HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

2 INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Informasjon om BankID 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond Praktisk informasjon 20 Organisasjon Skatteregler og investeringsbegrensninger 23 Forklaring av avkastnings- og risikomål 24 Porteføljeoversikt: Rentefond Kombinasjonsfond Aksjefond Fondsinformasjon 52 Viktig informasjon Rapporten er utarbeidet i informasjonsøyemed og skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Alfred Berg anbefaler alle som ønsker å investere i våre fond å ta kontakt med vårt kundesenter på telefon eller per epost til Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Alfred Berg tar forbehold om eventuelle feil i informasjonsmaterialet. Fondenes nøkkelinformasjon, vedtekter og prospekt er tilgjengelig på

3 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning representerer den norske virksomheten innenfor Alfred Bergs felles nordiske organisasjon. Selskapet er eid av BNP Paribas. BNP Paribas samlede kapitalforvaltningsvirksomhet omfatter 539 milliarder EUR, noe som medfører at enheten er en av Europas tre største kapitalforvaltere. Alfred Berg Kapitalforvaltning er en direkte videreføring av ABN AMRO Kapitalforvaltning, som tidligere het Alfred Berg Industrifinans Kapitalforvaltning. Alfred Berg ble etablert i 1863 og er Nordens eldste finansforetak med en tradisjonsrik historie. I 2001 ble det gjennomført en fusjon av selskapene Industrifinans Fondsforvaltning, Alfred Berg Fondsforvalting og Oslo Fondsforvaltning, og selskapet fikk da navnet Alfred Berg Industrifinans Fondsforvaltning. Videre ble selskapene Gambak Fondsforvaltning og Banco Fondsforvaltning innfusjonert i Kapitalforvaltning i Alfred Berg Kapitalforvaltning Investorer velger i økende grad å søke profesjonell assistanse i forvaltningen av sine midler. Dette har blant annet sin bakgrunn i at finansmarkedene stadig blir mer komplekse, og at produkt- og tjenestetilbudet utvides meget raskt til å omfatte flere aktivaklasser samt nye og mer kompliserte produkter. Den nordiske organiseringen, med sterke rådgivnings- og forvaltningsmiljøer i Oslo, Stockholm og Helsingfors, gir maksimalt fokus og de beste forutsetninger for å ivareta våre kunders behov med sterk lokal kompetanse. Videre har vi ubegrenset tilgang til BNP Paribas Investment Partners mangfoldige produktspekter og kompetanse innenfor ulike relevante investeringsløsninger. BNP Paribas Investment Partners har virksomhet i 45 land og forvalter samlet over 539 milliarder EUR. Alfred Berg Kapitalforvaltning forvalter 41 milliarder kroner for norske kunder, hvorav 25,6 milliarder kroner er plassert i norske verdipapirfond. Blant våre kunder finnes en rekke større forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlige institusjoner, stiftelser, humanitære organisasjoner, privatpersoner samt andre kapitalforvaltere. Innenfor rammen av Alfred Berg Kapitalforvaltnings totale produkttilbud, kan vi tilby våre kunder forvaltning av aksjer og rentebærende verdipapirer i samtlige store kapitalmarkeder i verden. I tillegg til de norske verdipapirfondene våre, tilbyr vi BNP Paribas Investment Partnersfond som er lokalisert i Luxemburg. Dette er verdipapirfond som investerer i ulike internasjonale markeder. Luxemburg-fondene har sin egen årsrapport, se Forvaltningen av de norske verdipapirfondene skjer i henhold til «Lov om verdipapirfond» av 25. november 2011 nr 44. Hvert fonds investeringsstrategi og rammebetingelser er nedfelt i fondets vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon for investorer. Disse dokumentene kan lastes ned vederlagsfritt på vår hjemmeside: Hva kan Alfred Berg Kapitalforvaltning gjøre for deg? Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risikopreferanser. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å: Assistere våre kunder ved valg av riktig aktiva sammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser. Tilby gode og nyskapende investeringsløsninger for å optimalisere avkastning i forhold til ønsket risiko. Kilde: Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene til enhver tid gir. Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt delportefølje ved hjelp av kontinuerlige og dyptgående analyser av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en profesjonell daglig markedsovervåking. Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig rapportering og personlig oppfølging. Profesjonell og aktiv rådgivning Å overlate forvaltningen av finanskapitalen til en utenforstående rådgiver og kapitalforvalter er og blir en tillitssak. Våre kunder skal forvente at midlene blir tatt hånd om på en profesjonell måte gjennom objektiv rådgivning og effektiv forvaltning. Med Alfred Berg Kapitalforvaltning som rådgiver og forvalter, får kunden en samarbeidspartner som søker å bidra til at det oppnås god avkastning med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes behov. Den strategiske allokeringen skal sikre et kontrollert langsiktig risikonivå i porteføljen i tråd med kundens ønsker og preferanser. Videre gjennomføres det taktiske porteføljeallokeringer som har til hensikt å øke kundens avkastning på relativt kort sikt. Den oppnådde avkastningen henger naturlig sammen med den risiko som tas i porteføljen. Derfor ser vi det som en av våre viktigste oppgaver å rådgi kunden i valg av risikoprofil. Individuell kundebehandling For å kunne utføre våre oppgaver tilfredsstillende, må vi kjenne våre kunder godt. Gjennom samtaler om risikobæreevne og rammebetingelser, samt inngående analyser av kapitalmarkedet, er det mulig å komme frem til en porteføljesammensetning som oppfyller den enkelte kundes målsetting og preferanser. Den strategiske aktivaallokeringen fastlegger hvorledes midlene ideelt sett bør fordeles mellom de ulike aktivaklasser for at den langsiktige målsettingen for porteføljen skal kunne oppnås. Det vil være disse overordnede beslutninger om hvordan midlene fordeles mellom pengemarkeds-, obligasjons-, aksje- og alternative investeringer som over tid har størst betydning for resultatet og den samlede risiko i porteføljen. Enhver finansiell investor har sine særskilte rammebetingelser for håndtering av sine finansielle ressurser. Derfor vil den ideelle strategiske porteføljeallokeringen ofte variere fra investor til investor. Som finansiell rådgiver legger vi stor vekt på at våre kunder foretar de strategiske valg som er best tilpasset den enkeltes rammebetingelser og mål. Innenfor en mer kortsiktig tidshorisont foretas taktisk aktivaallokering. For å utnytte kortsiktige svingninger i ulike markeder, kan det være fornuftig å foreta visse periodiske omplasseringer av porteføljen, for taktisk å utnytte markedsmuligheter. På denne måten kan man ta del i den forventede verdiendring i de enkelte markeder. For eksempel vil det være fornuftig å ta større eksponering i lange obligasjoner og aksjer ved et forventet rentefall, og motsatt større eksponering i pengemarkedet når man forventer høyere inflasjon og renteøkning. En slik taktisk justering av investeringsporteføljen må imidlertid foretas innenfor rammene av den langsiktige eller strategiske porteføljeallokeringen. Rapportering Fyldig og punktlig resultatrapportering og porteføljeevaluering målt mot realistiske forventninger er med på å skape trygghet og tillit. Alle våre kunder som ønsker å motta månedsbrev, årsrapport og halvårsrapport kan kontakte oss på og kan når som helst kontakte oss for råd og synspunkter. 2

4 INFORMASJON OM INNLOGGING VIA BankID Nå kan du enkelt bli kunde i Alfred Berg. Den raskeste måten er å bruke kodebrikken du bruker i nettbanken din, via BankID løsning. Når du blir kunde oppretter vi automatisk og kostnadsfritt en VPS-konto for deg. Har du ikke BankID, eller ønsker du å bruke en eksisterende VPSkonto hvor Alfred Berg ikke er kontofører, ber vi deg benytte en av våre tegningsblanketter som du finner på Du kan logge inn på BankID fra hvilken som helst norsk bank. Husk å ha klar kodebrikken du bruker i nettbanken din. Ditt kundeforhold aktiveres så snart transaksjonen er opp-gjort hos VPS. Koster BankID noe? Det er den enkelte bank som utsteder BankID til sine kunder og som også fastsetter pris på sine tjenester. Ta kontakt med din bank for opplysninger om priser og vilkår. Java For å benytte BankID må du ha Java installert på din maskin. Noen nettlesere vil gi deg automatisk melding om dette. I andre tilfeller må du selv velge å laste dette ned og installere det. For gratis nedlastning av Java finner du informasjon på våre nettsider: Sikkerhetskode Din sikkerhetskode er et engangspassord fra et kodekort, kort eller kodekalkulator som du har fått av din bank. Hva er BankID? BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. I den fysiske verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er. Ved å bruke ditt fødselsnummer, den koden du får fra sikkerhetskortet og det personlige passordet du har valgt får du tilgang til din BankID. Denne er lagret for deg hos Bankenes Betalingssentral (BBS). Hvem står bak BankID? BankID tilbys av bankene i Norge og er basert på en felles infrastruktur som er utviklet av banknæringen gjennom BankID Samarbeidet, i regi av Finansnæringens Fellesorganisasjon. Hva er fordelene med BankID? Med BankID får du en trygg, sikker og enkel elektronisk ID som kan brukes til blant annet innlogging i nettbanken. Samme BankID kan brukes på tvers av de bankene du har kundeforhold i. BankID er imidlertid langt mer enn bare en innloggingsmekanisme i nettbank. Med BankID kan du signere dokumentene elektronisk slik at du slipper å møte opp personlig eller sende med post, for eksempel søknad om barnehageplass, endre adresse hos Posten, bud på bolig, lånesøknad, tinglysning av dokumenter med mer. Du vil også kunne benytte din BankID når du betaler med BankAxess. Da bruker du BankID til å signere betalingen. Er BankID sikkert? Ja. Bankene jobber kontinuerlig med sikkerheten i BankID gjennom BankID Samarbeidet. Trusselbildet er stadig i endring, og dette gjør at et godt samarbeid mellom bankene er nødvendig. I tillegg til sikkerhet er bankene opptatt av brukervennlighet. Disse to faktorene kan være vanskelige å kombinere, og bankene legger mye ressurser ned i å gjøre BankID til både en sikker og brukervennlig løsning. Les mer om trygg bruk på 3

5 FONDSOVERSIKT Markedskommentar rentemarkedet 7-8 Pengemarkedsfond: Alfred Berg Likviditet 9 Alfred Berg Pengemarked Obligasjonsfond: Alfred Berg Kort Obligasjon 10 Alfred Berg Kort Stat Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Lang Obligasjon Alfred Berg Høyrente ( Classic I/II/EUR/USD) 13 Alfred Berg Nordic High Yield Alfred Berg OMF Kort I/II 14 Kombinasjonsfond: Alfred Berg Kombi 15 Alfred Berg Optimal Allokering Markedskommentar norske aksjemarkedet 16 Norske aksjefond: Alfred Berg Norge [Classic] 17 Alfred Berg Norge [Inst] Alfred Berg Aktiv 18 Alfred Berg Gambak Alfred Berg Indeks [Classic] 19 Alfred Berg Indeks [Inst] Alfred Berg Humanfond 20 Internasjonale aksjefond: Alfred Berg Global Quant 20 Nordiske aksjefond: Alfred Berg Nordic Best Selection 21 4

6 MARKEDSKOMMENTAR TIL RENTEMARKEDET Utviklingen i norsk og internasjonal økonomi i 1. halvår 2015 Den globale konjunkturutviklingen viser et blandet bilde i første halvdel av året. På den positive siden har vi USA, der farten i økonomien er godt opprettholdt. Arbeidsmarkedet er i bedring, privat konsum vokser og industrien viser gode utsikter. Ledige ressurser i økonomien er i ferd med og spises opp, og første rentehevning fra FED forventes tidlig på høstparten i år. Det store bildet i Europa viser at vi nærmer oss en friskmelding av økonomiene etter nedturen i kjølvannet av finanskrisen. Nord-Europa med Tyskland i spissen vokser bra, med moderat arbeidsledighet. Kriselandene med Spania i tet, er gjennom krisen og vokser nå med 2-3 % BNP vekst. I disse landene faller nå arbeidsledigheten markert. Frankrike og Italia er de store landene i Europa der det fortsatt er grunn til bekymring. Disse landene har i liten grad gjennomført nødvendige strukturendringer i økonomiene med det resultatet at veksten er svakere enn i landene rundt. Hellas er selvsagt den store negative overraskelsen i år. Etter at utviklingen gjennom fjoråret så ut til å være i bedring har politisk uro dette året knust utsiktene for en positiv utvikling på kort sikt. Den største usikkerhetsfaktoren i tiden fremover er knyttet til utviklingen i Kina. Kinesisk økonomi har vært vekstmotoren i den globale økonomien de siste årene. Svakere utvikling i Kina er åpenbart negativt for resten av verden og påvirker oss direkte gjennom fallende råvarepriser. I Norge har utviklingen i oljepris og konsekvenser for aktivitetsnivået i Nordsjøen vært drivere på den økonomiske fronten. Mer enn halvering av oljeprisen får utvilsomt store konsekvenser for all oljerelatert næringsliv. Vi ser at utsiktene er svake med en betydelig mengde oppsigelser som konsekvens. I resten av økonomien ser vi foreløpig små effekter av de svakere utsiktene for oljenæringene. Den svake kronekursen bidrar til at norsk eksport blir mer konkurransedyktig samtidig som fortsatt relativt lav arbeidsledighet og stadig lavere renter stimulerer både privat konsum og den sterke utviklingen i boligmarkedet. Fremover er usikkerheten stor og frykten er at den generelle økonomiske utviklingen kan bli enda svakere enn det vi hittil har sett. Renteutviklingen hittil i år Markedsrentene har holdt seg lave også i første halvår. Rentemarkedene er i stor grad styrt av tilnærmet 0 renter fra sentralbanker som FED, ECB og BOE. I tillegg styres de lengre markedsrentene av den enorme tilførselen av likviditet fra de samme sentralbankene. Gjennom halvåret har vi sett tegn til at usikkerheten i markedene har økt. Dette har gitt seg utslag i mye større markedsbevegelser enn hva vi har vært vant med å ha de siste årene. Denne økte usikkerheten kan dels forklares med at rentenivået i seg selv er ekstremt lavt, dels med økt usikkerhet knyttet til Hellas fortsatte plass i Euroområdet og med kraftig aksjefall i Kina. Økt usikkerhet er noe vi tror vi må leve med de nærmeste årene. I Norge utvikler økonomien seg svakere og Norges Bank kuttet sentralbank renten til 1% som respons. Forventningene fremover er i retning av ytterliggere rentekutt. Kilde Bloomberg 10 års statsobligasjonsrenter i Norge, Tyskland og USA Utviklingen i kredittmarkedene Etter 4 år med kontinuerlig fall i kredittpåslagene for høykvalitet obligasjoner har 1. halvår mer vært preget av konsolidering og moderat utgang i påslagene. For obligasjoner med særskilt sikkerhet er påslaget på en fem års obligasjon ut fra 20 rentepunkter ved årsskiftet til ca. 30 rentepunkter ved halvårsskiftet. Påslaget drives i stor grad av de internasjonale kredittmarkedene og av likviditetssituasjonen her hjemme. Noe av grunnen til utgangen i påslagene er nok knyttet livsforsikringsselskaps og pensjonskassers allokering inn i aksjer og eiendom samt større bruk av hold-til- forfall obligasjoner. I stor grad finansieres allokeringene ved nedtrekk av de ordinære obligasjonsporteføljene. Ï en mer urolig verden tror vi fortsatt at allokeringen til sikre obligasjoner må holdes høy og vi er fortsatt positiv til at investeringer i obligasjoner vil gi høyere avkastning enn i risikofrie statsobligasjoner. Utviklingen i kredittpåslag for 5 års OMF, Kraft og senior bank obligasjoner Kilde: VFF/ Alfred Berg Kilde til grafer: Bloomberg Finance 5

7 MARKEDSKOMMENTAR TIL RENTEMARKEDET Høyrentemarkedet har hatt et utfordrende 1. halvår. Markedet er i stor grad preget av fallet i oljepris og av lavere aktivitet i Nordsjøen. En høy andel av høyrentemarkedet er eksponert mot energimarkedet og derfor ser vi betydelige konsekvenser for prisingen av dette markedet. Selv om selskapene har gjennomført betydelige kostnadskutt for å tilpasse seg den nye hverdagen, må det forventes tøffe tider også det neste året. Usikkerheten er i stor grad priset inn i markedet og Alfred Berg Høyrente løper med en yield på godt over 10 %. Dette gir en god beskyttelse for eventuelle kreditthendelser i tiden fremover. Utviklingen i yield i Alfred Bergs Høyrenteportefølje Kilde: Alfred Berg 6

8 ALFRED BERG LIKVIDITET Investeringsstrategi Alfred Berg Likviditet er et norsk pengemarkedsfond som kun investerer i korte obligasjoner og sertifikater utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak og bank- og forsikringsselskap som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondets midler kan kun investeres i finansielle instrumenter som vekter 20 % eller lavere i henhold til Forskrift om kapitaldekning. Kredittrisiko begrenses også ved at ingen instrumenters gjenværende løpetid kan oversige 3 år, og at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri skal overstige 1 år. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen gjennom investeringer i norske verdipapirer, samtidig som forvaltningsteamet sikter mot en konservativ kreditteksponering. Fondet investerer i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 0.5, og har således lav renterisiko. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 2 669,7 mrd NAV pr NOK 84,58 Antall utstedt andeler ,7826 Sist utbetalt avk. pr andel NOK 1,84 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 1,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,10 % BIS vekt 20 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 0.16% 0.10% Tracking error 36 mnd 0.14% Informasjonsratio 36 mnd 6.38 Fondets største poster BNP Paribas Home Loan SFH SA 7.57% Sandnes Kommune 7.52% Aurskog-Hoeland Kommune 5.64% Sparebanken More 4.02% Sparebanken Sor 4.01% Kredittforeningen for Spareban 3.77% Municipality of Frogn Norway 3.76% Hordaland Fylkeskommune 3.75% Nannestad Kommune 3.75% Sparebank 1 Hallingdal Valdres 3.41% Komplett porteføljeoversikt se side 27 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 4.22% 3.94% Ann. avkastning 5 år 2.64% 1.71% Ann. avkastning 3 år 2.27% 1.39% Avkastning 12 mnd 1.84% 1.09% Avkastning i år 0.78% 0.45% Avkastning 3 mnd 0.38% 0.22% % 2.26% % 2.45% % 1.50% % 1.62% % 1.33% (Kurs) Fond Indeks (Periode) ALFRED BERG PENGEMARKED Investeringsstrategi Alfred Berg Pengemarked er et norsk pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondet kan investere inntil 15 % i ansvarlige lån. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning som overstiger fondets referanseindeks, gjennom eksponering mot en godt diversifisert portefølje av solide selskaper. Normalt sett har pengemarkedsrenten ligget over innskuddsrenten i bank. Modifisert durasjon i fondet vil til enhver tid være mellom 0 og 1 og fondet har således en lav renterisiko. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 6 mnd. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK mrd NAV pr NOK Antall utstedt andeler ,0573 Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,35 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 1,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 100 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 0.18% 0.16% Tracking error 36 mnd 0.22% Informasjonsratio 36 mnd 4.03 Fondets største poster Sparebanken More 3.95% LeasePlan Corp NV 3.92% Sparebanken Sor 3.51% Skandiabanken AB 3.38% BN Bank ASA 3.25% Sparebanken Ost 3.00% Thon Holding AS 2.67% Pareto Bank ASA 2.64% Fana Sparebank 2.62% Santander Consumer Bank AS 2.59% Komplett porteføljeoversikt se side 28 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 4.90% 4.57% Ann. avkastning 5 år 2.70% 1.81% Ann. avkastning 3 år 2.37% 1.49% Avkastning 12 mnd 1.77% 1.26% Avkastning i år 0.79% 0.49% Avkastning 3 mnd 0.42% 0.21% % 2.32% % 2.69% % 1.50% % 1.68% % 1.51% (Kurs) Fond Indeks (Periode) 7

9 ALFRED BERG KORT OBLIGASJON Investeringsstrategi Alfred Berg Kort Obligasjon er et rentefond som investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner. Fondets midler kan kun investeres i finansielle instrumenter som vekter 20 % eller lavere i henhold til Forskrift om kapitaldekning. Utstederne av obligasjonene er dermed primært stater, kommuner, fylkeskommuner, og finansinstitusjoner, som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Alfred Berg Kort Obligasjon er et aktivt forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, makroøkonomi og renteutvikling, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Modifisert durasjon i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 0.25 og 2. Fondet har dermed en lav til moderat renterisiko. I perioder med fallende renter forventes fondet å oppnå en lav til moderat kursstigning på obligasjonene, og dermed påvirke totalavkastning utover renteavkastningen i et begrenset omfang. Tilsvarende vil fondet i et marked med stigende renter kun forventes å oppleve lavt til moderat kursfall på obligasjonene. Fondet har en lav kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK mrd NAV pr NOK 102,07 Antall utstedt andeler ,7392 Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,35 Minimumstegning NOK 300 Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 20 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 0.60% 0.38% Tracking error 36 mnd 0.64% Informasjonsratio 36 mnd 2.87 Fondets største poster DNB Boligkreditt AS 6.88% SSB Boligkreditt AS 6.52% Sparebanken Soer Boligkreditt 6.40% Gjensidige Bank Boligkreditt A 5.89% SpareBank 1 Boligkreditt AS 5.05% Stadshypotek AB 4.61% Nordea Eiendomskreditt AS 4.55% Eika Boligkreditt AS 4.15% Verd Boligkreditt AS 2.59% Storebrand ASA 2.57% Komplett porteføljeoversikt se side 30 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 4.39% 3.93% Ann. avkastning 5 år 3.35% 1.94% Ann. avkastning 3 år 3.44% 1.60% Avkastning 12 mnd 1.78% 1.57% Avkastning i år 0.38% 0.45% Avkastning 3 mnd 0.24% 0.20% % 2.32% % 3.27% % 1.29% % 1.70% % 1.94% (Kurs) Fond Indeks (Periode) ALFRED BERG KORT STAT Investeringsstrategi Alfred Berg Kort Stat er et statsobligasjonsfond som investerer i stat eller statsgaranterte verdipapirer i norske kroner utstedt og garantert av stater innen OECD-området. Fondet har samtykke fra Finanstilsynet om å avvike fra de alminnelige plasseringsreglene i verdipapirfondloven, og kan avvike på følgende måte; Inntil 100 prosent av fondets midler kan plasseres i verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter utstedt av den norske stat uten at fondet må eie obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter fra minst seks ulike utstedelser og at obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter fra en og samme utstedelse må begrenses til 30 % av verdipapirfondets samlede eiendeler. Alfred Berg Kort Stat kan kun investere i papirer med en kredittvurdering på BBB-/Baa3 eller bedre. Modifisert durasjon i fondet vil til enhver tid ligge mellom 0 og 2. Fondets vektede gjenværende løpetid vil normalt være betydelig lenger. Fondet er non-ucits-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK mill NAV pr NOK 1234,25 Antall utstedt andeler ,2236 Sist utbetalt avk. pr andel NOK 20,99 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,55 % BIS vekt 0 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 0.33% 0.38% Tracking error 36 mnd 0.31% Informasjonsratio 36 mnd 0.17 Fondets største poster Austria Government Internation 29.64% Oresundsbro Konsortiet 25.61% KFW 12.87% European Investment Bank 9.95% Kommuninvest I Sverige AB 9.64% City of Gothenburg Sweden 8.19% Nordic Investment Bank 2.23% Great Belt A/S 0.96% Komplett porteføljeoversikt se side 31 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 5.03% 5.12% Ann. avkastning 5 år 1.87% 1.94% Ann. avkastning 3 år 1.65% 1.60% Avkastning 12 mnd 1.43% 1.57% Avkastning i år 0.38% 0.45% Avkastning 3 mnd 0.27% 0.20% % 2.32% % 3.27% % 1.29% % 1.70% % 1.94% (Kurs) Fond Indeks (Periode) 8

10 ALFRED BERG OBLIGASJON 1-3 Investeringsstrategi Alfred Berg Obligasjon 1-3 er et rentefond som investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner. Fondets midler kan kun investeres i finansielle instrumenter som vekter 20 % eller lavere i henhold til Forskrift om kapitaldekning. Utstederne av obligasjonene er dermed primært stater, kommuner, fylkeskommuner, og finansinstitusjoner, som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Alfred Berg Obligasjon 1-3 er et aktivt forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, makroøkonomi og renteutvikling, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Modifisert durasjon i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 1 og 3. Obligasjonsrenten ligger normalt høyere enn den korte pengemarkedsrenten. I perioder med fallende renter vil fondet forventes å oppnå en moderat kursstigning på obligasjonene, og dermed en moderat høyere totalavkastning enn renteavkastningen alene tilsier. Tilsvarende vil fondet i et marked med stigende renter kun forventes å oppleve moderat kursfall på obligasjonene. Fondet har en lav kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK mrd NAV pr NOK 1052,51 Antall utstedt andeler ,1744 Sist utbetalt avk. pr andel NOK 41,29 Minimumstegning NOK 300 Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,50 % BIS vekt 20 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 0.84% 1.06% Tracking error 36 mnd 0.91% Informasjonsratio 36 mnd 2.06 Fondets største poster Sparebanken Soer Boligkreditt 7.35% SpareBank 1 Naeringskreditt AS 6.26% Bustadkreditt Sogn og Fjordane 6.15% DNB Boligkreditt AS 4.98% Nordea Eiendomskreditt AS 4.49% More Boligkreditt AS 4.04% SSB Boligkreditt AS 3.78% Stadshypotek AB 3.43% SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.41% Eiendomskreditt 3.05% Komplett porteføljeoversikt se side 32 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 5.00% 4.65% Ann. avkastning 5 år 3.79% 2.47% Ann. avkastning 3 år 3.84% 1.97% Avkastning 12 mnd 2.20% 2.40% Avkastning i år 0.06% 0.43% Avkastning 3 mnd -0.01% 0.26% % 3.38% % 4.69% % 1.73% % 1.32% % 3.49% (Kurs) Fond Indeks (Periode) ALFRED BERG OBLIGASJON Investeringsstrategi Alfred Berg Obligasjon er et rentefond som investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner. Utstederne av obligasjonene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondet har anledning til å investere inntil 20% av porteføljen i ansvarlig kapital. Alfred Berg Obligasjon er et aktivt forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, makroøkonomi og renteutvikling, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Modifisert durasjon i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4. Obligasjonsrenten ligger normalt høyere enn den korte pengemarkedsrenten. I perioder med fallende renter vil fondet oppnå en kursstigning på obligasjonene og dermed en høyere totalavkastning enn renteavkastningen alene tilsier. Tilsvarende vil fondet i et marked med stigende renter oppleve kursfall på obligasjonene. Fondet har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK mrd NAV pr NOK 121,34 Antall utstedt andeler ,9765 Sist utbetalt avk. pr andel NOK 4,74 Minimumstegning NOK 300 Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 1.24% 1.77% Tracking error 36 mnd 1.33% Informasjonsratio 36 mnd 2.21 Fondets største poster DNB Boligkreditt AS 7.95% Eika Boligkreditt AS 6.80% SpareBank 1 Naeringskreditt AS 5.31% Nordea Eiendomskreditt AS 3.98% SSB Boligkreditt AS 2.96% Trondheim Kommune 2.92% BN Bank ASA 2.91% Sparebanken Soer Boligkreditt 2.50% LeasePlan Corp NV 2.48% Statkraft AS 2.47% Komplett porteføljeoversikt se side 34 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 6.60% 6.33% Ann. avkastning 5 år 4.83% 2.99% Ann. avkastning 3 år 5.27% 2.33% Avkastning 12 mnd 3.06% 3.23% Avkastning i år 0.00% 0.40% Avkastning 3 mnd -0.14% 0.32% % 4.45% % 6.13% % 2.17% % 0.94% % 5.07% (Kurs) Fond Indeks (Periode) 9

11 ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5 Investeringsstrategi Alfred Berg Obligasjon 3-5 er et rentefond som investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner. Fondets midler kan kun investeres i finansielle instrumenter som vekter 20 % eller lavere i henhold til Forskrift om kapitaldekning. Utstederne av obligasjonene er dermed primært stater, kommuner, fylkeskommuner, og finansinstitusjoner, som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Alfred Berg Obligasjon 3-5 er et aktivt forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, makroøkonomi og renteutvikling, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Modifisert durasjon i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 3 og 5. Fondet har dermed en betydelig renterisiko. I perioder med fallende renter vil fondet oppnå en kursstigning på obligasjonene og dermed en høyere totalavkastning enn renteavkastningen alene tilsier. Tilsvarende vil fondet i et marked med stigende renter oppleve kursfall på obligasjonene. Fondet har en lav kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK mill NAV pr NOK 1154,04 Antall utstedt andeler ,9129 Sist utbetalt avk. pr andel NOK 88,15 Minimumstegning NOK 300 Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 % BIS vekt 20 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 1.86% 2.54% Tracking error 36 mnd 1.70% Informasjonsratio 36 mnd 1.73 Fondets største poster DNB Boligkreditt AS 8.56% SpareBank 1 Naeringskreditt AS 7.11% Nordea Eiendomskreditt AS 6.91% Sparebanken Soer Boligkreditt 5.19% More Boligkreditt AS 5.12% Storebrand Boligkreditt AS 4.71% BN Bank ASA 4.58% Sparebanken Ost Boligkreditt A 4.13% City of Oslo Norway 3.86% Storebrand ASA 3.62% Komplett porteføljeoversikt se side 37 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 6.09% 5.74% Ann. avkastning 5 år 5.22% 3.57% Ann. avkastning 3 år 5.55% 2.61% Avkastning 12 mnd 3.27% 3.96% Avkastning i år -0.72% 0.13% Avkastning 3 mnd -0.69% -0.02% % 5.47% % 7.81% % 3.11% % % 7.19% (Kurs) Fond Indeks (Periode) ALFRED BERG LANG OBLIGASJON Investeringsstrategi Alfred Berg Lang Obligasjon er et rentefond som investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner. Utstederne av obligasjonene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondet har anledning til å investere i ansvarlig kapital. Alfred Berg Lang Obligasjon er et aktivt forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, makroøkonomi og renteutvikling, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Modifisert durasjon i fondet justeres basert på forventinger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 4 og 6. Fondet har dermed en betydelig renterisiko. I perioder med fallende renter vil fondet oppnå en kursstigning på obligasjonene og dermed en høyere totalavkastning enn renteavkastningen alene tilsier. Tilsvarende vil fondet i et marked med stigende renter oppleve kursfall på obligasjonene. Fondet har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK mill NAV pr NOK 119,25 Antatt utstedt andeler ,6862 Sist utbetalt avk. pr andel NOK 5,36 Minimumstegning NOK 300 Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 2.40% 3.34% Tracking error 36 mnd 1.98% Informasjonsratio 36 mnd 1.88 Fondets største poster Eika Boligkreditt AS 7.18% DNB Boligkreditt AS 6.85% SpareBank 1 Boligkreditt AS 6.82% More Boligkreditt AS 4.82% City of Oslo Norway 4.08% Eiendomskreditt 3.59% Nordea Eiendomskreditt AS 3.38% Statkraft AS 2.99% BN Bank ASA 2.97% Gjensidige Bank Boligkreditt A 2.79% Komplett porteføljeoversikt se side 38 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 6.27% 6.17% Ann. avkastning 5 år 6.18% 4.15% Ann. avkastning 3 år 6.61% 2.89% Avkastning 12 mnd 3.89% 4.69% Avkastning i år -1.10% -0.14% Avkastning 3 mnd -1.15% -0.35% % 6.50% % 9.49% % 4.05% % -0.94% % 9.35% (Kurs) Fond Indeks 10 (Periode)

12 ALFRED BERG HØYRENTE CLASSIC I Investeringsstrategi Alfred Berg Høyrente er et rentefond som hovedsaklig investerer i høyrenteobligasjoner utstedt av selskaper med sitt hovedsete eller deler av sin virksomhet i Norden, og som har oppnådd en kredittvurdering motsvarende BB+/Ba1 eller lavere. Forvalter vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke investeringer som vurderes som attraktive gitt utsteders kredittrisiko, eventuell pantesikkerhet, samt bransjens og utstederens økonomiske utsikter. Det nordiske høyrentemarkedet har historisk vært dominert av selskaper knyttet til næringene i Nordsjøen. På bakgrunn av endret regelverk for banker over hele Europa, har vi sett et bredere spekter av selskaper som utsteder obligasjoner i det nordiske markedet de senere år. Til tross for denne utviklingen, må man forvente at fondet er særlig eksponert mot energirelaterte bransjer også i tiden fremover. På grunn av markedets struktur, vil fondet normalt ha en rentedurasjon på under ett år, og en kredittdurasjon på under 3 år. Fondet vil dermed ha et godt avkastningspotensial når kredittmarginene er på et høyt nivå, eller når disse marginene minker, samtidig som fondet vil være delvis beskyttet mot en generell økning i rentemarkedene. Fondsandelenes verdi vil med denne typen investeringer (høyrenteobligasjoner) kunne forventes å ha en vesentlig høyere volatilitet (svingninger) enn tradisjonelle obligasjonsfond, samt en høyere forventet avkastning. For å spre risiko investerer fondet i et stort antall obligasjoner, hvilket vil virke risikoreduserende. Fondet er valutasikret til norske kroner, som innebærer at verdiene i fondet endres svært lite som følge av svingninger i valutakursene. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondets underliggende verdipapirer er valutasikret til norske kroner, som innebærer at verdiene i fondet endres lite som følge av svingninger i valutakursene. Fondsfakta ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD Investeringsstrategi Alfred Berg Nordic High Yield er en mater fond som investerer minst 85 prosent av fondets midler i Alfred Berg Høyrente (mottagarfonden). Fondets øvrige midler er plassert i likvide eiendeler eller finansielle derivater for sikringsformål. Fondet er denominert i SEK og fondets investering i Alfred Berg Høyrente, som er eksponert mot NOK, valutasikres til SEK ved hjelp av valutaderivater. Fondet er gjennom investeringen i Alfred Berg Høyrente utsatt for selskapsobligasjoner utstedt av selskaper som er registrert eller har deler av sin virksomhet i Norden, og har en kredittvurdering tilsvarende BB + / Ba1 eller lavere, ofte kalt høyrenteobligasjoner. Fondet har en høy eksponering mot energirelaterte selskaper. Basert på strukturen i markedet, vil fondet generelt ha en modifisert durasjon på under på 1 år og en kreditt durasjon på 3 år. Fondet er et UCITS-fond med evnen til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital SEK 27.7 mill NAV pr SEK Totalt utstedt andeler ,8166 Minimumstegning SEK 100,- Forvaltningshonorar 0,90 % Omløpshastighet 0,2 ISIN NO Risikokategori fra Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 7.51% 0.09% Tracking error 36 mnd 7.52% Informasjonsratio 36 mnd Forvaltningskapital (totalt) NOK mrd NAV pr : NAV CI NOK NOK 90,08 NAV CII-NOK NOK 90,12 NAV C-USD USD 11,59 NAV C-EUR EUR 7,55 Totalt utstedt andeler ,7311 Sist utbetalt avk. pr andel NOK 0,00 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar: Andelsklasse CI-NOK 0,45 %* Andelsklasse CII-NOK 0,80 % Andelsklasse C-USD 0,80 % Andelsklasse C-EUR 0,80 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 5.01% 0.10% Tracking error 36 mnd 5.00% Informasjonsratio 36 mnd Fondets største poster Stolt-Nielsen Ltd 3.29% Aker ASA 3.27% Seadrill Ltd 3.14% Navigator Holdings Ltd 3.04% Olympic Ship AS 2.82% Ship Finance International Ltd 2.73% Volstad Subsea AS 2.46% Teekay Offshore Partners LP 2.28% Kommunal Landspensjonskasse Gj 2.23% DNO ASA 2.18% Fondets største poster Stolt-Nielsen Ltd 3.26% Aker ASA 3.24% Seadrill Ltd 3.11% Navigator Holdings Ltd 3.02% Olympic Ship AS 2.80% Ship Finance International Ltd 2.71% Volstad Subsea AS 2.44% Teekay Offshore Partners LP 2.26% Kommunal Landspensjonskasse Gj 2.21% DNO ASA 2.17% Komplett porteføljeoversikt se side 42 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart -2.32% 0.53% Ann. avkastning 5 år - - Ann. avkastning 3 år - - Avkastning 12 mnd % 0.11% Avkastning i år -1.10% -0.02% Avkastning 3 mnd 2.42% -0.06% % 0.47% Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 4.93% 2.16% Ann. avkastning 5 år 4.35% 1.71% Ann. avkastning 3 år 1.36% 1.39% Avkastning 12 mnd % 1.09% Avkastning i år -0.06% 0.45% Avkastning 3 mnd 3.02% 0.22% % 2.26% % 2.45% % 1.50% % 1.62% % 1.33% Komplett porteføljeoversikt se side 40 (Kurs) (Kurs) Fond Indeks (Periode) *Forvaltningsselskapet belaster i tillegg fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse beregnet ut fra forvalterens resultater. Ved en prosentvis større verdiendring enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne 20 % godtgjørelse av verdiendringen utover fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke overstige 0,85 %. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks, trekkes 20 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,05 prosent Fond Index (Periode) 11

13 ALFRED BERG OMF KORT INST I Investeringsstrategi Alfred Berg OMF Kort er et aktivt forvaltet norsk rentefond. Fondet vil i hovedsak investere i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) utstedt i norske kroner. Eventuelle investeringer i utenlandsk valuta vil bli sikret til norske kroner. OMF er obligasjoner som gir investorene sikkerhet i et utvalgt av utstederens eiendeler. Alfred Berg OMF Kort vil primært investere i OMF er med sikkerhet i norsk eiendom. Fondets investeringer skal til enhver tid tilfredsstille gjeldene krav til deponerbarhet i Norges Bank. Fondet skal kun investere i rentepapirer som har oppnådd kredittvurdering AA- eller bedre. Porteføljen vil være veldiversifisert og er sammensatt på bakgrunn av grundig vurdering fra forvaltningsteamet. Modifisert durasjon skal til enhver tid ligge mellom 0 og 1, mens den gjennomsnittlig vektede gjenværende løpetiden til enhver tid skal ligge mellom 1 og 5 år. Renterisikoen i fondet er således lav. Kredittrisikoen i fondet må også sees som lav, til tross for at investor må forvente noe svingninger i fondet på bakgrunn av instrumentenes relativt lange gjenværende løpetid. Fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital (samlet) NOK mill NAV pr INST I NOK 981,17 Totalt utstedt andeler ,68 Omløpshastighet 1,5 Sist utbet. avk. pr andel NOK 53,86 Minimumstegning INST I NOK Forvaltningshonorar: INST I - ISIN NO ,15 % Risikokategori fra Årlige risikotall Fond Indeks Standardavvik 12 mnd 0.48% 0.08% Tracking error 12 mnd 0.46% Informasjonsratio 12 mnd 1.13 Fondets største poster DNB Boligkreditt AS 13.06% Bustadkreditt Sogn og Fjordane 12.75% Nordea Eiendomskreditt AS 12.70% SpareBank 1 Naeringskreditt AS 12.14% Stadshypotek AB 7.99% Skandiabanken AB 6.40% More Boligkreditt AS 5.13% Sparebanken Soer Boligkreditt 5.12% Gjensidige Bank Boligkreditt A 4.84% Eika Boligkreditt AS 4.80% Komplett porteføljeoversikt se side 31 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 2.29% 1.35% Ann. avkastning 5 år - - Ann. avkastning 3 år - - Avkastning 12 mnd 1.60% 1.09% Avkastning i år 0.38% 0.45% Avkastning 3 mnd 0.33% 0.22% % 1.33% (Kurs) Fond Indeks (Periode) ALFRED BERG OMF KORT INST II Investeringsstrategi Alfred Berg OMF Kort er et aktivt forvaltet norsk rentefond. Fondet vil i hovedsak investere i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) utstedt i norske kroner. Eventuelle investeringer i utenlandsk valuta vil bli sikret til norske kroner. OMF er obligasjoner som gir investorene sikkerhet i et utvalgt av utstederens eiendeler. Alfred Berg OMF Kort vil primært investere i OMF er med sikkerhet i norsk eiendom. Fondets investeringer skal til enhver tid tilfredsstille gjeldene krav til deponerbarhet i Norges Bank. Fondet skal kun investere i rentepapirer som har oppnådd kredittvurdering AA- eller bedre. Porteføljen vil være veldiversifisert og er sammensatt på bakgrunn av grundig vurdering fra forvaltningsteamet. Modifisert durasjon skal til enhver tid ligge mellom 0 og 1, mens den gjennomsnittlig vektede gjenværende løpetiden til enhver tid skal ligge mellom 1 og 5 år. Renterisikoen i fondet er således lav. Kredittrisikoen i fondet må også sees som lav, til tross for at investor må forvente noe svingninger i fondet på bakgrunn av instrumentenes relativt lange gjenværende løpetid. Fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital (samlet) NOK mill NAV pr NOK 1010,45 Totalt utstedt andeler ,3543 Omløpshastighet 1,5 Sist utbet. avk. pr andel NOK 25,98 Minimumstegning INST II NOK Forvaltningshonorar: ISIN NO ,12 % Risikokategori fra Årlige risikotall Fond Indeks Standardavvik 12 mnd 0.48% 0.08% Tracking error 12 mnd 0.46% Informasjonsratio 12 mnd 1.29 Fondets største poster DNB Boligkreditt AS 13.06% Bustadkreditt Sogn og Fjordane 12.75% Nordea Eiendomskreditt AS 12.70% SpareBank 1 Naeringskreditt AS 12.14% Stadshypotek AB 7.99% Skandiabanken AB 6.40% More Boligkreditt AS 5.13% Sparebanken Soer Boligkreditt 5.12% Gjensidige Bank Boligkreditt A 4.84% Eika Boligkreditt AS 4.80% Komplett porteføljeoversikt se side 31 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 2.35% 1.35% Ann. avkastning 5 år - - Ann. avkastning 3 år - - Avkastning 12 mnd 1.68% 1.09% Avkastning i år 0.42% 0.45% Avkastning 3 mnd 0.34% 0.22% % 1.33% (Kurs) Fond Indeks (Periode) 12

14 ALFRED BERG OPTIMAL ALLOKERING Investeringsstrategi Alfred Berg Optimal Allokering er et aktivt forvaltet globalt kombinasjonsfond. Fondet investerer i enkeltaksjer, obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, derivater, og verdipapirfondsandeler. Investeringsmandatet innebærer at forvaltningsselskapet har store frihetsgrader med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til enhver tid skal forvaltes. Den normale fordelingen mellom aksjer og renter er i henhold til fondets referanseindeks, hvilket vil si: aksjer/renter, 50/50 (maks. 80 %, min. 20 %). Allokeringsbeslutningene mellom aksjer og renter følger av Alfred Bergs taktiske aktiva allokerings prosess, på bakgrunn av forventingene innenfor de aktuelle aktivaklassene. Utvelgelse av enkeltpapir følger prosessen fra henholdsvis aksje- og renteforvalterne i Alfred Berg. Normalt vil fondet ha høyere forventet avkastning enn et rentefond, og noe lavere enn et aksjefond. Dermed vil også forventet risiko ligge et sted mellom risikoen i aksje- og rentemarkedet. Fondets referanseindeks er sammensatt av 50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 mnd. (ST1X) og 35 % MSCI Developed World Net Dividend Adjusted Index og 15 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK mill NAV pr NOK 135,13 Antall utstedt andeler ,4299 Minimumstegning NOK 300 Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,25 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 3.85% 3.04% Tracking error 36 mnd 1.48% Informasjonsratio 36 mnd 0.39 Fondets største poster ishares MSCI World UCITS ETF D 18.31% Alfred Berg Global Quant 17.57% Alfred Berg Norge 13.02% db x-trackers Euro Stoxx 50 ET 7.17% Alfred Berg Aktiv 6.79% Komplett porteføljeoversikt se side 42 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 3.80% 4.60% Ann. avkastning 5 år 7.63% 9.22% Ann. avkastning 3 år 12.37% 11.80% Avkastning 12 mnd 13.42% 11.14% Avkastning i år 4.74% 4.26% Avkastning 3 mnd -0.76% -0.18% % 9.13% % -2.31% % 6.78% % 16.83% % 11.43% (Kurs) Fond Indeks (Periode) ALFRED BERG KOMBI Investeringsstrategi Alfred Berg Kombi er et norsk kombinasjonsfond, som investerer i både aksjer og renteinstrumenter. Gjennom aktiv utvelgelse av enkeltpapirer, samt allokering mellom aksjer og renter, søker forvalter å oppnå en god risikojustert avkastning. Utvelgelse av enkeltpapir følger prosessen fra henholdsvis aksje- og renteforvalterne i Alfred Berg. Allokeringsbeslutningene mellom aksjer og renter følger av Alfred Bergs taktiske aktiva allokerings prosess. Normalt vil fondet ha høyere forventet avkastning enn et rentefond, og noe lavere enn et aksjefond. Dermed vil også forventet risiko ligge et sted mellom risikoen i aksje- og rentemarkedet. Aksjeandelen i Alfred Berg Kombi vil kunne variere mellom 0 og 50 %. Fondets referanseindeks består av 25 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 75 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 måned (ST1X). Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK mill NAV pr NOK 3 453,40 Antall utstedt andeler 90305,5632 Minimumstegning NOK 300 Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 2.56% 2.14% Tracking error 36 mnd 1.44% Informasjonsratio 36 mnd 2.62 Fondets største poster DNB ASA 4.28% BAKKAFROST 3.58% STATOIL 2.21% PROTECTOR FORSIKRING 2.15% TELENOR ASA 1.58% PIONEER PROPERTY GROUP PREFERENCE 1.58% BORREGAARD ASA 1.55% MARINE HARVEST 1.46% NORSK HYDRO 1.40% SPAREBANKEN MIDT-NORGE 1.32% Komplett porteføljeoversikt se side 43 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 7.24% 5.09% Ann. avkastning 5 år 7.38% 5.02% Ann. avkastning 3 år 8.89% 5.13% Avkastning 12 mnd 5.55% 1.87% Avkastning i år 4.25% 2.38% Avkastning 3 mnd 1.90% 0.79% % 7.55% % -2.63% % 6.33% % 6.97% % 2.61% (Kurs) Fond Indeks (Periode) 13

15 MARKEDSKOMMENTAR TIL DET NORSKE AKSJEMARKEDET 2015 har startet bra for andelseierne i våre aksjefond. Alfred Berg Aktiv har hittil i år vist den beste utviklingen med en oppgang på 11,9 % mot fondsindeksens 8,0 %. Alfred Berg Norge og Alfred Berg Gambak har steget med henholdsvis 10,0 % og 9,8 % i samme periode. Hovedindeksen steg 9,2 % mot fondsindeksens 8,0 % i første halvår, og tendensen hvor store selskaper gjør det bedre enn små, ser dermed ut til å fortsette. Av de viktigste sektorene gjorde industrisektoren det best med en oppgang på 18,9 %, mens IT-sektoren gjorde det dårligst med et fall på 0,4 %. Oljeprisen har hatt stor innvirkning på børsen i år også. Sett under ett, har oljeprisen vist en liten oppgang i første halvår, men innledningen på året var dramatisk. Det bratte fallet fra slutten av 2014 fortsatte inn i januar hvor prisen på et fat Nordsjø-olje bunnet på 45 dollar. På det høyeste var oljeprisen oppe i nesten 70 dollar i april før den falt ned igjen på det lave 60-tallet ved utløpet av første halvår. Energiaksjene fulgte det samme mønsteret. Sektoren bunnet ut i januar og viste deretter en god utvikling både absolutt og relativt til resten av børsen ut april. Deretter falt sektoren tilbake igjen. Våre fond som stort sett har vært undervektet i sektoren har vist det motsatte mønsteret. En relativt sterk utvikling i slutten av halvåret gjorde at alle våre fond har vist en bedre utvikling enn fondsindeksen ved halvårsslutt. Det har vært store forskjeller innad i energisektoren, rederiene som transporterer flytende gass har opplevd eventyrlige rater, og disse aksjene har gjort det veldig bra. Rigg- og supply-aksjene lider imidlertid under svake markedsutsikter kombinert med mye ny kapasitet, slik at disse har falt kraftig. Statoil har klart seg bra takket være at selskapet står fast på at de vil klare å opprettholde utbyttet selv med lave oljepriser. Alfred Berg Norge steg med 10,0 % i første halvår, mens fondsindeksen steg med 8,0 %. Fondets aktive andel er 31,3 % ved halvårsskiftet. De største bidragsyterne i positiv retning i forhold til fondsindeksen var overvekt i Ya Holding og Protector Forsikring, samt undervekt i Opera Software. De som trakk i negativ retning var overvekt i Norsk Hydro og BW offshore, samt undervekt i Orkla. Alfred Berg Aktiv steg med 11,9 % i første halvår, mens fondsindeksen steg med 8,0 %. Fondets aktive andel er 44,3 % ved halvårsskiftet. De største bidragsyterne i positiv retning i forhold til fondsindeksen var overvekt i Protector Forsikring, Ya Holding og Bakkafrost. De som trakk i negativ retning var undervekt i Orkla, samt overvekt i Norsk Hydro og BW offshore. Gambak steg med 9,8 % i første halvår, mens fondsindeksen steg med 8,0 %. Fondets aktive andel er 48,7 % ved halvårsskiftet. De største bidragsyterne i positiv retning i forhold til fondsindeksen var overvekt i Protector Forsikring, NEL og Avance Gas. De som trakk i negativ retning var undervekt i Orkla, samt overvekt i Norsk Hydro og Dolphin Group. Industrisektoren har vært best hittil i år og den sterke utviklingen kan i stor grad tilskrives valutakursutviklingen. Svekkelsen av norske kroner mot euro og amerikanske dollar i forhold til i fjor gir en betydelig forbedring i konkurranse-evnen i tillegg til den direkte økningen av omsetningen. Materialsektoren er også blant dem som tjener mest på den svake kronen. Sektoren har imidlertid vært blant taperne hittil i år etter at det var vinnersektoren i fjor. Den svake kronen har ikke klart å kompensere for svakere aluminiumspriser som har rammet Norsk Hydro. Yara-aksjen, som er det andre store selskapet i sektoren, har imidlertid klart seg bra. Finanssektoren var opp 17,2 % og dermed tett i ryggen på industrisektoren. Tungvekteren DNB steg 21,4 % og sto dermed alene for mye av sektorens oppgang. DNB har fortsatt trenden fra i fjor med å levere sterke kvartalstall. Vi tror fremdeles aksjen har mer å gå på og den er jevnt over den tyngste posisjonen i våre fond, slik den var ved starten av året. Telenor har hatt en god start på året og har gjort at sektorindeksen steg 15,9 %. Selskapet er alene i denne indeksen. Konsumsektoren fulgte deretter med en oppgang på 10,9 %, stort sett takket være Orkla. Utviklingen for oppdrettsaksjene har vært mer variabel. Bakkafrost har fortsatt oppgangen fra i fjor og er opp 29,8 %, mens Marine Harvest har falt 10,2 % i første halvår. Lakseprisene har vært relativt stabile og selskapene har levert gode resultater. Vi er fortsatt positive til oppdrettssektoren. Forskjellene selskapene imellom skyldes mye geografi. Færøyene er i en særstilling med lave kostnader og markedstilgang i Russland og Kina, mens Chile fortsatt sliter med biologi og høye kostnader. Kilde: Tall hentet fra Alfred Berg, Oslo Børs og Bloomberg. 14

16 ALFRED BERG NORGE [CLASSIC]* Investeringsstrategi Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og har en bredt diversifisert portefølje. Porteføljen bygges opp gjennom grundig selskapsanalyse. Hvert selskap kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot aksjens vekt i referanseindeksen. Ett verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital (begge andelsklasser) NOK mrd NAV pr NOK 691,04 Antall utstedt andeler ,3102 Minimumstegning NOK 5000 Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,20 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 7.53% 8.59% Tracking error 36 mnd 3.03% Informasjonsratio 36 mnd 1.10 Fondets største poster DNB ASA 9.32% Yara International ASA 8.27% Telenor ASA 7.19% Statoil ASA 7.16% Norsk Hydro ASA 5.70% Marine Harvest ASA 4.59% Subsea 7 SA 3.86% Bakkafrost P/F 3.65% Royal Caribbean Cruises Ltd 3.41% Orkla ASA 3.00% Komplett porteføljeoversikt se side 45 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 11.49% 9.19% Ann. avkastning 5 år 16.31% 14.11% Ann. avkastning 3 år 19.67% 16.35% Avkastning 12 mnd 12.29% 3.27% Avkastning i år 9.99% 7.97% Avkastning 3 mnd 2.36% 2.32% % 22.27% % % % 20.65% % 24.17% % 5.70% *Fondet Alfred Berg Norge ble opprettet i Andelsklassen Alfred Berg Norge Classic ble opprettet 23. april 2014 og avkastningshistorikk er videreført fra tidligere fond Alfred Berg Norge. (Kurs) Fond Indeks (Periode) ALFRED BERG NORGE [INST]* Investeringsstrategi Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og har en bredt diversifisert portefølje. Porteføljen bygges opp gjennom grundig selskapsanalyse. Hvert selskap kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot aksjens vekt i referanseindeksen. Ett verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital (begge andelsklasser) NOK mrd NAV pr NOK 462,95 Antall utstedt andeler ,3102 Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,70 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 7.52% 8.59% Tracking error 36 mnd 3.09% Informasjonsratio 36 mnd 1.31 Fondets største poster DNB ASA 9.32% Yara International ASA 8.27% Telenor ASA 7.19% Statoil ASA 7.16% Norsk Hydro ASA 5.70% Marine Harvest ASA 4.59% Subsea 7 SA 3.86% Bakkafrost P/F 3.65% Royal Caribbean Cruises Ltd 3.41% Orkla ASA 3.00% Komplett porteføljeoversikt se side 45 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 9.46% 6.88% Ann. avkastning 5 år 16.98% 14.11% Ann. avkastning 3 år 20.41% 16.35% Avkastning 12 mnd 13.05% 3.27% Avkastning i år 10.26% 7.97% Avkastning 3 mnd 2.54% 2.32% % 22.27% % % % 20.65% % 24.17% % 5.70% *Alfred Berg Norge+ ble etablert i 1997 og senere fusjonert inn i Alfred Berg Norge. Andelsklassen Alfred Berg Norge INST ble opprettet 23. april 2014 og historikken som vises her er basert på historisk avkastning fra Alfred Berg Norge+. Det er ingen kostnadsforskjell mellom tidligere fond og ny andelsklasse. (Kurs) Fond Indeks (Periode) 15

17 ALFRED BERG AKTIV Investeringsstrategi Alfred Berg Aktiv er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Fondets målsetning er å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I denne analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Alfred Berg Aktiv har relativt brede rammer hvilket gir fondet mulighet til å avvike fra sin referanseindeks både på selskaps- og bransjenivå. Porteføljen vil normalt bestå av selskaper. Fondet er et UCITS-fond og har mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK mill NAV pr NOK 1082,43 Antall utstedt andeler ,5041 Minimumstegning NOK 300 Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 7.74% 8.59% Tracking error 36 mnd 3.89% Informasjonsratio 36 mnd 1.41 Fondets største poster DNB ASA 9.42% Telenor ASA 5.92% Yara International ASA 5.71% Norsk Hydro ASA 5.70% Bakkafrost P/F 5.34% Marine Harvest ASA 5.08% Royal Caribbean Cruises Ltd 3.99% Protector Forsikring ASA 3.98% Leroy Seafood Group ASA 3.72% Subsea 7 SA 3.52% Komplett porteføljeoversikt se side 46 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 11.49% 9.19% Ann. avkastning 5 år 15.79% 14.11% Ann. avkastning 3 år 21.82% 16.35% Avkastning 12 mnd 16.97% 3.27% Avkastning i år 11.91% 7.97% Avkastning 3 mnd 4.04% 2.32% % 22.27% % % % 20.65% % 24.17% % 5.70% (Kurs) Fond Indeks (Periode) ALFRED BERG GAMBAK Investeringsstrategi Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha et potensial for signifikant bidrag til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter, men vil legge betydelig vekt på sentimentanalysen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Porteføljen vil normalt bestå av selskaper. Dette betyr at investorer må forvente at avkastningen i fondet kan variere betydelig i forhold til utviklingen i referanseindeksen. Fondet er et UCITS-fond og har ikke anledning til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK mill NAV pr NOK ,66 Antall utstedt andeler 73107,3506 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 %* Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 6.88% 8.59% Tracking error 36 mnd 5.75% Informasjonsratio 36 mnd 1.50 Fondets største poster DNB ASA 9.34% Yara International ASA 6.46% Norsk Hydro ASA 5.75% Telenor ASA 5.57% Marine Harvest ASA 4.63% Bakkafrost P/F 4.12% Protector Forsikring ASA 3.95% Royal Caribbean Cruises Ltd 3.89% Leroy Seafood Group ASA 3.85% Salmar ASA 3.58% Komplett porteføljeoversikt se side 47 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 13.35% 8.77% Ann. avkastning 5 år 17.21% 14.11% Ann. avkastning 3 år 24.96% 16.35% Avkastning 12 mnd 19.26% 3.27% Avkastning i år 9.79% 7.97% Avkastning 3 mnd 4.49% 2.32% % 22.27% % % % 20.65% % 24.17% % 5.70% (Kurs) Fond Indeks (Periode) 16 * 10 % av verdistigningen, minimum 1,8 % og maks 5 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

18 ALFRED BERG INDEKS [CLASSIC]* Investeringsstrategi Alfred Berg Indeks er et passivt forvaltet norsk indeksfond. Fondet gir eksponering mot samme selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet er intressant for en investor som søker eksponering mot de energitunge selskapene som det norske markedet tilbyr og som samtidig foretrekker en passiv forvaltningsstil. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil avkastningen til referanseindeksen. Alfred Berg Indeks har kun anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen og dermed vil risikoprofilen være tilnærmet identisk. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital (begge andelsklasser) NOK mill NAV pr NOK 279,34 Antall utstedt andeler ,8543 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,19 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 9.02% 8.97% Tracking error 36 mnd 0.31% Informasjonsratio 36 mnd Fondets største poster Statoil ASA 16.04% Telenor ASA 13.26% DNB ASA 13.15% Yara International ASA 7.51% Orkla ASA 5.18% Norsk Hydro ASA 4.87% Schibsted ASA 3.99% Royal Caribbean Cruises Ltd 3.31% Marine Harvest ASA 3.18% Gjensidige Forsikring ASA 2.60% Komplett porteføljeoversikt se side 48 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 10.03% 10.32% Ann. avkastning 5 år 13.84% 13.90% Ann. avkastning 3 år 15.59% 15.61% Avkastning 12 mnd 1.89% 1.82% Avkastning i år 9.35% 9.21% Avkastning 3 mnd 1.65% 1.60% % 18.34% % % % 15.36% % 23.59% % 4.95% *Fondet Alfred Berg Indeks ble etablert i Andelsklassen Alfred Berg Indeks Classic ble opprettet 17. februar 2014 og historikken som vises her er den faktiske historiske avkastningen fra tidligere fond Alfred Berg Indeks som hadde høyere kostnader enn andelsklassen Alfred Berg Indeks Classic. (Kurs) Fond Indeks (Periode) ALFRED BERG INDEKS [INST]* Investeringsstrategi Alfred Berg Indeks er et passivt forvaltet norsk indeksfond. Fondet gir eksponering mot samme selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet er intressant for en investor som søker eksponering mot de energitunge selskapene som det norske markedet tilbyr og som samtidig foretrekker en passiv forvaltningsstil. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil avkastningen til referanseindeksen. Alfred Berg Indeks har kun anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen og dermed vil risikoprofilen være tilnærmet identisk. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital (begge andelsklasser) NOK mill NAV pr NOK 279,69 Antall utstedt andeler ,4475 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,08 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 9.01% 8.97% Tracking error 36 mnd 0.30% Informasjonsratio 36 mnd 0.09 Fondets største poster Statoil ASA 16.04% Telenor ASA 13.26% DNB ASA 13.15% Yara International ASA 7.51% Orkla ASA 5.18% Norsk Hydro ASA 4.87% Schibsted ASA 3.99% Royal Caribbean Cruises Ltd 3.31% Marine Harvest ASA 3.18% Gjensidige Forsikring ASA 2.60% Komplett porteføljeoversikt se side 48 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 10.04% 10.32% Ann. avkastning 5 år 13.87% 13.90% Ann. avkastning 3 år 15.64% 15.61% Avkastning 12 mnd 2.06% 1.82% Avkastning i år 9.46% 9.21% Avkastning 3 mnd 1.76% 1.60% % 18.34% % % % 15.36% % 23.59% % *Fondet Alfred Berg Indeks ble etablert i Andelsklassen Alfred Berg Indeks INST ble opprettet 17. februar 2014 og historikken som vises her er den faktiske historiske avkastningen fra tidligere fond Alfred Berg Indeks som hadde høyere kostnader enn andelsklassen Alfred Berg Indeks INST. (Kurs) Fond Indeks (Periode) 17

19 ALFRED BERG HUMANFOND Investeringsstrategi Alfred Berg Humanfond er et tilføringsfond, hvor minst 85 % av fondets midler investeres i Alfred Berg Norge (mottakerfondet). Mottagerfondet investerer i norske aksjer med en målsetning om å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks. Forvalterne søker å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter der man fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Porteføljen vil normalt bestå av selskaper og fondet følger våre retningslinjer for etisk forvaltning og deler ved årets slutt ut 2 % av forvaltningskapitalen til den av våre 50 samarbeidende organisasjoner andelshaver selv velger. Fondet er et UCITS-fond med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK mill NAV pr NOK 254,93 Antall utstedt andeler ,9431 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 % Ideell utdeling for 2014 NOK mill Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 7.73% 7.77% Tracking error 36 mnd 2.62% Informasjonsratio 36 mnd (før utdeling)0.83 Fondets største poster DNB ASA 9.21% YARA INTERNATIONAL 8.18% TELENOR ASA 7.11% STATOIL 7.08% NORSK HYDRO 5.63% MARINE HARVEST 4.54% SUBSEA % BAKKAFROST 3.61% ROYAL CARIBBEAN CRUISES 3.37% ORKLA ASA A-SHS 2.96% Komplett porteføljeoversikt se side 49 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 8.31% 7.41% Ann. avkastning 5 år 15.59% 14.61% Ann. avkastning 3 år 19.54% 17.37% Avkastning 12 mnd 12.60% 5.88% Avkastning i år 9.55% 8.08% Avkastning 3 mnd 2.66% 1.96% % 21.53% % % % 19.46% % 14.60% % 7.97% Avkastning etter utdeling Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 6.05% 7.41% Ann. avkastning 5 år 12.97% 14.61% Ann. avkastning 3 år 16.73% 17.37% Avkastning 12 mnd 8.53% 5.88% Avkastning i år 7.01% 8.08% Avkastning 3 mnd 0.28% 1.96% % 21.53% % % % 19.46% % 14.60% % 7.97% (Kurs) Fond før utdeling Indeks (Periode) ALFRED BERG GLOBAL QUANT Investeringsstrategi Alfred Berg Global Quant er et aktivt forvaltet globalt aksjefond. Fondet har mulighet til å investere i globale markeder som inngår i MSCI World som også er fondets referanseindeks. Fondets forvaltere identifiserer investeringsmuligheter ved å vurdere selskaper ut ifra over 60 faktorer som forventes å påvirke selskapets utvikling, inkludert vekst, volatilitet, lønnsomhet, estimatendringer, cashflow mm. Faktorenes innflytelse på hver enkelt aksje vurderes i lys av markedssituasjonen og er således dynamisk. Porteføljesammensetningen er et resultat av en kvantitativ optimeringsprosess for å oppnå en balansert eksponering mot enkelte risikofaktorer. Fondet har anledning til å benytte derivater for å styre risiko og effektivisere forvaltningen av fondet. Fondet er et UCITS-fond. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK mill NAV pr NOK 370,93 Antall utstedt andeler ,4571 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 2,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,60 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 9.79% 7.87% Tracking error 36 mnd 3.65% Informasjonsratio 36 mnd Fondets største poster Ramsay Health Care Ltd 1.92% CSX Corp 1.91% United Parcel Service Inc 1.83% General Electric Co 1.79% Sage Group PLC/The 1.76% Metro Inc 1.73% George Weston Ltd 1.71% Ross Stores Inc 1.65% Deutsche Lufthansa AG 1.65% Lloyds Banking Group PLC 1.59% Komplett porteføljeoversikt se side 50 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 6.55% 7.72% Ann. avkastning 5 år 14.06% 17.49% Ann. avkastning 3 år 21.81% 25.46% Avkastning 12 mnd 28.79% 30.05% Avkastning i år 5.13% 7.70% Avkastning 3 mnd -4.07% -2.08% % 12.45% % -3.02% % 8.01% % 38.09% % 29.68% Fond Indeks 18

20 ALFRED BERG NORDIC BEST SELECTION Investeringsstrategi Alfred Berg Nordic Best Selection er et aksjefond som investerer i de nordiske aksjemarkedene. Investeringsprosessen bygger på fundamentalanalyse, og porteføljen er sammensatt av de beste investeringsidéene fra Alfred Bergs lokale forvaltningsteam i Sverige, Finland og Norge. Hvert av de lokale forvaltningsteamene anbefaler aksjer i sitt marked som de anser har høyest avkastningspotensiale. Porteføljen settes deretter sammen innenfor de klart definerte risikorammene til fondet. Porteføljen vil normalt bestå av selskaper. Bransjevektene i porteføljen kan ikke avvike mer enn 7,5 % fra vekten i referanseindeksen, mens landsvektene ikke kan avvike mer enn 10 %. Fondets referanseindeks er VINX Benchmark Cap Index (NOK). Fondet er et UCITSfond og har ikke anledning til å benytte derivater.. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK mill NAV pr NOK 376,96 Antall utstedt andeler ,2605 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks Ann. standardavvik 36 mnd 9.30% 9.02% Tracking error 36 mnd 3.20% Informasjonsratio 36 mnd 0.04 Fondets største poster Novo Nordisk A/S 9.76% Nordea Bank AB 6.20% Hennes & Mauritz AB 5.46% Nokia OYJ 4.27% Danske Bank A/S 4.20% Sampo Oyj 4.07% Autoliv Inc 3.42% Telefonaktiebolaget LM Ericsso 3.41% Vestas Wind Systems A/S 3.29% DNB ASA 3.29% Komplett porteføljeoversikt se side 53 Avkastning Fond Indeks Ann. avkastning siden oppstart 7.85% 8.61% Ann. avkastning 5 år 12.57% 16.59% Ann. avkastning 3 år 26.12% 26.01% Avkastning 12 mnd 17.19% 20.06% Avkastning i år 7.57% 10.59% Avkastning 3 mnd -4.65% -3.32% % 28.40% % % % 15.38% % 38.46% % 18.59% (Kurs) Fond Indeks (Periode) 19

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Fondssider: Fondsoversikt 3 Rentefond 4-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-19 Praktisk informasjon 20 Organisasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Fondssider: Fondsoversikt 3 Rentefond 4-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-20 Styrets årsberetning 21 Praktisk informasjon

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2017 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2017 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2017 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Fondssider: Fondsoversikt 3 Rentefond 4-11 Kombinasjonsfond 12 Aksjefond 13-19 Praktisk informasjon 20 Organisasjon

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-21 Avkastning

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF November 2015

Månedsrapport Holberg OMF November 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF November 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 100,97 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Månedsrapport Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 28.02.2015 KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Historisk avkastning (%) Startdato 17.12.1996 KOMPONISTENES VEDER 016870201296 Etter

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 101,31 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 En roligere måned SKAGEN Avkastning hadde en god måned med en avkastning på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,6 prosentpoeng i samme periode. Rentene falt på alle

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2015

Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,00 Effektiv rente* : 1,40 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 100,82 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52) Leder

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF September 2017

Månedsrapport Holberg OMF September 2017 1 Månedsrapport Holberg OMF September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 101,83 Effektiv rente* : 0,8 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 102,49 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 3,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 101,66 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG STATUS 2009 AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24 Praktisk

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2017

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2017 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.17 : 101,32 Effektiv rente* : 1,0 % Porteføljestørrelse : kr. 1,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) : 0,11

Detaljer

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko 24-25

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 101,27 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte SR-Forvaltning AS Faktaark Fond SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning og

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2016 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 101,78 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 5,3 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 Økte renter i periferien I januar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på -0,13 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,14 prosent. Årsaken

Detaljer

Globale obligasjoner er best, men vær OBS.

Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Av: Ernst Hagen, Investeringskonsulent Gabler Investment Consulting AS Norske investorer har fortsatt ikke helt sett verdien av globale obligasjoner, og har lave

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016 Fondskommentar Vi har kun gjort mindre endringer i porteføljen den siste måneden. I slutten av oktober kom Standard & Poor s med melding om oppgradering

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer