Årsmelding og årsregnskap Sørum kommunale eiendomsselskap KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF"

Transkript

1 Årsmelding og årsregnskap 2011 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Styrets vedtak av

2 Innholdsfortegnelse Årsmelding... 3 For videre behandling av dokumentet... 3 Styrets vedtak... 3 Daglig leders innstilling... 3 Informasjon om foretaket... 3 Opprettelse og formål... 3 Revisjon... 3 Virksomhetens art/tjenesteområder... 3 Styrets sammensetning... 4 Styrets arbeid... 4 Årets drift... 4 Resultatregnskap... 4 Årsresultat... 4 Personalet... 5 Arbeidsmiljø... 5 Likestilling... 5 Tiltak iverksatt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven... 5 Sikring av etisk standard... 6 Tiltak mot diskriminering... 6 Universell tilgjengelighet... 6 Virksomhetens påvirkning på det ytre miljøet... 6 Tilbakemelding fra brukerne... 6 Aktiviteten i foretaket gjennom Årsregnskap Rapporter etter intern kontoplan Resultatregnskap Investeringsregnskap Balanseregnskap Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan Obligatoriske rapporter etter ekstern kontoplan (KOSTRA-rapportering) Regnskapsskjema A driftsdel Regnskapsskjema B investeringsdel Regnskapsskjema C balanseregnskapet Noter Note 1 Anskaffelse og anvendelse av midler/spesifikasjon av endring i arbeidskapital Note 2 Foretakets pensjonsforpliktelser Note 3 Aksjer og andeler Note 4 Avsetning og bruk av avsetninger Note 5 Kapitalkonto Note 6 Regnskapsprinsipp virkning av endringer Note 7 Anleggsmidler Note 8 Investeringsprosjekter under arbeid Note 9 Langsiktig gjeld Note 10 Egenfinansiering Detaljert driftsregnskap pr kostnadssted Detaljert investeringsregnskap pr kostnadssted

3 Årsmelding For videre behandling av dokumentet Styrets vedtak Daglig leders forslag til årsmelding og årsregnskap fastsettes som årsmelding og årsregnskap for 2011 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Styret overlater til kommunestyret å disponere mindreforbruket. Daglig leders innstilling Daglig leders forslag til årsmelding og årsregnskap fastsettes som årsmelding og årsregnskap for 2011 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Styret overlater til kommunestyret å disponere mindreforbruket. Informasjon om foretaket Opprettelse og formål Foretaket er et kommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Sørum kommunestyre, sak nr. 0058/03 i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner av nr. 107, kap Sørum kommunale eiendomsselskap KF skal ivareta eieransvaret for kommunens bygningsmasse og sikre at de verdier som er nedlagt i eiendomsmassen blir ivaretatt. Dette innebærer å forvalte, drifte og vedlikeholde eiendomsmassen i samsvar med vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper. Foretaket har også ansvar for oppgradering av bygningsmessige forhold som følge av nye forskriftskrav, unntatt forskriftskrav som utløses av endrede brukerbehov. Foretaket leverer renholdstjenester og brukertjenester i henhold til inngåtte avtaler Revisjon Østre Romerike Distriktsrevisjon, org nr reviderer foretaket. Virksomhetens art/tjenesteområder Sørum kommunestyre er den formelle eier av alle kommunale bygg. SK Eiendom KF har via sitt styre den praktiske oppfølging og drift av våre eiendommer. SK Eiendom har ansvaret for hele livsløpet til eiendommene og deres bygg. Fra planlegging av nye til avhending/salg av gamle eller uhensiktmessige bygg. Vi er derfor organisert slik: Prosjekt prosjektutvikling, -styring samt byggeledelse. 3

4 Byggforvaltning leiekontrakter, vedlikeholdsplaner, eiers ansvarsområde. Byggservice drift av bygg, brukerservice og håndverktjenester. Renholdsservice Renhold av alle kommunens bygg. Styrets sammensetning Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF er et kommunalt foretak som ihht loven eies 100% av Sørum kommune. Styrets sammensetning er regulert gjennom foretakets vedtekter og er som følger: Kommunestyret velger tre representanter Hovedtillitsvalgt i Sørum kommune En representant valgt blant de ansatte i foretaket Styret har følgende sammensetning i funksjonstiden : Medlemmer Ola Brændjord, Sp - leder Marianne Grimstad Hansen, H - nestleder Jane Bråthen, SV Wenche Mjønerud, for de ansatte i Sørum kommune Tore Nilsen, for de ansatte i selskapet Varamedlemmer Rune Viestad, SV Svein Aalling, H Kristin Barker, for de ansatte i Sørum kommune Lars-Arne Biedilæ, for de ansatte i selskapet Styrets arbeid Styret har i 2011 hatt 12 styremøter (inkludert styreseminar) og har behandlet 15 formelle saker og 29 saker til orientering. Årets drift Resultatregnskap Resultatet for 2011 viser et årsoverskudd på kr ,- mens det var budsjettert med å gå i balanse. Avvik mellom budsjett og regnskap framkommer i drift og investeringer. Driftsregnskapet: Avvik på kontogruppe 39 er inntekt på merverdirefusjon fra investeringsprosjekter. Investeringsregnskapet: Avvik i investeringsregnskapet i forhold til budsjett er at hele investeringsbeløpet er med i budsjett 2011, mens prosjektene realiseres over flere år framover. Årsresultat Styret overlater til kommunestyret å disponere mindreforbruket. 4

5 Personalet Det er 56,97 årsverk fordelt slik: Renholdstjenesten 33,43 (33,97 fra pga. kantinedriften). Drift av bygninger 9,00 Håndverkere 6,00 Kantinedrift 0,54 Tjenesten er overført til Aktivitetssentret Ledelse og prosjektstyring 8,00 Gjennomsnittlig sykefravær var i 2011 på 9,00%. Sykefraværet er preget av langtids sykefravær. SK Eiendom er fra 2010 godkjent som lærebedrift. Dette innebærer at vi kan gi en tilfredsstillende opplæring i læreplanen innen tømrerfaget. Vi har en lærling under opplæring som er ferdig sommeren Vi har også hatt utplasseringer fra NAV for å hjelpe personer å komme seg ut i arbeidslivet igjen. 3 personer har i perioder på 3 6 måneder vært utplassert hos oss. Arbeidsmiljø Det er også i 2012 (for 2011) gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser for å avdekke eventuelle fysiske eller psykososiale problemer i arbeidsmiljøet. Disse resulterer i HMS-handlingsplaner, hvor aktuelle tiltak beskrives og senere gjennomføres. Det er ikke registrert yrkesskader i løpet av året. De ansatte ved byggservice og renholdsservice tilbys besøk hos bedriftshelsetjeneste hvert annet år med mulighet for vaksiner og kontroll. Likestilling Fordelingen på kvinnelige og mannlige arbeidstakere har vært ca 60/40 %. På renhold er det 34 kvinner og 4 menn. Drift og håndverk utgjør 15 menn og på Kuskerud er det 4 kvinner og 4 menn. Når det gjelder likestilling har foretaket en særskilt utfordring da flesteparten av stillingshjemlene tradisjonelt oppfattes som enten typisk mannsdominerte yrker (drift og håndverk) eller typisk kvinnedominerte yrker (renhold). Tiltak iverksatt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sitat fra loven: 4. Forbud mot diskriminering Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon. Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre. Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven her. Forskjellsbehandling i arbeidslivet må i tillegg være nødvendig for utøvelsen av arbeid eller yrke. Forbudet mot diskriminering i paragrafen her omfatter diskriminering på grunn av funksjonsevne som er nedsatt, antas å være nedsatt, har vært nedsatt eller vil kunne bli nedsatt, samt diskriminering av en person på grunn av dennes forhold til en person med nedsatt funksjonsevne. Det er forbudt å medvirke til brudd på diskrimineringsforbudet i paragrafen her. Diskriminering som skyldes mangelfull fysisk tilrettelegging, er uttømmende regulert i 9 og 12. 5

6 Foretaket har ikke hatt situasjoner hvor nedsatt funksjonsevne har vært aktuell å behandle ved nyansettelser. Den enkelte ansatte i SKE blir vurdert og tilrettelegging foretatt i samarbeid med lege og NAV. Tiltak utover dette har ikke foretaket. Sikring av etisk standard Foretaket jobber systematisk med etikk. De etiske retningslinjene er gjennomgått i personalmøter i alle foretakets virksomheter. Personalmøtene er også arenaer for diskusjoner vedrørende etiske problemstillinger. De etiske retningslinjene blir også systematisk presentert ved nytilsettelser. Tiltak mot diskriminering Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Å forskjellsbehandle vil si å behandle en part dårligere enn en annen på grunn av personens trosbekjennelse, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, kjønn, homofil legning, leveform eller politisk orientering. Diskriminering som finner sted på grunn av kjønn, seksuell orientering, alder, etnisitet eller religion, er regulert av lover som gjelder på ulike samfunnsområder. SKE har personer med forskjellig etnisk opprinnelse og sikkert forskjellige trosbekjennelse. Dette er uproblematisk å håndtere i vårt daglige arbeid. Spesielle tiltak utenom respekt for den ansatte er ikke foretatt. Universell tilgjengelighet Universell tilgjengelighet er lovpålagt og inngår i alle våre nye prosjekter. Alle skoler, barnehager og institusjoner skal være universell tilgjengelig. I eksisterende bygningsmasse er det en kontinuerlig oppgradering der det er fokus på dette. Noen av våre boliger er ikke tilpasset selv om noe arbeid er utført i Vi vil i løpet av 2012 samarbeide med seksjonen som tildeler boligene og få en helhetlig plan på bruken av disse. Virksomhetens påvirkning på det ytre miljøet Virksomheten kan medføre miljøpåvirkning når det gjelder utslipp til luft og vann som følge av vår drift, hvis vi ikke har systemer til å fange dette opp. Bruk av plantevernmidler krever sertifikat og riktig bruk. Våre oljetanker må etterses ved visse intervaller for å unngå utslipp. PCB i vinduer vil ved utskifting leveres til godkjent oppsamlingsplass. Lysarmaturer med PCB er skiftet ut i alle bygg (2010) og levert godkjent deponi. Asbestsanering utføres av godkjente saneringsfirmaer. Tilbakemelding fra brukerne Våren 2009 ble det foretatt en undersøkelse blant våre brukere. Undersøkelsen var Web-basert og utført av eksternt firma. Spørsmålene var rettet til virksomhets- og seksjonsledere som mottar tjenester fra SK Eiendom KF. Resultatet var meget bra. Ny undersøkelse foretas etter planen høsten i

7 Aktiviteten i foretaket gjennom har også vært fylt med mye aktivitet. Den store utviklingen i kommunens bygningsmasse gjør det nødvendig og stiller krav til at SK Eiendom KF omstiller seg til ny drift ved behov. Driftspersonalets oppgaver har vært i sterk omstilling spesielt de siste 4-5 årene. Sykefravær var i %. Gode resultater i medarbeiderundersøkelser bekrefter at vi har et godt arbeidsmiljø, nødvendig utstyr og tilrettelegging av arbeid der det er nødvendig. Kommunestyret har vedtatt at foretaket skal egenfinansiere en del av investeringene. Som note 10) viser har vi etter opprettelsen av foretaket egenfinansiert kr ,- hvor kr ,- er dekket i Prosjektene er: Utviklingsplan 2011 kr ,- Kirkegårder kr ,- Blaker barnehage kr ,- Vesterskaun skole, paviljong 2 kr ,- Frogner skole, ombygging kr ,- Rådhuskomplekset kr ,- Rådhus utomhus (20%) kr ,- Kjøp av gnr 41, bnr 12 kr ,- I regnskap 2011 er det inntektsført kr ,- fra mva refusjon på våre byggeprosjekter. Refusjonen skal inntektsføres på drift og har dekket de vedtatte krav vi har til egenfinansiering. Ved hjelp av en utfasing i løpet av 5 år skal all mva refusjon benyttes til egenfinansiering. Det vil si at kommunene etter dette ikke har mulighet til å benytte midlene til annet enn egenfinansiering av byggeprosjekter. Utfasingen sier at 20% av refusjonen i 2010 skal benyttes til egenfinansiering, stigende med 20% pr år til 2014 med 100% til egenfinansiering. I 2011 er altså kravet 40%. I Sørum kommune har det tidligere kun vært benyttet midler til ekstra vedlikehold (i tillegg til egenfinansieringen) og ikke til ordinær drift. Byggforvaltning Deltakelse i byggeprosjekter: Vi har fortsatt stort fokus på å etablere nybygg som er best mulig med tanke på drift, energi og vedlikehold. Dette krever at byggforvaltning bidrar i for- og detaljprosjekt fasene. ENØK: Vi har stort fokus på energibruk i våre bygg. Ved hjelp av ENØK analyser legger vi inn ønskede tiltak i rulleringer av utviklingsplanen. Årsrapport for 2011 viser at totalforbruket på våre bygg har hatt en forventet nedgang i energiforbruket. Investeringene til energibesparelsene viser besparelser. SKE har et inndekningskrav fra de aktuelle bygg på 5,2 millioner som skal nedbetales i løpet av 8 år. Vi vil i løpet av 2012 starte en dialog med virksomhetslederne hvor vi viser reelle besparelser på deres bygg. Idrettsparken, Sørvald og Nordli er framtidsrettet med flere moderne energikilder, noe som vil bidra til at også disse byggene blir miljøvennlige og energigunstig. Vedlikehold: Kommunale bygg: I 2011 fikk vi på plass en vedlikeholdsplan (fra 2001), en utviklingsdel (fra 2010) og en energidel (fra 2011). Dette vil sikre at vi kan ha en langsiktig og helhetlig planlegging av tekniske installasjoner i våre bygninger. Vi vurderer om planen også skal inneholde en grøntdel (fra 2012) som viser disse aktiviteter. Kommunegartner er på plass fra våren

8 Boligene: Har også i 2011 hatt fokus på å kunne holde en nøktern/bra standard til våre leietakere. Noen av leietakerne er svært krevende i forhold til boevne. Dette har innflytelse på drift og vedlikehold. Vi har i løpet av 2011 hatt store utfordringer knyttet til beboeres slitasje på leilighetene. Forvaltning av utleieboliger: SK Eiendom KF ivaretar eieransvaret for utleieboligene i kommunen. Forvaltningen av leiekontraktene ble overtatt fra boligkontoret i Videre ble alle bofelleskap overført til SK Eiendom KF i Dette er boliger med bemanning. Bekkefaret, Bekkedroga, Heggelia 1, Sennerud og Sørvald. 42 leiligheter og 4 personalbaser. Dette fungerer bra med de rutiner som er lagt opp, og på grunn av tett oppfølging er husleierestansene drastisk redusert. Tilstansbefaringer fra SK Eiendom KF avdekker en lav boevne hos noen av våre leietakere. Utfordringene ligger i oppfølging av disse beboerne som ikke oppfyller sine plikter som leietaker. Dette medfører at standarden i boligene blir forringet. Mye tid går med til gjentatte oppfølginger av restanse, utbetaling av garantier, oppfølging ved utløp av husleiekontrakter, atferdsproblemer m.m. SK Eiendom KF har tatt initiativ (2010) for å få et bedre samarbeid med NAV. Det er avholdt flere møter for å avklare og se på rutiner rundt utfordringer ved boligforvaltningen. Byggservice Drift: I løpet av 2011 har vi overtatt Nordli barnehage og Sørum sykehjem blitt tatt i bruk. Nye eller rehabiliterte bygg er kompliserte anlegg, og det blir ekstra utfordring på driftsoperatørene i perioden etter overtagelse. På bygg med døgndrift er det ekstra viktig at alle tekniske funksjoner fungerer optimalt. Brukertjenester: Etterspørselen etter brukertjenester var i 2011 var noe nedadgående. Byggservice merker også en økning i brukertjenester for byggforvaltning i kommunale boliger. Krevende beboergruppe krever også her større ressurser. Håndverk: 2011 har vært et år preget av noen store prosjekt på håndverkssiden. Fra sommeren har vi bygd om tannlegearealene på Frogner skole. Bestillingen på arbeidene kom i juni 2011 og skulle helst stå ferdig til skolestart. Dette er krevende med tanke på planlegging og utførelse. Arbeidene var ferdig i uke 44 og ble tatt i bruk i I tillegg har håndverksgruppa fortsatt arbeidet med brannsikringstiltak på kommunale bygg. Byggene friskmeldes brannteknisk så fort de nødvendige tiltakene er gjennomført, og dette arbeidet fortsetter inn i Håndverk har også et økende antall oppdrag knyttet til inn og utflytting i kommunale boliger, samt løpende tilstandsbefaringer på disse. Håndverkerne har i 2011 tatt i bruk elektronisk timesanking- og regnskapssystem som pilotgruppe. Dette skal forbedre fakturerings- og regnskapsrutinene. Renholdsservice Det er også i 2011 arbeidet med å gå fra manuelt renhold til mer maskinelt renhold der det er mulig. Dette gir et raskere, ergonomisk mer riktig og bedre resultat av behandlingen på gulvene. Ved hjelp av maskinene og rutiner skal renholdsservice vise en forbedring av effektiviteten. Rapport avlegges 1. gang høsten

9 Prosjekt Det har også i 2011 vært stor aktivitet med større byggeprosjekter. Utearealene ved Sennerud barnehage er ferdigstilt våren Under produksjon var Sørum sykehjem. Noe utvendig arbeid gjenstår. Nordli barnehage var innflyttingsklar i januar Utredning av nye prosjekter tar også store ressurser. Blaker barnehage, Melvold ungdomsskole, Sørum rådhus, 3 kirkegårdsutredninger og Blaker aldersheim for å nevne de største. Ominnredning av tannlegearealene på Frogner skole, paviljong nr III til Vesterskaun skole. I STYREMØTE FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Jane Bråthen styreleder Anette Carnarius Elseth nestleder Kjell Egil Skjønhaug Wenche Mjønerud Harald Ringstad 9

10 Årsregnskap Rapporter etter intern kontoplan Av hensyn til behovet for økonomisk styrings- og ledelsesinformasjon føres foretakets regnskap etter et resultatorientert regnskapsprinsipp og med bruk av Norsk Standard kontoplan. Følgende rapporter er framstilt i henhold til den interne kontoplanen: Resultatregnskap Investeringsregnskap Balanseregnskap I tillegg gis en oversikt over sammenhengen mellom årsresultat, slik det framkommer ved bruk av det resultatorienterte regnskapsprinsippet, og netto driftsresultat, slik det framkommer ved bruk av det finansielt orienterte regnskapsprinsippet foretaket er pålagt å benytte i sin regnskapsrapportering til staten. 10

11 Resultatregnskap KONTO- TEKST REGNSKAP REVIDERT OPPRINNELIG REGNSKAP GRUPPE 2011 BUDSJETT BUDSJETT 2010 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Leieinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Andre driftsinntekter: Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Stat, fylke, andre kommuner Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Merverdiavgift på anskafffelser Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, matriell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeførte tap Sum andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT

12 KONTO- TEKST REGNSKAP REVIDERT OPPRINNELIG REGNSKAP GRUPPE 2011 BUDSJETT BUDSJETT 2010 DRIFTSRESULTAT Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraordinære innt./kostn ÅRSRESULTAT Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån MER/-MINDREFORBRUK

13 Investeringsregnskap REGNSKAP REVIDERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2011 BUDSJETT BUDSJETT 2010 Administrasjonslokaler Utviklingstiltak, ENØK Barnehager Skoler Helsestasjoner Eldresentre Institusjoner Omsorgsboliger Bibliotek Kom. idrettsbygg og -anlegg Kirkegårder, gravlunder Offentlige plasser, grøntanlegg Kjøretøy, maskiner Sum investeringer Egenkapitalinnskudd KLP Sum finansieringsbehov Salgsinntekt fast eiendom Mottatte tilskudd/refusjoner Bidrag fra private Bruk av ubundne kapitalfond Overført fra driftsregnskapet Bruk av lånemidler Udekket finansieringsbehov Sum finansiering

14 Balanseregnskap 1 EIENDELER REGNSKAP REGNSKAP Anleggsmidler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Foretakets eiendomsmasse , , Byggeprosjekter , , Bebygde tomter , , Ubebygde tomter , , Utleieboliger , , , ,28 12 Transportmidler, inventar, maskiner Biler og maskiner , , Inventar og utstyr , , , ,00 13 Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP , , Pensjonsmidler , , , ,00 Sum anleggsmidler , ,28 Omløpsmidler 15 Kortsiktige fordringer KOMFAKT - utestående fordringer , , Bostøtte kommunale boliger , , Sykerefusjon - NAV , , Hjelpekonto feriepenger , , Refusjonskrav merverdiavgift , , Andre kortsiktige fordringer ,73 0, Premieavvik pensjon , , Avgift av premieavvik , , , ,25 17 Forskuddsbetalte kostnader og påløpne ikke forfalte inntekter Avregning strømkjøp ,28 0, ,28 0,00 19 Bankinnskudd, kontanter Driftskonto , , OCR-konto , , Skattetrekkskonto , , , ,49 Sum omløpsmidler , ,74 SUM EIENDELER , ,02 14

15 2 GJELD OG EGENKAPITAL REGNSKAP REGNSKAP Egenkapital Kapitalkonto , ,74 Sum egenkapital , ,74 Banklån Banklån , , Ubrukte lånemidler , ,46 Sum banklån , ,54 23 Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser , , Avgift av pensjonsforpliktelser , , , ,00 Sum langsiktig gjeld , ,54 Kortsiktig gjeld 24 Leverandørgjeld Leverandørgjeld , , Motkonto for memoriakonti , , , ,38 26 Skatt, arbeidsgiveravgift, kontingent Forskuddstrekk , , Oppgjørskonto utg. mva 6 457, , Påløpt arbeidgiveravgift , , , ,38 28 Avsetninger for forpliktelser Fond for park- og grøntformål ,00 0, Udisponert mindreforbruk , , Ubundne kapitalfond ,82 0, , ,39 29 Annen kortsiktig gjeld Påløpte feriepenger , , Arb.g.avg. påløpte feriepenger , , Påløpte renter , , Annen kortsiktig gjeld , , , ,59 Sum kortsiktig gjeld , ,74 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,02 15

16 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan Fra årsresultat til netto driftsresultat Årsresultat i henhold til resultatregnskapet Kostnader vedtatt dekket av tidligere års overskudd 0 0 Avdrag på lån Avskrivninger Regnskapsmessig gevinst ved salg av eiendom 0 0 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond 0 0 Bruk av bundne driftsfond 0 0 Bruk av ubundet investeringsfond 0 0 Overført investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond 0 0 Netto driftsresultat i henhold til regnskapsskjema A Fra årsresultat til regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Årsresultat i henhold til resultatregnskapet Kostnader vedtatt dekket av tidligere års overskudd 0 0 Avdrag på lån Avskrivninger Regnskapsmessig gevinst ved salg av eiendom 0 0 Avsatt til ubundet investeringsfond 0 0 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

17 Fra netto driftsresultat til regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Netto driftsresultat i henhold til regnskapsskjema A Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond 0 0 Bruk av bundne driftsfond Bruk av likviditetsreserve 0 0 Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Overført til investeringsregnskapet Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

18 Obligatoriske rapporter etter ekstern kontoplan (KOSTRA-rapportering) Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak 9 innebærer at foretakets regnskap skal framstilles i følgende skjemaer: Regnskapsskjema A driftsdel Regnskapsskjema B investeringsdel Regnskapsskjema C balanseregnskapet 18

19 Regnskapsskjema A driftsdel TEKST REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2011 BUDSJETT BUDSJETT 2010 Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

20 Regnskapsskjema B investeringsdel TEKST REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2011 BUDSJETT BUDSJETT 2010 Investeringer i anleggsmidler Egenkapitaltilskudd KLP Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsdelen Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2009. Kommunestyrets vedtak av 17.12.08

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2009. Kommunestyrets vedtak av 17.12.08 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2009 Kommunestyrets vedtak av 17.12.08 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak...3 Enstemmig vedtak i styremøte 16.10.2008...3 Innledning...3 Foretakets

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2012. Styrets forslag av 22.09.11

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2012. Styrets forslag av 22.09.11 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2012 Styrets forslag av 22.09.11 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 5 Kommunens bygningsmasse... 5 Driftsoppgaver og brukertjenester...

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2014 Styrets forslag av 25.09.13 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver og brukertjenester...

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2010 Styrets forslag av 29.10.09 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF... 5 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012 Sak 107/12 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2006 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2006 Side 2 Regnskap 2006 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2010 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 22. okt 2010 Utskrift av vedtak i sak 22/09 av 22. oktober 2009 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14 Sørum kommunale eiendomsselskap KF sbudsjett 2015 Styrets forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver

Detaljer

Sørum kommune Årsregnskap 2014

Sørum kommune Årsregnskap 2014 Sørum kommune Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rapporter etter intern kontoplan... 4 Resultatregnskap... 5 Investeringsoversikt... 8 Balanseregnskap... 9 Sammenhengen mellom intern

Detaljer

Sørum kommune Årsregnskap 2009

Sørum kommune Årsregnskap 2009 Sørum kommune Årsregnskap 2009 Sørum kommune Årsregnskap 2009 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rapporter etter intern kontoplan... 4 Resultatregnskap... 5 Investeringsoversikt... 8 Balanseregnskap...

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2013 B 2013 Rådm B 2013 Kst

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 19.12.07, sak 83, 84, 85 og 86/07 0 Side 0 av 29 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer