Sørum kommune Årsregnskap 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum kommune Årsregnskap 2009"

Transkript

1 Sørum kommune Årsregnskap 2009 Sørum kommune Årsregnskap

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rapporter etter intern kontoplan... 4 Resultatregnskap... 5 Investeringsoversikt... 8 Balanseregnskap... 9 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan Fra årsresultat til netto driftsresultat Fra årsresultat til regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Fra netto driftsresultat til regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Obligatoriske rapporter etter ekstern kontoplan (KOSTRA-rapportering) Regnskapsskjema 1 A driftsregnskapet Regnskapsskjema 1 B driftsregnskapet Regnskapsskjema 2 A investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2 B investeringsregnskapet Regnskapsskjema 3 balanseregnskapet Regnskapsskjema 4 økonomisk oversikt - drift Regnskapsskjema 5 økonomisk oversikt - investering Noter Note 1 Anskaffelse og anvendelse av midler/spesifikasjon av endring i arbeidskapital Note 2 Kommunens pensjonsforpliktelser Note 3 Kommunens garantiansvar Note 4 Fordringer på og gjeld til interkommunale ordninger Note 5 Aksjer og andeler Note 6 Avsetninger og bruk av avsetninger Note 7 Kapitalkonto Note 8 Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 og 28a Note 9 Organisering og langsiktig gjeld Note 10 Anleggsmidler Note 11 Gebyrfinansierte selvkosttjenester Note 12 Andre utlån og forskutteringer Konsernregnskap Driftsregnskap konsern Balanseregnskap konsern Detaljert driftsregnskap pr kostnadssted Detaljert investeringsregnskap pr. kostnadssted Sørum kommune Årsregnskap

3 Innledning Med hjemmel i kommunelovens 48 nr 6 har Kommunal- og regionaldepartementet 15.desember 2000 fastsatt en forskrift om årsregnskap og årsberetning som regulerer framgangsmåten for behandlingen av kommunens regnskap og årsmelding. I henhold til denne forskriften skal årsregnskap for 2009 avlegges innen 15.februar Årsregnskapet, med rådmannens forslag til hvordan et eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan disponeres, eller hvordan et eventuelt regnskapsmessig merforbruk bør inndekkes, fremmes som sak for økonomiutvalget. På bakgrunn av denne saken, revisjonserklæringen og kontrollutvalgets uttalelse, avgir økonomiutvalget innstilling til kommunestyret som foretar den endelige behandlingen av årsregnskapet. Med dette framlegges Sørum kommunes årsregnskap for Resultatregnskapet viser et positivt årsresultat på kr ,92, men et negativt netto driftsresultat på kr ,60. Korrigert for avsetninger til fond, bruk av fond og tilbakeføring av avskrivninger, blir regnskapet positivt med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,92. Balansen viser en egenkapital på kr ,59. Regnskapet er også lagt ut på Sørum kommunes internettsider (www.sorum.kommune.no). Sørumsand, 17.februar 2010 Stein Kr Andersen Økonomisjef Sørum kommune Årsregnskap

4 Rapporter etter intern kontoplan Av hensyn til behovet for økonomisk styrings- og ledelsesinformasjon føres Sørum kommunes regnskap etter et resultatorientert regnskapsprinsipp og med bruk av Norsk Standard kontoplan. Følgende rapporter er framstilt i henhold til den interne kontoplanen: Resultatregnskap Investeringsoversikt Balanseregnskap I tillegg gis en oversikt over sammenhengen mellom "årsresultat", slik det framkommer ved bruk av det resultatorienterte regnskapsprinsippet, og "netto driftsresultat", slik det framkommer ved bruk av det finansielt orienterte regnskapsprinsippet som kommunene fortsatt er pålagt å benytte i sin rapportering av økonomisk statistikk til staten. Sørum kommune Årsregnskap

5 Resultatregnskap Sørum kommune Årsregnskap

6 KONTO- TEKST REGNSKAP REVIDERT OPPRINNELIG REGNSKAP GRUPPE 2009 BUDSJETT BUDSJETT 2008 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Brukerbetaling Frie inntekter: Skatt på formue og inntekt Skatt på eiendom Rammetilskudd Tilskudd fra staten Leieinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Andre driftsinntekter Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Overføringer til private Overføringer til lag/org Interkommunale selskaper Stat, fylke, andre kommuner Kommunale foretak Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Merverdiavgift på anskafffelser Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, matriell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeførte tap Sum andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Sørum kommune Årsregnskap

7 KONTO- TEKST REGNSKAP REVIDERT OPPRINNELIG REGNSKAP GRUPPE 2009 BUDSJETT BUDSJETT 2008 DRIFTSRESULTAT Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraordinære innt./kostn Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgningsposter BUKS' bevilgningskonto Sum tilleggsbevilgninger ÅRSRESULTAT Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån MER/-MINDREFORBRUK Sørum kommune Årsregnskap

8 Investeringsoversikt REGNSKAP REVIDERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2009 BUDSJETT BUDSJETT 2008 Administrasjonslokaler m.v Nytt økonomisystem NAV-kontor IT-investeringer Sum investeringer Egenkapitalinnskudd KLP Utlån Sum investeringer og utlån Finansielle poster Salgsinntekt fast eiendom Bruk av ubundne kapitalfond Overført fra driftsregnskapet Anleggsbidrag Mottatte avdrag på utlån Låneopptak Sum finansiering Udekket Sørum kommune Årsregnskap

9 Balanseregnskap 1 EIENDELER REGNSKAP REGNSKAP Anleggsmidler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 110 Bygninger Kommunens eiendomsmasse , , Pågående bygg- og anleggsprosjekter Byggeprosjekter 7 083, , Jord- og skogbrukseiendommer Kommuneskogen , , , ,44 12 Transportmidler, inventar, maskiner 123 Biler og maskiner Biler og maskiner , , Inventar og utstyr IKT-utstyr og programmer , , , ,00 13 Finansielle anleggsmidler 135 Investeringer i aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd KLP , , Pensjonsmidler , , Egenkapital kommunale foretak , , Egenkapital interkommunale selskaper (IKS) , , Aksjekapital , , Utlån Sosiale lån , , Startlån (inkl. etablerings- og utbedringslån) , , Tapsavsetning Startlån , , Andre utlån og forskuteringer , , , ,87 Sum anleggsmidler , ,31 Omløpsmidler 15 Kortsiktige fordringer 150 Fordringer på private KOMFAKT - utestående fordringer , , KOMFAKT - utestående fordringer , , KOMFAKT - utestående fordringer , , KOMFAKT - utestående fordringer , , KOMFAKT - utestående fordringer , , KOMFAKT - utestående fordringer , , KOMFAKT - utestående fordringer , , KOMFAKT - utestående fordringer , , KOMFAKT - utestående fordringer , , KOMFAKT - utestående fordringer ,00 0, KOMFAKT - utestående fordringer , , KOMFAKT - utestående fordringer , , KOMFAKT - utestående fordringer 2 000, , KOMFAKT - utestående fordringer ,50 0, KOMFAKT - utestående fordringer ,00 0, KOMFAKT - øreavrunding 0,00 1,26 Sørum kommune Årsregnskap

10 REGNSKAP REGNSKAP Fordringer på kommuner 152 Fordringer på staten Sykerefusjon -NAV , , Refusjonskrav merverdiavgift , , Andre kortsiktige fordringer Andre kortsiktige fordringer , , Forskudd/endringer på lønn , , Premieavvik pensjon , , Avgift av premieavvik , , , ,78 17 Forskuddsbetalte kostnader og påløpne ikke forfalte inntekter Forskuddsbetalte, ikke forfalte kostnader 0,00 0, Avregning strømkjøp , , Avregning strømkjøp, idrettslag ,99 0, , ,99 19 Bankinnskudd, kontanter 190 Kontanter Kontantkasse - Skatteavdelingen 500,00 500, Kontantkasse - Bingsfoss ungdomsskole 1 000, , Kontantkasse - Voksenopplæringen 500,00 500, Kontantkasse - Sørum sykehjem 2 394, , Kontantkasse - Blaker Aldershjem 121,00 121, Bankinnskudd Driftskonto , , Kortkonto , , Sosialkontoret , , Utlån , , OCR-konto , , Klientkonto Bergen Energi , , Spotkonto Bergen Energi , , Depotkonto , , Eurokonto Bergen Energi , , Bankinnskudd for skattetrekk Skattetrekkskonto , , , ,69 Sum omløpsmidler , ,48 SUM EIENDELER , ,79 Sørum kommune Årsregnskap

11 2 GJELD OG EGENKAPITAL REGNSKAP REGNSKAP Egenkapital 205 Egenkapital Kapitalkonto , ,39 Sum egenkapital , ,39 23 Pensjonsforpliktelser 230 Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser , , Avgift av pensjonsforpliktelser , , , ,00 Sum langsiktig gjeld , ,00 Kortsiktig gjeld 24 Leverandørgjeld 240 Leverandørgjeld Leverandørgjeld , , Annen kortsiktig gjeld Boligtilskudd , , Forfalte, ikke b etalte kostnader Forfalte, ikke betalte kostnader 0,00 0, , ,61 26 Skatt, arbeidsgiveravgift, kontingent Forskuddstrekk , , Påleggstrekk , , Bidragstekk 3 080, , Pensjonstrekk KLP arb.givers andel , , Pensjonstrekk SPK arb.givers andel , , SPK - midlertidig pensjontrekk 0,00 0, KLP - midlertidig pensjontrekk , , Fagforeningskontigenter 609,00 102, Opplysningsfond , , Andre trekk 2 518, , , ,60 27 Skyldige offentlige avgifter Oppgjørskonto merverdiavgift , , Oppgjørskonto merverdiavgift - skogen , , Påløpt arbeidsgiveravgift , , , ,34 28 Avsetninger for forpliktelser 285 Disposisjonsfond Tidsavgrensede disposisjonsfond , , Legater , , Fond for dekning av tilknytningsavgifter , , Fond for garantier - kultur , , IKT-fond , , Fond Sørum sykehjem , , Egenandelsfond , , Fond kvalitetskommuneprosjektet , ,00 Sørum kommune Årsregnskap

12 REGNSKAP REGNSKAP Fond for kirkeformål , , Fond for gang- og sykkelveier , , Fond for forebyggende tiltak , , Fond for fredsreiser ungdomsskole ,00 0, Prinsippendringsfond , , Driftsfond , , Disposisjonsfond , , Udisponert overskudd , , Bundne driftsfond Tidsavgrensede bundne driftsfond , , Prosjekt nr 40004, Sørum sykehjem, gaver , , Prosjekt nr 40005, Sørum sykehjem, salg , , Prosjekt nr 40006, Fjuk bofellesskap, gaver , , Prosjekt nr 40007, Sørvald ald.pensj., gaver 500,00 500, Prosjekt nr 40008, Sørvald ald.pensj., salg , , Prosjekt nr 40009, Blaker ald.hjem, gaver , , Prosjekt nr 40011, Blaker ald.hjem, salg , , Prosjekt nr 40010, hjemmetjenesten, gaver 8 400, , Tapsfond husbankmidler , , Viltfond , , Fond byggesaksgebyrer , , Fond kart og oppmåling 0, , Ubundne kapitalfond Ubundne kapitalfond 0,00 0, Udekket finansiering av investeringer , , Bundne kapitalfond Bundne kapitalfond 0,00 0, , ,31 29 Annen kortsiktig gjeld 290 Forskudd fra kunder Depositum , , Forskuddsbetalt strøm, innkjøpsordningen , , Depositum innkjøpsordningen, fysisk strømkjøp , , Depositum innkjøpsordningen, finansielt strømkjøp , , Depositum innkjøpsordningen, strømkjøp idrettslagene , , Depositum innkjøpsordningen, Eurokonto , , Depositum innkjøpsordningen, kursendring Eurokonto , , Lønn Lønn , , Feriepenger Påløpte feriepenger , , Arb.g.avg. påløpte feriepenger , , Påløpte renter Påløpte renter 0,00 0, Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld , , Påløpt lønn pr , , Likviditetsreserve fra drift , , , ,54 Sum kortsiktig gjeld , ,40 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,79 Sørum kommune Årsregnskap

13 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan Fra årsresultat til netto driftsresultat Årsresultat i henhold til resultatregnskapet Kostnader vedtatt dekket av tidligere års overskudd 0 0 Avdrag på lån 0 0 Avskrivninger Regnskapsmessig gevinst ved salg av eiendom 0 0 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundet investeringsfond 0 0 Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Driftsmidler overført til investeringsregnskapet Netto driftsresultat i henhold til regnskapsskjema Fra årsresultat til regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Årsresultat i henhold til resultatregnskapet Kostnader vedtatt dekket av tidligere års overskudd 0 0 Avdrag på lån 0 0 Avskrivninger Regnskapsmessig gevinst ved salg av eiendom 0 0 Bruk av likviditetsreserven 0 0 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Sørum kommune Årsregnskap

14 Fra netto driftsresultat til regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Netto driftsresultat i henhold til regnskapsskjema Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av likviditetsreserve Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Overført til investeringsregnskapet Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Sørum kommune Årsregnskap

15 Obligatoriske rapporter etter ekstern kontoplan (KOSTRA-rapportering) Forskrift om årsregnskap og årsberetning 3 og 4 innebærer at kommunens regnskap skal framstilles i følgende skjemaer: Regnskapsskjema 1 A driftsregnskapet Regnskapsskjema 1 B driftsregnskapet Regnskapsskjema 2 A investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2 B investeringsregnskapet Regnskapsskjema 3 balanseregnskapet Regnskapsskjema 4 økonomisk oversikt drift Regnskapsskjema 5 økonomisk oversikt investering Sørum kommune Årsregnskap

16 Regnskapsskjema 1 A driftsregnskapet TEKST REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2009 BUDSJETT BUDSJETT 2008 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Inntekt fra kommunale foretak Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner, andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK Sørum kommune Årsregnskap

17 Regnskapsskjema 1 B driftsregnskapet TEKST REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2009 BUDSJETT BUDSJETT 2008 TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A) Fordelt slik: Grunnskoleseksjonen Barnehageseksjonen Barnevernseksjonen Helse- og sosialseksjonen PRO-seksjonen Kulturseksjonen Plan og utbyggingsseksjonen Servicesentret Fellesrådet m.v Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kommunalteknikk KF Bingsfosshallen i Sørum KF Østre Romerike brann- og redningsvesen Andre sentrale tilskudd Tilbakeført inntekt fra fond i seksjonene Tilbakeført avsetning til fond i seksjonene Tilbakeført premieavvik pensjon Tilbakeførte avskrivninger Tilbakeførte renter Innkjøpsordningen Ordinær drift Tilleggsbevilgningsposter BUKS' bevilgningskonto Tilleggsbevilgninger FORDELT TIL DRIFT Sørum kommune Årsregnskap

18 Regnskapsskjema 2 A investeringsregnskapet TEKST REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2009 BUDSJETT BUDSJETT 2008 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Sørum kommune Årsregnskap

19 Regnskapsskjema 2 B investeringsregnskapet TEKST REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2009 BUDSJETT BUDSJETT 2008 TIL INVESTERING I ANLEGGSMIDLER (fra skjema 2A) Fordelt slik: Byggeprosjekter - administrasjonslokaler Byggeprosjekter - barnehager Byggeprosjekter - skoler Byggeprosjekter - fritidsklubber Byggeprosjekter - helsestasjoner Byggeprosjekter - institusjoner Byggeprosjekter - omsorgsboliger Byggeprosjekter - idrettsanlegg Byggeprosjekter - kirkegårder Anleggsprosjekter - veier og gater Anleggsprosjekter - parker mv Anleggsprosjekter - distribusjon av vann Anleggsprosjekter - pumpestasjoner mv SUM INVESTERINGER Sørum kommune Årsregnskap

20 Regnskapsskjema 3 balanseregnskapet Sørum kommune Årsregnskap

21 TEKST REGNSKAP REGNSKAP EIENDELER A. Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , ,44 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån , ,87 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 B. Omløpsmidler Kortsiktige fordringer , ,79 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,69 SUM EIENDELER , ,79 EGENKAPITAL OG GJELD C. Egenkapital Disposisjonsfond , ,86 Bundne driftsfond , ,07 Ubundne investeringsfond 0,00 0,00 Bundne investeringsfond 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) , ,90 Regnskapsmessig merforbruk (drfit) 0,00 0,00 Udisponert investeringsregnskapet Udekket investeringsregnskapet , ,52 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,39 Endring av regnskapsprinsipp (drift) , ,98 Endring av regnskapsprinsipp (inv.) D. Gjeld Langsiktig gjeld: Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Pensjonsforpliktelse , ,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,07 Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,79 Sørum kommune Årsregnskap

22 Regnskapsskjema 4 økonomisk oversikt - drift Sørum kommune Årsregnskap

23 TEKST REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2009 BUDSJETT BUDSJETT 2008 Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Sørum kommune Årsregnskap

24 Regnskapsskjema 5 økonomisk oversikt - investering TEKST REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2009 BUDSJETT BUDSJETT 2008 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket/udisponert Sørum kommune Årsregnskap

25 Noter Forskrift om årsregnskap og årsberetning 5 innebærer at kommunen skal gi tilleggsopplysninger til regnskapet i form av noter: Note 1 Anskaffelse og anvendelse av midler/spesifikasjon av endring i arbeidskapital Note 2 Kommunens pensjonsforpliktelser Note 3 Kommunens garantiansvar Note 4 Fordringer på og gjeld til interkommunale selskaper og ordninger Note 5 Aksjer og andeler Note 6 Avsetninger og bruk av avsetninger Note 7 Kapitalkonto Note 8 Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 Note 9 Organisering og langsiktig gjeld Note 10 Anleggsmidler Note 11 Gebyrfinaniserte selvkosttjenester Note 12 Andre utlån og forskutteringer Sørum kommune Årsregnskap

26 Note 1 Anskaffelse og anvendelse av midler/spesifikasjon av endring i arbeidskapital TEKST REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2009 BUDSJETT BUDSJETT 2008 Anskaffelse av midler Inntekter driftsregnskap Inntekter kapitalregnskap Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsregnskap Utgifter kapitalregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Sørum kommune Årsregnskap

27 Note 2 Kommunens pensjonsforpliktelser Sørum kommune er medeier i Kommunal Landspensjonskasse og er derigjennom tilsluttet Felles kommunal pensjonsordning, Pensjonsordningen for sykepleiere og Pensjonsordningen for folkevalgte. Oversikten inkluderer også kommunens pensjonsforpliktelser i henhold til Pensjonsordningen for lærere i grunnskolen i Statens Pensjonskasse. Spesifisering av årets netto pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidler Amortisert premieavvik Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnader inkl. administrasjon Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse Premieavvik Årets premieavvik Amortisering av premieavvik Resultatføring dette år Premieavvik fra tidligere år Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik Estimatavvik Pensjon- Pensjon- Netto forpliktelser forpliktelser Faktisk pensjonsforpliktelse/pensjonsmidler Estimert pensjonsforpliktelse/pensjonsmidler Gjenstående amortisering Sørum kommune Årsregnskap

28 Note 3 Kommunens garantiansvar FIRMA eller ORGANISASJON GARANTIANSVAR GARANTIANSVAR GARANTIANSVAR PR PR UTLØPER: Romerike Avfallsforedling IKS - ROAF Lån nr Lån nr Lån nr Lån nr Lån nr Lån nr Lån nr Ikke oppgitt Samlet garantiansvar ROAF Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen Bergerjordet borettslag Elverhøy borettslag Brusletta barnehage Camenbert'n barnehage Ikke oppgitt Lunderåsen barnehage Ikke oppgitt A/L Sorknes barnehage A/L Sennerud barnehage Skogkanten barnehage TOTALT GARANTIANSVAR Sørum kommune Årsregnskap

29 Note 4 Fordringer på og gjeld til interkommunale ordninger Konto Andre kortsiktige fordringer 2009 Sum 0 Konto Annen kortsiktig gjeld 2009 Sum 0 Konto Tidsavgrensede bundne driftsfond 2009 Østre Romerike revisjonsdistrikt (ØRR) Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR) Skåningsrud skole Sum Se for øvrig note 8. Sørum kommune Årsregnskap

30 Note 5 Aksjer og andeler Egenkapitaltilskudd: Kommunal Landspensjonskasse Egenkapital, kommunale foretak: Sørum kommunale eiendomsselskap KF Egenkapital, interkommunale selskaper: Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS Romerike avfallsforedling IKS Aksjekapital: Sørumsand ASVO AS 4928 aksjer a kr NRV AS 3 aksjer a kr Norasonde AS Krogstad Miljøpark AS 100 aksjer a kr Sum aksjer og andeler Sørum kommune Årsregnskap

31 Note 6 Avsetninger og bruk av avsetninger TEKST REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2009 BUDSJETT BUDSJETT 2008 Samlet: Fond pr , , , ,62 Avsetninger , ,00 0, ,90 Bruk av avsetninger , ,00 0, ,69 Til avsetning senere år Netto avsetninger , , , ,83 Spesifisert etter fondstype: Regnskapsmessig mindreforbruk pr , , , ,69 Avsatt i driftsregnskapet ,92 0,00 0, ,90 Forbruk i driftsregnskapet , ,00 0, ,69 Regnskapsmessig mindreforbruk pr ,92-414, , ,90 Disposisjonsfond pr , , , ,46 Avsatt i driftsregnskapet , , , ,42 Avsatt ved prinsippendring 0,00 0, ,98 Forbruk i investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 Forbruk i driftsregnskapet , , , ,00 Disposisjonsfond pr , , , ,86 Bundne driftsfond pr , , , ,47 Avsatt i driftsregnskapet ,00 0,00 0, ,60 Forbruk i driftsregnskapet , ,00 0, ,00 Bundne driftsfond pr , , , ,07 Ubundne kapitalfond pr ,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt i investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 Forbruk i investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 Ubundne kapitalfond pr ,00 0,00 0,00 0,00 Bundne kapitalfond pr ,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt i investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 Forbruk i investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 Bundne kapitalfond pr ,00 0,00 0,00 0,00 Sørum kommune Årsregnskap

32 Note 7 Kapitalkonto Egenkapital , ,80 Kjøp av fast eiendom og anlegg Salg av fast eiendom og anlegg Nedskriving av fast eiendom og anlegg Aktiverte investeringer 7 309,79 Avskrivninger , ,00 Aksjekapital ,00 Egenkapitaltilskudd KLP , ,00 Egenkapital IKS Egenkapital kommunale foretak Utlån og forskutteringer , ,00 Korrigering av saldo sosiale lån ,07 Mottatte avdrag på utlån , ,27 Avdrag på lån Bruk av lånemidler Pensjonsmidler , ,00 Pensjonsforpliktelser , ,00 Avgift av pensjonsforpliktelser , ,00 Korrigering av ubalanse i det langsiktige balanseforholdet ,49 Egenkapital , ,39 Sørum kommune Årsregnskap

33 Note 8 Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 og 28a Østre Romerike revisjonsdistrikt Overføringer fra samarbeidende kommuner Samarbeidsordningens øvrige inntekter Sum inntekter Benyttet til dekning av utgifter Årsresultat Over-/underdekning overført fra foregående år Over-/underdekning som overføres til påfølgende år Interkommunal innkjøpsordning nedre Romerike Overføringer fra samarbeidende kommuner 0 0 Samarbeidsordningens øvrige inntekter Sum inntekter Benyttet til dekning av utgifter Årsresultat Over-/underdekning overført fra foregående år Over-/underdekning som overføres til påfølgende år Skåningsrud skole Overføringer fra samarbeidende kommuner Samarbeidsordningens øvrige inntekter Sum inntekter Benyttet til dekning av utgifter Årsresultat Over-/underdekning overført fra foregående år Over-/underdekning som overføres til påfølgende år Sørum kommune Årsregnskap

34 Note 9 Organisering og langsiktig gjeld Kommunen er organisert med tre kommunale foretak som juridisk sett er en del av kommunen, men som avlegger separate årsmeldinger og årsregnskaper. Sørum kommunale eiendomsselskap KF har vedlikehold og drift av kommunens eiendomsmasse som ansvarsområde, i tillegg til gjennomføringsansvar for bygningsmessige investeringer etter kommunestyrets vedtak. Sørum kommunalteknikk KF har vedlikehold og drift av kommunens veier, vannanlegg og kloakkanlegg som ansvarsområde, i tillegg til administrativt ansvar for forholdet til interkommunale selskaper med renovasjon og brann- og feiervesen som ansvarsområde. Foretaket har også gjennomføringsansvar for investeringer i veier, vannanlegg og kloakkanlegg etter kommunestyrets vedtak. Bingsfosshallen i Sørum KF har ansvaret for driften av denne flerbrukshallen. Kommunens samlede lånegjeld utgjør kr 875 millioner, fordelt på fem dellån. Av dette betjener Sørum kommunale eiendomsselskap KF kr 675 millioner, fordelt på tre dellån på henholdsvis kr 325 millioner, kr 200 millioner og kr 150 millioner. Sørum kommunalteknikk KF betjener kr 200 millioner, fordelt på to dellån på henholdsvis kr 175 millioner og kr 25 millioner. Dellånene forfaller i sin helhet til innløsning i Rentevilkårene følger 3-måneders NIBOR-rente. I samsvar med kommunens finansreglement avdras lånene med årlige beløp som tilsvarer foretakenes regnskapsførte avskrivninger. Sørum kommune Årsregnskap

35 Note 10 Anleggsmidler Varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang dette år Avgang dette år Tidligere års Årets Bokført verdi avskrivninger avskrivninger Kommunens eiendomsmasse ,00 0,00 0, , , ,00 Anlegg under utførelse ,44 0, ,41 0,00 0, ,03 Kommuneskogen ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Biler og maskiner ,00 0,00 0, , , ,00 IKT-utstyr og programmer ,00 0,00 0, , , ,00 Sum ,44 0, , , , ,03 Sørum kommune Årsregnskap

36 Note 11 Gebyrfinansierte selvkosttjenester For 2009 er rentesats 3,71 % benyttet ved tilføring av renter til selvkostfondene. Rentesatsen tilsvarer avkastningen på treårige statsobligasjoner, tillagt 1 prosentpoeng. Avsetningene til selvkostfond for 2009 er fastsatt i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 62/08. Fond for plan- og byggesak Beløp Inntekter Driftsutgifter Årets avgiftsavvik Fond Tilført renter Tilført overskytenede avgift 0 Underdekning på avgift Fond Inndekking rest kart og oppmåling Fond Fond for kart og oppmåling Beløp Inntekter Driftsutgifter Årets avgiftsavvik Fond Tilført renter Tilført overskytenede avgift 0 Underdekning på avgift Fond Dekkes av fond plan- og byggesak Fond Sørum kommune Årsregnskap

37 Note 12 Andre utlån og forskutteringer Konto Andre utlån og forskutteringer 2009 Tilbakebetalingsår Statens vegvesen: Forskuttering G/S langs Rv 171, Sørumsand NTP Østre Romerike Brann- og redningsvesen IKS: Taksert merverdi av overtatte varige driftsmidler Årlig nedregulering Sørumsand idrettsforening: Forskuttering av grusbane Ikke avtalt Frogner idrettslag: Forskuttering av kunstgressbane Ikke avtalt Sum Sørum kommune Årsregnskap

38 Konsernregnskap Konsernregnskapet er en samlet framstilling av resultat- og balanseregnskapene for Sørum kommune, Sørum kommunale eiendomsselskap KF, Sørum kommunalteknikk KF og Bingsfosshallen i Sørum KF. Konsernregnskapet er rensket for indirekte kostnader i kommunen, interne overføringer i foretakene og overføringer mellom kommunen og foretakene og overføringer foretakene i mellom. I tillegg er kommunens regnskap rensket for inntekter og utgifter i de interkommunale samarbeidsordningene etter kommunelovens 27 og 28a som Sørum kommune administrerer og som derfor inngår i Sørum kommunes budsjetter og regnskaper. Dette gjelder Østre Romerike revisjonsdistrikt, Interkommunal innkjøpsordning for Nedre Romerike og Skåningsrud skole. I konsernregnskapet er det da bare Sørum kommunes egen utgifter og inntekter ved samarbeidsordningene som inngår. Konserndriftsregnskapet er framstilt i tre regneark: Sørum kommunes årsregnskap fratrukket inntekter og utgifter i 27 og 28a-samarbeidene og fratrukket indirekte kostnader. Foretakenes årsregnskaper summert etter fratrekk av interne overføringer. Summen av kommunens nettoregnskap og foretakenes nettoregnskap fratrukket overføringer mellom kommunen og foretakene og overføringer foretakene i mellom. Konsernbalansen er framstilt i ett regneark: Summen av kommunens balanse og foretakenes balanse Sørum kommune Årsregnskap

39 Driftsregnskap konsern Sørum kommunes årsregnskap fratrukket inntekter og utgifter i 27 og 28a-samarbeidene og fratrukket indirekte kostnader. Foretakenes årsregnskaper summert etter fratrekk av interne overføringer. Summen av kommunens nettoregnskap og foretakenes nettoregnskap fratrukket overføringer mellom kommunen og foretakene og overføringer foretakene i mellom. Sørum kommune Årsregnskap

40 KONTO- TEKST REGNSKAP - KL 27/28- - INDIREKTE NETTO GRUPPE 2009 SAMARBEID KOSTNADER KOMMUNEN Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Brukerbetaling Frie inntekter: Skatt på formue og inntekt Skatt på eiendom Rammetilskudd Tilskudd fra staten Leieinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Andre driftsinntekter Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Overføringer til private Overføringer til lag/org Interkommunale selskaper Stat, fylke, andre kommuner Kommunale foretak Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Merverdiavgift på anskaffelser Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, matriell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeførte tap Sum andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Sørum kommune Årsregnskap

41 KONTO- TEKST REGNSKAP - KL 27/28- - INDIREKTE NETTO GRUPPE 2009 SAMARBEID KOSTNADER KOMMUNEN DRIFTSRESULTAT Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære inntekter/kostn. 84 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraordinære innt./kostn Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgningsposter 88 BUKS' bevilgningskonto Sum tilleggsbevilgninger ÅRSRESULTAT Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån 0 MER/-MINDREFORBRUK Sørum kommune Årsregnskap

42 KONTO- TEKST EIENDOM KOMTEK HALLEN - INTERNE SUM GRUPPE REGN 2009 REGN 2009 REGN 2009 OVERF. FORETAK Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Leieinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Andre driftsinntekter: Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Interkom.selskaper m.v Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Merverdiavgift på anskaffelser Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, matriell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeførte tap Sum andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Sørum kommune Årsregnskap

43 KONTO- TEKST EIENDOM KOMTEK HALLEN - INTERNE SUM GRUPPE REGN 2009 REGN 2009 REGN 2009 OVERF. FORETAK DRIFTSRESULTAT Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære inntekter/kostn. 84 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraordinære innt./kostn ÅRSRESULTAT Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån MER/-MINDREFORBRUK Sørum kommune Årsregnskap

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsmelding og årsregnskap 2011 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Styrets vedtak av 20.03.2012 1 Innholdsfortegnelse Årsmelding... 3 For videre behandling av dokumentet... 3 Styrets vedtak... 3 Daglig

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Ullensaker kommune Årsregnskap 2012

Ullensaker kommune Årsregnskap 2012 Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 3 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET... 4 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAPET... 7 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET... 8 5 ØKONOMISK

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling Fosnes kommune ÅRSREGNSKAP 2008 Økonomiske oversikter med noter Rådmannens innstilling FOTO: KNUT DYPVIK ÅRSREGNSKAP 2008 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e: Økonomiske oversikter og noter Økonomiske

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 15/67 Møtedato/tid: 7.5.215, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall:

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2014

EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2014 EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2014 1 Innhold EVJE OG HORNNES KOMMUNE... 1 Økonomisk oversikt Drift... 4 Økonomisk oversikt investering... 6 Regnskapsskjema 1a Driftsregnskapet... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole

ÅRSREGNSKAP 2013. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole ÅRSREGNSKAP Nordkisa skole Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Ullensaker kommune Årsregnskap Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 3 2 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer