Årsregnskap Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2012. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet"

Transkript

1 - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

2 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER... 8 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER... 8 BALANSEREGNSKAPET... 9 DRIFTSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAP PR. RESULTATENHET INVESTERINGSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSPROSJEKTER NOTER TIL REGNSKAPET... 38

3 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Driftsregnskapet Brutto driftsresultat korrigert for avskrivninger, er positivt med ca 83,8 mill kr. Dette er ca 95 mill kr bedre enn i Det betyr at kommunen har hatt tilstrekkelige inntekter til å dekke sine egne driftsutgifter i tjenesteproduksjonen, og hatt midler utover dette til å dekke netto finansutgifter med 13,1 mill kr. Finansresultatet er påvirket av at avkastningen til Primæroppgavefondet ble 21,8 mill kr bedre enn budsjettert. Når finansresultatet legges til brutto driftsresultat, er netto driftsresultat positivt med ca 70,7 mill kr. Etter netto avsetninger til fond og overføring til investeringsregnskapet, er regnskapsoverskuddet ca 59,6 mill kr. Dette er tilstrekkelig til å kunne framskynde dekning av tidligere års regnskapsunderskudd på 39,4 mill kr samt foreta avsetninger eller gjøre andre disposisjoner. Innenfor regnskapsresultatet er det foretatt avsetninger til bundne fond, bl.a gebyrfond for vann, avløp og renovasjon med ca 40 mill kr samt regnskapsført bruk av bundne fond (blant annet gebyrfond) med 30,3 mill kr. Det positive regnskapsresultatet er et resultat av betydelige innstramninger i driftsbudsjettene, en god budsjettdisiplin i de tjenesteproduserende enhetene, merinntekter av skatt/rammetilskudd, meravkastning av Primæroppgavefondet, innsparinger på renteutgifter, effekter av streiken på lønnsreserven og mindre behov for avsetninger til gebyrfond. Staten har nå avgjort at kommunene kan legge til grunn sitt eget rentenivå ved gebyrberegningene og ikke statsobligasjonsrenten med påslagsrente 1 % som har ligget betydelig lavere enn kommunens eget rentenivå. Det er flere underliggende elementer i driftsregnskapet som viser et avvik i forhold til budsjett. Dette vil bli nærmere kommentert når Regnskap og Årsevaluering blir lagt fram for kommunestyret til behandling. Her kommenteres bare de største avvikene (utenom det som er nevnt foran om hovedinntekter, avkastning på Primæroppgavefondet og andre finansielle poster). Egenproduksjon av tjenester i nær balanse (avvik 0,6 mill kr) Merinntekt skatt og rammetilskudd ca 16,1 mill kr Merinntekt avkastning av Primæroppgavefondet 21,8 mill kr Innsparing renteutgifter ca 5 mill kr Innsparing fellesutgifter, lønnsreserve, pensjon og sentraladministrasjon mm 12,1 mill kr Mindre avsetninger til gebyrfond for vann, avløp og renovasjon med ca 11 mill kr Merutgifter til ikke-kommunale barnehager ca 4,8 mill kr Innsparing på andre overføringer med ca 1 mill kr Side 2 av 91

4 Investeringsregnskap Investeringsregnskapet er et selvstendig regnskap over investeringer, utlån og avsetninger og om hvordan utgiftene og utbetalingene er finansiert. Dersom utgifter, utbetalinger og avsetninger ikke fullt ut kan finansieres av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, skal underskuddet føres opp til dekning i investeringsbudsjettet det år regnskapet legges fram. I 2012 er utgiftssiden i investeringsregnskapet finansiert fullt ut. Brutto investeringsutgifter i 2012 er 225,8 mill kr mot budsjettert 234,5 mill kr. Av de regnskapsførte utgiftene gjelder 101,2 mill kr finansieringstransaksjoner som er summen av Husbankutlån, avdrag på Husbanklån og kjøp av aksjer og andeler. Til fysiske investeringer var det et netto forbruk på 157,7 mill kr. Det samlede finansieringsbehovet er dekket med bruk av lån på 184,0 mill kr, hvor finansieringslån utgjør 120 mill kr og 64 mill kr er Husbanklån til videre utlån. Bruken av finansieringslån tilsvarer nedgangen i ubrukte lånemidler fra 2011 til Den øvrige del av finansieringen er dekket med 10,0 mill kr fra fondskapital, 3,8 mill kr ved overføring fra driftsregnskapet og 27,9 mill kr i mottatte avdrag på utlån av Husbankmidler. Det er foretatt en gjennomgang av en rekke investeringsprosjekter. Flere av disse foreslås avsluttet. Kommentarer til hvilke prosjekter som foreslås avsluttet framgår av tekstavsnittet om investeringer. Balanseregnskap På grunn av ubrukte lånemidler har likviditeten vært tilfredstillende gjennom Uten ubrukte lånemidler ville imidlertid likviditeten vært svært dårlig. Dette skyldes flere forhold: Regnskapsmessig driftsunderskudd for 2010 og Overføring av midler til Larvik Kommunale Eiendom KF som etter tjenesteytingsavtalen skal gjøres hvert tertial den første måneden i tertialet. Forskuddsbetaling av tilskudd til private barnehager. Inntektsføring av premieavvik for pensjonsordningen over flere år uten at midler kommer inn på kommunens bankkonto. Akkumulert premieavvik er nå balanseført med netto 181 mill. kroner. Akkumulert premieavvik. Ordningen med premieavvik i kommunens regnskap ble innført i Kommunene skulle utgiftsføre beregnet pensjonskostnader i stedet for faktisk innbetalt pensjonspremie. Løpende pensjonspremie skulle fortsatt utgiftsføres, men i tillegg skulle det hvert år inntektsføres/utgiftsføres et premieavvik som var lik differansen mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. Kommunene fikk muligheten til å velge tilbakeføring av premieavvik over ett år eller 15 år. Larvik kommune valgte 15 års tilbakeføringstid i likhet med de fleste andre kommuner. Fra 2012 fordeles fremtidige premieavviket over 10 år etter endring av reglene. Siden ordningen startet er det hvert år inntektsført betydelige beløp i premieavvik. Pr var akkumulert premieavvik på 181 mill. kroner. Dette er penger som ikke har kommet inn på kommunens bankkonto og medført sterk svekkelse av likviditeten. Samtidig har denne kreative bokføring ført til kunstig gode regnskapsresultater gjennom mange år. Ulempen er at akkumulert premieavvik skal tilbakeføres ved årlige avsetninger og fører til betydelig merbelastning i framtidige budsjetter. Side 3 av 91

5 Kontantbeholdning og likviditet Fordi inntektene ikke kommer inn i samme takt som utgiftene påløper, er det helt nødvendig for kommunen å ha en likviditetsreserve til dekning av løpende drift. Likviditetsreserven fungerer også i mange tilfeller som kortsiktig finansieringskilde for investeringer. En god likviditetsreserve er derfor av stor betydning for den kommunale virksomhet. Likviditetsanalyse Tall i Omløpsmidler 1 181, , , ,1 - Premieavvik -92,3-107,2-119,7-180,8 - Fondsmidler -813,6-804,9-771,7-768,7 Sum omløpsmidler - fondsmidler 275,4 135,5 327,6 106,6 Kortsiktig gjeld 291,0 290,5 353,2 235,0 - Premieavvik -2,4 0,7-6,6-11,6 + Ubrukte lånemidler 130,5 0,4 164,9 50,8 + Akkumulert overskudd/underskudd 22,5 16,9 39,5-21,2 Sum kortsiktig gjeld 441,6 308,5 551,0 253,0 Likviditetsreserve -166,2-173,0-223,4-146,4 Dekningsgrad 62,4 % 43,9 % 59,5 % 42,1 % Kommunens langsiktige likviditetsreserve er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktige forpliktelser korrigert for bundne midler, det vil si fondsmidler, ubrukte lånemidler og overskudd/underskudd. Likviditetsreserven er tidligere avsatte midler for å øke kommunens likviditet og betalingsevne og kalles ofte stamlikviditet. I hele perioden har stamlikviditet vært negativ. Samtidig er det viktig å legge merke til at likviditetsgraden er sterkt synkende fra over 62,4 % i 2009 til 42,1 % i Denne svekkelsen er foruroligende. Dersom det ikke avsattes midler til styrking av likviditetsreserven, vi kommunen etter hvert få likviditetsproblemer. Når omsetningen øker må også likviditetsreserven øke. Likviditetsanalysen ovenfor viser utviklingen i en del nøkkeltall for likviditeten over en 4-års periode basert på tall fra balanseregnskapet pr Tallene gir en indikasjon på størrelsen av likvide midler og hvor følsom likviditeten er for endringer i fondskapitalen og ubrukte lånemidler. Nøkkeltallene gir imidlertid ikke alene en indikasjon på kommunens likviditetssituasjon. Det er interessant å se hvordan beholdningen av likvide midler har endret seg i løpet av året. Beholdning av likvide midler Jan Feb Mars April Mai Juni Kasse/bank 329,7 195,6 254,2 223,3 270,0 264,9 270,4 Obligasjoner 273,0 273,4 267,2 267,4 257,0 232,0 241,8 Rentefond 172,8 179,8 187,1 187,9 189,0 190,1 190,7 Aksjefond 83,8 83,0 88,6 89,7 89,3 85,5 86,7 Aksjer 64,9 70,1 74,1 72,4 71,9 65,5 70,0 Eiendomsfond 50,6 50,6 50,6 51,2 51,2 51,2 51,0 Sum likvider 974,8 852,5 921,8 891,9 928,4 889,2 910,6 - POF -688,3-693,5-702,3-703,0-702,3-696,0-697,8 - Skattetrekk -45,6-28,6-57,9-28,4-56,6-30,1-33,0 Nto beholdning 240,9 130,4 161,6 160,5 169,5 163,1 179,8 Side 4 av 91

6 Juli Aug September Oktober November Desember Kasse/bank 216,9 203,8 261,6 156,0 199,7 197,1 Obligasjoner 262,4 258,3 256,3 254,1 254,8 250,2 Rentefond 193,3 194,7 196,2 278,8 281,2 283,2 Aksjefond 90,7 87,8 89,8 49,6 50,2 50,4 Aksjer 72,4 73,1 74,4 20,7 20,9 21,0 Eiendomsfond 51,0 51,0 50,8 50,8 50,8 50,5 Sum likvider 886,7 868,7 929,1 810,0 857,6 852,4 - POF -705,7-703,7-710,2-711,7-714,8-717,3 - Skattetrekk -62,1-57,4-28,9-62,3-30,5-49,6 Nto beholdning 118,9 107,6 190,0 36,0 112,3 85,5 Beholdningen av likvide midler er korrigert for kapitalen som ligger i Primæroppgavefondet og avsatt skattetrekk. Kommunens beholdning av likvide midler har gjennom 2012 vært tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter. Mengden ubrukte lånemidler har blitt sterkt redusert i løpet av året med ca 120 mill kr noe som har gitt seg utslag i redusert likviditet også. Det har ikke vært tatt opp nye lån i Langsiktig lånegjeld Tall i Brutto lånegjeld pr ,0 901,3 912, ,3 +Nye lån 180,0 60,0 375,0 0,0 -Avdrag/innfrielse -51,7-51,7-59,8-48,1 Brutto lånegjeld pr ,3 909, , ,2 -Utlån 207,8 237,9 284,7 305,9 Netto lånegjeld pr ,5 671,7 943,1 925,3 Antall innbyggere Lånegjeld pr innbygger i kr En stor del av kommunens låneportefølje ble overført til Larvik Kommunale Eiendom KF i Foretakets lånegjeld var på 1.062,3mill kr pr Dette har ført til at lånegjelden på kommunens hånd har blitt tilsvarende redusert. Etter nye regler for behandling av pensjon i kommunale regnskap skal brutto pensjonsforpliktelser føres inn i kommunens balanseregnskap som langsiktig gjeld. Dette har ført til en oppblåsing av balansen. Brutto lånegjeld i tabellen er lik langsiktig gjeld fratrukket brutto pensjonsforpliktelser. I 2012 er kommunens brutto lånegjeld økt med kun 3,4 mill kr. Det er ikke tatt opp nye finansieringslån i 2012 til investeringer pga størrelsen på ubrukte lånemidler ved forrige årsskifte. Det var pr ca 150 mill kr i ubrukte lånemidler. Dette er nå redusert til ca 30 mill kr ved siste årsskifte. Etterspørsel etter Husbanklån som kommunen låner videre ut til etablering øker stadig. Saldoen på utestående Husbanklån økte med 21,4 mill kr i løpet av året. Ved utgangen av året lå det i kommunens likvide beholdning 51,2 mill kr i ubrukte lånemidler, hvorav 17,6 mill kr i formidlingslån og 30,3 mill kr i finansieringslån. Side 5 av 91

7 HOVEDOVERSIKTER ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Tall i 1000 kroner Regnskap 2012 Regulert Opprinnelig Regnskap 2011 budsjett 2012 budsjett 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Side 6 av 91

8 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING Tall i 1000 kroner Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2011 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 7 av 91

9 ANSKAFFELSER OG ANVENDELSER AV MIDLER Tall i 1000 kroner Regnskap 2012 Regnskap 2011 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Tall i 1000 kroner Regnskap 2012 Regnskap 2011 Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning neste år Netto avsetninger Side 8 av 91

10 BALANSEREGNSKAPET Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endriring i regnskapsprinsipp som påviker AK-drift Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Side 9 av 91

11 DRIFTSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET Tall i 1000 kroner Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2011 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle intrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle intrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Side 10 av 91

12 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAP PR ÅR RESULTATENHET Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 100 Sentraladministrasjon 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,17 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,90 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,33 40 Overføringer , , , ,05 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,12 Sum driftsutgifter , , , ,57 60 Salgsinntekter , , , ,01 70 Refusjoner , , , ,30 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,74 Sum driftsinntekter , , , ,05 Netto driftsutgifter , , , ,52 RE: 110 Fellesutgifter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,50 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,78 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , ,00 0, ,05 40 Overføringer , , , ,37 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,28 0, ,87 Sum driftsutgifter , , , ,57 60 Salgsinntekter , , , ,92 70 Refusjoner , , , ,95 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,87 Netto driftsutgifter , , , ,70 RE: 111 Lønnsreserve og tilleggsbev 01 Lønn og sosiale utgifter 0, , ,00 0,00 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 0, , ,00 0,00 Sum driftsutgifter 0, , ,00 0,00 70 Refusjoner , , ,00 0,00 Sum driftsinntekter , , ,00 0,00 Netto driftsutgifter , , ,00 0,00 Side 11 av 91

13 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 120 Folkevalgte styringsoppgaver 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,62 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,95 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,58 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,81 Sum driftsutgifter , , , ,96 70 Refusjoner , , , ,66 80 Overføringer 0,00 0,00 0, ,37 Sum driftsinntekter , , , ,03 Netto driftsutgifter , , , ,93 RE: 121 Revisjon og kontrollutvalg 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,76 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,14 40 Overføringer , , , ,25 Sum driftsutgifter , , , ,15 70 Refusjoner 0,00 0,00 0, ,25 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, ,25 Netto driftsutgifter , , , ,90 RE: 150 Skatteoppkreveren i Larvik 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,47 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,42 40 Overføringer , , , ,83 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 0,00 0,00 0, ,99 Sum driftsutgifter , , , ,71 60 Salgsinntekter , , , ,00 70 Refusjoner , , , ,96 Sum driftsinntekter , , , ,96 Netto driftsutgifter , , , ,75 Side 12 av 91

14 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 201 Fellesområde barnehager 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,10 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,44 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,49 40 Overføringer , , , ,43 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,71 0, ,00 Sum driftsutgifter , , , ,46 60 Salgsinntekter , , , ,12 70 Refusjoner , , , ,16 80 Overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,28 Netto driftsutgifter 6 672, , , ,82 RE: 202 Fellesområder skoler 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,25 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,09 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,40 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,02 0, ,70 Sum driftsutgifter , , , ,44 60 Salgsinntekter , , , ,45 70 Refusjoner , , , ,67 80 Overføringer , ,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0, ,00 0, ,70 Sum driftsinntekter , , , ,82 Netto driftsutgifter , , , ,62 RE: 210 Oppvekst nordøst 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,40 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,76 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,81 40 Overføringer , , , ,33 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,82 0, ,38 Sum driftsutgifter , , , ,68 60 Salgsinntekter , , , ,79 70 Refusjoner , , , ,69 80 Overføringer , ,00 0, ,96 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,18 Sum driftsinntekter , , , ,62 Netto driftsutgifter , , , ,06 Side 13 av 91

15 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 211 Oppvekst sentrum 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,86 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,57 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,79 40 Overføringer , , , ,77 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,84 0, ,81 Sum driftsutgifter , , , ,80 60 Salgsinntekter , , , ,24 70 Refusjoner , , , ,80 80 Overføringer ,50 0,00 0, ,87 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,23 Sum driftsinntekter , , , ,14 Netto driftsutgifter , , , ,66 RE: 212 Oppvekst sørvest 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,37 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,23 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,48 40 Overføringer , , , ,78 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,91 0, ,55 Sum driftsutgifter , , , ,41 60 Salgsinntekter , , , ,90 70 Refusjoner , , , ,16 80 Overføringer , , , ,64 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,19 Sum driftsinntekter , , , ,89 Netto driftsutgifter , , , ,52 RE: 221 Larvik læringssenter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,75 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,10 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,16 40 Overføringer , , , ,91 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,47 0, ,36 Sum driftsutgifter , , , ,28 60 Salgsinntekter , , , ,83 70 Refusjoner , , , ,35 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,00 0,00 0, ,37 Sum driftsinntekter , , , ,55 Netto driftsutgifter , , , ,73 Side 14 av 91

16 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 230 Barne- og ungdomstjenester 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,04 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,13 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,04 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner ,71 0,00 0, ,30 Sum driftsutgifter , , , ,51 60 Salgsinntekter , , , ,18 70 Refusjoner , , , ,76 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,01 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,09 0,00 0, ,90 Sum driftsinntekter , , , ,85 Netto driftsutgifter , , , ,66 RE: 231 Barneverntjenesten 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,32 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,83 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,64 40 Overføringer , , , ,35 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,22 0, ,93 Sum driftsutgifter , , , ,07 70 Refusjoner , , , ,36 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,60 Sum driftsinntekter , , , ,96 Netto driftsutgifter , , , ,11 RE: 500 Samfunnskontakt og bibliotek 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,36 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,59 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,55 40 Overføringer , , , ,70 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,87 0, ,45 Sum driftsutgifter , , , ,65 60 Salgsinntekter , , , ,21 70 Refusjoner , , , ,67 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0,00 0,00 0, ,62 Sum driftsinntekter , , , ,50 Netto driftsutgifter , , , ,15 Side 15 av 91

17 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 501 Kultur, idrett og fritid 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,85 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,80 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,80 40 Overføringer , , , ,52 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,90 0, ,82 Sum driftsutgifter , , , ,79 60 Salgsinntekter , , , ,11 70 Refusjoner , , , ,33 80 Overføringer , ,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,56 0,00 0, ,03 Sum driftsinntekter , , , ,47 Netto driftsutgifter , , , ,32 RE: 701 Fellesområde pleie og omsorg 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,60 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,57 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon ,00 0,00 0, ,64 40 Overføringer , , , ,51 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,82 0, ,28 Sum driftsutgifter , , , ,60 60 Salgsinntekter , , , ,88 70 Refusjoner , , , ,17 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,75 0,00 0, ,12 Sum driftsinntekter , , , ,17 Netto driftsutgifter , , , ,43 RE: 702 Felles vaskeri 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,08 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,79 40 Overføringer , , , ,34 Sum driftsutgifter , , , ,21 60 Salgsinntekter , , , ,00 70 Refusjoner , , , ,98 Sum driftsinntekter , , , ,98 Netto driftsutgifter , , , ,23 Side 16 av 91

18 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 703 Produksjonskjøkken 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,24 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,88 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon 0,00 0,00 0, ,00 40 Overføringer ,63 0,00 0, ,21 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,46 0, ,46 Sum driftsutgifter , , , ,79 60 Salgsinntekter , , , ,13 70 Refusjoner , , , ,11 Sum driftsinntekter , , , ,24 Netto driftsutgifter , , , ,55 RE: 710 Omsorg nordøst 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,60 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,05 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,25 40 Overføringer , , , ,00 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,01 0, ,27 Sum driftsutgifter , , , ,17 60 Salgsinntekter , , , ,97 70 Refusjoner , , , ,04 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,08 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,09 Netto driftsutgifter , , , ,08 RE: 720 Omsorg sentrum 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,31 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,14 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,14 0, ,85 Sum driftsutgifter , , , ,30 60 Salgsinntekter , , , ,40 70 Refusjoner , , , ,53 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,89 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,82 Netto driftsutgifter , , , ,48 Side 17 av 91

19 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 730 Omsorg sørvest 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,62 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,70 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,26 40 Overføringer , , , ,13 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,01 0, ,22 Sum driftsutgifter , , , ,93 60 Salgsinntekter , , , ,29 70 Refusjoner , , , ,74 80 Overføringer ,16 0,00 0, ,58 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,61 Netto driftsutgifter , , , ,32 RE: 750 Omsorgstjenester for funksjonshemmede 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,63 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,82 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,79 40 Overføringer , , , ,55 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,47 0, ,92 Sum driftsutgifter , , , ,71 60 Salgsinntekter , , , ,45 70 Refusjoner , , , ,42 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,83 Sum driftsinntekter , , , ,70 Netto driftsutgifter , , , ,01 RE: 760 Helse- og rehabiliteringstjenesten 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,99 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,73 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,84 40 Overføringer , , , ,45 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,37 0, ,84 Sum driftsutgifter , , , ,85 60 Salgsinntekter , , , ,10 70 Refusjoner , , , ,94 80 Overføringer 0,00 0, , ,99 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,09 Sum driftsinntekter , , , ,12 Netto driftsutgifter , , , ,73 Side 18 av 91

20 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 770 Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,15 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,00 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,77 40 Overføringer , , , ,97 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,50 0, ,50 Sum driftsutgifter , , , ,39 60 Salgsinntekter ,44 0,00 0, ,00 70 Refusjoner , , , ,50 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,66 Sum driftsinntekter , , , ,16 Netto driftsutgifter , , , ,23 RE: 780 NAV 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,83 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,25 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,08 40 Overføringer , , , ,27 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , , Sum driftsutgifter 140, , , ,99 60 Salgsinntekter , , , ,08 70 Refusjoner , , , ,29 80 Overføringer , , , ,15 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,58 Sum driftsinntekter , , , ,10 Netto driftsutgifter , , , ,89 RE: 790 Arbeid og kvalifisering 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,86 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,46 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,67 40 Overføringer , , , ,64 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,77 0, ,92 Sum driftsutgifter , , , ,55 60 Salgsinntekter , , , ,39 70 Refusjoner , , , ,32 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,09 0,00 0, ,39 Sum driftsinntekter , , , ,10 Netto driftsutgifter , , , ,45 Side 19 av 91

21 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 800 Kommunalteknikk - vei, park og friområder 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,81 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,72 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,48 40 Overføringer , , , ,28 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,65 0, ,87 Sum driftsutgifter , , , ,16 60 Salgsinntekter , , , ,91 70 Refusjoner , , , ,88 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,00 0,00 0, ,83 Sum driftsinntekter , , , ,62 Netto driftsutgifter , , , ,54 RE: 801 Kommunalteknikk - vann, avløp og renovasjon 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,82 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,63 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,24 40 Overføringer , , , ,64 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , , Sum driftsutgifter 756,62 716,62 991,00 383,37 60 Salgsinntekter , , , ,09 70 Refusjoner , , , ,83 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,92 Netto driftsutgifter , , , ,55 RE: 802 Kommunalteknikk - fordelte fellesutgifter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,76 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,61 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,07 0,00 0, ,81 40 Overføringer , , , ,85 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 0,00 0,00 0,00 311,48 Sum driftsutgifter , , , ,51 60 Salgsinntekter , , , ,92 70 Refusjoner , , , ,59 80 Overføringer 0,00 0,00 0, , Sum driftsinntekter 625,84 311,00 922,00 857,51 Netto driftsutgifter 0, , ,00 0,00 Side 20 av 91

22 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 810 Plan, byggesak, landbruk og geodata 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,98 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,93 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,60 0,00 0, ,65 40 Overføringer , , , ,87 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,80 0, ,86 Sum driftsutgifter , , , ,29 60 Salgsinntekter , , , ,33 70 Refusjoner , , , ,01 80 Overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,29 0,00 0, ,23 Sum driftsinntekter , , , ,57 Netto driftsutgifter , , , ,72 RE: 820 Larvik brannvesen 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,95 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,09 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,64 40 Overføringer , , , ,20 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,08 0, ,72 Sum driftsutgifter , , , ,60 60 Salgsinntekter , , , ,98 70 Refusjoner , , , ,33 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,30 0,00 0,00-844,24 Sum driftsinntekter , , , ,55 Netto driftsutgifter , , , ,05 RE: 901 Ikke kommunale barnehager 01 Lønn og sosiale utgifter 0, , ,00 0,00 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,20 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 573, ,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , , , ,20 70 Refusjoner , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,00 Netto driftsutgifter , , , ,20 RE: 902 DNAS 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,00 Netto driftsutgifter , , , ,00 Side 21 av 91

23 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 950 Diverse overføringer til andre 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,42 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,50 40 Overføringer , , , ,32 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 624,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , , , ,24 60 Salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 70 Refusjoner , ,00 0, ,32 80 Overføringer , ,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , ,00 0, ,32 Netto driftsutgifter , , , ,92 RE: 979 Kirke 01 Lønn og sosiale utgifter , ,00 0, ,70 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,70 60 Salgsinntekter ,99 0,00 0, ,70 Sum driftsinntekter ,99 0,00 0, ,70 Netto driftsutgifter , , , ,00 RE: 984 Eiendomsforetaket 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,00 60 Salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 80 Overføringer 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter ,00 0,00 0, ,00 Netto driftsutgifter , , , ,00 Side 22 av 91

24 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 990 Hovedinntekter 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,67 Sum driftsutgifter , , , ,67 70 Refusjoner , , , ,75 80 Overføringer , , , ,74 Sum driftsinntekter , , , ,49 Netto driftsutgifter , , , ,82 RE: 991 Finansielle transaksjoner 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon ,44 0,00 0, ,13 40 Overføringer 3 599, , , ,15 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,05 Sum driftsutgifter , , , ,33 70 Refusjoner , , , ,69 80 Overføringer 0,00 0,00 0, ,00 Finansinntekter og 90 finansieringstransaksjoner , , , ,91 Sum driftsinntekter , , , ,60 Side 23 av 91

25 INVESTERINGSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAP Tall i 1000 kroner Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Opprinnelig Budsjett 2012 Regnskap 2011 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 24 av 91

26 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSPROSJEKTER Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Regnskap 2011 RE: 100 Sentraladministrasjon 4019 Helgeroa sykehjem 0,00 0,00 0, , Furuheim 2 0,00 0,00 0, , Oppgradering Tele- og datanettet , , , , Agresso - Arbeidsflyt lønn- og personal , ,00 0, , Kulturhusfondet 0,00 0,00 0, , Websak sikkerhetsmodul 0,00 0, ,00 0, Integrering av 0,00 0,00 0, ,86 strandsoneregistregistreringer i ko 5300 Samlokalisering av nettsider og 0,00 0,00 0, ,05 implementering av 5315 BEST(12k prosjekt) 0,00 0,00 0, , Gjerdal 12 - It-avdeling , ,00 0, , Inventar Heyerdahlhuset 0,00 0,00 0, , Inventar Kanalgata 0,00 0,00 0, , Fiberutbygging kommunale enheter , , , , HMS-TILTAK i lokaler 0,00 0,00 0, , Ombyggingsarbeider R4 0,00 0,00 0, ,00 fagforeningslokaler Digitale politikere 0,00 0,00 0, , Etablering av inngående efaktura på EHF i , ,00 0,00 0,00 Agresso 5335 Digipost 0,00 0,00 0, , Inventar OMFU-kontor, Marius Brygge 0,00 0,00 0, , Månedsrapportering 0,00 0,00 0, , Hedrum familiesenter (Bøkestua) , ,00 0,00 0,00 inv/utstyr 5345 Ny kjernemodul til Noark , ,00 0,00 0, Web utviklingsprosjekter , ,00 0,00 0, EHF - utgående faktura , ,00 0,00 0, Rammebevilgning, inventar og utstyr 0, , ,00 0,00 diverse bygg 5997 Intern låneordning 0, , ,00 0, , , , ,91 RE: 110 Fellesutgifter 5048 Egenkapitalinnskudd KLP , ,00 0, , , ,00 0, ,00 RE: 120 Folkevalgte styringsoppgaver 5343 Utstyr valg 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Side 25 av 91

27 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Regnskap 2011 RE: 201 Fellesområder barnehager 5304 Lovisenlund barnehage, inventar, utstyr 0,00 0,00 0, ,59 og uteområ 5339 Sentrumssatelitten barnehage - 0,00 0,00 0, ,00 midlertidige plasse 5340 Hovland barnehage - midlertidige plasser 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,59 RE: 202 Fellesområder skoler 5191 Grunnskole, IKT , , , , , , , ,50 RE: 210 Oppvekst nordøst 4279 Rødbøl barnehage - ombygging 0, , ,00 0, Skolegårdsprosjekt Kvelde skole , ,00 0, , , , , ,50 RE: 211 Oppvekst sentrum 5347 Klatrestativ i skolegården Østre Halsen skole , ,75 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 RE: 212 Oppvekst sørvest 5303 Solstad Barnehage, inventar, utsyr og uteområder 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0, ,76 RE: 231 Barneverntjenesten 5328 Kjøp båt barnevern ,00 0,00 0, , Inventar bolig barnevern ,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0, ,02 RE: 501 Kultur, idrett og fritid 1273 Månejordet kunstgressbane 0,00 0,00 0, , Poesiparken ,35 0,00 0, , ,35 0,00 0, ,64 RE: 701 Fellesområde pleie og omsorg 5296 Helsenett - inv. 0, , ,00 0, Turnusprogram, omsorgstjenestene 0,00 0,00 0, , Omsorg Felles, Produksjonskjøkken 0,00 0, ,00 0, Omsorg Felles, vaskeri 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,03 Side 26 av 91

28 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Regnskap 2011 RE: 702 Felles vaskeri 5334 Omsorg Felles, vaskeri , ,00 0,00 0, Intern låneordning 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 RE: 703 Produksjonskjøkken 5333 Omsorg Felles, Produksjonskjøkken , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 RE: 710 Omsorg nordøst 5073 Kjøp/salg av bil ,00 0,00 0,00 0, Intern låneordning 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 RE: 750 Omsorgstjenesten for funksjonshemmede 5997 Intern låneordning 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 RE: 770 Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse 5073 Kjøp/salg av bil 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 RE: 790 Arbeid og kvalifisering 5323 Etablering intern billeie , , , , Intern låneordning 0,00 0,00 0, , , , , ,20 RE: 800 Kommunalteknikk - vei, park og friområder 1176 Etterkostnader diverse prosjekter 3 125,00 0,00 0, , Hagalia VA anlegg , ,00 0, , Trafikksikkerhet , ,00 0, , Revet vei, vann, avløp 0,00 0,00 0, , Sanden-RV301 VVA anlegg 0,00 0,00 0, , Månejordet fase 2 - skateboard ,50 0,00 0, , Marius brygge park ,99 0,00 0, , Veilys, lysløype, asfalt 0,00 0,00 0, , Rakke forvaltning KMT ,75 0,00 0, , Skjærgårdstjenesten ny båt , ,00 0,00 0, Manglerød boligfelt bidragsmodell 0,00 0,00 0, , Kysthospitalveien, fortau, veianlegg , ,00 0, , Nordlyløkka VA fase 2 0,00 0,00 0, , Gatelys Hovland ,00 0,00 0, , Vindlyveien-Granholtet VA 0,00 0,00 0, , Brånan boligfelt bidragsmodel 0,00 0,00 0, ,50 Side 27 av 91

29 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Regnskap Kaken kunstgressbane 0,00 0,00 0, , Futeparken 0,00 0,00 0, , Nye gateskilt 0,00 0,00 0, , Bommestadårsen - Verningen G/S-vei og , ,00 0, ,50 SP ledning 1410 Frenvikrønningen VVA bidragsmodell 0,00 0,00 0, , Stavern sentrum VA anlegg , ,00 0, , Rekkevik nye gatelys 0,00 0,00 0, , Heyerdahl monumentene , ,00 0, , Anleggsutstyr Øya ,00 0,00 0, , Leskur og informasjonstavler , ,00 0, , Asfalt ,00 0,00 0, , Enigheten boligfelt VVA ,42 0,00 0,00 0, Marius Brygge og Tollerodden lys , ,00 0, ,65 strandpromenaden 1444 Torpefeltet 3 utbyggingsavtale ,98 0,00 0, , Anleggsutstyr Øya , ,00 0,00 0, Brunlaskogen utbyggingsavtale ,85 0,00 0,00 0, TS tiltak i Larvik by , ,00 0,00 0, Indre havn , ,00 0,00 0, Trafikksikkerhet , ,00 0,00 0, Vei investeringer , ,00 0,00 0, Solåsen Park utbyggingsavtale ,00 0,00 0,00 0, Veiformål 0, , ,00 0, Trafikksikkerhetstiltak 0, , ,00 0, Malmøya ,25 0,00 0, , Nesjar oppvekstsenter, trafikkløsning , ,00 0, , Fiberutbygging kommunale enheter 0,00 0,00 0, , , , , ,36 RE: 801 Kommunalteknikk - vann, avløp og renovasjon 1149 Vannledningsanlegg Seierstad - Vardås 0,00 0,00 0, , Etterkostnader diverse prosjekter ,99 0,00 0, , Langestrand VA anlegg 0,00 0,00 0, , Vassvik ny kloakk og vannledning , , ,36 123, Residensveien VA anlegg 0,00 0,00 0, , Hagalia VA anlegg ,00 0, ,65 660, Bjønnes - Østby VA ,00 0, ,95 875, Ulfsbakk høydebasseng , ,00 0, , Foldvik Høymyr boligfelt , ,00 0, , Rammeavtale for utskifting av 0,00 0,00 0, ,40 vannledninger 1324 Ula og Kjerringvik VA-anlegg , ,00 0, , Sanden-RV301 VVA anlegg 0,00 0,00 0, , Gjone vannledningsanlegg 0,00 0,00 0, ,00 Side 28 av 91

30 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Regnskap Hvarnes - vannforsyning 0,00 0,00 0, , Hem-Teien VA-anlegg , ,00 0, , Nanset, Bøkelia og Sentrum VA 0,00 0,00 0, ,80 Forprosjekt 1364 Manglerød boligfelt bidragsmodell 0,00 0,00 0, , Omsland vannverk , ,00 0, ,20 grunnvannundersøkelser 1380 Nordlyløkka VA fase , ,00 0, , Liafaret omlegging VA 0,00 0,00 0, , Vindlyveien-Granholtet VA 0,00 0,00 0, , KMT, Ny beholder løsning 0,00 0,00 0, , KMT, ny gjenvinningsstasjon 0,00 0, ,00 0,00 husholdningsavfall 1393 Gopledal UV anlegg og spylebsseng , , , , Brånan boligfelt bidragsmodel 0,00 0,00 0, , Skottebrygga pumpestasjon , ,00 0, , Anleggsutstyr Øya ,00 0,00 0, , Huestranda VA anlegg ,20 0,00 0, , Lillevik RA luftrensing ,00 0,00 0, , Rammeavtale utskifting av AC , ,00 0, , Frenvikrønningen VVA bidragsmodell 3 902, ,00 0, , Huseby 3 VA , ,00 0, , Trollveien galvaniserte jernledninger 0,00 0,00 0, , Lydhus - Anvik VA anlegg ,00 0, ,65 493, Stavern sentrum VA anlegg , ,00 0, , Kvelde RA prosessluft 0,00 0,00 0, , Orøya avløp 0,00 0,00 0, , Måkeveien VA anlegg 0,00 0,00 0, , Haraldsgate Kvartal 8 VA anlegg 0,00 0,00 0, , Hvarnes RA Kjemikaliedosering ,40 0,00 0, , Kanalgata vennledningsanlegg 0,00 0,00 0, , Lesten boligfelt VA anlegg 0,00 0,00 0, , Gopledal styring reservevannforsyning 0,00 0,00 0, , Lillevik RA septikmottak , ,00 0, , Karistranda KP 302 rehabilitering ,81 0,00 0, , Anleggsutstyr Øya ,00 0,00 0, , Eidsten - Snørsvall,Brunnval - Normandbo ,00 0, ,40 VA 082, Løveskogen Avløpsanlegg , ,00 0, , Omre VA anlegg , ,00 0, , Lillevik RA elektrotavler og overvåkning , ,00 0, ,00 KP 1439 Lillevik RA sandavvanner 0,00 0,00 0, , Enigheten boligfelt VVA ,37 0,00 0, , Marius Brygge sandfang avløp 0,00 0,00 0, , Nansetgata VA anlegg , ,00 0, , Torpefeltet 3 utbyggingsavtale ,58 0,00 0, , Anleggsutstyr Øya , ,00 0,00 0, Brunlaskogen utbyggingsavtale ,35 0,00 0,00 0, Bøkkerbakken VA , ,00 0,00 0,00 Side 29 av 91

31 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Regnskap Sveins gate overvann , ,00 0,00 0, Torsrødveien/Storgata Stavern VA , ,00 0,00 0, Ahlfeldtsgate VA , ,00 0,00 0, Buffertanker avløp Farris , ,00 0,00 0, Kikut VA , ,00 0,00 0, Løve pumpestasjon ombygging , ,00 0,00 0, Steingata VA , ,00 0,00 0, Gopledal - Fagerli vannforsyning ny E , ,00 0,00 0, Rehabilitering vann 0,00 0, ,00 0, Rehabilitering avløp 0,00 0, ,00 0, Nesjar oppvekstsenter, trafikkløsning 0,00 0,00 0, , , , , ,33 RE: 802 Kommunalteknikk - fordelte fellesutgifter 1430 Anleggsutstyr Øya ,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0, ,49 RE: 810 Plan, byggesak, landbruk og geodata 5358 GPS utstyr , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 RE: 820 Larvik brannvesen 5307 Ny redningsbil 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0, ,50 RE: 950 Diverse overføringer til andre 5321 Dekning av merforbruk Bølgen 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 RE: 979 Kirke 5120 Rehabilitering kirkegårder , , , , , , , ,00 RE: 984 Eiendomsforetaket 7665 Til vedlikehold av kirker og kulturbygg 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0, ,75 RE: 991 Finansielle transaksjoner 5027 Renter og avdrag husbankmidler 5 197,33 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0, , , , ,58 Side 30 av 91

32 Spesifisert balanseregnskap Konto Tekst Regnskap Regnskap EIENDELER (A) ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Aktiverte faste eiendommer og anlegg , , Avskriving faste eiendommer og anlegg , ,97 Sum faste eiendommer og anlegg , ,43 Utstyr, maskiner og transportmidler Aktiverte maskiner, transp.midler og utstyr , , Avskriving maskinter, transp.midler/utstyr , ,41 Sum utstyr, maskiner og transportmidler , ,30 Utlån Statens vegvesen, Øyakrysset til , , Kvelde Mølle AS , , Stift. Trygdebol. Utsiktsparken v/labo , , Stift. Trygdebol. Gyldenløveg. 3 v/labo , , Stift. Gloppe Eldreleil. v/labo , , Stift. Eldre/ensl. leil. Tjølling v/labo , , Larvik Kommunale Boligstiftelse , , Halsen Ungdomskorps , , Sosiallån (Agresso) , , Sosiallån flyktninger (Agresso) , , Husbankutlån til private, Et.lån I uten sikkerhet , , Husbankutlån til private, Et.lån I , , Husbankutlån til private, Et.lån II 0, , Husbankutlån til private, U-lån 0, , Husbankutlån til private, Startlån , ,26 Sum utlån , ,11 Aksjer og andeler Statsforetak 9 300, , Kommune-/Fylkesforetak , , Private , ,00 Sum aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler Pensjonsmidler KLP , , Pensjonsmidler - SPK , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , ,84 Side 31 av 91

33 Konto Tekst Regnskap Regnskap (B) OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Inngående MVA - momskompensasjon -445, , Oppgjørskonto momskompensasjon , , RE - kont.forskudd/avregnes 0, , PJUS - oppfølging Komm.fakt 0,00 0, Gjennomgangsbeløp , , Oppgjørskonto - mva , , Inng. mva. 25%, ,00-0, Inng. mva. 8%, ,00 0, Inntektsførte ikke forfalte krav pr ,60 0, Kundefordringer , , Kundefordringer Parkering , , Forskuddsbetalt Scania/lastebil Øya ,00 0, Komm.krav trukket i lønn 0,00-492, NAV - mottatte ref.krav , , NAV - ref.krav sykepenger , , NAV - ref.krav feriepenger , , Påløpte, ikke betalte renter , , Avdrag overført neste år 0,00 0, Andre tilfeldige debitorer , , Forskudd, feilkonto, neg.lønn , , Forskudd, feilkonto, neg.lønn , , Nto. lønn brukere-gjærdal , ,00 Sum kortsiktige fordringer , ,47 Aksjer og andeler Utenlandske aksjefond , , Valutasikring 0,00 0, Rentefond , , Navigate ,00 0, Eiendomsfond , , Norske aksjer , ,00 Sum aksjer og andeler , ,54 Obligasjoner Obligasjoner til varig eie , ,65 Sum obligasjoner , ,65 Kasse, bankinnskudd Kontorkasse , , DnB driftskonto , , /389/397/400/419 DnB Husbank , , DnB - Innfordring , , Vestfold spb. Bygdebok , ,50 Side 32 av 91

34 Konto Tekst Regnskap Regnskap Vestfold spb. Steinbok 7 762, , DnB remittering Sosial , , DnB Kronekort NAV , , Dnb Kronekort Barnevern , , DnB Kortkonto AoK , , DnB remittering Barnevern , , Innsamling Soweto , , DnB skattetrekk , , DnB nye husb.lån , , Primæroppgavefond , , Bankinnskudd-forvaltere , , Vestfold spb. = , , DnB = , , DnB = , ,82 Sum kasse, bankinnskudd , ,15 Premieavvik KLP - Arbeidsgiveravgift premieavvik pensjon , , SPK - Arbeidsgiveravgift premieavvik pensjon 0,00 0, Premieavvik pensjon KLP , , Premieavvik pensjon SPK 0,00 0,00 Sum premieavvik , ,00 Sum omløpsmidler , ,81 Sum eiendeler , ,65 EGENKAPITAL OG GJELD (C) EGENKAPITAL Disposisjonsfond Disposisjonsfond - disponibelt , , Disposisjonsfond - avsatt til drift (fra ) 0,00 0, Disp.f.Nalumstranda (fra ) 0,00 0, Disp.f. Gjennomgangsleil. sos.tj. brukere , , Disp.f. Næringsfond , , Disp.f. Husleiesubsidier Omsorgsboliger , , Disp.f. Bygningsskadefondet , , Disposisjonsfond - avsatt til investeringer 0,00 0, POF-prisregulering 0,00 0, POF-buffer 0,00 0, Til vedlikehold av kirker og kulturbygg , ,25 Sum disposisjonsfond , ,52 Side 33 av 91

35 Konto Tekst Regnskap Regnskap Bundne driftsfond Tidl. løges legat til barnehager , , Fond til fremme av fisk i Lågen (Gr.kap , ,26 = ) Lvk.banken 95 - til Br.nes bygdebok , , Sangfor /Til ny forening, se arkiv safe , , Bundet dr.fond, Hedrum PLO - testamentarisk , ,11 gave VAR-regnskapet inntektsføres , , VAR-regnskap inntektsføres ,00 0, VAR-regnskap inntektsføres , , PLB-regnskap inntektsføres , , Feier-regnskap inntektsføres ,00 0, Feier-regnskap inntektsføres , , Bundne driftsfond - ovf. neste år , , Bundne driftsfond - ovf. neste år 0,00 0,00 Sun bundne driftsfond , ,88 Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond- disponibelt , , Ubundne investeringsf. - avsatt til investeringer 0,00 0, Ub. inv.fond Boliger for vanskeligstilte , , Ub. inv.fond Miljøfond - SVA (til 2013) , , POF - Grunnkapital , , POF-Vedlikehold kulturbygg og kirker , , POF-Egenkapitalinnskudd i KLP , ,00 Sum ubundne investeringsfond , ,48 Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond , ,32 Sum bundne investeringsfond , ,32 Endring i regnskapsprinsipp - drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK , ,17 (drift Sum endring i regnskapsprinsipp - drift , ,17 Regnskapsmessig merforbruk Underskudd , , Underskudd ,66 0,00 Sum regnskapsmessig merforbruk , ,06 Regnskapsmessig mindreforbruk Overskudd ,59 0,00 Sum regnskapsmessig mindreforbruk ,59 0,00 Side 34 av 91

36 Konto Tekst Regnskap Regnskap Udekket i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Sum udekket i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Kapitalkonto Kapitalkonto , ,61 Sum kapitalkonto , ,61 Sum egenkapital , ,36 LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelse KLP Arbeidsgiveavgift netto pensjon , , SPK Arbeidsgiveravgift netto , ,00 pensjonsforpliktelse Pensjonsforpliktelser KLP , , Pensjonsforpliktelser - SPK , ,00 Sum pensjonsforpliktelse , ,00 Ihendehaverobligasjonslån Obligasjonslån , ,00 Sum ihendehaverobligasjonslån , ,00 Andre lån Statsbanker , , Forretnings- og sparebanker , , Priv. kredittforetak og fin.selskaper , , Forsikringsselskaper , , Statsbanker videreutlån , , Ekstraord. avdrag Et.lån , ,26 Sum andre lån , ,74 Sum langsiktig gjeld , ,74 Side 35 av 91

37 Konto Tekst Regnskap Regnskap KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Interimskonto feilliste OCR-innbetalinger 0,00 0, Komm.fakt s servicekti (trygd pr. kunde) , , Gjennomgangsbeløp , , Tippemidler til videre befordring 0,00 0, Oppgjørskonto - mva 0, , Utg. mva. 8%, ,00 0, Remittering , , Boligtilskudd etablering, til disposisjon , , Boligtilskudd etablering, disponert, ikke utbetalt ,00-26, Boligtilskudd tilpassning, til disposisjon , , Boligtilskudd tilpassning, disponert ikke utbetalt , , Boligtilskudd - delfinansiering av 36 boliger 0,00-200,00 Ramm Husbanken-ekstraord.innfr.fv.lån d.år , , Påløpte, ikke betalte renter , , Påløpte, ikke betalte renter , , Gave til skulptur - Ø.H. skole = , , Gave til Furuheim bo- og akt.senter 0,00 0, Gave til Sylvette = , , Fanekonto/repr. av skolefane = , , Dep. frisørlokale Gloppe (Tj. PLO) , , Arb.g.andel av påløpte feriep , , Skattetrekk , , Påleggstrekk , , Arb.g.avgift av lønn + arb.givers andel pensjon , , Arbeidsgiveravgift tillegg KLP , , K.L.P. - bto. pensjonspremie , , KLP-midlertidig pensjonstrekk 0, , Statens pensjonskasse - pensjonspremie 0,00-210, Fagf.kontingent - Utdanningsforbundet 0,00 0, Fagforeninger 0,00 0, Avtaletrekk 852,72 0, Feriepenger - utg.ført 11 - utbet , , Feriepenger - utg.ført 12 - utbet ,23 0, Netto utbetalt -893, ,00 Sum annen kortsiktig gjeld , ,55 Premieavvik KLP - Arbeidsgiveravgift premieavvik pensjon 0,00 0, SPK - Arbeidsgiveravgift premieavvik pensjon , , Premieavvik pensjon KLP 0,00 0, Premieavvik pensjon SPK , ,00 Sum premieavvik , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,55 Sum egenkapital og gjeld , ,65 Side 36 av 91

38 Konto Tekst Regnskap Regnskap MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler Et.lån til flyktninger, til disposisjon , , Startlån til disposisjon , , Disponert,ikke utbetalt startlån , , Et.lån m/særvilkår, disponert, ikke utbetalt , , Ubrukte midler av eksterne lån , ,34 Sum ubrukte lånemidler , ,81 Andre memoriakonti Lån av Primæroppgavefondet , , Halsen ungdomskorps , , Skogavgift - innest. v./skogoppsynet , ,00 Sum andre memoriakonti , ,00 Motkonto for memoriakontiene Diverse ubr. midler av forvaltn.lån , , Diverse ubr. midler av eksterne lån , , Diverse lån av fondsmidler , , Diverse tilgodehavender senere år , ,00 Sum motkonto for memoriakontiene , ,81 Side 37 av 91

39 NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper NOTE nr. 2 Organisering NOTE nr. 3 Spesielle poster og transaksjoner NOTE nr. 4 Endring i arbeidskapital NOTE nr. 5 Garantier gitt av kommunen NOTE nr. 6 Avsetninger og bruk av avsetninger NOTE nr. 7 Kapitalkonto NOTE nr. 8 Anleggsmidler fordelt på avskrivningstid NOTE nr. 9 Anleggsmidler - Fast eiendommer og anlegg NOTE nr. 10 Anleggsmidler - Maskiner, transportmidler og utstyr NOTE nr. 11 Anleggsmidler - Aksjer og andeler NOTE nr. 12 Finansielle omløpsmidler - Primæroppgavefondet NOTE nr. 13 Finansielle omløpsmidler Aksjer NOTE nr. 14 Finansielle omløpsmidler Obligasjoner NOTE nr. 15 Gjeldsforpliktelse NOTE nr. 16 Gjeldsforpliktelse Andel selvkostområdet NOTE nr. 17 Avdrag på lån NOTE nr. 18 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk NOTE nr. 19 Fordring og gjeld mellom kommunen og foretak NOTE nr. 20 Selvkosttjenester NOTE nr. 21 Årsverk NOTE nr. 22 Pensjonskostnader NOTE nr. 23 Primæroppgavefondet NOTE nr. 24 Restanser på kommunale krav Side 38 av 91

40 NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper. All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter og inntekter er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter og inntekter i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet.. Den del av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost i balansen. Investeringer i investeringsregnskapet blir ført netto, dvs. eksklusiv mva, dersom virksomheten ligger innenfor avgiftsområdet, for eksempel VAR-regnskapet. Investeringen utenom avgiftsområdet blir ført brutto, dvs. inklusiv mva. Mva-kompensasjon på investeringene bokføres som inntekter i driftsregnskapet. I den grad enkelte inntekter og utgifter ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler. I balanseregnskapet er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler. Anleggsmidler som varige driftsmidler er fast eiendom, bygninger, anlegg inventar, utstyr, transportmidler, maskiner m.v. Et varig driftsmiddel må ha en anskaffelseskost på minimum kr ,- og en økonomisk levetid på minst 3 år. Aksjer, andeler, obligasjoner og utlån med løpetid over ett år kan klassifiseres som finansielle anleggsmidler. Finansiert motiverte investeringer i verdipapirer vil alltid være omløpsmidler uavhengig av hvilken tidshorisont kommunen har for slike plasseringer. Kommunen følger KRS nr. 4 Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Vedlikehold som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets standard utgiftsføres i driftsregnskapet. Påkostninger som øker standarden på anleggsmiddelet føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen. En påkostning må i tillegg være på minimum kr ,- før den kan føres i investeringsregnskapet. Klassifisering av gjeld. Langsiktig gjeld er knyttet til formål som nevnt i kommunelovens 50 Avtale om finansielle leasing anses også som langsiktig gjeld. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Vurderingsregler. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler (aksjer, obligasjoner, fond m.v.) skal vurderes til virkelig verdi i balanseregnskapet. Det innebærer at urealisert kurstap/-gevinst på finansielle plasseringer av kommunens Primæroppgavefond skal føres i driftsregnskapet. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningen starter året etter anskaffelsen. Avskrivningene er i tråd med 8 i forskift om årsregnskap og årsberetning. Side 39 av 91

41 NOTE nr. 2 Organisering av kommunens virksomhet Politisk organisering Kommunestyret er øverste myndighet i Larvik kommune. Kommunestyret i Larvik består av 35 folkevalgte politikere. Alle saker som skal til kommunestyret, behandles først i en av komiteene. Komiteen kan ikke fatte endelig vedtak i noen saker, men fremmer sin egen innstilling til kommunestyret. Kommunestyret har delegert all den myndighet som loven tillater til rådmannen. Administrativ organisering og ledelse Kommunestyret har delegert all den myndighet som loven tillater til rådmannen. Rådmannen er ansvarlig leder for hele den kommunale organisasjonen med ca ansatte. Organisasjonsmodell Side 40 av 91

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET HOVEDOVERSIKTER

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET HOVEDOVERSIKTER årsregnskap 2014 INNHOLD KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 1-5 HOVEDOVERSIKTER Økonomisk oversikt Drift 6 Økonomisk oversikt Investering 7 Balanseregnskapet 8 DRIFTSREGNSKAP Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18734/2014 2014/1911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Formannskapet 23.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

Røyken kommune. Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse. Side 1

Røyken kommune. Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse. Side 1 Røyken kommune Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse Side 1 Innhold Innledning... 4 sskjema 1A Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B Driftset fordelt på virksomhet... 7 sskjema 2A Investeringsregnskapet...

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer