Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning"

Transkript

1 Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

2 Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond Aksjefond Avkastning og risiko Praktisk informasjon 26 Organisasjon Skatteregler og investeringsbegrensinger 29 Forklaring av avkastnings- og risikomål 30 Fondsoversikt: Rentefond Kombinasjonsfond Aksjefond Fondsinformasjon 58 Ansvarsbegrensing Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angreperioden. 1

3 Kjære andelseier Det har vært turbulent på verdens børser og valutamarkeder så langt i Oslo Børs Fondsindeks har falt 12 %, mens verdensindeksen målt i norske kroner har steget med 1,5 %, som en følge av en kraftig styrking av kronen mot amerikanske dollar. Veksten i fastlands-norge er fremdeles svak, med bare 0,1 % i første kvartal. For 2010 venter Norges Bank en BNP-vekst på 0,75 %, mens det ventes en vekst i fastlandsøkonomien på 1,75 %. BNP Paribas og Fortis Bank er fortsatt i en integreringsfase etter oppkjøpet. Alfred Berg har status som en autonom enhet innenfor BNP Paribas Investment Partners, en av Europas største kapitalforvaltere, med en samlet forvaltningskapital på om lag 500 milliarder Euro og nesten ansatte i mer enn 40 land. Alfred Berg er et av Nordens mest tradisjonsrike navn innen finansiell sektor, med røtter tilbake til Den nordiske virksomheten omfatter en forvaltningskapital på 15,5 milliarder Euro, fordelt på 300 institusjonelle kunder, 150 tredjepartsdistributører og mer enn privatkunder Alfred Berg Kapitalforvaltning tilbyr innovative aktivaklasser og spennende spesialprodukter fra vårt globale nettverk til våre norske kunder. Vi forestår taktisk aktivaallokering, kvantitativ global aksjeforvaltning i tillegg til forvaltning av norske renter, norske og nordiske aksjer. Alfred Berg som en del av BNP Paribas Investment Partners er en betydelig aktør i det norske markedet. Selskapet hadde ved halvårsskiftet 43 ansatte i Norge. Selskapet har mistet enkelte nøkkelpersoner i de siste månedene, men organisasjonen vil bli styrket i løpet av høsten både på salgs- og forvaltersiden. Helge Arnesen er ansatt som ny administrerende direktør og vil tiltre senest 1. oktober. Forvaltningsresultater Vår taktiske aktivaallokering viser fortsatt gode resultater i et svakt marked. Allokeringsgruppen består av våre rente- og aksjeforvaltere. Alfred Berg Optimal Allokering hadde en avkastning i første halvår på -0,2 %, mot referanseindeksens 0,6 % Renteforvaltningen viser variable resultater. Våre korte rentefond har generelt slått sine referanseindekser, mens de lange rentefondene ligger noe bak referanseindeksene. Alfred Berg Høyrente har hatt en svært god utvikling og er vårt beste fond hittil i 2010 målt i absolutt avkastning. Fondet oppnådde en avkastning på 6,0 % i første halvår, mot referanseindeksens 1,1 %. Produktspekter Det har ikke skjedd store endringer på produktsiden hittil i I løpet av høsten vil en rekke nye produkter bli tilbudt våre kunder som følge av integrasjonen med BNP Paribas Investment Partners. Eierstyring og selskapsledelse Alfred Berg støtter og har aktivt deltatt i utarbeidelsen av den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Anbefalingen finnes på I den sammenheng ønsker vi å delta på generalforsamlinger for å sikre at beslutninger på generalforsamlingene fattes i samsvar med anbefalingens prinsipper. Alfred Berg redegjør årlig for sin deltakelse og stemmegivning på generalforsamlinger. Alfred Berg deltar i investorsamarbeidet for å fremme en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping i norske, børsnoterte selskaper. Mer informasjon om arbeidet finnes på Forvaltningskapital Ved inngangen til 2010 forvaltet Alfred Berg Kapitalforvaltning samlet 41,5 milliarder kroner for norske kunder. Ved halvårsskiftet var forvaltningskapitalen 33,0 milliarder kroner. Både netto nysalg og underliggende markedsvekst har vært negativ i perioden. Utsikter Den globale veksten har tatt seg opp raskere enn det som var ventet. Vi er allikevel inne i en periode med langt lavere vekst enn det vi har sett de siste årene. På sikt tror vi utsikter til en bedret realøkonomi vil trekke også lange renter oppover, selv om veksten ventes å bli svak. Vi tror imidlertid fremdeles gjeldsproblematikken i Europa kan skape turbulens i markedene. Ved utgangen av juni prises de 500 største selskapene i USA til rundt 13 ganger selskapenes forventede fortjeneste for 2010, mens de største selskapene i Europa handles til 11 ganger forventet inntjening. Prisingen generelt er derfor ikke skremmende. Men med en haltende verdensøkonomi og et market preget av frykt og usikkerhet, vil man måtte være forberedt på korrigeringer i aksjemarkedet også i tiden fremover. Vi takker for den tilliten vi er blitt vist fra våre kunder og ser frem til et fortsatt godt samarbeid. Norsk aksjeforvaltning viser også gode resultater relativt til markedet. Vårt hovedprodukt Alfred Berg Norge+ fikk en avkastning på -10,8 % mot indeksens -12,2 %, Alfred Berg Aktiv hadde en avkastning på -10,6 %, mens Alfred Berg Gambak viser -8,2 %. Alfred Berg Norge+ mottok våre 2010 en Lipper Award som beste norske aksjefond siste 10 år. Lavrisiko- og høyrisikomandater innen norske aksjer forvaltes med samme investeringsstrategi og -prosess. Vi tilbyr også etisk forvaltning i samarbeid med ideelle organisasjoner i Alfred Berg Humanfond. Vår globale kvantitative aksjeforvaltning, som har vært ledet av Ole Jakob Wold, er inne i en noe svakere periode, og Alfred Berg Global Quant endte med en avkastning på -2,6 % mot referanseindeksens +1,5 % i første halvår. På 3- og 5-årshistorikk er avkastningen fremdeles nær referanseindeks. Vi har innledet samarbeid med vårt søsterselskap i Boston, USA, som vil forestå forvaltningen av fondet fremover. 2

4 Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning representerer den norske virksomheten innenfor Alfred Bergs felles nordiske organisering. Selskapet er eiet av BNP Paribas. BNP Paribas samlede kapitalforvaltningsvirksomhet omfatter 542 milliarder EUR, noe som medfører at enheten blir en Europas fem største kapitalforvaltere. Alfred Berg Kapitalforvaltning er en direkte videreføring av ABN AMRO Kapitalforvaltning, som tidligere het Alfred Berg Industrifinans. Alfred Berg ble etablert i 1863 og er Nordens eldste finansforetak med en tradisjonsrik historie. I Norge ble Alfred Berg Industrifinans etablert sommeren 2000 ved at Industrifinans Forvaltning, Alfred Berg Kapitalforvaltning og Oslo Fond Forvaltning besluttet å fusjonere. I 2003 ble Sparebank 1 Aktiv Forvaltning innlemmet i selskapet. Kapitalforvaltning i Alfred Berg Kapitalforvaltning Investorer velger i økende grad å søke profesjonell assistanse i forvaltningen av sine midler. Dette har blant annet sin bakgrunn i at finansmarkedene stadig blir mer komplekse, og at produkt- og tjenestetilbudet utvides meget raskt til å omfatte flere aktivaklasser samt nye og mer kompliserte produkter. Den nordiske organiseringen, med sterke rådgivnings- og forvaltningsmiljøer lokalt i Oslo, Stockholm, Helsingfors og København, gir maksimalt fokus og de beste forutsetninger for å ivareta våre lokale kunders behov. Videre har vi ubegrenset tilgang til BNP Paribas Investment Partners` mangfoldige produktspekter og kompetanse innenfor ulike relevante investeringsløsninger. BNP Paribas Investment Partners har virksomhet i 45 land og forvalter samlet over 542 milliarder EUR, hvorav 16 milliarder EUR i Norden. Alfred Berg Kapitalforvaltning forvalter 33,0 milliarder kroner for norske kunder, hvorav 17,4 milliarder kroner er plassert i norske verdipapirfond. I tillegg forvalter vi 18,6 milliarder kroner for internasjonale kunder. Blant våre kunder finnes en rekke større forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlige institusjoner, stiftelser, humanitære organisasjoner, privatpersoner samt andre kapitalforvaltere. Innenfor rammen av Alfred Berg Kapitalforvaltnings totale produkttilbud, kan vi tilby våre kunder forvaltning av aksjer og rentebærende verdipapirer i samtlige store kapitalmarkeder i verden. I tillegg til de norske verdipapirfondene tilbyr vi BNP Paribas Investment Partnersfond som er lokalisert i Luxemburg. Dette er verdipapirfond som investerer i ulike internasjonale markeder. Luxemburg-fondene har sin egen årsrapport, se Forvaltningen av de norske verdipapirfondene skjer i henhold til «Lov om verdipapirfond» av 12. juni 1981 nr. 52. Hvert fonds investeringspolitikk og rammebetingelser er nedfelt i fondets vedtekter, prospekt og faktaark. Hva kan Alfred Berg Kapitalforvaltning gjøre for deg? Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risikopreferanser. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å: - Assistere våre kunder ved valg av riktig aktivasammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser. - Tilby innovative og nyskapende investeringsløsninger for å optimalisere avkastning i forhold til ønsket risiko - Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene til enhver tid gir. - Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt delportefølje ved hjelp av kontinuerlige og dyptgående analyser av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en profesjonell daglig markedsovervåking. - Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig rapportering og personlig oppfølging. Profesjonell og aktiv rådgivning Å overlate forvaltningen av finanskapitalen til en utenforstående rådgiver og kapitalforvalter er og blir en tillitssak. Våre kunder skal forvente at midlene blir tatt hånd om på en profesjonell måte gjennom objektiv rådgivning og effektiv forvaltning. Med Alfred Berg Kapitalforvaltning som rådgiver og forvalter, får kunden en samarbeidspartner som søker å bidra til at det oppnås god avkastning med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes behov. Den strategiske allokeringen skal sikre et kontrollert langsiktig risikonivå i porteføljen i tråd med kundens ønsker og preferanser. Videre forestås taktisk porteføljeallokering som har til hensikt å øke kundens avkastning på relativt kort sikt. Den oppnådde avkastningen henger naturlig sammen med den risiko som tas i porteføljen. Derfor ser vi det som en av våre viktigste oppgaver å rådgi kunden i valg av risikoprofil. Individuell kundebehandling For å kunne utføre våre oppgaver tilfredsstillende, må vi kjenne våre kunder godt. Gjennom samtaler om risikobæreevne og rammebetingelser, samt inngående analyser av kapitalmarkedet, er det mulig å komme frem til en porteføljesammensetning som oppfyller den enkelte kundes målsetting og preferanser. Den strategiske aktivaallokeringen fastlegger hvorledes midlene ideelt sett bør fordeles mellom de ulike aktivaklasser for at den langsiktige målsettingen for porteføljen skal kunne oppnås. Det vil være disse overordnede beslutninger om hvorledes midlene fordeles mellom pengemarkeds-, obligasjons-, aksje- og alternative investeringer som over tid har størst betydning for resultatet og den samlede risiko i porteføljen. Enhver finansiell investor har sine særskilte rammebetingelser for håndtering av sine finansielle ressurser. Derfor vil den ideelle strategiske porteføljeallokeringen ofte variere fra investor til investor. Som finansiell rådgiver legger vi stor vekt på at våre kunder foretar de strategiske valg som er best tilpasset den enkeltes rammebetingelser og mål. Innenfor en mer kortsiktig tidshorisont foretas taktisk aktivaallokering. For å utnytte kortsiktige svingninger i ulike markeder, kan det være fornuftig å foreta visse periodiske omplasseringer av porteføljen, for taktisk å utnytte markedsmuligheter. På denne måten kan man ta del i den forventede verdiendring i de enkelte markeder. For eksempel vil det være fornuftig å ta større eksponering i lange obligasjoner og aksjer ved et forventet rentefall, og motsatt større eksponering i pengemarkedet når man forventer høyere inflasjon og renteøkning. En slik taktisk justering av investeringsporteføljen må imidlertid foretas innenfor rammene av den langsiktige eller strategiske porteføljeallokeringen. Rapportering Fyldig og punktlig resultatrapportering og porteføljeevaluering målt mot realistiske forventninger er med på å skape trygghet og tillit. Alle våre kunder mottar månedsbrev og halvårsrapport og kan når som helst kontakte oss for råd og synspunkter. 3

5 Fondsoversikt Markedskommentar til det norske rentemarkedet 5 Pengemarkedsfond: Alfred Berg Likviditet 6 Alfred Berg Pengemarked Obligasjonsfond: Alfred Berg Kort Obligasjon 7 Alfred Berg Kort Stat Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Stat Alfred Berg Obligasjon 9 Alfred Berg Obligasjon 3-5 Alfred Berg Lang Obligasjon 10 Alfred Berg Høyrente Markedskommentar til det internasjonale rentemarkedet 11 Internasjonale obligasjonfond: Alfred Berg OECD + 12 Alfred Berg OECD Taktisk aktivaallokering 13 Kombinasjonsfond: Alfred Berg Kombi 14 Alfred Berg Optimal Allokering Markedskommentar til det norske aksjemarkedet 15 Norske aksjefond: Alfred Berg Norge 16 Alfred Berg Norge + Alfred Berg Aktiv 17 Alfred Berg Aktiv II Alfred Berg Gambak 18 Alfred Berg Indeks Etiske aksjefond: Alfred Berg Norge Etisk 19 Alfred Berg Humanfond Markedskommentar til det internasjonale aksjemarkedet Markedskommentar til det nordiske aksjemarkedet 22 Internasjonale aksjefond: Alfred Berg Global Quant 23 Nordiske aksjefond: Alfred Berg Nordic Best Selection 4

6 Markedskommentar til det norske rentemarkedet I Norge fikk vi i slutten av 2008 og begynnelsen av 2009 en markert nedgang i den økonomiske aktiviteten. Både den totale BNP-veksten og veksten i fastlands-norge falt med 1,6 % i I andre halvår av 2009 fikk vi en positiv oppsving i økonomien, hjulpet av offentlige tiltak, både i Norge og internasjonalt, for å imøtekomme de negative virkningene av finanskrisen. Så langt i 2010 er utviklingen noe svakere. I 1. kvartal 2010 steg veksten i fastlands-norge med bare 0,1 %. Investeringene som har falt i flere år, trakk veksten ned, men disse er ventet å flate ut fremover. Privat og offentlig konsum trakk veksten opp. For 2010 venter Norges Bank en BNP-vekst på 0,75 %, mens de venter en vekst i fastlandsøkonomien på 1,75 %. Den samlede inflasjonen har steget fra 2,0 % ved utgangen av fjoråret til 3,3 % i april for deretter å falle ned til 2,5 % i mai. Kjerneinflasjonen (inflasjon uten energi og avgifter) har derimot falt fra 2,4 % ved utgangen av 2009 til 1,5 % i mai. En økning i energiprisene trekker den samlede inflasjonen opp, mens en sterk krone, og dermed lav importert inflasjon, fører til en nedgang i kjerneinflasjonen. Norges Bank forventer at den samlede inflasjonen for 2010 skal komme på 2,5 %, mens kjerneinflasjonen skal komme på 1,5 %. Korte norske renter steg gjennom andre halvår av 2009, og har fortsatt opp gjennom første halvår av måneders NIBOR-rente lå ved utgangen av juni på 2,8 %, hvilket var om lag 0,6 % høyere enn ved årsskiftet. Pengemarkedsrenten har dermed steget betydelig mer enn Norges Banks signalrente som er satt opp med 0,25 % i perioden. De lange rentene har falt det meste av halvåret. Fallet har imidlertid vært størst i forbindelse med Hellas-krisen, på linje med utviklingen i lange renter internasjonalt. 10-års statsrenter ligger ved utgangen av juni på 3,2 %, hvilket er en nedgang på om lag 0,9 % fra årsskiftet. Som nevnt tidligere, ventes det at Norges Bank vil sette opp renten med 0,5 % i løpet av det neste året. Vi tror at pengemarkedsrenten vil følge rentesettingen fra sentralbanken, og at vi derfor kun vil få en liten oppgang de neste 12 månedene. Når det gjelder lange norske renter venter vi at disse vil følge internasjonale renter oppover, men usikkerheten her er stor, spesielt på bakgrunn av gjeldskrisen i Europa. Lav vekst og lav inflasjon bidrar til at vi får vedvarende lave renter. Norges Banks signalrente lå ved inngangen til året på 1,75 %. I mai ble renten satt opp til 2,0 % med blant annet en begrunnelse i at stigende boligpriser og husholdningenes kredittvekst kunne føre til fremtidige ubalanser. I juni senket imidlertid banken rentebanen med begrunnelse i blant annet en svakere norsk vekst, svakere vekstutsikter i Europa og lave internasjonale renter. Etter den siste nedjusteringen i rentebanen, ventes det en renteøkning på 0,25 % rundt årsskiftet, og en tilsvarende økning i juni Mens den økonomiske utviklingen i 1. kvartal var svakere enn ventet, sier Finansdepartementet i Konjunkturbildet (juni 2010) at løpende statistikk gir et noe blandet bilde av utviklingen i 2. kvartal. Mens varekonsumet har vist en svak utvikling i hittil i kvartalet, indikerer tall for industriproduksjonen og Norges Banks regionale nettverk en mer positiv utvikling. Konjunkturbarometeret PMI steg gjennom 2009 fra 39,1 til 47,6, men har i de første fem månedene av 2010 ligget stabilt rundt 50. Et nivå på 50 indikerer uendret aktivitetsnivå i industrien. Bedriftenes kredittvekst viser at det ikke er full fart i industrien. Årsveksten er fortsatt negativ, men gjelden har økt de siste månedene. Husholdningene har som nevnt over, fortsatt å øke sin gjeld. Kredittveksten til husholdningene har det siste året ligget mellom 6,3 % og 7,0 %. Den totale innenlandske kredittveksten falt marginalt fra 4,2 % i desember 2009 til 4,1 % i mai i år. Det private forbruket har bidratt positivt til veksten i andre halvår av 2009 og i 1. kvartal av 2010, men har vært svakere de siste månedene. Boligprisene synes også nå å flate ut. Mens antallet registrerte ledige har falt i årets fem første måneder, har ledigheten målt ved SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU) steget. AKU-ledigheten lå ved utgangen av 2009 på 3,3 %, men var steget til 3,7 % i april. Den registrerte ledigheten lå i desember 2009 på 2,7 %. Ledigheten steg i de første månedene av 2010, men falt ned igjen til 2,7 % i mai. Fallet i mai var overraskende, og Norges Bank forventer at den registrerte ledigheten både for 2010 og 2011 vil ligge på 3,0 %. Både Norges Bank og SSB venter at AKU-ledigheten vil komme på 3,5 % i 2010, men at den vil stige noe i Kilde: Tall hentet fra Norges Bank, DnB Nor, IMF, OECD. 5

7 Alfred Berg Likviditet Investeringspolitikk Alfred Berg Likviditet investerer kun i korte obligasjoner og sertifikater utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap. Fondet har en lav kredittrisiko og gir 20 % vekting ved beregning av pensjonskassers egenkapital-krav. Alfred Berg Likviditet har en gjennomsnittlig løpetid på 0-6 måneder, avhengig av renteutviklingen og avkastningskurven. Fondet investerer i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 mnd. Fondet er et UCITS fond. Fondet følger VFFs krav for å klassifiseres som pengemarkedsfond med lav kredittrisiko. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 4,4 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 3,09 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,0 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,10 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,93 3,46 Meravkastning 0,47 - Annualisert standardavvik 0,54 0,49 Relativ volatilitet 0,44 - Information Ratio 1,06 - Sharpe Ratio 0,83 - Diversifiseringsgrad - - Fondets ti største poster i % DnB NOR 4,69 Sparebanken Vest 3,40 Sparebanken Møre 3,40 Amagerbanken 2,73 BN BANK 2,62 BN Kreditt 2,57 Storebrand Bank 2,39 Sparebanken Midt-Norge 2,30 Sparebank1 SR-Bank 2,26 Fana Sparebank 2,25 Komplett porteføljeoversikt side 32 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,58 0,52 siste 6 måneder 1,14 1,07 siste 12 måneder 2,70 1,85 siste 48 måneder 18,61 15, ,15 2, ,29 5, ,40 4, ,66 2,76 Siden oppstart ,44 109,88 Ann.avkastning siden oppstart 4,71 4,66 hittil i år 1,14 1, Fond Ref. indeks Alfred Berg likv iditet Period: Alfred Berg Pengemarked Investeringspolitikk Alfred Berg Likviditet investerer kun i korte obligasjoner og sertifikater utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap. Fondet har en lav kredittrisiko og gir 20 % vekting ved beregning av pensjonskassers egenkapital-krav. Alfred Berg Likviditet har en gjennomsnittlig løpetid på 0-6 måneder, avhengig av renteutviklingen og avkastningskurven. Fondet investerer i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 mnd. Fondet er et UCITS fond. Fondet følger VFFs krav for å klassifiseres som pengemarkedsfond med lav kredittrisiko. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 2,7 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,7 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,06 3,64 Meravkastning 0,42 - Annualisert standardavvik 0,86 0,70 Relativ volatilitet 1,13 - Information Ratio 0,38 - Sharpe Ratio 0,67 - Diversifiseringsgrad 3,26 - Fondets ti største poster i % Sparebank1 SR-Bank 3,69 Sandnes Sparebank 2,98 Sparebanken Møre 2,58 Statkraft 2,17 Sparebanken Møre 1,85 General Electric 1,80 Norsk Stat 1,79 Storebrand 1,77 Volvo Treasury 1,74 BN Bank 1,48 Komplett porteføljeoversikt side 34 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,54 0,54 siste 6 måneder 1,29 1,13 siste 12 måneder 5,17 1,93 siste 48 måneder 19,17 16, ,54 2, ,43 6, ,24 4, ,71 2,70 Siden oppstart ,73 164,03 Ann. avkastning siden oppstart 5,50 5,32 hittil i år 1,29 1, Fond Ref. indeks Alfred Berg Pengemarked Periode:

8 Alfred Berg Kort Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Kort Obligasjon retter seg mot investorer som ønsker en noe høyere avkastning enn det pengemarkedsinstrumenter kan tilby, men som samtidig ønsker en lav risikoprofil både med hensyn til løpetid og kredittrisiko. Alfred Berg Kort Obligasjon investerer i obligasjoner og sertifikater. Fondet vekter 20 % ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Fondet kan kun plassere midler i sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, bank, forsikringsselskaper og kredittforetak. Alfred Berg Kort Obligasjon har en lav renterisiko. Den gjennomsnittlige durasjonsintervallet i fondet skal til enhver tid ligge mellom 3 måneder og 2 år, avhengig av forventet utvikling i rentene og avkastningskurven i Norge. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 1 år. Fondet er et UCITS fond. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 900 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 5,9 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIN no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,04 3,65 Meravkastning 0,39 - Annualisert standardavvik 1,16 1,02 Relativ volatilitet 0,96 - Information Ratio 0,41 - Sharpe Ratio 0,48 - Diversifiseringsgrad 22,68 - Fondets ti største poster i % BN Kreditt 5,87 DNB 4,42 Sparebanken Pluss 4,21 Toten Sparebank 3,98 Bank 1 Oslo 3,93 Sparebanken Sør 3,84 Kredittforeningen for sparebanker 3,73 Sparebanken Nord-Norge 3,53 Sparebanken Rogaland 3,41 Sparebanken Øst 2,95 Komplett porteføljeoversikt side 36 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,40 0,64 siste 6 måneder 1,14 1,21 siste 12 måneder 2,56 1,93 siste 48 måneder 19,61 17, ,39 2, ,77 7, ,85 4, ,28 2,43 Siden oppstart ,96 78,39 Ann. avkastning siden oppstart 4,81 4,73 hittil i år 1,14 1, Fond Ref. indeks Alf red B erg K ort obligas jon Period: Alfred Berg Kort Stat Investeringspolitikk Alfred Berg Kort Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stat eller statsgaranterte verdipapirer og i verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innenfor OECD-området. Referanseindeks for Alfred Berg Kort Stat er Oslo Børs Stats-obligasjonsindeks 1 år og durasjonsintervallet er mellom 0 og 2 år avhengig av renteforventning. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 932 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 42,3 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,55 % BIS vekt 0 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,23 3,65 Meravkastning -0,42 - Annualisert standardavvik 0,86 1,02 Relativ volatilitet 0,38 - Information Ratio -1,10 - Sharpe Ratio -0,26 - Diversifiseringsgrad 71,27 - Fondets største poster i % Norsk Stat 76,83 KFW 9,91 Finnvera 4,79 Inst. de Credito Ofical 1,65 Finnvera 1,64 Venantius 0,67 DSB S-Tog 0,54 Øresund forbindelsen 0,11 Komplett porteføljeoversikt side 37 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,37 0,64 siste 6 måneder 0,96 1,21 siste 12 måneder 1,43 1,93 siste 48 måneder 15,43 17, ,87 2, ,80 7, ,84 4, ,07 2,43 Siden oppstart ,36 213,47 Ann. avkastning siden oppstart 5,84 5,89 hittil i år 0,96 1, Fond Ref. indeks Alf red B erg K ort S tat Period:

9 Alfred Berg Obligasjon 1-3 Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner samt av finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet vil være mellom 1 og 3 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er 50% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1år, 50% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år. Fondet er et UCITS fond. Fondet vekter 20 % ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,1 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 74,4 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,50 % BIS vekt 20 % Risikoprofil lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,11 3,99 Meravkastning 0,12 - Annualisert standardavvik 1,88 1,65 Relativ volatilitet 1,37 - Information Ratio 0,09 - Sharpe Ratio 0,33 - Diversifiseringsgrad 44,91 - Fondets ti største poster i % Norsk Stat 3,41 Storebrand Bank 3,33 Sparebanken Sogn & Fjordane 2,92 BN Kreditt 2,89 Toten Sparebank 2,57 Sparebanken Telemark 2,52 DnB Nor 2,45 Bank 1 Oslo 2,16 Sparebanken Møre 2,05 Sparebanken Vestfold 1,95 Komplett porteføljeoversikt side 38 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,80 1,33 siste 6 måneder 1,93 2,62 siste 12 måneder 3,78 3,48 siste 48 måneder 21,07 20, ,04 2, ,76 8, ,17 4, ,40 1,67 Siden oppstart ,83 121,53 Ann. avkastning siden oppstart 5,41 5,40 hittil i år 1,93 2, Fond Ref. indeks Alf red B erg obligas jon 1-3 Period: Alfred Berg Stat Investeringspolitikk Alfred Berg Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stats- og statsgaranterte verdipapirer, samt verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innenfor OECD-området. Referanse-indeks for Alfred Berg Stat er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år og durasjonsintervallet er mellom 2 og 4 år avhengig av renteforventning. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 49 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 131,9 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,92 4,31 Meravkastning -0,40 - Annualisert standardavvik 2,35 2,45 Relativ volatilitet 0,86 - Information Ratio -0,46 - Sharpe Ratio 0,19 - Diversifiseringsgrad 86,47 - Fondets største poster i % Norsk Stat 51,81 Venantius 12,55 KFW Bankengruppe 10,59 Øresund forbindelsen 10,25 Finnvera 6,57 Storebælteforbindelsen 2,18 Finnish Gvt. 0,97 Komplett porteføljeoversikt side 36 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,80 2,03 siste 6 måneder 3,63 4,05 siste 12 måneder 4,52 5,05 siste 48 måneder 21,57 23, ,35 3, ,88 9, ,26 3, ,91 0,91 Siden oppstart ,15 302,83 Ann. avkastning siden oppstart 6,54 7,23 hittil i år 3,63 4, Fond Ref. indeks Alfred Berg S tat * Differenisert forvaltningsgodgjørelse Periode:

10 Alfred Berg Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Obligasjon er et mellomlangt norsk obligasjonsfond. Fondet investerer i verdipapirer utstedt av stat, kommuner, industriselskap, bank, forsikring og kredittforetak i norske markedet. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet har anledning til å investere i ansvarlige lån, dog maksimum 20 % av porteføljens totalverdi. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 år. Fondet er et UCITS fond. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 662 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 6,6 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,14 4,31 Meravkastning -0,17 - Annualisert standardavvik 2,05 2,45 Relativ volatilitet 2,16 - Information Ratio -0,08 - Sharpe Ratio 0,32 - Diversifiseringsgrad 27,71 - Fondets ti største poster i % Sparebank 1 SR 2,59 BKK 2,12 Agder Energi 1,86 Statkraft 1,54 BN Bank 1,46 Norsk Stat 1,41 BN Kreditt 1,34 Sandnes Sparebank 1,32 Entra Eiendom 1,31 Lyse Energi 1,14 Komplett porteføljeoversikt side 39 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,64 2,03 siste 6 måneder 3,85 4,05 siste 12 måneder 8,61 5,05 siste 48 måneder 22,06 23, ,94 3, ,26 9, ,87 3, ,70 0,91 Siden oppstart ,19 294,16 Ann. avkastning siden oppstart 7,06 7,18 hittil i år 3,85 4, Fond Ref. indeks Alf red B erg obligas jon Period: Alfred Berg Obligasjon 3-5 Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner samt finansinstitusjoner. Durasjonintervallet i fondet vil være mellom 3 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er 50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3år, 50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år. Fondet er et UCITS fond. Fondet vekter 20 % ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,3 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 95,4 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Moderat ISIN no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,34 4,52 Meravkastning -0,18 - Annualisert standardavvik 3,15 2,99 Relativ volatilitet 2,44 - Information Ratio -0,07 - Sharpe Ratio 0,27 - Diversifiseringsgrad 45,64 - Fondets ti største poster i % Oslo Kommune 2,51 Sparebanken Nord-Norge 2,17 Danske Bank 1,80 Sparebanken Midt-Norge 1,78 Sparebanken Møre 1,57 Storebrand Bank 1,36 BN BANK 1,31 Swedbank 1,29 Landkreditt Bank 1,17 Landshypotek 1,04 Komplett porteføljeoversikt side 41 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,82 2,83 siste 6 måneder 3,83 5,57 siste 12 måneder 6,68 6,70 siste 48 måneder 24,40 25, ,59 3, ,96 10, ,47 3, ,13 0,43 Siden oppstart ,87 185,79 Ann. avkastning siden oppstart 6,35 6,37 hittil i år 3,83 5, Fond Ref. indeks Alf red B erg obligas jon 3-5 Period:

11 Alfred Berg Lang Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Lang Obligasjon investerer i verdipapirer utstedt av stat, fylker, kommuner, bank, forsikringsselskaper og utvalgte industriselskaper og kredittforetak, samt i verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innefor OECD- området. Fondet har durasjonsintervall som skal ligge mellom 4 og 6 år avhengig av avkastningskurven og den forventede renteutviklingen. Alfred Berg Lang Obligasjon er egnet for den langsiktige investor. Typiske investorer er pensjonskasser, legater og stiftelser, men også bedrifter og formuende privatpersoner som vil dra nytte av et eventuelt høyere løpende rentenivå på lange renter og/eller et forventet fall i lange renter. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år. Fondet er et UCITS fond. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 152 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 6,08 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,25 4,71 Meravkastning -0,46 - Annualisert standardavvik 3,55 3,63 Relativ volatilitet 2,78 - Information Ratio -0,17 - Sharpe Ratio 0,21 - Diversifiseringsgrad 48,36 - Fondets ti største poster i % BKK 2,72 Sparebanken Sør 2,43 Karmøy Kommune 2,24 Oslo Kommune 2,24 DnB NOR 2,24 Sparebanken Møre 2,23 Sparebanken Øst 2,13 Agder Energi 1,84 Telenor 1,84 Hafslund 1,80 Komplett porteføljeoversikt side 43 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 2,34 3,62 siste 6 måneder 5,06 7,10 siste 12 måneder 9,14 8,37 siste 48 måneder 24,80 27, ,05 2, ,38 10, ,86 3, ,70-0,05 Siden oppstart ,93 201,92 Ann. avkastning siden oppstart 6,30 6,75 hittil i år 5,06 7, Fond Ref. indeks Alfred Berg lang obligasjon Period: Alfred Berg Høyrente Investeringspolitikk Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen hos utstederen og i forhold til ulike makroøkonomiske størrelser. Forvalterteamet vurderer selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/ kredittmarginer, sikkerheter og klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og evt. valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta. Alfred Berg Høyrente har høy kredittrisiko, men søker en god balanse mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje. Fondet er et UCITS fond. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 716 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 3,1 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 1,0 % Omløpshastighet 0,7 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,45 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks siden oppstart: Annualisert avkastning 6,66 3,25 Meravkastning 3,40 - Annualisert standardavvik 12,76 0,63 Relativ volatilitet 13,17 - Information Ratio 0,26 - Sharpe Ratio 0,25 - Diversifiseringsgrad 3,97 - Fondets ti største poster i % Renewable Energy Corporation 5,75 Norwegian Air Shuttle 4,48 Skeie Drilling & Production 4,44 Norske Skogindustrier 4,42 Sevan Marine 4,26 Norwegian Energy Company 3,78 Aker Solutions 3,68 Aker Drilling 3,02 DOF 2,92 Color Group 2,81 Komplett porteføljeoversikt side 44 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,68 0,52 siste 6 måneder 5,95 1,07 siste 12 måneder 17,46 1, ,27 2,13 Siden oppstart ,60 6,54 Ann. avkastning siden oppstart 6,66 3,25 hittil i år 5,95 1, jun 2009 jun 2010 jun Alf red B erg h øy rente Fond Ref. indeks Periode: * Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 0,45 % pro anno. Forvaltningsselskapet belaster i tillegg fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse beregnet ut fra forvalterens resultater. Ved en prosentvis større verdiendring enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne 20 % godtgjørelse av verdiendringen utover fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke overstige 0,85 %. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks, trekkes 20 % av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,05 %. 10

12 Markedskommentar til det internasjonale rentemarkedet Vi har det siste halve året sett en positiv utvikling i veksten både globalt og i den industrialiserte verden. Gjeldsproblematikken i flere av de sydeuropeiske landene har imidlertid ført til en frykt for at veksten vil bli dempet, og gitt fornyet uro i finansmarkedene. Aktiviteten i økonomien økte gjennom andre halvår av 2009, og i 2009 totalt fikk vi en negativ vekst i verden på -0,6 %. Dette var mindre negativt enn det som var forventet ved årsskiftet, men langt svakere enn veksten i 2008 som kom på 3,0 %. For 2010 forventer det internasjonale pengefondet (IMF) at verdensveksten kommer på 4,2 % og i 2011 på 4,3 %. OECD oppjusterte sine anslag og forventer en global vekst i 2010 på 4,6 %. Det er fremdeles Euro-landene og Japan som trekker ned, mens Kina og India trekker veksten opp. Oljeprisen steg fra 73 dollar fatet ved årsskiftet opp til 88 dollar fatet i begynnelsen av mai, men falt ned igjen i forbindelse med uroen rundt Hellas og de andre gjeldstyngede landene. Ved utgangen av juni lå prisen på 75 dollar fatet. I USA har vi sett en positiv utvikling siden andre halvår av Lave renter og offentlige stimulanspakker har brakt veksten opp igjen raskere enn det som var ventet. Mens den amerikanske BNP-veksten i 2009 kom på -2,4 %, ventes veksten for 2010 å komme på noe over 3,0 %. Ved halvårsskiftet i 2009 var det ventet at veksten i 2010 skulle komme på 0,0 %. BNP-veksten for 1. kvartal 2010 kom på 3,0 %. Dette var som ventet betydelig lavere enn veksten i 4. kvartal da en reversering av lagernedbyggingen bidro til en sterk vekst. Flere offentlige tiltak som vrakpant på biler og skatterabatt i forbindelse med boligkjøp har bidratt til oppgangen vi har sett. Disse tiltakene er faset ut, og det avgjørende er at økonomien igjen blir selvdrevet uten disse tiltakene. En lav signalrente bidrar til fortsatt stimulans av økonomien. Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (FED), har holdt signalrenten uendret på 0,0-0,25 % siden desember FED uttalte etter sitt møte i juni 2010, at den økonomiske aktiviteten fortsetter å bedres. Banken gjentar imidlertid at signalrenten vil bli holdt på usedvanlige lave nivåer for en utvidet periode. Det ventes at renten vil forbli uendret ut Det private forbruket ser ut til å ta seg opp, men det holdes igjen av stigende arbeidsledighet, lav inntektsvekst, lave boligverdier og vanskelig tilgang på kreditt. FED er ikke bekymret for inflasjonen som de forventer vil fortsette å være lav en stund fremover. Den samlede inflasjonen har steget noe gjennom første halvår av Ved utgangen av 2009 lå den på 1,8 %, men var steget til 2,0 % i mai Kjerneinflasjonen, der man ser bort fra mat og energi, har falt og ligger nå på 0,9 % mot 1,8 % ved utgangen av Den viktige konjunkturindeksen ISM (Innkjøpssjefenes indeks) har steget betydelig gjennom 2009 og så langt i Etter å ha falt ned til 32,9 ved utgangen av 2008, steg indeksen til 54,9 ved utgangen av 2009 og videre til 59,7 i mai Indeksen indikerer en positiv utvikling for industriproduksjonen. Industriproduksjonen har også utviklet seg positivt så langt i 2010, men ligger fremdeles på et lavt nivå. Også ISMindeksen for tjenesteytende næring har steget betydelig det siste året. Indeksen har ligget over 50 alle månedene så langt i 2010, og kom i mai på 55,4. Beige Book, sentralbankens regionale rapport, melder at alle de 12 regionene nå ser en bedring i den økonomiske aktiviteten, selv om veksttakten i mange av regionene betegnes som moderat. Arbeidsledigheten som steg til 10,0 % i desember 2009, har kommet ned til 9,7 % i mai Dette er fremdeles et høyt nivå, men arbeidsmarkedet bedres nå sakte. Sysselsettingen er på vei opp, og antallet nye arbeidssøkende er på vei ned. Boligmarkedet stabiliseres, selv om utviklingen heller ikke her skjer raskt. Det private forbruket er fremdeles svakt, men vil hjelpes av en bedring i arbeidsmarkedet Kilde: Tall hentet fra Norges Bank, DnB Nor, IMF, OECD. og i boligmarkedet. Bedringen skjer ikke raskt, og det bidrar til at det heller ikke ventes en sterk videre vekst i økonomien. Lange amerikanske renter steg fra 3,9 % ved utgangen av 2009 opp til 4,0 % i begynnelsen av april. Deretter har renten falt på uroen i Europa og lå ved utgangen av juni på 3,0 %, ned 0,9 % fra årsskiftet. 3-måneders pengemarkedsrenten lå helt flatt på 0,25 % i januar og februar, men steg så frem til slutten av mai til 0,54 %. Over perioden som helhet har den korte renten dermed steget med om lag 0,3 %. Japan ble hardt rammet av den økonomiske krisen, og BNP-veksten i 2009 kom på -5,2 %. I første kvartal av 2010 kom imidlertid veksten på 5,0 %, hvilket var høyere enn ventet. Aktiviteten har tatt seg opp som følge av en stigende eksport, i tillegg til at det private konsumet har økt på grunn av finanspolitiske tiltak. Signalrenten er holdt uendret på lave 0,1 %. Landet har deflasjon og det ventes ikke at renten blir satt opp i Også i Kina har det vært gjennomført stimulerende tiltak. Den siste tiden har det imidlertid vært større fokus på faren for overoppheting. Veksten kom i 2009 på 8,7 %, og den ventes i 2010 å stige igjen til %. Det er iverksatt tiltak for å dempe veksten. Reservekravet er øket for å begrense bankenes utlån. Også i det øvrige sørøstlige Asia ventes det en sterk vekst i Eurosonen ble også hardt rammet av det økonomiske tilbakeslaget. Veksten kom i 2009 på -4,1 %. Vi har imidlertid sett positiv vekst de tre siste kvartalene, og veksten for 2010 ventes å komme i området 1,0-1,2 %. Den europeiske sentralbanken (ECB), har holdt signalrenten uendret på 1,0 % siden mai Inflasjonen holder seg lavt og det er ikke ventet at det vil komme noen renteheving før ut i Fokuset så langt i 2010 har i hovedsak vært på gjeldskrisen i en del søreuropeiske land. Først og fremst Hellas, men også Spania, Portugal, Italia og Irland (de såkalte PIIGS landene) har en så stor andel offentlig gjeld at det er blitt stilt spørsmål til deres betjeningsevne. Dette førte til at den europeiske unionen og IMF etablert en krisepakke der Hellas fikk til rådighet EUR 110 milliarder. Til gjengjeld må Hellas redusere sitt budsjettunderskudd fra nåværende 13,6 % til 8,1 % og videre til 3,0 % innen I tillegg til pakken til Hellas, stilles det også EUR 750 milliarder til rådighet for andre land som måtte trenge hjelp til betjening av gjelden sin. Det settes imidlertid også her strenge krav til innstramninger i finanspolitikken. Disse omfattende finanspolitiske innstramningene gir frykt for at veksten vil begrenses, og dette skaper uro i finansmarkedene. Eurosonen sliter allerede med en høy arbeidsledighet. Ledigheten var i april 10,1 % opp fra 9,9% ved årsskiftet og 9,4 % i juni Forskjellen mellom de enkelte landene er store. I Spania ligger ledigheten helt opp mot 20 %. Konjunkturindeksene viser en mer positiv utvikling, og signaliserer så langt ikke lavere produksjon som følge av gjeldskrisen. Den tyske IFO-indeksen har steget fra 94,6 ved årsskiftet til 101,8 i juni. Dette signaliserer en fortsatt vekst i økonomien. Den globale veksten har tatt seg opp raskere enn det som var ventet. Vi er allikevel inne i en periode med langt lavere vekst enn det vi har sett de siste årene. Lavere aktivitet og fallet i råvareprisene har trukket inflasjonen ned, og den forventes ikke å være et problem den nærmeste tiden. Dette gjør også at sentralbankenes signalrenter vil holdes lave lenge. Gjeldsproblematikken i Sør-Europa skaper frykt for en lavere vekst fremover, og dette har gitt store utslag i finansmarkedene. På sikt tror vi utsikter til en bedret realøkonomi vil trekke også lange renter oppover selv om veksten ventes å bli svak. Vi tror imidlertid fremdeles gjeldsproblematikken i Europa kan skape turbulens i markedene. 11

13 Alfred Berg OECD + Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECD-området. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futureskontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney Global GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 420 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 82,4 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,10 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,32 4,65 Meravkastning -1,33 - Annualisert standardavvik 1,08 1,62 Relativ volatilitet 0,92 - Information Ratio -1,44 - Sharpe Ratio -0,13 - Diversifiseringsgrad 61,25 - Fondets største poster i % ITALY 19,72 KFW 15,56 Inst. de Credito Oficial 9,80 US Treasury 9,44 Norsk Stat 9,41 Spain Kingdom 7,75 Finnvera 5,18 Storebælteforbindelsen 5,15 Finnvera 4,86 Denmark Kingdom 4,72 Øresund forbindelsen 3,64 Komplett porteføljeoversikt side 45 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,39 1,51 siste 6 måneder 1,53 2,49 siste 12 måneder 3,24 4,37 siste 48 måneder 18,26 25, ,69 3, ,29 9, ,85 5, ,46 1,82 Siden oppstart ,97 131,58 Ann. avkastning siden oppstart 5,13 5,32 hittil i år 1,53 2, Fond Ref. indeks Alfred Berg oe C d + *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Periode: Alfred Berg OECD Investeringspolitikk Fondet er et fond i ett fond hvor 100 % av fondets midler er investert i verdipapirandeler i Alfred Berg OECD +. Underfondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECDområdet. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futureskontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney Global GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,9 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 112,8 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,5 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,75 BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning 3,57 5,57 Meravkastning -2,00 - Annualisert standardavvik 1,09 1,75 Relativ volatilitet 0,99 - Information Ratio -2,03 - Sharpe Ratio -0,51 - Diversifiseringsgrad 65,41 - Fondets største poster i % ITALY 19,72 KFW 15,56 Inst. de Credito Oficial 9,80 US Treasury 9,44 Norsk Stat 9,41 Spain Kingdom 7,75 Finnvera 5,18 Storebælteforbindelsen 5,15 Finnvera 4,86 Denmark Kingdom 4,72 Øresund forbindelsen 3,64 Komplett porteføljeoversikt side 45 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,21 1,51 siste 6 måneder 1,12 2,49 siste 12 måneder 2,43 4,37 siste 48 måneder 16,02 25, ,10 3, ,95 9, ,42 5, ,08 1,82 Siden oppstart ,47 25,60 Ann. avkastning siden oppstart 3,31 5,29 hittil i år 1,12 2, Fond Ref. indeks Alfred Berg oe C d Periode:

14 Kommentar til Taktisk AktivaAllokering Taktisk aktivaallokering (TAA) er en anbefaling om en relativ overvekt/undervekt av de aktivaklasser som inngår i kundens strategiske portefølje. Alfred Berg har en aktiva-allokeringsgruppe som består av forvaltere fra både aksje- og rentesiden. Formålet med gruppens arbeid er å gi anbefalinger om taktisk overvekt/undervekt gitt kundens frihetsgrader i forhold til strategisk nøytralposisjon, for å oppnå en meravkastning utover den strategiske porteføljens referanseindeks. Vi mener at det ved en løpende taktisk tilpasning av en strategisk valgt allokering er mulig å gi en meravkastning som er signifikant. Makro: Vi har det siste halvåret sett en positiv utvikling i veksten både globalt og i den industrialiserte verden. Gjeldsproblematikken i flere av de Søreuropeiske landene har imidlertid ført til frykt for at veksten vil bli dempet og gitt fornyet uro i finansmarkedene. Aktiviteten i økonomien økte gjennom andre halvår av 2009, og i 2009 totalt fikk vi en negativ vekst i verden på -0,6 %. Dette var mindre negativt enn det som var forventet ved årsskiftet, men langt svakere enn veksten i 2008 som kom på 3,0 %. For 2010 forventer det internasjonale pengefondet (IMF) at verdensveksten kommer på 4,2 % og i 2011 på 4,3 %. OECD oppjusterte sine anslag og venter en global vekst i 2010 på 4,6 %. Det er fremdeles Euro-landene og Japan som trekker ned, mens Kina og India trekker veksten opp. Oljeprisen steg fra 73 dollar fatet ved årsskiftet opp til 88 dollar fatet i begynnelsen av mai, men falt ned igjen i forbindelse med den uroen rundt Hellas og de andre gjeldstyngede landene. Ved utgangen av juni lå prisen på 75 dollar fatet. Verdi: Etter det svake halvåret på Oslo Børs synes børsen igjen lavt priset. Børsen er priset marginalt høyere på Pris/Bok enn snittet av tidligere resesjoner, imidlertid noe over finanskrisenivå. I forhold til forventet fremtidig inntjening (P/E) er børsen priset vesentlig under langsiktig snitt og er på et meget lavt nivå absolutt sett. Markedet ser altså ut til å prise inn en ny resesjon. De makroøkonomiske signalene har riktignok vært noe svakere de siste månedene, men er langt unna resesjonsnivå. Vi synes dermed risk/reward på Oslo Børs ser meget bra ut. Derimot er det meget vanskelig å si noe om når børsen igjen vil blir høyere priset. Sentiment: Sentimentet på børsen de siste to månedene har vært meget dårlig. Frykt for høy gjeld i den vestlige verden, særlig i Sør-Europa har drevet børsene nedover. I tillegg har signalene om noe svakere vekst økt frykten for en ny resesjon. Dette har gitt økt volatilitet og fallende børser verden over. Det er en stor debatt gående om regjeringene i Europa skal stramme inn for å møte fremtidig gjeldsbyrde eller fortsette med store underskudd for å stimulere til fortsatt vekst. Dette er med på å bidra til den nervøse stemningen verden over. Det er normalt når sentimentet er dårlig at det er lurt å kjøpe aksjer. Det gjenstår å se om det samme gjelder denne gangen. Anbefalinger: Ved inngang av 2010 anbefalte vi en overvekt i aksjer med tilsvarende undervekt i obligasjoner, og en liten overvekt i høyrente med tilsvarende undervekt i pengemarked. I mai reduserte vi overvekten i aksjer. I starten av juni tok vi gevinst på overvekten i høyrente versus pengemarked. Ved inngangen til andre halvår i 2010 anbefaler vi nøytral vekt mellom aksjer og renter. Bakgrunnen er utsikt til utflating i veksten, samt usikkerhet knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene og gjeldskrisens konsekvenser for banksystemet i Europa. Kilde: Tall hentet fra Norges Bank, DnB Nor, IMF, OECD. 13

15 Alfred Berg Optimal Allokering Investeringspolitikk Fondet forvaltes som et kombinasjonsfond. Fondets finansielle instrumenter kan være enkeltaksjer, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter, derivater eller verdipapirfondsandeler, norske eller internasjonale. Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning. Fondets referanseindeks er sammensatt av 50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 måned (ST1X) (justert for utbetalt kupongrente), 35 % MSCI Developed World Net Dividend Adjusted Index (NOK) og 15 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Referanseindeksen er utbyttejustert. Normalfordeling mellom aksjer og renter er i henhold til fondets referanseindeks, det vil si aksjer/renter 50/50,(maks. 80 % min. 20 %). Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl. 4-5, 4-6, 4-8 og 4-9 og forskrift av 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds bruk av derivater (derivatforskriften). Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 1,75 % pro anno. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 74 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon maks 3,00 % Omløpshastighet 0,8 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,75 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Alfred Berg Kombi Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning -1,92-2,55 Meravkastning 0,63 - Annualisert standardavvik 13,15 9,43 Relativ volatilitet 6,17 - Information Ratio 0,10 - Sharpe Ratio -0,40 - Diversifiseringsgrad 83,05 - Fondets ti største poster i % Alfred Berg Global Quant 19,58 Fortis OBAM 19,26 Alfred Berg Gambak 16,17 Songa Offshore 4,58 Eitzen Chemical 3,18 Dof Subsea 2,94 Sevan Marine 2,72 BN Bank 2,68 Hexagon Composite 2,65 PA Resources 2,64 Komplett porteføljeoversikt side 46 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -3,54-3,39 siste 6 måneder 0,52-0,46 siste 12 måneder 17,65 7,98 siste 48 måneder ,18 13, ,42-15, Siden oppstart ,79-7,64 Ann. avkastning siden oppstart -1,92-2,55 hittil i år 0,52-0, Fond Ref. indeks Alfred Berg optimal AllokeringPeriode: *Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis større verdiendring, beregnet i samsvar med vedtektene paragraf 11, enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 10 % godgjørelse av verdiendringen utover den prosentvise verdiendringen til fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke overstige 3 %. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks trekkes 10 % av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,50 %. Investeringspolitikk Fondets målsetting er å skape en god avkastning med lav risiko gjennom en blanding av aksjer og korte rentepapirer. Aksjeandelen vil kunne variere mellom 0 og 50 %. Fondet investerer i norske verdipapirer. Fondets referanseindeks består av 25 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 75 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 måned. Det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, og bransjer og selskapers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 45 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 1,50 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 6,01 4,15 Meravkastning 1,86 - Annualisert standardavvik 9,26 6,99 Relativ volatilitet 3,77 - Information Ratio 0,49 - Sharpe Ratio 0,26 - Diversifiseringsgrad 87,70 - Fondets ti største poster i % Sevan Marine 4,46 Agder Energi 4,42 Fana Spb 4,42 BKK 4,39 Norwegian Air Shuttle 4,39 BN Bank 4,34 Storebrand Bank 4,33 General Electric 4,31 Telenor 4,29 Norske Skogindustrier 4,20 Komplett porteføljeoversikt side 47 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -3,63-3,48 siste 6 måneder 0,18-2,07 siste 12 måneder 14,10 6,06 siste 48 måneder 12,77 11, ,38 17, ,55-13, ,62 6, ,30 10,17 Siden oppstart ,89 88,83 Ann. avkastning siden oppstart 7,18 5,12 hittil i år 0,18-2, Fond Ref. indeks Alfred Berg Kombi Period:

16 Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Etter et meget godt år i 2009, ble 1. halvår 2010 en nedtur på Oslo Børs. Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) falt 12 %. Halvåret var preget av flere oppturer og nedturer. 1. kvartal opplevde en bra stigende børs, til tross for en korreksjon fra midten av januar og ut februar. Deretter falt børsen igjen i mai, steg igjen første halvdel av juni og gikk så kraftig ned mot slutten av halvåret. Halvåret ble preget av fornyet uro i de internasjonale finansmarkeder knyttet til gjeldssituasjonen i Europa samt frykt for at den globale makroøkonomien igjen skal falle. Denne uroen slo kraftigst ut på de sykliske sektorene materialer og industri. Disse sektorene er sterkest knyttet til den makroøkonomiske utviklingen og falt naturlig nok mest når denne veksten ble trukket i tvil. Vi var undervektet begge sektorene da vi synes det var vel mye optimisme priset inn i disse aksjene. De viktigste store aksjene vi holdt oss unna, var Hydro og Yara innen materialer, og REC og Orkla innen industri. Energisektoren holdt seg noe bedre oppe grunnet den sterke oljeprisen. Til tross for uroen i verden, har oljeprisen holdt seg i det meget gode intervallet 70 til 90 $ per fat, til og med målt i en stadig sterkere dollar. Oil-service sektoren, hvor vi har sterk overvekt, fikk seg dog en kraftig knekk etter oljeutslippulykken i Mexico-gulfen i april. På vinnersiden finner vi Telenor og fiskesektoren. Telekomsektoren beviste stabil inntjening gjennom de dårlige tider vi har lagt bak oss og klarte seg derfor fortjent godt gjennom denne uroen. Fiskesektoren nyter meget gode tider grunnet høye priser på laks og fiskemel. Vi er godt investert i både Telenor og fiskeselskapene. Alt i alt har våre fond klart seg bedre enn Oslo Børs i første halvår. Hovedårsakene er som nevnt at vi holdt oss unna de dårlige sektorene materialer og industri, samt gode investeringer i oljeserviceselskapene Acergy og Subsea 7, samt industriselskapet Kongsberg Gruppen og forsikringsselskapet Protector. Kilde: Tall hentet fra Oslo Børs og Bloomberg. 15

17 Alfred Berg Norge Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet gir bred eksponering mot den norske børsen. Selskapene deles inn i 10 bransjer, og analyseres ved bruk av fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien er stiluavhengig, og det er sterkt fokus på risikostyring i forvaltningen av fondet. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser og avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innen 5 prosentpoeng. Selskapers vektingsavvik i forhold til referanseindeksen skal ikke utgjøre mer enn 3 prosentpoeng. Fondet er et UCITS fond. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 367 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,20 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,93 2,10 Meravkastning 2,83 - Annualisert standardavvik 27,53 28,07 Relativ volatilitet 3,59 - Information Ratio 0,79 - Sharpe Ratio 0,05 - Diversifiseringsgrad 98,56 - Fondets ti største poster i % Telenor 9,70 DNB NOR 7,36 Acergy 6,72 StatoilHydro 6,62 Seadrill 5,82 Subsea 7 4,62 Yara International 4,12 Aker Solutions 3,29 Copeinca 3,04 Royal Caribbean Cruises 3,02 Komplett porteføljeoversikt side 48 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -15,96-15,51 siste 6 måneder -11,06-12,23 siste 12 måneder 18,61 16,48 siste 48 måneder -9,50-17, ,11 70, ,17-57, ,98 10, ,13 32,98 Siden oppstart ,11 185,92 Ann. avkastning siden oppstart 9,88 7,51 hittil i år -11,06-12, Fond Ref. indeks Alf red B erg n orge Period: Alfred Berg Norge + Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet gir bred eksponering mot den norske børsen. Selskapene deles inn i 10 bransjer, og analyseres ved bruk av fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien er stiluavhengig, og det er sterkt fokus på risikostyring i forvaltningen av fondet. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser og avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innen 5 prosentpoeng. Selskapers vektingsavvik i forhold til referanseindeksen skal ikke utgjøre mer enn 3 prosentpoeng. Fondet er et UCITS fond. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 776 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,20 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,70 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 5,37 2,10 Meravkastning 3,28 - Annualisert standardavvik 27,52 28,07 Relativ volatilitet 3,59 - Information Ratio 0,91 - Sharpe Ratio 0,06 - Diversifiseringsgrad 98,57 - Fondets ti største poster i % Telenor 9,97 DNB NOR 7,53 Acergy 6,86 StatoilHydro 6,81 Seadrill 5,93 Subsea 7 4,75 Yara International 4,20 Aker Solutions 3,39 Copeinca 3,03 Atea 3,00 Komplett porteføljeoversikt side 49 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -15,76-15,51 siste 6 måneder -10,81-12,23 siste 12 måneder 18,94 16,48 siste 48 måneder -8,05-17, ,42 70, ,87-57, ,99 10, ,59 32,98 Siden oppstart ,59 67,00 Ann. avkastning siden oppstart 6,61 4,16 hittil i år -10,81-12, Fond Ref. indeks Alf red B erg n orge + * Differenisert forvaltningsgodgjørelse Period:

18 Alfred Berg Aktiv Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i norske verdipapirer, og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av bransjeog selskapsvekter. Investeringsfilosofien er stiluavhengig, og det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 467 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil høy ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,08 2,10 Meravkastning 1,98 - Annualisert standardavvik 27,61 28,07 Relativ volatilitet 5,58 - Information Ratio 0,36 - Sharpe Ratio 0,02 - Diversifiseringsgrad 96,40 - Fondets ti største poster i % Telenor 9,95 Acergy 8,81 Copeinca 5,86 Subsea 7 5,42 DnB NOR 5,36 Seadrill 4,89 Atea 4,77 Aker Solutions 3,57 Vizrt 3,40 Royal Caribbean Cruise 3,04 Komplett porteføljeoversikt side 50 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -15,73-15,51 siste 6 måneder -10,55-12,23 siste 12 måneder 20,60 16,48 siste 48 måneder -15,29-17, ,77 70, ,05-57, ,85 10, ,68 32,98 Siden oppstart ,15 185,92 Ann. avkastning siden oppstart 10,05 7,51 hittil i år -10,55-12, Alfred Berg Aktiv Fond Ref. indeks Period: Alfred Berg Aktiv II Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i norske verdipapirer, og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av bransjeog selskapsvekter. Investeringsfilosofien er stiluavhengig, og det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 19 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil høy ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,62 2,10 Meravkastning 1,53 - Annualisert standardavvik 27,59 28,07 Relativ volatilitet 5,63 - Information Ratio 0,27 - Sharpe Ratio 0,01 - Diversifiseringsgrad 96,34 - Fondets ti største poster i % Telenor 9,88 Acergy 8,90 Copeinca 5,90 Subsea 7 5,31 DnB NOR 5,10 Atea 4,78 Seadrill 4,51 Aker Solutions 3,48 Vizrt 3,38 Royal Caribbean Cruise 3,17 Komplett porteføljeoversikt side 52 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -15,95-15,51 siste 6 måneder -11,19-12,23 siste 12 måneder 19,04 16,48 siste 48 måneder -17,00-17, ,57 70, ,55-57, ,05 10, ,87 32,98 Siden oppstart ,15 62,32 Ann. avkastning siden oppstart 5,24 3,86 hittil i år -11,19-12, Fond Ref. indeks Alfred Berg Aktiv II Period:

19 Alfred Berg Gambak Investeringspolitikk Fondets målsetting er å skape en god avkastning gjennom aktiv porteføljeforvaltning med selektive investeringer i selskaper som er unike i sitt marked. Fondet investerer i norske verdipapirer og følger ikke direkte noen referanseindeks. Porteføljen vil ha høyere volatilitet enn markedet over tid som betyr at avkastningen vil svinge mer enn Oslo Børs Fondindeks. Det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, og bransjer og selskapers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 730 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 %* Risikoprofil høy ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 6,59 2,10 Meravkastning 4,50 - Annualisert standardavvik 29,19 28,07 Relativ volatilitet 9,72 - Information Ratio 0,46 - Sharpe Ratio 0,10 - Diversifiseringsgrad 90,51 - Fondets ti største poster i % Telenor 9,17 Acergy 8,56 Copeinca 7,88 Atea 6,91 Subsea 7 5,58 Protector Forsikring 4,93 Seadrill 4,18 Vizrt 3,70 Austevoll Seafood 3,65 BWG Homes 3,23 Komplett porteføljeoversikt side 51 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -15,34-15,51 siste 6 måneder -8,19-12,23 siste 12 måneder 22,46 16,48 siste 48 måneder -12,91-17, ,76 70, ,61-57, ,87 10, ,81 32,98 Siden oppstart ,07 311,36 Ann. avkastning siden oppstart 12,39 7,46 hittil i år -8,19-12, Fond Ref. indeks Alfred Berg Gambak Period: * 10 % av verdistigningen, minimum 1,8 % og maks 5 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Alfred Berg Indeks Investeringspolitikk Fondet er et indeksfond som gir eksponering mot selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Benchmark Index. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil den utbyttejusterte avkastningen til referanseindeksen. Fondet har kun anledning til å investere i selskaper som omfattes av indeksen. Fondets risikoprofil vil være tilnærmet identisk med referanseindeksens. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 167 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,20 % Omløpshastighet 0,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,0 %* Risikoprofil Indeksvekting ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 2,67 2,97 Meravkastning -0,30 - Annualisert standardavvik 26,33 26,64 Relativ volatilitet 0,60 - Information Ratio -0,50 - Sharpe Ratio -0,03 - Diversifiseringsgrad 99,97 - Fondets ti største poster i % SatoilHydro 23,21 Telenor 11,19 DNB NOR 10,16 Seadrill 5,95 Yara Internationa 5,68 Orkla 5,58 Norsk Hydro 3,22 Acergy 3,10 Royal Caribbean Cruises 2,22 Aker Solutions 1,97 Komplett porteføljeoversikt side 53 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -12,80-12,90 siste 6 måneder -11,66-11,69 siste 12 måneder 15,83 16,21 siste 48 måneder -13,02-12, ,08 64, ,65-54, ,78 11, ,81 32,43 Siden oppstart ,10 49,42 Ann. avkastning siden oppstart 6,82 7,23 hittil i år -11,66-11, Fond Ref. indeks Alfred Berg Indeks *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Period:

20 Alfred Berg Norge Etisk Investeringspolitikk Alfred Berg Norge Etisk er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Målsettingen med forvaltningen er med en god risikospredning å oppnå meravkastning i forhold til referanseindeksen gjennom fundamentalanalyser av aksjer. Fondet søker å ha en god risikospredning og moderate avkastningsavvik i forhold til referanseindeksen. Den etiske investeringsprofilen i Alfred Berg Norge Etisk er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 65 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,70 %* Risikoprofil Moderat ISIN no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,31 2,10 Meravkastning 1,21 - Annualisert standardavvik 28,01 28,07 Relativ volatilitet 3,33 - Information Ratio 0,36 - Sharpe Ratio -0,01 - Diversifiseringsgrad 98,70 - Fondets ti største poster i % Telenor 9,89 DnB NOR 8,21 Acergy 7,12 Subsea 7 4,82 Seadrill 4,70 Atea 4,55 YARA International 4,46 StatoilHydro 4,17 Copeinca 4,11 Aker Solutions 3,42 Komplett porteføljeoversikt side 54 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -15,66-15,51 siste 6 måneder -11,23-12,23 siste 12 måneder 20,77 16,48 siste 48 måneder -10,49-17, ,56 70, ,82-57, ,46 10, ,66 32,98 Siden oppstart ,84 81,34 Ann. avkastning siden oppstart 7,21 7,54 hittil i år -11,23-12, Fond Ref. indeks Alf red B erg n orge e tis k *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Periode: Alfred Berg Humanfond Investeringspolitikk Alfred Berg Humanfond er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Inntil 20 % av kapitalen kan investeres i utenlandske aksjer. Målsettingen med forvaltningen er med en god risikospredning å oppnå en verdiutvikling som på lang sikt overstiger fondets referanseindekser som er 90 % Oslo Børs Fondsindeks og 10 % MSCI World Index. Fondet søker å ha en god risikospredning gjennom grundige aksjeanalyser. Fondet har en ideell profil og egne etiske retningslinjer. Den etiske investeringsprofilen i Alfred Berg Humanfond er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterer som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Den ideelle profilen innebærer at det ved årets slutt deles ut 2 % av forvaltningskapitalen til den av Alfred Bergs 50 samarbeidende organisasjoner andelshaver selv velger. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 61 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 2,00 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 % Ideelle utdeling 14. feb NOK Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 2,24 2,27 Meravkastning -0,03 - Annualisert standardavvik 27,13 26,22 Relativ volatilitet 3,74 - Information Ratio -0,01 - Sharpe Ratio -0,04 - Diversifiseringsgrad 98,32 - Fondets største poster i % Telenor 9,93 DnB NOR 7,90 Acergy 6,06 Atea 5,32 Seadrill 4,70 Subsea 7 4,54 Copeinca 4,51 StatoilHydro 4,13 YARA International 4,11 Transocean 3,83 Komplett porteføljeoversikt side 55 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -16,71-14,36 siste 6 måneder -12,23-10,81 siste 12 måneder 16,27 16,29 siste 48 måneder -13,09-14, ,00 63, ,23-54, ,71 8, ,67 30,82 Siden oppstart ,31 51,33 Ann. avkastning siden oppstart 5,01 4,02 hittil i år -12,23-10, Fond Ref. indeks Alfred Berg humanfond Period:

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG STATUS 2009 AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24 Praktisk

Detaljer

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko 24-25

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Månedsrapport Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 28.02.2015 KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Historisk avkastning (%) Startdato 17.12.1996 KOMPONISTENES VEDER 016870201296 Etter

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD +

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg OECD + forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-21 Avkastning

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2010

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Informasjon om BankID 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-19 Praktisk informasjon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer