Årsregnskap 2008 Side 2 av 111

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2008 Side 2 av 111"

Transkript

1 Årsregnskap 28

2 ÅRSREGNSKAP KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 3 DRIFTSREGNSKAP... 3 INVESTERINGSREGNSKAP... 4 BALANSEREGNSKAP... 5 KONKLUSJON... 6 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 8 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERINGER... 9 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER... 1 BALANSEREGNSKAPET DRIFTSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAP PR. RESULTATENHET INVESTERINGSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSPROSJEKTER... 3 AKKUMULERTE INVESTERINGER OG FINANSIERING BALANSEREGNSKAP SPESIFISERT BALANSEREGNSKAP NOTER TIL REGNSKAPET UNDERSKRIFTSBILAG Årsregnskap 28 Side 2 av 111

3 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Driftsregnskap Driftsregnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på -185,3 mill. kroner og et regnskapsmessig underskudd på nærmere 1,9 mill. kroner etter at hele bufferkapitalen i Primæroppgavefondet på 127,3 mill. kroner er disponert og det er foretatt en rekke pliktige strykninger. Etter regnskapsforskriftene 9 skal følgende strykninger gjennomføres dersom driftsregnskapet viser seg å gi et regnskapsmessig merforbruk: 1. Budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret. 2. Avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter. 3. Budsjettert inndekning av tidligere års merforbruk når dette har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter. Ved regnskapsavslutningen lå det an til et regnskapsmessig merforbruk på omtrent 46, mill. kroner etter at bruk av bufferfondet på 127,3 mill. kroner var inntektsført i driftsregnskapet. For å redusere underskuddet ble følgende pliktige strykninger foretatt: Overføringer fra drift til investering. Prosjekt Navn Beløp 5147 Nytt kulturhus - momskompensasjon ,5 Utbygging barnehager - momskompensasjon , Indre Havn - ny strandpromenade 5, 1355 Marius brygge - parkanlegg 38 45, Sum strykninger etter pkt ,11 Avsetninger til fond: Prosjekt Navn Beløp 771 Næringsfondet , Husleiesubsidier omsorgsboliger , 7584 Bygningsskadefondet , 7654 Hergisheim/Heyerdahlshuset 5, 7667 Etablering NAV-kontor , Kulturbygg - Ekstraordinært ,8 Avsetning fra likviditetsreserve til likviditetsfond ,6 Avsetning driftsoverskudd ,7 Sum strykninger etter pkt ,61 Kommunal- og regionaldepartementet fastsatte den endringer i regnskapsforskriften som innebærer at konto for likviditetsreserven skal avvikles. Tidligere endringer i regnskapsprinsipper som er postert direkte i balansen mot likviditetsreserven, skal overføres til ny konto 2581 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK. Det som eventuelt gjenstår av likviditetsreserven skal inntektsføres i driftsregnskapet og avsettes til disposisjonsfond. For Larvik kommune sto det igjen kr ,9 som kunne avsettes til et likviditetsfond. Av dette beløpet var det lånt ut kr ,3 slik at gjenstående på likviditetsfondet - kr ,6 - ble strøket. Ved behandling av regnskapet for 27 vedtok kommunestyret at driftsoverskuddet på kr skulle avsettes til Disposisjonsfondet. Den delen av avsetningen som ikke var disponert pr kommer inn under strykningsreglene. Det er nå ingen disponible midler igjen i Disposisjonsfondet. Uten strykninger ville kommunens driftsregnskap gi et underskudd på 46, mill. kroner. Det svake driftsresultatet skyldes både svikt i skatt og rammetilskudd, til dels betydelig overskridelser i flere Årsregnskap 28 Side 3 av 111

4 resultatenheter og det forhold at bufferkapitalen i Primæroppgavefondet ikke var tilstrekkelig til å dekke bokført tap og budsjettert avkastning fullt ut. Skatteinngangen ble på 767,2 mill. kroner. Det er 7,8 mill. kroner lavere enn revidert budsjett. I tillegg var det en svikt i ramme tilskuddet 3,4 mill. kroner slik at skatt og rammetilskudd ble 11,2 mill. kroner lavere enn revidert budsjettert. Kommunestyret vedtok i 2. tertialrapport å øke skatteanslaget og rammetilskudd med til sammen 1 mill. kroner. Sammenlignet med opprinnelig budsjett ble samlet svikt i satt og rammetilskudd på 1,2 mill. kroner. Budsjettkontrollen i resultatenhetene har vært dårligere enn det som har vært vanlig senere år. Til sammen er det en overskridelse på ca. 15 mill. kroner. Enheter med størst overskridelser: Barnevernet Samlet for omsorgstjenesten Samlet for skole/barnehager Omsorgstjenesten for funksjonshemmede Enheter med størst innsparinger: NAV-kontoret Kommunalteknikk Sentraladministrasjon Primæroppgavefondet hadde et bokført tap på 14,3 mill. kroner. Hovedårsaken til det dårlige resultatet er dramatiske fall i det norske og internasjonale aksjemarkedet. I tillegg har plasseringer i hedgefond og eiendomplasseringer gitt negativ avkastning. Hele bufferkapitalen er nå i sin helhet brukt til dekning av bokført tap og delvis dekning av budsjettert avkastning. I opprennelig budsjett ble det lagt inn en avkastning fra fondet på kr ,-. Til dekning av sviktende inntekter og bokført tap er det inntektsført 127,3 mill. kroner i bufferkapitalen. Investeringsregnskap Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr ,77. Resultatet framkommer etter at det er strøket kr ,11 i budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i investeringsregnskap. Etter regnskapsforskriftenes 9 står det følgende: Dersom utgifter, utbetalinger og avsetninger i investeringsregnskapet ikke fullt ut kan finansieres av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger i investeringsregnskapet, skal det udekkede beløpet føres opp til dekning på investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges frem. Det udekkede beløpet skal først reduseres ved å redusere budsjetterte avsetninger finansiert av inntekter i investeringsregnskapet og ved å overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til prosjekter med manglende finansiell dekning. Følgende overskridelser/finansieringer er foretatt ved avslutning av investeringsregnskapet: Prosjekt Tekst Beløp 1352 Indre Havn - ny standpromenade , Batteristranda park , Helgeroa sykehjem , Byskogen ombygging BAS , Furuheim ,9 483 Bergeskogen barnehage, utbygging 77 48,94 49 Helgeroa barnehage - utbygging , Nye bioenergibaserte varmeanlegg , Hedrum ungdomsskole. Rehabilitering svømmebasseng ,5 Årsregnskap 28 Side 4 av 111

5 4117 Riving av Lovisenlund gård , Lovisenlund barnehage, utendørs anlegg , Nytt toalettanlegg - Tollgarasjen , Nytt kulturhus , PCB-armatur 6 698, Globus barnehage ,9 525 Grøtterød avdeling, Veldre kulturbarnehage , Hvarnes barnehage i skolen 11 68, Hovlandbanen barnehage , Sentrumssatelitten , Solstad barnehage-paviljong , Veldre kulturbarnehage, avd. Tanum 43 37, Helgeroa barnehage - utbygging inventar , Forskudd spillemidler til Larvik Turn, k.sak 147/7 1 25, 5288 Globus barnehage - ombygging 28 - ovf. LKE , Valby barnehage, utskifting og oppgradering kjøkken 13 48, Veldre kulturbarnehage - drenering ,75 Sun merforbruk ,9 Dekning av tidligere års underskudd - strykning , 1246 Yttersøvn. - Hovlandvn. VA anlegg , 1273 Månejordet kunstgressbane , Bøkeskogen Lysanlegg , Kvelde IL,kunstgressbane, forskuttering spillemidl -2 17, 42 Kjøp og salg av boliger/leiegårder , 4145 Kjøp av utleiebolig , 519 Boligområder , 52 Industriområder , 568 Salg av aksjer -3 92, Salg av eiendommer ,5 517 Kvelde Mølle , Sum merinntekter ,13 Netto merforbruk i investeringsregnskapet ,77 Balanseregnskap Kommunens beholdning av likvide midler er nå svært dårlig. I løpet av 28 er arbeidskapitalen redusert med 28 mill. kroner, hvorav 12 mill. kroner gjelder likvide midler. Den kraftige reduksjon i arbeidskapitalen skyldes blant annet bokført tap i Primæroppgavefondet, regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet, samt tapping av Disposisjonsfondet og Likviditetsfondet som har ligger i likviditetsreserven som en buffer for å dekke løpende driftsutgifter. Kommunens fondskapital er i 28 redusert med 225,4 mill. kroner fra 1.14,6 til 879,2 mill. kroner. Det er først og fremst Primæroppgavefondets kapital som er redusert. Pr står det til disposisjon kr., i Disposisjonsfondet og kr ,- på ubundet investeringsfond når en ser bort fra den del av fondskapitalen som er knyttet til Primæroppgavefondet. I løpet av 28 er kommunens brutto lånegjeld økt med 16,8 mill. kroner fra 1.494, mill. til 1.654,8 mill. kroner. Det er tatt opp 3 nye lån - 4 mill. kroner i Husbanken til videre utlån, kr ,- i DnBNOR og et obligasjonslån på 13 mill. kroner. Lånet i DnBNOR har flytende rente mens obligasjonslånet har en fast rente på 3,96 % med 6 års bindingsperiode. Ved utgangen av året lå det i kommunens likvide beholdning på 76,8 mill. kroner i ubrukte lånemidler, hvorav 8,7 mill. kroner i formidlingslån og 68,1 mill. kroner i finansieringslån. Årsregnskap 28 Side 5 av 111

6 KONKLUSJON 1. Kommunens drift for 28 ligger på et aktivitetsnivå som ligger lang over kommunens inntektsgrunnlag 2. Driftsregnskapet ble gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på nærmere 1,9 mill. kroner etter at det er foretatt pliktige strykninger på til sammen 35,3 mill. kroner. 3. Kommunens fondsreserver til dekning av driftsutgifter er i sin helhet disponert. Det gjelder både Disposisjonsfondet og likviditetsreserven på ca. 2 mill. kroner som kommunen har hatt siden kommunesammenslåingen i Primæroppgavefondet er redusert med 191,5 mill. kroner fra 973,8 mill. kroner til 782,3 mill. kroner. Reduksjonen skyldes bokført tap på 14, mill. kroner og vedtatt finansiering av kommunale investeringer. 5. Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på 3,2 mill. kroner etter at det er foretatt pliktige strykninger/bruk av merinntekter. Det er spesielt det nye kulturhuset som viser merutgift i forhold til budsjettet. 6. Kommunens lånegjeld fortsetter å øke kraftig samtidig som fondskapital reduseres faretruende fort. Lånegjeld er stor og binder opp kommunens handlefrihet i mange år framover. Den store lånegjelden gjør kommunen svært sårbar for svingninger i rentemarkedet. Årsregnskap 28 Side 6 av 111

7 HOVEDOVERSIKTER Årsregnskap 28 Side 7 av 111

8 Økonomisk oversikt drift Tall i 1 kroner Regnskap 28 Regulert budsjett 28 Opprinnelig budsjett 28 Regnskap 27 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven 59 Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Årsregnskap 28 Side 8 av 111

9 Økonomisk oversikt investeringer Tall i 1 kroner Regnskap 28 Regulert budsjett 28 Opprinnelig budsjett 28 Regnskap 27 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Årsregnskap 28 Side 9 av 111

10 Anskaffelse og anvendelse av midler Tall i 1 kroner Regnskap 28 Regnskap 27 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning neste år Netto avsetninger Årsregnskap 28 Side 1 av 111

11 Balanseregnskapet Tall i 1 kroner Noter Regnskap 28 Regnskap 27 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp - drift Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti Årsregnskap 28 Side 11 av 111

12 DRIFTSREGNSKAP Årsregnskap 28 Side 12 av 111

13 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap Tall i 1 kroner Regnskap 28 Regulert budsjett 28 Opprinnelig budsjett 28 Regnskap 27 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Årsregnskap 28 Side 13 av 111

14 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskap pr. resultatenhet Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:15 Skatteoppkreveren i Larvik 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,72 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , 19 84,28 4 Overføringer , , 39 48, ,95 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,99, ,99 Sum driftsutgifter , , , ,94 6 Salgsinntekter , -99 5, -99 5, , 7 Refusjoner , , , ,44 Sum driftsinntekter , , , ,44 Netto driftsresultat , , , ,5 RE:16 Eiendomskontoret 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,83 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,3 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon,,, , 4 Overføringer , , , ,12 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,56, ,28 Sum driftsutgifter , , , ,26 6 Salgsinntekter , , , ,51 7 Refusjoner , , , ,82 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,87,,, Sum driftsinntekter , , , ,33 Netto driftsresultat , , , ,93 RE: 2 Frøystvet skole 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,35 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,94 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,75 67, 67, ,78 4 Overføringer , , , ,67 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,32, ,38 Sum driftsutgifter , , , ,12 6 Salgsinntekter ,5-2, -2, , 7 Refusjoner , , , ,3 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner,,, , Sum driftsinntekter , , , ,3 Netto driftsresultat , , , ,9 Årsregnskap 28 Side 14 av 111

15 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:21 Nanset barne- og ungdomsskole 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,82 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,6 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 9 8, 9, 9, , 4 Overføringer , , ,95 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,4, ,49 Sum driftsutgifter , , , ,86 6 Salgsinntekter ,,, ,49 7 Refusjoner , , , ,4 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -2 54,6,, ,75 Sum driftsinntekter , , , ,64 Netto driftsresultat , , , ,22 RE:22 Sentrum barne- og ungdomsskole 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,6 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,22 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , 26 75, ,7 4 Overføringer , , , ,32 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner ,8 64 7,61, ,11 Sum driftsutgifter , , , ,41 6 Salgsinntekter ,5-35, -35, ,5 7 Refusjoner , , , ,7 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,74,, ,46 Sum driftsinntekter , , , ,66 Netto driftsresultat , , , ,75 RE:23 Stavern barne- og ungdomsskole 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,46 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,6 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 89 82,33 68, 68, , 4 Overføringer , , , ,85 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,35, ,67 Sum driftsutgifter , , , ,4 6 Salgsinntekter ,,, , 7 Refusjoner , , , ,95 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,48,, ,95 Sum driftsinntekter , , , ,9 Netto driftsresultat , , , ,14 Årsregnskap 28 Side 15 av 111

16 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:3 Bommestad og Rødbøl oppvekstsenter 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,7 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,39 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,18 92, 92, 95 35, 4 Overføringer , , , ,95 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 92 25, ,99, ,48 Sum driftsutgifter , , , ,52 6 Salgsinntekter , , , ,75 7 Refusjoner , , , ,9 8 Overføringer -6,,,, 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,,, ,15 Sum driftsinntekter , , , ,8 Netto driftsresultat , , , ,72 RE:31 Langestrand og Veldre oppvekstsenter 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,2 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,49 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,78 45, 45, ,42 4 Overføringer , , , ,74 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,8, ,98 Sum driftsutgifter , , , ,83 6 Salgsinntekter , , , ,57 7 Refusjoner , , , ,82 8 Overføringer ,5,, , 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,58,, ,79 Sum driftsinntekter , , , ,18 Netto driftsresultat , , , ,65 RE:32 Lågendalen oppvekstsenter 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,72 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,3 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,26,, 33 34, 4 Overføringer , , , ,21 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,27, ,16 Sum driftsutgifter , , , ,39 6 Salgsinntekter , , , ,41 7 Refusjoner , , , ,17 8 Overføringer -13,,,, 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,5,, -779,79 Sum driftsinntekter , , , ,37 Netto driftsresultat , , , ,2 Årsregnskap 28 Side 16 av 111

17 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:33 Nesjar oppvekstsenter 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,15 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,29 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 46 98,15 8, 8, ,96 4 Overføringer , , , 29 92,24 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,19, ,55 Sum driftsutgifter , , , ,19 6 Salgsinntekter , , , ,46 7 Refusjoner , , , ,81 8 Overføringer -6,,,, Sum driftsinntekter , , , ,27 Netto driftsresultat , , , ,92 Tjodalyng barne- og ungdomsskole 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,35 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,1 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,4,, ,37 4 Overføringer 55 34, , , ,42 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,53, ,69 Sum driftsutgifter , , , ,84 6 Salgsinntekter ,5-7, -7, , 7 Refusjoner , , , ,54 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,78,, -59 5,33 Sum driftsinntekter , , , ,87 Netto driftsresultat , , , ,97 RE:35 Valby oppvekstsenter 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,22 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,42 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,45 1, 1, 8 48, 4 Overføringer , , , ,64 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,4, ,9 Sum driftsutgifter , , , ,18 6 Salgsinntekter , , , ,11 7 Refusjoner , , , ,62 8 Overføringer -1,,,, 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,1,, , Sum driftsinntekter , , , ,73 Netto driftsresultat , , , ,45 Årsregnskap 28 Side 17 av 111

18 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:36 Østre Halsen oppvekstsenter 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,29 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,18 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , 2, 2, , 4 Overføringer , , , ,5 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,24, ,46 Sum driftsutgifter , , , ,98 6 Salgsinntekter , , , ,63 7 Refusjoner , , , ,9 8 Overføringer -3,,,, 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,42,, ,52 Sum driftsinntekter , , , ,24 Netto driftsresultat , , , ,74 RE:37 Læring og oppvekst 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,39 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,5 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 24 4,,,, 4 Overføringer , , , ,5 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,3, ,9 Sum driftsutgifter , , , ,3 6 Salgsinntekter , , , ,13 7 Refusjoner , , , ,61 8 Overføringer ,,, -33, 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,,, ,7 Sum driftsinntekter , , , ,44 Netto driftsresultat , , , ,59 RE:4 Nanset barnehage 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,62 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,22 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,27,,, 4 Overføringer , , , ,94 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,56, 15 29,76 Sum driftsutgifter , , , ,54 6 Salgsinntekter , , , ,23 7 Refusjoner , , , ,72 8 Overføringer -41,,, ,6 Sum driftsinntekter , , , ,55 Netto driftsresultat , , , ,99 Årsregnskap 28 Side 18 av 111

19 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:41 Sentrum barnehage 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,82 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,54 4 Overføringer , , 229 5, ,39 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,95, ,7 Sum driftsutgifter , , , ,45 6 Salgsinntekter , , , ,51 7 Refusjoner , , , ,15 8 Overføringer -4,,, ,5 Sum driftsinntekter , , , ,16 Netto driftsresultat , , , ,29 RE:42 Stavern barnehage 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,57 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,31 4 Overføringer , , , ,1 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,48, ,67 Sum driftsutgifter , , , ,65 6 Salgsinntekter , , , ,56 7 Refusjoner , , , ,67 8 Overføringer,,, , 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1,,,, Sum driftsinntekter , , , ,23 Netto driftsresultat , , , ,42 RE:45 Fellesområde skoler 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,97 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,2 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , 8 35, , 4 Overføringer , , , ,71 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner ,22,, 57 92, Sum driftsutgifter , , , ,7 6 Salgsinntekter , , , ,35 7 Refusjoner , , , ,77 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner,,, ,97 Sum driftsinntekter , , , ,9 Netto driftsresultat , , , ,39 Årsregnskap 28 Side 19 av 111

20 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:451 Fellesområde barnehager 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,19 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,14 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,56 4 4, 3 85, ,33 4 Overføringer 3 217, , , ,49 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner ,,,, Sum driftsutgifter , , , ,15 6 Salgsinntekter 2 55,,, 15, 7 Refusjoner , , , ,59 8 Overføringer , , , ,9 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,88,, ,6 Sum driftsinntekter , , , ,9 Netto driftsresultat , , , ,6 RE:452 Private barnehager 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon ,2,, 47 9,4 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,42 4 Overføringer , , 72 75, ,75 Sum driftsutgifter , , , ,57 6 Salgsinntekter , -36 5, -36 5, , 8 Overføringer , -94 5, -82 5, , 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -5,,, -1, Sum driftsinntekter , , , , Netto driftsresultat , , , ,57 RE:47 Barneverntjenesten 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,94 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,57 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,65 4 Overføringer , , , ,16 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner ,75,, ,34 Sum driftsutgifter , , , ,66 6 Salgsinntekter -11 1, -511,,, 7 Refusjoner , , , ,72 8 Overføringer -1,,,, Sum driftsinntekter , , , ,72 Netto driftsresultat , , , ,94 RE:48 Barne- og ungdomstjenester 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,58 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,12 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon,,, 2, 4 Overføringer 25 66, , , ,42 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,37, ,4 Sum driftsutgifter , , , ,16 6 Salgsinntekter ,5,, ,33 7 Refusjoner , , , ,89 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,99,, ,22 Sum driftsinntekter , , , ,44 Netto driftsresultat , , , ,72 Årsregnskap 28 Side 2 av 111

21 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:5 Idrett og friluftsliv 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,28 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,49 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 1 827,6,, ,21 4 Overføringer , , , ,64 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,5, ,5 Sum driftsutgifter , , , ,67 6 Salgsinntekter , , , ,9 7 Refusjoner , , , ,18 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -2 4,,,, Sum driftsinntekter , , , ,8 Netto driftsresultat , , , ,59 RE:52 Kultur 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,5 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,11 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,58 15, 15, ,79 4 Overføringer , , , ,38 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,89, ,15 Sum driftsutgifter , , , ,93 6 Salgsinntekter , , , ,97 7 Refusjoner , , , ,96 8 Overføringer , -3 17, -3 17, , 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,36,, ,74 Sum driftsinntekter , , , ,67 Netto driftsresultat , , , ,26 RE:66 Larvik læringssenter 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,51 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,8 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,,, 153 8, 4 Overføringer ,41 655, 655, ,26 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,, ,94 Sum driftsutgifter , , , ,79 6 Salgsinntekter , -5,, , 7 Refusjoner , , , ,86 8 Overføringer , -2,, -432, 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,18-1 5, -1 5, ,5 Sum driftsinntekter , , , ,91 Netto driftsresultat , , , ,88 Årsregnskap 28 Side 21 av 111

22 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:7 Tjølling omsorgstjeneste 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,5 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,97 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 7 918,65,, 53 2,4 4 Overføringer , , , ,39 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,75, ,15 Sum driftsutgifter , , , ,41 6 Salgsinntekter , , , ,54 7 Refusjoner , , , ,48 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,,, ,6 Sum driftsinntekter , , , ,62 Netto driftsresultat , , , ,79 RE:71 Hedrum omsorgstjeneste 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,33 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,24 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 23 6,52 49, 49, 25 24, 4 Overføringer , , , ,62 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,37, ,77 Sum driftsutgifter , , , ,96 6 Salgsinntekter , , , ,83 7 Refusjoner , , , ,47 8 Overføringer -1,,,, 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,67,, ,85 Sum driftsinntekter ,15, , , ,15 Netto driftsresultat , , , ,81 RE:72 Sentrum omsorgstjeneste 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,2 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,6 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , 45, 45, , 4 Overføringer , , , ,1 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,47, ,8 Sum driftsutgifter , , , ,89 6 Salgsinntekter , , , ,4 7 Refusjoner , , , ,71 8 Overføringer ,,, -7, 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,39,, ,8 Sum driftsinntekter , , , ,19 Netto driftsresultat , , , ,7 Årsregnskap 28 Side 22 av 111

23 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:73 Stavern/Brunlanes omsorgstjeneste 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,91 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,12 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,3,, ,49 4 Overføringer , , , ,73 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,3, ,14 Sum driftsutgifter , , , ,39 6 Salgsinntekter , , , ,74 7 Refusjoner , , , ,75 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,25,, ,3 Sum driftsinntekter , , , ,79 Netto driftsresultat , , , ,6 RE:74 Det nasjonale aldershjem for sjømenn 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 2 23,2 49,5, 1 944,8 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , , Sum driftsutgifter , , , ,8 6 Salgsinntekter ,2-1 9, -1 9, ,6 7 Refusjoner ,,, , Sum driftsinntekter ,2-1 9, -1 9, ,6 Netto driftsresultat , , , ,74 RE:741 Fellesområde pleie og omsorg 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,26 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon ,6 11, , ,66 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 2, , 1 1, 24, 4 Overføringer ,12,, ,89 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,51, ,69 Sum driftsutgifter , , , ,5 7 Refusjoner ,4,, ,53 8 Overføringer,,, -1, 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,64,, ,51 Sum driftsinntekter ,4,, ,4 Netto driftsresultat , , , ,46 RE:75 Omsorgstjenesten for funksjonshemmede 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,8 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,6 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , 2 85, ,36 4 Overføringer , , , ,66 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,13, ,88 Sum driftsutgifter , , , ,76 6 Salgsinntekter , , , ,91 7 Refusjoner , , , ,15 8 Overføringer -15, -18, -18,, 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -6,,, ,88 Sum driftsinntekter , , , ,94 Netto driftsresultat , , , ,82 Årsregnskap 28 Side 23 av 111

24 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:76 Helse og rehabiliteringstjenesten 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,12 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,76 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,4 4 Overføringer , , , ,39 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,54, ,35 Sum driftsutgifter , , , ,2 6 Salgsinntekter , , , ,6 7 Refusjoner , , , ,3 8 Overføringer -35, , ,, 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,84,, ,2 Sum driftsinntekter , , , ,83 Netto driftsresultat , , , ,19 RE:771 NAV - kommune 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,45 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,18 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , 1 33, ,73 4 Overføringer , , , ,45 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,33 6 3, ,34 Sum driftsutgifter , , , ,15 6 Salgsinntekter , , , ,65 7 Refusjoner , , , ,57 8 Overføringer , -25, -25, , 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,37 Sum driftsinntekter , , , ,59 Netto driftsresultat , , , ,56 RE:772 Levekår og sosialmedisinske tjenester 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,22 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , 1 185, ,76 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 76 62,36,, ,79 4 Overføringer ,11 51, 51, ,41 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,34, ,34 Sum driftsutgifter , , , ,52 6 Salgsinntekter ,5,, , 7 Refusjoner , , -3 25, , 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,8-3, -3, ,8 Sum driftsinntekter , , -3 55, ,8 Netto driftsresultat , , , ,72 Årsregnskap 28 Side 24 av 111

25 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:8 Kommunalteknikk 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,58 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,51 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,69 4 Overføringer , , 3 627, ,6 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,85 Sum driftsutgifter , , , ,69 6 Salgsinntekter , , , ,76 7 Refusjoner , , -4 69, ,54 8 Overføringer , , , ,92 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner,,, , Sum driftsinntekter , , , ,22 Netto driftsresultat , , , ,53 RE:83 Larvik brannvesen 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,5 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,57 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , 2 8, 2 8, , 4 Overføringer 425 6, , , ,46 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,1 17, ,2 Sum driftsutgifter , , , ,1 6 Salgsinntekter , , , ,68 7 Refusjoner , , , ,26 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner,,, ,5 Sum driftsinntekter , , , ,44 Netto driftsresultat , , , ,66 RE:84 Arbeid og kvalifisering 1 Lønn og sosiale utgifter , , , ,7 1 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,29 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,5,, , 4 Overføringer , , , ,42 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,32, ,76 Sum driftsutgifter , , , ,17 6 Salgsinntekter , , -6 96, ,88 7 Refusjoner , , , ,78 8 Overføringer , -52 5, -52 5, -59 5, 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,, ,38 Sum driftsinntekter , , , ,4 Netto driftsresultat , , , ,13 Årsregnskap 28 Side 25 av 111

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Årsregnskap 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side Kommentarer til regnskapet 3-20 Hovedoversikter 21-24 Driftsregnskap 25-26 - Driftsregnskap pr. resultatenhet 27-42 Investeringsregnskap 43-44 - Investeringer

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer