Årsrapport 2011 Stiftelsen Bergensklinikkene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 Stiftelsen Bergensklinikkene"

Transkript

1 ift t S se l e en k ik n li k s n ge år r Be 2 0 n e Årsrapport 2011 Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet behandlingsopphold 851 behandlingsdøgn 752 polikliniske konsultasjoner medarbeidere kurs og konferanser 381 kursdeltakere undervisnings/ veilednings oppdrag rusbruktester på internett selvhjelpsbrukere på internett

2 Stiftelsen Bergensklinikkene Visjon: Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Stiftelsen Bergensklinikkene er en non-profit ideell stiftelse som driver forebygging, behandling, undervisning og forskning knyttet til mestring av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet. Stiftelsen ble opprettet 4. januar 1991, og har siden den gang utviklet seg til å bli et av Norges største kompetansemiljø innen rus og avhengighet. I 2011 feiret Stiftelsen Bergensklinikkene 20 års jubileum. Stiftelsen driver sin virksomhet tre steder i Bergen: Skuteviken : Sentrum: Hjellestad: Avrusning og stabilisering døgn, Ambulerende tjenester og Polikliniske tjenester. Polikliniske tjenester, Psykiatrisk ungdomsteam (PUT), Kompetansesenter (KoRus Bergen) og Administrasjon. Dagbehandling, Viderebehandling døgn og Ungdomsklinikk. Verdier Stiftelsen Bergensklinikkene bygger på et helhetlig menneskesyn som erkjenner at alle mennesker er unike og verdifulle med individuelle, kulturelle og samfunnsmessige behov og ressurser. Utgitt av: Stiftelsen Bergensklinikkene Design: Morten Heszlein-Lossius Foto: Mads Maurstad EMorten Heszlein Lossius Marianne Mathiesen Jon M. Lillebø Sidsel Skotland Nina E. Andresen Ole Kristian Olsen Organisasjonskart Stiftelsens styre Adm. direktør Erling Pedersen Administrasjon Økonomisjef Sylvia Tøssebro Avdeling Klinisk Virksomhet Klinikkdirektør Kari Lossius KoRus Vest Bergen - Stiftelsen Bergensklinikkene Virksomhetssjef Vibeke Johannessen Medisinskfaglige tjenester Fagsjef Eva Skudal Avdeling Klinisk Virksomhet Skuteviken Klinikksjef Wenche Haga Avdeling Klinisk Virksomhet Hjellestad Klinikksjef Eva K. Løvaas

3 Året 2011 Stiftelsen Bergensklinikkene kunne i 2011 se tilbake på 20 år i mestring av rusproblemer helse livsstil og avhengighet. Stiftelsen ble etablert i 1991 for å tilrettelegge for nytenking og utvikling innen rusfeltet gjennom integrert behandling, forebygging, undervisning og forskning. Stiftelsens 20-års jubileum ble markert med to dagers fagseminar for alle stiftelsens ansatte på Solstrand hotell. Året 2011 har i hovedsak vært preget av de store omleggingene i organisering og drift innen stiftelsens kliniske virksomhet. Dette som et resultat av de omfattende og til dels nye behandlingstjenestene stiftelsen inngikk avtale med Helse Vest RHF om i januar 2011 etter gjennomført anbudsrunde. Ikke minst betydde den nye avtalen endrede arbeids-sammenhenger og rammer for stiftelsens medarbeidere i behandlingsvirksomhet, forskningsaktiviteter og i ledelsen av de kliniske tjenestene samt organiseringen av disse. Stiftelsen fikk i løpet av året flere nye medarbeidere, nye målgrupper i behandling samt helt nye behandlingstjenester innen så vel stiftelsen som for rusfeltet i helseregionen. Året 2011 har og betydd utvidelse av virksomhetene knyttet til Kompetansesenter rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene innenfor de rammene Helsedirektoratet som oppdragsgiver årlig avtaler for denne virksomheten. Stiftelsen har gjennom stabile, høyt kvalifiserte og samarbeidende fagmiljøer i alle deler av virksomheten kunne vise fram resultater i omleggingsåret 2011, som er et godt uttrykk for den positive kulturen stiftelsen ønsker å være kjent for. Det er stor grunn til å berømme og gi honnør til stiftelsens medarbeiderne i alle fagmiljøer og avdelinger for fremragende arbeid og innsats i Bergen 2012 Erling Pedersen Adm.direktør

4 Resultater 2011 Pasienter 505 pasienter avrusning/ stabilisering døgn 368 pasienter behandling/ utredning døgn/ dagbehandling 1212 pasienter poliklinikk Døgnbehandling behandlings og utredningsdøgn, Hjellestad 71,6 døgn gjennomsnitt behandlingstid, Hjellestad 9866 døgn avrusning, Skuteviken 10,8 Døgn gjennomsnitt behandlingstid, Skuteviken Poliklinisk behandling 9485 Polikliniske konsultasjoner inkl. Psykiatrisk Ungdomsteam Henvisninger til behandling 2254 henvisninger 1848 med rett til nødvendig helsehjelp (82%) Ventetid behandling gjennom uker Poliklinisk 2 3 uker Avrusning/ stabilisering uker Døgnbehandling Pasientenes alder 155 Under 25 år år år år år år og over Pasientenes kjønn Stabil kjønnsfordeling Menn 72% Kvinner 28% Pasientenes hovedinntektskilde 63,3 % trygd 19,4 % sosialhjelp 10,9 % arbeidsinntekt 5,8 % annet Pasientenes bosted 2760 pasienter fra helseregion Vest 2159 pasienter fra Bergen 41 pasienter fra andre helseregioner Rushjelp.no Gjennomførte alkoholtester 274 Oppstartede selvhjelpsprogram alkohol 2729 Gjennomførte cannabistester 96 Oppstartede selvhjelpsprogram cannabis 960 Gjennomførte kokaintester 17 Oppstartede selvhjelpsprogram kokain

5 Styrets årsberetning 2011 Styresammensetning 2011: Oppnevnt av: Styreleder Finn Konow Jellestad Det psykologiske fakultet, UiB Nestleder Ragnar Tvinnerheim Styret Styremedlem Olav J. Dreyer Styret Styremedlem Jan Erik Haaland Ansatte i Stiftelsen Styremedlem Kjell Haug Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB Styremedlem Knut Sundt Rosenlund Bergen Næringsråd Styremedlem Knut Simonsen Høyskolen i Bergen Styremedlem Nina Grieg Viig Høyskolen i Bergen Styrets sekretær: Adm. dir. Erling Pedersen Om Stiftelsen Bergensklinikkene Stiftelsen Bergensklinikkene ble etablert 4. januar 1991 som en selvstendig, selveiende stiftelse etter Lov om stiftelser. Stiftelsen Bergensklinikkene driver forebygging, behandling, undervisning og forskning knyttet til mestring av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet. Stiftelsen Bergensklinikkene sitt verdisyn bygger på et helhetlig menneskesyn, både i forhold til forståelsen av hvordan rusmiddelskade/ rusmiddelavhengighet utvikles, vedlikeholdes og behandles. Verdisynet er forankret i synet på mennesket som unikt og verdifullt, hver og en med sine individuelle, kulturelle og samfunnsmessige behov og ressurser. Stiftelsen Bergensklinikkene ble i 1994 etablert som nasjonalt og regionalt kompetansesenter innen rusfeltet og i et statlig Norgesnett av kompetansesentre med oppdrag av Helsedirektoratet. Kompetansesenter Rus Region Vest, Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene har fra 2004 hatt avtale med Helse Vest RHF om levering av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og er integrert i Helse Vest RHF sitt sørge for ansvar. Avtalen hadde varighet til 31. desember I 2010 gjennomførte Helse Vest RHF anbudsrunde blant de ideelle virksomheter som leverer tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i forhold til anskaffelse av kjøp av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige for perioden Stiftelsen Bergensklinikkene deltok i anbudsrunden og ble etter oppsatte evalueringskriterier rangert som nr. 1 på alle tjenestene det var levert inn tilbud på. Stiftelsen Bergensklinikkene har inngått ny avtale med Helse Vest RHF for perioden

6 Styrets årsberetning Volum på tjenestene Stiftelsen Bergensklinikkene har i 2011 hatt stor etterspørsel etter de tjenestene stiftelsen leverer innen behandling, forebygging, dokumentasjon og undervisning. På tross av betydelige omorganiseringer og tilrettelegging av nye oppgaver har kapasitetsutnyttelsen i de 72 døgnbehandlingsplassene vært høy, i alt 88%. I tillegg ble det i alt gjennomført polikliniske konsultasjoner utenfor døgnbehandling; både individuelt og i grupper. Stiftelsen Bergensklinikkene fikk i alt henvisninger til Avdeling for inntak og koordinering (AIK) om tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. 82% av personene henvisningene gjaldt ble vurdert å ha rett til nødvendig helsehjelp. Ingen av pasientene som fikk tildelt behandlingsplass i Stiftelsen Bergensklinikkene gikk til fristbrudd, det var 2 fristbrudd til poliklinisk behandling. Alle behandlingstiltak i Stiftelsen Bergensklinikkene er kjønnsdelt. Kurskatalog 2011 fra Stiftelsen Bergensklinikkene ble gjennomført med i alt 20 kurs, seminarer og konferanser for 851 medarbeidere innen rusfeltet, helse og sosialtjenester, barnevern og andre som arbeider med rus og avhengighetsproblematikk. I tillegg ble det gjennomført over 752 undervisnings / veiledningsoppdrag. Samtlige kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane har deltatt på kurs eller på annen måte vært involvert i seminar/ veiledning eller prosjektutvikling, til sammen er det rapportert deltakere på de ulike aktivitetene. Stiftelsen Bergensklinikkene sin internettside gir løpende informasjon om hva som skjer i og rundt Stiftelsen Bergensklinikkene og arbeidsområdene helse, livsstil, rus og avhengighet, både internt for de ansatte og i økende grad eksternt for våre samarbeidspartnere, pasienter og pårørende. Det sendes regelmessig ut nyhetsbrev til over 700 mottakere i hele rus og avhengighetsfeltet. Eiendommer og lokaler Stiftelsen Bergensklinikkene driver sin virksomhet i tre ulike bygg. I Nye Sandviksvei 84, Skuteviken har Avdeling klinisk virksomhet 31 døgnbehandlingsplasser, polikliniske behandlingstilbud inklusiv ambulerende team, samt koordinering av alt pasientinntak (AIK). Her har Stiftelsen Bergensklinikkene leiekontrakt med Blå Kors. Eiendommen Flyen 30, Hjellestad eier Stiftelsen Bergensklinikkene og her har Avdeling klinisk virksomhet 41 plasser for døgnbehandling og utredning, egen avdeling med 10 behandlingsplasser for unge og en dagavdeling med 9 plasser. I Vestre Torggate 11 (Adm. direktør (Administrasjon), Kompetansesenteravdeling (Kompetansesenter Rus Region Vest Bergen), og Avdeling klinisk virksomhet) leier stiftelsen lokaler av Grevstad Eiendommer AS. Stiftelsen Bergensklinikkene fremleiet kontorer til LAR Nett Norge (Landsdekkende organisasjon for LAR brukere) frem til november 2011.

7 Styrets årsberetning Stiftelsen Bergensklinikkene leier kontorlokaler i Nedre Slottsgate 7, Oslo i forbindelse med arbeid knyttet til kompetansesenter-, forsknings og dokumentasjonsoppgaver i nærhet til nasjonale miljøer og inngår i kontorfellesskap med Fagrådet innen rusfeltet i Norge og LAR Nett Norge. Forsikringer Fagmiljøet i Stiftelsen Bergensklinikkene: 211 medarbeidere 75% kvinner og 25% menn. 9 leger 31 psykologer 9 samfunnsvitere 51 sykepleiere 30 vernepleiere 8 sosionomer 3 barnevernspedagoger 1 fysioterapeut 1 helsesportspedagog 23 hjelpepleiere/ miljøarbeidere 5 spesialhjelpepleiere 11 merkantile 12 ansatte innen støttefunksjoner (teknisk, renhold og kjøkken) Stiftelsen Bergensklinikkene har forsikringsavtaler med Gjensidige forsikring. Dette gjelder næringslivsforsikring, bygg-, skade-/ innbrudd, inventar, og utstyr. Personalforsikringer, gruppeliv og yrkesskadeforsikring, er regulert i avtaler med KLP. Stiftelsen Bergensklinikkene har videre avtale med forsikringsmeklerfirmaet Willis AS for fortløpende vurdering av forsikringsbehov og pris. Pensjonsforsikringer for ansatte er tegnet hovedsakelig i Storebrand forsikring ASA. Sykepleiere i Stiftelsen Bergensklinikkene er pensjonsforsikret i KLP Forsikring i henhold til Hovedavtalen. Medarbeidere Stiftelsen Bergensklinikkene søker aktivt å arbeide for en mer likeverdig fordeling mellom kjønnene i alle stillingskategorier. Lønnsmessig likeverdighet tilstrebes. Stiftelsen Bergensklinikkene hadde i årsverk fordelt på 211 personer, 75% kvinner og 25% menn. Stiftelsen har et stort, stabilt og bredt sammensatt fagmiljø innen medisin, psykologi, helse og sosialfag samt samfunnsvitenskapelige fag med følgende sammensetning: 8 leger i Klinisk avdeling, derav 2 spesialister i allmennmedisin samt professor i psykiatri knyttet til Kompetansesenteravdelingen. Videre 31 psykologer, derav 14 psykologspesialister, samt 1 doktor psychol knyttet til prosjektoppgaver Klinisk avdeling og 1 doktor psychol og 1 doktor medisin knyttet til Kompetansesenteravdelingen. I tillegg 9 ansatte med annen akademisk utdanning (hovedsakelig samfunnsvitere). videre 51 sykepleiere, derav 20 sykepleiere med videreutdanning, 30 vernepleiere, derav 8 med videreutdanning, 8 sosionomer, derav 4 med videreutdanning, 3 barnevernspedagoger og 2 barnevernspedagoger med videreutdanning, 1 fysioterapeut, 1 helsesportspedagog, 23 hjelpepleiere/miljøarbeidere, 5 spesialhjelpepleiere, 11 merkantile, 12 ansatte i støttefunksjoner innen teknisk, renhold og kjøkken. Strategiplan Stiftelsen Bergensklinikkene drives etter Strategiplan for med utgangspunkt i visjonen Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet med følgende hovedmål: Tilgjengelige og brukervennlige tjenester Spesialisert, differensiert og integrert behandling Kompetanse-, forsknings-, og utviklingsarbeid Informasjon, kommunikasjon og omdømme Effektiv organisering, drift og kontinuerlig forbedringsarbeid.

8 Styrets årsberetning Brukerutvalg Brukerutvalget i Stiftelsen Bergensklinikkene er sammensatt av medlemmer fra seks ulike bruker og pårørendeorganisasjoner/ -tiltak, tre frittstående medlemmer, samt tre ansatte i Stiftelsen Bergensklinikkene. Brukerutvalget har hatt 6 møter i 2011 og gjennomførte studiereise til Danmark i oktober 2011 og besøkte brukerstyrt Hotell Vesterbro, Ambolatoriet, et tiltak innen harm reduction og Sundholm Pleiekollektiv. Kvalitetssikring Stiftelsen Bergensklinikkene har i 2011 prioritert kompetansehevende tiltak som et viktig kvalitetssikring av virksomhetens tjenester. Fokus i 2011 har vært knyttet til omorganisering av klinisk virksomhet og etablering av nye kliniske oppgaver i tråd med ny avtale med Helse Vest RHF. Det føres løpende registreringer av situasjoner/ hendelser som kommer inn under betegnelsen skademeldinger. I 2011 var det registrert 7 slike hendelser, 5 av disse er knyttet til vold/ trusler fra pasienter rettet mot ansatte. Stiftelsen Bergensklinikkene hadde en total sykefraværsprosent i 2011 på hovedtyngden av sykefraværet er langtidssykefravær. Stiftelsen Bergensklinikkene er IA virksomhet i avtale med NAV. Stiftelsen Bergensklinikkene arbeider for å fremme likestilling og sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. Styret mener arbeidsmiljøet i stiftelsen er tifredsstillende. Styrets arbeid Styret har i sitt arbeid i 2011 hatt prioritet på følgende saker: Økonomi. oppfølging av regnskap og sikring av betryggende egenkapital Ny 4 årig avtale med Helse Vest RHF Driftsmessige omorganiseringer Stiftelsen for A-klinikk på Vestlandet samarbeid om fond og arealutnyttelse Regnskap I henhold til Regnskapsloven 3 3 er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret bekrefter også at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Omsetningen i stiftelsen hadde en nedgang i forhold til 2010 fra kr. 148,1 mill til 137,2 mill i Reduksjonen har sammenheng med overføringen av ansvar for LAR pasienter til Helse Bergen HF fra Årsresultatet 2011 viser et underskudd på kr ,- som foreslås dekket av egenkapital. De totale pensjonsforpliktelser for 2011 er på kr ,-. I regnskapet for 2010 utgjorde disse kr ,-. Pensjonsforpliktelsene for 2010 ble lagt til grunn ved utarbeidelse av tilbud og avtale med Helse Vest RHF som løper frem til utgangen av Økningen i pensjonsforpliktelsene er tatt opp med Helse Vest RHF ut fra avtalens formuleringer om endringer som får vesentlig betydning for avtalen. Endringer i stiftelsens pensjonsforpliktelser for 2011 er bokført med kr ,-

9 Styrets årsberetning I Stiftelsen Bergensklinikkene sitt årsregnskap for 2011 er det i aktuarberegningen lagt til grunn de økonomiske forutsetningene som følger av veiledning til pensjonsforutsetninger utarbeidet av Norsk Regnskapsstiftelse. Stiftelsen skal fortsatt ha fokus på kostnadsoptimaliserende tiltak. Stiftelsens likviditetsbeholdning pr. 31. desember 2011 var kr ,- som vurderes som tilfredsstillende. Herav utgjør bundne skattetrekksmidler kr ,- Netto kontantstrøm fra årets drift er på kr ,-. Stiftelsens kostnader til forskning og utvikling har vært kostnadsført løpende. Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Honnør til ansatte Styret vil gi honnør til alle medarbeidere i Stiftelsen Bergensklinikkene for stort engasjement og flott innsats, særlig innsatsen knyttet til omorganiseringen av klinisk virksomhet og tilrettelegging av nye behandlingstiltak i 2011.

10 Nyheter fra januar 2011 Thomas D. Orø Bergen bør følge Frankfurts eksempel i håndteringen av de åpne russcenene i byen Erling Pedersen, Adm. direktør, Stiftelsen Bergensklinikkene Therese Dahl Jannicke T. Fredriksen Jens Ramsfjord Erling Pedersen Liv H. Flesland Helse Vest RHF- Nye avtaler om rusbehandling Helse Vest har inngått nye avtaler med private ideelle institusjoner, deriblant Stiftelsen Bergensklinikkene, om tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige (TSB). De nye avtalene gjelder ut 2014, og gir et styrket tilbud til rusmiddelavhengige i regionen. (Helse Vest) Stiftelsen Bergensklinikkene bygger ny ungdomsklinikk på Hjellestad Etter mange års kamp blir det endelig bygget en rusklinikk for ungdom. Klinikken vil tilby avrusning, utredning og rehabilitering for rusavhengige under 25 år. -Går alt etter planen vil bygget stå ferdig i 2012, sier Erling Pedersen, adm. direktør i Stiftelsen Bergensklinikkene. (BA) Jannicke Fredriksen/ Thomas Orø/ Therese Dahl: Trening i stedet for rus Stiftelsen Bergensklinikkene har tilbudt systematisk fysisk aktivitet som behandlingsmetode siden 1990 tallet.- Denne typen trening kaller vi treningsterapi, skriver Jannicke T. Fredriksen, Thomas D. Orø og Therese Dahl fra Stiftelsen Bergensklinikkene i magasinet Fontene. (Fontene) Kronikk av Jens Ramsfjord: Usynlige menn Psykologspesialist Jens Ramfjord fra Stiftelsen Bergensklinikkene har skrevet en kronikk om usynlige menn i BT. - La meg få minne om usynlige menns eksistens! For de utgjør en lavstatusgruppe i samfunnet, av en både betydelig og ikke minst økende størrelse, sier Ramsfjord i kronikken. (BT) Erling Pedersen: Bergen, følg Frankfurts eksempel I BA beskrives metoden Frankfurt brukte for å tømme parken Taunusanlage og samtidig gi god hjelp til de rusmiddelavhengige. -De har fått til noe vi ikke er i nærheten av i Bergen, sier Erling Pedersen, adm. direktør i Stiftelsen Bergensklinikkene. - Det er direkte pinlig, fortsetter han. (BA) Liv Flesland: Færre overdoser kan skyldes bruk av medikamenter Det har ikke vært noen overdosedødsfall siden september 2010 i Bergen. Elendig opiumsavling i Afghanistan kan være forklaringen. -Men vi kjenner til at noen bruker heroinliknende medikamenter, opiater, i stedet for heroin, sier Liv Flesland, spesialkonsulent ved Stiftelsen Bergensklinikkene. (BT) Rapport: Ungdom og rusmidler i Voss Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i mai/juni 2010 en undersøkelse blant skoleungdommer i Voss kommune. Fokuset har primært vært på rusmiddelforbruket, men også noen av de omkringliggende årsaksfaktorene, konsekvenser av alkoholbruk, samt på spillatferd og fritidsaktiviteter.

11 Nyheter fra februar 2011 Cecilie Schou Andreassen Klinikkdirektør Kari Lossius er redaktør for boken Håndbok i rusbehandling. Med seg har hun flere fagpersoner fra Stiftelsen Bergensklinikkene Cecilie S. Andreassen: Sjefen kan skape kultur for arbeidsnarkomani Legges det opp til tøff konkurranse på arbeidsplassen? Og stilles det så høye krav ovenfra at arbeidspresset blir uholdbart? Ledere må være bevisst sin rolle, sier Cecilie Schou Andreassen, psykologspesialist i Stiftelsen Bergensklinikkene. (Dagens Næringsliv) Arvid Skutle Kari Lossius Erling Pedersen Arvid Skutle: Er det rom for å diskutere promillegrense i studentmiljø? 71 prosent av bergensstudentene har et drikkemønster som kan være skadelig over tid viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse Arvid Skutle er forskningssjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene og mener tallene er urovekkende. - Dette er svært høye tall. Her er det nok noen høyrisikostudenter som vil trenge ekstra oppmerksomhet og fokus. (Studvest) Kari Lossius: 10 kvinner døde av overdose. Slik likestilling vil vi ikke ha I 2010 døde for første gang like mange kvinner som menn av overdoser i Hordaland. - Slik likestilling vil ingen ha. Blant misbrukere under 30 år i behandling på rusinstitusjoner er det nå en kjønnsfordeling på nesten 50/50, sier Kari Lossius, Klinikksjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene. (BT) Ny bok - Kari Lossius (red.) m. fl.: Håndbok i rusbehandling Klinikksjef Kari Lossius fra Stiftelsen Bergensklinikkene er redaktør for boken "Håndbok i rusbehandling". Med seg har hun psykologspesialist Nina Arefjord, klinikkleder Eva Karin Løvaas, psykologspesialist Nina Elin Andresen, klinisk sosionom Therese Dahl, og psykologspesialist Wenche Haga, alle fra Stiftelsen Bergensklinikkene, i tillegg til 5 eksterne medforfattere. Boken ble lansert 23. mars på Gyldendal Akademisk. Erling Pedersen: senker terskelen for å søke hjelp På rushjelp.no, en nettside laget av Stiftelsen Bergensklinikkene, kan du ta en test og finne ut om du har et problematisk forhold til alkohol, cannabis eller kokain. - Det er store mørketall når det gjelder folk som strever med rus og som ikke oppsøker hjelp. Dette tilbudet senker terskelen for å søke hjelp, sier adm. direktør Erling Pedersen. (BT) Erling Pedersen: Fengsling av rusmiddelavhengige er feilslått ruspolitikk Å fylle fengsel med narkomane hjelper lite i forhold til det en ønsker å få til. Nemlig å endre livsstilen deres og få dem ut av avhengigheten til rusmidler, sier administrerende direktør ved Stiftelsen Bergensklinikkene, Erling Pedersen. (NRK) Eva Karin Løvaas Eva Karin Løvaas: Tror ikke på politiets metode i Nygårdsparken - Det vi er bekymret for er at vi skal lage en type heksejakt på selve brukeren, i stedet for å fokusere på et hjelpetiltak, sier klinikkleder i Stiftelsen Bergensklinikkene Eva Karin Løvaas om politiets forslag om å tømme Nygårdsparken. (NRK)

12 Nyheter fra mars 2011 I Brukeren som veileder beskriver fagfolk og brukere en metode som tar brukerstyringsprinsippet på alvor... Erling Pedersen Therese Dahl Erling Pedersen: Fagprofilen i rus og samfunn Erling Pedersen har ledet Stiftelsen Bergensklinikkene i 20 år, siden oppstarten i 1991, og er leder for Fagrådet innen Rusfeltet i Norge. Nå er han fagprofilen i Rus og Samfunn. Erling Pedersen: Helseministeren burde kommet på banen for lenge siden - Jeg tror en må innse at verken kommunen eller politiet kan løse problemene i Nygårdsparken lokalt. Her må de statlige myndighetene på banen, sier Erling Pedersen, adm. direktør i Stiftelsen Bergensklinikkene. (BA) Therese Dahl (red): Brukeren som veileder Ambulant brukerstyrt Tilnærming I boken beskriver fagfolk og brukere en metode som tar brukerstyringsprinsippet på alvor og som legger opp til et reelt samarbeid mellom brukeren og hjelpeapparatet. Rapport: Stemmeskifter om musikk, språk og mot ved Alrekstad skole Rapporten er et resultat av et samarbeid mellom Alrekstad alternative skole og KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene. Cecilie Schou Andreassen Cecilie S Andreassen: Problem med ledere som velger å overse rusproblemer Mange bedriftsledere har ikke klare retningslinjer når det gjelder alkohol i sosiale jobbsammenhenger. Rusproblemer er et mye større problem enn det man gjerne tenker, fastslår psykologspesialist Cecilie Schou Andreassen fra KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene. (TV2) Erik Iversen: Forskningsevidens og evaluering av tiltak innenfor psykososiale problemområder Et metodemangfold er viktig for å finne effekter av helsefremmende og forebyggende innsatser i skole og samfunn. Forskningen må tilpasses den komplekse virkeligheten som skal undersøkes, sier Seniorpsykolog Erik Iversen i KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Vibeke Johannessen Vibeke Johannessen: Virksomhetsrapport for Kompetansesenter Rus region vest, Bergen 2010 Rapporten beskriver KoRus Vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkenes aktiviteter i 2010.

13 Nyheter fra april 2011 Trening som terapi betyr blant annet å sette den fysiske aktivitet i system Thomas D. Orø, Stiftelsen Bergensklinikkene Morten Heszlein- Lossius Sigmund Karterud Erling Pedersen Morten Heszlein- Lossius: Hjelp mot rusproblemer på nett - Tanken bak rushjelp.no er at mange i Norge som har et høyt rusmiddelbruk, synes det er vanskelig å oppsøke hjelp. Ved å tilby anonyme selvhjelpsprogrammer på nett, gjør vi terskelen for rusbehandling lavere. Sigmund Karterud: Rusinstitusjoner må personlighetsteste sine pasienter Personlighetsvurdering vil øke forståelsen av det særegne ved hver enkelt pasient, sier Sigmund Karterud Erling Pedersen: Etterlyser tiltak utenfor Oslo mot overdoser Oslo har fått penger til å finansiere tiltak for de narkomane, men det er i dag andre byer som har langt større problemer. Overdosedødsfallene har eksplodert siden Nå må hele landet få oppmerksomhet fra politikerne, sier adm. direktør i Stiftelsen Bergensklinikkene og leder for Fagrådet innen Rusfeltet i Norge, Erling Pedersen. Kari Lossius: Flytting av Strax- huset står faglig sett til stryk Klinikksjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene, Kari Lossius, mener at man ved å flytte Strax-huset til Damsgård gir den mest sårbare pasientgruppen i Bergen et enda dårligere tilbud. Man fjerner denne pasientgruppen fra andre viktige hjelpetilbud som Bergen Legevakt og andre tiltak, sier Lossius. Kari Lossius Nordisk Kjønnskonferanse 28. og 29 april 2011 Stiftelsen Bergensklinikkene avholdt Nordisk Kjønnskonferanse der temaene Hvordan skreddersy behandling med kjønn som en sentral dimensjon og På hvilken måte har kjønn betydning for terapi og for psykososialt arbeid med barn, ungdom og voksne. Märta Tikkanen og Susan Hart bidro med flere med presentasjoner på konferansen Artikkelsamling Nordisk Kjønnskonferanse I forbindelse med Nordisk Kjønnskonferanse har Stiftelsen Bergensklinikkene fått laget en artikkelsamling som tar for seg kjønnsperspektivet i rusbehandling. Vi håper at dette heftet kan inspirere til enda større innsats innen dette utrolig viktige feltet Thomas D. Orø Thomas D. Orø: Trening som terapi er fysisk aktivitet satt i system - Tenk på ditt eget dagligliv. Mens vi har for vane å planlegge nøye på andre områder både på jobben og hjemme, blir innslagene av fysisk aktivitet ofte mer tilfeldig. Trening som terapi betyr blant annet å sette den fysiske aktiviteten i system, sier Thomas Dahl Orø.

14 Nyheter fra mai 2011 Ikke overraskende at 1 av 5 føler drikkepress. Jeg tror dette gjenspeiler en generell tendens blant studenter Eli Torild Hellandsjø Bu, Stiftelsen Bergensklinikkene Britt Takvam Kari Lossius Rapport: Ungdom og rusmidler i Os kommune 2011 Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte en ungdomsundersøkelse i Os kommune som kartlegger ungdomsskoleelevenes forhold til rus og rusmidler. Britt Takvam: Risikobarna og rusforebygging Britt Takvam Fra Stiftelsen Bergensklinikkene har skrevet en artikkel i Rus & Samfunn basert på intervju med fem rusavhengige kvinner. Rapport: Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifikasjonsprogrammet Rapporten beskriver et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hordaland, NAV i syv kommuner/bydeler i Hordaland og Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjektet søker å bidra til at flere rusmiddelbrukere kommer i gang med, og mester å gjennomføre Kvalifiseringsprogrammet med tanke på å komme i arbeid eller aktivitet. Kari Lossius: Jeg vil ha en rusminister Rusfeltet trenger egen rusminister. I dag er ansvaret pulverisert og pasientene får ikke det de er lovet, sier klinikksjef Kari Lossius ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Kari Lossius: Kritisk til milliontildeling Klinikksjef i Stiftelsen Bergensklinikkene, Kari Lossius, mener Bergen kommune burde gitt mer penger til de ideelle organisasjonene og deres forebyggende arbeid. Eli Toril Hellandsjø Bu Cecilie Schou Andreassen Eli T. H. Bu: Ikke overraskende at 1 av 5 føler drikkepress Norges Idrettshøgskoles Læringsmiljøundersøkelse vitse at 18% av studentene har følt seg presset av medstudenter til å drikke alkohol. Psykologspesialist Eli Torild Hellandsjø Bu ved Stiftelsen Bergensklinikkene er ikke overrasket over andelen studenter som føler drikkepress. Hun tror tallet gjenspeiler en tendens blant studenter Rapport: Rus og voksenbefolkningen Rapporten beskriver fremgangsmåten og viser resultatene fra et prosjekt Ko- Rus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikken gjennomførte for å kartlegge russituasjonen på utvalgte arbeidsplasser, samt å lage et internettbasert ruskompetansehevingsprogram for nøkkelpersonell på de utvalgte arbeidsplassene, slik at disse kan drive tidlig intervensjonsarbeid i sine respektive arbeidsmiljø.

15 Nyheter fra mai 2011 Dette betyr at det er et enda større underskudd på behandlingspasser enn noen hadde turt å tenke seg Kari Lossius Erling Pedersen, Adm. direktør om 3000 fristbrudd 2009/2010 Erling Pedersen Nina Arefjord Arne Klyve Kari Lossius i ekspertgruppe for psykisk helse i pasientsikkerhetskampanjen Klinikksjef i Stiftelsen Bergensklinikkene, Kari Lossius, er med i ekspertgruppen for psykisk helse i Helse- og omsorgsdepartementets pasientsikkerhetskampanje "I trygge hender". Ekspertgruppen skal utrede hvilke områder av psykisk helsevern kampanjen skal ha fokus på. Erling Pedersen: Oppsiktsvekkende med 3000 fristbrudd TV2 har tall som viser at over 3000 rusmiddelavhengige opplevde fristbrudd i løpet av 2009 og Dette betyr at det er et enda større underskudd på behandlingspasser enn noen hadde turt å tenke seg gjennom de årene hvor man har pekt på at det er for lang ventetid inn til behandling fastslår Erling Pedersen, adm. direktør i Stiftelsen Bergensklinikkene og leder i Fagrådet innen rusfeltet i Norge overfor TV 2. Erling Pedersen: Hvilket russcenario ønsker vi oss? Erling Pedersen, adm. direktør i Stiftelsen Bergensklinikkene, holdt et innlegg på Helse- og Omsorgsdepartementet sitt åpne møte om ruspolitikk. Her snakket han blant annet om at man få i gang tiltak innen rusfeltet med en gang, og ikke vente på stortingsmeldingen. Nina Arefjord: Mentaliseringsbasert Tilnærming Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandling hjelper pasienten til gradvis å utvikle et språk for følelser og tanker som han eller hun tidligere har brukt rusmidler til å uttrykke eller undertrykke. MBT har hovedfokus på mentale prosesser hos pasienten Arne Klyve: Frustrert unge menn Skolen er en nasjonal arena for anerkjennelse og krenkelse. Skolen er det eneste sted du ikke kan beskytte deg mot krenkelse, for du kan ikke gå derfra. Sinte unge menn blir ofte tapere både på arbeidsmarkedet og på kjønnsmarkedet, og de kompenserer ved å legge seg til en gammeldags maskulinitet. Og fortvilelse og sinne er oppløselig i alkohol. Sigmund Karterud Sigmund Karterud: Hovedtaler på Foulkes lecture Prof. Sigmund Karterud, avdelingsoverlege ved Avd. for personlighetspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus og medarbeider i Stiftelsen Bergensklinik-

16 Nyheter fra juni 2011 Måleinstrumentet har fått navnet «Bergen Facebook Addiction Scale», og er det første i sitt slag i verden Cecilie Schou Andreassen, KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Erling Pedersen Erling Pedersen: Krigen mot narkotika er en krig mot narkomane «Global Commision on Drugs Policy», en internasjonal, privat kommisjon, mener land må eksperimentere med lovlig regulering av narkotika. -De er på riktig spor, sier adm. direktør i Stiftelsen Bergensklinikkene Erling Pedersen. Erling Pedersen: Ikke la psykiatrien overta - Å la psykiatrien overta ansvaret for rusbehandlingen har ikke vist seg å gi særlig kompetanseutvikling i behandling av ruslidelser og rusmiddelavhengighet. Tvert imot, viser erfaringene,sier Erling Pedersen, adm. direktør i Stiftelsen Bergensklinikkene på spørsmål om pasienter med rusproblemer og psykiske lidelser får for dårlig hjelp Kari Lossius Kari Lossius: Pårørende er en glemt gruppe i helsevesenet Pårørende av rusavhengige sliter med angst, depresjoner og får til og med fysiske problemer. Likevel er dette en glemt gruppe i helsevesenet mener klinikkdirektør i Stiftelsen Bergensklinikkene, Kari Lossius. Rustrender i Bergen: Føre Var våren 2011 Den 17. Føre Var rapporten som måler rustrener i Bergen er klar. Rapporten viser økning i tilgjengelighet og bruk av Subutex, økning i tilgjengelighet av amfetamin, cannabis og heroin, samt nedgang i bruk av alkohol i perioden oktober mars Cecilie S. Andreassen Else Kristin Utne Berg Cecilie Schou Andreassen: Måler om du er facebookavhengig Cecilie Schou Andreassen, psykologspesialist og dr. psychol ved KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene og forsker ved Universitetet i Bergen leder et forskningsprosjekt som har laget et måleinstrument som måler facebookavhengighet. Rapport: Hurtig Kartlegging og Handling Nasjonalt prosjekt 2010/2011 Med bakgrunn i lokale erfaringer fikk KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene i 2010 midler fra Helsedirektoratet for å etablere et nasjonalt prosjekt knyttet til opplæring i HKH-metoden. Basert på 8 års erfaring med å utvikle metodikken var målsettingen å utvikle et nasjonalt nettverk av HKH-veiledere og å utføre 3-4 HKH-kartlegginger på landsbasis.

17 Nyheter fra august 2011 HKH er en metode som gjør det mulig å kartlegge, rapportere og lage forslag til handlingsplan på problemstillinger på samfunnsnivå Vibeke Johannessen, Virksomhetssjef, KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Nina Arefjord Kari Lossius Arne Klyve Nina Arefjord/Kari Lossius: Aldri helt fri fra Apartheid Nina Arefjord og Kari Lossius har skrevet en artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening der de ser på apartheidregimets innvirkning på to personer, en svart og en hvit, og trekker linjer til mentaliseringsbasert teori og terapi. Arne Klyve: Frustrerte unge menn står bak opprørene i London Vi kan risikere at intensiteten i London-opprøret sprer seg til andre land, sier undervisningssjef i Stiftelsen Bergensklinikkene Arne Klyve. For ikke så lenge siden ga Arne Klyve ut boka, «Sinte unge menn», der han beskriver og sammenligner ungdomsopprørene i Europa. Og han ser en klart tendens til mer vold og frustrasjon i Europas gater. (Stavanger Aftenblad) Espen Endresen: Fadderuke med måtehold Et nytt kull studenter fyller denne uken Bergens gater og vekker byen opp fra sommerdvalen. Men jakten på nye vennskap og det første møtet med studentlivet skal ikke ispes like mye alkohol som tidligere, skriver Espen Endresen, spesialkonsulent ved Kompetansesenter Rus region vest, Bergen, ved Stiftelsen Bergensklinikkene i en kronikk i BT. (BT) Espen Endresen: Døden blant de syv fjell Hvorfor har byen vår så mange overdoser sammenlignet med andre byer det er naturlig å sammenligne seg med? Spørsmålet er reist uttallige ganger tidligere. Av etterlatte, pårørende, fagfolk og politikere. Og det etterfølges gjerne av spørsmålet om hva vi kan gjøre for å få tallene ned, skriver spesialkonsulent Espen Endresen ved Stiftelsen Bergensklinikkene i et innlegg i Byavisen. Stiftelsen Bergensklinikkene Årsrapport pasienter, behandlingsdøgn, 8514 konsultasjoner, 221 medarbeidere, 23 kurs/konferanser, 1254 kursdeltagere, 382 veiledningsoppdrag, 239 undervisningsoppdrag, 2304 gjennomførte tester på rushjelp.no, Stiftelsen Bergensklinikkene på Twitter og Facebook. Dette er noen av resultatene fra Stiftelsen Bergensklinikkenes årsrapport for Espen Endresen

18 Nyheter fra september 2011 Det er spesielt disse syntetiske og kjemisk fremstilte stoffene som flinke kjemikere utvikler, som hele tiden er i forkant Arne Klyve Liv H. Flesland, KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Arne Klyve: Forebygging i "fredstid" Kunnskapstørsten og kvaliteten på relasjonene mellom voksne og barn som skapes i «fredstid» (0 12 år), gir stor avkastning seinere i livet. Barnehagen og SFO er omsorgsarenaer som i prinsippet møter foreldrene daglig. Ikke minst av den grunn er det sentralt å fokusere på kvalitet i innhold og rammevilkår nettopp her. Erling Pedersen Kari Lossius Liv H. Flesland Arvid Skutle Erling Pedersen: Dødelig epidemi -Hovedutfordringene med dagens ruspolitikk i Bergen er at det ikke er et fokus på å redde liv og helse, sier adm. direktør i Stiftelsen Bergensklinikkene Erling Pedersen i BA. -Det er fullstendig unntakstilstand når det kommer til overdosedødsfall i Bergen. Slike tall burde fått politikerne til å mobilisere, sier Erling Pedersen. Kari Lossius: I Bergen er vi ferd med å oppleve en ny type eldrebølge I løpet av de neste årene vil vi oppleve en annen type eldrebølge med pleietrengende rusavhengige. Det mener klinikkdirektør i Stiftelsen Bergensklinikkene, Kari Lossius. Liv Flesland: Kartlegger bruken av "designerdop" Det såkalte designerdopet 2C-E er laget for å omgå lovverket. Stoffet kan i verste fall være livsfarlig. Dette er bare et av flere hundre typer rusmidler som kan kjøpes på internett. Mange av stoffene er så nye at de ikke har kommet på den norske listen over narkotiske stoffer. - Det er spesielt disse syntetiske og kjemisk fremstilte stoffene som flinke kjemikere utvikler, som hele tiden er i forkant, sier spesialkonsulent Liv Flesland fra KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene Arvid Skutle: Pasienterfaringsundersøkelse Stiftelsen Bergensklinikkene Forskningssjef Arvid Skutle ved Stiftelsen Bergensklinikkene har i samarbeid med pasienter og personale ved klinikkene gjennomført en pasienterfaringsundersøkelse blant døgnpasienter og pasienter i poliklinisk behandling ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Arvid Skutle: Forekomst av AD/HD blant rusmiddelavhengige i behandling Forekomst av AD/HD blant rusmiddelavhengige har til nå vært dårlig dokumentert. Denne studien viser at annenhver pasient med rusmiddelavhengighet skåret positivt på screening for AD/HD. Artikkelen er skrevet av Forskningssjef Arvid Skutle ved Stiftelsen Bergensklinikkene, sammen med Eli T. H. Bu, Therese Dahl og Eva Karin Løvaas fra Stiftelsen Bergensklinikkene, Arild Schillinger og Merete Møller fra Sykehuset Østfold, og Geurt van de Glind fra Trimbos Instituut, Nederland.

19 Nyheter fra oktober 2011 Unge mennesker som rives løs fra konstruktive fellesskap og skyves ut i margen drar med seg ufattelige kostnader Arne Klyve Arne Klyve, Undervisningssjef Korus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Cecilie Schou Andreassen Sonja Mellingen Kari Lossius Arne Klyve: Å fuske med skolen Unge mennesker som rives løs fra konstruktive fellesskap og skyves ut i margen drar med seg ufattelige kostnader. Vista analyse (Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blant ungdom, 2010) har regnet ut at kostnadene ved å ha unge mennesker på utsiden av fellesskapet kan beløpe seg til 15 milliarder pr. årskull. Hvorfor er vi så opptatt av at de som har nådd pensjonsalder skal tvære sin yrkesdeltakelse enda noen år og mindre av dem som har år foran seg i arbeidslivet? spør undervisningssjef i Stiftelsen Bergensklinikkene Arne Klyve. (BT) Cecilie S. Andreassen: Lederstil påvirker tilfredsstillelse av psykologiske grunnbehov Psykologspesialist og dr. psychol. Cecilie Schou Andreassen fra Stiftelsen Bergensklinikkene har sammen med Hilde Hetland, Jørn Hetland, Ståle Pallesen og Guy Notelaers, alle fra psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen, publisert journalartikkelen "Leadership and fulfillment of the three basic psychological needs at work". Artikkelen ser på hvordan lederskap påvirker oppfyllelsen av de tre grunnleggende psykologiske grunnbehovene (autonomi, kompetanse og tilhørighet) på arbeidsplassen i journalen Carreer Development. (Emerald Insight) Sonja Mellingen: A woman left lonely Rapporten er skrevet av psykologspesialist Sonja Mellingen og oppsummerer forskning omkring kjønn og rus, fra kjennetegn til rus, kjønnsforskjeller og om problemstillinger relatert til rus og psykisk helse. Heftet belyser spesifikt de kvinnerelaterte problemstillinger i forhold til bruk av alkohol som rusmiddel. Sonja Mellingen deler også fra sin kunnskap og erfaring i arbeidet med pasienter med rusmiddelavhengighet. Rapporten er et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen og Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Kari Lossius /Bengt E. Olsen om utdeling av motgift til heroinavhengige BT skriver om en intern rapport i Bergen kommune som åpner for at heroinavhengige i fremtiden kan få utdelt motgiften Naloxon mot overdose, som første by i Norge. Klinikkdirektør Kari Lossius i Stiftelsen Bergensklinikkene sier utdeling av motgift er et betent politisk tema. -Man vil gjerne ikke tilrettelegge for rusmisbrukerne slik at de kan ruse seg mer, sier klinikkdirektøren. Lossius etterlyser flere tiltak som ikke gjennomføres på grunn av politisk vegring. (BT) Bengt Eide Olsen

20 Nyheter fra november 2011 Langt flere rusavhengige lider av personlighetsforstyrrelser enn det vi fanger opp Nina Arefjord, KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kari Lossius Arne Klyve Kari Lossius: Denne typen ruseksperimentering er livsfarlig I rusmiljøer landet over blir det solgt hjemmelaget partydop som inneholder en rekke farlige rusmidler. Nå frykter politi og helsearbeidere at flere kan dø av overdose. - Det at rusmiddelavhengige blander stoffer er ikke noe nytt. Men at unge mennesker gjør det samme må være en ny trend, sier klinikkedirektør Kari Lossius i Stiftelsen Bergensklinikkene. (NRK) Kari Lossius: Alarmer og forsvarsspray gir falsk trygghet Aldri før har det blitt solgt så mange alarmer som nå. -I verste fall gir dette en falsk trygghet, sier klinikkdirektør Kari Lossius fra Stiftelsen Bergensklinikkene til Vestlandsrevyen fredag 4/11. -Man reduserer ikke risikoen for å bli voldtatt ved å ha en alarm kjøpt på Claes Ohlsson eller en forsvarsspray, fortsetter hun. (NRK) Arne Klyve: Opptøyene i England, konsum, avmakt og ulikhetens pris Vi vet at samfunn med små forskjeller gir et samfunn med mindre krinminalitet, skriver undervisningssjef Arne Klyve fra Stiftelsen Bergensklinikkene i siste utgave av Rus & Samfunn. Nina Arefjord Nina Arefjord: Fagfolk fanger ikke opp personlighetsforstyrrelser Langt flere rusavhengige lider av personlighetsforstyrrelser enn det vi fanger opp, sier psykologspesialist ved KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene, Nina Arefjord. Fagfolk i rusfeltet har en tendens til å normalisere pasientenes væremåte og vurderer at pasientens atferd, tankemønster og følelsesintensitet ikke avviker fra den hos folk flest, hevder psykolog Nina Arefjord. (dobbeltdiagnose.no) Cecilie Schou Andreassen om facebookavhengighet på Førkveld/NRK Dr. psychol og psykologspesialist Cecielie S. andreassen fra KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene var gjest på Førkveld på NRK der hun snakket om facebookavhengighet. Cecilie Schou Andreassen Stiftelsen Bergensklinikkenes brukerutvalg med helsebyråden til København Stiftelsen Bergensklinikkene ga tilskudd til brukerutvalget for å arrangere en studietur til København for å se på sykehjemstilbud for eldre rusmiddelavhengige. Med på studieturen var helsebyråd Hilde Onarheim Deltagerne besøkte blant annet Sunnholmen, et sykehjemstilbud for eldre rusmiddelavhengige.

21 Nyheter fra desember kurs om mestring av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet Stiftelsen Bergensklinikkenes kurskatalog 2012 Arne Klyve Espen Endresen Arne Klyve: I barnehagen kan rusen bekjempes Er det et sted jeg ville satset på som et rusforebyggende tiltak, så er det barnehagene, sier Arne Klyve, Undervisningssjef i KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene i BA. - Det er viktig å tenke forebygging tidlig. Spesielt gutter som har trøbbel tidlig får problemer senere. Størsteparten av dem som er rusavhengige i dag har hatt en trøblete barndom, fortsetter Klyve, og nevner viktigheten av å ha rollemodeller av begge kjønn i barnehagene. Kurskatalog 2012: 26 kurs om mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Stiftelsen Bergensklinikkenes kurskatalog for 2012 har kommet. Her kan du finne 26 kurs, seminarer og konferanser om mestring av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet. Føre Var høsten Nye rustrender i Bergen Stiftelsen Bergensklinikkenes 18. føre Var rapport viser økning i bruk av alkohol, økning i tilgjengelighet og bruk av anabole virkestoffer, økning i tilgjengelighet og bruk av Metadon, Subutex og Suboxone, samt stabil bruk og nedgang i tigjengelighet av GHB og GBL. Berit Bareksten Cecilie Schou Andreassen Endresen, Bareksten, Klyve: Folkehelsens polyfoni -Fagmiljøene skal bidra til et samfunn som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Det er det nye hovedoppdraget til de regionale kompetansesentre innen rusfeltet. Dette skriver spesialkonsulenter Berit Bareksten og Espen Endresen og undervisningssjef Arne Klyve, alle fra KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene i en artikkel i Rusfag 2/2011 Cecilie Schou Andreassen: Alkohol på jobb vårt siste tabu Alkoholikeren som skulker jobben eller gjør skandale, er ikke det store rusproblemet på norske arbeidsplasser. Problemet er det moderate, men stadig mer omfattende alkoholforbruket til Ola og Kari Arbeidstager: Et forbruk som gjør at fraværet stiger og produktiviteten faller. Men som det ikke er lov å snakke høyt om.

22 Vestre Torggt Bergen Tlf: Fax:

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING av rusmisbruk hos eldre ARTIKKEL Av: Sonja Mellingen, KoRus - vest Bergen og Knut Arne Gravingen, KoRus - Øst I Voss og Gjøvik kommuner er det igangsatt kartlegging av rusforbruket

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Rus, psykisk helse og resten av livet På tvers, på langs. Arvid Skutle - Stiftelsen Bergensklinikkene

Rus, psykisk helse og resten av livet På tvers, på langs. Arvid Skutle - Stiftelsen Bergensklinikkene Rus, psykisk helse og resten av livet På tvers, på langs Arvid Skutle - Stiftelsen Bergensklinikkene Historien om en park - den åpne russcenen På 60- og 70-tallet for bohemen og eksperimenterende studenter

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Forord Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 bygger på strategier og tiltak i rusplan 2006-2009,

Detaljer

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt Nordlandsklinikken Organisasjon Nordlandsklinikken er en seksjon under Avdeling for Rusbehandling, som er en del av Psykisk helse-og rusklinikken

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder

Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder 1 Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE 9. MAI 2016 RADISSON BLU HOTELL BRYGGEN BERGEN WWW.BERGENSKLINIKKENE.NO PROGRAM 13.30 14.15 MINISEMINARER 09.00 Velkommen til

Detaljer

Årsrapport 2009. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet. Behandling Forskning Forebygging.

Årsrapport 2009. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet. Behandling Forskning Forebygging. Årsrapport 2009 Behandling Forskning Forebygging Stiftelsen Bergensklinikkene Undervisning 21 851 behandlingsdøgn 10 891 konsultasjoner 2 600 pasienter 23 kurs/konferanser 1 200 kursdeltakere 400 undervisningsoppdrag

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette Helse Vest RHF i oppdrag å gjennomføre følgende oppdrag, som en del av grunnlagsarbeidet for utarbeiding av ny Stortingsmelding om den nasjonale ruspolitikken:

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017 Hva er TSB Del av spesialisthelsetjenesten, på linje med psykisk helsevern og somatikk. Medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud («tverrfaglig

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Ruskonferansen 2013, Trondheim 5. mars 2013 Regjeringens mål for en helhetlig rusmiddelpolitikk Å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner,

Detaljer

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år Nr: 2 / 2013 Nyhetsbrev Les mer om disse sakene: Innhold Om Ungdata undersøkelser s. 2 Pris til Risør s. 3 Nytt nr. av Rusfag s. 3 Kurs om kvinner og rusproblematikk s. 4 Ungdomsundersøkelser i rundt 30

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 TSB Avrusing og stabilisering Ambulante og polikliniske tjenester/behandling Utredning/kartlegging

Detaljer

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging Rusmisbruk Samarbeid mellom og allmennmedisineren 20.november 2012 FOREKOMST Lars Linderoth Overlege Rehabiliteringspoliklinikken, Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA BRUKERE MED SAMTIDIGE RUSLIDELSER OG PSYKISK LIDELSE, ROP-LIDELSER

Detaljer

www.riorg.no RUS I SALTEN 11-12. desember 2006 RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Ragnar Moan, RIO Nord

www.riorg.no RUS I SALTEN 11-12. desember 2006 RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Ragnar Moan, RIO Nord www.riorg.no RUS I SALTEN 11-12. desember 2006 RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Ragnar Moan, RIO Nord (Sentrale føringer) Overordnede føringer og planer, og ikke minst politiske signaler i forhold

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen Phoenix og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: x Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten 23.09. 2014 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører TSB

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 27.11.2016 Ordliste Avkriminalisering: betyr at det ikke lenger blir kriminelt å bruke eller besitte brukerdoser av rusmidler som i dag er illegale. Produksjon og omsetning

Detaljer

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på 12-09.2013 Dina von Heimburg, Innherred samkommune Roar Bakken, Kompetansesenter rus Midt-Norge DelTa tverrfaglig samarbeid

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler Presentasjon i ASU Nord Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler 26.april Elise Solheim Samhandlingsleder Helsedepartementet Helse Nord RHF Helse SørØst

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Unntatt offentlighet Off.l. 14 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester

Unntatt offentlighet Off.l. 14 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester Til Styringsgruppen BrukerPlan 2014 Kopi til: Fra: Arbeidsgruppen BrukerPlan 2014 Dato: 07. oktober 2014 Fagnotat Saksnr.:

Detaljer

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør Sammen om mestring Tverrfaglig samarbeid Reidar Pettersen Vibeto Korus Sør 3 HOVEDFORLØP Hoved forløp 1; Milde og kortvarige problemer. Hovedforløp 1 Nyoppstått angst eller depresjon mild til moderat Selvskading

Detaljer

Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE»

Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE» Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE» 24SJU MÅLGRUPPE De mest utsatte rusavhengige som ikke i tilstrekkelig grad nås gjennom det ordinære hjelpeapparat Tilgjengelighet: Hele døgnet

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

HORDALAND IDRETTSKRETS

HORDALAND IDRETTSKRETS Bergen 17.02.09 RAPPORT 2008 Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS og kommunene

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet ( )

Opptrappingsplan for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 2020) Tore Sørensen Oslo 01.11.2016 Rus og psykisk helse satsingsområde for Regjeringen Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste

Detaljer

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører?

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører? Gruppeoppgaver Bårdshaug 28.10.09 Oppgave gruppe 1-4 (områdegruppene): 1. Noen refleksjoner om hva som kjennetegner russituasjonen i området? 2. Hvordan utvikle robuste kommunale tjenester i området? 3.

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet. Bergen 14 juni 2016

Opptrappingsplanen for rusfeltet Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet. Bergen 14 juni 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet Bergen 14 juni 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Planen ble vedtatt i Stortinget 28 april 2016

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Samhandling i praksis flere eksempler på god samhandling Ingen trenger å falle utenfor. Samhandling i praksis Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Hva har vi gjort og hva har vi kommet fram til Presentasjon Stjørdal 14.10.10 Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Kommuneoverlegen i Midtre

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Samtidig rus og psykisk lidelse - Ja vel og hva så?

Samtidig rus og psykisk lidelse - Ja vel og hva så? Samtidig rus og psykisk lidelse - Ja vel og hva så? LAR-konferansen 2012 anne.landheim@sykehuset-innlandet.no Dagsorden - Kort om ROP-retningslinjen - Implementeringsstrategi og implementeringstiltak Elektronisk

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr x 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Ytelsesavtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Incognito klinikk og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Incognito klinikk Fagområde: TSB Delytelse Antall plasser Antall

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Prosjekt ungdom og rus

Prosjekt ungdom og rus Oslo kommune Helseetaten Prosjekt ungdom og rus Fride Behrentz Færevaag og Tone Eftedal 07.05.13 Bakgrunn for og formål med prosjektet Ønske om å gjøre noe mer enn medisinsk behandling og observasjon etter

Detaljer

En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser

En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser 2011 En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser I denne rapporten presenterer vi de første funnene fra forskningsprosjektet ROP-Nord. Rapporten handler om sammenhengen

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

Prosjekt Rus Somatikk. Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen

Prosjekt Rus Somatikk. Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen Prosjekt Rus Somatikk Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen Prosjektet * Prosjektleder 80%, Diana Lauritzen * Prosjektmedarbeider 20%, Randi E. Ødegaard * Samarbeid med

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Fysisk aktivitets betydning i en rehabiliteringsprosess

Fysisk aktivitets betydning i en rehabiliteringsprosess Fysisk aktivitets betydning i en rehabiliteringsprosess Åse B. Skåra Psykolog v/ Stiftelsen Bergensklinikkene Avdeling Klinisk Virksomhet aase.bae.skaara@bergensklinikkene.no Rehabilitering - grunnholdning

Detaljer

ROP-undersøkelsen. RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord. Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen

ROP-undersøkelsen. RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord. Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord ROP-undersøkelsen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Hva er folkehelsearbeid?

Hva er folkehelsearbeid? Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (2008 09) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. Hvordan kan vi oversette målene i folkehelsearbeidet

Detaljer

Kunnskap og brobygging på ROP-feltet

Kunnskap og brobygging på ROP-feltet Kunnskap og brobygging på ROP-feltet Erfaringer fra samarbeid mellom kommune og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Ingelill Lærum Pedersen Ruskonsulent Virksomhet oppfølging rus/psyk Kristiansand kommune

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Om effektiv bruk av behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige

Om effektiv bruk av behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Om effektiv bruk av behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Rus og psykiatri 16.09.07 Unni Aker Klinikk rus og avhengighet, AUS koordineringsenheten 1 Si noe

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene Målgruppeundersøkelsen -svar fra elevene Tyrili FoU Skrevet av Tone H. Bergly August 2016 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøkelsen... 3 2. Elevene i Tyrili... 3 2.1 Kjønn, alder og enhet 3 2.2

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

Utfordringer og endringer innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016

Utfordringer og endringer innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016 innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016 Orientering ved TO-leder Psykisk helsearbeid og rusomsorg Anne Karin Lien og Sektorsjef Terje Næss Statsbudsjettet 2017 Pakkeforløp -Helsedirektoratet

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Generell informasjon

Generell informasjon Generell informasjon Ny veileder for psykisk helse- og rusarbeid for voksne Statsbudsjettet 2015 Barn og unge Tilskuddsordninger Tilsynserfaringer Strategier Opptrappingsplanen for rusfeltet 2015. OECDs

Detaljer

Psykisk helsevern for barn og unge BUP

Psykisk helsevern for barn og unge BUP Psykisk helsevern for barn og unge BUP Presentasjon Styret HNT 3.okt 2017 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter (hittil i år) Styringsmål 2017 SOM maks. 57 dager VOP maks. 45 dager BUP maks. 40

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina.

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina. VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk anne.landheim@sykehuset-innlandet.noinnlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 20.09.10 22.09.2010 Arne Johannesen 1 Situasjonsbeskrivelse rusfeltet Forebygging og tidlig

Detaljer

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus Oppdragsgivere / organisering Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS OPPDRAGSBREV NNK- Rus Hovedmål for NNK-Rus Bidra til en kunnskapsbasert praksis både innen forebygging, tidlig intervensjon

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016

Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016 Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016 765.60 - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Bevilgning for 2016: kr 145 mill. Ordningen forvaltes av Fylkesmannen: lagt ut på våre hjemmesider: https://www.fylkesmannen.no/oppland/helse-omsorg-ogsosialtjenester/nyheter---helse-og-omsorg/tilskudd-psykologer-i-dekommunale-helse--og-omsorgstjenestene-tilskudd-2016/

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014 Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Oppdraget mitt: Rus i familien Dialog med barn/unge som pårørende

Detaljer

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( )

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( ) Bedre psykisk helse for barn og unge Hovedsatsningsområdet (2016-2019) NAPHA, Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene Spesialrådgiver Kari Frank . Politiske beslutninger Arenaer der barn og

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Resultat av. Pasienterfaringsundersøkelse

Resultat av. Pasienterfaringsundersøkelse Resultat av Pasienterfaringsundersøkelse Juni 2015 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for undersøkelsen... 3 1.2 Gjennomføring av undersøkelsen... 3 2.0 Resultater... 4 2.1 Personalia... 4 2.2 Bolig...

Detaljer

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst )

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst ) KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst ) www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv kompetansesentre i et landsomfattende

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer