Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning"

Transkript

1 Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

2 Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond Aksjefond Avkastning og risiko Praktisk informasjon 26 Organisasjon Skatteregler og investeringsbegrensinger 30 Forklaring av avkastnings- og risikomål 31 Styrets årsberetning Fondsoversikt: Rentefond Kombinasjonsfond Aksjefond Fondsregnskap: Rentefond Kombinasjonsfond 67 Aksjefond Noter Revisjonsberetning Fondsinformasjon 78 Ansvarsbegrensing Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angreperioden. 1

3 Kjære andelseier Oppgangen i markedet fra 2009 fortsatte inn i starten av Utover i 2010 ble markedet i Norge gradvis modent for en reaksjon, og utblåsningen i Mexicogulfen bidro til dette. Korreksjonen varte frem til midten av sommeren, og fra da av steg det norske markedet videre igjen. Vi fikk en sterk avslutning på året, og Oslo Børs Fondsindeks endte opp med en verdistigning på 18,3 % for året som helhet. Den norske fondsbransjen hadde et godt år også i 2010, og samlet nettotegning ble 41 milliarder kroner. En god verdistigning bidro likeledes til å bringe totalmarkedet opp med 20,0 % i forhold til forrige årsskifte. Dette tilsvarer en totalverdi på 498,8 milliarder kroner. Fondsmarkedet i Norge har aldri tidligere vært større enn det er i dag. Alfred Berg er en autonom enhet innenfor BNP Paribas Investment Partners, som er en av Europas tre største kapitalforvaltere med en samlet forvaltningskapital på om lag 539 milliarder Euro og nesten ansatte i mer enn 45 land. Alfred Berg er et av Nordens mest tradisjonsrike navn innen finansiell sektor, med røtter tilbake til Alfred Berg Kapitalforvaltning tilbyr innovativ egen lokal forvaltning av en rekke produkter med basis i det Norske/Nordiske rente, kreditt og aksjemarkeder som suppleres med spennende produkter fra vårt globale nettverk til våre norske kunder. Vi er 34 ansatte i Norge, og vi forestår investeringsrådgivning, aktiv forvaltning og taktisk aktivaallokering, i tillegg til forvaltning av norske/nordiske rente og aksje fond. Integrasjonen med BNP Paribas Investment Partnerts gjør at Alfred Berg i tillegg til de lokale produktene kan tilby en unik bredde av globale produkter til våre lokale kunder. Forvaltningsresultater Resultatene innen taktisk aktivaallokering var gode også i Allokeringsgruppen som ledes av Helge S. Arnesen, består av våre rente- og aksjeforvaltere. Alfred Berg Optimal Allokering hadde en avkastning i 2010 på 27,1 %, mot referanseindeksens 13,4 %. Norsk renteforvaltningen har generelt hatt et godt år. Så godt som alle fond er etter forvaltningskostnader foran sine indekser. De fondene som har hatt kreditteksponering har gjort det betydelig bedre enn sine referanseindekser, som er statsobligasjonsindekser. Renteforvaltningsteamet ble i løpet av året endret og ledes nå av Morten Steinsland. Morten Steinsland har mer enn 25 års erfaring fra forvaltning av norske og internasjonale renteporteføljer og støttes av Mette Rørvik Rutgerson. I renteteamet inngår også kreditt forvaltningsteamet som består av forvalter Arne Eidshagen og kredittanalytiker Lisbet Flugsrud. Norsk aksjeforvaltning har hatt et meget godt år relativt til markedet. Vi hadde hele seks av våre fond blant de ti beste norske fondene i 2010! Våre hovedprodukter Alfred Berg Gambak fikk en avkastning på hele 28,5 % mot indeksens 22,3 %. Alfred Berg Norge+ fikk en avkastning på 27,4 % og har i de siste fem årene hatt en årlig avkastning på 8,4 % mot indeksens 5,4 %. Alfred Berg Aktiv fikk i 2010 en avkastning på 27,0 %. Forvaltningsteamet rundt vår globale kvantitative aksjeforvaltning er i løpet av året endret. Forvalter er nå Stig Arild Syrdal med støtte fra Torry Torheim og skjer i samarbeid med BNPP IP s kvantitative forvaltningsteam i Boston. Avkastningen for året ble noe svakere enn indeks i 2010, og endte med en avkastning på 6,6 % mot referanseindeksens 12,5 %. På 5-årshistorikk ligger avkastningen nærmere referanseindeksen -1,4 % mot -0,7 % Produktspekter Det har ikke skjedd store endringer på produktsiden i Gjennom integrasjonen med BNP Paribas Investment Partnerts kan Alfred Berg i tillegg til de lokale produktene også tilby en unik bredde av globale produkter til våre lokale kunder. Eierstyring og selskapsledelse Alfred Berg støtter og har aktivt deltatt i utarbeidelsen av den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Anbefalingen finnes på I den sammenheng ønsker vi å delta på generalforsamlinger for å sikre at beslutninger på generalforsamlingene fattes i samsvar med anbefalingens prinsipper. Alfred Berg redegjør årlig for sin deltakelse og stemmegivning på generalforsamlinger. Alfred Berg deltar i investorsamarbeidet for å fremme en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping i norske, børsnoterte selskaper. Mer informasjon om arbeidet finnes på Forvaltningskapital Ved inngangen til 2010 forvaltet Alfred Berg Kapitalforvaltning samlet 41,5 milliarder kroner for norske kunder. Ved årsslutt var forvaltningskapitalen på 26,8 milliarder kroner. Fallet i forvaltningskapital skylles for det meste av avslutning av historiske utkontrakteringsavtaler om forvaltning og reduksjon i forvaltningen av globale kvantitative forvaltningsmandater. Fondene Alfred Berg Høyrente og Alfred Berg Gambak opplevde god tegning, spesielt mot slutten av året. Utsikter Risikoaversjonen i markedet forventes å fortsette å avta, og det forventes en moderat god vekst i De statsfinansielle ubalansene i en del modne økonomier er urovekkende, men det forventes en fortsatt forbedring i selskapenes resultater. Rentebildet er mer blandet. De viktigste Sentralbanker verden over gir fortsatt signaler om vedvarende lave renter, derimot gjør råvareinflasjonen at behovet for rentehevninger er til stede i større grad en før, og da spesielt i de fremvoksende økonomier. Vi takker for den tilliten vi er blitt vist fra våre kunder og ser frem til et fortsatt godt samarbeid. I løpet av året skjedde det en endring av forvaltningsteamet, slik at forvaltningsteamet på aksjer nå ledes av Leif Eriksrød. Leif Eriksrød har lang erfaring som aksjeforvalter, blant annet har han jobbet 12 år som investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene. Teamet forøvrig utgjøres av forvalter Petter Tusvik og aksjeanalytiker Stig Arild Syrdal. Vi tilbyr ut over dette etisk forvaltning i samarbeid med ideelle organisasjoner i Alfred Berg Humanfond. 2

4 Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning representerer den norske virksomheten innenfor Alfred Bergs felles nordiske organisering. Selskapet er eiet av BNP Paribas. BNP Paribas samlede kapitalforvaltningsvirksomhet omfatter 539 milliarder EUR, noe som medfører at enheten blir en Europas tre største kapitalforvaltere. Alfred Berg Kapitalforvaltning er en direkte videreføring av ABN AMRO Kapitalforvaltning, som tidligere het Alfred Berg Industrifinans. Alfred Berg ble etablert i 1863 og er Nordens eldste finansforetak med en tradisjonsrik historie. I Norge ble Alfred Berg Industrifinans etablert sommeren 2000 ved at Industrifinans Forvaltning, Alfred Berg Kapitalforvaltning og Oslo Fond Forvaltning besluttet å fusjonere. I 2003 ble Sparebank 1 Aktiv Forvaltning innlemmet i selskapet. Kapitalforvaltning i Alfred Berg Kapitalforvaltning Investorer velger i økende grad å søke profesjonell assistanse i forvaltningen av sine midler. Dette har blant annet sin bakgrunn i at finansmarkedene stadig blir mer komplekse, og at produkt- og tjenestetilbudet utvides meget raskt til å omfatte flere aktivaklasser samt nye og mer kompliserte produkter. Den nordiske organiseringen, med sterke rådgivnings- og forvaltningsmiljøer lokalt i Oslo, Stockholm, Helsingfors og København, gir maksimalt fokus og de beste forutsetninger for å ivareta våre lokale kunders behov. Videre har vi ubegrenset tilgang til BNP Paribas Investment Partners` mangfoldige produktspekter og kompetanse innenfor ulike relevante investeringsløsninger. BNP Paribas Investment Partners har virksomhet i 45 land og forvalter samlet over 539 milliarder EUR. Alfred Berg Kapitalforvaltning forvalter 26,8 milliarder kroner for norske kunder, hvorav 16,9 milliarder kroner er plassert i norske verdipapirfond. Blant våre kunder finnes en rekke større forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlige institusjoner, stiftelser, humanitære organisasjoner, privatpersoner samt andre kapitalforvaltere. Innenfor rammen av Alfred Berg Kapitalforvaltnings totale produkttilbud, kan vi tilby våre kunder forvaltning av aksjer og rentebærende verdipapirer i samtlige store kapitalmarkeder i verden. I tillegg til de norske verdipapirfondene tilbyr vi BNP Paribas Investment Partnersfond som er lokalisert i Luxemburg. Dette er verdipapirfond som investerer i ulike internasjonale markeder. Luxemburg-fondene har sin egen årsrapport, se Forvaltningen av de norske verdipapirfondene skjer i henhold til «Lov om verdipapirfond» av 12. juni 1981 nr. 52. Hvert fonds investeringspolitikk og rammebetingelser er nedfelt i fondets vedtekter, prospekt og faktaark. Hva kan Alfred Berg Kapitalforvaltning gjøre for deg? Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risikopreferanser. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å: Assistere våre kunder ved valg av riktig aktivasammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser. Tilby innovative og nyskapende investeringsløsninger for å optimalisere avkastning i forhold til ønsket risiko Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene til enhver tid gir. Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt delportefølje ved hjelp av kontinuerlige og dyptgående analyser av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en profesjonell daglig markedsovervåking. Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig rapportering og personlig oppfølging. Profesjonell og aktiv rådgivning Å overlate forvaltningen av finanskapitalen til en utenforstående rådgiver og kapitalforvalter er og blir en tillitssak. Våre kunder skal forvente at midlene blir tatt hånd om på en profesjonell måte gjennom objektiv rådgivning og effektiv forvaltning. Med Alfred Berg Kapitalforvaltning som rådgiver og forvalter, får kunden en samarbeidspartner som søker å bidra til at det oppnås god avkastning med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes behov. Den strategiske allokeringen skal sikre et kontrollert langsiktig risikonivå i porteføljen i tråd med kundens ønsker og preferanser. Videre forestås taktisk porteføljeallokering som har til hensikt å øke kundens avkastning på relativt kort sikt. Den oppnådde avkastningen henger naturlig sammen med den risiko som tas i porteføljen. Derfor ser vi det som en av våre viktigste oppgaver å rådgi kunden i valg av risikoprofil. Individuell kundebehandling For å kunne utføre våre oppgaver tilfredsstillende, må vi kjenne våre kunder godt. Gjennom samtaler om risikobæreevne og rammebetingelser, samt inngående analyser av kapitalmarkedet, er det mulig å komme frem til en porteføljesammensetning som oppfyller den enkelte kundes målsetting og preferanser. Den strategiske aktivaallokeringen fastlegger hvorledes midlene ideelt sett bør fordeles mellom de ulike aktivaklasser for at den langsiktige målsettingen for porteføljen skal kunne oppnås. Det vil være disse overordnede beslutninger om hvorledes midlene fordeles mellom pengemarkeds-, obligasjons-, aksje- og alternative investeringer som over tid har størst betydning for resultatet og den samlede risiko i porteføljen. Enhver finansiell investor har sine særskilte rammebetingelser for håndtering av sine finansielle ressurser. Derfor vil den ideelle strategiske porteføljeallokeringen ofte variere fra investor til investor. Som finansiell rådgiver legger vi stor vekt på at våre kunder foretar de strategiske valg som er best tilpasset den enkeltes rammebetingelser og mål. Innenfor en mer kortsiktig tidshorisont foretas taktisk aktivaallokering. For å utnytte kortsiktige svingninger i ulike markeder, kan det være fornuftig å foreta visse periodiske omplasseringer av porteføljen, for taktisk å utnytte markedsmuligheter. På denne måten kan man ta del i den forventede verdiendring i de enkelte markeder. For eksempel vil det være fornuftig å ta større eksponering i lange obligasjoner og aksjer ved et forventet rentefall, og motsatt større eksponering i pengemarkedet når man forventer høyere inflasjon og renteøkning. En slik taktisk justering av investeringsporteføljen må imidlertid foretas innenfor rammene av den langsiktige eller strategiske porteføljeallokeringen. Rapportering Fyldig og punktlig resultatrapportering og porteføljeevaluering målt mot realistiske forventninger er med på å skape trygghet og tillit. Alle våre kunder mottar månedsbrev og halvårsrapport og kan når som helst kontakte oss for råd og synspunkter. 3

5 Fondsoversikt Markedskommentar til det norske rentemarkedet 5 Pengemarkedsfond: Alfred Berg Likviditet 6 Alfred Berg Pengemarked Obligasjonsfond: Alfred Berg Kort Obligasjon 7 Alfred Berg Kort Stat Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Stat Alfred Berg Obligasjon 9 Alfred Berg Obligasjon 3-5 Alfred Berg Lang Obligasjon 10 Alfred Berg Høyrente Markedskommentar til det internasjonale rentemarkedet 11 Internasjonale obligasjonfond: Alfred Berg OECD + 12 Alfred Berg OECD Taktisk aktivaallokering 13 Kombinasjonsfond: Alfred Berg Kombi 14 Alfred Berg Optimal Allokering Markedskommentar til det norske aksjemarkedet 15 Norske aksjefond: Alfred Berg Norge 16 Alfred Berg Norge + Alfred Berg Aktiv 17 Alfred Berg Aktiv II Alfred Berg Gambak 18 Alfred Berg Indeks Etiske aksjefond: Alfred Berg Norge Etisk 19 Alfred Berg Humanfond Markedskommentar til det internasjonale aksjemarkedet Markedskommentar til det nordiske aksjemarkedet 22 Internasjonale aksjefond: Alfred Berg Global Quant 23 Nordiske aksjefond: Alfred Berg Nordic Best Selection 4

6 Markedskommentar til det norske rentemarkedet Norge ble i likhet med resten av den industrialiserte verden rammet av den økonomiske nedgangen i 2008 og I siste del av 2009 fikk vi et positivt oppsving i økonomien i Norge. Dette har fortsatt gjennom 2010 selv om første halvår var preget av noe lavere aktivitet. Veksten i 2009 ble -1,4 % både for den totale BNP-veksten og veksten i fastlands-norge. For 2010 venter Norges Bank en total BNP-vekst på 0,75 % og en vekst for fastlandsøkonomien på 1,75 %. Dette er en lav vekst sammenlignet med de andre skandinaviske landene, men her var tilbakeslaget i 2008 og 2009 også langt sterkere. For 2011 venter Norges Bank en vekst på henholdsvis 2,0 % og 3,0 % for den totale BNP-veksten og veksten i fastlandsøkonomien. Som nevnt tidligere, ventes det at Norges Bank vil sette opp renten med 0,75 prosentpoeng i løpet av inneværende år.vi tror at pengemarkedsrenten vil følge rentesettingen fra sentralbanken, og at vi derfor kun vil få en oppgang de neste 12 månedene. Når det gjelder lange norske renter venter vi at disse vil følge internasjonale renter oppover, men usikkerheten her er stor. Norges Bank har holdt styringsrenten lav gjennom hele Ved inngangen til året lå renten på 1,75 %, mens den ble satt opp til 2,0 % i mai. Begrunnelsen for å sette renten opp, var blant annet at stigende boligpriser og husholdningenes kredittvekst kunne føre til fremtidige ubalanser. Etter det har imidlertid Norges Bank senket rentebanen to ganger på bakgrunn av blant annet svakere norsk vekst, svakere vekstutsikter i Europa og lave internasjonale renter. Boligprisene har imidlertid steget betydelig gjennom året og markedet venter en renteøkning på 0,25 prosentpoeng før sommeren og ytterligere to økninger i løpet av høsten Den samlede inflasjonen steg fra 2,0 % ved utgangen av fjoråret til 3,3 % i april på grunn av høye strømpriser. Den falt deretter til 1,9 % i november, før den spratt opp til 2,8 % i desember, igjen trukket opp av strømprisene. Kjerneinflasjonen (inflasjon uten energi og avgifter) har stort sett falt gjennom hele året, fra 2,4 % ved utgangen av 2009 til 1,0 % i desember. En sterk krone og dermed lav importert inflasjon førte til nedgangen i kjerneinflasjonen. Norges Bank venter lavere inflasjon i 2011 på 1,25 % for både den samlede inflasjonen og for kjerneinflasjonen. Vi så altså en svakere utvikling i veksten i første halvår 2010, mens den tok seg opp i andre halvår. Statistisk Sentralbyrå (SSB) sa i Konjunkturtendensene i november, at norsk økonomi fortsatt er i en lavkonjunktur, men at konjunkturbunnen er passert. Spesielle forhold trakk ned det private forbruket i første halvår, men forbruket bidrar nå til å trekke veksten opp. Forbruket fremover ventes også å bli høyt blant annet på bakgrunn av lave renter og bedret boligmarked. SSB forventet en boligprisvekst i 2010 på 8,6 %. SSB venter at vi vil få en økning i sysselsetting, men også en økning i arbeidstyrken, og at ledigheten derfor vil kunne øke noe til i I oktober lå ledigheten målt ved SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU) på 3,6 %. Målt ved NAV lå ledigheten i november på 2,7 %. Den norske PMI-indeksen har steg til 56,0 i november. Dette er den høyeste målingen for denne indeksen på nesten to år, og den indikerer en positiv utvikling i industriproduksjonen. Korte norske renter steg gjennom andre halvår 2009, og fortsatte opp gjennom første halvår I andre halvår har rentene falt noe tilbake i takt med at Norges Bank har nedjustert rentebanen. 3-måneders NIBOR-renten lå ved utgangen av året på 2,6 %, hvilket var om lag 0,4 prosentpoeng høyere enn ved utgangen av De lange rentene falt det meste av første halvåret Fallet var størst i forbindelse med Hellas-krisen, på linje med utviklingen i lange renter internasjonalt. Gjennom andre halvår har lange renter kommet opp både internasjonalt og i Norge, men lange norske renter har steget mer. 10 års statsrenter ligger ved utgangen av 2010 på 3,7 %, hvilket er en nedgang på om lag 0,4 prosentpoeng fra inngangen til året. Kilde: Tall hentet fra Norges Bank, DnB Nor, Statistisk Sentralbyrå. 5

7 Alfred Berg Likviditet Investeringspolitikk Alfred Berg Likviditet investerer kun i korte obligasjoner og sertifikater utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap. Fondet har en lav kredittrisiko og gir 20 % vekting ved beregning av pensjonskassers egenkapital-krav. Alfred Berg Likviditet har en gjennomsnittlig løpetid på 0-6 måneder, avhengig av renteutviklingen og avkastningskurven. Fondet investerer i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 mnd. Fondet er et UCITS fond. Fondet følger VFFs krav for å klassifiseres som pengemarkedsfond med lav kredittrisiko. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 3,5 mrd. Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,5 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,8 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,10 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning i % 4,03 3,48 Meravkastning i % 0,55 - Annualisert standardavvik i % 0,52 0,48 Relativ volatilitet i % 0,44 - Information Ratio 1,25 - Sharpe Ratio - - Diversifiseringsgrad i % - - Fondets ti største poster i % SBN BANK 09/12 FRN 3,32 BN Kreditt 08/11 FRN 3,25 Norsk Stat 0% 15/06/2011 3,08 Storebrand Bank 09/12 FRN 3,02 Spb Sør 5.5% 08/11 3,00 Spb Midt-Norge 08/11 FRN 2,91 Spb Pluss 7.15% 08/11 2,85 Norsk Stat 0% 21/09/2011 2,78 Spb Hedmark 05/11 FRN 2,56 Bank 1 Oslo 08/11 FRN 1,94 Komplett porteføljeoversikt side 34 Avkastning Fond % Indeks % siste 3 måneder 0,74 0,59 siste 6 måneder 1,55 1,18 siste 12 måneder 2,71 2,26 siste 48 måneder 18,70 15, ,15 2, ,29 5, ,40 4, ,66 2,76 Siden oppstart ,71 112,37 Ann.avkastning siden oppstart 4,66 4,59 hittil i år 2,71 2, Fond Ref. indeks Alfred Berg likv iditet Periode: Alfred Berg Pengemarked Investeringspolitikk Alfred Berg Pengemarked investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid til forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning høyere enn høyrentekonto i bank. Avkastningen i fondet gjenspeiler utviklingen i pengemarkedet. Historisk sett har pengemarkedsrenten ligget over innskuddsrenten i bank. Alfred Berg Pengemarked investerer i verdipapir, som er garantert av stat, kommune, bank eller forsikringsselskap, men også industri og større børsnoterte selskaper. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Fondet kan investere inntil 15 % i ansvarlige lån. Fondet har lav renterisiko. Gjennomsnittlig løpetid i fondet er til enhver tid 0-12 måneder. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 6 mnd. Fondet er et UCITS fond. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 2,6 mrd. Sist utbetalt avk. pr andel NOK 3,4 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning i % 4,16 3,66 Meravkastning i % 0,50 - Annualisert standardavvik i % 0,85 0,69 Relativ volatilitet i % 1,13 - Information Ratio 0,45 - Sharpe Ratio 0,77 - Diversifiseringsgrad i % 3,37 - Fondets ti største poster i % Statkraft 04/11 FRN 2,30 Norsk Stat 0% 15/06/2011 2,12 Norwegian Property 07/12 FRN 2,11 General Electric Cap 06/12 FRN 2,00 BKK 3.19% 16/08/11 1,97 Storebrand 05/11 FRN 1,89 Lyse Energi 2.93% 15/11/11 1,87 Storebrand Bank 07/17 FRN A 1,80 Telenor ASA 06/11 FRN 1,61 BN Bank 2.95% 04/03/2011 1,59 Komplett porteføljeoversikt side 36 Avkastning Fond % Indeks % siste 3 måneder 0,82 0,59 siste 6 måneder 1,63 1,18 siste 12 måneder 2,95 2,32 siste 48 måneder 19,37 16, ,54 2, ,43 6, ,24 4, ,71 2,70 Siden oppstart ,19 167,16 Ann. avkastning siden oppstart 5,44 5,24 hittil i år 2,95 2, Fond Ref. indeks Alfred Berg Pengemarked Periode:

8 Alfred Berg Kort Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Kort Obligasjon retter seg mot investorer som ønsker en noe høyere avkastning enn det pengemarkedsinstrumenter kan tilby, men som samtidig ønsker en lav risikoprofil både med hensyn til løpetid og kredittrisiko. Alfred Berg Kort Obligasjon investerer i obligasjoner og sertifikater. Fondet vekter 20 % ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Fondet kan kun plassere midler i sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, bank, forsikringsselskaper og kredittforetak. Alfred Berg Kort Obligasjon har en lav renterisiko. Den gjennomsnittlige durasjonsintervallet i fondet skal til enhver tid ligge mellom 3 måneder og 2 år, avhengig av forventet utvikling i rentene og avkastningskurven i Norge. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 1 år. Fondet er et UCITS fond. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 766 mill. Sist utbetalt avk. pr andel NOK 4,1 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIN no Årlige risikotall Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning i % 4,17 3,70 Meravkastning i % 0,47 - Annualisert standardavvik i % 1,14 1,02 Relativ volatilitet i % 0,96 - Information Ratio 0,49 - Sharpe Ratio 0,58 - Diversifiseringsgrad i % 22,11 - Fondets ti største poster i % Sparebanken Sør 10/15 FRN 5,88 DnB NOR Boligkreditt 09/16 FRN COVD 5,46 DNB 7.15% 01/11 4,97 BN Kreditt 4.45% 06/11 4,89 Norsk Stat 0% 15/06/2011 4,36 Skandinaviska Enskilda 09/14 5.8% 4,18 Swedbank 09/14 FRN 2,8 DnB NOR FRN 10/16 COVD 2,77 Spb. Sogn & Fj. 3.80% 06/11 2,74 Spb Midt-Norge 5.55% 08/11 2,55 Komplett porteføljeoversikt side 38 Avkastning Fond % Indeks % siste 3 måneder 0,73 0,55 siste 6 måneder 1,49 1,10 siste 12 måneder 2,65 2,32 siste 48 måneder 19,93 17, ,39 2, ,77 7, ,85 4, ,28 2,43 Siden oppstart ,65 80,36 Ann. avkastning siden oppstart 4,74 4,63 hittil i år 2,65 2, Fond Ref. indeks Alf red B erg K ort obligas jon Periode: Alfred Berg Kort Stat Investeringspolitikk Alfred Berg Kort Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stat eller statsgaranterte verdipapirer og i verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innenfor OECD-området. Referanseindeks for Alfred Berg Kort Stat er Oslo Børs Stats-obligasjonsindeks 1 år og durasjonsintervallet er mellom 0 og 2 år avhengig av renteforventning. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 927 mill. Sist utbetalt avk. pr andel NOK 33,3 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,55 % BIS vekt 0 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning i % 3,30 3,70 Meravkastning i % -0,40 - Annualisert standardavvik i % 0,85 1,02 Relativ volatilitet i % 0,39 - Information Ratio -1,03 - Sharpe Ratio -0,21 - Diversifiseringsgrad i % 70,43 - Fondets største poster i % Norsk Stat 0% 15/06/ ,44 Norsk Stat 0% 21/09/ ,34 KFW 5.25% 07/11 9,71 Norsk Stat 6,50% 02/13 4,69 Finnvera 4.90% 07/11 4,48 Inst. de Credito Ofical 08/ % 1,63 Øresund forbindelsen 05/13 1,62 Finnvera FRN 09/14 1,58 Venantius 6.75% 01/11 0,98 Øresund forbindelsen 04/12 STEP 0,11 Komplett porteføljeoversikt side 39 Avkastning Fond % Indeks % siste 3 måneder 0,52 0,55 siste 6 måneder 1,04 1,10 siste 12 måneder 2,00 2,32 siste 48 måneder 15,25 17, ,87 2, ,80 7, ,84 4, ,07 2,43 Siden oppstart ,58 216,92 Ann. avkastning siden oppstart 5,75 5,80 hittil i år 2,00 2, Fond Ref. indeks Alf red B erg K ort S tat Periode:

9 Alfred Berg Obligasjon 1-3 Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner samt av finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet vil være mellom 1 og 3 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er 50% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1år, 50% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år. Fondet er et UCITS fond. Fondet vekter 20 % ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,1 mrd. Sist utbetalt avk. pr andel NOK 53,9 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,50 % BIS vekt 20 % Risikoprofil lav ISIn no Årlige risikotall Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning i % 4,36 4,05 Meravkastning i % 0,31 - Annualisert standardavvik i % 1,85 1,65 Relativ volatilitet i % 1,38 - Information Ratio 0,22 - Sharpe Ratio 0,46 - Diversifiseringsgrad i % 43,64 - Fondets ti største poster i % DnB NOR Boligkreditt 09/16 FRN COVD 3,66 Storebrand Bank 6.79% 08/12 3,33 Nordea Eiendomskreditt 10/18 FRN COVD 3 BN Kreditt 6.8% 02/12 2,99 Skandinaviska Enskilda 09/14 5.8% 2,8 Sparebanken Telemark 4.25% 10/13 2,64 DnB Nor 03/ % 2,49 Spb Møre 6.70% 08/11 2,05 Spb Vestfold 6.25% 08/11 1,96 Spb Vest 10/ % 1,94 Komplett porteføljeoversikt side 40 Avkastning Fond % Indeks % siste 3 måneder 0,71 0,23 siste 6 måneder 1,60 0,74 siste 12 måneder 3,56 3,39 siste 48 måneder 22,05 19, ,04 2, ,76 8, ,17 4, ,40 1,67 Siden oppstart ,39 123,18 Ann. avkastning siden oppstart 5,34 5,27 hittil i år 3,56 3, Fond Ref. indeks Alfred Berg obligasjon 1-3 Periode: Alfred Berg Stat Investeringspolitikk Alfred Berg Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stats- og statsgaranterte verdipapirer, samt verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innenfor OECD-området. Referanse-indeks for Alfred Berg Stat er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år og durasjonsintervallet er mellom 2 og 4 år avhengig av renteforventning. Fondet kan investere i derivater. Fondets største poster i % Norsk Stat 5% 04/15 34,12 KFW Bankengruppe 07/13 5.0% 20,53 Norsk Stat 4.25% 04/15 12,38 Finnvera 4.90% 07/13 12,15 Venantius 6.75% 01/11 12,14 Storebælteforbindelsen 4.6% 04/16 4,00 Finnish Gvt 4.75% 07/12 1,87 Fondsfakta Forvaltningskapital nok 26 mill. Sist utbetalt avk. pr andel NOK 51,2 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil lav ISIn no Årlige risikotall Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning i % 4,11 4,38 Meravkastning i % -0,27 - Annualisert standardavvik i % 2,34 2,47 Relativ volatilitet i % 0,87 - Information Ratio -0,31 - Sharpe Ratio 0,26 - Diversifiseringsgrad i % 86,43 - Komplett porteføljeoversikt side 39 Avkastning Fond % Indeks % siste 3 måneder 0,05-0,08 siste 6 måneder 0,69 0,39 siste 12 måneder 4,35 4,45 siste 48 måneder 21,18 22, ,35 3, ,88 9, ,26 3, ,91 0,91 Siden oppstart ,59 304,38 Ann. avkastning siden oppstart 6,41 7,07 hittil i år 4,35 4, Fond Ref. indeks Alfred Berg S tat Periode: * Differenisert forvaltningsgodgjørelse 8

10 Alfred Berg Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Obligasjon er et mellomlangt norsk obligasjonsfond. Fondet investerer i verdipapirer utstedt av stat, kommuner, industriselskap, bank, forsikring og kredittforetak i norske markedet. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet har anledning til å investere i ansvarlige lån, dog maksimum 20 % av porteføljens totalverdi. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 år. Fondet er et UCITS fond. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 663 mill. Sist utbetalt avk. pr andel NOK 7,0 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning i % 4,47 4,38 Meravkastning i % 0,09 - Annualisert standardavvik i % 2,02 2,47 Relativ volatilitet i % 2,18 - Information Ratio 0,04 - Sharpe Ratio 0,47 - Diversifiseringsgrad i % 27,23 - Fondets ti største poster i % Statkraft 06/16 FRN 2,48 BKK 09/ % 2,18 Agder Energi 6.4% 03/13 1,81 BN BANK ASA FRN 10/99 Perp. Call 1,40 BN Kreditt 5% 10/15 1,30 Sparebank 1 Gruppen 4.51% 10/14 1,28 DnB NOR Boligkreditt AS 5.0% 10/22 COV 1,27 Entra Eiendom 4.10% 05/12 1,27 Nordea Eiendomskreditt AS 4.25% 10/21 1,18 Lyse Energi 10/ % 1,11 Komplett porteføljeoversikt side 41 Avkastning Fond % Indeks % siste 3 måneder 0,61-0,08 siste 6 måneder 1,82 0,39 siste 12 måneder 5,74 4,45 siste 48 måneder 23,55 22, ,94 3, ,26 9, ,87 3, ,70 0,91 Siden oppstart ,19 295,68 Ann. avkastning siden oppstart 6,97 7,02 hittil i år 5,74 4, Fond Ref. indeks Alfred Berg obligasjon Periode: Alfred Berg Obligasjon 3-5 Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner samt finansinstitusjoner. Durasjonintervallet i fondet vil være mellom 3 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er 50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3år, 50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år. Fondet er et UCITS fond. Fondet vekter 20 % ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,5 mrd. Sist utbetalt avk. pr andel NOK 64,6 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Moderat ISIN no Årlige risikotall Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning i % 4,65 4,49 Meravkastning i % 0,16 - Annualisert standardavvik i % 3,16 3,03 Relativ volatilitet i % 2,46 - Information Ratio 0,07 - Sharpe Ratio 0,36 - Diversifiseringsgrad i % 45,67 - Fondets ti største poster i % Oslo Kommune 4.65% 09/16 2,18 Spb Nord-Norge 5.0% 10/17 2 Spb Midt-Norge 4.70% 06/16 1,63 Danske Bank 5,54% 09/16 1,56 Spb Møre 5.40% 04/14 1,46 Nordea Eiendomskreditt AS 4.25% 10/21 1,44 Storebrand Bank ASA 6.5% 08/15 1,25 BN BANK ASA 09/14 FRN 1,19 Swedbank 09/ % 1,13 DnB NOR Boligkreditt AS 5.0% 10/22 COV 1,1 Komplett porteføljeoversikt side 43 Avkastning Fond % Indeks % siste 3 måneder 0,18-0,67 siste 6 måneder 1,46-0,09 siste 12 måneder 5,34 5,48 siste 48 måneder 25,37 24, ,59 3, ,96 10, ,47 3, ,13 0,43 Siden oppstart ,03 185,54 Ann. avkastning siden oppstart 6,25 6,17 hittil i år 5,34 5, Fond Ref. indeks Alfred Berg obligasjon 3-5 Periode:

11 Alfred Berg Lang Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Lang Obligasjon investerer i verdipapirer utstedt av stat, fylker, kommuner, bank, forsikringsselskaper og utvalgte industriselskaper og kredittforetak, samt i verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innefor OECD- området. Fondet har durasjonsintervall som skal ligge mellom 4 og 6 år avhengig av avkastningskurven og den forventede renteutviklingen. Alfred Berg Lang Obligasjon er egnet for den langsiktige investor. Typiske investorer er pensjonskasser, legater og stiftelser, men også bedrifter og formuende privatpersoner som vil dra nytte av et eventuelt høyere løpende rentenivå på lange renter og/eller et forventet fall i lange renter. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år. Fondet er et UCITS fond. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 156 mill. Sist utbetalt avk. pr andel NOK 6,9 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIn no Fondets ti største poster i % Nordea Eiendomskreditt AS 4.25% 10/21 2,82 BKK 09/ % 2,61 Orkla ASA 09/ % 2,34 Agder Energi 6.4% 03/13 2,31 Oslo Kommune 4.62% 09/16 2,23 Spb Møre 5.5% 07/17 2,23 Telenor 4.95% 06/13 2,19 Karmøy Kommune 4.36% 06/16 2,12 Spb Vest 4.75% 10/17 2,12 Nordea Eiendomskreditt 10/18 FRN COVD 2,07 Komplett porteføljeoversikt side 45 Avkastning Fond % Indeks % siste 3 måneder -0,04-1,25 siste 6 måneder 1,29-0,56 siste 12 måneder 6,42 6,50 siste 48 måneder 25,77 25, ,05 2, ,38 10, ,86 3, ,70-0,05 Siden oppstart ,56 200,22 Ann. avkastning siden oppstart 6,19 6,51 hittil i år 6,42 6, Fond Ref. indeks Årlige risikotall Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning i % 4,55 4,59 Meravkastning i % -0,04 - Annualisert standardavvik i % 3,57 3,70 Relativ volatilitet i % 2,82 - Information Ratio -0,02 - Sharpe Ratio 0,29 - Diversifiseringsgrad i % 48, Alfred Berg lang obligasjon Periode: Alfred Berg Høyrente Investeringspolitikk Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen hos utstederen og i forhold til ulike makroøkonomiske størrelser. Forvalterteamet vurderer selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/ kredittmarginer, sikkerheter og klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og evt. valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta. Alfred Berg Høyrente har høy kredittrisiko, men søker en god balanse mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje. Fondet er et UCITS fond. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,2 mrd. Sist utbetalt avk. pr andel NOK 10,1 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 1,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,45 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning i % 7,90 3,08 Meravkastning i % 4,83 - Annualisert standardavvik i % 11,39 0,57 Relativ volatilitet i % 11,76 - Information Ratio 0,41 - Sharpe Ratio 0,39 - Diversifiseringsgrad i % 3,81 - Fondets ti største poster i % Sparebanken Vest FRN 07/17 0,33 Kommunal Landspensjonskasse 5.25% 06/1 3,38 Storebrand Livsforsikring 08/49 Fix/FR 3,09 SpareBank 1 SR-Bank 9.35% 09/99 0,85 Nordea Bank Plc Perp/Call 6.25% 02/99 0,81 BN Bank 08/18 FRN A 0,77 Spb 1 Livsforsikring 06/16 FRN A 0,77 Hjelmeland Spb 09/ % 0,64 Spb Midt-Norge 6.512% 03/99 Perp USD 0,57 Storebrand Livsforsikring 09/99 Fix/FR 0,52 Komplett porteføljeoversikt side 46 Avkastning Fond % Indeks % siste 3 måneder 2,21 0,59 siste 6 måneder 6,29 1,18 siste 12 måneder 12,62 2,26 siste 48 måneder ,27 2, Siden oppstart ,75 7,80 Ann. avkastning siden oppstart 7,90 3,08 hittil i år 12,62 2, Fond Ref. indeks 80 jun 2009 jun 2010 jun 2011 Alf red B erg h øy rente Periode: * Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 0,45 % pro anno. Forvaltningsselskapet belaster i tillegg fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse beregnet ut fra forvalterens resultater. Ved en prosentvis større verdiendring enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne 20 % godtgjørelse av verdiendringen utover fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke overstige 0,85 %. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks, trekkes 20 % av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,05 %. 10

12 Markedskommentar til det internasjonale rentemarkedet Etter to ekstraordinære år,ble 2010 et mer normalisert år i verdensøkonomien. Vi fikk en sterk gjeninnhenting i andre halvår 2009 som støttet av økonomiske stimulanser fortsatte i 2010, men i et roligere tempo. Gjeldsproblematikken i en del av de europeiske landene har vært i fokus i Uroen har gitt frykt for lavere økonomisk vekst og et sammenbrudd av euro-samarbeidet. Situasjonen har skapt mye turbulens i finansmarkedene og er ennå ikke avklart. Etter en negativ verdensvekst i 2009 på -0,6 %, ventes veksten i 2010 i henhold til det internasjonale pengefondet (IMF) å komme på 5,0 %*. Det er fremdeles fremvoksende økonomier, og da særdeles Kina og India, som trekker veksten opp, mens Europa trekker ned. Japan som hadde den svakeste veksten av de industrialiserte landene i 2009, hadde tilsvarende den sterkeste veksten i IMF venter at veksten vil avta noe fremover, og at den vil komme på om lag 4,5 % i 2011 og Oljeprisen steg fra 73 dollar fatet ved utgangen av 2009 til 88 dollar fatet i begynnelsen av mai 2010, men falt ned igjen i forbindelse med uroen rundt Hellas og de andre gjeldstyngede landene. I andre halvår av 2010 har vi imidlertid igjen sett en oppgang og oljeprisen lå ved utgangen av året på 94 dollar fatet. Gjeninnhentingen i USA har gått fortere enn ventet. BNP-veksten i 2009 kom på 2,6 %, mens veksten i 2010 ventes å komme på 2,8 %* i henhold til IMF. Ved inngangen til året var det forventet en vekst på 1,5 %. Året startet sterkt med en vekst i 1. kvartal på 3,7 %. Deretter fikk vi en litt svakere utvikling de neste kvartalene, før aktiviteten tok seg opp igjen mot slutten av året. For 2011 forventes det en vekst på 3,0 %. Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (FED), har holdt signalrenten uendret på 0,0-0,25 % gjennom hele Banken uttalte ved siste rentemøte at gjeninnhentingen fortsetter, men at den ikke har vært sterk nok til å få ned arbeidsledigheten. Det private forbruket har begynt å ta seg opp, men det holdes fremdeles igjen av den høye arbeidsledigheten, lav inntektsvekst, lave boligverdier og vanskelig tilgang på kreditt. FED er ikke bekymret for inflasjonen og gjentar at signalrenten vil bli holdt på usedvanlige lave nivåer for en utvidet periode. FEDs regionale rapport, Beige Book, rapporterer om positiv utvikling i sin november-rapport. Den viktige konjunkturindeksen ISM (Innkjøpssjefenes indeks) steg gjennom de første månedene av 2010, men falt betydelig gjennom sommeren. Sammen med svakere makrotall globalt og gjeldskrisen i Europa, bidro dette til å skape frykt for en såkalt double dip resesjon. Etter sommeren har indeksen kommet noe opp igjen, men stiger sakte. Den samme utviklingen har vi sett i industriproduksjonen. Frykten for en double dip er ikke lenger stor, men veksten er svakere enn det vi har sett etter tidligere resesjoner. Veksten har som nevnt ikke vært sterk nok til å bringe ned arbeidsledigheten. Ledigheten falt fra 10,0 % ved utgangen av 2009 ned til 9,5 % i juni 2010, men steg opp igjen frem til november. Desember-ledigheten falt til 9,4 %, men sysselsettingen falt og nedgangen i ledigheten skyldtes nedgang i arbeidsstyrken. Den høye arbeidsledigheten bidrar som nevnt til å holde igjen det private forbruket. Det samme gjør et svakt boligmarked, selv om vi trolig har sett bunnen nå. Japan ble hardt rammet av den økonomiske finanskrisen, og BNPveksten i 2009 kom på -5,2 %. Gjeninnhentingen var tilsvarende sterk spesielt i første halvår av 2010, og veksten for hele året ventes å bli 4,3 %*. Dette er som nevnt den sterkeste veksten blant de industrielle landene i Vi har imidlertid sett et skifte fra første til andre halvår. Eksporten har falt og de finanspolitiske tiltakene er avviklet. For å stimulere økonomien, har også Japan i løpet av høsten gjennomført kvantitative lettelser. Veksten i 2011 ventes å komme på 1,7 %. Kina har de siste årene hatt en svært sterk vekst. Myndigheten har gjennom 2010 forsøkt å dempe veksten gjennom høyere rente og økte reservekrav til bankene for å begrense kredittgivingen. Veksten i 2010 ventes å komme på 10,3 %* opp fra 9,2 % i Eurosonen ble også hardt rammet av det økonomiske tilbakeslaget. Veksten kom i 2009 på -4,1 %. Vi har sett positiv vekst gjennom 2010, og veksten for hele året ventes å komme på 1,8 %*. Den europeiske sentralbanken (ECB), har holdt signalrenten uendret på 1,0 % siden mai Inflasjonen holder seg lavt og det er ikke ventet at det vil komme noen renteheving før et stykke ut i 2011 eller i Mange land i regionen sliter imidlertid med stor offentlig gjeld. Hellas og Irland har fått økonomisk hjelp fra den europeiske unionen og IMF, og flere andre land står i faresonen for å måtte få hjelp. Dette gjelder først og fremst Portugal, Spania og Italia. Gjeldsproblematikken gir frykt for en redusert vekst, og i verste fall for at hele euro-samarbeidet kan ryke. Konjunkturbarometrene indikerer ikke ytterligere fall i aktiviteten, men det er først og fremst Tyskland som trekker veksten oppover. Arbeidsledighetene er høy, på 10,0 %, men her er det store regionale forskjeller. Den globale veksten har tatt seg opp raskere enn det som var ventet. Vi er allikevel inne i en periode med langt lavere vekst enn det vi har sett de siste årene. Lavere aktivitet og lav inflasjon gjør at sentralbankenes signalrenter vil holdes lave lenge. Vi er moderat positive til de globale vekstutsiktene inn i Vi tror Kina og andre fremvoksende økonomier vil fortsette å utvikle seg sterkt. For USA ser vi fortsatt bedring, mens Europa er den store usikkerheten. På sikt tror vi utsikter til en bedret realøkonomi vil trekke også lange renter oppover selv om veksten ventes å bli svak. Usikkerheten er imidlertid stor. Lange amerikanske renter steg fra 3,9 % ved utgangen av 2009 opp til 4,0 % i begynnelsen av april. Deretter falt renten ned til 2,8 % ved utgangen av august på svake makrotall og uroen i Europa. Etter det har vi fått en oppgang, og 10-års renten lå ved utgangen av året på 3,4 %, hvilket er 0,5 prosentpoeng lavere enn ved inngangen av året. Oppgangen har kommet på tross av at FED har gjennomført en runde nummer to med kvantitative lettelser for å holde renten nede. 3-måneders pengemarkedsrenten steg noe før sommeren, men falt tilbake og lå ved utgangen av året på 0,3 %, nærmest uendret fra begynnelsen av året. * 2010 tall var ikke publisert da denne kommentaren ble skrevet. Kilde: Tall hentet fra Norges Bank, DnB Nor, IMF, OECD. 11

13 Alfred Berg OECD + Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECD-området. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futureskontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney Global GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondet kan investere i derivater. Fondets største poster i % KFW 5% 08/15 21,66 Norsk Stat 0% 15/06/ ,82 Denmark Kingdom 03/ % 11,96 US Treasury 1.375% 09/12 11,78 Finnvera 4.90% 07/13 10,57 Storebælteforbindelsen 4.6% 04/16 10,44 Øresund forbindelsen 05/13 10,42 Fondsfakta Forvaltningskapital nok 50 mill. Sist utbetalt avk. pr andel Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,10 % Omløpshastighet 0,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning i % 3,63 4,91 Meravkastning i % -1,28 - Annualisert standardavvik i % 1,08 1,59 Relativ volatilitet i % 0,98 - Information Ratio -1,31 - Sharpe Ratio 0,13 - Diversifiseringsgrad i % 53,78 - Komplett porteføljeoversikt side 47 Avkastning Fond % Indeks % siste 3 måneder 0,33-0,05 siste 6 måneder 1,36 1,20 siste 12 måneder 2,92 3,72 siste 48 måneder 17,80 24, ,69 3, ,29 9, ,85 5, ,46 1,82 Siden oppstart ,04 134,35 Ann. avkastning siden oppstart 5,06 5,23 hittil i år 2,92 3, Fond Ref. indeks Alfred Berg oe C d + Periode: *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Alfred Berg OECD Investeringspolitikk Fondet er et fond i ett fond hvor 100 % av fondets midler er investert i verdipapirandeler i Alfred Berg OECD +. Underfondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECDområdet. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futureskontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney Global GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 2 mill. Sist utbetalt avk. pr andel Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,5 % Omløpshastighet 0,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,75 BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIn no Fondets største poster i % KFW 5% 08/15 21,66 Norsk Stat 0% 15/06/ ,82 Denmark Kingdom 03/ % 11,96 US Treasury 1.375% 09/12 11,78 Finnvera 4.90% 07/13 10,57 Storebælteforbindelsen 4.6% 04/16 10,44 Øresund forbindelsen 05/13 10,42 Komplett porteføljeoversikt side 47 Avkastning Fond % Indeks % siste 3 måneder 0,15-0,05 siste 6 måneder 1,01 1,20 siste 12 måneder 2,14 3,72 siste 48 måneder 15,39 24, ,10 3, ,95 9, ,42 5, ,08 1,82 Siden oppstart ,64 27,11 Ann. avkastning siden oppstart 3,18 5,00 hittil i år 2,14 3,72 Årlige risikotall Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning i % 3,18 5,00 Meravkastning i % -1,82 - Annualisert standardavvik i % 1,08 1,59 Relativ volatilitet i % 0,98 - Information Ratio -1,85 - Sharpe Ratio -0,28 - Diversifiseringsgrad i % 53, Fond Ref. indeks Alfred Berg oe C d Periode:

14 Kommentar til Taktisk AktivaAllokering Taktisk aktiva-allokering (TAA) er en anbefaling om en relativ overvekt/undervekt av de aktivaklasser som inngår i kundens strategiske portefølje. Alfred Berg har en aktiva-allokeringsgruppe som består av forvaltere fra både aksje- og rentesiden. Formålet med gruppens arbeid er å gi anbefalinger om taktisk overvekt/undervekt gitt kundens frihetsgrader i forhold til strategisk nøytralposisjon, for å oppnå en meravkastning utover den strategiske porteføljens referanseindeks. Vi mener at det ved en løpende taktisk tilpasning av en strategisk valgt allokering er mulig å gi en meravkastning som er signifikant. Makro: Etter to ekstraordinære år, ble 2010 et mer normalisert år i verdensøkonomien. Vi fikk en sterk gjeninnhenting i andre halvår 2009 som støttet av økonomiske stimulanser fortsatte i 2010, men i et roligere tempo. Gjeldsproblematikken i en del av de europeiske landene har vært i fokus i Uroen har gitt frykt for lavere økonomisk vekst og et sammenbrudd av euro-samarbeidet. Situasjonen har skapt mye turbulens i finansmarkedene og er ennå ikke avklart. Etter en negativ verdensvekst i 2009 på -0,6 %, ventes veksten i 2010 i henhold til det internasjonale pengefondet (IMF) å komme på 5,0 %*. Det er fremdeles fremvoksende økonomier, og da særdeles Kina og India, som trekker veksten opp, mens Europa trekker ned. Japan som hadde den svakeste veksten av de industrialiserte landene i 2009, hadde tilsvarende den sterkeste veksten i IMF venter at veksten vil avta noe fremover, og komme på om lag 4,5 % i 2011 og Oljeprisen steg fra 73 dollar fatet ved utgangen av 2009 til 88 dollar fatet i begynnelsen av mai 2010, men falt ned igjen i forbindelse med uroen rundt Hellas og de andre gjeldstyngede landene. I annet halvår har vi imidlertid igjen sett en oppgang og oljeprisen lå ved utgangen av året på 94 dollar fatet. Verdi: Oslo Børs er etter 20 % avkastning i 2010 priset på historisk snitt når vi måler pris/bok. På fremtidig inntjening (P/E) er Oslo Børs fortsatt priset en del under historisk snitt. Med en forventet vekst i verdensøkonomien opp mot 5 % i 2011, og stor eksponering mot råvarer vil dagens prising av Oslo Børs være attraktiv for investorer. I den globale verden ser vi at prisingen på de europeiske børser ligger vesentlig under historisk snitt ved utgangen av Den økonomiske utviklingen i Sør-Europa har vært svak gjennom 2010 og prisingen i aksjemarkedet ser attraktiv ut om denne utviklingen bedrer seg. I USA ligger også prisingen av aksjemarkedet under historisk snitt, men ikke i like stor grad som i Europa. Sentiment: Vi gikk ut av 2010 med et positivt sentiment på børsene. Råvareprisene hadde en god utvikling gjennom 2010 samtidig som økonomene oppjusterte anslagene for global vekst gjennom året. Men det vil alltid være større eller mindre grunner til bekymringer, gjeldssituasjonen i Sør Europa samt Kinas vekst vil fortsatt være temaer på agendaen i det kommende året. Vi har også sett en økt aktivitet innen fusjoner og oppkjøp seneste tiden, der det tidligere var finansielle aktører som kjøpte selskaper ser vi nå flere industrielle aktører komme på banen med velfylte kasser. Anbefalinger: Ved inngang av 2010 anbefalte vi en overvekt i aksjer med tilsvarende undervekt i obligasjoner, og en liten overvekt i høyrente med tilsvarende undervekt i pengemarked. I mai reduserte vi overvekten i aksjer. I starten av juni tok vi gevinst på overvekten i høyrente versus pengemarked. Ved inngangen til andre halvår i 2010 anbefalte vi nøytral vekt mellom aksjer og renter. Bakgrunnen er utsikt til utflating i veksten, samt usikkerhet knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene (Portugal, Italia, Ireland, Hellas og Spania) og gjeldskrisens konsekvenser for banksystemet i Europa. Utover høsten 2010 valgte vi å gå overvekt i aksjer, norske og globale. Vi valgte samtidig å gå undervekt i norske og globale obligasjoner, samt pengemarkedet, men noe overvekt i Høyrente. * 2010 tall var ikke publisert da denne kommentaren ble skrevet. Kilde: Tall hentet fra Norges Bank, DnB Nor, IMF, OECD, Statistisk Sentralbyrå. 13

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG STATUS 2009 AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-21 Avkastning

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD +

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg OECD + forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Informasjon om BankID 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-19 Praktisk informasjon

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2010

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Fondssider: Fondsoversikt 3 Rentefond 4-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-20 Styrets årsberetning 21 Praktisk informasjon

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Norge forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer