KOMMENTARER TIL REGNSKAPET HOVEDOVERSIKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMENTARER TIL REGNSKAPET HOVEDOVERSIKTER"

Transkript

1 årsregnskap 2014

2 INNHOLD KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 1-5 HOVEDOVERSIKTER Økonomisk oversikt Drift 6 Økonomisk oversikt Investering 7 Balanseregnskapet 8 DRIFTSREGNSKAP Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 9 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskap per resultatenhet INVISTERINGSREGNSKAP Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet 16 Regnskapsskjema 2B Investeringsprosjekter SPESIFISERT BALANSEREGNSKAP NOTER TIL REGNSKAPET DRIFTSRAMMER PER RAPPORTERINGSOMRÅDE OG TJENESTE 71-73

3 Årsregnskap KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Driftsregnskapet Driftsregnskapet er avsluttet med et positivt netto driftsresultat på 1,6 mill kr. mot budsjettert et negativt resultat 15,7 mill kr. Netto driftsresultat er dermed 17,3 mill kr. bedre enn budsjettert. Hovedforklaringen til det positive avviket ligger i det alt vesentlige at avkastning av Primæroppgavefondet ble høyere enn budsjettert. Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på knapt 3 mill kr., etter at avsetninger og bruk av avsetninger er postert. Brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter er begge deler noe høyere enn budsjettert. Brutto driftsresultat er omtrent identisk i budsjett og regnskap. Tjenesteproduksjonen gikk derfor reelt sett i balanse. Dette er bra og skyldes fortsatt effekter av innstramningstiltakene som ble iverksatt fra høsten 2011 og i 2012, samt et betydelig innslag av god budsjettdisiplin i de ulike enhetene. Avsetningene til bundne fond, herunder VAR-avsetningene, er høyere enn forutsatt og medfører at det regnskapsmessige resultatet ikke blir høyere. Investeringsregnskap Investeringsregnskapet er et selvstendig regnskap over investeringer, utlån og avsetninger og om hvordan utgiftene og utbetalingene er finansiert. Dersom utgifter, utbetalinger og avsetninger ikke fullt ut kan finansieres av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, skal underskuddet føres opp til dekning i investeringsbudsjettet det år regnskapet legges fram. I 2014 er utgiftssiden i investeringsregnskapet gjort opp med en underdekning på 7,5 mill kr. Brutto investeringsutgifter i 2014 er 388 mill kr mot budsjettert 409 mill kr. Av de regnskapsførte utgiftene gjelder 118,9 mill kr finansieringstransaksjoner som er summen av Husbankutlån, avdrag på Husbanklån og kjøp av aksjer og andeler. Til fysiske investeringer var det et netto forbruk på 315,3 mill kr. Det samlede finansieringsbehovet er dekket med bruk av lån på 323,7 mill kr, hvor lån til investeringer utgjør 282 mill kr og 41,7 mill kr er Husbanklån til videre utlån. Den øvrige del av finansieringen er dekket med 10,6 mill kr fra fondskapital, 3,6 mill kr ved overføring fra driftsregnskapet og 42,5 mill kr i mottatte avdrag på utlån av Husbankmidler. Balanseregnskap Ved avslutning av investeringsregnskapet ble samtlige nye låneopptak brukt til finansiering av investeringer. Tidligere har ubrukte lånemidler ligget som en del av likviditeten. Likviditeten var derfor svært stram mot slutten av I tillegg har likviditeten blitt betydelig svekket de senere år på grunn av følgende forhold: Forskuddsbetaling av tilskudd til private barnehager. Tilskudd til ressurskrevende brukere blir inntektsført akonto lenge før pengene blir overført fra staten. Inntektsføring av premieavvik for pensjonsordningen over flere år uten at midler kommer inn på kommunens bankkonto. Akkumulert premieavvik er nå balanseført med netto 239 mill. kroner.

4 2 Årsregnskap 2014 Akkumulert premieavvik Ordningen med premieavvik i kommunens regnskap ble innført i Kommunene skulle utgiftsføre beregnet pensjonskostnader i stedet for faktisk innbetalt pensjonspremie. Løpende pensjonspremie skulle fortsatt utgiftsføres, men i tillegg skulle det hvert år inntektsføres/utgiftsføres et premieavvik som var lik differansen mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. Kommunene fikk muligheten til å velge tilbakeføring av premieavvik over ett år eller 15 år. Larvik kommune valgte 15 års tilbakeføringstid i likhet med de fleste andre kommuner. Fra 2012 fordeles fremtidige premieavviket over 10 år og fra 2014 over 7 år etter endring av reglene. Siden ordningen startet er det hvert år inntektsført betydelige beløp i premieavvik. Pr var akkumulert premieavvik på 219,3 mill. kroner. Dette er penger som ikke har kommet inn på kommunens bankkonto og medført sterk svekkelse av likviditeten. Samtidig har denne bokføringsmetoden ført til kunstig gode regnskapsresultater gjennom mange år. Ulempen er at akkumulert premieavvik skal tilbakeføres ved årlige avsetninger og fører til betydelig merbelastning i framtidige budsjetter. Kontantbeholdning og likviditet Fordi inntektene ikke kommer inn i samme takt som utgiftene påløper, er det helt nødvendig for kommunen å ha en likviditetsreserve til dekning av løpende drift. Likviditetsreserven fungerer også i mange tilfeller som kortsiktig finansieringskilde for investeringer. En god likviditetsreserve er derfor av stor betydning for den kommunale virksomhet Likviditetsanalyse Tall mill kr Omløpsmidler 1 219, , , ,5 - Premieavvik -119,7-180,8-185,0-239,1 - Fondsmidler -771,7-768,7-771,9-811,1 Sum omløpsmidler - fondsmidler 327,6 106,6 236,4 234,3 Kortsiktig gjeld 353,2 235,0 363,7 475,1 - Premieavvik -6,8-11,6-15,0-19,8 + Ubrukte lånemidler 164,9 50,8 39,4 34,1 + Akkumulert overskudd/underskudd 39,5-21,2-48,7-3,0 Sum kortsiktig gjeld 551,0 253,0 339,4 486,4 Likviditetsreserve -223,4-146,4-104,0-252,1 Dekningsgrad 59,5 % 42,1 % 69,4 % 48,2 %

5 Årsregnskap Kommunens langsiktige likviditetsreserve er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktige forpliktelser korrigert for bundne midler, det vil si fondsmidler, ubrukte lånemidler og overskudd/underskudd. Likviditetsreserven er tidligere avsatte midler for å øke kommunens likviditet og betalingsevne og kalles ofte stamlikviditet. I hele perioden har stamlikviditet vært negativ. Det er verdt å merke seg at likviditetsgraden er redusert fra 69,4 % i 2013 til 48,2 % i Likviditetsanalysen nedenfor viser utviklingen i en del nøkkeltall for likviditeten over en 4-års periode basert på tall fra balanseregnskapet pr Tallene gir en indikasjon på størrelsen av likvide midler og hvor følsom likviditeten er for endringer i fondskapitalen og ubrukte lånemidler. Nøkkeltallene gir imidlertid ikke alene en indikasjon på kommunens likviditetssituasjon.

6 4 Årsregnskap 2014 Beholdning av likvide midler Tall i mill kr Jan Feb Mars April Mai Juni Kasse/bank 207,5 32,3 126,0 380,4 462,3 357,8 409,7 Obligasjoner 198,0 187,8 188,5 188,5 168,5 168,5 218,9 Rentefond 332,0 334,3 336,8 338,4 255,0 343,4 246,0 Aksjefond 65,0 64,3 64,8 65,0 5,1 66,2 68,9 Aksjer 25,5 24,9 25,8 25,9 26,6 27,5 27,7 Eiendomsfond 50,3 50,3 50,3 50,2 50,2 50,2 50,1 Sum likvide midler 878,3 693,9 792, ,4 967, , ,3 - POF* -749,3-751,1-755,6-758,2-761,5-773,0-779,8 - Skattetrekk -49,0-31,1-61,3-31,1-62,3-32,7-35,8 Netto beholdning 110,0-88,3-24,7 259,1 268,5 207,9 205,7 Juli Aug Sept Okt Nov Des Kasse/bank 352,0 316,2 428,5 797,1 295,3 199,3 Obligasjoner 193,9 219,3 242,0 220,1 214,3 214,8 Rentefond 346,9 349,6 330,2 332,2 333,6 328,8 Aksjefond 69,3 70,1 69,0 73,3 78,4 81,3 Aksjer 27,5 27,5 25,6 25,0 24,9 25,8 Eiendomsfond 50,1 50,1 50,6 50,6 50,6 50,9 Sum likvider 1 039, , , ,3 997,1 900,9 - POF * -781,5-751,4-760,2-767,1-774,1-782,3 - Skattetrekk -68,8-66,2-35,2-68,4-34,1-54,6 Nto beholdning 189,4 215,2 349,5 662,8 188,9 64,0 Beholdningen av likvide midler er korrigert for kapitalen som ligger i Primæroppgavefondet og avsatt skattetrekk. Kommunens beholdning av likvide midler har i hovedsak bestått av ubrukte lånemidler. Ved begynnelsen av året var beholdningen negativ. I løpet av året ble det tatt opp 3 nye finansieringslån på tilsammen mill kr, hvorav 761,9 mill kr var refinansiering av tidligere

7 Årsregnskap låneopptak, mens resten, 248,5 mill kr, gjelder lån til finansiering av årets investeringer. Ved siste årsskifte er låneopptakene disponert i sin helhet. *POF er forkortelse for primæroppgavefondet. Fondet ble opprettet i forbindelse med salg av kraftforetak på begynnelse av 2000-tallet. Plassering av fondskapitalen er gjort i henhold til finansstrategi vedtatt av kommunestyret. Ved utgangen av året var fondet plassert i norske og globale aksje- og rentefond, samt anleggsobligasjoner, eiendomsfond og bankinnskudd. Langsiktig lånegjeld Tall i mill kr Brutto lånegjeld pr , , , ,3 +Nye lån 375,00 0,0 157,6 1080,0 -Avdrag/innfrielse -59,8-48,1-70,5-852,1 Brutto lånegjeld pr , , , ,2 -Utlån -284,7-292,1-318,6-344,4 Netto lånegjeld pr ,1 939,1 999, ,8 Antall innbyggere Lånegjeld pr innbygger i kr Kommunestyret vedtok i sak KST-005/14 å legge ned Larvik kommunale eiendom KF med virkning fra 1. mars Brutto lånegjeld pr er derfor inkludert lånegjelden som er overført fra Larvik kommunale eiendom KF. Foretakets lånegjeld var på 1 132,0 mill kr. Netto lånegjeld pr er på 2 338,8 mill kr og tilsvarer kr pr innbygger. Samlet låneopptak i 2014 er på 1 080,0 mill kr, hvorav 70 mill kr i startlån til videre utlån. De resterende 1 010,0 mill kr gjelder finansieringslån hvor 761,9 mill kr er brukt til refinansiering av tidligere låneopptak og 248,5 mill kr til finansiering av årets investeringer. Hele lånebeløpet inkludert ubrukte lånemidler fra tidligere år er disponert i Etterspørsel etter Husbanklån som kommunen låner videre ut til etablering øker stadig. I løpet av 2014 har kommunens lånegjeld til Husbanken økt med 25,8 mill kr, fra 318,6 til 344,4 mill kr. Ved utgangen av året sto det i balansen 34,1 mill kr i ubrukte lånemidler.

8 6 Årsregnskap 2014 Hovedoversikter Økonomisk oversikt - Drift Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

9 Årsregnskap Økonomisk oversikt - Investering Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfondfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert

10 8 Årsregnskap 2014 Balanseregnskapet Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler 21, Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 10,11, Sertifikater 0 0 Obligasjoner 10,11, Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik 21, Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endriring i regnskapsprinsipp som påviker AK-drift Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser 21, Ihendehaverobligasjonslån 13,14,15, Sertifikatlån 0 0 Andre lån 13,14,15, Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik 21, Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene

11 Årsregnskap Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle intrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle intrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

12 10 Årsregnskap 2014 REGNSKAPSSKJEMA 1 B - DRIFTSREGNSKAP PR ÅR RESULTATENHET Art Tekst Regnskap 2014 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2013 RE : 100 Sentraladministrasjonen 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,52 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,07 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,95 40 Overføringer , , , ,37 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,26 Sum driftsutgifter , , , ,17 60 Salgsinntekter , , , ,71 70 Refusjoner , , , ,89 80 Overføringer , , , ,90 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,62 Sum driftsinntekter , , , ,12 Netto driftsutgifter , , , ,05 RE: 110 Fellesutgifter 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,46 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,49 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,54 40 Overføringer , , , ,40 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,27 Sum driftsutgifter , , , ,16 60 Salgsinntekter , , , ,09 70 Refusjoner , , , ,37 80 Overføringer , ,48 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,94 Netto driftsutgifter , , , ,22 RE : 111 Lønnsreserve og tilleggsbevilgninger 1 Lønn og sosiale utgifter , , ,00 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , ,00-40 Overføringer , Sum driftsutgifter , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , Sum driftsinntekter , , Netto driftsutgifter , , , ,00 RE: 120 Folkevalgte styringsoppgaver 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,57 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,82 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,75 40 Overføringer , , , ,13 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,27 70 Refusjoner , , , ,30 Sum driftsinntekter , , , ,30 Netto driftsutgifter , , , ,97 RE: 121 Revisjon og kontrollutvalg 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,80 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,57 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,93 Sum driftsutgifter , , , ,30 70 Refusjoner , ,93 Sum driftsinntekter , ,93 Netto driftsutgifter , , , ,37 RE: 150 Skatteoppkreveren i Larvik 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,37 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,53 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,00 40 Overføringer , , , ,00 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 2, Sum driftsutgifter , , , ,90 60 Salgsinntekter , , , ,00 70 Refusjoner , , , ,93 Sum driftsinntekter , , , ,93 Netto driftsutgifter , , , ,97 RE: 201 Fellesområde barnehager 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,19 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,66 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,72 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,98 Sum driftsutgifter , , , ,55 60 Salgsinntekter , , , ,63 70 Refusjoner , , , ,42 80 Overføringer , , ,00

13 Årsregnskap Art Tekst Regnskap 2014 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,77 Sum driftsinntekter , , , ,82 Netto driftsutgifter , , , ,73 RE: 202 Fellesområde skoler 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,55 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,74 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,63 40 Overføringer , , , ,10 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,02 Sum driftsutgifter , , , ,04 60 Salgsinntekter , , , ,04 70 Refusjoner , , , ,98 80 Overføringer , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , Sum driftsinntekter , , , ,02 Netto driftsutgifter , , , ,98 RE : 210 Oppvekst nordøst 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,95 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,62 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,19 40 Overføringer , , , ,64 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,37 Sum driftsutgifter , , , ,77 60 Salgsinntekter , , , ,31 70 Refusjoner , , , ,15 80 Overføringer , , ,67 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,99 Sum driftsinntekter , , , ,12 Netto driftsutgifter , , , ,65 RE : 211 Oppvekst sentrum 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,38 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,50 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,59 40 Overføringer , , , ,48 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,74 Sum driftsutgifter , , , ,69 60 Salgsinntekter , , , ,50 70 Refusjoner , , , ,95 80 Overføringer , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,81 Sum driftsinntekter , , , ,26 Netto driftsutgifter , , , ,43 RE: 212 Oppvekst sørvest 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,53 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,35 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,89 40 Overføringer , , , ,69 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,01 Sum driftsutgifter , , , ,47 60 Salgsinntekter , , , ,36 70 Refusjoner , , , ,25 80 Overføringer , , , ,63 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,95 Sum driftsinntekter , , , ,19 Netto driftsutgifter , , , ,28 RE : 221 Larvik læringsenter 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,79 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,17 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,47 40 Overføringer , , , ,55 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,79 Sum driftsutgifter , , , ,77 60 Salgsinntekter , , , ,02 70 Refusjoner , , , ,40 80 Overføringer , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,42 Netto driftsutgifter , , , ,35 RE: 230 Barne- og ungdomstjenester 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,49 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,88 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,30 40 Overføringer , , , ,12 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,79 60 Salgsinntekter , , , ,62 70 Refusjoner , , , ,55 80 Overføringer , , ,00

14 12 Årsregnskap 2014 Art Tekst Regnskap 2014 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,69 Sum driftsinntekter , , , ,86 Netto driftsutgifter , , , ,93 RE : 231 Barneverntjenesten 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,01 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,64 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,28 40 Overføringer , , , ,46 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,17 Sum driftsutgifter , , , ,56 60 Salgsinntekter , , , ,41 70 Refusjoner , , , ,26 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,80 Sum driftsinntekter , , , ,47 Netto driftsutgifter , , , ,09 RE: 500 Samfunnskontakt og bibliotek 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,28 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,98 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,41 40 Overføringer , , , ,26 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,22 Sum driftsutgifter , , , ,15 60 Salgsinntekter , , , ,08 70 Refusjoner , , , ,37 80 Overføringer , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,98 Sum driftsinntekter , , , ,43 Netto driftsutgifter , , , ,72 RE : 501 Kultur, idrett og fritid 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,29 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,90 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,43 40 Overføringer , , , ,36 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,10 Sum driftsutgifter , , , ,08 60 Salgsinntekter , , , ,99 70 Refusjoner , , , ,69 80 Overføringer , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,87 Sum driftsinntekter , , , ,55 Netto driftsutgifter , , , ,53 RE: 701 Fellesområde pleie og omsorg 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,81 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,27 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , ,00 40 Overføringer , , , ,04 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,28 Sum driftsutgifter , , , ,40 60 Salgsinntekter , , , ,39 70 Refusjoner , , , ,41 80 Overføringer , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,17 Sum driftsinntekter , , , ,97 Netto driftsutgifter , , , ,43 RE: 702 Felles vaskeri 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,23 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,53 40 Overføringer , , , ,87 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,92 Sum driftsutgifter , , , ,55 60 Salgsinntekter , , , ,00 70 Refusjoner , , , ,85 Sum driftsinntekter , , , ,85 Netto driftsutgifter , , , ,70 RE: 703 Produksjonskjøkken 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,58 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,03 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 7 124, ,00 40 Overføringer , ,30 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , ,87 Sum driftsutgifter , , , ,78 60 Salgsinntekter , , , ,11 70 Refusjoner , , , ,88 Sum driftsinntekter , , , ,99 Netto driftsutgifter , , , ,79 RE : 710 Omsorg nordøst

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer