Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av til årsbudsjett 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015"

Transkript

1 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av til årsbudsjett 2015

2 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett

3 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP Ksted: 3022 Eksterne finansieringstransaksjoner 0030 Bruk av lånemidler MVA-kompensasjon investeringer Mottatte avdrag på utlån Utlån Sum ksted: 3022 Eksterne finansieringstransaksjoner Ksted: 3025 Egenkapitaltilskudd KLP 0082 Egenkapitaltilskudd KLP Sum ksted: 3025 Egenkapitaltilskudd KLP Ksted: 3631 Hjemmebaserte tjenester - felles 0200 Entreprisekostnader Sum ksted: 3631 Hjemmebaserte tjenester - felles Ksted: 3831 IKT utvikling 0200 Entreprisekostnader Sum ksted: 3831 IKT utvikling Ksted: 3902 Skolebygg 0200 Entreprisekostnader Sum ksted: 3902 Skolebygg Ksted: 3903 Barnehager 0200 Entreprisekostnader Sum ksted: 3903 Barnehager Ksted: 3905 Kommunale boliger 0200 Entreprisekostnader Sum ksted: 3905 Kommunale boliger T O T A L T 0 0 2

4 Driftsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP Ksted: 3001 Skatt på inntekt, formue og eiendom 3401 Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt - annen eiendom (næring) Eiendomsskatt - boliger og fritidseiendommer Sum ksted: 3001 Skatt på inntekt, formue og eiendom Ksted: 3002 Statstilskudd 3411 Rammetilskudd Kompensasjon for investeringer Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Rentekompensasjon - skoler Sum ksted: 3002 Statstilskudd Ksted: 3003 Konsesjonskraftinntekter og utbytte 3431 Konsesjonskraftinntekter Sum ksted: 3003 Konsesjonskraftinntekter og utbytte Ksted: 3005 Premieavvik pensjon 5431 Årets premieavvik pensjon Amortisering premieavvik pensjon Sum ksted: 3005 Premieavvik pensjon Ksted: 3006 Premiefond 3975 Bruk av premiefond - motpost Sum ksted: 3006 Premiefond Ksted: 3009 Renter og utbytte 8041 Bankrenter Renter på utlån Konserninterne renteinntekter Morarenter Renteutgifter Sum ksted: 3009 Renter og utbytte Ksted: 3011 Tilbakeføring av avskrivninger 9911 Tilbakeføring av avskrivninger Sum ksted: 3011 Tilbakeføring av avskrivninger Ksted: 3021 Interne finansieringstransaksjoner 3972 Overføring fra kommunale foretak Inntektsført fra disposisjonsfond Avsatt til disposisjonsfond Ikke disponert netto driftsresultat Sum ksted: 3021 Interne finansieringstransaksjoner Ksted: 3022 Eksterne finansieringstransaksjoner 8621 Avdragsutgifter Sum ksted: 3022 Eksterne finansieringstransaksjoner Ksted: 3031 Tilleggsbevilgninger (Bare budsjettering) 3202 Oppholdsbetaling SFO Avsatt til nye stillinger ØUs tilleggsbevilgningspost BUKS bevilgningskonto Avsatt til nye/økte tiltak Avsatt lønnsreserve

5 8829 Innsparingskrav Sum ksted: 3031 Tilleggsbevilgninger (Bare budsjettering) Ksted: 3041 Folkevalgte organer 3918 MVA-kompensasjon Internkjøp lokaler Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Gaver ved representasjon Honorar til folkevalgte Fast lønn og faste tillegg Andre trekkpliktige godtgjørelser Telefongodtgjøing Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refunderte lønnsutgifter folkevalgte MVA på anskaffelser Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Refusjon til arbeidsgivere Kontorrekvisita Trykksaker, informasjon Kopiering Aviser, tidsskrifter Annonser Telefonutgifter Linjeleie Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3041 Folkevalgte organer Ksted: 3043 Annen partistøtte 4651 Støtte til politiske partier Sum ksted: 3043 Annen partistøtte Ksted: 3051 Kontrollutvalget 3918 MVA-kompensasjon Overføring Østre Romerike revisjonsdistrikt Kjøp fra IKS Honorar til folkevalgte Arbeidsgiveravgift MVA på anskaffelser Andre kurs og seminarer Aviser, tidsskrifter Annet forbruksmatriell Reiseutgifter ikke oppg.pl Sum ksted: 3051 Kontrollutvalget Ksted: 3062 Tilskudd Sørum kommunalteknikk KF 4902 Tilskudd Sørum kommunalteknikk KF Sum ksted: 3062 Tilskudd Sørum kommunalteknikk KF Ksted: 3066 Overføring Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 4

6 4921 Kjøp fra IKS Sum ksted: 3066 Overføring Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Ksted: 3071 Tilskudd til kirkelig administrasjon 4701 Tilskudd kirkelig fellesråd Administrasjonskostnader i 27-samarbeid o.l Sum ksted: 3071 Tilskudd til kirkelig administrasjon Ksted: 3072 Tilskudd til kirkebygg 6601 Bygninger - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3072 Tilskudd til kirkebygg Ksted: 3081 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager m.v Andre tilskudd/refusjoner fra kommuner Internkjøp økonomitjenester Intern overføring - kompensasjon red. foreldrebetaling Driftstilskudd private barnehager Betaling til andre kommuner Sum ksted: 3081 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager m.v Ksted: 3082 Tilskudd til trossamfunn 4652 Annen støtte til lag/organisasjoner Sum ksted: 3082 Tilskudd til trossamfunn Ksted: 3091 Rådmannsfunksjonen 3918 MVA-kompensasjon Internkjøp lokaler Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Gaver ved representasjon Fast lønn og faste tillegg Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester Advokatbistand Kontorrekvisita Trykksaker, informasjon Kopiering Aviser, tidsskrifter Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Linjeleie Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3091 Rådmannsfunksjonen

7 Ksted: 3095 Beredskapsarbeid 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Opplæring ansatte Sum ksted: 3095 Beredskapsarbeid Ksted: 3121 Idrettsparken barnehage - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Avfallshåndtering Elektrisitet Olje,parafin Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Lyspærer/lysrør o.l Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3121 Idrettsparken barnehage - bygningsmessig Ksted: 3122 Idrettsparken barnehage - ordinær drift 3201 Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Telefongodtgjøing Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Renholdsartiker Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kjøp av tolketjenester Kjøp av bedriftshelsetjeneste Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Trykksaker, informasjon Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Aviser, tidsskrifter Annonser Matvarer Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl

8 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3122 Idrettsparken barnehage - ordinær drift Ksted: 3126 Nordli barnehage - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Avfallshåndtering Elektrisitet Olje,parafin Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Serviceavtaler/kontroller Flaggheising (ØRBR) Lyspærer/lysrør o.l Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3126 Nordli barnehage - bygningsmessig Ksted: 3127 Nordli barnehage - ordinær drift 3201 Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Renholdsartiker Serviceavtaler/kontroller Flaggheising (ØRBR) Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Kjøp av tolketjenester Kjøp av bedriftshelsetjeneste Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Trykksaker, informasjon Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Matvarer Telefonutgifter Porto

9 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Sum ksted: 3127 Nordli barnehage - ordinær drift Ksted: 3128 Nordli barnehage - styrket tilbud 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Sum ksted: 3128 Nordli barnehage - styrket tilbud 0 0 Ksted: 3131 Spesialavdelingen Nordli - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Lyspærer/lysrør o.l Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3131 Spesialavdelingen Nordli - bygningsmessig Ksted: 3133 Spesialavdelingen Nordli - styrket tilbud 3201 Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Renholdsartiker Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Matvarer Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Sum ksted: 3133 Spesialavdelingen Nordli - styrket tilbud

10 Ksted: 3136 Blaker barnehage - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3136 Blaker barnehage - bygningsmessig Ksted: 3137 Blaker barnehage - ordinær drift 3201 Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Renholdsartiker Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kjøp av bedriftshelsetjeneste Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Matvarer Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Sum ksted: 3137 Blaker barnehage - ordinær drift Ksted: 3141 Frogner barnehage - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3141 Frogner barnehage - bygningsmessig Ksted: 3142 Frogner barnehage - ordinær drift 3104 Salg fra kafe/kantine

11 3201 Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Renholdsartiker Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kjøp av bedriftshelsetjeneste Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Trykksaker, informasjon Medisinsk forbruksmatriell Annonser Matvarer Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Sum ksted: 3142 Frogner barnehage - ordinær drift Ksted: 3146 Sennerud barnehage - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3146 Sennerud barnehage - bygningsmessig Ksted: 3147 Sennerud barnehage - ordinær drift 3104 Salg fra kafe/kantine Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Telefongodtgjøing Arbeidsgiveravgift

12 5421 Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Renholdsartiker Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kjøp av bedriftshelsetjeneste Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Trykksaker, informasjon Medisinsk forbruksmatriell Annonser Matvarer Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Sum ksted: 3147 Sennerud barnehage - ordinær drift Ksted: 3150 Fjellbovegen barnehage - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3150 Fjellbovegen barnehage - bygningsmessig Ksted: 3151 Fjellbovegen barnehage - ordinær drift 3201 Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager Internkjøp økonomitjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Avsatt til nye stillinger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Renholdsartiker Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kjøp av bedriftshelsetjeneste Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Annonser Matvarer Annet forbruksmatriell Porto Bilgodtgjøring oppg.pl

13 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Sum ksted: 3151 Fjellbovegen barnehage - ordinær drift Ksted: 3154 Midlertidig drift Misjonshuset barnehage (bygning) 6301 Husleie private utleiere Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3154 Midlertidig drift Misjonshuset barnehage (bygning) Ksted: 3155 Midlertidig drift Misjonshuset barnehage 3201 Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kjøp av bedriftshelsetjeneste Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Matvarer Telefonutgifter Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Sum ksted: 3155 Midlertidig drift Misjonshuset barnehage Ksted: 3171 Kulturskolen - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Renhold ved private byråer Sum ksted: 3171 Kulturskolen - bygningsmessig Ksted: 3172 Kulturskolen - undervisning 3203 Musikk-og kulturskole MVA-kompensasjon Fylkestilskudd til prosjekter Refusjoner fra lag og organisasjoner Internkjøp lokaler Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP MVA på anskaffelser

14 6591 Inventar og utstyr Opplæring ansatte Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra private Annen innleid transport Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Undervisningsmatriell Arbeids- og aktivitetsmatriell Kopiering Annonser Matvarer Telefonutgifter Linjeleie Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Andre forsikringer Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3172 Kulturskolen - undervisning Ksted: 3211 Voksenopplæringen - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Sum ksted: 3211 Voksenopplæringen - bygningsmessig Ksted: 3212 Voksenopplæringen - undervisning 3904 Tilskudd voksenopplæring MVA-kompensasjon Statstilskudd til prosjekter Andre statlige tilskudd/refusjoner Andre tilskudd/refusjoner fra kommuner Refusjoner fra privatpersoner Tilfeldige inntekter fra private Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Betaling til andre kommuner Overføring til andre kommuner Fast lønn og faste tillegg Kvelds- og natt-tillegg Vikarer Ekstrahjelp Telefongodtgjøing Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Biblioteket - bøker Vedlikehold maskiner/utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Skoleskyss Leasing/leie av kopieringsmaskiner

15 6801 Kontorrekvisita Skolebøker Undervisningsmatriell Kopiering Aviser, tidsskrifter Annonser Matvarer Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3212 Voksenopplæringen - undervisning Ksted: 3221 Frogner skole - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Olje,parafin Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Andre innleide vaktmestertjenester Flaggheising (ØRBR) Inventar og utstyr Bygninger - planlagt vedlikehold Bygninger - tilfeldig vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Utendørs - tilfeldig vedlikehold Sum ksted: 3221 Frogner skole - bygningsmessig Ksted: 3222 Frogner skole - undervisning 3918 MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Avsatt til nye stillinger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP Refusjon sykepenger og avgift Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser NRK-lisens Inventar og utstyr Biblioteket - bøker Vedlikehold maskiner/utstyr Opplæring ansatte Kjøp av tolketjenester Betaling for leirskoleopphold

16 6753 Annen innleid transport Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Skolebøker Undervisningsmatriell Leke- og sysselsettingsmidler Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Aviser, tidsskrifter Annonser Matvarer Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Leirskoleopphold ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3222 Frogner skole - undervisning Ksted: 3223 Frogner skole - skolefritidsordning 3202 Oppholdsbetaling SFO MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Telefongodtgjøing Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre personalkostnader MVA på anskaffelser Andre innleide vaktmestertjenester Inventar og utstyr Bygninger - tilfeldig vedlikehold Vedlikehold maskiner/utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Aviser, tidsskrifter Matvarer Skolefrukt Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Kontingenter Sum ksted: 3223 Frogner skole - skolefritidsordning Ksted: 3225 Frogner skole - morsmålslærere 4402 Internkjøp personaltjenester Internkjøp info.dok.tjenester

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14 Sørum kommunale eiendomsselskap KF sbudsjett 2015 Styrets forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer