Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service"

Transkript

1 Fjell kommune Årsmelding 2012 Styring, engasjement, tillit og service

2 Innhald Oppgåvene til kommunen 2 Viktige hendingar i Økonomiske nøkkeltal Utvalde demografiske nøkkeltal Ordførar Organisasjon 11 Politiske utval Ungdomens kommunestyre 13 Rådmannen 14 Økonomi Revisjonserklæring 33 Tenestene i kommunen 35 Skulesjefen 37 Omsorgssjefen 39 Helsesjefen 41 NAV Fjell 43 Sosialsjefen 45 Barnehagesjefen 47 Stab og støtteiningar 49 Servicetorgsjefen 51 Plan- og utbyggingssjefen 53 Eigedomssjefen 55 Økonomisjefen 57 Kultursjefen 59 Personalsjefen 61 IKTsjefen 63 Selskap og stiftingar 64 Gode sirklar AS 65 FjellVAR AS 66 Fjell kommunale pensjonskasse 67 Øvrige kommunale selskap og stiftingar 67 KOSTRA og utvalde demografiske nøkkeltal 68 Arbeidstakarorganisasjonane i Fjell 88 Arbeidsmiljøprisen 89 Likestilling 90 Beredskap og tryggleik 95 Regionrådet Vest 96 Utfordringar i tida som kjem (ordførar) 98 Utfordringar i tida som kjem (rådmann) 99 Kva skal årsmeldinga fortelja deg: kva vi planla å gjere i 2012 kvifor dette var viktig å gjera kva det kosta korleis vi finansierte dette kva resultat vi har oppnådd.

3 Fjell kommune Fjell kommune er eit moderne og pulserande øysamfunn rett vestom Bergen, med innbyggjarar. Etter storleik har kommunen ei av dei yngste befolkningane i landet; over 30% av er under 20 år. Kommunen har stor innflytting, og positiv flyttebalanse kvart år i nemnte periode. Men kommunen har også relativt stor utflytting, primært grunna bustadsmassen, som ikkje er godt nok differensiert i høve bustadbehov i ulike livsfasar. Kommunen har ein aktiv bustadpolitikk for å bøta på dette. Arealet på 147 km² er fordelt på nordre delen av Store Sotra, Bildøyna, Litlesotra og meir enn 500 store og små øyar, holmar og skjer. Kommunen har fastlandssamband til Bergen, stor tilflytting og eit ekspansivt næringsliv bygd på olje, teknologi og service. Kystbasen CCB og Ågotnes Industriområde er det viktigaste senteret i Vest-Noreg for service og forsyningstenester til oljeverksemder i Nordsjøen. Naturen i Fjell er forma av vêr og vind. Lyngheiar og svaberg, blenkjande vatn og ope hav byr på gode opplevingar. Purpur og nyansar av grått, raudt og blått er sentralt i dei visuelle inntrykka. Historia fortel om eit strevsamt liv her ute ved havet, prega av handlekraft og religiøs nøysemd. Bergensarane kalla folket for havstrilar. Strilane var dristige, handlekraftige og uthaldande. Den gamle strilekulturen er i dag eit stykke vestlandsk kulturhistorie av stor verdi. Bergen sentrum Dei kommunale tilboda er der folk bur. Vi har i dag 18 grunnskular, kulturskule, vaksenopplæring og vidaregåande skule. Våre to tusen barn under seks år kan velja mellom 11 kommunale og 25 private heildags- og korttidsbarnehagar. Helse- og omsorgstilbodet omfattar to store legesenter og moderne, lettstelte bustader for den som treng hjelp til det daglege. Eit mangfaldig foreinings- og kulturliv med idrettsanlegg, symjebasseng og fotballbaner, lokale kulturbygg, kystkultursenter og tre kyrkjer, legg til rette for kulturelle møtestader og sosiale nettverk. 1

4 Oppgåvene til kommunen 1. For det første skal vi syta for at innbyggjarane i kommunen har det så godt som mogleg innanfor ramma av den norske velferdsstaten. 2. For det andre skal vi syta for at lokaldemokratiske avgjerder blir handsama effektivt og i tråd med intensjonane til kommunestyret. 3. For det tredje skal vi fungera som ein skule for demokratisk leiarskap, der politiske representantar lærer det politiske handverket og kvalifiserer seg vidare for posisjonar i fylkesting og Storting. Hovudoppgåva til kommune styret er å gjera vedtak i alle strate gisk viktige saker Viktige hendingar i 2012 Januar Februar Mars April Mai Juni Offisiell opning av ut bygginga av Brattholmen skule Arbeidet med ny fleirbrukshall i Straume starta opp Utbygginga av Hjelteryggen skule vart offisielt opna Kommunestyret godkjente at Kystverket får sprengja vekk grunnflak i Vatlestraumen ved Revskolten fyr Komité for drift vedtok at det skal gjennomførast ei samla vurdering av skulestrukturen i Fjell Ordførar Eli Årdal Berland fylte 60 år. Dette vart markert etter kommunestyremøtet i mars På Fjell festning var det oppstartsmøte/ informasjonsmøte om arbeidet med å danna nytt turlag i Fjell Fjell kommune fekk besøk frå Nordjylland/ Aalborg. To dagar seinare hadde Fjell kommune besøk av den rumenske ambassadøren i Noreg, Daniel Ionita Første salve for utsprenging i Vatlestraumen gjekk av. Prosjektet vart avslutta i slutten av juni Kommunestyret godkjente kostnadsramma for ny gravplass ved Foldnes kyrkje Med over tusen elevar på plass på Sartor Storsenter vart startskotet for Sotra Kystby avfyrt Kommunestyret godkjente kommunedelplan for fastlandssambandet Sotra- Bergen. 2

5 Fjell kommunestyre er samansett av ordførar, varaordførar og 43 represen tantar frå åtte ulike politiske parti. Hovudoppgåva er å vedta alle strategisk viktige saker for kom munen, som overordna planar, budsjett og økonomiske saker, interkommunale samansluttingar o.l. Kommunestyret har 8-10 møte i året. Sakslistene vert lagt ut på internettsidene til kommunen, og møta vert haldne for opne dører. I tillegg har Radio Sotra direktesending og opptak frå kvart møte. Kommunestyret har lagt det daglege politiske ansvaret for drifta av kommunen til tre politiske komitear, kvar med elleve medlemer. Komiteane deler på ansvar og arbeid etter type oppgåver. Dei valde representantane blir støtta i arbeidet av rådmannen og om lag 1500 kommunalt tilsette, som gjev råd og set i verk kommunestyret sine vedtak. Kvart år i desember gjennomgår kommunestyret den kommunale drifta og vedtek årsbudsjett, økonomiplan, handlingsprogram, planprogram og planstrategi for dei komande åra. Alle desse dokumenta har vore ute på offentleg høyring før vedtaket, slik at den einskilde innbyggjar kan koma med innspel. Kvart år vert det utarbeidd ei årsmelding - som den du no held i handa. Årsmeldinga er rådmannen sin rapport til kommunestyret om korleis han har klart å styra i høve til dei rammene som kommunestyret har vedteke. Mål for organisasjonen Fjell kommune: Engasjement Fjell kommune skal vera ein engasjerande og motiverande organisasjon å arbeida i, både for politikarar og tilsette. Tillit Fjell kommune skal vera ein organisasjon som er basert på tillit både internt og i høve innbyggjarar, brukarar og andre. Styring Fjell kommune skal vera ein rasjonell og effektiv organisasjon, med klare ansvarstilhøve, tydeleg oppgåvedeling og korte kommandoliner. Service Fjell kommune skal vera ein organi sasjon som har ord på seg for å yta god service. Juli August September Oktober November Desember Wilhelm Anglevik tok over som ny skulesjef i Fjell etter Ellen M. Hansen For første gong tok tilsette i Fjell eksamen i coaching trinn Fjell kommune fekk besøk frå sju jærkommunar som ville vita meir om samhandlingsreforma, helse og omsorg og regionalt samarbeid Formannskapet vedtok å leggja kommunedelplan for Ågotnes ut til offentleg høyring Bystyret i Bergen vedtok kommunedelplan for Sotrasambandet Ministatue av krigshelten Fredrik Kayser vart avduka på Tranevågen ungdomsskule Kommunestyret og den administrative leiinga i Fjell var samla på budsjett- og strategikonferanse på Solstrand Kommunestyret aviste framlegg til reguleringsplan for Knutepunkt Kolltveit Ordførar Eli Årdal Berland la ned grunnsteinen for fleirbrukshallen i Straume Idrettspark Ei kulturell nyvinning i 2012 var Juuhl litteraturfestival som gjekk av stabelen i midten av november Fjell kommunestyre vedtok budsjettet for Driftsbudsjettet hadde ei ramme på 1,4 milliardar kroner Norconsult la fram rapport om ny skulestruktur i Fjell. 3

6 Økonomiske nøkkeltal Økonomiske nøkkeltal (Tal i heile tusen) Brutto driftsinntekter i alt Brutto driftsutgifter i alt Brutto driftsresultat Vekst i brutto driftsinntekter i mill. kr 94,4 67,5 81,9 81,7 58,2 89,8 103,5 Vekst i brutto driftsinntekter i % 13,7 % 8,6 % 9,6 % 8,8 % 5,7 % 8,4 % 8,9 % Vekst i brutto driftsutgifter i mill. kr 87,4 72,4 105,4 69,0 86,1 61,6 96,5 Vekst i brutto driftsutgifter i % 12,7 % 9,4 % 12,5 % 7,3 % 8,4 % 5,6 % 8,3 % Brutto driftsresultat i % av driftsinntektene 1,2 % 0,5 % -2,1 % -0,6 % -3,2 % -0,5 % 0,1 % Finansinntekter Finansutgifter Finansutgifter i % av driftsinntektene 4,0 % 5,3 % 6,0 % 4,8 % 5,9 % 7,3 % 7,0 % Avskrivingar Netto driftsresultat Investeringsinntekter Investeringsutgifter Finanstransaksjonar Anleggsmidlar Omløpsmidlar Eigenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktingar Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Endring i arbeidskapital Investeringsutgifter i % av driftsinntektene 8 % 17 % 16 % 22 % 20 % 10 % 12 % Netto driftsresultat i % av inntektene 5 % 2 % 0 % 3 % -1,6 % -3,14 % -1,14 % 4

7 Utvalde demografiske nøkkeltal Endring i folkesetnaden Folketalet 1. janaur Fødde Døde Fødselsoverskot Innvandring Utvandring Innflytting, innalandsk Utflytting, innalandsk Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring Folkevekst Folketalet ved utgangen av 4. kvartal Tal personar per 4. kvartal året før Sysselsette personar busett i kommunen Personar busett og med arbeidsplass i kommunen Personar som pendlar inn i kommunen Personar som pendlar ut av kommunen Sysselsette personar med arbeidsstad i kommunen Arebeidsledige Registrerte arbeidsledige, årsgjennomsnitt i personar Registrerte arbeidsledige, årsgjennomsnitt i % Kjelde: SSB Utvikling i folkesetnaden etter Folkesetnad 1. januar %-endring funksjonelle aldersgrupper år , år , år , år år , år , år ,4 80 år eller meir ,9 Sum ,0 Kjelde: SSB Framskriving av folkesetnaden m/høg nasjonal vekst Folketal i personar %-vis fordeling år ,8 8, år ,8 10, år ,1 4, år ,4 5, år ,2 29, år ,9 24, år ,2 11,4 80 år eller meir ,4 5,8 Sum Kjelde: SSB 5

8 Geografisk fordeling av folkesetnaden i delområde* * Kvart delområde er sett saman av fleire grunnkrinsar. I Fjell kommune er det totalt 36 grunnkrinsar %-endring Nordre Fjell (7 grunnkrinsar) ,3 Indre Fjell (8 grunnkrinsar) ,4 Søre og ytre Fjell (11 grunnkrinsar) ,4 Litlesotra og Bjorøy (10 grunnkrinsar) ,2 Uoppgitt grunnkrets Sum ,0 Utvikling i geografisk fordeling av folkesetnaden tal personar prosentdel tal personar prosentdel tal personar prosentdel tal personar prosentdel Nordre Fjell , , , ,1 Indre Fjell , , , ,9 Søre og ytre Fjell , , , ,7 Litlesotra/Bjorøy , , , ,2 Sum , , ,9 Kjelde: SSB for tal frå 1990, 2000 og Lineær framskriving er gjort av Fjell kommune/samfunnsplan på bagrunn av tala frå SSB Utvikling i geografisk fordeling: tal personar Nordre Fjell Indre Fjell Søre og ytre Fjell Litlesotra/Bjorøy Kjelde: SSB for tal frå 1990, 2000 og Lineær framskriving er gjort av Fjell kommune/samfunnsplan på bakgrunn av tala frå SSB 6

9 Utvikling i geografisk fordeling: prosentdel av den totale folkesetnaden Nordre Fjell Indre Fjell Søre og ytre Fjell Litlesotra/Bjorøy Kjelde: SSB for tal frå 1990, 2000 og Lineær framskriving er gjort av Fjell kommune/samfunnsplan på bakgrunn av tala frå SSB Tal personar Endring Raskast veksande grunnkrinsar i prosent endr. tal pers. %-endring Angeltveit (Nordre Fjell) ,2 Spjeld (Indre Fjell) ,0 Bjorøy (Litlesotra/Bjorøyna) ,2 Fjell (Søre og ytre Fjell) ,4 Algrøy (Søre og ytre Fjell) ,3 Ulveset (Søre og ytre Fjell) ,3 52,8 Tal personar Endring Raskast veksande grunnkrinsar i tal personar endr. tal pers. %-endring Arefjord/Bratholmen/Snekkevik (Litlesotra/Bjorøyna) ,4 Knarrevik*(Litlesotra/Bjorøyna) ,3 Angeltveit (Nordre Fjell) ,2 Bjorøy (Litlesotra/Bjorøyna) ,2 Storhillseren/Straume (Litlesotra/Bjorøyna) ,4 Ågotnes (Nordre Fjell) ,1 Kjelde: SSB * Veksten skuldast i stor grad endring av grunnkrinsgrensa mellom Knarrevik og Anglevik/Våge på slutten av 2000-talet Utvikling i geografisk fordeling: prosentdel av den totale folkesetnaden Fødselsoverskot Innflytting, innanlandsk Utflytting, innanlandsk Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring Folkevekst 7

10 8

11 Ordførar 2012 Ordførar Eli Berland Det går bra i Fjell for tida. Næringslivet er prega av optimisme og høg sysselsetjing, og stadig fleire ønskjer å bu i kommunen vår. Den positive utviklinga gir oss driv og musklar til å gjennomføra spanande samfunnsprosjekt. Sotra Kystby, Sotra sambandet og bygginga av den nye fleirbrukshallen er gode døme på dette. Veksten er positiv, men krev samtidig at kommunen sine tenester held tritt med utviklinga. Min ambisjon er at Fjell skal liggja på topp i landet som tenesteytar. Kommunen sine tenester angår alle våre innbyggarar - frå ein er spedbarn til ein blir gamal, og folk krev meir av sin bustadkommune i dag enn for nokre tiår tilbake. Dette betyr at vi må tilby eit breitt spekter av tenester, også utover dei lovpålagte oppgåvene, og tenestene må vera av høg kvalitet. Økonomisk sett er det tøffe tider for kommunen. Handlekraft, god økonomistyring og tydelege prioriteringar vert nøkkelen til ei positiv utvikling av kommunen som tenesteleverandør. Vi har ei stor barne- og ungdomsgruppe i Fjell, og det er viktig at vi legg til rette for gode oppvekst vilkår og eit mangfaldig fritids tilbod. Bygginga av den nye fleirbrukshallen som vert opna i 2013 var ei riktig prioritering, og vil styrkja Fjell som ein attraktiv kommune med eit rikhaldig kultur- og idrettsmiljø. Eit anna viktig bidrag til eit mangfaldig kulturliv er Juuhl litteraturfestival, som vart arrangert for første gong i Frivilligheita står sterkt og eg ønskjer å retta ei stor takk til alle som bruker tid og ressursar på å aktivisera barn og ungdom, vaksne og eldre. Fysisk aktivitet og sosiale møtestader er viktig for folk sin trivnad og livs kvalitet, og dei frivillige lag og organisasjonane er ein av bere bjelkane i samfunnet vårt. Tradisjonelt har kvar mann i sitt hus vore det rådande prinsipp for bustadbygging i Fjell. Men behova har endra seg, og det er ikkje alle som ønskjer å bu i ein einebustad med stor hage. I dag legg kommunen til rette for meir mangfaldig bustadbygging med rekkjehus og leilegheiter i tillegg til einebustader. Her er vi godt i gang, mellom anna på Ågotnes og i Straume sentrum. Arbeidet med Sotra Kystby på Straume og Bildøy er svært spanande. I 2012 vart det lyst ut ein arkitektkonkurranse om å utforma høghuset og festplassen i Straume sentrum, og bygginga av Noregs største underjordiske parkerings anlegg starta opp. Utviklinga av Sotra Kystby er viktig for heile regionen, ikkje berre for Fjell. Vi har mange attraktive arbeidsplassar i regionen, og det er viktig å ha eit mangfald av tilbod, aktivitetar og bustader, slik at folk kan arbeida og bu på same stad. Ein av dei viktigaste planane i Fjell er kommuneplanen sin arealdel, og rulleringa vart starta opp i I ein slik plan er det mange behov og omsyn som må takast. Med god dialog og nært samarbeid med både innbyggjarane og offentlege mynder har vi god tru på at framtidas kart over Fjell kommune vil stetta behova for bustadområde, næringsområde og framheva kystkultur som ein viktig ressurs samtidig som naturmangfald, folkehelse og miljø vert teken i vare. Den aller viktigaste hendinga i året som gjekk var vedtaket av kommune delplan for riksveg 555, fastlandssambandet Sotra Bergen. Eit nytt Sotrasamband er heilt avgjerande for utvikling og vekst i kommunen og regionen, og det er svært gledeleg at Fjell og Bergen kommune er einige om denne viktige planen. Til slutt vil eg takka alle våre samarbeidspartnarar, kommunestyret sine medlemmer og alle tilsette i Fjell kommune for ein god innsats og eit godt samarbeid i 2012! 9

12 10

13 Organisasjon Kommunestyret Kontrollutval Formannskapet Andre nemnder, råd og utval Kommunale selskap og stiftingar Sotra brannvern IKS Komité for drift Komité for finans og forvaltning Komité for plan og utvikling Rådmannen arbeidstakarorg. Stab- og støttefunskjonar Driftsfunksjonar Fjell VAR AS Plan og utbyggingssjefen Rådgjevargruppe Prosjekt Skulesjefen Gode Sirklar AS Tryggleik og beredskap Verneteneste og arbeidstakarorg. Omsorgssjefen Personalsjefen Barnehagesjefen Fjell kommunale pensjonskasse Økonomisjefen Helsesjefen Andre stiftingar Servicetorgsjefen Sosialsjefen Eigedomssjefen NAV Fjell IKT-sjefen Kultursjefen - Kommunestyret Namn Rolle Parti Namn Rolle Parti Namn Rolle Parti Eli Årdal Berland Leiar Høgre Tove Iren Vindenes Medlem Sotralista Anne Hestnes Medlem Arbeidarpartiet Odd Bjarne Skogestad Nestleiar Kristeleg Folkeparti Johannes Olav Nordland Medlem Sotralista Tonje Tangen Alvsvåg Medlem Arbeidarpartiet Tal på møter og saker i kommunestyret, formannskapet og komiteane 2012 Kjell Rune Garlid Medlem Sotralista Ranveig Hjørdis Frøiland Medlem Arbeidarpartiet Gunnar Buvik Medlem Høgre Jarle Syltøy Medlem Sotralista Gunnar Hannisdal Medlem Arbeidarpartiet Henning Arve Lundekvam Medlem Høgre Jan Arne Karlsen Medlem Arbeidarpartiet Anita Vindenes Medlem Høgre Berit Erstad Andersen Medlem Sosialistisk Venstreparti Joakim Snekkevik Hevrøy Medlem Arbeidarpartiet Bjørn Rathem Medlem Høgre Sveinung Vethe Medlem Arbeidarpartiet Jan Arthur Nilssen Medlem Høgre Vidar Arnesen Medlem Fremskrittspartiet Svein Magne Lie Medlem Arbeidarpartiet Kirsten Syljeset Medlem Høgre Daniel-Victor Sandvik Medlem Fremskrittspartiet Elisabeth E. Sandvik Medlem Høgre Ann-May Aase Medlem Fremskrittspartiet Bjarte Dyvik Haugstvedt Medlem Kristeleg Folkeparti Helena Morland Hansen Medlem Høgre Eivind Solsvik Medlem Fremskrittspartiet Liv Urhaug Medlem Kristeleg Folkeparti Tom Georg Indrevik Medlem Høgre Torgeir Benjamin Nyborg Medlem Fremskrittspartiet Johnn Ravnkilde Hardang Medlem Kristeleg Folkeparti Ernst Morten Einarsen Medlem Høgre Janne Monsen Medlem Fremskrittspartiet Cato Zachrisen Medlem Høgre Trude Farstad Medlem Fremskrittspartiet Johannes Kobbeltvedt Medlem Senterpartiet Cecilie Rathem Medlem Høgre Tore Lønøy Medlem Fremskrittspartiet Tore Magne Turøy Medlem Venstre Jan Utkilen Medlem Sotralista Eva Vik Medlem Arbeidarpartiet Hege I Spigseth Hovland Medlem Venstre Elna Nybakk Medlem Sotralista Marianne Sandahl Bjorøy Medlem Arbeidarpartiet Utval Tal på møter Tal på politiske saker/skriv/meldingar Kommunestyret Formannskapet Komité for drift Komité for finans og forvaltning Komité for plan og utvikling

14 Politiske utval Eli Årdal Berland Jan Arthur Nilssen Vidar Arnesen Tore Lønøy Formannskapet Komité for plan og utvikling Komité for drift: Komité for finans og forvaltning Eli Årdal Berland leiar Høgre Jan Arthur Nilssen leiar Høgre Vidar Arnesen leiar Fremskrittspartiet Tore Lønøy leiar Fremskrittspartiet Odd Bjarne Skogestadnestleiar Kristeleg Folkeparti Vidar Arnesen Fremskrittspartiet Henning Arve Lundekvam Høgre Daniel-Victor Sandvik, nestleiar Fremskrittspartiet Johnn Ravnkilde Hardang, nestleiar Kristeleg Folkeparti Kirsten Syljeset Høgre Tom Georg Indrevik nestleiar Høgre Gunnar Buvik Høgre Tom Georg Indrevik Høgre Tonje Tangen Alvsvåg Arbeidarpartiet Ernst Morten Einarsen Høgre Cecilie Rathem Høgre Trude Farstad Fremskrittspartiet Johannes Kobbeltvedt Senterpartiet Ann-May Aase Fremskrittspartiet Hege I Spigseth Hovland Venstre Kirsten Syljeset Høgre Anita Vindenes Høgre Gunnar Hannisdal Arbeidarpartiet Tove Iren Vindenes Sotralista Marianne Sandahl Bjorøy Arbeidarpartiet Janne Monsen Fremskrittspartiet Eva Vik Arbeidarpartiet Johannes Olav Nordland Sotralista Joakim Snekkevik Hevrøy Arbeidarpartiet Liv Urhaug Kristeleg Folkeparti Sveinung Vethe Arbeidarpartiet Bjarte Dyvik Haugstvedt Kristeleg Folkeparti Ranveig Hjørdis Frøiland Arbeidarpartiet Svein Magne Lie Arbeidarpartiet Elna Nybakk Sotralista Harald W. Ruud Kristeleg Folkeparti Jan Utkilen Sotralista Berit Erstad Andersen Sosialistisk Venstreparti Jarle Syltøy Sotralista Britt Hjørdis Svendsen Fremskrittspartiet Tore Magne Turøy Venstre Kjell Rune Garlid Sotralista Elisabeth E. Sandvik Høgre Jan Arne Karlsen Arbeidarpartiet Anne Hestnes Arbeidarpartiet 12

15 Ungdomens kommunestyre Ungdomens kommunestyre frå hausten Foto: Vigleik Brekke Framme frå venstre: Frida Haugro Solsvik, Solveig Syltøy Løland og Astrid Rabben. Bak frå venstre: Harvey Telle, Oskar Rennedal, Athina Louise Mikkelsen-Fortun, Linn Kristin Fauskanger, Markus Haugen, Henriette Nordtveit (nestleiar), Martin Marthinussen (leiar ) og Roald Silden Næss. Ungdomens kommunestyre, UKS, er interesseorgan for ungdom i kommunen. Kommunale saker vert drøfta og påverka gjennom fast møteverksemd. UKS som høyringsinstans må tidleg inn i prosessen der store saker skal handsamast. Det faste utvalet har 8-10 møter i året. UKS er sett saman av elleve representantar med vara, i alderen år. Alle er valde frå vidaregåande skule, ungdomsskular og ungdomsklubbar i kommunen. UKS har møta sine på Fjell rådhus, med både politisk kontaktperson og koordinator til stades, og møta er opne for alle. UKS har årleg kr å dela ut i tilskot til aktivitetar, tilbod, arrangement eller andre tiltak retta mot ungdom i kommunen. 13

16 Rådmannen Rådmann Steinar Nesse Dei medarbeidarane i Fjell kommune har også i 2012 hatt mange og store oppgåver. Arbeidet med å gjenvinna balansen i økonomien starta opp i 2011 og har halde fram i Strategi- og budsjettseminaret i oktober opplevde vi som eit godt tiltak i arbeidet med å utvikla Fjell kommune til ein robust og økonomisk berekraftig organisasjon. Resultatet for 2012 viser at kommunen langt på veg har nådd dette målet. Rådmannen understrekar likevel at det må arbeidast medvite med økonomistyringa også i åra som ligg framfor. I januar starta arbeidet med fleirbrukshallen i Straume Idrettspark. Grunnsteinen vart lagt ned i november, og det topp moderne anlegget står klar til bruk sommaren I juni var det startskot for Sotra Kystby som skal utvikla og binda saman Straume sentrum og Bildøyna til ein moderne kystby. Både kommunedelplan for Ågotnes og Bildøyna vart lagt ut til offentleg høyring. Kommunestyret godkjente kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Alle i aktivitet. Både Fjell og Bergen kommunar 14 godkjente i fjor kommunedelplan for nytt fastlandsamband Sotra/Øygarden- Bergen. Arbeidet med samhandlingsreforma, mellom anna nytt lokalmedisinsk senter på Straume, held fram. Plangrunnlaget for dette senteret er godkjent av kommunestyret. Første halvår var det markering av utbyggingane på Hjelteryggen og Brattholmen skular. I fjor vart kulturavdelinga oppretta, og eit konkret tiltak som Kultursjefen tok initiativ til, var Juuhl litteraturfestival i november. I desember vart rapporten om ny skulestruktur lagt fram. Arbeidet på gravplassen på Foldnes starta opp i august. I mai - juni gjennom førte Kystverket utdjuping i Vatlestraumen for å betra farlei for skipstrafikken. Regionrådet Vest har teke initiativ til å oppretta felles kontor for oppfølging av fosterheimsplasserte barn og felles barnevernsvakt for dei fire samarbeidskommunane i region vest. Samhandlingsprosjektet lindrande eining vart offisielt opna i august. I 2012 passerte Fjell kommune 23 tusen innbyggjarar. Fjell kommune er framleis ein vekstkommune. Folketalet auka med 557 personar og var ved utgangen av året innbyggjarar. Drift Som følgje av for høgt aktivitets- og investeringsnivå i fleire år, vart det i 2011 og 2012 teke grep for å få balanse i drifta. Med innsparing begge desse åra, har kommunen kome langt i arbeidet med å få balanse i driftsbudsjettet vart gjort opp med eit brutto driftsresultat om lag i balanse (1 million kroner). I 2011 vart resultatet minus 6 millionar kroner. Rekneskapen er gjort opp med eit negativt netto drifts resultat (meirforbruk) på om lag 14,5 millionar kroner. I dette beløpet er det teke omsyn til flytting av 8,8 millionar kroner frå driftsrekneskapen til investerings rekneskapen i ekstra ordinært utbytte frå BKK. Netto driftsresultat er om lag 22 millionar kroner betre enn året før. Også i 2012 har sektorane i hovudsak hatt god budsjettdisiplin og levert gode resultat. Det var budsjettert med eit netto driftsresultat i balanse i Det negative driftsresultatet i 2012 skuldast først og fremst forhold knytt til barnehageområdet som etterrekning til private barnehagar og avrekning for utanbygds barn. I tillegg skuldast underskotet kostbart lønsoppgjer, auka pensjonskostnader og meirforbruk i omsorg og sosial. Det var god skatteinngang i 2012 fram til og med november, og det var venta inn ytterlegare meirinntekter i desember. Men avrekninga synte derimot eit trekk i skatteutjamninga. Totalt var skatteinntektene likevel om lag 9 millionar kroner høgare enn budsjettert. Langsiktig kapitalfond har gjeve om lag 18 millionar kroner i avkastning mot budsjettert 14,3 millionar kroner. Prosentvis avkastning vart vel 7 prosent. Dette må reknast som eit godt resultat i lys av den generelle marknadssituasjonen. Resultatet av finansinntekter og finansutgifter vart

17 minus 59,1 millionar kroner. Dette er om lag som budsjettert. Departementet tilrår at netto driftsresultat bør vera på minst tre prosent av driftsinntektene. Det er eit klart mål at budsjettbalansen skal gjenopprettast i løpet av Det må også presiserast at underskot på drifta fører til auka likviditetspress. Dei siste åra har det vore avvik mellom faktisk betalte pensjonspremiar og netto pensjonskostnad som skal visast som ei inntekt i rekneskapen. I 2012 var premieavviket på 18,7 millionar kroner. Dette rammar likviditeten utan at det går fram av driftsresultatet. Investering, lån og fond Med store prosjekt som Tranevågen ungdomsskule, Øyane distriktspsykiatriske senter (Øyane DPS) og ny fleirbrukshall på Straume, har investerings utgiftene og den langsiktige lånegjelda auka kraftig dei siste åra. Investeringsutgiftene var 153 millionar kroner i 2008, 218 millionar kroner i 2009, 219 millionar kroner i 2010, 120 millionar kroner i 2011 og 149 millionar kroner i Ny fleirbrukshall slo kraftig ut på investeringsrekneskapen i 2012, og dette får igjen konsekvensar for driftsrekneskapen med avdrag, renter og driftsutgifter i Desse investeringane gjev kvalitetsmessige tenester til innbyggjarane, men samstundes aukar gjelda kraftig. Langsiktig lånegjeld auka med 9,7 milli onar kroner i Langsiktig gjeld har auka frå 369,6 millionar kroner i 2004 til om lag 1,3 milliardar kroner ved utgangen av I løpet av 8 år har Fjell kommune auka gjelda med nærare 1 milliard kroner. Gjelda pr. innbyggjar har auka frå kroner i 2004 til kroner i Delar av gjelda er knytt opp mot etableringslån og langsiktige leigeavtalar som t.d. Øyane DPS (Helse Bergen). Fjell kommune har dei siste åra tappa fonda som følgje av underskot på drifta. Det rekneskapsmessige meirforbruket i 2012 (netto driftsresultat pluss netto avsetningar) var på 33,9 millionar kroner og kan dekkjast av disposisjonsfondet. Ved utgangen av 2012 er disposisjonsfondet dermed på 92,1 millionar kroner etter at det er teke omsyn til rekneskapsmessig meirforbruk i Disposisjonsfondet er meir enn halvert sidan utgangen av Ubundne kapitalfond er på same tid 120,1 millionar kroner. Driftsnivået må justerast Rekneskapsresultata dei tre siste åra syner at omfanget av tenestene er større enn det driftsinntektene gjev grunnlag for. Fjell kommune har hatt ein langsiktig strategi om å spara i gode år og bruka reservane i magre tider for å sikra stabil tenestelevering på høgt nivå. Etter tre år med negativt netto driftsresultat på totalt 68 millionar kroner, må driftsnivået i 2013 justerast slik at det vert balanse mellom inntekter og utgifter. Resultatet for 2012 viser at vi har kome eit stykkje på veg, men Fjell kommune har ennå ein veg å gå for å nå målet om overskot på drifta. Delar av Fjell kommune si verksemd er lagt til eigne selskap og stiftingar. Dette gjeld FjellVAR AS (vatn, avlaup og renovasjon), Fjell bustadstifting (alle bustader og nye barnehagar), Sotra Brannvern IKS (samarbeid med Sund kommune), Fjell kommunale pensjonskasse, Gode Sirklar AS (næring, tettstad og kultur samarbeid med Sund og Øygarden kommunar), Fjell festning (historisk), Galleri Haganes og Langøy Kystkultursenter. Selskapa legg fram eigne rekneskap og årsmeldingar. Fjell kommune har dei siste åra bygd opp eit omfattande samarbeid med nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden gjennom Regionrådet Vest. Fjell kommune si drift har i 2012 i stor grad vore gjennomført innanfor budsjett og i tråd med vedtekne handlingsplanar. Tenesteproduksjonen har vore høg og stabil. Det kan ikkje meldast om uventa hendingar eller større avvik. Sjukefråværet i 2012 gjekk ned 1,0 prosentpoeng frå 2011 og vart samla for 2012 på 7,9 prosent. Kvinnene sitt sjuke fråvær viser ei særskilt god utvikling og enda på 8,4 prosent i Dette er det lågaste det har vore i den tida vi har ført samanliknbar statistikk (sidan 2001). I 2012 gjennomførte ein samla opplæring for leiarar, verneombod og tillitsvalte, mellom anna med fokus på roller og inkluderande arbeidsliv. Arbeidet med ei ny verksemdsplattform som ein skal byggja framtidig leiar- og medarbeidarutvikling på, vart og starta i KOSTRA-tal, kvalitetskommuneprogrammet og ein Agenda Kaupangrapport og andre arenaer der Fjell kommune vert samanlikna med andre kommunar, syner at vi leverer kostnadseffektive tenester av høg kvalitet. Brukar undersøkingar, som vert gjennomførte jamleg for alle hovud tenester, stadfestar dette. Det er i årsmeldinga gjort greie for utvikling og resultat for alle stabs- og tenesteeiningar. Det vert likevel arbeidd med strukturelle endringar og omstilling. I 2012 vart det fremja ei større sak om konkurranse utsetjing. Etter vedtaket i kommunestyret vert dette følgd opp med enkeltsaker i Fjell kommune har ein svært desentralisert skulestruktur, og KOSTRA-tala syner at vi kan organisera ein langt meir kostnadseffektiv skule enn tilfellet er i dag. I fjor starta arbeidet med ny skulestruktur, og våren 2013 vert det venteleg gjort vedtak om korleis skulestrukturen skal vera i Fjell kommune. Kommunen har elles ikkje vore involvert i store negative samfunnsmessige hendingar som har kravd innsats frå kriseleiinga. Kystverket gjennomførte utdjuping ved Revskolten fyr i Vatlestraumen i 2012 for å betra sjøtryggleiken. Fjell kommune utarbeidde beredskapsplan for tiltaket. Arbeidet vart gjennomført på kortare tid enn planlagt, utan uhell. Fjell kommune har halde fram med arbeidet for å betra likestillinga. Det er framleis noko att til vi har oppnådd full likeløn mellom kjønna i organisasjonen. Fjell kommune vidarefører arbeidet med å redusera graden av ufrivillig deltid gjennom bruk av alternative turnusog arbeidstidsordningar. Med dette legg rådmannen fram rekneskapen for 2012 med grunnlag i lovar og forskrifter og i samsvar med retningslinjer for god kommunal rekneskapsskikk. 15

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2014

Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2014 ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/21 18.05.2015 Administrasjonsutvalet 15/27 18.05.2015 Formannskapet 15/57 28.05.2015 Kommunestyret Arkivref: 2014/1173-6 Saksbeh.: Vidar Kyrdalen,

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

ÅRSMELDING FJELL KOMMUNE

ÅRSMELDING FJELL KOMMUNE 2011 ÅRSMELDING FJELL KOMMUNE Kva skal årsmeldinga fortelje deg: kva vi planla å gjere i 2011. kvifor dette var viktig å gjere. kva det kosta. korleis vi finansierte dette. kva resultat vi har oppnådd.

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Årsmelding 2010. Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2010. Styring, engasjement, tillit og service Årsmelding 2010 Styring, engasjement, tillit og service Kva skal årsmeldinga fortelje deg: kva vi planla å gjere i 2010. kvifor dette var viktig å gjere. kva det kosta. korleis vi finansierte dette. kva

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2015 KOSTRA-TAL I tabellane under er vist eit utval av KOSTRA-tal for Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og gjennomsnitt alle fylkeskommunane utanom Oslo. Tal for åra 2012-2014

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF

ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF Ny brannstasjon i Eidsdal vart teken i bruk i 2015. Innhald 1.0 Norddal Eigedomsselskap KF formål, oppgåver og organisering etter vedtektene. 2.0 Hovudoppgåver

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2015 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2015 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/15 09.05.2016 Administrasjonsutvalet 16/25 09.05.2016 Formannskapet 16/50 26.05.2016 Kommunestyret Arkivref: 2015/838-7 Saksbeh.: Vidar Kyrdalen,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/1323-25 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 05.03.2007 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen

ÅRSREKNESKAP Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen ÅRSREKNESKAP 2012 Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen Driftsrekneskap Notar Rekneskap 2012 Opph. budsjett Rev. budsjett Rekneskap 2011 Driftsinntekter Andre sals- og legieinntekter 80 464

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.08 Utvikling av rapporteringssystem Det er gjort vedtak om at Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar

Detaljer

Vedlegg til Intensjonsavtale for Runde kommune Økonominotat

Vedlegg til Intensjonsavtale for Runde kommune Økonominotat Vedlegg til Intensjonsavtale for Runde kommune 04.04.2016 Økonominotat 1. Målsettingar a. Effektiv og slagkraftig struktur Kommunane bør velje løysingar som gagnar ein framtidig felles kommune, og fornying

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer