ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

2 INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond Styrets åresberetning Praktisk informasjon 23 Organisasjon Skatteregler og investeringsbegrensinger 26 Forklaring av avkastnings- og risikomål 27 Porteføljeoversikt: Rentefond Kombinasjonsfond Aksjefond Fondsregnskap Noter Revisjonsberetning Fondsinformasjon 85 Ansvarsbegrensing Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angreperioden.

3 KJÆRE ANDELSEIER MARKEDENE I kommer ikke til å bli husket for de mest dramatiske hendelsene. Tvert i mot, når vi ser bakover var det uvanlig få hendelser som påvirket markedene i fjor. Dette er spesielt tydelig i aksjemarkedene som ikke opplevde de «normale» korreksjonene i løpet av året. At tilliten til det finansielle systemet er kommet tilbake er også synlig i gullprisen ble det første året etter finanskrisen hvor gullprisen falt. Dette kan naturligvis ha mange forklaringer, men betyr også at frykten for kollaps i Euroen ikke lenger er påtagelig. På denne tiden i fjor kunne vi se tilbake på et dramatisk år for Euroen hvor frykten for et sammenbrudd var reell. Til forskjell fra USA har ikke den europeiske sentralbanken hatt tilstrekkelige verktøy til å kick-starte økonomien. Bak den europeiske sentralbanken står det mange land med svært ulike syn på hvordan man skal komme ut av den økonomiske krisen. Et viktig land som Tyskland kan ikke en gang sies å være i en krise. At man ikke har noen felles forståelse av en krise gjør at handlekraften er sterkt innskrenket for de overnasjonale organene i EU. I henhold til de nye og strengere kravene som skal implementeres er banksektoren i Europa fremdeles opptatt med å bygge kapital. Dette gjør at veien ut av krisen blir lenger fordi det er vanskeligere å finansiere investeringer. Og investeringer er et viktig bidrag til den økonomiske veksten. Det er ingen evne til å øke utlånene for bankene, og det er bare de største bedriftene som er i stand til å reise fremmedkapital i obligasjonsmarkedet. Det er god vekst i markedet for selskapsobligasjoner, et marked som har vært svært aktivt lenge i Norge. Dette er et marked som synes attraktivt for flere og flere investorer. Attraktiviteten er tydelig fordi kredittpåslaget har krympet ytterligere gjennom året, selv om volumet av utstedelser har økt. I Norge la vi raskt bak oss finanskrisen. De siste årene har heller bekymringen dreiet seg om tap av konkurranseevne. En stram økonomi med lav ledighet har gjort at lønnsveksten har vært mye høyere enn i Europa for øvrig. En vesentlig svekkelse av norske kroner det siste året tyder derfor på at markedets usynlige hånd har grepet inn. Svekkelsen av den norske kronen har på markedets elegante måte redusert utfordringene Norge har med et høyt kostnadsnivå. At oljeprisen holdt seg stabil høy gjennom fjoråret er viktig for norsk økonomi. Soliditeten til den norske staten er unik i den vestlige verden og gjør at en eventuell avmatning raskt kan motvirkes gjennom konjunkturelle tiltak. Våre forvaltere har bidratt med sine kommentarer utover i denne årsberetningen om markedene og våre fond. Vi håper du tar deg tid til å lese rapporten, og at den vil være nyttig for dine investeringsbeslutninger i FORVALTNINGEN Vi er glade for å kunne skrive at vi har utviklet vårt investeringsteam videre i Den erfarne kredittanalytikeren Maria Granlund kom til oss fra ABG. Våre forvaltningsteam på renter og aksjer teller nå 9 personer. Vi har en eier som mener at sterke lokale investeringsteam er avgjørende for vår suksess. Det sier også litt om hvor viktig lille Norge er for et globalt konsern som BNP Paribas. Forvaltningsindustrien blir stadig mer kompleks, og vår eier har viljen til å investere i erfarne medarbeidere. Dette er vi særlig glade for i en periode hvor mange av våre konkurrenter blir tvunget til å nedbemanne. I 2013 feiret vi i Alfred Berg vårt 150-års jubileum, og det er ingen tvil om at vi kommer til å være her i 150 år til. Avkastningen ble god for alle aktivaklasser i Selv om rentene var lave ved starten av året og det så ut til å bli vanskelig å oppnå noen positiv avkastning av betydning, har våre renteporteføljer levert meget bra, både i forhold til referanseindeks og konkurrenter. Vårt høyrentefond avsluttet året med god fart, og endte opp med et hederlig resultat for året, selv om vi hadde en hendelse med Northland Resources som påvirket negativt. At fondet likevel oppnådde omkring 6 % avkastning for 2013 tar vi som et bevis på at vårt postulat om at diversifisering er alfa og omega i høyrentesegmentet er bekreftet en gang for alle. Aksjemarkedene steg kraftig i 2013 og våre aksjefond hang godt med. Våre aksjefond med lavest risiko var så vidt bak referanseindeksen i et marked som var preget av økt risikovilje, mens våre aksjefond med høyest risiko var solid foran, så alt i alt må vi si oss meget fornøyd med fjoråret. SRI, EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I 2013 gjennomførte vi våre planer om å utvide våre etiske investeringskriterier til å gjelde alle våre produkter. Vi ser at kundenes aksept for å innarbeide etiske krav i investeringsbeslutningene har gått fra å være tvilende da vi etablerte Banco-fondene for omkring 15 år siden, til nå å bli tatt som en selvfølge. I 2012 vedtok vi derfor at våre etiske investeringskriterier skal omfatte alle norske fond og porteføljer der vi har kontroll over utformingen av mandatet. Dette betyr også at vi gjør de samme etiske analysene for renteporteføljene, og på dette området er vi først ute i Norge. Særlig i høyrentesegmentet mener vi at vi bidrar med et viktig arbeid. Vi er medlem av den nystartede bransjeforeningen Norsif som vil arbeide for å fremme ansvarlige investeringer. Alfred Berg Kapitalforvaltning er medlem av Eierforum. Dette er en organisasjon hvor noen av Norges største kapitalforvaltere bidrar med ressurser for å utforme allmenne retningslinjer for eierstyring av norske børsnoterte selskaper. Gjennom dette forumet får vi også representanter for den norske staten. Den norske staten er den største eieren på Oslo Børs, og er også eier av en rekke store ikke-børsnoterte bedrifter. Det var regjeringsskifte i 2013 og den nye regjeringen har uttalt et mål om å styrke det private eierskapet i norsk næringsliv. Dette tror vi er svært positivt og en viktig forutsetning for å oppnå målet er nøytralitet i beskatningen av ulike aksjeklasser. Vi skrev en artikkel om ulempene ved den skattemessige favoriseringen av eiendom som ble satt på trykk i Dagens Næringsliv. I vår virksomhet har vi relativt sett små eierandeler i mange bedrifter. Det betyr at vår avkastning er avhengig av at styrene er riktig sammensatt og det er her vi har mulighet til å påvirke. Vi bruker derfor våre mest erfarne forvaltere i valgkomitéer i selskaper der vi har de største eierandelene. Dette sikrer at vi har innflytelse og kan påvirke hvilke krav som stilles til styremedlemmene. PRODUKTUTVIKLING OG FORVALTNINGSKAPITAL 2013 ble nok et år med stor vekst i vår forvaltningskapital. Ved starten av året var vår forvaltningskapital 30,8 milliarder kroner, hvorav 18,9 milliarder var plassert i verdipapirfond. Ved utgangen av året var dette steget til 35,1 milliarder kroner, hvorav 23,5 milliarder var plassert i verdipapirfond. Oppgangen skyldes både markedsoppgang og inngang av ny kapital fra våre kunder. Det er fremdeles renteproduktene som tiltrekker mest kapital. Siden finanskrisen i 2008/2009 har det vært liten nytegning i norske aksjefond. Det er på mange måter synd, ikke bare fordi avkastningen har vært formidabel i disse årene, men en høy aksjeandel er viktig i en langsiktig portefølje. 2

4 En nylig endring i den norske verdipapirfondloven åpner for flere andelsklasser i et fond. Denne moderniseringen skaper noen fordeler for våre andelseiere. For eksempel kan fond, som tidligere har hatt like investeringsmandater og der forskjellen har vært minsteinnskudd og forvaltningshonorar, nå fusjoneres til et fond med flere andelsklasser. Det betyr lavere kostnader i forvaltningen for andelseierne. I aksjefondet Alfred Berg Indeks har vi opprettet andelsklasser tilpasset private og institusjonelle andelseiere. I samme runde har vi kuttet forvaltningsprovisjonen, og dette fondet er nå Norges billigste indeksfond. Vi har også opprettet en ny andelsklasse i Alfred Berg Høyrente med fast forvaltningsprovisjon, i tillegg til den gamle modellen med resultatavhengig forvaltningsprovisjon. Vi har etablert et nytt obligasjonsfond Alfred Berg OMF Kort. Det er fond som er tilpasset nytt regelverk for bankers håndtering av likviditetsrisiko. Siden Alfred Berg er en del av det globale finanskonsernet BNP Paribas har vi også fått mer eksotiske innslag på produktsiden. På oppdrag fra våre utenlandske partnere forvalter vi nå porteføljer fra både Chile, Japan, Belgia og Frankrike. Det er spennende for oss at investorer fra andre deler av verden synes Norge er et attraktivt sted å investere og en tillitserklæring at de ønsker at Alfred Berg skal forvalte disse midlene. SYSTEMER OG INNFØRING AV SVINGPRISING En av fordelene med å være en del av et globalt finanskonsern er muligheten til å dele de beste systemene. IT-systemer er en bærebjelke i moderne forvaltning, både i porteføljestyringen, rapporteringen til kundene og til overvåkning av risiko. Kompleksiteten og kostnadene i disse systemene gjør at bare de største organisasjonene kan ha dem. Vi har i 2013 bl.a. satt i gang implementering av Advent for å styrke rapporteringen til våre kunder i samarbeid med BNP Paribas. I Kina har myndighetene vist vilje og evne til å opprettholde den høye veksten. I finansmarkedene har det ved flere anledninger oppstått tvil om den kinesiske økonomien, men denne tvilen har hittil vist seg ubegrunnet. I Europa er det fremdeles vanskelig å komme ovenpå igjen etter finanskrisen. Situasjonen er bra i nord, men det synes svært vanskelig å få fart på veksten i syd. Økonomiene er fremdeles preget av store kutt i offentlige budsjetter og selv om landene i Syd-Europa har lagt grunnlaget for mer bærekraftige samfunnsmodeller, har ikke den økonomiske veksten kommet tilbake. I Norge har det vært tendenser til oppbremsing det siste året. Det betyr imidlertid bare en mer moderat økonomisk vekst. Økningen i oljeinvesteringene i Nordsjøen har vært formidabel de siste årene og har nå nådd et nivå hvor flaskehalser gjør at man ikke klarer å øke aktiviteten, det er bare prisene som inflateres. Ringvirkningene blir synlige for fastlands-norge, og vi kommer ned på et mer moderat nivå. Vi ser imidlertid at boligprisene holder seg oppe, noe som historisk har vært en viktig indikator for Norge. Utsiktene for en nytt godt investor-år er så absolutt til stede. Vi takker for den tilliten du har vist oss og ser frem til et fortsatt godt samarbeid også i Verdipapirfondenes forenings (VFF) bransjestandard for tegning og innløsning av fondsandeler krever at det enkelte forvaltningsselskap skal ha rutiner for å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. Vi besluttet allerede i 2012 å innføre swingprising. For å rekapitulere litt så medfører svingprising at fondets NAV blir korrigert med en swingfaktor ved tegning og innløsning. Denne svingfaktoren tilsvarer de kostnadene som fondet i gjennomsnitt har ved handler i fondets underliggende investeringer for å investere ny kapital, eller frigjøre kapital til innløsning. Denne svingfaktoren kan variere og benyttes dersom netto tegning eller innløsning i fondet overstiger en forhåndsdefinert terskel av fondets forvaltningskapital. Vi har etablert en svingprisingskommité som periodisk vil overvåke at svingfaktor og terskler er riktige i forhold til de faktiske kostnader som oppstår. Denne nye prosedyren vil ikke påføre andelseierne mer kostnader, men den vil sikre at langsiktige investorer ikke indirekte dekker kostnadene som de som handler hyppig. UTSIKTER Sammenlignet med inngangen til 2013 preges starten av 2014 av en mer etablert optimisme. Det som var positive tendenser i USA er nå en vel forankret økonomisk oppgang. Krisen er tilbakelagt og forbrukerne har fått tilliten tilbake. Den ekspansive pengepolitikken er på hell, uten at dette så langt har gitt høyere renter. Japan har en periode bak seg med meget ekspansiv pengepolitikk, og dette har gitt positive effekter på økonomien. Det er imidlertid mer usikkert om disse effektene vil vedvare. 3

5 INFORMASJON OM INNLOGGING VIA BankID Nå kan du enkelt bli kunde i Alfred Berg. Den raskeste måten er å bruke kodebrikken du bruker i nettbanken din, BankID. Når du blir kunde oppretter vi automatisk og kostnadsfritt en VPS-konto for deg. Har du ikke BankID, eller ønsker du å bruke en eksisterende VPS-konto hvor Alfred Berg ikke er kontofører, ber vi deg benytte en av våre tegningsblanketter som du finner på Du kan logge inn på BankID fra hvilken som helst norsk bank. Husk å ha klar kodebrikken du bruker i nettbanken din. Ditt kundeforhold aktiveres så snart transaksjonen er oppgjort hos VPS. Sikkerhetskode Din sikkerhetskode er et engangspassord fra et kodekort, kort eller kodekalkulator som du har fått av din bank. Er BankID sikkert? Ja. Bankene jobber kontinuerlig med sikkerheten i BankID gjennom BankID Samarbeidet. Trusselbildet er stadig i endring, og dette gjør at et godt samarbeid mellom bankene er nødvendig. I tillegg til sikkerhet er bankene opptatt av brukervennlighet. Disse to faktorene kan være vanskelige å kombinere, og bankene legger mye ressurser ned i å gjøre BankID til både en sikker og brukervennlig løsning. Les mer om trygg bruk på Koster BankID noe? Det er den enkelte bank som utsteder BankID til sine kunder og som også fastsetter pris på sine tjenester. Ta kontakt med din bank for opplysninger om priser og vilkår. Java For å benytte BankID må du ha Java installert på din maskin. Noen nettlesere vil gi deg automatisk melding om dette. I andre tilfeller må du selv velge å laste dette ned og installere det. For gratis nedlastning av Java finner du informasjon om på våre nettsider: Hva er BankID? BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. I den fysiske verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er. Ved å bruke ditt fødselsnummer, den koden du får fra sikkerhetskortet og det personlige passordet du har valgt får du tilgang til din BankID. Denne er lagret for deg hos Bankenes Betalingssentral (BBS). Hvem står bak BankID? BankID tilbys av bankene i Norge og er basert på en felles infrastruktur som er utviklet av banknæringen gjennom BankID Samarbeidet, i regi av Finansnæringens Fellesorganisasjon. Hva er fordelene med BankID? Med BankID får du en trygg, sikker og enkel elektronisk ID som kan brukes til blant annet innlogging i nettbanken. Samme BankID kan brukes på tvers av de bankene du har kundeforhold i. BankID er imidlertid langt mer enn bare en innloggingsmekanisme i nettbank. Med BankID kan du signere dokumentene elektronisk slik at du slipper å møte opp personlig eller sende med post, for eksempel søknad om barnehageplass, endre adresse hos Posten, bud på bolig, lånesøknad, tinglysning av dokumenter med mer. Du vil også kunne benytte din BankID når du betaler med BankAxess. Da bruker du BankID til å signere betalingen. Kilde: 4

6 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning representerer den norske virksomheten innenfor Alfred Bergs felles nordiske organisering. Selskapet er eiet av BNP Paribas. BNP Paribas samlede kapitalforvaltningsvirksomhet omfatter 539 milliarder EUR, noe som medfører at enheten blir en Europas tre største kapitalforvaltere. Alfred Berg Kapitalforvaltning er en direkte videreføring av ABN AMRO Kapitalforvaltning, som tidligere het Alfred Berg Industrifinans Kapitalforvaltning. Alfred Berg ble etablert i 1863 og er Nordens eldste finansforetak med en tradisjonsrik historie. I 2001 ble det gjennomført en fusjon av selskapene Industrifinans Fondsforvaltning, Alfred Berg Fondsforvalting og Oslo Fondforvaltning, og selskapet fikk da navnet Alfred Berg Industrifinans Fondsforvaltning. Videre ble selskapene Gambak Fondsforvaltning og Banco Fondsforvaltning innfusjonert i Kapitalforvaltning i Alfred Berg Kapitalforvaltning Investorer velger i økende grad å søke profesjonell assistanse i forvaltningen av sine midler. Dette har blant annet sin bakgrunn i at finansmarkedene stadig blir mer komplekse, og at produkt- og tjenestetilbudet utvides meget raskt til å omfatte flere aktivaklasser samt nye og mer kompliserte produkter. Den nordiske organiseringen, med sterke rådgivnings- og forvaltningsmiljøer lokalt i Oslo, Stockholm og Helsingfors, gir maksimalt fokus og de beste forutsetninger for å ivareta våre lokale kunders behov. Videre har vi ubegrenset tilgang til BNP Paribas Investment Partners mangfoldige produktspekter og kompetanse innenfor ulike relevante investeringsløsninger. BNP Paribas Investment Partners har virksomhet i 45 land og forvalter samlet over 539 milliarder EUR. Alfred Berg Kapitalforvaltning forvalter 35,1 milliarder kroner for norske kunder, hvorav 23,5 milliarder kroner er plassert i norske verdipapirfond. Blant våre kunder finnes en rekke større forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlige institusjoner, stiftelser, humanitære organisasjoner, privatpersoner samt andre kapitalforvaltere. Innenfor rammen av Alfred Berg Kapitalforvaltnings totale produkttilbud, kan vi tilby våre kunder forvaltning av aksjer og rentebærende verdipapirer i samtlige store kapitalmarkeder i verden. I tillegg til de norske verdipapirfondene tilbyr vi BNP Paribas Investment Partnersfond som er lokalisert i Luxemburg. Dette er verdipapirfond som investerer i ulike internasjonale markeder. Luxemburg-fondene har sin egen årsrapport, se www. bnpparibas-ip.com. Forvaltningen av de norske verdipapirfondene skjer i henhold til «Lov om verdipapirfond» av 25. november 2011 nr 44. Hvert fonds investeringspolitikk og rammebetingelser er nedfelt i fondets vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon for investorer. Hva kan Alfred Berg Kapitalforvaltning gjøre for deg? Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risikopreferanser. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å: Assistere våre kunder ved valg av riktig aktiva sammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser. Tilby innovative og nyskapende investeringsløsninger for å optimalisere avkastning i forhold til ønsket risiko Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene til enhver tid gir. Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt delportefølje ved hjelp av kontinuerlige og dyptgående analyser av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en profesjonell daglig markedsovervåking. Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig rapportering og personlig oppfølging. Profesjonell og aktiv rådgivning Å overlate forvaltningen av finanskapitalen til en utenforstående rådgiver og kapitalforvalter er og blir en tillitssak. Våre kunder skal forvente at midlene blir tatt hånd om på en profesjonell måte gjennom objektiv rådgivning og effektiv forvaltning. Med Alfred Berg Kapitalforvaltning som rådgiver og forvalter, får kunden en samarbeidspartner som søker å bidra til at det oppnås god avkastning med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes behov. Den strategiske allokeringen skal sikre et kontrollert langsiktig risikonivå i porteføljen i tråd med kundens ønsker og preferanser. Videre forestås taktisk porteføljeallokering som har til hensikt å øke kundens avkastning på relativt kort sikt. Den oppnådde avkastningen henger naturlig sammen med den risiko som tas i porteføljen. Derfor ser vi det som en av våre viktigste oppgaver å rådgi kunden i valg av risikoprofil. Individuell kundebehandling For å kunne utføre våre oppgaver tilfredsstillende, må vi kjenne våre kunder godt. Gjennom samtaler om risikobæreevne og rammebetingelser, samt inngående analyser av kapitalmarkedet, er det mulig å komme frem til en porteføljesammensetning som oppfyller den enkelte kundes målsetting og preferanser. Den strategiske aktivaallokeringen fastlegger hvorledes midlene ideelt sett bør fordeles mellom de ulike aktivaklasser for at den langsiktige målsettingen for porteføljen skal kunne oppnås. Det vil være disse overordnede beslutninger om hvorledes midlene fordeles mellom pengemarkeds-, obligasjons-, aksje- og alternative investeringer som over tid har størst betydning for resultatet og den samlede risiko i porteføljen. Enhver finansiell investor har sine særskilte rammebetingelser for håndtering av sine finansielle ressurser. Derfor vil den ideelle strategiske porteføljeallokeringen ofte variere fra investor til investor. Som finansiell rådgiver legger vi stor vekt på at våre kunder foretar de strategiske valg som er best tilpasset den enkeltes rammebetingelser og mål. Innenfor en mer kortsiktig tidshorisont foretas taktisk aktivaallokering. For å utnytte kortsiktige svingninger i ulike markeder, kan det være fornuftig å foreta visse periodiske omplasseringer av porteføljen, for taktisk å utnytte markedsmuligheter. På denne måten kan man ta del i den forventede verdiendring i de enkelte markeder. For eksempel vil det være fornuftig å ta større eksponering i lange obligasjoner og aksjer ved et forventet rentefall, og motsatt større eksponering i pengemarkedet når man forventer høyere inflasjon og renteøkning. En slik taktisk justering av investeringsporteføljen må imidlertid foretas innenfor rammene av den langsiktige eller strategiske porteføljeallokeringen. Rapportering Fyldig og punktlig resultatrapportering og porteføljeevaluering målt mot realistiske forventninger er med på å skape trygghet og tillit. Alle våre kunder som ønsker å motta månedsbrev, årsrapport og halvårsrapport kan kontakte oss på og kan når som helst kontakte oss for råd og synspunkter. 5

7 FONDSOVERSIKT Markedskommentar rentemarkedet 7-8 Pengemarkedsfond: Alfred Berg Likviditet 9 Alfred Berg Pengemarked Obligasjonsfond: Alfred Berg Kort Obligasjon 10 Alfred Berg Kort Stat Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Lang Obligasjon Alfred Berg Høyrente 13 Alfred Berg OMF Kort I/II Kombinasjonsfond: Alfred Berg Kombi 14 Alfred Berg Optimal Allokering Markedskommentar norske aksjemarkedet 15 Norske aksjefond: Alfred Berg Norge 16 Alfred Berg Norge + Alfred Berg Aktiv 17 Alfred Berg Gambak Alfred Berg Indeks 18 Alfred Berg Norge Etisk Alfred Berg Humanfond 19 Internasjonale aksjefond: Alfred Berg Global Deepwater Energy 19 Alfred Berg Global Quant 20 Nordiske aksjefond: Alfred Berg Nordic Best Selection 20 6

8 MARKEDSKOMMENTAR TIL RENTEMARKEDET Utviklingen i norsk og internasjonal økonomi Årene etter finanskrisen i 2008 har vært preget av svært svak økonomisk utvikling i vår del av verden og av gjennomgående sterk utvikling i norsk økonomi er på mange områder året da dette ble snudd på hodet. Mens vi ser klart sterkere utvikling i USA, klar bedring i Europa og fortsatt sterk økonomisk utvikling i Kina, ser vi at norsk økonomi bremser klart opp. USA er langt på vei til å bli friskmeldt etter finanskrisen. Veksten i økonomien er tilbake på om lag 3 %, som er tett på gjennomsnittsvekstraten de siste 30 årene. Vi ser at boligmarkedet er i klar bedring, underskuddene på statsbudsjett og i utenriksøkonomien er kraftig redusert og at det igjen skapes nye arbeidsplasser. Utfordringen på kort sikt er at nivå på arbeidsledigheten på over 7 % fortsatt anses som alt for høyt. Europa har vært i resesjon de siste to årene med negative vekstrater for EU området som helhet. I annet halvår i 2013 har dette bildet snudd, og vi ser igjen positive vekstrater i EU-området. Vi har alle kunnet konstatere store regionale forskjeller i Europa etter finanskrisen. Tyskland og Nord-Europa har etter forholdene utviklet seg ganske bra, mens Syd-Europa har gått fra ille til verre. Resultatet av denne utviklingen, som kulminerte med statsgjeldkrise og bankkrise i land som Hellas, Spania og Irland, var stor arbeidsledighet. I Hellas og Spania nådde ledigheten over 26 %, mens arbeidsledigheten i EU området har nådd over 12 %. Gjennom 2013 ser vi nytt grunnlag for forsiktig optimisme. Arbeidsledigheten ser ut til å ha nådd toppen og faller svakt i mange land, og de store ubalansene i statsbudsjett og utenriksregnskap er i ferd med å rettes opp. Selv om veksten igjen er (svakt) positiv vil det ta mange år før arbeidsledighet og ledig kapasitet igjen er tilbake på normal nivåer. Etter en sterk start på 2013 så vi at sentimentet i boligmarkedet snudde i løpet av høsten. Prisene falt tilbake og vi endte året med boligpriser ca. 2 % lavere enn ved inngangen til Fallende priser har bidratt til lavere aktivitet i boligmarkedet og vi ser at byggingen av nye boliger faller og at aktiviteten i bygg og anlegg rammes. Utviklingen i privat konsum var en skuffelse i På tross av lav ledighet, god lønnsvekst og lave renter var folk flest forsiktig i bruken av penger til konsum. Konsekvensene av dette er at arbeidsledigheten i Norge stiger. Når dette er sagt så maner vi til forsiktighet i svartmalingen av utsiktene for norsk økonomi. Godt hjulpet av at norske kroner har svekket seg med 15 % ser vi at industrien er forsiktige optimister for Selv om arbeidsledigheten er stigende, er den fortsatt lav. Lønnsveksten blir lavere, men 3 % vekst er fortsatt god reallønnsvekst. Rentene vil forbli lave og bedre utsikter internasjonalt hjelper også norsk næringsliv. Med basis i dette forventer vi kun en moderat oppbremsing i norsk økonomi. Renteutviklingen i var nok et år med renter på rekordlave nivåer. Sentralbankrenten var jevnt over uendret på lave nivåer, eller ble ytterliggere satt ned gjennom året. Felles for nesten alle sentralbankene er klar kommunikasjon om at rentene kommer til å bli holdt lave i lang tid fremover. Med dette som bakgrunn er det få grunner til å forvente høyere renter i året som kommer. Dette er også tilfelle i Norge der sentralbanken i sin siste renteprognose spår første forsiktige rentehevning først midt i Kina betyr mye for utviklingen i global økonomi og for utviklingen i råvarepriser. Veksten gjennom 2013 er godt opprettholdt på i underkant av 8 %, og utviklingen inn i 2014 utvikler seg om lag som i fjor. Samtidig ser vi utfordringer på litt lengre sikt. Med mer fokus på vekst drevet av innenlandsk forbruk er det grunn til å tro at vekstratene vil måtte komme ned over tid. Videre ser vi med bekymring på utviklingen i det uregulerte kredittmarkedet i Kina som potensielt kan skape ubalanser. I andre deler av emerging markets har utviklingen gjennom 2013 vært en skuffelse. Land som India, Russland, Brasil og Tyrkia ser at vekstratene faller, ubalanser i økonomiene øker, inflasjonen stiger og valutaene svekker seg. På globalt nivå ser vi at denne utviklingen skaper kime til volatilitet i verdens finansmarkeder. Norge har vært annerledes landet gjennom finanskrisen. Drevet av stor aktivitet innen bygg og anlegg, og i særdeleshet i næringer knyttet til olje og gassutviklingen i Nordsjøen, har økonomien klart seg svært godt sammenlignet med nesten alle andre land. Gjennom de siste årene har arbeidsledigheten vært lav, lønnsveksten god, rentene lave og boligprisveksten høy. Mot slutten av 2013 ser vi at denne særnorske utviklingen er i ferd med å korrigeres. Investeringstakten i Nordsjøen kommer til å bli lavere i årene fremover og drahjelpen til økonomien fra energirelaterte sektorer vil svekkes. Kilde til grafer: Bloomberg Finance 7

9 MARKEDSKOMMENTAR TIL RENTEMARKEDET Med stabile til lavere sentralbankrenter er det ikke å forundres over at også markedsrentene holder seg lave. Ser vi på året som helhet så var bevegelsene i markedsrentene kun moderate i Lange renter i Norge, 10 års swaprenter, var opp 20 basispunkter mens korte 2 års swaprenter var ned om lag like mye. Renter på dagens nivåer er ekstremt lave og må forventes å stige over tid. Imidlertid vil potensialet for renteoppgang være beskjedent så lenge sentralbanken fortsetter som garantist for lave pengemarkedsrenter. I grove trekk kan vi se at kredittpåslagene har vært drevet av jakt på avkastning i en verden der det generelle rentenivået i mange land er under 1 %. I kombinasjon med få negative nyheter i 2013, har dette bidratt til sterke markeder. De sterke internasjonale kredittmarkedene har også bidratt til en sterk utvikling i Norge, men med den forskjell at nivåene for kredittpåslag var mindre ned her hjemme enn ute. Utviklingen i kredittpåslag for 5 års OMF, Kraft og senior bank obligasjoner Figuren over viser Norges Banks rente, samt 2 og 10 års swaprenter i Norge Utviklingen i kredittmarkedene i 2013 Kredittmarkedene har vist en svært god utvikling i Internasjonalt har kredittpåslagene vist en klart fallende trend som har pågått mer eller mindre uavbrutt i to år. Vi ser at utviklingen faller klart sammen med et generelt godt risikosentiment. Dette er søkt illustrert i figuren under. Denne viser en tett sammenheng mellom aksjerisiko (volatilitet) og kredittpåslag (ITRAX X-over indeks) Etter fallet i kredittpåslag de siste årene nærmer vi oss nå nivåer der potensialet for videre fall er mer begrenset. Når det er sagt så ser vi få tegn til at rentenivået skal opp på kort sikt. Etter vår mening vil dette fortsatt drive etterspørselen etter kredittpapirer. Akseptabel avkastning vil også i 2014 være betinget av stort innehav av verdipapirer med kredittpåslag. Utviklingen i aksjevolatilitet og europeisk kredittspread indeks Kilde: Tall hentet fra Norges Bank, Statistisk Sentralbyrå 8

10 ALFRED BERG LIKVIDITET Investeringsstrategi Alfred Berg Likviditet er et norsk pengemarkedsfond som kun investerer i korte obligasjoner og sertifikater utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak og bank- og forsikringsselskap som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondets midler kan kun investeres i finansielle instrumenter som vekter 20 % eller lavere i henhold til Forskrift om kapitaldekning. Kredittrisiko begrenses også ved at ingen instrumenters gjenværende løpetid kan oversige 3 år, og at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri skal overstige 1 år. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen gjennom investeringer i norske verdipapirer, samtidig som forvaltningsteamet sikter mot en konservativ kreditteksponering. Fondet investerer i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 0.5, og har således lav renterisiko. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 2,7 mrd NAV pr NOK 83,96 Antall utstedt andeler 33,308,567 Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,13 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 1,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,10 % BIS vekt 20 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,11 1,99 Annualisert standardavvik 0,26 0,17 Relativ risiko 0,26 - Information Ratio 4,34 - Fondets største poster i % Fredrikstd Komm Datl 27/02/ % 4.01 Sparebanken Ost Nib3M Bank 1 Oslo Akers Sparebank Hedmark Bank 1 Oslo Nib3M Terra Boligkredit Nordea Bank Norge Nib3M Rygge-Vaaler Sparbk Nib3M Datl 31/03/ %_ Totalt Komplett porteføljeoversikt side 28 Avkastning i % Fond Indeks Ann. avkast oppstart Ann. avkastning siste 60 mnd Ann. avkastning siste 36 mnd Avkastning siden Avkastning Avkastning Avkastning Avkastning Avkastning hittil i år Fond Ref. indeks ALFRED BERG PENGEMARKED Investeringsstrategi Alfred Berg Pengemarked er et norsk pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondet kan investere inntil 15 % i ansvarlige lån. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning som overstiger fondets referanseindeks, gjennom eksponering mot en godt diversifisert portefølje av solide selskaper. Normalt sett har pengemarkedsrenten ligget over innskuddsrenten i bank. Modifisert durasjon i fondet vil til enhver tid være mellom 0 og 1 og fondet har således en lav renterisiko. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 6 mnd. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 4,6 mrd NAV pr NOK 102,95 Antall utstedt andeler 44,865,395 Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,56 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,9 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 100 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning 3,85 2,09 Annualisert standardavvik 0,64 0,27 Relativ risiko 0,70 - Information Ratio 2,50 - Fondets største poster i % Eika Boligkreditt As Nib3M Datl 27/02/ %_ Bn Bank Asa Nib3M Bergenshalvoen Nib3M Datl 21/02/ %_ Cd Energis Buskerud Spar Ve Lib3M Ap Moller Maersk Nib3M Datl 31/03/ % 1.69 Leaseplan Corp Nib3M Totalt Komplett porteføljeoversikt side 29 Avkastning i % Fond Indeks Ann. avkast oppstart Ann. avkastning siste 60 mnd Ann. avkastning siste 36 mnd Avkastning siden Avkastning Avkastning Avkastning Avkastning Avkastning hittil i år Fond Ref. indeks 9

11 ALFRED BERG KORT OBLIGASJON Investeringsstrategi Alfred Berg Kort Obligasjon er et rentefond som investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner. Fondets midler kan kun investeres i finansielle instrumenter som vekter 20 % eller lavere i henhold til Forskrift om kapitaldekning. Utstederne av obligasjonene er dermed primært stater, kommuner, fylkeskommuner, og finansinstitusjoner, som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Alfred Berg Kort Obligasjon er et aktivt forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, makroøkonomi og renteutvikling, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Modifisert durasjon i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 0.25 og 2. Fondet har dermed en lav til moderat renterisiko. I perioder med fallende renter forventes fondet å oppnå en lav til moderat kursstigning på obligasjonene, og dermed påvirke totalavkastning utover renteavkastningen i et begrenset omfang. Tilsvarende vil fondet i et marked med stigende renter kun forventes å oppleve lavt til moderat kursfall på obligasjonene. Fondet har en lav kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 1,1 mrd NAV pr NOK 101,70 Antall utstedt andeler 11,552,350 Sist utbetalt avk. pr andel NOK 3,53 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 20 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Stadshypotek Ab Nib3M Dnb Boligkreditt As Nib3M Skandiabanken Ab Nib3M Storebrand Bank Asa Nib3M Verd Boligkreditt Nibor3M Terra Boligkreditt Nib3M Eiendomskreditt As Nib3M Bolig-Og Naering Fana Sparebank Boligkred Nib3M Nordea Eiendomskredi Nib3M Totalt Komplett porteføljeoversikt side 31 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks ALFRED BERG KORT STAT Investeringsstrategi Alfred Berg Kort Stat er et statsobligasjonsfond som investerer i stat eller statsgaranterte verdipapirer i norske kroner utstedt og garantert av stater innen OECD-området. Fondet har samtykke fra Finanstilsynet om å avvike fra de alminnelige plasseringsreglene i verdipapirfondloven, og kan avvike på følgende måte; Inntil 100 prosent av fondets midler kan plasseres i verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter utstedt av den norske stat uten at fondet må eie obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter fra minst seks ulike utstedelser og at obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter fra en og samme utstedelse må begrenses til 30 % av verdipapirfondets samlede eiendeler. Alfred Berg Kort Stat kan kun investere i papirer med en kredittvurdering på BBB-/Baa3 eller bedre. Modifisert durasjon i fondet vil til enhver tid ligge mellom 0 og 2. Fondets vektede gjenværende løpetid vil normalt være betydelig lenger. Fondet er non-ucits-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 735 mill NAV pr NOK 1,227,92 Antall utstedt andeler 598,791 Sist utbetalt avk. pr andel NOK 19,58 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,0 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,55 % BIS vekt 0 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Oresundkonsortiet Austria Republic Nib3M Kfw Nib3M Finnvera Plc Kfw Storebaeltsforbindelsen Kfw Norwegian Kroner 0.52 Irs_Nok_4.29_12/ Totalt Komplett porteføljeoversikt side 32 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks 10

12 ALFRED BERG OBLIGASJON 1-3 Investeringsstrategi Alfred Berg Obligasjon 1-3 er et rentefond som investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner. Fondets midler kan kun investeres i finansielle instrumenter som vekter 20 % eller lavere i henhold til Forskrift om kapitaldekning. Utstederne av obligasjonene er dermed primært stater, kommuner, fylkeskommuner, og finansinstitusjoner, som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Alfred Berg Obligasjon 1-3 er et aktivt forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, makroøkonomi og renteutvikling, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Modifisert durasjon i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 1 og 3. Obligasjonsrenten ligger normalt høyere enn den korte pengemarkedsrenten. I perioder med fallende renter vil fondet forventes å oppnå en moderat kursstigning på obligasjonene, og dermed en moderat høyere totalavkastning enn renteavkastningen alene tilsier. Tilsvarende vil fondet i et marked med stigende renter kun forventes å oppleve moderat kursfall på obligasjonene. Fondet har en lav kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 1,2 mrd NAV pr NOK 1, Antall utstedt andeler 1,234,930 Sist utbetalt avk. pr andel NOK 36,81 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,50 % BIS vekt 20 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Stadshypotek Ab Nib3M Pluss Boligkreditt A Nib3M Nordea Eiendomskreditt Sparebanken Nord Norge Nib3M Sff Bustadkreditt As Nib3M Sparebank 1 Bolig Nib3M Eika Boligkreditt As Fana Sparebank Boligkred Nib3M Dnb Nor Boligkreditt Pareto Bank Nib3M Totalt Komplett porteføljeoversikt side 33 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks ALFRED BERG OBLIGASJON Investeringsstrategi Alfred Berg Obligasjon er et rentefond som investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner. Utstederne av obligasjonene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondet har anledning til å investere inntil 20% av porteføljen i ansvarlig kapital. Alfred Berg Obligasjon er et aktivt forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, makroøkonomi og renteutvikling, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Modifisert durasjon i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4. Obligasjonsrenten ligger normalt høyere enn den korte pengemarkedsrenten. I perioder med fallende renter vil fondet oppnå en kursstigning på obligasjonene og dermed en høyere totalavkastning enn renteavkastningen alene tilsier. Tilsvarende vil fondet i et marked med stigende renter oppleve kursfall på obligasjonene. Fondet har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 4,1 mrd NAV pr NOK 118,19 Antall utstedt andeler 34,836,431 Sist utbetalt avk. pr andel NOK 4,77 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Sparebk 1 Naeringskred Sparebank 1 Boligkred Nib3M Eika Boligkreditt As Trondheim Kommune Dnb Nor Boligkreditt Skandiabanken Ab Nib3M Nordea Eiendomskreditt Dnb Nor Boligkreditt Tele2 Nib3M Nordea Eiendomskreditt A Totalt Komplett porteføljeoversikt side 34 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann.avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks 11

13 ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5 Investeringsstrategi Alfred Berg Obligasjon 3-5 er et rentefond som investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner. Fondets midler kan kun investeres i finansielle instrumenter som vekter 20 % eller lavere i henhold til Forskrift om kapitaldekning. Utstederne av obligasjonene er dermed primært stater, kommuner, fylkeskommuner, og finansinstitusjoner, som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Alfred Berg Obligasjon 3-5 er et aktivt forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, makroøkonomi og renteutvikling, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Modifisert durasjon i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 3 og 5. Fondet har dermed en betydelig renterisiko. I perioder med fallende renter vil fondet oppnå en kursstigning på obligasjonene og dermed en høyere totalavkastning enn renteavkastningen alene tilsier. Tilsvarende vil fondet i et marked med stigende renter oppleve kursfall på obligasjonene. Fondet har en lav kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 552 mill NAV pr NOK 1, Antall utstedt andeler 478,654 Sist utbetalt avk. pr andel NOK 81,22 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 % BIS vekt 20 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Sparebk 1 Naeringskred Sparebank 1 Boligkred Nib3M Eika Boligkreditt As Trondheim Kommune Dnb Nor Boligkreditt Skandiabanken Ab Nib3M Nordea Eiendomskreditt Dnb Nor Boligkreditt Tele2 Nib3M Nordea Eiendomskreditt A Totalt Komplett porteføljeoversikt side 36 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks ALFRED BERG LANG OBLIGASJON Investeringsstrategi Alfred Berg Lang Obligasjon er et rentefond som investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner. Utstederne av obligasjonene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondet har anledning til å investere i ansvarlig kapital. Alfred Berg Lang Obligasjon er et aktivt forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, makroøkonomi og renteutvikling, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Modifisert durasjon i fondet justeres basert på forventinger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 4 og 6. Fondet har dermed en betydelig renterisiko. I perioder med fallende renter vil fondet oppnå en kursstigning på obligasjonene og dermed en høyere totalavkastning enn renteavkastningen alene tilsier. Tilsvarende vil fondet i et marked med stigende renter oppleve kursfall på obligasjonene. Fondet har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 127 mill NAV pr NOK 113,86 Antatt utstedt andeler 1,123,287 Sist utbetalt avk. pr andel NOK 7,63 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Nordea Eiendomskreditt A Statkraft As Trondheim Kommune Sparebanken Vest Bolig Sparebanken Sparebk 1 Naeringskred Bnbank Asa Gjensidige Bank Boligkreditt Norges Statsbaner As Eiendomskreditt Totalt Komplett porteføljeoversikt side 37 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks 12

14 ALFRED BERG HØYRENTE Investeringsstrategi Alfred Berg Høyrente er et rentefond som hovedsaklig investerer i høyrenteobligasjoner utstedt av selskaper med sitt hovedsete eller deler av sin virksomhet i Norden, og som har oppnådd en kredittvurdering motsvarende BB+/Ba1 eller lavere. Forvalter vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke investeringer som vurderes som attraktive gitt utsteders kredittrisiko, eventuell pantesikkerhet, samt bransjens og utstederens økonomiske utsikter. Det nordiske høyrentemarkedet har historisk vært dominert av selskaper knyttet til næringene i Nordsjøen. På bakgrunn av endret regelverk for banker over hele Europa, har vi sett et bredere spekter av selskaper som utsteder obligasjoner i det nordiske markedet de senere år. Til tross for denne utviklingen, må man forvente at fondet er særlig eksponert mot energirelaterte bransjer også i tiden fremover. På grunn av markedets struktur, vil fondet normalt ha en rentedurasjon på under ett år, og en kredittdurasjon på under 3 år. Fondet vil dermed ha et godt avkastningspotensial når kredittmarginene er på et høyt nivå, eller når disse marginene minker, samtidig som fondet vil være delvis beskyttet mot en generell økning i rentemarkedene. Fondsandelenes verdi vil med denne typen investeringer (høyrenteobligasjoner) kunne forventes å ha en vesentlig høyere volatilitet (svingninger) enn tradisjonelle obligasjonsfond, samt en høyere forventet avkastning. For å spre risiko investerer fondet i et stort antall obligasjoner, hvilket vil virke risikoreduserende. Fondet er valutasikret til norske kroner, som innebærer at verdiene i fondet endres svært lite som følge av svingninger i valutakursene. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondets underliggende verdipapirer er valutasikret til norske kroner, som innebærer at verdiene i fondet endres lite som følge av svingninger i valutakursene. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 4,04 mrd NAV pr NOK 97,24 Totalt utstedt andeler 41,332,279 Sist utbetalt avk. pr andel NOK 6,94 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar: Andelsklasse CI-NOK 0,45 %* Andelsklasse CII-NOK 0,80 % Andelsklasse C-USD 0,80 % Andelsklasse C-EUR 0,80 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % North Athlantic Drilling Nib3M Northland Resources Ab Dof Subsea Nib3M Bwg Homes Nib3M Ship Finance Intl Ltd Nib3M Navigator Hlgs Ltd Volstad Subsea As Nib3M Danske Bank J Lauritzen As Nib3M Aker Asa Nib3M Totalt Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Komplett porteføljeoversikt side 38 Fond Ref. indeks ALFRED BERG OMF KORT INST I/II Investeringsstrategi Alfred Berg OMF Kort er et aktivt forvaltet norsk rentefond. Fondet vil i hovedsak investere i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) utstedt i norske kroner. Eventuelle investeringer i utenlandsk valuta vil bli sikret til norske kroner. OMF er obligasjoner som gir investorene sikkerhet i et utvalgt av utstederens eiendeler. Alfred Berg OMF Kort vil primært investere i OMF er med sikkerhet i norsk eiendom. Fondets investeringer skal til enhver tid tilfredsstille gjeldene krav til deponerbarhet i Norges Bank. Fondet skal kun investere i rentepapirer som har oppnådd kredittvurdering AA- eller bedre. Porteføljen vil være veldiversifisert og er sammensatt på bakgrunn av grundig vurdering fra forvaltningsteamet. Modifisert durasjon skal til enhver tid ligge mellom 0 og 1, mens den gjennomsnittlig vektede gjenværende løpetiden til enhver tid skal ligge mellom 1 og 5 år. Renterisikoen i fondet er således lav. Kredittrisikoen i fondet må også sees som lav, til tross for at investor må forvente noe svingninger i fondet på bakgrunn av instrumentenes relativt lange gjenværende løpetid. Fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater. Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning - - Meravkastning - - Annualisert standardavvik - - Relativ volatilitet - - Information Ratio - - Sharpe Ratio - - Fondene har ikke lang nok historikk for risikoberegning. Komplett porteføljeoversikt side 32 Fondsfakta Forvaltningskapital (samlet) NOK 177 mill NAV pr INST I NOK 1,000,97 NAV pr INST II NOK 1,001,36 Totalt utstedt andeler 177,306 Omløpshastighet 0,2 Sist utbet. avk. pr andel INST I NOK 18,83 Sist utbet. avk. pr andel INST II NOK 19,20 Minimumstegning INST I NOK Minimumstegning INST II NOK Forvaltningshonorar: INST I - ISIN NO ,15 % INST II - ISIN NO ,12 % Risikokategori fra

15 ALFRED BERG OPTIMAL ALLOKERING Investeringsstrategi Alfred Berg Optimal Allokering er et aktivt forvaltet globalt kombinasjonsfond. Fondet investerer i enkeltaksjer, obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, derivater, og verdipapirfondsandeler. Investeringsmandatet innebærer at forvaltningsselskapet har store frihetsgrader med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til enhver tid skal forvaltes. Den normale fordelingen mellom aksjer og renter er i henhold til fondets referanseindeks, hvilket vil si: aksjer/renter, 50/50 (maks. 80 %, min. 20 %). Allokeringsbeslutningene mellom aksjer og renter følger av Alfred Bergs taktiske aktiva allokerings prosess, på bakgrunn av forventingene innenfor de aktuelle aktivaklassene. Utvelgelse av enkeltpapir følger prosessen fra henholdsvis aksje- og renteforvalterne i Alfred Berg. Normalt vil fondet ha høyere forventet avkastning enn et rentefond, og noe lavere enn et aksjefond. Dermed vil også forventet risiko ligge et sted mellom risikoen i aksje- og rentemarkedet. Fondets referanseindeks er sammensatt av 50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 mnd. (ST1X) og 35 % MSCI Developed World Net Dividend Adjusted Index og 15 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 96,1 mill NAV pr NOK 113,09 Antall utstedt andeler 850,471 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,25 %* Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Alfred Berg Global Quant Alfred Berg Hoyrente C Nok Alfred Berg Norge Alfred Berg Obligasjon 8.02 Alfred Berg Nordic Best Selection 6.84 Alfred Berg Aktiv 6.22 Alfred Berg Kort Obligasjon 5.12 Parvest Eqty Best Sel Europe Nok Cl Cap 5.08 Ishares Msci Emerging Mkts 4.92 Gjensidige Bk Boligkre Nib3M Totalt Komplett porteføljeoversikt side 41 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks *Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis større verdiendring, beregnet i samsvar med vedtektene paragraf 11, enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 10 prosent godtgjørelse av verdiendringen utover den prosentvise verdiendringen til fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke overstige 3 prosent. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanse-indeks trekkes 10 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,50 prosent. ALFRED BERG KOMBI Investeringsstrategi Alfred Berg Kombi er et norsk kombinasjonsfond, som investerer i både aksjer og renteinstrumenter. Gjennom aktiv utvelgelse av enkeltpapirer, samt allokering mellom aksjer og renter, søker forvalter å oppnå en god risikojustert avkastning. Utvelgelse av enkeltpapir følger prosessen fra henholdsvis aksje- og renteforvalterne i Alfred Berg. Allokeringsbeslutningene mellom aksjer og renter følger av Alfred Bergs taktiske aktiva allokerings prosess. Normalt vil fondet ha høyere forventet avkastning enn et rentefond, og noe lavere enn et aksjefond. Dermed vil også forventet risiko ligge et sted mellom risikoen i aksje- og rentemarkedet. Aksjeandelen i Alfred Berg Kombi vil kunne variere mellom 0 og 50 %. Fondets referanseindeks består av 25 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 75 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 måned (ST1X). Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 217,6 mill NAV pr NOK 3 089,03 Antall utstedt andeler 70,450 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Bakkafrost 2.51 Statoil 2.47 Arion Bank Hf Nib3M Siem Offshore Inc Nib3M North Athlantic Drilling Nib3M Otium As Nib3M Stena Metal Nib3M Dnb Asa 2.19 Hexagon Composites Nib3M Seadrill Nib3M Totalt Komplett porteføljeoversikt side 42 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks 14

16 MARKEDSKOMMENTAR TIL DET NORSKE AKSJEMARKEDET 2013 ble et godt år for andelseierne i våre aksjefond. I likhet med året før, slo januareffekten til for fullt og Oslo Børs Hovedindeksen var opp 4,9 % allerede ved utgangen av måneden. Aksjemarkedet fortsatte den positive utviklingen i februar, men oppgangen stoppet da nyhetene om at banksektoren på Kypros var i store problemer kom. EU var naturlig nok ikke positive til å støtte banksektoren i et skatteparadis, og ville derfor ikke bidra med nye lån uten at bankkundene tok tap. Det var uvanlig lite svingninger i 2013, men juni ble en svak måned og Oslo Børs Hovedindeksen endte ned 4,7 %. Vanligvis er det gjerne et par korreksjoner i størrelsesorden 10 % i løpet av et kalenderår. Årets lille korreksjon ble utløst av negative nyheter fra Kina. Veksten var avtakende og det var frykt for ubalanser i banksektoren. Samtidig ble uttalelser fra den amerikanske sentralbanksjefen tolket i retning av at de pengepolitiske stimulansene i USA gikk mot slutten. Dette var nok til å sende aksjemarkedene ganske kraftig nedover. I juli tok imidlertid markedet seg opp igjen. Det som trakk i positiv retning var god utvikling for økonomien i USA. Begynnelsen av høsten ble preget av budsjettkonflikten i USA. Etter hvert kom det en midlertidig løsning på denne, og makrotallene viste seg å være tilfredsstillende både fra Europa og Kina. Samtidig klarte selskapene jevnt over å levere gode resultater for tredje kvartal. Dette gav ny energi til aksjemarkedet. I Norge satte børsen ny rekordnotering i oktober. Dette var første gang etter finanskrisen. Den norske kronen har svekket seg vesentlig gjennom året, noe som vil slå positivt ut for de norske eksportselskapene i Oljeprisen har holdt seg rimelig stabil i 2013 og har stort sett ligget i et intervall mellom 100 og 110 dollar per fat. Uro i Midtøsten og fortsatt vekst i kinesisk oljeimport trekker oljeprisen oppover, mens økt produksjon fra USA bidrar i negativ retning. I sum synes det globale oljemarkedet godt balansert. Her hjemme tyder prognosene på et nytt rekordår for investeringene på norsk sokkel. Selv om oljeprisen har vært stabilt høy gjennom året har oljeserviceaksjene vært svake. Særlig seismikkaksjene har opplevd en dårlig kursutvikling. Det har vært et stadig økende fokus blant investorene på oljeselskapenes dårlige kontantstrøm. Selv om oljeprisen har mangedoblet seg de siste 10 årene, har ikke resultatene fulgt med. Oljeselskapene skylder på kraftige kostnadsøkninger fra underleverandørene, og varsler avtagende investeringer og mer fokus på kontantstrøm. Det kan settes spørsmålstegn ved hvor realistisk dette er, men særlig seismikkaksjene har blitt rammet av investorenes frykt for lavere investeringer i energisektoren. Riggaksjene klarte seg bra frem til høsten, men har svekket seg den siste tiden. Prosafe har lenge vært en favoritt blant investorene på grunn av sine lange kontrakter og høye markedsandel. Disse faktorene har imidlertid trukket til seg en del spekulanter som har kontrahert boligrigger på spekulasjon, noe som påvirket Prosafe-aksjen negativt på slutten av året. Vi tror oljeservice-sektoren kan bli spennende i 2014, da mange av aksjene har falt mer enn estimatnedjusteringene skulle tilsi kommer til å bli husket lenge i oppdrettssektoren. En kald vinter og ingen nye konsesjoner ga produksjonsnedgang i Norge. Sterk etterspørselsvekst førte til rekordpriser utover i året. Selv utover sommeren da tilveksten økte holdt prisene seg høye. De gode utsiktene for laksemarkedet gjorde at Marine Harvest forsøkte å ta over Cermaq. Forsøket strandet, men vi tror det vil komme nye forsøk. Normalt faller prisene på høsten, men prisfallet ble svært kortvarig i fjor. Selv på høye volumer steg prisene raskt igjen og lakseaksjene steg til nye toppnoteringer. Markedet synes stramt inn i neste år også, og forwardprisene for hele 2014 ligger omkring 40 kroner per kilo. Et av de andre fiskeriselskapene, Copeinca, ble kjøpt opp i løpet av året. Alfred Berg-fondene var store aksjonærer i selskapet og fikk dermed en hyggelig avkastning på denne investeringen. Banksektoren har vært en annen av vinnerne gjennom året. Bankene har vært påvirket av myndighetenes forslag til strengere kapitaldekningskrav. Ettersom alle bankene gjør seg klare for strengere kapitalkrav har konkurransen vært lav. Inntjeningen er derfor rekordhøy i hele sektoren. Bankene har imidlertid ingen planer om å redusere marginene og vi tror på fortsatt høy lønnsomhet i sektoren. Bankene er på god vei til å møte strengere kapitalkrav lenge før fristen. På sin kapitalmarkedsdag justerte DNB ned tapsanslagene for Banken er tydelig på at de vil være i stand til å nå strengere kapitalkrav ved å holde tilbake overskudd. Ekstern egenkapital er ikke nødvendig. Gjensidige leverte også meget bra tall gjennom året. Selskapet har benyttet det gode aksjemarkedet til å selge seg ned i Storebrand. Råvareselskapene har vært påvirket av dårlige markeder og gjorde at materialsektoren leverte den dårligste avkastningen i Tungvekterne Yara og Norsk Hydro, har slitt med svake priser på henholdsvis gjødsel og aluminium. Gjeldstyngede Norske Skog sliter med avispapiretterspørselen. Det samme gjelder for REC i solcellemarkedet. Nykommeren Borregaard har imidlertid vist en god utvikling i sitt første hele år på børsen. Aksjen steg omkring 50 % i løpet av året. Shipping sektoren kom sterkt utover i året. Etter årevis med lave rater, avsluttet tørrlastrederiet Golden Ocean Group året sterkt. Forventninger om en global konjunkturoppgang har gjort mange investorer mer positive til tørrbulk. Western Bulk Shipping hadde en vellykket børsnotering innenfor samme segment. Gassrederiet BW LPG var en annen nykommer på børsen innenfor shipping segmentet. Fondsindeksen steg med 24,2 % i 2013, mens Oslo Børs Hovedindeksen steg 23,6 %. Tendensen med høyere avkastning for de store selskapene ble dermed brutt i I årene før har Hovedindeksen steget mer enn Fondsindeksen som følge av de større selskapenes høyere vekt. Alfred Berg Indeks har Hovedindeksen som referanseindeks og steg med 23,5 %. Alfred Berg Gambak leverte høyest avkastning i fjor med 26,2 %. Alfred Berg Norge steg med 21,4 % og Alfred Berg Aktiv steg med 22,5 % etter alle kostnader. Alle disse har Fondsindeksen som referanseindeks. Kilde: Tall hentet fra Alfred Berg, Oslo Børs og Bloomberg. 15

17 ALFRED BERG NORGE Investeringsstrategi Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og har en bredt diversifisert portefølje. Porteføljen bygges opp gjennom grundig selskapsanalyse. Hvert selskap kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot aksjens vekt i referanseindeksen. Ett verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet er et UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 681,8 mill NAV pr NOK 541,68 Antall utstedt andeler 1,258,703 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,20 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Dnb Asa 9.63 Telenor Asa 8.73 Statoil 7.84 Subsea Royal Caribbean Cruises 4.85 Schibsted 4.42 Yara International 4.39 Seadrill 4.00 Marine Harvest 3.87 Norsk Hydro 3.26 Totalt Komplett porteføljeoversikt side 44 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks ALFRED BERG NORGE + Investeringsstrategi Alfred Berg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på Oslo Børs. Fondets målsetning er å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I denne analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Porteføljen vil normalt bestå av selskaper. Fondet er et UCITS-fond og har mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 880,7 mill NAV pr NOK 359,25 Antall utstedt andeler 2,451,550 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,70 %* Risikokategori fra1-7 7 ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Dnb Asa 9.59 Telenor Asa 8.68 Statoil 7.80 Subsea Royal Caribbean Cruises 4.82 Schibsted 4.40 Yara International 4.36 Seadrill 3.95 Marine Harvest 3.85 Norsk Hydro 3.25 Totalt Komplett porteføljeoversikt side 45 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks 16 * Differenisert forvaltningsgodgjørelse

18 ALFRED BERG AKTIV Investeringsstrategi Alfred Berg Aktiv er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Fondets målsetning er å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I denne analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Alfred Berg Aktiv har relativt brede rammer hvilket gir fondet mulighet til å avvike fra sin referanseindeks både på selskaps- og bransjenivå. Porteføljen vil normalt bestå av selskaper. Fondet er et UCITS-fond og har mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 413,5 mill NAV pr NOK 812,27 Antall utstedt andeler 509,117 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Dnb Asa 9.61 Telenor Asa 8.66 Subsea Royal Caribbean Cruises 5.63 Statoil 5.38 Bakkafrost 4.90 Schibsted 4.48 Marine Harvest 4.39 Protector Forsikring 3.67 Fred Olsen Energy 3.56 Totalt Komplett porteføljeoversikt side 46 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks * Differenisert forvaltningsgodgjørelse ALFRED BERG GAMBAK Investeringsstrategi Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha et potensial for signifikant bidrag til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter, men vil legge betydelig vekt på sentimentanalysen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Porteføljen vil normalt bestå av selskaper. Dette betyr at investorer må forvente at avkastningen i fondet kan variere betydelig i forhold til utviklingen i referanseindeksen. Fondet er et UCITS-fond og har ikke anledning til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 767,7 mill NAV pr NOK 14,531 Antall utstedt andeler 52,821 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 %* Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Dnb Asa 9.63 Bakkafrost 6.12 Royal Caribbean Cruises 6.07 Protector Forsikring 5.93 Subsea Schibsted 4.59 Leroy Seafood Group Asa 4.55 Marine Harvest 4.46 Telenor Asa 4.30 Seadrill 3.58 Totalt Komplett porteføljeoversikt side 47 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart , Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks * 10 % av verdistigningen, minimum 1,8 % og maks 5 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 17

19 ALFRED BERG INDEKS Investeringsstrategi Alfred Berg Indeks er et passivt forvaltet norsk indeksfond. Fondet gir eksponering mot samme selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet er intressant for en investor som søker eksponering mot de energitunge selskapene som det norske markedet tilbyr og som samtidig foretrekker en passiv forvaltningsstil. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil avkastningen til referanseindeksen. Alfred Berg Indeks har kun anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen og dermed vil risikoprofilen være tilnærmet identisk. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 289 mill NAV pr NOK 243,69 Antall utstedt andeler 1,174,553 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,25 %* Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Statoil Telenor Asa Dnb Asa Yara International 5.18 Seadrill 4.36 Norsk Hydro 4.28 Orkla Asa A-Shs 4.22 Schibsted 3.54 Subsea Gjensidige Forsikring Asa 2.55 Totalt Komplett porteføljeoversikt side 48 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse ALFRED BERG NORGE ETISK Investeringsstrategi Fondet er et aksjefond med etiske investeringsprofil. Grundig aksjeanalyse og samfunnsmessige vurderinger ligger til grunn for investeringsvalgene. Dette innebærer at fondet ikke kan investere i selskaper som produserer våpen, alkohol, porno og tobakk. Samt selskaper som bryter vesentlige etiske kriterier som omfatter menneskerettigheter, barnearbeid, arbeidsmiljø og miljø. Kriteriene er definert i tråd med vedtatte internasjonale konvensjoner. Klare, forpliktende og nedskrevne etiske retningslinjer ligger til grunn for aksjevalgene som analyseres meget grundig av eksterne og interne etiske analytikere før og underveis i enhver investeringsprosess. Som en del av investeringsstrategien er det også en Etisk Investeringsrådsgruppe, bestående av representanter fra ideelle organisasjoner, for å være rådgivere med henblikk på etiske investeringsalternativ. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 75,9 mill NAV pr NOK 280,26 Antall utstedt andeler 271,075 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,70 %* Risikokategori fra ISIN NO Fondets største poster i % Dnb Asa 9.28 Statoil 8.74 Telenor Asa 8.58 Subsea Royal Caribbean Cruises 5.01 Schibsted 4.57 Yara International 4.31 Marine Harvest 4.21 Seadrill 3.72 Norsk Hydro 3.08 Totalt Komplett porteføljeoversikt side 49 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Årlige risikotall i % Fond Indeks Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fond Ref. indeks *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse 18

20 ALFRED BERG HUMANFOND Investeringsstrategi Alfred Berg Humanfond er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Inntil 20 % av kapitalen kan investeres i utenlandske aksjer. Målsettingen med forvaltningen er å oppnå en verdiutvikling med en god risikospredning som på lang sikt overstiger fondets referanseindekser som er 90 % Oslo Børs Fondsindeks og 10 % MSCI World Index. Fondet søker å ha en god risikospredning gjennom grundige aksjeanalyser. Fondet har en ideell profil hvilket innebærer at det ved årets slutt deles ut 2 % av forvaltningskapitalen til den av Alfred Bergs 50 samarbeidende organisasjoner andelseier selv velger. Fondet er et UCITS fond med mulighet til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 84,6 mill NAV pr NOK 205,30 Antall utstedt andeler 412,234 Minimumstegning NOK Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 % Ideell utdeling for 2013 NOK mill Risikokategori fra ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % Dnb Asa 9.66 Telenor Asa 8.51 Statoil 7.16 Subsea Royal Caribbean Cruises 5.09 Schibsted 4.75 Yara International 4.40 Marine Harvest 4.11 Seadrill 3.76 Gjensidige Forsikring Asa 3.25 Totalt Komplett porteføljeoversikt side 50 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann.avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks ALFRED BERG GLOBAL DEEPWATER ENERGY Investeringsstrategi Alfred Berg Global Deepwater Energy er et aktivt forvaltet globalt aksjefond. Fondet er et sektorfond og investerer i selskaper som forvaltningsteamet har identifisert å kunne dra nytte av investeringsveksten innen olje- og gassutvinning på dypt vann. Målsettingen for fondets forvaltere er å identifisere globale selskaper innen olje og gassutvinning på dypt vann, med potensiale til å bli fremtidens vinnere innen sektoren. Som et ledd for å fordele risikoen vil fondet normalt være eksponert mot hele verdikjeden innen olje- og gassproduksjon og samtidig ha en fornuftig geografisk fordeling basert på forvaltningsteamets analyse. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra sin referanseindeks. Fondet vil normalt være investert i selskaper. Fondets referanseindeks er MSCI World Energy total return (NOK). Fondet er et UCITS-fond og har ikke anledning til å investere i derivater. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 3,5 mill NAV pr NOK 1, Antall utstedt andeler 3,246 Omløpshastighet 0,2 Minimumstegning CI NOK Minimumstegning INST I NOK Forvaltningshonorar: Andelsklasse CI 1,75 % Andelsklasse CII 1,75 % Andelsklasse CIII 1,75 % Andelsklasse INST I 0,80 % Andelsklasse INST II 0,80 % Andelsklasse INST III 0,80 % Risikokategori fra ISIN CI NO ISIN CII NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart Annualisert avkastning Meravkastning Annualisert standardavvik Relativ volatilitet Information Ratio Sharpe Ratio Fondets største poster i % ConocoPhilips 7,47 Statoil ASA 6,60 Anadarko Petroleum Corp 6,30 Schlumberger Ltd 5,80 National Oilwell Varco 5,49 Oceaneering International Inc 4,72 Murphy Oil Corp 4,23 Pacific Drilling SA 3,87 Odfjell Drilling Ltd 3,72 Cameron International Corp 3,43 Komplett porteføljeoversikt side 54 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder siste 6 måneder siste 12 måneder siste 48 måneder Siden oppstart Ann. avkastning siden oppstart hittil i år Fond Ref. indeks 19

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Informasjon om BankID 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-19 Praktisk informasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Fondssider: Fondsoversikt 3 Rentefond 4-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-19 Praktisk informasjon 20 Organisasjon

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2016 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Fondssider: Fondsoversikt 3 Rentefond 4-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-20 Styrets årsberetning 21 Praktisk informasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-21 Avkastning

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG STATUS 2009 AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24 Praktisk

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2017 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2017 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2017 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Fondssider: Fondsoversikt 3 Rentefond 4-11 Kombinasjonsfond 12 Aksjefond 13-19 Praktisk informasjon 20 Organisasjon

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko 24-25

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF November 2015

Månedsrapport Holberg OMF November 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF November 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 100,97 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet ABN AMRO Lang Obligasjon forvaltes av ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 101,31 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

DnB NOR Obligasjon 20 (IV)

DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Fondets filosofi Fondet plasser sine midler i rentebærende papirer og passer godt som alternativ til plasseringer på bankkonto. obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2015

Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,00 Effektiv rente* : 1,40 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Norge forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 101,66 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer