Status 1. halvår Alfred Berg Kapitalforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning"

Transkript

1 Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning

2 Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond Avkastning og risiko Praktisk informasjon 25 Organisasjon Skatteregler og investeringsbegrensinger 29 Forklaring av avkastnings- og risikomål 30 Porteføljeoversikt: Rentefond Kombinasjonsfond Aksjefond Fondsinformasjon 58 Ansvarsbegrensing Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at denne informasjonen er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg.

3 Kjære andelseier Risikoaversjonen og kredittkontraksjonen som preget 2008 fortsatte med full styrke inn i 2009, og den globale økonomien har i de siste 6 9 måneder fått sitt største tilbakeslag i moderne tid. Aksjemarkedene i de toneangivende land fortsatte å falle mot nye bunner i første kvartal Politiske myndigheter og sentralbanker reagerte med de kraftigste stimulitiltak som noen gang er gjennomført. Styringsrentene er satt ned mot null. Offentlige utgifter er økt kraftig for å bidra til aktivitet. Egenkapital og garantier er stilt til rådighet for bankvesenet. Sentralbankene, særlig i England og USA, har kjøpt lite likvide og risikofylte aktiva fra bankene, med oppgjør i likvide statspapirer. I første del av mars snudde sentimentet i markedet. Investorene var igjen villig til å ta risiko. Risikopremiene falt og aksjemarkedene steg kraftig i de påfølgende måneder. Oslo Børs Fondsindeks hadde ved halvårsskiftet steget 28 % hittil i år, selv om indeksen falt 14 % frem til primo mars. BNP Paribas blir ny eier av Alfred Berg. Fortis Bank kom i fjor opp i store finansielle problemer som følge av finanskrisen og det faktum at banken hadde strukket seg langt i kjøpet av sine deler av ABN AMRO Bank. Situasjonen ble løst ved at nederlandske og belgiske myndigheter overtok sine respektive deler av banken. Alfred Berg havnet i den belgiske delen som kort tid etter ble solgt videre til BNP Paribas. Dette kjøpet ble formelt godkjent av konkurransemyndigheter og aksjonærer i mai i år. Den nordiske kapitalforvaltningsvirksomheten håper å kunne fortsette som en autonom enhet med navnet Alfred Berg under det nye eierskapet. Alfred Berg er et av Nordens mest tradisjonsrike navn innen finansiell sektor, med røtter tilbake til Alfred Berg Kapitalforvaltning tilbyr innovative aktivaklasser og spennende spesialprodukter fra vårt globale nettverk til våre norske kunder. Vi forestår taktisk aktivaallokering, kvantitativ global aksjeforvaltning i tillegg til forvaltning av norske renter, norske og nordiske aksjer. Det sammenslåtte BNP Paribas og Fortis Investments vil bli en av Europas største kapitalforvaltere. Den nye enheten vil bli en spennende strategisk partner for Alfred Berg som ved halvårsskiftet hadde 50 ansatte i Norge Forvaltningsresultater Resultatene innen taktisk aktivaallokering har vært meget gode så langt i 2009 Allokeringsgruppen som ledes av Trond Tømmerås, består av våre rente- og aksjeforvaltere. Alfred Berg Optimal Allokering har ved halvårsskiftet en avkastning hittil i år på 8,7 %, mot referanseindeksens 4,2 % Renteforvaltningen har generelt hatt et meget godt første halvår. Den internasjonale finanskrisen førte til at kreditt- og likviditetspremiene økte dramatisk frem til mars i år. Fra mars og til halvårsskiftet har disse risikopremiene falt markert tilbake. Dette har ført til at de fondene som har hatt kreditteksponering har gjort det betydelig bedre enn sine referanseindekser, som er statsobligasjonsindekser. Norsk aksjeforvaltning har hatt et godt halvår relativt til markedet. Vårt hovedprodukt Alfred Berg Norge+ fikk en avkastning på 29,3 % mot indeksens 28,2 %; siste fem år er årlig avkastning 9,4 % mot indeksens 3,7 %. Alfred Berg Aktiv fikk i første halvår en avkastning på 27,4 %, mens Alfred Berg Gambak havnet på 28,8 %. Lavrisiko- og høyrisikomandater innen norske aksjer forvaltes med samme investeringsstrategi og -prosess. Arbeidet ledes av Albert Collett og hans gruppe, som har forvaltningsansvaret for samtlige norske aksjefond. Vi tilbyr ut over dette etisk forvaltning i samarbeid med ideelle organisasjoner i Alfred Berg Humanfond. Vår globale kvantitative aksjeforvaltning hadde i første halvår en avkastning svært nær referanseindeksen. Alfred Berg Global Quant oppnådde en negativ avkastning på 2,9 %, mens referanseindeksen falt 2,2 %. Produktspekter Den svenske Banco-virksomheten ble i første halvår overtatt av Swedbank, mens den norske Banco-virksomheten forblir en del av Alfred Berg. I den anledning ble det besluttet å endre navn på de norske Banco-fondene fra Banco til Alfred Berg. Banco Norge endret navn til Alfred Berg Norge Etisk, mens Banco Humanfond endret navn til Alfred Berg Humanfond. Alfred Berg lanserte i mai to nye aksjefond i Luxemburg: Alfred Berg Global Alpha og Alfred Berg Nordic Small Cap. Alfred Berg Global Alpha følger samme strategi som Alfred Berg Global Quant og skal markedsføres mot internasjonale kunder. Eierstyring og selskapsledelse Alfred Berg støtter og har aktivt deltatt i utarbeidelsen av den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Anbefalingen finnes på I den sammenheng ønsker vi å delta på generalforsamlinger for å sikre at beslutninger på generalforsamlingene fattes i samsvar med anbefalingens prinsipper. Alfred Berg redegjør årlig for sin deltakelse og stemmegivning på generalforsamlinger. Alfred Berg deltar i investorsamarbeidet for å fremme en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping i norske, børsnoterte selskaper. Mer informasjon om arbeidet finnes på www. baerekraftigverdiskaping.no. Forvaltningskapital Ved inngangen til 2009 forvaltet Alfred Berg Kapitalforvaltning samlet 39,5 milliarder kroner for norske kunder. Ved halvårsskiftet var forvaltningskapitalen på 35,2 milliarder kroner. Endringen reflekterer en regulering av forvaltningsavtalen for en av våre større kunder. Både netto nysalg og underliggende markedsvekst har vært positiv i perioden. Utsikter Situasjonen i bankvesenet globalt er mindre kritisk, men fortsatt ikke normalisert. Ledende indikatorer for verdensøkonomien er svake, men fallet ser ut til å flate ut. Den samlede økonomiske utviklingen i 2009 forventes derfor å bli meget svak. Det er et håp om at de omfattende tiltakspakkene som har bidratt til å støtte finansmarkedene også vil begynne å virke i realøkonomien i annet halvår Det er stort utfallsrom i den videre utvikling, men det virker som om myndighetene vil fortsette å stimulere økonomien fremover dersom det blir nødvendig. Vi takker for den tilliten vi er blitt vist fra våre kunder og ser frem til et fortsatt godt samarbeid. 2

4 Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning representerer den norske virksomheten innenfor Alfred Bergs felles nordiske organisering. Selskapet er eiet av Fortis Investments, som siden mai 2009 er en del av BNP Paribas. BNP Paribas samlede kapitalforvaltningsvirksomhet omfatter 482 milliarder EUR, noe som medfører at enheten blir en Europas fem største kapitalforvaltere. Alfred Berg Kapitalforvaltning er en direkte videreføring av ABN AMRO Kapitalforvaltning, som tidligere het Alfred Berg Industrifinans. Alfred Berg ble etablert i 1863 og er Nordens eldste finansforetak med en tradisjonsrik historie. I Norge ble Alfred Berg Industrifinans etablert sommeren 2000 ved at Industrifinans Forvaltning, Alfred Berg Kapitalforvaltning og Oslo Fond Forvaltning besluttet å fusjonere. I 2003 ble Sparebank 1 Aktiv Forvaltning innlemmet i selskapet. Kapitalforvaltning i Alfred Berg Kapitalforvaltning Investorer velger i økende grad å søke profesjonell assistanse i forvaltningen av sine midler. Dette har blant annet sin bakgrunn i at finansmarkedene stadig blir mer komplekse, og at produkt- og tjenestetilbudet utvides meget raskt til å omfatte flere aktivaklasser samt nye og mer kompliserte produkter. Den nordiske organiseringen, med sterke rådgivnings- og forvaltningsmiljøer lokalt, gir maksimalt fokus og de beste forutsetninger for å ivareta våre lokale kunders behov. Videre har vi ubegrenset tilgang til Fortis Investments mangfoldige produktspekter og kompetanse innenfor ulike relevante investeringsløsninger. Fortis Investments har virksomhet i 40 land og forvalter samlet over 158 milliarder euro, hvorav 180 milliarder kroner i Norden. Alfred Berg Kapitalforvaltning forvalter 35,2 milliarder kroner for norske kunder, hvorav 17,6 milliarder kroner er plassert i norske verdipapirfond. I tillegg forvalter vi 9,7 milliarder kroner for internasjonale kunder. Blant våre kunder finnes en rekke større forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlige institusjoner, stiftelser, humanitære organisasjoner, privatpersoner samt andre kapitalforvaltere. Innenfor rammen av Alfred Berg Kapitalforvaltnings totale produkttilbud, kan vi tilby våre kunder forvaltning av aksjer og rentebærende verdipapirer i samtlige store kapitalmarkeder i verden. I tillegg til de norske verdipapirfondene tilbyr vi Fortis Investments-fond som er lokalisert i Luxemburg. Dette er verdipapirfond som investerer i ulike internasjonale markeder. Luxemburg-fondene har sin egen årsrapport, se Forvaltningen av de norske verdipapirfondene skjer i henhold til «Lov om verdipapirfond» av 12. juni 1981 nr. 52. Hvert fonds investeringspolitikk og rammebetingelser er nedfelt i fondets vedtekter, prospekt og faktaark. Hva kan Alfred Berg Kapitalforvaltning gjøre for deg? Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risikopreferanser. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å: - Assistere våre kunder ved valg av riktig aktivasammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser. - Tilby innovative og nyskapende investeringsløsninger for å optimalisere avkastning i forhold til ønsket risiko - Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene til enhver tid gir. - Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt delportefølje ved hjelp av kontinuerlige og dyptgående analyser av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en profesjonell daglig markedsovervåking. - Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig rapportering og personlig oppfølging. Profesjonell og aktiv rådgivning Å overlate forvaltningen av finanskapitalen til en utenforstående rådgiver og kapitalforvalter er og blir en tillitssak. Våre kunder skal forvente at midlene blir tatt hånd om på en profesjonell måte gjennom objektiv rådgivning og effektiv forvaltning. Med Alfred Berg Kapitalforvaltning som rådgiver og forvalter, får kunden en samarbeidspartner som søker å bidra til at det oppnås god avkastning med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes behov. Den strategiske allokeringen skal sikre et kontrollert langsiktig risikonivå i porteføljen i tråd med kundens ønsker og preferanser. Videre forestås taktisk porteføljeallokering som har til hensikt å øke kundens avkastning på relativt kort sikt. Den oppnådde avkastningen henger naturlig sammen med den risiko som tas i porteføljen. Derfor ser vi det som en av våre viktigste oppgaver å rådgi kunden i valg av risikoprofil. Individuell kundebehandling For å kunne utføre våre oppgaver tilfredsstillende, må vi kjenne våre kunder godt. Gjennom samtaler om risikobæreevne og rammebetingelser, samt inngående analyser av kapitalmarkedet, er det mulig å komme frem til en porteføljesammensetning som oppfyller den enkelte kundes målsetting og preferanser. Den strategiske aktivaallokeringen fastlegger hvorledes midlene ideelt sett bør fordeles mellom de ulike aktivaklasser for at den langsiktige målsettingen for porteføljen skal kunne oppnås. Det vil være disse overordnede beslutninger om hvorledes midlene fordeles mellom pengemarkeds-, obligasjons-, aksje- og alternative investeringer som over tid har størst betydning for resultatet og den samlede risiko i porteføljen. Enhver finansiell investor har sine særskilte rammebetingelser for håndtering av sine finansielle ressurser. Derfor vil den ideelle strategiske porteføljeallokeringen ofte variere fra investor til investor. Som finansiell rådgiver legger vi stor vekt på at våre kunder foretar de strategiske valg som er best tilpasset den enkeltes rammebetingelser og mål. Innenfor en mer kortsiktig tidshorisont foretas taktisk aktivaallokering. For å utnytte kortsiktige svingninger i ulike markeder, kan det være fornuftig å foreta visse periodiske omplasseringer av porteføljen, for taktisk å utnytte markedsmuligheter. På denne måten kan man ta del i den forventede verdiendring i de enkelte markeder. For eksempel vil det være fornuftig å ta større eksponering i lange obligasjoner og aksjer ved et forventet rentefall, og motsatt større eksponering i pengemarkedet når man forventer høyere inflasjon og renteøkning. En slik taktisk justering av investeringsporteføljen må imidlertid foretas innenfor rammene av den langsiktige eller strategiske porteføljeallokeringen. Rapportering Fyldig og punktlig resultatrapportering og porteføljeevaluering målt mot realistiske forventninger er med på å skape trygghet og tillit. Alle våre kunder mottar månedsbrev og halvårsrapport og kan når som helst kontakte oss for råd og synspunkter. 3

5 Fondsoversikt Markedskommentar norske rentemarkedet 5 Pengemarkedsfond: Alfred Berg Likviditet 6 Alfred Berg Pengemarked Obligasjonsfond: Alfred Berg Kort Obligasjon 7 Alfred Berg Kort Stat Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Stat Alfred Berg Obligasjon 9 Alfred Berg Obligasjon 3-5 Alfred Berg Lang Obligasjon 10 Alfred Berg Høyrente Markedskommentar internasjonale rentemarkedet 11 Internasjonale obligasjonfond: Alfred Berg OECD + 12 Alfred Berg OECD Taktisk aktivaallokering 13 Kombinasjonsfond: Alfred Berg Kombi 14 Alfred Berg Optimal Allokering Markedskommentar norske aksjemarkedet 15 Norske aksjefond: Alfred Berg Norge 16 Alfred Berg Norge + Alfred Berg Aktiv 17 Alfred Berg Aktiv II Alfred Berg Gambak 18 Alfred Berg Indeks Etiske aksjefond: Alfred Berg Norge Etisk 19 Alfred Berg Humanfond Markedskommentar internasjonale aksjemarkedet 20 Markedskommentar nordiske aksjemarkedet 21 Internasjonale aksjefond: Alfred Berg Global Quant 22 Nordiske aksjefond: Alfred Berg Nordic Best Selection 4

6 Markedskommentar til det norske rentemarkedet Den økonomiske nedgangen internasjonalt har preget norsk økonomi det siste året. Både produksjonen og forbruket har falt og vi har fått en nedgang i BNP-veksten fra 3,1 % i 2007 til 2,1% i For 2009 venter Norges Bank at veksten blir -1,5%. Dette er allikevel et langt mildere tilbakeslag enn det vi ser i en rekke andre vestlige land. For fastlands-norge falt veksten fra 6,1 % i 2007 til 2,6 % i Forventningene til veksten i 2009 for Fastlands-Norge er -1,5 %. Det er særlig aktiviteten innenfor bygg og anlegg samt eksportrettet industri som er rammet av nedgangen. På linje med utviklingen internasjonalt, fikk vi i Norge i fjor høst en uttørking i kredittmarkedet. Myndighetene kom på banen med tiltaks-pakker til bankvesenet generelt og til enkelte eksportrelaterte institusjoner. I januar 2009 kom regjeringen med ytterligere en tiltakspakke på 20 mrd. kroner. Pakken inneholdt økte offentlige utgifter og skattelettelser til næringslivet. Den største andelen av de økte utgiftene gikk til bygg- og anleggsbransjen. Videre lanserte regjeringen i februar bankpakke II. Denne var på totalt 100 mill. kroner der halvparten skulle gå til økt kjernekapital til bankene (Statens finansfond), og den andre halvparten til stimulering av obligasjonsmarkedet (Statens obligasjonsfond). Pengepolitikken er også benyttet for å stimulere økonomien. Etter å ha senket renten med 2,75 prosentpoeng i annet halvår 2008, har Norges Bank fortsatt å senke renten videre i Signalrenten er senket på hvert av de fire rentemøtene så langt i år med til sammen 1,75 prosentpoeng. Renten ligger nå på 1,25%, og det er ventet at den nå har nådd bunnen. Banken uttaler at styringsrenten bør ligge i intervallet 0,75 % til 1,75 % frem til neste pengepolitisk rapport fremlegges i oktober. Videre heter det i juni-rapporten at produksjonen her hjemme vil ta seg opp igjen, men vi venter at prisveksten vil avta ned mot 1,5 % i løpet av det neste året. Derfor tror vi fortsatt styringsrenten kan bli liggende nær 1,0 % en stund fremover. Arbeidsledigheten forventes som nevnt å stige, og strammere kredittgivning fra bankene samt lavere investeringslyst gjør at kredittveksten faller. Industriproduksjonen faller også, men saktere enn tidligere. Detaljhandelen har på den annen side overrasket på den positive siden de siste månedene, sannsynligvis på grunn av lavere renter. Stemningen i boligmarkedet stiger også. Konjunkturbarometeret PMI har vist oppgang de siste månedene etter å ha falt sammenhengende i 10 måneder. Barometeret falt fra 54 i april 2008 ned til 36 i februar i år og kom i juni opp på 49. Hoppet fra mai til juni var det kraftigste som noen gang er registrert, og indikerer at produksjonen vil øke de kommende månedene. Fra det høyeste nivået i september 2008 falt 3 måneders pengemarkedsrenter med 3,9 prosentpoeng frem til årsskiftet. De korte rentene har fortsatt å falle mye, om enn ikke i samme grad som i det foregående halvåret. Ved utgangen av juni 2009 lå 3-måneders NIBOR-rente på 2,0 %, ned om lag 2,0 prosentpoeng fra årsskiftet. Lange renter har steget det meste av dette halvåret, men falt noe tilbake den siste måneden. Ved halvårsskiftet lå 10 års statspapirer på 4,2 % hvilket er en nedgang på 0,3 prosentpoeng siden årsskiftet. Vi tror ikke at det vil komme ytterligere rentekutt fra Norges Bank. Inflasjonen er på vei nedover, og det er lite som tyder på at vi skal få press i økonomien på mellomlang sikt, selv om utsiktene nå er mindre negative. Vi tror derfor Norges Bank vil holde renten lav et godt stykke frem i tid. Lange renter har trukket oppover det siste halve året på forventninger om en bedring i økonomien, mens vi har fått en liten reaksjon tilbake den siste måneden. Inflasjonen falt betydelig de siste månedene i 2008, men har beveget seg flatt og noe opp gjennom første halvår I mai var samlet inflasjon 3,0 %, mens kjerneinflasjonen (inflasjon uten energi og avgifter) var 2,9 % mot 2,6 % ved utgangen av Det ventes at høy arbeidsledighet og dårlig lønnsomhet i næringslivet, samt fall i energipriser og utsikter til en sterkere krone vil trekke prisveksten ned de nærmeste årene. Norges Bank venter at kjerneinflasjonen for 2009 som helhet vil komme på 2,5 % og for 2010 på 1,75 %. Statiskisk sentralbyrå forventer tilsvarende en kjerneinflasjon på 2,2 % i 2009 og helt ned på 1,0 % i Arbeidsledigheten har også ligget relativt flatt i første halvår I forhold til ett år tilbake har vi imidlertid fått en oppgang i registrert ledigheten fra 1,5 % (mai 2008) til 2,6 % (mai 2009). Økningen i ledigheten har vært størst innenfor bygg og anlegg samt industrien, men vi har det siste året sett en økning i ledigheten innenfor samtlige yrkesgrupper. Ledigheten falt uventet fra april til mai. Det indikeres at opptrapping av arbeidsmarkedstiltak kan være en av årsakene til dette. Ledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen falt fra 3,2 % i mars til 3,1 % i april. Norges Bank venter at ledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen blir 3,5 % i 2009 og 4,5 % i

7 Alfred Berg Likviditet Investeringspolitikk Alfred Berg Likviditet investerer kun i korte obligasjoner og sertifikater utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap. Fondet har en meget lav kredittrisiko og gir 20 % vekting ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Alfred Berg Likviditet har en gjennomsnittlig løpetid på 0-6 måneder, avhengig av renteutviklingen og avkastningskurven. Fondet investerer i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 mnd. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 4,02 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 5,1 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,9 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,10 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning % 3,75 3,47 Meravkastning % 0,29 - Annualisert standardavvik % 0,58 0,48 Relativ volatilitet % 0,43 - Information Ratio 0,67 - Sharpe Ratio 0,48 - Diversifiseringsgrad % - - Fondets ti største poster i % SPB Midt-Norge 7,22 SPB Pluss 5,45 SPB Nord-Norge 5,29 SPB1 SR-Bank 5,19 SPB Øst 4,99 BN Boligkreditt 3,35 Landkreditt 3,24 BN Bank/Kreditt 2,66 SPB Busk-V.Fold 2,64 Komplett porteføljeoversikt side 31 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,16 0,58 siste 6 måneder 2,56 1,34 siste 12 måneder 6,09 4,73 siste 48 måneder 18,07 16, ,29 5, ,40 4, ,66 2, ,95 2,02 Siden oppstart ,87 106,07 Ann.avkastning siden oppstart 4,84 4,85 hittil i år 2,56 1, Alfred Berg Likv iditet Fond Ref. indeks Periode: Alfred Berg Pengemarked Investeringspolitikk Alfred Berg Pengemarked investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid til forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning høyere enn høyrentekonto i bank. Avkastningen i fondet gjenspeiler utviklingen i pengemarkedet. Historisk sett har pengemarkedsrenten ligget over innskuddsrenten i bank. Alfred Berg Pengemarked investerer i verdipapir, som er garantert av stat, kommune, bank eller forsikringsselskap, men også industri og større børsnoterte selskaper. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Fondet kan investere inntil 10% i ansvarlige lån. Fondet har lav renterisiko. Gjennomsnittlig løpetid i fondet er til enhver tid 0-12 måneder. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 6 mnd. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 2,3 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 6,0 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,49 3,66 Meravkastning -0,16 - Annualisert standardavvik % 0,78 0,69 Relativ volatilitet 0,96 - Information Ratio -0,17 - Sharpe Ratio 0,03 - Diversifiseringsgrad 3,03 - Fondets ti største poster i % Statkraft 3,24 SPB1 SR-Bank 3,23 Sandnes SPB 3,09 Bank 1 Oslo 2,95 General Electric 2,61 Yara 2,50 SE Banken 2,34 Lyse Energi 2,30 BKK 2,21 DnB NOR 2,20 Komplett porteføljeoversikt side 33 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 2,36 0,66 siste 6 måneder 3,58 1,44 siste 12 måneder 4,61 5,89 siste 48 måneder 16,03 17, ,43 6, ,24 4, ,71 2, ,29 2,08 Siden oppstart ,27 159,04 Ann.avkastning siden oppstart 5,52 5,51 hittil i år 3,58 1, Alfred Berg Pengemarked Fond Ref. indeks Periode:

8 Alfred Berg Kort Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Kort Obligasjon retter seg mot investorer som ønsker en noe høyere avkastning enn det pengemarkedsinstrumenter kan tilby, men som samtidig ønsker en lav risikoprofil både med hensyn til løpetid og kredittrisiko. Alfred Berg Kort Obligasjon investerer i obligasjoner og sertifikater, og følger reglene for plassering av pensjonskassers midler. Det vil si at fondet vekter 20 % ved beregning av egenkapitalkrav. Fondet kan kun plassere midler i sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, bank, forsikringsselskaper og kredittforetak. Alfred Berg Kort Obligasjon har en lav renterisiko. Den gjennomsnittlige durasjonsintervallet i fondet skal til enhver tid ligge mellom 6 måneder og 2 år, avhengig av forventet utvikling i rentene og avkastningskurven i Norge. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,1 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 4,9 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIN no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,01 3,79 Meravkastning 0,22 - Annualisert standardavvik 1,15 0,97 Relativ volatilitet 0,92 - Information Ratio 0,24 - Sharpe Ratio 0,46 - Diversifiseringsgrad 25,10 - Fondets ti største poster i % SPB1 SR-Bank 8,03 SPB Midt-Norge 7,11 SPB Pluss 6,59 SPB Vest 4,87 Bank 1 Oslo 4,79 SPB Øst 4,16 OBOS 3,23 DnB NOR 3,17 SPB Møre 3,07 SPB Sør 2,89 Komplett porteføljeoversikt side 35 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,49 0,63 siste 6 måneder 2,95 1,65 siste 12 måneder 8,87 7,55 siste 48 måneder 18,86 17, ,77 7, ,85 4, ,28 2, ,94 2,00 Siden oppstart ,45 74,37 Ann.avkastning siden oppstart 5,00 4,95 hittil i år 2,95 1, Fond Ref. indeks Alfred Berg Kort Obligas jon Periode: Alfred Berg Kort Stat Investeringspolitikk Alfred Berg Kort Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stat eller statsgaranterte verdipapirer og i verdipapirer utstedt eller garantert i andre stater innenfor OECD-området. Referanseindeks for Alfred Berg Kort Stat er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år og durasjonsintervallet er mellom 0 og 2 år avhengig av renteforventning. Anbefalt plasseringshorisont er minimum 1 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,04 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 49,6 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,8 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,55 % BIS vekt 0 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,31 3,79 Meravkastning -0,48 - Annualisert standardavvik 0,84 0,97 Relativ volatilitet 0,35 - Information Ratio -1,34 - Sharpe Ratio -0,18 - Diversifiseringsgrad 72,62 - Fondets største poster i % Norsk Stat 77,36 Institut Credit 9,15 KFW 7,67 DSB S-Tog 4,80 Finnvera 0,48 Venantius 0,31 DnB NOR 0,04 Komplett porteføljeoversikt side 36 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,62 0,63 siste 6 måneder 1,39 1,65 siste 12 måneder 6,56 7,55 siste 48 måneder 15,58 17, ,80 7, ,84 4, ,07 2, ,51 2,00 Siden oppstart ,98 207,53 Ann.avkastning siden oppstart 6,08 6,11 hittil i år 1,39 1, Fond Ref. indeks Alf red B erg K ort S tat Periode:

9 Alfred Berg Obligasjon 1-3 Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner samt av finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet vil være mellom 1 og 3 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 2 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,1 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 37,2 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,50 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,10 4,17 Meravkastning -0,06 - Annualisert standardavvik 1,88 1,56 Relativ volatilitet 1,28 - Information Ratio -0,05 - Sharpe Ratio 0,33 - Diversifiseringsgrad 50,88 - Fondets ti største poster i % SPB1 SR-Bank 7,45 SPB Sør 5,99 SPB Øst 5,62 DnB NOR 4,90 SPB Pluss 4,69 Bank 1 Oslo 4,57 Norsk Stat 4,44 Toten SPB 4,21 SPB Busk-V.Fold 4,18 SPB Møre 3,84 Komplett porteføljeoversikt side 37 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,48 0,36 siste 6 måneder 3,17 1,93 siste 12 måneder 11,65 9,83 siste 48 måneder 17,84 17, ,76 8, ,17 4, ,40 1, ,96 2,28 Siden oppstart ,73 114,08 Ann.avkastning siden oppstart 5,52 5,53 hittil i år 3,17 1, Fond Ref. indeks Alfred Berg Obligas jon 1-3 Periode: Alfred Berg Stat Investeringspolitikk Alfred Berg Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stats- og statsgaranterte verdipapirer, samt verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innenfor OECD-området. Referanseindeks for Alfred Berg Stat er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år og durasjonsintervallet er mellom 2 og 4 år avhengig av renteforventning. Anbefalt plasseringshorisont er minimum 3 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 86 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 59,8 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil Lav ISIn no Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,45 0,10 siste 6 måneder 1,48 2,21 siste 12 måneder 11,74 12,10 siste 48 måneder 15,93 17, ,88 9, ,26 3, ,91 0, ,55 2,55 Siden oppstart ,82 283,47 Ann.avkastning siden oppstart 6,65 7,35 hittil i år 1,48 2,21 Komplett porteføljeoversikt side Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,97 4,54 Meravkastning -0,57 - Annualisert standardavvik 2,28 2,32 Relativ volatilitet 0,82 - Information Ratio -0,69 - Sharpe Ratio 0,21 - Diversifiseringsgrad 86, Fond Ref. indeks Fondets største poster i % Norsk Stat 45,08 KFW 15,24 Øresund Forb. 11,98 Venantius 11,27 Finnvera 6,25 Institut Credit 6,09 Finske Stat 0,57 DnB NOR 0, Alfred Berg S tat Periode: * Differenisert forvaltningsgodgjørelse 8

10 Alfred Berg Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Obligasjon er et mellomlangt norsk obligasjonsfond. Fondet investerer i verdipapirer utstedt av stat, kommuner, industriselskap, bank, forsikring og kredittforetak i norske markedet. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har en lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet har anledning til å investere i ansvarlige lån, dog maksimum 20 % av porteføljens totalverdi. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 485 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 4,0 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,49 4,54 Meravkastning -1,05 - Annualisert standardavvik 1,94 2,32 Relativ volatilitet 1,84 - Information Ratio -0,57 - Sharpe Ratio 0,01 - Diversifiseringsgrad 37,19 - Fondets største poster i % SPB1 SR-Bank 7,38 SE Banken 5,34 Sandnes SPB 4,77 SPB Nord-Norge 4,50 SPB Pluss 4,32 Prosafe 4,26 BN Bank 4,10 Agder Energi 3,74 Norsk Stat 3,39 BN Bank/Kreditt 3,32 Komplett porteføljeoversikt side 39 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 2,95 0,10 siste 6 måneder 4,17 2,21 siste 12 måneder 9,41 12,10 siste 48 måneder 12,79 17, ,26 9, ,87 3, ,70 0, ,40 2,55 Siden oppstart ,57 275,21 Ann.avkastning siden oppstart 6,97 7,30 hittil i år 4,17 2, Fond Ref. indeks Alfred Berg Obligas jon Periode: Alfred Berg Obligasjon 3-5 Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner samt finansinstitusjoner. Durasjonintervallet i fondet vil være mellom 3 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 4 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 867 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 39,9 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Moderat ISIN no Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,17-0,30 siste 6 måneder 3,74 1,94 siste 12 måneder 14,45 12,44 siste 48 måneder 15,92 16, ,96 10, ,47 3, ,13 0, ,95 3,26 Siden oppstart ,99 167,84 Ann.avkastning siden oppstart 6,32 6,34 hittil i år 3,74 1,94 Komplett porteføljeoversikt side 40 Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,45 4,75 Meravkastning -0,31 - Annualisert standardavvik 3,16 2,78 Relativ volatilitet 2,19 - Information Ratio -0,14 - Sharpe Ratio 0,30 - Diversifiseringsgrad 53,69 - Fondets største poster i % DnB NOR 7,24 SPB Vest 7,09 SPB Møre 5,83 SPB1 SR-Bank 4,82 SPB Øst 4,62 SPB Sør 4,60 SPB Nord-Norge 4,20 Bank 1 Oslo 3,97 SPB Busk-V.Fold 3,90 Kred.For.SPB 3, Alfred Berg Obligas jon 3-5 Fond Ref. indeks Periode:

11 Alfred Berg Lang Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Lang Obligasjon investerer i verdipapirer utstedt av stat, fylker, kommuner, bank, forsikringsselskaper og utvalgte industriselskaper og kredittforetak, samt i verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innefor OECD-området. Fondet har durasjonsintervall som skal ligge mellom 4 og 6 år avhengig av avkastningskurven og den forventede renteutviklingen. Alfred Berg Lang Obligasjon er egnet for den langsiktige investor. Typiske investorer er pensjonskasser, legater og stiftelser, men også bedrifter og formuende privatpersoner som vil dra nytte av et eventuelt høyere løpende rentenivå på lange renter og/ eller et forventet fall i lange renter. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 129 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 4,1 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,17 4,96 Meravkastning -0,79 - Annualisert standardavvik 3,56 3,34 Relativ volatilitet 2,44 - Information Ratio -0,32 - Sharpe Ratio 0,19 - Diversifiseringsgrad 56,41 - Fondets ti største poster i % Norsk Stat 6,77 SPB Midt-Norge 6,64 SPB Møre 6,34 DnB NOR 5,75 SPB Sør 4,39 SPB Pluss 4,00 Oslo Kommune 3,93 SPB Øst 3,67 Orkla 3,65 SPB1 SR-Bank 3,28 Komplett porteføljeoversikt side 42 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,31-0,70 siste 6 måneder 4,01 1,66 siste 12 måneder 14,52 12,74 siste 48 måneder 12,82 16, ,38 10, ,86 3, ,70-0, ,20 3,96 Siden oppstart ,36 178,60 Ann.avkastning siden oppstart 6,12 6,65 hittil i år 4,01 1, Alfred Berg Lang Obligas jon Fond Ref. indeks Periode: Alfred Berg Høyrente Investeringspolitikk Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen hos utstederen og i forhold til ulike makroøkonomiske størrelser. Forvalterteamet vurderer selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/ kredittmarginer, sikkerheter og klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og evt. valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta. Alfred Berg Høyrente har høy kredittrisiko, men søker en god balanse mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 266 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 4,3 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 1,0 % Omløpshastighet - Kontonummer Forvaltningshonorar 0,45 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Fondets ti største poster i % SPB Nord-Norge 9,29 Noreco 5,56 Songa Offshore 5,31 Norske Skogind. 4,81 Sevan Marine AS 4,01 Prosafe 3,87 Storebrand Livsfor. 3,77 Color Group 3,71 DDI Holding 3,20 Dof Subsea 3,00 Komplett porteføljeoversikt side 43 Avkastning i % Fond Indeks siden oppstart siste 3 måneder 10,47 0,58 siste 6 måneder 18,41 1,34 siste 12 måneder -3,29 4,60 siste 48 måneder Siden oppstart ,29 4,60 Ann.avkastning siden oppstart - - hittil i år 18,41 1, Fond Ref. indeks 80 Jun S ept 2009 Mar Jun Alfred Berg Høy rente Periode: *Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 0,45 prosent pro anno. Forvaltningsselskapet belaster i tillegg fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse beregnet ut fra forvalterens resultater. Ved en prosentvis større verdiendring enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne 20 prosent godtgjørelse av verdiendringen utover fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke overstige 0,85 prosent. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks, trekkes 20 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodt-gjørelsen. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,05 prosent. 10

12 Markedskommentar til det internasjonale rentemarkedet 2008 ble et svært turbulent år med finanskrise som utviklet seg til en realøkonomisk nedgang. Veksten i verdensøkonomien falt fra 5,2 % i 2007 til 3,2 % i Utviklingen så langt i 2009 har vært negativ i de fleste av de industrialiserte landene, og verdensveksten i år ventes å komme inn negativt på -1,3 %. Betydelige finanspolitiske tiltak og rentenedsettelser ser imidlertid ut til å ha virket. Vi ser nå en mer positiv utvikling i flere indikatorer, og utviklingen i andre halvår av 2009 ventes å være mindre negativ enn i første halvår. Vi fikk et rekordstort fall i oljeprisene i annet halvår i 2008 som følge av den svekkede økonomiske veksten. I løpet av første halvår i 2009 har OPEC kuttet produksjonen betydelig, og vi har fått en prisoppgang. Ved utgangen av 2008 ble prisene notert under 40 dollar fatet, mens vi nå er oppe i 70 dollar fatet. I 4. kvartal 2008 og 1. kvartal 2009 fikk vi en uvanlig kraftig negativ vekst i BNP i USA, på henholdsvis -3,8 % og -6,1 %. Det meste har pekt nedover etter at sub-prime-krisen kastet det finansielle systemet ut i en dyp krise i 2007 og BNP-veksten for 2009 som helhet ventes å komme på -2,8 %, ned fra 1,1 % i I første halvår av 2009 har vi allikevel fått en markert oppgang i lange renter samtidig som aksjemarkedene har trukket opp. Markedene forventer at vi nå har passert bunnen i resesjonen, og at vi vil få en mer positiv utvikling gjennom annet halvår av 2009 og inn i Foreløpig anslag for BNP-veksten i 2010 er 0,0 %. Oppgangen i markedene har blant annet sin årsak i bedrede signaler fra økonomien. Etter å ha sett historiske bunner for mange av konjunkturindeksene det siste året, har vi nå i flere måneder på rad har fått en gunstigere utvikling. Dette gjelder for innkjøpssjefenes indeks (ISM), både for industrien og tjenesteytende næring, for konsumenttillitsindikatorer og for boligmarkedet. Selv om nivåene fremdeles er svært lave, gir den positive utviklingen signaler om at vi kan ha passert bunnen. De realøkonomiske tallene er imidlertid fremdeles svake. Detaljhandelen er svak og industriproduksjonen fortsetter å falle selv om hastigheten ar lavere enn tidligere. Arbeidsledigheten er ikke en ledende indikator, men vi har nå kommet opp på nivåer vi ikke har sett siden Ledigheten for mai kom på 9,4 %. Når vi nå ser tegnene av en bedret utvikling i økonomien, skyldes det i stor grad de sterke politiske virkemidlene som er brukt for å stabilisere finansmarkedene og stimulere den økonomiske aktiviteten. I annet halvår 2008 ble det iverksatt en rekke tiltak for å styrke finansinstitusjonenes balanse og for å sikre kredittilførsel til private og til næringslivet. I februar 2009 ble det videre vedtatt en tiltakspakke på 800 milliarder dollar som inneholder både skattelettelser og økte offentlige utgifter. I tillegg ble det lansert ytterligere en bankpakke. Også i pengepolitikken er det brukt sterke midler for å stimulere økonomien. I 2008 ble sentralbankens signalrente satt ned fra 4,25% til et intervall på 0-0,25 %. Siden desember er renten holdt på dette lave nivået. Banken sier i sin uttalelse fra siste rentemøte, at nedgangen i økonomien nå ikke er like sterk. Banken regner imidlertid med at slakk i økonomien vil forhindre inflasjon, og de vil dermed fortsette å bruke renten til å stimulere økonomien. De sier at det lave rentenivået vil bli beholdt for en utvidet periode. Den samlede inflasjonen har falt betydelig det siste halve året. I desember 2008 lå den på 0,1 % (og i oktober på 3,7 %), mens den i mai lå på -1,3 %. Kjerneinflasjonen der man ser bort fra mat og energi, har ikke beveget seg mye, og lå i mai på 1,8 %, samme nivå som i desember Rentebevegelsene har ikke vært så sterke i første halvdel av 2009 som det vi så i løpet av fjoråret, men bevegelsene har allikevel vært betydelige. I den kort enden av rentekurven lå pengemarkedsrenten relativt flatt de tre første månedene, men har så seget nedover. Ved årsskiftet lå 3-måneders pengemarkedsrente på 1,4 %, mens den ved utgangen av juni var kommet ned på 0,6 %. Vi har dermed hatt et fall på ca. 0,8 prosentpoeng. I hele 2008 falt tilsvarende rente med 3,3 prosentpoeng, men med store svingninger underveis. Lange amerikanske renter (10 år stat) har steget med om lag 1,5 prosentpoeng i første halvår 2009, fra 2,1 % til 3,6 %. Den globale nedturen har rammet Japan kraftig. Det er først og fremst eksportnedgangen som har trukket aktiviteten ned, der bileksporten utgjør en stor andel. Veksten kom i 2008 på -0,6 % og ventes i 2009 å komme på -6,2 %. Også i Japan er det imidlertid satt i gang kraftige tiltak for å stimulere økonomien, og det er små lyspunkter i utviklingen også her. I Kina er veksten kommet betydelig ned, men fra høye nivåer. Veksten kom i 2008 på 9,0% (ned fra 13,0 % i 2007) og ventes i 2009 å komme på 6,5 %. Kina har lenge vært preget av alt for høy vekst, og myndighetene har gjennomført tiltak for å redusere aktiviteten. Situasjonen har nå snudd og gjennom det siste halve året er politikken lagt om i ekspansiv retning. Eurosonen er hardt rammet av det økonomiske tilbakeslaget. I 2007 kom veksten på 2,7 %, mens den i 2008 ventes å komme på 0,9 %, og i 2009 helt ned på -4,2 %. Veksten har vært negativ i fire påfølgende kvartaler. På samme måte som i de andre industrialiserte landene, er det iverksatt politiske tiltak for å stimulere veksten og stabilisere finansnæringen, i tillegg til at signalrenten er kuttet markert. I andre halvår 2008 ble renten kuttet fra 4,25 % til 2,5 %. I løpet av første halvår 2009 er renten kuttet med ytterligere 1,5 prosentpoeng til 1,0 %. Med de svært svake veksttallene og en nærmest ikke tilstedeværende inflasjon, ventes det at signalrenten vil bli satt ytterligere ned gjennom annet halvår I mai kom den samlede inflasjonen ned på 0,1 %. På tross av tiltakene som er iverksatt for å stimulere aktiviteten, ser vi foreløpig liten bedring i realøkonomien. Industriproduksjonen og detaljhandelen har fortsatt en negativ trend. Flere av de viktige konjunkturindeksene varsler imidlertid om bedre tider. Den tyske IFO-indeksen har tikket oppover de tre siste månedene selv om det er fremtidsforventningene som drar opp. ZEW-indeksen har steget åtte måneder på rad, og i juni steg også vurderingen av nåsituasjonen for første gang siden september Vi er midt inne i en global resesjon som er den kraftigste siden annen verdenskrig. Det gjøres mange sammenligninger med tidligere resesjoner for å vurdere hvor lang denne resesjonen vil bli. Tidligere resesjoner som har utgangspunkt i en finanskrise er mer langvarige enn andre resesjonsperioder. Dette brukes som et argument for at det fremdeles vil ta tid før vi er ute av resesjonen. Indikatorer den siste tiden peker som nevnt imidlertid i retning av at bunnen nå er passert. Det er ulike syn på hvordan det videre forløpet vil bli, men mange forventer at oppsvinget vil bli svakt. Effekten av de finanspolitiske stimulansene vil forsvinne og det vil ta tid før arbeidsledigheten og dermed det private forbruket vil normaliseres. I første halvår har vi sett at lange renter internasjonalt har steget betydelig. Usikkerheten rundt utviklingen fremover er fremdeles stor. 11

13 Alfred Berg OECD + Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECDområdet. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futureskontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney Global GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,1 mrd Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,10 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 2,44 4,04 Meravkastning -1,60 - Annualisert standardavvik 2,18 2,96 Relativ volatilitet 1,13 - Information Ratio -1,41 - Sharpe Ratio -0,45 - Diversifiseringsgrad 88,86 - Fondets ti største poster i % Institut Credit 18,69 DSB S-Tog 12,93 KFW 11,39 Rep of Italy 11,00 Tyske Stat 10,73 Finnvera 7,52 US Treasury 3,31 Spanske Stat 2,82 Rep of Iceland 1,95 Municipality FI 1,72 Komplett porteføljeoversikt side 44 Avkastning i % Fond I ndeks siste 3 måneder 1,13 0,57 siste 6 måneder 1,98 1,87 siste 12 måneder 6,59 9,54 siste 48 måneder 14,05 20, ,29 9, ,85 5, ,46 1, ,26 3,74 Siden oppstart ,89 121,94 Ann.avkastning siden oppstart 5,25 5,38 hittil i år 1,98 1, Fond Ref. indeks Alfred Berg OE C D + Periode: *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Alfred Berg OECD Investeringspolitikk Fondet er et fond i ett fond hvor 100 % av fondets midler er investert i verdipapirandeler i Alfred Berg OECD +. Underfondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECD-området. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futures-kontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney Global GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 2,2 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,5 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,75 BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart Annualisert avkastning 3,57 5,57 Meravkastning -2,00 - Annualisert standardavvik 1,09 1,75 Relativ volatilitet 0,99 - Information Ratio -2,03 - Sharpe Ratio -0,51 - Diversifiseringsgrad 65,41 - Fondets største poster i % Institut Credit 18,69 DSB S-Tog 12,93 KFW 11,39 Rep of Italy 11,00 Tyske Stat 10,73 Finnvera 7,52 US Treasury 3,31 Spanske Stat 2,82 Rep of Iceland 1,95 Municipality FI 1,72 Komplett porteføljeoversikt side 44 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,03 0,57 siste 6 måneder 1,78 1,87 siste 12 måneder 6,15 9,54 siste 48 måneder ,95 9, ,42 5, ,08 1, Siden oppstart ,73 20,34 Ann.avkastning siden oppstart 3,57 5,57 hittil i år 1,78 1, Fond Ref. indeks Alfred Berg OE C D + Periode:

14 Kommentar til Taktisk Aktiva-Allokering Innledning: Taktisk aktivaallokering (TAA) er en anbefaling om en relativ overvekt/undervekt av de aktivaklasser som inngår i kundens strategiske portefølje. Alfred Berg har en aktivaallokeringsgruppe som består av forvaltere fra både aksje- og rentesiden. Formålet med gruppens arbeid er å gi anbefalinger om taktisk overvekt/undervekt gitt kundens frihetsgrader i forhold til strategisk nøytralposisjon, for å oppnå en meravkastning utover den strategiske porteføljens referanseindeks. Vi mener at det ved en løpende taktisk tilpasning av en strategisk valgt allokering er mulig å gi en meravkastning som er signifikant. Makro: 2008 ble et svært turbulent år med finanskrise som utviklet seg til en realøkonomisk nedgang. Veksten i verdensøkonomien falt fra 5,2% i 2007 til 3,2 % i Utviklingen så langt i 2009 har vært negativ i de fleste av de industrialiserte landene, og veksten i år ventes å komme inn negativt på -1,3 %. Betydelige finanspolitiske tiltak og rentenedsettelser ser imidlertid ut til å ha virket. Vi ser nå en mer positiv utvikling i flere indikatorer, og utviklingen i andre halvår av 2009 ventes å være mindre negativ enn i første halvår. Vi fikk et rekordstort fall i oljeprisene i annet halvår i 2008 som følge av den svekkede økonomiske veksten. I løpet av første halvår i 2009 har OPEC kuttet produksjonen betydelig, og vi har fått en prisoppgang. Ved utgangen av 2008 ble prisene notert under 40 dollar fatet, mens vi nå er oppe i 70 dollar fatet. Verdi: Børsoppgangen i 2009 kan tolkes som et tegn på at markedet overvurderte konsekvensene av finanskrisen i fjor høst, selv om den beviselige tilbakegangen i realøkonomien har påvirket verdien av aksjer negativt. Første halvår i år var en periode hvor investorene igjen fant frem kalkulatoren og regnet rasjonelt på inntjening og verdier. I takt med at fallende renter presset avkastningen på lavrisikoinvesteringer, ble penger som tidligere var flyttet ut av risikopapirer igjen pløyd inn i aksjemarkedet og i kredittobligasjoner. Etter å ha vært én av de svakeste børsene i fjor, kom Oslo Børs voldsomt tilbake i årets første seks måneder. Finanssektoren, som naturlig nok var hardt rammet av kredittkrise, frykt for tapsbomber i utlånsporteføljene og det generelt negative markedssentimentet, førte an med en oppgang på 65 %. DnB NORs oppgang på 81 % var naturlig nok den største drivkraften. Sentralbanker verden over gir fortsatt signaler om vedvarende lave renter, noe som gir grunnlag for videre økning i relative priser for aksjer og kredittobligasjoner uten at markedene blir overpriset. Sentiment: Sentimentet i finansmarkedene var preget av usikkerhet rundt kredittkrisen og frykt for finanskollaps og resesjon i store deler av verden fra begynnelsen av året og frem til begynnelsen av mars. Etter dette har sentimentet snudd kraftig, blant annet som følge av at frykt for nasjonalisering av store banker i USA og Europa har avtatt. Dette resulterte i kraftig oppgang på aksjebørsene og kursfall for statsobligasjoner. Risikoaversjonen har avtatt, og selskapenes resultater for første kvartal ble bedre enn fryktet. Selv om situasjonen i finansmarkedene er sterkt forbedret, et det fremdeles en avventende holdning blant mange markedsaktører. Institusjoner som IMF og OECD spår svak økonomisk vekst. Anbefalinger: Ved inngangen til andre halvår 2009 anbefaler vi en moderat taktisk overvekt i både norske og globale aksjer, med tilsvarende undervekt i norsk pengemarked. Vi ser for oss fortsatt lave pengemarkedsrenter og tiltagende risikoappetitt. Selv om de makroøkonomiske utsiktene fortsetter å være svake, venter vi en gradvis bedring som følge av at motkonjunkturtiltakene av penge- og finanspolitisk art begynner å virke. 13

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1996 Carnegie Fondsforvaltning AS I N N H O L D Til våre andelseiere...3 Carnegie Gruppen...4 Kommentarer til markedet...5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked...7 Carnegie Likviditet...8

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki Lukk dokumentet Årsrapport 2002 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Absolutt svakt relativt

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet 2008

Tilstanden i finansmarkedet 2008 Tilstanden i finansmarkedet 28 Rapporten gir en framstilling av situasjonen i finansinstitusjonene sett i lys av utviklingen i økonomi og markeder. Det gis vurderinger av utviklingstrekk som kan skape

Detaljer

fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond

fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond Carnegies historie Carnegies historie startet da den skotske adelsmannen George Carnegie ble tvunget til å flykte fra Skottland etter engelskmennenes

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst Månedsrapport September 2014 Svakere global vekst Verdens aksjemarkeder tok seg en pust i bakken i slutten av september måned. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 0,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

Årsrapport 2005 - Verdipapirfond. Innhold. Markedsutviklingen i 2005 2

Årsrapport 2005 - Verdipapirfond. Innhold. Markedsutviklingen i 2005 2 Innhold Markedsutviklingen i 2005 2 Aksjeforvaltningen i Carnegie 5 Carnegie Aksje Norge 6 Carnegie Aksje Norden 7 Carnegie Aksje Europa 8 Carnegie WorldWide 9 Carnegie Østeuropa 10 Carnegie WorldWide

Detaljer