Årsrapport Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet. Behandling Forskning Forebygging.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet. Behandling Forskning Forebygging."

Transkript

1 Årsrapport 2009 Behandling Forskning Forebygging Stiftelsen Bergensklinikkene Undervisning behandlingsdøgn konsultasjoner pasienter 23 kurs/konferanser kursdeltakere 400 undervisningsoppdrag Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet 30 kommuneprosjekter 17 FoU-prosjekter 221 medarbeidere 7 % nedgang i sykefravær

2 Stiftelsen Bergensklinikkene 2009 Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet Styre Styreleder Finn Konow Jellestad Nestleder Ragnar Tvinnereim Styremedlem Gunn Andersen Styremedlem Lene Bakke Styremedlem Therese Dahl Styremedlem Olav J. Dreyer Styremedlem Kjell Haug Styremedlem Knut Sundt Rosenlund Styremedlem Anne Berit L. Sandtorv Oppnevnt av: UiB, Psykologisk fakultet Høgskolen i Bergen Styret Høgskolen i Bergen Ansatte Styret UiB, Odont og Med. fakultet Bergen Næringsråd Ansatte Verdigrunnlag Stiftelsen Bergensklinikkene bygger på et helhetlig menneskesyn som erkjenner at alle mennesker er unike og verdifulle med individuelle, kulturelle og samfunnsmessige behov og ressurser. (fra vedtektene) Styrets sekretær: Adm. direktør Erling Pedersen Organisasjon Adm. direktør Erling Pedersen Virksomhetsidè: Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet Stab Seniorrådgiver Svein Pedersen Administrasjonsavdeling Økonomisjef Sylvia Tøssebro Kompetansesenteravdeling Prosjektsjef Vibeke Johannessen Undervisningssjef Arne Klyve Avdeling klinisk virksomhet Klinikksjef Kari Lossius Forsknings- og dokumentasjonsavdeling Forskningssjef Arvid Skutle Enhet rusmedisinsk kompetanse Klinikkleder Aud Lien Enhet spesialiserte tjenester Klinikkleder Wenche Haga Enhet miljøtjenester Klinikkleder Sigmund Rød Enhet behandlingstjenester Klinikkleder Eva K. Løvaas Stiftelsens formål Mestring av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet Tilbud om behandling til pasienter og deres pårørende Faglig utvikling av alle stiftelsens personalgrupper Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid og forskning innen rus- og avhengighetsbehandling i samarbeid med universiteter og høyskoler Utvikle en nasjonal og internasjonal kompetanseorganisasjon for forebygging og behandling av rusmiddelskader og avhengighet Faggrupper og medarbeidere 9 Leger 26 Hjelpepl./miljøarb./osv 32 Psykologer 1 Bioingeniør 49 Sykepleiere 4 Cand. polit 27 Vernepleiere 5 Annen akadenisk utd. 16 Sosionomer 10 Merkantile 1 Fysioterapeut 15 Støttefunksjon 5 Barnev. pedagoger 20 Ekstra-/helgevakter 1 Helsesportpedagog 221 Medarbeidere totalt 2

3 Styrets årsberetning 2009 Resultater 2009 Stiftelsen Bergensklinikkene ble etablert 4. januar 1991 som en selvstendig, selveiende stiftelse etter Lov om stiftelser. Nåværende styre trådte i kraft fra 1. januar 2007 etter endring av vedtektene i august Virksomhetsidè og arbeidsområde Stiftelsen Bergensklinikkene driver forebygging, behandling, undervisning og forskning knyttet til Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet. Stiftelsen Bergensklinikkene bygger på et helhetlig menneskesyn, både i forhold til forståelsen av hvordan rusmiddelskade/ rusmiddelavhengighet utvikles, vedlikeholdes og behandles. Verdisynet er forankret i synet på mennesket som unikt og verdifullt, hver og en med sine individuelle, kulturelle og samfunnsmessige behov og ressurser. Stiftelsen Bergensklinikkene ble i 1994 etablert som nasjonalt og regionalt kompetansesenter innen rusfeltet og i et statlig Norgesnett av kompetansesentre på oppdrag av Helsedirektoratet. Kompetansesenter Rus Region Vest, Bergen. Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen ved Stiftelsen Bergensklinikkene har siden 1997 driftet det nasjonale pasientkartleggingssystemet innen rusfeltet etter oppdrag fra Sirus, (Statens institutt for rusmiddelforskning). Stiftelsen Bergensklinikkene har fra 2004 avtale med Helse Vest RHF om levering av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og er integrert i Helse Vest RHF sitt sørge for ansvar. Avtalen løper frem til Volum på tjenestene Stiftelsen Bergensklinikkene har i sitt 19. år 2009 hatt en fortsatt økende etterspørsel etter de tjenestene stiftelsen leverer innen Behandling, Forebygging, Forskning, Dokumentasjon og Undervisning. Kapasitetsutnyttelsen i de 65 døgnbehandlingsplassene var i 2009 på i alt 98 %. I tillegg ble det i alt gjennomført polikliniske konsultasjoner utenfor døgnbehandling; både individuelt og i grupper. Stiftelsen Bergensklinikkene fikk i alt henvisninger til Avdeling for inntak og koordinering (AIK) om tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige inklusiv Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 82 % av personene henvisningene gjaldt, ble vurdert å ha rett til nødvendig helsehjelp. Mangelen på behandlingsplasser i regionen, både totalt og særlig for unge pasienter, var også i 2009 en stor utfordring for AIK. Flere av pasientene var det ikke mulig å finne behandlingsplasser for innen den rettighetsfristen som var satt. Men ingen av pasientene som fikk tildelt behandlingsplass i Stiftelsen Bergensklinikkene gikk til fristbrudd i Kurskatalog 2009 fra Stiftelsen Bergensklinikkene ble gjennomført med i alt 23 kurs, seminarer og konferanser for 1200 medarbeidere innen rusfeltet, helse- og sosialtjenester, barnevern og andre som arbeider med rus- og avhengighetsproblematikk. I tillegg ble det gjennomført over 400 undervisnings-/veiledningsoppdrag, deltakelse i 30 kommuneprosjekter og Bergensklinikkene deltok i eller sto for 17 forskningsog utviklingsprosjekt. Særlig har det vært økt aktivitet med internasjonale samarbeidspartnere. Pasienter 705 pasienter avrusning døgn 190 Pasienter behandling/utredning døgn 1052 polikliniske pasienter 653 LAR-pasienter (legemiddelassistert rehabilitering) Døgnbehandling døgn viderebehandling og utredning Hjellestad 63 døgn gj.snitt behandlingstid døgn avrusing Skuteviken 14 døgn gj.snitt behandlingstid Poliklinisk behandling polikliniske konsultasjoner inkl. Psykiatrisk ungdomsteam, Sentrum, Skuteviken og Hjellestad Avdeling for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 124 nye LAR-pasienter 44 pasienter avsluttet LAR 3

4 Styrets årsberetning Resultater Stiftelsen Bergensklinikkene sin internett side gir løpende informasjon om hva som skjer i og rundt Stiftelsen Bergensklinikkene og arbeidsområdene helse, livsstil, rus og avhengighet både internt for de ansatte og i økende grad eksternt for våre samarbeidsparter, pasienter og pårørende. Det sendes regelmessig ut nyhetsbrev til over 700 mottakere i hele rus- og avhengighetsfeltet. Eiendommer og lokaler Stiftelsen Bergensklinikkene driver sin virksomhet i tre ulike bygg. I Nye Sandviksvei 84, Skuteviken Avdeling klinisk virksomhet 33 døgnbehandlingsplasser, polikliniske behandlingstilbud, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), samt vurdering av pasientrettigheter og koordinering av alt pasientinntak (AIK). Her har Stiftelsen Bergensklinikkene leiekontrakt med Blå Kors. Flyen 30, Hjellestad eier Stiftelsen Bergensklinikkene og her har Avdeling klinisk virksomhet 32 plasser for døgnbehandling og utredning. I Vestre Torggate 11; Adm. direktør (Administrasjon), Kompetansesenteravdeling (Kompetansesenter Rus - Region Vest Bergen), Forsknings- og dokumentasjonsavdeling og Avdeling klinisk virksomhet) leier stiftelsen lokaler av Grevstad Eiendommer AS. Stiftelsen Bergensklinikkene fremleier kontorer til LAR-Nett Norge (Landsdekkende organisasjon for LAR-brukere) henvisninger vurdert til behandling 82 % innvilget rett til nødvendig helsehjelp Ventetid behandling: 298 pasienter ventet på behandling i Bergensklinikkene ved utgangen av 2009 Stiftelsen Bergensklinikkene leier kontorlokaler i Nedre Slottsgt. 7, Oslo i kontorfellesskap med Fagrådet innen rusfeltet i Norge, LAR-Nett Norge og Foreningen for human narkotikapolitikk. Forsikringer Stiftelsen Bergensklinikkene har forsikringsavtaler med Gjensidige forsikring. Dette gjelder næringslivsforsikring, bygg-, skade-/innbrudd, inventar, utstyr. Personalforsikringer, gruppeliv- og yrkesskadeforsikring, er regulert i avtaler med If Skadeforsikring. Stiftelsen Bergensklinikkene har videre avtale med forsikringsmeklerfirmaet Willis AS for fortløpende vurdering av forsikringsbehov og pris. Pensjonsforsikringer for ansatte er tegnet hovedsakelig i Storebrand Forsikring ASA. Sykepleiere i Stiftelsen Bergensklinikkene er pensjonsforsikret i KLP Forsikring i henhold til Hovedavtalen. Medarbeidere Stiftelsen Bergensklinikkene søker aktivt å arbeide for en mer likeverdig fordeling mellom kjønnene i alle stillingskategorier. Lønnsmessig likeverdighet tilstrebes. Stiftelsen Bergensklinikkene hadde i årsverk fordelt på 221 personer, 75 % kvinner og 25 % menn. Stiftelsen har et stort, stabilt og bredt sammensatt fagmiljø innen medisin, psykologi, helse- og sosialfag samt samfunnsvitenskapelige fag med følgende sammensetning: 9 leger i Klinisk avdeling, derav 2 psykiatere, 1 spesialist i allmennmedisin samt professor i psykiatri knyttet til Kompetansesenteravdelingen. Videre 32 psykologer derav 14 psykologspesialister, samt 1 doktor psychol knyttet til Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen og 1 doktor psychol og 1 doktor medisin knyttet til Kompetansesenteravdelingen. I tillegg 9 ansatte med annen akademisk utdanning (hovedsakelig samfunnsvitere). Videre 47 sykepleiere derav 25 sykepleiere med videreutdanning, 27 vernepleiere, derav 8 med videreutdanning, 16 sosionomer derav 4 med Ventetid behandling gjennom 2009: Poliklinisk behandling uker Behandling/døgn uker LAR-behandling uker Redusert sykefravær i 2009 Nedgang i sykefraværet: 7 % Antall fraværsdager: 3232 (08: 3479) Fraværsprosent: 8,3 % (08: 8,9 %) 4

5 Styrets årsberetning videreutdanning, 3 barnevernspedagoger og 2 barnevernspedagoger med videreutdanning, 2 fysioterapeuter, 1 bioingeniør, 1 helsesportspedagog, 23 hjelpepleiere/miljøarbeidere, 5 spesialhjelpepleiere, 12 merkantile, 17 ansatte i støttefunksjoner innen teknisk, renhold og kjøkken. Strategiplan Stiftelsen Bergensklinikkene har utarbeidet Strategiplan for med utgangspunkt i visjon Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet med følgende hovedmål: Tilgjengelige og brukervennlige tjenester Spesialisert, diffrensiert og integrert behandling Kompetanse-, forsknings- og utviklingsarbeid. Informasjon, kommunikasjon og omdømme Effektiv organisering, drift og kontinuerlig forbedringsarbeid Brukerutvalg Stiftelsen Bergensklinikkene etablerte i 2006 Brukerutvalg. Brukerutvalget er sammensatt av medlemmer fra seks ulike bruker- og pårørende organisasjoner/tiltak, tre frittstående medlemmer, samt tre ansatte i Stiftelsen Bergensklinikkene. Brukerutvalget har hatt 5 møter i Kvalitetssikring Stiftelsen Bergensklinikkene har i 2009 prioritert kompetansehevende tiltak som et viktig element i kvalitetssikring av virksomhetens tjenester. Resultater Pasientenes alder 300 pasienter under 25 år. 781 pasienter år 771 pasienter år 731 pasienter år Økende antall og andel yngre pasienter i behandling Pasienter kjønn Stabil kjønnsfordeling (70%) menn 780 (30%) kvinner Fokus i 2009 har vært knyttet til kvalitetssikring av det pasientadministrative system i forbindelse med omorganisering av den kliniske delen av virksomheten og nye eksterne krav til rapportering. Det føres løpende registrering av situasjoner/hendelser som kommer inn under betegnelsen skademeldinger. I 2009 var det registrert 9 slike hendelser, 5 av disse er knyttet til vold/trusler fra pasienter rettet mot ansatte. Stiftelsen Bergensklinikkene hadde en total sykefraværsprosent i 2008 på 8.3 %, en nedgang på 7 % fra Stiftelsen Bergensklinikkene er IA-virksomhet i avtale med NAV. Stiftelsen Bergensklinikkene arbeider for å fremme likestilling og sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. Styrets arbeid Styret mener at arbeidsmiljøet i stiftelsen er tilfredsstillende. Styret har i sitt arbeid i 2009 hatt prioritet på følgende saker: Økonomi oppfølging av regnskap og sikring av betryggende egenkapital Rettssak med Blå Kors Eiendom AS vedrørende revidering av leieavtale for Nye Sandviksv. 84 Bestilling 2009 Helse Vest RHF Beslutning fra Helse Vest RHF om overføring av vurderingsarbeid til Helse Bergen HF. Arbeid med stiftelsens vedtekter Driftsmessige omorganiseringer 5 Pasientenes hovedinntektskilde 58 % Trygd 20 % Sosialhjelp 13 % Arbeidsinntekt 9 % Annet Små endringer i fordeling av hovedinntektskilder de siste årene. Bosted pasienter Økende andel pasienter fra Bergen i (99 %) pas. fra helseregion vest 2366 (91 %) pas. fra Bergen 26 (1 %) pas. fra andre helseregioner

6 Styrets årsberetning Resultater I 2008 ble Stiftelsen Bergensklinikkene igjen trukket for retten av Blå Kors Eiendom AS på grunn av krav om revidering av leiekontrakten. Stiftelsen Bergensklinikkene fikk medhold både i Tingretten og Lagmannsretten. Blå Kors Eiendom har anket dommen inn for Høyesterett. Den 12. mars 2009 besluttet Norges Høyesteretts ankeutvalg at anken ikke tillates fremmet, Tingretten og Lagmannsrettens dom ble dermed stående. Regnskap I henhold til Regnskapslovens 3-3 er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsresultatet 2009 viser et overskudd på kr som foreslås overført til egenkapital. Omsetningen i stiftelsen økte fra kr mill. i 2008 til kr mill. i I Stiftelsen Bergensklinikkene sitt årsregnskap for 2009, er det i aktuarberegningen lagt til grunn de økonomiske forutsetningene som følger av veiledning til pensjonsforutsetninger utarbeidet av Norsk Regnskapsstiftelse. Stiftelsen skal fortsatt ha fullt fokus på kostnadsoptimaliserende tiltak. Stiftelsens likviditetsbeholdning pr var kr mill. som vurderes som tilfredsstillende. Herav utgjør bundne skattetrekksmidler kr. 2.8 mill. Netto kontantstrøm fra årets drift er på kr. 6.9 mill. Stiftelsens kostnader til forskning og utvikling har vært kostnadsført løpende. Virksomhetens bransje medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Honnør til ansatte Styret gir honnør til alle medarbeidere i Stiftelsen Bergensklinikkene for stort engasjement og flott innsats i To medarbeidere med doktorgrad i 2009 Cecilie Schou Andreassen disputerte 11. september for PhD-graden ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: WORKAHOLISM Antecedents and Outcomes Jane Mounteney disputerte 19. november for PhD-graden ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Methods for providing an earlier warning of emerging drug trends" Økende andel av pasientene, 58 % oppgir narkotika som mest brukte rusmiddel før behandling mens 42 % oppgir alkohol. Henvendelser og spørsmål om behandling på telefon/grønt nummer eller til adresse: Stiftelsen Bergensklinikkenes tester og selvhjelpsprogrammer på internett for personer med moderate problemer knyttet til alkohol, cannabis og kokain. Kostnader 2009: NOK mill. Inntekter 2009: NOK mill. 18 % 3 % 14 % 6 % 2 % 57 % Lønn og arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Medisinkostnader Driftskostnader bygg Øvrige driftskostnader Avskrivninger 9 % 2 % 2 % 4 % 1 % 82 % Helse Vest RHF, driftstilskudd Statlig tilskudd, Kompetansesenter Prosjektinntekter Kurs- /undervisningsinntekter Refusjoner/egenbetaling poliklinikk Andre inntekter 6

7 Stiftelsen Bergensklinikkene 2009 Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen Kompetansesenter Rus - Region Vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene har som en av få rusinstitusjoner i landet en egen Forsknings- og dokumentasjonsavdeling. Finansieringen er hovedsaklig gjennom eksterne midler, herunder EU, Norges Forskningsråd, det regionale forskningssenteret KorFor, og andre statlige og kommunale instanser. Fokuset har vært på både kliniske og forebyggende prosjekter, og involvert både alkohol- og rusvaner, og spilleproblemer. Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen arbeider i nært samarbeid øvrige avdelinger i Stiftelsen Bergensklinikkene, samt nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Stiftelsen Bergensklinikkene har fra 1994 vært etablert som et nasjonalt og regionalt kompetansesenter innen rusfeltet for Hordaland og Sogn & Fjordane med oppdrag fra, og finansiert av, Helsedirektoratet. Hovedoppdrag: Kompetanseutvikling innen rusfeltet i kommuner og i spesialisthelsetjeneste. Fra 2008 har det vært særlige oppdrag knyttet til Regjeringens Nasjonale Opptrappingsplan for rusfeltet. Oppdraget løses i samarbeid med blant annet Fylkesmennene og kommunene, Høyskolene, Universitetet i Bergen, BUF-etat og bydeler i Bergen. (Årsrapport for Kompetansesenteret på Avdeling klinisk virksomhet forhold til de muligheter og begrensninger som finnes i en selv og i hjelpeapparat, arbeidsliv og skoleverk, nærmiljø og familie. Helhetlig teoretisk tenkning gir oss verktøy og virkemidler i møtet med pasienten og i arbeidet med endring av pasientenes og omgivelsenes samspill, samt muligheter til å styrke adaptive ( ønskede ) utviklingsprosesser. Valg av systemisk tankegang begrunnes med at rusmiddelmisbruk foregår i en kontekst, hvor det er viktig å tenke at den skadelige bruken og avhengigheten påvirker relasjonene og samspillet med andre. Vurderings-, behandlings- og utredningstilbudene i Stiftelsen Bergensklinikkene er organisert innen Avdeling klinisk virksomhet. Stiftelsen Bergensklinikkene har avtale med Helse Vest RHF om å utføre vurdering, utredning og behandling for personer med avhengighetsproblematikk knyttet til alkohol, medikamenter, andre narkotiske stoffer, ulike former for pengespill eller annet. Det gis også tilbud til pårørende. Utrednings- og behandlingstiltakene ved Bergensklinikkene er basert på allment akseptert fagteori og forskningsbaserte behandlingsprinsipper. Som overordnede prinsipper ønsker Bergensklinikkene å tilby et spesialisert, differensiert og kjønnsspesifikt tilbud til alle våre pasienter. Stiftelsen Bergensklinikkene har valgt begrepene utredning, behandling, veiledning og konsultasjon for å definere våre oppgaver overfor pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Pasientens hjelpebehov og endringsmuligheter må ses i 7 Omorganisering av Avdeling klinisk virksomhet høsten 2008 tok blant annet sikte på å sikre pasientene en sømløs behandling. I dette ligger at pasienten skal få tildelt en behandler som følger en gjennom de ulike tjenester pasienten er i behov av. Det kan innbefatte polikliniske samtaler i påvente av avrusning, behandling eller utredningsopphold i døgn klinikk og eventuelt videre oppfølging i poliklinikk. I tillegg opprettes behandlingsteam for de mest krevende pasientene.

8 Stiftelsen Bergensklinikkene 2009 Behandling av rusmiddelproblematikk og avhengighet i Stiftelsen Bergensklinikkene Misbruk av rusmidler, fysisk avhengighet og psykisk avhengighet er betegnelser, som ofte brukes i den offentlige debatt i media. Dette er ikke eksakte begreper, hvilket har betydning for presisjonsnivået i den generelle meningsdannelse vedrørende rusmidler. Derimot har begrepene bruk av rusmidler, skadelig bruk og avhengighet eksakte definisjoner. Spesialisthelsetjenesten, som den tverrfaglige rusbehandlingen er en del av, er forpliktet til å bruke diagnoseverktøyet Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser ICD 10 i sin diagnostikk av ruslidelser. Motiverende samtale En av de mest sentrale behandlingsmetodene ved Stiftelsen Bergensklinkkene er Motiverende samtaler. Motiverende samtale er betegnelsen på den norske tilpasningen av Motivational Interviewing: en målrettet og pasientsentrert samtalemetode for å motivere pasienten for endring, gjennom å utforske og løse ambivvalens. Metoden har til hensikt å oppnå et optimalt samarbeid mellom behandler og pasient for derigjennom å motivere og påvirke til endring av problematferd gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Mentaliseringsbasert terapi Mentaliseringsbasert terapi er utviklet og skreddersydd i forhold til borderline personlighetsforstyrrelse problematikk. Borderline personlighetsforstyrrelse er en av de hyppigst forekommende personlighetslidelse i samsykelighet med ruslidelser. Mentaliseringsbasert behandling fokuserer systematisk på rigide oppfatninger av mentale fenomener som fører til mellommenneskelige misforståelser og oppstår på grunn av feiltolkninger. Behandlingsformen fremmer en mer undrende og nysgjerrig holdning til den mentale verden og impliserer at vi umulig kan vite sikkert hva andre mennesker tenker og føler. Det er en åpenbar sammenheng mellom rusmiddelpåvirkning og svekket mentalisering. Mentalisering inneholder evnen til å fokusere på og reflektere over mentale tilstander hos seg selv og andre, evne til å se forestillinger om virkeligheten som fortolkninger om virkeligheten og ikke som virkeligheten selv og evne til å se virkeligheten fra forskjellige perspektiver. Rusmiddelavhengighet svekker mentalisering i forhold til seg selv og øker likegyldighet og glemsel av andres menneskers psykologiske tilstander. Svekket kapasitet til å mentalisere følelser kan føre til en reflekslignende vei fra intens følelsesaktivering til rusmiddelbruk. Kapasitet til å mentalisere kan gi en høyst nødvendig pause knapp og øker mental fleksibilitet og psykologisk mestring. Interessen og utbredelsen skyldes Anthony Bateman & Peter Fonagys utvikling av mentaliseringsbasert terapi for borderline personlighetsforstyrrelse og deres mange artikler, bøker og undervisning om dette tema. Rusbehandlingsfeltet samt familieterapi, spiseforstyrrelser, terapi med unge mødre og miljøterapi har blitt sterkt inspirert av mentaliseringsbegrepet. Særlig fokus er misforståelser som skjer i pasientens liv og hvordan andre perspektiver kan bringes inn. Samtidig er det viktig at terapeuten har et kritisk blikk på egen medvirkning i samspillet med pasienten og hvordan misforståelser i terapirommet kan brukes til å utvide pasientens forståelse dersom håndtert riktig av terapeuten. Mange av disse pasientene som nå får mentaliseringsbasert behandling har forlatt tidligere behandling og/eller blitt dårligere av behandling fordi konflikter har eskalert. Mentaliseringsbasert behandling er særlig fokusert på hvordan unngå disse skadelige effektene for pasientene og tilpasse behandling i riktig dose. Stiftelsen Bergensklinikkene har startet et pilotprosjekt med kvinnelige pasienter som mottar kombinasjonsbehandling rus og mentaliseringsbasert terapi. Prosjektet startet i februar 2010 og varer i 2,5 år med støtte av Helsedirektoratet. 8

9 Stiftelsen Bergensklinikkene 2009 Prosjekt K Metoden Ambulant Brukerstyrt Tilnærming (ABT) ble utviklet i prosjekt K, et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Stiftelsen Bergensklinikkene. Metoden er utviklet i samspillet mellom brukerne og medarbeiderne i prosjektet. Det er fem sentrale samhandlingsprinsipper i metoden. Det viktigste prinsippet er brukerstyring. Med brukermedvirkning mener man vanligvis at brukerne får anledning til å virke med i relasjon til hjelpeapparatet. I Ambulant Brukerstyrt Tilnærming er dette snudd. Medarbeiderne skal virke med brukerne. Brukerne blir dermed i praksis medarbeidernes veiledere og det er brukerne som skal definere hvor de vil og hvordan de skal komme dit. Brukerne har selv kalt metoden for Kaptein på egen skute. Prinsippene i ambulant tjeneste, å lede gjennom å følge, å møte brukerne uten en systemagenda og å metakommunisere, dvs. samtale om samtalen, bygger alle rundt og opp om prinsippet om brukerstyring. Hurtig kartlegging og handling (HKH) HKH er en kartleggingsmetode etter en modell fra WHO. Bergensklinikkkene ved Kompetansesenteret har utviklet modellen ved å tilpasse den norske forhold. Målsettingen med HKH er å gi et best mulig bilde av en aktuell situasjon i løpet av en kort tidsperiode, og utvikle en handlingsplan der en tilrettelegger for intervensjoner. Ideelt sett varer kartleggingen 3 til 6 måneder. Det er utarbeidet manual for opplæringen, og det er gjennomført evaluering av metoden i samarbeid med Utekontakten, Bergen kommune. Kompetansesenteret har i 2009 anvendt metoden HKH internt ved kompetansesenteret i forbindelse med kartlegging av et tematisk område: foreldre rus og risiko, et tema som ble styrket da kompetansesenteret ble tildelt nasjonalt ansvar for foreldrerollen i rusforebyggende arbeid. Kartleggingen vil bli presentert i 2010, og vil inngå i planarbeidet omkring foreldrerollen i rusforebyggende arbeid, og bidra til satsing innen tidlig intervensjonsområdet. Kompetansesenteret har fra starten av HKH veiledet og bistått med gjennomføring av til sammen 12 HKH prosjekter. I 2009 er Utekontakten i Bergen veiledet for gjennomføring av HKH i forhold til prostitusjon og endringer etter den nye sexkjøpsloven. Treningsterapi Stiftelsen Bergensklinikkene har lang tradisjon i utvikling og tilpasning av fysiske treningsprogrammer til ulike grupper av rusmiddelavhengige. Treningsterapi er en terapiform som tilbys daglig og en terapi pasientene kan ta med seg hjem. Fysisk trening blir for en del pasienter et viktig element i deres endringsprosess m.h.t. rusbruk og forhold til en endret livsstil. Treningsterapi tilbys som kjønnsspesifikk behandling. Ideologien for bruk av treningsterapi All aktivitet er bra, og bedre enn ingen aktivitet. Aktiviteten skal være individuelt tilrettelagt. Bedre med hyppig aktivitet med lav intensitet, enn sjelden aktivitet med høy intensitet. Vektlegge variasjon, både når det gjelder type aktivitet, intensitet, miljø, etc. Psykisk effekter av treningsterapi vektlegges fremfor fysiske Demper; angst, depresjon, stress, indre og motorisk uro, bedre søvn, hevet stemningsleie. Vi tenker etterbehandling, og ønsker å vektlegge aktiviteter som pasienten kan fortsette med etter behandling Demper abstinenser Mestringsstrategi når risikosituasjoner oppstår. Fungerer bedre sosialt. Mer tilgjengelig for annen behandling. Rus uten rusmidler. Bedre selvbilde og livskvalitet Mestring Opplevelse er et viktig element. 9

10 10 Bergensklinikkene i nyhetene 2009 presentert på Kari Lossius: Kvinner påvirkes av miljøet Det er en økning i alkoholinntak hos voksne kvinner, og det gjelder kvinner med lang utdannelse og lederjobber. Årsaken er at de beveger seg inn i helt andre sfærer enn kvinnene gjorde før. Jobben er alkoholpreget på en helt annen måte enn tidligere, sier Kari Lossius, klinikksjef ved Bergensklinikkene. Hun har selv vært i kontakt med mange kvinnelige ledere som forteller om et alkoholpreget arbeidsliv. (Bergens Tidende) Kari Lossius i Sveip/NRK2: Rushjelp på nettet passer for mange grupper Klinikksjef Kari Lossius direkte på Sveip/NRK2 presenterte Stiftelsen Bergensklinikkenes selvhjelpsprogram for rusproblemer knyttet til kokain, cannabis og alkohol Kari Lossius: Damer må få øl i mindre glass Kvinneglass på pub, det sier klinikksjef Kari Lossius ved Bergensklinikkene. Egne "kvinneglass" vil gi mindre fyll og bedre helse, ifølge klinikksjefen. Kvinner tåler mindre alkohol enn menn og blir rasker fulle. Kvinners kropp tåler ikke like mye øl og vin som menn. Derfor bør de også drikke mindre, sier Lossius til P4. Kari Lossius: Pårørande må få betre tilbod Vi har ikkje godt nok tilbod i dag, meiner Kari Lossius ved Stiftelsen Bergensklinikkene om hjelpa pårørande til rusmisbrukarar kan få i dag. Ho meiner både tilbodet i dag har for lite kompetanse, og at det er alt for vanskeleg for pårørande å få hjelp. - Eg ynskjer meg eit lågterskel tilbod med høg spesialkompetanse, som tek vare på desse folka annleis enn vi har gjort i dag, seier ho.(nrk) Kari Lossius: 200 overdosedødsfall må møtes med strakstiltak Hvert år dør 200 narkomane som følge av overdose her til lands. Antallet kan fort bli høyere om ikke strakstiltak settes i gang, sier klinikksjef og rusekspert Kari Lossius ved Stiftelsen Bergensklinikkene til P4. Kari Lossius: Frykter nytt rusmiljø med GHB Klinikksjef Kari Lossius ved Bergensklinikkene er bekymret for at det skal vokse frem et nytt narkotikamiljø knyttet til GHB i Bergen. Det livsfarlige rusmiddelet finnes i miljøer Bergensklinikkene ikke har oversikt over. Det er ofte ungdom som ikke har et kjent rusproblem som bruker GHB. Skummelt, sier sjef ved Bergensklinikkene. /BA) "En skandale"- Kari Lossius om nedlegging av Styve Gard og Garnestangen En skandale, sier klinikksjef Kari Lossius ved Stiftelsen Bergensklinikkene om situasjonen ved ungdomsverninstitusjonene Styve gård og Garnes ungdomssenter i Hordaland. (BTV) Se Thomas Dahl Orø: Trening som terapi og behandling mot rusavhengighet I vårt behandlingstilbud er fysisk aktivitet og trening en sentral og viktig del. Etableringen av trening som terapi, gjøres både ut ifra forskning, kliniske observasjoner og resultater. Thomas Dahl Orø fungerer som ledende helse og treningsterapeut ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Han forteller at fokuset på fysisk trening, kosthold og helsegevinster er et viktig ledd i behandlingen av rusavhengige mennesker (Gatemagasinet Megafon) Bengt Eide-Olsen: Vil gi gratis motgift mot overdoser Lege Bengt Eide-Olsen, som jobber ved Bergensklinikkene, var nylig i New York. Der besøkte han den medisinske direktøren Sharon Stancliff ved «Harm Reduction Coalition» (HRC). Stancliff kunne fortelle Eide-Olsen at de lokale myndighetene har gitt HRC tillatelse til å distribuere motgift mot heroinoverdoser til brukerne. BEDRE: Gratisutdelingen gjorde brukermiljøene bedre rustet til å motvirke overdoser i de tilfellene ambulansen ikke rekker frem tidsnok. (Bergensavisen) Erling Pedersen: Bergensklinikkene ga barnevernet/bufetat tilbud om gratis opplæring Vi så at behovet var der, og ville gjerne hjelpe med opplæring og sertifisering av ansatte. Vi foreslo også å lage en strategiplan for hvordan rus kan møtes og forebygges, sier Pedersen. Bergensklinikkene så at mange rusavhengige hadde en fortid i barnevernet. Media fortalte også jevnlig om rusproblemer på institusjonene. (BT) Erling Pedersen: "Et av landets beste innsøkningssystemer for rusbehandling" Det er mangelen på rusbehandlingsplasser som i dag er den største utfordringen i Bergensområdet. Sintef-rapporter og helseforetakenes egen rapport viser at Helse Vest har dårligst dekning av behandlingsplasser i landet. Bergen med sin storbyproblematikk kommer særlig dårlig ut. BERGENSKLINIKKENE har nettopp fått avslag på å starte en egen ungdomsavrusning, selv om behovet er stort. Samtidig rapporteres det at de ideelle private klinikkene gir mer behandling for hver krone enn de offentlig eide klinikkene. (Debatt BA) Erling Pedersen: Sett opp et feltsykehus i Nygårdsparken Mange rusavhengige har fysiske og psykiske tilleggslidelser. De er rett og slett syke. Flere trenger behandling på sykehus før de kommer i gang med rusbehandling, sier Erling Pedersen, som er administrerende direktør for Stiftelsen Bergensklinikkene. Han nevner hepatitt, organskader og nedsatt førlighet som noe av det de sliter med. (BA) Erling Pedersen: Tiltaksapparatet må trappes opp Undersøkelsen viser at det fremdeles rekrutteres heroinbrukere til tross for den store satsingen på metadonbehandling, sier Erling Pedersen som er administrerende direktør i Stiftelsen Bergensklinikkene. (BT) Erling Pedersen: Myndighetene må se problemene Siden 1998 har 3000 nordmenn dødd av overdose. Det er myndighetene som har skylda, sier leder ved Bergensklinikkene. Myndighetene har ikke tatt utviklingen av russituasjonen i Norge på alvor, sier daglig leder i Stiftelsen Bergensklinikkene Erling Pedersen. Pedersen mener at politikerne burde sett problemet allerede i 1998 da Norge hadde sitt første store overdoseår. Da var signalene så klare at myndighetene burde satt i gang helt andre tiltak, og i et annet omfang enn det som ble gjort, sier han. (NRK) Randi Knoff: Overdoser er et storbyproblem I fjor døde tolv mennesker etter overdoser i Hordaland. Samtlige satte siste skudd i Bergen. Ti av dem som omkom av overdose i fjor døde av heroin, og alle døde i Bergen. Byen har tatt kvoten for hele fylket. - Dette er et storbyproblem, sier Randi Vartdal Knoff fra Kompetansesenteret ved Bergensklinikkene. (Bergensavisen) Erik Iversen: Ser frem til at rusfeltet blir en del av Nasjonalt Pasientregister Like før jul ble en ny nasjonal rapport om rusmiddelavhengige i behandling utgitt av Sirus. Rapporten tar for seg pasientomfang innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2007 og omfatter 113 behandlings- og omsorgstiltak i hele landet. Rapporten er utarbeidet av Stiftelsen Bergensklinikkene ved Erik Iversen og Arvid Skutle, på oppdrag fra og i samarbeid med Sirus. Den tar for seg sentrale emner som kjønn og alder, utdanning, arbeid og økonomi, omfang av rusmiddelbruk og psykiske vansker knyttet til rusmiddelbruk hos pasientene/klientene i TSB. (Rus & samfunn) nyhetsinnslaget i BTV her

11 Bergensklinikkene i nyhetene 2009 presentert på Cecilie Schou Andreassen: Vil gi arbeidsnarkomane ein diagnose Forskar Cecilie Schou Andreassen trur arbeidsnarkomane bør få ein eigen diagnose som til dømes spelavhengige. Ein diagnose kan vere relevant for å gje rettleiing, samt setje inn tiltak for å unngå at folk blir utbrende eller får andre stressrelaterte plager, seier Cecilie Schou Andreassen, klinisk psykolog ved Bergensklinikkene og seniorkonsulent i Right Management. Som den første i Norge som tek doktorgrad i arbeidsnarkomani, meiner ho det er på høg tid å nyansere fenomenet. Vi må skilje mellom det å vere hardtarbeidande og det å vere arbeidsnarkoman (BT) Cecilie S Andreassen i Sveriges Radio/SR: Jobbet som drog Att arbeta hårt och mycket väcker ofta beundran, man gör ju en stor insats för samhället eller för företaget och får beröm. Det som driver en person att bli beroende av sitt arbete kan vara antingen en passion för uppgiften eller att man försöker leva upp till omgivningens krav, det visar forskaren Cecilie Schou Andreassen, som undersökt arbetsnarkomani bland anställda i norska företag. ( Sveriges Radio) Cecilie S Andreassen: Veien ut av arbeidsnarkomani Er jobb alt du kan tenke på selv når du har fri? Dette kan du gjøre: Psykolog og forsker Cecilie Schou Andreassen er den første i Norge til å skrive doktoravhandling om arbeidsnarkomani. Her gir hun deg sine tips. Å jobbe lange og mange timer, altså «hardt», betyr ikke nødvendigvis det samme som at man jobber «smart», sier forsker Cecilie Schou Andreassen til Side2. Arvid Skutle: Bør vurdere piller i behandlingen av spilleavhengige Det høres fornuftig ut å vurdere å bruke medikamenter i behandlingen. Disse funnene (Myrseths doktorgrad, red.anm.) er helt i tråd med internasjonal forskning, som viser at antidepressiva kan ha positiv effekt, sier forskningssjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene, Arvid Skutle. Han leder nå en studie der effekten av samtaleterapi undersøkes. Av de hundre pasientene som er med i undersøkelsen, har en tredjedel psykiske problemer. -(BT) Arvid Skutle: Spiller oftere i skjul etter at spilleautomatene ble fjernet Etter at spilleautomatene ble fjernet, og nettet overtok, sluttet mange spilleavhengige å søke behandling. Forskere tror spillingen oftere skjer skjult. Nå er omtrent fire av fem på nettet gjennom nettpoker, kasino eller automatspill, sier forskningssjef Arvid Skutle i Stiftelsen Bergensklinikkene (BT) Eva Løvaas: Nøkkelen til suksess er å la rusmiddelbrukere bestemme mer selv. Det viser evalueringen av Prosjekt K, et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Årstad sosialtjeneste og Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjekt K har tolv deltakere alle med svært dårlig erfaring fra tidligere samhandling med deler av hjelpeapparatet. Samtlige har brutt eller låst samhandling med sosialkontoret. Prosjektet ble startet i 2007 (Bergensavisen) Eva Løvaas: Medikament behandling for ADHD tilrettelegger for annen behandling Kjøper ADHD-medisin for 175 mill. Antall brukere er mer enn doblet De økende tallene er en indikasjon på at vi nå er i ferd med å få øynene opp for at også voksne har ADHD. Denne gruppen har vært sterkt underdiagnostisert, spesielt blant kvinner, sier Eva Karin Løvaas, klinikkleder ved Bergensklinikkene. Hun har erfart at medikamentell behandling også tilrettelegger for annen behandling. De blir også mer mottakelige for samtaleterapi, coaching eller fysisk aktivitet, (BT) Stiftelsen Bergensklinikkene frikjent av Fylkeslegen Vi har gransket saken og sjekket forholdene ved klinikken opp mot innholdet i brevet. Konklusjonen er at det er ansvarlige forhold ved Skutevikenklinikken, og at ingen regler blir brutt, sier assisterende fylkeslege, Trond Haugstvedt. Det er administrerende direktør ved Stiftelsen Bergensklinikkene, Erling Pedersen, fornøyd med. - Vi er veldig glad for avgjørelsen, og det var også dette vi hadde ventet som utfall. Vi kjenner forholdene og virksomheten godt og vet de ansatte gjør en veldig god jobb,.(nrk) Finn også Helsetilsynets avgjørelse her Bergensklinikkene: Behandlingsrom for Rus-akutt i Skuteviken står klare I Skuteviken står lokaler gode nok til en rusakutt tomme. Vi kan sette i gang øyeblikkelig Det sier administrerende direktør Erling Pedersen i Stiftelsen Bergensklinikkene. Han viser BA rundt i lokalene i underetasjen i klinikken ute i Skuteviken. De inneholder blant annet: En mottaksinngang på bakkeplan med plass for ambulanser. Et akuttrom for undersøkelser. En mottakssentral. Syv rom med sengeposter og tilliggende bad og oppholdsorm. Ingen av lokalene som Pedersen, lege Bengt Eide-Olsen og enhetsleder Ørjan Kramer viser oss er i dag i bruk. (Bergensavisen) Arne Klyve: Mange misbrukere får ikke hjelp før de har «kvalifisert» seg. Klyve synes det er helt hårreisende at man legger ned tilbud som virker mot frafall, samtidig som så mange dropper ut av videregående skole. - På sikt blir dette fryktelig dyrt for samfunnet. Når folk rives løs fra sosiale fellesskap, så er det mange som kan få kronglete liv, som koster samfunnet mye, og som kan være slitsomt for menneskene rundt dem. Arne Klyve er undervisningssjef i Stiftelsen Bergensklinikkene (Klassekampen) Arne Klyve: Unge arbeiderklassemenn er de store taperne i kunnskapssamfunnet Morgendagens sinte unge menn kan bli mange. Typiske mannsjobber forsvinner. Det gjelder særlig unge gutter som møter et stadig økende teoritrykk i obligatorisk skole. Gjerne gutter med andre talenter og hvor verdighetsventilene ut er få. Det er unge menn som tidligere kunne gå til maskuline jobber. jobber som i dag enten er innhentet av teknologien eller systematisk satt bort til lavkostland i den tredje verden. (Klassekampen) Arne Klyve i ny bok: Et samfunn får de avvik det har gjort seg fortjent til, ET SAMFUNN FÅR de avvik det har gjort seg fortjent til, skriver Arne Klyve i boken om sinte unge menn. Han stikker hull på et minelagt globalt problemkompleks: Altfor mange gutter faller utenfor samfunnet og blir tapere. Noen av dem havner i arbeidsledighetskøer, noen havner i kriminalitets- og russtatistikkene. De unge (mennene) blir en trussel for samfunnet, skriver Klyve, og trekker frem ulmende opprør over alt i Europa. Han ser en sammenheng mellom marginalisering av gutter og et gryende sinne. (Arne Klyve er Undervisningssjef i Stiftelsen Bergensklinikkene / Artikkel i BT) 11

12 Andre nyheter fra Bergensklinikkene 2009 presentert på Finn K Jellestad ny styreleder for Stiftelsen Bergensklinikkene Finn K Jellestad ble i styremøte 29. januar valgt til styreleder for Stiftelsen Bergensklinikkene for 2-års perioden 2009 og I samme møte ble tidligere styreleder Ragnar Tvinnereim valgt til ny nestleder. Finn K. Jellestad er oppnevnt til styret i Stiftelsen Bergensklinikkene av Det Psykologiske Fakultet, Universitetet i Bergen og er ansatt som førsteamanuensis samme sted. Jellestad er medlem av rådet for SERAF (Senter for Rus og Avhengighetsforsking) og forskningsleder for forskningsgruppen RECS (Research group on Experimental and clinical stress). Blå Kors tapte rettssaken mot Stiftelsen Bergensklinikkene på alle punkter Stiftelsen Bergensklinikkene har vunnet saken fullt ut skriver lagmannsretten i sin dom. Blå Kors Eiendom A/S tapte dermed rettssaken om husleieavtalen i Nye Sandviksvei 84, Skuteviken på alle punkter. En gledens dag sier adm. direktør Erling Pedersen som peker på at det er en riktig avgjørelse Lagmannsretten nå har fattet. Han sier videre at han nå håper Blå Kors vil gi Stiftelsen Bergensklinikkene og de ansatte ro til å kunne konsentrere seg om å drive det viktige arbeidet for rusmiddelavhengige i Skuteviken. Høyesterett har avvist anken fra Blå Kors E A/S etter dommen i Lagmannsretten Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven Anken tillates derfor ikke fremmet" (Høyesterett 12. mars 2009) Dermed blir dommen fra Gulating Lagmannsrett rettskraftig; dvs. at Blå Kors Eiendom A/S tapte på alle punkter i saken de anla mot Stiftelsen Bergensklinikkene om å få endret leieavtalen for Nye Sandviksvei 84; Stiftelsen Bergensklinikkene Skuteviken. Blå Kors tapte også saken da denne var oppe i Bergen Tingrett. Jane Mounteney presenterte BEWS på EMCDDA sin jubileumskonferanse i Lisboa EMMCDDA (Den europeiske unionens monitoringsenter for narkotiske stoffer) markerte sine første femten år med en stor internasjonal konferanse for de fremste forskere og politikere innen rusfeltet i Europa, Australia og Amerika. Forsker Jane Mounteney fra Stiftelsen Bergensklinikkene var den eneste inviterte foreleseren fra Norge. Mounteney var invitert for å presentere hvordan BEWS (Bergen Early Warning System/Føre Var) kan nyttes for å gi mer hurtige og relevante rapporter for politikk-utforming. Kari Lossius Rusfaglig Forum: Konkurranseutsetting - det gjør noe med oss Et lite sårbart felt som har sluttet å samarbeide, -Aktørene blir konkurrenter -Sloss om spottplasser -Rigge opp og rigge ned billig salg ingen i det offentlige vil ha -Kamuflerer veksten i helseforetakene -Sidestiller vedhogst med psykologisk og medisinsk behandling (Rusfaglig Forum 8. juni) Erling Pedersen Rusfaglig Forum: Anbud/Konkurranseutsetting er risikoadferd Konkurranseutsettingen bryter med Stortingets forutsetninger under behandling av Rusreformen Risikerer å bryte opp faglig sterke miljøer som har vært i forkant av den nasjonale utviklingen av rusbehandlingsfaget. Risikerer å miste gode kvaliteter i den enkelte behandlingsplass Rusreformen i 2004 ble tuftet på likeverdighet mellom de ideelle private rusbehandlingsinstitusjonene som utgjorde 70 % av alle døgnbehandlingsplassene og de offentlig eide institusjonene. En villet politikk som alle partier sluttet opp om (Rusfaglig forum 8. juni) Byråd for helse og omsorg Christine B. Meyer besøker Bergensklinikkene Byråd for helse og omsorg Christine B. Meyer (H) i Bergen kommune besøker torsdag 25.juni Stiftelsen Bergensklinikkene i Vestre Torggt. 11 for å bli orientert om stiftelsens arbeid innen behandling, forebygging, forskning og undervisning. I tillegg vil det bli presentert nye mulige og prosjekterte tiltak samt videre arbeid knyttet til Samhandlingsreformen og de akutte behovene for avrusning i Bergen. (Bergenklinikkene) Temadag 1. oktober: Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid Kompetansesenter rus, region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte temadag om Foreldrerollen i rusforbyggende arbeid 1. oktober Temadagen satte søkelys på Familien og foreldrerollen i endring, foreldrenes betydning i det rusforebyggende arbeidet og barnehage, skolen og fritidsarena som rusforebygging i det stille. I tillegg ble det satt søkelys på rusmidlene GHB og anabole steroider. Finn presentasjonene fra temadagen her Helseministeren vil ha mer behandlingsplasser i Bergen og Bergensklinikkene Bjarne H. Hanssen erkjenner at Bergen har fått storbyens rusproblemer blant annet i Nygårdsparken. "Helse Vest vil få økte midler til å kjøpe behandlingsplasser i Stiftelsen Bergensklinikkene" uttalte helseministeren bl.a. under sin pressekonferanse i Nygårdsparken. Helseministeren vil bidra til etableringen av en Rus-legevakt og en akutt-stabiliseringspost av inntil 12 pasienter i tråd med søknad fremsendt fra Bergen kommune og Helse Bergen. Driften av ruslegevakt og akuttstabliseringspost skal dekkes innenfor allerede eksisterende budsjetter bl.a. i Helse Bergen. (Bergensklinikkene) Helse Vest bør la pasientrettigheter, god behandling og evaluering komme først Helse Vest-forslag om kun en vurderingsenhet i Helse Bergen HF, uten nær tilknytning til rusbehandling (TSB) gir økt pengebruk, byråkratisering som ikke er til beste for pasienten, mindre mulighet for raske, fleksible og helhetlige behandlingsforløp, lavere kapasitetsutnyttelse og flere fristbrudd. Modellen er ikke i tråd med nasjonale føringer. Bergensklinikkene har 100 % utnyttelse og ingen fristbrudd i vurderingsarbeid eller behandlingsavtaler. Alle fristbrudd i Helse Bergen-området er pga. stor mangel på behandlingsplasser./samdata-rapport 2008 (Bergensklinikkene i brev til Helse Vest) Rusfaglig Forum 9.12.: Rustrender - Sinte unge menn - Prosjekt K samahandling-praksis Rusfaglig Forum samler fagpersoner, ledere og politikere om aktuelle problemstillinger i rusmiddelfeltet; forebygging - tidlig intervensjon - behandling - forskning. Målgruppe: Kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, bufetat, skole, politi og organisasjoner. Nyheter fra rusfeltet, Føre Var - rustrender høst 2009, Resultater fra europeisk ruskartlegging gjennom overvåking på internett, "Sinte unge menn i kunnskapssamfunnet" Prosjekt K: "Kaptein på egen skute - rett tjenestetilbud til rett tid for å forhindre utvikling av kroniske hjelpebehov" (BERGENSKLINIKKENE) 12

13 Jens Ramfjord: Psykoterapi: relasjon versus metodikk På den ene siden har man samfunns- og bedriftsøkonomiske interesser og en effektivitets- eller produksjonstankegang å ta hensyn til. På den andre siden står hensynet til tilstedeværelsen, det å være emosjonelt tilgjengelig, lytte og ta seg tid til det individet som kommer inn i rommet ditt og setter seg ned i stolen for å fortelle om noe vanskelig eller viktig. (Rus & Samfunn). Arne Klyve: Verdighet skapes på arbeidsplassen Å miste slike holdepunkter som skole og arbeidsliv betyr, kan gjøre fritiden til en ulykkelig gave og fremtiden for komplisert. Det er antakelig to grøfter å falle i når en skal forstå gutter (og jenter) som faller ut av skolen eller ikke får lønnsarbeid. Den ene grøften er oppfatningen av viljens ufrihet, at du bare er et offer. Det er å frata mennesker personlige valgmuligheter. ( Undervisningssjef Arne Klyve Stiftelsen Bergensklinikkene/Kronikk i BT) Arne Klyve i Kronikk: Morgendagens sinte unge menn I flere europeiske land har vi de senere årene sett en ny type turbulens særlig blant unge gutter, ikke minst i Danmark, Frankrike, Hellas, Norge (Oslo) og i Sverige. Ofte fremkalt av konflikter med myndigheter og politiet. Opptøyene har tilsynelatende ingen samlet politisk begrunnelse eller retning, men kan forstås som en protest mot utestenging og opplevelsen av en mistrøstig hverdag og manglende fremtidsperspektiv. (Undervisningssjef Arne Klyve Kronikk i BT) Kari Lossius: Et anbudsstyrt rusfelt - hvem er dette best for? DET PRIMÆRE målet med Rusreformen var å gi ruspasienter et bedre og mer integrert behandlingstilbud. I DAG, FEM ÅR seinere, er ikke bare forventningene forstummet og ressursene uteblitt, vi har i tillegg fått erfare hvordan helse- foretak bygger opp kunnskap og erfaring. Det hele er enkelt og besnærende; ønsket kompetanse utarbeidet i de private ideelle organisasjonene flyttes over til de offentlige helseforetakene. (Kronikk i BA) Brukerutvalget i Prosjekt K: "Ja det er mulig!". PROSJEKT K er en spesialenhet innenfor Nav Årstad og et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Stiftelsen Bergensklinikkene. Vi er 12 deltakere fra ulike bydeler i Bergen. Utgangspunktet for prosjekt K var våre mangeårige vansker i kontakten med tidligere sosialkontor. Tidligere opplevde vi kontakten med sosialtjenesten som en personkamp mellom sosialkontoret og oss. En kamp mot sosialtjenesten, for våre rettigheter fordi vi opplevde at vi ikke ble lyttet til, ikke ble vist empati og respekt (Kronikk Bergens Tidende) Kronikk: Økende bruk av GHB Selv om GHB foreløpig er et rusmiddel som brukes av svært få, er det likevel en viktig utfordring for alle å nå frem med kunnskap om stoffet til ulike brukere som står i risiko for skader og overdoser. Som kompetansesenter vil vi understreke viktigheten av å fokusere på nye trender, øke kunnskapen og fremme debatten omkring de utfordringer som er i forhold til bruk av ulike rusmidler. (Kronikk i Bergens Tidende av Liv Flesland, Jane Mounteney og Vibeke Johannessen, Stiftelsen Bergensklinikkene) Jane Mounteney m.fl.: Om utfordringer i rustrendmåling Challenges of Reliability and Validity in the Identification and Monitoring of Emerging Drug There is increasing pressure on drug monitoring systems to achieve earlier detection and greater precision in reporting of emerging drug use trends. Such systems typically operate in settings where government interest and the drug use trends themselves can be fluid (Substance Use & Misuse /Jan. 2010) Cecilie S Andreassen m.fl.: Arbeidsnarkomani, tilfredshet og personlighet The Relationship Between Workaholism, Basic Needs Satisfaction at Work and Personality The aim of this study was to examine correlates of workaholism components. A cross-occupational sample of 661 Norwegian employees in six different organizations completed a web-based survey measuring workaholism, basic needs satisfaction at work and personality. (/ European Journal of Personality) Arefjord og Karterud: Personlighetsvurdering av rusavhengige pasienter Personlighetsvurdering av rusavhengige pasienter er omstridt. Her beskriver vi et kompetansehevende tiltak ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Hovedkonklusjonen er at personlighetsvurderinger både er mulige og nyttige, og bør inngå i standard utredning i rusinstitusjoner. (Norsk Psykologtidsskrift) Jens Ramfjord: En vidunderløsning finnes ikke Rusavhengighet er et biologisk, psykologisk, familierelatert, kulturelt, historisk fenomen. Kompleksiteten betyr nettopp at en kan angripe fra flere vinkler (tverrfaglighet), dvs. at ulike metoder kan være til nytte. (Debatt i Bergens Tidende) Sonja Mellingen: Ungdom trenger tydelige foreldre Foreldre kan være for naive og godtroende, men mange foreldre synes kanskje også det er vanskelig å kommunisere med tyngde, regler til ungdommer på full fart inn i voksenlivet. Ungdommer som fremstår som selvstendige og ofte likegyldig til hva voksne mener, kan gjøre foreldre usikre og utydelige med hensyn til hvilke forventninger de har til dem.(debatt/bt) Debatt: "Ruspasienter i vår helseregion... har rett til behandling" Når alt vurderingsarbeidet skal foretas av Haukeland sykehus så er det "ene og alene økonomisk fundert" skriver Kari Lossius, Eva K Løvaas og Therese Dahl fra Bergensklinikkene i tilsvar til Stener Kvinsland direktør i Helse Bergen sitt innlegg om "Hvem eier ruspasientene? "Det er vurderingens form og innhold som er det sentrale ikke hvor de som utfører det er ansatt" skriver Bengt Eide-Olsen legetillitsvalgt ved Stiftelsen Bergensklinikkene i sitt innlegg til debatten. (Debatt/BT) Erling Pedersen: Vi snakker gjerne alvor om rus Alkohol er vår tids verste rusmiddel og kanskje største samfunnsproblem, siden ingen andre rusmidler påfører oss så mange skader, ulykker, lidelser og ødelagt liv og helse. Stiftelsen Bergensklinikkene ønsker sterkere søkelys på påkjenningene alkoholbruk påfører samfunnet og ikke minst enkeltpersoner. Vi trenger flere bidrag i den offentlige debatten om alkoholbruk og behandling., skriver direktør for Stiftelsen Bergensklinikkene. Det vil hjelpe til med å ta bort mange tabuer rundt alkoholproblemer. (Bergens Tidende) Erling Pedersen: Det haster i Bergen også Oppfatningen av rusproblemene i Oslo som annerledes enn i Bergen har gjennom de siste ti årene gitt Oslo det desidert best utbygde tiltaksapparatet. Men helseministerens beskrivelse av utviklingen i Oslo ligner til forveksling den i Bergensklinikkene i BA 15. juli viser frem en avdeling i Skuteviken som etter vår mening er klar til å bli Rusakutt, så er det nettopp etter modell fra Oslo. Ruslegevakten og Rusakutten blir i Bergen, som Oslo, (Debattinnlegg BT) 13 Kronikker, artikler og debattinnlegg i 2001 presentert på

14 Nye rapporter fra og om Bergensklinikkene i 2009 presentert på Rusmiddelmiddelbrukere i behandling rapport for 2008 Det ble registrert ca henvendelser om rusrelatert behandling og inntak i det nasjonale pasient- og klientkartleggingssystemet i Rapporteringen omfatter 106 behandlings- og omsorgstiltak. Alkohol er det mest brukte rusmiddelet ved de fleste inntakene. Stiftelsen Bergensklinikkene har i samarbeid med SIRUS utarbeidet rapporten for Ved Stiftelsen Bergensklinikkene er rapporten utarbeidet av seniorpsykologspesialist Erik Iversen. Bergensklinikkenes prosjektarbeid for EMCDDA sluttført med rapport Stiftelsen Bergensklinikkene vant i 2007 anbud om internasjonalt prosjekt for European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction EMCDDA som er EUs overvåkningssenter for narkotika og narkotikarelaterte problemer i Lisboa. Den endelige rapporten foreligger nå på EMCDDAs hjemmeside. (Finn link her) Kontrakten gjaldt bistand i forbindelse med prosjektet "Coverage assessment of data collected in the framework of the EMCDDA Treatment Demand Indicator" (TDI). TDI er senterets indikator for etterspørsel etter behandling i EUs medlemsstater og Norge. SAMDATA 2008: Helse Vest med lavest døgn-behandlingsdekning i rusfeltet Helse Vest reduserte døgnbehandlings-dekningen i rusbehandling i 3-års perioden og hadde i 2008 fremdeles den laveste dekningen i landet. Antall helse-og sosialfaglige årsverk pr.døgnbehandlingsplass, er 2,6 i de private ideelle virksomhetene i HelseregionVest og absolutt høyest i landet. Mens tilsvarende tall er 1,2 i off. eiet rusbehandlingsinstitusjon i Helse Vest, det nest laveste i landet, I Bergensområdet er det Askøy Blå Kors Klinikk, Bergensklinikkene og Kalfaret behandlingssenter som er private ideelle virksomheter. (SAMDATA/Sintef sektorapport rusbehandling 2008) Bergensklinikkene med bidrag til boken "Nightlife and crime" I dag lanseres boken "Nightlife and Crime", som gir et internasjonalt perspektiv på temaet. Til sammen beskrives forholdet mellom natteliv og vold i en rekke europeiske land, USA og Australia. Arvid Skutle, Jane E. Mounteney og Vibeke Johannessen har bidratt med kapittelet om natteliv og kriminalitet i Norge, med spesielt fokus på Bergen. Forholdet mellom stort alkoholinntak og vold er blant temaene som blir diskutert. Et overordnet mål med boken er i neste omgang å få til et felles europeisk initiativ eller modell, som kan møte de nye utfordringene på nattelivs-arenaen. Lanseres: Aktivitetshåndboken fysisk aktivitet i forebygging og behandling Aktivitetshåndboken fysisk aktivitet i forebygging og behandling lanseres av Helsedirektoratet 6. mars Boka, som er et resultat av samarbeid mellom norske og svenske fagfolk, er tenkt som et verktøy i arbeidet med å tilrettelegge for og fremme fysisk aktivitet i forhold til ulike lidelser. Et kapitel i boken har tittelen: Alkoholavhengighet og misbruk. En av forfatterne her er Eli Torild Hellandsjø Bu, psykologspesialist, dr. psychol., Stiftelsen Bergensklinikkene. Føre-Var rapporten høst 2009: Ny utvikling av rustrender i Bergensområdet HOVEDFUNN VÅR - HØST 2009: Økning i bruk av GHB Økt tilgjengelighet for opioidene heroin, Subutex og metadon Økt tilgjengelighet for stimulerende rusmidler - amfetamin og kokain Stabile brukstrender for de fleste rusmidler. Pårørende-rapport: " Alene sammen" Stiftelsen Bergensklinikkene,Kompetansesenteret har gjennomført en behovsundersøkelse blant voksne pårørende til rusavhengige.rapporten "Alene sammen" beskriver resultatene fra undersøkelsen, og diskuterer implikasjoner videre utvikling av pårørendetilbud fremover.undersøkelsen viser blant annet at et flertall av de pårørende i undersøkelsen aldri har benyttet seg av tilbud til pårørende, men at de har vesentlige hjelpebehov på flere områder. Det fremgår også at det er store kjønnsforskjeller i pårørendes kontakthyppighet med rusavhengig, samt behov for hjelp. (Bergensklinikkene) Prosjekt - K : Oppsiktsvekkende resultater for "Kaptein på egen skute" Prosjekt K sin andre rapport er ferdigstilt. Her står å lese bemerkelsesmessige gode resultater fra samhandling mellom deltakerne og hjelpeapparatet. Prosjekt K er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kommune Årstad sosialtjeneste og Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjektet ble opprettet for å yte bedre hjelpetjenester til klienter som opplevde at disse var for dårlige og for lite tilpasset deres problematikk og ressurser. (Fra Pressemelding om prosjektet) TimeOut prosjektet evaluert av Stiftelsen Bergensklinikkene Stiftelsen Bergensklinikkene ved Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen har gjennomført evalueringen av TimeOut fra 2005 til TimeOut var Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité sitt tre-årige miljøbyggende og tobakks- og rusforebyggende program rettet mot idrettsutøvere fra 11 til 13 år. Evalueringsrapporten er utarbeidet av seniorpsykologspesialist Erik Iversen. Nye undersøkelser Ungdom & Rusmidler: Fjell, Florø, Kvam og Sveio kommuner Stiftelsen Bergensklkinikkene ved Kompetansesenteret(KoRus-Vest Bergen og Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen har i samarbeid med den enkelte kommune gjennomført ungdomsundersøkelser: "Ungdom og Rusmidler " i Fjell, Flora, Kvam og Sveio kommuner. Ungdom og rusmidler i Etne kommune 2009 Stiftelsen Bergensklinikkene har gjennomført en undersøkelse i Etne kommune om ungdom og rusmidler. besvart av 170 elever i ungdoms- og videregående-skole.. Tallene for de unge i videregående skole må sees i lys av at om lag halvparten er eldre enn 18 år, og således er i "lovlig" alder for bruk av alkohol. Når det gjelder andre rusmidler var det lave tall mht. eksperimentering, dvs. bruk én eller noen få ganger. (Bergensklinikkene) Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen : Ut av kontoret II Ytrebygdamodellen "Ut av kontoret" ble igangsatt i 2002 for systematisk å nå frem til en gruppe sosialhjelpsklienter som over lang tid hadde hatt omfattende rusproblemer. Rapporten "Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen" dokumenterer status for klientene ved oppstart i 2002, status i 2004 og i 2006 i forhold til områdene bolig, økonomi og oppfølging i rustiltak (LAR behandling, poliklinisk eller institusjonsbehandling). Prosjektrapport: "Et glass vin etter jobben?" Prosjekt om rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet gjennomført i samarbeid med AKAN RAPPORT: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Rapporten baserer seg på informasjon fra 86 foreldere i behandling for rusproblemer. 47% hadde daglig eller deltid omsorg for barn. Undersøkelsen tegner et bilde av barn med rusmiddelavhengige foreldre som en gruppe med sårbarhet på flere områder. Under halvparten får hjelpetiltak fra det offentlige hjelpeapparatet, de vokser opp i hjem med èn forelder og med dårlig økonomi, de trenger hjelp med hensyn til psykisk helse. Ny lovgivning med barneansvarlige ved alle rusklinikker skal sikre ivaretakelse av barna 14

15 Publikasjonsoversikt 2009 Artikler Griffiths, P. & Mounteney, J. (2009) Drug Trend Monitoring. Chapter in Addiction Research Methods eds Miller et al. In press. Karterud,S., Arefjord, N. (2009). Erfaringer med personlighetsvurdering av rusavhengige pasienter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46: Karterud, S., Arefjord, N, Andresen, N.E. and Pedersen, G. (2009). 'Substance use disorders among personality disordered patients admitted for day hospital treatment. Implications for service developments', Nordic Journal of Psychiatry,63:1,57 63 Mounteney, J & Haugland, S (2009) Results from a multi-indicator approach to the surveillance of trends in the illicit use of medicines. International Journal of Drugs Policy. 20 pp Mounteney, J. Stoove, M. & Haugland, S. Monitoring emerging drug trends: psychometrics and validity in earlier warning systems. Addiction Research & Theory. In press. Mustata, C., Torrens, M., Pardo, R., Perez, C., Farre, M., Psychonaut group - Schifano, F., Skutle, A., Flesland, L., et al., (2009) Spice drugs: cannabinoids as a new designer drugs. ADICCIONES, VOL. 21 NÚM. 3. p Ramfjord, J. (2009) Psykoterapi: Relasjon vs. metodikk?. Rus og samfunn, nr. 3 s Schifano F., Corazza, O., Deluca, P., Davey, Z., Furia, L.D., Farre', M., Flesland, L. Mannonen,, M., Pagani, S.., Peltoniemi, T., Pezzolesi, C., Scherbaum, N., Siemann, H., Skutle, A. et al. (2009) Psychoactive drug or mystical incense? Overview of the online available information on Spice products. International Journal of Culture and Mental Health, title~content=t Skutle, A (2009) Et glass vin etter jobben? Om rusmiddelvaner og grunnlaget for rusforebyggende arbeid i arbeidslivet. Artikkel online: Bok/Bokkapittel Prochazka, H., Bu, E.T,Hellandsjø & Martinsen, E.M. (2009) Alkoholavhengighet og misbruk. I Aktivitetshåndboken: Fysisk aktivitet i forebygging og behandling ( ), Helsedirektoratet. Skutle, A. Mounteney, J. and Johannessen, V. (2009) Nightlife and Crime: Situation in Norway. In Nightlife and Crime: Social Order and Governance in International Perspective (Ed. Philip Hadfield). Oxford University Press. Doktorgradsarbeid Mounteney, J (2009) Providing an earlier warning of emerging drug trends. PhD. University of Bergen. Andreassen, C. S. (2009). WORKAHOLISM: Antecedents and Outcomes. Doctoral Thesis, University of Bergen. 15 Rapporter Bolstad A., Skutle A. & Iversen E. (2009) Omlegging til kjønnsbasert behandlingstilbud i Skuteviken-klinikken - er målene nådd? Stiftelsen Bergensklinikkene, intern evalueringsrapport. Dahl, T. (2009) Prosjekt K Kaptein på egen skute. Rapport 2009, Stiftelsen Bergensklinikkene Iversen, E. (2009) Coverage assessment of data collected in the framework of the EMCDDA Treatment Demand Indicator. Final report. Lisbon, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Iversen, E. (2009) Evaluering av TimeOut Et miljøbyggende og rusforebyggende prosjekt i Norges idrettsforbung og olympiske og paralympiske komité. Bergen: Stiftelsen Bergensklinikkene. Iversen, E. & Knoff, R.V. (2009) Ungdom og rusmidler i Kvam En undersøkelse i Kvam herad om bruk av rusmidler på 8. og 10. klassetrinn og på 2. klasse videregående skole. Bergen: Stiftelsen Bergensklinikkene. Iversen, E. & Knoff, R.V. (2009) Ungdom og rusmidler i Sveio En undersøkelse i Sveio kommune om bruk av rusmidler på 8. og 10. klassetrinn. Bergen: Stiftelsen Bergensklinikkene. Iversen, E. & Knoff, R.V. (2009) Ungdom og rusmidler i Etne En undersøkelse i Etne kommune om bruk av rusmidler blant elever i ungdomsskolen og i videregående skole.. Bergen: Stiftelsen Bergensklinikkene. Iversen, E., Lauritzen, G., Skretting, A. & Skutle, A. (2009) Det nasjonale dokumentasjonssystemet innen tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere. Klientkartleggingsdata. Rapport for Oslo: Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research (SIRUS). Knoff, R.V. & Iversen, E. (2009) Ungdom og rusmidler i Fjell En undersøkelse i Fjell kommune om bruk av rusmidler på 8. og 10. klassetrinn og på 2. år videregående skole. Bergen: Stiftelsen Bergensklinikkene. Knoff, R.V. & Iversen, E. (2009) Ungdom og rusmidleri Flora En undersøkelse i Flora kommune om bruk av rusmidler på 8. og 10. klassetrinn og på 2. år videregående skole. Bergen: Stiftelsen Bergensklinikkene. Mounteney, J & Johannessen, V (2009) Skoleskulkundersøkelse Bergen Clinics Foundation. Skutle, A., Buvik, K. & Iversen, E. (2009) Et glass vin etter jobben? Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet. Bergen/Oslo: Stiftelsen Bergensklinikkene/AKAN. Storbækken, S. & Iversen, E, (2009) Alene sammen. Om hjelpebehov hos pårørende til rusmiddelavhengige. Bergen: Stiftelsen Bergensklinikkene. Kronikker Lossius, K., Løvaas, E.K., & Dahl, T. (2009) Det er for få behandlingsplasser. Kronikk BT, desember 2009 Skutle, A. & Flesland, L. (2009) Identifisering av nye rusmidler på intenett: Et europeisk samarbeidsprosjekt. Internasjonale konferansepresentasjoner Iversen, E. & Skutle, A. (2009) Practical approaches towards health promotion and prevention of substance use: A community perspective. Paper presented at the 11 th European Congress of Psychology, Oslo, Norway, July. Løvaas, E.K. (2009). Treatment of ADHD and Substance Use Disorders in Norway. Presentation on an international conference: ADHD and Substance Use Disorders. Stockholm, Mars Løvaas, E.K. (2009). Treatment of ADHD and Substance Use Disorders in Norway. Presentation on an Hungarian conference on ADHD and Substance Abuse. Hungary, Budapest, Desember. Skutle, A., Svarstad, S., Dahl T. & Kronholm, K. (2009) Patients with ADHD in Medical Assisted Rehabilitation/MAR: The effects of combined medical treatment. Presentert på ICASA-møtet, Budapest, desember 2009 Skutle, A., Dahl, T. & Løvaas, E. (2009) The European ADHD Substance use Prevalence, and Validation, study EASP: Preliminary results from the Bergen Clinics Foundation. Presentert på ICASAmøte/konferanse Stockholm mars 2009 Skutle, A. (2009) About the gray zones between work and leisure time. With a special focus on women and work related drinking: Main results. Presentert på ICAA, Estoril oktober 2009 Skutle, A. (2009) Mental health and the addictions: The challenges and necessity of reconciling these estranged partners: Rising incidence of co-occuring disorders. New strategies for education, prevention and for interdisciplinary collaboration. Presentert på ICAA, Estoril oktober 2009 Skutle, A. & Flesland, L. (2009) Monitoring of new compounds on the web as an intergrated component of an earlier warning and response system. Presentert på Psychonaut Webscanning, Ancona, Italia sept 2009 Presentasjoner på nasjonale forskningskonferanser Bu, E. & Skutle, A. (2009) Treatment of pathological gambling: A comparative study between a cognitive behavioural program and a minimal intervention program. Presentert for Norges Forskningsråds konferanse om spilleavhengighet., Oslo desember Skutle, A., Dahl, T. & Kronholm, K. (2009) Kombinasjonsbehandling LAR & ADHD: Foreløpige nasjonale resultater basert på innsendte data fra de regionale prosjektene. Presentert på erfaringskonferansen LAR & ADHD, Bergen sept 2009 Skutle, A., Dahl, T. & Løvaas, E. (2009) An overview of the European ADHD in substance use disorder prevalence and validation study (EASP). Presentert på Norwegian Research Network on AD/HD, Solstrand mars 2009 Skutle, A., Dahl, T. & Løvaas, E. (2009) Hovedproblemstillinger og målsettinger I EASP. Presentert på ADHD seminar/konferanse, Sykehuset Østfold, Fredrikstad september 2009 Skutle, A. & Lundberg, A. (2009) Kvinner, ledelse og rusmidler: Et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom Stiftelsen Bergensklinikkene og Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Presentert på AKAN s nasjonale nettverksseminar Skutle, A. & Flesland, L. (2009) Prosjekt PSYCHONAUT - Legal highs : Registrering og vurdering av nye rusmidler på internett. Presentert på Rusfaglig forum, Bergen desember 2009 Svarstad, S. (2009) LAR i kombinasjon med sentralstimulerende medikamentell behandling. Presentert på erfaringskonferansen LAR & ADHD, Bergen sept 2009

16 Avsender: Stiftelsen Bergensklinikkene Vestre Torggt. 11, 5015 Bergen e-post: Tlf.: Stiftelsen Bergensklinikkene, Sentrum Vestre Torggate Bergen Telefon: Adm. direktør/administrasjon Avdeling klinisk virksomhet Tlf.: Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) - Poliklinisk team Forsknings og dokumentasjonsavdeling Kompetansesenter Rus-Region Vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene, Skuteviken Nye Sandviksvei Bergen Telefon: Klinikksjef Avdeling klinisk virksomhet - Inntak og koordinering (AIK) - Avrusning, kvinner - Avrusning, menn - Poliklinisk team - Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), Skuteviken tannklinikk Fylkestannlegen i Hordaland, Tlf.: Stiftelsen Bergensklinikkene, Hjellestad Flyen Hjellestad Telefon: Avdeling klinisk virksomhet - Utredning og behandling, kvinner - Utredning og behandling, menn - Poliklinisk team 16

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

PROSJEKT FABA HELHETSFOKUS 29.09.14 BEHANDLINGSMETODER AD/HD TRENINGSKONTAKT BRUKERSTYRT ASSISTENT AMBULERENDE TRENINGSTERAPI

PROSJEKT FABA HELHETSFOKUS 29.09.14 BEHANDLINGSMETODER AD/HD TRENINGSKONTAKT BRUKERSTYRT ASSISTENT AMBULERENDE TRENINGSTERAPI 29.09.14 PROSJEKT FABA TRENINGSKONTAKT BRUKERSTYRT ASSISTENT AMBULERENDE TRENINGSTERAPI Kropp & sinn konferanse, 2014 HELHETSFOKUS IP RUSMIDDEL AVHENGIGHET Angst AD/HD SOSIALE FAKTORER LIG DE ÅN V LI Kognitiv

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Forord Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 bygger på strategier og tiltak i rusplan 2006-2009,

Detaljer

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt Nordlandsklinikken Organisasjon Nordlandsklinikken er en seksjon under Avdeling for Rusbehandling, som er en del av Psykisk helse-og rusklinikken

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette Helse Vest RHF i oppdrag å gjennomføre følgende oppdrag, som en del av grunnlagsarbeidet for utarbeiding av ny Stortingsmelding om den nasjonale ruspolitikken:

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene.

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Ruskurs for leger. 12.12.2008 Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Organisering/oppdrag MNK-rus mottar årlig oppdrag og finansiering fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA BRUKERE MED SAMTIDIGE RUSLIDELSER OG PSYKISK LIDELSE, ROP-LIDELSER

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Om effektiv bruk av behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige

Om effektiv bruk av behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Om effektiv bruk av behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Rus og psykiatri 16.09.07 Unni Aker Klinikk rus og avhengighet, AUS koordineringsenheten 1 Si noe

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Årsrapport 2011 Stiftelsen Bergensklinikkene

Årsrapport 2011 Stiftelsen Bergensklinikkene ift t S se l e en k ik n li k s n ge år r Be 2 0 n e Årsrapport 2011 Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet 2801 23126 9485 211 20 behandlingsopphold 851 behandlingsdøgn

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Russeminaret i regi av Komité for helse og sosial i Bergen bystyre 23 februar 2011 Kristian Oppedal Fastlege Fjellsiden-legesenter Ph.d

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene

Stiftelsen Bergensklinikkene Årsrapport 2008 Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet Behandling - Forskning - Forebygging - Undervisning 21.520 Behandlingsdøgn 10.825 Konsultasjoner 296 Veiledningsoppdrag

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus Oppdragsgivere / organisering Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS OPPDRAGSBREV NNK- Rus Hovedmål for NNK-Rus Bidra til en kunnskapsbasert praksis både innen forebygging, tidlig intervensjon

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre V/Wenche Haga Stiftelsen Bergensklinikkene Albatrossen 13.februar 2008 Medisinsk grunnlag Intens bruk av korttidsvirkende

Detaljer

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 1 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken Redusere unødvendig og ikke- medisinsk

Detaljer

www.riorg.no RUS I SALTEN 11-12. desember 2006 RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Ragnar Moan, RIO Nord

www.riorg.no RUS I SALTEN 11-12. desember 2006 RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Ragnar Moan, RIO Nord www.riorg.no RUS I SALTEN 11-12. desember 2006 RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Ragnar Moan, RIO Nord (Sentrale føringer) Overordnede føringer og planer, og ikke minst politiske signaler i forhold

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

R&A-legene, rusfeltet og de andre profesjonene

R&A-legene, rusfeltet og de andre profesjonene R&A-legene, rusfeltet og de andre profesjonene Randi Ervik, Diakonhjemmet høgskole Soria Moria, 31.10.14 Narkotikakontroll medisinsk perspektiv. I Norge, som i storparten av Europa, var kontrollen med

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017 Hva er TSB Del av spesialisthelsetjenesten, på linje med psykisk helsevern og somatikk. Medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud («tverrfaglig

Detaljer

Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten

Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten Snakker vi myke eller harde pakker her? Hvem er avsender? Sommer 2017 sendte Helsedirektoratet ut høring for ;

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet

Opptrappingsplan for rusfeltet Stjørdal 22.05.17 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen PSYKISK HELSE Alle har det 06.10.2014 Torhild Grevskott 1 Hva er psykisk helse Mennesker som hører stemmer i sine hoder,

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 20.09.10 22.09.2010 Arne Johannesen 1 Situasjonsbeskrivelse rusfeltet Forebygging og tidlig

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Rus, psykisk helse og resten av livet På tvers, på langs. Arvid Skutle - Stiftelsen Bergensklinikkene

Rus, psykisk helse og resten av livet På tvers, på langs. Arvid Skutle - Stiftelsen Bergensklinikkene Rus, psykisk helse og resten av livet På tvers, på langs Arvid Skutle - Stiftelsen Bergensklinikkene Historien om en park - den åpne russcenen På 60- og 70-tallet for bohemen og eksperimenterende studenter

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014 Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Oppdraget mitt: Rus i familien Dialog med barn/unge som pårørende

Detaljer

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk. Generalsekretær Kari Sundby

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk. Generalsekretær Kari Sundby Generalsekretær Kari Sundby Rehabilitering av stoffavhengige - et pårørendeperspektiv Pårørendes livssituasjon Familien i behandling og rehabilitering Rehabilitering innen TSB Rehabilitering i kommunen

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

noen foreløpige resultater og utfordringer

noen foreløpige resultater og utfordringer Sidsel Sverdrup og Lisbet Borge Evaluering av TEDD noen foreløpige resultater og utfordringer Erfaringskonferansen, RKDD Lillehammer 23.september - 2010 1 Evaluering av TEDD Bakgrunn TEDD = Tverrfaglig

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

Hva trenger barnet mitt?

Hva trenger barnet mitt? Hva trenger barnet mitt? Mentaliseringsbasert miljøterapi og bruk av funksjonssirkelen som arbeidsverktøy i behandling av familier med kompleks problematikk Miljø -og familieterapeut Tora Fyksen Sommernes

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Et verdig psykisk helsevern

Et verdig psykisk helsevern Psykisk helsehjelp når DU trenger det! Norsk psykiatrisk forening (NPF) fyller 100 år i 2007 og er den nest eldste fagmedisinske forening i Den norske legeforening. Norsk psykiatris historie går enda lenger

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

HORDALAND IDRETTSKRETS

HORDALAND IDRETTSKRETS Bergen 17.02.09 RAPPORT 2008 Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS og kommunene

Detaljer

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING av rusmisbruk hos eldre ARTIKKEL Av: Sonja Mellingen, KoRus - vest Bergen og Knut Arne Gravingen, KoRus - Øst I Voss og Gjøvik kommuner er det igangsatt kartlegging av rusforbruket

Detaljer

Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder

Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder 1 Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE 9. MAI 2016 RADISSON BLU HOTELL BRYGGEN BERGEN WWW.BERGENSKLINIKKENE.NO PROGRAM 13.30 14.15 MINISEMINARER 09.00 Velkommen til

Detaljer

Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam)

Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam) Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam) Klinisk sosionom Anne Marie Willesen Spesialsykepleier Karen Reinholtsen Øidne PUT (Psykiatrisk Ungdomsteam) Etablert i midten

Detaljer

Nasjonal konferanse NSH okt 2010

Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Fremtidens utfordringer psykisk helsevern og rus Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Bjørg Gammersvik Seniorrådgiver Helsedirektoratet BGA, Psykisk helse NSH 2010 1 Vi har hatt en Opptrappingsplan for psykisk

Detaljer

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Quality Grand Hotel Steinkjer 15. - 16. oktober 2009 Hva skal jeg si noe om: Utfordringer innenfor kommunalt rusarbeid Statlige føringer Forslag til

Detaljer

Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016

Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016 Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016 765.60 - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Bevilgning for 2016: kr 145 mill. Ordningen forvaltes av Fylkesmannen: lagt ut på våre hjemmesider: https://www.fylkesmannen.no/oppland/helse-omsorg-ogsosialtjenester/nyheter---helse-og-omsorg/tilskudd-psykologer-i-dekommunale-helse--og-omsorgstjenestene-tilskudd-2016/

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: kr x til avtale mellom Trasoppklinikken og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Kunnskap og brobygging på ROP-feltet

Kunnskap og brobygging på ROP-feltet Kunnskap og brobygging på ROP-feltet Erfaringer fra samarbeid mellom kommune og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Ingelill Lærum Pedersen Ruskonsulent Virksomhet oppfølging rus/psyk Kristiansand kommune

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Psykisk helsevern for barn og unge BUP

Psykisk helsevern for barn og unge BUP Psykisk helsevern for barn og unge BUP Presentasjon Styret HNT 3.okt 2017 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter (hittil i år) Styringsmål 2017 SOM maks. 57 dager VOP maks. 45 dager BUP maks. 40

Detaljer

Styresak. Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 104/03 B Dato skrevet: Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Rusreform I og II

Styresak. Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 104/03 B Dato skrevet: Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Rusreform I og II Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 104/03 B Dato skrevet: 28.10.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Rusreform I og II Bakgrunn Regjeringen

Detaljer

Tiltakskjeden i endring hva forventer vi av Rusreformen og hvilke utfordringer skal den løse?

Tiltakskjeden i endring hva forventer vi av Rusreformen og hvilke utfordringer skal den løse? Tiltakskjeden i endring hva forventer vi av Rusreformen og hvilke utfordringer skal den løse? Mari Trommald, avdelingsdirektør, Sosial- og helsedirektoratet Problemomfang rusmiddelmisbrukeres helsetilstand

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er unge voksne med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig rus og psykiske

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

www.koa-as.no Psykisk Helse

www.koa-as.no Psykisk Helse www.koa-as.no Psykisk Helse KOA Psykisk Helse AS gir et landsdekkende rehabiliterings- og behandlingstilbud for unge og voksne med psykiske vansker og/eller rusproblemer. I møte med pasientens hverdagslige

Detaljer

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling 1 Hvorfor tidlig innsats i barnehagen? Problematisk bruk av rusmidler hos om lag 300.000 nordmenn og kvinner, i hovedsak alkohol. (SIRUS 2009) Rundt

Detaljer

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging Rusmisbruk Samarbeid mellom og allmennmedisineren 20.november 2012 FOREKOMST Lars Linderoth Overlege Rehabiliteringspoliklinikken, Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 1.1.2016-31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens

Detaljer

Floenkollektivet. Haukeland universitetssykehus, Avdeling for rusmedisin. Medikamentfri rusbehandling, i en terapeutisk samfunnsmodell

Floenkollektivet. Haukeland universitetssykehus, Avdeling for rusmedisin. Medikamentfri rusbehandling, i en terapeutisk samfunnsmodell Floenkollektivet Haukeland universitetssykehus, Avdeling for rusmedisin Medikamentfri rusbehandling, i en terapeutisk samfunnsmodell Hvem er vi? O Petter Maaland, elev i fase 3 O Aase Frammarsvik, seksjonsleder

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 TSB Avrusing og stabilisering Ambulante og polikliniske tjenester/behandling Utredning/kartlegging

Detaljer

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger.

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. Av Familieterapeut Ann-Rita Gjertzen Psykolog Marina Olsen ved Akutt-teamet Psykiatrisk senter for Tromsø og Omegn

Detaljer

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger basert på prioriteringsforskriften

Detaljer

Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE»

Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE» Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE» 24SJU MÅLGRUPPE De mest utsatte rusavhengige som ikke i tilstrekkelig grad nås gjennom det ordinære hjelpeapparat Tilgjengelighet: Hele døgnet

Detaljer

HVORFOR? HVORFOR? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 HVORFOR FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE?

HVORFOR? HVORFOR? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 HVORFOR FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser

Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser Elektronisk tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser Referanse: 16/32343 Tilbakemelding: Vær

Detaljer