Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune"

Transkript

1 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært!

2 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap... 7 Investeringsregnskap... 8 Organisasjon og personal Virksomhetenes kvartalsrapporter Administrasjonsenheten Blakstadheia oppvekstsenter Mykland oppvekstsenter Froland skole Froland barnehage Velferd, Barnevern og Helse Omsorg Teknisk tjenester

3 Rådmannens kommentar Regnskapet pr viser at kommunens regnskap totalt sett er i takt med vedtatte budsjetter. Enkelte virksomheter/områder kan derimot ha noen utfordringer i forhold til budsjettrammene. Ut ifra rapporteringer fra virksomhetene og økonomiavdeling, kan det tyde på at virksomhetene totalt sett vil kunne få et merforbruk på ca. 3 millioner kroner. Det jobbes med tiltak for å kunne minimere dette merforbruket. Kommunen får også noen merinntekter i Dette er imidlertid i hovedsak engangsinntekter man ikke kan forvente å motta i fremtidige budsjettår. Rådmannen har sammen med økonomiavdelingen videreutviklet den månedlige økonomirapporteringen til politikere til også å synliggjøre forventet sluttresultat, status i investeringsprosjekter og vise andre endringer i kommunens sentrale økonomiske rammebetingelser. Det arbeides fortsatt med å holde kostnadsnivået nede og få oversikt over områder hvor det eventuelt må iverksettes særskilte tiltak. Dette gjøres både i forhold til at utgiftsnivået i 2013 var noe høyt, samt tilpasninger til et lavere vedtatt driftsnivå for Rådmannen forutsetter at virksomhetenes budsjettrammer overholdes. Derfor må det tydelig fremkomme hvilke tiltak som iverksettes dersom virksomheten har et overforbruk i tiden fremover. Rådmannen avholder nå månedlige virksomhetsledermøter med særskilt fokus på økonomi. Budsjettet følges også opp sammen med formannskapet gjennom den nevnte månedlige rapportering. Rentenivået fortsetter å holde seg på et stabilt lavt nivå i Dette vil kunne bidra til positivt avvik på denne budsjettposten i år. Dersom rentenivået øker raskere enn forutsatt i budsjett, vil dette kunne medføre utfordringer i fremtidige budsjett og regnskap. I 2014 har Rådmannen hatt et økt fokus på kommunens organisering og oppfølging av investeringsprosjekter. Froland kommune prøver i størst mulig grad å bruke interne ressurser ifm. investeringsprosjekter dersom det finnes riktig kompetanse internt. Regnskapsforskriftene skiller tydelig mellom hva som skal føres i driftsregnskapet og hva som skal føres i investeringsregnskapet. Rådmannen har derfor hatt fokus på at interne ressurser som benyttes som alternativ til innleie av eksterne konsulenter må reflekteres i regnskapene på de enkelte investeringsprosjekt. Sykefraværet fortsetter å være høyt i Rådmannen analyserte i 2. kvartal tallene sammen med Virksomhetslederne for å se på hva som kunne være årsaken til et slikt høyt sykefravær. Det syntes imidlertid ganske tydelig at det høye sykefraværet ikke skyldtes forhold på arbeidsplassen, og kunne således heller ikke ses i sammenheng med de omstruktureringer av personell som har pågått i 2013/2014. Rådmannen er komfortabel med denne avklaringen, men følger likevel opp sykefraværet løpende og vurderer hvilke tiltak som må gjennomføres for å kunne redusere sykefraværet. Virksomhetene er også bedt om å kommentere sykefraværet i deres kvartalsrapporter. Rådmannen og rådmannens stab har i 3. kvartal jobbet videre med flere overordnede prosesser, som delegasjonsreglement, beredskapsplan, personalhåndbok, profilhåndbok og informasjonssikkerhet. For øvrig vises det til rapporteringen fra de enkelte virksomheter. 3

4 Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen hadde 5508 pr Det er befolkningstallet pr som gir grunnlag for rammetilskudd Befolkningsutviklingen de senere år Dato Befolkning Rammetilskudd og skatt Skatteinntekter/rammetilskudd Prognosen per for frie inntekter for Froland i 2014 er 275,8 millioner kroner. Dette er ca. 0,5 millioner kroner lavere enn revidert budsjettert i 2014 pr Rådmannen vil på bakgrunn av dette vurdere om det er nødvendig å be Kommunestyret foreta en ytterligere regulering av budsjett for disse poster. Prognosemodellen er utarbeidet av KS for kommunene og er oppdatert etter at det er inngått avtale på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett

5 Momskompensasjon Tidligere ble momskompensasjon både av investeringsutgifter og driftsutgifter inntektsført i driftsregnskapet, deler av momskompensasjon fra investering kunne da brukes i drift. I 2013 var pliktig overføring av inntektsført momskompensasjon fra investering 80%. Fra og med 2014 er det slutt på denne ordningen, momskompensasjon fra investeringer inntektsføres nå i sin helhet i investeringsregnskapet. Som en konsekvens av dette vil driftsinntektene bli lavere i 2014 enn i (i hele tusen) Budsjett 2014 Regnskap pr Momskompensasjon investering Momskompensasjon drift Periodisering av utbetalinger medfører at inntektene varierer i de ulike periodene. Prognosene viser at momskompensasjon i driftsregnskapet i hovedsak er i balanse i forhold til budsjett. Renter og avdrag I henhold til kommunens finansreglement skal administrasjonen gi en kort oversikt over gjeldsportefølje og plasseringsportefølje. Kommunens gjeldsportefølje er på til sammen 614,4 millioner kroner fordelt på følgende långivere: (i hele tusen) Kommunalbanken Husbanken startlån/etableringslån Husbanken KLP Sum Startlån/etableringslån til videre utlån er på ca. 78,895 millioner kroner. Disse lånene er selvfinansierende. Ca. 12,9% av kommunens totale låneportefølje er finansiert med fastrentelån. Kommunens skal ved plassering og forvaltning av ledig likviditet: Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende betalingsforpliktelser Søke å oppnå høyest mulig avkastning, gitt forutsetningen av lav finansiell risiko Finansreglementet gir anledning til å plassere midler i markedet for obligasjoner og aksjefond. Det er imidlertid ikke foretatt noen disposisjoner når det gjelder plassering av likviditet i slike finansielle instrumenter. Froland kommune har i juni 2014 foretatt de låneopptak som Kommunestyret har vedtatt for Midlene er sammen med andre ubrukte lånemidler plassert på en særvilkårskonto i Sparebanken Sør, Froland til en rente på 2,9%. Pr var innskuddet på denne kontoen 187 millioner kroner. Kommunene generelle rentesats på driftskonti følger NIBOR (3 mnd) + 0,5%. 5

6 Styringsrenten i Norges Bank er for tiden 1,5% og gjennomsnittlig rente på kommunens lån er 2,41%. Det er ikke budsjettert egne fondsavsetninger til renteregulering. Utvikling Norges Bank styringsrente Endringsdato Rentesats , , , , , ,5 Neste rentebeslutning offentliggjøres

7 Driftsregnskap Status budsjett og regnskap, pr Virksomhetene 2014 Per august 2014 Ansvar Årsbudsjett %-vis forbruk Budsjett Regnskap Avvik %-vis forbruk Rådmannen ,8 % ,8 % Administrasjonsenheten ,7 % ,8 % Kultur, støtte og tilskudd ,0 % ,7 % Overføringer til andre for kommunale tjenester ,8 % ,1 % Blakstadheia oppvekstsenter ,7 % ,8 % Mykland oppvekstsenter ,0 % ,0 % Froland skole ,7 % Froland barnehage ,4 % ,8 % Private barnehager ,2 % ,0 % Velferd, Barnevern og Helse ,9 % ,0 % VBH - Særskilte tjenester ,7 % ,8 % Omsorgstjenesten ,7 % ,1 % Teknisk - Forvaltning, drift og vedlikehold ,3 % ,3 % Teknisk - Plan, Byggesak, Oppmåling, Landbruk og Natur ,7 % ,8 % Teknisk - Nærvarmeanlegg Mjølhus ,2 % ,6 % Teknisk - Brøyting og Strøing ,0 % ,7 % Frolands Verk Kultursenter ,2 % ,4 % Fritidsklubb ,5 % ,0 % Froland IdrettsAnlegg (Frolandia) ,9 % ,8 % Andre ansvar Finans (rammetilskudd, renter, avdrag, osv) ,2 % ,9 % Selvfinansierte tjenester / tilskuddsformidling 0 0,0 % ,0 % Momskompensasjon ,0 % ,5 % Teknisk - Selvfinansierte prosjekter og fond ,3 % ,0 % Teknisk - Vann-Avløp-Renovasjon-Feiing-Slam ,0 % ,2 % Avskrivninger 0 0,0 % ,0 %

8 Investeringsregnskap Virksomhetsledere og prosjektledere gir tilbakemelding på at investeringsprosjektene i hovedsak har fremdrift og utvikling som forutsatt. I forbindelse med budsjett for 2015 og kommende avslutning av 2014 vil alle investeringsprosjekt gjennomgås av Rådmannen for å vurdere hvilke prosjekt som skal videreføres/overføres til neste år, og hvilke som kan avsluttes. I henhold til reglement for investeringsprosjekt vedtatt av Kommunestyret 10/4-08 skal det bl.a. være en prosjektansvarlig som skal ha ansvar for løpende rapportering, samt en sluttmelding til kommunestyret. Fra og med september bes prosjektledere gi en kort staus for utviklingen i prosjekte gjennom den månedlige økonomirapporteringen. Administrasjonsenheten tok i 2013 i bruk en prosjektdimensjon i regnskapet og oppdaterte investeringskontoplanen. Det skal nå være tilrettelagt for god oppfølging og rapportering av prosjekter. Investeringsprosjekter blir i mange tilfeller budsjettert med hele prosjektrammen i det første året. Derfor kan det i noen tilfeller synes som om noen prosjekter har liten fremdrift. Flere av de større prosjektene har imidlertid prosjektperioder som strekker seg over flere år. Fremdrift i større investeringsprosjekter hittil i 2014: Bliksåsen barnehage; Bliksåsen barnehage ble ferdigstilt men pga andre forhold ble ikke barna overført før juni. Den sene innflyttingen ga noen merutgifter under leie og strømkostnader. Froland skole; Bygging av tilbygg Froland skole går så langt etter planen, selv om tidsramma er knapp. Det er heller ikke dukket opp forhold som gir endringer i økonomien ut over det som ble estimert. Verksted; Det ble i kommunestyret , sak 2014/1051, vedtatt at brannstasjonen skulle reetableres på sin opprinnelige adresse. I den forbindelse ble det sett på en samlokalisering / felles bruk av kontor-/ møterom og garderober med verkstedet. Det har nå vært ute på anbud med frist for innlevering Knut Oveland fikk oppdraget. Det er sendt inn søknad om igangsetting sak 2014/1195 av grunnarbeidene, disse vil bli ferdigstilt i inneværende år. Tegninger av verksted/brannstasjon er under utarbeidelse. Håper på oppstart i inneværende år av bygg, ferdigstillelse innen sommer Hvert kvartal blir interne ressurser som er brukt på investeringsprosjekter belastet de respektive prosjektene. Froland kommune prøver i størst mulig grad å bruke interne ressurser ifm. investeringsprosjekter dersom det finnes riktig kompetanse internt. 8

9 Investeringsprosjekter, budsjett og regnskap pr Prosjektnr Prosjektnavn Budsjett Regnskap 15 Energieffektivisering bygg Ombygging verkstedet Utrangering av bygg - forprosjekt Gang og sykkelvei Mjølhus - kirka planarbeid Tiltak mot hærverk Songeelva forprosjekt Sykehjemmet - oppgradering av bad Osevollen avløpspumpestasjon Oversikt og utredning fett/oljeavskillere Energimerking bygg Planlegging VA nye boligområder Trafikksikkerhet - Osedalen VBH - Flyktningeleiligheter VBH - ombygging Helse- og sosialsenteret VBH - Nidelvv 25 endring/utvidelse forprosjekt Brøyteskjær og strøbøsse Nye pumper BHVP Kartlegging spredte utslipp VBH - Bolig utviklingshemmede (Frolandsveien) Rundkjøring Osedalen, kommunal andel Utredning tomt ved kommunehuset/administrasjonsbygg Utredning og planlegging kommunalt eide arealer (Neset, Langedal mv) Plan for videre bruk/ombygging av sykehjemmet Bruer oppgradering Kommuneplan Langåsen, detaljplan Mykland renseanlegg Rundkjøring Blakstadheia, detaljplan Ny skole sentrum, forprosjekt og prosjektering Investering i vei, trafikk IKT-investeringer Egenkapitalinnskudd KLP Sikring og energieff. kommunehuset Utskifting av utstyr og ombygginger Høydebasseng/trykkforsterker Blakstadheia, kommunal andel Bliksåsen, kommunal andel av vann- og avløp Gang og sykkelveier Bygningsmessige tiltak renseanlegget Utskifting gamle ledninger Asfaltering av kommunale grusveier Barnehage Bliksåsen Skilting og adressering Prosjekt Blakstad (passivhus) Utbygging fellesrom Furutoppen - samlet budsjett - avsluttet Inventar Furutoppen - avsluttet PUH byggeprosjekt (Avlastingsbolig Skotheia) Renovering Froland kirke Mjølhusmoenprosjektene Sandvolleyballbane VA-omlegging Froland skole Nærturløype Lysthusheia - FVKS Gårdsbarnehagen Kommunal fiber/fiberkartlegging Blakstadheia barnehage - uteområde Investering i bygg - ikke fordelt Investering i bygg - Rehab tak Froland skole Investering i bygg - Rehab/sikkerhet tak Froland barneskole Kiss and Ride - Avstigningslommer Reiersølvegen SwimEye Utvikling boligområder Utvikling infrastruktur Utvikling kommunale bygg Utvikling VA Brannstasjon - oppbygging etter brann Vanngjennvinner på gråvannet - Frolandia Nidelvv 26/ Oppgradering/bytte ERP/Arkiv

10 20023 Liten lastebil Skilting og adressering Ny skole sentrum, gjennomføring Beredskapsinvesteringer Ny amfiløsning Salen - Frolandia Verkstedrom - Froland skole Langåsen - Sentrumsutvikling Utviklingstiltak - Rådmannen Investeringer hjemmetjenester (kontor/hjelpemidler) Investeringer vaskeri og fellestjenester Varebil, vann og avløp Trinn 2 prosjektering, renseprosess avløp Utbedring arkiv - investering etter tilsyn Kringla aktivitetsanlegg, nærmiljøanlegg Stimoen aktivitetsanlegg, nærmiljøanlegg gnr 18 bnr 174 i Osedalen Gressklipper Froland kirkegård Bolig for unge funksjonshemmede Ultralydapparat - Froland legekontor Kjøp Blakstad videregående skole Ombygging Blakstadheia skole Sentrumsutvikling Kommunalt bidrag infrastruktur Kjøp eiendom Frolands Verk Investeringer Frolands Verk Gang/sykkelvei Åpent bibliotek - selvbetjeningsløsninger Andresens hus - sentrumsutvikling Kunstgressbane II A-meldingen Brannstasjon og personal teknisk Aksjekapitalforhøyelse - Kilandsfoss AS Utskifting Linux-PCer Utvidelse Froland kirkegård, planlegging/avklaring Låneopptak - budsjettvedtak Låneopptak - enkeltvedtak gjennom året Startlån Overføring fra driftsregnskapet Andre inntekter og utgifter investeringsregnskap

11 Organisasjon og personal Froland kommune består av 7 virksomheter. Rådmannen har to kommunalsjefer, omsorg og oppvekst, og det er en stabsenhet. Hver virksomhet har et selvstendig ansvar innen sitt område, både når det gjelder det faglige, personellmessige og administrative. Den enkelte virksomhetsleder gir i sin kvartalsmelding kommentarer til virksomhetens drift i 3. kvartal Organisasjonskart Sykefravær Tredje kvartal har fremdeles et høyere langtidssykefravær enn tilsvarende periode de to siste år. Virksomhetene vil komme med mer detaljert informasjon. Hjelpemiddel for sykefraværsoppfølging Froland kommune har i samarbeid med de andre kommunene i IKT-Agder-samarbeidet innført et nytt elektronisk hjelpemiddel for sykefraværsoppfølging. Dette skal forenkle leders oppgaver i forbindelse med oppfølging av sykemeldte medarbeidere. Virksomhet Omsorg har vært pilotbruker i vår/sommer, og nå har også resten av kommunen tatt systemet i bruk. Det har vært opplæring for ledere på virksomhetene, og det vil bli mer opplæring dersom det er behov. Aktiv Ansatt Froland kommune ønsker å få flere av de ansatte til å benytte seg av de flotte treningsanleggene på Frolandia. Her er det treningsmuligheter for alle aktivitetsnivåer fra de supertrente til mosjonister. Fysisk aktivitet gir overskudd, helse og trivsel. Ved å oppmuntre til økt fysisk aktivitet, kan helseproblemer både forebygges og behandles. De som er fysisk aktive er mindre syke enn de som er lite fysisk aktive. Den helsemessige velferdsgevinsten er økt livskvalitet. På Frolandia kan man trene på land eller i vann, i gruppe eller individuelt. Det finnes noe som passer alle. Aktiv Ansatt er prisgunstig trening for alle ansatte. Dette skal evalueres når det har gått ett år av AMU. Ansattportalen for Froland kommune er under renovering, og i den forbindelse vil en ny og oppdatert personalhåndbok komme på plass. 11

12 A-meldingen Fra og med 1. januar 2015 innføres en ny rapporteringsordning for alle arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) vil samles i den nye a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. Én melding til tre etater enklere rapportering Fem av dagens skjema blir erstattet av a-meldingen. Alle som sender noen av disse oppgavene i dag skal fra januar 2015 levere a-melding, med frist den 5. i påfølgende måned. Hvis fristen faller på en helligdag, flyttes den til påfølgende virkedag. Ordningen med forenklet oppgjørsordning videreføres i a-ordningen ved at det lages en forenklet a-melding. A-melding erstatter følgende skjemaer/oppgaver: 1. Lønns- og trekkoppgave (RF-1015) 2. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037) 3. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønnsog trekkoppgave (RF-1025) 4. Melding til Aa-registeret (NAV ) 5. Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500) Froland kommune og de andre kommunene i IKT Agder samarbeidet er godt i gang med forberedelser til A- meldingen mer informasjon vil komme utover høsten. Fravær Fravær virksomhetene 3. kv 2014 Oversikten viser fravær fordelt på korttids (tom 16 dager) og langtids (mer enn 16 dager) for Froland kommune og de enkelte virksomheter. Fravær Fraværs% Korttids% Langtids% Froland kommune 9,30 1,76 7,55 Rådmannen/adm/stab 5,06 0,55 4,51 Blakstadheia 14,81 0,99 13,82 Mykland 0,76 0,76 0 Froland skole 5,78 1,44 4,34 Froland barnehage 17,00 4,26 12,74 Velferd/barn/helse 8,62 1,14 7,48 Omsorg 10,40 2,16 8,24 Teknisk/Frolandia 9,04 0,71 8,34 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Fraværs% Korttids% Langtids% 12

13 Fravær, aldersfordeling - sammenlignet 3 siste år samme hvartal Alder 3.kv kv kv 2014 under 20 0,00 0,00 2, ,65 6,72 11, ,16 4,53 11, ,37 7,37 9, ,32 3,56 7, ,42 8,03 6,53 over 70 1,48 8,70 7,14 Alle 6,03 5,76 9, Fravær 3 kv 2014 Fravær 3 kv 2013 Fravær 3 kv

14 Fravær, kjønnsfordeling - sammenlignet 3 siste år samme hvartal Kjønn 3.kv kv kv 2014 Kvinne 6,56 6,42 9,55 Mann 4,38 3,61 8,51 Alle 6,03 5,76 9, Kvinne Mann Alle Fravær 3. kv 2014 Fravær 3. kv 2013 Fravær 3. kv 2012 Fravær, korttids- og langstidsfravær - sammenlignet 3 siste år samme hvartal Fravær 3.kv kv kv 2014 Kort 0,99 1,51 1,76 Lang 5,04 4,25 7,55 Total 6,03 5,76 9, kv kv kv 2014 Kort Lang Total 14

15 Virksomhetenes kvartalsrapporter 602 Administrasjonsenheten Virksomhetsområde Administrasjonsenhetens hovedoppgaver: Politisk sekretariat Økonomioppfølging, budsjett, regnskap, skatt, innfordring, lønn og innkjøp IKT- strategisk planlegging og utvikling Personaladministrasjon Bibliotek Nøkkeltall / Statistikk Årsverk Lønn og personal 2,2 Økonomi og regnskap 4,5 IKT, arkiv, sentralbord, politisk 5,3 Bibliotek (inkl skolebibliotekar) 2,98 Totalt 14,98 Organisering / Personalsituasjon Administrasjonsenheten består av funksjonene sentralbord, arkiv, IKT, bibliotek, politisk sekretariat, økonomi, lønn og personal, samt andre fellestjenester og felles administrative oppgaver. Etter en lengre periode med sykdom og mangel på ressurser på lønn har situasjonen nå stabilisert seg etter en midlertidig ansettelse i 100%. Satsingsområder / Mål Virksomheten har kontinuerlig fokus på effektivisering av kommunens administrative drift og fungerer som et bindeledd mellom virksomhetene og Rådmannen. Ny beredskapsplan har vært tidkrevende og er nå i ferdigstillingsfasen ved at de siste innkjøpene gjøres. Det er planlagt å presentere planen for Fylkesmannen i løpet av 4. kvartal. Virksomheten har ved siden av vanlig drift også jobbet med oppdatering av delegasjonsreglement, etablering av rutiner ifm. Skatteetatens A-ordning, personalhåndbok, profilhåndbok og informasjonssikkerhet. nok sammen med de store mulighetene for å laste ned selv på samme måte som vi har sett på musikk tidligere. Biblioteket har fortsatt noe ansvar for utleieadministrasjon av kommunale kulturbygg. Det jobbes med en endring ift. dette etter gjennomgang med Rådmannen. Ellers arbeides det med en rekke arrangement og prosjekter som Sommerles for barn, månedlige bokkafeer, bildebokstunder, dukketeater, boken kommer, slektstreff, markedsføringskampanje E-bøker, Det skjer på biblioteket m.m. Måloppnåelse Enhetens formål er på best mulig måte å være en støttefunksjon for kommunens administrasjon og virksomheter, for ansatte og for kommunens folkevalgte. Vi mener vi også i 2014 har støttet virksomhetene i deres arbeid på en god måte og har vært en pådriver i utvikling i administrative rutiner og oppgavehåndtering. Biblioteket Prosjektet Åpent bibliotek er godt i gang og håper på å kunne lansere tilbudet rett på nyåret. Utlånet av bøker i 3. kvartal har en liten økning i forhold til sammen periode i fjor. Dette til tross for en kjempefin sommer. Det er nedgang i utlån av dvd og det henger 15

16 Økonomi Administrasjonsenheten har et regnskap etter 3.kvartal som viser balanse. Det var i 2. kvartal noe merforbruk, men dette er utlignet som føge av føring av refusjoner. Det kan imidlertid påløpe noen ekstra kostnader i siste kvartal relatert til ekstraordinær situasjon med langtidssykemeldinger på lønn. Virksomhetsleders vurdering Virksomhetsleder mener Administrasjonsenheten utfører en god jobb innenfor de rammer som er tildelt og får gode tilbakemeldinger fra virksomheter, ledelse og politikere. 16

17 740 Blakstadheia oppvekstsenter Virksomhetsleder: Oddvar Haslemo (konst.) Virksomhetsområde Blakstadheia oppvekstsenter består av skole og SFO. Det er 81 elever på skolen, 41 av disse benytter SFO tilbudet. Det er 18 elever som deltar på leksetid. Det er de ansatte på SFO som er til stede på leksetida. Nøkkeltall / Statistikk Vi jobber kontinuerlig med å ivareta det psykososiale miljøet ( 9a) for alle elever på skolen. I inneværende periode har vi ikke fattet noen enkeltvedtak etter 9a. Det er 12 % som mottatt spesialundervisning etter 5.1. Fem barn får særskilt norskopplæring. Fravær ansatte: Korttidsfravær Langtidsfravær Totalt Skole 1,41% 5,64% 6,67% SFO 0,29% 52,09% 52,38% Organisering / Personalsituasjon Høsten 2014 fikk vi to nyansatte grunnet at en pedagog gikk ut i omsorgspermisjon i mai, og en har søkt om et års permisjon. Det er to pedagoger som har studert og dette utløste noe behov for vikar. På SFO har det vært en langtidssykemeldt. Det er ikke arbeidsplassrelatert. Fraværet er høyt, men hvis vi går bak tall er det ikke relatert til arbeidet. Satsingsområder / Mål Vi har videreført satsingsområdene som vurdering for læring og klasseledelse. Vi har gjennomført nasjonal gitte kartleggingsprøver og bruker resultatene til å gi TPO (tilpasset opplæring). Målet er økt faglig fremgang i basisfaga. Vi er godt i gang med sammenslåingsprosessen og ser positivt på det videre arbeidet. Fra august blir vi en avdeling under Froland skole. Rektor og avdelingsleder ved Froland skole vil ha tilstedeværelse her på Blakstadheia to formiddager i uka. Saksbehandler fortsetter med to dager i uka. Målet er å få til en best mulig overgang for elever, foreldre og ansatte. Samarbeidsgruppe som består av foreldre, tillitsvalgte og ansatte jobbet kontinuerlig hele våren med hvordan skole hjem samarbeidet skulle bli best mulig. Innenfor området økonomi er målet å være lojal innenfor de økonomiske rammer vi er tildelt. Måloppnåelse Innfor økonomi er månedsrapportene et nyttig verktøy for å ha god oversikt over økonomien. Når vi holder oss godt innenfor rammene er det månedlige målet nådd. På personalmøtene har vi jevnlig gjennomgang av arbeidet med vurdering for læring og klasseledelse slik at vi vet at dette blir gjennomført i alle klasser. Vi utveksler erfaringer og kommer frem til nye tiltak. Vi har fokus på å justerer underveis og finne nye tiltak. Økonomi Økonomien må anses som svært god. Se for øvrig månedsrapportene. Virksomhetsleders vurdering Fra 1.august ble vi en avdeling under Froland skole vi har 81 elever fordelt på 5 klasser. Vi jobber tett sammen ift pedagogisk utviklingsarbeid, har felles personalmøter og mye felles teamtid og samarbeid for øvrig. Vi legger også inn jevnlige samlinger der elevene er sammen i aktiviteter med elevene fra Froland skole. 17

18 750 Mykland oppvekstsenter Virksomhetsleder: Signe Heldal Risholt Virksomhetsområde Virksomhetsområde 750 består av Mykland fådelte skole. Virksomhetsleder er Signe Heldal Risholt. Mykland har vi også en barnehage som er en avdeling under Froland barnehage, med leder Gry Reiulfsen. Nøkkeltall og statistikk Det er et barn som har enkeltvedtak etter Lov om spesialundervisning, 4 timer pr. uke. Det er tre barn som har logopediske tiltak og to barn som får hjelp av fysioterapeut 1 x uken. Det er ingen barn som har enkeltvedtak grunnet Særlig norskundervisning pga. annet morsmål. Elevtallet er nå 29, som er en økning på 2 siden vårhalvåret. Organisering og personalsituasjon Fådelt-skolen er organisert i tre basisgrupper slik: Gruppe 1 består av trinn (7 elever), Gruppe 2 består av trinn (8 elever) og Gruppe 3 består av trinn (14 elever). Hver gruppe har sin kontaktlærer, tilsatt i100 %. Virksomhetsleder har 50 % stilling til administrasjon og 30 % til undervisning. En lærer er tilsatt som faglærer, 63 % stilling. Ressurser gis lærere med ansvar for bibliotek og elevråd. 13 % stilling går til redusert leseplikt grunnet alder. Alle elevene i trinn er med på leksehjelp 2 timer i uken. Leksehjelpen er organisert i skoletiden med en pedagog.. Sfo-avdelingen ble lagt ned over sommeren. To assistenter ble sagt opp. Årsaken til nedleggelse var få barn i sfo. De som fremdeles trenger sfo har tilbud om å komme i barnehagen morgen, ettermiddag og i skolens ferier når barnehagen har åpent. En 20 % assistentstilling er overført fra sfo budsjettet til barnehagens budsjett. Dette fordi tre timer i uken har trinn sfo tid med en tilsatt i barnehagen og det er mulig at det vil bli et økt sfo behov gjennom inneværende driftsår. I barnehagen består ledelsen av virksomhetsleder i 20 % stilling og nytilsatt pedagogisk leder i 100 %. Det er to assistenter i mindre stillinger også tilsluttet enheten. Antall barn er 8, derav 3 er under 3 år. Skolen og barnehagen samarbeider om relevante prosjekter og personale. Det har i perioden vært en del fravær i den faste lærerstaben grunnet egenmeldinger, syke barn og kurs. Fraværet skyldes ikke årsaker på arbeidsplassen. Mesteparten av fraværet har vi klart å ivareta ved å slå sammen grupper eller at virksomhetsleder har vært vikar. Personalsituasjonen anses som stabil. Satsingsområder / Mål Norsk regning engelsk, kvalitetssikring av at elevene lærer maksimalt. Klasseromsledelse Økonomi Fra 1. august er administrasjonen i sfo(10 %) overført til skolens budsjett, grunnet behov for spesialpedagogiske tiltak i skolen. Det er for lite. Elevskyss er også budsjettert for lite, grunnet behov for satser til 3 nye elever og 1. trinnet var i utgangspunktet noe snaut. Likevel regner jeg med å gå i balanse, da det er noe midler igjen på sfo-budsjettet til å støtte opp om de ovenfor nevnte utgiftspostene. Virksomhetsleders vurdering Vi har de tre siste månedene hatt det stabilt og rolig i både friminutt og klasserom, dermed kan elevene risikere å lære noe. Det er utfordrende og spennende å være virksomhetsleder og samtidig vikar «overalt», men det går. Jeg kan melde at vi to ganger i høst har vært lengre perioder uten internett og IP-telefoner. Vi er utsatte og sårbare i tordenvær. Det er ikke heldig. Vi må gjerne se på andre løsninger for fremtiden, for dagens overspenningsvern er ikke tilstrekkelig! Jeg har ikke mottatt klager på skolen i dette kvartalet. Det er ikke meldt saker til AMU. 18

19 780 Froland skole Virksomhetsleder: Oddvar Haslemo (konst.) Virksomhetsområde Froland skole består av følgende avdelinger: Kulturskolen PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste VO - voksenopplæringen SFO - skolefritidsordning Froland skole Virksomheten har 104 ansatte fordelt på de fem avdelingene. Froland skole er den største av de fem avdelingene. Avdelingene er lokalisert innenfor samme område på Mjølhusmoen. Nøkkeltall / Statistikk PPT: Det er registrert 8 nye henvisninger til PPT fra Froland skole i 1. kvartal. Antall barn i sfo pr 1. oktober. Telling GSI: Barn i ordningen: 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl kl Sum kl Antall barn i sfo Av disse, antall med 100 % plass Kulturskolen Antall elever ved skolen: 130 Sum antall elevplasser: 145 ( dvs flere elever deltar på mer en et kurs) Antall elever på venteliste: 8 I tillegg styrkes noe musikkundervisning på b-trinnet. Voksenopplæringen Liv Therese Fiane er i delvis permisjon dette skoleåret. Hun har 30 % administrativ stilling som leder for voksenopplæringen hos oss. Dette betyr at vi har leid elevplasser i voksenopplæringen i Arendal kommune. Det er for tiden 13 elever. I tillegg har vi 5 elever som får spesialundervisning hos oss. 19

20 Froland skole Antall elever ved skolen klassetrinn pr Trinn Gutter Jenter sum 1. årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn sum / / Vi har hatt en økning med 16 elever siden forrige skoleår. Se vi på elever med enkeltvedtak om spesialundervisning viser tallene GSI pr 1. oktober: År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År Organisering / Personalsituasjon Arbsted Arbsted (T) Fraværs% Korttids% Langtids% 7801 Froland skole, Voksenopplæring ( Froland skole, SFO (780)(2150) 10,54 5,13 5, Froland skole, Kulturskolen(780) (3... 1,11 1, Froland skole, PP-Tjenesten (780)( ,35 0,96 22, Froland skole, Administrasjon (780)... 20,66 0,49 20, Froland skole, trinn (780)( ,54 1,17 2, Froland skole, trinn (780)( ,45 0,6 3, Froland skole, trinn (780) (2... 6,37 1,47 4,9 6 1,23 4,77 20

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer