Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan FOR ALLE AN SAT TE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE"

Transkript

1 Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum

2 Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten et desentralisert tilbud til voksne med psykiske lidelser i Jærkommunene Hå, Klepp, Gjesdal og Time samt lokalsykehustjenester for Dalane-kommunene. Institusjonen eies og drives av Norske Kvinners Sanitetsforening Rogaland og har driftsavtale med Helse Vest HF. Jæren DPS er med i N.K.S Kløverinstitusjoner as, et utviklingsselskap som samler institusjoner og virksomheter under Kløvermerket for løsning av felles oppgaver og utfordringer. Målet er å skape et helhetlig og sammenhengende behandlingsnettverk hvor fleksibel bruk av tjenester og tettere samarbeid mellom brukere, pårørende, sosialt nettverk og senterets ansatte står i fokus. NKS ble etablert i 1896 for å ta seg av underprioriterte oppgaver i helsevesenet som omsorg for de svakeste og kronisk syke, og for å drive forebyggende helsearbeid. Vi er stolte av å være en del av denne tradisjonen.

3 et i sentrum Oppgaver: Pasientbehandling, klinisk virksomhet Utdanning av helsepersonell Opplæring til pasienter og pårørende Veiledning til 1. linjetjenesten Forskning samsvar med nasjonal og internasjonal anerkjent god klinisk praksis. Visjon: Jæren DPS - med mennesket i sentrum Verdigrunnlag: Tjenestene som Jæren DPS yter, er hjemlet i følgende lover av 2. juli 1999: Lov om spesialisthelsetjenesten m.m., Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, Lov om helsepersonell m.v. og Lov om pasientrettigheter. Tjenestene som gis, skal i alle ledd være faglig forsvarlige og tilstrebe et nivå i Jæren DPS tjenester skal ta hensyn til den enkelte brukers særtrekk, historie, tilknytning til familie og sosialt nettverk - og derfor individualiseres. Psykiske lidelsers kompleksitet fordrer at man har et våkent øye for både individuelle, relasjonelle, eksistensielle, religiøse og kulturelle aspekter. I møte med pasientene vektlegges

4 også selvstendiggjøring og mestring av eget liv. Dette omfatter alle senterets funksjoner og skal gjenspeiles i alle ansattes holdninger når det gjelder: Samarbeid Samhold Samordning Samhandling Virkemidler for Jæren DPS: 1. Tjenestene skal samordnes med andre hjelpetiltak. Gjennom samarbeid med kommunene og Stavanger Universitetssykehus (SUS) skal Jæren DPS avklare egen rolle og eget ansvar slik at tjenestene utvikles og tilpasses befolkningens behov på en best mulig måte ut fra de tilgjengelige ressurser. 2. Gjennom samarbeid med kommunene skal den lokale kompetansen styrkes. Dette skal skje gjennom veiledning, undervisning og delt ansvar for konkrete prosjekter. 3. Forsknings-, utrednings- og utviklingsarbeid utføres enten på selvstendig basis eller i samarbeid med Forsknings- og utviklingsavdelingen ved SUS. 4. Forebyggende tiltak er en prioritert oppgave. 5. Forholdene legges til rette slik at organisasjonen rekrutterer, utvikler og beholder kompetanse, herunder deltar i videreutdanning og spesialisering av helse- og sosialfaglige medarbeidere. 6. Tjenestetilbudet utformes og kvalitetssikres gjennom nært samarbeid med brukerne og deres organisasjoner på individ- og systemnivå.

5 Hovedmål: Jæren DPS skal være i forkant innenfor utviklingen av distriktspsykiatriske arbeidsmetoder ved at vi utvikler gode modeller for et helhetlig og sammenhengende behandlingsnettverk der brukerperspektivet står i fokus. Med mennesket i sentrum

6 Strategiske satsningsområder for kommende periode: 1. Jæren DPS ønsker å fremme ulike behandlingsformer hvor man har fokus på pasientens egne ressurser og mestring Vi vil ha fokus på å videreutvikle og styrke følgende satsningsområder: Fysisk aktivitet og sunn livsstil Familie- og sosialt nettverksarbeid Kunst- og uttrykksterapi Arbeidstilrettelegging via samarbeid med NAV og arbeidsgivere 2. Jæren DPS vil fremme god medisinsk behandling 3. Jæren DPS vil fremme og videreutvikle de ambulante og polikliniske behandlingsformene Vi vil fremme poliklinisk og ambulant jobbing på alle sengepostene i tillegg til poliklinikk og akuttteam. 4. Jæren DPS ønsker å fremme en sammenhengende behandlingskjede mellom sentralsykehus og kommunalt tjenesteapparat Utarbeidelse av samarbeidsavtaler er en viktig del av samhandlingen. Det avklares hvem som gjør hva fra Jæren DPS.

7 5. Jæren DPS vil styrke økonomien ved god økonomistyring Oppnå budsjettbalanse Vi vil arbeide fram klare retningslinjer for beslutningsprosesser på senteret Strategiplanen skal vise igjen i budsjettplanene Alle avdelinger forplikter seg til å drive etter budsjettet. 6. Jæren DPS ønsker å drive holdningskapende arbeid innad og utad, i forhold til å normalisere psykiske lidelser De ansatte skal fremstå som forbilder i forhold til å redusere fordommer og alminneliggjøre psykisk sykdom. Gjennom kunnskapsformidling og opplysningsvirksomhet ønsker vi å hindre fordommer og fremmedgjøring. Både holdninger og nevnte tiltak skal bidra til å redusere stigmatiseringen av brukerne og deres familier. 7. Jæren DPS vil ha fokus på å forbedre oss i forhold til kvalitetsindikatorer Minst 90% epikriser innenfor 7 dager. Redusere ventetiden i poliklinikken og unngå fristbrudd. 8. Jæren DPS skal ha fokus på brukerperspektivet i så vel den individuell behandlingen som i utviklingen av helsetjenestetilbudet på systemnivå. Brukerråd som trår i kraft fra 2009, skal være et formalisert og rådgivende organ for direktør og annen ledelse ved senteret. 9. De ansatte er Jæren DPS` viktigste ressurs Vi skal ha fokus på arbeidsmiljø og HMS-arbeid Sørge for nødvendig faglig oppdatering og videreutdanning Tilrettelegge tverrfaglig samarbeid slik at de ulike faggruppers særkompetanse kommer til anvendelse. Med mennesket i sentrum

8 Norske Kvinners Sanitetsforenings motto: I de små ting frihet I de store ting enighet I alle ting kjærlighet Jæren distriktspsykiatriske senter Postadresse: Postboks 163, 4349 BRYNE Besøksadresse: Austbøveien 16, Bryne Tlf.: Studio MF 01009/ /500 stk.

Med mennesket i sentrum

Med mennesket i sentrum Jæren distriktspsykiatriske senter N.K.S. En orientering til pasienter, brukere, pårørende og andre Med mennesket i sentrum Arbeidsmotto for alle N.K.S. institusjoner: I de små ting frihet, i de store

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse: Distriktspsykiatriske sentre med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen 9/2006 IS-1388 Sosial-

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 I denne kortversjonen

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Strategi for brukermedvirkning 2013-2018 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Oslo universitetssykehus tar brukermedvirkning på alvor

Detaljer

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3 Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten Forord Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige

Detaljer

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Oppsummering av arbeidsgruppenes anbefalinger - 5 delprosjekter 12. februar i år vedtok styret

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF (Ferdigstilles med bilde etter styrebehandling) Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF 1. Sammen med utdanningsinstitusjonene utdanner vi morgendagens helsearbeidere Oslo universitetssykehus

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING STRATEGISKE FORUTSETNINGER... 3 1.2 Strategiens hensikt 3 1.3 Grunnlag 4 1.4 Nye behov og forventninger

Detaljer

Veileder. Veileder IS-1570. for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge

Veileder. Veileder IS-1570. for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge IS-1570 Veileder Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge Heftets tittel: Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge Utgitt: 2008 Bestillingsnummer: IS-1570

Detaljer

Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer

Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer Regionrådet for Sør-Østerdal fattet i møte 28.10.2010 slikt vedtak i sak 14/10: Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Plan for Kreftomsorgen i BJERKREIM KOMMUNE 2009-2013

Plan for Kreftomsorgen i BJERKREIM KOMMUNE 2009-2013 Plan for Kreftomsorgen i BJERKREIM KOMMUNE 2009-2013 Sammendrag...3 1.0 Innledning...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål med planen...4 1.3 Sentrale føringer for kreftomsorgen...5 1.4 Kreftforekomst...6 2.0 Risikofaktorer

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Rapport IS-2156 Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Organisering

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Hamar, 22.11 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse neste steg...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer