Stiftelsen Bergensklinikkene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen Bergensklinikkene"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet Behandling - Forskning - Forebygging - Undervisning Behandlingsdøgn Konsultasjoner 296 Veiledningsoppdrag 137 Mill. Kr Driftsvolum - 98 % Belegg Pasienthenvisninger 57 Kurs Deltakere Undervisningsoppdrag - 34 Kommuneprosjekter - 15 FOU-prosjekt Medarbeidere

2 Stiftelsen Bergensklinikkene 2008 Styre Styreleder Ragnar Tvinnereim Nestleder Olav J. Dreyer Styremedlem Gunn Andersen Styremedlem Lene Bakke Styremedlem Therese Dahl Styremedlem Kjell Haug Styremedlem Finn Konow Jellestad Styremedlem Knut Sundt Rosenlund Styremedlem Anne Berit L. Sandtorv Oppnevnt av: Høgskolen i Bergen Styret Styret Høgskolen i Bergen Ansatte UiB, Medisinsk fakultet UiB, Psykologisk fakultet Bergen Næringsråd Ansatte Verdigrunnlag Alle mennesker er unike og verdifulle med individuelle, kulturelle og samfunnsmessige behov og ressurser Samhandlende medarbeidere og nyskapende miljøer Kunnskapsbasert og løsningsorientert virksomhet Styrets sekretær: Adm. direktør Erling Pedersen Organisasjon Virksomhetsidè: Mestring av Rusproblemer Adm. direktør Erling Pedersen Helse Livsstil Avhengighet Stab Seniorrådgiver Svein Pedersen Administrasjonsavdeling Økonomisjef Sylvia Tøssebro Kompetansesenteravdeling Prosjektsjef Vibeke Johannessen Undervisningssjef Arne Klyve Avdeling klinisk virksomhet Klinikksjef Kari Lossius Forsknings- og dokumentasjonsavdeling Forskningssjef Arvid Skutle Enhet rusmedisinsk kompetanse Kst. Klinikkleder Christian Ohldieck Enhet spesialiserte tjenester Klinikkleder Wenche M. Haga Enhet miljøtjenester Klinikkleder Sigmund Rød Enhet behandlingstjenester Klinikkleder Eva K. Løvaas Stiftelsens formål Gi tilbud om behandling til rusmiddelavhengige og deres pårørende Sørge for faglig utvikling av alle personalgrupper Utvikle nasjonal og internasjonal kompetanse-organisasjon for forebygging og behandling av rusmiddelskader Legge forholdene til rette for faglig og organisatorisk utviklingsarbeid og forskning innen rusbehandling i et nært samarbeid med Universitetet i Bergen (fra Vedtektene) Faggrupper og medarbeidere 9 Leger herav 4 psykiatere og 1 dr.med 3 Barnevernspedagoger 18 Psykologer herav 1 dr.psychol 2 Barnevernsped. med videreutdanning 14 Psykologspesialister 23 Hjelpepl./omsorgsarb./miljøarb./osv 22 Sykepleiere 5 Spesial hjelpepleiere 25 Sykepl. med videreutdanning 1 Helsesportpedagog 19 Vernepleiere 1 Bioingeniør 8 Vernepleiere med videreutdanning 4 Cand. polit 12 Sosionomer 5 Annen akademisk utdanning 4 Sosionomer med videreutdanning 12 Merkantile 2 Fysioterapeuter 17 Støttefunksjon 15 Ekstravakter/helgevakter 221 Medarbeidere totalt 2

3 Styrets årsberetning 2008 Stiftelsen Bergensklinikkene ble etablert 4. januar 1991 som en selvstendig, selveiende stiftelse etter Lov om stiftelser. Nåværende styre trådte i kraft fra 1. januar 2007 etter endring av vedtektene i august Virksomhetsidè og arbeidsområde: Stiftelsen Bergensklinikkene driver forebygging, behandling, undervisning og forskning knyttet til mestring av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet. Stiftelsen Bergensklinikkene bygger på et helhetlig menneskesyn, både i forhold til forståelsen av hvordan rusmiddelskade/rusmiddelavhengighet utvikles, vedlikeholdes og behandles. Verdisynet er forankret i synet på mennesket som unikt og verdifullt, hver og en med sine individuelle, kulturelle og samfunnsmessige behov og ressurser. Stiftelsen Bergensklinikkene ble i 1994 etablert som nasjonalt og regionalt kompetansesenter innen rusfeltet og i et statlig Norgesnett av kompetansesentre forvaltet av Helsedirektoratet. Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen ved Stiftelsen Bergensklinikkene har siden 1997 driftet det nasjonale pasientkartleggingssystemet innen rusfeltet etter oppdrag fra Sirus, (Statens institutt for rusmiddelforskning). Stiftelsen Bergensklinikkene har avtale med Helse Vest RHF om levering av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og er integrert i Helse Vest RHF sitt sørge for ansvar. Avtalen løper frem til Volum på tjenestene Stiftelsen Bergensklinikkene har i sitt 18. år 2009 hatt en fortsatt økende etterspørsel etter de tjenestene stiftelsen leverer innen Behandling, Kompetanseutvikling, Forskning, Dokumentasjon og Undervisning. Kapasitetsutnyttelsen i døgnklinikkene var i 2008 på over 90 %, dette gir behandlingsdøgn. Det ble gjennomført polikliniske konsultasjoner. Avdeling for inntak og koordinering (AIK) hadde henvisninger om tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige, 81 % av henvendelsene ble vurdert å ha rett til helsehjelp. På de fleste områder er etterspørselen etter tjenestene langt større enn kapasiteten til enhver tid noe som er påpekt overfor de enkelte oppdragsgivere. Innen Undervisning gjennomførte Stiftelsen Bergensklinikkene i 2008 en kurskatalog med 21 kurs med 732 deltakere.i tillegg ble det gjennomført over 400 undervisnings-/ veiledningsoppdrag, 30 kommuneprosjekter og 17 forskningsog utviklingsprosjekt. Innen Forskning er det en tilsvarende utvikling med økt antall henvendelser og flere samarbeidspartnere både i universitet og organisasjoner som resulterer i nye prosjekter og oppdrag. I 2008 har Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen hatt 12 løpende prosjekter. Stiftelsen Bergensklinikkene sin internett side er utviklet til å bli en oppdatert kilde for hva som skjer i og rundt Stiftelsen Bergensklinikkene og arbeidsområdene helse, livsstil, rus og avhengighet både internt for de ansatte og i økende grad eksternt for våre samarbeidsparter, pasienter og pårørende. Det sendes regelmessig ut nyhetsbrev fra web-siden til over 800 mottakere i hele feltet. Eiendommer og lokaler Stiftelsen Bergensklinikkene driver sin virksomhet i tre ulike bygg. I Nye Sandviksv. 84 Skuteviken, Avdeling for inntak og koordinering og Avdeling for legemiddelassistert rehabilitering har Stiftelsen Bergensklinikkene leiekontrakt med Blå Kors. I 2008 ble Stiftelsen Bergensklinikkene igjen trukket for retten av Blå Kors Eiendom AS på grunn av ønske om revidering av leiekontrakten. Stiftelsen Bergensklinikkene fikk medhold i både Tingsretten og Lagmannsretten. Blå kors eiendom har anket dommen inn or Høyesterett. Det er ikke avklart om Høyesteretts Kjæremålsutvalg legger saken frem for behandling i Høyesterett. I Vestre Torggate 11(Administrasjonen, Kompetansesenteravdelingen, Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen og Poliklinikken) leier stiftelsen lokaler av Grevstad Eiendommer AS. Stiftelsen Bergensklinikkene leier kontorlokaler i Nedre Slottsgt. 7, Oslo. I 2008 solgte Stiftelsen Bergensklinikkene 4 eneboliger knyttet til eiendommen ved Hjellestadklinikken. Salget ga en gevinst på kr 1,9 millioner. Forsikringer Stiftelsen Bergensklinikkene har forsikringsavtaler med Gjensidige forsikring. Dette gjelder næringslivsforsikring, bygg-, skade-/innbrudd, inventar, utstyr. Personalforsikringer, gruppeliv- og yrkesskadeforsikring, er regulert i avtaler med If Skadeforsikring. Stiftelsen Bergensklinikkene har videre avtale med forsikringsmeklerfirmaet Willis AS for fortløpende vurdering av forsikringsbehov og pris. Pensjonsforsikringer for ansatte er tegnet hovedsakelig i Storebrand Forsikring ASA. Sykepleiere i Stiftelsen Bergensklinikkene er pensjonsforsikret i KLP Forsikring i henhold til Hovedavtalen. Medarbeidere Stiftelsen Bergensklinikkene hadde i årsverk fordelt på 205 personer, 75 % kvinner og 25 % menn. Stiftelsen har et stort, stabilt og bredt sammensatt fagmiljø innen medisin, psykologi, helse- og sosialfag samt samfunnsvitenskapelige fag med følgende sammensetning: 8 legestillinger i klinisk avdeling samt professor i psykiatri knyttet til Kompetansesenteravdelingen. Videre 18 psykologer, 14 psykologspesialister, samt en doktor psychol knyttet til Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen, i tillegg 9 ansatte med annen akademisk utdanning (hovedsakelig samfunnsvitere). Videre 22 sykepleiere, 25 sykepleiere med videreutdanning, 18 vernepleiere, 8 vernepleiere med videreutdanning, 12 sosionomer, 4 sosionomer med videreutdanning, 3 barnevernspedagoger, 2 barnevernspedagoger med videreutdanning, 2 fysioterapeuter, 1 bioingeniør, 1 helsesportspedagog, 23 hjelpepleiere/miljøarbeidere, 5 spesialhjelpepleiere, 12 merkantile, 17 ansatte i støttefunksjoner innen teknisk, renhold, kjøkken. Stiftelsesstyret består av 5 menn og 4 kvinner. Stiftelsen Bergensklinikkene søker aktivt å arbeide for en mer likeverdig fordeling mellom kjønnene i alle stillingskategorier. Lønnsmessig likeverdighet tilstrebes. Strategiplan Stiftelsen Bergensklinikkene har utarbeidet Strategiplan for med utgangspunkt i visjon Mestring av rusproblemer med følgende hovedmål: Tilgjengelige og brukervennlige tjenester Spesialisert, differensiert og integrert behandling Kompetanse-, forsknings- og utviklingsarbeid Informasjon, kommunikasjon og omdømme Effektiv organisering, drift og kontinuerlig forbedringsarbeid Brukerutvalg Stiftelsen Bergensklinikkene etablerte i 2006 Brukerutvalg. Brukerutvalget er sammensatt av medlemmer fra seks ulike bruker- og pårørende organisasjoner/tiltak, tre frittstående medlemmer, samt tre ansatte i Stiftelsen Bergensklinikkene. Brukerutvalget har hatt 5 møter i Oppgavene for Brukerutvalget har vært å være orientert om ulike sider ved driften av Stiftelsen, være hørings- og rådgivende instans for administrerende direktør i saker som gjelder pasientrettet virksomhet, gi innspill til kvalitetsarbeidet og informere om utvalgets arbeid til pasienter, pårørende, samt deres organisasjoner. I 2008 har Brukerutvalget bl.a. behandlet saker som gjelder endret organisering av den kliniske 3

4 virksomheten, etablering av Pasientutvalg på Hjellestad, omorganisering av driften i Skuteviken og Stiftelsen Bergensklinikkene sitt arbeid i forhold til pårørende. Kvalitetssikring Stiftelsen Bergensklinikkene har i 2008 prioritert kompetansehevende tiltak som et viktig element i kvalitetssikring av virksomhetens tjenester. Fokus i 2008 har vært knyttet til kvalitetssikring av det behandlingsfaglige i forbindelse med omorganisering av den kliniske delen av virksomheten. Det føres løpende registrering av situasjoner/hendelser som kommer inn under betegnelsen skademeldinger. I 2008 var det registrert 7 slike hendelser, de fleste av disse er knyttet til vold/trusler fra pasienter til ansatte. Stiftelsen Bergensklinikkene hadde en total sykefraværsprosent i 2008 på 6.0. Stiftelsen Bergensklinikkene har inngått avtale med arbeidstakerorganisasjonene og NAV om inkluderende arbeidsliv. Styrets arbeid Styret har i sitt arbeid i 2008 hatt prioritet på følgende saker: o Økonomi oppfølging av regnskap og sikring av betryggende egenkapital o Rettssak med Blå Kors Eiendom AS vedrørende revidering av leieavtale for Nye Sandviksv. 84 o Bestilling 2008 Helse Vest RHF o Strategiplan for Stiftelsen Bergensklinikkene o Pensjonsavtaler for ansatte i Stiftelsen Bergensklinikkene Årsresultatet viser et underskudd på , som foreslås overført til udekket tap. I resultatet er det inntektsført gevinst ved salg av boliger på Hjellestad, samt andre engangsposter med til sammen kr 2,7 millioner. Omsetningen i stiftelsen økte fra Kr mill. i 2007 til Kr. 133,9 mill. i I Stiftelsen Bergensklinikkene sitt årsregnskap for 2008, er det lagt til grunn de økonomiske forutsetningene som følger av veiledning til pensjonsforutsetninger utarbeidet av Norsk Regnskapsstiftelse. Stiftelsen skal fortsatt ha fullt fokus på kostnadsoptimaliserende tiltak. Stiftelsens likviditetsbeholdning pr var Kr. 15,2 mill. som vurderes som tilfredsstillende. Herav utgjør bundne skattetrekksmidler kr 3,1 mill Stiftelsens kostnader til forskning og utvikling har vært kostnadsført løpende. Virksomhetens bransje medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Honnør til ansatte Styret gir honnør til alle ansatte i stiftelsen for stort engasjement og flott innsats i Inntekter 2008: NOK mill. 79,0 % 9,0 % 4,5 % 2,0 % 3,5 % 2,0 % Helse Vest RHF, driftstilskudd Statlig tilskudd, Kompetansesenter Prosjektinntekter Kurs- /undervisningsinntekter Refusjoner/egenbetaling poliklinikk Andre inntekter Kostnader 2008: NOK mill. 12,3 % 2,0 % Lønn og arbeidsgiveravgift 4,2 % Pensjonskostnader 12,5 % 11,2 % 57,8 % Medisinkostnader Driftskostnader bygg Øvrige driftskostnader Avskrivninger MNOK 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000 12,213 Pensjonskostnader 2008 Budsjetterte pensjonskostnader ,208 Aktuarberegning pr ,995 Uforutsette pensjonskostnader 2008 Regnskap I henhold til Regnskapslovens 3-3 er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. 4

5 Stiftelsen Bergensklinikkene 2008 Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen Stiftelsen Bergensklinikkene har som en av få rusinstitusjoner i landet en egen Forsknings- og dokumentasjonsavdeling. Finansieringen er hovedsaklig gjennom eksterne midler, herunder Norges Forskningsråd, det regionale forskningssenteret KorFor, og andre statlige og kommunale instanser. Fokuset har vært på både kliniske og forebyggende prosjekter, og involvert både alkohol- og rusvaner, og spilleproblemer. Prosjektene har skjedd i nært samarbeid med vår kompetansesenter, med avdeling for klinisk virksomhet og med andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Kompetansesenter Rus - Region Vest - Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene har fra 1994 vært etablert som et nasjonalt og regionalt kompetansesenter innen rusfeltet for Hordaland og Sogn & Fjordane med oppdrag fra, og finansiert av, Helsedirektoratet. Hovedoppdrag: Kompetanseutvikling innen rusfeltet i kommuner og i spesialisthelsetjeneste. I 2008 særlige oppdrag knyttet til Regjeringens Nasjonale Opptrappingsplan for rusfeltet. Oppdraget løses i samarbeid med blant annet Fylkesmennene og kommunene i Hordaland og i Sogn & Fjordane, Helse Bergen, Helse Førde, Høyskolene i regionen, Universitetet i Bergen, BUF-etat og bydeler i Bergen. (Årsrapport for Kompetansesenteret på Avdeling klinisk virksomhet Vurderings-, behandlings- og utredningstilbudene i Stiftelsen Bergensklinikkene er organisert innen Avdeling klinisk virksomhet. Stiftelsen Bergensklinikkene har avtale med Helse Vest RHF om å utføre vurdering, utredning og behandling for personer med avhengighetsproblematikk knyttet til alkohol, medikamenter, andre narkotiske stoffer, ulike former for pengespill eller annet. Alle behandlingstilbudene i Stiftelsen Bergensklinikkene er kjønns-spesifikke; det vil si at det er egne tilbud og avdelinger for henholdsvis kvinner og menn. Det gis også tilbud til pårørende Ny organisering av klinisk virksomhet I 2008 har det vært utviklet, og satt i drift, en total omlegging av all klinisk rettet virksomhet. Gjennom ny organisering har det vært lagt vekt på å: o Tilpasse behandlingen optimalt til den enkelte pasient o Fortløpende vurdere ressursutnyttelsen mellom polikliniske tjenester og døgnbehandlingstjenester o Samordne tjenestene i forhold til kommunale tjenester o Samordne tjenestene i forhold til andre deler av spesialisthelsetjenesten Tverrgående organisering av behandling for alle eler av den kliniske virksomheten o Pasientansvarlig (lege/psykolog) følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet o Alle behandlings- og utredningstilbud - kjønns-spesifikke o Egne tilbud for unge i alle faser av behandlingsforløpet o Utvikling av behandlingsmetoder på kunnskap om effekt av tiltak og tilpasset nye behov o Spisskompetanse, utredning, behandling, individuelt og gruppe Tilby sammenhengende behandling uavhengig av behandlingsform o Større og mer sammenhengende enheter for døgn- og dag/poliklinisk behandling o Felles fagressurser og bruk av disse på tvers av enhetene o Terapeuter følger pasientene gjennom behandlingen/enhetene o Styrke medisinsk behandling o Behandlingsteam for de mest krevende pasientene Enhet miljøtjenester o Avrusning-, utredning- og videre døgnbehandlingstilbud for pasienter som har skadelig rusmiddelbruk/rusmiddelavhengighet til alkohol, medikamenter og illegale rusmidler o Individuell vurdering av oppholdsvarighet Enhet behandlingstjenester o Poliklinisk behandlingstilbud for kvinner og menn over 18 år o Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) for aldersgruppen år o Behandlingstilbud til inneliggende pasienter Enhet spesialiserte tjenester o Poliklinisk vurderingsenhet for pasienthenvisninger til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (AIK) o Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - behandlingstilbud til opiatavhengige o Gruppetilbud til foreldre, voksne barn av rusmiddelavhengige og pårørende til rusmiddelavhengige Enhet rusmedisinsk kompetanse o Medisinsk faglig behandling til alle pasienter o Utvikling av det rusmedisinske arbeidet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet 5

6 Vestre Torggate BERGEN - Telefon: Fax: Stiftelsen Bergensklinikkene invitert med åtte presentasjoner på ICAA-konferanse Bergensklinikkene var invitert til å gi åtte presentasjoner på årets internasjonale ICAA-konferanse "Empowerment for Praticioners" i Kypros november. Sju presentasjoner i ulike fagseksjoner og en presentasjon i plenum på konferansen. Randi Abrahamsen, Ørjan Kramer, Eva Løvaas, Aino Lundberg, Sonja Mellingen Gerd Helene Irgens og Solveig Storbækken ga presentasjoner i fagseksjonene mens Kari Lossius var invitert til å gi sin presentasjon i plenum. Konferansen var den 51 i rekken av internasjonale konferanser i ICAA sin regi. Cecilie Schou Andreassen: Fanget av jobben Du er sannsynligvis arbeidsnarkoman hvis jobben går på bekostning av sosialt liv, familie og andre aktiviteter, hvis du fokuserer på arbeid selv når du ikke er på jobb, og arbeider utover det som er forventet eller nødvendig for egen økonomi, krav eller behov. Hva skjer når den grenseløse personen trer inn i det moderne og grenseløse arbeidslivet? Noen mener at dette er ødeleggende for helse. (Cecilie Schou Andreassen, psykolog, doktorgrads-stipendiat, Det psykologiske fakultet, UiB. Klinisk psykolog, Stiftelsen Bergensklinikkene Seniorkonsulent, Right Management / Kronikk BT) Arne Klyve: Hva er god hjelp? Hvilken kunnskap bygger vi våre tjenester på? Undervisningssjef Arne Klyve åpnet sin presentasjon under Fagrådets Nasjonale Fagkonferanse i Bergen 15. oktober med følgende Kunngjøring:"Jeg prøver ikke å fremstå som nøytral eller objektiv i det som kommer, vel vitende om at det finnes ingen apolitisk eller ikke- ideologisk tilnærming i rusfeltet. Selv de som arbeider med ren metodeutvikling må huske at disse også er med å styre vår fortolkningsramme. I valg av tema, fokus og begrepsbruk vil det alltid ligge en ideologisk/verdimessig dimensjon." Eva Løvaas: Norske erfaringer på internasjonal ADHD- og ruskonferanse i Spania Klinikksjef Eva Løvaas presenterte erfaringer fra arbeidet i Stiftelsen Bergensklinikkene med ADHD og rusmiddelbruk under en internasjonal konferanse om teamet i Barcelona 18. september. Foruten presentasjonene fra Bergensklinikkene var det ulike presentasjoner med fokus fra USA, Australia, Europa generelt samt fra Spania. Nytt europeisk studie om ADHD blant rusmiddelavhengige Stiftelsen Bergensklinikkene deltar i studiet som er planlagt gjennomført i samarbeid med 14 sentra i Sverige, England, Sveits, Bulgaria, Nederland, Frankrike, Spania, Belgia, Tyskland, Italia, USA, og Australia. Omtrent 6000 pasienter er planlagt å inngå i studiet, som ble offisielt igangsatt i Barcelona 19. september.under det 5. møte i The international Collaboration on ADHD and Substance Abuse (ICASA) som Stiftelsen Bergensklinikkene er medlem av. De første resultatene fra studiet vil foreligge i Randi Knoff: Når en rusavhengig dør, gjøres det ikke nok for å finne dødsårsaken Utrykninger til overdoser skjer daglig i Bergen. I fjor omkom tolv av overdoser. På ti år døde det 2316 personer av overdose. Dette gjelder perioden 1997 til Når en rusmiddelavhengig dør, gjøres det ikke nok for å finne dødsårsaken, mener Randi Vartdal Knoff ved kompetansesenteret til Bergensklinikkene (Bergensavisen) Jens Ramfjord: Respekt for mennesket! Til dem som har et for snevert økonomisk perspektiv på helse: Det lønner seg på sikt, menneskelig, men også rent økonomisk, å gi en grundig, lydhør og omsorgsfull hjelp. Det er en påstand! BRUKERNE AV HELSEVESENET vil alltid trenge mer enn bare piller, penger, tekniske løsninger, korte konsultasjoner og hastverkspreget hjelp m.m. Mennesker i en sårbar situasjon trenger å bli sett og lyttet til. Jens Ramfjord, psykologspesialist og jobber til daglig i Bergensklinikkene (BT) 6

7 Kronikk: Lagspill og dragkamp SÅ VAR SKOLEFERIEN over, og mange foreldre puster lettet ut over å kunne sende barna sine tilbake til en skole de på tross av mye negativ medieomtale, er svært fornøyd med. Ja, for det er de! Foreldres deltakelse i skolearbeidet beskytter barna. Bergensklinikkene har invitert 46 skoler til rådslagning om hvordan foreldre og skole kan samarbeide bedre om barnas fremtid. Kronikk av psykologspesialist Sonja Mellingen (BT) Kari Lossius: Rusfeltet er et felt som har vært kjønnsløst Rusfeltet er et felt som har vært kjønnsløst. Med det mener jeg at det har vært snakket om ruspasienter, uten at det har vært fokus på at kvinnelige og mannlige pasienter kan ha ulike behov. Det er mest effektivt og skånsomt med kjønnsdelt rusbehandling for kvinner. Likevel benyttes det ikke, forteller psykolog Kari Lossius.(KILDEN Sigmund Karterud: Mentalisering handler om å forstå seg selv og andre «Mentalisering«kalles evnen til å navigere i eget og andres sinn. Et dårlig kompass kan føre til misforståelser og flokete følelser. Det knusktørre ordet "mentalisering" er mer spenstig enn det høres ut. Mentalisering handler om å forstå seg selv og andre sier professor Sigmund Karterud Ullevål sykehus og Stiftelsen Bergensklinikkene i et intervju i Aftenposten. Fagartikkel: AD/HD og coaching - rom for vekst Vi har en drøm om at rusmiddelavhengige med ADHD i fremtiden får tilbud om tett individuell oppfølging med fokus på mestring av dagliglivets utfordringer ved det å leve med ADHD. Vår erfaring med coaching er at det absolutt er en metode som innehar positive verktøy og matcher behov hos rusmiddelavhengige med ADHD.skriver avdelingsleder Therese Dahl Stiftelsen Bergensklinikkene sammen med medforfatterne Anne -Berit Løw Sandtorv og Marianne Oftedahl i siste nummer av Fontene. Blå Kors trekker Bergensklinikkene enda en gang for retten Det er vanvittig at to ideelle organisasjoner skal bruke så mye ressurser og energi på å krangle om dette, sier administrerende direktør Erling Pedersen i Stiftelsen Bergensklinikkene. Da saken var oppe i Bergen tingrett i januar 2008 tapte Blå Kors på alle punkter og ble i tillegg dømt til å betale Bergensklinikkene saksomkostninger. Blå Kors opprettholder kravet om å få endret leieavtalen. Det vil i så fall bety at Bergensklinikkene mister de rettighetene avtalen i dag gir for drift i bygget. (BT) Sigmund Rød: Vil ha rusklinikk for unge - Vi ønsker oss en egen ungdomsklinikk i et helt nytt bygg på tomten vår på Hjellestad, sier Sigmund Rød ved Hjellestadklinikken, Stiftelsen Bergensklinikkene. PLANEN ER KLAR: Allerede i et par år har han og Bergensklinikkene jobbet for å få på plass en egen klinikk for unge fra 18 til 24 år. I dag er drøyt ti prosent av pasientene ved Hjellestadklinikken under 24 år. Erik Iversen: Drikker og røyker elevene mer eller mindre enn for to år siden? 5000 elever i Bergen skal delta i landets største rusundersøkelse. Drikker de mindre? - Det blir veldig spennende å se om trenden fortsetter fra Siden 1999 har vi sett at det er færre som røyker, færre som bruker cannabis og færre som har vært tydelig beruset, sier prosjektleder og seniorpsykologspesialist Erik Iversen ved Stiftelsen Bergensklinikkene (BT) Stiftelsen Bergensklinikkene styrker arbeidet med pårørende Stiftelsen Bergensklinikkene ved kompetansesenteret er tildelt prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å styrke arbeidet med pårørende til rusmiddelavhengige. Stiftelsen Bergensklinikkene har over flere år gitt tilbud til partnere, foreldre, søsken, voksne barn av rusmiddelpasienter. Prosjektet har som mål å utvikle kunnskap og metodikk; hvordan nå fram til familiemedlemmer og hvordan gi dem best mulig hensiktsmessig hjelp. Wenche Haga: Bekymret for Subutex-turene VI ER BEKYMRET fordi det kommer mer Subutex på markedet. Vi ser ikke bort fra at noen får en mer stabil hverdag i perioder. Men noen selger Subutex videre, andre ruser seg. Det viktige er at Subutex blir brukt i behandling og rehabilitering, sier klinikksjef Wenche Haga i Stiftelsen Bergensklinikkene. (Kommentar i BT til turer utenlands for Subutex utenom LAR-systemet) 7

8 Resultater % % uker 14 døgn 57 døgn døgnbehandlingsplasser kapasitetsutnyttelse/belegg behandlingsdøgn polikliniske konsultasjoner pasienthenvisninger rett til nødvendig helsehjelp pasienter på venteliste pr ventetid pr gjennomsnittlig behandlingstid - døgnavrusning gjennomsnittlig behandlingstid - utredning og % 83 % 75 % 25 % 53 % 22 % behandlingsopphold pasienter i legemiddelassistert rehabilitering pr tvangsavrusningsdøgn pasienter fra Helseregion Vest pasienter fra Hordaland fylke pasienter bor i Bergen kommune pasienter under 30 år pasienter mellom 30 og 50 år pasienter over 50 år behandling Sammenlignet med 2007 sank ventetiden i 2008 for de fleste behandlingsformene Pasientene fortsetter å bli overveiende yngre Hje lle st a d S kut e vike n P oliklinikke n LAR S pille a vhe ng. Prosent 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 11 % 12 % 30 % 27 % 26 % 20 % 22 % 22 % 14 % 12 % 2 % 2 % % må ne d Narkotika fortsetter å øke som mest brukte rusmiddel for pasienter før behandlingsstart Økende andel pasienter på trygd og sosialhjelp (2007-tall i parantes) Narkotika 56 % Alkohol 44 % Alkohol Narkotika Sosialhjelp 24% (26%) Arbeidsinntekt 13% (15%) Annet 6% (8%) Arbeidsinntekt Annet Trygd Sosialhjelp Trygd 57% (51%) 8

9 Resultater 2008 Undervisning, veiledning, kurs 203 undervisningsoppdrag 296 veiledningsoppdrag 57 kurs og konferanser 1800 deltakere Lagspill og dragkamp? en undersøkelse om samarbeidet mellom hjem og skole ved 46 skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane og med fokus for undersøkelsen var samarbeidet erfares for foresatte og for skolen. I tillegg til spørreskjemaundersøkelsen ble foreldre av voksne rusmiddelavhengige intervjuet om deres erfaringer med skolen da barna var små. Skulkundersøkelse 2008 Undersøkelse med 108 elever fra ungdomskoler i Bergen, - elever som har en historie med skoleskulk. Mål å fremskaffe supplerende og forhåpentligvis sammenlignbare data til eksisterende tradisjonelle undersøkelser. Studien har skjedd i samarbeid med Bergen kommune, Bufetat i regionen og Universitetet i Bergen. Resultatene blir brukt som grunnlag for det videre arbeid for skulk-prosjektet. Heftet "Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid" oversatt til ungarsk Heftet er skrevet av undervisningssjef Arne Klyve ved Stiftelsen Bergensklinikkene og utgitt første gang med støtte fra Barne- og familiedepartementet i Den ungarske utgaven av heftet er utgitt i samarbeid med Norges ambassade i Ungarn. Føre Var gjennom seks år Føre Var rapportene har målt rustrender Bergen to ganger årlig de siste seks årene. Høsten 2008 ble det rapportert økning i bruk av alkohol, kokain og heroin i Bergen mens det var stabile brukstrender for de fleste andre rusmidler. Føre Var modellen for rustrend-måling som er utviklet av Stiftelsen Bergenklinikkene har fått nasjonal og internasjonal interesse, og ble i 2008 presentert på konferanser i England, Spania og Australia, samt i en internasjonal artikkel om Medikamentbruk. Et av hovedfunnene i Føre Var-rapporten høsten 2007, om økende heroinbruk blant unge, ble utgangspunkt for Utekontakten i Bergen sitt hurtigkartleggingsprosjekt i 2008 om unge med tilknytning til tunge rusmiljøer i Bergen sentrum. Rapporten ble utarbeidet i samarbeid med Stiftelsen Bergensklinikkene Pårørende Brukerundersøkelse voksne pårørende Brukerundersøkelse rettet mot pårørendes behov for hjelpetjenester, med særlig fokus på de som ikke har benyttet seg av slike tjenester. Kursrekke for pårørende Kursrekken bygger på internasjonal forskning om virksomme intervensjoner og har en psykoedukativ tilnærming med fokus på stress, støtte og mestring. Barn av rusmiddelavhengige Brukerundersøkelse blant pasienter i rusbehandling som også er foreldre. Fokus på barnas omsorgssituasjon og pasientenes behov i foreldrerollen. Grunnlag for videre arbeid med foreldrene og deres barn. Bergensklinikkeen har samarbeidet med Bergen barn og foreldresenter, Kalfaret Behandlingssenter, Floenkollektivet og Styve gard. 54 pårørende i gruppebehandling 3 grupper for - voksne barn - partnere - foreldre Prosjekt K ambulerende team Prosjekt K ble etablert etter ulike hjelpeinstansers erfaring med brukere som hadde behov som de formidlet uten at det utløste tilstrekkelig og nødvendig hjelp. Slike situasjoner hadde medført store samhandlingsvansker med ulike hjelpetilbud. I kontakt mellom Stiftelsen Bergensklinikkene og Bergen kommune ble det utvikle et prosjekt der aktuelle pasienters behov bedre kunne ivaretas. Prosjektet ble tildelt midler fra Helsedirektoratet Ungdom og rusmidler Seks rapporter fra kommunene: Bergen, Fitjar, Fusa, Stord, Voss og Årdal. Fem år med Tvil Stiftelsen Bergensklinikkene har i fem år vært medarrangør av Tvilsdagene som har vært arrangert i Oslo, Bergen, København og Berlin. Tvilskonferansen er tverrfaglige forum for faglig påfyll og problematiseringer omkring yrkesutøvelse og samtidsdiagnoser og hvor det søkes å imøtegå tilvante forestillinger om innenfor og utenfor. Gjennom refleksjon, debatt, levende kunstformidling og erfaringstilfang fra kanskje uventet hold er det et mål å legge til rette for at våre valg kan tas på et klokere og mindre forutinntatt grunnlag. Tvilsdagene 2008 ble arrangert i Oslo mai med tittel: Fri adgang til riket. 9

10 Resultater 2008 ADHD og rusmiddelbruk Internasjonal multisenterstudie som involverer tretten rusbehandlingssentra, fra Europa, USA og Australia. ( The EASP study.)teste ut og validere noen av de mest brukte og anerkjente screening og diagnostiske instrumentene for ADHD, og for å se hvordan de egner seg for kartlegging av dobbeltdiagnosen ADHD og rusmiddelavhengighet Nasjonalt dokumentasjonssystem for rusfeltet Stiftelsen Bergensklinikkene har siden april 1997 bistått Rusmiddeldirektoratet, og fra 2001 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), med implementering og drifting av klientkartleggingssystemet (KKS) som en del ev Nasjonalt dokumentasjonssystem for rusfeltet. Klientkartleggingssystemet har bestått av Pasient- og klientkartleggingsskjema, Veiledning til skjema, en arbeidsog referansegruppe bestående av representanter fra de regionale kompetansesentrene og oppdragsgiver, elektronisk programvare for dataregistrering og opptelling, og årlige regionale kurs og brukersamlinger. Stiftelsen Bergensklinikkene har i perioden gjennomført 137 kurs og brukersamlinger fra Karasjok til Kristiansand, med over 3000 deltakere. Behandling av spilleavhengige En sammenlignende studie av et kognitivt, atferdsterapeutisk program og et kort intervensjonsprogram. Kvinner, ledelse og rusmidler Et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom Stiftelsen Bergensklinikkene og Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN). Betydningen av klare foreldreregler Studie om forholdet mellom foreldre og ungdom i forhold til rusmiddelbruk. Samarbeid mellom Kommuner og Stiftelsen Bergensklinikkene, Kompetansesenteret. Positive utkommeforventninger og mestringsforventninger Studie om positive utkommeforventninger til alkoholbruk, og mestringsforventninger til å kunne la være å drikke, som prediktorer for alkoholbruk, beruselse, og uønskete konsekvenser av alkoholbruk. Samarbeid mellom kommuner og Stiftelsen Bergensklinikkene. Psychonaut - WEB SCANNING Europeisk nettverk for avdekking og identifisering av nye narkotiske stoffer på internett. EU-støttet STRATEGIPLAN Prioriterte målgrupper o Unge i aldersgruppen under 23 år o Kvinner - spesielt gravide og kvinner med omsorgsansvar o Pasienter med behandlingsbehov fra andre deler av spesialisthelsetjenesten o Personer med rusrelaterte problemer og som i dag ikke oppsøker behandling o Pasienter med gjentatte behandlingsbehov o Pårørende til personer med rusrelaterte problemer Satsningsområder o Tilgjengelige og brukervennlige tjenester o Spesialisert, differensiert og integrert behandling o Kompetanse-, forsknings- og utviklingsarbeid o Informasjon, kommunikasjon og omdømme o Effektiv organisering, drift og kontinuerlig forbedringsarbeid 10

11 PUBLIKASJONER Abrahamsen R. (2008) Females, substance abuse and group therapy - A gender perspective. Presentasjon på ICAA, Kypros. 2. Bolstad, A., Skutle, A. & Iversen, E. (2008) Does it matter what the parents say? The significance of parental rules and restrictions for the use of alcohol among young teenagers. Presentasjon på nasjonal forskningskonferanse i regi av SERAF/FHI, Vettre. 3. Bu, E.T.H. & Skutle, A.(2008) Treatment of pathological gambling: A comparative study between a cognitive behavioural program and a minimal intervention program. Characteristics of gamblers in treatment. Presentasjon på nasjonal forskningskonferanse i regi av SERAF/FHI, Vettre. 4. Dahl, T., Breistein, H.W., Løvaas, E.K., Aas, E. & Helland, I.G. (2008) Prosjekt K - Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Stiftelsen Bergensklinikkene. Rapport Dahl, T. Sandtorv, A.B.L. og Oftedahl, M. (2008) AD/HD og coaching, Rom for vekst. Fontene, tidsskriftet for sosionomer, verneleiere og barnevernspedagoger, nr Duckert, F., Lossius, K., Ravndal, E. & Sandvik, B. (2008) Kvinner og alkohol. Universitetsforlaget. 7. Flesland, L. & Mounteney, J. (2008): Føre Var Rapport, mai Stiftelsen Bergensklinikkene. 8. Flesland, L. & Mounteney, J. (2008): Føre Var nr 11. Oppsummering. Stiftelsen Bergensklinikkene. 9. Flesland, L. & Mounteney, J. (2008): Føre Var Rapport, november Stiftelsen Bergensklinikkene. 10. Flesland, L. & Mounteney, J. (2008): Føre Var nr 12. Oppsummering. Stiftelsen Bergensklinikkene. 11. Irgens, G.H. (2008) Rusbehandling basert på kjønnsforståelse. Artikkel. Fagbladet for psykiatriske sykepleiere, BIVROST nr. 1, Iversen, E. (2008) Coverage assessment of data collected in the framework of the EMCDDA Treatment Demand Indicator. Final report. Lisbon, Portugal: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. 13. Iversen, E. (2008) Data coverage project: Main results. Presentation at Treatment Demand Indicator expert meeting, Lisbon, Portugal: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.15 th September. 14. Iversen, E. & Knoff, R.V. (2008) Ungdom og rusmidler En undersøkelse i Fusa kommune om bruk av rusmidler på 8. og 10. klassetrinn og på 2. år videregående skole. Bergen: Stiftelsen Bergensklinikkene. 15. Iversen, E. & Knoff, R.V. (2007) Ungdom og rusmidler En undersøkelse i Årdal kommune om bruk av rusmidler på 8. og 10. klassetrinn. Bergen: Stiftelsen Bergensklinikkene. 16. Iversen, E., Lauritzen, G., Skretting, A. & Skutle, A. (2008) Det nasjonale dokumentasjonssystemet innen tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere: Klientkartleggingsdata. rapport for Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning. 17. Iversen, E., Lauritzen, G., Skretting, A. & Skutle, A. (2008) Det nasjonale dokumentasjonssystemet innen tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere: Klientkartleggingsdata. rapport for Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning. 18. Iversen, E., Skutle, A. & Bolstad, A. (2008) Prevalence of substance use in adolescents in western Norway, Paper presented at the10th Nordic Youth Research Information Symposium, Lillehammer, Norway, 13th-15th June. 19. Iversen, E., Skutle, A. & Bolstad, A. (2008) Positive utkommeforventninger til alkoholbruk, og mestringsforventninger til å kunne la være å drikke, som prediktorer for alkoholbruk, beruselse, og uønskete konsekvenser av alkoholbruk. Presentasjon på nasjonal forskningskonferanse i regi av SERAF/FHI, Vettre. 20. Iversen, E., Skutle, A., Bolstad, A. & Knoff, R.V. (2008) Ungdom og rusmidler i Bergen En undersøkelse i Bergen kommune om 8. og 10. klassingers forhold til rusmidler. Bergen: Stiftelsen Bergensklinikkene. 21. Karterud, S. (2008) Mentalisering. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 11: Klyve, A.: Hva er god hjelp? Hvilken kunnskap bygger vi våre tjenester på? Fagrådets nasjonale konferanse 15. oktober Klyve, A.: Verdighet et utdatert begrep? Rus og Samfunn nr. 6/ Leirvåg, S-E., Johannessen, V., Iversen, E. og Skutle, A. (2008) Klientkartlegging Hordaland - Sogn og Fjordane. Stiftelsen Bergensklinikkene, ISBN: Lossius, K. (med flere) (2008) Dobbel diagnose alvorlige psykiske lidelser. Effekt av psykososial behandling. Kunnskapssentert. 25. Lossius, K. (2008) Women, substance abuse and treatment. Presentasjon på ICAA, Kypros. 26. Lossius, K. (2008) Behandling av mennesker med flere lidelser, Presentert, Cuba Almagrostiftelsen. 27. Lossius, K. (2008) Jenter og alkohol Lossius, K. (2008) Moderne psykoterapi, Almagro Spania. 29. Lossius, K., (med flere) (2008) Kronikk, Dagbladet. Snarvei til fortapelse? 30. Lundberg, A. & Skutle, A. (2008) Alcohol, women and the workplace. Presentasjon på ICAA, Kypros. 31. Løvaas, E.K. (2008) Suksessfaktorer i ulike samarbeid. Presentert ved Seksjon for kunnskapsbygging- Nordlandssykehuset. 32. Løvaas, E.K. (2008) Norwegian experience.the importance of integrading assessment and a comprehencive view in the treatment of patients with Substance use disorder and AD/HD. Presentert på konferanse/møte med The International Collaboration on ADHD and Substance Abuse (ICASA), Barcelona. 33. Løvaas, E.K. (2008) Woman and men, substance abuse and AD/HD. Presentasjon på ICAA, Kypros. 34. Mellingen, S, Kronikk, Bergens Tidende, Lagspill og dragkamp 35. Mounteney, J. & Haugland, S. (2008) Results from a multiindicator approach to the surveillance of trends in the illicit use of medicines. International Journal of Drugs Policy. 36. Mounteney, J. & Berg, E.K.U. (2008) Youth, risk and rapid assessment: a new model for community social work assessment? International Journal of Social Work. 37. Mounteney, J. (2008) Outcome evaluation of To Do or Not to Do? Programme. Stiftelsen Bergensklinikkene. 38. Prochazka, H., Bu, E.T,Hellandsjø & Martinsen, E.M. (2008) Alkoholavhengighet og misbruk. I Aktivitetshåndboken: bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling ( ), Helsedirektoratet. 39. Ramfjord, J, Kronikk, Bergens Tidende, Mannen i krise 40. Ramfjord,J, Kronikk, Bergens Tidende, Respekt for mennesket 41. Skutle, A., Løvaas, E.K. & Dahl, T. (2008) Preliminary results and experiences in the European study of the prevalence of ADHD in adult patients referred for treatment of addiction problems: The EASP study. Presentert på konferanse/møte med The International Collaboration on ADHD and Substance Abuse (ICASA), Barcelona. 42. Skutle. A. & Lundberg, A. (2008) Kvinner, ledelse og rusmidler: Et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom Stiftelsen Bergensklinikkene og AKAN. Presentasjon på nasjonal forskningskonferanse i regi av SERAF/FHI, Vettre. 43. Skutle, A., Løvaas, E.K. & Dahl, T. (2008) En beskrivelse av bakgrunn og metode i forbindelse med et europeisk multisenterprosjekt. The EASP study. Presentasjon på nasjonal forskningskonferanse i regi av SERAF/FHI, Vettre. 44. Skutle, A. (2008) Young people s drinking and treatment. Presented at the meeting of the European Working Group Treatment Alcohol Dependence (EWGTAD), Sofia. 45. Storbækken, S. (2008) Addiction in the family the impact on female and male relatives. Presentasjon på ICAA, Kypros 11

12 Avsender: Stiftelsen Bergensklinikkene Vestre Torggt. 11, 5015 Bergen e-post: Tlf.: Sentrum Vestre Torggate Bergen Telefon: Adm. direktør/administrasjon Avdeling klinisk virksomhet Tlf.: Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) - Poliklinisk team Forsknings og dokumentasjonsavdeling Kompetansesenter Rus Region Vest Bergen Skuteviken Nye Sandviksvei Bergen Telefon: Klinikksjef Avdeling klinisk virksomhet - Inntak og koordinering (AIK), Tlf.: Avrusning, kvinner - Avrusning, menn - Poliklinisk team - Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), Tlf.: Rusmedisinsk kompetanse (legetjenesten) Skuteviken tannklinikk Fylkestannlegen i Hordaland, Tlf.: Hjellestad Flyen Hjellestad Telefon: Avdeling klinisk virksomhet - Utredning og behandling, kvinner - Utredning og behandling, menn - Poliklinisk team 1

The International ADHD in Substance use disorders Prevalence (IASP) study

The International ADHD in Substance use disorders Prevalence (IASP) study The International ADHD in Substance use disorders Prevalence (IASP) study Samarbeid med: ICASA (Nederland, Frankrike, Sveits, Spania, Ungarn, Norge, Sverige, Belgia, Australia og USA) Norsk bidrag finansiert

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er unge voksne med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig rus og psykiske

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

MESTRING AV RUSPROBLEMER

MESTRING AV RUSPROBLEMER ÅRSRAPPORT 2007 STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE 1 MESTRING AV RUSPROBLEMER 2863 behandlinger 101% belegg 2853 pasienthenvisninger 9672 konsultasjoner 23 kurs 1354 kursdeltakere 172 undervisningsoppdrag 267

Detaljer

Årsrapport 2009. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet. Behandling Forskning Forebygging.

Årsrapport 2009. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet. Behandling Forskning Forebygging. Årsrapport 2009 Behandling Forskning Forebygging Stiftelsen Bergensklinikkene Undervisning 21 851 behandlingsdøgn 10 891 konsultasjoner 2 600 pasienter 23 kurs/konferanser 1 200 kursdeltakere 400 undervisningsoppdrag

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017 Hva er TSB Del av spesialisthelsetjenesten, på linje med psykisk helsevern og somatikk. Medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud («tverrfaglig

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina.

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina. VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Incognito klinikk og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

Årsrapport 2011 Stiftelsen Bergensklinikkene

Årsrapport 2011 Stiftelsen Bergensklinikkene ift t S se l e en k ik n li k s n ge år r Be 2 0 n e Årsrapport 2011 Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet 2801 23126 9485 211 20 behandlingsopphold 851 behandlingsdøgn

Detaljer

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus Oppdragsgivere / organisering Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS OPPDRAGSBREV NNK- Rus Hovedmål for NNK-Rus Bidra til en kunnskapsbasert praksis både innen forebygging, tidlig intervensjon

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Forord Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 bygger på strategier og tiltak i rusplan 2006-2009,

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 10. Anne Beate Sætrang Oslo universitetssykehus

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 10. Anne Beate Sætrang Oslo universitetssykehus Utviklingsprosjekt: Sikre rusfaglig oppfølging og behandling av pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk innlagt ved akuttmottak og observasjonspost i Oslo universitetssykehus Nasjonalt topplederprogram

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt Nordlandsklinikken Organisasjon Nordlandsklinikken er en seksjon under Avdeling for Rusbehandling, som er en del av Psykisk helse-og rusklinikken

Detaljer

Styresak. Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 104/03 B Dato skrevet: Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Rusreform I og II

Styresak. Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 104/03 B Dato skrevet: Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Rusreform I og II Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 104/03 B Dato skrevet: 28.10.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Rusreform I og II Bakgrunn Regjeringen

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar

Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar Anita Berg Tennøy Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar Nasjonalt topplederprogram November 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helse Midt-Norge

Detaljer

Rusmiddelproblemer. Til pasienter og pårørende. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Rusmiddelproblemer. Til pasienter og pårørende. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Til pasienter og pårørende Rusmiddelproblemer Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Psykisk helsevern Vinderen - Diakonhjemmet Sykehus. 2012. Foto: Stock.xchng. HVA ER RUSMIDDELPROBLEMER? Rusmiddelproblemer

Detaljer

Ytelsesavtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Incognito klinikk og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Incognito klinikk Fagområde: TSB Delytelse Antall plasser Antall

Detaljer

Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder

Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder 1 Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE 9. MAI 2016 RADISSON BLU HOTELL BRYGGEN BERGEN WWW.BERGENSKLINIKKENE.NO PROGRAM 13.30 14.15 MINISEMINARER 09.00 Velkommen til

Detaljer

Barn som Pårørende Bente Hjemdahl,

Barn som Pårørende Bente Hjemdahl, Barn som Pårørende Bente Hjemdahl, 12.11.13 Oversikt Lovgrunnlag, og formål med prosjektet Forskningsspørsmål Bakgrunn for prosjektet Forekomst Utvalg og informanter Rekruttering / intervju Intervju og

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 TSB Avrusing og stabilisering Ambulante og polikliniske tjenester/behandling Utredning/kartlegging

Detaljer

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014 Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Oppdraget mitt: Rus i familien Dialog med barn/unge som pårørende

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Rusreformen noen grunnlagsdata om organisering og finansiering. Øyvind Omholt Alver Anne Line Bretteville-Jensen Oddvar Kaarbøe

Rusreformen noen grunnlagsdata om organisering og finansiering. Øyvind Omholt Alver Anne Line Bretteville-Jensen Oddvar Kaarbøe Rusreformen noen grunnlagsdata om organisering og finansiering Øyvind Omholt Alver Anne Line Bretteville-Jensen Oddvar Kaarbøe SIRUS rapport nr. 2/2004 Statens institutt for rusmiddelforskning Program

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet

Opptrappingsplan for rusfeltet Stjørdal 22.05.17 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Visst nytter det! Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er ungdom med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene.

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Ruskurs for leger. 12.12.2008 Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Organisering/oppdrag MNK-rus mottar årlig oppdrag og finansiering fra Helsedirektoratet.

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Jenter - kvinner og rus. Om å være akkurat passe - om ensomhet om skam om misbruk om usynliggjøring

Jenter - kvinner og rus. Om å være akkurat passe - om ensomhet om skam om misbruk om usynliggjøring Jenter - kvinner og rus Om å være akkurat passe - om ensomhet om skam om misbruk om usynliggjøring 08.10.2014 Gladnyheter fra Bergen resten Færre som røyker av landet, men.. Færre 8. klassinger som drikker

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest. Årsmelding for 2007

Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest. Årsmelding for 2007 Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest Årsmelding for 2007 2 1. Sammensetning av utvalget Det regionale brukerutvalget ble vedtatt opprettet av styret for Helse Vest RHF 27. mai 2002. Sammensetningen

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Quality Grand Hotel Steinkjer 15. - 16. oktober 2009 Hva skal jeg si noe om: Utfordringer innenfor kommunalt rusarbeid Statlige føringer Forslag til

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet. Bergen 14 juni 2016

Opptrappingsplanen for rusfeltet Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet. Bergen 14 juni 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet Bergen 14 juni 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Planen ble vedtatt i Stortinget 28 april 2016

Detaljer

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune Rus og psykisk helse Orientering i Hovedutvalget for helse og omsorg 24.04.2017 side 1 Bakgrunn Kommunen har planlagt tjenestetilbudet med bakgrunn i: Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Sammen om

Detaljer

Prosjekt ungdom og rus

Prosjekt ungdom og rus Oslo kommune Helseetaten Prosjekt ungdom og rus Fride Behrentz Færevaag og Tone Eftedal 07.05.13 Bakgrunn for og formål med prosjektet Ønske om å gjøre noe mer enn medisinsk behandling og observasjon etter

Detaljer

ROP-retningslinjen. Knut Boe Kielland. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. («Nasjonal kompetansetjeneste ROP»)

ROP-retningslinjen. Knut Boe Kielland. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. («Nasjonal kompetansetjeneste ROP») ROP-retningslinjen Knut Boe Kielland Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse («Nasjonal kompetansetjeneste ROP») http://rop.no/ Opplegg Bakgrunner for å lage retningslinjer

Detaljer

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 1 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken Redusere unødvendig og ikke- medisinsk

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Adm. direktør Bård Lilleeng Målene med rusreformen Lettere for personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser

Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser Elektronisk tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser Referanse: 16/32343 Tilbakemelding: Vær

Detaljer

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING av rusmisbruk hos eldre ARTIKKEL Av: Sonja Mellingen, KoRus - vest Bergen og Knut Arne Gravingen, KoRus - Øst I Voss og Gjøvik kommuner er det igangsatt kartlegging av rusforbruket

Detaljer

Hvordan kan vi forstå og tilrettelegge for vanskene til kvinner med blandingsproblematikk?

Hvordan kan vi forstå og tilrettelegge for vanskene til kvinner med blandingsproblematikk? Hvordan kan vi forstå og tilrettelegge for vanskene til kvinner med blandingsproblematikk? Disposisjon Introduksjon Bakgrunnstall Behandling teori og erfaring 3 Forskningen Det er gjort lite forskning

Detaljer

24SJU Delmålsetninger hjelp og øyeblikksomsorg når behovet er der Bidra til bedret helsetilstand, psykisk og fysisk Bidra til økt sosial integrering,

24SJU Delmålsetninger hjelp og øyeblikksomsorg når behovet er der Bidra til bedret helsetilstand, psykisk og fysisk Bidra til økt sosial integrering, MÅLGRUPPE De mest utsatte rusavhengige som ikke i tilstrekkelig grad nås gjennom det ordinære hjelpeapparat Tilgjengelighet: Hele døgnet året rundt Mest utsatt: Rus og alvorlig psykisk lidelse Uten bostedstilhørighet

Detaljer

www.koa-as.no Psykisk Helse

www.koa-as.no Psykisk Helse www.koa-as.no Psykisk Helse KOA Psykisk Helse AS gir et landsdekkende rehabiliterings- og behandlingstilbud for unge og voksne med psykiske vansker og/eller rusproblemer. I møte med pasientens hverdagslige

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

NSH PSYKIATRI OG AVHENGIGHET RUS OG PSYKISK HELSEVERN BEST SAMMEN ELLER HVER FOR SEG

NSH PSYKIATRI OG AVHENGIGHET RUS OG PSYKISK HELSEVERN BEST SAMMEN ELLER HVER FOR SEG NSH PSYKIATRI OG AVHENGIGHET RUS OG PSYKISK HELSEVERN BEST SAMMEN ELLER HVER FOR SEG ORGANISERING I SPESIALISTHELSETJENESTEN HELSEFORETAKENE SOMATIKK RUS OG AVHENGIGET PSYKISK HELSEVERN SOMATIKK PSYK.

Detaljer

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten 23.09. 2014 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører TSB

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

TRU - prosjektet ( )

TRU - prosjektet ( ) TRU - prosjektet (2015-17) Tilgjengelig rusbehandling for ungdom Hentet fra Arbeids- og inkluderingsdept. hjemmeside "Te ka slags nøtte?" 2017 Ståle Sårheim, prosjektleder Rusteamet Ruspoliklinikk ved

Detaljer

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk anne.landheim@sykehuset-innlandet.noinnlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten

Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten Snakker vi myke eller harde pakker her? Hvem er avsender? Sommer 2017 sendte Helsedirektoratet ut høring for ;

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr x 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

HORDALAND IDRETTSKRETS

HORDALAND IDRETTSKRETS Bergen 17.02.09 RAPPORT 2008 Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS og kommunene

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger.

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. Av Familieterapeut Ann-Rita Gjertzen Psykolog Marina Olsen ved Akutt-teamet Psykiatrisk senter for Tromsø og Omegn

Detaljer

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Ruskonferansen 2013, Trondheim 5. mars 2013 Regjeringens mål for en helhetlig rusmiddelpolitikk Å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner,

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Forum for rus og psykisk helse Jarlsberg 17 november 2017

Forum for rus og psykisk helse Jarlsberg 17 november 2017 Forum for rus og psykisk helse Jarlsberg 17 november 2017 TRE KOMMUNER BLIR TIL EN En krevende prosess preget av korte tidsfrister. Top-down prosess. Fagdag for seksjonen, alle komme med innspill til ny

Detaljer

Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Epidemiology, outpatient treatment, and follow-up

Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Epidemiology, outpatient treatment, and follow-up Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Epidemiology, outpatient treatment, and follow-up Odd Martin Vallersnes Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Akuttmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle Oslo, 4.des 2017 Fagdag Omsorg 2020, FMOA - Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver UTFORDRINGSBILDET Kommunale helse-

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre V/Wenche Haga Stiftelsen Bergensklinikkene Albatrossen 13.februar 2008 Medisinsk grunnlag Intens bruk av korttidsvirkende

Detaljer

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Eli Molde Hagen, dr.med., seksjonsoverlege Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Detaljer

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Russeminaret i regi av Komité for helse og sosial i Bergen bystyre 23 februar 2011 Kristian Oppedal Fastlege Fjellsiden-legesenter Ph.d

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. 25 år. Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. 25 år. Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon - faglig samordning av tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer 25 år (1991-2016) Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt www.rusfeltet.no

Detaljer