Dato: revidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015"

Transkript

1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN I medhold av 12-7 og i plan- og bygningsloven av nr. 71 har Sandnes bystyre vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser i møte xx.xx.xxxx som sak xxxx/xx. Dato: revidert FORMÅL MED PLANEN Formålet med planforslaget er å legge til rette for næringsvirksomhet med tilhørende funksjoner innenfor det angitte planområdet på Vagle. Området reguleres til følgende formål: BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl 12-5, nr. 1) Industri/Lager SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl 12-5, nr. 2) Kjøreveg Fortau Gang- og sykkelveg Annen veggrunn tekniske anlegg GRØNNSTRUKTUR (pbl 12-5, nr. 3) Vegetasjonsskjerm HENSYNSSONER (pbl 12-6) Frisikt Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) BESTEMMELSESOMRÅDER (pbl 12-7) Bestemmelsesområde Anlegg- og riggområde

2 2.0 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 2.1 Generelt Tiltak knyttet samferdselsanleggene KV8, KV9, KV10, KV11, KV13 og KV14 i områdeplanen skal være gjennomført før det gis brukstillatelse innenfor planområdet Fv. 505 mellom Skjæveland og Foss-Eikeland skal være tatt i bruk før det gis brukstillatelse innenfor planområdet Nødvendig overordnet infrastruktur knyttet til planområdet skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse innenfor planområdet Nødvendige tiltak knyttet til overvannshåndtering i planområdet skal være gjennomført før det gis brukstillatelse innenfor planområdet Det skal utarbeides en plan for håndtering av masser innenfor planområdet før det kan gis igangsettingstillatelse. Slik plan må beskrive bruk av matjord fra planområdet i andre jordbruksområder Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet må være innløst før det kan gis byggetillatelse Samtidig med opparbeidelse av kjøreveger, skal tilhørende gang- og sykkelstier og fortau opparbeides Senest samtidig som utbygging av felt IL2 skal eksisterende jærhus flyttes til egnet tomt utenfor planområdet. Flytting av jærhus skal skje i samråd med byantikvaren i Sandnes og settes opp i minst samme stand som det har i dag Før iverksetting av tiltak i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger i henhold til bestemmelser i FELLESBESTEMMELSER 3.1 Støy Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, Rundskriv T-1442/2012, samt kommunale retningslinjer (jf. miljøplanen) skal legges til grunn for gjennomføring av reguleringsplanen. Nedre grenseverdi for gul sone skal skjerpes med 5 db Ved søknad om byggetillatelse for bygg skal det dokumenteres tilfredsstillende støyforhold. Tilfredsstillende støyforhold i Vagleskogen skal dokumenteres Eksisterende boliger i områdeplanen for Vagle næringsområde er i utgangspunktet planlagt revet. Det aksepteres 5 db lempeligere krav ved disse boligene enn ved boliger som ikke skal rives.

3 3.2 Tomtedelingsplan Innenfor IL1-1, IL1-2 og IL2 kan arealet oppdeles og utformes etter den enkelte bedrifts behov. Slike justeringer skal gjennomføres i forbindelse med søknad om byggetillatelse. Det skal da utarbeides en tomtedelingsplan for det aktuelle delfelt. Som minimum skal det da dokumenteres: avkjørselsforhold, parkering, terrengbehandling, beplanting, gjerder over 1,5 meter høyde, plassering av søppeloppbevaring og innretninger som er søknadspliktige iht. plan- og bygningsloven. 3.3 Krav til byggesøknad Ved søknad om byggetillatelse skal det utarbeides situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser avkjørselsforhold, parkering, terrengbehandling, beplanting, gjerder over 1,5 meter høyde, plassering av søppeloppbevaring og innretninger som er søknadspliktige iht. Plan- og bygningsloven. Det skal utarbeides fasadetegninger som angir høyder og som viser tilstøtende bebyggelse og terreng Avfallshåndtering og overvannshåndtering løses gjennom utomhusplan i byggesak Ved søknad om byggetillatelse skal fasader, snitt og planer vises i målestokk 1:100. Det skal vises fjernvirkning av bebyggelse Tekniske anlegg skal skjermes av bygningsdeler eller innhegning som harmonerer med bygningen ellers Sammen med byggesøknad for terrengarbeid skal det leveres en geoteknisk rapport som tar for seg temaet rasfare, det skal etableres nødvendige sikringstiltak mot eventuell rasfare Dokumentasjon av behovet for sykkelparkeringsplasser skal fremgå av byggesøknad. 3.4 Estetikk Nye bygninger skal tilpasses landskapsmessige særtrekk og tilføreområdet en estetisk merverdi Det skal legges særlig vekt på landskapsvirkning ved utforming av bygg Ved valg av materiale og metode for å ta opp terrengsprang skal lanskapsvirkning vektlegges. 3.5 Parkering All parkering skal skje på egen tomt eller i felles anlegg.

4 3.5.2 Minimum 5 % av parkeringsplassene skal avsettes til bevegelseshemmede, på plasser som ligger nær hoved- og personalinnganger Det skal tilrettelegges for ladestasjoner for elbil. Disse skal utgjøre minimum 5 % av biloppstillingsplassene Det tillates 0,4 parkeringsplasser per 100 m 2 BRA for IL1-1, IL1-2 og IL Sykkelparkering skal etableres i tilknytning til inngangsparti/personalinngang og være opparbeidet før bygget tas i bruk. Sykkelparkeringsplassene skal være overbygget og innelåst og ha tilfredsstillende garderobeforhold. 3.6 Massehåndtering Massetransporten må planlegges og organiseres slik at den er til minst mulig sjenanse og hinder for eksisterende virksomhet Det skal utarbeides en plan for håndtering av masser innenfor hver delfelt før igangsetting av tiltak. Før igangsetting skal det dokumenteres at matjorden benyttes i andre landbruksområder. 3.7 Vann og avløp Ved prosjektering må utbyggingsområdet utformes med flomveier over bakkenivå som sikrer garasjeanlegg (ved 50- års flom) og øvrig bebyggelse (ved 200- årsflom) i og utenfor planområdet. 3.8 Midlertidige løsninger I forbindelse med tiltak innenfor planområdet kan det tillates midlertidige rigg- og anleggsområder i strid med planen, imidlertid ikke innenfor områder der forhold til kulturminner ikke er avklart. 3.9 Tekniske planer Tekniske planer som berører fv. 505 skal oversendes Statens vegvesen til gjennomsyn. 4.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl 12-5, 2. ledd nr. 1) 4.1 Fellesbestemmelser Enkeltelementer som rekkverk, piper, tårn, sjakter, trapperom, og tekniske rom kan etableres over de angitte maksimale byggehøyder. Bygg med funksjoner som krever stor byggehøyde kan tillates over de angitte maksimale byggehøyder Det tillates næring bestående av industri/lager.

5 4.1.3 Ved eventuell terrassering tillates justering i høyder innenfor intervall vist i plankart. Høyde på forstøtningsmur skal ikke overstige 6 meter Alt bygningsareal under og over bakken inklusiv innendørs parkeringsareal skal regnes med i BRA. Alt tomteareal innenfor netto tomt legges til grunn for utnyttelsen. Innendørs parkeringsareal kan ikke benyttes som grunnlag for beregning av parkeringsbehovet Lagring på den ubebygde del av tomten skal godkjennes av kommunen. Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det redegjøres for behov for utelagring. Herunder hva som skal lagres og i hvilket omfang. Visuelt inntrykk skal hensyntas i forbindelse med utelagring Hver bedrift må avsette tilstrekkelig trafikkareal (atkomstveg, manøvreringsareal, oppstillingsplasser og parkeringsplasser) som er nødvendig for driften på eget område Det tillates satt opp nødvendige nettstasjoner innenfor hver enkelt delfelt. Nettstasjonen skal ha direkte atkomst hele døgnet og ha tilfredsstillende ventilasjonsforhold. Nettstasjon kan også kombineres med industribygg etter godkjenning av strømleverandør. 4.2 Delfelt IL Det er angitt 1 hovedatkomst for delfeltet fra KV8 i nord. Hvis planområdet deles opp i flere tomter, tillates det flere parallelle atkomster til planområdet Angitt planeringshøyde på bakkeplan er angitt på plankartet Tillatt utnyttelsesgrad for delfeltet er vist på plankartet Maksimal byggehøyde er satt til kote Delfelt IL Det er angitt 1 hovedatkomst for delfeltet fra KV8 i nord. Hvis planområdet deles opp i flere tomter, tillates det flere parallelle atkomster til planområdet Det er lagt til rette for flere mindre tomter innenfor delfelt der hver enkelt tomt får atkomst via KV Angitt planeringshøyde på bakkeplan er angitt på plankartet, med mulighet for terrassering Tillatt utnyttelsesgrad for delfeltet er vist på plankartet Maksimal byggehøyde er satt til kote + 50.

6 4.4 Delfelt IL Det er angitt 3 atkomster for delfeltet fra tilstøtende samleveger. Hvis planområdet deles opp i flere tomter, tillates det flere parallelle atkomster til planområdet Angitt planeringshøyde på bakkeplan er angitt på plankartet Tillatt utnyttelsesgrad for delfeltet er vist på plankartet Maksimal byggehøyde er satt til kote SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl 12-5, 2. ledd nr. 2) 5.1 Veg Høyde på kjøreveg fastsettelse i teknisk plan. Konsekvenser for tilgrensende arealer skal belyses Hvis delfelt IL1-2 utvikles som en tomt, kan kjøreveg f_kv1 erstattes med atkomst fra KV8 i nord. 5.2 Fortau Fortau skal oppføres med minimum 2,5 meters bredde. Fortau opparbeides samtidig med tilstøtende kjøreveg. 5.3 Gang- og sykkelveg Gang- og sykkelveger er angitt på plankartet. Disse skal ha minimum 3 meter asfaltert bredde. 5.4 Annen veggrunn tekniske anlegg Innenfor annen veggrunn tillates det plassert grøntanlegg og tiltak for håndtering av overvann, kommunaltekniske ledningsanlegg og kabler. 6.0 GRØNNSTRUKTUR (pbl 12-5, 2. ledd nr. 3) 6.1 Vegetasjonsskjerm Område regulert til vegetasjonsskjerm skal ha et 3 meter flatt areal mot kjøreveg/gangareal (mindre enn 1:10 stigning). Utover dette flate arealer kan området benyttes å ta opp høydeforskjell som skråning eller natursteinsmur I vegetasjonsskjermene skal det etableres variert beplantning i tråd med formingsveileder for grøntanlegg.

7 7.0 HENSYNSSONER (pbl 12-6) 7.1 Frisikt I områder regulert til frisikt skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter over tilstøtende veiers nivå. 7.2 Høyspenningsanlegg Det må innhentes gravemelding fra netteier før gravearbeider kan igangsettes Parkering av kjøretøy og utelagring tillates opp til kote Det tillates ikke arbeid med maskin eller løfteoperasjoner under linjen. 8.0 BESTEMMELSESOMRÅDER (pbl 12-7) 8.1 Anlegg og riggområde Dette området tillates brukt som anlegg- og riggområde for bygging av fv 505. Det må ikke gjøres tiltak som hindrer at området kan brukes til det. 8.2 Utgraving kulturminner For bestemmelsesområde #1-1 (deler av id ) gjelder følgende: Før iverksetting av tiltak i henhold til plan skal det foretas arkeologisk utgraving av de berørte automatisk fredede kulturminner, id i planområdet For bestemmelsesområde #4-1 (deler av id ) gjelder følgende: Før iverksetting av tiltak i henhold til plan skal det foretas arkeologisk utgraving av de berørte automatisk fredede kulturminner, id i planområdet. Ytterligere rekkefølge for utgraving av id avklares av tiltakshaver i samråd med Arkeologisk museum, UiS og Riksantikvaren For bestemmelsesområde #5-1 (deler av id ) gjelder følgende: Før iverksetting av tiltak i henhold til plan skal det foretas arkeologisk utgraving av de berørte automatisk fredede kulturminner, id i planområdet. For å forhindre skader på kulturminner under anleggsarbeidet må det foretas sikring i form av inngjerding av ikke undersøkte automatisk fredede kulturminner. Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltakene skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskningen kan fastsettes.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN OSLO KOMMUNE, Byrådsavdelingene REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN Som vedtatt av Oslo bystyre 27.08.2003, sak 274 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Tilrettelegge for Forsvarets utvikling og drifting av Kampflybase og andre forsvarsanlegg.

Tilrettelegge for Forsvarets utvikling og drifting av Kampflybase og andre forsvarsanlegg. OMRÅDEREGULERING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON REGULERINGSBESTEMMELSER [dato] 1 FORMÅL MED PLANEN Tilrettelegge for Forsvarets utvikling og drifting av Kampflybase og andre forsvarsanlegg. Innenfor planområdet

Detaljer

1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal

1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal BØ KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR EVJUDALEN Dato: 31.1.11 Kommunestyrets godkjenning: 31.1.11 1 GENERELT 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til: BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl.

10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 102135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 1medhold av 26 og 27 i Plan- og bygningsloven av 01.07.1986 nr. 71 har Sola

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 30.01.2013, senest endret 08.04.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 30.01.2013, senest endret 08.04.2014. Byplankontoret Planident: r20100088 Arkivsak: 11/44867 Litlgråkallen-Kobberdammen-Fjellsætra, områderegulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 05.05.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer