ÅRSMELDING FJELL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FJELL KOMMUNE"

Transkript

1 2011 ÅRSMELDING FJELL KOMMUNE

2 Kva skal årsmeldinga fortelje deg: kva vi planla å gjere i kvifor dette var viktig å gjere. kva det kosta. korleis vi finansierte dette. kva resultat vi har oppnådd. Fjell kommune Fjell kommune er eit moderne og pulserande øysamfunn rett vestom Bergen, med om lag innbyggjarar. Etter storleik har kommunen ei av dei yngste befolkningane i landet; over 30% av er under 20 år. Utdanningsnivået er gjennomgåande høgt. Kommunen har stor innflytting, og positiv flyttebalanse. Men utflyttinga er og relativt stor, primært på grunn av at bustadmassen ikkje er godt nok tilpassa bustadbehov i ulike livsfasar. Kommunen har ein aktiv bustadpolitikk for å bøta på dette. Arealet på 147 km² er fordelt på nordre delen av Store Sotra, Bildøyna, Litlesotra og meir enn 500 store og små øyar, holmar og skjer. Kommunen har fastlandssamband til Bergen, stor tilflytting og eit ekspansivt næringsliv bygt på olje, teknologi og service. Kystbasen CCB og Ågotnes Industriområde er det viktigaste senteret i Vest-Noreg for service og forsyningstenester til oljeverksemder i Nordsjøen. Naturen i Fjell er forma av ver og vind. Lyngheiar og svaberg, blenkjande vatn og ope hav byr på gode opplevingar. Purpur og nyansar av grått, raudt og blått er sentralt i dei visuelle inntrykka. Historia fortel om eit strevsamt liv her ute ved havet, prega av handlekraft og religiøs nøysemd. Bergensarane kalla folket for havstrilar. Strilane var dristige, handlekraftige og uthaldande. Den gamle strilekulturen er i dag eit stykke vestlandsk kulturhistorie av stor verdi. Dei kommunale tilboda er der folk bur. Vi har i dag 18 grunnskular, kulturskule, vaksenopplæring og vidaregåande skule. Våre to tusen barn under seks år kan velja mellom 11 kommunale og 25 private heildags- og korttidsbarnehagar. Helse- og omsorgstilbodet omfattar to store legesenter og moderne, lettstelte bustader for den som treng hjelp til det daglege. Eit mangfaldig foreinings- og kulturliv med idrettsanlegg, symjebasseng og fotballbaner, lokale kulturbygg, kystkultursenter og tre kyrkjer - legg til rette for kulturelle møtestader og sosiale nettverk. Oppgåvene til kommunen 1. For det første skal vi syte for at innbyggjarane i kommunen har det så godt som mogleg innanfor ramma av den norske velferdsstaten. 2. For det andre skal vi syte for at lokaldemokratiske avgjerder blir handsama effektivt og i tråd med intensjonane til kommunestyret. 3. For det tredje skal vi fungere som ein skule for demokratisk leiarskap, der politiske representantar lærer det politiske handverket og kvalifiserer seg vidare for posisjonar i fylkesting og Storting. Fjell kommunestyre er samansett av ordførar, varaordførar og 43 representantar frå åtte ulike politiske parti Hovudoppgåva er å vedta alle strategisk viktige saker for kommunen, som overordna planar, budsjett og økonomiske saker, interkommunale samanslutningar o.l. Kommunestyret har 8-10 møte i året. Sakslistene vert lagt ut på internettsidene til kommunen, og møta vert haldne for opne dører. I tillegg har Radio Sotra direktesending og opptak frå kvart møte. Kommunestyret har lagt det daglege politiske ansvaret for drifta av kommunen til tre politiske komitear, kvar med elleve medlemer. Komiteane deler på ansvar og arbeid etter type oppgåver. Dei valde representantane blir støtta i arbeidet av rådmannen og om lag 1500 kommunale medarbeidarar. Kvart år i desember gjennomgår kommunestyret den kommunale drifta og vedtek årsbudsjett, økonomiplan, handlingsprogram og planprogram for dei komande åra. Alle desse dokumenta har vore ute på offentleg høring før vedtaket, slik at den einskilde innbyggjar kan koma med innspel. Kvart år vert det utarbeid ei årsmelding (som den du no held i handa). Årsmeldinga er rådmannen sin rapport til kommunestyret om korleis han har klart å styre i høve til dei rammene som kommunestyret har vedteke.

3 Innhald Nøkkeltal Sjukefråvær Måla til kommunen...5. Organisasjon...6. Viktige hendingar Ordførar Rådmannen Revisjonserklæring Økonomi Notar Tenestene i kommunen Skulesjefen Omsorgssjefen Helsesjefen Sosialsjefen.63. Barnehagesjefen NAV-Fjell Stab- og støtteeiningar Servicetorgsjefen Plan- og utbyggingssjefen Eigedomssjefen Økonomissjefen Personalssjefen IKTsjefen Arbeidstakarorganisasjonane Arbeidsmiljø, sjukefråvær og likestilling. 98. Regionrådet Vest 107.

4 Nøkkeltal 2011 Økonomiske nøkkeltal for perioden Vekst i brutto driftsinntekter i mill. kr 94,4 67,5 81,9 81,7 58,2 89,8 Vekst i brutto driftsinntekter i % 13,7 % 8,6 % 9,6 % 8,8 % 5,7 % 8,4 % Vekst i brutto driftsutgifter, mill kr 87,40 72,4 105,4 69,0 86,1 61,6 Vekst i brutto driftsutgifter, % 12,7 % 9,4 % 12,5 % 7,3 % 8,4 % 5,6 % Brutto driftsresultat i % av driftsinntektene 1,2 % 0,50 % -2,1% -0,6% -3,2% -0,5% Finansutgifter i % av drifstinntektene 4,0 % 5,3 % 6,0 % 4,8 % 5,9 % 7,3 % Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 4,8 % 2,40 % -0,36% 3,0 % -1,6% 3,1 % Langsiktig gjeld (eks pensjonsforp.) pr. innb Langsiktig gjeld i % av driftsinntektene 72,7 % 83,2 % 81,4 % 93,4 % 111,5 % 110,6 % Fond i % av driftsinntektene 42,8 % 40,3 % 35,7 % 32,1 % 29,2 % 26,7 % Gj.snittleg nedbetalingstid for gjeld, tal år 37,9 47,1 42,1 49,8 49,8 47,6 Likvid grad 1; Oml.midlar/korts. gjeld 4,0 4,1 2,5 2,6 3,1 2,7 Skattedekn grad; Skatteinntekt/driftsutg 49,4 % 48,7 % 46,3 % 45,9 % 45,6 % 41,9 % Eigenkapitalgrad; EK/TK 30,3 % 28,0 % 26,1 % 23,4 % 20,7 % 12,9 % Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen Demografiske nøkkeltal Fjell kommune Folketalet ved inngangen av kvartalet Fødde Døde Fødselsoverskot Innvandring Utvandring Innflytting, innalandsk Utflytting, innalandsk Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring Folkevekst Folketalet ved utgangen av kvartalet Kjelde: SSB/ Statistikkbanken Resultat sektorrekneskapen - tenestene 2011 Buds(end) 2011 Regnskap 2011 Avvik(per.) beløp Avvik % SKULESJEFEN ,0 % BARNEHAGESJEFEN ,1% SOSIALSJEFEN ,7% NAV ,5% HELSESJEFEN ,9 % OMSORGSSJEFEN ,5% Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen

5 Sjukefråvær 2011 Sjukefråværet i kommunen er enno for høgt, og viste ein svak aukande tendens samanlikna med Dette er eit område som har stadig fokus i organisasjonen og ein arbeider i samarbeid med vernetenesta og arbeidstakarorganisasjonane med dette. Kjelde: Fjell kommune/ Personalsjefen kvartal 11,00 8,70 11,00 2.kvartal 9,60 7,40 9,30 3.kvartal 7,40 6,20 6,80 4.kvartal 9,20 9,10 8,50 Heile året 9,40 8,10 8,90 Måla til kommunen Fjell kommune har arbeidd aktivt over mange år, både politisk og administrativt, med å bygge og synleggjere eigen identitet og plattform. Arbeidet har vore rotfesta i den tradisjonelle kulturen - strilekulturen, og ein har søkt å kombinere nøysemd og handlekraft med utviklingstrekk i det moderne samfunnet som Fjell er ein del av. Som eit resultat av dette har kommunestyret (januar 2004) formulert mål for kommuneorganisasjonen som vist nedanfor: Mål for organisasjonen Fjell kommune: Engasjement Fjell kommune skal vere ein engasjerande og motiverande organisasjon å arbeide i, både for politikarar og tilsette. Tillit Fjell kommune skal vere ein organisasjon som er basert på tillit både internt og i høve innbyggjarar, brukarar og andre. Styring Fjell kommune skal vere ein rasjonell og effektiv organisasjon, med klåre ansvarstilhøve, tydeleg oppgåvedeling og korte kommandoliner Service Fjell kommune skal vere ein organisasjon som har ord på seg for å yta god service.

6 Organisasjon 2011 Kommunestyret i Fjell Kontrollutval Revisjon Formannskapet Andre Nemder, råd og utval i Fjell Kommunale Selskap og stiftingar Komitè for Drift Komitè for Finans og forvaltning Komitè for Plan og utbygging Sotra brannvern IKS Stab-og støttefunksjonar Rådmannen Driftsfunksjonar Fjell VAR a/s Plan- og utbyggingssjefen Verneteneste og Arbeidtakarorg. Skulesjefen Gode Sirklar a/s Eigedomssjefen Tryggleik og Omsorgssjefen Fjell kommunale beredskap pensjonskasse Andre stiftingar Servicetorgsjefen Kultursjef Barnehagesjefen Personalsjefen Helsesjefen IKT -sjefen Sosialsjefen Økonomisjefen

7 Viktige hendingar 2011 Januar : Fjell starta opp JordmorHeim-prosjektet i samarbeid med Helse Bergen : Kommunane Fjell, Sund og Øygarden løyvde 150 tusen kroner til fotballaget Nest- Sotra United som skulle representera Noreg i Special Olympics i Aten i juni/juli. Februar : HMS-faglig forum Vestlandet gav HMSprisen 2011 til Fjell kommune : Biskop Halvor Nordhaug møtte leiinga i Fjell kommune i samband med visitas i Fjell. Mars : Hordaland fylkesting vedtok å forskottera 100 millionar kroner til bygging av kollektivfelt for riksveg 555 mellom Breiviksskiftet og Drotningsvik : Kommunestyret vedtok at bygginga av eit nytt sotrasamband innbér bompengefinansiering. April : Helse- og omsorgsminister Anne G. Strøm- Erichsen var på heimebesøk hjå ein familie som nytta seg av det nye JordmorHeim-tilbodet i Fjell : Kommunestyret vedtok endeleg kommuneplanen sin arealdel. Mai : Bjorøy skule måtte stengjast i éi veke etter at målingar viste for høge radioverdiar : Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete valde Fjell då ho for første gong presenterte kommuneproposisjonen utanfor Oslo. Juni : Kommunestyret godkjente skisse til ny fleirbrukshall på Straume med tre speleflater. Prosjektet kostar om lag 170 millionar kroner : Kommunestyret godkjente ORP for Straume sentrum. Dette er den mest omfattande og kompliserte planen i Fjell nokosinne. Juli : Nest-Sotra United sin tur til Special Olympics vart krona med bronse då laget slo Kina 2-1 i bronsefinalen : Nasjonen vart råka av ein stor tragedie med terrorangrep mot regjeringskvartalet og Utøya. August : Kommunestyret godkjente KDP for vassforsyning og avlaup/vassmiljø med ei totalramme på 900 millionar kroner : Øyane DPS vart offisielt opna. Senteret gjev tilbod til vaksne med psykiske lidingar i region vest. På Hjelteryggen og Brattholmen er skulane utvida og rehabilitert i 2010/2011 for omlag 50 millionar kroner. September : Kommunestyret vedtok å vidareføra organiseringa av brannvernet på Sotra slik det er i dag og sa dermed nei til forslaget om regionalt brannvernsamarbeid : I kommunevalet auka Høgre oppslutnaden kraftig og fekk ein oppslutnad på 28,1 prosent. To dagar seinare vart Høgre, FrP og KrF samde om å halda fram det politiske samarbeidet i fire nye år. Oktober : Kommunestyret godkjente det endelege planprogrammet for Sotrasambandet Fjell Idrettsråd fekk Frivilligprisen for 2011 for sitt engasjement for idretten med fokus på frivillig arbeid og samarbeid mellom idrettsaktørar og kommunen. November : Fjell kommune vart kåra til Årets nynorskkommune : Fjell kommune skreiv under kontrakt med Lønnheim Entreprenør AS om bygging av ny fleirbrukshall på Straume til omlag 120 mill. kr. Desember : Ågotnes helsestasjon flytta inn i nye og moderne lokale i det nye Ågotnes helsehus : Fjell kommunestyre vedtok budsjettet for Driftsbudsjettet balanserer på 1,3 milliardar kroner. Dei største investeringspostane er ny fleirbrukshall og utbygging av gravplassar på Foldnes og Kleivane.

8 Ordførar 2011 For alle menneskje i dette land blei 2011 året då det utenkelege blei verkeleg. Åtaket på dei folkevalte institusjonane, og ikkje minst på politisk aktiv ungdom, saknar jamføring i europeisk etterkrigshistorie. Sjølv om handlingane i Oslo og på Utøya 22. juli har skaka oss alle, berga deltakarane frå Fjell til alt hell livet. Fleire av innbyggjarane i kommunen blei direkte råka av åtaket, og mange mista familie eller kjende. Fjell kommune gjennomførte ei verdig minnemarkering i Fjell rådhus 21. august, i barnehagane, og ved skulestart. Vi vil i fortsettinga stå saman med dei som har opplevd sorg og sakn, og støtta dei som har trong for det. Kvardagen bleikast mot hendingane i Oslo, og på Utøya, men vi samlar oss og går vidare har vore eit utfordrande år på fleire område. Store prosjekt som Sotrasambandet og Samhandlingsreforma krev mykje merksemd. Dei politiske utfordringane på desse felta står nærmast i kø - ikkje minst gjeld dette sambandet. Statens vegvesen har saman med rådmannen og plan- og utbyggingssjefen, gjort ein formidabel innsats for å få klart prosjektet til politisk handsaming. No står handsaminga i regionen for tur. Bergen, Fjell og Sund må no arbeida aktivt for at nabokommunane, fylke og statens representantar sluttar opp om tilrådingane, slik at framdrifta og ambisjonane i prosjektet ikkje blir svekka. Opninga av Øyane distriktspsykiatriske senter 29. august markerer ein viktig milepåle for utviklinga av tenestetilbodet i regionsentret på Straume. Arbeidet med samhandlingsreforma vert no følgt opp, mellom anna vert det arbeida intensivt med å realisera eit nytt og stort lokalmedisinsk senter på Straume. Fjell kommune er leiande i landet på samhandling innafor dette området. Noko som merkjast godt på rekkja av representantar frå inn- og utland som har vitja kommunen i 2011, for å sjå nærare på arbeidet. Det skal særskilt nemnast at Helse- og omsorgsministeren sjølv var på heimebesøk saman med Ordføraren i byrjinga av april. Då var det samhandlingsprosjektet Jordmor-heim som fekk merksemd. Uroa i dei internasjonale finansmarknadene har vore ei viktig kjelde til nyhende i Krisa i sør og vest Europa, og frykta for ytterligare nedgong, er reell. Noreg er ein del av denne økonomien, og Fjell kommune har, saman med resten av Europa merka dei økonomiske konsekvensane. Tap der ein hadde rekna med gevinst får konsekvensar, og den kommunale økonomien strammast no til. At fylkesmannen fekk medhald i at kommunen ikkje lenger skal få lov til å føra ekstraordinært utbytte opp i driftsrekneskapen merkast og. Når inntektene ikkje svarar til utgiftene må ein gå gjennom drifta og sjå kor det kan sparast. Om ikkje det lar seg gjera å effektivisera, må ein redusera aktivitetsnivået. Dei komande åra blir i så måte utfordrande for Fjell kommune.

9 Fjell kommune prioriterar idrett høgt. Bygginga av ein ny fleirbrukshall til millionar kroner er eit godt døme på det. Satsinga på idrett og kulturverksemd har stor merksemd retta mot seg, og arbeidet har fått eit kraftig oppsving i Bronsemedaljen som Nest-Sotra United hadde med seg heim frå Special Olympics, representerar eit av dei store høgdepunkta og er eit godt døme på kva ein kan få til når talent og vilje sameinast. Utbygginga av kommunen, og utviklinga av et konkurransedyktig regionsenter på Straume, går i ekspressfart. Den høge utviklingstakten får konsekvensar for infrastrukturen. For å bøta på nokre av dei mest presserande behova, godkjente kommunestyret ein ny plan for vassforsyning og avlaup/vassmiljø den 16. august. Med ei kostnadsramme i planen på vel 900 millionar kroner, skal nye utsleppskrav, og vassforsyning til eksisterande og ny folkesetnad stettast. Kyrkja i Fjell gjer ein imponerande innsats, med avgrensa ressursar, og 2011 var inga unnatak. Det var særs gledeleg at Biskop Halvor Nordhaug æra oss med visitas til kyrkjelyden den 17. februar. Sjølv om arbeidet som ordførar i Fjell kommune er hektisk og utfordrande, er det og rikt på glede og gode augneblikk. Møte med einskildmenneskje, politikarkollegaer, næringsliv og medarbeidarar i kommunen, er både givande og inspirerande. Det å få vera ein del av arbeidet med å vidareutvikle kommunen, og bidra til å gi innbyggjarane gode leve- og arbeidskår, vert opplevd som svært meiningsfylt. Eg vil nytte høvet til å takka alle for innsatsen. På vegne av kommunestyret og ikkje minst også for egen del, vil eg spesielt takke politikarkollegaer, rådmannen og alle medarbeidarane for eit godt gjennomført arbeidsår. Eli Årdal Berland Ordførar i Fjell kommune

10 Rådmann har vore eit krevjande år for Fjell kommune. Kommunen har hatt store økonomiske utfordringar, samstundes som heile organisasjonen har arbeidd med fleire store planar, Sotrasambandet og samhandlingsreforma. Eitt av mange høgdepunkt i 2011 var opninga av Øyane distriktspsykiatriske senter på Straume. JordmorHeim-prosjektet starta opp i januar. Det neste store samhandlingsprosjektet i regionen er nytt lokalmedisinsk senter på Straume, og arbeidet med dette prosjektet er godt i gang. I juni/juli markerte Nest-Sotra United seg sterkt i Special Olympics i Aten og krona det heile med bronsemedalje. Kommunestyret vedtok i juni å byggja ny fleirbrukshall på Straume med tre speleflater. I februar var biskop Halvor Nordhaug på bispevisitas i Fjell. I november vart Fjell kommune kåra som Årets nynorskkommune I desember fekk Ågotnes helsestasjon nye og moderne lokale i det nye Ågotnes helsehus. Etter mange års arbeid, har kommunestyret vedteke revisjon av kommuneplanen sin arealdel I den godkjente kommunedelplan for vassforsyning og avlaup/vassmiljø er det sett opp tiltak for 900 millionar kroner. Planprogrammet for kommunedelplan for nytt fastlandssamband vart hausten 2011 godkjent i Fjell og Bergen kommunar. Befolkninga i Fjell auka med 507 innbyggjarar i 2011 til personar ved utgangen av året. Dette er ein auke på 2,3 prosent. Fjell kommune har framleis ei ung befolkning, stabilt fødselsoverskot og stor arbeidsinnvandring. Dette slår positivt ut for inntektene til Fjell kommune. Fjell kommune markerte dei tragiske hendingane 22. juli ved skulestart i barnehagane og skulane. Det var også ei minnemarkering i Fjell rådhus 21. august. Drift I 2010 vart det klart at aktivitetsnivået i Fjell var for høgt i forhold til inntektene, og i 2011 var det nødvendig å ta grep for å få balanse i drifta. I eit godt samspel mellom politikarane og administrasjon, vart det i juni vedteke ei innsparing i driftsbudsjettet på 17 millionar kroner. Trass i budsjettkutta etter eit halvt år, vart året gjort opp med eit brutto driftsresultat på 6,5 mill og eit netto driftsresultat på minus 36,5 millionar kroner. Dette er ei forverring på 19 millionar kroner i forhold til året før. Den viktigaste årsaka til eit netto negativt driftsresultat i fjor på 36,5 millionar kroner er finansrekneskapen. Det var budsjettert med ein gevinst på kapitalfondet på 12 millionar kroner, medan sluttresultatet viser eit netto urealisert tap på 2,2 millionar kroner. Dette gjev om lag 15 millionar kroner i minus på finanssida i forhold til budsjettet. Departementet tilrår at netto driftsresultat bør vera på minst tre prosent av driftsinntektene.

11 Ei anna årsak til det negative driftsresultatet er Fylkesmannen og departementet si avgjerd om at ekstraordinært utbytte frå BKK skal inntektsførast i investeringsrekneskapen og ikkje i driftsrekneskapen slik Fjell og fleire andre kommunar har gjort. I budsjettrevisjonen i juni vart driftsrekneskapen dermed belasta med 9,5 millionar kroner. I mars 2012 vart det avklart at ytterlegare 6,8 millionar kroner skal overførast frå driftsrekneskapen til investeringsrekneskapen i Netto driftsresultat vert dermed svekka tilsvarande (totalt 16,3 millionar kroner). Til slutt må det nemnast at det var budsjettert med eit negativt netto driftsresultat i 2011 på 15,2 millionar kroner. Ein konsekvens av barnehageforliket i Stortinget, er at alle nye utgifter til barnehagesektoren frå 2004 til og med 2010 skal dekkjast av staten gjennom skjønsmidlar. Fjell kommune hadde ei underdekning på 30 millionar kroner for perioden 2004 til Ved overgangen frå øyremerking av barnehagemidlane til rammefinansiering mista Fjell kommune om lag 20 millionar kroner i Sektorane i Fjell kommune leverte også i 2011 gode resultat. Dette samsvarar med tradisjon og forventningar om god budsjettdisiplin. Rekneskapsresultatet i 2011 er altså først og fremst knytt til ekstraordinære forhold knytt til finansrekneskapen og ekstraordinært utbytte frå BKK. Rådmannen arbeider for å gjenoppretta budsjettbalansen i 2012 for dermed å koma i overskotsposisjon i åra som kjem. Dei siste åra har det vore avvik mellom faktisk betalte pensjonspremiar og netto pensjonskostnad som skal visast som ei utgift i rekneskapen. I 2011 var premieavviket på 15 millionar kroner. Dette rammar likviditeten utan at det går fram av driftsresultatet. Investering, lån og fond I mange år har Fjell kommune bygd ut tenestetilbodet "stein på stein" og gjennomført utbyggingar i fleire byggjesteg. Dette er mellom anna gjennomført i skule, helse og omsorg. Dei siste åra har Fjell kommune forsert utbyggingstakten og vedteke bygging av heilt nye og fullverdige skular og helsebygg. Med store prosjekt som Tranevågen ungdomsskule, Øyane distriktspsykiatriske senter (Øyane DPS) og ny fleirbrukshall på Straume, har investeringsutgiftene og den langsiktige lånegjelda auka kraftig dei siste åra. Investeringsutgiftene var 145 millionar kroner i 2007, 153 millionar kroner i 2008, 218 millionar kroner i 2009, 219 millionar kroner i 2010 og 120 millionar kroner i Ny fleirbrukshall vil slå kraftig ut på investeringsrekneskapen i 2012 og 2013 og driftsrekneskapen med avdrag, renter og driftsutgifter. Desse investeringane gjev kvalitetsmessige tenester til innbyggjarane, men samstundes aukar gjelda kraftig. Lånegjelda auka med 89,3 millionar kroner i 2011 (+ 7,5 prosent). Langsiktig gjeld har auka frå 369,6 millionar kroner i 2004 til millionar kroner ved utgangen av Gjelda pr. innbyggjar har dermed auka frå kroner i 2004 til kroner i Delar av gjelda er knytt opp mot etableringslån og langsiktige leigeavtalar som t.d. Øyane DPS (Helse Bergen). Gjelda i prosent av inntektene har auka frå 55,7 prosent i 2005 til 110,6 prosent i Med bygging av ny fleirbrukshall vil gjeldsgraden auka både i 2012 og For å redusera risikoen på rentesida, er 800 millionar kroner (ekskl. Øyane DPS) bunde på langsiktige avtalar og gunstige vilkår. Dette garderer kommunen mot ein renteoppgang som er venta i løpet av nokre år.

12 Fjell kommune har framleis solide fond. Ved utgangen av 2011 er disposisjonsfondet på i alt 160,6 millionar kroner. Det rekneskapsmessige meirforbruket i 2011 (netto driftsresultat pluss sum avsetningar) er på 29,3 millionar kroner og kan dekkast av disposisjonsfondet. Det er brukt 15,3 millionar kroner av disposisjonsfondet i driftsrekneskapen og 2,5 millionar kroner i investeringsrekneskapen (finansiering av trafikksikring). Ubundne kapitalfond er på same tid 123,7 mill. Fjell kommune budsjetterte med ein avkastning på 12 millionar kroner på kapitalfondet i fjor, men fekk ein negativ urealisert avkastning på kapitalfondet på 2,2 millionar kroner, det vil sei 14,2 mill lågare enn budsjettert. Trass i ein svært krevjande finansmarknad er finansformuen tilnærma oppretthalden og utgjer 305,6 millionar kroner ved utgangen av Driftsnivået må justerast På bakgrunn av dette, vil rådmannen konkludera med at Fjell kommune framleis har ein rimeleg god økonomi. Gjelda er høg, men fonda er framleis solide. Ein Agenda Kaupang-rapport konkluderer med at Fjell kommune har god styring og kostnadseffektiv drift. Rekneskapsresultata dei to siste åra syner likevel at omfanget av tenestene er større enn det driftsinntektene gjev grunnlag for. Fjell kommune har dei siste to åra teke i bruk den langsiktige strategien om å spara i gode år og bruka reservane i magre tider for å sikra stabil tenestelevering på høgt nivå. Men frå 2012 er det nødvendig å justera driftsnivået for å koma i balanse mellom inntekter og utgifter for så å koma i overskotsposisjon. Delar av Fjell kommune si verksemd er lagt til eigne selskap og stiftingar. Dette gjeld FjellVAR (vatn, avlaup og renovasjon), Fjell bustadstifting (alle bustader og nye barnehagar), Sotra Brannvern IKS (samarbeid med Sund kommune), Fjell kommunale Pensjonskasse, Gode Sirklar (næring, tettstad og kultur samarbeid med Sund og Øygarden kommunar), Fjell festning (historisk), Galleri Haganes og Langøy Kystkultursenter. Selskapa legg fram eigne rekneskap og årsmeldingar. Fjell kommune har dei siste åra bygd opp eit omfattande samarbeid med nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden gjennom Regionrådet Vest. Fjell kommune si drift har i 2011 vore gjennomført godt innanfor budsjett og i tråd med vedtekne handlingsplanar. Tenesteproduksjonen har vore høg og stabil. Det kan ikkje meldast om uventa hendingar eller større avvik. Turnover var låg. Sjukefråværet har auka med 0,9 prosentpoeng frå 2010 til 8,9 prosent i Det er likevel framleis lågare sjukefråvær enn i Det vart sett inn fleire nye tiltak, i tillegg til dei løpande tiltaka innanfor IA-avtalen (IA: Inkluderande arbeidsliv). Fjell kommune prioriterer leiaropplæring, arbeidsgjevarutvikling og kompetanseheving for dei tilsette. Ei rekkje program vert gjennomført kvart år. KOSTRA-tal, kvalitetskommuneprogrammet og Agenda Kaupang-rapporten i fjor og andre arenaer der Fjell kommune vert samanlikna med andre kommunar, syner at vi leverer kostnadseffektive tenester av høg kvalitet. Brukarundersøkingar, som vert gjennomførte jamleg for alle hovudtenester, stadfestar dette. Det er i årsmeldinga gjort greie for utvikling og resultat for alle stabs- og tenesteeiningar.

13 Kommunen har elles ikkje vore involvert i store negative samfunnsmessige hendingar som har kravd innsats frå kriseleiinga. Kystverket planlegg utdjuping ved Revskolten fyr i Vatlestraumen i 2011/2012 for å betra sjøtryggleiken. Før tiltaket vert gjennomført, skal økonomisk ansvar avklarast og beredskapsplan godkjennast. Fjell kommune har halde fram med arbeidet for å betra likestillinga. Det er framleis noko att til vi har oppnådd full likeløn mellom kjønna i organisasjonen, men i 2011 tok vi eit steg i rett retning. Med dette legg rådmannen fram rekneskapen for 2011 med grunnlag i lovar og forskrifter og i samsvar med retningslinjer for god kommunale rekneskapsskikk. Steinar Nesse Rådmann i Fjell kommune

14 Revisjonserklæring

15

16 Økonomi 2011

17 Hovudoversikt drift Driftsinntekter Regnskap 2011 Rev. budsjett 2011 Oppr.budsjet 2011 Regnskap2010 Brukerbetalingar Andre salg- og leieinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskott Andre statlige overføringar Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj som går til produksjon Kjøp av tj. som erstattar produksjon Overføringar Avskrivningar Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidlar) Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutg., provisjonar og andre fin.utg Tap på finansielle instr. (omløpsmidlar) Avdragsutgifter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjonar Motpost avskrivningar Netto driftsresultat Interne finanstransaksjonar Bruk av tidligare års regnsk.m. mindrefor Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetningar Overført til investeringsregnskapet Avsetningar til disposisjonsfond Avsetningar til bundne fond Sum avsetningar Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen

18 Hovudoversikt investeringar Regnskap Reg. budsjett Opph.budsjet Regnskap i fjor Inntekter Sal av driftsmidl. og fast eiend , ,00 Overføringar med krav til motyt , , , ,01 Renteinnt., utb. og eieruttak , ,00 Sum inntekter , , , ,01 Utgifter Lønnsutgifter , ,43 Sosiale utgifter , ,88 Kjøp varer og tj som til produksj , , , ,25 Kjøp av tj. som erstattar prod Overføringar , , , ,22 Renteutg., prov. og andr. fin.utg , ,68 Sum utgifter , , , ,46 Finanstransaksjonar Avdragsutgifter , ,18 Utlån , , , ,00 Kjøp av aksjar og andeler , ,00 Dekning av tidligare års udekket , ,00 Sum finansieringstransaksjonar , , , ,18 Finansieringsbehov , , , ,63 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,83 Mottatte avdrag på utlån , ,39 Overføringar frå driftsregnskapet , ,00 Bruk av disposisjonsfond , , , ,00 Bruk av ubundne investeringsf ,00 Bruk av bundne fond , Sum finansiering , , , ,22 Udekket/udisponert ,41 Kilde: Fjell kommune/ Økonomisjefen

19 Driftsrekneskapen Tabell: Oversyn driftsrekneskapen % endr Driftsinntekter ,38 % - Driftsutgifter (inkl. avskrivingar) ,57 % = Brutto driftsresultat ,38 % + Finansinntekter ,77 % - Finansutgifter ,22 % + Motpost avskrivingar ,43 % = Netto driftsresultat ,53 % Brukt slik: + Sum bruk av avsetningar Avsetn. til fond/likviditetsreserven Rekneskapsm. meir/ mindreforb Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen Forklaring: Tal i heile tusen Tabellen over viser at Fjell kommune har eit negativt netto driftsresultat for 2011 på 36,5 mill. Netto driftresultat er 19,3 mill dårlegare enn i Brutto driftsresultat vart styrka med om lag 28,2 mill i høve Figur: Utviklinga av netto driftsresultat i % av driftsinntektene Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen

20 Departementet anbefaler at netto driftsresultat bør vere på minst 3% av driftsinntektene. Det oppnådde resultatet i 2011 er difor langt under departementet sine anbefalingar. Rådmannen arbeider for å gjenopprette budsjettbalansen i 2012, og for å kome i overskotsposisjon åra etter. Figur: Utviklinga av driftsinntektene Fjell kommune/ Økonomisjefen Kjelde: Driftsinntektene auka med 90 mill frå 2010 til 2011 og auken kom hovudsakleg frå auke i dei frie inntektene. Figur: Utviklinga av driftsutgiftene Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen. Forklaring: Tal i heile tusen, inkl. avskrivingar.

21 Driftsutgiftene auka med 61 mill i høve Auken frå 2010 kan i hovudsak forklarast med: Løn og sosiale utgifter Energikostnader Tilskot Figur: Fordeling av brutto driftsutgifter per sektor 2011 Figur: Fordeling av netto driftsutgifter per sektor 2011

22 Investeringsrekneskapen Tabell : Investeringsrekneskapen % endr Investeringsutgifter ,98 % - Investeringsinntekter ,20 % + Sum finansieringstransaksjonar ,64 % = Sum finansieringsbehov ,58 % Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på lån Sal av aksjar og andeler Bruk av tidligare års udisponert Overføringar frå driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjonar Udekket/udisponert Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen Forklaring: Tal i heile tusen Dei største investeringsprosjekta i 2011 var: Øyane DPS 34,9 mill Brattholmen skule 19,8 mill Hjelteryggen skule 15,8 mill Fleirbrukshall 9,4 mill

23 Figur: Utviklinga av investeringsutgiftane Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen Forklaring: Tal i heile tusen. Totale investeringar i 2011 var på om lag 120,3 mill medan det i 2010 var investert for om lag 218,7 mill. Investeringane fører med seg auka driftsutgifter, samt auka avdrag og renter på lån.

24 Balanserekneskapen Oversikt - balanse Note Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidlar Herav: Faste eigedommar og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidlar Utlån Aksjar og andeler Pensjonsmidlar Omløpsmidlar Herav: Kortsiktige fordringar Premieavvik Aksjar og andeler Kasse, postgiro, bankinnskott SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig meirforbruk Udekket i inv.regnskap Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktingar Andre lån Kortsiktig gjeld 1, Herav: Annen kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidlar Motkonto til memoriakontiene Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen

25 Tabell: Endringar i balanserekneskapen Anleggsmidlar Omløpsmidlar Sum eigedelar Eigenkapital Langsiktig gjeld eks. pensjon Pensjonsforplikting Kortsiktig gjeld Sum Gjeld og Eigenkapital Eigendelar pr. innbyggar Langsiktig gjeld pr. innb Langsiktig gjeld inkl pensjon Innbyggjarar Driftsinntekter Lånegjeld i % av driftsinnt. 72,74 % 83,19 % 81,35 % 93,41 % 111,53 % 110,60 % Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen Forklaring: Tal i heile tusen Figur: Fordelinga av gjeld og eigenkapital 2011 Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen

26 Figur: Endring i arbeidskapital perioden Kjelde Fjell kommune/ Økonomisjefen Forklaring: Tal i heile tusen. Figur: Lånegjeld i prosent av driftsinntektene Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjef

27 Notar Generelt Fjell kommune fører sine rekneskap i høve til Forskrift om årsrekneskap og årsberetning (for kommunar og fylkeskommunar), fastsett av Kommunal- og arbeidsdepartementet med heimel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommunar og fylkeskommunar (kommuneloven) 48 nr. 6. Anordning Rekneskapen vert ført etter anordningsprinsippet. Det vil seia at alle kjende utgifter og inntekter skal takast med i bevilgningsrekneskapen for vedkomande år, anten dei er betalte eller ikkje, når rekneskapen vert avslutta. Med unntak av mindre renteinntekter for etableringslån, vert også renteutgifter og inntekter førte etter anordningsprinsippet. Dette inneber at påløpte, ikkje forfalte renter vert utgiftsførte mot at eit tilsvarande beløp vert avsett i balansen. Bruttoprinsippet Alle utgifter og inntekter vert budsjettert og rekneskapsført brutto. Det skal såleis ikkje gjerast frådrag for tilhøyrande inntekter til utgiftspostane, og heller ikkje inntektspostane skal framstå med frådrag for eventuelle utgiftspostar. Etter budsjett- og rekneskapsføresegnene er det ikkje høve for kommunen til å ta opp lån for å finansiera tilskot til private. Det er heller ikkje lovleg å nytta kapitalinntekter frå til dømes sal av eigedom eller kontantuttak frå verksemder (kraftlag o.a.) til å byggja private anlegg. Kommunen kan ta opp lån til vidare utlån til private barnehagar og andre kommunale føremål. Kyrkja Kyrkja er frå 1997 skilt ut som eige selskap under leiing av soknerådet. Kommunen sine utgifter til kyrkja er ført på teneste 3900 kyrkjeleg administrasjon. Samla tilskot til kyrkja i 2010 er 11,8 mill. Kyrkja har elles ei samarbeidsavtale med kommunen som regulerer tenesteomfanget når det gjeld lønskøyring, rekneskapsføring, betalingsformidling, innkrevjing og rådgjeving, samt tekniske tenester. Utgifter/inntekter knytt til desse tenestene er ikkje ført eksplisitt i rekneskapen, men er stipulert til om lag kr pr år. Vatn/avlaup/renovasjon Desse tenestene er frå og med 2003 skild ut som eige aksjeselskap, FjellVAR AS. FjellVAR AS har ei betalingsavtale med kommunen vedkomande tenester knytt til mellom anna rekneskapsføring, betalingsformidling og fakturering. Tilskot til private

28 Note 1: Endringar i arbeidskapital Balanseregnskapet Endring 2.1 Omløpsmidlar Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet år 2011 Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Eksterne finansinntekter Eksterne finansutgifter Motpost avskrivningar (990) Sum driftsregnskapet ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING + Sum inntekter Sum utgifter Eksterne finansutgifter - Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjar og andeler 235 Eksterne finansinntekter + Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Sal av aksjar og andeler - Sum investeringsregnskapet 2 2 Endring ubrukte lånemidlar (økning +/reduksjon-) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK 0 Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap Sum endring arbeidskapital jf balansen

29 Note 2: Pensjon Reglane for føring av pensjonskostnader vart endra frå rekneskapsåret Tidlegare vart faktisk pensjonspremie utgiftsført i rekneskapen, medan det etter dei nye reglane skal reknast ut ein netto pensjonskostnad ut frå kva som er normalpremie over tid. Netto pensjonskostnad er i større grad basert på meir stabile føresetnader om lønsvekst, avkastning på pensjonsmidlar, m.m. enn storleiken på årets premie. Argumentet er basert på at man då vil få eit jamnare nivå på pensjonspremien. Dei nye reglane fører til at det vil vera forskjell mellom den betalte pensjonspremien og netto pensjonskostnad som skal visast som ei utgift i rekneskapen. Denne forskjellen vert kalla premieavvik og dette avviket skal handterast slik at det berre er netto pensjonskostnad som vert belasta rekneskapen, medan premieavviket står oppført som ei kortsiktig gjeld/kortsiktig fordring i balansen. Det er to alternative metodar å behandle premieavviket på. Den eine er å resultatføre avviket direkte året etter at det er oppstått. Den andre metoden er å føre 1/15 (1/10 på nye premieavvik frå og med 2011) av premieavviket frå år 1 til utgift i år 2 m.v. I Fjell har vi vald å nedskrive beløpet med 1/15 del kvart år. Dette kan sjåast som «nedbetaling» av lån kor lånet vart vel 15 mill høgare i løpet av 2011 slik at «avdraga» i åra framover vert auka. Premieavvik inkludert arbeidsgjevaravgift Årets premieavvik SPK Årets premieavvik KLP Årets premieavvik FKP Sum årets premieavvik Sum amortisering Sum verknad i rekneskapen Forklaring: Amortisering er 1/15 og 1/10 av tidlegare års premieavvik. Tal i heile tusen. Netto pensjonskostnad 2011 (F 13-1 bokstav C) KLP SPK FKP SUM Årets pensjonsopptjening, noverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting Forventa avkastning på pensjonsmidlane Administrasjonskostnader Sum amortisert premieavvik Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling (inkl. adm.) Årets premieavvik (inkl.adm.)

30 Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arbeidsgjevaravgift SUM Brutto påløpt forplikting Pensjonsmidlar Netto pensjonsforplikting Årets premieavvik Amortisert premieavvik Verknad årets rekneskap Utrekningsføresetnader (F 13-1 bokstav E) KLP SPK FKP Venta avkastning på pensjonsmidlar (F 13-5 bokstav F) 5,50 % 4,85 % 5,50 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,50 % 4,50 % 4,50 % Venta årleg lønsvekst (F 13-5 bokstav B) 2,96 % 2,96 % 2,96 % Venta årleg G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav D) 2,96 % 2,96 % 2,96 % Medlemsopplysningar Medlemsopplysningar: KLP SPK FKP Tal aktive Tal pensjonistar Tal oppsette (fratrådte) Gjennomsnittleg løn (pensjongrunnlag aktive) Gjennomsnittleg alder på aktive 42,43 43,78

31 Note 3: Kommunens garantiansvar Nr Gitt til - namn Lånenummer Beløp Utløpar dato Den Norske Stats Husbank: 1 Kanutten Barnehage Fjell Bustadstifting Fjell Bustadstifting Fjell Bustadstifting Gardstunet barnehage Kommunalbanken: 6 Fjell Bustadstif. Solh.feltet omsorgsbustader Fjell Bustadstif. Straumsfjellet oms. bustader FjellVar AS FjellVar AS Nordea Bank Norge ASA: 9 Sotra Brannvern Argos AS Sambygg AS Fjell Vatn og Avløp Sotra Brannvern Handelsbanken 13 Kanutten Barnehage KLP Kreditt AS: 14 Fjell VAR AS (innfriing av gjeld til Fjell kommune) Fjell VAR AS (finansiering av nye investeringar) Fjell VAR AS (finansiering av nye investeringar) Sum garantiansvar Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen Note 4: Fordringar og gjeld til kommunale føretak, bedrifter og samarbeid Kommunal verksemd - namn Fordringar Gjeld Fjell Bustadstifting - - Fjell VAR A/S Sotra Brannvern Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen Forklaring: Jamfør kommuneloven 11 og 27. Fjell kommune krev inn alle gebyr knytt til vatn, avlaup og renovasjon for FjellVar AS. Gjeldsposten på 23,1 mill består av slike inntekter tilhøyrande FjellVar AS.

32 Note 5: Aksjar og andelar i varig eige Namnet på selskapet Konto Balanseført verdi Eigardel i selskapet Eigenkapitalinnskot FKP % Biblioteksentralen A/L aksjar Aksjar i BKK ,89 % aksjar ASVO Eigenkapitalinnskot KLP Aksjar i Fjell VAR AS % Aksjar i Sambandet Sotra-Øygarden aksjar Aksjar i Straume Idrettspark aksjar a kr 1000 Aksjar i Sambygg AS aksjar a kr 1000 Aksjar i Regionalt kompetanse og utv.senter % Business Region Bergen AS aksjar a kr 1000 Sambandet Vest AS aksjar a kr SUM Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen ASVO Sotra er overført til Trigger AS. Aksjeselskapet er eigd av kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden, jf. KS sak 47/09. Fjell, Sund og Øygarden har ein liten eigardel i det nye selskapet. Note 6: Oversyn over aksjeutbytte BKK Tide AS (HSD) Sum Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen Av utbytte frå BKK på 24,6 mill er 16,3 mill ekstraordinært utbytte i Ekstraordinært utbytte er ført i investeringsrekneskapen. Opphavleg var heile det ekstraordinære utbytte budsjettert i driftsrekneskapen. I samband med budsjettrevisjonen i juni vart utbyte frå BKK budsjettert ned med 9,45 mill, på bakgrunn av fylkesmannen og departementet si avgjerd knytt til ekstraordinært utbyte. Dette beløpet vart overført som inntekt i investeringsrekneskapen. I midten av mars 2012 vart det klarlagt av revisor at det skulle overførast ytterlegare 6,8 mill til investeringsrekneskapen som ekstraordinært utbytte. Dette påverka netto driftsresultat med tilsvarande beløp. Frå og med 2012 fell det ekstraordinære utbyte frå BKK bort.

33 Note 7: Fond Disposisjonsfond Beløp Behaldning Bruk av fondet i driftsregnskapen Bruk av fondet i investeringsregnskapen Avsetningar til fondet Behaldning Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen Budsjettert bruk av fond på kr er belasta disposisjonsfondet og er knytt til budsjettert underskot. Bruk av fond i investeringsrekneskapen på 2,5 mill er knytt til finansiering av trafikksikring av skulevegar. Avsetnad til disposisjonsfond gjeld rekneskapsmessig mindreforbruk I tillegg til oversikta over kjem rekneskapsmessig meirforbruk 2011 med kr , som eventuelt skal belastast disposisjonsfond, jamfør - Økonomisk oversikt drift. Bundne driftsfond Beløp Behaldning Bruk av fonda i driftsregnskapen Bruk av fonda i investeringsregnskapen - Avsetningar til fonda Behaldning Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen Bruk av bundne driftsfond gjeld ulike prosjekt som til dømes Ankerprosjektet, Frivillighetssentralen, Jordmorheim og Den kulturelle spaserstokken. Avsetjing til bundne driftsfond gjeld fleire prosjekt som ikkje er avslutta i I hovudsak Kommunalt rusarbeid og fond byggesak. Ubundne investeringsfond Beløp Behaldning Bruk av fonda Avsetningar til fonda - Behaldning Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen Bundne investeringsfond Beløp Behaldning Bruk av fonda Avsetningar til fonda -

34 Behaldning Note 8: Spesifikasjon av eigenkapital Regnskap 2011 Regnskap 2010 Disposisjonsfond , , DISPOSISJONSFOND , , AVSETJING MOT TAP , , DRIFTSFOND NYE TILTAK , , OMKLASSIFISERT FRÅ LANGSIKTIG KAPITA , , KULTURFOND , , PRISREGULERINGSFOND , , FOND SAMHANDLING , ,00 Bundne driftsfond , , FOND FEIERVESENET , VILTFOND , , FOND BYGGESAK , , GJELDSAVDRAGSFOND , , FOND OPPLÆRINGSMIDLAR OMSORGSSJEFEN , , FOND STRATEGISK LANDBRUKSPLAN , , FOND INDIVIDUELL PLAN , , FOND DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 36767, , FOND MODELLKOMMUNEFORSØKET 73553, , FOND FUNKSJONSHEMMA FLYKTNING , , FOND KLIMA OG ENERGI , , FOND KOMMUNALT RUSARBEID , , FOND FRIVILLIGHETSSENTRALEN 25623, , FOND KOMPETANSEM. NAV 60000, , FOND IA-TILTAK 60000, , FOND MAT OG MERKEVAREBYGGING , , FOND KULTURLØFTET II , , FOND KURSREGIONEN 68000, , FOND JORDMORHEIM 77094, , FOND SAMAN ER VI MINDRE ALEINE 44010, FOND FRIENDSPROSJEKT , FOND SYKKELGRUPPE FOR FLYKTNINGEJENT 12000, FOND BETRE SAMAN, FRISKLIV , FOND UFRIVILLIG DELTID , FOND NORDSJØÅRA , FOND SPRINGFLO 53010, FOND LANDSKAP I DRIFT , FOND KOMMUNEPSYKOLOG ,73 - Ubundne investeringsfond , , UBUNDE KAPITALFOND , , LANGSIKTIG KAPITALFOND , ,47 Bundne investeringsfond , , AVSETJING TIL TAP HUSBANKMIDLAR , ,67 Kjelde: Fjell kommune/ Økonomisjefen

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2012 Styring, engasjement, tillit og service Innhald Oppgåvene til kommunen 2 Viktige hendingar i 2012 2 Økonomiske nøkkeltal 2006-2012 4 Utvalde demografiske nøkkeltal 2006-2012

Detaljer

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa.

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa. 6.0 3x20 3x20 3x20 (A3) (Sa2) 5.0 (Sa2) (H1) 6.5 3.0 Fjell kommune N=6688800 Fv555 2.920 daa. f_avg05 0.333 daa. f_kv04 f_lp03 1.603 daa. 30km/t o_kv03 R4.0 o_avg06 0.673 daa. f_ua03 0.368 daa. 6x45 ureg.

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

Aukralista - tverrpolitisk liste Pål Terje Huse Tor Magne Johansen Ivar Helge Hollen. Sosialistisk Venstreparti Olav Hauge

Aukralista - tverrpolitisk liste Pål Terje Huse Tor Magne Johansen Ivar Helge Hollen. Sosialistisk Venstreparti Olav Hauge Årsmelding 2013 Innhald Politiske organ 4 Organisasjonskart 5 Rådmannen sin kommentar 6 Befolkning 9 AUKRA: Gossen 10 Økonomisk resultat 12 Rekneskapsprinsipp 12 Balansen - diverse nøkkeltall 16 Økonomiske

Detaljer

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhald Rådmannen sine kommentarer... 3 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering... 4 Overordna mål og måloppnåing:... 5 Administrasjon... 8 Sentraladministrasjonen... 8 Politikk... 8 Samfunnsutvikling...

Detaljer

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding Kvam herad 2002 Rekneskap og Årsmelding Utskrift: 28.05.03 kl 14:43. Side 1 av 98 A. INNLEIING... 4 1. Innleiing... 4 1.1 Rådmannen har ordet... 4 1.2 Hovudtrekk i årsmeldinga... 6 1.2.1 Oppsummering av

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

Volda Kommune Årsmelding 2013

Volda Kommune Årsmelding 2013 Volda Kommune Årsmelding 2013 Innhold 1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR... 3 2 VURDERING AV VOLDA KOMMUNE SIN ØKONOMISKE SITUASJON... 5 2.1 RESULTAT 2013... 5 2.2 FRIE INNTEKTER... 8 2.3 GENERELLE STATSTILSKOTT...

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åseral

ÅRSMELDING 2012. Åseral ÅRSMELDING 2012 Åseral e n u m m ko Innhald Årsmelding 2012... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2012... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13 Sentraladministrasjonen...14 Rådmannskontoret...14

Detaljer

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune Årsmelding 2013 K-sak 033/14 Etne kommune Årsmelding for Etne kommune 2013 Kommentar frå rådmannen... 3 Politisk organisering... 6 Målstyring... 7 Fokusområde A: Brukar og teneste... 8 Fokusområde B: Organisasjon

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2015 2018 med årsbudsjett 2015 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Klepp - verd å ta vare på

Klepp - verd å ta vare på Klepp - verd å ta vare på Årsrapport og rekneskap 2013 INNHALD Dokumenterklæring 2 Ordførar si innleiing 3 Rådmannen si innleiing 5 Mål- og resultatvurdering - Innbyggjarar 7 - Medarbeidarar 9 - Samfunn

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 Åseral kommune Innhald Årsmelding og rekneskapsrapport 2011... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2011... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer