STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING"

Transkript

1 STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

2 INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond Avkastning og risiko Styrets årsberetning Praktisk informasjon 29 Organisasjon Skatteregler og investeringsbegrensinger 32 Forklaring av avkastnings- og risikomål 33 Porteføljeoversikt: Rentefond Kombinasjonsfond Aksjefond Fondsregnskap Revisjonsberetning Fondsinformasjon 79 Ansvarsbegrensing Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markeds-utviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angreperioden.

3 KJÆRE ANDELSEIER Marked og fond i 2011 Når vi ser tilbake på 2011, ser året helt annerledes ut enn det gjorde ved inngangen til året. Begynnelsen på året viste en internasjonal økonomi som var tilbake på skinner, etter den voldsomme nedturen i Utover i året ble det imidlertid klarere at økonomien i den vestlige verden på nytt var i ferd med å spore av. Vi fikk først en runde med gjeldskrise i USA. Politikerne ble ikke enige om å ta opp mer lån, og staten var i ferd med å gå tom for penger. Denne krisen ble løst ved å utsette problemet til etter valget i 2012 og ringvirkningene i år ble derfor små. I Europa ble det derimot stadig tydeligere at problemene strakk seg langt ned i det økonomiske grunnfjellet. Flere sydeuropeiske land i eurosonen har tatt opp langt mer lån enn de er i stand til å betjene. Ettersom de ikke lenger er herre over sin egen valuta, kan de heller ikke velge den enkle løsningen, nemlig å be sentralbanken trykke penger. Dette har vært den historiske måten å betale tilbake statsgjelden på i Syd-Europa. Frykten for mislighold av statlig gjeld medførte en frykt for en bankkollaps i Europa. En løsning av gjeldsproblemet krever en løsning på EU-nivå. Dette var nødvendig siden valutapolitikken bestemmes overnasjonalt, i den europeiske sentralbanken, mens skatter og avgifter fremdeles bestemmes på et nasjonalt nivå. Denne motsetningen har kortsluttet de politiske prosessene, og vi er nå i en midlertidig tilstand hvor den europeiske sentralbanken sørger for at markedet er tilstrekkelig forsynt med penger til at en bankkrise foreløpig er avverget og statene får dekket sine lånebehov. Kontrastene er store i forhold til Norge som er en sterk økonomi utenfor eurosonen. Den norske økonomien har for tiden et budsjettoverskudd på mer enn 10 % av BNP (i forhold til gjennomsnittet i EU som er et underskudd på like under 7 %). I tillegg viser Norge et handelsoverskudd på rundt 15 % av BNP, økonomien er nær full sysselsetting, finanssektoren er stabil, og eiendomsprisene stiger stadig. Årsaken til denne makroøkonomiske prestasjonen midt i en av de mest kompliserte økonomiske krisene i historien; olje og gass. Norge er den syvende største oljeeksportøren og den nest største eksportøren av gass i verden. 26 % av statens inntekter er generert fra petroleumsindustrien, fra skatter og direkte eierskap. Oljeindustrien og tilknyttede næringer sysselsetter mer enn mennesker. Så hva vil skje med norsk økonomi hvis Europa går inn i en resesjon? Som en liten åpen økonomi er det vanskelig å unngå en forkjølelse hvis resten av Europa får alvorlig lungebetennelse. Men prisene og etterspørselen etter olje er i stor grad bestemt av faktorer utenfor den europeiske sfære. Så selv med ytterligere svekkelse i Europa, vil oljen være en positiv forutsetning for investeringsmuligheter i Norge. å holde tritt med indeksenes utvikling spesielt for fondene med lang durasjon og eksponering mot kreditt. Resultatene for aksjeforvaltningen i fjor var preget av at de største selskapene viste en bedre utvikling enn de minste. Dette gjorde at Hovedindeksen falt med 6 prosentpoeng mindre enn Fondsindeksen, -12,5 % respektive -18,8 %. Alfred Berg Indeks har Hovedindeksen som benchmark, og ble dermed det av våre fond som falt minst (-12,4 %). Alfred Berg Norge som har Fondsindeksen som benchmark falt med 20,0 % etter honorarer. Fondene Alfred Berg Aktiv og Alfred Berg Gambak som på hver sine måter avviker mest fra benchmark falt mest, med henholdsvis -26,2 % og -24,0 % etter honorarer. Produktspekter Like før nyttår vedtok Stortinget ny lov om verdipapirfond. Denne lovgivningen vil forbedre rammeverket for hvordan vi kan drive fondsforvaltning i Norge fremover. Som andelseier vil du merke at du vil bli mer involvert i endringer i fondenes utforming og fondenes strategi. Lovgivningen åpner også for at fond kan fusjoneres, noe bransjen har etterspurt i flere år. I tillegg til disse endringene i den nasjonale lovgivning, har også loven inntatt nye forskrifter som kommer gjennom det Europeiske UCITS IV direktivet. Eierstyring og selskapsledelse Alfred Berg støtter og har aktivt deltatt i utarbeidelsen av den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Anbefalingen finnes på I den sammenheng ønsker vi å delta på generalforsamlinger for å sikre at beslutninger på generalforsamlingene fattes i samsvar med anbefalingens prinsipper. Alfred Berg redegjør årlig for sin deltakelse og stemmegivning på generalforsamlinger. Alfred Berg deltar i investorsamarbeidet for å fremme en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping i norske, børsnoterte selskaper. Mer informasjon om arbeidet finnes på Forvaltningskapital Ved inngangen til 2011 forvaltet Alfred Berg Kapitalforvaltning samlet 26,8 milliarder kroner for norske kunder. Ved utgangen av året var forvaltningskapitalen 24,4 milliarder kroner. Nedgangen i forvatningskapital er et resultat av både utviklingen av markedsprisene, samt netto innløsning av våre kunder. Blant våre fondskunder var rentefond helt tydelig mest populært gjennom året. Mens vi opplevde netto tegning på om lag 1.3 mrd i våre rentefond, trakk kundene ut om lag 800 millioner fra våre aksjefond. Året sett under ett, kan vi konkludere med at det var gode beslutninger som lå bak disse reallokeringene. Resultatene for renteforvaltningen for 2011 var i stor grad preget av utviklingen i statsrenter. Dels har vi observert uvanlig lave nivåer på norske, amerikanske og tyske statsrenter, vi har observert uvanlig høye renter i de fleste sydeuropeiske land, samt at vi har opplevd uvanlige høye renter på obligasjoner utstedt av Europeiske banker grunnet usikkerheten rundt deres eksponering mot statsobligasjoner. Samtlige av Alfred Bergs rentefond har gitt positiv avkastning i løpet av Målt mot sine respektive indekser, er imidlertid bildet blandet. Alle norske rentefond måler sin avkastning mot statsindekser. Grunnet den kraftige rentenedgangen i norsk stat har det vært krevende 2

4 Utsikter Inngangen til 2012 preges av uroligheter og uløste problemer i deler av Europa, kombinert med glimt av håp i USA og en Norsk oljeindustri med lysende fremtidsutsikter. I skrivende stund står Hellas på kanten av stupet, Portugal ser ut som en naturlig etterfølger. Uansett om landene slås konkurs, eller om de blir reddet av nye lån, er det tydelig at disse landene må gjennom omstrukturerings programmer som vil føre til langsiktige nedgangsperioder. Vi tror imidlertid at ECB, gjennom sine kapitaltilførsler til Europeiske banker, har reddet de største landene (Spania, Italia og Frankrike) fra en lignende situasjon som Hellas og Portugal. Uansett ser det ut til at Europa som helhet står foran et år med økonomisk tilbakegang. De fleste land må kutte i sine offentlige budsjetter, og kan dermed ikke stimulere økonomien med offentlige støttede prosjekter og investeringer. I USA er situasjonen noe annerledes. Landet ser fortsatt ut til å ha full tillitt i verdens kredittmarkeder, og kan dermed fortsette med lånefinansierte offentlige underskudd for å opprettholde offentlige økonomiske stimulanser. Høsten 2011 og starten på 2012 har gir signaler om at USA er i ferd med å lykkes med sin strategi. Privat forbruk går oppover, bedrifter investerer i flere prosjekter, og flere amerikanere får jobb. Norge er en liten og åpen økonomi, og vil påvirkes av uroligheter og nedgangstider i Europa. Årene fremover ser imidlertid sært lovende ut for vår viktigste næring. Det er gjort enorme funn i både Barentshavet og Nordsjøen i løpet av siste året. Funnene er så store at de forlenger den Norske oljealderen med mange år. På litt kortere sikt betyr det at aktiviteten på norsk sokkel øker betraktelig, og utsiktene for alle oljerelaterte nærninger bedres. Den Amerikanske sentralbanken har annonsert at de sannsynligvis vil holde korte renter lave ut Vekstutsiktene i Europa og Japan taler også for lave renter i den kommende tiden. Dette gir en begrenset mulighet for en høy avkastning ved investeringer i statspapirer som nyter god kredittanseelse. De hjemlige kredittmarkedene derimot preges av å gi god verdi mot den risikofrie renten, også justert for risiko. Hvis man ser bort fra investeringer i rene statsobligasjoner fremstår Norge (både kreditt og aksjer) på mange måter som et bedre investeringscase i dag enn for ett år siden. Vi takker for den tilliten vi er blitt vist fra våre kunder og ser frem til et fortsatt godt samarbeid også i

5 INFORMASJON OM INNLOGGING VIA BankID Nå kan du enkelt bli kunde i Alfred Berg. Den raskeste måten er å bruke kodebrikken du bruker i nettbanken din, BankID. Når du blir kunde oppretter vi automatisk og kostnadsfritt en VPS-konto for deg. Ved tegning via våre nettsider gir vi deg også gratis tegningsprovisjon. Har du ikke BankID, eller ønsker du å bruke en eksisterende VPSkonto hvor Alfred Berg ikke er kontofører, ber vi deg benytte en av våre tegningsblanketter som du finner på Du kan logge inn på BankID fra hvilken som helst norsk bank. Husk å ha klar kodebrikken du bruker i nettbanken din. Ditt kundeforhold aktiveres så snart transaksjonen er oppgjort hos VPS. Sikkerhetskode Din sikkerhetskode er et engangspassord fra et kodekort, kort eller kodekalkulator som du har fått av din bank. at et godt samarbeid mellom bankene er nødvendig. I tillegg til sikkerhet er bankene opptatt av brukervennlighet. Disse to faktorene kan være vanskelige å kombinere, og bankene legger mye ressurser ned i å gjøre BankID til både en sikker og brukervennlig løsning. Les mer om trygg bruk på Koster BankID noe? Det er den enkelte bank som utsteder BankID til sine kunder og som også fastsetter pris på sine tjenester. Ta kontakt med din bank for opplysninger om priser og vilkår. Java For å benytte BankID må du ha Java installert på din maskin. Noen nettlesere vil gi deg automatisk melding om dette. I andre tilfeller må du selv velge å laste dette ned og installere det. For gratis nedlastning av Java finner du på våre nettsider: www. alfredberg.no Hva er BankID? BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. I den fysiske verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er. Ved å bruke ditt fødselsnummer, den koden du får fra sikkerhetskortet og det personlige passordet du har valgt får du tilgang til din BankID. Denne er lagret for deg hos Bankenes Betalingssentral (BBS). Hvem står bak BankID? BankID tilbys av bankene i Norge og er basert på en felles infrastruktur som er utviklet av banknæringen gjennom BankID Samarbeidet, i regi av Finansnæringens Fellesorganisasjon. Hva er fordelene med BankID? Med BankID får du en trygg, sikker og enkel elektronisk ID som kan brukes til blant annet til innlogging i nettbanken. Samme BankID kan brukes på tvers av de bankene du har kundeforhold i. BankID er imidlertid langt mer enn bare en innloggingsmekanisme i nettbank. Med BankID kan du signere dokumenter elektronisk slik at du slipper å møte opp personlig eller sende i post, for eksempel søknad om barnehageplass, endre adresse hos Posten, bud på bolig, lånesøknad, tinglysning av dokumenter med mer. Du vil også kunne benytte din BankID når du betaler med BankAxess. Da bruker du BankID til å signere betalingen. Er BankID sikkert? Ja. Bankene jobber kontinuerlig med sikkerheten i BankID gjennom BankID Samarbeidet. Trusselbildet er stadig i endring, og dette gjør Kilde: 4

6 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning representerer den norske virksomheten innenfor Alfred Bergs felles nordiske organisering. Selskapet er eiet av BNP Paribas. BNP Paribas samlede kapitalforvaltningsvirksomhet omfatter 539 milliarder EUR, noe som medfører at enheten blir en Europas tre største kapitalforvaltere. Alfred Berg Kapitalforvaltning er en direkte videreføring av ABN AMRO Kapitalforvaltning, som tidligere het Alfred Berg Industrifinans. Alfred Berg ble etablert i 1863 og er Nordens eldste finansforetak med en tradisjonsrik historie. I Norge ble Alfred Berg Industrifinans etablert sommeren 2000 ved at Industrifinans Forvaltning, Alfred Berg Kapitalforvaltning og Oslo Fond Forvaltning besluttet å fusjonere. I 2003 ble Sparebank 1 Aktiv Forvaltning innlemmet i selskapet. Kapitalforvaltning i Alfred Berg Kapitalforvaltning Investorer velger i økende grad å søke profesjonell assistanse i forvaltningen av sine midler. Dette har blant annet sin bakgrunn i at finansmarkedene stadig blir mer komplekse, og at produkt- og tjenestetilbudet utvides meget raskt til å omfatte flere aktivaklasser samt nye og mer kompliserte produkter. Den nordiske organiseringen, med sterke rådgivnings- og forvaltningsmiljøer lokalt i Oslo, Stockholm, Helsingfors og København, gir maksimalt fokus og de beste forutsetninger for å ivareta våre lokale kunders behov. Videre har vi ubegrenset tilgang til BNP Paribas Investment Partners mangfoldige produktspekter og kompetanse innenfor ulike relevante investeringsløsninger. BNP Paribas Investment Partners har virksomhet i 45 land og forvalter samlet over 539 milliarder EUR. Alfred Berg Kapitalforvaltning forvalter 24,4 milliarder kroner for norske kunder, hvorav 17,4 milliarder kroner er plassert i norske verdipapirfond. Blant våre kunder finnes en rekke større forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlige institusjoner, stiftelser, humanitære organisasjoner, privatpersoner samt andre kapitalforvaltere. Innenfor rammen av Alfred Berg Kapitalforvaltnings totale produkttilbud, kan vi tilby våre kunder forvaltning av aksjer og rentebærende verdipapirer i samtlige store kapitalmarkeder i verden. I tillegg til de norske verdipapirfondene tilbyr vi BNP Paribas Investment Partnersfond som er lokalisert i Luxemburg. Dette er verdipapirfond som investerer i ulike internasjonale markeder. Luxemburg-fondene har sin egen årsrapport, se Forvaltningen av de norske verdipapirfondene skjer i henhold til «Lov om verdipapirfond» av 12. juni 1981 nr. 52. Hvert fonds investeringspolitikk og rammebetingelser er nedfelt i fondets vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon for investorer. Hva kan Alfred Berg Kapitalforvaltning gjøre for deg? Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risikopreferanser. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å: Assistere våre kunder ved valg av riktig aktivasammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser. Tilby innovative og nyskapende investeringsløsninger for å optimalisere avkastning i forhold til ønsket risiko Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene til enhver tid gir. Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt del-portefølje ved hjelp av kontinuerlige og dyptgående analyser av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en profesjonell daglig markedsovervåking. Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig rapportering og personlig oppfølging. Profesjonell og aktiv rådgivning Å overlate forvaltningen av finanskapitalen til en utenforstående rådgiver og kapitalforvalter er og blir en tillitssak. Våre kunder skal forvente at midlene blir tatt hånd om på en profesjonell måte gjennom objektiv rådgivning og effektiv forvaltning. Med Alfred Berg Kapitalforvaltning som rådgiver og forvalter, får kunden en samarbeidspartner som søker å bidra til at det oppnås god avkastning med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes behov. Den strategiske allokeringen skal sikre et kontrollert langsiktig risikonivå i porteføljen i tråd med kundens ønsker og preferanser. Videre forestås taktisk porteføljeallokering som har til hensikt å øke kundens avkastning på relativt kort sikt. Den oppnådde avkastningen henger naturlig sammen med den risiko som tas i porteføljen. Derfor ser vi det som en av våre viktigste oppgaver å rådgi kunden i valg av risikoprofil. Individuell kundebehandling For å kunne utføre våre oppgaver tilfredsstillende, må vi kjenne våre kunder godt. Gjennom samtaler om risikobæreevne og rammebetingelser, samt inngående analyser av kapitalmarkedet, er det mulig å komme frem til en porteføljesammensetning som oppfyller den enkelte kundes målsetting og preferanser. Den strategiske aktivaallokeringen fastlegger hvorledes midlene ideelt sett bør fordeles mellom de ulike aktivaklasser for at den langsiktige målsettingen for porteføljen skal kunne oppnås. Det vil være disse overordnede beslutninger om hvorledes midlene fordeles mellom pengemarkeds-, obligasjons-, aksje- og alternative investeringer som over tid har størst betydning for resultatet og den samlede risiko i porteføljen. Enhver finansiell investor har sine særskilte rammebetingelser for håndtering av sine finansielle ressurser. Derfor vil den ideelle strategiske porteføljeallokeringen ofte variere fra investor til investor. Som finansiell rådgiver legger vi stor vekt på at våre kunder foretar de strategiske valg som er best tilpasset den enkeltes rammebetingelser og mål. Innenfor en mer kortsiktig tidshorisont foretas taktisk aktivaallokering. For å utnytte kortsiktige svingninger i ulike markeder, kan det være fornuftig å foreta visse periodiske omplasseringer av porteføljen, for taktisk å utnytte markedsmuligheter. På denne måten kan man ta del i den forventede verdiendring i de enkelte markeder. For eksempel vil det være fornuftig å ta større eksponering i lange obligasjoner og aksjer ved et forventet rentefall, og motsatt større eksponering i pengemarkedet når man forventer høyere inflasjon og renteøkning. En slik taktisk justering av investeringsporteføljen må imidlertid foretas innenfor rammene av den langsiktige eller strategiske porteføljeallokeringen. Rapportering Fyldig og punktlig resultatrapportering og porteføljeevaluering målt mot realistiske forventninger er med på å skape trygghet og tillit. Alle våre kunder mottar månedsbrev og halvårsrapport og kan når som helst kontakte oss for råd og synspunkter. 5

7 FONDSOVERSIKT Markedskommentar rentemarkedet 7 Pengemarkedsfond: Alfred Berg Likviditet 9 Alfred Berg Pengemarked Obligasjonsfond: Alfred Berg Kort Obligasjon 10 Alfred Berg Kort Stat Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Stat Alfred Berg Obligasjon 12 Alfred Berg Obligasjon 3-5 Alfred Berg Lang Obligasjon 13 Alfred Berg Høyrente Internasjonale obligasjonfond: Alfred Berg OECD + 14 Alfred Berg OECD Kombinasjonsfond: Alfred Berg Kombi 15 Alfred Berg Optimal Allokering Markedskommentar norske aksjemarkedet 16 Norske aksjefond: Alfred Berg Norge 17 Alfred Berg Norge + Alfred Berg Aktiv 18 Alfred Berg Aktiv II Alfred Berg Gambak 19 Alfred Berg Indeks Etiske aksjefond: Alfred Berg Norge Etisk 20 Alfred Berg Humanfond Markedskommentar internasjonale aksjemarkedet 21 Markedskommentar nordiske aksjemarkedet 23 Internasjonale aksjefond: Alfred Berg Global Quant 24 Nordiske aksjefond: Alfred Berg Nordic Best Selection 6

8 MARKEDSKOMMENTAR TIL RENTEMARKEDET Internasjonal økonomi Den økonomiske veksten er svak i hele OECD-området, men mot slutten av 2011, har vi sett en mer positiv utvikling i USA, mens euro-sonen fremdeles sliter som følge av statsgjeldskrisen. Når vi ser på verdensøkonomien totalt, er det fremdeles de fremvoksende landene som står for den største delen av veksten. Veksten i verdensøkonomien ventes i 2012 å komme på samme nivå som i 2011, som beregnes til 4,0 %. Den mer positive utviklingen i USA viser seg gjennom arbeidsmarkedstall og produksjonen. De siste månedene har vi sett et oppsving i industriproduksjonen så vel som konjunkturbarometeret ISM (innkjøpssjefenes indeks). Forbrukersentimentet har også svingt oppover, mens arbeidsledigheten har tikket ned. Ledighetsraten har falt fra 9,4 % i desember 2010 til 8,5 % i Veksten i økonomien ventes å stige med 1,5-2 % i I Kina og India ventes veksten å komme noe ned, men ligger fremdeles på høye nivåer. Norsk økonomi Norge står i en særstilling i Europa på grunn av de sterke statsfinansene, men eksportnæringen lider under den svake situasjonen internasjonalt. Den norske PMI-indeksen har falt de siste månedene og indikerer en negativ BNP-vekst. På den annen side ser vi stadige opprevideringer av investeringene i petroleumsvirksomheten. Den høye oljeprisen og de nye store oljefunnene gjør at aktiviteten i denne sektoren forventes å holde seg høy i årene fremover. Boligprisene har fortsatt opp gjennom SSB anslår at boligprisene steg med 8,3 % gjennom fjoråret, og forventer at de vil komme ned til rundt 6 % i de neste tre årene. Boligprisene ventes å stige mindre blant annet på bakgrunn av at boligbyggingen har tatt seg opp. Det private forbruket stiger, men veksten er svakere. Konsumprisene holder seg lave, og KPI for desember kom på 1,0 %. Arbeidsledigheten har falt noe de siste månedene og lå ved utgangen av 2011 på 2,4 %. Norges Bank valgte noe overraskende å sette ned signalrenten med 0,5 prosentpoeng fra 2,25 % til 1,75 % på rentemøtet i desember. Renteutvikling Lange renter er lave og viser klart markedets pessimisme knyttet til vekst og renteutvikling de nærmeste årene. I Spania og Italia ser vi en videre spreadutgang basert på deres vanskelige gjeldssituasjon. I løpet av høsten ble det stilt spørsmål til de franske bankenes eksponering mot dårlig statsgjeld, og dette førte til en betydelig oppgang også i franske renter (se figuren over). Figuren over viser hvordan flere av de store økonomiene i euro-sonen sliter med høye renter som følge av gjeldskrisen. Regionen som helhet har en arbeidsledighet på over 10 %, mens ledigheten i Spania er over 20 %. BNP-veksten forventes å bli 1,6 % i 2011, men den siste utviklingen i PMI-indeksen indikerer en negativ BNP-vekst fremover. Det har vært mye tautrekking mellom de europeiske lederne for å finne en løsning på gjeldskrisen, men så langt har de ikke ønsket å gå inn med garantier for statsgjelden ved at sentralbanken trykker penger. Den siste tiden har det kommet svake tall fra Tysk økonomi, og dette skaper frykt for at heller ikke Tyskland, som ikke har statsfinansielle problemer, skal kunne unngå en resesjon. I desember så vi rentekutt både fra ESB og fra Norges Bank. Norges Bank kuttet som nevnt ovenfor, med aggressive 0, 5%. Begrunnelsene var relatert dels til svakere økonomisk utvikling, men i hovedsak knyttet til bekymring vedrørende bankenes stigende innlånskostnader. Rentekuttet ble ansett som nødvendig for å hindre at bankene raskt skulle bli tvunget til å øke sine boliglånsrenter. Vi forventer at signalrenten vil bli holdt uendret gjennom

9 MARKEDSKOMMENTAR TIL RENTEMARKEDET Kredittmarkeder Kredittmarkedene har i 2011 vært preget av det europeiske bankmarkedet. I første halvdel av året så vi en relativt flat utvikling i kredittspreadene. I løpet av høsten eksploderte imidlertid senior lån fra noen av Europas største banker (se figuren under). Spreadnivåene er langt høyere nå enn i 2008, og markedet vurderer faren for bank kollaps som svært høy. Også solide nordiske banker rammes av dette, og låner pt penger på svært dyre nivåer. Så lenge usikkerheten vedvarer, må vi fortsatt forvente en del stress i kredittmarkedet. Over tid er det imidlertid vår oppfatning at dagens kredittspreader er på høye og attraktive nivåer. I begynnelsen av august fikk vi en nedgradering av USA Fra AAA til AA+ (av ratingbyrået Standard & Poors). Dette sammen med usikkerheten rundt gjeldsbetjeningsevnen i Europa ga starten til en kraftig spreadutgang også i høyrentesegmentet (se figuren under som viser itraxx 5-year Crossover indeksen). I Norge ble markedet nærmest stengt for nyemisjoner fra slutten av mai da Sevan Marine offentliggjorde at de ville få problemer med å betjene gjelden. Dette betyr at vi fikk en markert nedgang i emisjonsvolumet i høyrentesegmentet fra 2010 til Spreadnivåene er nå på høye nivåer. Samtidig bidrar høy oljepris og de nye store oljefunnene til et høyt aktivitetsnivå i olje- offshorenæringen. Vi ser derfor et positivt potensial for høyrentesegmentet fremover. Kilde: Tall hentet fra Norges Bank, Statistisk Sentralbyrå 8

10 ALFRED BERG LIKVIDITET Investeringsstrategi Fondet investerer kun obligasjoner og sertifikater med kort løpetid, utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap. Fondet har en lav kredittrisiko, og gir 20 % vekting ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Fondet har en gjennomsnittlig løpetid på 0-6 måneder, avhengig av renteutviklingen og avkastningskurven Fondet investere i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet kan kun investere i Investment Grade papirer i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransje standard for informasjon og klassifisering av rentefond. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 2,7 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,73 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,10 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,13 3,42 Meravkastning 0,47 - Annualisert standardavvik 0,50 0,49 Relativ volatilitet 0,44 - Information Ratio 1,62 - Sharpe Ratio - - Diversifiseringsgrad - - Fondets største poster i % Sparebanken Vest NIB3M ,65 KLP Kommunekreditt NIB3M ,38 BN Bank NIB3M ,72 Institut Credito Oficial ,67 BN Bank NIB3M ,18 Storebrand Bank ,04 Komplett porteføljeoversikt side 34 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,91 0,57 siste 6 måneder 1,62 1,25 siste 12 måneder 3,16 2,44 siste 48 måneder 17,29 13, ,71 2, ,15 2, ,29 5, ,40 4,44 Siden oppstart 121,49 117,55 Ann. avkast. siden oppstart 4,58 4,47 hittil i år 3,16 2, Alf red Berg Likv iditet Fond Ref. indeks Periode: ALFRED BERG PENGEMARKED Investeringsstrategi Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid til forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Avkastningen i fondet gjenspeiler utviklingene i pengemarkedet. Historisk sett har pengemarkedsrenten ligget over innskuddsrenten i bank. Fondet investerer i verdipapir og obligasjoner som er garantert av stat, kommune, bank eller forsikringsselskap, men også i industri og større børs noterte selskaper. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser om ut-stedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Fondet kan investere inntil 15 % i ansvarlige lån. Fondet har lav renterisiko, og gjennomsnittlig løpetid i fondet vil ligge i intervallet 0 12 måneder. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 3,5 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 3,31 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,7 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Meget lav ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,23 3,65 Meravkastning 0,57 - Annualisert standardavvik 0,84 0,71 Relativ volatilitet 1,14 - Information Ratio 0,50 - Sharpe Ratio 0,93 - Diversifiseringsgrad 4,29 - Fondets største poster i % Sør Boligkreditt NIB3M ,85 BN Bank NIB3M ,83 Institut Credito Oficial ,83 BN Bank NIB3M ,43 Bergenhalvøren Kom. NIB3M ,38 Institut Credito Oficial ,23 General Electric NIB3M ,20 Storebrand NIBOR3M ,92 Norwegian Property NIB3M ,72 Komplett porteføljeoversikt side 35 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,83 0,66 siste 6 måneder 1,52 1,49 siste 12 måneder 3,05 2,69 siste 48 måneder 18,01 14, ,95 2, ,54 2, ,43 6, ,24 4,37 Siden oppstart ,64 174,34 Ann.avkastning siden oppstart 5,32 5,11 hittil i år 3,05 2, Alf red Berg Pengemarked Fond Ref. indeks Periode:

11 ALFRED BERG KORT OBLIGASJON Investeringsstrategi Fondet kan investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, bank, forsikringsselskaper og kredittforetak. Fondet har lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Den gjennomsnittlige durasjonsintervallet i fondet skal til enhver tid ligge mellom 3 måneder og 2 år, avhengig av forventet utvikling i rentene og avkastningskurven i Norge. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet kan kun investere i Investment Grade papirer i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransje standard for informasjon og klassifisering av rentefond. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 858 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 3,04 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,9 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,24 3,87 Meravkastning 0,37 - Annualisert standardavvik 1,14 1,08 Relativ volatilitet 1,05 - Information Ratio 0,35 - Sharpe Ratio 0,69 - Diversifiseringsgrad % 14,71 - Fondets største poster i % DNB Boligkreditt NIB3M ,96 Sparebanken Sør NIB3M ,14 Terra Boligkreditt NIB3M ,86 Sparebank 1 Bolig NIB3M ,64 SEB ,43 Eiendomskreditt NIB3M ,52 Sør Boligkreditt NIB3M ,49 Sparebank 1 SMN ,00 BN Bank NIB3M ,90 Sør Boligkreditt NIB3M ,89 Komplett porteføljeoversikt side 37 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,66 0,70 siste 6 måneder 1,09 2,09 siste 12 måneder 2,61 3,26 siste 48 måneder 18,51 15, ,65 2, ,39 2, ,77 7, ,85 4,38 Siden oppstart ,41 86,23 Ann.avkastning siden oppstart 4,58 4,54 hittil i år 2,61 3, Alf red Berg Kort Obligasjon Fond Ref. indeks Periode: ALFRED BERG KORT STAT Investeringsstrategi Fondet investere i stat eller statsgaranterte verdipapirer innenfor OECD-området i norske kroner. Durasjonsintervallet i fondet er mellom 0 og 2 år. Fondet har en minimal kredittrisiko. Alfred Berg Kort Stat er et fond med særskilte plasseringsstrategi som har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike de alminnelige plasseringsreglene i verdipapirloven. Fondet har samtykke til å fravike vpfl. 4-8, 3.ledd på følgende måte: Inntil 100 prosent av fondets midler kan plasseres i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter utstedt av den norske stat uten at det må eie obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter fra minst seks ulike utstedelser og at obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter fra en og samme utstedelse må begrenses til 30 prosent av verdipapirfondets samlede eiendeler. Fondet er non-ucits-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet kan kun investere i Investment Grade papirer i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransje standard for informasjon og klassifisering av rentefond. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 924 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 21,22 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,55 % BIS vekt 0 % Risikoprofil Meget lav ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,38 3,87 Meravkastning -0,49 - Annualisert standardavvik 0,86 1,08 Relativ volatilitet 0,48 - Information Ratio -1,03 - Sharpe Ratio -0,04 - Diversifiseringsgrad 63,47 - Fondets største poster i % Øresundkonsortiet 29,09 KFW NIB3M ,29 Austria Republic NIB3M ,10 Finnvera PLC ,90 KFW ,99 Øresundforbindelsen ,69 Finnvera PLC NIB3M ,65 KFW ,59 Komplett porteføljeoversikt side 38 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,36 0,70 siste 6 måneder 1,56 2,09 siste 12 måneder 2,46 3,26 siste 48 måneder 13,71 15, ,00 2, ,87 2, ,80 7, ,84 4,38 Siden oppstart ,29 227,24 Ann. avkastning siden oppstart 5,59 5,68 hittil i år 2,46 3, Fond Ref. indeks Alf red Berg Kort Stat Periode:

12 ALFRED BERG OBLIGASJON 1-3 Investeringsstrategi Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Fondets durasjonsintervall justeres basert på forventinger om den fremtidige renteutviklingen. Men vil til en hver tid ligge mellom 1 og 3 år. Fondet har lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 1,0 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 45,,56 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,50 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Lav ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 4,72 4,66 Meravkastning 0,06 - Annualisert standardavvik 1,82 1,81 Relativ volatilitet 1,56 - Information Ratio 0,04 - Sharpe Ratio 0,69 - Diversifiseringsgrad 34,01 - Fondets største poster i % Nordea Eiendomskreditt ,99 Sparebank 1 Bolig NIB3M ,77 DNB Boligkreditt NIB3M ,60 SEB ,60 Sparebank 1 Telemark ,40 Pluss Boligkreditt NIB3M ,34 Sparebank Vest NIB3M ,28 DNB Bank ,50 Storebrand Boligkreditt NIBOR3M ,36 Sør Boligkreditt NIB3M ,35 Komplett porteføljeoversikt side 39 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,55 0,66 siste 6 måneder 1,61 3,09 siste 12 måneder 3,16 4,68 siste 48 måneder 22,04 20, ,56 3, ,04 2, ,76 8, ,17 4,16 Siden oppstart ,51 133,63 Ann.avkastning siden oppstart 5,20 5,23 hittil i år 3,16 4, Fond Ref. indeks Alf red Berg Obligasjon 1-3 Periode: ALFRED BERG STAT Investeringsstrategi Fondet investerer i stat eller statsgaranterte verdipapir innenfor OECD-området i norske kroner. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventinger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Fondet har minimal kredittrisiko. Fondet er i tillegg verdipapirfond med særskilt plasseringsstrategi. Dette innebærer at fondet har tillatelse fra Finanstilsynet til å fravike de alminnelige plasseringsreglene i verdipapirfondsloven (vpfl.) 4-8. Tillatelsen innebærer at fondet kan fravike vpfl. 4-8 tredje ledd på følgende måte: Inntil 100 % av fondets eiendeler plasseres i norske statsobligasjoner/sertifikater uten at det må eie verdipapirer fra minst seks ulike utstedelser og at verdipapir fra en og samme utstedelse må begrenses til 30 prosent av verdipapirfondets samlede eiendeler. Fondet er et non-ucits-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 25 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 61,20 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,7 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil Lav ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning 4,96 5,43 Meravkastning -0,47 - Annualisert standardavvik 2,40 2,72 Relativ volatilitet 1,22 - Information Ratio -0,39 - Sharpe Ratio 0,62 - Diversifiseringsgrad 78,12 - Fondets største poster i % KFW ,35 Finnvera ,74 Øresundkonsortiet 19,63 Finnvera ,34 Austria Republic NIB3M ,74 Storebæltsforbindelsen ,22 Finske Stat ,88 Komplett porteføljeoversikt side 40 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,37 0,62 siste 6 måneder 3,49 4,09 siste 12 måneder 5,13 6,11 siste 48 måneder 23,38 25, ,35 4, ,35 3, ,88 9, ,26 3,92 Siden oppstart ,90 329,09 Ann. avkastning siden oppstart 6,35 7,02 hittil i år 5,13 6, Alf red Berg Stat Fond Ref. indeks * Differenisert forvaltningsgodgjørelse Periode:

13 ALFRED BERG OBLIGASJON Investeringsstrategi Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner eller øvrige kredittverdige bedrifter i det norske markedet. Durasjonsintervallet vil i fondet justeres basert på forventinger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Fondet har anledning til å investere ansvarlige lån, dog maksimum 20 % av porteføljens totalverdi. Fondet har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 1,9 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 5,77 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 5,02 5,43 Meravkastning -0,41 - Annualisert standardavvik 1,99 2,72 Relativ volatilitet 2,41 - Information Ratio -0,17 - Sharpe Ratio 0,78 - Diversifiseringsgrad 23,49 - Fondets største poster i % DNB Bank ,97 Nordea Eiendomskreditt ,55 Sparebank ,25 DNB Boligkreditt ,81 Landshypotek ,79 Swedbank ,61 Sparebanken Øst Bolig NIB3M ,58 DNB Bank ,36 Sparebank 1 SMN ,20 DNB Bank ,09 Komplett porteføljeoversikt side 41 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,46 0,62 siste 6 måneder 2,10 4,09 siste 12 måneder 3,43 6,11 siste 48 måneder 24,21 25, ,74 4, ,94 3, ,26 9, ,87 3,92 Siden oppstart ,63 319,85 Ann. avkastning siden oppstart 6,80 6,98 hittil i år 3,43 6, Alf red Berg Obligasjon Fond Ref. indeks Periode: ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5 Investeringsstrategi Fondet investerer i verdipapirer innenfor definerte markeder med sikte på å oppnå størst mulig risikojustert avkastning for andelseierne innenfor den valgte investeringsstrategi. Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Fondet er veldiversifisert og har en lav kredittrisiko. Durasjonintervallet vil til enhver ligge mellom 3 5 år. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 589 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 69,90 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Moderat ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 5,60 5,98 Meravkastning -0,38 - Annualisert standardavvik 3,11 3,32 Relativ volatilitet 2,74 - Information Ratio -0,14 - Sharpe Ratio 0,68 - Diversifiseringsgrad 39,55 - Fondets største poster i % Nordea Eiendomskreditt A ,57 DNB Boligkreditt ,77 Sparebanken Pluss ,34 Sparebanken Nord-Norge NIB3M ,18 DNB Bank ,77 SPBK 1 Buskerud-Vestfold ,63 Sparebank 1 SMN ,07 Sparebanken Sør ,96 Sparebanken Vest ,94 DNB Boligkreditt AS NIB3M ,81 Komplett porteføljeoversikt side 43 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,47 0,56 siste 6 måneder 2,50 5,13 siste 12 måneder 4,74 7,79 siste 48 måneder 28,15 28, ,34 5, ,59 3, ,96 10, ,47 3,69 Siden oppstart ,73 207,79 Ann. avkastning siden oppstart 6,16 6,26 hittil i år 4,74 7, Fond Ref. indeks Alf red Berg Obligasjon 3-5 Periode:

14 ALFRED BERG LANG OBLIGASJON Investeringsstrategi Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner eller øvrige kredittverdige bedrifter. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 4 og 6 år. Alfred Berg Lang Obligasjon har moderat kredittrisiko og er veldiversifisert.fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet kan kun investere i Investment Grade papirer i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransje standard for informasjon og klassifisering av rentefond. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 183 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 6,06 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 5,90 6,51 Meravkastning -0,61 - Annualisert standardavvik 3,55 4,04 Relativ volatilitet 3,06 - Information Ratio -0,20 - Sharpe Ratio 0,68 - Diversifiseringsgrad 45,73 - Fondets største poster i % DNB Boligkreditt ,07 Nordea Eiendomskreditt A ,96 NORWEGIAN KRONER 4,45 DNB Bank ,38 Bergenshalvøen Kom KRA ,43 Oslo Kommune ,98 Sparebanken Møre ,89 Karmøy Kommune ,86 Nordea Eiendomskreditt ,80 Sparebank Vest ,77 Komplett porteføljeoversikt side 44 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,52 0,49 siste 6 måneder 4,08 6,16 siste 12 måneder 5,91 9,48 siste 48 måneder 30,77 32, ,42 6, ,05 2, ,38 10, ,86 3,45 Siden oppstart ,37 228,68 Ann. avkastning siden oppstart 6,17 6,67 hittil i år 5,91 9, Alf red Berg Lang Obligasjon Fond Ref. indeks Periode: ALFRED BERG HØYRENTE Investeringsstrategi Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen som hos utstederen og i forhold til de ulike makroøkonomiske størrelser. Før forvaltningsteamet vurderer å investere gjennomføres grundige analyser som: selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/kredittmarginer, sikkerheter og klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og evt valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta. Fondet har høy kredittrisiko, men søker en god balanse mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje. Fondet har anledning til å benytte derivater for å styre risiko og effektivisere forvaltningen av fondet. Fondet er et UCITS-fond.. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 1,6 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 8,29 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 1,0 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,45 %* Risikoprofil Moderat ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning 6,03 2,89 Meravkastning 3,14 - Annualisert standardavvik 9,82 0,49 Relativ volatilitet 10,13 - Information Ratio 0,31 - Sharpe Ratio 0,30 - Diversifiseringsgrad 3,85 - Fondets største poster i % Songa Offshore SE NIB3M ,55 Ocean Rig UDW ,36 Seadrill ,20 Olympic Shippong NIB ,06 DOF NIB3M ,81 IM Skaugen NIB3M ,56 Boa Deep C NIB3M ,46 Solstad Offshore NIB3M ,42 Norwegian Energy Com ,34 PA Resources ,31 Komplett porteføljeoversikt side 45 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,84 0,57 siste 6 måneder -2,28 1,25 siste 12 måneder 1,54 2,44 siste 48 måneder ,62 2, ,27 2, Siden oppstart ,60 10,43 Ann. avkastning siden oppstart 6,03 2,89 hittil i år 1,54 2, Alf red Berg Høy rente Fond Ref. indeks Periode: *Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 0,45 prosent pro anno. Forvaltningsselskapet belaster i tillegg fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse beregnet ut fra forvalterens resultater. Ved en prosentvis større verdiendring enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne 20 prosent godtgjørelse av verdiendringen utover fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke overstige 0,85 prosent. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks, trekkes 20 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,05 prosent. 13

15 ALFRED BERG OECD + Investeringsstrategi Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECD-området. Fondet benytter valutaterminkontrakter til å sikre valutaeksponeringen i rentepapirer som ikke denominert i norske kroner. De rentefutures fondet benytter er standardiserte børsnoterte kontrakter. Fondet har også anledning til å benytte renteswapper for å tilpasse renteeksponeringen. Det gjennomsnittlige durasjonintervallet i fondet vil være mellom 1-5 år. Fondet har en svært lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 49 mill Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,10 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning 4,10 5,43 Meravkastning -1,33 - Annualisert standardavvik 1,07 1,58 Relativ volatilitet 1,11 - Information Ratio -1,20 - Sharpe Ratio 0,61 - Diversifiseringsgrad 41,98 - Fondets største poster i % Danske Stat ,72 US Treasury N/B ,55 KFW ,29 Storbæltforbindelsen ,94 Finnvera ,59 Øresundforbindelsen ,44 Austria Republic NIB3M ,18 Komplett porteføljeoversikt side 47 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,45 0,89 siste 6 måneder 2,64 2,71 siste 12 måneder 3,77 4,36 siste 48 måneder 17,72 23, ,92 3, ,69 3, ,29 9, ,85 5,54 Siden oppstart ,65 144,56 Ann. avkastning siden oppstart 4,98 5,18 hittil i år 3,77 4, Alf red Berg OECD + Fond Ref. indeks Periode: *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse ALFRED BERG OECD Investeringsstrategi Fondet er et fond i ett fond hvor 100 % av fondets midler er investert i verdipapirandeler i Alfred Berg OECD +. Underfondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECD-området. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futureskontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney Global GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 1,8 mill Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,5 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,75 BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIN NO Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,27 0,89 siste 6 måneder 2,27 2,71 siste 12 måneder 2,97 4,36 siste 48 måneder 14,89 23, ,14 3, ,10 3, ,95 9, ,42 5,54 Siden oppstart ,10 32,65 Ann. avkastning siden oppstart 3,14 4,89 hittil i år 2,97 4,36 Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 months Annualisert avkastning 3,51 5,43 Meravkastning -1,92 - Annualisert standardavvik 1,08 1,58 Relativ volatilitet 1,10 - Information Ratio -1,75 - Sharpe Ratio 0,08 - Diversifiseringsgrad 42,65 - Fondets største poster i % Alfred Berg OECD+ 99,54 Komplett porteføljeoversikt side Fond Ref. indeks Alf red Berg OECD Periode:

16 ALFRED BERG OPTIMAL ALLOKERING Investeringsstrategi Fondet forvaltes som et aktivt kombinasjonsfond. Fondets midler investeres i enkelt aksjer, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter, derivater eller verdipapirfondsandeler, norske eller internasjonale. Fondets investeringsmandat innebærer at forvaltningsselskapet har store frihetsgrader med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til enhver tid skal forvaltes. Den normale fordelingen mellom aksjer og renter er i henhold til fondets referanseindeks. Det vil si: aksjer/renter, 50/50 (maks. 80 %, min. 20 %). Fordelingen mellom aksjer og renter bestemmes løpende på bakgrunn av forvalters markedsforventinger innenfor de aktuelle aktivaklasser. Fondet bruker både Forward Rate Agreement (FRA) kontrakter og renteswapper i sin forvaltning. I tillegg benyttes aksjeindeksfutures for å få aksjeeksponeringen i de underliggende markeder. De rente-/aksjederivater som fondet benytter standardiserte børsnoterte kontrakter. Fondet benytter også valutaterminkontrakter ti lå sikre valutaeksponeringen i rentepapirer som ikke er denominert i norske kroner. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 65 mill Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon maks 3,00 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,75 %* Risikoprofil Moderat ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning -1,78-0,21 Meravkastning -1,57 - Annualisert standardavvik 11,93 8,45 Relativ volatilitet 5,55 - Information Ratio -0,28 - Sharpe Ratio -0,40 - Diversifiseringsgrad 83,67 - Fondets største poster i % Alfred Berg Global Quant 15,78 Alfred Berg Høyrente 15,30 Alfred Berg Nordic Best Selection 10,07 Alfred Berg Norge 9,94 I-shares MSCI Emerging Markets 8,23 Alfred Berg Aktiv 4,91 Alfred Berg Olbigasjon 4,60 Pluss Boligkreditt NIB3M ,60 SSB Boligkreditt NIBOR3M ,59 Helgeland Boligkreditt NIB3M ,57 Komplett porteføljeoversikt side 48 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 4,32 4,98 siste 6 måneder -8,64-1,08 siste 12 måneder -11,69-2,31 siste 48 måneder -6,78 2, ,29 9, ,18 13, ,42-15, Siden oppstart ,89-0,94 Ann. avkastning siden oppstart -1,78-0,21 hittil i år -11,69-2, Fond Ref. indeks Alf red Berg Optimal AllokeringPeriode: *Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis større verdiendring, beregnet i samsvar med vedtektene paragraf 11, enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 10 prosent godgjørelse av verdiendringen utover den prosentvise verdiendringen til fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke overstige 3 prosent. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks trekkes 10 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,50 prosent. ALFRED BERG KOMBI Investeringsstrategi Fondet forvaltes som et aktivt norsk kombinasjonsfond. Forvalter allokerer mellom renter og aksjer i tråd med fondets investeringsstrategi. Aksjeandelen i fondet kan variere mellom 0 og maksimalt 50 %. Det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser. Bransjer og selskapers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse analysene. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondets største poster i % Color Group NIB3M ,62 Prosafe NIB3M ,62 Subsea 7 3,80 Pareto NIB3M ,76 Storebrand Livsforsikring ,68 Statoil 3,23 Austevoll Seafood NIBOR3M ,23 Morpol NIB3M ,21 AP Møller Maersk NIB3M ,21 Komplett porteføljeoversikt side 49 Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 63 mill Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 1,50 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Moderat ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 2,59 2,44 Meravkastning 0,16 - Annualisert standardavvik 9,22 7,25 Relativ volatilitet 3,22 - Information Ratio 0,05 - Sharpe Ratio -0,09 - Diversifiseringsgrad 91,15 - Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 3,38 2,80 siste 6 måneder -5,16-2,04 siste 12 måneder -6,44-2,63 siste 48 måneder 6,60 6, ,91 7, ,38 17, ,55-13, ,62 6,25 Siden oppstart ,07 101,92 Ann. avkastning siden oppstart 6,80 5,06 hittil i år -6,44-2, Fond Ref. indeks Alf red Berg Kombi Periode:

17 MARKEDSKOMMENTAR TIL DET NORSKE AKSJEMARKEDET 2011 ble et turbulent år på Oslo Børs. Børsen viste en flat utvikling frem til utgangen av mai i På det tidspunktet begynte konsekvensene av den internasjonale gjeldskrisen å merkes i aksjemarkedene. Frykten for et nytt 2008 gjorde at børsen falt kraftig utover sommeren og nådde sitt laveste punkt i begynnelsen av oktober. Da var Fondsindeksen ned 31,2 %. Selv om det ikke er noen merkbar finanskrise i Norge, ble 2011 nok et eksempel på at internasjonal finansiell uro har langt større betydning for Oslo Børs enn den underliggende utviklingen i de børsnoterte selskapene. Fondsindeksen endte året ned 18,8 %. Uroen i Nord-Afrika bidro til et nytt løft i oljeprisen i begynnelsen av året. Dette gav en god start på året for energiaksjene. Den militære innsatsen i Libya gjorde at det meste av oljeeksporten fra dette landet stoppet opp. Ettersom reservekapasiteten til OPEC falt ned mot nivået fra 2008 da oljeprisen virkelig skjøt fart, økte bekymringen for ytterligere prisoppgang. IEA vedtok da å redusere sine lagre av olje for å dempe prisene. Signalet fra IEA om at et prisnivå omkring 120 dollar per fat er for høyt for verdensøkonomien ble tatt alvorlig og oljeprisen svekket seg noe. Utover høsten stabiliserte oljeprisen seg opp mot 110 dollar per fat. Globalt er forbruket historisk høyt og Saudi-Arabia har ikke produsert så mye siden tidlig på 80-tallet. Det høye forbruket i Kina veier opp for svake forbrukstall i USA og Europa var et veldig godt år på norsk sokkel. Først gjorde Statoil funn på Skrugardfeltet i Barentshavet. Deretter kom det nye funn på Aldous/Avaldsnesfeltene i Nordsjøen. De store funnene øker attraktiviteten for norsk sokkel og bedrer utsiktene for de oljerelaterte næringene. I riggsektoren har det vært særlig høy aktivitet gjennom året. Året begynte med en ny runde med nykontraheringer. Selskapene North Atlantic Drilling, Pacific Drilling og Ocean Rig var på vei mot notering på Oslo Børs. To av disse valgte i stedet notering i USA, mens North Atlantic Drilling ennå ikke er notert på noen børs. Sevan Marine rakk å skille sine to boreenheter ut i et nytt selskap, Sevan Drilling, før de selv gikk konkurs. Teekay tok over restene av Sevan Marine, mens John Fredriksen kom inn som ny hovedeier i Sevan Drilling. Aker børsnoterte datterselskapet Aker Drilling som relativt raskt ble overtatt av Transocean. Mot slutten av året har vi sett en videre oppgang i ratene. Bank- og finanssektoren har opplevd et nytt turbulent år. Året begynte bra etter at tungvekterne DnB NOR og Gjensidige la frem gode årsresultater. Dette snudde imidlertid brutalt utover sommeren da finanskrisen gjorde det klart at mange europeiske banker må ta store tap på greske statsobligasjoner. Ettersom regelverket ikke har gjenspeilet den reelle risikoen i disse statsobligasjonene, vil tapene sende kapitaldekningen i mange banker langt under minstekravene, og ny kapital er nødvendig. Samtidig gjør innføringen av strengere regler for kapitaldekning at enda mer kapital må tilføres. Kapitalsituasjonen i Norge er god, men aksjene får lide for at investorene må skaffe kapital til sydeuropeiske banker. En manglende varig løsning på den europeiske gjeldskrisen virker negativt. Hva som må nedskrives er svært usikkert, og bankene er enn så lenge avhengig av finansiering fra den europeiske sentralbanken. Samtidig er det vanskelig å få investorene til å stille opp med ny egenkapital så lenge man ikke er sikker på at finansieringen er tilstrekkelig. Av de viktigste hendelsene i industrisektoren finner vi Orklas salg av Elkem tidlig i året. Orkla har tapt stort på REC som har falt på en stadig strøm av negative nyheter fra solcellemarkedet. Konkurrenter investerer i kapasitetsutvidelser, samtidig som land kutter i subsidiene. Kongsberg Gruppen har klart seg best av de tradisjonelle industribedriftene med sin offshorerelaterte virksomhet og lange kontrakter innenfor forsvarsindustrien. Lakseoppdretterne startet året med historisk høye priser og la som ventet frem rekordresultater i begynnelsen av året. Prisene fortsatte på høye nivåer forbi påske og selskapene leverte nye rekordresultater for første kvartal. I mai begynte prisene å falle fra omkring 40 kroner per kilo, i første omgang ned til i underkant av 35 kroner per kilo. Samtidig var butikkprisene ut mot kundene økende. Lakseprisene falt markant i juni da store volumer ble slaktet og sendt ut i et uforberedt marked. Prisene falt da helt ned mot 20 kroner per kilo. Laks ble i flere måneder handlet under produksjonskost og det gav harde utslag for selskapene med høy spoteksponering. Produksjonsveksten var på det høyeste mot slutten av året og konsumentene responderte på de lavere prisene. Markedsbalansen ser derfor ut til å være i bedring og lakseprisene steg i forkant av julesesongen. Shippingsektoren har stort sett vært preget av lave rater med et hederlig unntak for LNG-skipene. Året begynte med flommen i Australia. Australia en viktig eksportør av malm og kull til kunder i Asia, og denne eksporten falt kraftig en periode. Dette påvirket tørrlastrederiene. Atomulykken etter tsunamien i Japan økte interessen for alternative energikilder og nye markedsmuligheter åpnet seg. Etterspørselen etter naturgass økte raskt og gav et voldsomt oppsving i LNG-ratene. Golar LNG var det eneste rederiet i dette segmentet på Oslo Børs. Investorenes interesse førte til to nye rederier i samme sektor, Høegh LNG og Awilco LNG, ble børsnotert. Tankmarkedet har gått fra vondt til verre. Frontline bekreftet de svake utsiktene for tankmarkedet og la frem en plan for refinansiering mot slutten av året. Svakere globale vekstutsikter har gitt motgang for materialsektoren. Yara har hatt det relativ bra i sine markeder, men et fall i Ureaprisen på høsten gjorde at heller ikke denne aksjen sto imot. Lønnsomheten i selskapet er imidlertid god. Metallprisene har vært svake, og aluminiumsmarkedet er preget av overkapasitet. På sin kapitalmarkedsdag varslet Norsk Hydro om utsatte investeringer for å beskytte kontantstrømmen. Aluminiumsbransjen lider av overkapasitet. Selv om det er god etterspørselsvekst over en syklus, har det blitt bygget for mange fabrikker, og kapasitet må stenges ned når mange produsenter taper penger. Resultatene for aksjeforvaltningen i fjor var preget av at de største selskapene viste en bedre utvikling enn de minste. Dette gjorde at Hovedindeksen falt med 6 prosentpoeng mindre enn Fondsindeksen, -12,5 % respektive -18,8 %. Alfred Berg Indeks har Hovedindeksen som benchmark, og ble dermed det av våre fond som falt minst (-12,4 %). Alfred Berg Norge som har Fondsindeksen som benchmark falt med 20,0 % etter honorarer. Fondene Alfred Berg Aktiv og Alfred Berg Gambak som på hver sine måter avviker mest fra benchmark falt mest, med henholdsvis -26,2 % og -24,0 % etter honorarer. Kilde: Tall hentet fra Alfred Berg, Oslo Børs og Bloomberg. 16

18 ALFRED BERG NORGE Investeringsstrategi Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og har en bredt diversifisert portefølje. Porteføljen bygges opp gjennom grundig selskapsanalyse. Hvert selskap kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot aksjens vekt i referanseindeksen. Ett verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater. Fondets største poster i % Statoil 8,77 Telenor 8,23 Subsea 7 6,51 DNB 6,22 Seadrill 6,15 Yara International 4,77 Petroleum Geo-Services 4,38 Gjensidige Forsikring 4,38 Schibested 3,99 Atea 3,74 Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 369 mill Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,20 % Risikoprofil Høy ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning -2,08-4,53 Meravkastning 2,45 - Annualisert standardavvik 28,19 29,10 Relativ volatilitet 3,16 - Information Ratio 0,77 - Sharpe Ratio -0,18 - Diversifiseringsgrad 99,00 - Komplett porteføljeoversikt side 50 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 6,68 8,54 siste 6 måneder -15,66-13,34 siste 12 måneder -19,99-18,75 siste 48 måneder -23,06-28, ,74 22, ,11 70, ,17-57, ,98 10,22 Siden oppstart ,07 223,62 Ann. avkastning siden oppstart 9,81 7,61 hittil i år -19,99-18, Fond Ref. indeks Alf red Berg Norge Periode: ALFRED BERG NORGE + Investeringsstrategi Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og har en bredt diversifisert portefølje. Porteføljen bygges opp gjennom grundig selskapsanalyse. Hvert selskap kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot aksjens vekt i referanseindeksen. Ett verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 746 mill Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,20 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,70 %* Risikoprofil Høy ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning -1,65-4,53 Meravkastning 2,87 - Annualisert standardavvik 28,19 29,10 Relativ volatilitet 3,17 - Information Ratio 0,91 - Sharpe Ratio -0,16 - Diversifiseringsgrad 98,99 - Fondets største poster i % Statoil 8,72 Telenor 8,16 Subsea 7 6,60 Seadrill 6,26 DNB 6,23 Yara International 4,71 Petroleum Geo-Services 4,48 Gjensidige Forsikring 4,32 Shibsted 3,98 Atea 3,73 Komplett porteføljeoversikt side 51 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 6,83 8,54 siste 6 måneder -15,55-13,34 siste 12 måneder -19,57-18,75 siste 48 måneder -22,03-28, ,41 22, ,42 70, ,87-57, ,99 10,22 Siden oppstart ,87 89,01 Ann. avkastning siden oppstart 6,93 4,63 hittil i år -19,57-18, Fond Ref. indeks Alf red Berg Norge + Periode: * Differenisert forvaltningsgodgjørelse 17

19 ALFRED BERG AKTIV Investeringsstrategi Fondet investerer hovedsakelig i norske verdipapirer, og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av bransje- og selskapsvekter. Investeringsfilosofien er stiluavhengig, og det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 353 mill Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Høy ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning -4,19-4,53 Meravkastning 0,34 - Annualisert standardavvik 28,21 29,10 Relativ volatilitet 5,32 - Information Ratio 0,06 - Sharpe Ratio -0,25 - Diversifiseringsgrad 96,93 - Fondets største poster i % Subsea 7 7,29 Yara International 5,74 Atea 5,37 Statoil 5,33 Petroleum Geo-Services 5,22 Gjensidige Forsikring 5,01 Schibsted 4,97 Telenor 4,60 Seadrill 4,58 DnB 4,33 Komplett porteføljeoversikt side 52 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 5,78 8,54 siste 6 måneder -19,45-13,34 siste 12 måneder -26,02-18,75 siste 48 måneder -29,09-28, ,98 22, ,77 70, ,05-57, ,85 10,22 Siden oppstart ,29 223,62 Ann. avkastning siden oppstart 9,40 7,62 hittil i år -26,02-18, Alf red Berg Aktiv Fond Ref. indeks Periode: ALFRED BERG AKTIV II Investeringsstrategi Fondets investeringsfilosofi er stiluavhengig, og det fokuseres på grunnleggende analyser i prosessen for å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser. Bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innefor 15 prosentpoeng. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 14 mill Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Høy ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning -4,48-4,53 Meravkastning 0,05 - Annualisert standardavvik 28,19 29,10 Relativ volatilitet 5,44 - Information Ratio 0,01 - Sharpe Ratio -0,25 - Diversifiseringsgrad 96,78 - Fondets største poster i % Subsea 7 7,29 Yara International 5,73 Atea 5,46 Petroleum Geo-Services 5,21 Statoil 5,20 Gjensidige Forsikring 5,00 Schibsted 4,78 Seadrill 4,75 Telenor 4,50 Vizrt 4,31 18 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 5,55 8,54 siste 6 måneder -19,45-13,34 siste 12 måneder -25,67-18,75 siste 48 måneder -29,67-28, ,19 22, ,57 70, ,55-57, ,05 10,22 Siden oppstart ,96 83,72 Ann. avkastning siden oppstart 5,08 4,35 hittil i år -25,67-18,75 Komplett porteføljeoversikt side Alf red Berg Aktiv II Fond Ref. indeks Periode:

20 ALFRED BERG GAMBAK Investeringsstrategi Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet fond, hvor minimum 80 % av fondets midler skal være investert i verdipapir notert i Norge. Det innebærer at fondet kan være tungt eksponert mot enkeltpapirer eller enkeltsektorer. Plasseringene har ingen begrensninger i forhold til referanseindeksen, men søker å identifisere selskaper med høy forventet avkastning. Avkastningsavviket til referanseindeksen kan i perioder være betydelig. Fondsporteføljen består normalt av selskapet. Fondet er et UCITS-fond, og har ikke anledning til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 609 mill Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 %* Risikoprofil Høy ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning -3,12-4,53 Meravkastning 1,41 - Annualisert standardavvik 28,00 29,10 Relativ volatilitet 7,57 - Information Ratio 0,19 - Sharpe Ratio -0,21 - Diversifiseringsgrad 94,02 - Fondets største poster i % Atea 7,95 Subsea 7 7,19 Protector Forsikring 6,14 Vizrt 4,68 Det Norske Oljeselskap 4,62 Copeinca 4,16 Statoil 4,13 Telio 4,08 Gjensidige Forsikring 3,51 Clavis Pharma 3,35 Komplett porteføljeoversikt side 53 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 7,10 8,54 siste 6 måneder -16,43-13,34 siste 12 måneder -23,96-18,75 siste 48 måneder -30,52-28, ,52 22, ,76 70, ,61-57, ,87 10,22 Siden oppstart ,27 365,59 Ann. avkastning siden oppstart 11,80 7,54 hittil i år -23,96-18, Alf red Berg Gambak Fond Ref. indeks Periode: * 10 % av verdistigningen, minimum 1,8 % og maks 5 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. ALFRED BERG INDEKS Investeringsstrategi Fondet er et indeksfond som gir eksponering mot selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Benchmark Indeks. Fondet har kun anledning til å investere i selskaper som omfattes av indeksen. Fondet har en bred diversifisert portefølje. Risikoprofilen vil være tilnærmet identisk med referanseindeksen, og forvaltningsstilen er passiv. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 278 mill Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,15 % Omløpshastighet 0,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,25 %* Risikoprofil Indeksvekting ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning -2,74-2,65 Meravkastning -0,08 - Annualisert standardavvik 26,87 27,18 Relativ volatilitet 0,57 - Information Ratio -0,14 - Sharpe Ratio -0,21 - Diversifiseringsgrad 99,97 - Fondets største poster i % Statoil 24,21 Telenor 11,29 DNB 8,08 Seadrill 6,88 Yara International 6,44 Orkla A-SHS 5,54 Subsea 7 4,25 Norsk Hydro 3,56 Petroleum Geo-Services 2,41 TGS Nopec Geophysical 2,07 Komplett porteføljeoversikt side 55 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 10,31 10,53 siste 6 måneder -8,78-8,63 siste 12 måneder -12,40-12,46 siste 48 måneder -21,42-21, ,94 18, ,08 64, ,65-54, ,78 11,46 Siden oppstart ,87 75,30 Ann. avkastning siden oppstart 7,67 8,05 hittil i år -12,40-12, Fond Ref. indeks Alf red Berg Indeks Periode: *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse 19

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG STATUS 2009 AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24 Praktisk

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-21 Avkastning

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko 24-25

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Informasjon om BankID 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-19 Praktisk informasjon

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD +

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg OECD + forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet ABN AMRO Lang Obligasjon forvaltes av ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Norge forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 101,31 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF November 2015

Månedsrapport Holberg OMF November 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF November 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 100,97 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Stat forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer