Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune"

Transkript

1 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært!

2 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap... 7 Investeringsregnskap... 8 Organisasjon og personal Virksomhetenes kvartalsrapporter Administrasjonsenheten Blakstadheia oppvekstsenter Mykland oppvekstsenter Froland skole Froland barnehage Velferd, Barnevern og Helse Omsorg Teknisk tjenester

3 Rådmannens kommentar Regnskapet pr viser at kommunens regnskap totalt sett er i takt med vedtatte budsjetter. Enkelte virksomheter/områder kan derimot ha noen utfordringer i forhold til budsjettrammene. Ut ifra rapporteringer fra virksomhetene og økonomiavdeling, kan det tyde på at virksomhetene totalt sett vil kunne få et merforbruk på ca. 3 millioner kroner. Det jobbes med tiltak for å kunne minimere dette merforbruket. Kommunen får også noen merinntekter i Dette er imidlertid i hovedsak engangsinntekter man ikke kan forvente å motta i fremtidige budsjettår. Rådmannen har sammen med økonomiavdelingen videreutviklet den månedlige økonomirapporteringen til politikere til også å synliggjøre forventet sluttresultat, status i investeringsprosjekter og vise andre endringer i kommunens sentrale økonomiske rammebetingelser. Det arbeides fortsatt med å holde kostnadsnivået nede og få oversikt over områder hvor det eventuelt må iverksettes særskilte tiltak. Dette gjøres både i forhold til at utgiftsnivået i 2013 var noe høyt, samt tilpasninger til et lavere vedtatt driftsnivå for Rådmannen forutsetter at virksomhetenes budsjettrammer overholdes. Derfor må det tydelig fremkomme hvilke tiltak som iverksettes dersom virksomheten har et overforbruk i tiden fremover. Rådmannen avholder nå månedlige virksomhetsledermøter med særskilt fokus på økonomi. Budsjettet følges også opp sammen med formannskapet gjennom den nevnte månedlige rapportering. Rentenivået fortsetter å holde seg på et stabilt lavt nivå i Dette vil kunne bidra til positivt avvik på denne budsjettposten i år. Dersom rentenivået øker raskere enn forutsatt i budsjett, vil dette kunne medføre utfordringer i fremtidige budsjett og regnskap. I 2014 har Rådmannen hatt et økt fokus på kommunens organisering og oppfølging av investeringsprosjekter. Froland kommune prøver i størst mulig grad å bruke interne ressurser ifm. investeringsprosjekter dersom det finnes riktig kompetanse internt. Regnskapsforskriftene skiller tydelig mellom hva som skal føres i driftsregnskapet og hva som skal føres i investeringsregnskapet. Rådmannen har derfor hatt fokus på at interne ressurser som benyttes som alternativ til innleie av eksterne konsulenter må reflekteres i regnskapene på de enkelte investeringsprosjekt. Sykefraværet fortsetter å være høyt i Rådmannen analyserte i 2. kvartal tallene sammen med Virksomhetslederne for å se på hva som kunne være årsaken til et slikt høyt sykefravær. Det syntes imidlertid ganske tydelig at det høye sykefraværet ikke skyldtes forhold på arbeidsplassen, og kunne således heller ikke ses i sammenheng med de omstruktureringer av personell som har pågått i 2013/2014. Rådmannen er komfortabel med denne avklaringen, men følger likevel opp sykefraværet løpende og vurderer hvilke tiltak som må gjennomføres for å kunne redusere sykefraværet. Virksomhetene er også bedt om å kommentere sykefraværet i deres kvartalsrapporter. Rådmannen og rådmannens stab har i 3. kvartal jobbet videre med flere overordnede prosesser, som delegasjonsreglement, beredskapsplan, personalhåndbok, profilhåndbok og informasjonssikkerhet. For øvrig vises det til rapporteringen fra de enkelte virksomheter. 3

4 Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen hadde 5508 pr Det er befolkningstallet pr som gir grunnlag for rammetilskudd Befolkningsutviklingen de senere år Dato Befolkning Rammetilskudd og skatt Skatteinntekter/rammetilskudd Prognosen per for frie inntekter for Froland i 2014 er 275,8 millioner kroner. Dette er ca. 0,5 millioner kroner lavere enn revidert budsjettert i 2014 pr Rådmannen vil på bakgrunn av dette vurdere om det er nødvendig å be Kommunestyret foreta en ytterligere regulering av budsjett for disse poster. Prognosemodellen er utarbeidet av KS for kommunene og er oppdatert etter at det er inngått avtale på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett

5 Momskompensasjon Tidligere ble momskompensasjon både av investeringsutgifter og driftsutgifter inntektsført i driftsregnskapet, deler av momskompensasjon fra investering kunne da brukes i drift. I 2013 var pliktig overføring av inntektsført momskompensasjon fra investering 80%. Fra og med 2014 er det slutt på denne ordningen, momskompensasjon fra investeringer inntektsføres nå i sin helhet i investeringsregnskapet. Som en konsekvens av dette vil driftsinntektene bli lavere i 2014 enn i (i hele tusen) Budsjett 2014 Regnskap pr Momskompensasjon investering Momskompensasjon drift Periodisering av utbetalinger medfører at inntektene varierer i de ulike periodene. Prognosene viser at momskompensasjon i driftsregnskapet i hovedsak er i balanse i forhold til budsjett. Renter og avdrag I henhold til kommunens finansreglement skal administrasjonen gi en kort oversikt over gjeldsportefølje og plasseringsportefølje. Kommunens gjeldsportefølje er på til sammen 614,4 millioner kroner fordelt på følgende långivere: (i hele tusen) Kommunalbanken Husbanken startlån/etableringslån Husbanken KLP Sum Startlån/etableringslån til videre utlån er på ca. 78,895 millioner kroner. Disse lånene er selvfinansierende. Ca. 12,9% av kommunens totale låneportefølje er finansiert med fastrentelån. Kommunens skal ved plassering og forvaltning av ledig likviditet: Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende betalingsforpliktelser Søke å oppnå høyest mulig avkastning, gitt forutsetningen av lav finansiell risiko Finansreglementet gir anledning til å plassere midler i markedet for obligasjoner og aksjefond. Det er imidlertid ikke foretatt noen disposisjoner når det gjelder plassering av likviditet i slike finansielle instrumenter. Froland kommune har i juni 2014 foretatt de låneopptak som Kommunestyret har vedtatt for Midlene er sammen med andre ubrukte lånemidler plassert på en særvilkårskonto i Sparebanken Sør, Froland til en rente på 2,9%. Pr var innskuddet på denne kontoen 187 millioner kroner. Kommunene generelle rentesats på driftskonti følger NIBOR (3 mnd) + 0,5%. 5

6 Styringsrenten i Norges Bank er for tiden 1,5% og gjennomsnittlig rente på kommunens lån er 2,41%. Det er ikke budsjettert egne fondsavsetninger til renteregulering. Utvikling Norges Bank styringsrente Endringsdato Rentesats , , , , , ,5 Neste rentebeslutning offentliggjøres

7 Driftsregnskap Status budsjett og regnskap, pr Virksomhetene 2014 Per august 2014 Ansvar Årsbudsjett %-vis forbruk Budsjett Regnskap Avvik %-vis forbruk Rådmannen ,8 % ,8 % Administrasjonsenheten ,7 % ,8 % Kultur, støtte og tilskudd ,0 % ,7 % Overføringer til andre for kommunale tjenester ,8 % ,1 % Blakstadheia oppvekstsenter ,7 % ,8 % Mykland oppvekstsenter ,0 % ,0 % Froland skole ,7 % Froland barnehage ,4 % ,8 % Private barnehager ,2 % ,0 % Velferd, Barnevern og Helse ,9 % ,0 % VBH - Særskilte tjenester ,7 % ,8 % Omsorgstjenesten ,7 % ,1 % Teknisk - Forvaltning, drift og vedlikehold ,3 % ,3 % Teknisk - Plan, Byggesak, Oppmåling, Landbruk og Natur ,7 % ,8 % Teknisk - Nærvarmeanlegg Mjølhus ,2 % ,6 % Teknisk - Brøyting og Strøing ,0 % ,7 % Frolands Verk Kultursenter ,2 % ,4 % Fritidsklubb ,5 % ,0 % Froland IdrettsAnlegg (Frolandia) ,9 % ,8 % Andre ansvar Finans (rammetilskudd, renter, avdrag, osv) ,2 % ,9 % Selvfinansierte tjenester / tilskuddsformidling 0 0,0 % ,0 % Momskompensasjon ,0 % ,5 % Teknisk - Selvfinansierte prosjekter og fond ,3 % ,0 % Teknisk - Vann-Avløp-Renovasjon-Feiing-Slam ,0 % ,2 % Avskrivninger 0 0,0 % ,0 %

8 Investeringsregnskap Virksomhetsledere og prosjektledere gir tilbakemelding på at investeringsprosjektene i hovedsak har fremdrift og utvikling som forutsatt. I forbindelse med budsjett for 2015 og kommende avslutning av 2014 vil alle investeringsprosjekt gjennomgås av Rådmannen for å vurdere hvilke prosjekt som skal videreføres/overføres til neste år, og hvilke som kan avsluttes. I henhold til reglement for investeringsprosjekt vedtatt av Kommunestyret 10/4-08 skal det bl.a. være en prosjektansvarlig som skal ha ansvar for løpende rapportering, samt en sluttmelding til kommunestyret. Fra og med september bes prosjektledere gi en kort staus for utviklingen i prosjekte gjennom den månedlige økonomirapporteringen. Administrasjonsenheten tok i 2013 i bruk en prosjektdimensjon i regnskapet og oppdaterte investeringskontoplanen. Det skal nå være tilrettelagt for god oppfølging og rapportering av prosjekter. Investeringsprosjekter blir i mange tilfeller budsjettert med hele prosjektrammen i det første året. Derfor kan det i noen tilfeller synes som om noen prosjekter har liten fremdrift. Flere av de større prosjektene har imidlertid prosjektperioder som strekker seg over flere år. Fremdrift i større investeringsprosjekter hittil i 2014: Bliksåsen barnehage; Bliksåsen barnehage ble ferdigstilt men pga andre forhold ble ikke barna overført før juni. Den sene innflyttingen ga noen merutgifter under leie og strømkostnader. Froland skole; Bygging av tilbygg Froland skole går så langt etter planen, selv om tidsramma er knapp. Det er heller ikke dukket opp forhold som gir endringer i økonomien ut over det som ble estimert. Verksted; Det ble i kommunestyret , sak 2014/1051, vedtatt at brannstasjonen skulle reetableres på sin opprinnelige adresse. I den forbindelse ble det sett på en samlokalisering / felles bruk av kontor-/ møterom og garderober med verkstedet. Det har nå vært ute på anbud med frist for innlevering Knut Oveland fikk oppdraget. Det er sendt inn søknad om igangsetting sak 2014/1195 av grunnarbeidene, disse vil bli ferdigstilt i inneværende år. Tegninger av verksted/brannstasjon er under utarbeidelse. Håper på oppstart i inneværende år av bygg, ferdigstillelse innen sommer Hvert kvartal blir interne ressurser som er brukt på investeringsprosjekter belastet de respektive prosjektene. Froland kommune prøver i størst mulig grad å bruke interne ressurser ifm. investeringsprosjekter dersom det finnes riktig kompetanse internt. 8

9 Investeringsprosjekter, budsjett og regnskap pr Prosjektnr Prosjektnavn Budsjett Regnskap 15 Energieffektivisering bygg Ombygging verkstedet Utrangering av bygg - forprosjekt Gang og sykkelvei Mjølhus - kirka planarbeid Tiltak mot hærverk Songeelva forprosjekt Sykehjemmet - oppgradering av bad Osevollen avløpspumpestasjon Oversikt og utredning fett/oljeavskillere Energimerking bygg Planlegging VA nye boligområder Trafikksikkerhet - Osedalen VBH - Flyktningeleiligheter VBH - ombygging Helse- og sosialsenteret VBH - Nidelvv 25 endring/utvidelse forprosjekt Brøyteskjær og strøbøsse Nye pumper BHVP Kartlegging spredte utslipp VBH - Bolig utviklingshemmede (Frolandsveien) Rundkjøring Osedalen, kommunal andel Utredning tomt ved kommunehuset/administrasjonsbygg Utredning og planlegging kommunalt eide arealer (Neset, Langedal mv) Plan for videre bruk/ombygging av sykehjemmet Bruer oppgradering Kommuneplan Langåsen, detaljplan Mykland renseanlegg Rundkjøring Blakstadheia, detaljplan Ny skole sentrum, forprosjekt og prosjektering Investering i vei, trafikk IKT-investeringer Egenkapitalinnskudd KLP Sikring og energieff. kommunehuset Utskifting av utstyr og ombygginger Høydebasseng/trykkforsterker Blakstadheia, kommunal andel Bliksåsen, kommunal andel av vann- og avløp Gang og sykkelveier Bygningsmessige tiltak renseanlegget Utskifting gamle ledninger Asfaltering av kommunale grusveier Barnehage Bliksåsen Skilting og adressering Prosjekt Blakstad (passivhus) Utbygging fellesrom Furutoppen - samlet budsjett - avsluttet Inventar Furutoppen - avsluttet PUH byggeprosjekt (Avlastingsbolig Skotheia) Renovering Froland kirke Mjølhusmoenprosjektene Sandvolleyballbane VA-omlegging Froland skole Nærturløype Lysthusheia - FVKS Gårdsbarnehagen Kommunal fiber/fiberkartlegging Blakstadheia barnehage - uteområde Investering i bygg - ikke fordelt Investering i bygg - Rehab tak Froland skole Investering i bygg - Rehab/sikkerhet tak Froland barneskole Kiss and Ride - Avstigningslommer Reiersølvegen SwimEye Utvikling boligområder Utvikling infrastruktur Utvikling kommunale bygg Utvikling VA Brannstasjon - oppbygging etter brann Vanngjennvinner på gråvannet - Frolandia Nidelvv 26/ Oppgradering/bytte ERP/Arkiv

10 20023 Liten lastebil Skilting og adressering Ny skole sentrum, gjennomføring Beredskapsinvesteringer Ny amfiløsning Salen - Frolandia Verkstedrom - Froland skole Langåsen - Sentrumsutvikling Utviklingstiltak - Rådmannen Investeringer hjemmetjenester (kontor/hjelpemidler) Investeringer vaskeri og fellestjenester Varebil, vann og avløp Trinn 2 prosjektering, renseprosess avløp Utbedring arkiv - investering etter tilsyn Kringla aktivitetsanlegg, nærmiljøanlegg Stimoen aktivitetsanlegg, nærmiljøanlegg gnr 18 bnr 174 i Osedalen Gressklipper Froland kirkegård Bolig for unge funksjonshemmede Ultralydapparat - Froland legekontor Kjøp Blakstad videregående skole Ombygging Blakstadheia skole Sentrumsutvikling Kommunalt bidrag infrastruktur Kjøp eiendom Frolands Verk Investeringer Frolands Verk Gang/sykkelvei Åpent bibliotek - selvbetjeningsløsninger Andresens hus - sentrumsutvikling Kunstgressbane II A-meldingen Brannstasjon og personal teknisk Aksjekapitalforhøyelse - Kilandsfoss AS Utskifting Linux-PCer Utvidelse Froland kirkegård, planlegging/avklaring Låneopptak - budsjettvedtak Låneopptak - enkeltvedtak gjennom året Startlån Overføring fra driftsregnskapet Andre inntekter og utgifter investeringsregnskap

11 Organisasjon og personal Froland kommune består av 7 virksomheter. Rådmannen har to kommunalsjefer, omsorg og oppvekst, og det er en stabsenhet. Hver virksomhet har et selvstendig ansvar innen sitt område, både når det gjelder det faglige, personellmessige og administrative. Den enkelte virksomhetsleder gir i sin kvartalsmelding kommentarer til virksomhetens drift i 3. kvartal Organisasjonskart Sykefravær Tredje kvartal har fremdeles et høyere langtidssykefravær enn tilsvarende periode de to siste år. Virksomhetene vil komme med mer detaljert informasjon. Hjelpemiddel for sykefraværsoppfølging Froland kommune har i samarbeid med de andre kommunene i IKT-Agder-samarbeidet innført et nytt elektronisk hjelpemiddel for sykefraværsoppfølging. Dette skal forenkle leders oppgaver i forbindelse med oppfølging av sykemeldte medarbeidere. Virksomhet Omsorg har vært pilotbruker i vår/sommer, og nå har også resten av kommunen tatt systemet i bruk. Det har vært opplæring for ledere på virksomhetene, og det vil bli mer opplæring dersom det er behov. Aktiv Ansatt Froland kommune ønsker å få flere av de ansatte til å benytte seg av de flotte treningsanleggene på Frolandia. Her er det treningsmuligheter for alle aktivitetsnivåer fra de supertrente til mosjonister. Fysisk aktivitet gir overskudd, helse og trivsel. Ved å oppmuntre til økt fysisk aktivitet, kan helseproblemer både forebygges og behandles. De som er fysisk aktive er mindre syke enn de som er lite fysisk aktive. Den helsemessige velferdsgevinsten er økt livskvalitet. På Frolandia kan man trene på land eller i vann, i gruppe eller individuelt. Det finnes noe som passer alle. Aktiv Ansatt er prisgunstig trening for alle ansatte. Dette skal evalueres når det har gått ett år av AMU. Ansattportalen for Froland kommune er under renovering, og i den forbindelse vil en ny og oppdatert personalhåndbok komme på plass. 11

12 A-meldingen Fra og med 1. januar 2015 innføres en ny rapporteringsordning for alle arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) vil samles i den nye a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. Én melding til tre etater enklere rapportering Fem av dagens skjema blir erstattet av a-meldingen. Alle som sender noen av disse oppgavene i dag skal fra januar 2015 levere a-melding, med frist den 5. i påfølgende måned. Hvis fristen faller på en helligdag, flyttes den til påfølgende virkedag. Ordningen med forenklet oppgjørsordning videreføres i a-ordningen ved at det lages en forenklet a-melding. A-melding erstatter følgende skjemaer/oppgaver: 1. Lønns- og trekkoppgave (RF-1015) 2. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037) 3. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønnsog trekkoppgave (RF-1025) 4. Melding til Aa-registeret (NAV ) 5. Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500) Froland kommune og de andre kommunene i IKT Agder samarbeidet er godt i gang med forberedelser til A- meldingen mer informasjon vil komme utover høsten. Fravær Fravær virksomhetene 3. kv 2014 Oversikten viser fravær fordelt på korttids (tom 16 dager) og langtids (mer enn 16 dager) for Froland kommune og de enkelte virksomheter. Fravær Fraværs% Korttids% Langtids% Froland kommune 9,30 1,76 7,55 Rådmannen/adm/stab 5,06 0,55 4,51 Blakstadheia 14,81 0,99 13,82 Mykland 0,76 0,76 0 Froland skole 5,78 1,44 4,34 Froland barnehage 17,00 4,26 12,74 Velferd/barn/helse 8,62 1,14 7,48 Omsorg 10,40 2,16 8,24 Teknisk/Frolandia 9,04 0,71 8,34 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Fraværs% Korttids% Langtids% 12

13 Fravær, aldersfordeling - sammenlignet 3 siste år samme hvartal Alder 3.kv kv kv 2014 under 20 0,00 0,00 2, ,65 6,72 11, ,16 4,53 11, ,37 7,37 9, ,32 3,56 7, ,42 8,03 6,53 over 70 1,48 8,70 7,14 Alle 6,03 5,76 9, Fravær 3 kv 2014 Fravær 3 kv 2013 Fravær 3 kv

14 Fravær, kjønnsfordeling - sammenlignet 3 siste år samme hvartal Kjønn 3.kv kv kv 2014 Kvinne 6,56 6,42 9,55 Mann 4,38 3,61 8,51 Alle 6,03 5,76 9, Kvinne Mann Alle Fravær 3. kv 2014 Fravær 3. kv 2013 Fravær 3. kv 2012 Fravær, korttids- og langstidsfravær - sammenlignet 3 siste år samme hvartal Fravær 3.kv kv kv 2014 Kort 0,99 1,51 1,76 Lang 5,04 4,25 7,55 Total 6,03 5,76 9, kv kv kv 2014 Kort Lang Total 14

15 Virksomhetenes kvartalsrapporter 602 Administrasjonsenheten Virksomhetsområde Administrasjonsenhetens hovedoppgaver: Politisk sekretariat Økonomioppfølging, budsjett, regnskap, skatt, innfordring, lønn og innkjøp IKT- strategisk planlegging og utvikling Personaladministrasjon Bibliotek Nøkkeltall / Statistikk Årsverk Lønn og personal 2,2 Økonomi og regnskap 4,5 IKT, arkiv, sentralbord, politisk 5,3 Bibliotek (inkl skolebibliotekar) 2,98 Totalt 14,98 Organisering / Personalsituasjon Administrasjonsenheten består av funksjonene sentralbord, arkiv, IKT, bibliotek, politisk sekretariat, økonomi, lønn og personal, samt andre fellestjenester og felles administrative oppgaver. Etter en lengre periode med sykdom og mangel på ressurser på lønn har situasjonen nå stabilisert seg etter en midlertidig ansettelse i 100%. Satsingsområder / Mål Virksomheten har kontinuerlig fokus på effektivisering av kommunens administrative drift og fungerer som et bindeledd mellom virksomhetene og Rådmannen. Ny beredskapsplan har vært tidkrevende og er nå i ferdigstillingsfasen ved at de siste innkjøpene gjøres. Det er planlagt å presentere planen for Fylkesmannen i løpet av 4. kvartal. Virksomheten har ved siden av vanlig drift også jobbet med oppdatering av delegasjonsreglement, etablering av rutiner ifm. Skatteetatens A-ordning, personalhåndbok, profilhåndbok og informasjonssikkerhet. nok sammen med de store mulighetene for å laste ned selv på samme måte som vi har sett på musikk tidligere. Biblioteket har fortsatt noe ansvar for utleieadministrasjon av kommunale kulturbygg. Det jobbes med en endring ift. dette etter gjennomgang med Rådmannen. Ellers arbeides det med en rekke arrangement og prosjekter som Sommerles for barn, månedlige bokkafeer, bildebokstunder, dukketeater, boken kommer, slektstreff, markedsføringskampanje E-bøker, Det skjer på biblioteket m.m. Måloppnåelse Enhetens formål er på best mulig måte å være en støttefunksjon for kommunens administrasjon og virksomheter, for ansatte og for kommunens folkevalgte. Vi mener vi også i 2014 har støttet virksomhetene i deres arbeid på en god måte og har vært en pådriver i utvikling i administrative rutiner og oppgavehåndtering. Biblioteket Prosjektet Åpent bibliotek er godt i gang og håper på å kunne lansere tilbudet rett på nyåret. Utlånet av bøker i 3. kvartal har en liten økning i forhold til sammen periode i fjor. Dette til tross for en kjempefin sommer. Det er nedgang i utlån av dvd og det henger 15

16 Økonomi Administrasjonsenheten har et regnskap etter 3.kvartal som viser balanse. Det var i 2. kvartal noe merforbruk, men dette er utlignet som føge av føring av refusjoner. Det kan imidlertid påløpe noen ekstra kostnader i siste kvartal relatert til ekstraordinær situasjon med langtidssykemeldinger på lønn. Virksomhetsleders vurdering Virksomhetsleder mener Administrasjonsenheten utfører en god jobb innenfor de rammer som er tildelt og får gode tilbakemeldinger fra virksomheter, ledelse og politikere. 16

17 740 Blakstadheia oppvekstsenter Virksomhetsleder: Oddvar Haslemo (konst.) Virksomhetsområde Blakstadheia oppvekstsenter består av skole og SFO. Det er 81 elever på skolen, 41 av disse benytter SFO tilbudet. Det er 18 elever som deltar på leksetid. Det er de ansatte på SFO som er til stede på leksetida. Nøkkeltall / Statistikk Vi jobber kontinuerlig med å ivareta det psykososiale miljøet ( 9a) for alle elever på skolen. I inneværende periode har vi ikke fattet noen enkeltvedtak etter 9a. Det er 12 % som mottatt spesialundervisning etter 5.1. Fem barn får særskilt norskopplæring. Fravær ansatte: Korttidsfravær Langtidsfravær Totalt Skole 1,41% 5,64% 6,67% SFO 0,29% 52,09% 52,38% Organisering / Personalsituasjon Høsten 2014 fikk vi to nyansatte grunnet at en pedagog gikk ut i omsorgspermisjon i mai, og en har søkt om et års permisjon. Det er to pedagoger som har studert og dette utløste noe behov for vikar. På SFO har det vært en langtidssykemeldt. Det er ikke arbeidsplassrelatert. Fraværet er høyt, men hvis vi går bak tall er det ikke relatert til arbeidet. Satsingsområder / Mål Vi har videreført satsingsområdene som vurdering for læring og klasseledelse. Vi har gjennomført nasjonal gitte kartleggingsprøver og bruker resultatene til å gi TPO (tilpasset opplæring). Målet er økt faglig fremgang i basisfaga. Vi er godt i gang med sammenslåingsprosessen og ser positivt på det videre arbeidet. Fra august blir vi en avdeling under Froland skole. Rektor og avdelingsleder ved Froland skole vil ha tilstedeværelse her på Blakstadheia to formiddager i uka. Saksbehandler fortsetter med to dager i uka. Målet er å få til en best mulig overgang for elever, foreldre og ansatte. Samarbeidsgruppe som består av foreldre, tillitsvalgte og ansatte jobbet kontinuerlig hele våren med hvordan skole hjem samarbeidet skulle bli best mulig. Innenfor området økonomi er målet å være lojal innenfor de økonomiske rammer vi er tildelt. Måloppnåelse Innfor økonomi er månedsrapportene et nyttig verktøy for å ha god oversikt over økonomien. Når vi holder oss godt innenfor rammene er det månedlige målet nådd. På personalmøtene har vi jevnlig gjennomgang av arbeidet med vurdering for læring og klasseledelse slik at vi vet at dette blir gjennomført i alle klasser. Vi utveksler erfaringer og kommer frem til nye tiltak. Vi har fokus på å justerer underveis og finne nye tiltak. Økonomi Økonomien må anses som svært god. Se for øvrig månedsrapportene. Virksomhetsleders vurdering Fra 1.august ble vi en avdeling under Froland skole vi har 81 elever fordelt på 5 klasser. Vi jobber tett sammen ift pedagogisk utviklingsarbeid, har felles personalmøter og mye felles teamtid og samarbeid for øvrig. Vi legger også inn jevnlige samlinger der elevene er sammen i aktiviteter med elevene fra Froland skole. 17

18 750 Mykland oppvekstsenter Virksomhetsleder: Signe Heldal Risholt Virksomhetsområde Virksomhetsområde 750 består av Mykland fådelte skole. Virksomhetsleder er Signe Heldal Risholt. Mykland har vi også en barnehage som er en avdeling under Froland barnehage, med leder Gry Reiulfsen. Nøkkeltall og statistikk Det er et barn som har enkeltvedtak etter Lov om spesialundervisning, 4 timer pr. uke. Det er tre barn som har logopediske tiltak og to barn som får hjelp av fysioterapeut 1 x uken. Det er ingen barn som har enkeltvedtak grunnet Særlig norskundervisning pga. annet morsmål. Elevtallet er nå 29, som er en økning på 2 siden vårhalvåret. Organisering og personalsituasjon Fådelt-skolen er organisert i tre basisgrupper slik: Gruppe 1 består av trinn (7 elever), Gruppe 2 består av trinn (8 elever) og Gruppe 3 består av trinn (14 elever). Hver gruppe har sin kontaktlærer, tilsatt i100 %. Virksomhetsleder har 50 % stilling til administrasjon og 30 % til undervisning. En lærer er tilsatt som faglærer, 63 % stilling. Ressurser gis lærere med ansvar for bibliotek og elevråd. 13 % stilling går til redusert leseplikt grunnet alder. Alle elevene i trinn er med på leksehjelp 2 timer i uken. Leksehjelpen er organisert i skoletiden med en pedagog.. Sfo-avdelingen ble lagt ned over sommeren. To assistenter ble sagt opp. Årsaken til nedleggelse var få barn i sfo. De som fremdeles trenger sfo har tilbud om å komme i barnehagen morgen, ettermiddag og i skolens ferier når barnehagen har åpent. En 20 % assistentstilling er overført fra sfo budsjettet til barnehagens budsjett. Dette fordi tre timer i uken har trinn sfo tid med en tilsatt i barnehagen og det er mulig at det vil bli et økt sfo behov gjennom inneværende driftsår. I barnehagen består ledelsen av virksomhetsleder i 20 % stilling og nytilsatt pedagogisk leder i 100 %. Det er to assistenter i mindre stillinger også tilsluttet enheten. Antall barn er 8, derav 3 er under 3 år. Skolen og barnehagen samarbeider om relevante prosjekter og personale. Det har i perioden vært en del fravær i den faste lærerstaben grunnet egenmeldinger, syke barn og kurs. Fraværet skyldes ikke årsaker på arbeidsplassen. Mesteparten av fraværet har vi klart å ivareta ved å slå sammen grupper eller at virksomhetsleder har vært vikar. Personalsituasjonen anses som stabil. Satsingsområder / Mål Norsk regning engelsk, kvalitetssikring av at elevene lærer maksimalt. Klasseromsledelse Økonomi Fra 1. august er administrasjonen i sfo(10 %) overført til skolens budsjett, grunnet behov for spesialpedagogiske tiltak i skolen. Det er for lite. Elevskyss er også budsjettert for lite, grunnet behov for satser til 3 nye elever og 1. trinnet var i utgangspunktet noe snaut. Likevel regner jeg med å gå i balanse, da det er noe midler igjen på sfo-budsjettet til å støtte opp om de ovenfor nevnte utgiftspostene. Virksomhetsleders vurdering Vi har de tre siste månedene hatt det stabilt og rolig i både friminutt og klasserom, dermed kan elevene risikere å lære noe. Det er utfordrende og spennende å være virksomhetsleder og samtidig vikar «overalt», men det går. Jeg kan melde at vi to ganger i høst har vært lengre perioder uten internett og IP-telefoner. Vi er utsatte og sårbare i tordenvær. Det er ikke heldig. Vi må gjerne se på andre løsninger for fremtiden, for dagens overspenningsvern er ikke tilstrekkelig! Jeg har ikke mottatt klager på skolen i dette kvartalet. Det er ikke meldt saker til AMU. 18

19 780 Froland skole Virksomhetsleder: Oddvar Haslemo (konst.) Virksomhetsområde Froland skole består av følgende avdelinger: Kulturskolen PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste VO - voksenopplæringen SFO - skolefritidsordning Froland skole Virksomheten har 104 ansatte fordelt på de fem avdelingene. Froland skole er den største av de fem avdelingene. Avdelingene er lokalisert innenfor samme område på Mjølhusmoen. Nøkkeltall / Statistikk PPT: Det er registrert 8 nye henvisninger til PPT fra Froland skole i 1. kvartal. Antall barn i sfo pr 1. oktober. Telling GSI: Barn i ordningen: 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl kl Sum kl Antall barn i sfo Av disse, antall med 100 % plass Kulturskolen Antall elever ved skolen: 130 Sum antall elevplasser: 145 ( dvs flere elever deltar på mer en et kurs) Antall elever på venteliste: 8 I tillegg styrkes noe musikkundervisning på b-trinnet. Voksenopplæringen Liv Therese Fiane er i delvis permisjon dette skoleåret. Hun har 30 % administrativ stilling som leder for voksenopplæringen hos oss. Dette betyr at vi har leid elevplasser i voksenopplæringen i Arendal kommune. Det er for tiden 13 elever. I tillegg har vi 5 elever som får spesialundervisning hos oss. 19

20 Froland skole Antall elever ved skolen klassetrinn pr Trinn Gutter Jenter sum 1. årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn sum / / Vi har hatt en økning med 16 elever siden forrige skoleår. Se vi på elever med enkeltvedtak om spesialundervisning viser tallene GSI pr 1. oktober: År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År Organisering / Personalsituasjon Arbsted Arbsted (T) Fraværs% Korttids% Langtids% 7801 Froland skole, Voksenopplæring ( Froland skole, SFO (780)(2150) 10,54 5,13 5, Froland skole, Kulturskolen(780) (3... 1,11 1, Froland skole, PP-Tjenesten (780)( ,35 0,96 22, Froland skole, Administrasjon (780)... 20,66 0,49 20, Froland skole, trinn (780)( ,54 1,17 2, Froland skole, trinn (780)( ,45 0,6 3, Froland skole, trinn (780) (2... 6,37 1,47 4,9 6 1,23 4,77 20

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2015-2018

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2015-2018 Sak: 28/14 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2015-2018 Styrebehandlet dato: 18. september 2014 ØKONOMI TEKST 2015 2016 2017 2018 DRIFTSINNTEKTER -51 293 022-50 414 000-51 825 000-53 276 000 LØNN 22 797 126

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplan 2016 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Forpliktende plan for Steigen kommune

Forpliktende plan for Steigen kommune Forpliktende plan for Steigen kommune 2018-2021 Steigen Kommune 5. desember 2018 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 3 Analyse... 4 Oppfølgingsplan... 5 Vedtatte

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-2 13.3.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23.3.217 Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Endelige budsjettrammer. Formannskapet

Endelige budsjettrammer. Formannskapet Endelige budsjettrammer Formannskapet 30.10.2013 30.10.2013 1 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019 Rådmann Lillian Nærem VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i. MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531 FRAVÆR 2010-3. KVARTAL LEGEMELDT FRAVÆR NAV Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatestikk for 4. kvartal og fraværsstatistikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer