Status 1. halvår Alfred Berg Kapitalforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning"

Transkript

1 Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning

2 Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond Avkastning og risiko Praktisk informasjon 25 Organisasjon Skatteregler og investeringsbegrensinger 29 Forklaring av avkastnings- og risikomål 30 Porteføljeoversikt: Rentefond Kombinasjonsfond Aksjefond Fondsinformasjon 58 Ansvarsbegrensing Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at denne informasjonen er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg.

3 Kjære andelseier Risikoaversjonen og kredittkontraksjonen som preget 2008 fortsatte med full styrke inn i 2009, og den globale økonomien har i de siste 6 9 måneder fått sitt største tilbakeslag i moderne tid. Aksjemarkedene i de toneangivende land fortsatte å falle mot nye bunner i første kvartal Politiske myndigheter og sentralbanker reagerte med de kraftigste stimulitiltak som noen gang er gjennomført. Styringsrentene er satt ned mot null. Offentlige utgifter er økt kraftig for å bidra til aktivitet. Egenkapital og garantier er stilt til rådighet for bankvesenet. Sentralbankene, særlig i England og USA, har kjøpt lite likvide og risikofylte aktiva fra bankene, med oppgjør i likvide statspapirer. I første del av mars snudde sentimentet i markedet. Investorene var igjen villig til å ta risiko. Risikopremiene falt og aksjemarkedene steg kraftig i de påfølgende måneder. Oslo Børs Fondsindeks hadde ved halvårsskiftet steget 28 % hittil i år, selv om indeksen falt 14 % frem til primo mars. BNP Paribas blir ny eier av Alfred Berg. Fortis Bank kom i fjor opp i store finansielle problemer som følge av finanskrisen og det faktum at banken hadde strukket seg langt i kjøpet av sine deler av ABN AMRO Bank. Situasjonen ble løst ved at nederlandske og belgiske myndigheter overtok sine respektive deler av banken. Alfred Berg havnet i den belgiske delen som kort tid etter ble solgt videre til BNP Paribas. Dette kjøpet ble formelt godkjent av konkurransemyndigheter og aksjonærer i mai i år. Den nordiske kapitalforvaltningsvirksomheten håper å kunne fortsette som en autonom enhet med navnet Alfred Berg under det nye eierskapet. Alfred Berg er et av Nordens mest tradisjonsrike navn innen finansiell sektor, med røtter tilbake til Alfred Berg Kapitalforvaltning tilbyr innovative aktivaklasser og spennende spesialprodukter fra vårt globale nettverk til våre norske kunder. Vi forestår taktisk aktivaallokering, kvantitativ global aksjeforvaltning i tillegg til forvaltning av norske renter, norske og nordiske aksjer. Det sammenslåtte BNP Paribas og Fortis Investments vil bli en av Europas største kapitalforvaltere. Den nye enheten vil bli en spennende strategisk partner for Alfred Berg som ved halvårsskiftet hadde 50 ansatte i Norge Forvaltningsresultater Resultatene innen taktisk aktivaallokering har vært meget gode så langt i 2009 Allokeringsgruppen som ledes av Trond Tømmerås, består av våre rente- og aksjeforvaltere. Alfred Berg Optimal Allokering har ved halvårsskiftet en avkastning hittil i år på 8,7 %, mot referanseindeksens 4,2 % Renteforvaltningen har generelt hatt et meget godt første halvår. Den internasjonale finanskrisen førte til at kreditt- og likviditetspremiene økte dramatisk frem til mars i år. Fra mars og til halvårsskiftet har disse risikopremiene falt markert tilbake. Dette har ført til at de fondene som har hatt kreditteksponering har gjort det betydelig bedre enn sine referanseindekser, som er statsobligasjonsindekser. Norsk aksjeforvaltning har hatt et godt halvår relativt til markedet. Vårt hovedprodukt Alfred Berg Norge+ fikk en avkastning på 29,3 % mot indeksens 28,2 %; siste fem år er årlig avkastning 9,4 % mot indeksens 3,7 %. Alfred Berg Aktiv fikk i første halvår en avkastning på 27,4 %, mens Alfred Berg Gambak havnet på 28,8 %. Lavrisiko- og høyrisikomandater innen norske aksjer forvaltes med samme investeringsstrategi og -prosess. Arbeidet ledes av Albert Collett og hans gruppe, som har forvaltningsansvaret for samtlige norske aksjefond. Vi tilbyr ut over dette etisk forvaltning i samarbeid med ideelle organisasjoner i Alfred Berg Humanfond. Vår globale kvantitative aksjeforvaltning hadde i første halvår en avkastning svært nær referanseindeksen. Alfred Berg Global Quant oppnådde en negativ avkastning på 2,9 %, mens referanseindeksen falt 2,2 %. Produktspekter Den svenske Banco-virksomheten ble i første halvår overtatt av Swedbank, mens den norske Banco-virksomheten forblir en del av Alfred Berg. I den anledning ble det besluttet å endre navn på de norske Banco-fondene fra Banco til Alfred Berg. Banco Norge endret navn til Alfred Berg Norge Etisk, mens Banco Humanfond endret navn til Alfred Berg Humanfond. Alfred Berg lanserte i mai to nye aksjefond i Luxemburg: Alfred Berg Global Alpha og Alfred Berg Nordic Small Cap. Alfred Berg Global Alpha følger samme strategi som Alfred Berg Global Quant og skal markedsføres mot internasjonale kunder. Eierstyring og selskapsledelse Alfred Berg støtter og har aktivt deltatt i utarbeidelsen av den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Anbefalingen finnes på I den sammenheng ønsker vi å delta på generalforsamlinger for å sikre at beslutninger på generalforsamlingene fattes i samsvar med anbefalingens prinsipper. Alfred Berg redegjør årlig for sin deltakelse og stemmegivning på generalforsamlinger. Alfred Berg deltar i investorsamarbeidet for å fremme en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping i norske, børsnoterte selskaper. Mer informasjon om arbeidet finnes på www. baerekraftigverdiskaping.no. Forvaltningskapital Ved inngangen til 2009 forvaltet Alfred Berg Kapitalforvaltning samlet 39,5 milliarder kroner for norske kunder. Ved halvårsskiftet var forvaltningskapitalen på 35,2 milliarder kroner. Endringen reflekterer en regulering av forvaltningsavtalen for en av våre større kunder. Både netto nysalg og underliggende markedsvekst har vært positiv i perioden. Utsikter Situasjonen i bankvesenet globalt er mindre kritisk, men fortsatt ikke normalisert. Ledende indikatorer for verdensøkonomien er svake, men fallet ser ut til å flate ut. Den samlede økonomiske utviklingen i 2009 forventes derfor å bli meget svak. Det er et håp om at de omfattende tiltakspakkene som har bidratt til å støtte finansmarkedene også vil begynne å virke i realøkonomien i annet halvår Det er stort utfallsrom i den videre utvikling, men det virker som om myndighetene vil fortsette å stimulere økonomien fremover dersom det blir nødvendig. Vi takker for den tilliten vi er blitt vist fra våre kunder og ser frem til et fortsatt godt samarbeid. 2

4 Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning representerer den norske virksomheten innenfor Alfred Bergs felles nordiske organisering. Selskapet er eiet av Fortis Investments, som siden mai 2009 er en del av BNP Paribas. BNP Paribas samlede kapitalforvaltningsvirksomhet omfatter 482 milliarder EUR, noe som medfører at enheten blir en Europas fem største kapitalforvaltere. Alfred Berg Kapitalforvaltning er en direkte videreføring av ABN AMRO Kapitalforvaltning, som tidligere het Alfred Berg Industrifinans. Alfred Berg ble etablert i 1863 og er Nordens eldste finansforetak med en tradisjonsrik historie. I Norge ble Alfred Berg Industrifinans etablert sommeren 2000 ved at Industrifinans Forvaltning, Alfred Berg Kapitalforvaltning og Oslo Fond Forvaltning besluttet å fusjonere. I 2003 ble Sparebank 1 Aktiv Forvaltning innlemmet i selskapet. Kapitalforvaltning i Alfred Berg Kapitalforvaltning Investorer velger i økende grad å søke profesjonell assistanse i forvaltningen av sine midler. Dette har blant annet sin bakgrunn i at finansmarkedene stadig blir mer komplekse, og at produkt- og tjenestetilbudet utvides meget raskt til å omfatte flere aktivaklasser samt nye og mer kompliserte produkter. Den nordiske organiseringen, med sterke rådgivnings- og forvaltningsmiljøer lokalt, gir maksimalt fokus og de beste forutsetninger for å ivareta våre lokale kunders behov. Videre har vi ubegrenset tilgang til Fortis Investments mangfoldige produktspekter og kompetanse innenfor ulike relevante investeringsløsninger. Fortis Investments har virksomhet i 40 land og forvalter samlet over 158 milliarder euro, hvorav 180 milliarder kroner i Norden. Alfred Berg Kapitalforvaltning forvalter 35,2 milliarder kroner for norske kunder, hvorav 17,6 milliarder kroner er plassert i norske verdipapirfond. I tillegg forvalter vi 9,7 milliarder kroner for internasjonale kunder. Blant våre kunder finnes en rekke større forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlige institusjoner, stiftelser, humanitære organisasjoner, privatpersoner samt andre kapitalforvaltere. Innenfor rammen av Alfred Berg Kapitalforvaltnings totale produkttilbud, kan vi tilby våre kunder forvaltning av aksjer og rentebærende verdipapirer i samtlige store kapitalmarkeder i verden. I tillegg til de norske verdipapirfondene tilbyr vi Fortis Investments-fond som er lokalisert i Luxemburg. Dette er verdipapirfond som investerer i ulike internasjonale markeder. Luxemburg-fondene har sin egen årsrapport, se Forvaltningen av de norske verdipapirfondene skjer i henhold til «Lov om verdipapirfond» av 12. juni 1981 nr. 52. Hvert fonds investeringspolitikk og rammebetingelser er nedfelt i fondets vedtekter, prospekt og faktaark. Hva kan Alfred Berg Kapitalforvaltning gjøre for deg? Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risikopreferanser. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å: - Assistere våre kunder ved valg av riktig aktivasammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser. - Tilby innovative og nyskapende investeringsløsninger for å optimalisere avkastning i forhold til ønsket risiko - Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene til enhver tid gir. - Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt delportefølje ved hjelp av kontinuerlige og dyptgående analyser av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en profesjonell daglig markedsovervåking. - Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig rapportering og personlig oppfølging. Profesjonell og aktiv rådgivning Å overlate forvaltningen av finanskapitalen til en utenforstående rådgiver og kapitalforvalter er og blir en tillitssak. Våre kunder skal forvente at midlene blir tatt hånd om på en profesjonell måte gjennom objektiv rådgivning og effektiv forvaltning. Med Alfred Berg Kapitalforvaltning som rådgiver og forvalter, får kunden en samarbeidspartner som søker å bidra til at det oppnås god avkastning med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes behov. Den strategiske allokeringen skal sikre et kontrollert langsiktig risikonivå i porteføljen i tråd med kundens ønsker og preferanser. Videre forestås taktisk porteføljeallokering som har til hensikt å øke kundens avkastning på relativt kort sikt. Den oppnådde avkastningen henger naturlig sammen med den risiko som tas i porteføljen. Derfor ser vi det som en av våre viktigste oppgaver å rådgi kunden i valg av risikoprofil. Individuell kundebehandling For å kunne utføre våre oppgaver tilfredsstillende, må vi kjenne våre kunder godt. Gjennom samtaler om risikobæreevne og rammebetingelser, samt inngående analyser av kapitalmarkedet, er det mulig å komme frem til en porteføljesammensetning som oppfyller den enkelte kundes målsetting og preferanser. Den strategiske aktivaallokeringen fastlegger hvorledes midlene ideelt sett bør fordeles mellom de ulike aktivaklasser for at den langsiktige målsettingen for porteføljen skal kunne oppnås. Det vil være disse overordnede beslutninger om hvorledes midlene fordeles mellom pengemarkeds-, obligasjons-, aksje- og alternative investeringer som over tid har størst betydning for resultatet og den samlede risiko i porteføljen. Enhver finansiell investor har sine særskilte rammebetingelser for håndtering av sine finansielle ressurser. Derfor vil den ideelle strategiske porteføljeallokeringen ofte variere fra investor til investor. Som finansiell rådgiver legger vi stor vekt på at våre kunder foretar de strategiske valg som er best tilpasset den enkeltes rammebetingelser og mål. Innenfor en mer kortsiktig tidshorisont foretas taktisk aktivaallokering. For å utnytte kortsiktige svingninger i ulike markeder, kan det være fornuftig å foreta visse periodiske omplasseringer av porteføljen, for taktisk å utnytte markedsmuligheter. På denne måten kan man ta del i den forventede verdiendring i de enkelte markeder. For eksempel vil det være fornuftig å ta større eksponering i lange obligasjoner og aksjer ved et forventet rentefall, og motsatt større eksponering i pengemarkedet når man forventer høyere inflasjon og renteøkning. En slik taktisk justering av investeringsporteføljen må imidlertid foretas innenfor rammene av den langsiktige eller strategiske porteføljeallokeringen. Rapportering Fyldig og punktlig resultatrapportering og porteføljeevaluering målt mot realistiske forventninger er med på å skape trygghet og tillit. Alle våre kunder mottar månedsbrev og halvårsrapport og kan når som helst kontakte oss for råd og synspunkter. 3

5 Fondsoversikt Markedskommentar norske rentemarkedet 5 Pengemarkedsfond: Alfred Berg Likviditet 6 Alfred Berg Pengemarked Obligasjonsfond: Alfred Berg Kort Obligasjon 7 Alfred Berg Kort Stat Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Stat Alfred Berg Obligasjon 9 Alfred Berg Obligasjon 3-5 Alfred Berg Lang Obligasjon 10 Alfred Berg Høyrente Markedskommentar internasjonale rentemarkedet 11 Internasjonale obligasjonfond: Alfred Berg OECD + 12 Alfred Berg OECD Taktisk aktivaallokering 13 Kombinasjonsfond: Alfred Berg Kombi 14 Alfred Berg Optimal Allokering Markedskommentar norske aksjemarkedet 15 Norske aksjefond: Alfred Berg Norge 16 Alfred Berg Norge + Alfred Berg Aktiv 17 Alfred Berg Aktiv II Alfred Berg Gambak 18 Alfred Berg Indeks Etiske aksjefond: Alfred Berg Norge Etisk 19 Alfred Berg Humanfond Markedskommentar internasjonale aksjemarkedet 20 Markedskommentar nordiske aksjemarkedet 21 Internasjonale aksjefond: Alfred Berg Global Quant 22 Nordiske aksjefond: Alfred Berg Nordic Best Selection 4

6 Markedskommentar til det norske rentemarkedet Den økonomiske nedgangen internasjonalt har preget norsk økonomi det siste året. Både produksjonen og forbruket har falt og vi har fått en nedgang i BNP-veksten fra 3,1 % i 2007 til 2,1% i For 2009 venter Norges Bank at veksten blir -1,5%. Dette er allikevel et langt mildere tilbakeslag enn det vi ser i en rekke andre vestlige land. For fastlands-norge falt veksten fra 6,1 % i 2007 til 2,6 % i Forventningene til veksten i 2009 for Fastlands-Norge er -1,5 %. Det er særlig aktiviteten innenfor bygg og anlegg samt eksportrettet industri som er rammet av nedgangen. På linje med utviklingen internasjonalt, fikk vi i Norge i fjor høst en uttørking i kredittmarkedet. Myndighetene kom på banen med tiltaks-pakker til bankvesenet generelt og til enkelte eksportrelaterte institusjoner. I januar 2009 kom regjeringen med ytterligere en tiltakspakke på 20 mrd. kroner. Pakken inneholdt økte offentlige utgifter og skattelettelser til næringslivet. Den største andelen av de økte utgiftene gikk til bygg- og anleggsbransjen. Videre lanserte regjeringen i februar bankpakke II. Denne var på totalt 100 mill. kroner der halvparten skulle gå til økt kjernekapital til bankene (Statens finansfond), og den andre halvparten til stimulering av obligasjonsmarkedet (Statens obligasjonsfond). Pengepolitikken er også benyttet for å stimulere økonomien. Etter å ha senket renten med 2,75 prosentpoeng i annet halvår 2008, har Norges Bank fortsatt å senke renten videre i Signalrenten er senket på hvert av de fire rentemøtene så langt i år med til sammen 1,75 prosentpoeng. Renten ligger nå på 1,25%, og det er ventet at den nå har nådd bunnen. Banken uttaler at styringsrenten bør ligge i intervallet 0,75 % til 1,75 % frem til neste pengepolitisk rapport fremlegges i oktober. Videre heter det i juni-rapporten at produksjonen her hjemme vil ta seg opp igjen, men vi venter at prisveksten vil avta ned mot 1,5 % i løpet av det neste året. Derfor tror vi fortsatt styringsrenten kan bli liggende nær 1,0 % en stund fremover. Arbeidsledigheten forventes som nevnt å stige, og strammere kredittgivning fra bankene samt lavere investeringslyst gjør at kredittveksten faller. Industriproduksjonen faller også, men saktere enn tidligere. Detaljhandelen har på den annen side overrasket på den positive siden de siste månedene, sannsynligvis på grunn av lavere renter. Stemningen i boligmarkedet stiger også. Konjunkturbarometeret PMI har vist oppgang de siste månedene etter å ha falt sammenhengende i 10 måneder. Barometeret falt fra 54 i april 2008 ned til 36 i februar i år og kom i juni opp på 49. Hoppet fra mai til juni var det kraftigste som noen gang er registrert, og indikerer at produksjonen vil øke de kommende månedene. Fra det høyeste nivået i september 2008 falt 3 måneders pengemarkedsrenter med 3,9 prosentpoeng frem til årsskiftet. De korte rentene har fortsatt å falle mye, om enn ikke i samme grad som i det foregående halvåret. Ved utgangen av juni 2009 lå 3-måneders NIBOR-rente på 2,0 %, ned om lag 2,0 prosentpoeng fra årsskiftet. Lange renter har steget det meste av dette halvåret, men falt noe tilbake den siste måneden. Ved halvårsskiftet lå 10 års statspapirer på 4,2 % hvilket er en nedgang på 0,3 prosentpoeng siden årsskiftet. Vi tror ikke at det vil komme ytterligere rentekutt fra Norges Bank. Inflasjonen er på vei nedover, og det er lite som tyder på at vi skal få press i økonomien på mellomlang sikt, selv om utsiktene nå er mindre negative. Vi tror derfor Norges Bank vil holde renten lav et godt stykke frem i tid. Lange renter har trukket oppover det siste halve året på forventninger om en bedring i økonomien, mens vi har fått en liten reaksjon tilbake den siste måneden. Inflasjonen falt betydelig de siste månedene i 2008, men har beveget seg flatt og noe opp gjennom første halvår I mai var samlet inflasjon 3,0 %, mens kjerneinflasjonen (inflasjon uten energi og avgifter) var 2,9 % mot 2,6 % ved utgangen av Det ventes at høy arbeidsledighet og dårlig lønnsomhet i næringslivet, samt fall i energipriser og utsikter til en sterkere krone vil trekke prisveksten ned de nærmeste årene. Norges Bank venter at kjerneinflasjonen for 2009 som helhet vil komme på 2,5 % og for 2010 på 1,75 %. Statiskisk sentralbyrå forventer tilsvarende en kjerneinflasjon på 2,2 % i 2009 og helt ned på 1,0 % i Arbeidsledigheten har også ligget relativt flatt i første halvår I forhold til ett år tilbake har vi imidlertid fått en oppgang i registrert ledigheten fra 1,5 % (mai 2008) til 2,6 % (mai 2009). Økningen i ledigheten har vært størst innenfor bygg og anlegg samt industrien, men vi har det siste året sett en økning i ledigheten innenfor samtlige yrkesgrupper. Ledigheten falt uventet fra april til mai. Det indikeres at opptrapping av arbeidsmarkedstiltak kan være en av årsakene til dette. Ledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen falt fra 3,2 % i mars til 3,1 % i april. Norges Bank venter at ledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen blir 3,5 % i 2009 og 4,5 % i

7 Alfred Berg Likviditet Investeringspolitikk Alfred Berg Likviditet investerer kun i korte obligasjoner og sertifikater utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap. Fondet har en meget lav kredittrisiko og gir 20 % vekting ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Alfred Berg Likviditet har en gjennomsnittlig løpetid på 0-6 måneder, avhengig av renteutviklingen og avkastningskurven. Fondet investerer i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 mnd. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 4,02 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 5,1 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,9 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,10 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning % 3,75 3,47 Meravkastning % 0,29 - Annualisert standardavvik % 0,58 0,48 Relativ volatilitet % 0,43 - Information Ratio 0,67 - Sharpe Ratio 0,48 - Diversifiseringsgrad % - - Fondets ti største poster i % SPB Midt-Norge 7,22 SPB Pluss 5,45 SPB Nord-Norge 5,29 SPB1 SR-Bank 5,19 SPB Øst 4,99 BN Boligkreditt 3,35 Landkreditt 3,24 BN Bank/Kreditt 2,66 SPB Busk-V.Fold 2,64 Komplett porteføljeoversikt side 31 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,16 0,58 siste 6 måneder 2,56 1,34 siste 12 måneder 6,09 4,73 siste 48 måneder 18,07 16, ,29 5, ,40 4, ,66 2, ,95 2,02 Siden oppstart ,87 106,07 Ann.avkastning siden oppstart 4,84 4,85 hittil i år 2,56 1, Alfred Berg Likv iditet Fond Ref. indeks Periode: Alfred Berg Pengemarked Investeringspolitikk Alfred Berg Pengemarked investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid til forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning høyere enn høyrentekonto i bank. Avkastningen i fondet gjenspeiler utviklingen i pengemarkedet. Historisk sett har pengemarkedsrenten ligget over innskuddsrenten i bank. Alfred Berg Pengemarked investerer i verdipapir, som er garantert av stat, kommune, bank eller forsikringsselskap, men også industri og større børsnoterte selskaper. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Fondet kan investere inntil 10% i ansvarlige lån. Fondet har lav renterisiko. Gjennomsnittlig løpetid i fondet er til enhver tid 0-12 måneder. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 6 mnd. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 2,3 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 6,0 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,49 3,66 Meravkastning -0,16 - Annualisert standardavvik % 0,78 0,69 Relativ volatilitet 0,96 - Information Ratio -0,17 - Sharpe Ratio 0,03 - Diversifiseringsgrad 3,03 - Fondets ti største poster i % Statkraft 3,24 SPB1 SR-Bank 3,23 Sandnes SPB 3,09 Bank 1 Oslo 2,95 General Electric 2,61 Yara 2,50 SE Banken 2,34 Lyse Energi 2,30 BKK 2,21 DnB NOR 2,20 Komplett porteføljeoversikt side 33 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 2,36 0,66 siste 6 måneder 3,58 1,44 siste 12 måneder 4,61 5,89 siste 48 måneder 16,03 17, ,43 6, ,24 4, ,71 2, ,29 2,08 Siden oppstart ,27 159,04 Ann.avkastning siden oppstart 5,52 5,51 hittil i år 3,58 1, Alfred Berg Pengemarked Fond Ref. indeks Periode:

8 Alfred Berg Kort Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Kort Obligasjon retter seg mot investorer som ønsker en noe høyere avkastning enn det pengemarkedsinstrumenter kan tilby, men som samtidig ønsker en lav risikoprofil både med hensyn til løpetid og kredittrisiko. Alfred Berg Kort Obligasjon investerer i obligasjoner og sertifikater, og følger reglene for plassering av pensjonskassers midler. Det vil si at fondet vekter 20 % ved beregning av egenkapitalkrav. Fondet kan kun plassere midler i sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, bank, forsikringsselskaper og kredittforetak. Alfred Berg Kort Obligasjon har en lav renterisiko. Den gjennomsnittlige durasjonsintervallet i fondet skal til enhver tid ligge mellom 6 måneder og 2 år, avhengig av forventet utvikling i rentene og avkastningskurven i Norge. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,1 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 4,9 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIN no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,01 3,79 Meravkastning 0,22 - Annualisert standardavvik 1,15 0,97 Relativ volatilitet 0,92 - Information Ratio 0,24 - Sharpe Ratio 0,46 - Diversifiseringsgrad 25,10 - Fondets ti største poster i % SPB1 SR-Bank 8,03 SPB Midt-Norge 7,11 SPB Pluss 6,59 SPB Vest 4,87 Bank 1 Oslo 4,79 SPB Øst 4,16 OBOS 3,23 DnB NOR 3,17 SPB Møre 3,07 SPB Sør 2,89 Komplett porteføljeoversikt side 35 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,49 0,63 siste 6 måneder 2,95 1,65 siste 12 måneder 8,87 7,55 siste 48 måneder 18,86 17, ,77 7, ,85 4, ,28 2, ,94 2,00 Siden oppstart ,45 74,37 Ann.avkastning siden oppstart 5,00 4,95 hittil i år 2,95 1, Fond Ref. indeks Alfred Berg Kort Obligas jon Periode: Alfred Berg Kort Stat Investeringspolitikk Alfred Berg Kort Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stat eller statsgaranterte verdipapirer og i verdipapirer utstedt eller garantert i andre stater innenfor OECD-området. Referanseindeks for Alfred Berg Kort Stat er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år og durasjonsintervallet er mellom 0 og 2 år avhengig av renteforventning. Anbefalt plasseringshorisont er minimum 1 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,04 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 49,6 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,8 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,55 % BIS vekt 0 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,31 3,79 Meravkastning -0,48 - Annualisert standardavvik 0,84 0,97 Relativ volatilitet 0,35 - Information Ratio -1,34 - Sharpe Ratio -0,18 - Diversifiseringsgrad 72,62 - Fondets største poster i % Norsk Stat 77,36 Institut Credit 9,15 KFW 7,67 DSB S-Tog 4,80 Finnvera 0,48 Venantius 0,31 DnB NOR 0,04 Komplett porteføljeoversikt side 36 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,62 0,63 siste 6 måneder 1,39 1,65 siste 12 måneder 6,56 7,55 siste 48 måneder 15,58 17, ,80 7, ,84 4, ,07 2, ,51 2,00 Siden oppstart ,98 207,53 Ann.avkastning siden oppstart 6,08 6,11 hittil i år 1,39 1, Fond Ref. indeks Alf red B erg K ort S tat Periode:

9 Alfred Berg Obligasjon 1-3 Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner samt av finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet vil være mellom 1 og 3 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 2 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,1 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 37,2 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,50 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,10 4,17 Meravkastning -0,06 - Annualisert standardavvik 1,88 1,56 Relativ volatilitet 1,28 - Information Ratio -0,05 - Sharpe Ratio 0,33 - Diversifiseringsgrad 50,88 - Fondets ti største poster i % SPB1 SR-Bank 7,45 SPB Sør 5,99 SPB Øst 5,62 DnB NOR 4,90 SPB Pluss 4,69 Bank 1 Oslo 4,57 Norsk Stat 4,44 Toten SPB 4,21 SPB Busk-V.Fold 4,18 SPB Møre 3,84 Komplett porteføljeoversikt side 37 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,48 0,36 siste 6 måneder 3,17 1,93 siste 12 måneder 11,65 9,83 siste 48 måneder 17,84 17, ,76 8, ,17 4, ,40 1, ,96 2,28 Siden oppstart ,73 114,08 Ann.avkastning siden oppstart 5,52 5,53 hittil i år 3,17 1, Fond Ref. indeks Alfred Berg Obligas jon 1-3 Periode: Alfred Berg Stat Investeringspolitikk Alfred Berg Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stats- og statsgaranterte verdipapirer, samt verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innenfor OECD-området. Referanseindeks for Alfred Berg Stat er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år og durasjonsintervallet er mellom 2 og 4 år avhengig av renteforventning. Anbefalt plasseringshorisont er minimum 3 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 86 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 59,8 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil Lav ISIn no Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,45 0,10 siste 6 måneder 1,48 2,21 siste 12 måneder 11,74 12,10 siste 48 måneder 15,93 17, ,88 9, ,26 3, ,91 0, ,55 2,55 Siden oppstart ,82 283,47 Ann.avkastning siden oppstart 6,65 7,35 hittil i år 1,48 2,21 Komplett porteføljeoversikt side Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,97 4,54 Meravkastning -0,57 - Annualisert standardavvik 2,28 2,32 Relativ volatilitet 0,82 - Information Ratio -0,69 - Sharpe Ratio 0,21 - Diversifiseringsgrad 86, Fond Ref. indeks Fondets største poster i % Norsk Stat 45,08 KFW 15,24 Øresund Forb. 11,98 Venantius 11,27 Finnvera 6,25 Institut Credit 6,09 Finske Stat 0,57 DnB NOR 0, Alfred Berg S tat Periode: * Differenisert forvaltningsgodgjørelse 8

10 Alfred Berg Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Obligasjon er et mellomlangt norsk obligasjonsfond. Fondet investerer i verdipapirer utstedt av stat, kommuner, industriselskap, bank, forsikring og kredittforetak i norske markedet. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har en lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet har anledning til å investere i ansvarlige lån, dog maksimum 20 % av porteføljens totalverdi. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 485 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 4,0 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,49 4,54 Meravkastning -1,05 - Annualisert standardavvik 1,94 2,32 Relativ volatilitet 1,84 - Information Ratio -0,57 - Sharpe Ratio 0,01 - Diversifiseringsgrad 37,19 - Fondets største poster i % SPB1 SR-Bank 7,38 SE Banken 5,34 Sandnes SPB 4,77 SPB Nord-Norge 4,50 SPB Pluss 4,32 Prosafe 4,26 BN Bank 4,10 Agder Energi 3,74 Norsk Stat 3,39 BN Bank/Kreditt 3,32 Komplett porteføljeoversikt side 39 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 2,95 0,10 siste 6 måneder 4,17 2,21 siste 12 måneder 9,41 12,10 siste 48 måneder 12,79 17, ,26 9, ,87 3, ,70 0, ,40 2,55 Siden oppstart ,57 275,21 Ann.avkastning siden oppstart 6,97 7,30 hittil i år 4,17 2, Fond Ref. indeks Alfred Berg Obligas jon Periode: Alfred Berg Obligasjon 3-5 Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner samt finansinstitusjoner. Durasjonintervallet i fondet vil være mellom 3 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 4 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 867 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 39,9 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Moderat ISIN no Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,17-0,30 siste 6 måneder 3,74 1,94 siste 12 måneder 14,45 12,44 siste 48 måneder 15,92 16, ,96 10, ,47 3, ,13 0, ,95 3,26 Siden oppstart ,99 167,84 Ann.avkastning siden oppstart 6,32 6,34 hittil i år 3,74 1,94 Komplett porteføljeoversikt side 40 Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,45 4,75 Meravkastning -0,31 - Annualisert standardavvik 3,16 2,78 Relativ volatilitet 2,19 - Information Ratio -0,14 - Sharpe Ratio 0,30 - Diversifiseringsgrad 53,69 - Fondets største poster i % DnB NOR 7,24 SPB Vest 7,09 SPB Møre 5,83 SPB1 SR-Bank 4,82 SPB Øst 4,62 SPB Sør 4,60 SPB Nord-Norge 4,20 Bank 1 Oslo 3,97 SPB Busk-V.Fold 3,90 Kred.For.SPB 3, Alfred Berg Obligas jon 3-5 Fond Ref. indeks Periode:

11 Alfred Berg Lang Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Lang Obligasjon investerer i verdipapirer utstedt av stat, fylker, kommuner, bank, forsikringsselskaper og utvalgte industriselskaper og kredittforetak, samt i verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innefor OECD-området. Fondet har durasjonsintervall som skal ligge mellom 4 og 6 år avhengig av avkastningskurven og den forventede renteutviklingen. Alfred Berg Lang Obligasjon er egnet for den langsiktige investor. Typiske investorer er pensjonskasser, legater og stiftelser, men også bedrifter og formuende privatpersoner som vil dra nytte av et eventuelt høyere løpende rentenivå på lange renter og/ eller et forventet fall i lange renter. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 129 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 4,1 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,17 4,96 Meravkastning -0,79 - Annualisert standardavvik 3,56 3,34 Relativ volatilitet 2,44 - Information Ratio -0,32 - Sharpe Ratio 0,19 - Diversifiseringsgrad 56,41 - Fondets ti største poster i % Norsk Stat 6,77 SPB Midt-Norge 6,64 SPB Møre 6,34 DnB NOR 5,75 SPB Sør 4,39 SPB Pluss 4,00 Oslo Kommune 3,93 SPB Øst 3,67 Orkla 3,65 SPB1 SR-Bank 3,28 Komplett porteføljeoversikt side 42 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,31-0,70 siste 6 måneder 4,01 1,66 siste 12 måneder 14,52 12,74 siste 48 måneder 12,82 16, ,38 10, ,86 3, ,70-0, ,20 3,96 Siden oppstart ,36 178,60 Ann.avkastning siden oppstart 6,12 6,65 hittil i år 4,01 1, Alfred Berg Lang Obligas jon Fond Ref. indeks Periode: Alfred Berg Høyrente Investeringspolitikk Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen hos utstederen og i forhold til ulike makroøkonomiske størrelser. Forvalterteamet vurderer selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/ kredittmarginer, sikkerheter og klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og evt. valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta. Alfred Berg Høyrente har høy kredittrisiko, men søker en god balanse mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 266 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 4,3 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 1,0 % Omløpshastighet - Kontonummer Forvaltningshonorar 0,45 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Fondets ti største poster i % SPB Nord-Norge 9,29 Noreco 5,56 Songa Offshore 5,31 Norske Skogind. 4,81 Sevan Marine AS 4,01 Prosafe 3,87 Storebrand Livsfor. 3,77 Color Group 3,71 DDI Holding 3,20 Dof Subsea 3,00 Komplett porteføljeoversikt side 43 Avkastning i % Fond Indeks siden oppstart siste 3 måneder 10,47 0,58 siste 6 måneder 18,41 1,34 siste 12 måneder -3,29 4,60 siste 48 måneder Siden oppstart ,29 4,60 Ann.avkastning siden oppstart - - hittil i år 18,41 1, Fond Ref. indeks 80 Jun S ept 2009 Mar Jun Alfred Berg Høy rente Periode: *Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 0,45 prosent pro anno. Forvaltningsselskapet belaster i tillegg fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse beregnet ut fra forvalterens resultater. Ved en prosentvis større verdiendring enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne 20 prosent godtgjørelse av verdiendringen utover fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke overstige 0,85 prosent. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks, trekkes 20 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodt-gjørelsen. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,05 prosent. 10

12 Markedskommentar til det internasjonale rentemarkedet 2008 ble et svært turbulent år med finanskrise som utviklet seg til en realøkonomisk nedgang. Veksten i verdensøkonomien falt fra 5,2 % i 2007 til 3,2 % i Utviklingen så langt i 2009 har vært negativ i de fleste av de industrialiserte landene, og verdensveksten i år ventes å komme inn negativt på -1,3 %. Betydelige finanspolitiske tiltak og rentenedsettelser ser imidlertid ut til å ha virket. Vi ser nå en mer positiv utvikling i flere indikatorer, og utviklingen i andre halvår av 2009 ventes å være mindre negativ enn i første halvår. Vi fikk et rekordstort fall i oljeprisene i annet halvår i 2008 som følge av den svekkede økonomiske veksten. I løpet av første halvår i 2009 har OPEC kuttet produksjonen betydelig, og vi har fått en prisoppgang. Ved utgangen av 2008 ble prisene notert under 40 dollar fatet, mens vi nå er oppe i 70 dollar fatet. I 4. kvartal 2008 og 1. kvartal 2009 fikk vi en uvanlig kraftig negativ vekst i BNP i USA, på henholdsvis -3,8 % og -6,1 %. Det meste har pekt nedover etter at sub-prime-krisen kastet det finansielle systemet ut i en dyp krise i 2007 og BNP-veksten for 2009 som helhet ventes å komme på -2,8 %, ned fra 1,1 % i I første halvår av 2009 har vi allikevel fått en markert oppgang i lange renter samtidig som aksjemarkedene har trukket opp. Markedene forventer at vi nå har passert bunnen i resesjonen, og at vi vil få en mer positiv utvikling gjennom annet halvår av 2009 og inn i Foreløpig anslag for BNP-veksten i 2010 er 0,0 %. Oppgangen i markedene har blant annet sin årsak i bedrede signaler fra økonomien. Etter å ha sett historiske bunner for mange av konjunkturindeksene det siste året, har vi nå i flere måneder på rad har fått en gunstigere utvikling. Dette gjelder for innkjøpssjefenes indeks (ISM), både for industrien og tjenesteytende næring, for konsumenttillitsindikatorer og for boligmarkedet. Selv om nivåene fremdeles er svært lave, gir den positive utviklingen signaler om at vi kan ha passert bunnen. De realøkonomiske tallene er imidlertid fremdeles svake. Detaljhandelen er svak og industriproduksjonen fortsetter å falle selv om hastigheten ar lavere enn tidligere. Arbeidsledigheten er ikke en ledende indikator, men vi har nå kommet opp på nivåer vi ikke har sett siden Ledigheten for mai kom på 9,4 %. Når vi nå ser tegnene av en bedret utvikling i økonomien, skyldes det i stor grad de sterke politiske virkemidlene som er brukt for å stabilisere finansmarkedene og stimulere den økonomiske aktiviteten. I annet halvår 2008 ble det iverksatt en rekke tiltak for å styrke finansinstitusjonenes balanse og for å sikre kredittilførsel til private og til næringslivet. I februar 2009 ble det videre vedtatt en tiltakspakke på 800 milliarder dollar som inneholder både skattelettelser og økte offentlige utgifter. I tillegg ble det lansert ytterligere en bankpakke. Også i pengepolitikken er det brukt sterke midler for å stimulere økonomien. I 2008 ble sentralbankens signalrente satt ned fra 4,25% til et intervall på 0-0,25 %. Siden desember er renten holdt på dette lave nivået. Banken sier i sin uttalelse fra siste rentemøte, at nedgangen i økonomien nå ikke er like sterk. Banken regner imidlertid med at slakk i økonomien vil forhindre inflasjon, og de vil dermed fortsette å bruke renten til å stimulere økonomien. De sier at det lave rentenivået vil bli beholdt for en utvidet periode. Den samlede inflasjonen har falt betydelig det siste halve året. I desember 2008 lå den på 0,1 % (og i oktober på 3,7 %), mens den i mai lå på -1,3 %. Kjerneinflasjonen der man ser bort fra mat og energi, har ikke beveget seg mye, og lå i mai på 1,8 %, samme nivå som i desember Rentebevegelsene har ikke vært så sterke i første halvdel av 2009 som det vi så i løpet av fjoråret, men bevegelsene har allikevel vært betydelige. I den kort enden av rentekurven lå pengemarkedsrenten relativt flatt de tre første månedene, men har så seget nedover. Ved årsskiftet lå 3-måneders pengemarkedsrente på 1,4 %, mens den ved utgangen av juni var kommet ned på 0,6 %. Vi har dermed hatt et fall på ca. 0,8 prosentpoeng. I hele 2008 falt tilsvarende rente med 3,3 prosentpoeng, men med store svingninger underveis. Lange amerikanske renter (10 år stat) har steget med om lag 1,5 prosentpoeng i første halvår 2009, fra 2,1 % til 3,6 %. Den globale nedturen har rammet Japan kraftig. Det er først og fremst eksportnedgangen som har trukket aktiviteten ned, der bileksporten utgjør en stor andel. Veksten kom i 2008 på -0,6 % og ventes i 2009 å komme på -6,2 %. Også i Japan er det imidlertid satt i gang kraftige tiltak for å stimulere økonomien, og det er små lyspunkter i utviklingen også her. I Kina er veksten kommet betydelig ned, men fra høye nivåer. Veksten kom i 2008 på 9,0% (ned fra 13,0 % i 2007) og ventes i 2009 å komme på 6,5 %. Kina har lenge vært preget av alt for høy vekst, og myndighetene har gjennomført tiltak for å redusere aktiviteten. Situasjonen har nå snudd og gjennom det siste halve året er politikken lagt om i ekspansiv retning. Eurosonen er hardt rammet av det økonomiske tilbakeslaget. I 2007 kom veksten på 2,7 %, mens den i 2008 ventes å komme på 0,9 %, og i 2009 helt ned på -4,2 %. Veksten har vært negativ i fire påfølgende kvartaler. På samme måte som i de andre industrialiserte landene, er det iverksatt politiske tiltak for å stimulere veksten og stabilisere finansnæringen, i tillegg til at signalrenten er kuttet markert. I andre halvår 2008 ble renten kuttet fra 4,25 % til 2,5 %. I løpet av første halvår 2009 er renten kuttet med ytterligere 1,5 prosentpoeng til 1,0 %. Med de svært svake veksttallene og en nærmest ikke tilstedeværende inflasjon, ventes det at signalrenten vil bli satt ytterligere ned gjennom annet halvår I mai kom den samlede inflasjonen ned på 0,1 %. På tross av tiltakene som er iverksatt for å stimulere aktiviteten, ser vi foreløpig liten bedring i realøkonomien. Industriproduksjonen og detaljhandelen har fortsatt en negativ trend. Flere av de viktige konjunkturindeksene varsler imidlertid om bedre tider. Den tyske IFO-indeksen har tikket oppover de tre siste månedene selv om det er fremtidsforventningene som drar opp. ZEW-indeksen har steget åtte måneder på rad, og i juni steg også vurderingen av nåsituasjonen for første gang siden september Vi er midt inne i en global resesjon som er den kraftigste siden annen verdenskrig. Det gjøres mange sammenligninger med tidligere resesjoner for å vurdere hvor lang denne resesjonen vil bli. Tidligere resesjoner som har utgangspunkt i en finanskrise er mer langvarige enn andre resesjonsperioder. Dette brukes som et argument for at det fremdeles vil ta tid før vi er ute av resesjonen. Indikatorer den siste tiden peker som nevnt imidlertid i retning av at bunnen nå er passert. Det er ulike syn på hvordan det videre forløpet vil bli, men mange forventer at oppsvinget vil bli svakt. Effekten av de finanspolitiske stimulansene vil forsvinne og det vil ta tid før arbeidsledigheten og dermed det private forbruket vil normaliseres. I første halvår har vi sett at lange renter internasjonalt har steget betydelig. Usikkerheten rundt utviklingen fremover er fremdeles stor. 11

13 Alfred Berg OECD + Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECDområdet. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futureskontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney Global GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,1 mrd Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,10 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 2,44 4,04 Meravkastning -1,60 - Annualisert standardavvik 2,18 2,96 Relativ volatilitet 1,13 - Information Ratio -1,41 - Sharpe Ratio -0,45 - Diversifiseringsgrad 88,86 - Fondets ti største poster i % Institut Credit 18,69 DSB S-Tog 12,93 KFW 11,39 Rep of Italy 11,00 Tyske Stat 10,73 Finnvera 7,52 US Treasury 3,31 Spanske Stat 2,82 Rep of Iceland 1,95 Municipality FI 1,72 Komplett porteføljeoversikt side 44 Avkastning i % Fond I ndeks siste 3 måneder 1,13 0,57 siste 6 måneder 1,98 1,87 siste 12 måneder 6,59 9,54 siste 48 måneder 14,05 20, ,29 9, ,85 5, ,46 1, ,26 3,74 Siden oppstart ,89 121,94 Ann.avkastning siden oppstart 5,25 5,38 hittil i år 1,98 1, Fond Ref. indeks Alfred Berg OE C D + Periode: *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Alfred Berg OECD Investeringspolitikk Fondet er et fond i ett fond hvor 100 % av fondets midler er investert i verdipapirandeler i Alfred Berg OECD +. Underfondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECD-området. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futures-kontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney Global GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 2,2 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,5 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,75 BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart Annualisert avkastning 3,57 5,57 Meravkastning -2,00 - Annualisert standardavvik 1,09 1,75 Relativ volatilitet 0,99 - Information Ratio -2,03 - Sharpe Ratio -0,51 - Diversifiseringsgrad 65,41 - Fondets største poster i % Institut Credit 18,69 DSB S-Tog 12,93 KFW 11,39 Rep of Italy 11,00 Tyske Stat 10,73 Finnvera 7,52 US Treasury 3,31 Spanske Stat 2,82 Rep of Iceland 1,95 Municipality FI 1,72 Komplett porteføljeoversikt side 44 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,03 0,57 siste 6 måneder 1,78 1,87 siste 12 måneder 6,15 9,54 siste 48 måneder ,95 9, ,42 5, ,08 1, Siden oppstart ,73 20,34 Ann.avkastning siden oppstart 3,57 5,57 hittil i år 1,78 1, Fond Ref. indeks Alfred Berg OE C D + Periode:

14 Kommentar til Taktisk Aktiva-Allokering Innledning: Taktisk aktivaallokering (TAA) er en anbefaling om en relativ overvekt/undervekt av de aktivaklasser som inngår i kundens strategiske portefølje. Alfred Berg har en aktivaallokeringsgruppe som består av forvaltere fra både aksje- og rentesiden. Formålet med gruppens arbeid er å gi anbefalinger om taktisk overvekt/undervekt gitt kundens frihetsgrader i forhold til strategisk nøytralposisjon, for å oppnå en meravkastning utover den strategiske porteføljens referanseindeks. Vi mener at det ved en løpende taktisk tilpasning av en strategisk valgt allokering er mulig å gi en meravkastning som er signifikant. Makro: 2008 ble et svært turbulent år med finanskrise som utviklet seg til en realøkonomisk nedgang. Veksten i verdensøkonomien falt fra 5,2% i 2007 til 3,2 % i Utviklingen så langt i 2009 har vært negativ i de fleste av de industrialiserte landene, og veksten i år ventes å komme inn negativt på -1,3 %. Betydelige finanspolitiske tiltak og rentenedsettelser ser imidlertid ut til å ha virket. Vi ser nå en mer positiv utvikling i flere indikatorer, og utviklingen i andre halvår av 2009 ventes å være mindre negativ enn i første halvår. Vi fikk et rekordstort fall i oljeprisene i annet halvår i 2008 som følge av den svekkede økonomiske veksten. I løpet av første halvår i 2009 har OPEC kuttet produksjonen betydelig, og vi har fått en prisoppgang. Ved utgangen av 2008 ble prisene notert under 40 dollar fatet, mens vi nå er oppe i 70 dollar fatet. Verdi: Børsoppgangen i 2009 kan tolkes som et tegn på at markedet overvurderte konsekvensene av finanskrisen i fjor høst, selv om den beviselige tilbakegangen i realøkonomien har påvirket verdien av aksjer negativt. Første halvår i år var en periode hvor investorene igjen fant frem kalkulatoren og regnet rasjonelt på inntjening og verdier. I takt med at fallende renter presset avkastningen på lavrisikoinvesteringer, ble penger som tidligere var flyttet ut av risikopapirer igjen pløyd inn i aksjemarkedet og i kredittobligasjoner. Etter å ha vært én av de svakeste børsene i fjor, kom Oslo Børs voldsomt tilbake i årets første seks måneder. Finanssektoren, som naturlig nok var hardt rammet av kredittkrise, frykt for tapsbomber i utlånsporteføljene og det generelt negative markedssentimentet, førte an med en oppgang på 65 %. DnB NORs oppgang på 81 % var naturlig nok den største drivkraften. Sentralbanker verden over gir fortsatt signaler om vedvarende lave renter, noe som gir grunnlag for videre økning i relative priser for aksjer og kredittobligasjoner uten at markedene blir overpriset. Sentiment: Sentimentet i finansmarkedene var preget av usikkerhet rundt kredittkrisen og frykt for finanskollaps og resesjon i store deler av verden fra begynnelsen av året og frem til begynnelsen av mars. Etter dette har sentimentet snudd kraftig, blant annet som følge av at frykt for nasjonalisering av store banker i USA og Europa har avtatt. Dette resulterte i kraftig oppgang på aksjebørsene og kursfall for statsobligasjoner. Risikoaversjonen har avtatt, og selskapenes resultater for første kvartal ble bedre enn fryktet. Selv om situasjonen i finansmarkedene er sterkt forbedret, et det fremdeles en avventende holdning blant mange markedsaktører. Institusjoner som IMF og OECD spår svak økonomisk vekst. Anbefalinger: Ved inngangen til andre halvår 2009 anbefaler vi en moderat taktisk overvekt i både norske og globale aksjer, med tilsvarende undervekt i norsk pengemarked. Vi ser for oss fortsatt lave pengemarkedsrenter og tiltagende risikoappetitt. Selv om de makroøkonomiske utsiktene fortsetter å være svake, venter vi en gradvis bedring som følge av at motkonjunkturtiltakene av penge- og finanspolitisk art begynner å virke. 13

15 Alfred Berg Optimal Allokering Investeringspolitikk Fondet forvaltes som et kombinasjonsfond. Fondets finansielle instrumenter kan være enkeltaksjer, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter, derivater eller verdipapirfondsandeler, norske eller internasjonale. Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning. Fondets referanseindeks er sammensatt av 50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 måned (ST1X) (justert for utbetalt kupongrente), 35 % MSCI Developed World Net Dividend Adjusted Index (NOK) og 15 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Referanseindeksen er utbyttejustert. Normalfordeling mellom aksjer og renter er i henhold til fondets referanseindeks, det vil si aksjer/renter 50/50,(maks. 80% min. 20%). Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl. 4-5, 4-6, 4-8 og 4-9 og forskrift av 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds bruk av derivater (derivatforskriften). Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 1,75 prosent pro anno. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 59 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon maks 3,00 % Omløpshastighet 1,9 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,75 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart Annualisert avkastning -10,13-7,24 Meravkastning -2,89 - Annualisert standardavvik 14,70 10,51 Relativ volatilitet 6,64 - Information Ratio -0,44 - Sharpe Ratio -0,95 - Diversifiseringsgrad 84,78 - Fondets ti største poster i % Alfred Berg 24,36 Awilco Offshore 7,17 Noreco 6,39 Storebrand Livsfor. 4,49 Eitzen Chemical 3,46 Seadrill LTD 3,33 Sevan Marine AS 3,24 DDI Holding 3,14 Awilco Offshore Sem 3,09 DnB NOR 3,07 Komplett porteføljeoversikt side 45 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 18,37 9,74 siste 6 måneder 8,67 4,49 siste 12 måneder -15,17-6,45 siste 48 måneder ,42-15, Siden oppstart ,92-14,47 Ann.avkastning siden oppstart -10,13-7,24 hittil i år 8,67 4, Fond Ref. indeks 65 Jun 2008 Jun 2009 Jun Alfred Berg Optimal AllokeringPeriode: *Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis større verdiendring, beregnet i samsvar med vedtektene paragraf 11, enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 10 prosent godgjørelse av verdiendringen utover den prosentvise verdiendringen til fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke overstige 3 prosent. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks trekkes 10 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,50 prosent. Alfred Berg Kombi Investeringspolitikk Fondets målsetting er å skape en god avkastning med lav risiko gjennom en blanding av aksjer og korte rentepapirer. Aksjeandelen vil kunne variere mellom 0 og 50 %. Fondet investerer i norske verdi-papirer. Fondets referanseindeks består av 25 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 75 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 måned. Det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investerings-muligheter på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, og bransjer og selskapers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 47 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 1,50 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning % 8,36 4,94 Meravkastning % 3,42 - Annualisert standardavvik % 9,39 6,91 Relativ volatilitet % 4,28 - Information Ratio 0,80 - Sharpe Ratio 0,50 - Diversifiseringsgrad % 83,85 - Fondets ti største poster i % Norwegian Prop. 8,30 Color Group 6,87 Umoe Industri 6,36 Norske Skogind. 4,29 Norwegian Air AS 4,00 BN Bank 3,92 General Electric 3,90 Storebrand Bank 3,79 Handelseien. II 3,70 Statoil 3,52 Komplett porteføljeoversikt side 46 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 11,20 7,38 siste 6 måneder 7,45 8,38 siste 12 måneder -12,21-6,15 siste 48 måneder 17,34 15, ,55-13, ,62 6, ,30 10, ,74 10,65 Siden oppstart ,99 78,04 Ann.avkastning siden oppstart 6,61 5,04 hittil i år 7,45 8, Fond Ref. indeks Alfred Berg Kombi Periode:

16 Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Revansje for utbombede aksjer Etter en tøff start på året kom Oslo Børs voldsomt tilbake i vårmånedene. Status er en oppgang på 28 % etter at årets første seks måneder er passert. Siden toppen 19. juli 2007 er Oslo Børs fortsatt halvert, til tross for at Fondindeksen har steget 59 % fra bunnen i fjor høst og med en snau tredel så langt i år. Børsoppgangen i 2009 kan i så måte tolkes som et tegn på at markedet overvurderte konsekvensene av finanskrisen i fjor høst, selv om den beviselige tilbakegangen i realøkonomien har påvirket verdien av aksjer negativt. Når det er sagt, priser aksjemarkedet inn en fair aksjekurs ut fra dagens inntjening, gitt at dagens inntjening også representerer fremtidens nivåer. Det er imidlertid lite sannsynlig at en nedgangskonjunktur slik vi nå er inne i, vil holde seg evig. Samtidig vet vi at selskapenes inntjening var langt høyere i årene forut for finanskrisen. Første halvår i år var en periode hvor investorene igjen fant frem kalkulatoren og regnet rasjonelt på inntjening og verdier. I takt med at fallende renter presset avkastningen på lavrisikoinvesteringer, ble penger som tidligere var flyttet ut av risikopapirer igjen pløyd inn i aksjemarkedet. Etter å ha vært én av de svakeste børsene i fjor, kom Oslo Børs voldsomt tilbake i årets første seks måneder. Finanssektoren, som naturlig nok var hardt rammet av kredittkrise, frykt for tapsbomber i utlånsporteføljene og det generelt negative markedssentimentet, førte an med en oppgang på 65 %. DnB NORs oppgang på 81 % var naturlig nok den største drivkraften. Fiskeselskapene, som i praksis utgjør hele forbruksvaresektoren, fikk et eksepsjonelt løft på 135 %. Lakseprisene har vært meget sterke i hele år, langt bedre enn fjoråret. Kraftig produksjonsbortfall fra Chile som følge av store sykdomsproblemer gir høy pris i år, og det ser ut som dette kan vare flere år fremover. IT-sektoren hadde også et svakt 2008, men var blant de sterkeste sektorene i første halvår. IT-indeksen steg med 44 %. Tandberg, Opera og Atea, de største IT-selskapene målt i markedsverdi, fikk plusset på verdiene betydelig. Alle hadde de til felles at de meldte om gode resultater, som ikke fullt ut var priset inn i aksjene. Endringer i fondene Halvåret vi har bak oss var preget av at en del aksjer fikk voldsom fart oppover etter fjorårets nedtur, mens andre ble hengende etter kursmessig. I slike perioder er det heller ikke unaturlig å foreta en del tilpasninger i fondene våre. Først og fremst har vi fra å ikke ha fiskeaksjer overhodet kjøpt oss opp kraftig. Andelen fiskeaksjer i fondene våre ligger nå i intervallet 10 til 20 % (kraftig overvekt). Som nevnt tidligere er vilkårene for fiskeselskapene endret med de høye salgsprisene, og vi tror på at den høye lakseprisen vil vedvare i en del år som følge av etterslepet fra sykdomsproblemene i Chile. Vi har også omrokkert beholdningen noe innenfor oljeservice, hvor vi satset på defensive selskaper med lange, stabile kontrakter gjennom finanskrisen. Nå har vi vektet opp såkalte høybeta oljeserviceaksjer, det vil si aksjer som forventes å gå mye i gode tider og falle tilsvarende i dårlige tider. Selskaper som Seadrill, Aker Solutions, Acergy og Subsea7 ser sterk etterspørsel på mellomlang og lang sikt, samtidig som inngangsbarrierene er høye. Vi tror dette grepet vil gi bedre avkastning fremover. Videre har vi kjøpt oss kraftig opp i TGS, og har som følge av det solgt oss helt ut av PGS. Konsumsektoren har som nevnt gjort det langt svakere enn markedet for øvrig. Vi har derfor kjøpt oss opp til nøytralvekt i RCCL og Schibsted. Selv om disse selskapene rammes inntjeningsmessig i det nåværende økonomiske klimaet, vil slike aksjer gjøre det skarpt når grafene i realøkonomien igjen snur oppover. Når man vekter seg opp i selskaper og sektorer må man følgelig også vekte seg ned i noe annet. Vi har redusert beholdningen av mer forsiktige oljeserviceaksjer, som Fred Olsen Energy, Bonheur og Prosafe. Vi har også trimmet beholdningen i en del favoritter som vi med hell har holdt lenge. Vi har solgt oss litt ned i noen IT-selskaper, som lenge har vært en stor satsing. Likevel er vi fortsatt betydelig overvektet i sektoren. Vi synes flere av selskapene fortsatt er priset lav og har god cashflow og lav gjeldsgrad. Vi har også redusert beholdningene i Yara og Telenor til svak undervekt. Dette er motivert av at vi synes en del av aksjene vi har vektet oss opp i ser mer spennende ut for øyeblikket. Råvareprisene steg tilbake til nivåer fra før finanskrisen inntraff, og oljeprisen økte fra godt under 40 til 70 dollar fatet. Til tross for oppgangen i råvareprisene utviklet ikke råvaresensitive aksjer seg spesielt godt. Verken delindeksene for energi eller materialer kunne vise til den samme oppgangen som børsen for øvrig. For øvrig hadde Telenor kun en kursstigning på 8 %. Strid om selskapets investering i det russiske teleselskapet Vimpelcom la en demper på kursfesten for Telenors aksjonærer. Industri (+2 %) og konsum (-4 %) var to av de svakeste sektorene. Innenfor industri bremset REC og Orkla oppgangen, mens RCCL og Schibsted var kurstaperne innenfor konsumsektoren. 15

17 Alfred Berg Norge Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet gir bred eksponering mot den norske børsen. Selskapene deles inn i 10 bransjer, og analyseres ved bruk av fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det er sterkt fokus på risikostyring i forvaltningen av fondet. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser og avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innen 5 prosentpoeng. Selskapers vektingsavvik i forhold til referanseindeksen skal ikke utgjøre mer enn 3 prosentpoeng. Fondet er et UCITS fond. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 603 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,20 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 8,99 5,69 Meravkastning 3,31 - Annualisert standardavvik 27,47 27,79 Relativ volatilitet 3,70 - Information Ratio 0,89 - Sharpe Ratio 0,18 - Diversifiseringsgrad 98,44 - Fondets ti største poster i % Telenor ASA 8,15 Statoil 7,94 Yara Int. 7,40 Orkla 6,27 Seadrill LTD 5,38 Acergy 4,74 Fred Olsen Energy 3,99 TGS Nopec 3,96 Prosafe 3,89 Marine Harvest 3,37 Komplett porteføljeoversikt side 47 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 29,85 28,88 siste 6 måneder 29,79 28,19 siste 12 måneder -38,71-39,78 siste 48 måneder 7,23-4, ,17-57, ,98 10, ,13 32, ,09 39,78 Siden oppstart ,53 145,46 Ann.avkastning siden oppstart 9,26 6,88 hittil i år 29,79 28, Alf red B erg N orge Fond Ref. indeks Periode: Alfred Berg Norge + Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet gir bred eksponering mot den norske børsen. Selskapene deles inn i 10 bransjer, og analyseres ved bruk av fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det er sterkt fokus på risikostyring i forvaltningen av fondet. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser og avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innen 5 prosentpoeng. Selskapers vektingsavvik i forhold til referanseindeksen skal ikke utgjøre mer enn 3 prosentpoeng. Fondet er et UCITS fond. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 922 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,20 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,70 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 9,42 5,69 Meravkastning 3,73 - Annualisert standardavvik 27,45 27,79 Relativ volatilitet 3,70 - Information Ratio 1,01 - Sharpe Ratio 0,20 - Diversifiseringsgrad 98,45 - Fondets ti største poster i % Telennor ASA 8,23 Statoil 8,04 Yara Int. 7,40 Orkla 6,24 Seadrill LTD 5,42 Acergy 4,75 Fred Olsen Energy 4,07 Prosafe 3,96 TGS Nopec 3,95 Marine Harvest 3,33 Komplett porteføljeoversikt side 48 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 29,75 28,88 siste 6 måneder 29,29 28,19 siste 12 måneder -38,85-39,78 siste 48 måneder 9,21-4, ,87-57, ,99 10, ,59 32, ,96 39,78 Siden oppstart ,96 44,11 Ann.avkastning siden oppstart 5,60 3,21 hittil i år 29,29 28, Fond Ref. indeks Alfred Berg Norge + Periode: * Differenisert forvaltningsgodgjørelse 16

18 Alfred Berg Aktiv Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsaklig i norske verdipapirer, og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av bransje- og selskapsvekter. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 503 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Høy ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 9,05 5,69 Meravkastning 3,36 - Annualisert standardavvik 27,87 27,79 Relativ volatilitet 6,68 - Information Ratio 0,50 - Sharpe Ratio 0,18 - Diversifiseringsgrad 94,96 - Fondets ti største poster i % Telenor ASA 8,03 Yara Int. 6,63 Statoil 6,45 Fred Olsen Energy 6,38 Seadrill LTD 6,03 Prosafe 4,78 Acergy 4,66 Marine Harvest 3,27 Orkla 3,24 TGS Nopec 3,00 Komplett porteføljeoversikt side 49 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 30,18 28,88 siste 6 måneder 27,41 28,19 siste 12 måneder -39,95-39,78 siste 48 måneder 1,27-4, ,05-57, ,85 10, ,68 32, ,95 39,78 Siden oppstart ,56 145,46 Ann.avkastning siden oppstart 9,31 6,88 hittil i år 27,41 28, Alfred Berg Aktiv Fond Ref. indeks Periode: Alfred Berg Aktiv II Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsaklig i norske verdipapirer, og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av bransje- og selskapsvekter. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 34 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Høy ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 8,73 5,69 Meravkastning 3,04 - Annualisert standardavvik 27,87 27,79 Relativ volatilitet 6,77 - Information Ratio 0,45 - Sharpe Ratio 0,17 - Diversifiseringsgrad 94,81 - Fondets ti største poster i % Telenor ASA 8,07 Yara Int. 6,62 Statoil 6,52 Fred Olsen Energy 6,35 Seadrill LTD 6,03 Prosafe 4,77 Acergy 4,71 Marine Harvest 3,19 Orkla 3,18 TGS Nopec 2,97 Komplett porteføljeoversikt side 50 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 30,54 28,88 siste 6 måneder 28,74 28,19 siste 12 måneder -40,25-39,78 siste 48 måneder 0,37-4, ,55-57, ,05 10, ,87 32, ,40 39,78 Siden oppstart ,42 39,35 Ann.avkastning siden oppstart 4,14 2,85 hittil i år 28,74 28, Fond Ref. indeks Alfred Berg Aktiv II Periode:

19 Alfred Berg Gambak Investeringspolitikk Fondets målsetting er å skape en god avkastning gjennom aktiv porteføljeforvaltning med selektive investeringer i selskaper som er unike i sitt marked. Fondet investerer i norske verdipapirer og følger ikke direkte noen referanseindeks. Porteføljen vil ha høyere volatilitet enn markedet over tid som betyr at avkastningen vil svinge mer enn Oslo Børs Fondindeks. Det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, og bransjer og selskapers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 623 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 %* Risikoprofil Høy ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 12,99 5,69 Meravkastning 7,30 - Annualisert standardavvik 29,79 27,79 Relativ volatilitet 10,53 - Information Ratio 0,69 - Sharpe Ratio 0,29 - Diversifiseringsgrad 89,40 - Fondets ti største poster i % Seadrill LTD 7,37 Prosafe 6,81 Fred Olsen Energy 6,48 Yara Int. 5,97 Telenor ASA 5,49 Statoil 4,85 Copeinca 4,44 Acergy 3,84 Marine Harvest 3,67 Lerøy Seafood 3,64 Komplett porteføljeoversikt side 51 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 29,07 28,88 siste 6 måneder 28,76 28,19 siste 12 måneder -42,55-39,78 siste 48 måneder 12,37-4, ,61-57, ,87 10, ,81 32, ,90 39,78 Siden oppstart ,57 253,15 Ann.avkastning siden oppstart 11,88 6,99 hittil i år 28,76 28, Alfred Berg Gambak Fond Ref. indeks Periode: * 10 % av verdistigningen, minimum 1,8 % og maks 5 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Alfred Berg Indeks Investeringspolitikk Fondet er et indeksfond som gir eksponering mot selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Benchmark Index. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil den utbyttejusterte avkastningen til referanseindeksen. Fondet har kun anledning til å investere i selskaper som omfattes av indeksen. Fondets risikoprofil vil være tilnærmet identisk med referanseindeksens. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 212 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,20 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,0 %* Risikoprofil Indeksvekting ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning 5,01 5,43 Meravkastning -0,42 - Annualisert standardavvik 26,73 27,04 Relativ volatilitet 0,61 - Information Ratio -0,69 - Sharpe Ratio 0,05 - Diversifiseringsgrad 99,97 - Fondets ti største poster i % Statoil 28,02 Telenor ASA 8,12 Orkla 7,52 DnB NOR 7,07 Yara Int. 6,72 Seadrill LTD 5,06 Norsk Hydro 4,33 Acergy 2,53 Tandberg 2,39 Marine Harvest 2,14 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 24,17 24,75 siste 6 måneder 25,15 25,22 siste 12 måneder -38,55-39,08 siste 48 måneder -1,48-0, ,65-54, ,78 11, ,81 32, ,51 40,47 Siden oppstart ,14 28,58 Ann.avkastning siden oppstart 5,01 5,43 hittil i år 25,15 25,22 Komplett porteføljeoversikt side Alfred Berg Indeks Fond Ref. indeks *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Periode:

20 Alfred Berg Norge Etisk Investeringspolitikk Alfred Berg Norge Etisk er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Målsettingen med forvaltningen er med en god risikospredning å oppnå meravkastning i forhold til referanseindeksen gjennom fundamentalanalyser av aksjer. Fondet søker å ha en god risikospredning og moderate avkastningsavvik i forhold til referanseindeksen. Den etiske investeringsprofilen i Alfred Berg Norge Etisk er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn til selskapets sosialeog miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 60 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,70 %* Risikoprofil Moderat ISIN no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 5,54 5,69 Meravkastning -0,15 - Annualisert standardavvik 27,60 27,79 Relativ volatilitet 3,46 - Information Ratio -0,04 - Sharpe Ratio 0,07 - Diversifiseringsgrad 98,59 - Fondets ti største poster i % Telenor ASA 8,61 Orkla 7,91 Statoil 7,90 Yara Int. 7,69 Seadrill LTD 5,33 Acergy 4,60 Marine Harvest 4,46 Norsk Hydro 4,16 DnB NOR 4,08 Prosafe 3,97 Komplett porteføljeoversikt side 53 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 27,94 28,88 siste 6 måneder 26,83 28,19 siste 12 måneder -41,29-39,78 siste 48 måneder -2,57-4, ,82-57, ,46 10, ,66 32, ,98 39,77 Siden oppstart ,42 55,68 Ann.avkastning siden oppstart 5,45 6,35 hittil i år 26,83 28, Fond Ref. indeks Alfred Berg Norge E tisk *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Periode: Alfred Berg Humanfond Investeringspolitikk Alfred Berg Humanfond er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Inntil 20 % av kapitalen kan investeres i utenlandske aksjer. Målsettingen med forvaltningen er med en god risikospredning å oppnå en verdiutvikling som på lang sikt overstiger fondets referanseindekser som er 90 % Oslo Børs Fondsindeks og 10 % MSCI World Index. Fondet søker å ha en god risikospredning gjennom grundige aksjeanalyser. Fondet har en ideell profil og egne etiske retningslinjer. Den etiske investeringsprofilen i Alfred Berg Humanfond er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterer som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Den ideelle profilen innebærer at det ved årets slutt deles ut 2 % av forvaltningskapitalen til den av Alfred Bergs 49 samarbeidende organisasjoner andelshaver selv velger. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 55 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 2,00 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 % Ideelle utdeling 14. feb NOK Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 5,91 5,31 Meravkastning 0,60 - Annualisert standardavvik 26,79 25,94 Relativ volatilitet 3,62 - Information Ratio 0,17 - Sharpe Ratio 0,08 - Diversifiseringsgrad 98,38 - Fondets største poster i % Telenor ASA 8,54 Yara Int. 7,78 Statoil 7,77 Transocean 6,74 Seadrill LTD 6,05 ATEA 4,52 Marine Harvest 4,46 Acergy 4,45 Prosafe 4,32 Orkla 4,30 Komplett porteføljeoversikt side 54 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 28,21 27,62 siste 6 måneder 26,82 25,21 siste 12 måneder -40,25-36,73 siste 48 måneder -3,91-3, ,23-54, ,71 8, ,67 30, ,13 38,07 Siden oppstart ,90 30,13 Ann.avkastning siden oppstart 3,90 2,80 hittil i år 26,82 25, Fond Ref. indeks Alfred Berg Humanfond Periode:

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG STATUS 2009 AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24 Praktisk

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko 24-25

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-21 Avkastning

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD +

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg OECD + forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 En roligere måned SKAGEN Avkastning hadde en god måned med en avkastning på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,6 prosentpoeng i samme periode. Rentene falt på alle

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Informasjon om BankID 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-19 Praktisk informasjon

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i mai SKAGEN Høyrente Institusjon 0,54% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer