Status 1. halvår Alfred Berg Kapitalforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning"

Transkript

1 Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning

2 Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i Mediebildet har vært preget av kreditturo og nå i den senere tid fallende eiendomspriser. I finansmarkedene er dette blitt reflektert gjennom vesentlig høyere volatilitet, både ute og hjemme. Eksempelvis har Oslo børs svingt mellom en nedgang på 23 % og en oppgang på 3 % gjennom første halvår det første året siden 2002 der både norske og internasjonale aksjemarkeder har negativ avkastning ved halvårsskiftet. Ved halvårsskiftet har Morgan Stanleys verdensindeks falt 11,9%, mens Oslo Børs har klart seg bedre, med en nedgang på 9,4 % for Oslo Børs Fondindeks. Det er særlig den sterke utviklingen innenfor energi- og råvaresektoren, ledet av en oljeprisoppgang på 46,5 % i første halvår, som gjør at vårt hjemlige aksjemarked har hatt en relativt sett sterkere utvikling. Svekkelsen av dollar gjennom de senere år har fortsatt inn i 2008, og kronen har styrket seg med 7,0 % mot USD. I forhold til Euro har kronen svekket seg med 0,9 %. Første halvår har for oss vært preget av navneskifte og eierskifte. ABN AMRO Asset Management er overtatt av Fortis Investments. Fortis Investments besluttet i samarbeid med de nordiske landene å organisere virksomheten innenfor Norden som en fellesnordisk enhet under Alfred Berg navnet med en nordisk ledergruppe. Vi er entusiastiske over å kunne benytte det tradisjonsrike merkenavnet Alfred Berg. Et nordisk navn med aner tilbake til 1863 forplikter også fremover. Fortis Investments har virksomhet i 38 land fordelt på fem kontinenter. Selskapet har over 40 investeringssentre som forvalter kapital innenfor aksjer, renter og alternative investeringer, herunder eiendom og hedgefond. Alfred Berg Kapitalforvaltning tilbyr innovative aktivaklasser og spennende spesialprodukter fra vår nordiske og globale organisasjon til våre norske kunder. Videre har vi en betydelig egenforvaltning innenfor norske og nordiske aksjer, kvantitativ global aksjeforvaltning og norske renter. Alle disse områdene er organisert innenfor en fellesnordisk ledelse og har sterke bånd til vår global investeringskompetanse. Forvaltningsresultater Resultatene innen taktisk aktivaallokering har vært tilfredsstillende og viser meravkastning hittil i år. Allokeringsgruppen som ledes av Trond Tømmerås, består av våre rente- og aksjeforvaltere. Renteforvaltningen har generelt hatt et krevende første halvår, preget av meget stor turbulens i rentemarkedet. Det er særlig uroen innenfor kreditt som har påvirket markedet. Imidlertid har det også vært store svingninger i de lange rentene. Markedet er preget av meget stor usikkerhet knyttet til den videre utvikling for vekst og inflasjon. Frykten for lavere vekst trekker isolert lange renter ned, mens frykten for høy inflasjon bidrar til å trekke rentene opp. Ulik vektlegging av disse faktorene gjennom første halvår har vært en viktig bidragsyter til de store svingningene vi har sett i de lange rentene. Økte risikopremier i kredittmarkedet har isolert bidratt negativt til avkastningen i første halvår, men bidrar nå til en vesentlig høyere løpende avkastning i våre fond der slik eksponering er tillatt. Vi har ikke klart å posisjonere oss riktig innen lange renter i første halvår. Dette har bidratt svakt negativt til avkastningen. Resultatene fra likviditetsforvaltningen er gode, og våre pengemarkedsfond har gjort det godt i forhold til sine referanseindekser. Norsk aksjeforvaltning har fortsatt sin sterke utvikling også etter årsskiftet, og samtlige fond ligger foran sine referanseindekser. Alfred Berg Gambak mottok tidligere i år Morningstar Awards som beste norske aksjefond. Hittil i år har Oslo Børs Fondindeks falt 9,4 %, med store svingninger innenfor årets 6 første måneder. Alfred Berg Gambak har i perioden gitt en meravkastning på 2,2 %. Vårt hovedprodukt innenfor norske aksjer, Alfred Berg Norge, viser også en meravkastning i forhold til referanseindeks på 2,2 %. Alfred Berg Aktiv oppnådde i samme periode en meravkastning på 2,6 %, mens Banco Norge oppnådde en meravkastning på 4,8 %. Både mandater med strenge investeringsbegrensninger og frie mandater innen norske aksjer forvaltes med samme investeringsstrategi og prosess. Arbeidet ledes av Albert Collett. Vi tilbyr utover dette også aksjeforvaltning i samarbeid med ideelle organisasjoner gjennom Banco Humanfond, etter spesifiserte etiske kriterier. Vår globale kvantitative aksjeforvaltning viser fortsatt gode resultater i forhold til referanseindeksen. Alfred Berg Global Quant oppnådde en avkastning på -15,6 %, men referanseindeksen falt -16,1 %. Den kvantitative forvaltningen viser en stabil meravkastning relativt til markedet. Samlet forvaltningskapital i strategien er nå 14,4 milliarder kroner, hvorav 1,9 milliarder kroner forvaltes for kunder i Norge. Produktspekter Vi har nylig fått Kredittilsynets godkjenning av vedtektene for et nytt norsk høyrentefond Alfred Berg Høyrente. Fondet forvaltes av den norske rentegruppen og søker å utnytte de meget interessante investeringsmuligheter vi ser innenfor høyrentemarkedet. Forvaltningskapital Ved inngangen til 2008 forvaltet Alfred Berg Kapitalforvaltning samlet 45 milliarder kroner for norske kunder, mens forvaltningskapitalen ved halvårsskiftet var 43 milliarder kroner. Negativ netto nytegning for norske kunder var 1,2 milliarder kroner, mens verdifall i porteføljene utgjorde 0,8 milliarder. De viktigste årsakene til den negative netto nytegningen har vært den generelle markedsuroen, samt uttak av kortsiktige midler fra enkelte store kunder. Den internasjonale suksessen til Alfred Berg Global Quant har medført at Alfred Berg Kapitalforvaltning i Oslo nå forvalter 53,4 milliarder kroner for norske og internasjonale kunder. Utsikter Vi forventer en videre svak utvikling av økonomien i USA, der problemer innenfor boligmarkedet og fortsatt vanskelige forhold innenfor kredittmarkedet vil prege utviklingen også inn i andre halvår. Den amerikanske sentralbanken har redusert styringsrenten fra 5,25 % i 2007 til 2,0 % nå. Et økende inflasjonspress innen råvarer, energi og matvarer reduserer sentralbankens handlingsrom i forhold til rentenedsettelser. På tross av den svakere utviklingen i USA og andre utviklede økonomier, fortsetter den sterke veksten i Kina, India og mange andre land. Vi forventer at veksten også her vil dempes noe, men fortsatt vise en sterk veksttakt. Samlet sett vil dette gi en svakere utvikling i den globale veksten inn i andre halvår. Vi ser imidlertid ikke grunn til å frykte en global resesjon. Vi ser frem til et fortsatt godt og utviklende samarbeid med våre kunder. 2 Status 2008

3 Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning representerer den norske virksomheten innenfor Alfred Bergs fellesnordiske organisering. Selskapet er eiet av Fortis Investments, som etter fusjonen med ABN AMRO Asset Management fremstår som en globalt ledende kapitalforvalter. Alfred Berg Kapitalforvaltning er en direkte videreføring av ABN AMRO Kapitalforvaltning, tidligere av Alfred Berg Industrifinans. Alfred Berg ble etablert i 1863 og er Nordens eldste finansforetak med en tradisjonsrik historie. I Norge ble Alfred Berg Industrifinans etablert sommeren 2000 ved at Industrifinans Forvaltning, Alfred Berg Kapitalforvaltning og Oslo Fond Forvaltning besluttet å fusjonere. I 2003 ble Sparebank 1 Aktiv Forvaltning innlemmet i selskapet. Kapitalforvaltning i Alfred Berg Kapitalforvaltning Investorer velger i økende grad å søke profesjonell assistanse i forvaltningen av sine midler. Dette har blant annet sin bakgrunn i at finansmarkedene stadig blir mer komplekse, og at produkt- og tjenestetilbudet utvides meget raskt til å omfatte flere aktivaklasser samt nye og mer kompliserte produkter. Den nordiske organiseringen, med sterke rådgivnings- og forvaltningsmiljøer lokalt, gir maksimalt fokus og de beste forutsetninger for å ivareta våre lokale kunders behov. Videre har vi ubegrenset tilgang til Fortis Investments mangfoldige produktspekter og kompetanse innenfor ulike relevante investeringsløsninger. Fortis Investments har virksomhet i 38 land og forvalter samlet over 218 milliarder euro, hvorav 180 milliarder kroner i Norden. Alfred Berg Kapitalforvaltning forvalter 42,9 milliarder kroner for norske kunder, hvorav 20 milliarder kroner er plassert i norske verdipapirfond. I tillegg forvalter vi 12,9 milliarder kroner for internasjonale kunder. Blant våre kunder finnes en rekke større forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlige institusjoner, stiftelser, humanitære organisasjoner, privatpersoner samt andre kapitalforvaltere. Innenfor rammen av Alfred Berg Kapitalforvaltnings totale produkttilbud, kan vi tilby våre kunder forvaltning av aksjer og rentebærende verdipapirer i samtlige store kapitalmarkeder i verden. I tillegg til de norske verdipapirfondene tilbyr vi ABN AMRO/Fortis Investmentsfond som er lokalisert i Luxemburg. Dette er verdipapirfond som investerer i ulike internasjonale markeder. Luxemburg-fondene har sin egen årsrapport, se Forvaltningen av de norske verdipapirfondene skjer i henhold til «Lov om verdipapirfond» av 12. juni 1981 nr. 52. Hvert fonds investeringspolitikk og rammebetingelser er nedfelt i fondets vedtekter, prospekt og faktaark. Hva kan Alfred Berg Kapitalforvaltning gjøre for deg? Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risikopreferanser. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å: - Assistere våre kunder ved valg av riktig aktivasammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser. - Tilby innovative og nyskapende investeringsløsninger for å optimalisere avkastning i forhold til ønsket risiko - Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene til enhver tid gir. - Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt delportefølje ved hjelp av kontinuerlige og dyptgående analyser av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en profesjonell daglig markedsovervåking. - Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig rapportering og personlig oppfølging. Profesjonell og aktiv rådgivning Å overlate forvaltningen av finanskapitalen til en utenforstående rådgiver og kapitalforvalter er og blir en tillitssak. Våre kunder skal forvente at midlene blir tatt hånd om på en profesjonell måte gjennom objektiv rådgivning og effektiv forvaltning. Med Alfred Berg Kapitalforvaltning som rådgiver og forvalter, får kunden en samarbeidspartner som søker å bidra til at det oppnås god avkastning med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes behov. Den strategiske allokeringen skal sikre et kontrollert langsiktig risikonivå i porteføljen i tråd med kundens ønsker og preferanser. Videre forestås taktisk porteføljeallokering som har til hensikt å øke kundens avkastning på relativt kort sikt. Den oppnådde avkastningen henger naturlig sammen med den risiko som tas i porteføljen. Derfor ser vi det som en av våre viktigste oppgaver å rådgi kunden i valg av risikoprofil. Individuell kundebehandling For å kunne utføre våre oppgaver tilfredsstillende, må vi kjenne våre kunder godt. Gjennom samtaler om risikobæreevne og rammebetingelser, samt inngående analyser av kapitalmarkedet, er det mulig å komme frem til en porteføljesammensetning som oppfyller den enkelte kundes målsetting og preferanser. Den strategiske aktivaallokeringen fastlegger hvorledes midlene ideelt sett bør fordeles mellom de ulike aktivaklasser for at den langsiktige målsettingen for porteføljen skal kunne oppnås. Det vil være disse overordnede beslutninger om hvorledes midlene fordeles mellom pengemarkeds-, obligasjons-, aksje- og alternative investeringer som over tid har størst betydning for resultatet og den samlede risiko i porteføljen. Enhver finansiell investor har sine særskilte rammebetingelser for håndtering av sine finansielle ressurser. Derfor vil den ideelle strategiske porteføljeallokeringen ofte variere fra investor til investor. Som finansiell rådgiver legger vi stor vekt på at våre kunder foretar de strategiske valg som er best tilpasset den enkeltes rammebetingelser og mål. Innenfor en mer kortsiktig tidshorisont foretas taktisk aktivaallokering. For å utnytte kortsiktige svingninger i ulike markeder, kan det være fornuftig å foreta visse periodiske omplasseringer av porteføljen, for taktisk å utnytte markedsmuligheter. På denne måten kan man ta del i den forventede verdiendring i de enkelte markeder. For eksempel vil det være fornuftig å ta større eksponering i lange obligasjoner og aksjer ved et forventet rentefall, og motsatt større eksponering i pengemarkedet når man forventer høyere inflasjon og renteøkning. En slik taktisk justering av investeringsporteføljen må imidlertid foretas innenfor rammene av den langsiktige eller strategiske porteføljeallokeringen. Rapportering Fyldig og punktlig resultatrapportering og porteføljeevaluering målt mot realistiske forventninger er med på å skape trygghet og tillit. Alle våre kunder mottar månedsbrev og halvårsrapport og kan når som helst kontakte oss for råd og synspunkter. Status

4 Fondsoversikt Markedskommentar norske rentemarkedet 5 Pengemarkedsfond: Alfred Berg Likviditet 6 Alfred Berg Pengemarked Obligasjonsfond: Alfred Berg Kort Obligasjon 7 Alfred Berg Kort Stat Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Stat Alfred Berg Obligasjon 9 Alfred Berg Obligasjon 3-5 Alfred Berg Lang Obligasjon 10 Markedskommentar internasjonale rentemarkedet 11 Internasjonale obligasjonfond: Alfred Berg OECD + 12 Alfred Berg OECD Taktisk aktivaallokering 13 Kombinasjonsfond: Alfred Berg Kombi 14 Alfred Berg Optimal Allokering Markedskommentar norske aksjemarkedet 15 Norske aksjefond: Alfred Berg Norge 16 Alfred Berg Norge + Alfred Berg Aktiv 17 Alfred Berg Gambak Alfred Berg Aktiv II 18 Alfred Berg Indeks Etiske aksjefond: Banco Norge 19 Banco Humanfond Markedskommentar internasjonale aksjemarkedet 20 Internasjonale aksjefond: Alfred Berg Global Quant Markedskommentar nordiske aksjemarkedet 21 Nordiske aksjefond: Alfred Berg Nordic Best Selection 4 Status 2008

5 Markedskommentar til det norske rentemarkedet Vi har sett en svakere konjunkturutvikling internasjonalt det siste året. Dette har trukket aktiviteten ned også i Norge i første halvår av BNP-veksten i 2007 kom på 3,5 %, betydelig opp fra veksten året før på 2,8 %. For 2008 ventes veksten å komme i området 2,6-3,0 %. For Fastlands-Norge endte BNP-veksten i 2007 på 6,0 %. Høy arbeidsinnvandring og høy oljepris har bidratt til det høye aktivitetsnivået i Norge. Den vedvarende høye oljeprisen gjør også at nedgangen i den økonomiske aktiviteten ikke ventes å bli like sterk i Norge som det vi ser internasjonalt. I likhet med børsene internasjonalt, fikk også Oslo Børs et kraftig fall i januar i år. På det laveste var indeksen ned over 20 % fra årsskiftet, mens den ved utgangen av juni er ned med ca. 6,0%. Dette er bedre enn utviklingen på børsene internasjonalt, og gjenspeiler Oslo Børs oljeavhengighet. Kredittkrisen har hatt liten direkte effekt i Norge, da norske finansinstitusjoner i liten grad har vært eksponert mot amerikanske subprime-lån. Vi har imidlertid fått en utgang både i swapspreadene (forskjellen mellom statsrenter og bankenes referanserenter) og i kredittspreadene (forskjellen mellom bankenes referanserenter og kredittpapirrenter). Dette betyr at bankene har fått økte innlånskostnader samtidig som verdiene på deres verdipapirporteføljer er skrevet ned. Kredittilsynet mener allikevel at både soliditeten og likviditeten er tilfredsstillende i norske banker. Tilsynet tror ikke bankene vil foreta slike innstramninger i kreditt- og utlånspraksis at det i vesentlig grad vil bidra til svakere vekst i norsk økonomi, slik vi ser at det skjer internasjonalt. Norges Bank har ønsket å kjølne temperaturen i norsk økonomi og satte i 2007 opp signalrenten syv ganger til 5,25 %. Tempoet i renteøkningene har så langt i 2008 vært noe lavere med to rentehevninger. Ved utgangen av juni ligger dermed signalrenten på 5,75 %. I forbindelse med at Norges Bank la frem Pengepolitisk Rapport i juni, hevet de intervallet for styringsrenten fra 5-6 % til 5,25-6,25 %. Banken sier at det er utsikter til at inflasjonen tiltar, og de legger vekt på at den økte prisstigningen ikke skal festne seg. Markedet venter ytterligere en renteøkning fra Norges Bank i Konsumprisindeksen har kommet opp i første halvår av 2008, som følge av høye energipriser. Vi ser imidlertid også en økning i kjerneinflasjonen (inflasjonen uten energi og avgifter). Ved utgangen av 2007 lå kjerneinflasjonen på 1,8 %, mens mai-tallet kom på 2,3 %. Norges Bank vurderer at den underliggende prisstigningen er nær, men noe over 2,5 % som er Bankens mål for konsumprisen. Den lave arbeidsledigheten har gitt høy lønnsvekst, og dette sammen med økte matvarepriser ventes å legge fortsatt press oppover på inflasjonen. Både Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå forventer at vi nå er over toppen i konjunktursyklusen. Svakere vekstimpulser internasjonalt gir lavere eksportvekst, og det private forbruket er på vei ned. Boligprisene har falt og dette har bidratt til et mer negativt sentiment blant konsumentene. Kredittveksten er fortsatt høy, men det er bedriftenes lånevekst som holder den oppe. Bedriftenes lånevekst lå i mai på 21,8 % og har steget gjennom første halvår av Husholdningenes lånevekst lå i mai på 10,3 %, ned fra 11,3 % i desember Arbeidsledigheten ventes å komme opp, men ligger fremdeles på rekordlave nivåer. Antallet ledige utgjorde i juni 1,5 % av arbeidsstyrken. Pengemarkedsrenten (3 måneder) har beveget seg opp i første halvår av Fra utgangen av desember til utgangen av juni har renten steget med 0,7 prosentpoeng til 6,6 %. Dette er en sterkere stigning enn det hevingene fra Norges Bank skulle tilsi, og pengemarkedsrenten ligger uvanlig høyt over Norges Banks signalrente. I den lange enden av rentekurven har vi på samme måte som i USA og Tyskland, fått et fall i renten i første kvartal, mens renten har kommet opp de tre siste månedene. Over perioden som helhet har lange statsrenter i Norge (10 år) steget med om lag 0,4 prosentpoeng til 5,1 %. Norges Bank signaliserer at de ønsker å forhindre at den økte prisstigningen festner seg, og vi tror de vil komme med en ytterligere renteøkning. Pengemarkedsrentene ligger imidlertid langt over Norges Banks signalrente, og vi forventer at disse er nær toppen. Internasjonalt er usikkerheten stor, men vi tror at presset oppover på inflasjonen vil gi fortsatt stigende lange renter internasjonalt, og at dette vil trekke også lange norske renter oppover. I løpet av de siste månedene har vi derfor valgt å undervekte porteføljenes rentebinding i forhold til referanseindeksene. Status

6 Alfred Berg Likviditet Investeringspolitikk Alfred Berg Likviditet investerer kun i korte obligasjoner, sertifikater utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap. Fondet har en meget lav kredittrisiko og gir 20 % vekting ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Alfred Berg Likviditet har en gjennomsnittlig løpetid på 0-6 måneder, avhengig av renteutviklingen og avkastningskurven. Fondet investerer i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 mnd. Fondets ti største poster i % BN Kreditt 3,1 Spb Vest 2,51 Spb Midt-Norge 2,41 Spb Øst 2,32 BN Kreditt 2,08 DnB NOR 1,83 Spb Møre 1,78 Spb Rogaland 1,5 Spb Vest 1,3 Bank 1 Oslo 1, Fond Ref. indeks Fondsfakta Forvaltningskapital nok 4,2 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 3,71 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,30 %* BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,09 3,07 Meravkastning 0,02 - Annualisert standardavvik 0,37 0,35 Relativ volatilitet 0,12 - Information Ratio 0,21 - Sharpe Ratio 0,06 - Diversifiseringsgrad 0,14 - * Differenisert forvaltningsgodgjørelse Komplett porteføljeoversikt side 30 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,38 1,14 siste 6 måneder 2,76 2,44 siste 12 måneder 5,25 4,96 siste 48 måneder 13,32 13, ,40 4, ,66 2, ,95 2, ,99 1,96 Siden oppstart ,05 95,81 Ann.avkastning siden oppstart 4,76 4,82 hittil i år 2,76 2, Alfred Berg Likv iditet Periode: Alfred Berg Pengemarked Investeringspolitikk Alfred Berg Pengemarked investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid til forfall eller rente-regulering innen 12 måneder. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning høyere enn høyrentekonto i bank. Avkastningen i fondet gjen-speiler utviklingen i pengemarkedet. Historisk sett har pengemarkedsrenten ligget over innskuddsrenten i bank. Alfred Berg Pengemarked investerer i verdi-papir, som er garantert av stat, kommune, bank eller forsikringsselskap, men også industri og større børsnoterte selskaper. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Fondet kan investere inntil 10% i ansvarlige lån. Fondet har lav renterisiko. Gjennomsnittlig løpetid i fondet er til enhver tid 0-12 måneder. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 6 mnd. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 3,4 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 4,50 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Fondets ti største poster i % Renteswap 6,51 BKK 1,98 BKK 1,98 Spb1 1,79 Spb Nord-Norge 1,77 Statkraft 1,71 Statkraft 1,71 Spb Hedmark 1,59 Schibsted Finans 1,57 BKK 1,54 Komplett porteføljeoversikt side 32 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,22 0,97 siste 6 måneder 2,42 2,23 siste 12 måneder 4,75 4,76 siste 48 måneder 13,49 13, ,24 4, ,71 2, ,29 2, ,70 2,17 Siden oppstart ,84 144,64 Ann. avkastning siden oppstart 5,57 5,49 hittil i år 2,42 2, Fond Ref. indeks Alfred Berg Pengemarked Periode: Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,26 3,11 Meravkastning 0,15 - Annualisert standardavvik 0,29 0,36 Relativ volatilitet 0,19 - Information Ratio 0,79 - Sharpe Ratio 0,64 - Diversifiseringsgrad 2,11-6 Status 2008

7 Alfred Berg Kort Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Kort Obligasjon retter seg mot investorer som ønsker en noe høyere avkastning enn det pengemarkedsinstrumenter kan tilby, men som samtidig ønsker en lav risikoprofil både med hensyn til løpetid og kredittrisiko. Alfred Berg Kort Obligasjon investerer i obligasjoner og sertifikater, og følger reglene for plassering av pensjonskassers midler. Det vil si at fondet vekter 20 % ved beregning av egenkapitalkrav. Fondet kan kun plassere midler i sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, bank, forsikringsselskaper og kredittforetak. Alfred Berg Kort Obligasjon har en lav renterisiko. Den gjennomsnittlige durasjonsintervallet i fondet skal til enhver tid ligge mellom 6 måneder og 2 år, avhengig av forventet utvikling i rentene og avkastningskurven i Norge. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 378 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 3,10 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,7 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIN no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,06 3,08 Meravkastning -0,03 - Annualisert standardavvik 0,56 0,60 Relativ volatilitet 0,29 - Information Ratio -0,09 - Sharpe Ratio -0,02 - Diversifiseringsgrad 71,40 - Fondets ti største poster i % Renteswap 7,05 Spb Pluss 5,09 BN Kreditt 4,51 Storebrand 3,36 Norsk Stat 3,22 Sandnes Spb 3,15 Terra Boligkreditt 2,93 Spb Øst 2,66 Spb Rogaland 2,32 Storebrand 2,26 Komplett porteføljeoversikt side 34 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,92 0,39 siste 6 måneder 1,91 1,22 siste 12 måneder 4,13 4,13 siste 48 måneder 11,80 11, ,85 4, ,28 2, ,94 2, ,72 2,74 Siden oppstart ,15 62,14 Ann. avkastning siden oppstart 4,64 4,70 hittil i år 1,91 1, Alfred Berg Kort Obligas jon Fond Ref. indeks Periode: Alfred Berg Kort Stat Investeringspolitikk Alfred Berg Kort Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stat eller statsgaranterte verdipapirer og i verdipapirer utstedt eller garantert i andre stater innenfor OECD-området. Referanseindeks for Alfred Berg Kort Stat er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år og durasjonsintervallet er mellom 0 og 2 år avhengig av renteforventning. Anbefalt plasseringshorisont er minimum 1 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 142 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 47 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,55 % BIS vekt 0 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 2,68 3,08 Meravkastning -0,41 - Annualisert standardavvik 0,51 0,60 Relativ volatilitet 0,21 - Information Ratio -1,90 - Sharpe Ratio -0,73 - Diversifiseringsgrad 86,68 - Fondets største poster i % Norsk Stat 72,4 Komplett porteføljeoversikt side 35 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,68 0,39 siste 6 måneder 1,62 1,22 siste 12 måneder 4,04 4,13 siste 48 måneder 10,44 11, ,84 4, ,07 2, ,51 2, ,09 2,74 Siden oppstart ,14 185,95 Ann. avkastning siden oppstart 6,05 6,03 hittil i år 1,62 1, Alf red B erg K ort S tat Fond Ref. indeks Periode: Status

8 Alfred Berg Obligasjon 1-3 Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner samt av finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet vil være mellom 1 og 3 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 2 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,4 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 24 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,50 % BIS vekt 20 % Risikoprofil lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 2,80 3,19 Meravkastning -0,38 - Annualisert standardavvik 1,13 1,37 Relativ volatilitet 0,46 - Information Ratio -0,83 - Sharpe Ratio -0,23 - Diversifiseringsgrad 89,15 - Fondets ti største poster i % Renteswap 5,97 Norsk Stat 4,29 Spb Midt-Norge 3,84 Spb Pluss9 2,87 Bank 1 Oslo 2,6 Spb Nord-Norge 2,53 Spb Pluss 2,46 Terra Boligkreditt 2,03 Renteswap 2,03 Spb Nord-Norge 1,71 Komplett porteføljeoversikt side 35 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -0,25-0,55 siste 6 måneder 0,50 0,59 siste 12 måneder 2,76 4,15 siste 48 måneder 9,51 11, ,17 4, ,40 1, ,96 2, ,82 4,12 Siden oppstart ,43 94,93 Ann. avkastning siden oppstart 5,07 5,21 hittil i år 0,50 0, Alfred Berg Obligas jon 1-3 Fond Ref. indeks Periode: Alfred Berg Stat Investeringspolitikk Alfred Berg Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stats- og statsgaranterte verdipapirer, samt verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innenfor OECD-området. Referanseindeks for Alfred Berg Stat er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år og durasjonsintervallet er mellom 2 og 4 år avhengig av renteforventning. Anbefalt plasseringshorisont er minimum 3 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 343 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 13 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 2,59 3,28 Meravkastning -0,69 - Annualisert standardavvik 1,87 2,23 Relativ volatilitet 0,45 - Information Ratio -1,55 - Sharpe Ratio -0,25 - Diversifiseringsgrad% 98,04 - Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -1,37-1,48 siste 6 måneder -0,21-0,05 siste 12 måneder 3,07 4,17 siste 48 måneder 8,72 11, ,26 3, ,91 0, ,55 2, ,56 5,50 Siden oppstart ,23 242,08 Ann. avkastning siden oppstart 6,37 7,09 hittil i år -0,21-0, Alfred Berg S tat Fond Ref. indeks Periode: Fondets største poster i % Norsk Stat 42,25 KFW 6,75 Renteswap 6,74 Øresund forbindelsen 4,24 Komplett porteføljeoversikt side 36 * Differenisert forvaltningsgodgjørelse 8 Status 2008

9 Alfred Berg Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Obligasjon er et mellomlangt norsk obligasjonsfond. Fondet investerer i verdipapirer utstedt av stat, kommuner, industriselskap, bank, forsikring og kredittforetak i norske markedet. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har en lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet har anledning til å investere i ansvarlige lån, dog maksimum 20 % av porteføljens totalverdi. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,2 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,90 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,7 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIn no Fondets største poster i % Spb 1 SR 3,79 Gjensidige Nor Spb 2,49 Agder Energi 2,32 Komplett porteføljeoversikt side 37 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -1,28-1,48 siste 6 måneder -0,73-0,05 siste 12 måneder 1,90 4,17 siste 48 måneder 8,48 11, ,87 3, ,70 0, ,40 2, ,81 5,50 Siden oppstart ,08 234,72 Ann. avkastning siden oppstart 6,84 7,03 hittil i år -0,73-0, Alfred Berg Obligas jon Fond Ref. indeks Periode: Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,11 3,28 Meravkastning -0,17 - Annualisert standardavvik 1,87 2,23 Relativ volatilitet 0,79 - Information Ratio -0,22 - Sharpe Ratio 0,02 - Diversifiseringsgrad 87,81 - Alfred Berg Obligasjon 3-5 Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner samt finansinstitusjoner. Durasjonintervallet i fondet vil være mellom 3 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 4 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 867 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Moderat ISIN no Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -2,09-2,14 siste 6 måneder -1,23-0,21 siste 12 måneder 1,57 4,47 siste 48 måneder 8,60 12, ,47 3, ,13 0, ,95 3, ,37 6,69 Siden oppstart ,29 138,21 Ann. avkastning siden oppstart 5,80 5,95 hittil i år -1,23-0, Alfred Berg Obligas jon 3-5 Fond Ref. indeks Periode: Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 2,81 3,47 Meravkastning -0,66 - Annualisert standardavvik 2,55 2,90 Relativ volatilitet 0,75 - Information Ratio -0,88 - Sharpe Ratio -0,10 - Diversifiseringsgrad 93,79 - Fondets ti største poster i % DnB Nor 4,04 Spb Møre 3,11 Spb Rogaland 2,88 Spb Vest 2,57 Spb Midt-Norge 2,33 Spb Nord-Norge 2,07 Komplett porteføljeoversikt side 39 Status

10 Alfred Berg Lang Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Lang Obligasjon investerer i verdipapirer utstedt av stat, fylker, kommuner, bank, forsikringsselskaper og utvalgte industriselskaper og kredittforetak, samt i verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innefor OECD-området. Fondet har durasjonsintervall som skal ligge mellom 4 og 6 år avhengig av avkastningskurven og den forventede renteutviklingen. Alfred Berg Lang Obligasjon er egnet for den langsiktige investor. Typiske investorer er pensjonskasser, legater og stiftelser, men også bedrifter og formuende privatpersoner som vil dra nytte av et eventuelt høyere løpende rentenivå på lange renter og/ eller et forventet fall i lange renter. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjons-indeks 5 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 84 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 0,80 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,8 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 2,61 3,65 Meravkastning -1,03 - Annualisert standardavvik 3,30 3,60 Relativ volatilitet 0,95 - Information Ratio -1,09 - Sharpe Ratio -0,13 - Diversifiseringsgrad 93,11 - Fondets ti største poster i % Norsk Stat 2,66 Spb Vest 2,63 Spb Øst 2,43 Orkla 2,23 Hafslund 2,21 Komplett porteføljeoversikt side 40 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -3,08-2,79 siste 6 måneder -2,49-0,36 siste 12 måneder 0,40 4,76 siste 48 måneder 7,10 12, ,86 3, ,70-0, ,20 3, ,77 7,89 Siden oppstart ,69 147,13 Ann. avkastning siden oppstart 5,58 6,25 hittil i år -2,49-0, Alfred Berg Lang Obligas jon Fond Ref. indeks Periode: Status 2008

11 Markedskommentar til det internasjonale rentemarkedet Veksten i verdensøkonomien som helhet kom i 2007 på 4,8 %. Dette var om lag som ventet og bare litt lavere enn veksten i 2006 som kom på 5,0 %. Vi så en noe svakere utvikling internasjonalt i andre halvår 2007 og dette har fortsatt inn i Foreløpige anslag på veksten i verden som helhet i 2008 er 3,9 %. De fleste regioner forventes å få en svakere utvikling i inneværende år. Oljeprisen har fortsatt sin bratte trend oppover, og har steget med over 40 % i løpet av første halvår Ved inngangen til året lå prisen rundt 95 dollar fatet, mens den ved utgangen av juni ligger på 140 dollar fatet. Det er uenighet om den videre utviklingen i prisen. Noen mener at vi vil fortsette å se en stigende trend på grunn av den sterke etterspørselen, mens andre miljøer mener at de høye nivåene ikke har grunn i fundamentale forhold, men at de skyldes spekulativ handling. I USA ble de første månedene av 2008 preget av et dramatisk fall på børsen, og likviditetsproblemer i finanssektoren som følge av kredittkrisen. Frykt for resesjon sendte både korte og lange renter nedover. De siste månedene har fokuset dreiet mer over mot den stigende inflasjonen, og lange renter har trukket opp igjen, mens korte renter har ligget mer flatt. BNP-veksten for 2007 kom på 2,2%, ned fra 2,6 % i Tall for 1. kvartal 2008 viser en vekst på 1,0 %, og frykten for resesjon er ikke over. Veksten for 2008 som helhet forventes å komme i området 1,2-1,3 %. I andre halvår av 2007 ga subprime krisen en kraftig utgang i swapspreadene (forskjellen mellom statsrenter og bankenes referanserenter) og kredittspreadene (forskjellen mellom bankenes referanserenter og kredittpapirrenter). Inngangen til det nye året ga ingen roligere utvikling, men ble starten på en ny kraftig oppgang i spreadene. Uroen toppet seg i mars da Bear Stearns, en av verdens største investeringsbanker, fikk likviditetsproblemer. Den amerikanske sentralbanken reagerte på problemene med å etablere en lånefasilitet også for denne typen finansinstitusjoner. I tillegg ble en av de andre store investeringsbankene, JP Morgan, tilført likviditet for å kunne ta over Bear Stearns. Ved inngangen til det nye året fikk vi også som nevnt, et kraftig børsfall i USA utløst av svake nøkkeltall og frykt for resesjon. Sentralbanken svarte med å senke signalrenten med 0,75 prosentpoeng utenom et ordinært rentemøte. Deretter kuttet de med ytterligere 0,50 prosentpoeng på rentemøtet uken etter. Også president Bush kom på banen for å stimulere økonomien med en skattepakke tilsvarende 1 % av BNP. Sentralbanken senket renten videre med 0,75 prosentpoeng i etterkant av at Bear Stearns fikk problemer, og ytterligere 0,25 prosentpoeng i april. Signalrenten er dermed satt ned med 2,25 prosentpoeng det første halvåret av 2008 og ligger ved utgangen av juni på 2,0 %. De siste månedene har fokuset i markedet vridd seg fra kredittkrisen og over på inflasjonen. Det har ikke vært store endringer i inflasjonen det sist halve året, men kredittkrisen ga langt større oppmerksomhet på vekstutsiktene enn den høye inflasjonen. I mai lå inflasjonen på 4,2 %, mens kjerneinflasjonen var 2,3 %. Dette var tilnærmet uendret fra desembertallene. Nivået er imidlertid høyt og markedet forventer at sentralbanken vil sette opp renten det neste halve året. Det er først og fremst de høye energi- og matvareprisen som har trukket inflasjonen opp. Vi har sett en svakere utvikling i den økonomiske aktiviteten det siste halve året. Som følge av kredittkrisen har mange finansinstitusjoner strammet inn på sin kredittgivning. Dette sammen med fortsatt fall i boligmarkedet og høyere mat- og energipriser, har gitt en nedgang i det private forbruket. I industrisektoren har vi sett en nedgang i produksjonen, og konjunkturindeksen ISM (innkjøpssjefenes indeks) har ligget under 50. Et nivå på 50 indikerer skillet mellom positiv og negativ vekst i industriproduksjonen. Arbeidsledigheten har steget fra 5,0 % i desember til 5,5 % i mai. De lange statsrentene (10 år) falt de første månedene i takt med forverringen av kredittkrisen, fra 4,1 % til 3,7 %. Deretter har de steget igjen i takt med økende inflasjons-fokus, og lå ved utgangen av juni på 4,0 %. Dette gir en nedgang fra årsskiftet på 0,1 prosentpoeng. De korte rentene (3 måneder pengemarkedsrente) falt betydelig de første månedene av året og har deretter ligget tilnærmet flatt. I løpet av halvåret er rentene ned med om lag 1,9 prosentpoeng. I Asia holdes veksten godt oppe, men også her ventes utviklingen i USA og Europa å prege den økonomiske aktiviteten. I Kina har myndighetene ønsket en lavere aktivitet, men veksten i 2007 kom på rekordhøye 12%. Politiske tiltak som rentehevninger og begrensninger i bankenes kredittgivning ventes i tillegg til svakere vekst internasjonalt, å trekke ned veksten noe i år. I Japan har veksten de siste årene vært drevet av øket eksportvekst. Det er først og fremst eksporten til resten av Asia som har økt, og dette gjør Japan mindre avhengig av utviklingen i USA. I Eurosonen fikk vi i 2007 en vekst på 2,6 %. Dette var om lag som ventet og lavere enn veksten i 2006 som var 2,9 %. For 2008 ventes en større nedgang med en vekst i området 1,7-1,8%. Det private forbruket trekker ned, tynget av blant annet høye energipriser. Arbeidsledigheten antas å ha bunnet ut, og i enkelte land har vi sett et kraftig fall i boligmarkedet. Også industrisektoren svekkes. Det tyske konjunkturbarometeret, IFO, har falt mye de tre siste månedene. Nivået er fremdeles ikke lavt, men trenden er ned og det er fremtidsutsiktene som trekker mest ned. Indikatorer for hele Eurosonen bekrefter denne utviklingen, men det er store forskjeller landene imellom. Situasjonen i Syd-europa er lang svakere enn i Tyskland. Den europeiske sentralbanken (ECB) har holdt signalrentene uforandret på 4,0 % siden juni På rentemøtet i juni i år indikerte banken imidlertid at det vil komme en renteøkning i juli. ECB har på samme måte som sentralbanken i USA avveiingen mellom en lavere vekst og en høyere inflasjon. Inflasjonen i mai kom på 3,7%. Dette er et rekordhøyt nivå, og langt over ECBs mål på 2,0 %. Lange tyske renter (10 år stat) har beveget seg i takt med lange amerikanske renter med fall frem til mars og deretter en oppgang. Ved utgangen av halvåret lå renten på 4,6 % hvilket er om lag 0,3 prosentpoeng opp fra årsskiftet. De korte rentene (3 måneder pengemarkedsrente) har steget over perioden som helhet med ca. 0,25 prosentpoeng. Vi ser lavere aktivitet internasjonalt og mulighet for resesjon i USA. De siste signalene fra økonomien tyder allikevel på at nedturen ikke blir så sterk som først fryktet. Fokuset i markedet har dreiet fra kredittkrise til inflasjonsfrykt, og med det har vi fått høyere lange renter. Vi tror presset oppover på inflasjonen vil gi fortsatt stigende lange renter, men det er stor usikkerhet fremover knyttet til både fortsatte effekter av kredittkrisen, veksten i økonomien og inflasjonsutviklingen. Status

12 Alfred Berg OECD + Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECDområdet. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futureskontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney Global GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,2 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 52,80 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,10 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 1,54 2,40 Meravkastning -0,87 - Annualisert standardavvik 4,07 4,96 Relativ volatilitet 1,20 - Information Ratio -0,72 - Sharpe Ratio -0,36 - Diversifiseringsgrad 96,72 - Fondets ti største poster i % France Gvt. 8,88 DSB 8,17 Deutschland, Rep. 8,11 Øresundskonsortiet 4,25 Inst. de Credito Ofical 4,08 Inst. de Credito OFfical 4,06 KFW 4,04 Bundesobligation 3,55 Øresundskonsortiet 3,44 ITALY Rep. 3,22 Komplett porteføljeoversikt side 41 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,13-0,39 siste 6 måneder 1,69 2,23 siste 12 måneder 4,72 6,65 siste 48 måneder 5,85 11, ,85 5, ,46 1, ,26 3, ,54-0,45 Siden oppstart ,42 102,62 Ann. avkastning siden oppstart 5,16 5,09 hittil i år 1,69 2, Alfred Berg OE C D + Fond Ref. indeks Periode: *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Alfred Berg OECD Investeringspolitikk Fondet er et fond i ett fond hvor 100 % av fondets midler er investert i verdipapirandeler i Alfred Berg OECD +. Underfondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECD-området. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futures-kontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney Global GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 89 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 5,60 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,5 % Omløpshastighet - Kontonummer Forvaltningshonorar 0,75 BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning 2,51 3,97 Meravkastning -1,45 - Annualisert standardavvik 1,05 1,52 Relativ volatilitet 0,74 - Information Ratio -1,96 - Sharpe Ratio -1,26 - Diversifiseringsgrad 77,46 - Fondets største poster i % France Gvt. 8,88 DSB 8,17 Deutschland, Rep. 8,11 Øresundskonsortiet 4,25 Inst. de Credito Ofical 4,08 Inst. de Credito OFfical 4,06 KFW 4,04 Bundesobligation 3,55 Øresundskonsortiet 3,44 ITALY Rep. 3,22 Komplett porteføljeoversikt side 41 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,13-0,39 siste 6 måneder 1,58 2,23 siste 12 måneder 4,37 6,65 siste 48 måneder ,42 5, ,08 1, Siden oppstart ,19 9,87 Ann. avkastning siden oppstart 2,51 3,97 hittil i år 1,58 2, Jun 2007 Jun 2008 Jun Alfred Berg OE C D Fond Ref. indeks Periode: Status 2008

13 Kommentar til Taktisk Aktiva-Allokering Innledning: Taktisk aktiva-allokering (TAA) er en anbefaling om en relativ overvekt/undervekt av de aktiva-grupper som inngår i kundens strategiske portefølje. Alfred Berg Kapitalforvaltning har en aktivaallokeringsgruppe som består av forvaltere fra aksje- og rentesiden. Formålet med gruppens arbeid er å gi anbefalinger om taktisk overvekt/undervekt gitt kundens frihetsgrader i forhold til strategisk nøytralposisjon, for å oppnå en meravkastning vis-à-vis den strategiske porteføljens referanseindeks. Vi mener at det er mulig, ved en løpende taktisk tilpasning av en strategisk valgt allokering, å gi en meravkastning som er signifikant. Makro: Veksten i verdensøkonomien som helhet kom i 2007 var på 4,8 %. Konsensus anslag på veksten i verden for året i 2008 er 3,9 %. De fleste regioner forventes å få en svakere utvikling i inneværende år. Første halvår i USA har vært preget av et dramatisk fall på børsen og likviditetsproblemer i finanssektoren som følge av kredittkrisen. Foreløpig tall for 1. kvartal 2008 viser en vekst i USA på 0,9 %, og frykten for resesjon er ikke over. Veksten for 2008 som helhet forventes å bli i området 1,2-1,3 %. I Eurosonen fikk vi i 2007 en vekst på 2,6 %. For 2008 ventes en større nedgang med en vekst i området 1,7-1,8 %. Det private forbruket trekker ned, tynget av blant annet høye energipriser. Det tyske konjunkturbarometeret, IFO, har falt mye de tre siste månedene. Tilsvarende indikatorer for hele eurosonen bekrefter denne utviklingen, men det er store forskjeller landene imellom. I Asia holdes veksten godt oppe, men også her ventes utviklingen i USA og Europa å prege aktiviteten. I Kina har myndighetene lenge ønsket en lavere aktivitet, men veksten i 2007 var på rekordhøye 12 %. Politiske tiltak som rentehevninger, begrensninger i bankenes kredittgivning og reduksjon i subsidiering av bensin- og dieselpriser ventes i tillegg til svakere vekst internasjonalt å trekke ned aktiviteten noe i år. I Japan har veksten de siste årene vært drevet av øket eksportvekst. Det er først og fremst eksporten til resten av Asia som har økt, og dette gjør Japan mindre avhengig av et tilbakeslag i USA. BNP-veksten Norge ble 3,5 % i 2007, betydelig opp fra veksten året før på 2,8%. For 2008 ventes veksten å komme i området 2,6-3,0 %. Norges Bank har ønsket å kjølne temperaturen i norsk økonomi og satte i 2007 opp signalrenten syv ganger til 5,25 %. Tempoet i renteøkningene har så langt i 2008 vært noe lavere med to rentehevninger. Ved utgangen av juni ligger dermed signalrenten på 5,75 %. Verdi: Oljeprisen har fortsatt sin bratte trend oppover, og har steget med over 40 % i løpet av første halvår Selv om dette isolert sett er svært positivt for mange selskaper på Oslo Børs, har fokuset i markedet vært preget av internasjonale problemer. Aksjekursene falt kraftig i januar, men korrigerte tilbake i april og mai etter resolutte rente-kutt fra den amerikanske sentralbanken (FED) og redningsaksjon i midten av mars for den amerikanske investeringsbanken Bears Stearns. Lange amerikanske renter falt frem til midten av mars, men har siden steget igjen. Vi vurderer inntjeningen i selskapene til fremdeles å være god, men redusert risikobæreevne hos banker spesielt i USA og Europa, gjør at risikopremier i markedene øker. Samtidig har risikoen for økt inflasjon på nytt blitt et tema for markedene. Vi forventer at de korte rentene er nær toppen i Norge, men at de korte rentene vil øke noe i Europa og USA i andre halvår. Vi tror at veksten i verdensøkonomien blir brukbar også i 2008, men at den kommer ned i forhold til Hovedutfordringen blir en økt ubalanse i global vekst og hvorvidt den tiltagende inflasjonen holdes nede. Sentiment: Sentimentet i finansmarkedene var i begynnelsen av året og frem til midten av mars, preget av usikkerhet rundt kredittkrisen og frykt for finans-kollaps og resesjon i USA. Dette resulterte i kraftig nedgang på aksjebørsene og ditto kjøp av statsobligasjoner. Etter flere kraftige rentekutt fra FED og redning av Bear Stearns skiftet sentimentet brått til lettelse og aksjebørsene steg igjen og statsrentene steg. I juni har bekymring for vekst i inflasjon preget markedet og ført til svak utvikling i både aksje- og rentemarkedene. Anbefalinger: Vi startet 2008 med en anbefalt nøytralvekt i norske aksjer, en undervekt i globale aksjer med tilsvarende overvekt i norske renter. I begynnelsen av april endret vi allokeringen og gikk til en taktisk overvekt i norske aksjer og tilsvarende undervekt i renter. I begynnelsen av juni tok vi gevinst på vår taktiske overvekt og gikk tilbake til nøytralvekt i norske aksjer. Ved inngangen til andre halvår 2008 anbefaler vi nøytralvekt i norske aksjer og en undervekt i globale aksjer med tilsvarende overvekt i norsk pengemarked. Status

14 Alfred Berg Optimal Allokering Investeringspolitikk Fondet forvaltes som et kombinasjonsfond. Fondets finansielle instrumenter kan være enkeltaksjer, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter, derivater eller verdipapirfondsandeler, norske eller internasjonale. Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning. Fondets referanseindeks er sammensatt av 50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 måned (ST1X) (justert for utbetalt kupongrente), 35 % MSCI Developed World Net Dividend Adjusted Index (NOK) og 15 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Referanseindeksen er utbyttejustert. Normalfordeling mellom aksjer og renter er i henhold til fondets referanseindeks, det vil si aksjer/renter 50/50,(maks. 80% min. 20%). Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl. 4-5, 4-6, 4-8 og 4-9 og forskrift av 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds bruk av derivater (derivatforskriften). Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 1,75 prosent pro anno. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 88 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon maks 3,00 % Omløpshastighet - Kontonummer Forvaltningshonorar 1,75 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning -5,20-7,96 Meravkastning 2,76 - Annualisert standardavvik 8,35 8,25 Relativ volatilitet 2,12 - Information Ratio 1,30 - Sharpe Ratio -1,09 - Diversifiseringsgrad 93,63 - Komplett porteføljeoversikt side 42 Avkastning i % Fond Indeks Siden oppstart siste 3 måneder 3,46 1,53 siste 6 måneder -4,47-5,83 siste 12 måneder -5,13-7,74 siste 48 måneder Siden oppstart ,61-8,57 Ann. avkastning siden oppstart -5,20-7,96 hittil i år -4,47-5, Fond Ref. indeks Jun S ept 2008 Mar Jun Alfred Berg Optimal AllokeringPeriode: *Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis større verdiendring, beregnet i samsvar med vedtektene paragraf 11, enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 10 prosent godgjørelse av verdiendringen utover den prosentvise verdiendringen til fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke overstige 3 prosent. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks trekkes 10 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,50 prosent. Alfred Berg Kombi Investeringspolitikk Fondets målsetting er å skape en god avkastning med lav risiko gjennom en blanding av aksjer og korte rentepapirer. Aksjeandelen vil kunne variere mellom 0 og 50 %. Fondet investerer i norske verdi-papirer. Fondets referanseindeks består av 25 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 75 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 måned. Det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investerings-muligheter på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, og bransjer og selskapers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 74 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 1,50 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 13,47 9,08 Meravkastning 4,38 - Annualisert standardavvik 7,10 4,95 Relativ volatilitet 4,09 - Information Ratio 1,07 - Sharpe Ratio 1,42 - Diversifiseringsgrad 69,70 - Fondets ti største poster i % Yara International Telenor Fred Olsen Energy Petroleum Geo-Services Orkla StatoilHydro Vizrt Ementor Prosafe Norsk Hydro Komplett porteføljeoversikt side 42 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 4,81 3,19 siste 6 måneder 0,92-0,28 siste 12 måneder 1,62 0,91 siste 48 måneder 70,22 35, ,62 6, ,30 10, ,74 10, ,08 10,36 Siden oppstart ,48 89,69 Ann. avkastning siden oppstart 8,56 6,15 hittil i år 0,92-0, Alfred Berg Kombi Fond Ref. indeks Periode: Status 2008

15 Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Oslo Børs hentet inn januarfallet Børsen tok igjen mesteparten av det tapte etter et betydelig markedsfall ved inngangen til året. Etter et turbulent første halvår ligger alle våre norske aksjefond foran Benchmark etter første halvår. Den bratte børskorreksjonen i januar med påfølgende børsoppgang var en repetisjon av historien. Aksjemarkedene stupte, og mange solgte i panikk, uten at det var fundamentale endringer i verdensøkonomien over natten som skulle tilsi denne utviklingen i Norge. Langsiktige investorer som forholdt seg i ro kan gratulere seg selv med en klok strategi nå. For til tross for uro OSEBX/INDX: Index value vs Recurring EPS i finansmarkedene, boligkrise i USA og tiltagende frykt EPS for spredning av realøkonomiske problemer til andre land, har Oslo Børs vært en noenlunde trygg havn de senere Index value årene. Sterkt stigende olje- og andre råvarepriser har gitt selskapene på Kilde: First Securities 30.juni 2008 børsen en stadig høyere inntjening. Som vi ser av grafen henger aksjekursene tett sammen med selskapenes inntjening, og den har vist jevn vekst over årtier. Recurring EPS Source: EcoWin, First Sec. Råsterk oljepris Oljeprisen klatret videre fra rundt 95 dollar fatet til rundt 135 dollar gjennom første halvår. Den kraftige prisoppgangen dro energisektoren opp 8 %, anført av StatoilHydros oppgang på 12 %. Selv om selskapet slo indeksen betydelig, ser aksjen mer attraktiv ut nå enn ved årsskiftet på grunn av den høyere oljeprisen. Oljeprisen er på mange måter et spill på land med stor økonomisk vekst, som etterspør stadig mer olje som innsatsfaktor i industrialiseringen. Velstandsøkningen i fremvekstlandene medfører også at flere har råd til bil, som også bidrar til økt oljeetterspørsel. Samtidig satte verdenssamfunnet kraftig trykk på de negative konsekvensene av biofuel i halvåret vi har bak oss. Store og lovende oljefunn langs kysten av Brasil slo inn positivt på Oslo Børs. For å utvikle funnene har rettighetshaverne til funnene behov for en rekke tjenester innenfor seismikk, rigg, flytende produksjon, undervannsproduksjon og supply. Vi har en rekke verdensledende selskaper innenfor disse næringene på børsen, og flere av disse (spesielt rigg) steg på nyhetene fra Sør-Amerika. Aksjer som Sea Drill, Awilco og Fred Olsen Energy løftet seg alle over 15 % i løpet av første halvår. OSEBX Oljeprisen tynger andre Selskaper med høye energikostnader lider under oljeprisoppgangen. RCCL, SAS, Norwegian og Norske Skog var alle ned mellom 40 og 50 %. Konsumaksjer som Schibsted, Orkla og Komplett hadde også et tungt halvår alle med kursreduksjoner på over 25 %. Fjorårsvinneren REC er én av årets børstapere så langt. Stemningen for alternativ energi-aksjer har snudd, og aksjen har falt over 50 % siden årsskiftet. Gjødsel og aluminium trekker opp Oppsvinget i gjødsel- og aluminiumprisene bidro også til å gjøre Oslo Børs til råvarebørsen fremfor noen i første halvår. Vi har i lengre tid hatt en stor beholdning av Yara-aksjer i fondene, og aksjen løftet seg som et resultat av de skyhøye matvareprisene på verdensmarkedet. Høye matvarepriser gir bøndene incentiver til å øke produksjonen med Yaras kunstgjødsel, og den økte etterspørselen bidrar til å sende prisene på gjødsel til værs. Yara-aksjen er opp fantastiske 70 % etter at første halvår er passert. Også Hydros resultater preges positivt av en økt inntektsside. Oppbyggingen av industri og infrastruktur i verdens fremvekstland har skapt en stor etterspørsel etter aluminium. Også Hydro-aksjens kursløft på 8 % dro børsen opp i første halvår. Vi var ikke fullt vektet i denne aksjen, og gikk glipp av noe avkastning her. Fall i IT/ Telekom Våre satsinger innenfor IT utviklet seg blandet i første halvår. Vi er med i spilleventyret Funcom, og aksjen steg kraftig etter en vellykket lansering av online-spillet Age of Conan. Andre selskaper vi har stor tro på, som Vizrt og Mamut, falt i verdi. Vi synes utsiktene for disse selskapene er meget gode, men IT-aksjer er generelt mindre populære på børsen og prises lavere. Telenor-aksjen ble 18 % mindre verdt, og skyldes trolig frykt for at selskapet skulle kaste seg inn i en dyr budkamp om TeliaSonera. Shipping opp, finans ned Den høye aktiviteten i fremvekstlandene bidrar også til å sende shippingratene oppover. Frontline, opp snaut 40 %, hadde den beste utviklingen, mens de øvrige rederiene utviklet seg noe svakere. Vi har satset mest på tørrbulk, som ikke ga en like god avkastning som tank i første halvår. Vi har også hatt lite finansaksjer gjennom den global finans-uroen. Sektoren, som i hovedsak består av DnB NOR (-8 %) og Storebrand (-16 %), falt kraftig. Vi har gjennom halvåret kjøpt oss opp i Storebrand, som vi nå mener har en mer fordelaktig fordeling mellom risiko og oppsidepotensial etter kursfallet. Den kraftige oljeprisoppgangen og den etter forholdene moderate kursoppgangen for energiaksjer tyder på én ting; aksjemarkedet tør ikke prise fullt inn at tidene med høye oljepriser vil vedvare. Om oljeprisen holder seg på de høye nivåene vi har sett i det siste, mener vi at norske energiaksjer er svært attraktivt priset. Våre fond har det siste halvåret vært tungt overvektet innenfor energisektoren, og det har vært lønnsomt. Vi har tjent godt på kraftig overvekt i rigg, økt vekting av StatoilHydro samt flere av de andre aksjevalgene innenfor denne sektoren. Status

16 Alfred Berg Norge Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet gir bred eksponering mot den norske børsen. Selskapene deles inn i 10 bransjer, og analyseres ved bruk av fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det er sterkt fokus på risikostyring i forvaltningen av fondet. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser og avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innen 5 prosentpoeng. Selskapers vektingsavvik i forhold til referanseindeksen skal ikke utgjøre mer enn 3 prosentpoeng. Fondet er et UCITS fond. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 917 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,20 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 30,72 27,49 Meravkastning 3,23 - Annualisert standardavvik 20,29 20,02 Relativ volatilitet 3,50 - Information Ratio 0,92 - Sharpe Ratio 1,30 - Diversifiseringsgrad 97,06 - Fondets ti største poster i % Yara International 9,56 StatoilHydro 9,03 Telenor 6,99 DnB NOR 4,71 Fred Olsen Energy 4,32 Prosafe 3,9 Orkla 3,6 Petroleum Geo-Services 3,54 Songa Offshore 3,31 Renewable Energy Corporation 3,04 Bransjefordeling i % Energi 45,33 Finans 9,91 Forbruksvarer 1,25 Industri 12,83 IT 8,05 Konsum 1,44 Materialer 13,07 Telekom 7,67 Komplett porteføljeoversikt side 43 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 9,02 9,10 siste 6 måneder -7,18-9,36 siste 12 måneder -8,40-12,48 siste 48 måneder 150,94 118, ,98 10, ,13 32, ,09 39, ,00 38,97 Siden oppstart ,26 307,61 Ann. avkastning siden oppstart 14,42 11,89 hittil i år -7,18-9, Alf red B erg N orge Fond Ref. indeks Periode: Alfred Berg Norge + Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet gir bred eksponering mot den norske børsen. Selskapene deles inn i 10 bransjer, og analyseres ved bruk av fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det er sterkt fokus på risikostyring i forvaltningen av fondet. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser og avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innen 5 prosentpoeng. Selskapers vektingsavvik i forhold til referanseindeksen skal ikke utgjøre mer enn 3 prosentpoeng. Fondet er et UCITS fond. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,3 mrd Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,20 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,70 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 31,50 27,49 Meravkastning 4,01 - Annualisert standardavvik 20,17 20,02 Relativ volatilitet 3,53 - Information Ratio 1,14 - Sharpe Ratio 1,35 - Diversifiseringsgrad 96,96 - Fondets ti største poster i % Yara International 9,54 StatoilHydro 8,94 Telenor 6,99 DnB NOR 4,7 Fred Olsen Energy 4,28 Prosafe 3,91 Orkla 3,63 Petroleum Geo-Services 3,5 Songa Offshore 3,47 SeaDrill 3,05 Bransjefordeling i % Energi 45,22 Finans 9,45 Forbruksvarer 1,26 Industri 12,63 IT 8,07 Konsum 1,39 Materialer 13.0 Telekom 7,53 Komplett porteføljeoversikt side 44 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 9,15 9,10 siste 6 måneder -6,69-9,36 siste 12 måneder -7,41-12,48 siste 48 måneder 156,49 118, ,99 10, ,59 32, ,96 39, ,65 38,97 Siden oppstart ,37 139,31 Ann.avkastning siden oppstart 11,20 8,60 hittil i år -6,69-9, Alfred Berg Norge + Fond Ref. indeks Periode: Status 2008 * Differenisert forvaltningsgodgjørelse

17 Alfred Berg Aktiv Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsaklig i norske verdipapirer, og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av bransje- og selskapsvekter. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 497 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Høy ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 27,30 27,49 Meravkastning -0,19 - Annualisert standardavvik 20,99 20,02 Relativ volatilitet 7,55 - Information Ratio -0,03 - Sharpe Ratio 1,10 - Diversifiseringsgrad 87,62 - Alfred Berg Gambak Fondets ti største poster i % Yara International 9,61 StatoilHydro 8,02 Fred Olsen Energy 5,37 Prosafe 5,13 Funcom 4,41 Telenor 4,41 Songa Offshore 4,32 Petroleum Geo-Services 3,59 Vizrt 3,53 Orkla 3,31 Bransjefordeling i % Energi 47,12 Finans 4,16 Forbruksvarer 1,73 Helse 0,34 Industri 11,82 IT 15,04 Konsum 2,08 Materialer 12,78 Telekom 4,55 Komplett porteføljeoversikt side 45 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 10,62 9,10 siste 6 måneder -6,76-9,36 siste 12 måneder -12,05-12,48 siste 48 måneder 156,76 118, ,85 10, ,68 32, ,95 39, ,40 38,97 Siden oppstart ,80 307,61 Ann.avkastning siden oppstart 14,67 11,90 hittil i år -6,76-9, Alfred Berg Aktiv Fond Ref. indeks Periode: Investeringspolitikk Fondets målsetting er å skape en god avkastning gjennom aktiv porteføljeforvaltning med selektive investeringer i selskaper som er unike i sitt marked. Fondet investerer i norske verdipapirer og følger ikke direkte noen referanseindeks. Porteføljen vil ha høyere volatilitet enn markedet over tid som betyr at avkastningen vil svinge mer enn Oslo Børs Fondindeks. Det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, og bransjer og selskapers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 699 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 1,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 %* Risikoprofil Høy ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 36,22 27,49 Meravkastning 8,74 - Annualisert standardavvik 23,34 20,02 Relativ volatilitet 10,77 - Information Ratio 0,81 - Sharpe Ratio 1,37 - Diversifiseringsgrad % 80,25 - Fondets ti største poster i % Yara International 9,33 StatoilHydro 8,06 Telenor 6,09 Vizrt 6,05 Fred Olsen Energy 5,26 Funcom 5,04 Seawell (unotert) 4,36 Awilco Offshore 3,74 Bonheur 3,26 Revus Energy 2,6 Bransjefordeling i % Energi 51,79 Finans 4,1 Forbruksvarer 0,65 Helse 0,02 Industri 7,11 IT 16,97 Konsum 1,12 Materialer 12,23 Telekom 6,09 Komplett porteføljeoversikt side 46 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 10,84 9,10 siste 6 måneder -7,23-9,36 siste 12 måneder -9,53-12,48 siste 48 måneder 220,53 118, ,87 10, ,81 32, ,90 39, ,19 38,97 Siden oppstart ,46 486,43 Ann. avkastning siden oppstart 16,18 10,53 hittil i år -7,23-9, Alfred Berg Gambak Fond Ref. indeks Periode: * 10 % av verdistigningen, minimum 1,8 % og maks 5 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Status

18 Alfred Berg Aktiv II Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsaklig i norske verdipapirer, og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av bransje- og selskapsvekter. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 66 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Høy ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 26,93 27,49 Meravkastning -0,56 - Annualisert standardavvik 20,90 20,02 Relativ volatilitet 7,70 - Information Ratio -0,07 - Sharpe Ratio 1,09 - Diversifiseringsgrad 86,99 - Fondets ti største poster i % Yara International 9,56 StatoilHydro 8,06 Fred Olsen Energy 5,44 Prosafe 4,92 Telenor 4,54 Songa Offshore 4,36 Funcom 4,22 Petroleum Geo-Services 3,72 Vizrt 3,4 Orkla 3,27 Bransjefordeling i % Energi 47,33 Finans 4,03 Forbruksvarer 1,69 Helse 0,28 Industri 11,64 IT 14,65 Konsum 2,27 Materialer 12,63 Telekom 4,88 Komplett porteføljeoversikt side 47 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 10,81 9,10 siste 6 måneder -6,38-9,36 siste 12 måneder -12,02-12,48 siste 48 måneder 154,35 118, ,05 10, ,87 32, ,40 39, ,14 38,97 Siden oppstart ,16 131,41 Ann.avkastning siden oppstart 9,65 8,08 hittil i år -6,38-9, Alfred Berg Aktiv II Fond Ref. indeks Periode: Alfred Berg Indeks Investeringspolitikk Fondet er et indeksfond som gir eksponering mot selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Benchmark Index. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil den utbyttejusterte avkastningen til referanseindeksen. Fondet har kun anledning til å investere i selskaper som omfattes av indeksen. Fondets risikoprofil vil være tilnærmet identisk med referanseindeksens. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 393 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,20 % Omløpshastighet 0,0 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,0 %* Risikoprofil Indeksvekting ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning 21,14 22,04 Meravkastning -0,90 - Annualisert standardavvik 20,14 20,32 Relativ volatilitet 0,37 - Information Ratio -2,44 - Sharpe Ratio 0,83 - Diversifiseringsgrad 99,98 - Fondets ti største poster i % StatoilHydro 26,24 Yara International 9,28 Telenor 8,73 Orkla 5,85 Norsk Hydro 5,32 DnB NOR 5,09 SeaDrill 4,70 Acergy 2,41 Petroleum Geo-Services 2,26 Renewable Energy Corporation 2,14 Bransjefordeling i % Energi 49,7 Materialer 15,03 Industri 12,11 Finans 7,09 Forbruksvarer 1,75 Forsyning 0,28 Helse 0,35 IT 2,14 Konsum 2,48 Telekom 8,73 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 12,28 12,49 siste 6 måneder -5,60-5,58 siste 12 måneder -8,98-8,81 siste 48 måneder ,78 11, ,81 32, ,51 40, Siden oppstart ,29 111,05 Ann.avkastning siden oppstart 21,14 22,04 hittil i år -5,60-5,58 Komplett porteføljeoversikt side Alfred Berg Indeks Fond Ref. indeks *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Periode: Status 2008

19 Banco Norge Investeringspolitikk Banco Norge er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Målsettingen med forvaltningen er med en god risikospredning å oppnå meravkastning i forhold til referanseindeksen gjennom fundamentalanalyser av aksjer. Fondet søker å ha en god risikospredning og moderate avkastningsavvik i forhold til referanseindeksen. Den etiske investeringsprofilen i Banco Norge er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 215 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,70 %* Risikoprofil Moderat ISIN no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 26,91 27,49 Meravkastning -0,58 - Annualisert standardavvik 19,79 20,02 Relativ volatilitet 3,33 - Information Ratio -0,17 - Sharpe Ratio 1,15 - Diversifiseringsgrad 97,37 - Fondets ti største poster i % StatoilHydro 9,62 Telenor 9,24 Yara International 9,15 DnB NOR 5,00 SeaDrill 4,81 Songa Offshore 4,79 Fred Olsen Energy 4,60 Orkla 4,43 Petroleum Geo-Services 4,37 Vizrt 3,97 Bransjefordeling i % Energi 42,48 Finans 7,42 Forbruksvarer 2,07 Industri 10,87 IT 14,01 Konsum 0,91 Materialer 12,92 Telekom 9,24 Komplett porteføljeoversikt side 49 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 12,62 9,10 siste 6 måneder -4,54-9,36 siste 12 måneder -5,77-12,48 siste 48 måneder 123,03 118, ,46 10, ,66 32, ,98 39, ,80 38,97 Siden oppstart ,41 158,51 Ann.avkastning siden oppstart 15,92 16,59 hittil i år -4,54-9, B anco N orge Fond Ref. indeks *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Periode: Banco Humanfond Investeringspolitikk Banco Humanfond er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Inntil 20 % av kapitalen kan investeres i utenlandske aksjer. Målsettingen med forvaltningen er med en god risikospredning å oppnå en verdiutvikling som på lang sikt overstiger fondets referanseindekser som er 90 % Oslo Børs Fondsindeks og 10 % MSCI World Index. Fondet søker å ha en god risikospredning gjennom grundige aksjeanalyser. Fondet har en ideell profil og egne etiske retningslinjer. Den etiske investeringsprofilen i Banco Humanfond er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterer som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Den ideelle profilen innebærer at det ved årets slutt deles ut 2 % av forvaltningskapitalen til den av Bancos 49 samarbeidende organisasjoner andelshaver selv velger. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 105 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 2,00 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 % Ideelle utdeling 14. feb NOK Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 27,16 25,16 Meravkastning 2,00 - Annualisert standardavvik 19,73 18,87 Relativ volatilitet 3,64 - Information Ratio 0,55 - Sharpe Ratio 1,17 - Diversifiseringsgrad 96,68 - Fondets største poster i % Yara International 9,39 StatoilHydro 9,19 Telenor 7,52 Ensco International 5,77 SeaDrill 4,88 Fred Olsen Energy 4,81 Awilco Offshore 4,06 Songa Offshore 3,9 Orkla 3,85 DnB NOR 3,75 Bransjefordeling i % Energi 49,76 Finans 6,94 Forbruksvarer 1,75 Industri 8,98 IT 9,24 Konsum 0,17 Materialer 12,79 Telekom 7,52 Komplett porteføljeoversikt side 50 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 13,21 8,06 siste 6 måneder -4,98-9,91 siste 12 måneder -6,75-13,36 siste 48 måneder 123,02 104, ,71 8, ,67 30, ,13 38, ,24 35,10 Siden oppstart ,83 105,68 Ann.avkastning siden oppstart 10,86 8,83 hittil i år -4,98-9, B anco H umanf ond Fond Ref. indeks Periode: Status

20 Markedskommentar til det internasjonale aksjemarkedet Morgan Stanleys verdensindeks har falt mer enn 16 % i årets seks første måneder, og mer enn 22 % siste 12 måneder. Den 'offisielle' definisjonen på et 'bear market' er et fall på mer enn 20 %, så de fleste markeder som inngår i Morgan Stanleys verdensindeks er nå i et 'bear-market'. Det er ingen tvil om at sub-prime relaterte tap har forårsaket mye av fallet. Flere og flere bransjer får problemer med høye lånekostnader, og det har vært vanskelig å finne trygge havner i aksjemarkedet. At energi-sektoren skulle være på avkastningstoppen blant de globale sektorene ble klart forholdsvis tidlig i Oljepriser over 100 dollar har hengt som et lodd rundt anklene på indeksnivåene i store industrinasjoner, og det er få nasjoner som profiterer så til de grader på høy oljepris som vårt hjemland. Med oljepriser rundt 140 dollar fatet ved slutten av halvåret forandres rammebetingelser dramatisk for en rekke bransjer og aktører. P/E for den bredt sammensatte S&P 500 indeksen i USA er i skrivende stund på 21. For et år siden var den under 18. I disse tallene ligger siste 12 måneders innrapportert inntjening fra selskapene. Til sammenligning er tilsvarende måltall for de 50 største selskapene i Europa nede under 10. Man betaler altså dobbelt så mye for en krone historisk inntjening i USA i forhold til i Europa. I Japan har NIKKEI 225 indeksen en P/E på 16, og null forventet inntjeningsvekst. I så måte ser dermed Europeiske aksjer generelt attraktive ut, Japanske ser ut til å være "fair" priset, mens amerikanske selskaper ser fortsatt dyre ut. I dagene før 22. januar falt aksjemarkedene dramatisk. Da markedene stengte denne dagen hadde S&P 500 indeksen falt nesten 15 % siden midten av desember, Oslo Børs fondindeks falt nesten ubrutt over 20 % på to uker og VIX indeksen, som måler implisitt volatilitet i derivatene på S&P 500 indeksen steg til langt over 30. Mange ble nok skremt av utviklingen disse ukene, og mange ble overrasket over hvor raskt volatiliteten kom ned i de påfølgende månedene. Dramatikken la seg noe da det så ut til at fiansinstitusjoner i problemer fikk nødvendig kapital, mens utviklingen ved utgangen av halvåret tyder på at problemene i finans-sektoren ikke er løst. Om vi får en 'andre akt' i dramaet rundt finansnæringen er fortsatt usikkert. Utvikling Alfred Berg Global Quant Fondet hadde et sterkt andre kvartal, og endte halvåret med en avkastning 0,5 % høyere enn referanseindeksen. Fondets andelsverdi falt 15,6 % mot referanseindeksens fall på 16,1 %. Dermed har fondet gitt meravkastning utover referanseindeksen siste år, siste 3 år og siste 5 år. Risikoen i fondet har vært på linje med referanseindeksen, og den relative volatiliteten har vært lav, ca 2,5 siste 3 år. Fondet har hatt en defensivt innrettet portefølje helt siden begynnelsen av Dette, sammen med en markant undervekt i finansaksjer og en overvekt i energisektoren, har skapt meravkastningen i første halvår. Gruveselskapet BHP Billiton LTD er største bidragsyter til den relative avkastningen, med +0,35 prosentpoeng. Vi har vært overvektet gjennom halvåret, og med sterkt stigende råvarepriser har selskapet vært en god investering. Største negative bidrag til den relative avkastningen har vært vår investering i Siemens, som har falt nesten 35 % i første halvår. Porteføljen er preget av store selskaper med lav volatilitet i inntjeningen. De har høy avkastning på egenkapitalen og lav gjeldsgrad i forhold til gjennomsnittet for referanseindeksen. Betaverdien for porteføljen ligger godt under 1 i skrivende stund. Vi mener dette er en portefølje som vil greie seg godt gjennom turbulente markeder, og ser ikke behov for å gjør store tilpasninger gitt dagens markedsutsikter. Alfred Berg Global Quant Investeringspolitikk Alfred Berg Global Quant investerer i det globale aksjemarkedet. Fondet kan investere i markeder som inngår i Morgan Stanley World Cap. Index. Den samme indeksen er fondets referanseindeks for avkastning og risiko. Fondet investerer ikke i nye markeder. Fondet søker å skape merverdier på aksjeutvalgnivå. Aksjeutvalget foretas ved bruk av fundamental faktormodeller. Selskaper analyseres og rangeres etter forventet avkastning og risiko ved bruk av faktorer knyttet til risiko, likviditet, relativ pris, vekstpotensiale og prishistorikk. Fondet er veldiversifisert med normalt selskaper i porteføljen. Målsetningen er å gi investor en årlig meravkastning på 1,5-2,0 prosentenheter utover referanseindeksen. Forvaltningen av fondet er underlagt begrensinger med hensyn til hvor store vektingsavvik porteføljen kan ha på region, land, bransje- og selskapsnivå. Avvik måles relativt til referanseindeksen. Dette sikrer god generell diversifisering samt at fondets risikoprofil holdes lik referanseindeksen. Avkastningen rapporteres i norske kroner. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,8 mrd Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 1,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,60 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 5,19 4,45 Meravkastning % 0,75 - Annualisert standardavvik 12,39 12,36 Relativ volatilitet 2,33 - Information Ratio 0,32 - Sharpe Ratio 0,17 - Diversifiseringsgrad 96,39 - Fondets ti største poster i % Exxon Mobil 2,3 ChevronTexaco 2,11 Schlumberger 2,03 BP 1,74 Total Fina 1,59 Devon Energy Corp. 1,59 BG Group 1,55 Transocean Sedco Forex 1,48 EnCana 1,47 ENI Spa 1,41 Bransjefordeling i % Energi 16,86 Materialer 8,04 Industri 13,32 Forbruk 6,38 Konsum 12,07 Helse 9,6 Finans 15,89 IT 7,34 Telekom 4,62 Energi 4,63 Komplett porteføljeoversikt side 51 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,23-1,44 siste 6 måneder -15,60-16,11 siste 12 måneder -21,58-22,97 siste 48 måneder 6,33 4, ,56-4, ,13 10, ,40 22, ,33 3,83 Siden oppstart ,08 109,27 Ann. avkastning siden oppstart 5,36 5,55 hittil i år -15,60-16, Fond Ref. indeks Alf red B erg G lobal Quant N OKPeriode: *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse 20 Status 2008

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG STATUS 2009 AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24 Praktisk

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko 24-25

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 Innhold 1. Kort om SKAGEN Fondenes rentesyn 2. Om SKAGEN Avkastning og fondets mandat 3. SKAGEN Avkastnings investeringer Makro- og renteutvikling Hovedpunkter

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 Kredittkrisen hva vet vi? Det verste bør være over men tilstanden var så ille midt i måneden at jeg så det hensiktsmessig å skrive en ekstra rapport for SKAGEN

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år Halvårsrapport 2007 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Folketrygdfondet 40 år Godt resultat for Statens pensjonsfond Norge for første halvår 2007 Resultat 10,7 mrd. kroner - 10,0 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte SR-Forvaltning AS Faktaark Fond SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning og

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Informasjon om BankID 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-19 Praktisk informasjon

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer