KOMMENTARER TIL REGNSKAPET HOVEDOVERSIKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMENTARER TIL REGNSKAPET HOVEDOVERSIKTER"

Transkript

1 årsregnskap 2014

2 INNHOLD KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 1-5 HOVEDOVERSIKTER Økonomisk oversikt Drift 6 Økonomisk oversikt Investering 7 Balanseregnskapet 8 DRIFTSREGNSKAP Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 9 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskap per resultatenhet INVISTERINGSREGNSKAP Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet 16 Regnskapsskjema 2B Investeringsprosjekter SPESIFISERT BALANSEREGNSKAP NOTER TIL REGNSKAPET DRIFTSRAMMER PER RAPPORTERINGSOMRÅDE OG TJENESTE 71-73

3 Årsregnskap KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Driftsregnskapet Driftsregnskapet er avsluttet med et positivt netto driftsresultat på 1,6 mill kr. mot budsjettert et negativt resultat 15,7 mill kr. Netto driftsresultat er dermed 17,3 mill kr. bedre enn budsjettert. Hovedforklaringen til det positive avviket ligger i det alt vesentlige at avkastning av Primæroppgavefondet ble høyere enn budsjettert. Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på knapt 3 mill kr., etter at avsetninger og bruk av avsetninger er postert. Brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter er begge deler noe høyere enn budsjettert. Brutto driftsresultat er omtrent identisk i budsjett og regnskap. Tjenesteproduksjonen gikk derfor reelt sett i balanse. Dette er bra og skyldes fortsatt effekter av innstramningstiltakene som ble iverksatt fra høsten 2011 og i 2012, samt et betydelig innslag av god budsjettdisiplin i de ulike enhetene. Avsetningene til bundne fond, herunder VAR-avsetningene, er høyere enn forutsatt og medfører at det regnskapsmessige resultatet ikke blir høyere. Investeringsregnskap Investeringsregnskapet er et selvstendig regnskap over investeringer, utlån og avsetninger og om hvordan utgiftene og utbetalingene er finansiert. Dersom utgifter, utbetalinger og avsetninger ikke fullt ut kan finansieres av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, skal underskuddet føres opp til dekning i investeringsbudsjettet det år regnskapet legges fram. I 2014 er utgiftssiden i investeringsregnskapet gjort opp med en underdekning på 7,5 mill kr. Brutto investeringsutgifter i 2014 er 388 mill kr mot budsjettert 409 mill kr. Av de regnskapsførte utgiftene gjelder 118,9 mill kr finansieringstransaksjoner som er summen av Husbankutlån, avdrag på Husbanklån og kjøp av aksjer og andeler. Til fysiske investeringer var det et netto forbruk på 315,3 mill kr. Det samlede finansieringsbehovet er dekket med bruk av lån på 323,7 mill kr, hvor lån til investeringer utgjør 282 mill kr og 41,7 mill kr er Husbanklån til videre utlån. Den øvrige del av finansieringen er dekket med 10,6 mill kr fra fondskapital, 3,6 mill kr ved overføring fra driftsregnskapet og 42,5 mill kr i mottatte avdrag på utlån av Husbankmidler. Balanseregnskap Ved avslutning av investeringsregnskapet ble samtlige nye låneopptak brukt til finansiering av investeringer. Tidligere har ubrukte lånemidler ligget som en del av likviditeten. Likviditeten var derfor svært stram mot slutten av I tillegg har likviditeten blitt betydelig svekket de senere år på grunn av følgende forhold: Forskuddsbetaling av tilskudd til private barnehager. Tilskudd til ressurskrevende brukere blir inntektsført akonto lenge før pengene blir overført fra staten. Inntektsføring av premieavvik for pensjonsordningen over flere år uten at midler kommer inn på kommunens bankkonto. Akkumulert premieavvik er nå balanseført med netto 239 mill. kroner.

4 2 Årsregnskap 2014 Akkumulert premieavvik Ordningen med premieavvik i kommunens regnskap ble innført i Kommunene skulle utgiftsføre beregnet pensjonskostnader i stedet for faktisk innbetalt pensjonspremie. Løpende pensjonspremie skulle fortsatt utgiftsføres, men i tillegg skulle det hvert år inntektsføres/utgiftsføres et premieavvik som var lik differansen mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. Kommunene fikk muligheten til å velge tilbakeføring av premieavvik over ett år eller 15 år. Larvik kommune valgte 15 års tilbakeføringstid i likhet med de fleste andre kommuner. Fra 2012 fordeles fremtidige premieavviket over 10 år og fra 2014 over 7 år etter endring av reglene. Siden ordningen startet er det hvert år inntektsført betydelige beløp i premieavvik. Pr var akkumulert premieavvik på 219,3 mill. kroner. Dette er penger som ikke har kommet inn på kommunens bankkonto og medført sterk svekkelse av likviditeten. Samtidig har denne bokføringsmetoden ført til kunstig gode regnskapsresultater gjennom mange år. Ulempen er at akkumulert premieavvik skal tilbakeføres ved årlige avsetninger og fører til betydelig merbelastning i framtidige budsjetter. Kontantbeholdning og likviditet Fordi inntektene ikke kommer inn i samme takt som utgiftene påløper, er det helt nødvendig for kommunen å ha en likviditetsreserve til dekning av løpende drift. Likviditetsreserven fungerer også i mange tilfeller som kortsiktig finansieringskilde for investeringer. En god likviditetsreserve er derfor av stor betydning for den kommunale virksomhet Likviditetsanalyse Tall mill kr Omløpsmidler 1 219, , , ,5 - Premieavvik -119,7-180,8-185,0-239,1 - Fondsmidler -771,7-768,7-771,9-811,1 Sum omløpsmidler - fondsmidler 327,6 106,6 236,4 234,3 Kortsiktig gjeld 353,2 235,0 363,7 475,1 - Premieavvik -6,8-11,6-15,0-19,8 + Ubrukte lånemidler 164,9 50,8 39,4 34,1 + Akkumulert overskudd/underskudd 39,5-21,2-48,7-3,0 Sum kortsiktig gjeld 551,0 253,0 339,4 486,4 Likviditetsreserve -223,4-146,4-104,0-252,1 Dekningsgrad 59,5 % 42,1 % 69,4 % 48,2 %

5 Årsregnskap Kommunens langsiktige likviditetsreserve er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktige forpliktelser korrigert for bundne midler, det vil si fondsmidler, ubrukte lånemidler og overskudd/underskudd. Likviditetsreserven er tidligere avsatte midler for å øke kommunens likviditet og betalingsevne og kalles ofte stamlikviditet. I hele perioden har stamlikviditet vært negativ. Det er verdt å merke seg at likviditetsgraden er redusert fra 69,4 % i 2013 til 48,2 % i Likviditetsanalysen nedenfor viser utviklingen i en del nøkkeltall for likviditeten over en 4-års periode basert på tall fra balanseregnskapet pr Tallene gir en indikasjon på størrelsen av likvide midler og hvor følsom likviditeten er for endringer i fondskapitalen og ubrukte lånemidler. Nøkkeltallene gir imidlertid ikke alene en indikasjon på kommunens likviditetssituasjon.

6 4 Årsregnskap 2014 Beholdning av likvide midler Tall i mill kr Jan Feb Mars April Mai Juni Kasse/bank 207,5 32,3 126,0 380,4 462,3 357,8 409,7 Obligasjoner 198,0 187,8 188,5 188,5 168,5 168,5 218,9 Rentefond 332,0 334,3 336,8 338,4 255,0 343,4 246,0 Aksjefond 65,0 64,3 64,8 65,0 5,1 66,2 68,9 Aksjer 25,5 24,9 25,8 25,9 26,6 27,5 27,7 Eiendomsfond 50,3 50,3 50,3 50,2 50,2 50,2 50,1 Sum likvide midler 878,3 693,9 792, ,4 967, , ,3 - POF* -749,3-751,1-755,6-758,2-761,5-773,0-779,8 - Skattetrekk -49,0-31,1-61,3-31,1-62,3-32,7-35,8 Netto beholdning 110,0-88,3-24,7 259,1 268,5 207,9 205,7 Juli Aug Sept Okt Nov Des Kasse/bank 352,0 316,2 428,5 797,1 295,3 199,3 Obligasjoner 193,9 219,3 242,0 220,1 214,3 214,8 Rentefond 346,9 349,6 330,2 332,2 333,6 328,8 Aksjefond 69,3 70,1 69,0 73,3 78,4 81,3 Aksjer 27,5 27,5 25,6 25,0 24,9 25,8 Eiendomsfond 50,1 50,1 50,6 50,6 50,6 50,9 Sum likvider 1 039, , , ,3 997,1 900,9 - POF * -781,5-751,4-760,2-767,1-774,1-782,3 - Skattetrekk -68,8-66,2-35,2-68,4-34,1-54,6 Nto beholdning 189,4 215,2 349,5 662,8 188,9 64,0 Beholdningen av likvide midler er korrigert for kapitalen som ligger i Primæroppgavefondet og avsatt skattetrekk. Kommunens beholdning av likvide midler har i hovedsak bestått av ubrukte lånemidler. Ved begynnelsen av året var beholdningen negativ. I løpet av året ble det tatt opp 3 nye finansieringslån på tilsammen mill kr, hvorav 761,9 mill kr var refinansiering av tidligere

7 Årsregnskap låneopptak, mens resten, 248,5 mill kr, gjelder lån til finansiering av årets investeringer. Ved siste årsskifte er låneopptakene disponert i sin helhet. *POF er forkortelse for primæroppgavefondet. Fondet ble opprettet i forbindelse med salg av kraftforetak på begynnelse av 2000-tallet. Plassering av fondskapitalen er gjort i henhold til finansstrategi vedtatt av kommunestyret. Ved utgangen av året var fondet plassert i norske og globale aksje- og rentefond, samt anleggsobligasjoner, eiendomsfond og bankinnskudd. Langsiktig lånegjeld Tall i mill kr Brutto lånegjeld pr , , , ,3 +Nye lån 375,00 0,0 157,6 1080,0 -Avdrag/innfrielse -59,8-48,1-70,5-852,1 Brutto lånegjeld pr , , , ,2 -Utlån -284,7-292,1-318,6-344,4 Netto lånegjeld pr ,1 939,1 999, ,8 Antall innbyggere Lånegjeld pr innbygger i kr Kommunestyret vedtok i sak KST-005/14 å legge ned Larvik kommunale eiendom KF med virkning fra 1. mars Brutto lånegjeld pr er derfor inkludert lånegjelden som er overført fra Larvik kommunale eiendom KF. Foretakets lånegjeld var på 1 132,0 mill kr. Netto lånegjeld pr er på 2 338,8 mill kr og tilsvarer kr pr innbygger. Samlet låneopptak i 2014 er på 1 080,0 mill kr, hvorav 70 mill kr i startlån til videre utlån. De resterende 1 010,0 mill kr gjelder finansieringslån hvor 761,9 mill kr er brukt til refinansiering av tidligere låneopptak og 248,5 mill kr til finansiering av årets investeringer. Hele lånebeløpet inkludert ubrukte lånemidler fra tidligere år er disponert i Etterspørsel etter Husbanklån som kommunen låner videre ut til etablering øker stadig. I løpet av 2014 har kommunens lånegjeld til Husbanken økt med 25,8 mill kr, fra 318,6 til 344,4 mill kr. Ved utgangen av året sto det i balansen 34,1 mill kr i ubrukte lånemidler.

8 6 Årsregnskap 2014 Hovedoversikter Økonomisk oversikt - Drift Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

9 Årsregnskap Økonomisk oversikt - Investering Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfondfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert

10 8 Årsregnskap 2014 Balanseregnskapet Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler 21, Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 10,11, Sertifikater 0 0 Obligasjoner 10,11, Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik 21, Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endriring i regnskapsprinsipp som påviker AK-drift Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser 21, Ihendehaverobligasjonslån 13,14,15, Sertifikatlån 0 0 Andre lån 13,14,15, Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik 21, Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene

11 Årsregnskap Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle intrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle intrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

12 10 Årsregnskap 2014 REGNSKAPSSKJEMA 1 B - DRIFTSREGNSKAP PR ÅR RESULTATENHET Art Tekst Regnskap 2014 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2013 RE : 100 Sentraladministrasjonen 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,52 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,07 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,95 40 Overføringer , , , ,37 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,26 Sum driftsutgifter , , , ,17 60 Salgsinntekter , , , ,71 70 Refusjoner , , , ,89 80 Overføringer , , , ,90 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,62 Sum driftsinntekter , , , ,12 Netto driftsutgifter , , , ,05 RE: 110 Fellesutgifter 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,46 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,49 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,54 40 Overføringer , , , ,40 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,27 Sum driftsutgifter , , , ,16 60 Salgsinntekter , , , ,09 70 Refusjoner , , , ,37 80 Overføringer , ,48 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,94 Netto driftsutgifter , , , ,22 RE : 111 Lønnsreserve og tilleggsbevilgninger 1 Lønn og sosiale utgifter , , ,00 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , ,00-40 Overføringer , Sum driftsutgifter , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , Sum driftsinntekter , , Netto driftsutgifter , , , ,00 RE: 120 Folkevalgte styringsoppgaver 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,57 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,82 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,75 40 Overføringer , , , ,13 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,27 70 Refusjoner , , , ,30 Sum driftsinntekter , , , ,30 Netto driftsutgifter , , , ,97 RE: 121 Revisjon og kontrollutvalg 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,80 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,57 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,93 Sum driftsutgifter , , , ,30 70 Refusjoner , ,93 Sum driftsinntekter , ,93 Netto driftsutgifter , , , ,37 RE: 150 Skatteoppkreveren i Larvik 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,37 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,53 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,00 40 Overføringer , , , ,00 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 2, Sum driftsutgifter , , , ,90 60 Salgsinntekter , , , ,00 70 Refusjoner , , , ,93 Sum driftsinntekter , , , ,93 Netto driftsutgifter , , , ,97 RE: 201 Fellesområde barnehager 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,19 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,66 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,72 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,98 Sum driftsutgifter , , , ,55 60 Salgsinntekter , , , ,63 70 Refusjoner , , , ,42 80 Overføringer , , ,00

13 Årsregnskap Art Tekst Regnskap 2014 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,77 Sum driftsinntekter , , , ,82 Netto driftsutgifter , , , ,73 RE: 202 Fellesområde skoler 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,55 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,74 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,63 40 Overføringer , , , ,10 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,02 Sum driftsutgifter , , , ,04 60 Salgsinntekter , , , ,04 70 Refusjoner , , , ,98 80 Overføringer , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , Sum driftsinntekter , , , ,02 Netto driftsutgifter , , , ,98 RE : 210 Oppvekst nordøst 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,95 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,62 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,19 40 Overføringer , , , ,64 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,37 Sum driftsutgifter , , , ,77 60 Salgsinntekter , , , ,31 70 Refusjoner , , , ,15 80 Overføringer , , ,67 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,99 Sum driftsinntekter , , , ,12 Netto driftsutgifter , , , ,65 RE : 211 Oppvekst sentrum 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,38 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,50 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,59 40 Overføringer , , , ,48 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,74 Sum driftsutgifter , , , ,69 60 Salgsinntekter , , , ,50 70 Refusjoner , , , ,95 80 Overføringer , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,81 Sum driftsinntekter , , , ,26 Netto driftsutgifter , , , ,43 RE: 212 Oppvekst sørvest 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,53 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,35 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,89 40 Overføringer , , , ,69 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,01 Sum driftsutgifter , , , ,47 60 Salgsinntekter , , , ,36 70 Refusjoner , , , ,25 80 Overføringer , , , ,63 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,95 Sum driftsinntekter , , , ,19 Netto driftsutgifter , , , ,28 RE : 221 Larvik læringsenter 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,79 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,17 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,47 40 Overføringer , , , ,55 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,79 Sum driftsutgifter , , , ,77 60 Salgsinntekter , , , ,02 70 Refusjoner , , , ,40 80 Overføringer , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,42 Netto driftsutgifter , , , ,35 RE: 230 Barne- og ungdomstjenester 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,49 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,88 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,30 40 Overføringer , , , ,12 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,79 60 Salgsinntekter , , , ,62 70 Refusjoner , , , ,55 80 Overføringer , , ,00

14 12 Årsregnskap 2014 Art Tekst Regnskap 2014 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,69 Sum driftsinntekter , , , ,86 Netto driftsutgifter , , , ,93 RE : 231 Barneverntjenesten 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,01 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,64 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,28 40 Overføringer , , , ,46 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,17 Sum driftsutgifter , , , ,56 60 Salgsinntekter , , , ,41 70 Refusjoner , , , ,26 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,80 Sum driftsinntekter , , , ,47 Netto driftsutgifter , , , ,09 RE: 500 Samfunnskontakt og bibliotek 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,28 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,98 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,41 40 Overføringer , , , ,26 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,22 Sum driftsutgifter , , , ,15 60 Salgsinntekter , , , ,08 70 Refusjoner , , , ,37 80 Overføringer , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,98 Sum driftsinntekter , , , ,43 Netto driftsutgifter , , , ,72 RE : 501 Kultur, idrett og fritid 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,29 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,90 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,43 40 Overføringer , , , ,36 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,10 Sum driftsutgifter , , , ,08 60 Salgsinntekter , , , ,99 70 Refusjoner , , , ,69 80 Overføringer , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,87 Sum driftsinntekter , , , ,55 Netto driftsutgifter , , , ,53 RE: 701 Fellesområde pleie og omsorg 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,81 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,27 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , ,00 40 Overføringer , , , ,04 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,28 Sum driftsutgifter , , , ,40 60 Salgsinntekter , , , ,39 70 Refusjoner , , , ,41 80 Overføringer , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,17 Sum driftsinntekter , , , ,97 Netto driftsutgifter , , , ,43 RE: 702 Felles vaskeri 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,23 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,53 40 Overføringer , , , ,87 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,92 Sum driftsutgifter , , , ,55 60 Salgsinntekter , , , ,00 70 Refusjoner , , , ,85 Sum driftsinntekter , , , ,85 Netto driftsutgifter , , , ,70 RE: 703 Produksjonskjøkken 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,58 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,03 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 7 124, ,00 40 Overføringer , ,30 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,87 Sum driftsutgifter , , , ,78 60 Salgsinntekter , , , ,11 70 Refusjoner , , , ,88 Sum driftsinntekter , , , ,99 Netto driftsutgifter , , , ,79 RE : 710 Omsorg nordøst

15 Årsregnskap Art Tekst Regnskap 2014 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap Lønn og sosiale utgifter , , , ,25 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,56 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,30 40 Overføringer , , , ,44 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,52 Sum driftsutgifter , , , ,07 60 Salgsinntekter , , , ,63 70 Refusjoner , , , ,82 80 Overføringer , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,85 Sum driftsinntekter , , , ,30 Netto driftsutgifter , , , ,77 RE: 720 Omsorg sentrum 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,99 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,28 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,22 40 Overføringer , , , ,42 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,14 Sum driftsutgifter , , , ,05 60 Salgsinntekter , , , ,01 70 Refusjoner , , , ,18 80 Overføringer , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,78 Sum driftsinntekter , , , ,97 Netto driftsutgifter , , , ,08 RE: 730 Omsorg sørvest 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,20 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,13 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,48 40 Overføringer , , , ,77 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,71 Sum driftsutgifter , , , ,29 60 Salgsinntekter , , , ,96 70 Refusjoner , , , ,38 80 Overføringer , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,82 Sum driftsinntekter , , , ,16 Netto driftsutgifter , , , ,13 RE: 750 Omsorgstjenesten for funksjonshemmede 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,69 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,75 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,11 40 Overføringer , , , ,56 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,53 Sum driftsutgifter , , , ,64 60 Salgsinntekter , , , ,08 70 Refusjoner , , , ,80 80 Overføringer , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,72 Sum driftsinntekter , , , ,60 Netto driftsutgifter , , , ,04 RE: 760 Helse- og rehabiliteringstjenesten 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,87 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,74 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,12 40 Overføringer , , , ,43 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,40 Sum driftsutgifter , , , ,56 60 Salgsinntekter , , , ,07 70 Refusjoner , , , ,95 80 Overføringer , , ,00-90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,55 Sum driftsinntekter , , , ,57 Netto driftsutgifter , , , ,99 RE: 770 Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,43 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,46 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,50 40 Overføringer , , , ,84 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,51 Sum driftsutgifter , , , ,74 60 Salgsinntekter , ,61 70 Refusjoner , , , ,97 80 Overføringer -668, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,42 Sum driftsinntekter , , , ,00 Netto driftsutgifter , , , ,74 RE: 780 NAV

16 14 Årsregnskap 2014 Art Tekst Regnskap 2014 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap Lønn og sosiale utgifter , , , ,72 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,64 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,82 40 Overføringer , , , ,32 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,70 Sum driftsutgifter , , , ,20 60 Salgsinntekter ,15 70 Refusjoner , , , ,37 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,24 Sum driftsinntekter , , , ,76 Netto driftsutgifter , , , ,44 RE : 790 Arbeid og kvalifisering 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,62 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,45 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,68 40 Overføringer , , , ,51 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,51 Sum driftsutgifter , , , ,77 60 Salgsinntekter , , , ,33 70 Refusjoner , , , ,67 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,44 Sum driftsinntekter , , , ,44 Netto driftsutgifter , , , ,33 RE: 800 Kommunalteknikk - vei, park og friområder 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,99 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,98 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,97 40 Overføringer , , , ,55 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,32 Sum driftsutgifter , , , ,81 60 Salgsinntekter , , , ,39 70 Refusjoner , , , ,54 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,93 Netto driftsutgifter , , , ,88 RE: 801 Kommunalteknikk - vann, avløp og renovasjon 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,49 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,49 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,36 40 Overføringer , , , ,31 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,51 Sum driftsutgifter , , , ,16 60 Salgsinntekter , , , ,34 70 Refusjoner , , ,54 80 Overføringer ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,80 Sum driftsinntekter , , , ,68 Netto driftsutgifter , , , ,52 RE: 802 Kommunalteknikk - fordelte fellesutgifter 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,66 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,91 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,79 40 Overføringer , , , ,50 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 57, Sum driftsutgifter , , , ,86 60 Salgsinntekter , , , ,64 70 Refusjoner , , , ,89 80 Overføringer , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,53 Netto driftsutgifter ,86 0, ,33 RE: 810 Plan, byggesak, landbruk og geodata 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,95 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,27 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 1 170, ,48 40 Overføringer , , , ,02 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,63 Sum driftsutgifter , , , ,35 60 Salgsinntekter , , , ,75 70 Refusjoner , , , ,27 80 Overføringer , Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,33 Sum driftsinntekter , , , ,35 Netto driftsutgifter , , , ,00 RE: 820 Larvik brannvesen 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,16

17 Årsregnskap Art Tekst Regnskap 2014 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,63 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,50 40 Overføringer , , , ,41 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,80 Sum driftsutgifter , , , ,50 60 Salgsinntekter , , , ,14 70 Refusjoner , , , ,40 80 Overføringer ,00 Sum driftsinntekter , , , ,54 Netto driftsutgifter , , , ,96 RE: 901 Ikke kommunale barnehager 1 Lønn og sosiale utgifter , Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,60 40 Overføringer , , , ,40 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , Sum driftsutgifter , , , ,00 70 Refusjoner , , , ,40 80 Overføringer ,00 Sum driftsinntekter , , , ,40 Netto driftsutgifter , , , ,60 RE: 902 DNAS 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,00 Netto driftsutgifter , , , ,00 RE: 950 Diverse overføringer til andre 1 Lønn og sosiale utgifter , Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,88 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,50 40 Overføringer , , , ,39 Sum driftsutgifter , , , ,77 60 Salgsinntekter ,00 70 Refusjoner , ,38 80 Overføringer , , Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,25 Sum driftsinntekter , , , ,63 Netto driftsutgifter , , , ,14 RE: 979 Kirke 1 Lønn og sosiale utgifter , , ,92 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,92 60 Salgsinntekter , ,92 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,00 Sum driftsinntekter , , ,92 Netto driftsutgifter , , , ,00 RE: 984 Eiendom 1 Lønn og sosiale utgifter , , Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,00 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , Sum driftsutgifter , , , ,00 60 Salgsinntekter , , ,00 70 Refusjoner , , Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,00 Sum driftsinntekter , , ,00 Netto driftsutgifter , , , ,00 RE: 990 Hovedinntekter 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,03 Sum driftsutgifter , , , ,03 70 Refusjoner , , , ,84 80 Overføringer , , , ,51 Sum driftsinntekter , , , ,35 Netto driftsutgifter , , , ,32 RE: 991 Finansielle transaksjoner 1 Lønn og sosiale utgifter - 1, Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , ,16 40 Overføringer 46, , ,00-50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,06 Sum driftsutgifter , , , ,22 70 Refusjoner , , , ,00 90 Overføringer , , , ,04 Sum driftsinntekter , , , ,04 Netto driftsutgifter , , , ,18 - -

18 16 Årsregnskap 2014 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regulert budsjett 2014 Opprinnelig Budsjett 2014 Regnskap 2013 Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

19 Årsregnskap REGNSKAPSSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKTER Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2014 Regnskap 2013 Vedtatt budsjett 2014 Regulert budsjett 2014 RE : 100 Sentraladministrasjonen 1506 Ladestasjoner elbil , Oppgradering av møterom F7 og R , , Oppgradering Tele- og datanettet , , , , Formidlingssenter Kaupang , , , Websak sikkerhetsmodul , Trådløst nettverk 6 814, Fiberutbygging kommunale enheter , , Ny kjernemodul til Noark , Web utviklingsprosjekter , , , , Websak: ny funksjonalitet og integrasjon , , , Agresso versjon Milestore , , , Identitetshåndtering , , Inventar Kantina F , , , Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg , Intern låneordning , , På stell - Forflytning i Larvik Kommune 2 480, , , , ,00 RE: 202 Fellesområde skoler 5191 Grunnskole, IKT , , Nye mesterfjellet skole, inventar/ utstyr/uteareal , , , Oppvekst - fagsystem , , , , , , ,00 RE : 210 Oppvekst nordøst 7195 Matpenger SFO , , RE : 230 Barne- og ungdomstjenester 7685 Psykisk helsearbeid - B/U-tjenester 1 122, , RE: 500 Samfunnskontakt og bibliotek 5364 Tolkeprogram (fagsystem) , ,00 - RE: 501 Kultur, idrett og fritid 5294 Poesiparken , Investeringer, Bølgen , , , Skolekantine Larvik Kulturskole 285, , , , ,00 RE: 701 Fellesområde pleie og omsorg 5296 Helsenett - inv , Ny omsorgsteknologi , , , , , , , ,00 RE: 703 Produksjonskjøkken 5121 Kjøkkenutstyr Produksjonskjøkken , , Omsorg Felles, Produksjonskjøkken 2 000, , , , ,00 RE: 710 Omsorg nordøst 5997 Intern låneordning , , , ,00 RE: 750 Omsorgstjenesten for funksjonshemmede

20 18 Årsregnskap 2014 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2014 Regnskap 2013 Vedtatt budsjett 2014 Regulert budsjett Kjøp/salg av bil , , , ,00 RE: 760 Helse- og rehabiliteringstjenesten 5370 Nødnett, legetjeneste , , , , , ,00 RE: 790 Arbeid og kvalifisering 5997 Intern låneordning , , , , , ,00 RE: 800 Kommunalteknikk - vei, park og friområder 1308 Foldvik Høymyr boligfelt , Marius brygge park , , Rakke forvaltning KMT , Futeparken , Torpefeltet 3 utbyggingsavtale 1 112, , Anleggsutstyr Øya 2012 og , Brunlaskogen utbyggingsavtale , , TS tiltak i Larvik by , Bøkkerbakken VA , , Torsrødveien/Storgata Stavern VA , Ahlfeldtsgate VA , , , Trafikksikkerhet , Vei investeringer , Steingata VA , , , Solåsen Park utbyggingsavtale , Trafikkavvikling Tjodalyng skole, veianlegg , Hvidsten sag Kvelde utbyggingsavtale , , KOU vei - trafikk og TS , Vei investeringer , , , Asfalt , Bøkeskogen skilting , , Gatelys Sentrum nord , , , Anleggsutstyr Øya , , Fagerli - Torstvedt Syd, ny skole trafikkløsning , , Asfalt , , Ferdige VVA prosjekter etterkostnader 6 792, Park investeringer , , Malmøya VA anlegg feriehjemmet , , Ladestasjoner elbil , , Larvik torg ombygging , Veiformål , Nye mesterfjellet skole, trafikkløsning , Torstvedt skole, trafikkløsning , Skredsikring Faret(fra 2015) 4 538, , , , ,00 RE: 801 Kommunalteknikk - vann, avløp og renovasjon 1176 Etterkostnader diverse prosjekter , Vassvik ny kloakk og vannledning , Bjønnes - Østby VA , , Ulfsbakk høydebasseng , Foldvik Høymyr boligfelt , , Ula og Kjerringvik VA-anlegg , Manglerød boligfelt bidragsmodell , Omsland vannverk grunnvannundersøkelser , , , Nordlyløkka VA fase , KMT, ny gjenvinningsstasjon husholdningsavfall , , , Gopledal UV anlegg og spylebsseng , , , Brånan boligfelt bidragsmodel , Rammeavtale utskifting av AC , Huseby 3 VA , Lydhus - Anvik VA anlegg ,20 - -

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2012. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2008 Side 2 av 111

Årsregnskap 2008 Side 2 av 111 Årsregnskap 28 ÅRSREGNSKAP 28... 1 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 3 DRIFTSREGNSKAP... 3 INVESTERINGSREGNSKAP... 4 BALANSEREGNSKAP... 5 KONKLUSJON... 6 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 8

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld Utskriftsdato: 1.1.2018 05:49:47 Status: Gjeldende Dato: 23.6.2005 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer