Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/ Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen si tilråding: 1. Mindreforbruket på kr blir overført til investering til å dekke meirforbruk tidlegare år. 2. Kommunestyret godkjenner rekneskapen slik den er lagt fram. Vedlegg: Utskrift av investeringsrekneskapen Utskrift av driftsrekneskapen Utskrift av balansen Særutskrift: Kommunerevisjon distrikt 2 Møre og Romsdal Fylke Bakgrunn: Rekneskapen for 2006 er avlagt i samsvar med kommuneloven 48, forskrift om årsrekneskap og årsberetning av 15. desember 2000 og Aukra kommune sitt økonomireglement. Rekneskapsprinsipp Aukra kommune har ført rekneskapen etter dei rekneskapsprinsippa som er nedfelt i kommuneloven 48 og rekneskapsforskrifta 7. Anordningsprinsippet gjeld i kommunal sektor. Dette inneber at all tilgang og bruk av midlar, som gjeld kommunal verksemd, skal gå fram av driftsrekneskapen eller investeringsrekneskapen. Driftsrekneskapen viser driftsutgifter og - inntekter i kommunen og resultatet av dette ved slutten av året. Investeringsrekneskapen viser kommunen sine utgifter i samband med investeringar og korleis desse er finansiert. Vidare er rekneskapen ført etter bruttoprinsippet. Det er ikkje gjort frådrag i inntektene for tilhøyrande utgifter og ikkje frådrag i utgifter for tilhøyrande inntekter. På denne måten kjem aktiviteten i kommunen fram med riktige beløp.

2 Utgreiing: Aukra kommune innførte rammebudsjettering i Dette fører til at rekneskapen blir rapportert på rammenivå. Rekneskapen på ansvarsnivå vil ligge ved. Rekneskapen for 2006 er første året som administrasjonen rapporterar rekneskapen på rammene til 10 einingar og sentrale styringsorgan med stab/ støtte. Vi har difor ikkje samanlikningstall frå tidlegare rekneskapsår på einingsnivå. Administrasjonen vil kommentere resultatet på drift og investering i årsmeldinga. Det blir difor generelle rekneskapskommentarar i dette dokumentet.

3 DRIFTSREKNESKAPEN - REKNESKAPSSKJEMA 1 A og B Tala er i heile 1000 kroner Rekneskap Budsjett Avvik Rekneskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Flykningetilskot Momskompensasjon investeringar Øyremerka tilskot resurskrevj. brukarar Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter / - utgifter Til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidligare års regneskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar -197 Netto avsetningar Overført til investeringsrekneskapen Til fordeling drift Sentrale styringsorgan Riksfjord skole Julsundet skole Barnebo Barnehage Bergetippen Barnehage Oppvekst og kultur Pleie og omsorg Helse og sosial Plan, utvikling og samfunn Forvaltning, drift og vedlikehald Brann og beredskap Ornen Lange 8 Motpost kalk. renter og avskrivingar Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk

4 Inntekter Totalt viser rekneskapen frie inntekter med kr Dette er ei meirinntekt på 9 millionar samanlikna med budsjett. Skatteinngang og rammetilskott frå staten I budsjettet for 2006 blei det budsjettert med skatte- og rammetilskott på kr 94 millionar. Rekneskapen viser ein meirinntekt samanlikna med budsjett på ca. kr 9,8 millionar. Den store auken skuldast svært god skatteinngang i Gjennomsnittleg skatteinngang var 112,3 % av landsgjennomsnittet. Kommunane sine inntekter frå staten byggjer på ein utjamningsordning og kommunar med god skatteinngang skal dele med kommunar med låg skatteinngang. Aukra kommune har i 2006 blitt trekt kr 4,5 million på ramma på grunn av stor skatteinngang. Kommunar som har krav på regionaltilskott og som har ein skatteinngang over 110 % av landsgjennomsnittet, vil miste regionaltilskottet to år etter. Det vil sei at i 2008 vil ikkje Aukra kommune få regionaltilskott. I rammeoverføringar utbetalt frå Kommunal- og regional departementet den var inntektsutjamning for 2005 ført til frådrag med kr ,-. Ved ein feil blei denne reduksjonen ikkje ført i regnskapet for Rammetilskot og brutto driftsresultat for 2005 var derfor kr ,- for høgt. Då refusjonen blei ført i rekneskapen for 2006 vil driftsresultatet for 2006 være kr ,- lågare enn om feilen ikkje hadde vore gjort. Overføringar frå staten Skattar 32, ,2 31,8 38,2 40,7 43,2 47,3 57,5 74,6 Rammetilskott 29,4 31,6 32,4 38,4 36,5 37,7 40,2 43,3 36,2 29,2 61,6 61,6 63,6 70,2 74,7 78,4 83,4 90,6 93,7 103,8 Kommunalt skatteøre ,0 % 10,3 % 10,5 % 11,2 % 12,2 % 12,2 % 11,8 % 12,2 % 11,8 % 13,05 % Eigedomsskatt Eigedomsskatteinntektene for 2006 blei kr Dette utgjer kr mindre enn budsjettert. Grunnen til at skatteinngangen blei lågare enn budsjettert er at takseringa av Hydro sitt anlegg på Nyhamna gav mindre eigedomsskatt enn kva prognosane viste.

5 Utgifter 62 Forvaltning drift og vedlikehald Tabellane under viser kostnadane knytt til sjølvkostrekneskapen for vatn, avløp og renovasjon. Rekneskapsoppsett VAR 2006 Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Vassforsyning Driftsutgifter Indirekte driftsutgifter Kalkulatoriske renter Avskrivingar Sum utgifter Sum inntekter Resultat Vassforsyning Bruk av bundne driftsfond Avløp Driftsutgifter Indirekte driftsutgifter Kalkulatoriske renter Avskrivingar Sum utgifter Sum inntekter Resultat avløp Avsetting til bundne driftsfond Renovasjon Driftsutgifter Indirekte driftsutgifter Kalkulatoriske renter Avskrivingar Sum utgifter Sum inntekter Resultat renovasjon Bruk av bundne driftsfond Kalkulasjonsrenta = 4,74 % Utgangspunktet er Noregs Bank sin 3-årige statsobligasjonsrente med tillegg av 1 % Renovasjon har fått kr i underskott etter at alle fondsmidlane er disponert.

6 Tala under viser korleis dei indirekte kostnadane er fordelt på forvaltning drift og vedlikehald. Fordeling av felleskostnader rekneskapen 2006 Tilleggsytingar/ støttefunksjonar Rådmann/ Stab/støtte Oppvekst og kultur Plan, utvikl. og samfunn Forv., drift og vedlikeh. Brann og beredskap Aukra Sokn Andre Husleige kommunehus 50 % 15 % 10 % 14 % 2 % 9 % Straumutgifter kommunehus 50 % 15 % 10 % 14 % 2 % 9 % Sentralbord (telefon) 25 % 12 % 12 % 19 % 6 % 6 % 20 % Fellestenester/ kontorstøtte 25 % 15 % 15 % 20 % 5 % 0 % 20 % Porto 75 % 7 % 2 % 11 % 5 % 0 % Datakonsulent 39 % 33 % 9 % 17 % 2 % 0 % Dataverktøy 34 % 30 % 8 % 20 % 2 % 6 % Reinhald kommunehus 50 % 15 % 10 % 14 % 2 % 9 % Økonomistyring øk.sjef 20 % 10 % 10 % 10 % 8 % 2 % 40 % Rekneskapsføring 19 % 6 % 7 % 32 % 6 % 10 % 20 % Innfordring 0 % 14 % 0 % 36 % 0 % 0 % 50 % Lønningskontoret 5 % 4 % 2 % 6 % 2 % 1 % 80 % Revisjon 5 % 5 % 5 % 20 % 5 % 0 % 60 % Personalfunksjon 5 % 18 % 5 % 17 % 5 % 0 % 50 % Sentral opplæring 2,15 % Informasjonsarbeid Drift av bygningar Av fordelingsnøkkel på forvaltning drift og vedlikehald, er 75 % av kostnadene vurdert relatert til vatn, avløp og renovasjon. Av dette er 50 % knytt til vatn, 35 % til avløp og 15 % til renovasjon. Kostnadane i kroner blir vist i tabellen under. Indirekte kostnader teknisk 2006 Tilleggsytingar/ støttefunksjonar Vatn 50 % Avløp 35 % Ren. 15% Sum VAR Husleige, straum, reinhald kom.hus Fellestenester/ kontorstøtte Datakonsulent Dataverktøy Økonomistyring øk.sjef Rekneskapsføring Innfordring Lønningskontoret Revisjon Personalfunksjon Sentral opplæring Informasjonsarbeid Drift av bygningar Sum

7 Anna statistikk drift Bruk av overtid Overtid Ansvarsområde Sentraladministrasjon 183,0 Riksfjord skole 43,5 Julsundet skole 28,0 Barnebo Barnehage 0,0 Bergetippen Barnehage 1,5 Oppvekst og kultur 0,0 Pleie og omsorg 1 817,5 Helse og sosial 3 117,0 Plan, utv. og samfunn 0,0 Forv., drift og vedlikehold 370,0 Brann og beredskap 31,0 Sum 5 591, ,5 2867,

8 INVESTERINGSREKNESKAPEN - REKNESKAPSSKJEMA 2 A og B Tala er i heile 1000 kr Rekneskap Korr. budsjett Avvik Rekneskap Investeringar i anleggsmidlar Sentrale styringsorgan Riksfjord skole Julsundet skole Barnebo barnehage Bergetippen barnehage Oppvekst og kultur Pleie og omsorg Helse og sosial Plan, unvikling og samfunn Forvaltning, drift og vedlikehald Brann og beredskap Ormen Lange 0 Sum anleggsmidlar Utlån og forskoteringar Avdrag på lån Avsetningar Årets finanseringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter fra salg av anleggsmidlar Tilskudd til investeringa Mottekne avdrag på utlån og renter Andre inntekter Sum ekstern finanfisering Overført frå driftsrekneskapen Bruk av avsetningar Bruk av likviditetsreserve 0 0 Sum finansiering Udekt/udisponert

9 Korrigert budsjett er å forstå som opphaveleg vedteke budsjett justert for vedtak fatta i løpet av året I opphaveleg investeringsbudsjett for 2006 er det vedteke at kr av årets investeringar skal finansierast ved bruk av lån. Resterande investeringar var vedteke finansiert med tilskott på kr Gjennom året er det vidare fatta nye vedtak der investeringsprosjekt er bestemt finansiert ved lån. Det er også gjort vedtak om løyving til investeringar der vedtak om finansiering manglar. Nokre av prosjekta har hatt meirforbruk i forhold til den ramma som er løyvd, desse er likevel finansiert fullt opp med bruk av lån. Investeringsprosjekt der vedtak om finansiering ikkje er fatta, er også finansiert ved bruk av lån. Samla bruk av lån ligg likevel innanfor det totale vedtak for bruk av lån. Dette skuldast mindreforbruk på prosjekter der slik finansiering er vedteke.

10 Balansen Omløpsmidlar Tabellen under viser korleis innskotta var plassert ved årsskiftet. Innskot per Bankar Innskot Gj. rente Rentebeløp Nordea , Sparebanken Møre , SpareBank 1 Midt-Norge , Sum , Langsiktig gjeld I tabellen under blir gjeldsporteføljen per synleggjort. Lån Rest Renter Vekt i % Gj.s.rente Kommunalbanken Refinansiering Husbanken ,91 fast 6, Investeringsprosjekt ,91 fast 0, Omsorgsbustader ,8 pt 1, Div lån ,8 pt 3, Lån diverse formål ,8 pt 3, Samlelån ,8 pt 13, Ambulansebåt ,8 pt 1, Julsundet skole/ g&s-veg ,8 pt 7, Investeringar 2002 & ,8 pt 3, Kommunehuset ,8 pt 11, Aukraheimen ,8 pt 4, Nyland Industriområde ,8 pt 6, millionar til Fræna ,96 fast 4, Samlelån ,8 pt 9, opplån av invest ,25 pt Sum ,80 63, Husbanken Oppf. Lån Bergland ,9 pt 33, Bergland II ,9 pt 66, , , KLP/ Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenet Orgel Kyrkja ,5 20, Aukraheimen ,5 pt 79, ,50 100, Kommunalkreditt 9145 Utbyggjing Riksfjord skole ,5 pt 62, Samlelån ,5 pt 37, ,50 100, Summer Gjennomsnittsrenta på porteføljen 3,7 Gjeldas restlevetid 19,77

11 Gjennomsnittleg nedbetalingstid for låna er 19,77 år. Aukra kommune har lånt kr av Norsk Hydro. I tillegg kjem formidlingslån med kr Pensjonsforpliktingane kjem til uttrykk i balansen som langsiktig gjeld. Dette utgjer kr Ole Bjørn Moen Rådmann Anne Thorsrud Økonomisjef

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding Kvam herad 2002 Rekneskap og Årsmelding Utskrift: 28.05.03 kl 14:43. Side 1 av 98 A. INNLEIING... 4 1. Innleiing... 4 1.1 Rådmannen har ordet... 4 1.2 Hovudtrekk i årsmeldinga... 6 1.2.1 Oppsummering av

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2012 Styring, engasjement, tillit og service Innhald Oppgåvene til kommunen 2 Viktige hendingar i 2012 2 Økonomiske nøkkeltal 2006-2012 4 Utvalde demografiske nøkkeltal 2006-2012

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT HEMSEDAL KOMMUNE. Vedtatt i kommunestyret 28.06.2007

ØKONOMIREGLEMENT HEMSEDAL KOMMUNE. Vedtatt i kommunestyret 28.06.2007 ØKONOMIREGLEMENT 2007 HEMSEDAL KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 28.06.2007 1 INNHALD MÅL... 3 0. ORGANISERING 3 1. ØKONOMIPLAN... 3 1.1. TIDSPLAN FOR FRAMLEGGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 4 1.2. MAL FOR

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering...3 Økonomi...5 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 11 Aksjar og obligasjonar... 12 Lånegjeld... 13 Fond... 15 Investeringar...

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa.

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa. 6.0 3x20 3x20 3x20 (A3) (Sa2) 5.0 (Sa2) (H1) 6.5 3.0 Fjell kommune N=6688800 Fv555 2.920 daa. f_avg05 0.333 daa. f_kv04 f_lp03 1.603 daa. 30km/t o_kv03 R4.0 o_avg06 0.673 daa. f_ua03 0.368 daa. 6x45 ureg.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer