MESTRING AV RUSPROBLEMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MESTRING AV RUSPROBLEMER"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007 STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE 1 MESTRING AV RUSPROBLEMER 2863 behandlinger 101% belegg 2853 pasienthenvisninger 9672 konsultasjoner 23 kurs 1354 kursdeltakere 172 undervisningsoppdrag 267 veiledningsoppdrag 30 kommuneprosjekter 15 FoU prosjekter 120 millioner kroner Driftsvolum 228 Medarbeidere Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE

2 2 STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE 2007 STYRET Leder Ragnar Tvinnereim Styremedlem Lene Bakke Styremedlem Kjell Haug Nestleder Olav Jacob Dreyer Styremedlem Asbjørn Birkeland Styremedlem Finn Konow Jellestad Styremedlem Gunn Ingeborg Andersen Styremedlem Therese Dahl Styremedlem Anne Berit Løw Sandtorv Stiftelsesstyret Administrerende direktør Erling Pedersen Spesialrådgiver Aino I Lundberg, Seniorrådgiver Svein Pedersen Administrasjonsavdelingen Økonomisjef Sylvia J. Tøssebro Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen Forskningssjef Arvid Skutle Avdeling for klinisk virksomhet Klinikksjef Kari Lossius Kompetansesenteravdelingen Prosjektsjef Vibeke Johannessen Undervisningssjef Arne Klyve Hjellestadklinikken Klinikksjef Eva Karin Løvaas Skutevikenklinikken Klinikksjef Einar Arne Bjordal Poliklinikken Klinikksjef Wenche M Haga Avdeling for inntak og koordinering Klinikksjef Ola Jøsendal Fagrupper og ansatte (pr ) Leger 8 Psykologer 35 Sykepleiere 45 Vernepleiere 19 Sosionomer 15 Barnevernspedagoger 3 Fysioterapeut 1 Bioingeniør 1 Helsesportspedagog 1 Hjelpepleiere/miljøarbeidere 39 Annen akademisk utdanning 14 Merkantile 12 Støttefunksjoner 19 Andre 16 Totalt 228 STIFTELSENS FORMÅL Gi tilbud om behandling til rusmiddelavhengige og deres pårørende Sørge for faglig utvikling av alle personalgrupper Utvikle en nasjonal og internasjonal kompetanseorganisasjon for forebygging og behandling av rusmiddelskader Legge forholdene til rette for faglig og organisatorisk utviklingsarbeid og forskning innen rusbehandling i et nært samarbeid med Universitetet i Bergen. VIRKSOMHETSIDÈ Mestring av rusproblemer Helse - Livsstil - Avhengighet VERDIGRUNNLAG Alle mennesker er unike og verdifulle med individuelle med individuelle, kulturelle og samfunnsmessige behov og ressurser Samhandlende medarbeidere og nyskapende miljøer Kunnskapsbasert og løsningsorientert virksomhet

3 3 Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE de store utfordringenes år Året 2007 har for Stiftelsen Bergensklinikkene vært preget av omfattende utfordringer knyttet til den store og kraftige økningen i etterspørsel som har vært etter de fleste av tjenestene stiftelsen leverer. Det har derfor gjennom året vært nødvendig å gjennomgå og tildels endre og legge om tilgang til og organisering av enkelttjenester. Over 100 % kapasitetsutnyttelse i behandlingstiltakene understreker omfanget av etterspørselen og viser hvordan organisasjonen makter å møte denne. Den store økningen i bruk av tvangstiltak og avrusning av rusmiddelavhengige som setter eget liv og helse i fare, har vært et av de enkelttiltakene som i 2007 har satt et tydelig preg på deler av organisasjonen, både personalmessig, økonomisk og faglig. Konsekvensene av avtale om organisering med bakgrunn i den enkelte sak har rammet Stiftelsen Bergensklinikkene hardt i Stiftelsen Bergensklinikkene har, som de andre helsevirksomhetene, blitt påført uventede og ekstremt høye pensjonskostnader for 2007 sammenlignet med foregående år. Uklarhetene om oppdragsgiver er forpliktet til å dekke disse tilleggskostnadene for levering av avtalte tjenester, har kommet som en ekstra utfordring. Stiftelsen Bergensklinikkene har i 2007 kunnet ta i bruk en ekstra og nyinnredet 3. etasje i Nye Sandviksvei 84. Dermed har det vært mulig å tilby flere fellestjenester for både pasienter og ansatte i Skutevikenklinikken, Avdeling for Inntak og koordinering samt Avdeling for legemiddelassistert rehabilitering. Samtidig har Nye Sandviksvei 84 fått en nyinnredet og tiltalende kantine som er felles for alle medarbeiderne i dette bygget. I 2007 var det en glede å kunne ønske velkommen landets første tannklinikk for rusmiddelavhengige etablert i en rusbehandlingsklinikk; Skuteviken tannklinikk. Tjenesten har vist seg å være et kjærkommet tilbud til de mange tusen rusmiddelavhengige som er i kontakt med stiftelsens utrednings- og behandlingstjenester. I juni måned ble Stiftelsen Bergensklinikkene stevnet av Blå Kors for å få endret den leieavtalen som lå til grunn for etableringen og utviklingen av Stiftelsen Bergensklinikkenes tilbud til rusmiddelavhengige i Nye Sandviksvei 84. Stiftelsen Bergensklinikkene har ambisjoner om å være i forkant med utvikling av tjenester, verktøy og metodikk for å yte stadig bedre bidrag i mestring av rusproblemer i ulike sammenhenger. Stiftelsen Bergensklinikkene sitt Føre Var - har gjennom 2007 og etter fem år befestet sin rolle som et sikkert varslingssystem for nye rustrender. At Føre Var nå tas i bruk og etterspørres både nasjonalt og internasjonalt viser at dette har vært en riktig satsing. Kombinert med at stadig flere kommuner i 2007 etterspør stiftelsens opplegg for gjennomføring av Ungdomsundersøkelser gir kompetanse- og forskningsmiljøet i stiftelsen et stadig sikrere bilde av utvikling og behov for tjenester i samspill med våre samarbeidspartnere ble også det året da stiftelsen vant både sitt første internasjonale anbud, utlyst av European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), og avholdt sin første store konferanse i Oslo med internasjonale eksperter på AD/HD. Samtidig etablerte stiftelsen kontor i Oslo for i større grad å kunne være tilgjengelig med kompetanse og informasjon i det nasjonalt sett mest utfordrende rusfelt-området som Oslo er. Når Stiftelsen Bergensklinikkene sitt regnskap for 2007 viser negative tall er dette på tross av en god budsjettdisiplin i alle deler av virksomheten. De røde tallene i regnskapet er knyttet til rammebetingelser, som stiftelsen lik mange andre virksomheter i samme situasjon ikke rår over. Det er derfor viktig ved årets slutt å peke på at de mange utfordringene som Stiftelsen Bergensklinikkene har stått overfor i 2007 har blitt møtt med gode løsninger gjennom ivaretakelse av pasienter og samarbeidspartnere. Dette skyldes ikke minst at stiftelsen både har medarbeidergrupper i alle deler av virksomheten og en tradisjon på å være endringsorientert, nytenkende og ikke minst samarbeidende om å møte utfordringer i en travel arbeidshverdag. Det er grunn til å berømme alle ansatte for innsatsen og de resultater som er skapt i Ragnar Tvinnereim Styreleder Erling Pedersen Adm. direktør

4 4 Styrets årsberetning 2007 Om stiftelsen og styret Stiftelsen Bergensklinikkene ble etablert 4. januar 1991 som en selvstendig, selveiende stiftelse etter Lov om stiftelser. Nåværende styre trådte i kraft fra 1. januar 2007 etter endring av vedtektene i august Styresammensetningen fremgår av vedtektenes punkt 3.1: Stiftelsen Bergensklinikkene ledes av et styre bestående av i alt 7 medlemmer som oppnevnes for fire hele kalenderår av gangen. Styremedlemmene oppnevnes slik, med virkning fra og med : Universitetet i Bergen, Medisinsk fakultet oppnevner 1 medlem Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet oppnevner 1 medlem. Høgskolen i Bergen oppnevner 2 medlemmer. Bergen Næringsråd oppnevner 1 medlem. Ansatte i Stiftelsen Bergensklinikkene velger 2 medlemmer blant ansatte i Stiftelsen Bergensklinikkene. I tillegg kan styret oppnevne 2 medlemmer som har utmerket seg med samfunnsengasjement og/eller spesiell innsats/kunnskap om rusfeltet. Oppnevnelsen krever at 6 av 7 av styrets medlemmer er enige. De respektive organisasjoner oppnevner personlige varamedlemmer til styret. Varamedlemmene møter kun etter særskilt innkalling. Stiftelsesstyret velger sin leder for to år av gangen. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme. Direktøren i Stiftelsen Bergensklinikkene er styrets sekretær. Direktør har møte og talerett, men ikke stemmerett i styret. Virksomhetsidè og arbeidsområder Stiftelsen Bergensklinikkene driver forebygging, behandling, undervisning og forskning knyttet til mestring av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet. Stiftelsen Bergensklinikkene bygger på et helhetlig menneskesyn som erkjenner at mennesket har så vel fysiske som psykiske, religiøse, sosiale og kulturelle behov. Stiftelsen Bergensklinikkene ble i 1994 etablert som nasjonalt og regionalt kompetansesenter innen rusfeltet og i et statlig Norgesnett av kompetansesentre forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet. Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen ved Stiftelsen Bergensklinikkene har siden 1997 driftet det nasjonale pasientkartleggingssystemet etter oppdrag fra Sirus, (Statens institutt for rusmiddelforskning). Volum på tjenestene Stiftelsen Bergensklinikkene har i sitt 16. år 2007 hatt en fortsatt økende etterspørsel etter de tjenestene stiftelsen leverer innen Behandling, Kompetanseutvikling, Forskning og Dokumentasjon. Kapasitetsutnyttelsen i døgnklinikkene var i 2007 på over 100 %, dette gir behandlingsdøgn. Det ble gjennomført polikliniske konsultasjoner. Avdeling for inntak og koordinering (AIK) hadde henvisninger om tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. På de fleste områder er etterspørselen etter tjenestene langt større enn kapasiteten til enhver tid noe som er påpekt overfor de enkelte oppdragsgivere. Innen Undervisning gjennomførte Stiftelsen Bergensklinikkene i 2007 en kurskatalog med 23 kurs, seminarer og konferanser med over 1354 deltakere. I tillegg ble det gjennomført 439 undervisnings/ veiledningsoppdrag, 30 kommuneprosjekter og 15 forsknings- og utviklingsprosjekt. Innen Forskning er det en tilsvarende utvikling med økt antall henvendelser og flere samarbeidspartnere både i universitet og organisasjoner som resulterer i nye prosjekter og oppdrag. I 2007 har Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen hatt 15 løpende prosjekter. Opprettelse av kontor i Oslo Stiftelsen Bergensklinikkene etablerte i 2007 eget kontor i Oslo. Kontoret har en stilling som spesialrådgiver med oppgaver knyttet til kontakt til løpende prosjekter, tiltaksutvikling, kurs og kompetanseutvikling med særlig vekt på Stiftelsen Bergensklinikkene sine spesialområder. Kontorets medarbeider er også knyttet til pågående prosjekter i Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen og i Kompetansesenteravdelingen. Internett side Stiftelsen Bergensklinikkene sin internett side er utviklet til å bli en oppdatert kilde for hva som skjer i og rundt Stiftelsen Bergensklinikkene og arbeidsområdene helse, livsstil, rus og avhengighet både internt for de ansatte og i økende grad eksternt for våre samarbeidsparter, pasienter og pårørende. Det sendes regelmessig ut nyhetsbrev fra web-siden til over 300 mottakere i hele feltet. Stiftelsen Bergensklinikkene har avtale med Helse Vest RHF om levering av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. Avtalen løper frem til

5 5 Eiendommer/bygninger Stiftelsen Bergensklinikkene driver sin virksomhet i tre ulike bygg. I Nye Sandviksv. 84 (Skutevikenklinikken, Avdeling for inntak og koordinering og Avdeling for legemiddelassistert rehabilitering) har Stiftelsen Bergensklinikkene leiekontrakt med Blå Kors. I 2007 ble Stiftelsen Bergensklinikkene stevnet for retten av Blå Kors Eiendom AS på grunn av ønske om revidering av leiekontrakten. Stiftelsen Bergensklinikkene har i 2007 investert 3.5 millioner i Nye Sandviksv. 84 til innredning av 3. etasje til eget bruk etter at leietaker Posten flyttet ut av lokalene høsten I 2007 ble Skuteviken Tannklinikk etablert i Nye Sandviksv. 84 som landets første tannbehandlingstilbud for pasienter innen rusfeltet. Tannklinikken drives av Fylkestannlegen i Hordaland. I Vestre Torggate 11 (Administrasjonen, Kompetansesenteravdelingen, Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen og Poliklinikken) leier stiftelsen lokaler av Grevstad Eiendommer AS. Stiftelsen Bergensklinikkene har eiendomsretten til Hjellestadklinikken, Flyen eneboliger og hybelhus. Det er gjort vedtak om å selge eneboligene for å finansiere nødvendig oppgradering av Hjellestadklinikken. Forsikringer Stiftelsen Bergensklinikkene har forsikringsavtaler med Vesta Forsikring AS. Dette gjelder næringslivsforsikring, bygg-, skade-/innbrudd, inventar, utstyr, gruppeliv- og yrkesskadeforsikring. Stiftelsen Bergensklinikkene har videre avtale med forsikringsmeklerfirmaet Willis AS for fortløpende vurdering av forsikringsbehov og pris. Pensjonsforsikringer for ansatte er tegnet hovedsakelig i Vital Forsikring ASA. Sykepleiere i Stiftelsen Bergensklinikkene er pensjonsforsikret i KLP Forsikring i henhold til Hovedavtalen. Stiftelsen Bergensklinikkene er i en prosess hvor fremtidig samarbeidspartner for pensjonsforsikringer vurderes. Disse har vært satt ut på anbud i Medarbeidere Stiftelsen Bergensklinikkene hadde i årsverk fordelt på 228 personer, 75 % kvinner og 25 % menn. Stiftelsesstyret består av 5 menn og 4 kvinner. Stiftelsen Bergensklinikkene søker aktivt å arbeide for en mer likeverdig fordeling mellom kjønnene i alle stillingskategorier. Lønnsmessig likeverdighet tilstrebes. Stiftelsen Bergensklinikkene har utformet verdi-, lederog medarbeidermål for sin personalpolitikk. Stiftelsen Bergensklinikkene sitt verdigrunnlag bygger på at alle mennesker er unike og verdifulle med individuelle, kulturelle og samfunnsmessige behov og ressurser. For å nå de mål som er satt, arbeider Stiftelsen Bergensklinikkene aktivt for å tiltrekke seg og beholde best kvalifiserte medarbeidere på alle aktuelle fag- og ansvarsområder. Dette omfatter både menneskelige og faglige kvalifikasjoner. Stiftelsen Bergensklinikkene har også i 2007 tilstrebet å prioritere kompetansehevende tiltak for medarbeidere som et viktig element i kvalitetssikring av virksomhetens tjenester. Fokus i 2007 har vært knyttet til kvalitetsheving på utstyr og programvare på datasiden for å gi medarbeidere et best mulig utgangspunkt for utvikling og kvalitetssikring, Det føres løpende registrering av situasjoner/hendelser som kommer inn under betegnelsen skademeldinger. I 2007 var det registrert 7 slike hendelser, de fleste av disse er knyttet til vold/trusler fra pasienter til ansatte. Stiftelsen Bergensklinikkene hadde en total sykefraværsprosent i 2007 på 7.0. Stiftelsen Bergensklinikkene har inngått avtale med arbeidstakerorganisasjonene og NAV om inkluderende arbeidsliv. Kvalitetsutvalg og Brukerutvalg Lov om spesialisthelsetjenester pålegger alle helseinstitusjoner å ha et kvalitetsutvalg. Primæroppgaven til utvalget er å stimulere til forebyggende og kvalitetsfremmende arbeid i Stiftelsen Bergensklinikkene. Kvalitetsutvalget i Stiftelsen Bergensklinikkene har hatt tre møter i Fokusområder: opplæring for nyansatte og vikarer, opplæring innen Rusdata og klientkartleggingssystemet og elektronisk løsning for prosedyre- og avviksbehandling. Utvalget har fått seg forelagt protokoller for avvik som har funnet sted i virksomheten samt opplegg for internrevisjon som en del av administrerende direktør sin internkontroll. Administrasjonen kunngjorde høsten 2007 at det måtte ses nærmere på utvalgets funksjon og plass i organisasjonen. Det er besluttet å evaluere Kvalitetsutvalgets funksjon i løpet av våren Stiftelsen Bergensklinikkene etablerte i 2006 Brukerutvalg. Brukerutvalget er sammensatt av medlemmer fra seks ulike bruker- og pårørende organisasjoner/tiltak, tre frittstående medlemmer, samt tre ansatte i Stiftelsen Bergensklinikkene. Brukerutvalget har hatt 4 møter i Oppgavene for Brukerutvalget har vært å være orientert om ulike sider ved driften av Stiftelsen, være hørings- og rådgivende instans for administrerende direktør i saker som gjelder pasientrettet virksomhet, gi innspill til kvalitetsarbeidet og informere om utvalgets arbeid til pasienter, pårørende, samt deres organisasjoner. I 2007 har Brukerutvalget bl.a. behandlet saker som gjelder pasientrettet virksomhet, gitt innspill til kvalitetsarbeidet og Stiftelsen Bergensklinikkene sin Strategiplan Tilsyn Datatilsynet gjennomførte i november kontroll med Stiftelsen Bergensklinikkene. Formålet med kontrollen var å vurdere virksomhetens behandling av personopplysninger i forhold til de krav som Personopplysningsloven med forskrifter oppstiller. Herunder særlig hvilken informasjon som samles inn vedrørende rusmiddelavhengige, i hvilke situasjoner innsamlingen skjer og hvem som får tilgang til denne informasjonen. Også andre forhold knyttet til stiftelsen sin behandling av personopplysninger ble berørt under kontrollen. Rapport fra Datatilsynet vil foreligge i 2008.

6 6 Styrets arbeid Styret har i sitt arbeid i 2007 hatt prioritet på følgende saker: Økonomi oppfølging av regnskap og sikring av betryggende egenkapital Stevning fra Blå Kors Eiendom AS vedrørende revidering av leieavtale for nye Sandviksvei 84 Strategiplan Stiftelsen Bergensklinikkene Styreseminar om styrets arbeid Regnskap Regnskapsresultatet for 2007 er sammensatt av 3 hovedkomponenter: Merforbruk knyttet til tvangstiltak Kr Økte utgifter pensjonspremie Kr Konsekvenser av aktuarberegning 2007 Kr Regnskapsresultatet for 2007 viser dermed et underskudd på kr som foreslås overføres til udekket tap. I henhold til Regnskapslovens 3-3 er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Omsetningen i stiftelsen økte fra Kr mill. i 2006 til Kr. 126,1 mill. i Årsresultatet er redusert med Kr mill. i 2007 fra Kr. 2,5 mill. i 2006 til et underskudd på 12.4 mill. Gjennomføring av 30 meget kostnadskrevende tvangsavrusningsopphold er det som har påvirket driftsregnskapsresultatet i størst grad. Stiftelsen Bergensklinikkene har i 2007 benyttet de økonomiske forutsetningene som følger av veiledning til pensjonsforutsetninger utarbeidet av Norsk Regnskapsstiftelse. Veiledningen innholder store endringer for 2007 som igjen gir store utslag i aktuarberegningen. Stiftelsen Bergensklinikkene har som følge av dette, bedt Helse Vest RHF om ytterligere kompensasjon i tråd med inngått avtale mellom partene. Styret viser til note 11 i årsregnskapet for Stiftelsen skal fortsatt ha fullt fokus på kostnadsoptimaliserende tiltak. Stiftelsens likviditetsbeholdning pr var Kr. 4.7 mill. som vurderes som tilfredsstillende. Stiftelsens kostnader til forskning og utvikling har vært kostnadsført løpende. Generelt Virksomhetens bransje medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Styret gir honnør til alle ansatte i stiftelsen for stort engasjement og flott innsats i april 2008 Ragnar Tvinnereim Olav J. Dreyer Finn Konow Jellestad styreleder nestleder styremedlem Asbjørn Birkeland Anne Berit Løw Sandtorv Lene Bakke styremedlem styremedlem styremedlem Gunn Andersen Therese Dahl Kjell Haug styremedlem styremedlem styremedlem Erling Pedersen administrerende direktør

7 7 UTDRAG AV regnskap 2007 RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter Driftstilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 4, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad på drift eiendom Årets resultat Overføringer: Overført fra annen egenkapital Balanse pr. 31. desember Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle eiendeler Andre fordringer Overfinansiert pensjonsforpliktelse Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 8 Balanse pr. 31. desember Note Egenkapital Innskutt egenkapital Stiftelseskapital Forskningsfond Innskutt annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

9 9

10 Jens Ramfjord: Mannen i krise Hva er de gode aspektene ved den tradisjonelle skandinaviske mannsrollen; og på hvilke områder kan denne forbedres og videreutvikles? spør Jens Ramfjord. Han jobber med mannsbehandling i Bergensklinikkene. Den siste tiden har det vært mye fokus på mannsrollen, i form av TV-debatter, kronikker og føljetonger i avisene, diskusjon rundt mannsrolleutvalgets legitimitet, fokus på guttenes og de unge mennenes rolle i skole og arbeid m.m. Maskuliniteten, slik den fremstår i vår del av verden, er i en form for krise, påstås det. (Kronikk i Bergens Tidende). Erik Iversen: Forebyggende arbeid begynner å gi resultater Norske ungdommer drikker fortsatt mye alkohol, men forbruket stagnerer. - Tilgjengeligheten til alkohol og illegale rusmidler har vært stabil de senere årene, så denne nedgangen er vanskelig å tolke, innrømmer Astrid Skretting ved SIRUS Seniorspesialpsykolog Erik Iversen ved Stfitelsen Bergensklinikkene, Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen er også tilbakeholden med fasitsvar. - Trenden er klar, og én årsak kan være at forebyggende arbeid som er gjort i kommuner, på skoler og i nærmiljø over mange år, begynner å gi resultater, sier han. (Aftenposten). Kari Lossius: Advarer kvinner mot nye, trendy alkoholvaner En kel te ser kan skje helst for seg at kli nikksjefen ved Stiftelsen Bergenskli nikkene, en av lan dets frem ste in sti tu sjoner for rusbehandling, skal stå med hevet pekefin ger og al kohol er fy og farlig, uan sett. Men argu men tet kjø per ikke Kari Lossius. Da hun lan serte begrepet «lykkepromille for et par år si den, var tan ken bak at voksne må erkjen ne at ungdom også drikker for å få en posi tiv rusopplevel se. (Bergensavisen). Bergens mest nymalte bygg Etter å ha blitt kåret til Bergen styggeste bygg i 2006 seiler Nye Sandviksvei 84 opp til å bli byens mest nymalte bygg. Noe også Bergensavisen har lagt merke til. Før stillasene er kommet ned bruker avisen i ren glede en hel side i søndagsutgaven 16. september, til å fortelle leserne at Stiftelsen Bergensklinkkene pusser opp byggets fasade. Samtidig plasseres bygget på kartet som Norges største hus for tilbud til rusmiddelavhengige. Rapport: Kartlegging av kompetansebehov i spesialisthelsetjenesten Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i 2007 en kartlegging av kompetanse- og utviklingstiltak relatert til rusproblematikk i spesialisthelsetjenesten i Hordaland og Sogn og Fjordane. Undersøkelsen ble gjennomført i regi av Kompetansesenteravdelingen i tråd med Oppdragsbrev fra Sosial- og helsedirektoratet. Arbeidet ble initiert av prosjektsjef Vibeke Johanneessen. Ventelister til Bergensklinikkenes seminar for pårørende Stiftelsen Bergensklinikkene avholdt et to dagers seminar for pårørende på RadissonSASBryggen hotel i Bergen 20. og 21. juni. Seminaret/kursetvar fulltegnet med 30 deltakere og flere pårørende som ikke fikk plass har satt seg på venteliste til neste kurs. Anne Bolstad: Ungdom, alkohol og foreldreregler Omtrent halvparten av ungdommene i alderen år har allerede vært beruset en eller flere ganger. Det viser seg at ungdom som oppfatter at deres foreldre gir en form for aksept for deres alkoholbruk (lar dem drikke hjemme, får med alkohol på fest) også er de som drikker mest (oftest beruset) når de er ute, skriver artikkelforfatteren Anne Bolstad, seniorpsykologspesialist ved Stiftelsen Bergensklinikkene, Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen. (BT ). Arvid Skutle: Èn av ti arbeidere har et bekymringsfullt forhold til alkohol I en undersøkelse gjort av Arbeidsforskningsinstituttet i 2005 oppga fem prosent av norske virksomheter at de har ansatte med rusmiddelproblemer. 92 prosent av disse oppga alkohol som det aktuelle rusmidlet. Arvid Skutle, ekspert på arbeidsliv og rus ved Stiftelsen Bergensklinikkene, understreker at dette er usikre tall og at mørketallene er store. (Stavangeravisen ). Randi Vartdal Knoff: Uroa for jentene på Voss - Ungdom på Voss er ikkje verre enn andre. Men me er uroa over jenter i 10. klasse og jenter på allmennfag sin bruk av alkohol. Me er også uroa over jenter på yrkesfag og gutar generelt i vidaregåande sin bruk av cannabis, seier spesialkonsulent Randi Vartdal Knoff ved Stiftelsen Bergensklinikkene (Avisa Hordaland ). Erling Pedersen: Denne gruppen får ikke de rettighetene som andre syke Denne gruppen får ikke de rettighetene som andre syke. De står lenge og venter i køen, og når de kommer frem, så finnes det ikke plass likevel. Det blir som et stigespill. NAV sender dem bakerst i køen igjen, sier direktør Erling Pedersen ved Stiftelsen Bergensklinikkene. (BA) Føre Var: Økende misbruk av legemiddelet Subutex i Bergen Tendensen til økning i misbruk og tilgjengelighet av Subutex som har vært registrert det foregående år/ to siste Føre Var-periodene, fortsetter. Også denne gangen er det et flertall blant de etablerte rusmiddelbrukerne som rapporterer dette. Det er grunn til å anta at misbruket skyldes videresalg av legemiddelet fra personer som får dette legalt foreskrevet her til lands eller gjennom leger i utlandet, særlig Danmark og England. Introduksjonen av det nye legemiddelet Subuxone (erstatter for Subutex) som ikke kan misbrukee til rusing forventes å redusere en del av denne medikament lekkasjen. Ola Jøsendal: Antall alkoholrelaterte skader øker dramatisk Hvis befolkningen dobler antall liter som drikkes per år, vil antallet tunge misbrukere firedobles. Det er den utviklingen vi er inne i nå, sier klinikksjef og lege Ola Jøsendal ved Bergensklinikkene til TV 2.(Nettavisen/TV ).

11 Unik tannklinikk opna i Skuteviken Ein aldri så liten verdssensasjon fann stad på Bergensklinikkene i Skuteviken fredag ettermiddag. Då opna den første tannklinikken stasjonert inne i ein rusklinikk. - Eit sårt etterlengta tannhelsetilbod for rusavhengige, konstaterte ein fornøgd Trond Andersen i Brukerutvalet for Stiftelsen Bergensklinikkene. Stord kommune får støtte til Ungdomsundersøkelse og Føre Var-rapport Stiftinga Bergensklinikkene seier i brev til Stord kommune at dei vil hjelpa til med å gjennomføra ei ungdomsgransking i kommunen. Stiftinga har og tildelt kommunen kroner for å styrka overgang fra barnetrinn og ungdomstrinn. Kommunen får òg kroner i samband med utgjeving av 1. Føre Var rapport (Sunnhordland 7. februar 2007). Vil ha støtte til Ungdomsklinikk i Stiftelsen Bergensklinikkene Stortingsrepresentant Dag Ole Teigen (Ap) Hordaland ba sammen med AUF-politiker Pauline Søvik Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad om å sørge for støtte til Stiftelsen Bergensklinikkene sine planer om å bygge en klinikk for unge rusmiddelavhengige. En behandlingsgaranti til unge kan en ikke gi dersom en ikke har flere behandlingsplasser å tilby uttaler Dag Ole Teigen som også er medlem av Stortingets Helse- og omsorgskomite til Bergensavisen 22. april. Les hele artikkelen her. Wenche Haga: Suboxone skal erstatte Subutex og vil hindre misbruk Subutex dyrere enn heroin i Bergen. Rusmisbrukere punger ut for å få rus uten å risikere overdose. Skremmende, mener eksperter.vi kommer til å gå over til et annet legemiddel som heter Suboxone, som har samme virkning, men som ikke kan misbrukes på samme måte. Det er nettopp blitt godkjent som legemiddel, så vi vil gå i gang med å gi ut Subuxone til brukerne, sier Haga. (ibergen ) Aino Lundberg: Vi vil ikke styre alkoholen Hva er mer iøynefallende i gatebildet enn horer og tiggere i helgene? Unge norske kvinner og menn som er fulle og slår hverandre helseløse. Det blåser en restriktiv vind over landet. Et forbud mot å kjøpe seksuelle tjenester vil neppe hjelpe kvinnene i prostitusjon. La oss bare umiddelbart lene oss til hva erfarne folk hos PRO-senteret og i andre hjelpetiltak sier om dette. (Aftenposten ) Les hele Kronikken Av Aino I. Lundberg, spesialrådgiver, Stiftelsen Bergensklinikkene her. Therese Dahl: Brukernes stemmer om livet med ADHD-diagnose ADHD-pasienter med rusproblemer trenger et hjelpeapparat som fokuserer på de behovene som diagnosen uttrykker. Pasientene forteller at dette er en utfordring for hjelpeapparatet skriver avdelingsleder Therese Dahl Hjellestadklinikken, Stiftelsen Bergensklinikkene i en Fagartikkel i Fontene - et tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO). Sonja Mellingen: Foreldre i skolen - trenger vi det? SKOLEN ER en arena for positivt mangfold og vekst, men også for manglende mestringsopplevelser og sosiale ulikheter. Dette gjelder alle aktørene i skolen. Elevene møter til skolen med forventninger og spenning, og erfarer medgang og motgang. Slik er det også for foreldrene. De fleste foreldre møter til skolen første skoledag, som stolte opphav til fremtidens Norge skriver spesialkonsulent Sonja Mellingen Stiftelsen Bergensklinikkene i Kronikk i BT Helsedirektør Lars E Hanssen til Årsmøte 2007 i Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektør Lars E Hanssen Statens helsetilsyn er invitert til og deltar på Stiftelsen Bergensklinikkenes Årsmøte april på RadissonSAS Bryggen hotel. Helsedirektøren vil innlede om lærende organisasjoner med bakgrunn i det landsomfattrende tilsynet som Staten helsetilsyn gjennomførte i 2006 ved 22 tverrfaglige spesialiserte behandlingsinstitusjoner for rusmiddelavhengige. Kjønnheten og udyret Hefte om behandlings-, risiko- og forebyggingsperspektiv Heftet Kjønnheten og udyret er et knippe av erfaringer, tanker og idéer som Stiftelsen Bergensklinikkene ønsker å dele med alle andre som er opptatt av kjønn og utfordringer i rusfeltet. De enkelte bidragene er skrevet av medarbeidere i Stiftelsen Bergensklinikkene og en medarbeider ved Utekontakten i Bergen. Skrivemåtene i de enkelte bidrag er høyst ulike, og kunnskapskildene er mangslungne. Her presenteres kjønn og rus på både forebyggings-, risiko- og behandlingsnivå. Redaktør: Arne Klyve Unge i Bergen drikker seg mye oftere beruset enn unge i Sao Paulo, Brasil Stiftelsen Bergensklinikkenes regelmessige skole-undersøkelse om unges rusvaner i Bergen er også blitt gjennomført blant skoleelever i samme aldersgruppe i Sao Paulo, Brasil. Unge i Sao Paulo rapporterer om strengere regler for unge i familien men mindre strenge alkoholregler enn det unge i Bergen rapporterer om. Unge i Sao Paulo har ett år tidligere alkoholdebut men rapporterer at de drikker mindre alkohol pr. gang og at de er mye sjeldnere beruset sammenlignet med unge i Bergen. Det var nær 100% oppslutning om de to undersøkelsene. Stiftelsen Bergensklinikkene styrker arbeidet med tvangsavrusninger Stiftelsen Bergensklinikkene avruste i personer som var tvangsinnlagt etter Lov om sosiale tjenester. Stiftelsen Bergensklinikkene er den behandlingsinstitusjonen innen rusfeltet i Helse Vest som har flest personer tvangsinnlagt. For å styrke og utvikle arbeidet med tvangsavrusninger utlyses nå stilling som prosjektleder Skjermet avsnitt, Skutevikenklinikken. Søknadsfrist 31. mars AD/HD OG RUSMIDDELBRUK - Internasjonal konferanse i Oslo Stiftelsen Bergensklinikkene inviterer til Internasjonal konferanse med fokus på AD/HD og rusmiddelbruk på RadissonSAS Scandinavia hotel i Oslo mandag 26. og tirsdag 27. mars Internasjonale AD/HD-eksperter fra Nederland, Spania, Storbritannia, USA og Norge foreleser i plenum og i parallelle sesjoner. Konferansen vil bli godkjent for leger og psykologer. Fagansvanlig: klinikksjef Eva K. Løvaas.

12 12 Behandling av rusmiddelproblematikk og avhengighet i Stiftelsen Bergensklinikkene Rusmiddelproblematikk er ofte et sammensatt problem som kan ha fysiske, biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle årsaker. Skadelig bruk av rusmidler og avhengighet gir negative virkninger som ikke bare er begrenset til individet. Familien og samfunnet rundt blir berørt av den aktuelle situasjonen. Kompleksiteten i avhengighetsproblematikken innebærer at behandlingen må ha oppmerksomhet på flere sider ved pasientenes liv. Det er nødvendig å ha et bredt spekter av tilnærminger og metoder for å kunne møte den enkelte pasient i forhold til de individuelle behov og forutsetninger. Behandlingsoppleggene i klinikkene har derfor fokus på fysisk og psykisk helse knyttet til avhengighetsproblematikk og pasientens relasjonelle og sosiale fungering. Behandling Målsetting for behandling av avhengighet kan være mange. Sentralt i behandlingen er bevisstgjøring av avhengighetsproblemets uheldige innvirkning på en selv og situasjonen for familien og omgivelsene for der i gjennom å styrke egen motivasjon for endring. Behandlingen tar utgangspunkt i pasientens egen opplevelse og, så langt som mulig, pasientens egne ideer om hva som kan være gode løsninger på den skadelige bruken av rusmidler. Behandling består av kartlegging, utarbeiding av behandlingsplan og evt. individuell plan. Bevisstgjøring av problemene, opprettholdelse av motivasjon for endring, støtte, samt kontroll rundt gjennomføring av planlagt utviklingsprosess inngår i behandlingen. Det tilstrebes videre å ha et differensiert behandlingstilbud, herunder individualterapi, gruppeterapi, undervisning i sentrale rusrelaterte emner og fysisk trening. Poliklinikken har også behandlingstilbud for personer med spilleavhengighet. Utredning Ved alle klinikkene tilbys utredningsarbeid - ofte som en forutsetning for den behandling som skal gis. Det gis videre tilbud om spesifikk utredning. Utredningstilbudet er spesielt rettet mot personer med skadelig bruk av rusmidler/rusmiddelavhengighet der det er behov for kartlegging av ulike sider ved personens psykiske helse og kognitive funksjonsnivå. Aktive pasienter God behandling bygger på en aktiv pasient, både i forhold til egne valg, motivasjon, og i forhold til atferd og daglig aktivitet. Brukermedvirkning er både en verdi og en strategi for stiftelsen. Medikamentbruk Ved siden av å arbeide med de psykologiske og atferdsmessige sidene ved en behandlingsprosess, nyttes medikamenter der dette kan gi støtte til behandlingen. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har vært en del av behandlingstilbudet siden april Pårørende I behandlingssammenheng er det som oftest viktig at pårørende er med i behandlingsopplegget når pasienten selv ønsker det. Pårørende gis også egne tilbud. Mentaliseringsbasert behandling Stiftelsen Bergensklinikkene har hatt til sammen fire seminarer med psykiater og professor Anthony Bateman fra st. Ann s Hospital, London, der det har blitt gitt opplæring i teori og intervensjoner knyttet til mentaliseringsbasert behandling. Anthony Bateman har sammen med Peter Fonagy utviklet manualbasert mentaliseringsterapi. Det første seminaret var i mai 2005, deretter har Bateman vært årlig i Bergen for å presentere mentaliseringsbasert terapi. Det siste seminaret var i mars På bakgrunn av seminarene med Anthony Bateman er det startet intern veiledningsgruppe i SBK der personalet fokuserer på økt kunnskap og fordypning av mentaliseringsbasert behandling Mentalisering viser til menneskets evne til å reflektere mentalt over seg selv og andre mennesker eller evnen til å reflektere over seg selv og andre i lys av psykologiske forutsetninger som motiv, ønsker, intensjoner. Ved manglende mentalisering kan for eksempel indre spenningsopplevelser ikke representeres i språket, men må uttrykkes gjennom handling eller gjennom kroppen som for eksempel skadelig rus. Som metodisk praksis er tradisjonen foreløpig best utviklet i forholdet til borderline personlighetsforstyrrelse, men kan tillempes og kan benyttes i individualterapi, gruppeterapi, familieterapi og i miljøterapi overfor andre psykiske lidelser. Særlig fokus er misforståelser som skjer i pasientens liv og hvordan andre perspektiver kan bringes inn. Samtidig er det viktig at terapeuten har et kritisk blikk på egen medvirkning i samspillet med pasienten og hvordan misforståelser i terapirommet kan brukes til å utvide pasientens forståelse dersom håndtert riktig av terapeuten. Mange av disse pasientene som nå får mentaliseringsbasert behandling har forlatt tidligere behandling og/eller blitt dårligere av behandling fordi konfliktene har eskalert. Mentaliseringsbasert behandling er særlig fokusert på hvordan unngå disse skadelige effektene for pasientene og tilpasse behandling i riktig dose.

13 13 AVDELING FOR KLINISK VIRKSOMHET Hjellestadklinikken Klinikken har et variert aktivitetstilbud, både når det gjelder type aktivitet, intensitet, miljø etc. De psykiske effektene av fysisk aktivitet vektlegges fremfor de fysiske. Målsettingen er også at pasientene skal få erfaring med ulike former for fysisk aktivitet og få bedre kompetanse til å bruke fysisk aktivitet som metode etter innleggelse. Fysisk aktivitet kan hos rusmiddelavhengige være en meningsfull erstatning for rusmiddelbruk, og bli et viktig element i endringsprosessen i forhold til endring i livsstil. Fysisk aktivitet kan være både et forebyggende tiltak, og en mestringsstrategi når risikosituasjoner oppstår. Pasientene får tilbud om oppfølging og veiledning, og deres erfaringer blir oppsummert ved avslutning av behandlingsoppholdet. De fleste evaluerer metoden positivt. Pasientutvalg Hjellestadklinikken Døgnbehandling Behandlingstilbud med varighet inntil seks måneder 32 behandlingsplasser til kvinner og menn over 18 år Kjønnsspesifikt utrednings- og behandlingstilbud Målgrupper: pasienter som har skadelig rusmiddelbruk/ rusmiddelavhengighet til alkohol, medikamenter og illegale rusmidler 223 behandlingsopphold liggedøgn 102 % kapasitetsutnyttelse ukers ventetid til behandling 49 dager gj.snittlig behandlingslengde Fysisk aktivitet som behandlingsmetode ved Hjellestadklinikken Systematisk bruk av aktivitet har dokumenterte helsegevinster. Fysisk aktivitet har effekt på depresjon, angst, indre uro og gir bedret somatisk helse. I tillegg kan fysisk aktivitet gi positive effekter på selvtillit, konsentrasjon, søvn, og abstinenser. Fysisk aktivitet er en sentral behandlingsmetode ved Hjellestadklinikken. Tilbudet er variert og består av opplæring i og bruk av metoden. Pasientene gjennomfører tidlig i behandlingen kartlegging med tanke på ønsker og behov for fysisk aktivitet. Program for fysisk aktivitet og gjennomføringen av denne tilrettelegges individuelt. Det utarbeides ukeplan for de ulike aktivitetene. Pasientene har mulighet til å være aktive tre ganger om dagen sammen med personalet. Aktiviteten er med på å strukturere pasientenes behandlingsperiode. Tilbudet består av jogging/ turgåing, svømming, aktiviteter i gymsal, langtur og tilbud ved treningssenter. Pasientene får også teoretisk undervisning om fysisk aktivitet, kosthold og ernæring. En målsetting er at fysisk aktivitet skal bedre tilgjengeligheten for øvrig behandling, og gi struktur i behandlingsforløpet. Pasientutvalget ble etablert ved Hjellestadklinikken i august Pasientutvalget består av to pasienter fra hver avdeling av de tre avdelingene. Pasientutvalget velges av og blant de inneliggende pasientene. Pasientutvalget organiserer fadderordning, lager avisen HK nytt, planlegger og tilrettelegger foreslåtte tiltak fra andre pasienter, og er verkstedsansvarlig for pasientenes verksted. Videre deltar pasientutvalget regelmessig på møter med ledelsen og sentrale medarbeidere. Pasientutvalget har deltatt på flere konferanser arrangert av Stiftelsen Bergensklinikkene og ulike brukerorganisasjoner i Antall Utsending av epikriser fra Hjellestadklinikken 122 Antall sendte epikriser innen 7 dager etter utskriving Antall sendte epikriser etter me r enn 7 dager etter utskriving 0 Ved Hjellestadklinikken ble det i 2007 avsluttet 155 behandlinger. Epikrisen ble sendt fra klinikken innen syv dager etter avsluttet behandling i 122 av tilfellene (79 %). Kvalitetsindikatoren epikrisetid fastsatt av myndighetene har 80 % som mål. 33

14 14 Skutevikenklinikken Avrusning og abstinensbehandling (døgn) 33 behandlingsplasser til kvinner og menn over 18 år Kjønnsspesifikt tilbud (fra august) Målgrupper: pasienter som har skadelig rusmiddelbruk/rusmiddelavhengighet til alkohol, medikamenter og illegale rusmidler tvangsinnlagte pasienter med vedtak hjemlet i Sosialtjenesteloven behandlingsopphold liggedøgn 100 % kapasitetsutnyttelse 1-6 ukers ventetid til behandling 9 dager gjennomsnittlig behandlingslengde 30 pasienter på tvangsavrusning Omlegging til kjønnsspesifikk behandling i Skutevikenklinikken Forskning og klinisk erfaring blant annet fra Stiftelsen Bergensklinikkene, viser at kjønnsspesifikk behandling er viktig, og nødvendig, for best mulig å kunne ivareta den enkelte pasient sitt særegne behov innen rushelsetjenesten. Fra august har Skutevikenklinikken lagt om behandlingstilbudet til egne avdelinger for henholdsvis kvinner og menn. Innholdet i behandlingen blir i tillegg lagt opp etter kjønnsspesifikke behov. Evalueringen som er foretatt har vist at både de kvinnelige og mannlige pasientene har vært fornøyd med slik omlegging. Etter omleggingen er der oppstått en annen gruppedynamikk i avdelingene. Kvinnene ser ut til å ha fått økt samhørighet og til det å ville støtte hverandre. De gir også tilbakemelding om dette til personalet, både i grupper og i individualsamtaler. Mennene ser ut til å være mer introverte i behandlingssammenheng, og trekker seg lettere tilbake på eget rom. Kvinnene oppleves relasjonsorienterte og mennene aktivitetsorienterte. Kjønnsdelingen har ført til nye utfordringer både for pasientene og personalet. Pasientgruppen i den enkelte avdeling fikk annerledes sammensetning både i forhold til rusbakgrunn, rusmiddelbruk, rusmidler og adferd. Ventelisten for inntak til kvinneavdelingen er blitt kortere enn til mannsavdelingene.

15 15 Tvang og lovhjemmel 2007 Tvang og kjønn ( 6-2a) 11 ( 6-2) 15 ( 6-3) Lov om sosiale tjen ester 6-3 Lov om sosiale tjen ester 6-2 Lov om sosiale tjen ester 6-2a Kvinner menn 30 tvangsavrusningsopphold i Halvparten med hjemmel i Sosialtjenestelovens 6-3, frivillig tvang. Fire gravide har vært tilbakeholdt uten eget samtykke ( 6-2a). 11 opphold har vært med hjemmel i 6-2. Det har vært 30 opphold til tvangsavrusning - 16 menn (53 %) og 14 kvinner (47 %). I klinikker og avdelinger i Stiftelsen Bergensklinikkene for øvrig er fordelingen ca 70 % menn og 30 % kvinner i frivillig behandling. Tvangsavrusning Lov om sosiale tjenester 6-2, 6-2a og 6-3 hjemler tilbakehold uten eget samtykke i institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. Loven stiller i 6-2 vilkår for bruk av slikt tilbakehold - tvang. Blant annet er det et vilkår at den rusmiddelavhengige ved sin rusmiddelbruk utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare, at bruken av rusmidler er omfattende og vedvarende og at andre hjelpetiltak har vært utilstrekkelige. I Stiftelsen Bergensklinikkene er det Skutevikenklinikken som tilbyr tvangsavrusning. Tabellen under viser antall pasienter som har vært til tvangsavrusning de siste fem årene, fordelt på kjønn. Det har vært en økning fra syv opphold i 2003 og til 30 i Fordelingen mellom menn og kvinner avviker i forhold øvrig klinisk virksomhet i stiftelsen. I tvangsavrusningen er kjønnsfordelingen omtrent 50-50, mens i rusbehandling for øvrig er den ca 70 % menn og 30 % kvinner. Neste tabell viser fordelingen av behandlingsoppholdene med henhold til den lovhjemmel som er nyttet ved tvangsavrusning. Bruken av 6-3, tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke ( frivillig tvang ), har økt betydelig. Denne bestemmelsen var av lovgiver ment å skulle være hovedregelen for bruken av tvang overfor rusmiddelavhengige og praksis her synes nå å være i tråd med dette. Bruken av tvangsbestemmelsen i forhold til gravide ( 6-2) synes i liten grad å bli benyttet. Tvang og lovhjemmel a Tvang og kjønn menn kvinner totalt Den gjennomsnittlige liggetiden har de siste tre årene vist en nedgang fra 17 til 12 dager. Stiftelsen Bergensklinikkene opprettet i 2007 en prosjektleder for å koordinere arbeidet med tvangsavrusningene. Prosjektleder har blant annet sørget for intensivert opplæring av ansatte og bedret kontinuiteten i forhold til driften.

16 16 Poliklinikken I 2007 har Poliklinikken hatt ulike grupper: Prosessgrupper for voksne menn og kvinner med alkohol- og/eller medikament- avhengighet. Gruppebehandlingen gis som kjønnssegregert behandling. I gruppene arbeides det helhetlig, og rusproblematikken ses i sammenheng med andre plager som nedstemthet, angst/uro, samlivsproblemer m.m. Korttidsgruppe for menn med alkoholproblemer. Dette er en psykoedukativ samtalegruppe som går over fire måneder. Formålet med gruppen er å introdusere tema som stimulerer til bevisstgjøring og refleksjon rundt alkoholvaner og livsstil. Poliklinisk behandlingstilbud for kvinner og menn over 18 år Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) for aldersgruppen år Avdeling for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Kjønnsspesifikt behandlingsstilbud Målgrupper: pasienter som har skadelig rusmiddelbruk/ rusmiddelavhengighet til alkohol, medikamenter og illegale rusmidler pasienter med spilleavhengighet voksne barn av rusmiddelavhengige pårørende til rusmiddelavhengige 783 pasienter 554 pasienter i LAR 103 nye pasienter startet i LAR polikliniske konsultasjoner Gruppeterapi - Poliklinikken I løpet av 2007 har en i Poliklinikken i større grad enn tidligere tatt i bruk gruppeterapi som behandlingsmetode. Gruppeterapi er en behandlingsform med dokumentert god effekt. I følge framtredende fagpersoner innen dette feltet, er grupper et godt instrument blant annet for formidling av informasjon, håp og læring av sosiale ferdigheter. I gruppebehandling vektlegges det at deltagerne skal få gode erfaringer med åpenhet og trygghet sammen med andre. Fordelen med å gå i gruppeterapi er at pasienten får anledning til å møte andre mennesker som har hatt liknende opplevelser og erfaringer som en selv. Dette gir mulighet for gjenkjenning i andre sine historier, og stimulerer til at man kjenner seg mindre alene. Gruppen gir således mulighet for å oppleve fellesskap og samhold med andre, og derigjennom gis mulighet til å påvirke ens positive og negative tanker og følelser. Gruppedeltagerne har gitt tilbakemelding om at det er verdifullt å kjenne seg igjen i andre sine erfaringer, og at de som følge av dette opplever mindre skyld og skam i hverdagen, samt økt toleranse for andre mennesker. Pårørendegrupper for voksne barn av rusmiddelbrukere, partnere til rusmiddelbrukere og foreldre til rusmiddelavhengige. Gruppene for voksne barn og partnere har et langsiktig tidsperspektiv. I voksne barn gruppen arbeides det fokusert med følgetilstander av rusmiddelavhengighet i oppvekstfamilie. Det jobbes også med mestringsstrategier i forhold til nåværende livssituasjon. I gruppen for partnere fokuserer en på hvordan en kan beskytte seg/ta vare på seg selv i samlivet og hvordan en kan prioritere egne ønsker og behov. Gruppen for foreldre går over fire måneder, her arbeides det etter en psykoedukativ tilnærming. Det er samme deltagere fra oppstart til avslutning av gruppen. Gruppe for spilleavhengige. I forbindelse med forskningsprosjekt for mennesker med spilleavhengighet har gruppe vært brukt som en tilnærming til problematikken. Suboxone I 2007 har det vært stort fokus på LAR med bakgrunn i innføring av Suboxone som preparat. Suboxone har vært brukt i USA siden 2002/03. Suboxone er et kombinasjonspreparat som inneholder buprenorfin og en mindre tilsetning av Naloxone. Naloxone er tilsatt for å hindre at tablettene misbrukes i sprøyteform idet Naloxone ved intravenøs bruk vil motvirke effekten av buprenorfin. Nasjonal anbefaling, først i 2003 og senere i 2005: Suboxone ved ta-hjem doser for stabiliserte pasienter. Videre ble det anbefalt at dersom Suboxone ble registrert i Norge og priset på samme nivå som Subutex, skulle Suboxone være førstevalgs-preparat. Stiftelsen Bergensklinikkene, som har den største andelen Subutex-brukere i Norge, har ikke hatt mulighet til å gjennomføre bruk av Suboxone ved ta-hjem doser grunnet stramt medikamentbudsjett. Da Suboxone i februar 2007 ble registret og priset på tilnærmet samme nivå som Subutex, vurderte Stiftelsen Bergensklinikkene det som faglig hensiktsmessig å starte nye pasienter på Suboxone, samt gradvis skifte medikament for aktive pasienter. Dette for å hjelpe pasienter til å nyttiggjøre seg LAR medikamentet i rehabiliteringsøyemed, og da unngå risiko for misbruk

17 17 og medfølgende helsefarer, og hindre salg/avhending av medikament med fare for nyrekruttering til opiatavhengighet. Lekkasje til illegalt marked har vært et stort problem i Bergen, som vi nå også ser i England. I løpet av året ble i overkant av 50 % av pasientene som stod på medikament som inneholder buprenorfin skiftet over til Suboxone. Et stort antall pasienter som stod på Subutex klaget over bivirkninger etter medikamentskiftet, eller klaget i forkant av skifte av medikament. Etter anbefalinger fra Sosial- og helsedirektoratet, som først kom i midten av januar 2008, har stabile, rusfrie pasienter, og der det ikke er mistanke om salg eller annet misbruk, nå fått velge om de vil fortsette med Subutex eller skifte til Suboxone. I tråd med anbefalingene fra direktoratet får nå alle pasienter som starter i legemiddelassistert rehabilitering i Stiftelsen Bergensklinikkene medikamentet Suboxone. Avdeling for inntak og koordinering (AIK) - Poliklinisk vurderingsenhet som behandler pasienthenvisninger til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet Foretar rettighetsvurderinger - beslutter om rett til nødvendig helsehjelp foreligger eller ikke Tildeler behandlingsopphold i Stiftelsen Bergensklinikkene Tildeler behandlingsopphold i Kalfaret behandlingssenter og Floen kollektivet henvisninger 80 % av henvisningene som er blitt rettighetsvurdert har gitt rett til helsehjelp Avdeling for inntak og koordinering (AIK) har ansvaret for å ta imot alle henvisninger til Stiftelsen Bergensklinikkene, til Kalfaret behandlingssenter, og Floen kollektivet å håndtere fritt sykehusvalg i Helse Bergen området eventuelt å hente inn utfyllende opplysninger om pasienter som er henvist gjennomføre samtaler med pasienter før en rettighetsvurdering, dersom det er nødvendig gjøre en rettighetsvurdering av pasienter som er henvist, når sakene er tilstrekkelig belyst å ivareta inngående telefoner fra pasienter, pårørende og andre å sørge for optimal bruk av behandlingstilbudene i Stiftelsen Bergensklinikkene, Kalfaret Behandlingssenter, og Floen kollektivet AIK åpnet første februar Nedgangen i antallet henvisninger de to siste årene skyldes at de såkalte egenhenvisningene for kort avrusning har gått sterkt tilbake. Dette er en ønsket utvikling, fordi man faglig sett ønsker en forberedt og sammenhengende behandlingskjede for pasienter innen rushelsetjenesten. AIK håndterer 80 % av alle henvisninger innen rushelsetjenesten i Helse Bergen HF området. Vurdering av henvisninger i forhold til rett til nødvendig helsehjelp er den mest synlige delen av AIK sin virksomhet. Alle pasienter som blir henvist blir vurdert i forhold til tre nasjonalt oppsatte kriterier: Er helsetilstanden slik at pasienten har rett til nødvendig helsehjelp? Finnes det behandlingstilbud som på en akseptabel måte kan bedre prognose eller livskvalitet? Er kostnadene ved behandlingen akseptabel, sett i forhold til mulig helsegevinst? Dersom alle kriteriene er oppfylt gis pasienten rett til nødvendig helsehjelp. Det settes en frist for når pasienten senest skal starte sin behandling. Av de 2853 henvisningene som ble registrert i 2007, var det mulig å gjennomføre en rettighetsvurdering av 1471 henvisninger. 80 % av disse fikk rett til nødvendig helsehjelp. Forholdet mellom antall mottatte henvisninger, antall som er mulig å rettighetsvurdere, og andel som har rett til nødvendig helsehjelp har vært tilnærmet konstant siden 2005 Antall henvisninger antall henvisninger

18 18 Ventetider til behandling Oversikten viser fortløpende registrering av forventet ventetid til behandling i Gjennomsnittlig ventetid for kortidsbehandling/utredning på Hjellestadklinikken var 28 uker, for avrusning ved Skutevikenklinikken fire uker og gjennomsnittlig ventetid ved Poliklinikken 21 uker. For Poliklinikken, Avdeling for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) var gjennomsnittlig ventetid 21 uker og for Poliklinikken, Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) var den fire uker Uker Hjellestadklinikken Skutevikenklinikken poliklinikken put LAR jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Måned pasientenes BOSTED 95 % av pasientene kommer fra Helseregion Vest. 82% 82 % av pasientene som var i behandling i 2007 bor i kommunene i Helse Bergen-området. 5 % av pasientene kommer fra kommuner utenfor Helseregion Vest. 7% 3% 3% 5% Helseforetak Pasientenes alderssammensetning prosent 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 30 % 22,3 % 19,5 % 12 % 14 % 2,2 % Aldersgrupper

19 19 Mest brukte rusmiddel blant pasientene For andre år på rad registreres narkotiske stoffer, og ikke alkohol, som hovedrusmiddel i pasientgruppen. Alkohol Narkotika 45 % 55 % Hva skjer etter behandlingsslutt? 56 % av avsluttede behandlinger - melding gis til helse- og/eller sosialtjeneste 45 % av pasientene har fått avtale om oppfølging med kommunal helse-/sosialtjeneste 31 % av pasientene har avtale med spesialisthelsetjeneste 21 % av pasientene har avtale om oppfølging, ettervern/selvhjelpsgruppe 7 % av pasientene har avtale med frivillig organisasjon/gruppe PASIENTENES HELSEFORHOLD 31 % har forsøkt å ta livet av seg 56 % har hatt alvorlige tanker om å ta livet sitt 77 % har hatt alvorlige depresjoner 75 % har hatt alvorlig angst 46 % har hatt vrangforestillinger/hallusinasjoner 57 % har hatt alvorlige spenninger/smerter i kroppen 44 % har hatt skader/sykdommer som påvirker livsførsel Pasienter utenfor arbeidslivet 85 % av pasientene i Stiftelsen Bergensklinikkene i 2007 var uten lønnet arbeid. 77 % av pasientene mottok trygdeytelse eller sosialhjelp Trygdeytelse Sosialhjelp Arbeidsinntekt Annet 26 % 51 % 15 % 8 %

20 20 K o m p e t a n s e s e n t e r A V D E L I N G E N Stiftelsen Bergensklinikkene har fra 1994 vært etablert som et nasjonalt og regionalt kompetansesenter innen rusfeltet. Kompetansesenteret har gjennom oppdragsbrev fra Sosial- og helsedirektoratet oppgaver knyttet til kompetanseutvikling i kommuner og i spesialisthelsetjeneste. Innsatsområder for rusforebyggende arbeid har vært: program for familie- foreldreintervensjoner skoleprogrammer tidlig intervensjon overfor ulike grupper arbeidsliv og rus samarbeid med frivillig sektor tiltak for utelivsbransjen: Ansvarlig vertskap tiltak for dagligvarehandel: Ansvarlig salg Kompetansesenteret har hatt samarbeid med Fylkesmannen, helseforetak, fylkeskommune, høyskoler, BUF-etat og Universitetet i Bergen. Forebyggende oppgaver Opplæring i å utarbeide kommunale rusmiddelpolitiske handlingsplaner ble gjennomført i åtte kommuner. I tråd med erfaringene fra regionprosjektet (nasjonalt forebyggingsprosjekt) ble Voss kommune valgt ut som ny prosjektkommune. Tidsbrytere et foreldreprogram ble gjennomført i åtte kommuner. Kompetansesenteret har hatt flere innsatser overfor ungdomskoler, blant annet er det utarbeidet veileder i rushåndtering for dette skoletrinnet. Det er gjennomført opplæring i programmet To do or not to do i tre kommuner/bydeler i Bergen. Tidlig intervensjon Tidlig intervensjon har vært et satsingsområde i tråd med strategien fra Sosial- og helsedirektoratet. Områdene som Kompetansesenteret har prioteritert: hurtig kartlegging og handling - et kartleggingsverktøy arbeid med skulkproblematikk modellutvikling for hjem-skole samarbeid innsats overfor risikoutsatte ungdomsskoleelever gråsoneproblematikk barnevern/voksentilværelse innsats overfor helsepersonell som arbeider med gravide og småbarnsforeldre Prosjektet Hjem/skole er en spørreundersøkelse som har vært gjennomført ved 40 skoler i regionen. Kompetanseutvikling i abeid med rusmiddelavhengige Tematisk har følgende hovedområder vært prioritert: Kartleggingsverktøy Individuell plan Henvisning Rus og psykisk helse I samarbeid med Fylkesmannen pågår det kompetanseutviklingstiltak og samarbeidsprosjekter i 11 kommuner/bydeler for å styrke innsatsen overfor rusmiddelavhengige. Kompetansesenteret startet et større prosjekt for å utvikle metodikk i behandling av rusmiddelavhengige med fokus på mentalisering. Fem år med Føre Var Rustrender og rusmiddelsituasjonen i Bergen rapporteres to ganger årlig i Føre Var rapportene. Føre Var har gjennom fem år vist utviklingen, rustrendene i Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene har bistått flere kommuner, blant annet Stord, med å etablere Føre Var rapportering I desember 2007 ble fem års rusmiddeltrender i Bergen oppsummert. Det rapporteres gradvis økning for alkohol, kokain, amfetamin, steroider, cannabis, Subutex og Xanor.

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: kr x til avtale mellom Trasoppklinikken og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus Oppdragsgivere / organisering Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS OPPDRAGSBREV NNK- Rus Hovedmål for NNK-Rus Bidra til en kunnskapsbasert praksis både innen forebygging, tidlig intervensjon

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Styresak. Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 104/03 B Dato skrevet: Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Rusreform I og II

Styresak. Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 104/03 B Dato skrevet: Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Rusreform I og II Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 104/03 B Dato skrevet: 28.10.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Rusreform I og II Bakgrunn Regjeringen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Ytelsesavtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Trasoppklinikken og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Trasoppklinikken Fagområde: TSB Delytelse Antall plasser/ Antall

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er unge voksne med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig rus og psykiske

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt Nordlandsklinikken Organisasjon Nordlandsklinikken er en seksjon under Avdeling for Rusbehandling, som er en del av Psykisk helse-og rusklinikken

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 1.1.2016-31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer Lite fokus

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende.

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Polikinikk_folder.indd 1 19.12.2016 09.23 VÅRT BEHANDLINGS-

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 15. februar 2017.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehuset Innlandet HF. 2 Eier Sykehuset Innlandet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet

Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet Høringskonferanse 24. august 2009 25.08.2009 1 Noen milepæler 1998: LAR som nasjonalt tilbud 2000: Rundskriv som regulerer

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

PROSJEKT FABA HELHETSFOKUS 29.09.14 BEHANDLINGSMETODER AD/HD TRENINGSKONTAKT BRUKERSTYRT ASSISTENT AMBULERENDE TRENINGSTERAPI

PROSJEKT FABA HELHETSFOKUS 29.09.14 BEHANDLINGSMETODER AD/HD TRENINGSKONTAKT BRUKERSTYRT ASSISTENT AMBULERENDE TRENINGSTERAPI 29.09.14 PROSJEKT FABA TRENINGSKONTAKT BRUKERSTYRT ASSISTENT AMBULERENDE TRENINGSTERAPI Kropp & sinn konferanse, 2014 HELHETSFOKUS IP RUSMIDDEL AVHENGIGHET Angst AD/HD SOSIALE FAKTORER LIG DE ÅN V LI Kognitiv

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr x 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 TSB Avrusing og stabilisering Ambulante og polikliniske tjenester/behandling Utredning/kartlegging

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte 01.12.2011 og sist endret 19.06.2013. 1 Navn Helseforetakets navn er Ambulanse Midt-Norge HF. 2 Eier Ambulanse Midt-Norge HF eies fullt ut

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler. 1 av 5 sider 2. Vedtekter Vedtatt og sist endret 13.02.2014 Som vedtekter ble protokollert: 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Møre og Romsdal HF 2 Eier Helse Møre og Romsdal HF eies fullt ut av Helse

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Sammen for bedre livskvalitet

Sammen for bedre livskvalitet Sammen for bedre livskvalitet - Behandling av sykelig overvekt Barn og Unge En presentasjon av Evjeklinikkens behandlingstilbud Om Evjeklinikken Vi har spesialisert oss på behandling av sykelig overvekt

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Rusens rolle og veien inn i rusbehandling. Ann Helen Midtlid

Rusens rolle og veien inn i rusbehandling. Ann Helen Midtlid Rusens rolle og veien inn i rusbehandling Ann Helen Midtlid Hva vil jeg komme inn på? Hvordan påvirker rusen de rundt Hvordan søke rusbehandling Rettighetsvurdering Hva bør en god henvising inneholde Ann

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Ytelsesavtale mellom. Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret. Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom. Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret. Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret:

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette Helse Vest RHF i oppdrag å gjennomføre følgende oppdrag, som en del av grunnlagsarbeidet for utarbeiding av ny Stortingsmelding om den nasjonale ruspolitikken:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017 Hva er TSB Del av spesialisthelsetjenesten, på linje med psykisk helsevern og somatikk. Medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud («tverrfaglig

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Unge med blandingsmisbruk. Hvem bør få tilbud gjennom LAR og hvorledes bør vi behandle dem?

Unge med blandingsmisbruk. Hvem bør få tilbud gjennom LAR og hvorledes bør vi behandle dem? Unge med blandingsmisbruk. Hvem bør få tilbud gjennom LAR og hvorledes bør vi behandle dem? 10. Nasjonale LAR-konferanse 16. oktober 2014 Ivar Skeie Sykehuset Innlandet Senter for rus- og avhengighetsforskning,

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger basert på prioriteringsforskriften

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter. Kalfaret Behandlingssenter 1

Kalfaret Behandlingssenter. Kalfaret Behandlingssenter 1 Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Kalfaret Behandlingssenter i hjertet av byen Et behandlingstilbud for unge mennesker som sliter med rusog avhengighetsproblemer. Institusjonen ligger

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre V/Wenche Haga Stiftelsen Bergensklinikkene Albatrossen 13.februar 2008 Medisinsk grunnlag Intens bruk av korttidsvirkende

Detaljer

Rettighetsvurdering i forhold til ruspasienter.

Rettighetsvurdering i forhold til ruspasienter. Rettighetsvurdering i forhold til ruspasienter. Overlege Rune T. Strøm ARA 12.oktober 2006 16.10.2006 Rune Strøm ARA 1 Prioriteringsforskriften Bygger på Lønning II-utvalgets inndeling av helsetjenester

Detaljer