ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

2 INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond Avkastning og risiko Praktisk informasjon 24 Styrets årsberetning Organisasjon Skatteregler og investeringsbegrensinger 29 Forklaring av avkastnings- og risikomål 30 Porteføljeoversikt: Rentefond Kombinasjonsfond Aksjefond Fondsregnskap Revisjonsberetning Fondsinformasjon 84 Ansvarsbegrensing Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markeds-utviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angreperioden.

3 KJÆRE ANDELSEIER MARKED OG FOND I 2012 Når vi nå står i 2013 og skuer bakover på 2012, ser vi et år som er preget både av etterdønningene av finanskrisen fra 2008, av store statsfinansielle utfordringer i det meste av Europa, USA og Japan, men også av en større grad av fremtids optimisme i markedene enn vi har sett på lenge. Det synes som om politikerne i Europa sammen med sentralbanken har klart å ri stormen rundt den felles valutaen Euro av, i hvert fall for denne gangen. Selskapenes resultater har også fremstått som svært robuste i gjennom 2012, til tross for alle utfordringene. Imidlertid er en rekke av de underliggende problemer i verdensøkonomien ikke løst. Konsumentenes gjeldsnivå samt svak utvikling i disponibel inntekt holder vekst i forbruket tilbake. Det er vanskelig å se for seg en sterk vekst i konsumentenes forbruk før gjeldsgraden er redusert, og disponibel inntekt igjen vokser. Fortsatt svak eller negativ utvikling i bolig priser i Europa forsterker dette forhold. Det er imidlertid tegn på omslag i USA, hvor boligpriser har steget med 4,5 % i perioden november / november Også den viktige byggeaktiviteten, som har ligget nede lenge, har tatt seg opp i USA. Den manglende etterspørselsøkningen fra konsumenten i den industrialiserte verden holder selskapene tilbake fra å investere. Nye egenkapital krav fra bankene gjør også kreditt mindre tilgjengelig, spesielt for mindre selskaper som ikke kan gå direkte til markedet for å hente lånekapital. Selskaper som har tilgang til lånekapital direkte fra markedet har imidlertid kunnet låne til svært lave absolutte nivåer. Vi tror derfor at selskaper med direkte tilgang til lånemarkedet vil ha et fortrinn fremover. Mye av utfordringene i den statsfinansielle situasjonen i de utviklede økonomier skyldes sviktende skatteinngang forårsaket både av fallet i økonomisk aktivitet generelt og et behov for å føre en motkonjunktur politikk for å motvirke fallet i privat konsum og investeringer. Det er imidlertid en grense hvor lenge statene evner å føre en slik politikk. Avveiningene om å redusere statens utgifter opp mot det fallet dette vil kunne forårsake i samlet økonomisk aktivitet skaper politisk splid. Denne politiske spliden forårsaker dessverre at nødvendige reformer for å gjøre de industrialiserte landene mer konkurransedyktige relativt til de fremvoksende markeder i for liten grad finner sted. Det har derfor i større grad blitt overlatt til sentralbankene å føre en ekspansiv pengepolitikk for å motvirke effekten av en mindre ekspansiv finanspolitikk fremover. En ekspansiv pengepolitikk skal sørge for at husholdninger og selskaper skal få tilgang til kreditt til en lavere kostnad. Den lavere prisen på innskudd skal også vekke «grådigheten» til markedsaktørene, slik at investeringslysten stimuleres. Dette har gitt seg utslag i en markant økning i investeringer i aksjefond og kreditt fond globalt. Krisen, som startet i 2008, begynner å bli et stykke tilbake i tid. På et tidspunkt vil dermed også år over år i veksten i økonomien utvikle seg mindre negativt, og sågar også kunne snu til en bred positiv utvikling. Dette sees det etter hvert noen spor av. Aktiviteten i mange fremvoksende økonomier er stabilt høy fortsatt, noe som er gunstig, spesielt for etterspørselen i olje og gassmarkedet. Imidlertid synes vekst utsiktene for Europa og Japan å være svake, i hvert fall for starten av Ekspansiv pengepolitikk har sammen med den økende troen på et varig positivt omslag i verdensøkonomien ett sted i fremtiden gitt seg utslag i en økede fremtids optimisme også i finansmarkedene. Dette har gitt som utslag en god avkastning i aksjemarkedene, og en tilhørende markant inngang i kredittpåslaget i rentemarkedene globalt. Mye av rentenedgangen, spesielt i de lengre løpetider, har blitt reversert gjennom årets siste måneder. Kontrastene er store i forhold til Norge som er en sterk økonomi utenfor eurosonen. Den norske økonomien har for tiden et budsjettoverskudd på mer enn 10 % av BNP (i forhold til gjennomsnittet i EU som er et underskudd på like under 7 %). I tillegg viser Norge et handelsoverskudd på rundt 15 % av BNP, økonomien er nær full sysselsetting, finanssektoren er stabil, og eiendomsprisene stiger stadig. Årsaken til denne makroøkonomiske prestasjonen midt i en av de mest kompliserte økonomiske krisene i historien; olje og gass. Norge er den syvende største oljeeksportøren og den nest største eksportøren av gass i verden. 26 % av statens inntekter er generert fra petroleumsindustrien, fra skatter og direkte eierskap. Oljeindustrien og tilknyttede næringer sysselsetter mer enn mennesker. Så hva vil skje med norsk økonomi hvis Europa går inn i en dyp resesjon igjen? Som en liten åpen økonomi er det vanskelig å unngå en forkjølelse hvis resten av Europa får alvorlig lungebetennelse. Men prisene og etterspørselen etter olje er i stor grad bestemt av faktorer utenfor den europeiske sfære. Så selv med ytterligere svekkelse i Europa, vil oljen være en positiv forutsetning for investeringsmuligheter i Norge var et år med svært gode resultater for våre rentefond. I våre lavrisiko fond varierte avkastningen fra ca. 5,5 % til over 9 % og vårt høyrente fond gav en avkastning på over 16 %. Målt mot sine respektive indekser var samtlige fond godt foran. De gode resultatene i 2012 kan i stor grad forklares med god utvikling i det norske kredittmarkedet. Gjennom året så vi en klar tendens mot normalisering av kredittpåslaget samtidig var den løpende avkastningen i våre fond svært god relativt til risikofrie statsobligasjoner. Det ble gode resultater fra aksjeforvaltningen vår i fjor. Fondsindeksen steg med 20,7 % i 2012, mens Hovedindeksen steg 15,4 %. Forskjellen ligger i Statoils vekt i de to indeksene siden denne leverte en svak avkastning. For øvrig ble 2012 i likhet med 2011 preget av at de mindre selskapet hadde en vesentlig svakere avkastning med de større, da unntatt Statoil. Alfred Berg Indeks har Hovedindeksen som benchmark, og steg med 15,5 %. Alfred Berg Aktiv leverte høyest avkastning i fjor med 21,4 % etter honorarer. Alfred Berg Norge steg med 20,6 %. Alfred Berg Gambak steg med 18,4 %. Alle disse har Fondsindeksen som benchmark. SRI, EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Alfred Berg støtter og har aktivt deltatt i utarbeidelsen av den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Anbefalingen finnes på I den sammenheng ønsker vi å delta på generalforsamlinger for å sikre at beslutninger på generalforsamlingene fattes i samsvar med anbefalingens prinsipper. Alfred Berg redegjør årlig for sin deltakelse og stemmegivning på generalforsamlinger. Alfred Berg deltar i investorsamarbeidet for å fremme en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping i norske, børsnoterte selskaper. Mer informasjon om arbeidet finnes på Selskapet har i løpet av 2012 vedtatt en styrkning av selskapets investeringspolicy med tanke på bærekraftige investeringer. Vi har i mange år forvaltet fondene Alfred Berg Etisk og Alfred Berg Humanfond. Investeringene i disse fondene har vært underlagt strengere etiske vurderinger enn de fleste andre fond. Vi har sett at dette har hatt en positiv innvirkning i konkrete tilfeller hvor børsnoterte selskaper har utvist uønsket adferd. Veldrevne selskapene er som regel lydhøre overfor aksjonærene. Vi ser samtidig at avkastningen for disse fondene har vært like god som for sammenlignbare fond uten slike strenge etiske krav. Vi har derfor valgt å utvide anvendelsen av våre etiske investeringsprosedyrer til å gjelde alle fond vi forvalter. 2

4 Dermed vil alle våre andelseier nyte godt av de store ressursene vi bruker på dette området. Les gjerne mer om hvordan vi utøver dette i praksis på våre hjemmesider, FORVALTNINGSKAPITAL Ved inngangen til 2012 forvaltet Alfred Berg Kapitalforvaltning samlet 24,4 mrd kroner for norske kunder. Ved utgangen av året var forvaltningskapitalen steget til 30,8 mrd kroner, hvorav 18,9 mrd var i norske verdipapirfond. Økningen i forvaltningskapital er et resultat av både utviklingen av markedsprisene, samt netto tegning av våre kunder og en betydelig økning av forvaltningsmandater. Blant våre fondskunder var rentefond helt tydelig mest populært gjennom året. Vi hadde en netto tegning på om lag 1,7 mrd i våre rentefond, mens norske aksjefond hadde en netto nedgang på i underkant av 0,2 mrd. ENDRINGER I UTKONTRAKTERING Alfred Berg Kapitalforvaltning AS ønsker å orientere våre andelseierne om endring av dagens leverandør av visse tjenester knyttet til administrasjon av verdipapirfond fra Fastnet Belgium S.A. til J.P. Morgan Chase Bank, National Association, London Branch. Den nåværende oppdragstaker, Fastnet Belgium S.A, kan ikke utføre disse tjenestene for fond som inneholder norske rentebærende verdipapirer. Selskapet ønsker også å utkontraktere de samme tjenestene knyttet til administrasjon av foretakets rente og kombinasjonsfond som med aksjefond i dag, samlet mot samme motpart. Selskapet har vurdert en rekke aktører og har kommet frem til at J.P. Morgan Chase Bank, National Association, London Branch er samlet sett best egnede motpart som har tilstrekkelig kompetanse og ressurser som oppdraget krever. Melding om utkontrakteringsvirksomheten er sendt til Finanstilsynet. INNFØRING AV SWINGPRISING Verdipapirfondenes forening (VFF) bransjestandard for tegning og innløsning av fondsandeler krever at det enkelte forvaltningsselskap skal ha rutiner for å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. Et av alternativene for å sikre verdiene til eksisterende andelseierne dersom fondet ikke tilføres midler for å dekke transaksjonskostnader, kan være såkalt «swing pricing». Alfred Berg har besluttet å innføre swingprising som metode/tiltak for beskytte eksisterende andelshaverne. I korte trekk medfører swingprising at fondets NAV blir korrigert med en swingfaktor ved tegning og innløsning. Denne swingfaktoren tilsvarer de kostnadene som fondet i gjennomsnitt har ved handler i fondets underliggende investeringer for å investere ny kapital, eller frigjøre kapital til innløsning. Denne swingfaktoren kan varierer og benyttes dersom netto tegning eller innløsning i fondet overstiger en forhåndsdefinert terskel av fondets forvaltningskapital. Selskapet vil løpende vurdere størrelsen på swingfaktoren og terskelen for å sikre verdiene til eksisterende andelseierne i fondet. UTSIKTER Inngangen til 2013 preges av fortsatt uløste problemer i deler av Europa, kombinert med glimt av håp i USA og en Norsk oljeindustri med lysende fremtidsutsikter. En ekspansiv pengepolitikk, spesielt i Japan og USA gir lave renter i den korte enden av markedet, og lavere kredittpåslag. Det er også en stor grad av optimisme med et godt sentiment for selektive investeringer i risikoaktiva. Optimistene viser til at det er mørkest før daggry, og at den verste nedgangen i verdensøkonomien er bak oss. Markedene snur alltid før de økonomiske indikatorene. kostnadskutt. Kostnadskuttene sammen med lavere offentlig forbruk medfører en ond spiral med lavere samlet etterspørsel, som gir utfordringer med tanke på å opprettholde overskuddene i selskapene. Ordet boble blir brukt av mange både om priser på lange statsobligasjoner, lave absolutte kredittpåslag og høyt prisede selskaper. Den ekspansive pengepolitikken til USA og Japan har gitt seg utslag i en sterkere Euro, noe som ikke er gunstig for et Europa i resesjon. En ekspansiv pengepolitikk også i Euro området kan gi som utslag konkurrerende devalueringer globalt Det er alltid mulig å se på et glass som enten halvt fullt eller halvt tomt. Vi er av den formening at en ekspansiv pengepolitikk fortsatt vil virke understøttende for prising av risikoaktiva også i tiden fremover. Tiden leger som sagt de fleste sår, slik at det er gode muligheter for at understøttingen av prisingen av realaktiva vil vedvare til at tilstrekkelige justeringer i ubalansene har funnet sted og en vi får en sterkere vekst i verdensøkonomien fremover. Imidlertid er denne understøttelsen og optimismen svært utsatt for politisk usikkerhet og økonomiske sjokk. Dette kan gi mer volatilitet i prising av risikoaktiva enn det markedet for øyeblikket ser for seg. En forsiktighet i risikotagningen anbefales derfor for 2013 også. Markedet vil kunne gi gode muligheter for aktiva forvaltere til å skape verdier. Norge er en liten og åpen økonomi, og vil påvirkes av uroligheter og nedgangstider i Europa. Årene fremover ser imidlertid sært lovende ut for vår viktigste næring. Det er gjort enorme funn i både Barentshavet og Nordsjøen i løpet av siste årene. Funnene er så store at de forlenger den Norske oljealderen med mange år. På litt kortere sikt betyr det at aktiviteten på norsk sokkel øker betraktelig, og utsiktene for alle oljerelaterte næringer bedres. Sentralbankene i USA, Europa og Japan har annonsert at de sannsynligvis vil holde korte renter lave inntil tilfredsstillende økonomisk stabilitet igjen er oppnådd..rentene er imidlertid så lave at det er et meget begrenset potensiale for ytterligere rentefall. Hvis vekstutsiktene tar seg opp i annet halvår, så er det betydelige muligheter for en renteoppgang i den midtre til den lengre enden av rentekurvene. Selv om den løpende avkastningen i den korte enden av kurven er lav, så kan den være å foretrekke fremfor muligheten for negativ avkastning fra lange rentefond. Bank sektoren i Europa er relativt sett større relativt til økonomien enn den amerikanske bank sektoren. Strengere egenkapitalregler for banker vil sannsynligvis forsterke den pågående trenden med at bankene ønsker å redusere sine låneeksponering og derfor tvinger selskaper vil å gå direkte til markedet for å hente lånekapital. Denne trenden vil alt annet like bidra til å holde kreditt påslaget oppe. Vi ser derfor på kreditt markedet også som svært interessant for 2013, men med et mer begrenset mulighet for en betydelig inngang i kredittpåslaget. Et tilbuds preget kreditt marked gir et godt bakgrunnsteppe for kreditt investeringer også i Det norske aksje markedet vil være godt understøttet av sterk etterspørsel etter olje og gass også i 2013 fra de fremvoksende markeder. Et omslag i verdensøkonomien mot slutten av 2013 vil også styrke både det Norske og de globale aksjemarkedene. Vi takker for den tilliten vi er blitt vist fra våre kunder og ser frem til et fortsatt godt samarbeid også i Pessimistene hevder at optimismen i markedet heller er et utslag av inflasjon i aktiva priser forårsaket av en ekspansiv pengepolitikk fra sentralbankene. En manglende økning i salg og investeringer medfører at de gode inntektene hos selskapene stort sett skyldes 3

5 INFORMASJON OM INNLOGGING VIA BankID Nå kan du enkelt bli kunde i Alfred Berg. Den raskeste måten er å bruke kodebrikken du bruker i nettbanken din, BankID. Når du blir kunde oppretter vi automatisk og kostnadsfritt en VPS-konto for deg. Ved tegning via våre nettsider gir vi deg også gratis tegningsprovisjon. Har du ikke BankID, eller ønsker du å bruke en eksisterende VPS-konto hvor Alfred Berg ikke er kontofører, ber vi deg benytte en av våre tegningsblanketter som du finner på Du kan logge inn på BankID fra hvilken som helst norsk bank. Husk å ha klar kodebrikken du bruker i nettbanken din. Ditt kundeforhold aktiveres så snart transaksjonen er oppgjort hos VPS. Sikkerhetskode Din sikkerhetskode er et engangspassord fra et kodekort, kort eller kodekalkulator som du har fått av din bank. Er BankID sikkert? Ja. Bankene jobber kontinuerlig med sikkerheten i BankID gjennom BankID Samarbeidet. Trusselbildet er stadig i endring, og dette gjør at et godt samarbeid mellom bankene er nødvendig. I tillegg til sikkerhet er bankene opptatt av brukervennlighet. Disse to faktorene kan være vanskelige å kombinere, og bankene legger mye ressurser ned i å gjøre BankID til både en sikker og brukervennlig løsning. Les mer om trygg bruk på Koster BankID noe? Det er den enkelte bank som utsteder BankID til sine kunder og som også fastsetter pris på sine tjenester. Ta kontakt med din bank for opplysninger om priser og vilkår. Java For å benytte BankID må du ha Java installert på din maskin. Noen nettlesere vil gi deg automatisk melding om dette. I andre tilfeller må du selv velge å laste dette ned og installere det. For gratis nedlastning av Java finner du på våre nettsider: Hva er BankID? BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. I den fysiske verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er. Ved å bruke ditt fødselsnummer, den koden du får fra sikkerhetskortet og det personlige passordet du har valgt får du tilgang til din BankID. Denne er lagret for deg hos Bankenes Betalingssentral (BBS). Hvem står bak BankID? BankID tilbys av bankene i Norge og er basert på en felles infrastruktur som er utviklet av banknæringen gjennom BankID Samarbeidet, i regi av Finansnæringens Fellesorganisasjon. Hva er fordelene med BankID? Med BankID får du en trygg, sikker og enkel elektronisk ID som kan brukes til blant annet til innlogging i nettbanken. Samme BankID kan brukes på tvers av de bankene du har kundeforhold i. BankID er imidlertid langt mer enn bare en innloggingsmekanisme i nettbank. Med BankID kan du signere dokumenter elektronisk slik at du slipper å møte opp personlig eller sende i post, for eksempel søknad om barnehageplass, endre adresse hos Posten, bud på bolig, lånesøknad, tinglysning av dokumenter med mer. Du vil også kunne benytte din BankID når du betaler med BankAxess. Da bruker du BankID til å signere betalingen. Kilde: 4

6 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning representerer den norske virksomheten innenfor Alfred Bergs felles nordiske organisering. Selskapet er eiet av BNP Paribas. BNP Paribas samlede kapitalforvaltningsvirksomhet omfatter 539 milliarder EUR, noe som medfører at enheten blir en Europas tre største kapitalforvaltere. Alfred Berg Kapitalforvaltning er en direkte videreføring av ABN AMRO Kapitalforvaltning, som tidligere het Alfred Berg Industrifinans. Alfred Berg ble etablert i 1863 og er Nordens eldste finansforetak med en tradisjonsrik historie. I Norge ble Alfred Berg Industrifinans etablert sommeren 2000 ved at Industrifinans Forvaltning, Alfred Berg Kapital-forvaltning og Oslo Fond Forvaltning besluttet å fusjonere. I 2003 ble Sparebank 1 Aktiv Forvaltning innlemmet i selskapet. Kapitalforvaltning i Alfred Berg Kapitalforvaltning Investorer velger i økende grad å søke profesjonell assistanse i forvaltningen av sine midler. Dette har blant annet sin bakgrunn i at finansmarkedene stadig blir mer komplekse, og at produkt- og tjenestetilbudet utvides meget raskt til å omfatte flere aktivaklasser samt nye og mer kompliserte produkter. Den nordiske organiseringen, med sterke rådgivnings- og forvaltningsmiljøer lokalt i Oslo, Stockholm, Helsingfors og København, gir maksimalt fokus og de beste forutsetninger for å ivareta våre lokale kunders behov. Videre har vi ubegrenset tilgang til BNP Paribas Investment Partners mangfoldige produktspekter og kompetanse innenfor ulike relevante investeringsløsninger. BNP Paribas Investment Partners har virksomhet i 45 land og forvalter samlet over 539 milliarder EUR. Alfred Berg Kapitalforvaltning forvalter 30,8 milliarder kroner for norske kunder, hvorav 18,9 milliarder kroner er plassert i norske verdipapirfond. Blant våre kunder finnes en rekke større forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlige institusjoner, stiftelser, humanitære organisasjoner, privatpersoner samt andre kapitalforvaltere. Innenfor rammen av Alfred Berg Kapitalforvaltnings totale produkttilbud, kan vi tilby våre kunder forvaltning av aksjer og rentebærende verdipapirer i samtlige store kapitalmarkeder i verden. I tillegg til de norske verdipapirfondene tilbyr vi BNP Paribas Investment Partnersfond som er lokalisert i Luxemburg. Dette er verdipapirfond som investerer i ulike internasjonale markeder. Luxemburg-fondene har sin egen årsrapport, se www. bnpparibas-ip.com. Forvaltningen av de norske verdipapirfondene skjer i henhold til «Lov om verdipapirfond» av 25. november 2011 nr 44. Hvert fonds investeringspolitikk og rammebetingelser er nedfelt i fondets vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon for investorer. Hva kan Alfred Berg Kapitalforvaltning gjøre for deg? Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risikopreferanser. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å: Assistere våre kunder ved valg av riktig aktivasammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser. Tilby innovative og nyskapende investeringsløsninger for å optimalisere avkastning i forhold til ønsket risiko Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene til enhver tid gir. Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt delportefølje ved hjelp av kontinuerlige og dyptgående analyser av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en profesjonell daglig markedsovervåking. Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig rapportering og personlig oppfølging. Profesjonell og aktiv rådgivning Å overlate forvaltningen av finanskapitalen til en utenforstående rådgiver og kapitalforvalter er og blir en tillitssak. Våre kunder skal forvente at midlene blir tatt hånd om på en profesjonell måte gjennom objektiv rådgivning og effektiv forvaltning. Med Alfred Berg Kapitalforvaltning som rådgiver og forvalter, får kunden en samarbeidspartner som søker å bidra til at det oppnås god avkastning med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes behov. Den strategiske allokeringen skal sikre et kontrollert langsiktig risikonivå i porteføljen i tråd med kundens ønsker og preferanser. Videre forestås taktisk porteføljeallokering som har til hensikt å øke kundens avkastning på relativt kort sikt. Den oppnådde avkastningen henger naturlig sammen med den risiko som tas i porteføljen. Derfor ser vi det som en av våre viktigste oppgaver å rådgi kunden i valg av risikoprofil. Individuell kundebehandling For å kunne utføre våre oppgaver tilfredsstillende, må vi kjenne våre kunder godt. Gjennom samtaler om risikobæreevne og rammebetingelser, samt inngående analyser av kapitalmarkedet, er det mulig å komme frem til en porteføljesammensetning som oppfyller den enkelte kundes målsetting og preferanser. Den strategiske aktivaallokeringen fastlegger hvorledes midlene ideelt sett bør fordeles mellom de ulike aktivaklasser for at den langsiktige målsettingen for porteføljen skal kunne oppnås. Det vil være disse overordnede beslutninger om hvorledes midlene fordeles mellom pengemarkeds-, obligasjons-, aksje- og alternative investeringer som over tid har størst betydning for resultatet og den samlede risiko i porteføljen. Enhver finansiell investor har sine særskilte rammebetingelser for håndtering av sine finansielle ressurser. Derfor vil den ideelle strategiske porteføljeallokeringen ofte variere fra investor til investor. Som finansiell rådgiver legger vi stor vekt på at våre kunder foretar de strategiske valg som er best tilpasset den enkeltes rammebetingelser og mål. Innenfor en mer kortsiktig tidshorisont foretas taktisk aktivaallokering. For å utnytte kortsiktige svingninger i ulike markeder, kan det være fornuftig å foreta visse periodiske omplasseringer av porteføljen, for taktisk å utnytte markedsmuligheter. På denne måten kan man ta del i den forventede verdiendring i de enkelte markeder. For eksempel vil det være fornuftig å ta større eksponering i lange obligasjoner og aksjer ved et forventet rentefall, og motsatt større eksponering i pengemarkedet når man forventer høyere inflasjon og renteøkning. En slik taktisk justering av investeringsporteføljen må imidlertid foretas innenfor rammene av den langsiktige eller strategiske porteføljeallokeringen. Rapportering Fyldig og punktlig resultatrapportering og porteføljeevaluering målt mot realistiske forventninger er med på å skape trygghet og tillit. Alle våre kunder mottar månedsbrev og halvårsrapport og kan når som helst kontakte oss for råd og synspunkter. 5

7 FONDSOVERSIKT Markedskommentar rentemarkedet 7-8 Pengemarkedsfond: Alfred Berg Likviditet 9 Alfred Berg Pengemarked Obligasjonsfond: Alfred Berg Kort Obligasjon 10 Alfred Berg Kort Stat Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Lang Obligasjon Alfred Berg Høyrente 13 Kombinasjonsfond: Alfred Berg Kombi 14 Alfred Berg Optimal Allokering Markedskommentar norske aksjemarkedet 15 Norske aksjefond: Alfred Berg Norge 16 Alfred Berg Norge + Alfred Berg Aktiv 17 Alfred Berg Gambak Alfred Berg Indeks 18 Alfred Berg Norge Etisk Alfred Berg Humanfond 19 Alfred Berg Global Deepwater Energy Markedskommentar nordiske aksjemarkedet 20 Internasjonale aksjefond: Alfred Berg Global Quant 21 Nordiske aksjefond: Alfred Berg Nordic Best Selection 6

8 MARKEDSKOMMENTAR TIL RENTEMARKEDET Internasjonal økonomi 2012 har vært et svakt år for global økonomi. Økonomisk vekst har jevnt over vært svakere enn forventet og usikkerheten har vært, og er fortsatt stor. I vår del av verden, Europa og USA, er bildet i stor grad preget av de store finanspolitiske ubalansene som oppstod etter finanskrisen i Stort forbruk på statlige hender med tilhørende sterk vekst i offentlig gjeld førte til en tillitskrise i finansmarkedene. Rentene steg i mange land, offentlige utgifter kuttes og skatter og avgifter økes. Resultatet er en ond spiral med stadig svakere vekst og stadig høyere arbeidsledighet i mange Europeiske land. Vi observerte gjennom fjoråret betydelige forskjeller i økonomisk utvikling mellom land og mellom regioner. Den globale veksten er i all hovedsak drevet av fremvoksende økonomier, der spesielt Kina er viktig. I USA var 2012 et vendepunkt der veksten stabiliserte seg og etter hvert viste klare tegn til bedring. Europa er det syke barn i verden med resesjon og høy arbeidsledighet i flere land i Syd-Europa. Kina er særdeles viktig for global vekst. Første del av 2012 så vi en klart svakere utvikling med lavere vekstrater i industriproduksjon og eksport. Sammen med økt politisk fokus på innenlands konsum, bidrog dette til svekkelse av innenlandsk BNP- vekst og bekymring for global vekst. Mot slutten av året så vi klar bedring i både eksport og produksjon, og optimismen er tilbake for USA har hatt noen svake år siden finanskrisen i Først i 2012 så vi at boligmarkedet igjen viser tegn til både prisstigning og aktivitetsøkning. Dette sammen med klar bedring i arbeidsmarkedet, gir oss positive forventninger til Europa har vært sørgelig svakt gjennom Euro- området falt ned i resesjonsterreng i annet halvår.. I flere land ser vi arbeidsledighetsrater på over 20 %. Lav eller negativ vekst kombinert med høy arbeidsledighet gjør at trusselen mot den sosiale stabiliteten er betydelig. Lyspunktene i Europa var gjennom første del av året knyttet til mindre svak utvikling i Nord-Europa, der spesielt Tyskland holdt god stand lenge. I 3 og 4 kvartal ble det imidlertid tydelig at selv vekstlokomotivene i nord begynte å slite. Norsk økonomi Norge fremstår i stadig tydeligere grad som et annerledes land i Europa. Det som skiller oss ut er i stor grad knyttet til våre sterke statsfinanser, våre store overskudd på statsbudsjett og utenriksregnskap, samt den handlefriheten dette gir oss. Den store drivkraften i norsk økonomi er åpenbart knyttet til investeringsaktiviteten i Nordsjøen. Den oljerelaterte industrien går med full kapasitet og sliter med å skaffe nok kompetanse. I motsatt ende er tradisjonell eksportrettet næringsliv som sliter med svake internasjonale konjunkturer, og en sterk kronekurs. Norske forbrukere har hatt gode rammebetingelser i Lønnsveksten har vært god, rentene er lave og arbeidsledigheten er lav. På tross av dette har vi sett moderat vekst i privat konsum. Veksten i boligpriser har vært et fokusområde i Prisstigningen er sterk, sterkere enn det som kan forklares med lønnsvekst, og vesentlig sterkere enn i andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Dette kan være en kime til potensiell finansiell ustabilitet noen år frem i tid. Utsiktene for 2013 er gode, men avhengigheten av oljeaktivitet forblir like stor. Renteutvikling Også i 2012 falt rentene både i Norge og internasjonalt. Sentralbanker i hele verden har fortsatt å stimulere økonomiene gjennom lave renter. ECB senket styringsrenten fra 1 % til 0, 75 %, FED holdt renten i ro på 0,25%, og Norges Bank senket renten med 0,25% til 1,5%. Markedsrentene falt enda kraftigere, 3 måneders Nibor endte ned nesten 1 % til 1,9 %. Lange renter fortsatte også videre ned fra allerede lave nivåer. 10 års swaprenter i Norge endte ned om lag 50 basis punkter til 3.12 % ved årsskiftet. Renter i Spania og Italia nådde nye krisenivåer rundt midten av fjoråret. Siden er tilliten i markedet gradvis vendt tilbake, markedsrentene har falt, og mye av frykten for kollaps i Euro- samarbeidet er redusert. 10 års statsobligasjonsrenter Alt er dog ikke helsvart; Mot slutten av året ser vi klare tegn til stabilisering på mange områder. Industriproduksjon og utenrikshandel i Syd-Europa viser bedring og fremtidsindikatorer for industriproduksjon i det samlede Euro området har vendt, og viser bedre fart inn i Purchasing managers index Figuren over viser 10 års statsobligasjonsrenter i Norge, Tyskland, Spania og Italia Figuren over viser utviklingen i PMI i utvalgte deler av verden. PMI (purchasing managers index) er en fremtidsrettet indeks som sier noe om forventninger til industriproduksjon i tiden fremover. Som indikert i teksten over er indikatorene for 2013 mer positiv enn på lenge. Kilde til grafer: Bloomberg Finance 7

9 MARKEDSKOMMENTAR TIL RENTEMARKEDET Kreditt Kredittmarkedene har hatt et svært godt år i Avkastningen i Alfred Bergs kredittobligasjonsfond varierte fra om lag 5,5 % til over 9 % for «investment grade fondene», til over 16 % for Alfred Berg Høyrente. Den gode avkastningen er i stor grad drevet av høy løpende rente på gode kredittobligasjoner, samt at kredittpåslaget falt betydelig gjennom annet halvår. Figuren under viser utviklingen i kredittpåslaget for norske banker, obligasjoner med fortrinnsrett og kraftobligasjoner. Høyrente Høyrente markedet var sterkt i Stadig flere låntager ser at dette er et attraktivt marked for kapitalinnhenting, og 2012 er nest etter 2007 det mest aktive året noensinne på denne markedsplassen. Den positive utviklingen i kredittpåslaget mener vi i stor grad finner sin forklaring i vellykket sentralbankpolitikk gjennom Rett før jul i 2011 var første gang ECB tilførte store mengder likviditet til det europeiske banksystemet. Dette tiltaket ble ytterliggere forsterket i første kvartal Sammen med tiltak fra FED, Bank of Japan, og Bank of England, har det dette ført til storlikviditetstilførsel gjennom kjøp av egne statsobligasjoner. Disse tiltakene har bidratt sterkt til at finansmarkedene igjen fungerer tilnærmet normalt. Pengemarkedspremier er tilbake på normale nivåer og kredittpåslag på bankobligasjoner er vesentlig lavere gjennom Samtidig er tilgangen på kreditt er rikelig. Vi ser at denne trenden fortsetter inn i Også fra investorer er interessen svært høy. I takt med lite attraktive avkastningsmuligheter i andre aktiva klasser, har mange søkt mot høyrentemarkedet. Alfred Berg Høyrente har vokst kraftig, og mer enn doblet seg gjennom Vi mener at avkastningsmulighetene i dette markedet er gode, og forventer et godt år også i Kilde: Tall hentet fra Norges Bank, Statistisk Sentralbyrå 8

10 ALFRED BERG LIKVIDITET Investeringsstrategi Fondet investerer kun obligasjoner og sertifikater med kort løpetid, utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap. Fondet har en lav kredittrisiko, og gir 20 % vekting ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Fondets renterisiko (durasjon) vil være inntil 180 dager. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid vil være inntil 1 år. Fondet investere i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet kan kun investere i Investment Grade papirer i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransje standard for informasjon og klassifisering av rentefond. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 2,2 mrd NAV pr NOK 86,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,59,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,10 % BIS vekt 20 % Risikokategori 1 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Fondets største poster i % BT City Bergen Nor CD Hordaland fylkeskommune Sparebank 1 Boligkreditt NIB3M Terra Boligkreditt NIB3M Ålesund Kommune Helgeland Sparebank NIB3M Komplett porteføljeoversikt side 31 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann.avkast.siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Likv iditet Periode: ALFRED BERG PENGEMARKED Investeringsstrategi Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid til forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Avkastningen i fondet gjenspeiler utviklingene i pengemarkedet. Historisk sett har pengemarkedsrenten ligget over innskuddsrenten i bank. Fondet investerer i verdipapir og obligasjoner som er garantert av stat, kommune, bank eller forsikringsselskap, men også i industri og større børs noterte selskaper. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser om utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Fondet kan investere inntil 15 % i ansvarlige lån. Fondets renterisiko (durasjon) vil være inntil 1 år. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid vil være inntil 1,5 år. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 3,6 mrd NAV pr NOK 106,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 3,16,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 100 % Risikokategori 2 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Terra Boligkreditt NIB3M BN Bank NIB3M Sparebank 1 Boligkreditt NIB3M Bergenshalvøen NIB3M Leaseplan Corp NIB3M Storebrand ASA NIBOR3M AP Møller Maersk NIB3M Danske Bank NIB3M Komplett porteføljeoversikt side 32 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann.avkast.siden oppstart hittil i år Alf red Berg Pengemarked Fond Ref. indeks Periode:

11 ALFRED BERG KORT OBLIGASJON Investeringsstrategi Fondet kan investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, bank, forsikringsselskaper og kredittforetak. Fondet har lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Den gjennomsnittlige durasjonsintervallet i fondet skal til enhver tid ligge mellom 3 måneder og 2 år, avhengig av forventet utvikling i rentene og avkastningskurven i Norge. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet kan kun investere i Investment Grade papirer i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransje standard for informasjon og klassifisering av rentefond. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 880 mill NAV pr NOK 104,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,78,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,8 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 20 % Risikokategori 2 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Stadshypotek NIB3M Storebrand Bank ASA NIB3M Sparebank 1 Bolig NIB3M Sparebanken Sør NIB3M Eiendomskreditt NIB3M Bolig- og Næring Sparebank 1 Gruppen AS Nordea Eiendomskreditt NIB3M Danske Bank AS NIB3M Sparebanken Vest NIB3M Komplett porteføljeoversikt side 34 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkast.siden oppstart hittil i år Alf red Berg Kort Obligasjon Fond Ref. indeks Period: ALFRED BERG KORT STAT Investeringsstrategi Fondet investere i stat eller statsgaranterte verdipapirer innenfor OECD-området i norske kroner. Durasjonsintervallet i fondet er mellom 0 og 2 år. Fondet har en minimal kredittrisiko. Alfred Berg Kort Stat er et fond med særskilte plasseringsstrategi som har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike de alminnelige plasseringsreglene i verdipapirloven. Fondet har samtykke til å fravike vpfl. 4-8, 3.ledd på følgende måte: Inntil 100 prosent av fondets midler kan plasseres i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter utstedt av den norske stat uten at det må eie obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter fra minst seks ulike utstedelser og at obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter fra en og samme utstedelse må begrenses til 30 prosent av verdipapirfondets samlede eiendeler. Fondet er non-ucits-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet kan kun investere i Investment Grade papirer i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransje standard for informasjon og klassifisering av rentefond. Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Øresundkonsortiet KFW NIB3M Austria RepublicC NIB3M Finnvera PLC KFW Finnvera PLC NIB3M European Invest Bank NIB3M Storebælteforbindelsen KFW Komplett porteføljeoversikt side 35 Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 870 mill NAV pr NOK 1.253,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 26,35,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,0 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,55 % BIS vekt 0 % Risikokategori 2 ISIN NO Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkast. siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Kort Stat Period:

12 ALFRED BERG OBLIGASJON 1-3 Investeringsstrategi Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Fondets durasjonsintervall justeres basert på forventinger om den fremtidige renteutviklingen. Men vil til en hver tid ligge mellom 1 og 3 år. Fondet har lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 1,0 mrd NAV pr NOK 1.077,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 31,79,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,7 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,50 % BIS vekt 20 % Risikokategori 2 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Nordea Eiendomskreditt Sparebank 1 Bolig NIB3M Sparebanken Nord-Norge NIB3M Sparebanken Vest Bolig NIB3M Stadshypotek AB NIB3M Gjensidige BK BoligKreditt NIB3M Pareto Bank NIB3M DnB Boligkreditt Sparebanken Pluss Sparebanken Sør NIB3M Komplett porteføljeoversikt side 36 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkast.siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Obligasjon 1-3 Periode: ALFRED BERG OBLIGASJON Investeringsstrategi Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner eller øvrige kredittverdige bedrifter i det norske markedet. Durasjonsintervallet vil i fondet justeres basert på forventinger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Fondet har anledning til å investere ansvarlige lån, dog maksimum 20 % av porteføljens totalverdi. Fondet har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 2,7 mrd NAV pr NOK 121,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 4,73,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,7 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikokategori 3 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Nordea Eiendomskreditt A DnB Boligkreditt Stadshypotek AB NIB3M Sparebanken Vest Bolig NIB3M Nordea Eiendomskreditt Tele2 NIB3M Bergenshalvøen Kom Kra NIB3M SFF Bustadkreditt AS NIB3M Sparebank 1 Næringskreditt Sparebank 1 Boligkreditt NIB3M Komplett porteføljeoversikt side 37 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkast. siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Obligasjon Period:

13 ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5 Investeringsstrategi Fondet investerer i verdipapirer innenfor definerte markeder med sikte på å oppnå størst mulig risikojustert avkastning for andelseierne innenfor den valgte investeringsstrategi. Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Fondet er veldiversifisert og har en lav kredittrisiko. Durasjonintervallet vil til enhver ligge mellom 3 5 år. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 645 mill NAV pr NOK 1.223,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 37,17,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,7 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 % BIS vekt 20 % Risikokategori 3 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Nordea Eiendomskreditt A Sparebank 1 Næringskreditt Stadshypotek AB NIB3M Gjensidige BK Boligkreditt NIB3M DnB Bank DnB Boligkreditt Storebrand Bank ASA NIB3M Terra Boligkreditt NIB3M BN Bank ASA Sparebank 1 SMN Komplett porteføljeoversikt side 39 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkast. siden oppstart hittil i år Alf red Berg Obligasjon 3-5 Fond Ref. indeks Period: ALFRED BERG LANG OBLIGASJON Investeringsstrategi Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner eller øvrige kredittverdige bedrifter. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 4 og 6 år. Alfred Berg Lang Obligasjon har moderat kredittrisiko og er veldiversifisert.fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet kan kun investere i Investment Grade papirer i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransje standard for informasjon og klassifisering av rentefond. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 119 mill NAV pr NOK 125,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 9,52,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikokategori 3 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Nordea Eiendomskreditt A DnB Boligkreditt Sparebanken Vest Sparebank 1 SMN Sparebanken Vest Bolig Sparebank 1 Boligkreditt Sparebanken DnB Bank ASA Sparebank 1 Næringskreditt Komplett porteføljeoversikt side 40 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkast. siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Lang Obligasjon Periode:

14 ALFRED BERG HØYRENTE Investeringsstrategi Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen som hos utstederen og i forhold til de ulike makroøkonomiske størrelser. Før forvaltningsteamet vurderer å investere gjennomføres grundige analyser som: selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/kredittmarginer, sikkerheter og klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og evt valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta. Fondet har høy kredittrisiko, men søker en god balanse mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje. Fondet har anledning til å benytte derivater for å styre risiko og effektivisere forvaltningen av fondet. Fondet er et UCITS-fond. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 3,5 mrd NAV pr NOK 108,- Sist utbetalt avk. pr andel NOK 11,36,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 1,0 % Omløpshastighet 0,8 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,45 %* Risikokategori 4 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning % Meravkastning % Annualisert standardavvik % Relativ volatilitet % Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Northland Resources AB Norwegian Energy Com Hoegh LNG Holdings NIB3M Ship Finance Intl. LTD NIB3M J. Lauritzen AS Songa Offshore SE NIB3M Ocean Rig UDW Norwegian Air Shuttle NIB3M Aker ASA NIB3M Komplett porteføljeoversikt side 41 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann.avkast.siden oppstart hittil i år Alfred Berg Høy rente Fond Ref. indeks Periode: *Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 0,45 prosent pro anno. Forvaltningsselskapet belaster i tillegg fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse beregnet ut fra forvalterens resultater. Ved en prosentvis større verdiendring enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne 20 prosent godtgjørelse av verdiendringen utover fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke overstige 0,85 prosent. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks, trekkes 20 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,05 prosent. Status

15 ALFRED BERG OPTIMAL ALLOKERING Investeringsstrategi Fondet forvaltes som et aktivt kombinasjonsfond. Fondets midler investeres i enkelt aksjer, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter, derivater eller verdipapirfondsandeler, norske eller internasjonale. Fondets investeringsmandat innebærer at forvaltningsselskapet har store frihetsgrader med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til enhver tid skal forvaltes. Den normale fordelingen mellom aksjer og renter er i henhold til fondets referanseindeks. Det vil si: aksjer/renter, 50/50 (maks. 80 %, min. 20 %). Fordelingen mellom aksjer og renter bestemmes løpende på bakgrunn av forvalters markedsforventinger innenfor de aktuelle aktivaklasser. Fondet bruker både Forward Rate Agreement (FRA) kontrakter og renteswapper i sin forvaltning. I tillegg benyttes aksjeindeksfutures for å få aksjeeksponeringen i de underliggende markeder. De rente-/aksjederivater som fondet benytter standardiserte børsnoterte kontrakter. Fondet benytter også valutaterminkontrakter ti lå sikre valutaeksponeringen i rentepapirer som ikke er denominert i norske kroner. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 93 mill NAV pr NOK 99,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon maks 3,00 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,25 %* Risikokategori 5 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Alfred Berg Global Quant Alfred Berg Høyrente Alfred Berg Norge I-shares MSCI Emerging Mkts Alfred Berg Obligasjon 8.06 Alfred Berg Aktiv 7.69 Alfred Berg Nordic Best Selection 5.45 Pluss Boligkreditt NIB3M Gjensidige BK Boligkreditt NIB3M Helgeland Boligkreditt NIB3M Komplett porteføljeoversikt side 44 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. Avkast. siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Optimal AllokeringPeriode: *Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis større verdiendring, beregnet i samsvar med vedtektene paragraf 11, enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 10 prosent godgjørelse av verdiendringen utover den prosentvise verdiendringen til fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke overstige 3 prosent. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks trekkes 10 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,50 prosent. ALFRED BERG KOMBI Investeringsstrategi Fondet forvaltes som et aktivt norsk kombinasjonsfond. Forvalter allokerer mellom renter og aksjer i tråd med fondets investeringsstrategi. Aksjeandelen i fondet kan variere mellom 0 og maksimalt 50 %. Det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser. Bransjer og selskapers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse analysene. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondets største poster i % Statoil 3.95 Color Group ASA NIB3M Yara International 2.65 DnB ASA 2.63 Bonheur ASA NIB3M Prosafe NIB3M Aker ASA NIB3M Solor Bio HLGS AS NIBOR3M Ship Finance Int LTD NIB3M Subsea Fondsfakta Komplett porteføljeoversikt side 45 Forvaltningskapital NOK 121 mill NAV pr NOK 2.814,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 1,50 % Omløpshastighet 0,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikokategori 4 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann.avkast. siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Kombi Periode:

16 MARKEDSKOMMENTAR TIL DET NORSKE AKSJEMARKEDET 2012 startet bra for Oslo Børs med en jevn oppgang i det første kvartalet. Oppgangen ble drevet av årsresultatene som i seg selv ikke var så veldig bra, men guidingen virket ganske bra for De færreste turde å være veldig positive, men likevel var det få som så lavere aktivitet. I Norge var man mer bekymret for utfordringene på kostnadssiden. I mai kom et børsfall som utraderte det meste av den positive utviklingen så langt i 2012 for Oslo Børs. Hovedforklaringen lå i fornyet uro omkring banksektoren og statsgjelden i Syd-Europa. Utover sommeren utviklet resultatsesongen seg positivt og gav et nytt løft til markedet. Det oppsto litt uro mot slutten av året da det ble fokus på amerikanernes «fiscal cliff». Stimuleringstiltakene etter finanskrisen var tidsbegrensede, og dersom alle disse ble avsluttet, ville en stor etterspørselskomponent falle bort, derav navnet «fiscal cliff». Året sluttet bra og fasiten ble en oppgang på omkring 15 % for Hovedindeksen. Det var så godt som ingen underliggende resultatvekst i selskapene gjennom året, så omtrent hele oppgangen kan dekomponeres til dividende og lavere risikopremie. Makrofaktorer har vært de viktigste driverne for aksjemarkedet gjennom året. Gjeldsproblemene i Europa har påvirket markedene mest negativt. Den politiske viljen til å støtte euroen er stor og tilliten til finansmarkedene ser ut til å være økende. Markedet forventer fortsatt resesjon i Europa, men frykten for at bankvesenet skal kollapse synes å være borte. Den europeiske sentralbankens aksjon for å sikre tilgang på likviditet for bankene synes å ha fungert. Utover høsten viste de viktigste makroindikatorene en utvikling som bekreftet tendensene fra sommeren. Det er fremdeles tungt i Europa, men tegn til bedring i USA. I Kina avtok veksttakten, men den er fremdeles sterkt positiv. Oljeprisen strammet seg til i begynnelsen av året etter uro i Iran, og nådde sitt høyeste nivå siden sommeren Siden den amerikanske dollaren var svak på det tidspunktet, var oljeprisen målt i Euro faktisk høyere i 2012 enn sommeren På forsommeren utløste en ny runde med svake makronyheter et fall i oljeprisen og dette fallet ble overraskende dypt. På det laveste ble et fat Nordsjø-olje handlet omkring 90 dollar. Fallet ble imidlertid kortvarig og den senere oppgangen dro med seg børsen i Norge. Oljeprisen svingte omkring 110 dollar den siste halvdelen av året og viser at det er underliggende styrke i oljemarkedet, selv når det er stor makroøkonomisk usikkerhet. De største overskriftene i 2012 ble skapt av noen selskaper med store og langvarige problemer. Refinansieringen av REC skapte mye uro over lang tid. Selskapet planla en emisjon som ville doble antall aksjer i selskapet langt under markedskurs og styret innstilte på at aksjonærene skulle fravike sin fortrinnsrett. Samtidig ville styrelederen øke sin eierandel. Orkla ville støtte emisjonen uten selv å delta, men hovedaksjonæren i Orkla fikk tildelt en stor andel av emisjonen. Videre sto Clavis Pharma for den mest dramatiske hendelsen i november. Markedet hadde høye forventninger til et av selskapets pågående legemiddelprosjekter. Det var derfor en meget stor overraskelse da selskapet meldte at dette var mislykket. Aksjekursen falt med 90 % på en dag. Riggselskapet Songa Offshore slet med finansieringen gjennom hele året. Selskapet opplevede store overskridelser på vedlikehold av gamle rigger og endte med å måtte selge sin eneste nye rigg. Riggsektoren har for øvrig hatt et meget godt år. Det ble inngått en rekke lange kontrakter i kjølvannet av den seneste nybyggingsbølgen. Etterspørselen etter borerigger er sterk og kontraktene som ble inngått, tyder på at oljeselskapene er villig til å legge mye penger på bordet for å sikre at de har tilgang på borerigger i årene fremover. Samtidig er det vanskelig å få finansiering for ytterligere nybygg, noe som gjør at ratene kan bli værende på høye nivåer lenge. Historisk har overkontrahering fulgt etter gode rater i alle maritime segmenter med påfølgende ratefall. Seismikksektoren har vært en av vinnerne i En indikasjon på et strammere marked var at kundene leide båter tidlig. Flåtetilveksten har gjort at ratene har vært lave selv om etterspørselsveksten har vært god de siste årene. Tungvekterne PGS og TGS oppjusterte begge sine forventninger gjennom året, og ratene for 2013 er ytterligere opp i forhold til Foreløpig ser det ikke ut som om selskapene vil ødelegge en mulig opptur ved å bygge for mange skip, slik som de har gjort tidligere. Tidligere har perioder med høye rater vært kortvarige. Lakseprisene viste seg å holde bedre enn markedet fryktet ved starten av året. Det var stor tilbudsvekst som følge av god vekst i Norge og økt produksjon i Chile. Likevel absorberte markedet den høye produksjonen på priser over 25 kroner per kilo. Tilbudsveksten var på topp rundt sommeren, og markedsbalansen utviklet seg deretter bedre. Samtidig snudde investorenes syn på sektoren. Prisene i kontraktsmarkedet indikerte en fin oppgang for 2013, og det det ikke ut til å bli noen volumøkning i det hele tatt fra Norge i Forventningene i aksjemarkedet steg i samme takt og gjorde sektoren til den store vinneren mot slutten av året. Det har vært store forskjeller for selskapene i finanssektoren. Mens skadeforsikringsselskapene har vært lite påvirket av den finansielle uroen og leverte strålende resultater gjennom året, har bankene vært utsatt for spekulasjoner både omkring tap på utlån og nye regler for kjernekapital. Bankene har likevel levert gode resultater som følge av mindre konkurranse. Livselskapene opplever stor usikkerhet rundt sine rammebetingelser og evnen til å opprettholde avkastningsgarantiene. Borregaard ble børsnotert etter at Orkla solgte de fleste av sine aksjer. Salget var en del av prosessen for å rendyrke Orkla innen merkevarer. Borregaard produserer kjemikalier basert på trevirke. I løpet av året har Orkla kjøpt merkevareselskapene Jordan og Rieber. Deler av Orklas aluminiumsvirksomhet ble lagt inn i et felles selskap med tilsvarende virksomhet i Norsk Hydro. Det er et positivt tegn at det begynner å røre seg litt på oppkjøpsfronten. Det største oppkjøpet i fjor var Statoil Fuel & Retail.Mange av aksjene i de mindre selskapene lider under dårlig likviditet, noe som fører til en lav prising som kan lokke frem bud. Eksempler på dette var Kverneland, Fornebu Utvikling, Pronova og Dockwise. Fondsindeksen steg med 20,7 % i 2012, mens Hovedindeksen steg 15,4 %. Forskjellen ligger i Statoils vekt i de to indeksene siden denne leverte en svak avkastning. For øvrig ble 2012 i likhet med 2011 preget av at de mindre selskapet hadde en vesentlig svakere avkastning med de større, da unntatt Statoil. Alfred Berg Indeks har Hovedindeksen som benchmark, og steg med 15,5 %. Alfred Berg Aktiv leverte høyest avkastning i fjor med 21,4 % etter honorarer. Alfred Berg Norge steg med 20,6 %. Alfred Berg Gambak steg med 18,4 %. Alle disse har Fondsindeksen som benchmark. Kilde: Tall hentet fra Alfred Berg, Oslo Børs og Bloomberg. 15

17 ALFRED BERG NORGE Investeringsstrategi Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og har en bredt diversifisert portefølje. Porteføljen bygges opp gjennom grundig selskapsanalyse. Hvert selskap kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot aksjens vekt i referanseindeksen. Ett verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater. Fondets største poster i % DnB ASA 9.07 Telenor ASA 7.77 Statoil 7.06 Yara International 6.91 Subsea Schibsted 4.43 Aker Solutions 4.32 Petroleum Geo-Services 4.19 TGS Nopec Geophysical 3.32 Fred Olsen Energy 3.26 Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 584 mill NAV pr NOK 446,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,20 % Risikokategori 7 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Komplett porteføljeoversikt side 46 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkast. siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Norge Periode: ALFRED BERG NORGE + Investeringsstrategi Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og har en bredt diversifisert portefølje. Porteføljen bygges opp gjennom grundig selskapsanalyse. Hvert selskap kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot aksjens vekt i referanseindeksen. Ett verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 813 mill NAV pr NOK 294,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,20 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,70 %* Risikokategori 7 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % DnB ASA 9.11 Telenor ASA 7.82 Statoil 7.12 Yara International 6.91 Subsea Schibsted 4.46 Aker Solutions 4.32 Petroleum Geo-Services 4.28 TGS Nopec Geophysical 3.28 Fred Olsen Energy 3.27 Komplett porteføljeoversikt side 47 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkast.siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Norge + Periode: * Differenisert forvaltningsgodgjørelse 16

18 ALFRED BERG AKTIV Investeringsstrategi Fondet investerer hovedsakelig i norske verdipapirer, og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av bransje- og selskapsvekter. Investeringsfilosofien er stiluavhengig, og det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 361 mill NAV pr NOK 663,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikokategori 7 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % DnB ASA 9.28 Subsea Telenor ASA 5.50 Schibsted 5.17 Yara International 5.04 Petroleum Geo-Services 4.67 Aker Solutions 4.63 Fred Olsen Energy 4.12 Protector Forsikring 4.04 Statoil 3.58 Komplett porteføljeoversikt side 48 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkast.siden oppstart hittil i år Alf red Berg Aktiv Fond Ref. indeks Periode: ALFRED BERG GAMBAK Investeringsstrategi Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet fond, hvor minimum 80 % av fondets midler skal være investert i verdipapir notert i Norge. Det innebærer at fondet kan være tungt eksponert mot enkeltpapirer eller enkeltsektorer. Plasseringene har ingen begrensninger i forhold til referanseindeksen, men søker å identifisere selskaper med høy forventet avkastning. Avkastningsavviket til referanseindeksen kan i perioder være betydelig. Fondsporteføljen består normalt av selskapet. Fondet er et UCITS-fond, og har ikke anledning til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 650 mill NAV pr NOK ,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 %* Risikokategori 7 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Proctector Forsikring 6.94 Subsea Aker Solutions 6.00 DnB ASA 5.92 Yara International 4.96 Schibsted 4.74 Bakkafrost 4.67 Lerøy Seafood Group ASA 4.50 Dolphin Interconnect Solutions 4.31 Petroleum Geo-Services 4.26 Komplett porteføljeoversikt side 49 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart , Ann.avkast.siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Gambak Periode: * 10 % av verdistigningen, minimum 1,8 % og maks 5 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 17

19 ALFRED BERG INDEKS Investeringsstrategi Fondet er et indeksfond som gir eksponering mot selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Benchmark Indeks. Fondet har kun anledning til å investere i selskaper som omfattes av indeksen. Fondet har en bred diversifisert portefølje. Risikoprofilen vil være tilnærmet identisk med referanseindeksen, og forvaltningsstilen er passiv. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 216 mill NAV pr NOK 197,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,15 % Omløpshastighet 0,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,25 %* Risikokategori 3 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Statoil Telenor ASA DnB ASA 9.23 Yara International 6.66 Orkla ASA A-SHS 5.25 Seadrill 5.24 Subsea Norsk Hydro 3.28 Petroleum Geo-Services 2.84 Schibsted 2.58 Komplett porteføljeoversikt side 50 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann.avkast. siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Indeks Periode: *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse ALFRED BERG NORGE ETISK Investeringsstrategi Fondet er et aksjefond med etiske investeringsprofil. Grundig aksjeanalyse og samfunnsmessige vurderinger ligger til grunn for investeringsvalgene. Dette innebærer at fondet ikke kan investere i selskaper som produserer våpen, alkohol, porno og tobakk. Samt selskaper som bryter vesentlige etiske kriterier som omfatter menneskerettigheter, barnearbeid, arbeidsmiljø og miljø. Kriteriene er definert i tråd med vedtatte internasjonale konvensjoner. Klare, forpliktende og nedskrevne etiske retningslinjer ligger til grunn for aksjevalgene som analyseres meget grundig av eksterne og interne etiske analytikere før og underveis i enhver investeringsprosess. Som en del av investeringsstrategien er det også en Etisk Investeringsrådsgruppe, bestående av representanter fra ideelle organisasjoner, for å være rådgivere med henblikk på etiske investeringsalternativ. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 67 mill NAV pr NOK 231,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,70 %* Risikokategori 7 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % DnB ASA 9.02 Yara International 8.02 Telenor ASA 7.83 Subsea Statoil 6.67 Schibsted 4.59 Aker Solutions 4.56 Royal Caribbean Cruises 4.53 Petroleum Geo-Services 4.09 Fred Olsen Energy 4.01 Komplett porteføljeoversikt side 51 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann.avkast. siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks Alf red Berg Norge Etisk Periode: *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse 18

20 ALFRED BERG HUMANFOND Investeringsstrategi Fondet er et ideelt aksjefond med en etisk investeringsprofil. Dette innebærer at fondet ikke kan investere i selskaper som produserer våpen, alkohol, porno og tobakk. Samt selskaper som bryter vesentlige etiske kriterier som omfatter menneskerettigheter, barnearbeid, arbeidsmiljø og miljø. Kriteriene er definert i tråd med vedtatte internasjonale konvensjoner. Klare, forpliktende og nedskrevne etiske retningslinjer ligger til grunn for aksjevalgene som analyseres meget grundig av eksterne og interne etiske analytikere før og underveis i enhver investeringsprosess. Som en del av investeringsstrategien er det også en Etisk Investeringsrådsgruppe, bestående av representanter fra ideelle organisasjoner, for å være rådgivere med henblikk på etiske investeringsalternativ. Som en del av fondsprofilen, gir fondet investorer muligheten til å kombinere fondssparing med bidrag til humanitært eller annet ideelt arbeid. Fondet samarbeider med et betydelig antall ideelle organisasjoner. Hvert år tildeler fondet 2 prosent av investors forvaltningskapital til en ideell organisasjoner som fondet samarbeider med og som investor selv velger. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet har i tillegg anledning til å investere inntil 20 % av fondets midler utenfor Norge. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 76 mill NAV pr NOK 176,- Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 2,00 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 % Ideelle utdeling for 2012 NOK mill Risikokategori 7 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % DnB ASA 9.51 Telenor ASA 7.98 Statoil 7.08 Subsea Yara International 6.80 Schibsted 4.67 Aker Solutions 4.57 Gjensidige Forsikring ASA 4.10 Petroleum Geo-Services 4.06 Fred Olsen Energy 3.98 Komplett porteføljeoversikt side 52 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann.avkast.siden oppstart hittil i år Alf red Berg Humanf ond Fond Ref. indeks Periode: ALFRED BERG GLOBAL DEEPWATER ENERGY Investeringsstrategi Alfred Berg Global Deepwater Energy er et aktivt forvaltet globalt aksjefond. Fondet er posisjonert for å ta del i den langsiktige forventede veksten knyttet til olje- og gassproduksjon på dypt vann. Alfred Berg har som mål å identifisere fremtidige vinnere på et tidlig tidspunkt som vil dra nytte av den kommende utviklingen av olje- og gassressurser på dypt vann. Alfred Berg vil lete etter gode investeringer i hele verdikjeden. Porteføljen vil bestå av globalt ledende selskaper innenfor sine nisjer som svarer til de høye kravene som industrien stiller til teknologi, kvalitet og sikkerhet. Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder - - siste 12 måneder - - siste 48 måneder Siden oppstart Ann avkastning siden oppstart - - hittil i år - - Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 2,3 mill NAV pr NOK 176,- Minimumstegning CI NOK Minimumstegning INST I NOK Tegning/Innløsningsprovisjon inntil 0,50 % Forvaltningshonorar C I: 0,80 % / INST I: 1,75 % Risikokategori 6 ISIN CI NO ISIN INST NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning - - Meravkastning - - Annualisert standardavvik - - Relativ volatilitet - - Information Ratio - - Sharpe Ratio - - Komplett porteføljeoversikt side 56 19

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Informasjon om BankID 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-19 Praktisk informasjon

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG STATUS 2009 AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24 Praktisk

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko 24-25

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet ABN AMRO Lang Obligasjon forvaltes av ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF November 2015

Månedsrapport Holberg OMF November 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF November 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 100,97 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Norge forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Fondssider: Fondsoversikt 3 Rentefond 4-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-19 Praktisk informasjon 20 Organisasjon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport januar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport januar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport januar 2016 En god start på året SKAGEN Avkastning økte med 0,34 prosentpoeng i januar. Indeksen økte med 0,35 prosentpoeng i samme periode. Rentene falt på alle de utenlandske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD +

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg OECD + forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer