Status Alfred Berg kapitalforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning"

Transkript

1 Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning

2 Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond Aksjefond Avkastning og risiko Praktisk informasjon 25 Organisasjon Skatteregler og investeringsbegrensinger 29 Forklaring av avkastnings- og risikomål 30 Styrets årsberetning Porteføljeoversikt: Rentefond Kombinasjonsfond Aksjefond Fondsregnskap Revisjonsberetning Fondsinformasjon 77 Ansvarsbegrensing Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at denne informasjonen er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg.

3 Kjære andelseier Det som begynte med kraftig prisfall på boliger og finanskrise i kjølvannet av tap på utlån til boliger i USA i 2007, utviklet seg gjennom 2008 til å bli en global finanskrise fulgt av fallende konjunkturer. Det ble en økende erkjennelse gjennom året av at den kraftige utlånsveksten i de siste år, og ikke minst den del av kredittveksten som ikke var balanseført, men hvor bankene likevel hadde forpliktelser, representerte en trussel mot det globale bankvesenets soliditet. Denne frykten medførte at utlån mellom banker stoppet opp. Sentralbankene svarte med ekstraordinære rentenedsettelser, og myndighetene satte inn sterke tiltak i form av kapitaltilførsel til bankvesenet i mange land. Finanskrisen og den påfølgende svake konjunkturutviklingen har i høy grad påvirket finansmarkedene. Oslo Børs Fondsindeks falt med 47,4 %, mens Morgan Stanleys verdensindeks falt med 23,6 % i norske kroner. Fallet i amerikanske dollar var vesentlig større, da amerikanske dollar styrket seg mot norske kroner med 29,3 %. Eierskifte og navneendring til Alfred Berg. I slutten av 2007 ble ABN AMRO Bank oppkjøpt av et konsortium av Fortis Bank, Royal Bank of Scotland og Santander. Som en del av denne transaksjonen ble virksomheten til ABN AMRO Asset Management i første halvdel av 2008 samordnet med Fortis Investments. Den nordiske kapitalforvaltningsvirksomheten ble i denne sammenheng organisert som en autonom enhet innen Fortis Investments og tok som en del av denne prosessen tilbake navnet Alfred Berg. Alfred Berg er et av Nordens mest tradisjonsrike navn innen finansiell sektor med røtter tilbake til Vi er derfor stolte over igjen å kunne bære dette navnet. Alfred Berg Kapitalforvaltning tilbyr innovative aktivaklasser og spennende spesialprodukter fra vårt globale nettverk til våre norske kunder. Vi forestår taktisk aktivaallokering, kvantitativ global aksjeforvaltning i tillegg til forvaltning av norske renter, norske og nordiske aksjer. Vi har et nært samarbeid med Fortis Investments for å sikre best mulig kunnskapsflyt og kompetanseoverføring. Vi hadde ved årsskiftet 48 ansatte i Norge Forvaltningsresultater Resultatene innen taktisk aktivaallokering har i 2008 vært tilfredsstillende. Allokeringsgruppen som ledes av Trond Tømmerås, består av våre rente- og aksjeforvaltere. Vi har nå fem års historikk med uavhengig tredjeparts måling av forvaltningsresultatene. Renteforvaltningen har generelt hatt et utfordrende år. Den internasjonale finanskrisen har ført til at kreditt- og likviditetspremiene har økt markert gjennom året. Dette har ført til at de av fondene som har hatt kreditteksponering har gjort det svakere enn sine referanseindekser, som er rene statsobligasjonsindekser. De av fondene som har hatt lite kreditt har derimot klart seg godt i forhold til referanseindeksene. Norsk aksjeforvaltning har hatt et tilfredsstillende år relativt til markedet. Vårt hovedprodukt Alfred Berg Norge fikk en avkastning på -56,2 % mot indeksens -57,4 %; siste fem år er årlig avkastning 6,8 % mot indeksens 3,9 %. Alfred Berg Aktiv fikk i fjor en avkastning på -56,1 %, mens GAMBAK havnet på -58,6 %. Banco Norge oppnådde i samme periode -55,8 %. Både lavrisiko og høyrisiko mandater innen norske aksjer forvaltes med samme investeringsstrategi og -prosess. Arbeidet ledes av Albert Collett og hans gruppe, som har forvaltningsansvaret for samtlige norske aksjefond. Vi har lenge prøvd å fusjonere Alfred Berg Aktiv og Alfred Berg Aktiv II, da disse fondene har identiske mandater og porteføljer. Vi har nå fått aksept for å endre vedtektene i Alfred Berg Aktiv II til å bli identiske med vedtektene i Alfred Berg Aktiv og skulle dermed kunne gjennomføre en fusjon i løpet av Vi tilbyr utover dette etisk forvaltning i samarbeid med de ideelle organisasjonene i Banco Humanfond. Vår globale kvantitative aksjeforvaltning hadde et meget sterkt år i forhold til referanseindeksen. Alfred Berg Global Quant oppnådde en negativ avkastning på 20,9 % %, mens referanseindeksen falt 23,6 %. Produktspekter Vi har lansert et nytt fond, Alfred Berg Høyrente: Fondet forvaltes av vårt renteteam som ledes av Trond Tømmerås. Fondet søker å utnytte de mulighetene som ligger i høyrentemarkedet som følge av den kraftige utgang i kredittpremier som vi har vært vitne til. Eierstyring og selskapsledelse Alfred Berg støtter og har aktivt deltatt i utarbeidelsen av den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Anbefalingen finnes på I den sammenheng ønsker vi å delta på generalforsamlinger for å sikre at beslutninger på generalforsamlingene fattes i samsvar med anbefalingens prinsipper. Vi har i løpet av året deltatt på over 100 generalforsamlinger direkte eller ved fullmakt. Aksjeopsjonsprogrammer og utstedelse av generelle emisjonsfullmakter er de saker hvor det fortsatt er størst uenighet mellom aksjonærene og de børsnoterte selskapene. I disse saker har vi ved flere anledninger stemt mot selskapenes forslag. Vi har i år deltatt aktivt i investorsamarbeidet for å fremme en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping i norske, børsnoterte selskaper. Mer informasjon om arbeidet finnes på www. baerekraftigverdiskaping.no. Forvaltningskapital Ved inngangen til 2008 forvaltet Alfred Berg Kapitalforvaltning samlet 45 milliarder kroner for norske kunder. Ved utgangen av året var forvaltningskapitalen på 39,5 milliarder kroner. Nedgangen reflekterer de krevende finansmarkedene vi har hatt i Utsikter Situasjonen i bankvesenet globalt er fortsatt ikke normalisert, og ledende indikatorer for verdensøkonomien er svært svake. Den økonomiske veksten i 2009 forventes derfor å bli meget svak. Det er et håp om at de omfattende tiltakspakkene vil begynne å virke i annet halvår Det er stor usikkerhet om finansmarkedenes utvikling i Aksjemarkedet vil trolig bli en ledende indikator på den makroøkonomiske utviklingen. Vi takker for den tilliten vi er blitt vist fra våre kunder gjennom et vanskelig år og ser frem til et fortsatt godt samarbeid. 3

4 Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning representerer den norske virksomheten innenfor Alfred Bergs fellesnordiske organisering. Selskapet er eiet av Fortis Investments, som etter fusjonen med ABN AMRO Asset Management fremstår som en globalt ledende kapitalforvalter. Alfred Berg Kapitalforvaltning er en direkte videreføring av ABN AMRO Kapitalforvaltning, som tidligere het Alfred Berg Industrifinans. Alfred Berg ble etablert i 1863 og er Nordens eldste finansforetak med en tradisjonsrik historie. I Norge ble Alfred Berg Industrifinans etablert sommeren 2000 ved at Industrifinans Forvaltning, Alfred Berg Kapitalforvaltning og Oslo Fond Forvaltning besluttet å fusjonere. I 2003 ble Sparebank 1 Aktiv Forvaltning innlemmet i selskapet. Kapitalforvaltning i Alfred Berg Kapitalforvaltning Investorer velger i økende grad å søke profesjonell assistanse i forvaltningen av sine midler. Dette har blant annet sin bakgrunn i at finansmarkedene stadig blir mer komplekse, og at produkt- og tjenestetilbudet utvides meget raskt til å omfatte flere aktivaklasser samt nye og mer kompliserte produkter. Den nordiske organiseringen, med sterke rådgivnings- og forvaltningsmiljøer lokalt, gir maksimalt fokus og de beste forutsetninger for å ivareta våre lokale kunders behov. Videre har vi ubegrenset tilgang til Fortis Investments mangfoldige produktspekter og kompetanse innenfor ulike relevante investeringsløsninger. Fortis Investments har virksomhet i 38 land og forvalter samlet over 218 milliarder euro, hvorav 180 milliarder kroner i Norden. Alfred Berg Kapitalforvaltning forvalter 39,5 milliarder kroner for norske kunder, hvorav 18,9 milliarder kroner er plassert i norske verdipapirfond. I tillegg forvalter vi 9,2 milliarder kroner for internasjonale kunder. Blant våre kunder finnes en rekke større forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlige institusjoner, stiftelser, humanitære organisasjoner, privatpersoner samt andre kapitalforvaltere. Innenfor rammen av Alfred Berg Kapitalforvaltnings totale produkttilbud, kan vi tilby våre kunder forvaltning av aksjer og rentebærende verdipapirer i samtlige store kapitalmarkeder i verden. I tillegg til de norske verdipapirfondene tilbyr vi Fortis Investments-fond som er lokalisert i Luxemburg. Dette er verdipapirfond som investerer i ulike internasjonale markeder. Luxemburg-fondene har sin egen årsrapport, se Forvaltningen av de norske verdipapirfondene skjer i henhold til «Lov om verdipapirfond» av 12. juni 1981 nr. 52. Hvert fonds investeringspolitikk og rammebetingelser er nedfelt i fondets vedtekter, prospekt og faktaark. Hva kan Alfred Berg Kapitalforvaltning gjøre for deg? Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risikopreferanser. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å: - Assistere våre kunder ved valg av riktig aktivasammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser. - Tilby innovative og nyskapende investeringsløsninger for å optimalisere avkastning i forhold til ønsket risiko - Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene til enhver tid gir. - Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt delportefølje ved hjelp av kontinuerlige og dyptgående analyser av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en profesjonell daglig markedsovervåking. - Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig rapportering og personlig oppfølging. Profesjonell og aktiv rådgivning Å overlate forvaltningen av finanskapitalen til en utenforstående rådgiver og kapitalforvalter er og blir en tillitssak. Våre kunder skal forvente at midlene blir tatt hånd om på en profesjonell måte gjennom objektiv rådgivning og effektiv forvaltning. Med Alfred Berg Kapitalforvaltning som rådgiver og forvalter, får kunden en samarbeidspartner som søker å bidra til at det oppnås god avkastning med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes behov. Den strategiske allokeringen skal sikre et kontrollert langsiktig risikonivå i porteføljen i tråd med kundens ønsker og preferanser. Videre forestås taktisk porteføljeallokering som har til hensikt å øke kundens avkastning på relativt kort sikt. Den oppnådde avkastningen henger naturlig sammen med den risiko som tas i porteføljen. Derfor ser vi det som en av våre viktigste oppgaver å rådgi kunden i valg av risikoprofil. Individuell kundebehandling For å kunne utføre våre oppgaver tilfredsstillende, må vi kjenne våre kunder godt. Gjennom samtaler om risikobæreevne og rammebetingelser, samt inngående analyser av kapitalmarkedet, er det mulig å komme frem til en porteføljesammensetning som oppfyller den enkelte kundes målsetting og preferanser. Den strategiske aktivaallokeringen fastlegger hvorledes midlene ideelt sett bør fordeles mellom de ulike aktivaklasser for at den langsiktige målsettingen for porteføljen skal kunne oppnås. Det vil være disse overordnede beslutninger om hvorledes midlene fordeles mellom pengemarkeds-, obligasjons-, aksje- og alternative investeringer som over tid har størst betydning for resultatet og den samlede risiko i porteføljen. Enhver finansiell investor har sine særskilte rammebetingelser for håndtering av sine finansielle ressurser. Derfor vil den ideelle strategiske porteføljeallokeringen ofte variere fra investor til investor. Som finansiell rådgiver legger vi stor vekt på at våre kunder foretar de strategiske valg som er best tilpasset den enkeltes rammebetingelser og mål. Innenfor en mer kortsiktig tidshorisont foretas taktisk aktivaallokering. For å utnytte kortsiktige svingninger i ulike markeder, kan det være fornuftig å foreta visse periodiske omplasseringer av porteføljen, for taktisk å utnytte markedsmuligheter. På denne måten kan man ta del i den forventede verdiendring i de enkelte markeder. For eksempel vil det være fornuftig å ta større eksponering i lange obligasjoner og aksjer ved et forventet rentefall, og motsatt større eksponering i pengemarkedet når man forventer høyere inflasjon og renteøkning. En slik taktisk justering av investeringsporteføljen må imidlertid foretas innenfor rammene av den langsiktige eller strategiske porteføljeallokeringen. Rapportering Fyldig og punktlig resultatrapportering og porteføljeevaluering målt mot realistiske forventninger er med på å skape trygghet og tillit. Alle våre kunder mottar månedsbrev og halvårsrapport og kan når som helst kontakte oss for råd og synspunkter. 4

5 Fondsoversikt Markedskommentar norske rentemarkedet 5 Pengemarkedsfond: Alfred Berg Likviditet 6 Alfred Berg Pengemarked Obligasjonsfond: Alfred Berg Kort Obligasjon 7 Alfred Berg Kort Stat Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Stat Alfred Berg Obligasjon 9 Alfred Berg Obligasjon 3-5 Alfred Berg Lang Obligasjon 10 Alfred Berg Høyrente Markedskommentar internasjonale rentemarkedet 11 Internasjonale obligasjonfond: Alfred Berg OECD + 12 Alfred Berg OECD Taktisk aktivaallokering 13 Kombinasjonsfond: Alfred Berg Kombi 14 Alfred Berg Optimal Allokering Markedskommentar norske aksjemarkedet 15 Norske aksjefond: Alfred Berg Norge 16 Alfred Berg Norge + Alfred Berg Aktiv 17 Alfred Berg Aktiv II Alfred Berg Gambak 18 Alfred Berg Indeks Etiske aksjefond: Banco Norge 19 Banco Humanfond Markedskommentar internasjonale aksjemarkedet 20 Internasjonale aksjefond: Alfred Berg Global Quant Markedskommentar nordiske aksjemarkedet 21 Nordiske aksjefond: Alfred Berg Nordic Best Selection 5

6 Markedskommentar til det norske rentemarkedet Veksten internasjonalt har falt betydelig gjennom Også i Norge har vi fått en markert oppbremsing i aktiviteten i løpet av året. I 2007 ble BNP-veksten 3,7 %, mens Norges Bank forventer at veksten i 2008 vil bli 2,0 % (anslag fra oktober). Dette er en reduksjon i anslaget fra juni da Norges Bank ventet at veksten i 2008 ville bli 2,75 %. BNP-veksten for Fastlands- Norge kom i 2007 på 6,2 % og er ventet i 2008 på 2,25 %. Også her er anslagene redusert fra juni. Det er den internasjonale økonomiske krisen og den kraftig fallende oljeprisen som trekker veksten ned. For 2009 ventes en BNP-vekst på 1,0 %, og en BNP-vekst for Fastlands-Norge på 0,25 %. Frem til sommeren 2008 hadde kredittkrisen liten direkte effekt i Norge, da norske finansinstitusjoner i liten grad hadde vært eksponert mot amerikanske subprime-lån. Vi fikk imidlertid en utgang både i swapspreadene (forskjellen mellom statsrenter og bankenes referanserenter) og i kredittspreadene (forskjellen mellom bankenes referanserenter og kredittpapirrenter). Dette betyr at bankene fikk økte innlånskostnader samtidig som verdiene på deres verdipapirporteføljer ble skrevet ned. I løpet av høsten fikk vi imidlertid en fullstendig inntørking i likviditeten internasjonalt. Dette rammet også de norske bankene. Pengemarkedsrentene steg dramatisk også i Norge, og det ble vanskelig for bankene å sikre seg finansiering. Regjeringen kom på banen med tiltak som skulle lette bankenes likviditetssituasjon. I flere andre land i Europa har vi sett at myndigheten har gitt statsgaranti for innlån til bankene. Den norske regjeringen valgte å bedre bankenes innlånssituasjon gjennom en tiltakspakke med en ramme på NOK 350 mrd. Gjennom denne pakken ble bankene tilbudt å bytte obligasjoner med fortrinnsrett med statspapirer. Bankene kan inngå slike bytteavtaler med varighet inntil tre år. For de mindre bankene tilbys det F-lån (Fastlån) på maks. 1 mrd., med en ramme opp til to år. Regjeringen har videre bidratt med lån og garantier til Eksportfinans og GIEK (Garanti-instituttet for eksportkreditt) samt en krisepakke på inntill 20 mrd kroner som skal stimulere sysselsettingen via økte offentlige utgifter. Den 9. februar ble bankpakke II langt frem, hvor det fremgår at det opprettes to nye fond som hver blir tilført 50 mrd kroner. Det ene fondet, statens finansfond, har til oppgave å tilføre ny hybridkapital til banksektoren mens det andre fondet, statens obligasjonsfond har til oppgave å investere i obligasjoner utstedt av norske foretak. Tiltakene internasjonalt og i Norge har bidratt til at likviditeten til bankene er sikret, og pengemarkedsrenten har kommet markert ned igjen. Norges Bank som i løpet av første halvår 2008 hadde hevet signalrenten to ganger med til sammen 0,5 prosentpoeng, svarte på krisen med å kutte renten. Renten ble først kuttet med 0,5 prosentpoeng på et ekstraordinært møte i oktober. Renten ble deretter videre senket med 0,5 prosentpoeng på det ordinære møtet i oktober og med hele 1,75 prosentpoeng i desember. Totalt er dermed signalrenten senket med 2,25 prosentpoeng i løpet av Norges Bank begrunner rentekuttene med at risikoen for en markert lavkonjunktur i norsk økonomi har økt og faren for at inflasjonen skal bli for høy er redusert. Banken sier at signalrenten bør ligge i intervallet 2-3 % frem til mars ,3 % i oktober. I november kom imidlertid prisveksten markert ned til 2,7 % for kjerneinflasjonen og 3,2 % for den samlede inflasjonen (fra en topp på 5,5 % i oktober). Det store fallet var uventet og vi kan få en justering opp igjen. Det ventes imidlertid at prisveksten fremover vil komme nedover. Fall i råvarepriser og energipriser samt lavere etterspørsel vil i tillegg til lavere prisvekst internasjonalt trekke inflasjonen nedover. Norges Bank sier at det er utsikter til at inflasjonen vil kunne falle under 2,5 % i løpet av Det antas at Norge passerte konjunkturtoppen rundt årsskiftet 2007/2008. Vi har dermed hatt en nedgang i aktiviteten hele 2008, men svekkelsen har akselerert det siste halve året. Konjunkturbarometeret PMI falt fra 54 i desember 2007 til 49 i juni 2008, men har i løpet av høsten falt helt ned til 41 (tall for november 2008). Vi ser at industriproduksjonen faller og privat konsum ventes å komme ned fra 6,4 % i 2007 til 1,5 % i 2008 (anslag fra Norges Bank). Også kredittveksten trekker nedover. Innenlandsk kredittvekst har falt fra 14,5 % i begynnelsen av året til 11,9 % i oktober. Det er utlån til husholdninger som faller mest, men også bedrifter låner mindre nå. Arbeidsledigheten har ligget på historisk lave nivåer det siste året. Ledigheten er fortsatt lav, men de siste månedene har arbeidsmarkedet svekket seg markert. NAV (Arbeids- og velferdsetaten) rapporterer at tilgangen av nye arbeidssøkere har økt kraftig den siste tiden, mens tilgangen av nye ledige stillinger faller. Ledigheten lå i mai og juni nede på 1,5 %, mens ledigheten i desember var kommet opp på 2,0 %. I første halvår av 2008 tenderte pengemarkedsrentene oppover i takt med at Norges Bank satte opp rentene. I september fikk vi i likhet med utviklingen internasjonalt, en voldsom oppgang i rentene på grunn av den stramme likviditeten. På to uker steg 3-måneders NIBOR-rente med 1,4 prosentpoeng. Fra begynnelsen av oktober begynte den å falle igjen og ved utgangen av året lå den på 4,0. Dette er 3,9 prosentpoeng lavere enn toppen i oktober, og 1,9 prosentpoeng lavere enn ved inngangen til året. Vi har fått en markert svekkelse av den norske kronen som følge av fallet i oljeprisen og flukt fra små illikvide valutaer. Også i den lange enden av rentekurven har vi hatt store bevegelser i rentene. Bevegelsene har i stor grad vært i takt med den internasjonale utviklingen, men med mindre utslag enn det vi har sett i eurosonen og i USA. Etter et fall i første kvartal, fikk vi stigende lange renter frem til sommeren og en rentetopp for 10 års stats papirer på 5,1 % i begynnelsen av juli. I annet halvår har imidlertid svake makrotall og fornyet finansuro gitt et markert fall i lange renter som sluttet året på 3,9 %. Dette er ned 1,2 prosentpoeng fra halvårsskiftet og ned 0,8 prosentpoeng over året som helhet. Norges Bank kuttet signalrenten mer enn ventet i høst, men de indikerer tydelig at renten skal videre ned. Vi venter dermed en fortsatt fallende pengemarkedsrente selv om mye allerede er priset inn. Fokuset har i andre halvår 2008 igjen blitt flyttet bort fra faren for høy inflasjon. Nå er det lave vekstutsikter som er bekymringen. Dette har gitt fallende lange renter. Det er fremdeles et press nedover på renten, men usikkerheten rundt utviklingen fremover er uvanlig stor. Vi har ved inngangen til 2009 en nøytral durasjon i våre porteføljer. Både den samlede inflasjonen og kjerneinflasjonen har stort sett steget gjennom Kjerneinflasjonen steg fra 1,9 % i januar til 6

7 Alfred Berg Likviditet Investeringspolitikk Alfred Berg Likviditet investerer kun i korte obligasjoner og sertifikater utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap. Fondet har en meget lav kredittrisiko og gir 20 % vekting ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Alfred Berg Likviditet har en gjennomsnittlig løpetid på 0-6 måneder, avhengig av renteutviklingen og avkastningskurven. Fondet investerer i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 mnd. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 3,6 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 5,1 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,0 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,10 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,44 3,40 Meravkastning 0,05 - Annualisert standardavvik 0,57 0,50 Relativ volatilitet 0,37 - Information Ratio 0,13 - Sharpe Ratio 0,08 - Diversifiseringsgrad 0,01 - Fondets ti største poster i % SPB Vest 6,08 SPB Midt-Norge 4,97 SWEDBANK 4,87 BN Bank/Kreditt 4,85 Terra Boligkreditt 4,74 SPB Busk-V.Fold 4,58 SPB1 SR-Bank 4,35 SPB Øst 3,87 SPB Nord-Norge 3,47 EIiendomskreditt 3,19 Komplett porteføljeoversikt side 33 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 2,29 1,61 siste 6 måneder 3,44 3,34 siste 12 måneder 6,29 5,87 siste 48 måneder 16,14 15, ,40 4, ,66 2, ,95 2, ,99 1,96 Siden oppstart ,73 102,36 Ann. avkastning siden oppstart 4,83 4,89 hittil i år 6,29 5, alfred Berg likv iditet Fond Ref. indeks periode: Alfred Berg Pengemarked Investeringspolitikk Alfred Berg Pengemarked investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid til forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning høyere enn høyrentekonto i bank. Avkastningen i fondet gjenspeiler utviklingen i pengemarkedet. Historisk sett har pengemarkedsrenten ligget over innskuddsrenten i bank. Alfred Berg Pengemarked investerer i verdipapir, som er garantert av stat, kommune, bank eller forsikringsselskap, men også industri og større børsnoterte selskaper. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Fondet kan investere inntil 10% i ansvarlige lån. Fondet har lav renterisiko. Gjennomsnittlig løpetid i fondet er til enhver tid 0-12 måneder. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 6 mnd. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 2,5 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 6,0 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,07 3,59 Meravkastning -0,52 - Annualisert standardavvik 0,62 0,70 Relativ volatilitet 0,81 - Information Ratio -0,64 - Sharpe Ratio -0,50 - Diversifiseringsgrad 5,62 - Fondets ti største poster i % Bank 1 Oslo 3,99 Terra Boligkreditt 3,58 Lyse Energi 3,36 Sandnes SPB 3,29 SPB1 SR-Bank 3,19 Hafslund 2,76 General Electric 2,74 Statkraft 2,61 BKK 2,51 SPB Hedmark 2,46 Komplett porteføljeoversikt side 35 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,47 2,44 siste 6 måneder 0,99 4,38 siste 12 måneder 3,43 6,71 siste 48 måneder 13,28 16, ,24 4, ,71 2, ,29 2, ,70 2,17 Siden oppstart ,30 155,36 Ann.avkastning siden oppstart 5,46 5,59 hittil i år 3,43 6, alfred Berg pengemarked Fond Ref. indeks periode:

8 Alfred Berg Kort Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Kort Obligasjon retter seg mot investorer som ønsker en noe høyere avkastning enn det pengemarkedsinstrumenter kan tilby, men som samtidig ønsker en lav risikoprofil både med hensyn til løpetid og kredittrisiko. Alfred Berg Kort Obligasjon investerer i obligasjoner og sertifikater, og følger reglene for plassering av pensjonskassers midler. Det vil si at fondet vekter 20 % ved beregning av egenkapitalkrav. Fondet kan kun plassere midler i sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, bank, forsikringsselskaper og kredittforetak. Alfred Berg Kort Obligasjon har en lav renterisiko. Den gjennomsnittlige durasjonsintervallet i fondet skal til enhver tid ligge mellom 6 måneder og 2 år, avhengig av forventet utvikling i rentene og avkastningskurven i Norge. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,8 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 4,9 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,9 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIN no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,69 3,71 Meravkastning -0,02 - Annualisert standardavvik 1,16 1,01 Relativ volatilitet 0,88 - Information Ratio -0,02 - Sharpe Ratio 0,24 - Diversifiseringsgrad 29,21 - Fondets ti største poster i % SPB Midt-Norge 8,01 SPB Pluss 5,78 SPB1 SR-BANK 5,75 SPB Sør 4,76 SPB Nord-Norge 4,72 SPB Vest 4,55 SPB Øst 4,10 SPB Hedmark 4,09 DNBNOR 3,60 OBOS 3,16 Komplett porteføljeoversikt side 37 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 4,80 3,35 siste 6 måneder 5,76 5,80 siste 12 måneder 7,77 7,09 siste 48 måneder 16,69 16, ,85 4, ,28 2, ,94 2, ,72 2,74 Siden oppstart ,43 71,54 Ann. avkastning siden oppstart 4,96 5,02 hittil i år 7,77 7, Fond Ref. indeks alf red B erg k ort obligas jon periode: Alfred Berg Kort Stat Investeringspolitikk Alfred Berg Kort Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stat eller statsgaranterte verdipapirer og i verdipapirer utstedt eller garantert i andre stater innenfor OECD-området. Referanseindeks for Alfred Berg Kort Stat er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år og durasjonsintervallet er mellom 0 og 2 år avhengig av renteforventning. Anbefalt plasseringshorisont er minimum 1 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 964 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 49,6 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,8 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,55 % BIS vekt 0 % Risikoprofil Meget lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,25 3,71 Meravkastning -0,47 - Annualisert standardavvik 0,86 1,01 Relativ volatilitet 0,36 - Information Ratio -1,30 - Sharpe Ratio -0,17 - Diversifiseringsgrad 74,81 - Fondets største poster i % Norsk Stat 69,44 Insititut Credit 11,09 Municipality FI 5,24 KFW 4,92 DSB S-Tog 4,71 Venantius 2,65 Komplett porteføljeoversikt side 37 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 3,19 3,35 siste 6 måneder 5,10 5,80 siste 12 måneder 6,80 7,09 siste 48 måneder 14,91 16, ,84 4, ,07 2, ,51 2, ,09 2,74 Siden oppstart ,77 202,54 Ann.avkastning siden oppstart 6,17 6,18 hittil i år 6,80 7, Fond Ref. indeks alf red B erg k ort S tat periode:

9 Alfred Berg Obligasjon 1-3 Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner samt av finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet vil være mellom 1 og 3 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 2 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,5 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 37,2 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,50 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,79 4,09 Meravkastning -0,30 - Annualisert standardavvik 1,91 1,67 Relativ volatilitet 1,23 - Information Ratio -0,25 - Sharpe Ratio 0,20 - Diversifiseringsgrad 55,16 - Fondets ti største poster i % SPB Nord-Norge 7,64 SPB Pluss 6,99 SPB1 SR-Bank 6,37 SPB Sør 6,27 SPB Vest 4,37 SPB Møre 4,30 SPB Busk-V.Fold 4,04 SPB Midt-Norge 4,01 SPB Sogn & Fjorande 3,60 SPB Øst 3,57 Komplett porteføljeoversikt side 39 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 6,92 4,36 siste 6 måneder 8,22 7,74 siste 12 måneder 8,76 8,37 siste 48 måneder 16,00 17, ,17 4, ,40 1, ,96 2, ,82 4,12 Siden oppstart ,17 110,02 Ann.avkastning siden oppstart 5,49 5,59 hittil i år 8,76 8, alf red B erg obligas jon 1-3 Fond Ref. indeks periode: Alfred Berg Stat Investeringspolitikk Alfred Berg Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stats- og statsgaranterte verdipapirer, samt verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innenfor OECD-området. Referanseindeks for Alfred Berg Stat er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år og durasjonsintervallet er mellom 2 og 4 år avhengig av renteforventning. Anbefalt plasseringshorisont er minimum 3 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 350 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 59,8 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil Lav ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,99 4,46 Meravkastning -0,47 - Annualisert standardavvik 2,40 2,49 Relativ volatilitet 0,79 - Information Ratio -0,60 - Sharpe Ratio 0,24 - Diversifiseringsgrad 88,96 - Fondets største poster i % Norsk Stat 39,14 Finnish GVT 16,78 Institut Credit 14,96 KFW 9,27 Øresund Forbindelsen 7,41 DSB S-Tog 4,33 Venantius 2,89 Finnvera 1,51 SE Banken 0,61 SWEDBANK 0,30 Komplett porteføljeoversikt side 40 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 6,88 5,35 siste 6 måneder 10,11 9,68 siste 12 måneder 9,88 9,62 siste 48 måneder 16,27 17, ,26 3, ,91 0, ,55 2, ,56 5,50 Siden oppstart ,89 275,18 Ann.avkastning siden oppstart 6,75 7,43 hittil i år 9,88 9, Fond Ref. indeks alfred Berg Stat periode: * Differenisert forvaltningsgodgjørelse 9

10 Alfred Berg Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Obligasjon er et mellomlangt norsk obligasjonsfond. Fondet investerer i verdipapirer utstedt av stat, kommuner, industriselskap, bank, forsikring og kredittforetak i norske markedet. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har en lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet har anledning til å investere i ansvarlige lån, dog maksimum 20 % av porteføljens totalverdi. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,08 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 4,0 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,19 4,46 Meravkastning -1,26 - Annualisert standardavvik 1,93 2,49 Relativ volatilitet 1,60 - Information Ratio -0,79 - Sharpe Ratio -0,10 - Diversifiseringsgrad 54,44 - Fondets største poster i % SPB1 SR-Bank 7,84 SPB Pluss 4,88 Agder Energi 4,78 Sandnes SPB 4,26 Storebrank Bank 4,05 SPB Nord-Norge 3,84 SE Banken 3,31 Glitnir Bank 3,01 SPB Midt-Norge 2,93 SPB Busk-V.Fold 2,75 Komplett porteføljeoversikt side 40 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 3,72 5,35 siste 6 måneder 5,03 9,68 siste 12 måneder 4,26 9,62 siste 48 måneder 10,60 17, ,87 3, ,70 0, ,40 2, ,81 5,50 Siden oppstart ,39 267,10 Ann.avkastning siden oppstart 6,93 7,37 hittil i år 4,26 9, alf red B erg obligas jon Fond Ref. indeks periode: Alfred Berg Obligasjon 3-5 Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner samt finansinstitusjoner. Durasjonintervallet i fondet vil være mellom 3 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 4 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,05 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 39,9 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,8 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Moderat ISIN no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 4,13 4,78 Meravkastning -0,65 - Annualisert standardavvik 3,32 3,05 Relativ volatilitet 2,10 - Information Ratio -0,31 - Sharpe Ratio 0,21 - Diversifiseringsgrad 61,02 - Fondets største poster i % SPB Møre 5,76 SPB1 SR-Bank 5,65 SPB Midt-Norge 4,96 SPB Nord-Norge 4,80 SPB Vest 4,63 DNBNOR 4,62 Sandnes SPB 4,22 Bank 1 Oslo 4,12 SPB Sør 3,99 Fana SPB 3,88 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 9,31 5,16 siste 6 måneder 10,32 10,30 siste 12 måneder 8,96 10,07 siste 48 måneder 15,10 18, ,47 3, ,13 0, ,95 3, ,37 6,69 Siden oppstart ,36 162,75 Ann.avkastning siden oppstart 6,28 6,42 hittil i år 8,96 10,07 Komplett porteføljeoversikt side Fond Ref. indeks alf red B erg obligas jon 3-5 periode:

11 Alfred Berg Lang Obligasjon Investeringspolitikk Alfred Berg Lang Obligasjon investerer i verdipapirer utstedt av stat, fylker, kommuner, bank, forsikringsselskaper og utvalgte industriselskaper og kredittforetak, samt i verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innefor OECD-området. Fondet har durasjonsintervall som skal ligge mellom 4 og 6 år avhengig av avkastningskurven og den forventede renteutviklingen. Alfred Berg Lang Obligasjon er egnet for den langsiktige investor. Typiske investorer er pensjonskasser, legater og stiftelser, men også bedrifter og formuende privatpersoner som vil dra nytte av et eventuelt høyere løpende rentenivå på lange renter og/ eller et forventet fall i lange renter. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 105 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 4,1 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,85 5,08 Meravkastning -1,23 - Annualisert standardavvik 3,80 3,70 Relativ volatilitet 2,28 - Information Ratio -0,54 - Sharpe Ratio 0,11 - Diversifiseringsgrad 66,27 - Fondets ti største poster i % Norsk Stat 16,60 SPB Vest 5,84 SPB Møre 5,77 SPB Pluss 4,84 SPB Øst 4,46 DNBNOR 4,38 Orkla 4,10 SPB1 SR-Bank 4,06 SPB Nord-Norge 3,85 Komplett porteføljeoversikt side 43 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 8,65 4,94 siste 6 måneder 10,10 10,90 siste 12 måneder 7,38 10,50 siste 48 måneder 12,08 18, ,86 3, ,70-0, ,20 3, ,77 7,89 Siden oppstart ,43 174,06 Ann.avkastning siden oppstart 6,05 6,76 hittil i år 7,38 10, alfred Berg lang obligasjon Fond Ref. indeks periode: Alfred Berg Høyrente Investeringspolitikk Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen hos utstederen og i forhold til ulike makroøkonomiske størrelser. Forvalterteamet vurderer selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/ kredittmarginer, sikkerheter og klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og evt. valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta. Alfred Berg Høyrente har høy kredittrisiko, men søker en god balanse mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 146 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 4,3 Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 1,0 % Omløpshastighet - Kontonummer Forvaltningshonorar 0,45 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Fondets ti største poster i % PA Resources AB 7,85 % Sevan Marine AS 7,02 % SPB Nord-Norge 6,24 % Dof Subsea 5,50 % DDI Holding 5,42 % Songa Offshore 5,33 % Noreco 4,68 % Danske Bank 4,40 % Eitzen Chemical 4,14 % Petromena 3,60 % Komplett porteføljeoversikt side 44 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -18,95 1,61 siste 6 måneder -18,33 3,21 siste 12 måneder - - siste 48 måneder Siden oppstart ,33 3,21 Ann. avkastning siden oppstart Fond Ref. indeks 88 Jun S ept 2009 alf red B erg H øy rente periode: *Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 0,45 prosent pro anno. Forvaltningsselskapet belaster i tillegg fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse beregnet ut fra forvalterens resultater. Ved en prosentvis større verdiendring enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne 20 prosent godtgjørelse av verdiendringen utover fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke overstige 0,85 prosent. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanse-indeks, trekkes 20 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodt-gjørelsen. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,05 prosent. 11

12 Markedskommentar til det internasjonale rentemarkedet 2008 har vært et år preget av finanskrise og utsikter til betydelig lavere vekst i verdensøkonomien. Mens vi i siste halvdel av 2007 så at subprime-krisen satte sitt preg på finansmarkedene, har vi i 2008 også fått sterke utslag i realøkonomien. Veksten i verdensøkonomien i 2008 forventes å komme i området rett under 4,0 %. Dette er ned fra 2007 da verdensveksten kom på 5,0 %. Utviklingen gjennom 2008 har vært negativ, og veksten ventes å komme betydelig mer ned i Vi ser en nedgang i de aller fleste regioner, men det er i industrilandene vi ser det største fallet i veksten. Oljeprisen som steg gjennom hele 2007, fortsatte oppover gjennom første halvdel av I begynnelsen av juli ble oljeprisen notert til rekordhøye 146 dollar fatet. Etter dette har prisene falt betydelig i takt med lavere forventninger til økonomisk vekst. Ved utgangen av 2008 ble prisen notert til 47 dollar fatet. I USA kom BNP-veksten i 2007 på 2,0 %, og ventes i 2008 å komme i området 1,4 %. Veksten var positiv de to første kvartalene, mens 3. kvartals tallet ble -0,5 %. Teknisk sett må det være minimum to kvartaler etter hverandre med negativ vekst for at et land skal være i resesjon. I følge det amerikansk instituttet National Bureau of Economic Research, er imidlertid amerikansk økonomi i resesjon nå, og har vært det siden slutten av Det sies at vi må tilbake til 1930-tallet for å finne et like gjennomgripende tilbakeslag i økonomien som det vi ser nå. Nedgangen i USA startet med fall i boligprisene, men vi ser nå nedgang i de fleste bransjer. Sentralbankens regionale rapport, Beige Book, for desember rapporterer om lavere økonomisk aktivitet i alle distrikter og i nesten alle sektorer. Konjunkturindeksen ISM (innkjøpssjefenes indeks) startet året på 50,7, mens den nå har falt ned til 36,2 (november-målingen). Dette er det laveste nivået på over 25 år. Et nivå på 50 indikerer skillet mellom positiv og negativ vekst i industriproduksjonen. Både industriproduksjonen og detaljhandelen faller, og konsumenttillits-indikatorene ligger på svært lave nivåer. Arbeidsledigheten som lå på 5,0 % ved inngangen til året har steget til 6,7 %. Boligmarkedet har også fortsatt å svekke seg. Prisene falt med 17,4 % fra september 2007 til september Utslagene i finansmarkedene har vært dramatiske det siste året. I USA ble de første månedene av 2008 preget av et kraftig børsfall, og likviditetsproblemer i finanssektoren som følge av kredittkrisen. Swapspreadene (forskjellen mellom statsrenter og bankenes referanserenter) og kredittspreadene (forskjellen mellom bankenes referanserenter og kredittpapirrenter) fortsatte utgangen som startet andre halvår I mars fikk en av verdens største investeringsbanker, Bear Stearns, likviditetsproblemer og ble kjøpt opp av JP Morgan. Etter noen måneder med roligere finansmarkeder, fikk vi etter sommeren fornyet uro. I september gikk en annen av de store investeringsbankene, Lehman Brothers, konkurs. I tillegg ble de negative effektene i realøkonomien mer synlig, og sentimentet skiftet fokus fra inflasjonsfare til lavere vekst. Dette utløste dramatiske fall i aksjekurser og store bevegelser i rentemarkedene. Myndighetene har reagert på den økonomiske krisen med store rentekutt, likviditetstilførsel og flere tiltakspakker. Den amerikanske signalrenten er blitt senket 7 ganger med totalt 4,0-4,25 prosentpoeng gjennom året. I mars og september ble renten senket utenom ordinære rentemøter. Signalrenten ligger nå på 0-0,25 %. Sentralbanken sier at den vil bruke alle tilgjengelige virkemidler for å gjenopprette veksten. Det er derfor sannsynlig at signalrenten vil bli liggende på svært lave nivåer en periode fremover. Banken ser med mindre bekymring på inflasjonsutsiktene som følge av lavere oljepriser og lavere økonomiske aktivitet. De siste tilgjengelige inflasjons-tallene ligger fremdeles høyt med en samlet inflasjon på 3,7 % (4,1 % ved utgangen av desember 2007) og en kjerneinflasjon på 2,2 % (2,3 % ved utgangen av desember 2007). Som nevnt har myndighetene kommet med flere tiltakspakker. Det ble i oktober vedtatt en pakke der staten skal kjøpe opp råtne boliglån og verdipapirer til en verdi av 700 mrd. dollar. Videre skal regjeringen kjøpe aksjer i flere banker for å bedre egenkapitalsituasjonen. Dette innebærer i praksis en del-nasjonalisering. Sentralbanken vil i tillegg gi direkte utlån til bedrifter og det tilføres mye likviditet til banksystemet. I november lanserte den amerikanske finansministeren en ny redningspakke på 800 mrd. dollar der sentralbanken skal kjøpe tilbake boligrelaterte lån for å støtte boligmarkedet, og det skal gjøres tiltak for å øke tilgjengeligheten av kreditt for kjøp av boliger. Det er videre gitt store enkeltstøtter til flere finansinstitusjoner. Det har vært store bevegelser i rentemarkedet i Lange amerikanske renter (10 år stat) startet året litt over 4,0 % og beveget seg frem til en topp i juni på 4,3 %. I november og desember falt renten med 1,8 prosentpoeng og ved årsskiftet lå renten på 2,1%. Over året som helhet falt 10-års renten dermed med nesten 2,0 prosentpoeng. De korte rentene (3-måneders pengemarkedsrenter) falt de første månedene fra 4,7 % til 2,6 % og lå deretter relativt flatt frem til september. I forbindelse med at Lehman Brothers gikk konkurs og andre store finansinstitusjoner hadde store problemer, tørket imidlertid likviditeten helt inn og 3-måneders pengemarkedsrenten steg med 2,0 prosentpoeng på under en måned. Deretter kom det rentekutt, og likviditetstilførselen og garantier begynte å virke. Renten kom markert ned igjen og ligger ved utgangen av året på 1,4 %. Over året som helhet har dermed pengemarkedsrenten falt med 3,3 prosentpoeng. Som ellers i verden faller veksten kraftig i Japan. Veksten i 2007 kom på 2,1%, mens den for 2008 er ventet helt ned på 0,5%. Inflasjonen har steget det siste året, men er ventet å komme ned igjen med fallende råvarepriser. Sentralbanken har kuttet renten for første gang på syv år fra 0,5% til 0,3%. Myndighetene har også lansert en tiltakspakke med blant annet skattelettelser, økonomiske fordeler for husholdningene og lån til små foretak. Veksten dempes også i Kina om enn ikke i samme grad som i Japan. Veksten ventes å falle fra 11,9% i 2007 til 9,5% i Også i andre land i Asia ser vi lavere eksport og fallende vekstrater. I eurosonen har vi hatt et markert skifte i den økonomiske aktiviteten. I 2007 hadde vi en BNP-vekst på 2,6 %, mens veksten i 2008 ventes å komme på 1,0 %. Regionen er teknisk sett i resesjon, med negativ vekst-rate både i andre og tredje kvartal Høy inflasjon og fallende boligpriser har bidratt til å trekke forbruket ned. Dette sammen med en redusert eksport svekker veksten. Det tyske konjunkturbarometeret IFO er på det laveste nivået på over 25 år. Myndighetene i de forskjellige landene har kommet med omfattende tiltak for å stabilisere de finansielle markedene og sikre finansinstitusjoner. EU-kommisjonen har også kommet med et koordinert utspill om en redningspakke på 200 mrd. euro. I juli satte den europeiske sentralbanken opp signalrenten fra 4,0 % til 4,25 % etter at den hadde ligget uendret fra juni Sentralbanken fokuserte da på den høye inflasjonen. Inflasjonen lå på 4,0 %. I løpet av høsten har inflasjonen kommet ned til 2,1%. Den lavere inflasjonen og de svekkede vekstutsiktene har gjort at sentralbanken har kuttet renten med totalt 1,75 prosentpoeng til 2,5%. I desember ble renten kuttet med 0,75 prosentpoeng. Dette er det største kuttet den europeiske sentralbanken noen gang har gjennomført. Vi er inne i en periode med langt lavere vekst enn det vi har sett de siste årene. For 2009 som helhet ventes det en negativ vekst for de industrialiserte landene. Lavere aktivitet og fallet i råvareprisene har trukket inflasjonen ned, og den forventes ikke å være et problem den nærmeste tiden. Det er imidlertid vanskelig å si hvor langt inne i en resesjon landene er og hvor lenge den vil vare. Den siste tiden har vi sett store rentefall som følge av finanskrisen og svekkelse av aktiviteten. Det er fremdeles et press nedover på renten, men usikkerheten rundt utviklingen fremover er uvanlig stor. 12

13 Alfred Berg OECD + Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECDområdet. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futureskontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney Global GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 1,2 mrd Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,10 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 2,43 4,06 Meravkastning -1,62 - Annualisert standardavvik 3,66 4,54 Relativ volatilitet 1,23 - Information Ratio -1,32 - Sharpe Ratio -0,25 - Diversifiseringsgrad 95,32 - Fondets ti største poster i % Institut Credit 13,54 Germany GVT 11,66 DSB S-Tog 11,51 French GVT 10,38 KFW 8,71 Rep. of Italy 7,55 Øresund Forb. 4,16 Øresundkons. 3,62 Finnvera 3,45 US Treasury 3,32 Komplett porteføljeoversikt side 45 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 2,31 4,40 siste 6 måneder 4,52 7,53 siste 12 måneder 6,29 9,93 siste 48 måneder 14,53 22, ,85 5, ,46 1, ,26 3, ,54-0,45 Siden oppstart ,67 117,87 Ann. avkastning siden oppstart 5,30 5,44 hittil i år 6,29 9, Jun 2007 Jun 2008 Jun 2009 alfred Berg oec d Fond Ref. indeks periode: *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Alfred Berg OECD Investeringspolitikk Fondet er et fond i ett fond hvor 100 % av fondets midler er investert i verdipapirandeler i Alfred Berg OECD +. Underfondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECD-området. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futures-kontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney Global GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 102 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,5 % Omløpshastighet - Kontonummer Forvaltningshonorar 0,75 BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning 3,56 5,88 Meravkastning -2,31 - Annualisert standardavvik 1,16 1,87 Relativ volatilitet 0,98 - Information Ratio -2,36 - Sharpe Ratio -0,68 - Diversifiseringsgrad 74,97 - Fondets største poster i % Institut Credit 13,54 Germany GVT 11,66 DSB S-Tog 11,51 French GVT 10,38 KFW 8,71 Rep. of Italy 7,55 Øresund Forb. 4,16 Øresundkons. 3,62 Finnvera 3,45 US Treasury 3,32 Komplett porteføljeoversikt side 45 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 2,19 4,40 siste 6 måneder 4,30 7,53 siste 12 måneder 5,95 9,93 siste 48 måneder ,42 5, ,08 1, Siden oppstart ,76 18,14 Ann. avkastning siden oppstart 3,56 5,88 hittil i år 5,95 9, Fond Ref. indeks Jun 2007 Jun 2008 Jun 2009 alfred Berg oec d periode:

14 Kommentar til Taktisk Aktiva-Allokering Innledning: Taktisk aktiva-allokering (TAA) er en anbefaling om en relativ overvekt/undervekt av de aktivaklasser som inngår i kundens strategiske portefølje. Alfred Berg har en aktivaallokeringsgruppe som består av forvaltere fra både aksje- og rentesiden. Formålet med gruppens arbeid er å gi anbefalinger om taktisk overvekt/undervekt gitt kundens frihetsgrader i forhold til strategisk nøytralposisjon, for å oppnå en meravkastning utover den strategiske porteføljens referanseindeks. Vi mener at det ved en løpende taktisk tilpasning av en strategisk valgt allokering er mulig å gi en meravkastning som er signifikant. Makro: 2008 har vært et år preget av finanskrise og utsikter til betydelig lavere vekst i verdensøkonomien. Mens vi i siste halvdel av 2007 så at subprime-krisen satte sitt preg på finansmarkedene, har vi i 2008 også fått sterke utslag i realøkonomien. Veksten i verdensøkonomien i 2008 forventes i skrivende stund å ende i området rett under 4,0 %. Dette er ned fra 2007, da verdensveksten var på 5,0 %. Utviklingen gjennom 2008 har vært negativ, og veksten ventes å komme betydelig mer ned i Vi ser en nedgang i de aller fleste regioner, og det er i industrilandene vi ser det største vekstfallet. I USA var BNPveksten på 2,0 % i 2007, og ventes i 2008 å være i området rundt 1,4 %. Veksten var positiv de to første kvartalene, mens 3. kvartalstallet var -0,5 %. Også i eurosonen har vi hatt et markert skifte i den økonomiske aktiviteten. I 2007 hadde vi en BNP-vekst på 2,6 %, mens veksten i 2008 ventes å lande på 1,0 %. Regionen er teknisk sett i resesjon, med negativ vekstrate både i andre og tredje kvartal Sentiment: Sentimentet i finansmarkedene var preget av usikkerhet rundt kredittkrisen og frykt for finanskollaps og resesjon i USA fra begynnelsen av året og frem til midten av mars. Dette resulterte i kraftig nedgang på aksjebørsene og ditto kjøp av statsobligasjoner. Etter flere kraftige rentekutt fra FED og redningen av Bear Stearns skiftet sentimentet brått til lettelse, og både aksjebørsene og statsrentene steg som følge av dette. Gjennom sommeren har bekymring for svakere økonomisk vekst og økende inflasjon preget markedene. Etter konkursen hos Lehman Brothers i september har igjen frykten for et langvarig og dypt økonomisk tilbakeslag for realøkonomien dominert utviklingen i både aksje- og rentemarkedene. Anbefalinger: Ved inngangen til 2009 anbefaler vi svak taktisk overvekt i både norske og globale aksjer, med tilsvarende undervekt i norsk pengemarked. Vi ser for oss nok et vanskelig år i kapitalmarkedene med store svingninger. Selv om de makroøkonomiske utsiktene fortsetter å være svake, venter vi et avtagende salgspress i aksje- og kredittmarkedene av sesongmessige årsaker i januar. Om en kursoppgang i januar blir mer enn en kortsiktig årsskifteeffekt avhenger av hvor raskt de ulike motkonjunkturtiltakene av penge- og finanspolitisk art begynner å virke. Verdi: Oljeprisen steg kraftig gjennom første halvdel av I begynnelsen av juli ble oljeprisen notert til rekordhøye 146 dollar fatet. Etter dette har prisene falt betydelig i takt med lavere forventninger til økonomisk vekst. Ved utgangen av 2008 ble prisen notert til 47 dollar fatet. Oslo Børs har som følge av dette gått fra et indeksnivå på 500 i mai til rundt 200 i desember. En betydelig svekkelse av den norske kronen bidrar positivt for eksportindustrien, men hovedfokuset i aksjemarkedet har vært preget av internasjonale problemer med svake utsikter til realøkonomien og manglende likviditet som følge av lånestopp i banksystemet. Aksjekursene falt kraftig i alle markeder, og størstedelen av bevegelsen skjedde i perioden etter at den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers gikk overende i midten av september. Sentralbanker verden over har i etterkant av dette senket sine nøkkelrenter kraftig. Lange renter har også falt betydelig i fjerde kvartal. Risikopremien i kreditt- og aksjemarkedene har derimot steget til historisk høye nivåer. Hovedutfordringen for 2009 ligger i hvor lang og hard den realøkonomiske nedturen blir og hvordan dette påvirker selskapenes inntjening fremover. 14

15 Alfred Berg Optimal Allokering Investeringspolitikk Fondet forvaltes som et kombinasjonsfond. Fondets finansielle instrumenter kan være enkeltaksjer, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter, derivater eller verdipapirfondsandeler, norske eller internasjonale. Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning. Fondets referanseindeks er sammensatt av 50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 måned (ST1X) (justert for utbetalt kupongrente), 35 % MSCI Developed World Net Dividend Adjusted Index (NOK) og 15 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Referanseindeksen er utbyttejustert. Normalfordeling mellom aksjer og renter er i henhold til fondets referanseindeks, det vil si aksjer/renter 50/50,(maks. 80% min. 20%). Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl. 4-5, 4-6, 4-8 og 4-9 og forskrift av 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds bruk av derivater (derivatforskriften). Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 1,75 prosent pro anno. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 59,8 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon maks 3,00 % Omløpshastighet - Kontonummer Forvaltningshonorar 1,75 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart Annualisert avkastning -17,56-11,89 Meravkastning -5,67 - Annualisert standardavvik 11,54 9,56 Relativ volatilitet 5,22 - Information Ratio -1,09 - Sharpe Ratio -1,83 - Diversifiseringsgrad 80,73 - Fondets ti største poster i % Alfred Berg 23,42 Awilco Offshore 9,11 Petrojack 6,51 SPB Nord-Norge 6,29 Noreco 6,14 PA Resources NO 4,88 Storebrand Liv 3,84 Awilco Offs Sem 3,65 Umoe Industri 3,17 DDI Holding 3,07 Komplett porteføljeoversikt side 46 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -15,54-5,91 siste 6 måneder -21,93-10,46 siste 12 måneder -25,42-15,68 siste 48 måneder Siden oppstart ,31-18,14 Ann.avkastning siden oppstart -17,56-11,89 hittil i år -25,42-15, Fond Jun 2008 Ref. indeks Jun 2009 ab optimal allokering Fond Ref. indeks periode: *Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis større verdiendring, beregnet i samsvar med vedtektene paragraf 11, enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 10 prosent godgjørelse av verdiendringen utover den prosentvise verdiendringen til fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke overstige 3 prosent. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks trekkes 10 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,50 prosent. Alfred Berg Kombi Investeringspolitikk Fondets målsetting er å skape en god avkastning med lav risiko gjennom en blanding av aksjer og korte rentepapirer. Aksjeandelen vil kunne variere mellom 0 og 50 %. Fondet investerer i norske verdi-papirer. Fondets referanseindeks består av 25 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 75 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 måned. Det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investerings-muligheter på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, og bransjer og selskapers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 48,4 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 1,50 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 7,16 4,30 Meravkastning 2,86 - Annualisert standardavvik 9,11 6,65 Relativ volatilitet 4,22 - Information Ratio 0,68 - Sharpe Ratio 0,39 - Diversifiseringsgrad 83,12 - Fondets ti største poster i % Norwegian Property 7,88 Umoe Industri 6,90 Yara Int. 6,44 Handelseiendom II 3,99 Norwegian Air 3,99 General Electric 3,93 Orkla 3,76 Glitnir Bank 3,73 Color Group 3,67 Storebrand Bank 3,65 Komplett porteføljeoversikt side 47 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -7,54-6,45 siste 6 måneder -17,27-13,41 siste 12 måneder -16,51-13,65 siste 48 måneder 29,54 11, ,62 6, ,30 10, ,74 10, ,08 10,36 Siden oppstart ,79 64,26 Ann.avkastning siden oppstart 6,36 4,52 hittil i år -16,51-13, alfred Berg kombi Fond Ref. indeks periode:

16 Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Grusomt år på Oslo Børs 2008 skriver seg inn i historiebøkene som ett av historiens verste børsår. Oslo Børs Fondsindeks falt 57,4 %. Ettertiden vil vise om kursnivåene vi så på tampen av året var en ualminnelig god kjøpsanledning eller om de ga et realistisk bilde av verdensøkonomiens fremtidsutsikter. I skrivende stund har Oslo Børs hentet seg betydelig inn fra nyttår, og mye kan derfor tyde på at bankredningspakker, stimulansepakker og rentenedsettelser foretatt av ulike lands myndigheter var effektfulle. Samtidig var 2008 en tydelig vekker. Problemene i det amerikanske boligmarkedet (subprime) innledet finanskrisen, som etter hvert gled over i en lang rekke utlånstap i det internasjonale bankvesenet. I dragsuget som fulgte skjerpet bankene kraftig inn på utlån til private og næringsdrivende, interbank- og kredittmarkedene tørket helt inn, konsumenter verden over strammet inn forbruket og investorer skydde risikopapirer som pesten. På Oslo Børs satte det voldsomme oljeprisfallet sitt preg på børsåret. Forventningene til en lavere fremtidig oljeetterspørsel sendte oljeprisen under 40 dollar i desember, etter å ha ligget over 145 dollar på det høyeste. En lang rekke selskaper på børsen livnærer seg enten direkte eller indirekte fra oljeproduksjon, og så godt som alle fikk merke markedets ubarmhjertighet. Likevel var energisektoren en vinner sett i relative termer. Energiindeksen ved Oslo Børs falt bare 44 %, og selskaper som Frontline, StatoilHydro og Fred Olsen Energy gjorde det alle bedre enn markedet. Innenfor energisektoren var subsea (undervannsinstallasjoner), seismikk og FPSO (flytende produksjonsskip) de svakeste undersektorene. Alle Alfred Bergs norske aksjefond var sterkt overvektet innenfor energi, og tjente på dette i forhold til referanseindeksen. Fremtidsutsikter Lavere økonomisk aktivitet gir lavere råvarepriser og derigjennom lavere inntjening på Oslo Børs. Men selv om året vi er inne i nå vil gi lavere overskudd for bedriftene, er dette i stor grad priset inn i aksjekursene. Dagens aksjekurser tar høyde for et inntjeningsfall på rundt 60 %, mens resesjoner historisk sett har medført inntjeningsfall på mellom 25 og 40 %. Med andre ord har Oslo Børs tatt høyde for flere vonde nyheter enn vi har opplevd i dårlige tider tidligere. Foruten effekter fra tiltakspakker både i Norge og internasjonalt vil den fremtidige børsutviklingen avhenge av oljeprisutviklingen, den viktigste driveren på Oslo Børs. Her spiller OPEC en sentral rolle. Tar man hardt i, kan vi estimere et fallende forbruk av olje til 1 million fat per dag. Når vi samtidig vet at OPEC har besluttet kutt på 4 millioner fat daglig, mens non-opecs produksjon er flat, tyder mye på at vi får en oljeprisøkning om ikke etterspørselen kollapser helt. Tradisjonelt har OPEC-kuttene først fått effekt på oljeprisen etter at oljelagrene, som for tiden er høye, er merkbart reduserte. Denne lagerreduksjonen antas å ta 2-3 kvartaler. Nettopp derfor har tidligere OPEC-kutt materialisert seg i høyere oljepris først etter 3-4 kvartaler, noe som potensielt kan gi et sterkt andre halvår på Oslo Børs i % -10 % -20 % Avkastning på våre fond pr Avkastning i 2008 OSEFX Alfred Berg Norge Alfred Berg Aktiv Alfred Berg Gambak Det gjorde fondene også på overvekt innenfor IT. Også denne sektoren (-49 %) slapp noe billigere enn markedet for øvrig, noe som til en viss grad kan skyldes at flere av selskapene tilbyr kostnadsreduserende løsninger for bedriftsmarkedet. Opera, Tandberg og Itera hadde den sterkeste utviklingen, mens Eltek, Funcom og EDB veide i motsatt ende av skalaen. Flere selskaper ble også kjøpt opp i 2008 til solide budpremier (Fast, Profdoc, SuperOffice, Confirmit), og dette bidro også positivt til denne sektoren. -30 % -40 % -50 % -60 % -57.4% -56.2% -56.1% -58.6% Ikke overraskende kom finanssektoren dårligst ut i et år med finanskrise. Eiendomsaksjene, som tradisjonelt har et stort finansieringsbehov og lav egenkapitalandel, hadde et særlig svakt år. Også bank og forsikring falt kraftig i likhet med bransjen internasjonalt. For fondenes del styrte vi klar av eiendomsselskapene og var undervektet DnB NOR gjennom året. I en lang rekke av selskaper som falt i verdi hadde Telenor en svak utvikling med kursfall på 63 %. Innenfor oppsamlingssektoren Industri var shipping-aksjer lite hyggelige investeringsobjekter gjennom året. Spesielt tørrbulkrederiene fikk en voldsom medfart av et kraftig fall i tørrbulkratene. Innenfor industrisektoren var Kongsberg Gruppen, Orkla og Tomra blant lyspunktene, i den grad uttrykket kan brukes om aksjer som faller mye. Konsumaksjene, hvor blant annet fiskeselskapene inngår, hadde også en svak utvikling på børsen. 16

17 Alfred Berg Norge Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet gir bred eksponering mot den norske børsen. Selskapene deles inn i 10 bransjer, og analyseres ved bruk av fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det er sterkt fokus på risikostyring i forvaltningen av fondet. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser og avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innen 5 prosentpoeng. Selskapers vektingsavvik i forhold til referanseindeksen skal ikke utgjøre mer enn 3 prosentpoeng. Fondet er et UCITS fond. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 546 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,20 % Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 6,80 3,92 Meravkastning 2,87 - Annualisert standardavvik 26,60 26,65 Relativ volatilitet 3,61 - Information Ratio 0,79 - Sharpe Ratio 0,11 - Diversifiseringsgrad 98,39 - Fondets ti største poster i % Yara Int. 9,68 Orkla 8,80 Telenor ASA 8,55 Statoil 7,26 Fred Olsen Energy 5,14 Profsafe 4,68 Seadrill LTD 4,23 Norsk Hydro 3,97 REC 3,84 Vizrt 3,04 Komplett porteføljeoversikt side 48 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -29,54-31,43 siste 6 måneder -52,78-53,02 siste 12 måneder -56,17-57,42 siste 48 måneder 2,15-12, ,98 10, ,13 32, ,09 39, ,00 38,97 Siden oppstart ,66 91,49 Ann.avkastning siden oppstart 7,45 5,12 hittil i år -56,17-57, alf red B erg n orge Fond Ref. indeks periode: Alfred Berg Norge + Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet gir bred eksponering mot den norske børsen. Selskapene deles inn i 10 bransjer, og analyseres ved bruk av fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det er sterkt fokus på risikostyring i forvaltningen av fondet. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser og avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innen 5 prosentpoeng. Selskapers vektingsavvik i forhold til referanseindeksen skal ikke utgjøre mer enn 3 prosentpoeng. Fondet er et UCITS fond. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 743 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,20 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,70 %* Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 7,43 3,92 Meravkastning 3,50 - Annualisert standardavvik 26,56 26,65 Relativ volatilitet 3,62 - Information Ratio 0,97 - Sharpe Ratio 0,14 - Diversifiseringsgrad 98,39 - Fondets ti største poster i % Yara Int. 9,86 % Orkla 8,80 % Telenor ASA 8,52 % Statoil 7,28 % Fred Olsen Energy 5,15 % Prosafe 4,70 % Seadrill LTD 4,27 % Norsk Hydro 3,99 % REC 3,83 % Vizrt 3,05 % Komplett porteføljeoversikt side 49 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -29,67-31,43 siste 6 måneder -52,70-53,02 siste 12 måneder -55,87-57,42 siste 48 måneder 4,70-12, ,99 10, ,59 32, ,96 39, ,65 38,97 Siden oppstart ,38 12,42 Ann.avkastning siden oppstart 3,44 1,06 hittil i år -55,87-57, alf red B erg n orge + Fond Ref. indeks periode: * Differenisert forvaltningsgodgjørelse 17

18 Alfred Berg Aktiv Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsaklig i norske verdipapirer, og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av bransje- og selskapsvekter. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 425 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Høy ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,57 3,92 Meravkastning -0,36 - Annualisert standardavvik 27,03 26,65 Relativ volatilitet 7,61 - Information Ratio -0,05 - Sharpe Ratio 0,01 - Diversifiseringsgrad 93,05 - Fondets ti største poster i % Yara Int. 9,60 Telenor ASA 7,97 Fred Olsen Energy 7,78 Statoil 7,40 Prosafe 6,29 Orkla 4,59 Vizrt 4,41 Seadrill LTD 4,21 REC 3,37 Norsk Hydro 2,87 Komplett porteføljeoversikt side 50 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -28,34-31,43 siste 6 måneder -52,87-53,02 siste 12 måneder -56,05-57,42 siste 48 måneder 5,07-12, ,85 10, ,68 32, ,95 39, ,40 38,97 Siden oppstart ,01 91,49 Ann. avkastning siden oppstart 7,66 5,12 hittil i år -56,05-57, alfred Berg aktiv Fond Ref. indeks periode: Alfred Berg Aktiv II Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsaklig i norske verdipapirer, og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av bransje- og selskapsvekter. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 27,5 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Høy ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 2,88 3,92 Meravkastning -1,04 - Annualisert standardavvik 27,01 26,65 Relativ volatilitet 7,73 - Information Ratio -0,13 - Sharpe Ratio -0,02 - Diversifiseringsgrad 92,83 - Fondets ti største poster i % Yara INT. 9,47 Telenor ASA 8,23 Fred Olsen Energy 7,73 Statoil 7,39 Prosafe 6,27 Orkla 4,68 Vizrt 4,55 Seadrill LTD 4,21 REC 3,10 Bonheur 3,08 Komplett porteføljeoversikt side 52 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -29,21-31,43 siste 6 måneder -53,59-53,02 siste 12 måneder -56,55-57,42 siste 48 måneder 2,80-12, ,05 10, ,87 32, ,40 39, ,14 38,97 Siden oppstart ,38 8,71 Ann.avkastning siden oppstart 2,02 0,74 hittil i år -56,55-57, alfred Berg aktiv ii Fond Ref. indeks periode:

19 Alfred Berg Gambak Investeringspolitikk Fondets målsetting er å skape en god avkastning gjennom aktiv porteføljeforvaltning med selektive investeringer i selskaper som er unike i sitt marked. Fondet investerer i norske verdipapirer og følger ikke direkte noen referanseindeks. Porteføljen vil ha høyere volatilitet enn markedet over tid som betyr at avkastningen vil svinge mer enn Oslo Børs Fondindeks. Det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, og bransjer og selskapers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondet er et UCITS fond. Fondets ti største poster i % Yara Int. 9,73 Vizrt 8,74 Prosafe 8,00 Fred Olsen Energy 7,91 Telenor ASA 5,05 Seadrill LTD 4,61 Statoil 4,14 Bonheur 3,20 Mamut 3,12 Aker Solutions 2,95 Komplett porteføljeoversikt side Fond Ref. indeks Fondsfakta Forvaltningskapital nok 382 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,9 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 %* Risikoprofil Høy ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 8,83 3,92 Meravkastning 4,90 - Annualisert standardavvik 29,50 26,65 Relativ volatilitet 10,95 - Information Ratio 0,45 - Sharpe Ratio 0,17 - Diversifiseringsgrad 88,39 - Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -29,18-31,43 siste 6 måneder -55,39-53,02 siste 12 måneder -58,61-57,42 siste 48 måneder 21,93-12, ,87 10, ,81 32, ,90 39, ,19 38,97 Siden oppstart ,05 175,50 Ann.avkastning siden oppstart 10,67 5,74 hittil i år -58,61-57, alfred Berg gambak periode: * 10 % av verdistigningen, minimum 1,8 % og maks 5 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Alfred Berg Indeks Investeringspolitikk Fondet er et indeksfond som gir eksponering mot selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Benchmark Index. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil den utbyttejusterte avkastningen til referanseindeksen. Fondet har kun anledning til å investere i selskaper som omfattes av indeksen. Fondets risikoprofil vil være tilnærmet identisk med referanseindeksens. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 171,2 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 0,20 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,0 %* Risikoprofil Indeksvekting ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning 0,19 0,62 Meravkastning -0,44 - Annualisert standardavvik 26,51 26,78 Relativ volatilitet 0,49 - Information Ratio -0,90 - Sharpe Ratio -0,12 - Diversifiseringsgrad 99,98 - Fondets ti største poster i % Statoil 33,24 Telenor ASA 8,86 Orkla 8,44 Yara INT. 6,43 DNBNOR 4,53 Norsk Hydro 4,25 Seadrill LTD 3,44 REC 2,08 Tandberg 1,85 Acergy 1,67 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -28,72-29,18 siste 6 måneder -50,90-51,35 siste 12 måneder -53,65-54,06 siste 48 måneder -6,26-4, ,78 11, ,81 32, ,51 40, Siden oppstart ,79 2,68 Ann.avkastning siden oppstart 0,19 0,62 hittil i år -53,65-54,06 Komplett porteføljeoversikt side alfred Berg indeks Fond Ref. indeks *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse periode:

20 Banco Norge Investeringspolitikk Banco Norge er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Målsettingen med forvaltningen er med en god risikospredning å oppnå meravkastning i forhold til referanseindeksen gjennom fundamentalanalyser av aksjer. Fondet søker å ha en god risikospredning og moderate avkastningsavvik i forhold til referanseindeksen. Den etiske investeringsprofilen i Banco Norge er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 55,1 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,70 %* Risikoprofil Moderat ISIN no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,57 3,92 Meravkastning -0,36 - Annualisert standardavvik 26,43 26,65 Relativ volatilitet 3,52 - Information Ratio -0,10 - Sharpe Ratio 0,01 - Diversifiseringsgrad 98,47 - Fondets ti største poster i % Yara INT. 9,84 Orkla 8,70 Telenor ASA 8,39 Statoil 7,39 Vizrt 5,43 Prosafe 4,96 REC 4,74 Fred Olsen Energy 4,58 Norsk Hydro 4,35 Seadrill LTD 4,01 Komplett porteføljeoversikt side 54 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -29,63-31,43 siste 6 måneder -53,71-53,02 siste 12 måneder -55,82-57,42 siste 48 måneder -8,90-12, ,46 10, ,66 32, ,98 39, ,80 38,97 Siden oppstart ,44 21,45 Ann.avkastning siden oppstart 2,17 2,95 hittil i år -55,82-57, B anco n orge Fond Ref. indeks periode: *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse Banco Humanfond Investeringspolitikk Banco Humanfond er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Inntil 20 % av kapitalen kan investeres i utenlandske aksjer. Målsettingen med forvaltningen er med en god risikospredning å oppnå en verdiutvikling som på lang sikt overstiger fondets referanseindekser som er 90 % Oslo Børs Fondsindeks og 10 % MSCI World Index. Fondet søker å ha en god risikospredning gjennom grundige aksjeanalyser. Fondet har en ideell profil og egne etiske retningslinjer. Den etiske investeringsprofilen i Banco Humanfond er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterer som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Den ideelle profilen innebærer at det ved årets slutt deles ut 2 % av forvaltningskapitalen til den av Bancos 49 samarbeidende organisasjoner andelshaver selv velger. Fondsfakta Forvaltningskapital nok 48,3 mill Minimumstegning nok Tegningsprovisjon 2,00 % Omløpshastighet 0,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 % Ideelle utdeling 14. feb NOK Risikoprofil Moderat ISIn no Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,46 3,85 Meravkastning -0,39 - Annualisert standardavvik 25,80 24,84 Relativ volatilitet 3,87 - Information Ratio -0,10 - Sharpe Ratio 0,00 - Diversifiseringsgrad 98,05 - Fondets største poster i % Yara INT. 9,96 Telenor ASA 9,89 Statoil 8,78 Vizrt 5,63 Transocean 5,45 Prosafe 5,04 Orkla 4,80 REC 4,79 Fred Olsen Energy 4,51 Seadrill LTD 4,30 Komplett porteføljeoversikt side 55 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -30,60-28,98 siste 6 måneder -52,88-49,47 siste 12 måneder -55,23-54,48 siste 48 måneder -9,68-10, ,71 8, ,67 30, ,13 38, ,24 35,10 Siden oppstart ,47 3,93 Ann.avkastning siden oppstart 1,41 0,43 hittil i år -55,23-54, B anco H umanf ond Fond Ref. indeks periode:

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG STATUS 2009 AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24 Praktisk

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko 24-25

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning april 0,15 % 0,06 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,16 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente November

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i mai SKAGEN Høyrente Institusjon 0,54% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-21 Avkastning

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Informasjon om BankID 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-19 Praktisk informasjon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer