimaplan for Bærum kommune

Energi- og klimaplan for Bærum kommune Utkast nov. 2012 Energi- og klimaplan for Bærum kommune 2013 2017 BÆRUM KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status klimaproblematikk og klimagassutslipp... 5 2.1 Økt fokus på klimaproblematikk...

Detaljer

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018.

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018. KLIMAPLAN 2008-2018 ble lagt fram for behandling i Miljø-, energi- og transportkomiteen, formannskap og kommunestyret med følgende innstilling fra rådmannen: Innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer