Status 1. halvår Alfred Berg Kapitalforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning"

Transkript

1 Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning

2 Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i Mediebildet har vært preget av kreditturo og nå i den senere tid fallende eiendomspriser. I finansmarkedene er dette blitt reflektert gjennom vesentlig høyere volatilitet, både ute og hjemme. Eksempelvis har Oslo børs svingt mellom en nedgang på 23 % og en oppgang på 3 % gjennom første halvår det første året siden 2002 der både norske og internasjonale aksjemarkeder har negativ avkastning ved halvårsskiftet. Ved halvårsskiftet har Morgan Stanleys verdensindeks falt 11,9%, mens Oslo Børs har klart seg bedre, med en nedgang på 9,4 % for Oslo Børs Fondindeks. Det er særlig den sterke utviklingen innenfor energi- og råvaresektoren, ledet av en oljeprisoppgang på 46,5 % i første halvår, som gjør at vårt hjemlige aksjemarked har hatt en relativt sett sterkere utvikling. Svekkelsen av dollar gjennom de senere år har fortsatt inn i 2008, og kronen har styrket seg med 7,0 % mot USD. I forhold til Euro har kronen svekket seg med 0,9 %. Første halvår har for oss vært preget av navneskifte og eierskifte. ABN AMRO Asset Management er overtatt av Fortis Investments. Fortis Investments besluttet i samarbeid med de nordiske landene å organisere virksomheten innenfor Norden som en fellesnordisk enhet under Alfred Berg navnet med en nordisk ledergruppe. Vi er entusiastiske over å kunne benytte det tradisjonsrike merkenavnet Alfred Berg. Et nordisk navn med aner tilbake til 1863 forplikter også fremover. Fortis Investments har virksomhet i 38 land fordelt på fem kontinenter. Selskapet har over 40 investeringssentre som forvalter kapital innenfor aksjer, renter og alternative investeringer, herunder eiendom og hedgefond. Alfred Berg Kapitalforvaltning tilbyr innovative aktivaklasser og spennende spesialprodukter fra vår nordiske og globale organisasjon til våre norske kunder. Videre har vi en betydelig egenforvaltning innenfor norske og nordiske aksjer, kvantitativ global aksjeforvaltning og norske renter. Alle disse områdene er organisert innenfor en fellesnordisk ledelse og har sterke bånd til vår global investeringskompetanse. Forvaltningsresultater Resultatene innen taktisk aktivaallokering har vært tilfredsstillende og viser meravkastning hittil i år. Allokeringsgruppen som ledes av Trond Tømmerås, består av våre rente- og aksjeforvaltere. Renteforvaltningen har generelt hatt et krevende første halvår, preget av meget stor turbulens i rentemarkedet. Det er særlig uroen innenfor kreditt som har påvirket markedet. Imidlertid har det også vært store svingninger i de lange rentene. Markedet er preget av meget stor usikkerhet knyttet til den videre utvikling for vekst og inflasjon. Frykten for lavere vekst trekker isolert lange renter ned, mens frykten for høy inflasjon bidrar til å trekke rentene opp. Ulik vektlegging av disse faktorene gjennom første halvår har vært en viktig bidragsyter til de store svingningene vi har sett i de lange rentene. Økte risikopremier i kredittmarkedet har isolert bidratt negativt til avkastningen i første halvår, men bidrar nå til en vesentlig høyere løpende avkastning i våre fond der slik eksponering er tillatt. Vi har ikke klart å posisjonere oss riktig innen lange renter i første halvår. Dette har bidratt svakt negativt til avkastningen. Resultatene fra likviditetsforvaltningen er gode, og våre pengemarkedsfond har gjort det godt i forhold til sine referanseindekser. Norsk aksjeforvaltning har fortsatt sin sterke utvikling også etter årsskiftet, og samtlige fond ligger foran sine referanseindekser. Alfred Berg Gambak mottok tidligere i år Morningstar Awards som beste norske aksjefond. Hittil i år har Oslo Børs Fondindeks falt 9,4 %, med store svingninger innenfor årets 6 første måneder. Alfred Berg Gambak har i perioden gitt en meravkastning på 2,2 %. Vårt hovedprodukt innenfor norske aksjer, Alfred Berg Norge, viser også en meravkastning i forhold til referanseindeks på 2,2 %. Alfred Berg Aktiv oppnådde i samme periode en meravkastning på 2,6 %, mens Banco Norge oppnådde en meravkastning på 4,8 %. Både mandater med strenge investeringsbegrensninger og frie mandater innen norske aksjer forvaltes med samme investeringsstrategi og prosess. Arbeidet ledes av Albert Collett. Vi tilbyr utover dette også aksjeforvaltning i samarbeid med ideelle organisasjoner gjennom Banco Humanfond, etter spesifiserte etiske kriterier. Vår globale kvantitative aksjeforvaltning viser fortsatt gode resultater i forhold til referanseindeksen. Alfred Berg Global Quant oppnådde en avkastning på -15,6 %, men referanseindeksen falt -16,1 %. Den kvantitative forvaltningen viser en stabil meravkastning relativt til markedet. Samlet forvaltningskapital i strategien er nå 14,4 milliarder kroner, hvorav 1,9 milliarder kroner forvaltes for kunder i Norge. Produktspekter Vi har nylig fått Kredittilsynets godkjenning av vedtektene for et nytt norsk høyrentefond Alfred Berg Høyrente. Fondet forvaltes av den norske rentegruppen og søker å utnytte de meget interessante investeringsmuligheter vi ser innenfor høyrentemarkedet. Forvaltningskapital Ved inngangen til 2008 forvaltet Alfred Berg Kapitalforvaltning samlet 45 milliarder kroner for norske kunder, mens forvaltningskapitalen ved halvårsskiftet var 43 milliarder kroner. Negativ netto nytegning for norske kunder var 1,2 milliarder kroner, mens verdifall i porteføljene utgjorde 0,8 milliarder. De viktigste årsakene til den negative netto nytegningen har vært den generelle markedsuroen, samt uttak av kortsiktige midler fra enkelte store kunder. Den internasjonale suksessen til Alfred Berg Global Quant har medført at Alfred Berg Kapitalforvaltning i Oslo nå forvalter 53,4 milliarder kroner for norske og internasjonale kunder. Utsikter Vi forventer en videre svak utvikling av økonomien i USA, der problemer innenfor boligmarkedet og fortsatt vanskelige forhold innenfor kredittmarkedet vil prege utviklingen også inn i andre halvår. Den amerikanske sentralbanken har redusert styringsrenten fra 5,25 % i 2007 til 2,0 % nå. Et økende inflasjonspress innen råvarer, energi og matvarer reduserer sentralbankens handlingsrom i forhold til rentenedsettelser. På tross av den svakere utviklingen i USA og andre utviklede økonomier, fortsetter den sterke veksten i Kina, India og mange andre land. Vi forventer at veksten også her vil dempes noe, men fortsatt vise en sterk veksttakt. Samlet sett vil dette gi en svakere utvikling i den globale veksten inn i andre halvår. Vi ser imidlertid ikke grunn til å frykte en global resesjon. Vi ser frem til et fortsatt godt og utviklende samarbeid med våre kunder. 2 Status 2008

3 Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning representerer den norske virksomheten innenfor Alfred Bergs fellesnordiske organisering. Selskapet er eiet av Fortis Investments, som etter fusjonen med ABN AMRO Asset Management fremstår som en globalt ledende kapitalforvalter. Alfred Berg Kapitalforvaltning er en direkte videreføring av ABN AMRO Kapitalforvaltning, tidligere av Alfred Berg Industrifinans. Alfred Berg ble etablert i 1863 og er Nordens eldste finansforetak med en tradisjonsrik historie. I Norge ble Alfred Berg Industrifinans etablert sommeren 2000 ved at Industrifinans Forvaltning, Alfred Berg Kapitalforvaltning og Oslo Fond Forvaltning besluttet å fusjonere. I 2003 ble Sparebank 1 Aktiv Forvaltning innlemmet i selskapet. Kapitalforvaltning i Alfred Berg Kapitalforvaltning Investorer velger i økende grad å søke profesjonell assistanse i forvaltningen av sine midler. Dette har blant annet sin bakgrunn i at finansmarkedene stadig blir mer komplekse, og at produkt- og tjenestetilbudet utvides meget raskt til å omfatte flere aktivaklasser samt nye og mer kompliserte produkter. Den nordiske organiseringen, med sterke rådgivnings- og forvaltningsmiljøer lokalt, gir maksimalt fokus og de beste forutsetninger for å ivareta våre lokale kunders behov. Videre har vi ubegrenset tilgang til Fortis Investments mangfoldige produktspekter og kompetanse innenfor ulike relevante investeringsløsninger. Fortis Investments har virksomhet i 38 land og forvalter samlet over 218 milliarder euro, hvorav 180 milliarder kroner i Norden. Alfred Berg Kapitalforvaltning forvalter 42,9 milliarder kroner for norske kunder, hvorav 20 milliarder kroner er plassert i norske verdipapirfond. I tillegg forvalter vi 12,9 milliarder kroner for internasjonale kunder. Blant våre kunder finnes en rekke større forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlige institusjoner, stiftelser, humanitære organisasjoner, privatpersoner samt andre kapitalforvaltere. Innenfor rammen av Alfred Berg Kapitalforvaltnings totale produkttilbud, kan vi tilby våre kunder forvaltning av aksjer og rentebærende verdipapirer i samtlige store kapitalmarkeder i verden. I tillegg til de norske verdipapirfondene tilbyr vi ABN AMRO/Fortis Investmentsfond som er lokalisert i Luxemburg. Dette er verdipapirfond som investerer i ulike internasjonale markeder. Luxemburg-fondene har sin egen årsrapport, se Forvaltningen av de norske verdipapirfondene skjer i henhold til «Lov om verdipapirfond» av 12. juni 1981 nr. 52. Hvert fonds investeringspolitikk og rammebetingelser er nedfelt i fondets vedtekter, prospekt og faktaark. Hva kan Alfred Berg Kapitalforvaltning gjøre for deg? Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risikopreferanser. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å: - Assistere våre kunder ved valg av riktig aktivasammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser. - Tilby innovative og nyskapende investeringsløsninger for å optimalisere avkastning i forhold til ønsket risiko - Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene til enhver tid gir. - Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt delportefølje ved hjelp av kontinuerlige og dyptgående analyser av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en profesjonell daglig markedsovervåking. - Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig rapportering og personlig oppfølging. Profesjonell og aktiv rådgivning Å overlate forvaltningen av finanskapitalen til en utenforstående rådgiver og kapitalforvalter er og blir en tillitssak. Våre kunder skal forvente at midlene blir tatt hånd om på en profesjonell måte gjennom objektiv rådgivning og effektiv forvaltning. Med Alfred Berg Kapitalforvaltning som rådgiver og forvalter, får kunden en samarbeidspartner som søker å bidra til at det oppnås god avkastning med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes behov. Den strategiske allokeringen skal sikre et kontrollert langsiktig risikonivå i porteføljen i tråd med kundens ønsker og preferanser. Videre forestås taktisk porteføljeallokering som har til hensikt å øke kundens avkastning på relativt kort sikt. Den oppnådde avkastningen henger naturlig sammen med den risiko som tas i porteføljen. Derfor ser vi det som en av våre viktigste oppgaver å rådgi kunden i valg av risikoprofil. Individuell kundebehandling For å kunne utføre våre oppgaver tilfredsstillende, må vi kjenne våre kunder godt. Gjennom samtaler om risikobæreevne og rammebetingelser, samt inngående analyser av kapitalmarkedet, er det mulig å komme frem til en porteføljesammensetning som oppfyller den enkelte kundes målsetting og preferanser. Den strategiske aktivaallokeringen fastlegger hvorledes midlene ideelt sett bør fordeles mellom de ulike aktivaklasser for at den langsiktige målsettingen for porteføljen skal kunne oppnås. Det vil være disse overordnede beslutninger om hvorledes midlene fordeles mellom pengemarkeds-, obligasjons-, aksje- og alternative investeringer som over tid har størst betydning for resultatet og den samlede risiko i porteføljen. Enhver finansiell investor har sine særskilte rammebetingelser for håndtering av sine finansielle ressurser. Derfor vil den ideelle strategiske porteføljeallokeringen ofte variere fra investor til investor. Som finansiell rådgiver legger vi stor vekt på at våre kunder foretar de strategiske valg som er best tilpasset den enkeltes rammebetingelser og mål. Innenfor en mer kortsiktig tidshorisont foretas taktisk aktivaallokering. For å utnytte kortsiktige svingninger i ulike markeder, kan det være fornuftig å foreta visse periodiske omplasseringer av porteføljen, for taktisk å utnytte markedsmuligheter. På denne måten kan man ta del i den forventede verdiendring i de enkelte markeder. For eksempel vil det være fornuftig å ta større eksponering i lange obligasjoner og aksjer ved et forventet rentefall, og motsatt større eksponering i pengemarkedet når man forventer høyere inflasjon og renteøkning. En slik taktisk justering av investeringsporteføljen må imidlertid foretas innenfor rammene av den langsiktige eller strategiske porteføljeallokeringen. Rapportering Fyldig og punktlig resultatrapportering og porteføljeevaluering målt mot realistiske forventninger er med på å skape trygghet og tillit. Alle våre kunder mottar månedsbrev og halvårsrapport og kan når som helst kontakte oss for råd og synspunkter. Status

4 Fondsoversikt Markedskommentar norske rentemarkedet 5 Pengemarkedsfond: Alfred Berg Likviditet 6 Alfred Berg Pengemarked Obligasjonsfond: Alfred Berg Kort Obligasjon 7 Alfred Berg Kort Stat Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Stat Alfred Berg Obligasjon 9 Alfred Berg Obligasjon 3-5 Alfred Berg Lang Obligasjon 10 Markedskommentar internasjonale rentemarkedet 11 Internasjonale obligasjonfond: Alfred Berg OECD + 12 Alfred Berg OECD Taktisk aktivaallokering 13 Kombinasjonsfond: Alfred Berg Kombi 14 Alfred Berg Optimal Allokering Markedskommentar norske aksjemarkedet 15 Norske aksjefond: Alfred Berg Norge 16 Alfred Berg Norge + Alfred Berg Aktiv 17 Alfred Berg Gambak Alfred Berg Aktiv II 18 Alfred Berg Indeks Etiske aksjefond: Banco Norge 19 Banco Humanfond Markedskommentar internasjonale aksjemarkedet 20 Internasjonale aksjefond: Alfred Berg Global Quant Markedskommentar nordiske aksjemarkedet 21 Nordiske aksjefond: Alfred Berg Nordic Best Selection 4 Status 2008

5 Markedskommentar til det norske rentemarkedet Vi har sett en svakere konjunkturutvikling internasjonalt det siste året. Dette har trukket aktiviteten ned også i Norge i første halvår av BNP-veksten i 2007 kom på 3,5 %, betydelig opp fra veksten året før på 2,8 %. For 2008 ventes veksten å komme i området 2,6-3,0 %. For Fastlands-Norge endte BNP-veksten i 2007 på 6,0 %. Høy arbeidsinnvandring og høy oljepris har bidratt til det høye aktivitetsnivået i Norge. Den vedvarende høye oljeprisen gjør også at nedgangen i den økonomiske aktiviteten ikke ventes å bli like sterk i Norge som det vi ser internasjonalt. I likhet med børsene internasjonalt, fikk også Oslo Børs et kraftig fall i januar i år. På det laveste var indeksen ned over 20 % fra årsskiftet, mens den ved utgangen av juni er ned med ca. 6,0%. Dette er bedre enn utviklingen på børsene internasjonalt, og gjenspeiler Oslo Børs oljeavhengighet. Kredittkrisen har hatt liten direkte effekt i Norge, da norske finansinstitusjoner i liten grad har vært eksponert mot amerikanske subprime-lån. Vi har imidlertid fått en utgang både i swapspreadene (forskjellen mellom statsrenter og bankenes referanserenter) og i kredittspreadene (forskjellen mellom bankenes referanserenter og kredittpapirrenter). Dette betyr at bankene har fått økte innlånskostnader samtidig som verdiene på deres verdipapirporteføljer er skrevet ned. Kredittilsynet mener allikevel at både soliditeten og likviditeten er tilfredsstillende i norske banker. Tilsynet tror ikke bankene vil foreta slike innstramninger i kreditt- og utlånspraksis at det i vesentlig grad vil bidra til svakere vekst i norsk økonomi, slik vi ser at det skjer internasjonalt. Norges Bank har ønsket å kjølne temperaturen i norsk økonomi og satte i 2007 opp signalrenten syv ganger til 5,25 %. Tempoet i renteøkningene har så langt i 2008 vært noe lavere med to rentehevninger. Ved utgangen av juni ligger dermed signalrenten på 5,75 %. I forbindelse med at Norges Bank la frem Pengepolitisk Rapport i juni, hevet de intervallet for styringsrenten fra 5-6 % til 5,25-6,25 %. Banken sier at det er utsikter til at inflasjonen tiltar, og de legger vekt på at den økte prisstigningen ikke skal festne seg. Markedet venter ytterligere en renteøkning fra Norges Bank i Konsumprisindeksen har kommet opp i første halvår av 2008, som følge av høye energipriser. Vi ser imidlertid også en økning i kjerneinflasjonen (inflasjonen uten energi og avgifter). Ved utgangen av 2007 lå kjerneinflasjonen på 1,8 %, mens mai-tallet kom på 2,3 %. Norges Bank vurderer at den underliggende prisstigningen er nær, men noe over 2,5 % som er Bankens mål for konsumprisen. Den lave arbeidsledigheten har gitt høy lønnsvekst, og dette sammen med økte matvarepriser ventes å legge fortsatt press oppover på inflasjonen. Både Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå forventer at vi nå er over toppen i konjunktursyklusen. Svakere vekstimpulser internasjonalt gir lavere eksportvekst, og det private forbruket er på vei ned. Boligprisene har falt og dette har bidratt til et mer negativt sentiment blant konsumentene. Kredittveksten er fortsatt høy, men det er bedriftenes lånevekst som holder den oppe. Bedriftenes lånevekst lå i mai på 21,8 % og har steget gjennom første halvår av Husholdningenes lånevekst lå i mai på 10,3 %, ned fra 11,3 % i desember Arbeidsledigheten ventes å komme opp, men ligger fremdeles på rekordlave nivåer. Antallet ledige utgjorde i juni 1,5 % av arbeidsstyrken. Pengemarkedsrenten (3 måneder) har beveget seg opp i første halvår av Fra utgangen av desember til utgangen av juni har renten steget med 0,7 prosentpoeng til 6,6 %. Dette er en sterkere stigning enn det hevingene fra Norges Bank skulle tilsi, og pengemarkedsrenten ligger uvanlig høyt over Norges Banks signalrente. I den lange enden av rentekurven har vi på samme måte som i USA og Tyskland, fått et fall i renten i første kvartal, mens renten har kommet opp de tre siste månedene. Over perioden som helhet har lange statsrenter i Norge (10 år) steget med om lag 0,4 prosentpoeng til 5,1 %. Norges Bank signaliserer at de ønsker å forhindre at den økte prisstigningen festner seg, og vi tror de vil komme med en ytterligere renteøkning. Pengemarkedsrentene ligger imidlertid langt over Norges Banks signalrente, og vi forventer at disse er nær toppen. Internasjonalt er usikkerheten stor, men vi tror at presset oppover på inflasjonen vil gi fortsatt stigende lange renter internasjonalt, og at dette vil trekke også lange norske renter oppover. I løpet av de siste månedene har vi derfor valgt å undervekte porteføljenes rentebinding i forhold til referanseindeksene. Status

6 Alfred Berg Likviditet Investeringspolitikk Alfred Berg Likviditet investerer kun i korte obligasjoner, sertifikater utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap. Fondet har en meget lav kredittrisiko og gir 20 % vekting ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Alfred Berg Likviditet har en gjennomsnittlig løpetid på 0-6 måneder, avhengig av renteutviklingen og avkastningskurven. Fondet investerer i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 mnd. Fondets ti største poster i % BN Kreditt 3,1 Spb Vest 2,51 Spb Midt-Norge 2,41 Spb Øst 2,32 BN Kreditt 2,08 DnB NOR 1,83 Spb Møre 1,78 Spb Rogaland 1,5 Spb Vest 1,3 Bank 1 Oslo 1, Fond Ref. indeks Fondsfakta Forvaltningskapital nok 4,2 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 3,71 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,30 %* BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,09 3,07 Meravkastning 0,02 - Annualisert standardavvik 0,37 0,35 Relativ volatilitet 0,12 - Information Ratio 0,21 - Sharpe Ratio 0,06 - Diversifiseringsgrad 0,14 - * Differenisert forvaltningsgodgjørelse Komplett porteføljeoversikt side 30 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,38 1,14 siste 6 måneder 2,76 2,44 siste 12 måneder 5,25 4,96 siste 48 måneder 13,32 13, ,40 4, ,66 2, ,95 2, ,99 1,96 Siden oppstart ,05 95,81 Ann.avkastning siden oppstart 4,76 4,82 hittil i år 2,76 2, Alfred Berg Likv iditet Periode: Alfred Berg Pengemarked Investeringspolitikk Alfred Berg Pengemarked investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid til forfall eller rente-regulering innen 12 måneder. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning høyere enn høyrentekonto i bank. Avkastningen i fondet gjen-speiler utviklingen i pengemarkedet. Historisk sett har pengemarkedsrenten ligget over innskuddsrenten i bank. Alfred Berg Pengemarked investerer i verdi-papir, som er garantert av stat, kommune, bank eller forsikringsselskap, men også industri og større børsnoterte selskaper. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Fondet kan investere inntil 10% i ansvarlige lån. Fondet har lav renterisiko. Gjennomsnittlig løpetid i fondet er til enhver tid 0-12 måneder. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 6 mnd. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 3,4 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 4,50 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Fondets ti største poster i % Renteswap 6,51 BKK 1,98 BKK 1,98 Spb1 1,79 Spb Nord-Norge 1,77 Statkraft 1,71 Statkraft 1,71 Spb Hedmark 1,59 Schibsted Finans 1,57 BKK 1,54 Komplett porteføljeoversikt side 32 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,22 0,97 siste 6 måneder 2,42 2,23 siste 12 måneder 4,75 4,76 siste 48 måneder 13,49 13, ,24 4, ,71 2, ,29 2, ,70 2,17 Siden oppstart ,84 144,64 Ann. avkastning siden oppstart 5,57 5,49 hittil i år 2,42 2, Fond Ref. indeks Alfred Berg Pengemarked Periode: Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,26 3,11 Meravkastning 0,15 - Annualisert standardavvik 0,29 0,36 Relativ volatilitet 0,19 - Information Ratio 0,79 - Sharpe Ratio 0,64 - Diversifiseringsgrad 2,11-6 Status 2008

7 Alfred Berg Kort Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Kort Obligasjon retter seg mot investorer som ønsker en noe høyere avkastning enn det pengemarkedsinstrumenter kan tilby, men som samtidig ønsker en lav risikoprofil både med hensyn til løpetid og kredittrisiko. Alfred Berg Kort Obligasjon investerer i obligasjoner og sertifikater, og følger reglene for plassering av pensjonskassers midler. Det vil si at fondet vekter 20 % ved beregning av egenkapitalkrav. Fondet kan kun plassere midler i sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, bank, forsikringsselskaper og kredittforetak. Alfred Berg Kort Obligasjon har en lav renterisiko. Den gjennomsnittlige durasjonsintervallet i fondet skal til enhver tid ligge mellom 6 måneder og 2 år, avhengig av forventet utvikling i rentene og avkastningskurven i Norge. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 378 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 3,10 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,7 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIN no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,06 3,08 Meravkastning -0,03 - Annualisert standardavvik 0,56 0,60 Relativ volatilitet 0,29 - Information Ratio -0,09 - Sharpe Ratio -0,02 - Diversifiseringsgrad 71,40 - Fondets ti største poster i % Renteswap 7,05 Spb Pluss 5,09 BN Kreditt 4,51 Storebrand 3,36 Norsk Stat 3,22 Sandnes Spb 3,15 Terra Boligkreditt 2,93 Spb Øst 2,66 Spb Rogaland 2,32 Storebrand 2,26 Komplett porteføljeoversikt side 34 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,92 0,39 siste 6 måneder 1,91 1,22 siste 12 måneder 4,13 4,13 siste 48 måneder 11,80 11, ,85 4, ,28 2, ,94 2, ,72 2,74 Siden oppstart ,15 62,14 Ann. avkastning siden oppstart 4,64 4,70 hittil i år 1,91 1, Alfred Berg Kort Obligas jon Fond Ref. indeks Periode: Alfred Berg Kort Stat Investeringspolitikk Alfred Berg Kort Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stat eller statsgaranterte verdipapirer og i verdipapirer utstedt eller garantert i andre stater innenfor OECD-området. Referanseindeks for Alfred Berg Kort Stat er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år og durasjonsintervallet er mellom 0 og 2 år avhengig av renteforventning. Anbefalt plasseringshorisont er minimum 1 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 142 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 47 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,55 % BIS vekt 0 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 2,68 3,08 Meravkastning -0,41 - Annualisert standardavvik 0,51 0,60 Relativ volatilitet 0,21 - Information Ratio -1,90 - Sharpe Ratio -0,73 - Diversifiseringsgrad 86,68 - Fondets største poster i % Norsk Stat 72,4 Komplett porteføljeoversikt side 35 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,68 0,39 siste 6 måneder 1,62 1,22 siste 12 måneder 4,04 4,13 siste 48 måneder 10,44 11, ,84 4, ,07 2, ,51 2, ,09 2,74 Siden oppstart ,14 185,95 Ann. avkastning siden oppstart 6,05 6,03 hittil i år 1,62 1, Alf red B erg K ort S tat Fond Ref. indeks Periode: Status

8 Alfred Berg Obligasjon 1-3 Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner samt av finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet vil være mellom 1 og 3 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 2 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,4 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 24 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,50 % BIS vekt 20 % Risikoprofil lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 2,80 3,19 Meravkastning -0,38 - Annualisert standardavvik 1,13 1,37 Relativ volatilitet 0,46 - Information Ratio -0,83 - Sharpe Ratio -0,23 - Diversifiseringsgrad 89,15 - Fondets ti største poster i % Renteswap 5,97 Norsk Stat 4,29 Spb Midt-Norge 3,84 Spb Pluss9 2,87 Bank 1 Oslo 2,6 Spb Nord-Norge 2,53 Spb Pluss 2,46 Terra Boligkreditt 2,03 Renteswap 2,03 Spb Nord-Norge 1,71 Komplett porteføljeoversikt side 35 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -0,25-0,55 siste 6 måneder 0,50 0,59 siste 12 måneder 2,76 4,15 siste 48 måneder 9,51 11, ,17 4, ,40 1, ,96 2, ,82 4,12 Siden oppstart ,43 94,93 Ann. avkastning siden oppstart 5,07 5,21 hittil i år 0,50 0, Alfred Berg Obligas jon 1-3 Fond Ref. indeks Periode: Alfred Berg Stat Investeringspolitikk Alfred Berg Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stats- og statsgaranterte verdipapirer, samt verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innenfor OECD-området. Referanseindeks for Alfred Berg Stat er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år og durasjonsintervallet er mellom 2 og 4 år avhengig av renteforventning. Anbefalt plasseringshorisont er minimum 3 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 343 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 13 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 2,59 3,28 Meravkastning -0,69 - Annualisert standardavvik 1,87 2,23 Relativ volatilitet 0,45 - Information Ratio -1,55 - Sharpe Ratio -0,25 - Diversifiseringsgrad% 98,04 - Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -1,37-1,48 siste 6 måneder -0,21-0,05 siste 12 måneder 3,07 4,17 siste 48 måneder 8,72 11, ,26 3, ,91 0, ,55 2, ,56 5,50 Siden oppstart ,23 242,08 Ann. avkastning siden oppstart 6,37 7,09 hittil i år -0,21-0, Alfred Berg S tat Fond Ref. indeks Periode: Fondets største poster i % Norsk Stat 42,25 KFW 6,75 Renteswap 6,74 Øresund forbindelsen 4,24 Komplett porteføljeoversikt side 36 * Differenisert forvaltningsgodgjørelse 8 Status 2008

9 Alfred Berg Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Obligasjon er et mellomlangt norsk obligasjonsfond. Fondet investerer i verdipapirer utstedt av stat, kommuner, industriselskap, bank, forsikring og kredittforetak i norske markedet. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har en lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet har anledning til å investere i ansvarlige lån, dog maksimum 20 % av porteføljens totalverdi. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,2 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,90 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,7 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIn no Fondets største poster i % Spb 1 SR 3,79 Gjensidige Nor Spb 2,49 Agder Energi 2,32 Komplett porteføljeoversikt side 37 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -1,28-1,48 siste 6 måneder -0,73-0,05 siste 12 måneder 1,90 4,17 siste 48 måneder 8,48 11, ,87 3, ,70 0, ,40 2, ,81 5,50 Siden oppstart ,08 234,72 Ann. avkastning siden oppstart 6,84 7,03 hittil i år -0,73-0, Alfred Berg Obligas jon Fond Ref. indeks Periode: Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,11 3,28 Meravkastning -0,17 - Annualisert standardavvik 1,87 2,23 Relativ volatilitet 0,79 - Information Ratio -0,22 - Sharpe Ratio 0,02 - Diversifiseringsgrad 87,81 - Alfred Berg Obligasjon 3-5 Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner samt finansinstitusjoner. Durasjonintervallet i fondet vil være mellom 3 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 4 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 867 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Moderat ISIN no Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -2,09-2,14 siste 6 måneder -1,23-0,21 siste 12 måneder 1,57 4,47 siste 48 måneder 8,60 12, ,47 3, ,13 0, ,95 3, ,37 6,69 Siden oppstart ,29 138,21 Ann. avkastning siden oppstart 5,80 5,95 hittil i år -1,23-0, Alfred Berg Obligas jon 3-5 Fond Ref. indeks Periode: Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 2,81 3,47 Meravkastning -0,66 - Annualisert standardavvik 2,55 2,90 Relativ volatilitet 0,75 - Information Ratio -0,88 - Sharpe Ratio -0,10 - Diversifiseringsgrad 93,79 - Fondets ti største poster i % DnB Nor 4,04 Spb Møre 3,11 Spb Rogaland 2,88 Spb Vest 2,57 Spb Midt-Norge 2,33 Spb Nord-Norge 2,07 Komplett porteføljeoversikt side 39 Status

10 Alfred Berg Lang Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Lang Obligasjon investerer i verdipapirer utstedt av stat, fylker, kommuner, bank, forsikringsselskaper og utvalgte industriselskaper og kredittforetak, samt i verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innefor OECD-området. Fondet har durasjonsintervall som skal ligge mellom 4 og 6 år avhengig av avkastningskurven og den forventede renteutviklingen. Alfred Berg Lang Obligasjon er egnet for den langsiktige investor. Typiske investorer er pensjonskasser, legater og stiftelser, men også bedrifter og formuende privatpersoner som vil dra nytte av et eventuelt høyere løpende rentenivå på lange renter og/ eller et forventet fall i lange renter. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjons-indeks 5 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 84 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 0,80 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,8 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 2,61 3,65 Meravkastning -1,03 - Annualisert standardavvik 3,30 3,60 Relativ volatilitet 0,95 - Information Ratio -1,09 - Sharpe Ratio -0,13 - Diversifiseringsgrad 93,11 - Fondets ti største poster i % Norsk Stat 2,66 Spb Vest 2,63 Spb Øst 2,43 Orkla 2,23 Hafslund 2,21 Komplett porteføljeoversikt side 40 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -3,08-2,79 siste 6 måneder -2,49-0,36 siste 12 måneder 0,40 4,76 siste 48 måneder 7,10 12, ,86 3, ,70-0, ,20 3, ,77 7,89 Siden oppstart ,69 147,13 Ann. avkastning siden oppstart 5,58 6,25 hittil i år -2,49-0, Alfred Berg Lang Obligas jon Fond Ref. indeks Periode: Status 2008

11 Markedskommentar til det internasjonale rentemarkedet Veksten i verdensøkonomien som helhet kom i 2007 på 4,8 %. Dette var om lag som ventet og bare litt lavere enn veksten i 2006 som kom på 5,0 %. Vi så en noe svakere utvikling internasjonalt i andre halvår 2007 og dette har fortsatt inn i Foreløpige anslag på veksten i verden som helhet i 2008 er 3,9 %. De fleste regioner forventes å få en svakere utvikling i inneværende år. Oljeprisen har fortsatt sin bratte trend oppover, og har steget med over 40 % i løpet av første halvår Ved inngangen til året lå prisen rundt 95 dollar fatet, mens den ved utgangen av juni ligger på 140 dollar fatet. Det er uenighet om den videre utviklingen i prisen. Noen mener at vi vil fortsette å se en stigende trend på grunn av den sterke etterspørselen, mens andre miljøer mener at de høye nivåene ikke har grunn i fundamentale forhold, men at de skyldes spekulativ handling. I USA ble de første månedene av 2008 preget av et dramatisk fall på børsen, og likviditetsproblemer i finanssektoren som følge av kredittkrisen. Frykt for resesjon sendte både korte og lange renter nedover. De siste månedene har fokuset dreiet mer over mot den stigende inflasjonen, og lange renter har trukket opp igjen, mens korte renter har ligget mer flatt. BNP-veksten for 2007 kom på 2,2%, ned fra 2,6 % i Tall for 1. kvartal 2008 viser en vekst på 1,0 %, og frykten for resesjon er ikke over. Veksten for 2008 som helhet forventes å komme i området 1,2-1,3 %. I andre halvår av 2007 ga subprime krisen en kraftig utgang i swapspreadene (forskjellen mellom statsrenter og bankenes referanserenter) og kredittspreadene (forskjellen mellom bankenes referanserenter og kredittpapirrenter). Inngangen til det nye året ga ingen roligere utvikling, men ble starten på en ny kraftig oppgang i spreadene. Uroen toppet seg i mars da Bear Stearns, en av verdens største investeringsbanker, fikk likviditetsproblemer. Den amerikanske sentralbanken reagerte på problemene med å etablere en lånefasilitet også for denne typen finansinstitusjoner. I tillegg ble en av de andre store investeringsbankene, JP Morgan, tilført likviditet for å kunne ta over Bear Stearns. Ved inngangen til det nye året fikk vi også som nevnt, et kraftig børsfall i USA utløst av svake nøkkeltall og frykt for resesjon. Sentralbanken svarte med å senke signalrenten med 0,75 prosentpoeng utenom et ordinært rentemøte. Deretter kuttet de med ytterligere 0,50 prosentpoeng på rentemøtet uken etter. Også president Bush kom på banen for å stimulere økonomien med en skattepakke tilsvarende 1 % av BNP. Sentralbanken senket renten videre med 0,75 prosentpoeng i etterkant av at Bear Stearns fikk problemer, og ytterligere 0,25 prosentpoeng i april. Signalrenten er dermed satt ned med 2,25 prosentpoeng det første halvåret av 2008 og ligger ved utgangen av juni på 2,0 %. De siste månedene har fokuset i markedet vridd seg fra kredittkrisen og over på inflasjonen. Det har ikke vært store endringer i inflasjonen det sist halve året, men kredittkrisen ga langt større oppmerksomhet på vekstutsiktene enn den høye inflasjonen. I mai lå inflasjonen på 4,2 %, mens kjerneinflasjonen var 2,3 %. Dette var tilnærmet uendret fra desembertallene. Nivået er imidlertid høyt og markedet forventer at sentralbanken vil sette opp renten det neste halve året. Det er først og fremst de høye energi- og matvareprisen som har trukket inflasjonen opp. Vi har sett en svakere utvikling i den økonomiske aktiviteten det siste halve året. Som følge av kredittkrisen har mange finansinstitusjoner strammet inn på sin kredittgivning. Dette sammen med fortsatt fall i boligmarkedet og høyere mat- og energipriser, har gitt en nedgang i det private forbruket. I industrisektoren har vi sett en nedgang i produksjonen, og konjunkturindeksen ISM (innkjøpssjefenes indeks) har ligget under 50. Et nivå på 50 indikerer skillet mellom positiv og negativ vekst i industriproduksjonen. Arbeidsledigheten har steget fra 5,0 % i desember til 5,5 % i mai. De lange statsrentene (10 år) falt de første månedene i takt med forverringen av kredittkrisen, fra 4,1 % til 3,7 %. Deretter har de steget igjen i takt med økende inflasjons-fokus, og lå ved utgangen av juni på 4,0 %. Dette gir en nedgang fra årsskiftet på 0,1 prosentpoeng. De korte rentene (3 måneder pengemarkedsrente) falt betydelig de første månedene av året og har deretter ligget tilnærmet flatt. I løpet av halvåret er rentene ned med om lag 1,9 prosentpoeng. I Asia holdes veksten godt oppe, men også her ventes utviklingen i USA og Europa å prege den økonomiske aktiviteten. I Kina har myndighetene ønsket en lavere aktivitet, men veksten i 2007 kom på rekordhøye 12%. Politiske tiltak som rentehevninger og begrensninger i bankenes kredittgivning ventes i tillegg til svakere vekst internasjonalt, å trekke ned veksten noe i år. I Japan har veksten de siste årene vært drevet av øket eksportvekst. Det er først og fremst eksporten til resten av Asia som har økt, og dette gjør Japan mindre avhengig av utviklingen i USA. I Eurosonen fikk vi i 2007 en vekst på 2,6 %. Dette var om lag som ventet og lavere enn veksten i 2006 som var 2,9 %. For 2008 ventes en større nedgang med en vekst i området 1,7-1,8%. Det private forbruket trekker ned, tynget av blant annet høye energipriser. Arbeidsledigheten antas å ha bunnet ut, og i enkelte land har vi sett et kraftig fall i boligmarkedet. Også industrisektoren svekkes. Det tyske konjunkturbarometeret, IFO, har falt mye de tre siste månedene. Nivået er fremdeles ikke lavt, men trenden er ned og det er fremtidsutsiktene som trekker mest ned. Indikatorer for hele Eurosonen bekrefter denne utviklingen, men det er store forskjeller landene imellom. Situasjonen i Syd-europa er lang svakere enn i Tyskland. Den europeiske sentralbanken (ECB) har holdt signalrentene uforandret på 4,0 % siden juni På rentemøtet i juni i år indikerte banken imidlertid at det vil komme en renteøkning i juli. ECB har på samme måte som sentralbanken i USA avveiingen mellom en lavere vekst og en høyere inflasjon. Inflasjonen i mai kom på 3,7%. Dette er et rekordhøyt nivå, og langt over ECBs mål på 2,0 %. Lange tyske renter (10 år stat) har beveget seg i takt med lange amerikanske renter med fall frem til mars og deretter en oppgang. Ved utgangen av halvåret lå renten på 4,6 % hvilket er om lag 0,3 prosentpoeng opp fra årsskiftet. De korte rentene (3 måneder pengemarkedsrente) har steget over perioden som helhet med ca. 0,25 prosentpoeng. Vi ser lavere aktivitet internasjonalt og mulighet for resesjon i USA. De siste signalene fra økonomien tyder allikevel på at nedturen ikke blir så sterk som først fryktet. Fokuset i markedet har dreiet fra kredittkrise til inflasjonsfrykt, og med det har vi fått høyere lange renter. Vi tror presset oppover på inflasjonen vil gi fortsatt stigende lange renter, men det er stor usikkerhet fremover knyttet til både fortsatte effekter av kredittkrisen, veksten i økonomien og inflasjonsutviklingen. Status

12 Alfred Berg OECD + Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECDområdet. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futureskontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney Global GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,2 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 52,80 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,10 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 1,54 2,40 Meravkastning -0,87 - Annualisert standardavvik 4,07 4,96 Relativ volatilitet 1,20 - Information Ratio -0,72 - Sharpe Ratio -0,36 - Diversifiseringsgrad 96,72 - Fondets ti største poster i % France Gvt. 8,88 DSB 8,17 Deutschland, Rep. 8,11 Øresundskonsortiet 4,25 Inst. de Credito Ofical 4,08 Inst. de Credito OFfical 4,06 KFW 4,04 Bundesobligation 3,55 Øresundskonsortiet 3,44 ITALY Rep. 3,22 Komplett porteføljeoversikt side 41 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,13-0,39 siste 6 måneder 1,69 2,23 siste 12 måneder 4,72 6,65 siste 48 måneder 5,85 11, ,85 5, ,46 1, ,26 3, ,54-0,45 Siden oppstart ,42 102,62 Ann. avkastning siden oppstart 5,16 5,09 hittil i år 1,69 2, Alfred Berg OE C D + Fond Ref. indeks Periode: *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Alfred Berg OECD Investeringspolitikk Fondet er et fond i ett fond hvor 100 % av fondets midler er investert i verdipapirandeler i Alfred Berg OECD +. Underfondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECD-området. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futures-kontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney Global GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 89 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 5,60 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,5 % Omløpshastighet - Kontonummer Forvaltningshonorar 0,75 BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning 2,51 3,97 Meravkastning -1,45 - Annualisert standardavvik 1,05 1,52 Relativ volatilitet 0,74 - Information Ratio -1,96 - Sharpe Ratio -1,26 - Diversifiseringsgrad 77,46 - Fondets største poster i % France Gvt. 8,88 DSB 8,17 Deutschland, Rep. 8,11 Øresundskonsortiet 4,25 Inst. de Credito Ofical 4,08 Inst. de Credito OFfical 4,06 KFW 4,04 Bundesobligation 3,55 Øresundskonsortiet 3,44 ITALY Rep. 3,22 Komplett porteføljeoversikt side 41 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,13-0,39 siste 6 måneder 1,58 2,23 siste 12 måneder 4,37 6,65 siste 48 måneder ,42 5, ,08 1, Siden oppstart ,19 9,87 Ann. avkastning siden oppstart 2,51 3,97 hittil i år 1,58 2, Jun 2007 Jun 2008 Jun Alfred Berg OE C D Fond Ref. indeks Periode: Status 2008

13 Kommentar til Taktisk Aktiva-Allokering Innledning: Taktisk aktiva-allokering (TAA) er en anbefaling om en relativ overvekt/undervekt av de aktiva-grupper som inngår i kundens strategiske portefølje. Alfred Berg Kapitalforvaltning har en aktivaallokeringsgruppe som består av forvaltere fra aksje- og rentesiden. Formålet med gruppens arbeid er å gi anbefalinger om taktisk overvekt/undervekt gitt kundens frihetsgrader i forhold til strategisk nøytralposisjon, for å oppnå en meravkastning vis-à-vis den strategiske porteføljens referanseindeks. Vi mener at det er mulig, ved en løpende taktisk tilpasning av en strategisk valgt allokering, å gi en meravkastning som er signifikant. Makro: Veksten i verdensøkonomien som helhet kom i 2007 var på 4,8 %. Konsensus anslag på veksten i verden for året i 2008 er 3,9 %. De fleste regioner forventes å få en svakere utvikling i inneværende år. Første halvår i USA har vært preget av et dramatisk fall på børsen og likviditetsproblemer i finanssektoren som følge av kredittkrisen. Foreløpig tall for 1. kvartal 2008 viser en vekst i USA på 0,9 %, og frykten for resesjon er ikke over. Veksten for 2008 som helhet forventes å bli i området 1,2-1,3 %. I Eurosonen fikk vi i 2007 en vekst på 2,6 %. For 2008 ventes en større nedgang med en vekst i området 1,7-1,8 %. Det private forbruket trekker ned, tynget av blant annet høye energipriser. Det tyske konjunkturbarometeret, IFO, har falt mye de tre siste månedene. Tilsvarende indikatorer for hele eurosonen bekrefter denne utviklingen, men det er store forskjeller landene imellom. I Asia holdes veksten godt oppe, men også her ventes utviklingen i USA og Europa å prege aktiviteten. I Kina har myndighetene lenge ønsket en lavere aktivitet, men veksten i 2007 var på rekordhøye 12 %. Politiske tiltak som rentehevninger, begrensninger i bankenes kredittgivning og reduksjon i subsidiering av bensin- og dieselpriser ventes i tillegg til svakere vekst internasjonalt å trekke ned aktiviteten noe i år. I Japan har veksten de siste årene vært drevet av øket eksportvekst. Det er først og fremst eksporten til resten av Asia som har økt, og dette gjør Japan mindre avhengig av et tilbakeslag i USA. BNP-veksten Norge ble 3,5 % i 2007, betydelig opp fra veksten året før på 2,8%. For 2008 ventes veksten å komme i området 2,6-3,0 %. Norges Bank har ønsket å kjølne temperaturen i norsk økonomi og satte i 2007 opp signalrenten syv ganger til 5,25 %. Tempoet i renteøkningene har så langt i 2008 vært noe lavere med to rentehevninger. Ved utgangen av juni ligger dermed signalrenten på 5,75 %. Verdi: Oljeprisen har fortsatt sin bratte trend oppover, og har steget med over 40 % i løpet av første halvår Selv om dette isolert sett er svært positivt for mange selskaper på Oslo Børs, har fokuset i markedet vært preget av internasjonale problemer. Aksjekursene falt kraftig i januar, men korrigerte tilbake i april og mai etter resolutte rente-kutt fra den amerikanske sentralbanken (FED) og redningsaksjon i midten av mars for den amerikanske investeringsbanken Bears Stearns. Lange amerikanske renter falt frem til midten av mars, men har siden steget igjen. Vi vurderer inntjeningen i selskapene til fremdeles å være god, men redusert risikobæreevne hos banker spesielt i USA og Europa, gjør at risikopremier i markedene øker. Samtidig har risikoen for økt inflasjon på nytt blitt et tema for markedene. Vi forventer at de korte rentene er nær toppen i Norge, men at de korte rentene vil øke noe i Europa og USA i andre halvår. Vi tror at veksten i verdensøkonomien blir brukbar også i 2008, men at den kommer ned i forhold til Hovedutfordringen blir en økt ubalanse i global vekst og hvorvidt den tiltagende inflasjonen holdes nede. Sentiment: Sentimentet i finansmarkedene var i begynnelsen av året og frem til midten av mars, preget av usikkerhet rundt kredittkrisen og frykt for finans-kollaps og resesjon i USA. Dette resulterte i kraftig nedgang på aksjebørsene og ditto kjøp av statsobligasjoner. Etter flere kraftige rentekutt fra FED og redning av Bear Stearns skiftet sentimentet brått til lettelse og aksjebørsene steg igjen og statsrentene steg. I juni har bekymring for vekst i inflasjon preget markedet og ført til svak utvikling i både aksje- og rentemarkedene. Anbefalinger: Vi startet 2008 med en anbefalt nøytralvekt i norske aksjer, en undervekt i globale aksjer med tilsvarende overvekt i norske renter. I begynnelsen av april endret vi allokeringen og gikk til en taktisk overvekt i norske aksjer og tilsvarende undervekt i renter. I begynnelsen av juni tok vi gevinst på vår taktiske overvekt og gikk tilbake til nøytralvekt i norske aksjer. Ved inngangen til andre halvår 2008 anbefaler vi nøytralvekt i norske aksjer og en undervekt i globale aksjer med tilsvarende overvekt i norsk pengemarked. Status

14 Alfred Berg Optimal Allokering Investeringspolitikk Fondet forvaltes som et kombinasjonsfond. Fondets finansielle instrumenter kan være enkeltaksjer, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter, derivater eller verdipapirfondsandeler, norske eller internasjonale. Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning. Fondets referanseindeks er sammensatt av 50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 måned (ST1X) (justert for utbetalt kupongrente), 35 % MSCI Developed World Net Dividend Adjusted Index (NOK) og 15 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Referanseindeksen er utbyttejustert. Normalfordeling mellom aksjer og renter er i henhold til fondets referanseindeks, det vil si aksjer/renter 50/50,(maks. 80% min. 20%). Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl. 4-5, 4-6, 4-8 og 4-9 og forskrift av 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds bruk av derivater (derivatforskriften). Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 1,75 prosent pro anno. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 88 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon maks 3,00 % Omløpshastighet - Kontonummer Forvaltningshonorar 1,75 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning -5,20-7,96 Meravkastning 2,76 - Annualisert standardavvik 8,35 8,25 Relativ volatilitet 2,12 - Information Ratio 1,30 - Sharpe Ratio -1,09 - Diversifiseringsgrad 93,63 - Komplett porteføljeoversikt side 42 Avkastning i % Fond Indeks Siden oppstart siste 3 måneder 3,46 1,53 siste 6 måneder -4,47-5,83 siste 12 måneder -5,13-7,74 siste 48 måneder Siden oppstart ,61-8,57 Ann. avkastning siden oppstart -5,20-7,96 hittil i år -4,47-5, Fond Ref. indeks Jun S ept 2008 Mar Jun Alfred Berg Optimal AllokeringPeriode: *Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis større verdiendring, beregnet i samsvar med vedtektene paragraf 11, enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 10 prosent godgjørelse av verdiendringen utover den prosentvise verdiendringen til fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke overstige 3 prosent. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks trekkes 10 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,50 prosent. Alfred Berg Kombi Investeringspolitikk Fondets målsetting er å skape en god avkastning med lav risiko gjennom en blanding av aksjer og korte rentepapirer. Aksjeandelen vil kunne variere mellom 0 og 50 %. Fondet investerer i norske verdi-papirer. Fondets referanseindeks består av 25 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 75 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 måned. Det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investerings-muligheter på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, og bransjer og selskapers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 74 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 1,50 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 13,47 9,08 Meravkastning 4,38 - Annualisert standardavvik 7,10 4,95 Relativ volatilitet 4,09 - Information Ratio 1,07 - Sharpe Ratio 1,42 - Diversifiseringsgrad 69,70 - Fondets ti største poster i % Yara International Telenor Fred Olsen Energy Petroleum Geo-Services Orkla StatoilHydro Vizrt Ementor Prosafe Norsk Hydro Komplett porteføljeoversikt side 42 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 4,81 3,19 siste 6 måneder 0,92-0,28 siste 12 måneder 1,62 0,91 siste 48 måneder 70,22 35, ,62 6, ,30 10, ,74 10, ,08 10,36 Siden oppstart ,48 89,69 Ann. avkastning siden oppstart 8,56 6,15 hittil i år 0,92-0, Alfred Berg Kombi Fond Ref. indeks Periode: Status 2008

15 Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Oslo Børs hentet inn januarfallet Børsen tok igjen mesteparten av det tapte etter et betydelig markedsfall ved inngangen til året. Etter et turbulent første halvår ligger alle våre norske aksjefond foran Benchmark etter første halvår. Den bratte børskorreksjonen i januar med påfølgende børsoppgang var en repetisjon av historien. Aksjemarkedene stupte, og mange solgte i panikk, uten at det var fundamentale endringer i verdensøkonomien over natten som skulle tilsi denne utviklingen i Norge. Langsiktige investorer som forholdt seg i ro kan gratulere seg selv med en klok strategi nå. For til tross for uro OSEBX/INDX: Index value vs Recurring EPS i finansmarkedene, boligkrise i USA og tiltagende frykt EPS for spredning av realøkonomiske problemer til andre land, har Oslo Børs vært en noenlunde trygg havn de senere Index value årene. Sterkt stigende olje- og andre råvarepriser har gitt selskapene på Kilde: First Securities 30.juni 2008 børsen en stadig høyere inntjening. Som vi ser av grafen henger aksjekursene tett sammen med selskapenes inntjening, og den har vist jevn vekst over årtier. Recurring EPS Source: EcoWin, First Sec. Råsterk oljepris Oljeprisen klatret videre fra rundt 95 dollar fatet til rundt 135 dollar gjennom første halvår. Den kraftige prisoppgangen dro energisektoren opp 8 %, anført av StatoilHydros oppgang på 12 %. Selv om selskapet slo indeksen betydelig, ser aksjen mer attraktiv ut nå enn ved årsskiftet på grunn av den høyere oljeprisen. Oljeprisen er på mange måter et spill på land med stor økonomisk vekst, som etterspør stadig mer olje som innsatsfaktor i industrialiseringen. Velstandsøkningen i fremvekstlandene medfører også at flere har råd til bil, som også bidrar til økt oljeetterspørsel. Samtidig satte verdenssamfunnet kraftig trykk på de negative konsekvensene av biofuel i halvåret vi har bak oss. Store og lovende oljefunn langs kysten av Brasil slo inn positivt på Oslo Børs. For å utvikle funnene har rettighetshaverne til funnene behov for en rekke tjenester innenfor seismikk, rigg, flytende produksjon, undervannsproduksjon og supply. Vi har en rekke verdensledende selskaper innenfor disse næringene på børsen, og flere av disse (spesielt rigg) steg på nyhetene fra Sør-Amerika. Aksjer som Sea Drill, Awilco og Fred Olsen Energy løftet seg alle over 15 % i løpet av første halvår. OSEBX Oljeprisen tynger andre Selskaper med høye energikostnader lider under oljeprisoppgangen. RCCL, SAS, Norwegian og Norske Skog var alle ned mellom 40 og 50 %. Konsumaksjer som Schibsted, Orkla og Komplett hadde også et tungt halvår alle med kursreduksjoner på over 25 %. Fjorårsvinneren REC er én av årets børstapere så langt. Stemningen for alternativ energi-aksjer har snudd, og aksjen har falt over 50 % siden årsskiftet. Gjødsel og aluminium trekker opp Oppsvinget i gjødsel- og aluminiumprisene bidro også til å gjøre Oslo Børs til råvarebørsen fremfor noen i første halvår. Vi har i lengre tid hatt en stor beholdning av Yara-aksjer i fondene, og aksjen løftet seg som et resultat av de skyhøye matvareprisene på verdensmarkedet. Høye matvarepriser gir bøndene incentiver til å øke produksjonen med Yaras kunstgjødsel, og den økte etterspørselen bidrar til å sende prisene på gjødsel til værs. Yara-aksjen er opp fantastiske 70 % etter at første halvår er passert. Også Hydros resultater preges positivt av en økt inntektsside. Oppbyggingen av industri og infrastruktur i verdens fremvekstland har skapt en stor etterspørsel etter aluminium. Også Hydro-aksjens kursløft på 8 % dro børsen opp i første halvår. Vi var ikke fullt vektet i denne aksjen, og gikk glipp av noe avkastning her. Fall i IT/ Telekom Våre satsinger innenfor IT utviklet seg blandet i første halvår. Vi er med i spilleventyret Funcom, og aksjen steg kraftig etter en vellykket lansering av online-spillet Age of Conan. Andre selskaper vi har stor tro på, som Vizrt og Mamut, falt i verdi. Vi synes utsiktene for disse selskapene er meget gode, men IT-aksjer er generelt mindre populære på børsen og prises lavere. Telenor-aksjen ble 18 % mindre verdt, og skyldes trolig frykt for at selskapet skulle kaste seg inn i en dyr budkamp om TeliaSonera. Shipping opp, finans ned Den høye aktiviteten i fremvekstlandene bidrar også til å sende shippingratene oppover. Frontline, opp snaut 40 %, hadde den beste utviklingen, mens de øvrige rederiene utviklet seg noe svakere. Vi har satset mest på tørrbulk, som ikke ga en like god avkastning som tank i første halvår. Vi har også hatt lite finansaksjer gjennom den global finans-uroen. Sektoren, som i hovedsak består av DnB NOR (-8 %) og Storebrand (-16 %), falt kraftig. Vi har gjennom halvåret kjøpt oss opp i Storebrand, som vi nå mener har en mer fordelaktig fordeling mellom risiko og oppsidepotensial etter kursfallet. Den kraftige oljeprisoppgangen og den etter forholdene moderate kursoppgangen for energiaksjer tyder på én ting; aksjemarkedet tør ikke prise fullt inn at tidene med høye oljepriser vil vedvare. Om oljeprisen holder seg på de høye nivåene vi har sett i det siste, mener vi at norske energiaksjer er svært attraktivt priset. Våre fond har det siste halvåret vært tungt overvektet innenfor energisektoren, og det har vært lønnsomt. Vi har tjent godt på kraftig overvekt i rigg, økt vekting av StatoilHydro samt flere av de andre aksjevalgene innenfor denne sektoren. Status

16 Alfred Berg Norge Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet gir bred eksponering mot den norske børsen. Selskapene deles inn i 10 bransjer, og analyseres ved bruk av fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det er sterkt fokus på risikostyring i forvaltningen av fondet. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser og avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innen 5 prosentpoeng. Selskapers vektingsavvik i forhold til referanseindeksen skal ikke utgjøre mer enn 3 prosentpoeng. Fondet er et UCITS fond. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 917 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,20 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 30,72 27,49 Meravkastning 3,23 - Annualisert standardavvik 20,29 20,02 Relativ volatilitet 3,50 - Information Ratio 0,92 - Sharpe Ratio 1,30 - Diversifiseringsgrad 97,06 - Fondets ti største poster i % Yara International 9,56 StatoilHydro 9,03 Telenor 6,99 DnB NOR 4,71 Fred Olsen Energy 4,32 Prosafe 3,9 Orkla 3,6 Petroleum Geo-Services 3,54 Songa Offshore 3,31 Renewable Energy Corporation 3,04 Bransjefordeling i % Energi 45,33 Finans 9,91 Forbruksvarer 1,25 Industri 12,83 IT 8,05 Konsum 1,44 Materialer 13,07 Telekom 7,67 Komplett porteføljeoversikt side 43 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 9,02 9,10 siste 6 måneder -7,18-9,36 siste 12 måneder -8,40-12,48 siste 48 måneder 150,94 118, ,98 10, ,13 32, ,09 39, ,00 38,97 Siden oppstart ,26 307,61 Ann. avkastning siden oppstart 14,42 11,89 hittil i år -7,18-9, Alf red B erg N orge Fond Ref. indeks Periode: Alfred Berg Norge + Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet gir bred eksponering mot den norske børsen. Selskapene deles inn i 10 bransjer, og analyseres ved bruk av fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det er sterkt fokus på risikostyring i forvaltningen av fondet. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser og avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innen 5 prosentpoeng. Selskapers vektingsavvik i forhold til referanseindeksen skal ikke utgjøre mer enn 3 prosentpoeng. Fondet er et UCITS fond. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,3 mrd Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,20 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,70 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 31,50 27,49 Meravkastning 4,01 - Annualisert standardavvik 20,17 20,02 Relativ volatilitet 3,53 - Information Ratio 1,14 - Sharpe Ratio 1,35 - Diversifiseringsgrad 96,96 - Fondets ti største poster i % Yara International 9,54 StatoilHydro 8,94 Telenor 6,99 DnB NOR 4,7 Fred Olsen Energy 4,28 Prosafe 3,91 Orkla 3,63 Petroleum Geo-Services 3,5 Songa Offshore 3,47 SeaDrill 3,05 Bransjefordeling i % Energi 45,22 Finans 9,45 Forbruksvarer 1,26 Industri 12,63 IT 8,07 Konsum 1,39 Materialer 13.0 Telekom 7,53 Komplett porteføljeoversikt side 44 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 9,15 9,10 siste 6 måneder -6,69-9,36 siste 12 måneder -7,41-12,48 siste 48 måneder 156,49 118, ,99 10, ,59 32, ,96 39, ,65 38,97 Siden oppstart ,37 139,31 Ann.avkastning siden oppstart 11,20 8,60 hittil i år -6,69-9, Alfred Berg Norge + Fond Ref. indeks Periode: Status 2008 * Differenisert forvaltningsgodgjørelse

17 Alfred Berg Aktiv Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsaklig i norske verdipapirer, og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av bransje- og selskapsvekter. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 497 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Høy ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 27,30 27,49 Meravkastning -0,19 - Annualisert standardavvik 20,99 20,02 Relativ volatilitet 7,55 - Information Ratio -0,03 - Sharpe Ratio 1,10 - Diversifiseringsgrad 87,62 - Alfred Berg Gambak Fondets ti største poster i % Yara International 9,61 StatoilHydro 8,02 Fred Olsen Energy 5,37 Prosafe 5,13 Funcom 4,41 Telenor 4,41 Songa Offshore 4,32 Petroleum Geo-Services 3,59 Vizrt 3,53 Orkla 3,31 Bransjefordeling i % Energi 47,12 Finans 4,16 Forbruksvarer 1,73 Helse 0,34 Industri 11,82 IT 15,04 Konsum 2,08 Materialer 12,78 Telekom 4,55 Komplett porteføljeoversikt side 45 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 10,62 9,10 siste 6 måneder -6,76-9,36 siste 12 måneder -12,05-12,48 siste 48 måneder 156,76 118, ,85 10, ,68 32, ,95 39, ,40 38,97 Siden oppstart ,80 307,61 Ann.avkastning siden oppstart 14,67 11,90 hittil i år -6,76-9, Alfred Berg Aktiv Fond Ref. indeks Periode: Investeringspolitikk Fondets målsetting er å skape en god avkastning gjennom aktiv porteføljeforvaltning med selektive investeringer i selskaper som er unike i sitt marked. Fondet investerer i norske verdipapirer og følger ikke direkte noen referanseindeks. Porteføljen vil ha høyere volatilitet enn markedet over tid som betyr at avkastningen vil svinge mer enn Oslo Børs Fondindeks. Det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, og bransjer og selskapers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 699 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 1,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 %* Risikoprofil Høy ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 36,22 27,49 Meravkastning 8,74 - Annualisert standardavvik 23,34 20,02 Relativ volatilitet 10,77 - Information Ratio 0,81 - Sharpe Ratio 1,37 - Diversifiseringsgrad % 80,25 - Fondets ti største poster i % Yara International 9,33 StatoilHydro 8,06 Telenor 6,09 Vizrt 6,05 Fred Olsen Energy 5,26 Funcom 5,04 Seawell (unotert) 4,36 Awilco Offshore 3,74 Bonheur 3,26 Revus Energy 2,6 Bransjefordeling i % Energi 51,79 Finans 4,1 Forbruksvarer 0,65 Helse 0,02 Industri 7,11 IT 16,97 Konsum 1,12 Materialer 12,23 Telekom 6,09 Komplett porteføljeoversikt side 46 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 10,84 9,10 siste 6 måneder -7,23-9,36 siste 12 måneder -9,53-12,48 siste 48 måneder 220,53 118, ,87 10, ,81 32, ,90 39, ,19 38,97 Siden oppstart ,46 486,43 Ann. avkastning siden oppstart 16,18 10,53 hittil i år -7,23-9, Alfred Berg Gambak Fond Ref. indeks Periode: * 10 % av verdistigningen, minimum 1,8 % og maks 5 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Status

18 Alfred Berg Aktiv II Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsaklig i norske verdipapirer, og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av bransje- og selskapsvekter. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 66 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Høy ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 26,93 27,49 Meravkastning -0,56 - Annualisert standardavvik 20,90 20,02 Relativ volatilitet 7,70 - Information Ratio -0,07 - Sharpe Ratio 1,09 - Diversifiseringsgrad 86,99 - Fondets ti største poster i % Yara International 9,56 StatoilHydro 8,06 Fred Olsen Energy 5,44 Prosafe 4,92 Telenor 4,54 Songa Offshore 4,36 Funcom 4,22 Petroleum Geo-Services 3,72 Vizrt 3,4 Orkla 3,27 Bransjefordeling i % Energi 47,33 Finans 4,03 Forbruksvarer 1,69 Helse 0,28 Industri 11,64 IT 14,65 Konsum 2,27 Materialer 12,63 Telekom 4,88 Komplett porteføljeoversikt side 47 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 10,81 9,10 siste 6 måneder -6,38-9,36 siste 12 måneder -12,02-12,48 siste 48 måneder 154,35 118, ,05 10, ,87 32, ,40 39, ,14 38,97 Siden oppstart ,16 131,41 Ann.avkastning siden oppstart 9,65 8,08 hittil i år -6,38-9, Alfred Berg Aktiv II Fond Ref. indeks Periode: Alfred Berg Indeks Investeringspolitikk Fondet er et indeksfond som gir eksponering mot selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Benchmark Index. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil den utbyttejusterte avkastningen til referanseindeksen. Fondet har kun anledning til å investere i selskaper som omfattes av indeksen. Fondets risikoprofil vil være tilnærmet identisk med referanseindeksens. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 393 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,20 % Omløpshastighet 0,0 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,0 %* Risikoprofil Indeksvekting ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning 21,14 22,04 Meravkastning -0,90 - Annualisert standardavvik 20,14 20,32 Relativ volatilitet 0,37 - Information Ratio -2,44 - Sharpe Ratio 0,83 - Diversifiseringsgrad 99,98 - Fondets ti største poster i % StatoilHydro 26,24 Yara International 9,28 Telenor 8,73 Orkla 5,85 Norsk Hydro 5,32 DnB NOR 5,09 SeaDrill 4,70 Acergy 2,41 Petroleum Geo-Services 2,26 Renewable Energy Corporation 2,14 Bransjefordeling i % Energi 49,7 Materialer 15,03 Industri 12,11 Finans 7,09 Forbruksvarer 1,75 Forsyning 0,28 Helse 0,35 IT 2,14 Konsum 2,48 Telekom 8,73 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 12,28 12,49 siste 6 måneder -5,60-5,58 siste 12 måneder -8,98-8,81 siste 48 måneder ,78 11, ,81 32, ,51 40, Siden oppstart ,29 111,05 Ann.avkastning siden oppstart 21,14 22,04 hittil i år -5,60-5,58 Komplett porteføljeoversikt side Alfred Berg Indeks Fond Ref. indeks *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Periode: Status 2008

19 Banco Norge Investeringspolitikk Banco Norge er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Målsettingen med forvaltningen er med en god risikospredning å oppnå meravkastning i forhold til referanseindeksen gjennom fundamentalanalyser av aksjer. Fondet søker å ha en god risikospredning og moderate avkastningsavvik i forhold til referanseindeksen. Den etiske investeringsprofilen i Banco Norge er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 215 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,70 %* Risikoprofil Moderat ISIN no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 26,91 27,49 Meravkastning -0,58 - Annualisert standardavvik 19,79 20,02 Relativ volatilitet 3,33 - Information Ratio -0,17 - Sharpe Ratio 1,15 - Diversifiseringsgrad 97,37 - Fondets ti største poster i % StatoilHydro 9,62 Telenor 9,24 Yara International 9,15 DnB NOR 5,00 SeaDrill 4,81 Songa Offshore 4,79 Fred Olsen Energy 4,60 Orkla 4,43 Petroleum Geo-Services 4,37 Vizrt 3,97 Bransjefordeling i % Energi 42,48 Finans 7,42 Forbruksvarer 2,07 Industri 10,87 IT 14,01 Konsum 0,91 Materialer 12,92 Telekom 9,24 Komplett porteføljeoversikt side 49 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 12,62 9,10 siste 6 måneder -4,54-9,36 siste 12 måneder -5,77-12,48 siste 48 måneder 123,03 118, ,46 10, ,66 32, ,98 39, ,80 38,97 Siden oppstart ,41 158,51 Ann.avkastning siden oppstart 15,92 16,59 hittil i år -4,54-9, B anco N orge Fond Ref. indeks *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Periode: Banco Humanfond Investeringspolitikk Banco Humanfond er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Inntil 20 % av kapitalen kan investeres i utenlandske aksjer. Målsettingen med forvaltningen er med en god risikospredning å oppnå en verdiutvikling som på lang sikt overstiger fondets referanseindekser som er 90 % Oslo Børs Fondsindeks og 10 % MSCI World Index. Fondet søker å ha en god risikospredning gjennom grundige aksjeanalyser. Fondet har en ideell profil og egne etiske retningslinjer. Den etiske investeringsprofilen i Banco Humanfond er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterer som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Den ideelle profilen innebærer at det ved årets slutt deles ut 2 % av forvaltningskapitalen til den av Bancos 49 samarbeidende organisasjoner andelshaver selv velger. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 105 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 2,00 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 % Ideelle utdeling 14. feb NOK Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 27,16 25,16 Meravkastning 2,00 - Annualisert standardavvik 19,73 18,87 Relativ volatilitet 3,64 - Information Ratio 0,55 - Sharpe Ratio 1,17 - Diversifiseringsgrad 96,68 - Fondets største poster i % Yara International 9,39 StatoilHydro 9,19 Telenor 7,52 Ensco International 5,77 SeaDrill 4,88 Fred Olsen Energy 4,81 Awilco Offshore 4,06 Songa Offshore 3,9 Orkla 3,85 DnB NOR 3,75 Bransjefordeling i % Energi 49,76 Finans 6,94 Forbruksvarer 1,75 Industri 8,98 IT 9,24 Konsum 0,17 Materialer 12,79 Telekom 7,52 Komplett porteføljeoversikt side 50 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 13,21 8,06 siste 6 måneder -4,98-9,91 siste 12 måneder -6,75-13,36 siste 48 måneder 123,02 104, ,71 8, ,67 30, ,13 38, ,24 35,10 Siden oppstart ,83 105,68 Ann.avkastning siden oppstart 10,86 8,83 hittil i år -4,98-9, B anco H umanf ond Fond Ref. indeks Periode: Status

20 Markedskommentar til det internasjonale aksjemarkedet Morgan Stanleys verdensindeks har falt mer enn 16 % i årets seks første måneder, og mer enn 22 % siste 12 måneder. Den 'offisielle' definisjonen på et 'bear market' er et fall på mer enn 20 %, så de fleste markeder som inngår i Morgan Stanleys verdensindeks er nå i et 'bear-market'. Det er ingen tvil om at sub-prime relaterte tap har forårsaket mye av fallet. Flere og flere bransjer får problemer med høye lånekostnader, og det har vært vanskelig å finne trygge havner i aksjemarkedet. At energi-sektoren skulle være på avkastningstoppen blant de globale sektorene ble klart forholdsvis tidlig i Oljepriser over 100 dollar har hengt som et lodd rundt anklene på indeksnivåene i store industrinasjoner, og det er få nasjoner som profiterer så til de grader på høy oljepris som vårt hjemland. Med oljepriser rundt 140 dollar fatet ved slutten av halvåret forandres rammebetingelser dramatisk for en rekke bransjer og aktører. P/E for den bredt sammensatte S&P 500 indeksen i USA er i skrivende stund på 21. For et år siden var den under 18. I disse tallene ligger siste 12 måneders innrapportert inntjening fra selskapene. Til sammenligning er tilsvarende måltall for de 50 største selskapene i Europa nede under 10. Man betaler altså dobbelt så mye for en krone historisk inntjening i USA i forhold til i Europa. I Japan har NIKKEI 225 indeksen en P/E på 16, og null forventet inntjeningsvekst. I så måte ser dermed Europeiske aksjer generelt attraktive ut, Japanske ser ut til å være "fair" priset, mens amerikanske selskaper ser fortsatt dyre ut. I dagene før 22. januar falt aksjemarkedene dramatisk. Da markedene stengte denne dagen hadde S&P 500 indeksen falt nesten 15 % siden midten av desember, Oslo Børs fondindeks falt nesten ubrutt over 20 % på to uker og VIX indeksen, som måler implisitt volatilitet i derivatene på S&P 500 indeksen steg til langt over 30. Mange ble nok skremt av utviklingen disse ukene, og mange ble overrasket over hvor raskt volatiliteten kom ned i de påfølgende månedene. Dramatikken la seg noe da det så ut til at fiansinstitusjoner i problemer fikk nødvendig kapital, mens utviklingen ved utgangen av halvåret tyder på at problemene i finans-sektoren ikke er løst. Om vi får en 'andre akt' i dramaet rundt finansnæringen er fortsatt usikkert. Utvikling Alfred Berg Global Quant Fondet hadde et sterkt andre kvartal, og endte halvåret med en avkastning 0,5 % høyere enn referanseindeksen. Fondets andelsverdi falt 15,6 % mot referanseindeksens fall på 16,1 %. Dermed har fondet gitt meravkastning utover referanseindeksen siste år, siste 3 år og siste 5 år. Risikoen i fondet har vært på linje med referanseindeksen, og den relative volatiliteten har vært lav, ca 2,5 siste 3 år. Fondet har hatt en defensivt innrettet portefølje helt siden begynnelsen av Dette, sammen med en markant undervekt i finansaksjer og en overvekt i energisektoren, har skapt meravkastningen i første halvår. Gruveselskapet BHP Billiton LTD er største bidragsyter til den relative avkastningen, med +0,35 prosentpoeng. Vi har vært overvektet gjennom halvåret, og med sterkt stigende råvarepriser har selskapet vært en god investering. Største negative bidrag til den relative avkastningen har vært vår investering i Siemens, som har falt nesten 35 % i første halvår. Porteføljen er preget av store selskaper med lav volatilitet i inntjeningen. De har høy avkastning på egenkapitalen og lav gjeldsgrad i forhold til gjennomsnittet for referanseindeksen. Betaverdien for porteføljen ligger godt under 1 i skrivende stund. Vi mener dette er en portefølje som vil greie seg godt gjennom turbulente markeder, og ser ikke behov for å gjør store tilpasninger gitt dagens markedsutsikter. Alfred Berg Global Quant Investeringspolitikk Alfred Berg Global Quant investerer i det globale aksjemarkedet. Fondet kan investere i markeder som inngår i Morgan Stanley World Cap. Index. Den samme indeksen er fondets referanseindeks for avkastning og risiko. Fondet investerer ikke i nye markeder. Fondet søker å skape merverdier på aksjeutvalgnivå. Aksjeutvalget foretas ved bruk av fundamental faktormodeller. Selskaper analyseres og rangeres etter forventet avkastning og risiko ved bruk av faktorer knyttet til risiko, likviditet, relativ pris, vekstpotensiale og prishistorikk. Fondet er veldiversifisert med normalt selskaper i porteføljen. Målsetningen er å gi investor en årlig meravkastning på 1,5-2,0 prosentenheter utover referanseindeksen. Forvaltningen av fondet er underlagt begrensinger med hensyn til hvor store vektingsavvik porteføljen kan ha på region, land, bransje- og selskapsnivå. Avvik måles relativt til referanseindeksen. Dette sikrer god generell diversifisering samt at fondets risikoprofil holdes lik referanseindeksen. Avkastningen rapporteres i norske kroner. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,8 mrd Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 1,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,60 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 5,19 4,45 Meravkastning % 0,75 - Annualisert standardavvik 12,39 12,36 Relativ volatilitet 2,33 - Information Ratio 0,32 - Sharpe Ratio 0,17 - Diversifiseringsgrad 96,39 - Fondets ti største poster i % Exxon Mobil 2,3 ChevronTexaco 2,11 Schlumberger 2,03 BP 1,74 Total Fina 1,59 Devon Energy Corp. 1,59 BG Group 1,55 Transocean Sedco Forex 1,48 EnCana 1,47 ENI Spa 1,41 Bransjefordeling i % Energi 16,86 Materialer 8,04 Industri 13,32 Forbruk 6,38 Konsum 12,07 Helse 9,6 Finans 15,89 IT 7,34 Telekom 4,62 Energi 4,63 Komplett porteføljeoversikt side 51 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,23-1,44 siste 6 måneder -15,60-16,11 siste 12 måneder -21,58-22,97 siste 48 måneder 6,33 4, ,56-4, ,13 10, ,40 22, ,33 3,83 Siden oppstart ,08 109,27 Ann. avkastning siden oppstart 5,36 5,55 hittil i år -15,60-16, Fond Ref. indeks Alf red B erg G lobal Quant N OKPeriode: *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse 20 Status 2008

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45 3 Årsrapport 2004 Folketrygdfondet R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 INNHOLD Formål og virksomhet..................... 1 Nøkkeltall............................... 2 Evne til lønnsom vekst.....................

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1997 Carnegie Fondsforvaltning AS INNHOLD Til våre andelseiere... 3 Carnegie Gruppen... 4 Kommentarer til markedet... 5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked... 7 Carnegie Likviditet... 8

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 HOVEDTALL 2013 2012... 6 ÅRSBERETNING 2013 1. INNLEDNING... 7 2. DEN ØKONOMISKE

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Foto: Istockphoto AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2013 Foto: Istockphoto Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse Styrets

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer