Stiftelsen Bergensklinikkene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen Bergensklinikkene"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet Behandling - Forskning - Forebygging - Undervisning Behandlingsdøgn Konsultasjoner 296 Veiledningsoppdrag 137 Mill. Kr Driftsvolum - 98 % Belegg Pasienthenvisninger 57 Kurs Deltakere Undervisningsoppdrag - 34 Kommuneprosjekter - 15 FOU-prosjekt Medarbeidere

2 Stiftelsen Bergensklinikkene 2008 Styre Styreleder Ragnar Tvinnereim Nestleder Olav J. Dreyer Styremedlem Gunn Andersen Styremedlem Lene Bakke Styremedlem Therese Dahl Styremedlem Kjell Haug Styremedlem Finn Konow Jellestad Styremedlem Knut Sundt Rosenlund Styremedlem Anne Berit L. Sandtorv Oppnevnt av: Høgskolen i Bergen Styret Styret Høgskolen i Bergen Ansatte UiB, Medisinsk fakultet UiB, Psykologisk fakultet Bergen Næringsråd Ansatte Verdigrunnlag Alle mennesker er unike og verdifulle med individuelle, kulturelle og samfunnsmessige behov og ressurser Samhandlende medarbeidere og nyskapende miljøer Kunnskapsbasert og løsningsorientert virksomhet Styrets sekretær: Adm. direktør Erling Pedersen Organisasjon Virksomhetsidè: Mestring av Rusproblemer Adm. direktør Erling Pedersen Helse Livsstil Avhengighet Stab Seniorrådgiver Svein Pedersen Administrasjonsavdeling Økonomisjef Sylvia Tøssebro Kompetansesenteravdeling Prosjektsjef Vibeke Johannessen Undervisningssjef Arne Klyve Avdeling klinisk virksomhet Klinikksjef Kari Lossius Forsknings- og dokumentasjonsavdeling Forskningssjef Arvid Skutle Enhet rusmedisinsk kompetanse Kst. Klinikkleder Christian Ohldieck Enhet spesialiserte tjenester Klinikkleder Wenche M. Haga Enhet miljøtjenester Klinikkleder Sigmund Rød Enhet behandlingstjenester Klinikkleder Eva K. Løvaas Stiftelsens formål Gi tilbud om behandling til rusmiddelavhengige og deres pårørende Sørge for faglig utvikling av alle personalgrupper Utvikle nasjonal og internasjonal kompetanse-organisasjon for forebygging og behandling av rusmiddelskader Legge forholdene til rette for faglig og organisatorisk utviklingsarbeid og forskning innen rusbehandling i et nært samarbeid med Universitetet i Bergen (fra Vedtektene) Faggrupper og medarbeidere 9 Leger herav 4 psykiatere og 1 dr.med 3 Barnevernspedagoger 18 Psykologer herav 1 dr.psychol 2 Barnevernsped. med videreutdanning 14 Psykologspesialister 23 Hjelpepl./omsorgsarb./miljøarb./osv 22 Sykepleiere 5 Spesial hjelpepleiere 25 Sykepl. med videreutdanning 1 Helsesportpedagog 19 Vernepleiere 1 Bioingeniør 8 Vernepleiere med videreutdanning 4 Cand. polit 12 Sosionomer 5 Annen akademisk utdanning 4 Sosionomer med videreutdanning 12 Merkantile 2 Fysioterapeuter 17 Støttefunksjon 15 Ekstravakter/helgevakter 221 Medarbeidere totalt 2

3 Styrets årsberetning 2008 Stiftelsen Bergensklinikkene ble etablert 4. januar 1991 som en selvstendig, selveiende stiftelse etter Lov om stiftelser. Nåværende styre trådte i kraft fra 1. januar 2007 etter endring av vedtektene i august Virksomhetsidè og arbeidsområde: Stiftelsen Bergensklinikkene driver forebygging, behandling, undervisning og forskning knyttet til mestring av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet. Stiftelsen Bergensklinikkene bygger på et helhetlig menneskesyn, både i forhold til forståelsen av hvordan rusmiddelskade/rusmiddelavhengighet utvikles, vedlikeholdes og behandles. Verdisynet er forankret i synet på mennesket som unikt og verdifullt, hver og en med sine individuelle, kulturelle og samfunnsmessige behov og ressurser. Stiftelsen Bergensklinikkene ble i 1994 etablert som nasjonalt og regionalt kompetansesenter innen rusfeltet og i et statlig Norgesnett av kompetansesentre forvaltet av Helsedirektoratet. Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen ved Stiftelsen Bergensklinikkene har siden 1997 driftet det nasjonale pasientkartleggingssystemet innen rusfeltet etter oppdrag fra Sirus, (Statens institutt for rusmiddelforskning). Stiftelsen Bergensklinikkene har avtale med Helse Vest RHF om levering av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og er integrert i Helse Vest RHF sitt sørge for ansvar. Avtalen løper frem til Volum på tjenestene Stiftelsen Bergensklinikkene har i sitt 18. år 2009 hatt en fortsatt økende etterspørsel etter de tjenestene stiftelsen leverer innen Behandling, Kompetanseutvikling, Forskning, Dokumentasjon og Undervisning. Kapasitetsutnyttelsen i døgnklinikkene var i 2008 på over 90 %, dette gir behandlingsdøgn. Det ble gjennomført polikliniske konsultasjoner. Avdeling for inntak og koordinering (AIK) hadde henvisninger om tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige, 81 % av henvendelsene ble vurdert å ha rett til helsehjelp. På de fleste områder er etterspørselen etter tjenestene langt større enn kapasiteten til enhver tid noe som er påpekt overfor de enkelte oppdragsgivere. Innen Undervisning gjennomførte Stiftelsen Bergensklinikkene i 2008 en kurskatalog med 21 kurs med 732 deltakere.i tillegg ble det gjennomført over 400 undervisnings-/ veiledningsoppdrag, 30 kommuneprosjekter og 17 forskningsog utviklingsprosjekt. Innen Forskning er det en tilsvarende utvikling med økt antall henvendelser og flere samarbeidspartnere både i universitet og organisasjoner som resulterer i nye prosjekter og oppdrag. I 2008 har Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen hatt 12 løpende prosjekter. Stiftelsen Bergensklinikkene sin internett side er utviklet til å bli en oppdatert kilde for hva som skjer i og rundt Stiftelsen Bergensklinikkene og arbeidsområdene helse, livsstil, rus og avhengighet både internt for de ansatte og i økende grad eksternt for våre samarbeidsparter, pasienter og pårørende. Det sendes regelmessig ut nyhetsbrev fra web-siden til over 800 mottakere i hele feltet. Eiendommer og lokaler Stiftelsen Bergensklinikkene driver sin virksomhet i tre ulike bygg. I Nye Sandviksv. 84 Skuteviken, Avdeling for inntak og koordinering og Avdeling for legemiddelassistert rehabilitering har Stiftelsen Bergensklinikkene leiekontrakt med Blå Kors. I 2008 ble Stiftelsen Bergensklinikkene igjen trukket for retten av Blå Kors Eiendom AS på grunn av ønske om revidering av leiekontrakten. Stiftelsen Bergensklinikkene fikk medhold i både Tingsretten og Lagmannsretten. Blå kors eiendom har anket dommen inn or Høyesterett. Det er ikke avklart om Høyesteretts Kjæremålsutvalg legger saken frem for behandling i Høyesterett. I Vestre Torggate 11(Administrasjonen, Kompetansesenteravdelingen, Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen og Poliklinikken) leier stiftelsen lokaler av Grevstad Eiendommer AS. Stiftelsen Bergensklinikkene leier kontorlokaler i Nedre Slottsgt. 7, Oslo. I 2008 solgte Stiftelsen Bergensklinikkene 4 eneboliger knyttet til eiendommen ved Hjellestadklinikken. Salget ga en gevinst på kr 1,9 millioner. Forsikringer Stiftelsen Bergensklinikkene har forsikringsavtaler med Gjensidige forsikring. Dette gjelder næringslivsforsikring, bygg-, skade-/innbrudd, inventar, utstyr. Personalforsikringer, gruppeliv- og yrkesskadeforsikring, er regulert i avtaler med If Skadeforsikring. Stiftelsen Bergensklinikkene har videre avtale med forsikringsmeklerfirmaet Willis AS for fortløpende vurdering av forsikringsbehov og pris. Pensjonsforsikringer for ansatte er tegnet hovedsakelig i Storebrand Forsikring ASA. Sykepleiere i Stiftelsen Bergensklinikkene er pensjonsforsikret i KLP Forsikring i henhold til Hovedavtalen. Medarbeidere Stiftelsen Bergensklinikkene hadde i årsverk fordelt på 205 personer, 75 % kvinner og 25 % menn. Stiftelsen har et stort, stabilt og bredt sammensatt fagmiljø innen medisin, psykologi, helse- og sosialfag samt samfunnsvitenskapelige fag med følgende sammensetning: 8 legestillinger i klinisk avdeling samt professor i psykiatri knyttet til Kompetansesenteravdelingen. Videre 18 psykologer, 14 psykologspesialister, samt en doktor psychol knyttet til Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen, i tillegg 9 ansatte med annen akademisk utdanning (hovedsakelig samfunnsvitere). Videre 22 sykepleiere, 25 sykepleiere med videreutdanning, 18 vernepleiere, 8 vernepleiere med videreutdanning, 12 sosionomer, 4 sosionomer med videreutdanning, 3 barnevernspedagoger, 2 barnevernspedagoger med videreutdanning, 2 fysioterapeuter, 1 bioingeniør, 1 helsesportspedagog, 23 hjelpepleiere/miljøarbeidere, 5 spesialhjelpepleiere, 12 merkantile, 17 ansatte i støttefunksjoner innen teknisk, renhold, kjøkken. Stiftelsesstyret består av 5 menn og 4 kvinner. Stiftelsen Bergensklinikkene søker aktivt å arbeide for en mer likeverdig fordeling mellom kjønnene i alle stillingskategorier. Lønnsmessig likeverdighet tilstrebes. Strategiplan Stiftelsen Bergensklinikkene har utarbeidet Strategiplan for med utgangspunkt i visjon Mestring av rusproblemer med følgende hovedmål: Tilgjengelige og brukervennlige tjenester Spesialisert, differensiert og integrert behandling Kompetanse-, forsknings- og utviklingsarbeid Informasjon, kommunikasjon og omdømme Effektiv organisering, drift og kontinuerlig forbedringsarbeid Brukerutvalg Stiftelsen Bergensklinikkene etablerte i 2006 Brukerutvalg. Brukerutvalget er sammensatt av medlemmer fra seks ulike bruker- og pårørende organisasjoner/tiltak, tre frittstående medlemmer, samt tre ansatte i Stiftelsen Bergensklinikkene. Brukerutvalget har hatt 5 møter i Oppgavene for Brukerutvalget har vært å være orientert om ulike sider ved driften av Stiftelsen, være hørings- og rådgivende instans for administrerende direktør i saker som gjelder pasientrettet virksomhet, gi innspill til kvalitetsarbeidet og informere om utvalgets arbeid til pasienter, pårørende, samt deres organisasjoner. I 2008 har Brukerutvalget bl.a. behandlet saker som gjelder endret organisering av den kliniske 3

4 virksomheten, etablering av Pasientutvalg på Hjellestad, omorganisering av driften i Skuteviken og Stiftelsen Bergensklinikkene sitt arbeid i forhold til pårørende. Kvalitetssikring Stiftelsen Bergensklinikkene har i 2008 prioritert kompetansehevende tiltak som et viktig element i kvalitetssikring av virksomhetens tjenester. Fokus i 2008 har vært knyttet til kvalitetssikring av det behandlingsfaglige i forbindelse med omorganisering av den kliniske delen av virksomheten. Det føres løpende registrering av situasjoner/hendelser som kommer inn under betegnelsen skademeldinger. I 2008 var det registrert 7 slike hendelser, de fleste av disse er knyttet til vold/trusler fra pasienter til ansatte. Stiftelsen Bergensklinikkene hadde en total sykefraværsprosent i 2008 på 6.0. Stiftelsen Bergensklinikkene har inngått avtale med arbeidstakerorganisasjonene og NAV om inkluderende arbeidsliv. Styrets arbeid Styret har i sitt arbeid i 2008 hatt prioritet på følgende saker: o Økonomi oppfølging av regnskap og sikring av betryggende egenkapital o Rettssak med Blå Kors Eiendom AS vedrørende revidering av leieavtale for Nye Sandviksv. 84 o Bestilling 2008 Helse Vest RHF o Strategiplan for Stiftelsen Bergensklinikkene o Pensjonsavtaler for ansatte i Stiftelsen Bergensklinikkene Årsresultatet viser et underskudd på , som foreslås overført til udekket tap. I resultatet er det inntektsført gevinst ved salg av boliger på Hjellestad, samt andre engangsposter med til sammen kr 2,7 millioner. Omsetningen i stiftelsen økte fra Kr mill. i 2007 til Kr. 133,9 mill. i I Stiftelsen Bergensklinikkene sitt årsregnskap for 2008, er det lagt til grunn de økonomiske forutsetningene som følger av veiledning til pensjonsforutsetninger utarbeidet av Norsk Regnskapsstiftelse. Stiftelsen skal fortsatt ha fullt fokus på kostnadsoptimaliserende tiltak. Stiftelsens likviditetsbeholdning pr var Kr. 15,2 mill. som vurderes som tilfredsstillende. Herav utgjør bundne skattetrekksmidler kr 3,1 mill Stiftelsens kostnader til forskning og utvikling har vært kostnadsført løpende. Virksomhetens bransje medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Honnør til ansatte Styret gir honnør til alle ansatte i stiftelsen for stort engasjement og flott innsats i Inntekter 2008: NOK mill. 79,0 % 9,0 % 4,5 % 2,0 % 3,5 % 2,0 % Helse Vest RHF, driftstilskudd Statlig tilskudd, Kompetansesenter Prosjektinntekter Kurs- /undervisningsinntekter Refusjoner/egenbetaling poliklinikk Andre inntekter Kostnader 2008: NOK mill. 12,3 % 2,0 % Lønn og arbeidsgiveravgift 4,2 % Pensjonskostnader 12,5 % 11,2 % 57,8 % Medisinkostnader Driftskostnader bygg Øvrige driftskostnader Avskrivninger MNOK 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000 12,213 Pensjonskostnader 2008 Budsjetterte pensjonskostnader ,208 Aktuarberegning pr ,995 Uforutsette pensjonskostnader 2008 Regnskap I henhold til Regnskapslovens 3-3 er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. 4

5 Stiftelsen Bergensklinikkene 2008 Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen Stiftelsen Bergensklinikkene har som en av få rusinstitusjoner i landet en egen Forsknings- og dokumentasjonsavdeling. Finansieringen er hovedsaklig gjennom eksterne midler, herunder Norges Forskningsråd, det regionale forskningssenteret KorFor, og andre statlige og kommunale instanser. Fokuset har vært på både kliniske og forebyggende prosjekter, og involvert både alkohol- og rusvaner, og spilleproblemer. Prosjektene har skjedd i nært samarbeid med vår kompetansesenter, med avdeling for klinisk virksomhet og med andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Kompetansesenter Rus - Region Vest - Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene har fra 1994 vært etablert som et nasjonalt og regionalt kompetansesenter innen rusfeltet for Hordaland og Sogn & Fjordane med oppdrag fra, og finansiert av, Helsedirektoratet. Hovedoppdrag: Kompetanseutvikling innen rusfeltet i kommuner og i spesialisthelsetjeneste. I 2008 særlige oppdrag knyttet til Regjeringens Nasjonale Opptrappingsplan for rusfeltet. Oppdraget løses i samarbeid med blant annet Fylkesmennene og kommunene i Hordaland og i Sogn & Fjordane, Helse Bergen, Helse Førde, Høyskolene i regionen, Universitetet i Bergen, BUF-etat og bydeler i Bergen. (Årsrapport for Kompetansesenteret på Avdeling klinisk virksomhet Vurderings-, behandlings- og utredningstilbudene i Stiftelsen Bergensklinikkene er organisert innen Avdeling klinisk virksomhet. Stiftelsen Bergensklinikkene har avtale med Helse Vest RHF om å utføre vurdering, utredning og behandling for personer med avhengighetsproblematikk knyttet til alkohol, medikamenter, andre narkotiske stoffer, ulike former for pengespill eller annet. Alle behandlingstilbudene i Stiftelsen Bergensklinikkene er kjønns-spesifikke; det vil si at det er egne tilbud og avdelinger for henholdsvis kvinner og menn. Det gis også tilbud til pårørende Ny organisering av klinisk virksomhet I 2008 har det vært utviklet, og satt i drift, en total omlegging av all klinisk rettet virksomhet. Gjennom ny organisering har det vært lagt vekt på å: o Tilpasse behandlingen optimalt til den enkelte pasient o Fortløpende vurdere ressursutnyttelsen mellom polikliniske tjenester og døgnbehandlingstjenester o Samordne tjenestene i forhold til kommunale tjenester o Samordne tjenestene i forhold til andre deler av spesialisthelsetjenesten Tverrgående organisering av behandling for alle eler av den kliniske virksomheten o Pasientansvarlig (lege/psykolog) følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet o Alle behandlings- og utredningstilbud - kjønns-spesifikke o Egne tilbud for unge i alle faser av behandlingsforløpet o Utvikling av behandlingsmetoder på kunnskap om effekt av tiltak og tilpasset nye behov o Spisskompetanse, utredning, behandling, individuelt og gruppe Tilby sammenhengende behandling uavhengig av behandlingsform o Større og mer sammenhengende enheter for døgn- og dag/poliklinisk behandling o Felles fagressurser og bruk av disse på tvers av enhetene o Terapeuter følger pasientene gjennom behandlingen/enhetene o Styrke medisinsk behandling o Behandlingsteam for de mest krevende pasientene Enhet miljøtjenester o Avrusning-, utredning- og videre døgnbehandlingstilbud for pasienter som har skadelig rusmiddelbruk/rusmiddelavhengighet til alkohol, medikamenter og illegale rusmidler o Individuell vurdering av oppholdsvarighet Enhet behandlingstjenester o Poliklinisk behandlingstilbud for kvinner og menn over 18 år o Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) for aldersgruppen år o Behandlingstilbud til inneliggende pasienter Enhet spesialiserte tjenester o Poliklinisk vurderingsenhet for pasienthenvisninger til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (AIK) o Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - behandlingstilbud til opiatavhengige o Gruppetilbud til foreldre, voksne barn av rusmiddelavhengige og pårørende til rusmiddelavhengige Enhet rusmedisinsk kompetanse o Medisinsk faglig behandling til alle pasienter o Utvikling av det rusmedisinske arbeidet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet 5

6 Vestre Torggate BERGEN - Telefon: Fax: Stiftelsen Bergensklinikkene invitert med åtte presentasjoner på ICAA-konferanse Bergensklinikkene var invitert til å gi åtte presentasjoner på årets internasjonale ICAA-konferanse "Empowerment for Praticioners" i Kypros november. Sju presentasjoner i ulike fagseksjoner og en presentasjon i plenum på konferansen. Randi Abrahamsen, Ørjan Kramer, Eva Løvaas, Aino Lundberg, Sonja Mellingen Gerd Helene Irgens og Solveig Storbækken ga presentasjoner i fagseksjonene mens Kari Lossius var invitert til å gi sin presentasjon i plenum. Konferansen var den 51 i rekken av internasjonale konferanser i ICAA sin regi. Cecilie Schou Andreassen: Fanget av jobben Du er sannsynligvis arbeidsnarkoman hvis jobben går på bekostning av sosialt liv, familie og andre aktiviteter, hvis du fokuserer på arbeid selv når du ikke er på jobb, og arbeider utover det som er forventet eller nødvendig for egen økonomi, krav eller behov. Hva skjer når den grenseløse personen trer inn i det moderne og grenseløse arbeidslivet? Noen mener at dette er ødeleggende for helse. (Cecilie Schou Andreassen, psykolog, doktorgrads-stipendiat, Det psykologiske fakultet, UiB. Klinisk psykolog, Stiftelsen Bergensklinikkene Seniorkonsulent, Right Management / Kronikk BT) Arne Klyve: Hva er god hjelp? Hvilken kunnskap bygger vi våre tjenester på? Undervisningssjef Arne Klyve åpnet sin presentasjon under Fagrådets Nasjonale Fagkonferanse i Bergen 15. oktober med følgende Kunngjøring:"Jeg prøver ikke å fremstå som nøytral eller objektiv i det som kommer, vel vitende om at det finnes ingen apolitisk eller ikke- ideologisk tilnærming i rusfeltet. Selv de som arbeider med ren metodeutvikling må huske at disse også er med å styre vår fortolkningsramme. I valg av tema, fokus og begrepsbruk vil det alltid ligge en ideologisk/verdimessig dimensjon." Eva Løvaas: Norske erfaringer på internasjonal ADHD- og ruskonferanse i Spania Klinikksjef Eva Løvaas presenterte erfaringer fra arbeidet i Stiftelsen Bergensklinikkene med ADHD og rusmiddelbruk under en internasjonal konferanse om teamet i Barcelona 18. september. Foruten presentasjonene fra Bergensklinikkene var det ulike presentasjoner med fokus fra USA, Australia, Europa generelt samt fra Spania. Nytt europeisk studie om ADHD blant rusmiddelavhengige Stiftelsen Bergensklinikkene deltar i studiet som er planlagt gjennomført i samarbeid med 14 sentra i Sverige, England, Sveits, Bulgaria, Nederland, Frankrike, Spania, Belgia, Tyskland, Italia, USA, og Australia. Omtrent 6000 pasienter er planlagt å inngå i studiet, som ble offisielt igangsatt i Barcelona 19. september.under det 5. møte i The international Collaboration on ADHD and Substance Abuse (ICASA) som Stiftelsen Bergensklinikkene er medlem av. De første resultatene fra studiet vil foreligge i Randi Knoff: Når en rusavhengig dør, gjøres det ikke nok for å finne dødsårsaken Utrykninger til overdoser skjer daglig i Bergen. I fjor omkom tolv av overdoser. På ti år døde det 2316 personer av overdose. Dette gjelder perioden 1997 til Når en rusmiddelavhengig dør, gjøres det ikke nok for å finne dødsårsaken, mener Randi Vartdal Knoff ved kompetansesenteret til Bergensklinikkene (Bergensavisen) Jens Ramfjord: Respekt for mennesket! Til dem som har et for snevert økonomisk perspektiv på helse: Det lønner seg på sikt, menneskelig, men også rent økonomisk, å gi en grundig, lydhør og omsorgsfull hjelp. Det er en påstand! BRUKERNE AV HELSEVESENET vil alltid trenge mer enn bare piller, penger, tekniske løsninger, korte konsultasjoner og hastverkspreget hjelp m.m. Mennesker i en sårbar situasjon trenger å bli sett og lyttet til. Jens Ramfjord, psykologspesialist og jobber til daglig i Bergensklinikkene (BT) 6

7 Kronikk: Lagspill og dragkamp SÅ VAR SKOLEFERIEN over, og mange foreldre puster lettet ut over å kunne sende barna sine tilbake til en skole de på tross av mye negativ medieomtale, er svært fornøyd med. Ja, for det er de! Foreldres deltakelse i skolearbeidet beskytter barna. Bergensklinikkene har invitert 46 skoler til rådslagning om hvordan foreldre og skole kan samarbeide bedre om barnas fremtid. Kronikk av psykologspesialist Sonja Mellingen (BT) Kari Lossius: Rusfeltet er et felt som har vært kjønnsløst Rusfeltet er et felt som har vært kjønnsløst. Med det mener jeg at det har vært snakket om ruspasienter, uten at det har vært fokus på at kvinnelige og mannlige pasienter kan ha ulike behov. Det er mest effektivt og skånsomt med kjønnsdelt rusbehandling for kvinner. Likevel benyttes det ikke, forteller psykolog Kari Lossius.(KILDEN Sigmund Karterud: Mentalisering handler om å forstå seg selv og andre «Mentalisering«kalles evnen til å navigere i eget og andres sinn. Et dårlig kompass kan føre til misforståelser og flokete følelser. Det knusktørre ordet "mentalisering" er mer spenstig enn det høres ut. Mentalisering handler om å forstå seg selv og andre sier professor Sigmund Karterud Ullevål sykehus og Stiftelsen Bergensklinikkene i et intervju i Aftenposten. Fagartikkel: AD/HD og coaching - rom for vekst Vi har en drøm om at rusmiddelavhengige med ADHD i fremtiden får tilbud om tett individuell oppfølging med fokus på mestring av dagliglivets utfordringer ved det å leve med ADHD. Vår erfaring med coaching er at det absolutt er en metode som innehar positive verktøy og matcher behov hos rusmiddelavhengige med ADHD.skriver avdelingsleder Therese Dahl Stiftelsen Bergensklinikkene sammen med medforfatterne Anne -Berit Løw Sandtorv og Marianne Oftedahl i siste nummer av Fontene. Blå Kors trekker Bergensklinikkene enda en gang for retten Det er vanvittig at to ideelle organisasjoner skal bruke så mye ressurser og energi på å krangle om dette, sier administrerende direktør Erling Pedersen i Stiftelsen Bergensklinikkene. Da saken var oppe i Bergen tingrett i januar 2008 tapte Blå Kors på alle punkter og ble i tillegg dømt til å betale Bergensklinikkene saksomkostninger. Blå Kors opprettholder kravet om å få endret leieavtalen. Det vil i så fall bety at Bergensklinikkene mister de rettighetene avtalen i dag gir for drift i bygget. (BT) Sigmund Rød: Vil ha rusklinikk for unge - Vi ønsker oss en egen ungdomsklinikk i et helt nytt bygg på tomten vår på Hjellestad, sier Sigmund Rød ved Hjellestadklinikken, Stiftelsen Bergensklinikkene. PLANEN ER KLAR: Allerede i et par år har han og Bergensklinikkene jobbet for å få på plass en egen klinikk for unge fra 18 til 24 år. I dag er drøyt ti prosent av pasientene ved Hjellestadklinikken under 24 år. Erik Iversen: Drikker og røyker elevene mer eller mindre enn for to år siden? 5000 elever i Bergen skal delta i landets største rusundersøkelse. Drikker de mindre? - Det blir veldig spennende å se om trenden fortsetter fra Siden 1999 har vi sett at det er færre som røyker, færre som bruker cannabis og færre som har vært tydelig beruset, sier prosjektleder og seniorpsykologspesialist Erik Iversen ved Stiftelsen Bergensklinikkene (BT) Stiftelsen Bergensklinikkene styrker arbeidet med pårørende Stiftelsen Bergensklinikkene ved kompetansesenteret er tildelt prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å styrke arbeidet med pårørende til rusmiddelavhengige. Stiftelsen Bergensklinikkene har over flere år gitt tilbud til partnere, foreldre, søsken, voksne barn av rusmiddelpasienter. Prosjektet har som mål å utvikle kunnskap og metodikk; hvordan nå fram til familiemedlemmer og hvordan gi dem best mulig hensiktsmessig hjelp. Wenche Haga: Bekymret for Subutex-turene VI ER BEKYMRET fordi det kommer mer Subutex på markedet. Vi ser ikke bort fra at noen får en mer stabil hverdag i perioder. Men noen selger Subutex videre, andre ruser seg. Det viktige er at Subutex blir brukt i behandling og rehabilitering, sier klinikksjef Wenche Haga i Stiftelsen Bergensklinikkene. (Kommentar i BT til turer utenlands for Subutex utenom LAR-systemet) 7

8 Resultater % % uker 14 døgn 57 døgn døgnbehandlingsplasser kapasitetsutnyttelse/belegg behandlingsdøgn polikliniske konsultasjoner pasienthenvisninger rett til nødvendig helsehjelp pasienter på venteliste pr ventetid pr gjennomsnittlig behandlingstid - døgnavrusning gjennomsnittlig behandlingstid - utredning og % 83 % 75 % 25 % 53 % 22 % behandlingsopphold pasienter i legemiddelassistert rehabilitering pr tvangsavrusningsdøgn pasienter fra Helseregion Vest pasienter fra Hordaland fylke pasienter bor i Bergen kommune pasienter under 30 år pasienter mellom 30 og 50 år pasienter over 50 år behandling Sammenlignet med 2007 sank ventetiden i 2008 for de fleste behandlingsformene Pasientene fortsetter å bli overveiende yngre Hje lle st a d S kut e vike n P oliklinikke n LAR S pille a vhe ng. Prosent 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 11 % 12 % 30 % 27 % 26 % 20 % 22 % 22 % 14 % 12 % 2 % 2 % % må ne d Narkotika fortsetter å øke som mest brukte rusmiddel for pasienter før behandlingsstart Økende andel pasienter på trygd og sosialhjelp (2007-tall i parantes) Narkotika 56 % Alkohol 44 % Alkohol Narkotika Sosialhjelp 24% (26%) Arbeidsinntekt 13% (15%) Annet 6% (8%) Arbeidsinntekt Annet Trygd Sosialhjelp Trygd 57% (51%) 8

9 Resultater 2008 Undervisning, veiledning, kurs 203 undervisningsoppdrag 296 veiledningsoppdrag 57 kurs og konferanser 1800 deltakere Lagspill og dragkamp? en undersøkelse om samarbeidet mellom hjem og skole ved 46 skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane og med fokus for undersøkelsen var samarbeidet erfares for foresatte og for skolen. I tillegg til spørreskjemaundersøkelsen ble foreldre av voksne rusmiddelavhengige intervjuet om deres erfaringer med skolen da barna var små. Skulkundersøkelse 2008 Undersøkelse med 108 elever fra ungdomskoler i Bergen, - elever som har en historie med skoleskulk. Mål å fremskaffe supplerende og forhåpentligvis sammenlignbare data til eksisterende tradisjonelle undersøkelser. Studien har skjedd i samarbeid med Bergen kommune, Bufetat i regionen og Universitetet i Bergen. Resultatene blir brukt som grunnlag for det videre arbeid for skulk-prosjektet. Heftet "Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid" oversatt til ungarsk Heftet er skrevet av undervisningssjef Arne Klyve ved Stiftelsen Bergensklinikkene og utgitt første gang med støtte fra Barne- og familiedepartementet i Den ungarske utgaven av heftet er utgitt i samarbeid med Norges ambassade i Ungarn. Føre Var gjennom seks år Føre Var rapportene har målt rustrender Bergen to ganger årlig de siste seks årene. Høsten 2008 ble det rapportert økning i bruk av alkohol, kokain og heroin i Bergen mens det var stabile brukstrender for de fleste andre rusmidler. Føre Var modellen for rustrend-måling som er utviklet av Stiftelsen Bergenklinikkene har fått nasjonal og internasjonal interesse, og ble i 2008 presentert på konferanser i England, Spania og Australia, samt i en internasjonal artikkel om Medikamentbruk. Et av hovedfunnene i Føre Var-rapporten høsten 2007, om økende heroinbruk blant unge, ble utgangspunkt for Utekontakten i Bergen sitt hurtigkartleggingsprosjekt i 2008 om unge med tilknytning til tunge rusmiljøer i Bergen sentrum. Rapporten ble utarbeidet i samarbeid med Stiftelsen Bergensklinikkene Pårørende Brukerundersøkelse voksne pårørende Brukerundersøkelse rettet mot pårørendes behov for hjelpetjenester, med særlig fokus på de som ikke har benyttet seg av slike tjenester. Kursrekke for pårørende Kursrekken bygger på internasjonal forskning om virksomme intervensjoner og har en psykoedukativ tilnærming med fokus på stress, støtte og mestring. Barn av rusmiddelavhengige Brukerundersøkelse blant pasienter i rusbehandling som også er foreldre. Fokus på barnas omsorgssituasjon og pasientenes behov i foreldrerollen. Grunnlag for videre arbeid med foreldrene og deres barn. Bergensklinikkeen har samarbeidet med Bergen barn og foreldresenter, Kalfaret Behandlingssenter, Floenkollektivet og Styve gard. 54 pårørende i gruppebehandling 3 grupper for - voksne barn - partnere - foreldre Prosjekt K ambulerende team Prosjekt K ble etablert etter ulike hjelpeinstansers erfaring med brukere som hadde behov som de formidlet uten at det utløste tilstrekkelig og nødvendig hjelp. Slike situasjoner hadde medført store samhandlingsvansker med ulike hjelpetilbud. I kontakt mellom Stiftelsen Bergensklinikkene og Bergen kommune ble det utvikle et prosjekt der aktuelle pasienters behov bedre kunne ivaretas. Prosjektet ble tildelt midler fra Helsedirektoratet Ungdom og rusmidler Seks rapporter fra kommunene: Bergen, Fitjar, Fusa, Stord, Voss og Årdal. Fem år med Tvil Stiftelsen Bergensklinikkene har i fem år vært medarrangør av Tvilsdagene som har vært arrangert i Oslo, Bergen, København og Berlin. Tvilskonferansen er tverrfaglige forum for faglig påfyll og problematiseringer omkring yrkesutøvelse og samtidsdiagnoser og hvor det søkes å imøtegå tilvante forestillinger om innenfor og utenfor. Gjennom refleksjon, debatt, levende kunstformidling og erfaringstilfang fra kanskje uventet hold er det et mål å legge til rette for at våre valg kan tas på et klokere og mindre forutinntatt grunnlag. Tvilsdagene 2008 ble arrangert i Oslo mai med tittel: Fri adgang til riket. 9

10 Resultater 2008 ADHD og rusmiddelbruk Internasjonal multisenterstudie som involverer tretten rusbehandlingssentra, fra Europa, USA og Australia. ( The EASP study.)teste ut og validere noen av de mest brukte og anerkjente screening og diagnostiske instrumentene for ADHD, og for å se hvordan de egner seg for kartlegging av dobbeltdiagnosen ADHD og rusmiddelavhengighet Nasjonalt dokumentasjonssystem for rusfeltet Stiftelsen Bergensklinikkene har siden april 1997 bistått Rusmiddeldirektoratet, og fra 2001 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), med implementering og drifting av klientkartleggingssystemet (KKS) som en del ev Nasjonalt dokumentasjonssystem for rusfeltet. Klientkartleggingssystemet har bestått av Pasient- og klientkartleggingsskjema, Veiledning til skjema, en arbeidsog referansegruppe bestående av representanter fra de regionale kompetansesentrene og oppdragsgiver, elektronisk programvare for dataregistrering og opptelling, og årlige regionale kurs og brukersamlinger. Stiftelsen Bergensklinikkene har i perioden gjennomført 137 kurs og brukersamlinger fra Karasjok til Kristiansand, med over 3000 deltakere. Behandling av spilleavhengige En sammenlignende studie av et kognitivt, atferdsterapeutisk program og et kort intervensjonsprogram. Kvinner, ledelse og rusmidler Et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom Stiftelsen Bergensklinikkene og Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN). Betydningen av klare foreldreregler Studie om forholdet mellom foreldre og ungdom i forhold til rusmiddelbruk. Samarbeid mellom Kommuner og Stiftelsen Bergensklinikkene, Kompetansesenteret. Positive utkommeforventninger og mestringsforventninger Studie om positive utkommeforventninger til alkoholbruk, og mestringsforventninger til å kunne la være å drikke, som prediktorer for alkoholbruk, beruselse, og uønskete konsekvenser av alkoholbruk. Samarbeid mellom kommuner og Stiftelsen Bergensklinikkene. Psychonaut - WEB SCANNING Europeisk nettverk for avdekking og identifisering av nye narkotiske stoffer på internett. EU-støttet STRATEGIPLAN Prioriterte målgrupper o Unge i aldersgruppen under 23 år o Kvinner - spesielt gravide og kvinner med omsorgsansvar o Pasienter med behandlingsbehov fra andre deler av spesialisthelsetjenesten o Personer med rusrelaterte problemer og som i dag ikke oppsøker behandling o Pasienter med gjentatte behandlingsbehov o Pårørende til personer med rusrelaterte problemer Satsningsområder o Tilgjengelige og brukervennlige tjenester o Spesialisert, differensiert og integrert behandling o Kompetanse-, forsknings- og utviklingsarbeid o Informasjon, kommunikasjon og omdømme o Effektiv organisering, drift og kontinuerlig forbedringsarbeid 10

11 PUBLIKASJONER Abrahamsen R. (2008) Females, substance abuse and group therapy - A gender perspective. Presentasjon på ICAA, Kypros. 2. Bolstad, A., Skutle, A. & Iversen, E. (2008) Does it matter what the parents say? The significance of parental rules and restrictions for the use of alcohol among young teenagers. Presentasjon på nasjonal forskningskonferanse i regi av SERAF/FHI, Vettre. 3. Bu, E.T.H. & Skutle, A.(2008) Treatment of pathological gambling: A comparative study between a cognitive behavioural program and a minimal intervention program. Characteristics of gamblers in treatment. Presentasjon på nasjonal forskningskonferanse i regi av SERAF/FHI, Vettre. 4. Dahl, T., Breistein, H.W., Løvaas, E.K., Aas, E. & Helland, I.G. (2008) Prosjekt K - Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Stiftelsen Bergensklinikkene. Rapport Dahl, T. Sandtorv, A.B.L. og Oftedahl, M. (2008) AD/HD og coaching, Rom for vekst. Fontene, tidsskriftet for sosionomer, verneleiere og barnevernspedagoger, nr Duckert, F., Lossius, K., Ravndal, E. & Sandvik, B. (2008) Kvinner og alkohol. Universitetsforlaget. 7. Flesland, L. & Mounteney, J. (2008): Føre Var Rapport, mai Stiftelsen Bergensklinikkene. 8. Flesland, L. & Mounteney, J. (2008): Føre Var nr 11. Oppsummering. Stiftelsen Bergensklinikkene. 9. Flesland, L. & Mounteney, J. (2008): Føre Var Rapport, november Stiftelsen Bergensklinikkene. 10. Flesland, L. & Mounteney, J. (2008): Føre Var nr 12. Oppsummering. Stiftelsen Bergensklinikkene. 11. Irgens, G.H. (2008) Rusbehandling basert på kjønnsforståelse. Artikkel. Fagbladet for psykiatriske sykepleiere, BIVROST nr. 1, Iversen, E. (2008) Coverage assessment of data collected in the framework of the EMCDDA Treatment Demand Indicator. Final report. Lisbon, Portugal: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. 13. Iversen, E. (2008) Data coverage project: Main results. Presentation at Treatment Demand Indicator expert meeting, Lisbon, Portugal: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.15 th September. 14. Iversen, E. & Knoff, R.V. (2008) Ungdom og rusmidler En undersøkelse i Fusa kommune om bruk av rusmidler på 8. og 10. klassetrinn og på 2. år videregående skole. Bergen: Stiftelsen Bergensklinikkene. 15. Iversen, E. & Knoff, R.V. (2007) Ungdom og rusmidler En undersøkelse i Årdal kommune om bruk av rusmidler på 8. og 10. klassetrinn. Bergen: Stiftelsen Bergensklinikkene. 16. Iversen, E., Lauritzen, G., Skretting, A. & Skutle, A. (2008) Det nasjonale dokumentasjonssystemet innen tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere: Klientkartleggingsdata. rapport for Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning. 17. Iversen, E., Lauritzen, G., Skretting, A. & Skutle, A. (2008) Det nasjonale dokumentasjonssystemet innen tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere: Klientkartleggingsdata. rapport for Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning. 18. Iversen, E., Skutle, A. & Bolstad, A. (2008) Prevalence of substance use in adolescents in western Norway, Paper presented at the10th Nordic Youth Research Information Symposium, Lillehammer, Norway, 13th-15th June. 19. Iversen, E., Skutle, A. & Bolstad, A. (2008) Positive utkommeforventninger til alkoholbruk, og mestringsforventninger til å kunne la være å drikke, som prediktorer for alkoholbruk, beruselse, og uønskete konsekvenser av alkoholbruk. Presentasjon på nasjonal forskningskonferanse i regi av SERAF/FHI, Vettre. 20. Iversen, E., Skutle, A., Bolstad, A. & Knoff, R.V. (2008) Ungdom og rusmidler i Bergen En undersøkelse i Bergen kommune om 8. og 10. klassingers forhold til rusmidler. Bergen: Stiftelsen Bergensklinikkene. 21. Karterud, S. (2008) Mentalisering. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 11: Klyve, A.: Hva er god hjelp? Hvilken kunnskap bygger vi våre tjenester på? Fagrådets nasjonale konferanse 15. oktober Klyve, A.: Verdighet et utdatert begrep? Rus og Samfunn nr. 6/ Leirvåg, S-E., Johannessen, V., Iversen, E. og Skutle, A. (2008) Klientkartlegging Hordaland - Sogn og Fjordane. Stiftelsen Bergensklinikkene, ISBN: Lossius, K. (med flere) (2008) Dobbel diagnose alvorlige psykiske lidelser. Effekt av psykososial behandling. Kunnskapssentert. 25. Lossius, K. (2008) Women, substance abuse and treatment. Presentasjon på ICAA, Kypros. 26. Lossius, K. (2008) Behandling av mennesker med flere lidelser, Presentert, Cuba Almagrostiftelsen. 27. Lossius, K. (2008) Jenter og alkohol Lossius, K. (2008) Moderne psykoterapi, Almagro Spania. 29. Lossius, K., (med flere) (2008) Kronikk, Dagbladet. Snarvei til fortapelse? 30. Lundberg, A. & Skutle, A. (2008) Alcohol, women and the workplace. Presentasjon på ICAA, Kypros. 31. Løvaas, E.K. (2008) Suksessfaktorer i ulike samarbeid. Presentert ved Seksjon for kunnskapsbygging- Nordlandssykehuset. 32. Løvaas, E.K. (2008) Norwegian experience.the importance of integrading assessment and a comprehencive view in the treatment of patients with Substance use disorder and AD/HD. Presentert på konferanse/møte med The International Collaboration on ADHD and Substance Abuse (ICASA), Barcelona. 33. Løvaas, E.K. (2008) Woman and men, substance abuse and AD/HD. Presentasjon på ICAA, Kypros. 34. Mellingen, S, Kronikk, Bergens Tidende, Lagspill og dragkamp 35. Mounteney, J. & Haugland, S. (2008) Results from a multiindicator approach to the surveillance of trends in the illicit use of medicines. International Journal of Drugs Policy. 36. Mounteney, J. & Berg, E.K.U. (2008) Youth, risk and rapid assessment: a new model for community social work assessment? International Journal of Social Work. 37. Mounteney, J. (2008) Outcome evaluation of To Do or Not to Do? Programme. Stiftelsen Bergensklinikkene. 38. Prochazka, H., Bu, E.T,Hellandsjø & Martinsen, E.M. (2008) Alkoholavhengighet og misbruk. I Aktivitetshåndboken: bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling ( ), Helsedirektoratet. 39. Ramfjord, J, Kronikk, Bergens Tidende, Mannen i krise 40. Ramfjord,J, Kronikk, Bergens Tidende, Respekt for mennesket 41. Skutle, A., Løvaas, E.K. & Dahl, T. (2008) Preliminary results and experiences in the European study of the prevalence of ADHD in adult patients referred for treatment of addiction problems: The EASP study. Presentert på konferanse/møte med The International Collaboration on ADHD and Substance Abuse (ICASA), Barcelona. 42. Skutle. A. & Lundberg, A. (2008) Kvinner, ledelse og rusmidler: Et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom Stiftelsen Bergensklinikkene og AKAN. Presentasjon på nasjonal forskningskonferanse i regi av SERAF/FHI, Vettre. 43. Skutle, A., Løvaas, E.K. & Dahl, T. (2008) En beskrivelse av bakgrunn og metode i forbindelse med et europeisk multisenterprosjekt. The EASP study. Presentasjon på nasjonal forskningskonferanse i regi av SERAF/FHI, Vettre. 44. Skutle, A. (2008) Young people s drinking and treatment. Presented at the meeting of the European Working Group Treatment Alcohol Dependence (EWGTAD), Sofia. 45. Storbækken, S. (2008) Addiction in the family the impact on female and male relatives. Presentasjon på ICAA, Kypros 11

12 Avsender: Stiftelsen Bergensklinikkene Vestre Torggt. 11, 5015 Bergen e-post: Tlf.: Sentrum Vestre Torggate Bergen Telefon: Adm. direktør/administrasjon Avdeling klinisk virksomhet Tlf.: Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) - Poliklinisk team Forsknings og dokumentasjonsavdeling Kompetansesenter Rus Region Vest Bergen Skuteviken Nye Sandviksvei Bergen Telefon: Klinikksjef Avdeling klinisk virksomhet - Inntak og koordinering (AIK), Tlf.: Avrusning, kvinner - Avrusning, menn - Poliklinisk team - Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), Tlf.: Rusmedisinsk kompetanse (legetjenesten) Skuteviken tannklinikk Fylkestannlegen i Hordaland, Tlf.: Hjellestad Flyen Hjellestad Telefon: Avdeling klinisk virksomhet - Utredning og behandling, kvinner - Utredning og behandling, menn - Poliklinisk team 1

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Solveig Storbækken STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT09 Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Heftets tittel: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010 PROSJEKTRAPPORT Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE August 2009, oppdatert April 2010 Utarbeidet av prosjektleder Tone Kylland Kristiansand kommune Innhold 1 INNLEDNING

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget

RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget Denne rapporten er illustrert av brukere av Aktivitetshuset Prindsen et sted for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer i bydel Grünerløkka. Aktivitetshuset

Detaljer

FORORD. Jeg vil takke alle ansatte samt medlemmene i det nye fagrådet for et inspirerende samarbeid i 2005. Oslo 18.4. 2006.

FORORD. Jeg vil takke alle ansatte samt medlemmene i det nye fagrådet for et inspirerende samarbeid i 2005. Oslo 18.4. 2006. FORORD 2005 ble et begivenhetsrikt år for SIRUS. Knut Brofoss gikk av som direktør 1.9. etter å ha sittet som direktør fra opprettelsen av SIRUS 1. januar 2001. Brofoss har med sin brede og omfattende

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen RAPPORT 2013 Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen 2006 2011 Utgitt av Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus region vest Bergen er ett av syv

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken Innhold 3 4 10 16 20 21 24 25 25 26 Driftsstyrets årsmelding Årsmelding 2013 Behandlingstilbud Aktiviteter og resultater Samarbeidsinstanser Kvalitetsarbeidet Antall årsverk Måling av brukertilfredshet

Detaljer

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN Stein Stugu, Roar Eilertsen og Bitten Nordrik April 2008 Innholdsfortegnelse: Forord... 4 1 Oppsummering og sammendrag... 5 2 Fra klient til pasient...

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2 Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Planarbeidet... 6 2.1 Organisering av planarbeidet... 6 2.2 Ruspolitisk handlingsplan 2003-2007...

Detaljer

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling Sonja Mellingen A woman left lonely Heftet A woman left lonely, er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Kompetansesenteret. Psykologspesialist Sonja Mellingen, er for tiden i permisjon fra

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Therese Dahl og Kari Hjellum Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hordaland, NAV kommune i syv kommuner/bydeler i Hordaland og Kompetansesenter

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 30 mai 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 DEL 1: Kartlegging... 4 Salg av lovlige rusmidler... 4 Salg av vanedannende legemidler

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

01/14 KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN SENTRUM DELRAPPORT 1, JUNI 2014 UTEKONTAKTEN I BERGEN

01/14 KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN SENTRUM DELRAPPORT 1, JUNI 2014 UTEKONTAKTEN I BERGEN 01/14 KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN SENTRUM DELRAPPORT 1, JUNI 2014 RAPPORTEN ER SKREVET AV JANNICE MYRMEL ISAKSEN UTEKONTAKTEN I BERGEN KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer