Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning"

Transkript

1 Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

2 Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond Aksjefond Avkastning og risiko Praktisk informasjon 26 Organisasjon Skatteregler og investeringsbegrensinger 29 Forklaring av avkastnings- og risikomål 30 Fondsoversikt: Rentefond Kombinasjonsfond Aksjefond Fondsinformasjon 58 Ansvarsbegrensing Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angreperioden. 1

3 Kjære andelseier Det har vært turbulent på verdens børser og valutamarkeder så langt i Oslo Børs Fondsindeks har falt 12 %, mens verdensindeksen målt i norske kroner har steget med 1,5 %, som en følge av en kraftig styrking av kronen mot amerikanske dollar. Veksten i fastlands-norge er fremdeles svak, med bare 0,1 % i første kvartal. For 2010 venter Norges Bank en BNP-vekst på 0,75 %, mens det ventes en vekst i fastlandsøkonomien på 1,75 %. BNP Paribas og Fortis Bank er fortsatt i en integreringsfase etter oppkjøpet. Alfred Berg har status som en autonom enhet innenfor BNP Paribas Investment Partners, en av Europas største kapitalforvaltere, med en samlet forvaltningskapital på om lag 500 milliarder Euro og nesten ansatte i mer enn 40 land. Alfred Berg er et av Nordens mest tradisjonsrike navn innen finansiell sektor, med røtter tilbake til Den nordiske virksomheten omfatter en forvaltningskapital på 15,5 milliarder Euro, fordelt på 300 institusjonelle kunder, 150 tredjepartsdistributører og mer enn privatkunder Alfred Berg Kapitalforvaltning tilbyr innovative aktivaklasser og spennende spesialprodukter fra vårt globale nettverk til våre norske kunder. Vi forestår taktisk aktivaallokering, kvantitativ global aksjeforvaltning i tillegg til forvaltning av norske renter, norske og nordiske aksjer. Alfred Berg som en del av BNP Paribas Investment Partners er en betydelig aktør i det norske markedet. Selskapet hadde ved halvårsskiftet 43 ansatte i Norge. Selskapet har mistet enkelte nøkkelpersoner i de siste månedene, men organisasjonen vil bli styrket i løpet av høsten både på salgs- og forvaltersiden. Helge Arnesen er ansatt som ny administrerende direktør og vil tiltre senest 1. oktober. Forvaltningsresultater Vår taktiske aktivaallokering viser fortsatt gode resultater i et svakt marked. Allokeringsgruppen består av våre rente- og aksjeforvaltere. Alfred Berg Optimal Allokering hadde en avkastning i første halvår på -0,2 %, mot referanseindeksens 0,6 % Renteforvaltningen viser variable resultater. Våre korte rentefond har generelt slått sine referanseindekser, mens de lange rentefondene ligger noe bak referanseindeksene. Alfred Berg Høyrente har hatt en svært god utvikling og er vårt beste fond hittil i 2010 målt i absolutt avkastning. Fondet oppnådde en avkastning på 6,0 % i første halvår, mot referanseindeksens 1,1 %. Produktspekter Det har ikke skjedd store endringer på produktsiden hittil i I løpet av høsten vil en rekke nye produkter bli tilbudt våre kunder som følge av integrasjonen med BNP Paribas Investment Partners. Eierstyring og selskapsledelse Alfred Berg støtter og har aktivt deltatt i utarbeidelsen av den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Anbefalingen finnes på I den sammenheng ønsker vi å delta på generalforsamlinger for å sikre at beslutninger på generalforsamlingene fattes i samsvar med anbefalingens prinsipper. Alfred Berg redegjør årlig for sin deltakelse og stemmegivning på generalforsamlinger. Alfred Berg deltar i investorsamarbeidet for å fremme en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping i norske, børsnoterte selskaper. Mer informasjon om arbeidet finnes på Forvaltningskapital Ved inngangen til 2010 forvaltet Alfred Berg Kapitalforvaltning samlet 41,5 milliarder kroner for norske kunder. Ved halvårsskiftet var forvaltningskapitalen 33,0 milliarder kroner. Både netto nysalg og underliggende markedsvekst har vært negativ i perioden. Utsikter Den globale veksten har tatt seg opp raskere enn det som var ventet. Vi er allikevel inne i en periode med langt lavere vekst enn det vi har sett de siste årene. På sikt tror vi utsikter til en bedret realøkonomi vil trekke også lange renter oppover, selv om veksten ventes å bli svak. Vi tror imidlertid fremdeles gjeldsproblematikken i Europa kan skape turbulens i markedene. Ved utgangen av juni prises de 500 største selskapene i USA til rundt 13 ganger selskapenes forventede fortjeneste for 2010, mens de største selskapene i Europa handles til 11 ganger forventet inntjening. Prisingen generelt er derfor ikke skremmende. Men med en haltende verdensøkonomi og et market preget av frykt og usikkerhet, vil man måtte være forberedt på korrigeringer i aksjemarkedet også i tiden fremover. Vi takker for den tilliten vi er blitt vist fra våre kunder og ser frem til et fortsatt godt samarbeid. Norsk aksjeforvaltning viser også gode resultater relativt til markedet. Vårt hovedprodukt Alfred Berg Norge+ fikk en avkastning på -10,8 % mot indeksens -12,2 %, Alfred Berg Aktiv hadde en avkastning på -10,6 %, mens Alfred Berg Gambak viser -8,2 %. Alfred Berg Norge+ mottok våre 2010 en Lipper Award som beste norske aksjefond siste 10 år. Lavrisiko- og høyrisikomandater innen norske aksjer forvaltes med samme investeringsstrategi og -prosess. Vi tilbyr også etisk forvaltning i samarbeid med ideelle organisasjoner i Alfred Berg Humanfond. Vår globale kvantitative aksjeforvaltning, som har vært ledet av Ole Jakob Wold, er inne i en noe svakere periode, og Alfred Berg Global Quant endte med en avkastning på -2,6 % mot referanseindeksens +1,5 % i første halvår. På 3- og 5-årshistorikk er avkastningen fremdeles nær referanseindeks. Vi har innledet samarbeid med vårt søsterselskap i Boston, USA, som vil forestå forvaltningen av fondet fremover. 2

4 Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning representerer den norske virksomheten innenfor Alfred Bergs felles nordiske organisering. Selskapet er eiet av BNP Paribas. BNP Paribas samlede kapitalforvaltningsvirksomhet omfatter 542 milliarder EUR, noe som medfører at enheten blir en Europas fem største kapitalforvaltere. Alfred Berg Kapitalforvaltning er en direkte videreføring av ABN AMRO Kapitalforvaltning, som tidligere het Alfred Berg Industrifinans. Alfred Berg ble etablert i 1863 og er Nordens eldste finansforetak med en tradisjonsrik historie. I Norge ble Alfred Berg Industrifinans etablert sommeren 2000 ved at Industrifinans Forvaltning, Alfred Berg Kapitalforvaltning og Oslo Fond Forvaltning besluttet å fusjonere. I 2003 ble Sparebank 1 Aktiv Forvaltning innlemmet i selskapet. Kapitalforvaltning i Alfred Berg Kapitalforvaltning Investorer velger i økende grad å søke profesjonell assistanse i forvaltningen av sine midler. Dette har blant annet sin bakgrunn i at finansmarkedene stadig blir mer komplekse, og at produkt- og tjenestetilbudet utvides meget raskt til å omfatte flere aktivaklasser samt nye og mer kompliserte produkter. Den nordiske organiseringen, med sterke rådgivnings- og forvaltningsmiljøer lokalt i Oslo, Stockholm, Helsingfors og København, gir maksimalt fokus og de beste forutsetninger for å ivareta våre lokale kunders behov. Videre har vi ubegrenset tilgang til BNP Paribas Investment Partners` mangfoldige produktspekter og kompetanse innenfor ulike relevante investeringsløsninger. BNP Paribas Investment Partners har virksomhet i 45 land og forvalter samlet over 542 milliarder EUR, hvorav 16 milliarder EUR i Norden. Alfred Berg Kapitalforvaltning forvalter 33,0 milliarder kroner for norske kunder, hvorav 17,4 milliarder kroner er plassert i norske verdipapirfond. I tillegg forvalter vi 18,6 milliarder kroner for internasjonale kunder. Blant våre kunder finnes en rekke større forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlige institusjoner, stiftelser, humanitære organisasjoner, privatpersoner samt andre kapitalforvaltere. Innenfor rammen av Alfred Berg Kapitalforvaltnings totale produkttilbud, kan vi tilby våre kunder forvaltning av aksjer og rentebærende verdipapirer i samtlige store kapitalmarkeder i verden. I tillegg til de norske verdipapirfondene tilbyr vi BNP Paribas Investment Partnersfond som er lokalisert i Luxemburg. Dette er verdipapirfond som investerer i ulike internasjonale markeder. Luxemburg-fondene har sin egen årsrapport, se Forvaltningen av de norske verdipapirfondene skjer i henhold til «Lov om verdipapirfond» av 12. juni 1981 nr. 52. Hvert fonds investeringspolitikk og rammebetingelser er nedfelt i fondets vedtekter, prospekt og faktaark. Hva kan Alfred Berg Kapitalforvaltning gjøre for deg? Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risikopreferanser. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å: - Assistere våre kunder ved valg av riktig aktivasammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser. - Tilby innovative og nyskapende investeringsløsninger for å optimalisere avkastning i forhold til ønsket risiko - Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene til enhver tid gir. - Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt delportefølje ved hjelp av kontinuerlige og dyptgående analyser av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en profesjonell daglig markedsovervåking. - Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig rapportering og personlig oppfølging. Profesjonell og aktiv rådgivning Å overlate forvaltningen av finanskapitalen til en utenforstående rådgiver og kapitalforvalter er og blir en tillitssak. Våre kunder skal forvente at midlene blir tatt hånd om på en profesjonell måte gjennom objektiv rådgivning og effektiv forvaltning. Med Alfred Berg Kapitalforvaltning som rådgiver og forvalter, får kunden en samarbeidspartner som søker å bidra til at det oppnås god avkastning med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes behov. Den strategiske allokeringen skal sikre et kontrollert langsiktig risikonivå i porteføljen i tråd med kundens ønsker og preferanser. Videre forestås taktisk porteføljeallokering som har til hensikt å øke kundens avkastning på relativt kort sikt. Den oppnådde avkastningen henger naturlig sammen med den risiko som tas i porteføljen. Derfor ser vi det som en av våre viktigste oppgaver å rådgi kunden i valg av risikoprofil. Individuell kundebehandling For å kunne utføre våre oppgaver tilfredsstillende, må vi kjenne våre kunder godt. Gjennom samtaler om risikobæreevne og rammebetingelser, samt inngående analyser av kapitalmarkedet, er det mulig å komme frem til en porteføljesammensetning som oppfyller den enkelte kundes målsetting og preferanser. Den strategiske aktivaallokeringen fastlegger hvorledes midlene ideelt sett bør fordeles mellom de ulike aktivaklasser for at den langsiktige målsettingen for porteføljen skal kunne oppnås. Det vil være disse overordnede beslutninger om hvorledes midlene fordeles mellom pengemarkeds-, obligasjons-, aksje- og alternative investeringer som over tid har størst betydning for resultatet og den samlede risiko i porteføljen. Enhver finansiell investor har sine særskilte rammebetingelser for håndtering av sine finansielle ressurser. Derfor vil den ideelle strategiske porteføljeallokeringen ofte variere fra investor til investor. Som finansiell rådgiver legger vi stor vekt på at våre kunder foretar de strategiske valg som er best tilpasset den enkeltes rammebetingelser og mål. Innenfor en mer kortsiktig tidshorisont foretas taktisk aktivaallokering. For å utnytte kortsiktige svingninger i ulike markeder, kan det være fornuftig å foreta visse periodiske omplasseringer av porteføljen, for taktisk å utnytte markedsmuligheter. På denne måten kan man ta del i den forventede verdiendring i de enkelte markeder. For eksempel vil det være fornuftig å ta større eksponering i lange obligasjoner og aksjer ved et forventet rentefall, og motsatt større eksponering i pengemarkedet når man forventer høyere inflasjon og renteøkning. En slik taktisk justering av investeringsporteføljen må imidlertid foretas innenfor rammene av den langsiktige eller strategiske porteføljeallokeringen. Rapportering Fyldig og punktlig resultatrapportering og porteføljeevaluering målt mot realistiske forventninger er med på å skape trygghet og tillit. Alle våre kunder mottar månedsbrev og halvårsrapport og kan når som helst kontakte oss for råd og synspunkter. 3

5 Fondsoversikt Markedskommentar til det norske rentemarkedet 5 Pengemarkedsfond: Alfred Berg Likviditet 6 Alfred Berg Pengemarked Obligasjonsfond: Alfred Berg Kort Obligasjon 7 Alfred Berg Kort Stat Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Stat Alfred Berg Obligasjon 9 Alfred Berg Obligasjon 3-5 Alfred Berg Lang Obligasjon 10 Alfred Berg Høyrente Markedskommentar til det internasjonale rentemarkedet 11 Internasjonale obligasjonfond: Alfred Berg OECD + 12 Alfred Berg OECD Taktisk aktivaallokering 13 Kombinasjonsfond: Alfred Berg Kombi 14 Alfred Berg Optimal Allokering Markedskommentar til det norske aksjemarkedet 15 Norske aksjefond: Alfred Berg Norge 16 Alfred Berg Norge + Alfred Berg Aktiv 17 Alfred Berg Aktiv II Alfred Berg Gambak 18 Alfred Berg Indeks Etiske aksjefond: Alfred Berg Norge Etisk 19 Alfred Berg Humanfond Markedskommentar til det internasjonale aksjemarkedet Markedskommentar til det nordiske aksjemarkedet 22 Internasjonale aksjefond: Alfred Berg Global Quant 23 Nordiske aksjefond: Alfred Berg Nordic Best Selection 4

6 Markedskommentar til det norske rentemarkedet I Norge fikk vi i slutten av 2008 og begynnelsen av 2009 en markert nedgang i den økonomiske aktiviteten. Både den totale BNP-veksten og veksten i fastlands-norge falt med 1,6 % i I andre halvår av 2009 fikk vi en positiv oppsving i økonomien, hjulpet av offentlige tiltak, både i Norge og internasjonalt, for å imøtekomme de negative virkningene av finanskrisen. Så langt i 2010 er utviklingen noe svakere. I 1. kvartal 2010 steg veksten i fastlands-norge med bare 0,1 %. Investeringene som har falt i flere år, trakk veksten ned, men disse er ventet å flate ut fremover. Privat og offentlig konsum trakk veksten opp. For 2010 venter Norges Bank en BNP-vekst på 0,75 %, mens de venter en vekst i fastlandsøkonomien på 1,75 %. Den samlede inflasjonen har steget fra 2,0 % ved utgangen av fjoråret til 3,3 % i april for deretter å falle ned til 2,5 % i mai. Kjerneinflasjonen (inflasjon uten energi og avgifter) har derimot falt fra 2,4 % ved utgangen av 2009 til 1,5 % i mai. En økning i energiprisene trekker den samlede inflasjonen opp, mens en sterk krone, og dermed lav importert inflasjon, fører til en nedgang i kjerneinflasjonen. Norges Bank forventer at den samlede inflasjonen for 2010 skal komme på 2,5 %, mens kjerneinflasjonen skal komme på 1,5 %. Korte norske renter steg gjennom andre halvår av 2009, og har fortsatt opp gjennom første halvår av måneders NIBOR-rente lå ved utgangen av juni på 2,8 %, hvilket var om lag 0,6 % høyere enn ved årsskiftet. Pengemarkedsrenten har dermed steget betydelig mer enn Norges Banks signalrente som er satt opp med 0,25 % i perioden. De lange rentene har falt det meste av halvåret. Fallet har imidlertid vært størst i forbindelse med Hellas-krisen, på linje med utviklingen i lange renter internasjonalt. 10-års statsrenter ligger ved utgangen av juni på 3,2 %, hvilket er en nedgang på om lag 0,9 % fra årsskiftet. Som nevnt tidligere, ventes det at Norges Bank vil sette opp renten med 0,5 % i løpet av det neste året. Vi tror at pengemarkedsrenten vil følge rentesettingen fra sentralbanken, og at vi derfor kun vil få en liten oppgang de neste 12 månedene. Når det gjelder lange norske renter venter vi at disse vil følge internasjonale renter oppover, men usikkerheten her er stor, spesielt på bakgrunn av gjeldskrisen i Europa. Lav vekst og lav inflasjon bidrar til at vi får vedvarende lave renter. Norges Banks signalrente lå ved inngangen til året på 1,75 %. I mai ble renten satt opp til 2,0 % med blant annet en begrunnelse i at stigende boligpriser og husholdningenes kredittvekst kunne føre til fremtidige ubalanser. I juni senket imidlertid banken rentebanen med begrunnelse i blant annet en svakere norsk vekst, svakere vekstutsikter i Europa og lave internasjonale renter. Etter den siste nedjusteringen i rentebanen, ventes det en renteøkning på 0,25 % rundt årsskiftet, og en tilsvarende økning i juni Mens den økonomiske utviklingen i 1. kvartal var svakere enn ventet, sier Finansdepartementet i Konjunkturbildet (juni 2010) at løpende statistikk gir et noe blandet bilde av utviklingen i 2. kvartal. Mens varekonsumet har vist en svak utvikling i hittil i kvartalet, indikerer tall for industriproduksjonen og Norges Banks regionale nettverk en mer positiv utvikling. Konjunkturbarometeret PMI steg gjennom 2009 fra 39,1 til 47,6, men har i de første fem månedene av 2010 ligget stabilt rundt 50. Et nivå på 50 indikerer uendret aktivitetsnivå i industrien. Bedriftenes kredittvekst viser at det ikke er full fart i industrien. Årsveksten er fortsatt negativ, men gjelden har økt de siste månedene. Husholdningene har som nevnt over, fortsatt å øke sin gjeld. Kredittveksten til husholdningene har det siste året ligget mellom 6,3 % og 7,0 %. Den totale innenlandske kredittveksten falt marginalt fra 4,2 % i desember 2009 til 4,1 % i mai i år. Det private forbruket har bidratt positivt til veksten i andre halvår av 2009 og i 1. kvartal av 2010, men har vært svakere de siste månedene. Boligprisene synes også nå å flate ut. Mens antallet registrerte ledige har falt i årets fem første måneder, har ledigheten målt ved SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU) steget. AKU-ledigheten lå ved utgangen av 2009 på 3,3 %, men var steget til 3,7 % i april. Den registrerte ledigheten lå i desember 2009 på 2,7 %. Ledigheten steg i de første månedene av 2010, men falt ned igjen til 2,7 % i mai. Fallet i mai var overraskende, og Norges Bank forventer at den registrerte ledigheten både for 2010 og 2011 vil ligge på 3,0 %. Både Norges Bank og SSB venter at AKU-ledigheten vil komme på 3,5 % i 2010, men at den vil stige noe i Kilde: Tall hentet fra Norges Bank, DnB Nor, IMF, OECD. 5

7 Alfred Berg Likviditet Investeringspolitikk Alfred Berg Likviditet investerer kun i korte obligasjoner og sertifikater utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap. Fondet har en lav kredittrisiko og gir 20 % vekting ved beregning av pensjonskassers egenkapital-krav. Alfred Berg Likviditet har en gjennomsnittlig løpetid på 0-6 måneder, avhengig av renteutviklingen og avkastningskurven. Fondet investerer i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 mnd. Fondet er et UCITS fond. Fondet følger VFFs krav for å klassifiseres som pengemarkedsfond med lav kredittrisiko. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 4,4 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 3,09 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,0 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,10 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,93 3,46 Meravkastning 0,47 - Annualisert standardavvik 0,54 0,49 Relativ volatilitet 0,44 - Information Ratio 1,06 - Sharpe Ratio 0,83 - Diversifiseringsgrad - - Fondets ti største poster i % DnB NOR 4,69 Sparebanken Vest 3,40 Sparebanken Møre 3,40 Amagerbanken 2,73 BN BANK 2,62 BN Kreditt 2,57 Storebrand Bank 2,39 Sparebanken Midt-Norge 2,30 Sparebank1 SR-Bank 2,26 Fana Sparebank 2,25 Komplett porteføljeoversikt side 32 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,58 0,52 siste 6 måneder 1,14 1,07 siste 12 måneder 2,70 1,85 siste 48 måneder 18,61 15, ,15 2, ,29 5, ,40 4, ,66 2,76 Siden oppstart ,44 109,88 Ann.avkastning siden oppstart 4,71 4,66 hittil i år 1,14 1, Fond Ref. indeks Alfred Berg likv iditet Period: Alfred Berg Pengemarked Investeringspolitikk Alfred Berg Likviditet investerer kun i korte obligasjoner og sertifikater utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap. Fondet har en lav kredittrisiko og gir 20 % vekting ved beregning av pensjonskassers egenkapital-krav. Alfred Berg Likviditet har en gjennomsnittlig løpetid på 0-6 måneder, avhengig av renteutviklingen og avkastningskurven. Fondet investerer i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 mnd. Fondet er et UCITS fond. Fondet følger VFFs krav for å klassifiseres som pengemarkedsfond med lav kredittrisiko. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 2,7 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,7 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,06 3,64 Meravkastning 0,42 - Annualisert standardavvik 0,86 0,70 Relativ volatilitet 1,13 - Information Ratio 0,38 - Sharpe Ratio 0,67 - Diversifiseringsgrad 3,26 - Fondets ti største poster i % Sparebank1 SR-Bank 3,69 Sandnes Sparebank 2,98 Sparebanken Møre 2,58 Statkraft 2,17 Sparebanken Møre 1,85 General Electric 1,80 Norsk Stat 1,79 Storebrand 1,77 Volvo Treasury 1,74 BN Bank 1,48 Komplett porteføljeoversikt side 34 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,54 0,54 siste 6 måneder 1,29 1,13 siste 12 måneder 5,17 1,93 siste 48 måneder 19,17 16, ,54 2, ,43 6, ,24 4, ,71 2,70 Siden oppstart ,73 164,03 Ann. avkastning siden oppstart 5,50 5,32 hittil i år 1,29 1, Fond Ref. indeks Alfred Berg Pengemarked Periode:

8 Alfred Berg Kort Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Kort Obligasjon retter seg mot investorer som ønsker en noe høyere avkastning enn det pengemarkedsinstrumenter kan tilby, men som samtidig ønsker en lav risikoprofil både med hensyn til løpetid og kredittrisiko. Alfred Berg Kort Obligasjon investerer i obligasjoner og sertifikater. Fondet vekter 20 % ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Fondet kan kun plassere midler i sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, bank, forsikringsselskaper og kredittforetak. Alfred Berg Kort Obligasjon har en lav renterisiko. Den gjennomsnittlige durasjonsintervallet i fondet skal til enhver tid ligge mellom 3 måneder og 2 år, avhengig av forventet utvikling i rentene og avkastningskurven i Norge. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 1 år. Fondet er et UCITS fond. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 900 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 5,9 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIN no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,04 3,65 Meravkastning 0,39 - Annualisert standardavvik 1,16 1,02 Relativ volatilitet 0,96 - Information Ratio 0,41 - Sharpe Ratio 0,48 - Diversifiseringsgrad 22,68 - Fondets ti største poster i % BN Kreditt 5,87 DNB 4,42 Sparebanken Pluss 4,21 Toten Sparebank 3,98 Bank 1 Oslo 3,93 Sparebanken Sør 3,84 Kredittforeningen for sparebanker 3,73 Sparebanken Nord-Norge 3,53 Sparebanken Rogaland 3,41 Sparebanken Øst 2,95 Komplett porteføljeoversikt side 36 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,40 0,64 siste 6 måneder 1,14 1,21 siste 12 måneder 2,56 1,93 siste 48 måneder 19,61 17, ,39 2, ,77 7, ,85 4, ,28 2,43 Siden oppstart ,96 78,39 Ann. avkastning siden oppstart 4,81 4,73 hittil i år 1,14 1, Fond Ref. indeks Alf red B erg K ort obligas jon Period: Alfred Berg Kort Stat Investeringspolitikk Alfred Berg Kort Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stat eller statsgaranterte verdipapirer og i verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innenfor OECD-området. Referanseindeks for Alfred Berg Kort Stat er Oslo Børs Stats-obligasjonsindeks 1 år og durasjonsintervallet er mellom 0 og 2 år avhengig av renteforventning. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 932 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 42,3 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,55 % BIS vekt 0 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,23 3,65 Meravkastning -0,42 - Annualisert standardavvik 0,86 1,02 Relativ volatilitet 0,38 - Information Ratio -1,10 - Sharpe Ratio -0,26 - Diversifiseringsgrad 71,27 - Fondets største poster i % Norsk Stat 76,83 KFW 9,91 Finnvera 4,79 Inst. de Credito Ofical 1,65 Finnvera 1,64 Venantius 0,67 DSB S-Tog 0,54 Øresund forbindelsen 0,11 Komplett porteføljeoversikt side 37 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,37 0,64 siste 6 måneder 0,96 1,21 siste 12 måneder 1,43 1,93 siste 48 måneder 15,43 17, ,87 2, ,80 7, ,84 4, ,07 2,43 Siden oppstart ,36 213,47 Ann. avkastning siden oppstart 5,84 5,89 hittil i år 0,96 1, Fond Ref. indeks Alf red B erg K ort S tat Period:

9 Alfred Berg Obligasjon 1-3 Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner samt av finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet vil være mellom 1 og 3 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er 50% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1år, 50% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år. Fondet er et UCITS fond. Fondet vekter 20 % ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,1 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 74,4 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,50 % BIS vekt 20 % Risikoprofil lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,11 3,99 Meravkastning 0,12 - Annualisert standardavvik 1,88 1,65 Relativ volatilitet 1,37 - Information Ratio 0,09 - Sharpe Ratio 0,33 - Diversifiseringsgrad 44,91 - Fondets ti største poster i % Norsk Stat 3,41 Storebrand Bank 3,33 Sparebanken Sogn & Fjordane 2,92 BN Kreditt 2,89 Toten Sparebank 2,57 Sparebanken Telemark 2,52 DnB Nor 2,45 Bank 1 Oslo 2,16 Sparebanken Møre 2,05 Sparebanken Vestfold 1,95 Komplett porteføljeoversikt side 38 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,80 1,33 siste 6 måneder 1,93 2,62 siste 12 måneder 3,78 3,48 siste 48 måneder 21,07 20, ,04 2, ,76 8, ,17 4, ,40 1,67 Siden oppstart ,83 121,53 Ann. avkastning siden oppstart 5,41 5,40 hittil i år 1,93 2, Fond Ref. indeks Alf red B erg obligas jon 1-3 Period: Alfred Berg Stat Investeringspolitikk Alfred Berg Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stats- og statsgaranterte verdipapirer, samt verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innenfor OECD-området. Referanse-indeks for Alfred Berg Stat er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år og durasjonsintervallet er mellom 2 og 4 år avhengig av renteforventning. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 49 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 131,9 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,92 4,31 Meravkastning -0,40 - Annualisert standardavvik 2,35 2,45 Relativ volatilitet 0,86 - Information Ratio -0,46 - Sharpe Ratio 0,19 - Diversifiseringsgrad 86,47 - Fondets største poster i % Norsk Stat 51,81 Venantius 12,55 KFW Bankengruppe 10,59 Øresund forbindelsen 10,25 Finnvera 6,57 Storebælteforbindelsen 2,18 Finnish Gvt. 0,97 Komplett porteføljeoversikt side 36 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,80 2,03 siste 6 måneder 3,63 4,05 siste 12 måneder 4,52 5,05 siste 48 måneder 21,57 23, ,35 3, ,88 9, ,26 3, ,91 0,91 Siden oppstart ,15 302,83 Ann. avkastning siden oppstart 6,54 7,23 hittil i år 3,63 4, Fond Ref. indeks Alfred Berg S tat * Differenisert forvaltningsgodgjørelse Periode:

10 Alfred Berg Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Obligasjon er et mellomlangt norsk obligasjonsfond. Fondet investerer i verdipapirer utstedt av stat, kommuner, industriselskap, bank, forsikring og kredittforetak i norske markedet. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet har anledning til å investere i ansvarlige lån, dog maksimum 20 % av porteføljens totalverdi. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 år. Fondet er et UCITS fond. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 662 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 6,6 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,14 4,31 Meravkastning -0,17 - Annualisert standardavvik 2,05 2,45 Relativ volatilitet 2,16 - Information Ratio -0,08 - Sharpe Ratio 0,32 - Diversifiseringsgrad 27,71 - Fondets ti største poster i % Sparebank 1 SR 2,59 BKK 2,12 Agder Energi 1,86 Statkraft 1,54 BN Bank 1,46 Norsk Stat 1,41 BN Kreditt 1,34 Sandnes Sparebank 1,32 Entra Eiendom 1,31 Lyse Energi 1,14 Komplett porteføljeoversikt side 39 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,64 2,03 siste 6 måneder 3,85 4,05 siste 12 måneder 8,61 5,05 siste 48 måneder 22,06 23, ,94 3, ,26 9, ,87 3, ,70 0,91 Siden oppstart ,19 294,16 Ann. avkastning siden oppstart 7,06 7,18 hittil i år 3,85 4, Fond Ref. indeks Alf red B erg obligas jon Period: Alfred Berg Obligasjon 3-5 Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner samt finansinstitusjoner. Durasjonintervallet i fondet vil være mellom 3 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er 50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3år, 50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år. Fondet er et UCITS fond. Fondet vekter 20 % ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,3 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 95,4 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Moderat ISIN no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,34 4,52 Meravkastning -0,18 - Annualisert standardavvik 3,15 2,99 Relativ volatilitet 2,44 - Information Ratio -0,07 - Sharpe Ratio 0,27 - Diversifiseringsgrad 45,64 - Fondets ti største poster i % Oslo Kommune 2,51 Sparebanken Nord-Norge 2,17 Danske Bank 1,80 Sparebanken Midt-Norge 1,78 Sparebanken Møre 1,57 Storebrand Bank 1,36 BN BANK 1,31 Swedbank 1,29 Landkreditt Bank 1,17 Landshypotek 1,04 Komplett porteføljeoversikt side 41 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,82 2,83 siste 6 måneder 3,83 5,57 siste 12 måneder 6,68 6,70 siste 48 måneder 24,40 25, ,59 3, ,96 10, ,47 3, ,13 0,43 Siden oppstart ,87 185,79 Ann. avkastning siden oppstart 6,35 6,37 hittil i år 3,83 5, Fond Ref. indeks Alf red B erg obligas jon 3-5 Period:

11 Alfred Berg Lang Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Lang Obligasjon investerer i verdipapirer utstedt av stat, fylker, kommuner, bank, forsikringsselskaper og utvalgte industriselskaper og kredittforetak, samt i verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innefor OECD- området. Fondet har durasjonsintervall som skal ligge mellom 4 og 6 år avhengig av avkastningskurven og den forventede renteutviklingen. Alfred Berg Lang Obligasjon er egnet for den langsiktige investor. Typiske investorer er pensjonskasser, legater og stiftelser, men også bedrifter og formuende privatpersoner som vil dra nytte av et eventuelt høyere løpende rentenivå på lange renter og/eller et forventet fall i lange renter. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år. Fondet er et UCITS fond. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 152 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 6,08 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,25 4,71 Meravkastning -0,46 - Annualisert standardavvik 3,55 3,63 Relativ volatilitet 2,78 - Information Ratio -0,17 - Sharpe Ratio 0,21 - Diversifiseringsgrad 48,36 - Fondets ti største poster i % BKK 2,72 Sparebanken Sør 2,43 Karmøy Kommune 2,24 Oslo Kommune 2,24 DnB NOR 2,24 Sparebanken Møre 2,23 Sparebanken Øst 2,13 Agder Energi 1,84 Telenor 1,84 Hafslund 1,80 Komplett porteføljeoversikt side 43 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 2,34 3,62 siste 6 måneder 5,06 7,10 siste 12 måneder 9,14 8,37 siste 48 måneder 24,80 27, ,05 2, ,38 10, ,86 3, ,70-0,05 Siden oppstart ,93 201,92 Ann. avkastning siden oppstart 6,30 6,75 hittil i år 5,06 7, Fond Ref. indeks Alfred Berg lang obligasjon Period: Alfred Berg Høyrente Investeringspolitikk Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen hos utstederen og i forhold til ulike makroøkonomiske størrelser. Forvalterteamet vurderer selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/ kredittmarginer, sikkerheter og klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og evt. valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta. Alfred Berg Høyrente har høy kredittrisiko, men søker en god balanse mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje. Fondet er et UCITS fond. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 716 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 3,1 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 1,0 % Omløpshastighet 0,7 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,45 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks siden oppstart: Annualisert avkastning 6,66 3,25 Meravkastning 3,40 - Annualisert standardavvik 12,76 0,63 Relativ volatilitet 13,17 - Information Ratio 0,26 - Sharpe Ratio 0,25 - Diversifiseringsgrad 3,97 - Fondets ti største poster i % Renewable Energy Corporation 5,75 Norwegian Air Shuttle 4,48 Skeie Drilling & Production 4,44 Norske Skogindustrier 4,42 Sevan Marine 4,26 Norwegian Energy Company 3,78 Aker Solutions 3,68 Aker Drilling 3,02 DOF 2,92 Color Group 2,81 Komplett porteføljeoversikt side 44 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,68 0,52 siste 6 måneder 5,95 1,07 siste 12 måneder 17,46 1, ,27 2,13 Siden oppstart ,60 6,54 Ann. avkastning siden oppstart 6,66 3,25 hittil i år 5,95 1, jun 2009 jun 2010 jun Alf red B erg h øy rente Fond Ref. indeks Periode: * Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 0,45 % pro anno. Forvaltningsselskapet belaster i tillegg fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse beregnet ut fra forvalterens resultater. Ved en prosentvis større verdiendring enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne 20 % godtgjørelse av verdiendringen utover fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke overstige 0,85 %. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks, trekkes 20 % av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,05 %. 10

12 Markedskommentar til det internasjonale rentemarkedet Vi har det siste halve året sett en positiv utvikling i veksten både globalt og i den industrialiserte verden. Gjeldsproblematikken i flere av de sydeuropeiske landene har imidlertid ført til en frykt for at veksten vil bli dempet, og gitt fornyet uro i finansmarkedene. Aktiviteten i økonomien økte gjennom andre halvår av 2009, og i 2009 totalt fikk vi en negativ vekst i verden på -0,6 %. Dette var mindre negativt enn det som var forventet ved årsskiftet, men langt svakere enn veksten i 2008 som kom på 3,0 %. For 2010 forventer det internasjonale pengefondet (IMF) at verdensveksten kommer på 4,2 % og i 2011 på 4,3 %. OECD oppjusterte sine anslag og forventer en global vekst i 2010 på 4,6 %. Det er fremdeles Euro-landene og Japan som trekker ned, mens Kina og India trekker veksten opp. Oljeprisen steg fra 73 dollar fatet ved årsskiftet opp til 88 dollar fatet i begynnelsen av mai, men falt ned igjen i forbindelse med uroen rundt Hellas og de andre gjeldstyngede landene. Ved utgangen av juni lå prisen på 75 dollar fatet. I USA har vi sett en positiv utvikling siden andre halvår av Lave renter og offentlige stimulanspakker har brakt veksten opp igjen raskere enn det som var ventet. Mens den amerikanske BNP-veksten i 2009 kom på -2,4 %, ventes veksten for 2010 å komme på noe over 3,0 %. Ved halvårsskiftet i 2009 var det ventet at veksten i 2010 skulle komme på 0,0 %. BNP-veksten for 1. kvartal 2010 kom på 3,0 %. Dette var som ventet betydelig lavere enn veksten i 4. kvartal da en reversering av lagernedbyggingen bidro til en sterk vekst. Flere offentlige tiltak som vrakpant på biler og skatterabatt i forbindelse med boligkjøp har bidratt til oppgangen vi har sett. Disse tiltakene er faset ut, og det avgjørende er at økonomien igjen blir selvdrevet uten disse tiltakene. En lav signalrente bidrar til fortsatt stimulans av økonomien. Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (FED), har holdt signalrenten uendret på 0,0-0,25 % siden desember FED uttalte etter sitt møte i juni 2010, at den økonomiske aktiviteten fortsetter å bedres. Banken gjentar imidlertid at signalrenten vil bli holdt på usedvanlige lave nivåer for en utvidet periode. Det ventes at renten vil forbli uendret ut Det private forbruket ser ut til å ta seg opp, men det holdes igjen av stigende arbeidsledighet, lav inntektsvekst, lave boligverdier og vanskelig tilgang på kreditt. FED er ikke bekymret for inflasjonen som de forventer vil fortsette å være lav en stund fremover. Den samlede inflasjonen har steget noe gjennom første halvår av Ved utgangen av 2009 lå den på 1,8 %, men var steget til 2,0 % i mai Kjerneinflasjonen, der man ser bort fra mat og energi, har falt og ligger nå på 0,9 % mot 1,8 % ved utgangen av Den viktige konjunkturindeksen ISM (Innkjøpssjefenes indeks) har steget betydelig gjennom 2009 og så langt i Etter å ha falt ned til 32,9 ved utgangen av 2008, steg indeksen til 54,9 ved utgangen av 2009 og videre til 59,7 i mai Indeksen indikerer en positiv utvikling for industriproduksjonen. Industriproduksjonen har også utviklet seg positivt så langt i 2010, men ligger fremdeles på et lavt nivå. Også ISMindeksen for tjenesteytende næring har steget betydelig det siste året. Indeksen har ligget over 50 alle månedene så langt i 2010, og kom i mai på 55,4. Beige Book, sentralbankens regionale rapport, melder at alle de 12 regionene nå ser en bedring i den økonomiske aktiviteten, selv om veksttakten i mange av regionene betegnes som moderat. Arbeidsledigheten som steg til 10,0 % i desember 2009, har kommet ned til 9,7 % i mai Dette er fremdeles et høyt nivå, men arbeidsmarkedet bedres nå sakte. Sysselsettingen er på vei opp, og antallet nye arbeidssøkende er på vei ned. Boligmarkedet stabiliseres, selv om utviklingen heller ikke her skjer raskt. Det private forbruket er fremdeles svakt, men vil hjelpes av en bedring i arbeidsmarkedet Kilde: Tall hentet fra Norges Bank, DnB Nor, IMF, OECD. og i boligmarkedet. Bedringen skjer ikke raskt, og det bidrar til at det heller ikke ventes en sterk videre vekst i økonomien. Lange amerikanske renter steg fra 3,9 % ved utgangen av 2009 opp til 4,0 % i begynnelsen av april. Deretter har renten falt på uroen i Europa og lå ved utgangen av juni på 3,0 %, ned 0,9 % fra årsskiftet. 3-måneders pengemarkedsrenten lå helt flatt på 0,25 % i januar og februar, men steg så frem til slutten av mai til 0,54 %. Over perioden som helhet har den korte renten dermed steget med om lag 0,3 %. Japan ble hardt rammet av den økonomiske krisen, og BNP-veksten i 2009 kom på -5,2 %. I første kvartal av 2010 kom imidlertid veksten på 5,0 %, hvilket var høyere enn ventet. Aktiviteten har tatt seg opp som følge av en stigende eksport, i tillegg til at det private konsumet har økt på grunn av finanspolitiske tiltak. Signalrenten er holdt uendret på lave 0,1 %. Landet har deflasjon og det ventes ikke at renten blir satt opp i Også i Kina har det vært gjennomført stimulerende tiltak. Den siste tiden har det imidlertid vært større fokus på faren for overoppheting. Veksten kom i 2009 på 8,7 %, og den ventes i 2010 å stige igjen til %. Det er iverksatt tiltak for å dempe veksten. Reservekravet er øket for å begrense bankenes utlån. Også i det øvrige sørøstlige Asia ventes det en sterk vekst i Eurosonen ble også hardt rammet av det økonomiske tilbakeslaget. Veksten kom i 2009 på -4,1 %. Vi har imidlertid sett positiv vekst de tre siste kvartalene, og veksten for 2010 ventes å komme i området 1,0-1,2 %. Den europeiske sentralbanken (ECB), har holdt signalrenten uendret på 1,0 % siden mai Inflasjonen holder seg lavt og det er ikke ventet at det vil komme noen renteheving før ut i Fokuset så langt i 2010 har i hovedsak vært på gjeldskrisen i en del søreuropeiske land. Først og fremst Hellas, men også Spania, Portugal, Italia og Irland (de såkalte PIIGS landene) har en så stor andel offentlig gjeld at det er blitt stilt spørsmål til deres betjeningsevne. Dette førte til at den europeiske unionen og IMF etablert en krisepakke der Hellas fikk til rådighet EUR 110 milliarder. Til gjengjeld må Hellas redusere sitt budsjettunderskudd fra nåværende 13,6 % til 8,1 % og videre til 3,0 % innen I tillegg til pakken til Hellas, stilles det også EUR 750 milliarder til rådighet for andre land som måtte trenge hjelp til betjening av gjelden sin. Det settes imidlertid også her strenge krav til innstramninger i finanspolitikken. Disse omfattende finanspolitiske innstramningene gir frykt for at veksten vil begrenses, og dette skaper uro i finansmarkedene. Eurosonen sliter allerede med en høy arbeidsledighet. Ledigheten var i april 10,1 % opp fra 9,9% ved årsskiftet og 9,4 % i juni Forskjellen mellom de enkelte landene er store. I Spania ligger ledigheten helt opp mot 20 %. Konjunkturindeksene viser en mer positiv utvikling, og signaliserer så langt ikke lavere produksjon som følge av gjeldskrisen. Den tyske IFO-indeksen har steget fra 94,6 ved årsskiftet til 101,8 i juni. Dette signaliserer en fortsatt vekst i økonomien. Den globale veksten har tatt seg opp raskere enn det som var ventet. Vi er allikevel inne i en periode med langt lavere vekst enn det vi har sett de siste årene. Lavere aktivitet og fallet i råvareprisene har trukket inflasjonen ned, og den forventes ikke å være et problem den nærmeste tiden. Dette gjør også at sentralbankenes signalrenter vil holdes lave lenge. Gjeldsproblematikken i Sør-Europa skaper frykt for en lavere vekst fremover, og dette har gitt store utslag i finansmarkedene. På sikt tror vi utsikter til en bedret realøkonomi vil trekke også lange renter oppover selv om veksten ventes å bli svak. Vi tror imidlertid fremdeles gjeldsproblematikken i Europa kan skape turbulens i markedene. 11

13 Alfred Berg OECD + Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECD-området. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futureskontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney Global GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 420 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 82,4 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,10 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,32 4,65 Meravkastning -1,33 - Annualisert standardavvik 1,08 1,62 Relativ volatilitet 0,92 - Information Ratio -1,44 - Sharpe Ratio -0,13 - Diversifiseringsgrad 61,25 - Fondets største poster i % ITALY 19,72 KFW 15,56 Inst. de Credito Oficial 9,80 US Treasury 9,44 Norsk Stat 9,41 Spain Kingdom 7,75 Finnvera 5,18 Storebælteforbindelsen 5,15 Finnvera 4,86 Denmark Kingdom 4,72 Øresund forbindelsen 3,64 Komplett porteføljeoversikt side 45 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,39 1,51 siste 6 måneder 1,53 2,49 siste 12 måneder 3,24 4,37 siste 48 måneder 18,26 25, ,69 3, ,29 9, ,85 5, ,46 1,82 Siden oppstart ,97 131,58 Ann. avkastning siden oppstart 5,13 5,32 hittil i år 1,53 2, Fond Ref. indeks Alfred Berg oe C d + *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Periode: Alfred Berg OECD Investeringspolitikk Fondet er et fond i ett fond hvor 100 % av fondets midler er investert i verdipapirandeler i Alfred Berg OECD +. Underfondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECDområdet. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futureskontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney Global GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,9 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 112,8 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,5 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,75 BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning 3,57 5,57 Meravkastning -2,00 - Annualisert standardavvik 1,09 1,75 Relativ volatilitet 0,99 - Information Ratio -2,03 - Sharpe Ratio -0,51 - Diversifiseringsgrad 65,41 - Fondets største poster i % ITALY 19,72 KFW 15,56 Inst. de Credito Oficial 9,80 US Treasury 9,44 Norsk Stat 9,41 Spain Kingdom 7,75 Finnvera 5,18 Storebælteforbindelsen 5,15 Finnvera 4,86 Denmark Kingdom 4,72 Øresund forbindelsen 3,64 Komplett porteføljeoversikt side 45 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,21 1,51 siste 6 måneder 1,12 2,49 siste 12 måneder 2,43 4,37 siste 48 måneder 16,02 25, ,10 3, ,95 9, ,42 5, ,08 1,82 Siden oppstart ,47 25,60 Ann. avkastning siden oppstart 3,31 5,29 hittil i år 1,12 2, Fond Ref. indeks Alfred Berg oe C d Periode:

14 Kommentar til Taktisk AktivaAllokering Taktisk aktivaallokering (TAA) er en anbefaling om en relativ overvekt/undervekt av de aktivaklasser som inngår i kundens strategiske portefølje. Alfred Berg har en aktiva-allokeringsgruppe som består av forvaltere fra både aksje- og rentesiden. Formålet med gruppens arbeid er å gi anbefalinger om taktisk overvekt/undervekt gitt kundens frihetsgrader i forhold til strategisk nøytralposisjon, for å oppnå en meravkastning utover den strategiske porteføljens referanseindeks. Vi mener at det ved en løpende taktisk tilpasning av en strategisk valgt allokering er mulig å gi en meravkastning som er signifikant. Makro: Vi har det siste halvåret sett en positiv utvikling i veksten både globalt og i den industrialiserte verden. Gjeldsproblematikken i flere av de Søreuropeiske landene har imidlertid ført til frykt for at veksten vil bli dempet og gitt fornyet uro i finansmarkedene. Aktiviteten i økonomien økte gjennom andre halvår av 2009, og i 2009 totalt fikk vi en negativ vekst i verden på -0,6 %. Dette var mindre negativt enn det som var forventet ved årsskiftet, men langt svakere enn veksten i 2008 som kom på 3,0 %. For 2010 forventer det internasjonale pengefondet (IMF) at verdensveksten kommer på 4,2 % og i 2011 på 4,3 %. OECD oppjusterte sine anslag og venter en global vekst i 2010 på 4,6 %. Det er fremdeles Euro-landene og Japan som trekker ned, mens Kina og India trekker veksten opp. Oljeprisen steg fra 73 dollar fatet ved årsskiftet opp til 88 dollar fatet i begynnelsen av mai, men falt ned igjen i forbindelse med den uroen rundt Hellas og de andre gjeldstyngede landene. Ved utgangen av juni lå prisen på 75 dollar fatet. Verdi: Etter det svake halvåret på Oslo Børs synes børsen igjen lavt priset. Børsen er priset marginalt høyere på Pris/Bok enn snittet av tidligere resesjoner, imidlertid noe over finanskrisenivå. I forhold til forventet fremtidig inntjening (P/E) er børsen priset vesentlig under langsiktig snitt og er på et meget lavt nivå absolutt sett. Markedet ser altså ut til å prise inn en ny resesjon. De makroøkonomiske signalene har riktignok vært noe svakere de siste månedene, men er langt unna resesjonsnivå. Vi synes dermed risk/reward på Oslo Børs ser meget bra ut. Derimot er det meget vanskelig å si noe om når børsen igjen vil blir høyere priset. Sentiment: Sentimentet på børsen de siste to månedene har vært meget dårlig. Frykt for høy gjeld i den vestlige verden, særlig i Sør-Europa har drevet børsene nedover. I tillegg har signalene om noe svakere vekst økt frykten for en ny resesjon. Dette har gitt økt volatilitet og fallende børser verden over. Det er en stor debatt gående om regjeringene i Europa skal stramme inn for å møte fremtidig gjeldsbyrde eller fortsette med store underskudd for å stimulere til fortsatt vekst. Dette er med på å bidra til den nervøse stemningen verden over. Det er normalt når sentimentet er dårlig at det er lurt å kjøpe aksjer. Det gjenstår å se om det samme gjelder denne gangen. Anbefalinger: Ved inngang av 2010 anbefalte vi en overvekt i aksjer med tilsvarende undervekt i obligasjoner, og en liten overvekt i høyrente med tilsvarende undervekt i pengemarked. I mai reduserte vi overvekten i aksjer. I starten av juni tok vi gevinst på overvekten i høyrente versus pengemarked. Ved inngangen til andre halvår i 2010 anbefaler vi nøytral vekt mellom aksjer og renter. Bakgrunnen er utsikt til utflating i veksten, samt usikkerhet knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene og gjeldskrisens konsekvenser for banksystemet i Europa. Kilde: Tall hentet fra Norges Bank, DnB Nor, IMF, OECD. 13

15 Alfred Berg Optimal Allokering Investeringspolitikk Fondet forvaltes som et kombinasjonsfond. Fondets finansielle instrumenter kan være enkeltaksjer, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter, derivater eller verdipapirfondsandeler, norske eller internasjonale. Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning. Fondets referanseindeks er sammensatt av 50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 måned (ST1X) (justert for utbetalt kupongrente), 35 % MSCI Developed World Net Dividend Adjusted Index (NOK) og 15 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Referanseindeksen er utbyttejustert. Normalfordeling mellom aksjer og renter er i henhold til fondets referanseindeks, det vil si aksjer/renter 50/50,(maks. 80 % min. 20 %). Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl. 4-5, 4-6, 4-8 og 4-9 og forskrift av 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds bruk av derivater (derivatforskriften). Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 1,75 % pro anno. Fondet kan investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 74 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon maks 3,00 % Omløpshastighet 0,8 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,75 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Alfred Berg Kombi Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning -1,92-2,55 Meravkastning 0,63 - Annualisert standardavvik 13,15 9,43 Relativ volatilitet 6,17 - Information Ratio 0,10 - Sharpe Ratio -0,40 - Diversifiseringsgrad 83,05 - Fondets ti største poster i % Alfred Berg Global Quant 19,58 Fortis OBAM 19,26 Alfred Berg Gambak 16,17 Songa Offshore 4,58 Eitzen Chemical 3,18 Dof Subsea 2,94 Sevan Marine 2,72 BN Bank 2,68 Hexagon Composite 2,65 PA Resources 2,64 Komplett porteføljeoversikt side 46 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -3,54-3,39 siste 6 måneder 0,52-0,46 siste 12 måneder 17,65 7,98 siste 48 måneder ,18 13, ,42-15, Siden oppstart ,79-7,64 Ann. avkastning siden oppstart -1,92-2,55 hittil i år 0,52-0, Fond Ref. indeks Alfred Berg optimal AllokeringPeriode: *Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis større verdiendring, beregnet i samsvar med vedtektene paragraf 11, enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 10 % godgjørelse av verdiendringen utover den prosentvise verdiendringen til fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke overstige 3 %. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks trekkes 10 % av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,50 %. Investeringspolitikk Fondets målsetting er å skape en god avkastning med lav risiko gjennom en blanding av aksjer og korte rentepapirer. Aksjeandelen vil kunne variere mellom 0 og 50 %. Fondet investerer i norske verdipapirer. Fondets referanseindeks består av 25 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 75 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 måned. Det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, og bransjer og selskapers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 45 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 1,50 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 6,01 4,15 Meravkastning 1,86 - Annualisert standardavvik 9,26 6,99 Relativ volatilitet 3,77 - Information Ratio 0,49 - Sharpe Ratio 0,26 - Diversifiseringsgrad 87,70 - Fondets ti største poster i % Sevan Marine 4,46 Agder Energi 4,42 Fana Spb 4,42 BKK 4,39 Norwegian Air Shuttle 4,39 BN Bank 4,34 Storebrand Bank 4,33 General Electric 4,31 Telenor 4,29 Norske Skogindustrier 4,20 Komplett porteføljeoversikt side 47 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -3,63-3,48 siste 6 måneder 0,18-2,07 siste 12 måneder 14,10 6,06 siste 48 måneder 12,77 11, ,38 17, ,55-13, ,62 6, ,30 10,17 Siden oppstart ,89 88,83 Ann. avkastning siden oppstart 7,18 5,12 hittil i år 0,18-2, Fond Ref. indeks Alfred Berg Kombi Period:

16 Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Etter et meget godt år i 2009, ble 1. halvår 2010 en nedtur på Oslo Børs. Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) falt 12 %. Halvåret var preget av flere oppturer og nedturer. 1. kvartal opplevde en bra stigende børs, til tross for en korreksjon fra midten av januar og ut februar. Deretter falt børsen igjen i mai, steg igjen første halvdel av juni og gikk så kraftig ned mot slutten av halvåret. Halvåret ble preget av fornyet uro i de internasjonale finansmarkeder knyttet til gjeldssituasjonen i Europa samt frykt for at den globale makroøkonomien igjen skal falle. Denne uroen slo kraftigst ut på de sykliske sektorene materialer og industri. Disse sektorene er sterkest knyttet til den makroøkonomiske utviklingen og falt naturlig nok mest når denne veksten ble trukket i tvil. Vi var undervektet begge sektorene da vi synes det var vel mye optimisme priset inn i disse aksjene. De viktigste store aksjene vi holdt oss unna, var Hydro og Yara innen materialer, og REC og Orkla innen industri. Energisektoren holdt seg noe bedre oppe grunnet den sterke oljeprisen. Til tross for uroen i verden, har oljeprisen holdt seg i det meget gode intervallet 70 til 90 $ per fat, til og med målt i en stadig sterkere dollar. Oil-service sektoren, hvor vi har sterk overvekt, fikk seg dog en kraftig knekk etter oljeutslippulykken i Mexico-gulfen i april. På vinnersiden finner vi Telenor og fiskesektoren. Telekomsektoren beviste stabil inntjening gjennom de dårlige tider vi har lagt bak oss og klarte seg derfor fortjent godt gjennom denne uroen. Fiskesektoren nyter meget gode tider grunnet høye priser på laks og fiskemel. Vi er godt investert i både Telenor og fiskeselskapene. Alt i alt har våre fond klart seg bedre enn Oslo Børs i første halvår. Hovedårsakene er som nevnt at vi holdt oss unna de dårlige sektorene materialer og industri, samt gode investeringer i oljeserviceselskapene Acergy og Subsea 7, samt industriselskapet Kongsberg Gruppen og forsikringsselskapet Protector. Kilde: Tall hentet fra Oslo Børs og Bloomberg. 15

17 Alfred Berg Norge Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet gir bred eksponering mot den norske børsen. Selskapene deles inn i 10 bransjer, og analyseres ved bruk av fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien er stiluavhengig, og det er sterkt fokus på risikostyring i forvaltningen av fondet. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser og avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innen 5 prosentpoeng. Selskapers vektingsavvik i forhold til referanseindeksen skal ikke utgjøre mer enn 3 prosentpoeng. Fondet er et UCITS fond. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 367 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,20 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,93 2,10 Meravkastning 2,83 - Annualisert standardavvik 27,53 28,07 Relativ volatilitet 3,59 - Information Ratio 0,79 - Sharpe Ratio 0,05 - Diversifiseringsgrad 98,56 - Fondets ti største poster i % Telenor 9,70 DNB NOR 7,36 Acergy 6,72 StatoilHydro 6,62 Seadrill 5,82 Subsea 7 4,62 Yara International 4,12 Aker Solutions 3,29 Copeinca 3,04 Royal Caribbean Cruises 3,02 Komplett porteføljeoversikt side 48 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -15,96-15,51 siste 6 måneder -11,06-12,23 siste 12 måneder 18,61 16,48 siste 48 måneder -9,50-17, ,11 70, ,17-57, ,98 10, ,13 32,98 Siden oppstart ,11 185,92 Ann. avkastning siden oppstart 9,88 7,51 hittil i år -11,06-12, Fond Ref. indeks Alf red B erg n orge Period: Alfred Berg Norge + Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet gir bred eksponering mot den norske børsen. Selskapene deles inn i 10 bransjer, og analyseres ved bruk av fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien er stiluavhengig, og det er sterkt fokus på risikostyring i forvaltningen av fondet. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser og avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innen 5 prosentpoeng. Selskapers vektingsavvik i forhold til referanseindeksen skal ikke utgjøre mer enn 3 prosentpoeng. Fondet er et UCITS fond. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 776 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,20 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,70 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 5,37 2,10 Meravkastning 3,28 - Annualisert standardavvik 27,52 28,07 Relativ volatilitet 3,59 - Information Ratio 0,91 - Sharpe Ratio 0,06 - Diversifiseringsgrad 98,57 - Fondets ti største poster i % Telenor 9,97 DNB NOR 7,53 Acergy 6,86 StatoilHydro 6,81 Seadrill 5,93 Subsea 7 4,75 Yara International 4,20 Aker Solutions 3,39 Copeinca 3,03 Atea 3,00 Komplett porteføljeoversikt side 49 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -15,76-15,51 siste 6 måneder -10,81-12,23 siste 12 måneder 18,94 16,48 siste 48 måneder -8,05-17, ,42 70, ,87-57, ,99 10, ,59 32,98 Siden oppstart ,59 67,00 Ann. avkastning siden oppstart 6,61 4,16 hittil i år -10,81-12, Fond Ref. indeks Alf red B erg n orge + * Differenisert forvaltningsgodgjørelse Period:

18 Alfred Berg Aktiv Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i norske verdipapirer, og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av bransjeog selskapsvekter. Investeringsfilosofien er stiluavhengig, og det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 467 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil høy ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,08 2,10 Meravkastning 1,98 - Annualisert standardavvik 27,61 28,07 Relativ volatilitet 5,58 - Information Ratio 0,36 - Sharpe Ratio 0,02 - Diversifiseringsgrad 96,40 - Fondets ti største poster i % Telenor 9,95 Acergy 8,81 Copeinca 5,86 Subsea 7 5,42 DnB NOR 5,36 Seadrill 4,89 Atea 4,77 Aker Solutions 3,57 Vizrt 3,40 Royal Caribbean Cruise 3,04 Komplett porteføljeoversikt side 50 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -15,73-15,51 siste 6 måneder -10,55-12,23 siste 12 måneder 20,60 16,48 siste 48 måneder -15,29-17, ,77 70, ,05-57, ,85 10, ,68 32,98 Siden oppstart ,15 185,92 Ann. avkastning siden oppstart 10,05 7,51 hittil i år -10,55-12, Alfred Berg Aktiv Fond Ref. indeks Period: Alfred Berg Aktiv II Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i norske verdipapirer, og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av bransjeog selskapsvekter. Investeringsfilosofien er stiluavhengig, og det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 19 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil høy ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,62 2,10 Meravkastning 1,53 - Annualisert standardavvik 27,59 28,07 Relativ volatilitet 5,63 - Information Ratio 0,27 - Sharpe Ratio 0,01 - Diversifiseringsgrad 96,34 - Fondets ti største poster i % Telenor 9,88 Acergy 8,90 Copeinca 5,90 Subsea 7 5,31 DnB NOR 5,10 Atea 4,78 Seadrill 4,51 Aker Solutions 3,48 Vizrt 3,38 Royal Caribbean Cruise 3,17 Komplett porteføljeoversikt side 52 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -15,95-15,51 siste 6 måneder -11,19-12,23 siste 12 måneder 19,04 16,48 siste 48 måneder -17,00-17, ,57 70, ,55-57, ,05 10, ,87 32,98 Siden oppstart ,15 62,32 Ann. avkastning siden oppstart 5,24 3,86 hittil i år -11,19-12, Fond Ref. indeks Alfred Berg Aktiv II Period:

19 Alfred Berg Gambak Investeringspolitikk Fondets målsetting er å skape en god avkastning gjennom aktiv porteføljeforvaltning med selektive investeringer i selskaper som er unike i sitt marked. Fondet investerer i norske verdipapirer og følger ikke direkte noen referanseindeks. Porteføljen vil ha høyere volatilitet enn markedet over tid som betyr at avkastningen vil svinge mer enn Oslo Børs Fondindeks. Det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, og bransjer og selskapers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 730 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 %* Risikoprofil høy ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 6,59 2,10 Meravkastning 4,50 - Annualisert standardavvik 29,19 28,07 Relativ volatilitet 9,72 - Information Ratio 0,46 - Sharpe Ratio 0,10 - Diversifiseringsgrad 90,51 - Fondets ti største poster i % Telenor 9,17 Acergy 8,56 Copeinca 7,88 Atea 6,91 Subsea 7 5,58 Protector Forsikring 4,93 Seadrill 4,18 Vizrt 3,70 Austevoll Seafood 3,65 BWG Homes 3,23 Komplett porteføljeoversikt side 51 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -15,34-15,51 siste 6 måneder -8,19-12,23 siste 12 måneder 22,46 16,48 siste 48 måneder -12,91-17, ,76 70, ,61-57, ,87 10, ,81 32,98 Siden oppstart ,07 311,36 Ann. avkastning siden oppstart 12,39 7,46 hittil i år -8,19-12, Fond Ref. indeks Alfred Berg Gambak Period: * 10 % av verdistigningen, minimum 1,8 % og maks 5 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Alfred Berg Indeks Investeringspolitikk Fondet er et indeksfond som gir eksponering mot selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Benchmark Index. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil den utbyttejusterte avkastningen til referanseindeksen. Fondet har kun anledning til å investere i selskaper som omfattes av indeksen. Fondets risikoprofil vil være tilnærmet identisk med referanseindeksens. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 167 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,20 % Omløpshastighet 0,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,0 %* Risikoprofil Indeksvekting ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 2,67 2,97 Meravkastning -0,30 - Annualisert standardavvik 26,33 26,64 Relativ volatilitet 0,60 - Information Ratio -0,50 - Sharpe Ratio -0,03 - Diversifiseringsgrad 99,97 - Fondets ti største poster i % SatoilHydro 23,21 Telenor 11,19 DNB NOR 10,16 Seadrill 5,95 Yara Internationa 5,68 Orkla 5,58 Norsk Hydro 3,22 Acergy 3,10 Royal Caribbean Cruises 2,22 Aker Solutions 1,97 Komplett porteføljeoversikt side 53 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -12,80-12,90 siste 6 måneder -11,66-11,69 siste 12 måneder 15,83 16,21 siste 48 måneder -13,02-12, ,08 64, ,65-54, ,78 11, ,81 32,43 Siden oppstart ,10 49,42 Ann. avkastning siden oppstart 6,82 7,23 hittil i år -11,66-11, Fond Ref. indeks Alfred Berg Indeks *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Period:

20 Alfred Berg Norge Etisk Investeringspolitikk Alfred Berg Norge Etisk er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Målsettingen med forvaltningen er med en god risikospredning å oppnå meravkastning i forhold til referanseindeksen gjennom fundamentalanalyser av aksjer. Fondet søker å ha en god risikospredning og moderate avkastningsavvik i forhold til referanseindeksen. Den etiske investeringsprofilen i Alfred Berg Norge Etisk er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 65 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,70 %* Risikoprofil Moderat ISIN no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,31 2,10 Meravkastning 1,21 - Annualisert standardavvik 28,01 28,07 Relativ volatilitet 3,33 - Information Ratio 0,36 - Sharpe Ratio -0,01 - Diversifiseringsgrad 98,70 - Fondets ti største poster i % Telenor 9,89 DnB NOR 8,21 Acergy 7,12 Subsea 7 4,82 Seadrill 4,70 Atea 4,55 YARA International 4,46 StatoilHydro 4,17 Copeinca 4,11 Aker Solutions 3,42 Komplett porteføljeoversikt side 54 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -15,66-15,51 siste 6 måneder -11,23-12,23 siste 12 måneder 20,77 16,48 siste 48 måneder -10,49-17, ,56 70, ,82-57, ,46 10, ,66 32,98 Siden oppstart ,84 81,34 Ann. avkastning siden oppstart 7,21 7,54 hittil i år -11,23-12, Fond Ref. indeks Alf red B erg n orge e tis k *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Periode: Alfred Berg Humanfond Investeringspolitikk Alfred Berg Humanfond er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Inntil 20 % av kapitalen kan investeres i utenlandske aksjer. Målsettingen med forvaltningen er med en god risikospredning å oppnå en verdiutvikling som på lang sikt overstiger fondets referanseindekser som er 90 % Oslo Børs Fondsindeks og 10 % MSCI World Index. Fondet søker å ha en god risikospredning gjennom grundige aksjeanalyser. Fondet har en ideell profil og egne etiske retningslinjer. Den etiske investeringsprofilen i Alfred Berg Humanfond er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterer som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Den ideelle profilen innebærer at det ved årets slutt deles ut 2 % av forvaltningskapitalen til den av Alfred Bergs 50 samarbeidende organisasjoner andelshaver selv velger. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 61 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 2,00 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 % Ideelle utdeling 14. feb NOK Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 2,24 2,27 Meravkastning -0,03 - Annualisert standardavvik 27,13 26,22 Relativ volatilitet 3,74 - Information Ratio -0,01 - Sharpe Ratio -0,04 - Diversifiseringsgrad 98,32 - Fondets største poster i % Telenor 9,93 DnB NOR 7,90 Acergy 6,06 Atea 5,32 Seadrill 4,70 Subsea 7 4,54 Copeinca 4,51 StatoilHydro 4,13 YARA International 4,11 Transocean 3,83 Komplett porteføljeoversikt side 55 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -16,71-14,36 siste 6 måneder -12,23-10,81 siste 12 måneder 16,27 16,29 siste 48 måneder -13,09-14, ,00 63, ,23-54, ,71 8, ,67 30,82 Siden oppstart ,31 51,33 Ann. avkastning siden oppstart 5,01 4,02 hittil i år -12,23-10, Fond Ref. indeks Alfred Berg humanfond Period:

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand Foto: Tore Bjerkestrand TILLITSVALGTE I TOLGA - OS SPAREBANK 2010 Innhold: Tillitsvalgte i Tolga - Os Sparebank 2010 Side 3 Styrets beretning Side 4-12 Resultatregnskap Side 13-14 Balanse, eiendeler Side

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO FINANSNÆRINGEN 2010 Innhold 04 Forord: Veien ut av finanskrisen Statusoversikt 06 Ny vekst etter svak start på året 08 Et begivenhetsrikt år i bank- og finansmarkedet 12 Markedet på vei ut av krisen 14

Detaljer

haugesund sparebank årsrapport 2013

haugesund sparebank årsrapport 2013 Årsrapport 2013 haugesund sparebank årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Rådhuset i Haugesund. VISJON, FORRETNINGSIDÉ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 ADM. BANKSJEF: SOLID ØKONOMISK UTVIKLING...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo. Årsrapport 2014 MILJØMERKET 241 600 Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.no Årsrapporten

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Styrets Årsberetning 2014

Styrets Årsberetning 2014 1 Styrets Årsberetning 2014 Makroøkonomi Det er i løpet av siste kvartalet 2014 lagt frem viktige tall som vil være helt avgjørende for utsiktene i norsk økonomi: BNP for norsk økonomi i årets tredje kvartal

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer