HALVÅRSRAPPORT PR ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT PR ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

2 INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond Avkastning og risiko Praktisk informasjon 25 Organisasjon Skatteregler og investeringsbegrensinger 28 Forklaring av avkastnings- og risikomål 29 Porteføljeoversikt: Rentefond Kombinasjonsfond Aksjefond Fondsinformasjon 57 Ansvarsbegrensing Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markeds-utviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angreperioden.

3 KJÆRE ANDELSEIER Marked og fond første halvår 2012 Første halvår 2012 ble preget av den økonomiske nedgangsturen som begynte i Spesielt i EU-området er det nå klart for alle at løsningen ligger i politikernes hender. Det synes også klart at noen enkel og smertefri løsning for de utfordringene som er i innenfor Euro-samarbeidet ikke finnes. Fallende etterspørsel i Europa påvirker også de fremvoksende økonomiene. Veien til ny vekst synes å være lang og krevende. Som en konsekvens av dette, så har rentenivået globalt falt til nivåer som ikke har vært observert før. Enkelte utstedere i løpetider opp mot noen år låner i dag i noen valutaer til negativ rente. I mange land med svak konkurranse evne, underskudd på handelsbalansen og statlige budsjettunderskudd har det vært betydelige nedgang i lønn og pensjoner. Dette bidrar til markant fall i økonomisk aktivitet i dag, men samtidig bidrar det til å styrke konkurranseevnen for fremtiden. Denne omstillingen har allerede kommet langt i noen land. Utfordringen er at hvis alle reduserer forbruk og investeringer samtidig, så vil veien til ny vekst bli lengre. Oljeprisen har holdt seg svært bra gjennom den perioden vi har bak oss, og investeringsviljen innen olje og gassutvinning er svært høy. Aktiviteten i Norsk økonomi er fortsatt svært god. Men vi er ikke upåvirket av hva som skjer i økonomiene rundt oss. I tiden fremover er det store forventninger til at politikerne tar de de riktige beslutningene og gjennomfører de nødvendige grep. Viktige økonomier som USA og Kina skal igjennom valg og regimeskifter i løpet av 2 halvår Det er uvant og krevende å ta investeringsbeslutninger i et miljø hvor politikernes beslutninger så direkte påvirker markedene og vekstutsiktene fremover. Andelsklasser i fond Like før nyttår vedtok Stortinget ny lov om verdipapirfond. I den nye loven åpnes det opp for at et fond kan ha flere andelsklasser tilpasset ulike investor grupperinger. Dette muliggjør større fond, med mer kostnadseffektiv forvaltning og bedre likviditet for den enkelte kunde. Alfred Berg vil i tiden fremover innføre flere andelsklaser i en rekke av våre fond. Dette medfører et behov for vedtektsendringer i de enkelte fond. Det vil derfor bli avholdt andelseiermøter for å innføre dette i de aktuelle fond. Eierstyring og selskapsledelse Alfred Berg støtter og har aktivt deltatt i utarbeidelsen av den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Anbefalingen finnes på I den sammenheng ønsker vi å delta på generalforsamlinger for å sikre at beslutninger på generalforsamlingene fattes i samsvar med anbefalingens prinsipper. Alfred Berg redegjør årlig for sin deltakelse og stemmegivning på generalforsamlinger. Alfred Berg deltar i investorsamarbeidet for å fremme en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping i norske, børsnoterte selskaper. Mer informasjon om arbeidet finnes på Utsikter Vårt hoved scenario for fremtiden er at Eurosamarbeidet vil bestå, og at perioden med lav vekst i Europa og USA vil bli lagt bak oss. Usikkerheten for fremtiden er betydelig, slik at god risikostyring er viktigere enn noen gang. Usikkerheten bidrar også til at våre forvaltere finner investeringsmuligheter med god relativ og absolutt verdi til våre fond. Vi ser derfor gode muligheter for å skape gode resultater også i 2 halvår 2012 og for årene fremover Vi takker for den tilliten vi er blitt vist fra våre kunder og ser frem til et fortsatt godt samarbeid videre. 2

4 INFORMASJON OM INNLOGGING VIA BankID Nå kan du enkelt bli kunde i Alfred Berg. Den raskeste måten er å bruke kodebrikken du bruker i nettbanken din, BankID. Når du blir kunde oppretter vi automatisk og kostnadsfritt en VPS-konto for deg. Ved tegning via våre nettsider gir vi deg også gratis tegningsprovisjon. Har du ikke BankID, eller ønsker du å bruke en eksisterende VPS-konto hvor Alfred Berg ikke er kontofører, ber vi deg benytte en av våre tegningsblanketter som du finner på Du kan logge inn på BankID fra hvilken som helst norsk bank. Husk å ha klar kodebrikken du bruker i nettbanken din. Ditt kundeforhold aktiveres så snart transaksjonen er oppgjort hos VPS. Sikkerhetskode Din sikkerhetskode er et engangspassord fra et kodekort, kort eller kodekalkulator som du har fått av din bank. Er BankID sikkert? Ja. Bankene jobber kontinuerlig med sikkerheten i BankID gjennom BankID Samarbeidet. Trusselbildet er stadig i endring, og dette gjør at et godt samarbeid mellom bankene er nødvendig. I tillegg til sikkerhet er bankene opptatt av brukervennlighet. Disse to faktorene kan være vanskelige å kombinere, og bankene legger mye ressurser ned i å gjøre BankID til både en sikker og brukervennlig løsning. Les mer om trygg bruk på Koster BankID noe? Det er den enkelte bank som utsteder BankID til sine kunder og som også fastsetter pris på sine tjenester. Ta kontakt med din bank for opplysninger om priser og vilkår. Java For å benytte BankID må du ha Java installert på din maskin. Noen nettlesere vil gi deg automatisk melding om dette. I andre tilfeller må du selv velge å laste dette ned og installere det. For gratis nedlastning av Java finner du på våre nettsider: Hva er BankID? BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. I den fysiske verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er. Ved å bruke ditt fødselsnummer, den koden du får fra sikkerhetskortet og det personlige passordet du har valgt får du tilgang til din BankID. Denne er lagret for deg hos Bankenes Betalingssentral (BBS). Hvem står bak BankID? BankID tilbys av bankene i Norge og er basert på en felles infrastruktur som er utviklet av banknæringen gjennom BankID Samarbeidet, i regi av Finansnæringens Fellesorganisasjon. Hva er fordelene med BankID? Med BankID får du en trygg, sikker og enkel elektronisk ID som kan brukes til blant annet til innlogging i nettbanken. Samme BankID kan brukes på tvers av de bankene du har kundeforhold i. BankID er imidlertid langt mer enn bare en innloggingsmekanisme i nettbank. Med BankID kan du signere dokumenter elektronisk slik at du slipper å møte opp personlig eller sende i post, for eksempel søknad om barnehageplass, endre adresse hos Posten, bud på bolig, lånesøknad, tinglysning av dokumenter med mer. Du vil også kunne benytte din BankID når du betaler med BankAxess. Da bruker du BankID til å signere betalingen. Kilde: 3

5 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning representerer den norske virksomheten innenfor Alfred Bergs felles nordiske organisering. Selskapet er eiet av BNP Paribas. BNP Paribas samlede kapitalforvaltningsvirksomhet omfatter 539 milliarder EUR, noe som medfører at enheten blir en Europas tre største kapitalforvaltere. Alfred Berg Kapitalforvaltning er en direkte videreføring av ABN AMRO Kapitalforvaltning, som tidligere het Alfred Berg Industrifinans. Alfred Berg ble etablert i 1863 og er Nordens eldste finansforetak med en tradisjonsrik historie. I Norge ble Alfred Berg Industrifinans etablert sommeren 2000 ved at Industrifinans Forvaltning, Alfred Berg Kapital-forvaltning og Oslo Fond Forvaltning besluttet å fusjonere. I 2003 ble Sparebank 1 Aktiv Forvaltning innlemmet i selskapet. Kapitalforvaltning i Alfred Berg Kapitalforvaltning Investorer velger i økende grad å søke profesjonell assistanse i forvaltningen av sine midler. Dette har blant annet sin bakgrunn i at finansmarkedene stadig blir mer komplekse, og at produkt- og tjenestetilbudet utvides meget raskt til å omfatte flere aktivaklasser samt nye og mer kompliserte produkter. Den nordiske organiseringen, med sterke rådgivnings- og forvaltningsmiljøer lokalt i Oslo, Stockholm, Helsingfors og København, gir maksimalt fokus og de beste forutsetninger for å ivareta våre lokale kunders behov. Videre har vi ubegrenset tilgang til BNP Paribas Investment Partners mangfoldige produktspekter og kompetanse innenfor ulike relevante investeringsløsninger. BNP Paribas Investment Partners har virksomhet i 45 land og forvalter samlet over 539 milliarder EUR. Alfred Berg Kapitalforvaltning forvalter 24,5 milliarder kroner for norske kunder, hvorav 16,3 milliarder kroner er plassert i norske verdipapirfond. Blant våre kunder finnes en rekke større forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlige institusjoner, stiftelser, humanitære organisasjoner, privatpersoner samt andre kapitalforvaltere. Innenfor rammen av Alfred Berg Kapitalforvaltnings totale produkttilbud, kan vi tilby våre kunder forvaltning av aksjer og rentebærende verdipapirer i samtlige store kapitalmarkeder i verden. I tillegg til de norske verdipapirfondene tilbyr vi BNP Paribas Investment Partnersfond som er lokalisert i Luxemburg. Dette er verdipapirfond som investerer i ulike internasjonale markeder. Luxemburg-fondene har sin egen årsrapport, se www. bnpparibas-ip.com. Forvaltningen av de norske verdipapirfondene skjer i henhold til «Lov om verdipapirfond» av 25. november 2011 nr 44. Hvert fonds investeringspolitikk og rammebetingelser er nedfelt i fondets vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon for investorer. Hva kan Alfred Berg Kapitalforvaltning gjøre for deg? Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risikopreferanser. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å: Assistere våre kunder ved valg av riktig aktivasammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser. Tilby innovative og nyskapende investeringsløsninger for å optimalisere avkastning i forhold til ønsket risiko Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene til enhver tid gir. Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt delportefølje ved hjelp av kontinuerlige og dyptgående analyser av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en profesjonell daglig markedsovervåking. Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig rapportering og personlig oppfølging. Profesjonell og aktiv rådgivning Å overlate forvaltningen av finanskapitalen til en utenforstående rådgiver og kapitalforvalter er og blir en tillitssak. Våre kunder skal forvente at midlene blir tatt hånd om på en profesjonell måte gjennom objektiv rådgivning og effektiv forvaltning. Med Alfred Berg Kapitalforvaltning som rådgiver og forvalter, får kunden en samarbeidspartner som søker å bidra til at det oppnås god avkastning med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes behov. Den strategiske allokeringen skal sikre et kontrollert langsiktig risikonivå i porteføljen i tråd med kundens ønsker og preferanser. Videre forestås taktisk porteføljeallokering som har til hensikt å øke kundens avkastning på relativt kort sikt. Den oppnådde avkastningen henger naturlig sammen med den risiko som tas i porteføljen. Derfor ser vi det som en av våre viktigste oppgaver å rådgi kunden i valg av risikoprofil. Individuell kundebehandling For å kunne utføre våre oppgaver tilfredsstillende, må vi kjenne våre kunder godt. Gjennom samtaler om risikobæreevne og rammebetingelser, samt inngående analyser av kapitalmarkedet, er det mulig å komme frem til en porteføljesammensetning som oppfyller den enkelte kundes målsetting og preferanser. Den strategiske aktivaallokeringen fastlegger hvorledes midlene ideelt sett bør fordeles mellom de ulike aktivaklasser for at den langsiktige målsettingen for porteføljen skal kunne oppnås. Det vil være disse overordnede beslutninger om hvorledes midlene fordeles mellom pengemarkeds-, obligasjons-, aksje- og alternative investeringer som over tid har størst betydning for resultatet og den samlede risiko i porteføljen. Enhver finansiell investor har sine særskilte rammebetingelser for håndtering av sine finansielle ressurser. Derfor vil den ideelle strategiske porteføljeallokeringen ofte variere fra investor til investor. Som finansiell rådgiver legger vi stor vekt på at våre kunder foretar de strategiske valg som er best tilpasset den enkeltes rammebetingelser og mål. Innenfor en mer kortsiktig tidshorisont foretas taktisk aktivaallokering. For å utnytte kortsiktige svingninger i ulike markeder, kan det være fornuftig å foreta visse periodiske omplasseringer av porteføljen, for taktisk å utnytte markedsmuligheter. På denne måten kan man ta del i den forventede verdiendring i de enkelte markeder. For eksempel vil det være fornuftig å ta større eksponering i lange obligasjoner og aksjer ved et forventet rentefall, og motsatt større eksponering i pengemarkedet når man forventer høyere inflasjon og renteøkning. En slik taktisk justering av investeringsporteføljen må imidlertid foretas innenfor rammene av den langsiktige eller strategiske porteføljeallokeringen. Rapportering Fyldig og punktlig resultatrapportering og porteføljeevaluering målt mot realistiske forventninger er med på å skape trygghet og tillit. Alle våre kunder mottar månedsbrev og halvårsrapport og kan når som helst kontakte oss for råd og synspunkter. 4

6 FONDSOVERSIKT Markedskommentar rentemarkedet 6-7 Pengemarkedsfond: Alfred Berg Likviditet 8 Alfred Berg Pengemarked Obligasjonsfond: Alfred Berg Kort Obligasjon 9 Alfred Berg Kort Stat Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Stat Alfred Berg Obligasjon 11 Alfred Berg Obligasjon 3-5 Alfred Berg Lang Obligasjon 12 Alfred Berg Høyrente Kombinasjonsfond: Alfred Berg Kombi 13 Alfred Berg Optimal Allokering Markedskommentar norske aksjemarkedet 14 Norske aksjefond: Alfred Berg Norge 15 Alfred Berg Norge + Alfred Berg Aktiv 16 Alfred Berg Aktiv II Alfred Berg Gambak 17 Alfred Berg Indeks Etiske aksjefond: Alfred Berg Norge Etisk 18 Alfred Berg Humanfond Markedskommentar internasjonale aksjemarkedet Markedskommentar nordiske aksjemarkedet 21 Internasjonale aksjefond: Alfred Berg Global Quant 22 Nordiske aksjefond: Alfred Berg Nordic Best Selection 5

7 MARKEDSKOMMENTAR TIL RENTEMARKEDET Internasjonal økonomi Starten på 2012 var på mange måter lovende, Gjennom 1 kvartal så vi en utvikling i konjunktursituasjonen som gav grunnlag for håp. I USA så vi at de fleste vekstindikatorene kom bedre enn hva som var forventet. Veksten i kvartalet var god, med god vekst i privat konsum og i industriproduksjon og med klar bedring i arbeidsmarkedet. Selv om vi også i 1. kvartal så tegn til svakere vekst i Kina enn hva vi har vært vant med de siste årene, ble likevel en veksttakt på i overkant av 8 % i årlig vekst sett på med positive øyne av finansmarkedet. I Europa var vekstforventningene ved inngangen til 2012 svært pessimistisk. Når veksttakten for Euro området etter 1 kvartal kom på 0 % var dette en positiv overraskelse. I all hovedsak skyldes denne positive utviklingen sterkere tyske veksttall enn ventet. I Syd Europa var og er utviklingen svak. En annen viktig bidragsyter til positiv stemning og positive finansmarkeder i starten av året var åpenbart effektene av massiv likviditetstilførsel fra ECB til en svært lav rente og i stort omfang gitt via bankene i Europa. Dette førte til lavere kredittspreader, lavere renter på statsobligasjoner i utsatte land i Europa, til stigende aksjemarkeder og generelt til god stemning i finansmarkedene. Dessverre forsvant dette positive momentet som dug for solen inn i 2. kvartal. Konjunktursituasjonen snudde fra lovende til verre. Tall fra USA viser fortsatt vekst, men ikke så sterk som vi kunne håpe på med bakgrunn i gode 1. kvartalstall. Dette har videre medført at arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå i overkant av 8 %. I Europa går vi fra vondt til verre. Resesjon er et faktum og vi kan konstatere massearbeidsledighet i store deler av Syd- Europa. I Kina og til dels i resten av emerging markets er også veksttallene skuffende og vekstraten i Kina ser ut til å være klart på undersiden av 8 %. Den negative stemningen ble ytterliggere eskalert av opprevideringer av spansk budsjettunderskudd samt av store problemer i spansk banksektor med en raskt voksende mengde misligholdte lån og store potensielle tap. Videre hadde politisk kaos i Hellas i forbindelse med valg en svært negativ effekt på risikovilligheten i markedet. Dette negative bildet gjelder fortsatt i stor grad inn i 2 halvår. Dog finnes der noen lyspunkter. Spansk bankkrise synes avverget og vi forventer stort kommittment fra sentralbanker i både Europa, USA og Kina til ytterliggere stimulanser via både lave renter og massiv likviditetsførsel. Norsk økonomi Norge fremstår tydeligere enn noensinne som annerledeslandet i Europa. Mens de fleste land rundt oss sliter sitter vi på den gyllne gren her oppe i nord. Arbeidsmarkedet er stabilt på et lavt ledighetsnivå. Lønnsveksten er meget god med kjøpekrafts forbedringer til folk flest på et nivå som arbeidstakere i resten av verden knapt kan drømme om. Aktivitetsnivået i økonomien er høyt, spesielt drevet av god aktivitet i oljeindustrien. Drevet av god lønnsvekst, lave renter og godt arbeidsmarked vokser privat konsum godt. Selv ikke tradisjonell vareeksport ser ut til å ha nevneverdige problemer. Når det ser som lysest ut kan det være godt å minne oss om at ingen trær vokser inn i himmelen. Norge er en liten åpen økonomi som etter hvert vil bli påvirket av utviklingen i landene rundt oss. Gjeldsgraden i privat sektor er høy, boligprisene er høye og stigende og optimismen er stor. Skulle noe uforutsett inntreffe ligger mye av risikoen knyttet til norsk økonomi i disse faktorene. Renteutviklingen Renter i vår del av Europa er nå rekord lave. I takt med sviktende konjunkturer, politisk uro i Hellas, bankkrise i Spania og stor og voksende statsgjeld i Spania og Italia, har vi sett en fortsatt flight-to safety kjøp av statsobligasjoner i land som har sine statsfinanser i orden. Dette har drevet renter i Tyskland, Nederland og Skandinavia ned til det laveste rentenivået observert i moderne tid. (10 års statsrenter i Norge, USA og Tyskland) Kilde: Bloomberg Finance 6

8 MARKEDSKOMMENTAR TIL RENTEMARKEDET I Norge har sentralbanken kuttet renten med 25 basis punkter i første halvår. Fremover står Norges Bank overfor vanskelige avveininger mellom på den ene siden svake konjunkturer internasjonalt, lave renter ute og mulig sterk kronekurs som følge av høy rentedifferanse mot utlandet, og på den andre siden en sterk innenlands økonomi, tett på full ressursutnyttelse i viktige deler av næringslivet og hensynet til sterkt stigende boligpriser. Signalene i juni fra Norges Bank er en forsiktig tilstramning fra rundt årsskiftet 2012/ På kort sikt tror markedet i liten grad på sentralbankens evne til å heve renten, og priser ved halvårsskiftet en stor sannsynlighet for ytterliggere kutt. Videre tror markedet på lave renter i mange år frem i tid. Utvikling i Kredittmarkedene Hovedfokus i Alfred Berg er investeringer i kredittpapirer. I dette segmentet, som spenner fra svært sikre obligasjoner med fortrinnsrett til høyrenteobligasjoner, har det vært en spennende vinter og vår. Svake internasjonale økonomier, politisk uro og fokus på for høy statsgjeld i mange land har også satt sitt preg på kredittmarkedene. Spesielt har vi sett stor kreditt margin endringer og volatilitet i bank sektoren. En viktig parameter i vurderingen av kreditt kvaliteten i banker er evnen til staten til å yte støtte i vanskelige tider. Når vi har sett sterkt svekkede stater i mange land i Syd- Europa så har dette fått direkte utslag i prisen bankene må betale for sin funding. Selv om vi i Norge i stor grad har vært skånet fra problemene internasjonalt, så har de internasjonale fundingmarkedene, som også norske banker er avhengig av, påvirket prisen som våre banker må betale for sine innlån. Kredittspreader for gode, norske, investment grade selskaper er etter vår mening på attraktive nivåer. Norsk økonomi er god, norske selskaper gjør det gjennomgående godt med god gjeldsbetjeningsevne samtidig som at renten på kredittobligasjoner er på attraktive nivåer i forhold til en risikofri rente. Med usikre tider foran oss tror vi at en avkastning på 4-5 % på gode kredittpapirer vil fremstå som attraktive investeringsnivåer for en konservativ investor Høyrente Første halvår har vært en meget god periode for det norske høyrentemarkedet. Aktivitetsnivået har vært godt med stor emisjonsaktivitet fra en rekke nye selskaper og med god etterspørsel av stadig flere investorer. Den løpende yielden i høyrentemarkedet har vært svært attraktiv med renter på ulike selskaper på fra 6-15 % avhengig av kredittkvalitet. Svake konjunkturer og generelt stor usikkerhet er isolert sett negativt også for kreditt investeringer. Men samtidig ser vi bedriftene både i Norge og i Europa klarer seg godt i denne vanskelige tiden. Vi mener at dagens attraktive renter i høyrentemarkedet mer enn kompenserer for den underliggende risikoen knyttet til konkurssannsynlighet etc. Denne ekstra kompensasjonen kommer alle som investerer i dette segmentet til gode gjennom forventninger til fortsatt god avkastning. (5 års kredittspread for utvalgte nordiske banker) Kilde: Bloomberg Finance Kilde: Tall hentet fra Norges Bank, Statistisk Sentralbyrå 7

9 ALFRED BERG LIKVIDITET Investeringsstrategi Fondet investerer kun obligasjoner og sertifikater med kort løpetid, utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap. Fondet har en lav kredittrisiko, og gir 20 % vekting ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Fondets renterisiko (durasjon) vil være inntil 180 dager. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid vil være inntil 1 år. Fondet investere i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet kan kun investere i Investment Grade papirer i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransje standard for informasjon og klassifisering av rentefond. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 2,4 mrd NAV pr NOK 85,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,73,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,10 % BIS vekt 20 % Risikokategori 1 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning ,17 Meravkastning Annualisert standardavvik ,52 Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio - - Fondets største poster i % BN Bank NIB3M Terra Bologkreditt NIB3M Storebrand Bank Gjensidige Bank NIBOR3M Bank 1 Oslo NIB3M Komplett porteføljeoversikt side 30 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 mnd siste 6 mnd siste 12 mnd siste 48 mnd Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart Hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Likv iditet Periode: ALFRED BERG PENGEMARKED Investeringsstrategi Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid til forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Avkastningen i fondet gjenspeiler utviklingene i pengemarkedet. Historisk sett har pengemarkedsrenten ligget over innskuddsrenten i bank. Fondet investerer i verdipapir og obligasjoner som er garantert av stat, kommune, bank eller forsikringsselskap, men også i industri og større børs noterte selskaper. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser om utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Fondet kan investere inntil 15 % i ansvarlige lån. Fondets renterisiko (durasjon) vil være inntil 1 år. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid vil være inntil 1,5 år. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 3,2 mrd NAV pr NOK 104,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 3,31,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,7 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 100 % Risikokategori 2 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Terra Boligkreditt NIB3M BN Bank NIB3M Bergenhalvøen Kom KRA NIB3M Storebrand NIBOR3M AP Moller Maersk NIB3M Sandnes Sparebank NIB3M Volvo Treasury NIB3M Bergenhalvøen Kom KOM KRA NIB3M Komplett porteføljeoversikt side 31 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Alf red Berg Pengemarked Fond Ref. indeks Periode:

10 ALFRED BERG KORT OBLIGASJON Investeringsstrategi Fondet kan investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, bank, forsikringsselskaper og kredittforetak. Fondet har lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Den gjennomsnittlige durasjonsintervallet i fondet skal til enhver tid ligge mellom 3 måneder og 2 år, avhengig av forventet utvikling i rentene og avkastningskurven i Norge. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet kan kun investere i Investment Grade papirer i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransje standard for informasjon og klassifisering av rentefond. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 785 mill NAV pr NOK 101,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 3,04,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,9 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 20 % Risikokategori 2 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Sparebank 1 Bolig NIB3M Storebrand Bank NIB3M Eiendomskreditt NIB3M Sparebanken Sør NIB3M Sparebank 1 Gruppen Nordea Eiendomskreditt NIB3M Bolig- og Næring Danske Bank NIB3M SPBK1 Buskerud-Vestfold Sparebanken Møre Komplett porteføljeoversikt side 33 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Alf red Berg Kort Obligasjon Fond Ref. indeks Periode: ALFRED BERG KORT STAT Investeringsstrategi Fondet investere i stat eller statsgaranterte verdipapirer innenfor OECD-området i norske kroner. Durasjonsintervallet i fondet er mellom 0 og 2 år. Fondet har en minimal kredittrisiko. Alfred Berg Kort Stat er et fond med særskilte plasseringsstrategi som har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike de alminnelige plasseringsreglene i verdipapirloven. Fondet har samtykke til å fravike vpfl. 4-8, 3.ledd på følgende måte: Inntil 100 prosent av fondets midler kan plasseres i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter utstedt av den norske stat uten at det må eie obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter fra minst seks ulike utstedelser og at obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter fra en og samme utstedelse må begrenses til 30 prosent av verdipapirfondets samlede eiendeler. Fondet er non-ucits-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet kan kun investere i Investment Grade papirer i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransje standard for informasjon og klassifisering av rentefond. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 872 mill NAV pr NOK 1,240,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 21,22,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,55 % BIS vekt 0 % Risikokategori 2 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % KFW NIB3M Øresundkonsortiet Austria Republic NIB3M Finnvera KFW Finnvera NIB3M KFW Storebælteforbindelsen Komplett porteføljeoversikt side 34 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Kort Stat Periode:

11 ALFRED BERG OBLIGASJON 1-3 Investeringsstrategi Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Fondets durasjonsintervall justeres basert på forventinger om den fremtidige renteutviklingen. Men vil til en hver tid ligge mellom 1 og 3 år. Fondet har lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 927 mill NAV pr NOK 1,042,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 45,56,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,50 % BIS vekt 20 % Risikokategori 2 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Gjensidige BK Boligkreditt NIB3M Nordea Eiendomskreditt Sparebank 1 Bolig NIB3M Sparebanken Vest Bolig NIB3M DNB Boligkreditt Pluss Boligkreditt NIB3M Stadshypotek AB NIB3M Sør Boligkreditt NIB3M Sparebanken Sør NIB3M Sparebank 1 Boligkreditt NIB3M Komplett porteføljeoversikt side 35 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Obligasjon 1-3 Periode: ALFRED BERG STAT Investeringsstrategi Fondet investerer i stat eller statsgaranterte verdipapir innenfor OECD-området i norske kroner. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventinger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Fondet har minimal kredittrisiko. Fondet er i tillegg verdipapirfond med særskilt plasseringsstrategi. Dette innebærer at fondet har tillatelse fra Finanstilsynet til å fravike de alminnelige plasseringsreglene i verdipapirfondsloven (vpfl.) 4-8. Tillatelsen innebærer at fondet kan fravike vpfl. 4-8 tredje ledd på følgende måte: Inntil 100 % av fondets eiendeler plasseres i norske statsobligasjoner/sertifikater uten at det må eie verdipapirer fra minst seks ulike utstedelser og at verdipapir fra en og samme utstedelse må begrenses til 30 prosent av verdipapirfondets samlede eiendeler. Fondet er et non-ucits-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 12 mill NAV pr NOK 1,261,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 61,20,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,7 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 %* BIS vekt 0 % Risikokategori 3 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Austria Republic NIB3M KFW Finnvera Øresundkonsortiet Storebælteforbindelsen Komplett porteføljeoversikt side 36 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år * Fondet ble avviklet 6.juli Alf red Berg Stat Fond Ref. indeks * Differenisert forvaltningsgodgjørelse Periode:

12 ALFRED BERG OBLIGASJON Investeringsstrategi Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner eller øvrige kredittverdige bedrifter i det norske markedet. Durasjonsintervallet vil i fondet justeres basert på forventinger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Fondet har anledning til å investere ansvarlige lån, dog maksimum 20 % av porteføljens totalverdi. Fondet har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 1,9 mrd NAV pr NOK 116,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 5,77,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikokategori 3 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio 1.21 Fondets største poster i % Nordea Eiendomskreditt A Nordea Eiendomskreditt Gjensidige Bank Boligkreditt NIB3M DNB Boligkreditt Sparebank 1 SMN DNB Boligkreditt Swedbank Sparebanken DNB Bank Tele 2 NIB3M Komplett porteføljeoversikt side 37 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Alf red Berg Obligasjon Fond Ref. indeks Periode: ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5 Investeringsstrategi Fondet investerer i verdipapirer innenfor definerte markeder med sikte på å oppnå størst mulig risikojustert avkastning for andelseierne innenfor den valgte investeringsstrategi. Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Fondet er veldiversifisert og har en lav kredittrisiko. Durasjonintervallet vil til enhver ligge mellom 3 5 år. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 596 mill NAV pr NOK 1,166,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 69,90,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 % BIS vekt 20 % Risikokategori 3 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Nordea Eiendomskreditt A Gjensidige Bank Boligkreditt NIB3M DNB Bank DNB Bank DNB Boligkreditt Stadshypotek NIB3M Terra Boligkreditt NIB3M Storebrand Bank NIB3M Sparebank 1 SMN Sparebanken Sør Komplett porteføljeoversikt side 39 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Obligasjon 3-5 Periode:

13 ALFRED BERG LANG OBLIGASJON Investeringsstrategi Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner eller øvrige kredittverdige bedrifter. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 4 og 6 år. Alfred Berg Lang Obligasjon har moderat kredittrisiko og er veldiversifisert.fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet kan kun investere i Investment Grade papirer i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransje standard for informasjon og klassifisering av rentefond. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 111 mill NAV pr NOK 118,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 6,06,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikokategori 3 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Nordea Eiendomskreditt A Sparebank 1 Boligkreditt DNB Bank Terra Boligkreditt DNB Boligkreditt Sparebanken Vest Sparebank 1 SMN Sparebanken Vest Bolig Sparebanken 1 SR Bank Sparebanken Komplett porteføljeoversikt side 40 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Alf red Berg Lang Obligasjon Fond Ref. indeks Periode: ALFRED BERG HØYRENTE Investeringsstrategi Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen som hos utstederen og i forhold til de ulike makroøkonomiske størrelser. Før forvaltningsteamet vurderer å investere gjennomføres grundige analyser som: selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/kredittmarginer, sikkerheter og klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og evt valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta. Fondet har høy kredittrisiko, men søker en god balanse mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje. Fondet har anledning til å benytte derivater for å styre risiko og effektivisere forvaltningen av fondet. Fondet er et UCITS-fond. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 2,2 mrd NAV pr NOK 103,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 8,29,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 1,0 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,45 %* Risikokategori 4 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Ocean Rig UDW Songa Offshore NIB3M Seadrill Bonheur NIB3M REC Norwegian Energy DOF NIB3M Odfjell NIB3M Aker Solutions NIB3M Dannemora Mineral Komplett porteføljeoversikt side 41 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Alf red Berg Høy rente Fond Ref. indeks Periode: *Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 0,45 prosent pro anno. Forvaltningsselskapet belaster i tillegg fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse beregnet ut fra forvalterens resultater. Ved en prosentvis større verdiendring enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne 20 prosent godtgjørelse av verdiendringen utover fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke overstige 0,85 prosent. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks, trekkes 20 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,05 prosent. 12

14 ALFRED BERG OPTIMAL ALLOKERING Investeringsstrategi Fondet forvaltes som et aktivt kombinasjonsfond. Fondets midler investeres i enkelt aksjer, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter, derivater eller verdipapirfondsandeler, norske eller internasjonale. Fondets investeringsmandat innebærer at forvaltningsselskapet har store frihetsgrader med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til enhver tid skal forvaltes. Den normale fordelingen mellom aksjer og renter er i henhold til fondets referanseindeks. Det vil si: aksjer/renter, 50/50 (maks. 80 %, min. 20 %). Fordelingen mellom aksjer og renter bestemmes løpende på bakgrunn av forvalters markedsforventinger innenfor de aktuelle aktivaklasser. Fondet bruker både Forward Rate Agreement (FRA) kontrakter og renteswapper i sin forvaltning. I tillegg benyttes aksjeindeksfutures for å få aksjeeksponeringen i de underliggende markeder. De rente-/aksjederivater som fondet benytter standardiserte børsnoterte kontrakter. Fondet benytter også valutaterminkontrakter ti lå sikre valutaeksponeringen i rentepapirer som ikke er denominert i norske kroner. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 95 mill NAV pr NOK 95,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon maks 3,00 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,25 %* Risikokategori 5 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Alfred Berg Norge Alfred Berg Høyrente I Shares MSCI Emerging MKTS 9.49 Alfred Berg Obligasjon 5.41 Alfred Berg Nordic Best Selection 4.84 Alfred Berg Pengemarked 4.81 Alfred Berg Aktiv 4.73 Pluss Boligkreditt NIB3M Komplett porteføljeoversikt side 43 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann.avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Optimal AllokeringPeriode: *Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis større verdiendring, beregnet i samsvar med vedtektene paragraf 11, enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 10 prosent godgjørelse av verdiendringen utover den prosentvise verdiendringen til fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke overstige 3 prosent. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks trekkes 10 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,50 prosent. ALFRED BERG KOMBI Investeringsstrategi Fondet forvaltes som et aktivt norsk kombinasjonsfond. Forvalter allokerer mellom renter og aksjer i tråd med fondets investeringsstrategi. Aksjeandelen i fondet kan variere mellom 0 og maksimalt 50 %. Det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser. Bransjer og selskapers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse analysene. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondets største poster i % Color Group NIB3M Statoil 3.92 Prosafe NIB3M Subsea BWG Homes NIB3M Yara International 2.93 Pareto NIB3M Storebrand Livsforsikring Farstad Shipping NIB3M Komplett porteføljeoversikt side 44 Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 83 mill NAV pr NOK 2,674,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 1,50 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikokategori 4 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Kombi Periode:

15 MARKEDSKOMMENTAR TIL DET NORSKE AKSJEMARKEDET Første halvår av 2012 har vært overraskende likt En god start på året som stoppet opp på vårparten, og fall på forsommeren. Fondsindeksen var så vidt i minus i begynnelsen av juni før en sterk avslutning på halvåret gjorde at den endte med en oppgang på 8,5%. Det som i hovedsak har preget Oslo Børs dette halvåret har vært gjeldsproblemet i Europa. De norske makrotallene viser en økonomi som går bra, men det overskygges likevel av usikkerheten internasjonalt. På det europeiske planet er det ganske langsom fremdrift i tiltakene som skal bringe økonomiene på fote igjen. Løsningene må vedtas politisk, og siden det er så mange land involvert, er det vanskelig å komme til enighet. At det samtidig har vært valg med påfølgende regjeringsskifter i noen av de mest sentrale landene, gjør at prosessene ofte ender med «Rykk tilbake til start». Slik har det i hvert fall sett ut fra utsiden. Den høye oljeprisen er naturligvis hovedforklaringen på hvorfor norsk økonomi har vært forskånet fra finanskrisen. Hittil i år har oljeprisen stort sett ligget over 100 dollar per fat. Den siste tiden har prisen falt fra 120 dollar per fat til 90 dollar per fat ved slutten av halvåret. Det som har utløst fallet er frykt for svakere vekst i Kina, samt et tilsynelatende mindre konfliktorientert linje fra Iran. Dette er faktorer som vil ha en kortsiktig effekt på oljemarkedet. De langsiktige utfordringene med å erstatte fallende produksjon fra eksisterende oljefelt består. Laksesektoren har opplevd et bedre første halvår enn de fleste fryktet ved inngangen til året. Volumveksten har vært veldig stor siden i fjor høst, men det er tydelig at det dramatiske prisfallet i fjor sommer har utløst stor etterspørselsvekst. Lakseprisene steg derfor utover vinteren til nivåer hvor oppdrettsselskapene har tilfredsstillende lønnsomhet. På tross av en volatil utvikling endte Oslo Børs med en akseptabel oppgang i første halvår. Av våre fond leverte Alfred Berg Aktiv 2,2 prosentpoeng og Alfred Berg Norge 0,6 prosentpoeng bedre enn Fondsindeksen. De største bidragsyterne i positiv retning var undervekt i Storebrand og Golar LNG og overvekt i Copeinca. I negativ retning trakk Marine Harvest, Gjensidige og Ocean Rig. Alfred Berg Gambak steg 1,3 prosentpoeng mindre enn Fondsindeksen. Det var de samme positive bidragsyterne, men de som trakk i negativ retning var Diagenic, Atea og Det Norske Oljeselskap. I finanssektoren har selskapene opplevd store forskjeller. Vinteren var mild noe som gjorde at skadeforsikringsselskapene har levert svært gode resultater. Livsforsikringsselskapene har derimot møtt store utfordringer som følge av lave renter og hvordan de skal tilpasse seg strengere regler, for å møte fremtidige forpliktelser. Bankene i Europa opplever problemer med finansiering siden Euro-usikkerheten er så stor. Dette gjør at kostnadene øker for bankene samtidig som de må tilpasse seg nye regler for kapitaldekning. Kilde: Tall hentet fra Alfred Berg, Oslo Børs og Bloomberg. 14

16 ALFRED BERG NORGE Investeringsstrategi Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og har en bredt diversifisert portefølje. Porteføljen bygges opp gjennom grundig selskapsanalyse. Hvert selskap kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot aksjens vekt i referanseindeksen. Ett verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 363 mill NAV pr NOK 403,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,20 % Risikokategori 7 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % DNB 9.39 Statoil 6.93 Telenor 6.76 Seadrill 6.59 Subsea Yara International 4.76 Schibsted 4.59 Aker Solutions 3.86 TGS Nopec Geophysical 3.41 Petroleum Geo-Services 3.14 Komplett porteføljeoversikt side 45 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann.avkastning siden oppstart hittil i år Alf red Berg Norge Fond Ref. indeks Periode: ALFRED BERG NORGE + Investeringsstrategi Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og har en bredt diversifisert portefølje. Porteføljen bygges opp gjennom grundig selskapsanalyse. Hvert selskap kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot aksjens vekt i referanseindeksen. Ett verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 763 mill NAV pr NOK 265,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,20 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,70 %* Risikokategori 7 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % DNB 9.12 Telenor 6.74 Seadrill 6.59 Statoil 6.44 Subsea Yara International 4.61 Schibsted 4.58 Aker Solutions 3.86 TGS Nopec Geophysical 3.41 Petroleum Geo-Services 3.14 Komplett porteføljeoversikt side 46 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Norge + Periode: * Differenisert forvaltningsgodgjørelse 15

17 ALFRED BERG AKTIV Investeringsstrategi Fondet investerer hovedsakelig i norske verdipapirer, og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av bransje- og selskapsvekter. Investeringsfilosofien er stiluavhengig, og det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK mill NAV pr NOK 598,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikokategori 7 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % DNB 8.18 Subsea Yara International 5.74 Schibsted 5.40 Seadrill 4.66 Statoil 4.64 Telenor 4.17 Petroleum Geo-Services 4.14 Protector Forsikring 4.14 Aker Solutions 4.06 Komplett porteføljeoversikt side 47 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann.avkastning siden oppstart hittil i år Alf red Berg Aktiv Fond Ref. indeks Periode: ALFRED BERG AKTIV II Investeringsstrategi Fondets investeringsfilosofi er stiluavhengig, og det fokuseres på grunnleggende analyser i prosessen for å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser. Bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innefor 15 prosentpoeng. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 14 mill NAV pr NOK 2,212,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikokategori 7 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % DNB 8.17 Subsea Yara International 5.84 Schibsted 5.28 Statoil 4.75 Telenor 4.32 Vizrt 4.13 Seadrill 4.10 Petroleum Geo-Service 4.08 Aker Solutions 3.92 Komplett porteføljeoversikt side 49 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Aktiv II Periode:

18 ALFRED BERG GAMBAK Investeringsstrategi Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet fond, hvor minimum 80 % av fondets midler skal være investert i verdipapir notert i Norge. Det innebærer at fondet kan være tungt eksponert mot enkeltpapirer eller enkeltsektorer. Plasseringene har ingen begrensninger i forhold til referanseindeksen, men søker å identifisere selskaper med høy forventet avkastning. Avkastningsavviket til referanseindeksen kan i perioder være betydelig. Fondsporteføljen består normalt av selskapet. Fondet er et UCITS-fond, og har ikke anledning til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 596 mill NAV pr NOK 10,353,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 %* Risikokategori 7 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Yara International 6.64 Protector Forsikring 6.36 Subsea Copeinca 4.88 Aker Solutions 4.73 Schibsted 4.55 Vizrt 4.20 Atea 4.05 Petroleum Geo-Services 3.96 TGS Nopec Geophysical 3.71 Komplett porteføljeoversikt side 48 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart , Ann.avkastning siden oppstart hittil i år Alf red Berg Gambak Fond Ref. indeks Periode: * 10 % av verdistigningen, minimum 1,8 % og maks 5 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. ALFRED BERG INDEKS Investeringsstrategi Fondet er et indeksfond som gir eksponering mot selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Benchmark Indeks. Fondet har kun anledning til å investere i selskaper som omfattes av indeksen. Fondet har en bred diversifisert portefølje. Risikoprofilen vil være tilnærmet identisk med referanseindeksen, og forvaltningsstilen er passiv. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 290 mill NAV pr NOK 180,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,15 % Omløpshastighet 0,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,25 %* Risikokategori 3 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Statoil Telenor DNB 8.22 Yara International 6.86 Seadrill 6.79 Orkla A-SHS 4.91 Subsea Norsk Hydro 3.43 Petroleum Geo-Services 2.34 TGS Nopec Geophysical 2.31 Komplett porteføljeoversikt side 50 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Indeks Periode: *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse 17

19 ALFRED BERG NORGE ETISK Investeringsstrategi Fondet er et aksjefond med etiske investeringsprofil. Grundig aksjeanalyse og samfunnsmessige vurderinger ligger til grunn for investeringsvalgene. Dette innebærer at fondet ikke kan investere i selskaper som produserer våpen, alkohol, porno og tobakk. Samt selskaper som bryter vesentlige etiske kriterier som omfatter menneskerettigheter, barnearbeid, arbeidsmiljø og miljø. Kriteriene er definert i tråd med vedtatte internasjonale konvensjoner. Klare, forpliktende og nedskrevne etiske retningslinjer ligger til grunn for aksjevalgene som analyseres meget grundig av eksterne og interne etiske analytikere før og underveis i enhver investeringsprosess. Som en del av investeringsstrategien er det også en Etisk Investeringsrådsgruppe, bestående av representanter fra ideelle organisasjoner, for å være rådgivere med henblikk på etiske investeringsalternativ. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 45 mill NAV pr NOK 209,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,70 %* Risikokategori 7 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % DNB 9.29 Statoil 8.97 Subsea Telenor 6.75 Seadrill 6.52 Yara International 4.79 TGS Nopec Geophysical 4.58 Schibsted 4.54 Aker Solutions 3.87 Petroleum Geo-Services 3.59 Komplett porteføljeoversikt side 51 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Alf red Berg Norge Etisk Fond Ref. indeks *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Periode: ALFRED BERG HUMANFOND Investeringsstrategi Fondet er et ideelt aksjefond med en etisk investeringsprofil. Dette innebærer at fondet ikke kan investere i selskaper som produserer våpen, alkohol, porno og tobakk. Samt selskaper som bryter vesentlige etiske kriterier som omfatter menneskerettigheter, barnearbeid, arbeidsmiljø og miljø. Kriteriene er definert i tråd med vedtatte internasjonale konvensjoner. Klare, forpliktende og nedskrevne etiske retningslinjer ligger til grunn for aksjevalgene som analyseres meget grundig av eksterne og interne etiske analytikere før og underveis i enhver investeringsprosess. Som en del av investeringsstrategien er det også en Etisk Investeringsrådsgruppe, bestående av representanter fra ideelle organisasjoner, for å være rådgivere med henblikk på etiske investeringsalternativ. Som en del av fondsprofilen, gir fondet investorer muligheten til å kombinere fondssparing med bidrag til humanitært eller annet ideelt arbeid. Fondet samarbeider med et betydelig antall ideelle organisasjoner. Hvert år tildeler fondet 2 prosent av investors forvaltningskapital til en ideell organisasjoner som fondet samarbeider med og som investor selv velger. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet har i tillegg anledning til å investere inntil 20 % av fondets midler utenfor Norge. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 65 mill NAV pr NOK 158,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 2,00 % Omløpshastighet 0,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 % Ideelle utdeling 14. feb NOK mill Risikokategori 7 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % DNB 8.68 Subsea Telenor 7.16 Statoil 6.90 Yara International 6.64 Schibsted 4.66 Seadrill 4.53 Gjensidige Forsikring 3.89 Fred Olsen Energy 3.81 Aker Solutions 3.70 Komplett porteføljeoversikt side 52 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Alf red Berg Humanf ond Fond Ref. indeks Periode:

20 MARKEDSKOMMENTAR TIL DET INTERNASJONALE AKSJEMARKEDET Det har vært turbulent på verdens børser så langt i år. Med mange tunge skyer fortsatt hengende over verdensøkonomien er det i stor grad makroøkonomiske forhold som har styrt utviklingen på børsene. Til tross for mye turbulens har det ikke vært helsvart for den globale investor i år. Etter årets seks første måneder er verdensindeksen opp rundt 5,5 %. Utviklingen har vært sterk i USA, med den brede S&P 500 indeksen opp over 9 %. I Europa har utviklingen vært tilnærmet flat, mens aksjemarkedene i Asia har vært noe sterkere. Morgan Stanleys regionsindekser for Europa og Asia er opp henholdsvis 2,2 % og 4,3 % i norske kroner. Optimistene var tilbake i aksjemarkedet de første månedene i Frem til midten av mars steg verdensindeksen rundt 7 %. Gode makrotall, først og fremst fra USA, løftet stemningen på børsene. I USA viste tall for produksjon, konsum og arbeidsmarked klare tegn til bedring, og tall fra eurosonen signaliserte at situasjonen var i ferd med å stabiliseres. Bekymringene rundt en kraftig oppbremsing i Kina ble også dempet noe etter at ledende indikatorer hadde sluttet å falle. Men festen tok brått slutt. Veksten i amerikansk økonomi var på langt nær så robust som markedet hadde håpet på, og utfordringene i eurosonen kom igjen i fokus. I tillegg var veksten i Kina svakere enn ventet. Bekymringene sendte børsene nedover, og i begynnelsen av juni var verdensindeksen nesten tilbake på samme nivåer som på starten av året. Men utover i juni kom optimistene på banen igjen, og sendte verdensindeksen opp over 5 % fra bunnen (i norske kroner). Et kort blikk på de 10 sektorene man normalt deler markedet inn i (GICS sektorer) viser at energisektoren har utviklet seg svakest hittil i Sektorindeksen er ned over 5 %. Et fall i oljeprisen fra over 120 dollar fatet til rundt 90 dollar fra april til juni har naturligvis preget sentimentet sterkt, og mange investorer har vektet seg ned i sektoren. Også materialsektoren har utviklet seg negativt hittil i år, ned rundt 2 %. Nedjusterte vekstutsikter og usikkerhet rundt råvareprisene har dempet interessen for aksjene i sektoren. De mest populære sektorene hittil i år er IT og forbruk (syklisk konsum), med sektorindeksene opp over 10 %. Til tross for at den makroøkonomiske usikkerheten vedvarer, kan vi glede oss over en generell positiv utvikling på selskapsnivå. Mange selskaper har gjennomgått en skikkelig slankekur de siste årene, og fremstår i dag med en redusert kostnadsbase og sunn balanse. Og selskapene leverer generelt greie resultater. Vekstforventningene til analytikere er kun hevet marginalt etter nedjusteringene i 2011, så risikoen for kraftige kutt i estimatene bør derfor være begrenset. Gitt at verdensøkonomien ikke går på en skikkelig smell, ser prisingen attraktiv ut på dagens nivåer. Ved utgangen av juni prises de 500 største selskapene i USA til rundt 13 ganger selskapenes forventede fortjeneste for 2012, mens de største selskapene i Europa handles til 10 ganger forventet fortjeneste. For de utviklede aksjemarkene i Asia ligger multiplikatoren i snitt rundt 13. I forhold til historisk prising er dagens aksjekurser på gunstige nivåer. 10 år median verdi for USA og Europa er henholdsvis 17.9 og 13.6, rundt 35 % høyere enn dagens nivåer. I tillegg er direkteavkastningen fra utbytte høy sammenlignet med de lave statsobligasjonsrentene. Historisk lav prising kombinert med solide balanser og redusert kostnadsbase, bør være et godt utgangspunkt for god langsiktig avkastning i aksjemarkedet fremover. Så for en langsiktig investor som tåler at sentimentet svinger litt, bør en diversifisert global aksjeportefølje være et attraktivt investeringsalternativ fremover. Forvalterkommentar Alfred Berg Global Quant Fondets andelsverdi falt -0,47 % i første halvår i 2012 (etter forvaltnings-honorar). Dette er ca. seks prosentenheter svakere enn Morgan Stanleys verdensindeks som steg 5,5 %. Målsettingen til fondet er å gi investorer en årlig meravkastning på 1,5-2,0 prosentenheter (før honorar) utover referanseindeksen, uten betydelig høyere risiko (volatilitet). Vi er derfor svært misfornøyd med resultatet så langt i Aksjeutvalget i fondet foretas ved bruk av en fundamental faktormodell. Selskaper analyseres og rangeres etter forventet avkastning og risiko ved bruk av faktorer knyttet til risiko, relativ pris, vekst, lønnsomhet, størrelse/likviditet, sensitivitet til makroforhold og prishistorikk. Systematikken ligger i hvordan investorer i aksjemarkedet endrer preferanser for spesielle selskapskarakteristikker over tid basert på endringer i informasjonsbildet. Våre analyser har som formål å identifisere hvilke faktorer markedet liker, og vekte investeringsporteføljen mot selskaper som har de ønskede karakteristika. Hittil i år har vi ikke modellen lykkes godt nok med dette. Stor volatilitet på verdens børser og stadig endring i risikopreferanser blant investorer har gjort det vanskelig for vår modell å identifisere trender og systematikk i prisingen av aksjer. Raske markedsendringer og mangel på klare, vedvarende trender gjør det vanskelig for vår modell å identifisere vinneraksjer. Ved inngangen til året var porteføljen eksponert (relativ til referanseindeks) mot selskaper med lav pris i forhold til inntjening, kontantstrøm, salg og utbytte, men med noe høyere pris/bok enn gjennomsnittet for referanseindeksen. Porteføljeselskapene var generelt mer defensive med lavere volatilitet og beta, stabil inntjening og god gjeldsbetjeningsevne. Porteføljen ble derfor straffet hardt når optimistene plutselig kom på banen og sendte aksjemarkedene rett til værs de første månedene i år. I de tre første månedene i år tapte vi mer enn 4 % relativt til indeks. I takt med økt optimisme på verdens børser ble vår modell gradvis mer positiv til mindre, offensive selskaper. Men porteføljeprofilen endret seg ikke markant i løpet av disse månedene. Eksponeringen mot mindre selskaper med høyere beta og volatilitet, og noe mer syklisk inntjening 19

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-21 Avkastning

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Informasjon om BankID 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-19 Praktisk informasjon

Detaljer

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG STATUS 2009 AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24 Praktisk

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko 24-25

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Månedsrapport Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 28.02.2015 KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Historisk avkastning (%) Startdato 17.12.1996 KOMPONISTENES VEDER 016870201296 Etter

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF November 2015

Månedsrapport Holberg OMF November 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF November 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 100,97 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Fondssider: Fondsoversikt 3 Rentefond 4-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-19 Praktisk informasjon 20 Organisasjon

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Fondssider: Fondsoversikt 3 Rentefond 4-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-20 Styrets årsberetning 21 Praktisk informasjon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2017 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2017 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2017 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Fondssider: Fondsoversikt 3 Rentefond 4-11 Kombinasjonsfond 12 Aksjefond 13-19 Praktisk informasjon 20 Organisasjon

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Norge forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet ABN AMRO Lang Obligasjon forvaltes av ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer