Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service"

Transkript

1 Fjell kommune Årsmelding 2012 Styring, engasjement, tillit og service

2 Innhald Oppgåvene til kommunen 2 Viktige hendingar i Økonomiske nøkkeltal Utvalde demografiske nøkkeltal Ordførar Organisasjon 11 Politiske utval Ungdomens kommunestyre 13 Rådmannen 14 Økonomi Revisjonserklæring 33 Tenestene i kommunen 35 Skulesjefen 37 Omsorgssjefen 39 Helsesjefen 41 NAV Fjell 43 Sosialsjefen 45 Barnehagesjefen 47 Stab og støtteiningar 49 Servicetorgsjefen 51 Plan- og utbyggingssjefen 53 Eigedomssjefen 55 Økonomisjefen 57 Kultursjefen 59 Personalsjefen 61 IKTsjefen 63 Selskap og stiftingar 64 Gode sirklar AS 65 FjellVAR AS 66 Fjell kommunale pensjonskasse 67 Øvrige kommunale selskap og stiftingar 67 KOSTRA og utvalde demografiske nøkkeltal 68 Arbeidstakarorganisasjonane i Fjell 88 Arbeidsmiljøprisen 89 Likestilling 90 Beredskap og tryggleik 95 Regionrådet Vest 96 Utfordringar i tida som kjem (ordførar) 98 Utfordringar i tida som kjem (rådmann) 99 Kva skal årsmeldinga fortelja deg: kva vi planla å gjere i 2012 kvifor dette var viktig å gjera kva det kosta korleis vi finansierte dette kva resultat vi har oppnådd.

3 Fjell kommune Fjell kommune er eit moderne og pulserande øysamfunn rett vestom Bergen, med innbyggjarar. Etter storleik har kommunen ei av dei yngste befolkningane i landet; over 30% av er under 20 år. Kommunen har stor innflytting, og positiv flyttebalanse kvart år i nemnte periode. Men kommunen har også relativt stor utflytting, primært grunna bustadsmassen, som ikkje er godt nok differensiert i høve bustadbehov i ulike livsfasar. Kommunen har ein aktiv bustadpolitikk for å bøta på dette. Arealet på 147 km² er fordelt på nordre delen av Store Sotra, Bildøyna, Litlesotra og meir enn 500 store og små øyar, holmar og skjer. Kommunen har fastlandssamband til Bergen, stor tilflytting og eit ekspansivt næringsliv bygd på olje, teknologi og service. Kystbasen CCB og Ågotnes Industriområde er det viktigaste senteret i Vest-Noreg for service og forsyningstenester til oljeverksemder i Nordsjøen. Naturen i Fjell er forma av vêr og vind. Lyngheiar og svaberg, blenkjande vatn og ope hav byr på gode opplevingar. Purpur og nyansar av grått, raudt og blått er sentralt i dei visuelle inntrykka. Historia fortel om eit strevsamt liv her ute ved havet, prega av handlekraft og religiøs nøysemd. Bergensarane kalla folket for havstrilar. Strilane var dristige, handlekraftige og uthaldande. Den gamle strilekulturen er i dag eit stykke vestlandsk kulturhistorie av stor verdi. Bergen sentrum Dei kommunale tilboda er der folk bur. Vi har i dag 18 grunnskular, kulturskule, vaksenopplæring og vidaregåande skule. Våre to tusen barn under seks år kan velja mellom 11 kommunale og 25 private heildags- og korttidsbarnehagar. Helse- og omsorgstilbodet omfattar to store legesenter og moderne, lettstelte bustader for den som treng hjelp til det daglege. Eit mangfaldig foreinings- og kulturliv med idrettsanlegg, symjebasseng og fotballbaner, lokale kulturbygg, kystkultursenter og tre kyrkjer, legg til rette for kulturelle møtestader og sosiale nettverk. 1

4 Oppgåvene til kommunen 1. For det første skal vi syta for at innbyggjarane i kommunen har det så godt som mogleg innanfor ramma av den norske velferdsstaten. 2. For det andre skal vi syta for at lokaldemokratiske avgjerder blir handsama effektivt og i tråd med intensjonane til kommunestyret. 3. For det tredje skal vi fungera som ein skule for demokratisk leiarskap, der politiske representantar lærer det politiske handverket og kvalifiserer seg vidare for posisjonar i fylkesting og Storting. Hovudoppgåva til kommune styret er å gjera vedtak i alle strate gisk viktige saker Viktige hendingar i 2012 Januar Februar Mars April Mai Juni Offisiell opning av ut bygginga av Brattholmen skule Arbeidet med ny fleirbrukshall i Straume starta opp Utbygginga av Hjelteryggen skule vart offisielt opna Kommunestyret godkjente at Kystverket får sprengja vekk grunnflak i Vatlestraumen ved Revskolten fyr Komité for drift vedtok at det skal gjennomførast ei samla vurdering av skulestrukturen i Fjell Ordførar Eli Årdal Berland fylte 60 år. Dette vart markert etter kommunestyremøtet i mars På Fjell festning var det oppstartsmøte/ informasjonsmøte om arbeidet med å danna nytt turlag i Fjell Fjell kommune fekk besøk frå Nordjylland/ Aalborg. To dagar seinare hadde Fjell kommune besøk av den rumenske ambassadøren i Noreg, Daniel Ionita Første salve for utsprenging i Vatlestraumen gjekk av. Prosjektet vart avslutta i slutten av juni Kommunestyret godkjente kostnadsramma for ny gravplass ved Foldnes kyrkje Med over tusen elevar på plass på Sartor Storsenter vart startskotet for Sotra Kystby avfyrt Kommunestyret godkjente kommunedelplan for fastlandssambandet Sotra- Bergen. 2

5 Fjell kommunestyre er samansett av ordførar, varaordførar og 43 represen tantar frå åtte ulike politiske parti. Hovudoppgåva er å vedta alle strategisk viktige saker for kom munen, som overordna planar, budsjett og økonomiske saker, interkommunale samansluttingar o.l. Kommunestyret har 8-10 møte i året. Sakslistene vert lagt ut på internettsidene til kommunen, og møta vert haldne for opne dører. I tillegg har Radio Sotra direktesending og opptak frå kvart møte. Kommunestyret har lagt det daglege politiske ansvaret for drifta av kommunen til tre politiske komitear, kvar med elleve medlemer. Komiteane deler på ansvar og arbeid etter type oppgåver. Dei valde representantane blir støtta i arbeidet av rådmannen og om lag 1500 kommunalt tilsette, som gjev råd og set i verk kommunestyret sine vedtak. Kvart år i desember gjennomgår kommunestyret den kommunale drifta og vedtek årsbudsjett, økonomiplan, handlingsprogram, planprogram og planstrategi for dei komande åra. Alle desse dokumenta har vore ute på offentleg høyring før vedtaket, slik at den einskilde innbyggjar kan koma med innspel. Kvart år vert det utarbeidd ei årsmelding - som den du no held i handa. Årsmeldinga er rådmannen sin rapport til kommunestyret om korleis han har klart å styra i høve til dei rammene som kommunestyret har vedteke. Mål for organisasjonen Fjell kommune: Engasjement Fjell kommune skal vera ein engasjerande og motiverande organisasjon å arbeida i, både for politikarar og tilsette. Tillit Fjell kommune skal vera ein organisasjon som er basert på tillit både internt og i høve innbyggjarar, brukarar og andre. Styring Fjell kommune skal vera ein rasjonell og effektiv organisasjon, med klare ansvarstilhøve, tydeleg oppgåvedeling og korte kommandoliner. Service Fjell kommune skal vera ein organi sasjon som har ord på seg for å yta god service. Juli August September Oktober November Desember Wilhelm Anglevik tok over som ny skulesjef i Fjell etter Ellen M. Hansen For første gong tok tilsette i Fjell eksamen i coaching trinn Fjell kommune fekk besøk frå sju jærkommunar som ville vita meir om samhandlingsreforma, helse og omsorg og regionalt samarbeid Formannskapet vedtok å leggja kommunedelplan for Ågotnes ut til offentleg høyring Bystyret i Bergen vedtok kommunedelplan for Sotrasambandet Ministatue av krigshelten Fredrik Kayser vart avduka på Tranevågen ungdomsskule Kommunestyret og den administrative leiinga i Fjell var samla på budsjett- og strategikonferanse på Solstrand Kommunestyret aviste framlegg til reguleringsplan for Knutepunkt Kolltveit Ordførar Eli Årdal Berland la ned grunnsteinen for fleirbrukshallen i Straume Idrettspark Ei kulturell nyvinning i 2012 var Juuhl litteraturfestival som gjekk av stabelen i midten av november Fjell kommunestyre vedtok budsjettet for Driftsbudsjettet hadde ei ramme på 1,4 milliardar kroner Norconsult la fram rapport om ny skulestruktur i Fjell. 3

6 Økonomiske nøkkeltal Økonomiske nøkkeltal (Tal i heile tusen) Brutto driftsinntekter i alt Brutto driftsutgifter i alt Brutto driftsresultat Vekst i brutto driftsinntekter i mill. kr 94,4 67,5 81,9 81,7 58,2 89,8 103,5 Vekst i brutto driftsinntekter i % 13,7 % 8,6 % 9,6 % 8,8 % 5,7 % 8,4 % 8,9 % Vekst i brutto driftsutgifter i mill. kr 87,4 72,4 105,4 69,0 86,1 61,6 96,5 Vekst i brutto driftsutgifter i % 12,7 % 9,4 % 12,5 % 7,3 % 8,4 % 5,6 % 8,3 % Brutto driftsresultat i % av driftsinntektene 1,2 % 0,5 % -2,1 % -0,6 % -3,2 % -0,5 % 0,1 % Finansinntekter Finansutgifter Finansutgifter i % av driftsinntektene 4,0 % 5,3 % 6,0 % 4,8 % 5,9 % 7,3 % 7,0 % Avskrivingar Netto driftsresultat Investeringsinntekter Investeringsutgifter Finanstransaksjonar Anleggsmidlar Omløpsmidlar Eigenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktingar Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Endring i arbeidskapital Investeringsutgifter i % av driftsinntektene 8 % 17 % 16 % 22 % 20 % 10 % 12 % Netto driftsresultat i % av inntektene 5 % 2 % 0 % 3 % -1,6 % -3,14 % -1,14 % 4

7 Utvalde demografiske nøkkeltal Endring i folkesetnaden Folketalet 1. janaur Fødde Døde Fødselsoverskot Innvandring Utvandring Innflytting, innalandsk Utflytting, innalandsk Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring Folkevekst Folketalet ved utgangen av 4. kvartal Tal personar per 4. kvartal året før Sysselsette personar busett i kommunen Personar busett og med arbeidsplass i kommunen Personar som pendlar inn i kommunen Personar som pendlar ut av kommunen Sysselsette personar med arbeidsstad i kommunen Arebeidsledige Registrerte arbeidsledige, årsgjennomsnitt i personar Registrerte arbeidsledige, årsgjennomsnitt i % Kjelde: SSB Utvikling i folkesetnaden etter Folkesetnad 1. januar %-endring funksjonelle aldersgrupper år , år , år , år år , år , år ,4 80 år eller meir ,9 Sum ,0 Kjelde: SSB Framskriving av folkesetnaden m/høg nasjonal vekst Folketal i personar %-vis fordeling år ,8 8, år ,8 10, år ,1 4, år ,4 5, år ,2 29, år ,9 24, år ,2 11,4 80 år eller meir ,4 5,8 Sum Kjelde: SSB 5

8 Geografisk fordeling av folkesetnaden i delområde* * Kvart delområde er sett saman av fleire grunnkrinsar. I Fjell kommune er det totalt 36 grunnkrinsar %-endring Nordre Fjell (7 grunnkrinsar) ,3 Indre Fjell (8 grunnkrinsar) ,4 Søre og ytre Fjell (11 grunnkrinsar) ,4 Litlesotra og Bjorøy (10 grunnkrinsar) ,2 Uoppgitt grunnkrets Sum ,0 Utvikling i geografisk fordeling av folkesetnaden tal personar prosentdel tal personar prosentdel tal personar prosentdel tal personar prosentdel Nordre Fjell , , , ,1 Indre Fjell , , , ,9 Søre og ytre Fjell , , , ,7 Litlesotra/Bjorøy , , , ,2 Sum , , ,9 Kjelde: SSB for tal frå 1990, 2000 og Lineær framskriving er gjort av Fjell kommune/samfunnsplan på bagrunn av tala frå SSB Utvikling i geografisk fordeling: tal personar Nordre Fjell Indre Fjell Søre og ytre Fjell Litlesotra/Bjorøy Kjelde: SSB for tal frå 1990, 2000 og Lineær framskriving er gjort av Fjell kommune/samfunnsplan på bakgrunn av tala frå SSB 6

9 Utvikling i geografisk fordeling: prosentdel av den totale folkesetnaden Nordre Fjell Indre Fjell Søre og ytre Fjell Litlesotra/Bjorøy Kjelde: SSB for tal frå 1990, 2000 og Lineær framskriving er gjort av Fjell kommune/samfunnsplan på bakgrunn av tala frå SSB Tal personar Endring Raskast veksande grunnkrinsar i prosent endr. tal pers. %-endring Angeltveit (Nordre Fjell) ,2 Spjeld (Indre Fjell) ,0 Bjorøy (Litlesotra/Bjorøyna) ,2 Fjell (Søre og ytre Fjell) ,4 Algrøy (Søre og ytre Fjell) ,3 Ulveset (Søre og ytre Fjell) ,3 52,8 Tal personar Endring Raskast veksande grunnkrinsar i tal personar endr. tal pers. %-endring Arefjord/Bratholmen/Snekkevik (Litlesotra/Bjorøyna) ,4 Knarrevik*(Litlesotra/Bjorøyna) ,3 Angeltveit (Nordre Fjell) ,2 Bjorøy (Litlesotra/Bjorøyna) ,2 Storhillseren/Straume (Litlesotra/Bjorøyna) ,4 Ågotnes (Nordre Fjell) ,1 Kjelde: SSB * Veksten skuldast i stor grad endring av grunnkrinsgrensa mellom Knarrevik og Anglevik/Våge på slutten av 2000-talet Utvikling i geografisk fordeling: prosentdel av den totale folkesetnaden Fødselsoverskot Innflytting, innanlandsk Utflytting, innanlandsk Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring Folkevekst 7

10 8

11 Ordførar 2012 Ordførar Eli Berland Det går bra i Fjell for tida. Næringslivet er prega av optimisme og høg sysselsetjing, og stadig fleire ønskjer å bu i kommunen vår. Den positive utviklinga gir oss driv og musklar til å gjennomføra spanande samfunnsprosjekt. Sotra Kystby, Sotra sambandet og bygginga av den nye fleirbrukshallen er gode døme på dette. Veksten er positiv, men krev samtidig at kommunen sine tenester held tritt med utviklinga. Min ambisjon er at Fjell skal liggja på topp i landet som tenesteytar. Kommunen sine tenester angår alle våre innbyggarar - frå ein er spedbarn til ein blir gamal, og folk krev meir av sin bustadkommune i dag enn for nokre tiår tilbake. Dette betyr at vi må tilby eit breitt spekter av tenester, også utover dei lovpålagte oppgåvene, og tenestene må vera av høg kvalitet. Økonomisk sett er det tøffe tider for kommunen. Handlekraft, god økonomistyring og tydelege prioriteringar vert nøkkelen til ei positiv utvikling av kommunen som tenesteleverandør. Vi har ei stor barne- og ungdomsgruppe i Fjell, og det er viktig at vi legg til rette for gode oppvekst vilkår og eit mangfaldig fritids tilbod. Bygginga av den nye fleirbrukshallen som vert opna i 2013 var ei riktig prioritering, og vil styrkja Fjell som ein attraktiv kommune med eit rikhaldig kultur- og idrettsmiljø. Eit anna viktig bidrag til eit mangfaldig kulturliv er Juuhl litteraturfestival, som vart arrangert for første gong i Frivilligheita står sterkt og eg ønskjer å retta ei stor takk til alle som bruker tid og ressursar på å aktivisera barn og ungdom, vaksne og eldre. Fysisk aktivitet og sosiale møtestader er viktig for folk sin trivnad og livs kvalitet, og dei frivillige lag og organisasjonane er ein av bere bjelkane i samfunnet vårt. Tradisjonelt har kvar mann i sitt hus vore det rådande prinsipp for bustadbygging i Fjell. Men behova har endra seg, og det er ikkje alle som ønskjer å bu i ein einebustad med stor hage. I dag legg kommunen til rette for meir mangfaldig bustadbygging med rekkjehus og leilegheiter i tillegg til einebustader. Her er vi godt i gang, mellom anna på Ågotnes og i Straume sentrum. Arbeidet med Sotra Kystby på Straume og Bildøy er svært spanande. I 2012 vart det lyst ut ein arkitektkonkurranse om å utforma høghuset og festplassen i Straume sentrum, og bygginga av Noregs største underjordiske parkerings anlegg starta opp. Utviklinga av Sotra Kystby er viktig for heile regionen, ikkje berre for Fjell. Vi har mange attraktive arbeidsplassar i regionen, og det er viktig å ha eit mangfald av tilbod, aktivitetar og bustader, slik at folk kan arbeida og bu på same stad. Ein av dei viktigaste planane i Fjell er kommuneplanen sin arealdel, og rulleringa vart starta opp i I ein slik plan er det mange behov og omsyn som må takast. Med god dialog og nært samarbeid med både innbyggjarane og offentlege mynder har vi god tru på at framtidas kart over Fjell kommune vil stetta behova for bustadområde, næringsområde og framheva kystkultur som ein viktig ressurs samtidig som naturmangfald, folkehelse og miljø vert teken i vare. Den aller viktigaste hendinga i året som gjekk var vedtaket av kommune delplan for riksveg 555, fastlandssambandet Sotra Bergen. Eit nytt Sotrasamband er heilt avgjerande for utvikling og vekst i kommunen og regionen, og det er svært gledeleg at Fjell og Bergen kommune er einige om denne viktige planen. Til slutt vil eg takka alle våre samarbeidspartnarar, kommunestyret sine medlemmer og alle tilsette i Fjell kommune for ein god innsats og eit godt samarbeid i 2012! 9

12 10

13 Organisasjon Kommunestyret Kontrollutval Formannskapet Andre nemnder, råd og utval Kommunale selskap og stiftingar Sotra brannvern IKS Komité for drift Komité for finans og forvaltning Komité for plan og utvikling Rådmannen arbeidstakarorg. Stab- og støttefunskjonar Driftsfunksjonar Fjell VAR AS Plan og utbyggingssjefen Rådgjevargruppe Prosjekt Skulesjefen Gode Sirklar AS Tryggleik og beredskap Verneteneste og arbeidstakarorg. Omsorgssjefen Personalsjefen Barnehagesjefen Fjell kommunale pensjonskasse Økonomisjefen Helsesjefen Andre stiftingar Servicetorgsjefen Sosialsjefen Eigedomssjefen NAV Fjell IKT-sjefen Kultursjefen - Kommunestyret Namn Rolle Parti Namn Rolle Parti Namn Rolle Parti Eli Årdal Berland Leiar Høgre Tove Iren Vindenes Medlem Sotralista Anne Hestnes Medlem Arbeidarpartiet Odd Bjarne Skogestad Nestleiar Kristeleg Folkeparti Johannes Olav Nordland Medlem Sotralista Tonje Tangen Alvsvåg Medlem Arbeidarpartiet Tal på møter og saker i kommunestyret, formannskapet og komiteane 2012 Kjell Rune Garlid Medlem Sotralista Ranveig Hjørdis Frøiland Medlem Arbeidarpartiet Gunnar Buvik Medlem Høgre Jarle Syltøy Medlem Sotralista Gunnar Hannisdal Medlem Arbeidarpartiet Henning Arve Lundekvam Medlem Høgre Jan Arne Karlsen Medlem Arbeidarpartiet Anita Vindenes Medlem Høgre Berit Erstad Andersen Medlem Sosialistisk Venstreparti Joakim Snekkevik Hevrøy Medlem Arbeidarpartiet Bjørn Rathem Medlem Høgre Sveinung Vethe Medlem Arbeidarpartiet Jan Arthur Nilssen Medlem Høgre Vidar Arnesen Medlem Fremskrittspartiet Svein Magne Lie Medlem Arbeidarpartiet Kirsten Syljeset Medlem Høgre Daniel-Victor Sandvik Medlem Fremskrittspartiet Elisabeth E. Sandvik Medlem Høgre Ann-May Aase Medlem Fremskrittspartiet Bjarte Dyvik Haugstvedt Medlem Kristeleg Folkeparti Helena Morland Hansen Medlem Høgre Eivind Solsvik Medlem Fremskrittspartiet Liv Urhaug Medlem Kristeleg Folkeparti Tom Georg Indrevik Medlem Høgre Torgeir Benjamin Nyborg Medlem Fremskrittspartiet Johnn Ravnkilde Hardang Medlem Kristeleg Folkeparti Ernst Morten Einarsen Medlem Høgre Janne Monsen Medlem Fremskrittspartiet Cato Zachrisen Medlem Høgre Trude Farstad Medlem Fremskrittspartiet Johannes Kobbeltvedt Medlem Senterpartiet Cecilie Rathem Medlem Høgre Tore Lønøy Medlem Fremskrittspartiet Tore Magne Turøy Medlem Venstre Jan Utkilen Medlem Sotralista Eva Vik Medlem Arbeidarpartiet Hege I Spigseth Hovland Medlem Venstre Elna Nybakk Medlem Sotralista Marianne Sandahl Bjorøy Medlem Arbeidarpartiet Utval Tal på møter Tal på politiske saker/skriv/meldingar Kommunestyret Formannskapet Komité for drift Komité for finans og forvaltning Komité for plan og utvikling

14 Politiske utval Eli Årdal Berland Jan Arthur Nilssen Vidar Arnesen Tore Lønøy Formannskapet Komité for plan og utvikling Komité for drift: Komité for finans og forvaltning Eli Årdal Berland leiar Høgre Jan Arthur Nilssen leiar Høgre Vidar Arnesen leiar Fremskrittspartiet Tore Lønøy leiar Fremskrittspartiet Odd Bjarne Skogestadnestleiar Kristeleg Folkeparti Vidar Arnesen Fremskrittspartiet Henning Arve Lundekvam Høgre Daniel-Victor Sandvik, nestleiar Fremskrittspartiet Johnn Ravnkilde Hardang, nestleiar Kristeleg Folkeparti Kirsten Syljeset Høgre Tom Georg Indrevik nestleiar Høgre Gunnar Buvik Høgre Tom Georg Indrevik Høgre Tonje Tangen Alvsvåg Arbeidarpartiet Ernst Morten Einarsen Høgre Cecilie Rathem Høgre Trude Farstad Fremskrittspartiet Johannes Kobbeltvedt Senterpartiet Ann-May Aase Fremskrittspartiet Hege I Spigseth Hovland Venstre Kirsten Syljeset Høgre Anita Vindenes Høgre Gunnar Hannisdal Arbeidarpartiet Tove Iren Vindenes Sotralista Marianne Sandahl Bjorøy Arbeidarpartiet Janne Monsen Fremskrittspartiet Eva Vik Arbeidarpartiet Johannes Olav Nordland Sotralista Joakim Snekkevik Hevrøy Arbeidarpartiet Liv Urhaug Kristeleg Folkeparti Sveinung Vethe Arbeidarpartiet Bjarte Dyvik Haugstvedt Kristeleg Folkeparti Ranveig Hjørdis Frøiland Arbeidarpartiet Svein Magne Lie Arbeidarpartiet Elna Nybakk Sotralista Harald W. Ruud Kristeleg Folkeparti Jan Utkilen Sotralista Berit Erstad Andersen Sosialistisk Venstreparti Jarle Syltøy Sotralista Britt Hjørdis Svendsen Fremskrittspartiet Tore Magne Turøy Venstre Kjell Rune Garlid Sotralista Elisabeth E. Sandvik Høgre Jan Arne Karlsen Arbeidarpartiet Anne Hestnes Arbeidarpartiet 12

15 Ungdomens kommunestyre Ungdomens kommunestyre frå hausten Foto: Vigleik Brekke Framme frå venstre: Frida Haugro Solsvik, Solveig Syltøy Løland og Astrid Rabben. Bak frå venstre: Harvey Telle, Oskar Rennedal, Athina Louise Mikkelsen-Fortun, Linn Kristin Fauskanger, Markus Haugen, Henriette Nordtveit (nestleiar), Martin Marthinussen (leiar ) og Roald Silden Næss. Ungdomens kommunestyre, UKS, er interesseorgan for ungdom i kommunen. Kommunale saker vert drøfta og påverka gjennom fast møteverksemd. UKS som høyringsinstans må tidleg inn i prosessen der store saker skal handsamast. Det faste utvalet har 8-10 møter i året. UKS er sett saman av elleve representantar med vara, i alderen år. Alle er valde frå vidaregåande skule, ungdomsskular og ungdomsklubbar i kommunen. UKS har møta sine på Fjell rådhus, med både politisk kontaktperson og koordinator til stades, og møta er opne for alle. UKS har årleg kr å dela ut i tilskot til aktivitetar, tilbod, arrangement eller andre tiltak retta mot ungdom i kommunen. 13

16 Rådmannen Rådmann Steinar Nesse Dei medarbeidarane i Fjell kommune har også i 2012 hatt mange og store oppgåver. Arbeidet med å gjenvinna balansen i økonomien starta opp i 2011 og har halde fram i Strategi- og budsjettseminaret i oktober opplevde vi som eit godt tiltak i arbeidet med å utvikla Fjell kommune til ein robust og økonomisk berekraftig organisasjon. Resultatet for 2012 viser at kommunen langt på veg har nådd dette målet. Rådmannen understrekar likevel at det må arbeidast medvite med økonomistyringa også i åra som ligg framfor. I januar starta arbeidet med fleirbrukshallen i Straume Idrettspark. Grunnsteinen vart lagt ned i november, og det topp moderne anlegget står klar til bruk sommaren I juni var det startskot for Sotra Kystby som skal utvikla og binda saman Straume sentrum og Bildøyna til ein moderne kystby. Både kommunedelplan for Ågotnes og Bildøyna vart lagt ut til offentleg høyring. Kommunestyret godkjente kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Alle i aktivitet. Både Fjell og Bergen kommunar 14 godkjente i fjor kommunedelplan for nytt fastlandsamband Sotra/Øygarden- Bergen. Arbeidet med samhandlingsreforma, mellom anna nytt lokalmedisinsk senter på Straume, held fram. Plangrunnlaget for dette senteret er godkjent av kommunestyret. Første halvår var det markering av utbyggingane på Hjelteryggen og Brattholmen skular. I fjor vart kulturavdelinga oppretta, og eit konkret tiltak som Kultursjefen tok initiativ til, var Juuhl litteraturfestival i november. I desember vart rapporten om ny skulestruktur lagt fram. Arbeidet på gravplassen på Foldnes starta opp i august. I mai - juni gjennom førte Kystverket utdjuping i Vatlestraumen for å betra farlei for skipstrafikken. Regionrådet Vest har teke initiativ til å oppretta felles kontor for oppfølging av fosterheimsplasserte barn og felles barnevernsvakt for dei fire samarbeidskommunane i region vest. Samhandlingsprosjektet lindrande eining vart offisielt opna i august. I 2012 passerte Fjell kommune 23 tusen innbyggjarar. Fjell kommune er framleis ein vekstkommune. Folketalet auka med 557 personar og var ved utgangen av året innbyggjarar. Drift Som følgje av for høgt aktivitets- og investeringsnivå i fleire år, vart det i 2011 og 2012 teke grep for å få balanse i drifta. Med innsparing begge desse åra, har kommunen kome langt i arbeidet med å få balanse i driftsbudsjettet vart gjort opp med eit brutto driftsresultat om lag i balanse (1 million kroner). I 2011 vart resultatet minus 6 millionar kroner. Rekneskapen er gjort opp med eit negativt netto drifts resultat (meirforbruk) på om lag 14,5 millionar kroner. I dette beløpet er det teke omsyn til flytting av 8,8 millionar kroner frå driftsrekneskapen til investerings rekneskapen i ekstra ordinært utbytte frå BKK. Netto driftsresultat er om lag 22 millionar kroner betre enn året før. Også i 2012 har sektorane i hovudsak hatt god budsjettdisiplin og levert gode resultat. Det var budsjettert med eit netto driftsresultat i balanse i Det negative driftsresultatet i 2012 skuldast først og fremst forhold knytt til barnehageområdet som etterrekning til private barnehagar og avrekning for utanbygds barn. I tillegg skuldast underskotet kostbart lønsoppgjer, auka pensjonskostnader og meirforbruk i omsorg og sosial. Det var god skatteinngang i 2012 fram til og med november, og det var venta inn ytterlegare meirinntekter i desember. Men avrekninga synte derimot eit trekk i skatteutjamninga. Totalt var skatteinntektene likevel om lag 9 millionar kroner høgare enn budsjettert. Langsiktig kapitalfond har gjeve om lag 18 millionar kroner i avkastning mot budsjettert 14,3 millionar kroner. Prosentvis avkastning vart vel 7 prosent. Dette må reknast som eit godt resultat i lys av den generelle marknadssituasjonen. Resultatet av finansinntekter og finansutgifter vart

17 minus 59,1 millionar kroner. Dette er om lag som budsjettert. Departementet tilrår at netto driftsresultat bør vera på minst tre prosent av driftsinntektene. Det er eit klart mål at budsjettbalansen skal gjenopprettast i løpet av Det må også presiserast at underskot på drifta fører til auka likviditetspress. Dei siste åra har det vore avvik mellom faktisk betalte pensjonspremiar og netto pensjonskostnad som skal visast som ei inntekt i rekneskapen. I 2012 var premieavviket på 18,7 millionar kroner. Dette rammar likviditeten utan at det går fram av driftsresultatet. Investering, lån og fond Med store prosjekt som Tranevågen ungdomsskule, Øyane distriktspsykiatriske senter (Øyane DPS) og ny fleirbrukshall på Straume, har investerings utgiftene og den langsiktige lånegjelda auka kraftig dei siste åra. Investeringsutgiftene var 153 millionar kroner i 2008, 218 millionar kroner i 2009, 219 millionar kroner i 2010, 120 millionar kroner i 2011 og 149 millionar kroner i Ny fleirbrukshall slo kraftig ut på investeringsrekneskapen i 2012, og dette får igjen konsekvensar for driftsrekneskapen med avdrag, renter og driftsutgifter i Desse investeringane gjev kvalitetsmessige tenester til innbyggjarane, men samstundes aukar gjelda kraftig. Langsiktig lånegjeld auka med 9,7 milli onar kroner i Langsiktig gjeld har auka frå 369,6 millionar kroner i 2004 til om lag 1,3 milliardar kroner ved utgangen av I løpet av 8 år har Fjell kommune auka gjelda med nærare 1 milliard kroner. Gjelda pr. innbyggjar har auka frå kroner i 2004 til kroner i Delar av gjelda er knytt opp mot etableringslån og langsiktige leigeavtalar som t.d. Øyane DPS (Helse Bergen). Fjell kommune har dei siste åra tappa fonda som følgje av underskot på drifta. Det rekneskapsmessige meirforbruket i 2012 (netto driftsresultat pluss netto avsetningar) var på 33,9 millionar kroner og kan dekkjast av disposisjonsfondet. Ved utgangen av 2012 er disposisjonsfondet dermed på 92,1 millionar kroner etter at det er teke omsyn til rekneskapsmessig meirforbruk i Disposisjonsfondet er meir enn halvert sidan utgangen av Ubundne kapitalfond er på same tid 120,1 millionar kroner. Driftsnivået må justerast Rekneskapsresultata dei tre siste åra syner at omfanget av tenestene er større enn det driftsinntektene gjev grunnlag for. Fjell kommune har hatt ein langsiktig strategi om å spara i gode år og bruka reservane i magre tider for å sikra stabil tenestelevering på høgt nivå. Etter tre år med negativt netto driftsresultat på totalt 68 millionar kroner, må driftsnivået i 2013 justerast slik at det vert balanse mellom inntekter og utgifter. Resultatet for 2012 viser at vi har kome eit stykkje på veg, men Fjell kommune har ennå ein veg å gå for å nå målet om overskot på drifta. Delar av Fjell kommune si verksemd er lagt til eigne selskap og stiftingar. Dette gjeld FjellVAR AS (vatn, avlaup og renovasjon), Fjell bustadstifting (alle bustader og nye barnehagar), Sotra Brannvern IKS (samarbeid med Sund kommune), Fjell kommunale pensjonskasse, Gode Sirklar AS (næring, tettstad og kultur samarbeid med Sund og Øygarden kommunar), Fjell festning (historisk), Galleri Haganes og Langøy Kystkultursenter. Selskapa legg fram eigne rekneskap og årsmeldingar. Fjell kommune har dei siste åra bygd opp eit omfattande samarbeid med nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden gjennom Regionrådet Vest. Fjell kommune si drift har i 2012 i stor grad vore gjennomført innanfor budsjett og i tråd med vedtekne handlingsplanar. Tenesteproduksjonen har vore høg og stabil. Det kan ikkje meldast om uventa hendingar eller større avvik. Sjukefråværet i 2012 gjekk ned 1,0 prosentpoeng frå 2011 og vart samla for 2012 på 7,9 prosent. Kvinnene sitt sjuke fråvær viser ei særskilt god utvikling og enda på 8,4 prosent i Dette er det lågaste det har vore i den tida vi har ført samanliknbar statistikk (sidan 2001). I 2012 gjennomførte ein samla opplæring for leiarar, verneombod og tillitsvalte, mellom anna med fokus på roller og inkluderande arbeidsliv. Arbeidet med ei ny verksemdsplattform som ein skal byggja framtidig leiar- og medarbeidarutvikling på, vart og starta i KOSTRA-tal, kvalitetskommuneprogrammet og ein Agenda Kaupangrapport og andre arenaer der Fjell kommune vert samanlikna med andre kommunar, syner at vi leverer kostnadseffektive tenester av høg kvalitet. Brukar undersøkingar, som vert gjennomførte jamleg for alle hovud tenester, stadfestar dette. Det er i årsmeldinga gjort greie for utvikling og resultat for alle stabs- og tenesteeiningar. Det vert likevel arbeidd med strukturelle endringar og omstilling. I 2012 vart det fremja ei større sak om konkurranse utsetjing. Etter vedtaket i kommunestyret vert dette følgd opp med enkeltsaker i Fjell kommune har ein svært desentralisert skulestruktur, og KOSTRA-tala syner at vi kan organisera ein langt meir kostnadseffektiv skule enn tilfellet er i dag. I fjor starta arbeidet med ny skulestruktur, og våren 2013 vert det venteleg gjort vedtak om korleis skulestrukturen skal vera i Fjell kommune. Kommunen har elles ikkje vore involvert i store negative samfunnsmessige hendingar som har kravd innsats frå kriseleiinga. Kystverket gjennomførte utdjuping ved Revskolten fyr i Vatlestraumen i 2012 for å betra sjøtryggleiken. Fjell kommune utarbeidde beredskapsplan for tiltaket. Arbeidet vart gjennomført på kortare tid enn planlagt, utan uhell. Fjell kommune har halde fram med arbeidet for å betra likestillinga. Det er framleis noko att til vi har oppnådd full likeløn mellom kjønna i organisasjonen. Fjell kommune vidarefører arbeidet med å redusera graden av ufrivillig deltid gjennom bruk av alternative turnusog arbeidstidsordningar. Med dette legg rådmannen fram rekneskapen for 2012 med grunnlag i lovar og forskrifter og i samsvar med retningslinjer for god kommunal rekneskapsskikk. 15

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa.

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa. 6.0 3x20 3x20 3x20 (A3) (Sa2) 5.0 (Sa2) (H1) 6.5 3.0 Fjell kommune N=6688800 Fv555 2.920 daa. f_avg05 0.333 daa. f_kv04 f_lp03 1.603 daa. 30km/t o_kv03 R4.0 o_avg06 0.673 daa. f_ua03 0.368 daa. 6x45 ureg.

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for 2009. Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer