STATUS 1. halvår ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway"

Transkript

1 STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway E-post: Telefon: , Faks:

2 Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond Aksjefond Avkastning og risiko Praktisk informasjon 28 Organisasjon Skatteregler og investeringsbegrensinger 32 Forklaring av avkastnings- og risikomål 33 Porteføljeoversikt: Rentefond Kombinasjonsfond Aksjefond Fondsinformasjon 61 Ansvarsbegrensning Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at denne informasjonen er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra ABN AMRO Kapitalforvaltning. ABN AMRO Status 2007

3 Kjære andelseier Sterke internasjonale konjunkturer og fortsatt god likviditetstilgang har bidratt til positive finansmarkeder også i første halvår Realrentenivået har steget, mens inflasjonen fortsatt er under kontroll. Solenergi, metaller og olje/offshore har vært sektorer med fokus og verdistigningen, hvilket har gitt et spesielt godt aksjemarked i Norge. I tillegg har norske kroner styrket seg mot de fleste valutaer. Globalt har også oppgangen vært positiv, men mer moderat enn i Norge. Morgan Stanleys verdensindeks steg i første halvår 2007 med 3,6 % i norske kroner, mens Oslo Børs fondsindeks steg med 14,2 %. ABN AMRO Asset Management er morselskapet til ABN AMRO Kapitalforvaltning. ABN AMRO Asset Management er en global aktør med ca ansatte i over 20 land. Samlet forvaltningskapital er på over 175 milliarder euro. Det er ingen norske forvaltningsselskaper som representerer en større internasjonal tyngde enn ABN AMRO Kapitalforvaltning. Våre kjerneverdier er integritet, profesjonalitet, respekt og samarbeid. I våre investeringer søker vi å sikre at sunne prinsipper og holdninger til miljø, samfunnsansvar og eierstyringsansvar er ivaretatt. Til eksempel har vi bidratt aktivt til utarbeidelsen av den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse ved vår deltakelse i Eierforum. I fjor vant ABN AMRO Volvo Ocean Race, verdens kanskje mest krevende regatta. Seieren viste profesjonalitet, samarbeid og gjennomføringsevne i praksis. ABN AMRO Kapitalforvaltning tilbyr innovative aktivaklasser og spennende spesialprodukter fra vårt globale nettverk til norske kunder. Vi forvalter taktisk aktiva-allokering, norske renter, norske og nordiske aksjer og kvantitativ forvaltning av globale aksjer fra Norge. Alle disse områdene er integrert i de globale funksjonsområder for å sikre best mulig kunnskapsflyt og kompetanseoverføring. Vi hadde ved halvårsskiftet 39 ansatte i Norge Forvaltningsresultater De gode resultatene innen taktisk aktiva-allokering har fortsatt i Allokeringsgruppen som ledes av Trond Tømmerås består av våre rente- og aksjeforvaltere. Vi har nå over fire års historikk med uavhengig tredje parts måling av forvaltningsresultatene. Vi har slått referanseindeksen hvert eneste kalender år. Renteforvaltningen har hatt et meget godt første halvår. Renteteamet har hatt full uttelling på sine aktive posisjoner og stort sett alle fondene har slått referanseindeksene klart, selv etter forvaltningshonorar. Renteteamet har en meget god langsiktig historikk og fremstår som et av Norges sterkeste team. Norsk aksjeforvaltning har hatt et fantastiske halvår. GAMBAK er Norges beste fond hittil i år med en avkastning på 26,0 %. Vårt hovedprodukt ABN AMRO Norge fikk en avkastning i første halvår på 18,6 % mot indeksens 14,2 %, siste tre år er årlig gjennomsnittsavkastning 40,2 % mot indeksens 35,9 %. Vårt høyrisiko fond ABN AMRO Aktiv fikk i samme periode en årlig avkastning på 43,4%, mens GAMBAK oppnådde 53,0 %. Banco Norge oppnådde i samme tre års periode en årlig 33,9 % da dette fondet har et mer begrenset univers å investere i. Både lavrisiko og høyrisiko mandater innen norske aksjer forvaltes med samme investeringsstrategi og prosess. Arbeidet ledes av Albert Collett og hans gruppe som har forvaltningsansvaret for samtlige norske aksjefond. Vi har lenge prøvd å fusjonere ABN AMRO Aktiv og ABN AMRO Kapital da disse fondene har identiske mandater og porteføljer. Vi håper å få gjennomslag for dette hos Kredittilsynet i år. Vi tilbyr utover dette etisk forvaltning i samarbeid med de ideelle organisasjonene i Banco Humanfond. Vår globale kvantitative aksjeforvaltning hadde et godt første halvår. ABN AMRO Global oppnådde en avkastning på 3,8 % etter honorar, mens referanseindeksen fikk 3,6 %. Siste tre år er årlig avkastning 11,0 %, mens referanseindeksen har gitt 10,9 %. Den kvantitative forvaltningen opplever fortsatt internasjonal vekst. Samlet forvaltningskapital i strategien er nå 14,7 milliarder kroner, hvorav 1,4 milliarder kroner forvaltes for kunder i Norge. Produktspekter Blant globale produkter har vi hatt spesielt fokus på vårt absolutt orienterte renteprodukt Absolute Return Bond Fund og våre Target Click Funds, som er garanterte livssyklusfond. Begge produktene har fått meget god mottagelse i det norske markedet. Vi har lansert et nytt norsk fond: ABN AMRO Optimal Allokering. Fondet forvaltes av vårt taktiske aktiva-allokerings team som ledes av Trond Tømmerås. Fondet implementerer løpende vårt aktiva allokeringssyn og tar i bruk nye instrumenter som er blitt mulige som en følge av UCITS lll regelverket. Forvaltningskapital Ved inngangen til 2007 forvaltet ABN AMRO Asset Management samlet 41,7 milliarder kroner for norske kunder. Ved halvårsskiftet var forvaltningskapitalen på 42,9 milliarder kroner. Netto nytegning for norske kunder var negativ med 0,5 milliard kroner, mens verdistigning i porteføljene utgjorde 1,6 milliard. Innløsninger var primært knyttet til norske obligasjoner og norske aksjer, mens pengemarked, internasjonale aksjer og absolutt orienterte produkter opplevde netto nytegning. Innen norske verdipapirfond økte vår forvaltningskapital i første halvår fra 15,7 milliarder kroner til 15,8 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen for fond forvaltet utenfor Norge økte fra 3,0 milliarder kroner til 3,6 milliarder kroner. Den internasjonale suksessen til ABN AMRO Global Quant har medført at ABN AMRO Kapitalforvaltning i Oslo ved halvårsskiftet forvalter 54,5 milliarder kroner for norske og internasjonale kunder mot 51,1 milliarder kroner ved inngangen til året. Utsikter Rammebetingelsene med god likviditet, lav inflasjon og sterk vekst i verdensøkonomien har fortsatt i Realrenten har steget gjennom første halvår og de fleste sentralbanker har hevet styringsrentene hvilket over tid vil redusere likviditetstilgangen og risikoviljen. Det er derfor sannsynlig at det høyere rentenivået vil dempe risikoviljen og den globale veksten. På den annen side er veksten i Kina, India og mange andre land i utgangspunktet meget sterk. Vi tror derfor samlet sett på en positiv utvikling fremover. Vi er i sum positive til utviklingen i resten av 2007, men gjør allikevel oppmerksom på at oppgangen i aksjemarkedet nå har vart i fem år og at risikoen for en trendendring øker med oppgangens lengde. Vi vil derfor anbefale en veldiversifisert portefølje, hvor taktiske porteføljedisposisjoner kan tilpasses den løpende markedsutvikling. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid med våre kunder. Status 2007 ABN AMRO

4 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning bygger på en lang tradisjon i Norge. Selskapet er en del av ABN AMRO Asset Managements globale forvaltningsvirksomhet. ABN AMRO Kapitalforvaltning er en direkte videreføring av Alfred Berg Industrifinans. Alfred Berg ble etablert i 1863 og er Nordens eldste finansforetak. Alfred Berg Industrifinans ble etablert sommeren 2000 ved at Industrifinans Forvaltning, Alfred Berg Kapitalforvaltning og Oslo Fondsforvaltning besluttet å fusjonere. I 2003 ble Sparebank 1 Aktiv Forvaltning en del av gruppen. Kapitalforvaltning i ABN AMRO Asset Management Investorer velger i økende grad å søke profesjonell assistanse i forvaltningen av sine midler. Dette har blant annet sin bakgrunn i at finansmarkedene stadig blir mer komplekse. ABN AMRO Asset Management har virksomhet i over 20 land og forvalter samlet over 175 milliarder euro. Blant våre kunder finnes en rekke større forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlige institusjoner, stiftelser, humanitære organisasjoner og privatpersoner. ABN AMRO Kapitalforvaltning forvalter ca. 42,9 milliarder kroner for norske kunder, hvor av 15,8 milliarder kroner er plassert i norske verdipapirfond. Innenfor rammen av ABN AMRO Kapitalforvaltnings totale produkttilbud, kan vi tilby våre kunder forvaltning av aksjer og rentebærende verdipapirer i samtlige store kapitalmarkeder i verden. I tillegg til de norske verdipapirfondene tilbyr vi ABN AMRO-fond som er lokalisert i Luxemburg. Dette er aksjefond som investerer i ulike internasjonale markeder. Luxemburg-fondene har sin egen årsrapport, se www. asset.abnamro.com. Forvaltningen av de norske verdipapirfondene skjer i henhold til «Lov om verdipapirfond» av 12. juni 1981 nr. 52. Hvert fonds investeringspolitikk og rammebetingelser er nedfelt i fondets vedtekter, prospekter og faktaak. Hva kan ABN AMRO Kapitalforvaltning gjøre for deg? Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risikopreferanser. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å: - Assistere våre kunder ved valg av riktig aktivasammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser. - Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene til enhver tid gir. - Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt delportefølje ved hjelp av kontinuerlige og dyptgående analyser av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en profesjonell daglig markedsovervåking. - Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig rapportering og personlig oppfølging. Med ABN AMRO Kapitalforvaltning som rådgiver og forvalter får kunden en samarbeidspartner som søker å bidra til at det oppnås god avkastning med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes behov. Den strategiske allokeringen skal kontrollere og redusere porteføljens risiko. Den taktiske porteføljeallokeringen har til hensikt å øke kundens avkastning på relativt kort sikt. Den oppnådde avkastningen henger naturlig sammen med den risiko som tas i porteføljen. Derfor ser vi det som en av våre viktigste oppgaver å råde kunden i valg av risikoprofil. Individuell kundebehandling For å kunne utføre våre oppgaver tilfredsstillende, må vi kjenne våre kunder godt. Gjennom samtaler om rammebetingelser og inngående analyser av kapitalmarkedet, er det mulig å komme frem til en porteføljesammensetning som oppfyller kundens målsetting og preferanser. Den strategiske aktivaallokeringen fastlegger hvorledes midlene ideelt sett bør fordeles mellom de ulike aktivaklasser for at den langsiktige målsettingen for porteføljen skal kunne oppnås. Det vil være disse overordnede beslutninger om hvorledes midlene fordeles mellom pengemarkeds-, obligasjons- og aksjeinvesteringer som i det lange løp har størst betydning for resultatet til porteføljen. Hensikten med den strategiske porteføljeallokeringen er å kontrollere og redusere porteføljens risiko. Enhver finansiell investor har sine særskilte rammebetingelser for håndtering av sine finansielle ressurser. Derfor vil den ideelle strategiske porteføljeallokeringen ofte variere fra investor til investor. Som finansiell rådgiver legger vi stor vekt på at våre kunder foretar de strategiske valg som er best tilpasset den enkeltes rammebetingelser og mål. Den taktiske aktivaallokeringen har til hensikt å øke investorens avkastning på relativt kort sikt. For å utnytte kortsiktige svingninger i markedet, kan det være fornuftig å foreta visse periodiske omplasseringer av porteføljen. På denne måten kan man ta del i den forventede verdiendring i det enkelte marked. For eksempel vil det være fornuftig å ta større eksponering i lange obligasjoner og aksjer ved et forventet rentefall, og motsatt større eksponering i pengemarkedet når man forventer høyere inflasjon og renteøkning. En slik taktisk justering av investeringsporteføljen må imidlertid foretas innenfor rammene av den langsiktige eller strategiske porteføljeallokeringen. Rapportering Fyldig og punktlig resultatrapportering og porteføljeevaluering målt mot realistiske forventninger er med på å skape trygghet og tillit. Alle våre porteføljekunder har direkte tilgang til sin portefølje på internett: Her kan kunden analysere porteføljer, transaksjoner og skatteposisjoner. Alle våre kunder mottar månedsbrev og halvårsrapport og kan når som helst kontakte oss for råd og synspunkter. Profesjonell og aktiv rådgivning Å overlate forvaltningen av finanskapitalen til en utenforstående rådgiver er og blir en tillitssak. Våre kunder skal forvente at midlene blir tatt hånd om på en profesjonell måte gjennom objektiv rådgivning og effektiv gjennomføring. ABN AMRO Status 2007

5 Fondsoversikt Markedskommentar norske rentemarkedet 5 Pengemarkedsfond: ABN AMRO Likviditet 6 ABN AMRO Kort Pengemarked ABN AMRO Pengemarked 7 Obligasjonsfond: ABN AMRO Kort Obligasjon ABN AMRO Kort Stat 8 ABN AMRO Obligasjon 1-3 ABN AMRO Stat + 9 ABN AMRO Obligasjon ABN AMRO Obligasjon ABN AMRO Obligasjon ABN AMRO Lang Obligasjon 11 Markedskommentar internasjonale rentemarkedet 12 Internasjonale obligasjonfond: ABN AMRO OECD + 13 ABN AMRO OECD Taktisk aktivaallokering 14 Kombinasjonsfond: ABN AMRO Optimal 15 ABN AMRO Kombi Markedskommentar norske aksjemarkedet 16 Norske aksjefond: ABN AMRO Indeks 18 ABN AMRO Indeks + ABN AMRO Norge 19 ABN AMRO Norge + ABN AMRO Aktiv 20 ABN AMRO Kapital GAMBAK 21 Etiske aksjefond: Banco Norge Banco Humanfond 22 Markedskommentar internasjonale aksjemarkedet 24 Markedskommentar nordiske aksjemarkedet 23 Internasjonale aksjefond: ABN AMRO Global Quant 25 Nordiske aksjefond: ABN AMRO Norden Status 2007 ABN AMRO

6 Markedskommentar til det norske rentemarkedet 1. halvår 2007 Både internasjonalt og i Norge har den høye aktiviteten i økonomien fortsatt i Norges Banks anslag for BNP-veksten i 2007 er 3,25 %, mens veksten i 2006 var på 2,8 %. BNP-anslaget for Fastlands- Norge er 4,25 % mot 4,6 % i Renteutviklingen har også gjenspeilet den høye aktiviteten. Lange renter (10 år stat) har i første halvår beveget seg fra 4,35 % til 5,20 %, det vil si opp 0,85 prosentpoeng. Dette er mer enn lange renter har beveget seg både i USA og i Euro-sonen, og differansen mot lange tyske renter har dermed kommet ut. Korte renter (3 måneders NIBOR) har beveget seg oppover i takt med Norges Banks renteøkninger og er opp 1,0 prosentpoeng siden årsskiftet. Ved inngangen til året lå signalrenten på 3,5 %, og det var ventet at Norges Bank ville sette opp renten 5-6 ganger i løpet av året. Ved halvårsskiftet har banken hevet fire ganger til 4,5 %, og indikerer at vi vil ha en rente ved utgangen av året på 5,25 %, det vil si ytterligere tre økninger. Sentralbanken utelot i forbindelse med årstalen i februar formuleringen med at renten skulle heves med små og ikke hyppige skritt, men sier nå at økningen i renten vil skje gradvis. Banken har gjennom første halvår satt opp renten på fire av fem møter. Norges Bank skisserte ved fremleggelsen av inflasjonsrapporten i oktober 2006 en rentebane for signalrenten i intervallet 3,25-4,25 %. Denne rentebanen er nå hevet til intervallet 4,5-5,5 %. Norges Bank sier i begrunnelsen for den siste renteøkningen at de avveier mellom hensynet til å bringe inflasjonen opp mot målet og hensynet til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. Kjerneinflasjonen lå ved årsskiftet på 1,0 % mens den ved halvårsskiftet lå på 1,4 % (mai). Dette er fremdeles et lavt nivå, men Norges Bank ser tegn til at inflasjonen vil ta seg opp. Arbeidsledigheten har falt videre det siste halve året. Ledigheten målt ved NAV (Arbeids- og velferdsetaten) var ved mai-målingen 1,7 % mot 2,1 % ved årsskiftet. På tross av stor arbeidsinnvandring de siste årene, melder mange bedrifter nå om knapphet på arbeidskraft. Dette bidrar til å skape press i økonomien og det skaper et press oppover på lønningene som igjen slår ut i inflasjonen. Lav arbeidsledighet og høyere lønninger i tillegg til lave renter, gjør at forbrukerne har gode tider. Detaljhandelen holder seg på et høyt nivå selv om trenden er noe svakere. Boligmarkedet ser ut til å roe seg litt ned, men vi har fremdeles en høy boligprisvekst. Forbrukernes kredittvekst er fremdeles på et svært høyt nivå, men har falt noe ned som en reaksjon på at rentene tross alt er på vei oppover. Bedriftenes kredittetterspørsel holder seg svært høy, og den samlede kredittveksten ligger på 14,8 % (mai). Bedriftenes kredittetterspørsel gjenspeiler kapasitetsbegrensninger og stor investeringslyst. Både oljeindustriens og fastlandsbedriftenes investeringer har vært svært høye de siste årene. Norges Bank melder fra sitt regionale nettverk at investeringene vil fortsette å øke, men i lavere takt enn tidligere. Bedriftene forventer god vekst i produksjonen fremover, men også den noe lavere enn den har vært. Inntjeningen i bedriftene er god og industriproduksjonen er fortsatt inne i en sterk trend med en årsvekst på 6 % (april). Ved inngangen til året forventet vi noe svakere vekst internasjonalt, men fortsatt høy aktivitet i norsk økonomi, og at dette ville trekke både korte og lange renter opp. Vi har som nevnt over fått en oppgang i korte og lange renter. Selv om vi ser at økte renter etter hvert kan slå ut i et lavere privat forbruk og en viss utflating i enkelte indikatorer, peker det meste fremdeles oppover i norsk økonomi. Norges Bank har signalisert en rentebane som er i tråd med markedets forventninger, og vi ser derfor for oss en fortsatt stigende kort rente. Internasjonalt ventet vi en noe svakere utvikling. I USA har det de siste månedene kommet indikasjoner som tyder på en sprekere utvikling enn tidligere. I tillegg har effekten av lavere aktivitet i USA vært mindre enn forventet på aktiviteten i Euro-sonen. Dette gjør at vi forventer en fortsatt sterk vekst internasjonalt, og dermed stigende lange renter frem mot årsskiftet. ABN AMRO Status 2007

7 ABN AMRO Likviditet Investeringspolitikk ABN AMRO Likviditet investerer kun i korte obligasjoner, sertifikater utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap. Fondet har en meget lav kredittrisiko og gir 20 % vekting ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. ABN AMRO Likviditet har en gjennomsnittlig løpetid på 0-6 måneder, avhengig av renteutviklingen og avkastningskurven. Fondet investerer i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 mnd. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 2,2 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,23 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 2,0 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,30 %* BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,38 3,44 Meravkastning -0,06 - Annualisert standardavvik 0,51 0,53 Relativ volatilitet 0,11 - Information Ratio -0,56 - Sharpe Ratio -0,11 - Diversifiseringsgrad 0,40 - Fondets ti største poster % BN Bank/Kreditt 9,4 Spb 1 SR-Bank 7,6 Storebrand Bank 5,9 Sandnes Spb 4,9 Terra Boligkreditt 4,7 F I H 4,2 Spb Vest 3,5 Spb Hedmark 3,4 Spb Midt-Norge 2,9 Spb Øst 2,7 Komplett porteføljeoversikt side 34 Bransje-/sektorfordeling % Finans 87,5 Stat 1,7 Særinnskudd 7,1 Likvider 3,7 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,06 1,07 siste 6 måneder 1,93 1,94 siste 12 måneder 3,43 3,53 siste 48 måneder 10,64 10, ,66 2, ,95 2, ,99 1, ,74 4,80 Siden oppstart ,38 86,56 Ann. avkast. siden oppstart 4,72 4,81 hittil i år 1,93 1, ABN AMR O Likv iditet P eriode: * Differenisert forvaltningsgodgjørelse ABN AMRO Kort Pengemarked Investeringspolitikk Fondet egner seg for plassering av kortsiktig overskuddslikviditet. Midlene plasseres i verdipapirer med rentebinding under ett år. Fondets samlede portefølje skal ha en gjennomsnittlig løpetid på under 4 mnd. Fondet handler ikke industri papirer. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 mnd. Fondet vekter 20 % ved beregning av egenkapitalkrav. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 73 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 15,85 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,7 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,50 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,20 3,44 Meravkastning -0,24 - Annualisert standardavvik 0,53 0,53 Relativ volatilitet 0,10 - Information Ratio -2,29 - Sharpe Ratio -0,44 - Diversifiseringsgrad 0,13 - Fondets ti største poster % Nordea 7,0 Spb 1 SR-Bank 6,9 BN Bank/kreditt 6,9 Spb Midt-Norge 6,9 Storebrand Bank 5,5 Spb Vest 5,5 Spb Øst 4,2 F I H 4,2 Spb Sogn og Fjordane 4,1 Spb Nord-Norge 4,1 Bransje-/sektorfordeling % Finans 93,9 Likvider 6,2 Komplett porteføljeoversikt side 35 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,00 1,07 siste 6 måneder 1,82 1,94 siste 12 måneder 3,19 3,53 siste 48 måneder 9,78 10, ,43 2, ,77 2, ,75 1, ,65 4,80 Siden oppstart ,54 150,34 Ann. avkast. siden oppstart 5,71 5,71 hittil i år 1,82 1, AB N AMR O K ort P engemarkedp eriode: Status 2007 ABN AMRO

8 ABN AMRO Pengemarked Investeringspolitikk ABN AMRO Pengemarked investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid til forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning høyere enn høyrentekonto i bank. Avkastningen i fondet gjenspeiler utviklingen i pengemarkedet. Historisk sett har pengemarkedsrenten ligget over innskuddsrenten i bank. ABN AMRO Pengemarked investerer i verdipapir, som er garantert av stat, kommune, bank eller forsikringsselskap, men også industri og større børsnoterte selskaper. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Fondet kan investere inntil 10% i ansvarlige lån. Fondet har lav renterisiko. Gjennomsnittlig løpetid i fondet er til enhver tid 0-12 måneder. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 6 mnd. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 2,5 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,93 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,8 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Meget lav ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,75 3,67 Meravkastning 0,08 - Annualisert standardavvik 0,52 0,63 Relativ volatilitet 0,21 - Information Ratio 0,39 - Sharpe Ratio 0,56 - Diversifiseringsgrad 0,24 - Fondets ti største poster % BN Bank/Kreditt 7,6 Storebrand Bank 5,9 Hafslund 5,1 Terra Boligkreditt 4,7 Spb Møre 4,7 Eiendomskreditt 2,9 Sandnes Spb 2,6 Spb Hedmark 2,5 E-CO Energi 2,5 Felleskjøpet Øst 2,3 Komplett porteføljeoversikt side 36 Bransje-/sektorfordeling % Finans 59,0 Industri 40,6 Likvider (netto fordringer) 0,4 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 1,05 1,04 siste 6 måneder 1,92 1,86 siste 12 måneder 3,42 3,39 siste 48 måneder 12,09 11, ,71 2, ,29 2, ,70 2, ,36 5,54 Siden oppstart ,61 133,53 Ann. avkast. siden oppstart 5,62 5,53 hittil i år 1,92 1, AB N AMR O P engemarked P eriode: ABN AMRO Kort Obligasjon Investeringspolitikk ABN AMRO Kort Obligasjon retter seg mot investorer som ønsker en noe høyere avkastning enn det pengemarkedsinstrumenter kan tilby, men som samtidig ønsker en lav risikoprofil både med hensyn til løpetid og kredittrisiko. ABN AMRO Kort Obligasjon investerer i obligasjoner og sertifikater, og følger reglene for plassering av pensjonskassers midler. Det vil si at fondet vekter 20 % ved beregning av egenkapitalkrav. Fondet kan kun plassere midler i sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, bank, forsikringsselskaper og kredittforetak. ABN AMRO Kort Obligasjon har en lav renterisiko. Den gjennomsnittlige durasjonsintervallet i fondet skal til enhver tid ligge mellom 6 måneder og 2 år, avhengig av forventet utvikling i rentene og avkastningskurven i Norge. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 397 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,25 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,8 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Meget lav ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 4,01 4,08 Meravkastning -0,07 - Annualisert standardavvik 0,91 0,93 Relativ volatilitet 0,17 - Information Ratio -0,40 - Sharpe Ratio 0,61 - Diversifiseringsgrad 91,17 - Fondets ti største poster % BN Bank/Kreditt 8,1 Storebrand Bank 7,5 Spb Sør 6,6 Spb Vest 5,2 Spb Møre 5,1 Sandnes Spb 4,9 Spb Pluss 4,9 Spb 1 SR-Bank 4,3 Terra Boligkreditt 4,0 Fana Spb 3,7 Bransje-/sektorfordeling % Finans 89,2 Kommune/ kommunegarantert 3,8 Stat 3,4 Fylke/ fylkesgarantert 0,9 FRA Kontrakter 0,3 Likvider (netto fordringer) 2,6 Komplett porteføljeoversikt side 38 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,84 0,75 siste 6 måneder 1,63 1,47 siste 12 måneder 2,87 2,81 siste 48 måneder 11,65 11, ,28 2, ,94 2, ,72 2, ,05 7,10 Siden oppstart ,76 55,71 Ann. avkast. siden oppstart 4,69 4,76 hittil i år 1,63 1, ABN AMR O Kort Obligas jon P eriode: ABN AMRO Status 2007

9 ABN AMRO Kort Stat Investeringspolitikk ABN AMRO Kort Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stat eller statsgaranterte verdipapirer og i verdipapirer utstedt eller garantert i andre stater innenfor OECD-området. Referanseindeks for ABN AMRO Kort Stat er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år og durasjonsintervallet er mellom 0 og 2 år avhengig av renteforventning. Anbefalt plasseringshorisont er minimum 1 år. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 260 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 22,35 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,4 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,55 % BIS vekt 0 % Risikoprofil Meget lav ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,64 4,08 Meravkastning -0,44 - Annualisert standardavvik 0,92 0,93 Relativ volatilitet 0,17 - Information Ratio -2,53 - Sharpe Ratio 0,21 - Diversifiseringsgrad 90,61 - Fondets største poster % Norsk Stat 89,3 Finnvera 6,4 Kommunalbanken 2,0 Venantius 1,6 Komplett porteføljeoversikt side 39 Bransje-/sektorfordeling % Stat 89,3 Statsgarantert 10,0 Likvider (netto fordringer) 0,7 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,74 0,75 siste 6 måneder 1,43 1,47 siste 12 måneder 2,65 2,81 siste 48 måneder 9,70 11, ,07 2, ,51 2, ,09 2, ,70 7,10 Siden oppstart ,98 174,62 Ann. avkast siden oppstart 6,17 6,14 hittil i år 1,43 1, AB N AMR O K ort S tat P eriode: ABN AMRO Obligasjon 1-3 Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av den norske stat, kommuner, fylkeskommuner samt av finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet vil være mellom 1 og 3 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 2 år. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 1,1 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 27 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,7 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,50 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Lav ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 4,39 4,71 Meravkastning -0,31 - Annualisert standardavvik 1,42 1,67 Relativ volatilitet 0,37 - Information Ratio -0,84 - Sharpe Ratio 0,65 - Diversifiseringsgrad 95,46 - Fondets ti største poster % BN Bank/Kreditt 7,8 Storebrand Bank 6,8 Spb Pluss 5,9 Spb Sør 5,3 Spb Vest 5,0 Spb 1 SR-Bank 4,9 Spb Møre 4,8 Landkreditt 4,7 Sandnes Spb 4,6 Spb Midt-Norge 4,1 Bransje-/sektorfordeling % Finans 90,5 Stat 7,3 Statsgarantert 1,3 Kommune/ kommunegarantert 0,4 Likvider (netto fordringer) 0,4 Komplett porteføljeoversikt side 39 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,24 0,08 siste 6 måneder 0,89 0,59 siste 12 måneder 1,68 1,73 siste 48 måneder 11,74 12, ,40 1, ,96 2, ,82 4, ,92 9,10 Siden oppstart ,28 87,15 Ann. avkast. siden oppstart 5,26 5,30 hittil i år 0,89 0, AB N AMR O Obligas jon 1-3 P eriode: Status 2007 ABN AMRO

10 ABN AMRO Stat + Investeringspolitikk ABN AMRO Stat + er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stats- og statsgaranterte verdipapirer, samt verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innenfor OECD-området. Referanseindeks for ABN AMRO Stat + er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år og durasjonsintervallet er mellom 2 og 4 år avhengig av renteforventning. Anbefalt plasseringshorisont er minimum 3 år. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 74.6 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 21,90 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,40 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil Lav ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 4,60 5,33 Meravkastning -0,73 - Annualisert standardavvik 2,22 2,51 Relativ volatilitet 0,45 - Information Ratio -1,61 - Sharpe Ratio 0,51 - Diversifiseringsgrad 97,62 - Fondets største poster % Norsk Stat 91,2 Venantius 8,4 Bransje-/sektorfordeling % Stat 91,1 Statsgarantert 8,4 Likvider (netto fordringer) 0,4 Komplett porteføljeoversikt side 40 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -0,45-0,58 siste 6 måneder -0,03-0,29 siste 12 måneder 0,99 0,65 siste 48 måneder 10,24 12, ,91 0, ,55 2, ,56 5, ,79 11,13 Siden oppstart ,20 228,38 Ann. avkast. siden oppstart 6,57 7,26 hittil i år -0,03-0, AB N AMR O S tat + P eriode: * Differenisert forvaltningsgodgjørelse ABN AMRO Obligasjon Investeringspolitikk ABN AMRO Obligasjon er et mellomlangt norsk obligasjonsfond. Fondet investerer i verdipapirer utstedt av stat, kommuner, industriselskap, bank, forsikring og kredittforetak i norske markedet. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. ABN AMRO Obligasjon har en lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet har anledning til å investere i ansvarlige lån, dog maksimum 20 % av porteføljens totalverdi. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 år. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 708,4 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,60 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,8 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 5,21 5,33 Meravkastning -0,12 - Annualisert standardavvik 2,16 2,51 Relativ volatilitet 0,74 - Information Ratio -0,16 - Sharpe Ratio 0,79 - Diversifiseringsgrad 90,28 - Fondets ti største poster % BN Bank/Kreditt 7,4 Storebrand Bank 6,9 Spb Øst 5,6 Spb Midt-Norge 3,8 ECO Energi 3,5 Statkraft 3,3 Norsk Stat 3,0 Orkla 3,0 Spb Hedmark 2,9 Kommunalbanken 2,9 Bransje-/sektorfordeling % Finans 57,1 Industri 39,2 Stat 3,0 Statsforetak 0,8 Likvider (netto fordringer) 0,8 Komplett porteføljeoversikt side 41 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -0,33-0,58 siste 6 måneder 0,22-0,29 siste 12 måneder 0,81 0,65 siste 48 måneder 14,37 12, ,70 0, ,40 2, ,81 5, ,57 11,13 Siden oppstart ,06 221,31 Ann. avkast. siden oppstart 7,14 7,20 hittil i år 0,22-0, ABN AMR O Obligas jon P eriode: ABN AMRO Status 2007

11 ABN AMRO Obligasjon 3-5 Investeringspolitikk Fondet investerer i norske obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av den norske stat, kommuner, fylkeskommuner samt finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet vil være mellom 3 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 4 år. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 48,1 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 22,40 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,0 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,50 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Moderat ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 5,42 5,77 Meravkastning -0,35 - Annualisert standardavvik 2,86 3,18 Relativ volatilitet 0,56 - Information Ratio -0,62 - Sharpe Ratio 0,67 - Diversifiseringsgrad 97,49 - Fondets ti største poster % Norsk Stat 10,1 BN Bank/Kreditt 9,3 Spb Møre 6,9 DnB NOR 6,3 Spb Pluss 5,2 Kred.for. Spb 4,2 Spb 1 Grupppen 4,2 Landkreditt 4,2 Terra Boligkreditt 4,2 Spb Nord-Norge 4,1 Bransje-/sektorfordeling % Finans 90,1 Stat 7,4 Statsgarantert 2,2 Likvider (netto fordringer) 0,9 Komplett porteføljeoversikt side 42 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -0,95-1,08 siste 6 måneder -0,54-0,95 siste 12 måneder -0,02 0,15 siste 48 måneder 12,63 13, ,09 0, ,88 3, ,35 6, ,99 12,13 Siden oppstart ,54 232,01 Ann. avkast. siden oppstart 7,07 7,57 hittil i år -0,54-0, AB N AMR O Obligas jon 3-5 P eriode: ABN AMRO Obligasjon Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av den norske stat, kommuner, fylkeskommuner samt finansinstitusjoner. Durasjonintervallet i fondet vil være mellom 3 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 4 år. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 228,4 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 16,32 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 0,9 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 % BIS vekt 20 % Risikoprofil Moderat ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 5,48 5,77 Meravkastning -0,29 - Annualisert standardavvik 2,85 3,18 Relativ volatilitet 0,51 - Information Ratio -0,56 - Sharpe Ratio 0,69 - Diversifiseringsgrad 98,16 - Fondets ti største poster % BN Bank/Kreditt 9,7 Norsk Stat 7,4 Spb Sør 6,6 Spb Vest 6,5 Spb Møre 6,3 Storebrand Bank 6,0 Spb 1 Grupppen 4,8 Landkreditt 4,8 Kred.for. Spb 4,7 Terra Boligkreditt 4,4 Bransje-/sektorfordeling % Finans 90,1 Stat 7,4 Statsgarantert 2,2 Likvider (netto fordringer) 0,9 Komplett porteføljeoversikt side 43 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -0,82-1,08 siste 6 måneder -0,35-0,95 siste 12 måneder 0,32 0,15 siste 48 måneder 13,07 13, ,13 0, ,95 3, ,37 6, ,96 12,13 Siden oppstart ,69 128,03 Ann. avkast. siden oppstart 6,11 6,06 hittil i år -0,35-0, ABN AMR O Obligas jon 3-5+ P eriode: Status 2007 ABN AMRO

12 ABN AMRO Lang Obligasjon Investeringspolitikk ABN AMRO Lang Obligasjon investerer i verdipapirer utstedt av stat, fylker, kommuner, bank, forsikringsselskaper og utvalgte industriselskaper og kredittforetak, samt i verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innefor OECD-området. Fondet har durasjonsintervall som skal ligge mellom 4 og 6 år avhengig av avkastningskurven og den forventede renteutviklingen. ABN AMRO Lang Obligasjon er egnet for den langsiktige investor. Typiske investorer er pensjonskasser, legater og stiftelser, men også bedrifter og formuende privatpersoner som vil dra nytte av et eventuelt høyere løpende rentenivå på lange renter og/eller et forventet fall i lange renter. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 109 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 2,67 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,0 % Omløpshastighet 1,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,60 % BIS vekt 100 % Risikoprofil Moderat ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 5,84 6,20 Meravkastning -0,36 - Annualisert standardavvik 3,65 3,91 Relativ volatilitet 0,60 - Information Ratio -0,60 - Sharpe Ratio 0,63 - Diversifiseringsgrad 97,73 - Fondets ti største poster % Spb Vest 9,1 Orkla 6,7 Norsk Stat 6,39 Statkraft 6,2 Spb Møre 6,1 Spb Øst 5,9 Skagerak Energi 4,9 BN Bank/Kreditt 4,8 ECO Energi 4,6 Institut Credito Oficial 4,5 Bransje-/sektorfordeling % Finans 48,4 Industri 38,9 Stat 6,4 Statsgarantert 4,5 FRA Kontrakter 0,2 Likvider (netto fordringer) 1,6 Komplett porteføljeoversikt side 44 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder -1,38-1,58 siste 6 måneder -1,08-1,61 siste 12 måneder -0,57-0,36 siste 48 måneder 13,31 14, ,70-0, ,20 3, ,77 7, ,44 13,12 Siden oppstart ,79 135,90 Ann. avkast. siden oppstart 5,96 6,36 hittil i år 140-1,08-1, ABN AMR O Lang Obligas jon P eriode: ABN AMRO Status

13 Markedskommentar til det internasjonale rentemarkedet 1. halvår 2007 Vi fikk en sterk vekst på 5,5 % i verdensøkonomien i Gjennom andre halvår 2006 så vi imidlertid en viss svekkelse av veksten. Situasjonen i Euro-sonen og Asia var sterk, mens USA utviklet seg noe svakere. Denne situasjonen har fortsatt i 2007, men mot slutten av første halvår kom det igjen signaler om en sterkere utvikling i USA. I takt med dette har lange renter steget betydelig de siste månedene, etter at de hadde en mer sidelengs bevegelse i årets første kvartal. Etter at oljeprisene falt i andre halvår 2006 til et laveste nivå på 52 dollar fatet, har prisene gjennom første halvår 2007 steget igjen og er ved halvårsskiftet på 70 dollar fatet. Den amerikanske signalrenten ligger på 5,25 % og sentralbanken har holdt renten uendret siden juni Relativt kort tid etter at banken sluttet med de regelmessige renteøkningene, kom det forventninger om rentekutt, men siden har sentimentet variert mellom forventninger om renteøkninger og kutt. Ved halvårsskiftet tror ikke markedet noen renteendringer ut året. Sentralbanken har hele tiden avveid hensynet til den svake vekstutviklingen og til inflasjonen som ligger høyere enn banken ønsker. Kjerneinflasjonen (dvs. inflasjonen uten mat og energi) har falt gjennom første halvår fra 2,7 % i januar til 2,2 % i mai. Kjerneinflasjonen ligger allikevel fremdeles over sentralbankens målområde som er 1-2 %. Pengemarkedsrenten har ligget helt flatt siden signalrenten flatet ut. Ved utgangen av juni lå 3 måneders pengemarkedsrente på 5,36 %, 0,01 prosentpoeng over renten ved inngangen til året. Veksten i USA var i 2006 på 3,3 %. Som nevnt ovenfor så vi en betraktelig svakere vekst i annet halvår enn i første. Dette har fortsatt inn i 2007 med en vekst i 1. kvartal på lave 0,6 % (årlig rate). Det er imidlertid flere faktorer som bidro til dette lave tallet som ikke er av varig karakter. Veksten ble trukket ned av lagerkorreksjon og svak nettoeksport. Samtidig har det den senere tiden kommet positive indikatorer fra økonomien. Forventningene til BNP-veksten for hele 2007 ligger i området rundt 2 %. Lange amerikanske renter (10 år stat) beveget seg mest sidelengs, men var noe ned gjennom det første kvartalet. I andre kvartal i 2007 har rentene steget markert. Ved utgangen av juni ligger renten på 5,03 %, hvilket er opp om lag 0,35 prosentpoeng fra inngangen til året. Renten er opp ca. 0,55 prosentpoeng fra det laveste nivået i mars. Det private forbruket utgjør mellom 70 % og 75 % av BNP, og forbruksutviklingen er dermed avgjørende for den totale veksten i USA. På tross av et svakere boligmarked, har det private forbruket utviklet seg positivt så langt i Forbruket blir holdt oppe av en god inntektsutvikling og lav arbeidsledighet. Arbeidsledigheten har holdt seg på et lavt nivå i området rundt 4,5 % det meste av det siste året. Også mai-tallet for ledigheten kom på 4,5 %. Boligmarkedet har svekket seg gjennom det siste året. I første halvår av 2007 har det vært frykt for at problemer i det såkalte subprime markedet skulle smitte over i boligmarkedet forøvrig. Subprime er lån som har svak sikkerhet, til personer med lav kredittverdighet. Høyere rente og svakere boligmarked har ført til at flere aktører innen dette markedet har fått problemer. Så langt har vi imidlertid ikke sett at problemene her har slått over i det øvrige boligmarkedet. Industrisektoren har slitt gjennom de første månedene i år. Både ordreinngangen og industriproduksjonen har vist en svak trend. Sentralbankens regionale rapport (Beige Book) har rapportert om avmating i økonomien. ISM-indeksen (innkjøpssjefenes indeks) har vært nede under 50. Dette indikerer skillet mellom positiv og negativ vekst i industriproduksjonen. De siste månedene har imidlertid denne viktige indeksen snudd oppover. Mai-tallet kom på 55. Flere andre regionale konjunkturbarometre har også pekt oppover og styrker dermed troen på at vi står foran en noe mer positiv utvikling i økonomien. Det er fortsatt et høyt aktivitetsnivå i den kinesiske økonomien. BNP-veksten for 2006 var på 10,7 %. Myndighetene ønsker en lavere vekst, men de tiltakene som er gjennomført så langt, har hatt liten virkning. Det forventes at myndighetene vil fortsette å iverksette tiltak, og at veksten etter hvert vil avta. Dette vil imidlertid skje gradvis og Kina vil fortsette å være en viktig faktor i den globale veksten. I Japan kom BNP-veksten for 2006 på 2,2 %. Den positive trenden har stoppet noe opp, og veksten fremover forventes å holde seg moderat. I Euro-sonen fikk vi en BNP-vekst i 2006 på 2,7 % mot 1,5 % i Den gode veksten har fortsatt inn i 2007 og for året som helhet ventes veksten å komme i området 2,4 %-2,7 %. Veksten i Euro-sonen er eksportdrevet i tillegg til at investeringene har tatt seg opp. Eksporten har holdt seg oppe på tross av den svakere utviklingen i USA, og det er i første omgang Tyskland som har ledet an. Det tyske konjunkturbarometeret IFO, har gjennom det siste året ligget på historisk høye nivåer. Det private forbruket har lenge hengt etter, og det er fremdeles ikke noen stor fart i det selv om det er noe friskere. Det forventes imidlertid at forbruket vil ta seg ytterligere opp. En markert nedgang i arbeidsledigheten vil gi økte lønninger og stimulere til økt forbruk. I første halvår 2007 har de korte pengemarkedsrentene i Euro-sonen (3 måneder) steget med om lag 0,5 prosentpoeng til 4,2 %. 10-års renten har steget gjennom perioden med 0,7 prosentpoeng til 4,6 %. Den europeiske sentralbanken har øket signalrenten to ganger i 2007 fra 3,5 % til 4,0 %. Det ventes at banken vil sette opp renten ytterligere to ganger i 2007 og en gang i løpet av første halvår Inflasjonen ligger innenfor sentralbankens mål på 2 %, men vi ser et press oppover. Pengemengdeveksten ligger høyt og arbeidsledigheten har kommet markert ned. Dette forventes å gi utslag i øket lønnsvekst og inflasjon. Utviklingen i boligmarkedet kan fremdeles trekke aktiviteten ned i USA. Vi tror imidlertid at det gode arbeidsmarkedet bidrar til at vi ikke får noe markert fall i boligmarkedet. I tillegg ser vi at veksten i Euro-sonen og store deler av Asia holder seg godt oppe. Vi tror derfor vi vil få en fortsatt sterk utvikling og stigende lange renter internasjonalt det neste halve året. 12 Status 2007 ABN AMRO

14 ABN AMRO OECD + Investeringspolitikk Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECD-området. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futureskontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 1,1 mrd Sist utbetalt avk. pr andel NOK 31 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,10 % Omløpshastighet 1,0 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,35 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 3,14 3,43 Meravkastning -0,29 - Annualisert standardavvik 5,51 6,20 Relativ volatilitet 1,26 - Information Ratio -0,23 - Sharpe Ratio -0,05 - Diversifiseringsgrad 96,74 - Fondets ti største poster % Germany Gvt 14,4 France Gvt 11,9 US Treasury 10,9 Øresundskonsortiet 8,1 KFW 7,3 Institut Credito Oficial 6,8 SE Banken 4,0 Finnvera 3,3 Great Britain Gvt 2,9 Netherland Gvt 2,8 Komplett porteføljeoversikt side 45 Landsfordeling % Frankrike 21,7 Finland 11,9 Sverige 10,9 Canada 9,1 Nederland 7,3 Danmark 4,2 USA 4,0 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,20 0,20 siste 6 måneder 0,84 1,17 siste 12 måneder 2,62 3,05 siste 48 måneder 3,05 5, ,46 1, ,26 3, ,54-0, ,79 10,33 Siden oppstart ,20 89,98 Ann. avkast. siden oppstart 5,19 4,98 hittil i år 0,84 1, AB N AMR O OE C D + P eriode: *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse ABN AMRO OECD Investeringspolitikk Fondet er et fond i ett fond hvor 100 % av fondets midler er investert i verdipapirandeler i ABN AMRO OECD +. Underfondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECD-området. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futures-kontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeks er Salomon Smith Barney GBI 1-5 år Hedged i NOK. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 115,9 mill Sist utbetalt avk. pr andel NOK 26,03 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,5 % Omløpshastighet - Kontonummer Forvaltningshonorar 1,03 %* BIS vekt 0 % Risikoprofil Moderat ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning 1,23 2,11 Meravkastning -0,89 - Annualisert standardavvik 0,88 0,85 Relativ volatilitet 0,41 - Information Ratio -2,15 - Sharpe Ratio -2,07 - Diversifiseringsgrad 78,72 - Fondets største poster % Germany Gvt 14,4 France Gvt 11,9 US Treasury 10,9 Øresundskonsortiet 8,1 KFW 7,3 Institut Credito Oficial 6,8 SE Banken 4,0 Finnvera 3,3 Great Britain Gvt 2,9 Netherland Gvt 2,8 Komplett porteføljeoversikt side 46 Landsfordeling % Frankrike 21,7 Finland 11,9 Sverige 10,9 Canada 9,1 Nederland 7,3 Danmark 4,2 USA 4,0 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 0,11 0,20 siste 6 måneder 0,65 1,17 siste 12 måneder 2,23 3,05 siste 48 måneder ,08 1, Siden oppstart ,74 3,01 Ann. avkast. siden oppstart 1,23 2,11 hittil i år 0,65 1, Mar Jun S ept 2007 Mar Jun AB N AMR O OE C D *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse P eriode: ABN AMRO Status

15 Kommentar til Taktisk Aktiva-allokering 1. halvår 2007 Innledning: Taktisk aktivaallokering (TAA) er en anbefaling om en relativ overvekt/undervekt av de aktiva-grupper som inngår i kundens strategiske portefølje. ABN AMRO Kapitalforvaltning har en aktiva-allokeringsgruppe som består av forvaltere fra aksje- og rentesiden. Gruppen gir anbefalinger om taktisk overvekt/undervekt gitt kundens frihetsgrader i forhold til en strategisk nøytralposisjon. Formålet er å oppnå en meravkastning vis-à-vis den strategiske porteføljens referanseindeks. Vi lanserte 1. juni i år et nytt fond, ABN AMRO Optimal Allokering. Fondets referanseindeks er 50/50 renter og aksjer, hvorav 2/3 av aksjeindeksen er globale aksjer. Fondets målsetting er ved bruk av taktisk aktivaallokering samt fokus på enkeltinvesteringer innen hver aktivaklasse, å gi en attraktiv absoluttavkastning og en relativ meravkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet gav i oppstartsperioden (1. juni 29.juni) en meravkastning etter honorar på 0,39 %. Makro: Den sterke veksten i verdensøkonomien i 2006 ser ut til å fortsette i Vi har fått en viss avdemping i USA i første kvartal, men nøkkeltall som kom i mai tyder på at veksten tar seg opp igjen i andre halvår. I Euro-sonen ser det ut til at man klarer å opprettholde den positive utviklingen fra Kina indikerer fortsatt god vekst, mens det i Japan ser ut til at den gode veksten vi hadde i 2006 faller noe tilbake. Aktiviteten i Norge holder seg svært godt både i husholdningssektoren og hos bedriftene. Rentene har kommet merkbar opp gjennom første halvår. Verdi: Aksjekursene har steget i første halvår 2007, men hadde en korreksjon med fall i kursene i månedsskiftet februar/mars. Vi mente kursoppgangen i januar og februar gikk vel fort og justerte vår taktiske overvekt ned til nøytral posisjon 15. februar. Kursfallet på aksjebørsene i februar/mars skyldtes nok en gang en normalisering av risikopremier i markedene. Dette ble forårsaket av et forsøk fra kinesiske myndigheter på å begrense oppgangen på de kinesiske børsene ved innføring av ulike skatter, en styrking av japanske yen, samt flere konkurser i amerikanske finansinstitusjoner som finansierer boligkjøpere med dårlig betalingsevne ( subprime mortgages ). Korreksjonen i aksjekursene ble mindre enn vi regnet med og etter gode makroøkonomiske indikatorer fra USA gikk vi igjen taktisk overvekt i aksjer. Vi vurderer inntjeningen i selskapene til fremdeles å være god. Vi forventer videre at de korte rentene vil fortsette opp i Norge og Europa, mens de vil forbli uendret i USA gjennom Basert på vår forventing om fortsatt god vekst i verdensøkonomien, mener vi at aksjekursene generelt sett ikke er for høye. Veksten i global handel reduserer sannsynligheten for flaskehalser, men med god vekst i verdensøkonomien flere år på rad øker, muligheten til økt inflasjon i enkelte sektorer av økonomien. Sentiment: Sentimentet i finansmarkedene har i hovedsak vært positivt i første halvår. I februar/mars opplevde vi fall på børsene og de daglige kurssvingningene økte betydelig. Etter korreksjonen fikk vi en bedring i sentimentet og i mai ble det understøttet av positive makrosignaler fra USA. Mange investorer i rentemarkedet var posisjonert for lavere renter, men måtte i månedsskiftet mai/juni snu sine posisjoner. Dette førte til en betydelig oppgang i obligasjonsjentene både USA, Europa og her hjemme. Oppgangen i obligasjonsrentene har lagt en demper på kursutviklingen på børsene i juni. Fortsatt god inntjening i selskapene samt stor aktivitet innen oppkjøp og fusjoner ser imidlertid ut til å underbygge det positive sentimentet. Fravær av tydelige tegn til inflasjon gjør at sentralbankene vil fortsette å heve sine nøkkelrenter i et moderat tempo, noe som gir støtte til aktivapriser. Anbefalinger: Vi har med denne bakgrunnen vært generelt positive til aksjer. I første halvår anbefalte vi en taktisk overvekt i aksjer i to og en halv måned (januar og halve februar, samt i juni) og en nøytralvekt i resten av perioden. Ved inngangen til juli fortsetter vi med aksjeovervekten fra juni med tilsvarende undervekt i rentemarkedet. 14 Status 2007 ABN AMRO

16 ABN AMRO Optimal Investeringspolitikk Fondet er et alternativ for investorer som ønsker en godt diversifisert portefølje. Rundt halvparten av investeringene er i Norge, mens resten vil være i de store internasjonale markedene. Normalt ligger 60% av fondet i rentebærende papirer og de resterende 40% i aksjer. Allokeringen følger ABN AMROs markeds syn til enhver tid. Durasjonen på renteporteføljen vil være mellom 2 og 7 år. Fondet kan benytte derivater. Referanseindeksen har følgende faste vekter: 10 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 90 dagers løpetid, 25 % Oslo Børs Informasjons Statsobligasjonsindeks 3 og 5 år, 25 % JP Morgan World Government Bond Index i norske kroner, 20 % Oslo Børs Fondsindeks, 20 % Morgan Stanley Capital International World Index i norske kroner. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 18,9 mill Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 2,00 % Omløpshastighet 0,0 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,20 % Risikoprofil Moderat ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 12,80 9,64 Meravkastning 3,16 - Annualisert standardavvik 8,92 7,12 Relativ volatilitet 4,24 - Information Ratio 0,74 - Sharpe Ratio 1,01 - Diversifiseringsgrad 78,71 - Fondets ti største poster % French Gvt 12,2 Aker A 10,1 Spb Midt-Norge 4,7 Norsk Hydro 4,5 Storebrand Bank 4,3 US Treasury 4,0 Statoil 3,8 Aker Kværner 3,7 Orkla 3,0 Spb Nord-Norge 3,0 Komplett porteføljeoversikt side 46 Landsfordeling % Norge 61,4 USA 20,9 Frankrike 4,2 Danmark 3,8 Sverige 3,7 England 1,5 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 6,14 0,90 siste 6 måneder 7,78 2,04 siste 12 måneder 14,41 9,77 siste 48 måneder 73,66 50, ,61 8, ,05 14, ,29 9, ,16 22,05 Siden oppstart ,68 262,97 Ann. 200avkast. siden oppstart 11,67 8,77 hittil i år 7,78 2, AB N AMR O Optimal P eriode: ABN AMRO Kombi Investeringspolitikk Fondets målsetting er å skape en god avkastning med lav risiko gjennom en blanding av aksjer og korte rentepapirer. Aksjeandelen vil kunne variere mellom 0 og 50 %. Fondet investerer i norske verdipapirer. Fondets referanseindeks består av 25 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 75 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 3 måned. Det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investerings-muligheter på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, og bransjer og selskapers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 92,2 mill Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 1,50 % Omløpshastighet 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Moderat ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 15,83 9,57 Meravkastning 6,26 - Annualisert standardavvik 7,20 5,04 Relativ volatilitet 4,24 - Information Ratio 1,48 - Sharpe Ratio 1,67 - Diversifiseringsgrad 67,42 - Fondets ti største poster % Norwegian Property 5,4 Statkraft 4,4 BN Bank/Kreditt 4,4 Terra Boligkreditt 4,4 Telenor 4,1 Yara 4,0 Orkla 3,9 Umoe Industrier 3,8 Entra Eiendom 3,3 Spb Sør 3,3 Komplett porteføljeoversikt side 48 Bransje-/sektorfordeling % Aksjer Energi 12,3 IT 5,7 Telekom 4,1 Materialer 4,0 Industri 3,9 Finans 1,0 Obligasjoner Finans 33,8 Industri 28,6 Likvider (netto fordringer) 6,7 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 3,27 2,95 siste 6 måneder 5,89 5,00 siste 12 måneder 10,79 10,97 siste 48 måneder 85,08 53, ,30 10, ,74 10, ,08 10, ,53 15,70 Siden oppstart ,64 87,98 Ann. avkast. siden oppstart 9,30 6,70 hittil i år 5,89 5, AB N AMR O K ombi P eriode: ABN AMRO Status

17 Markedskommentar til det norske aksjemarkedet 1. halvår 2007 Den meget sterke globale vekstperioden vi har opplevd de siste årene fortsatte i første halvår av Verden går på høygir med Asia i førersetet. Dette gir sterk etterspørsel etter råvarer, som olje, og bearbeidede varer, som aluminium og mineralgjødsel. Da det ofte tar tid eller kan være vanskelig å øke tilbudssiden i takt med den økende etterspørselen, opplever vi høye priser og flaskehalser. Stor internasjonal handel og globalisering gir økt behov for frakt av disse varene rundt om i verden med tilhørende høye shippingrater. Denne situasjonen er det få som nyter bedre av enn Oslo Børs. Den sterke inntjeningen for selskapene fortsetter. De gode tidene ga seg utslag i en betydelig oppgang på børsen med en stigning i Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) på 14 % i første halvår. Vi opplevde en korreksjon i slutten av februar da børsen i Kina falt kraftig og verdens børser fulgte etter. Oslo Børs falt 8 % på kort tid, men nedgangen ble fort hentet inn igjen og ny all time high fulgte utover våren og sommeren. Våre fond har gitt betydelig bedre avkastning enn børsen i perioden. GAMBAK har best avkastning av alle norske aksjefond i første halvår. I første halvår så vi oljeprisen gå fra rundt 50 $ per fat i januar til rundt 70 $ mot slutten av perioden. Til tross for høy oljepris og fokus på alternativ energi, synes etterspørselen etter oljeprodukter sterk. Verden trenger olje som energikilde for å fortsette den sterke økonomiske veksten, da substituttene til olje på kort sikt er begrenset. Samtidig ser vi klare begrensninger på tilbudssiden. Oljeprodusentene som står utenfor OPEC, sliter stadig med å øke og i mange tilfeller med å opprettholde sin produksjon. Oljen blir vanskeligere å finne og krever stadig dyrere og mer kompliserte løsninger for å hentes opp. Vi ser uro blant de oljeproduserende landene, som er med på å skape bekymringer om sikkerheten for oljeproduksjonen. Dette er med på å holde oljeprisen høy. I første halvår opplevde vi blant annet frykt for hva som vil skje med Iran sitt atomprogram, nærmest konstant uro i Nigeria, konflikter i Midt-Østen og at flere land i økende grad fester grepet om sitt lands oljeproduksjon på bekostning av private, internasjonale selskap. OPEC ser ut til å sitte med full kontroll og deres kutt i oljeproduksjon har vært med på å gjøre situasjonen enda mer tilspisset. Den høye oljeprisen har bidratt til oppgang i delindeksen for energi, som steg litt mer enn børsen, opp 15 %. Statoil nyter godt av den høye oljeprisen og steg 19 %. Selskapet må stadig justere ned sin produksjon og melder om høyere kostnader og større investeringer. Selskapet bruker store deler av sin løpende inntjening til å investere i nye prosjekter, som krever mye høyere oljepris enn tidligere for å være lønnsomme. Denne økte aktiviteten fra oljeselskapene bidrar til høy etterspørsel etter tjenester fra oljeselskapenes leverandører, oil service selskapene. Så lenge verden fortsetter sin sterke globale økonomiske vekst og dermed den stadig voksende etterspørselen etter olje fortsetter, tror vi oil service bransjen sine tjenester vil være sterkt etterspurt. Oil service bransjen vil ha gode tider både på oljepris 40 $ og 80 $ per fat, og synes derfor for oss som bedre investeringer enn oljeselskapene direkte, hvor det jo gir svært store utslag om oljeprisen blir 40 $ eller 80 $ per fat. Innenfor leverandør industri har vi satset på 3 mindre selskap vi liker svært godt: Odim, AGR Group og APL. Sistnevnte solgte vi etter bud fra Bergesen etter en oppgang på 35 % i I de to første sitter vi fortsatt med store poster og selv etter en oppgang på henholdsvis 55 % og 25 % syns vi selskapene ser svært attraktive ut. Riggselskapene hadde også en sterk utvikling i første halvår, dog noe svakere enn leverandørindustrien. Sea Drill ledet an med en oppgang på 21 % og fikk følge av Awilco og Fred Olsen Energy som steg noe mindre. Vi har valgt å investere mye i riggselskap med sterk kontantstrøm de nærmeste årene, som Fred Olsen Energy, Songa og Awilco. Selskapene sikrer utleie av riggene på stadig høyere rater, lenger kontrakter og med oppstart stadig lenger frem i tid. Disse selskapene fremstår for oss som meget gode investeringer. Et selskap vi ikke hadde investert i, men gjerne skulle fått med oss, er Sevan Marine, som steg fantastiske 82 % i første halvår. De høye ratene har gjort shippingaksjene til meget gode investeringer i første halvår. Tørrbulkrederiene frakter mange ulike varer rundt omkring i verden, hvor de viktigste er kull, jernmalm og korn. En økende andel av varene fraktes til Asia, som viktige innsatsfaktorer for den høye aktiviteten og industrialiseringen der. Således kan disse ratene fungere godt som et barometer på aktiviteten i Asia og Kina, noe vi så da disse ratene steg kraftig tidlig i den globale oppturen i 2003 og Dermed er det interessant å observere de rekordsterke ratene oppnådd så langt i år. Dette har gitt en stigning i tørrbulkrederiet Golden Ocean på hele 73 %, og vår overvekt har gitt god meravkastning. Tankratene har svingt mye, og gitt Frontline en avkastning på 60 %. Det store internasjonale fokuset på miljøvern og klimaendringer kan vi også se utslag av på Oslo Børs, der den grønne bølgen har løftet en rekke aksjer til nye høyder: Solenergiselskapet REC nyter godt av økt satsing på solenergi gjennom subsidieprogram for solenergi som stadig sprer seg til flere land og aksjen doblet seg (Orkla som eier 40 % av REC, steg 64 %) Videokommunikasjons-selskapet Tandberg steg over 40 % Mineralgjødselselskapet Yara steg nesten 30 % etter at økt satsing på etanol og biodiesel gir høyere etterspørsel etter landsbruksvarer med tilhørende høyere priser, som gir rom for høyere priser på Yara sin mineralgjødsel Pant- og returselskapet Tomra steg over 20 % 16 Status 2007 ABN AMRO

18 Sterkeste sektor på Oslo Børs i første halvår var IT-sektoren, som steg nesten 60 %, dog godt hjulpet av det største selskapet i sektoren REC. Våre fem større IT-investeringer; Vizrt, Ementor, Mamut, Data Respons og Funcom har alle utviklet seg meget sterkt i første halvår og står høyt oppe på vinnerlistene for perioden. Som vanlig er det stor spredning innenfor sektoren, og blant taperne finner vi Eltek, Profdoc og Fast som alle falt i verdi. Vi har hatt lite av disse aksjene. Vår gamle favoritt Tandberg TV solgte vi tidlig på året etter en stigning på 28 % i 2007 etter bud på selskapet fra Ericsson. En rekke andre enkeltaksjer har også utviklet seg meget sterkt i første halvår. Vår investering i det lille skadeforsikringsselskapet Protector doblet seg i perioden og er blitt børsnotert. Vi solgte våre aksjer i Expert etter et bud på selskapet og med en samlet oppgang i år på 60 %. Veidekke steg 39 %, uten at vi fikk med oss den. Enkelte store aksjer på børsen har ikke steget i første halvår. Vi har heldigvis stort sett vært undervektet i disse: Norske Skog fortsetter sin svake kursutvikling etter at lønnsomheten stadig lar vente på seg etter skuffende utvikling i papirprisene og økende kostnader. Vi fortsetter å holde oss unna denne aksjen. DnB NOR hadde også en svak utvikling i perioden, etter press på rentemargin og kostnader. Aksjen synes nå dog så lavt priset, med PE under 10 og tilsynelatende stabil inntjening, at vi har kjøpt oss opp i aksjen i juni. Aker Kværner har gjennomgått en snuoperasjon og fremstår nå som et veldrevet og solid selskap i en bransje med lyse fremtidsutsikter. Vi syns aksjen fremstår fullpriset og med den norske stats inntreden på eiersiden synes de strukturelle mulighetene fremover noe redusert. Vi har valgt å redusere vår investering i selskapet og er nå undervektet. Vi beholder dog vår overvekt i Aker, der vi får % rabatt til underliggende verdier i kombinasjon med god verdiskaping gjennom stadig nye selskap som blir etablert. Cruiseselskapet RCL opplevde svak billettprisutvikling etter noe svakere signaler fra den amerikanske konsumenten og økte drivstoffkostnader. Etter en kraftig oppgang i 2006 har Telenor stått på stedet hvil så langt i år. Selskapet fremstår forholdsvis attraktivt priset og vi begynner å bli fristet til å øke vår eksponering i selskapet. Så langt kan vi ikke se signaler om at den sterke inntjeningen på børsen dabber av. De sterke råvareprisene tyder på at de gode tidene fortsetter. Prisingen av aksjer synes heller ikke å være skremmende høy. Basert på løpende inntjening ser børsen forholdsvis moderat priset ut. I forhold til lange renter har aksjer lenge sett svært attraktivt priset ut. Aksjer har gitt en løpende inntjening på opp mot 10 % av kursen (PE 10) og kunne lånefinansieres til en rente på under det halve. Dette har banet vei for en lånefinansiert oppkjøpsbølge fra både Private Equity og selskapene selv. Dette gapet mellom prising av aksjer og renten ser vi nå gradvis lukkes ved at både rentene og prisingsmultiplene på aksjer stiger. Så lenge det ser ut til at den sterke inntjeningen fortsetter, synes aksjene på Oslo Børs stadig som en god investering. Våre fond godt foran børsen ABN AMRO Status

19 ABN AMRO Indeks Investeringspolitikk Fondet er et indeksfond som gir eksponering mot selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs OBX. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil den utbyttejusterte avkastningen til referanseindeksen. Fondet har kun anledning til å investere i selskaper som omfattes av indeksen. Fondets risikoprofil vil være tilnærmet identisk med referanseindeksens. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 68,2 mill Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 2,00 % Omløpshastighet 0,1 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,45 % Risikoprofil Indeksvekting ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 26,99 24,41 Meravkastning 2,58 - Annualisert standardavvik 20,36 20,37 Relativ volatilitet 1,90 - Information Ratio 1,35 - Sharpe Ratio 1,11 - Diversifiseringsgrad 99,17 - Fondets ti største poster % Norsk Hydro 17,3 Statoil 13,5 Telenor 11,1 Orkla 10,5 DnB NOR 8,1 SeaDrill 3,9 Yara 3,9 Acergy 2,9 Acergy 2,6 Petroleum Geo-Services 2,9 Komplett porteføljeoversikt side 49 Bransje-/sektorfordeling % Energi 53,4 Industri 11,9 Telekom 11,1 Finans 10,4 Materialer 5,7 IT 5,4 Konsum 1,9 Likvider (netto fordringer) 0,2 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 10,19 10,45 siste 6 måneder 14,54 14,85 siste 12 måneder 34,51 35,12 siste 48 måneder 267,75 243, ,17 33, ,16 35, ,29 31, ,21 41,17 Siden oppstart ,52 522,78 Ann. avkast.siden oppstart 15,25 13,47 hittil i år 14,54 14, AB N AMR O Indeks P eriode: ABN AMRO Indeks + Investeringspolitikk Fondet er et UCITS indeksfond som gir en bred eksponering mot selskaper som omfattes av referanseindeksen, Oslo Børs Hovedindeks. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil referanseindeksen. Fondet har kun anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen, men vil av effektivitetshensyn ikke nødvendigvis være investert i alle selskaper som inngår i referanseindeksen. Det benyttes modelleringsverktøy for mest effektivt å kunne replikere referanseindeksens utvikling. Fondet har anledning til å benytte derivater for å effektivisere forvaltningen. Bruken av derivater vil ikke endre porteføljens risikokarakteristika. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 450 mill Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,20 % Omløpshastighet 0,0 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,00 %* Risikoprofil Indeksvekting ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Siden oppstart: Annualisert avkastning 34,41 35,69 Meravkastning -1,27 - Annualisert standardavvik 15,37 15,47 Relativ volatilitet 0,37 - Information Ratio -3,39 - Sharpe Ratio 2,01 - Diversifiseringsgrad 99,95 - Fondets ti største poster % Norsk Hydro 14,9 Statoil 11,5 Telenor 9,4 Orkla 8,9 DnB NOR 6,8 Yara 3,3 SeaDrill 3,2 Acergy 2,4 Petroleum Geo-Services 2,4 REC 2,1 Komplett porteføljeoversikt side 50 Bransje-/sektorfordeling % Energi 47,7 Industri 13,6 Finans 10,7 Telekom 9,4 Materialer 5,3 IT 4,9 Forbruksvarer 3,6 Konsum 2,6 Forsyning 0,4 Helse 0,1 Likvider (netto fordringer) 1,7 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 9,84 10,18 siste 6 måneder 14,89 15,42 siste 12 måneder 34,27 35,00 siste 48 måneder ,81 32, ,51 40, Siden oppstart ,54 131,46 Ann. avkast. siden oppstart 34,41 35,69 hittil i år 14,89 15, Jun 2006 Jun 2007 Jun AB N AMR O Indeks + P eriode: * Differenisert forvaltningsgodgjørelse 18 Status 2007 ABN AMRO

20 ABN AMRO Norge Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet gir bred eksponering mot den norske børsen. Selskapene deles inn i 10 bransjer, og analyseres ved bruk av fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det er sterkt fokus på risikostyring i forvaltningen av fondet. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser og avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innen 5 prosentpoeng. Selskapers vektingsavvik i forhold til referanseindeksen skal ikke utgjøre mer enn 3 prosentpoeng. Fondet er et UCITS fond. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 1,0 mrd Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,5 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,20 % Risikoprofil Moderat ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 30,71 28,46 Meravkastning 2,25 - Annualisert standardavvik 21,08 20,61 Relativ volatilitet 3,65 - Information Ratio 0,62 - Sharpe Ratio 1,24 - Diversifiseringsgrad 97,13 - Fondets ti største poster % ABN AMRO Norge + Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet gir bred eksponering mot den norske børsen. Selskapene deles inn i 10 bransjer, og analyseres ved bruk av fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det er sterkt fokus på risikostyring i forvaltningen av fondet. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser og avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innen 5 prosentpoeng. Selskapers vektingsavvik i forhold til referanseindeksen skal ikke utgjøre mer enn 3 prosentpoeng. Fondet er et UCITS fond. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 1,2 mrd Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 0,20 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 0,70 %* Risikoprofil Moderat ISIN NO Årlige risikotall i % Fond Indeks Per 60 mnd Annualisert avkastning 31,29 28,46 Meravkastning 2,82 - Annualisert standardavvik 21,10 20,61 Relativ volatilitet 3,62 - Information Ratio 0,78 - Sharpe Ratio 1,26 - Diversifiseringsgrad 97,19 - Fondets ti største poster % Norsk Hydro 8,4 Telenor 7,4 DnB NOR 6,7 Statoil 6,6 Orkla 5,7 Norsk Hydro 8,4 Telenor 7,4 DnB NOR 6,7 Statoil 6,7 Orkla 5,7 Yara 4,9 Fred Olsen Energy 3,6 SeaDrill 3,0 Aker 2,9 Awilco Offshore 2,9 Komplett porteføljeoversikt side 51 Bransje-/sektorfordeling % Energi 46,3 Finans 12,2 IT 11,6 Industri 10,4 Telekom 8,1 Materialer 5,0 Konsum 3,4 Forbruksvarer 0,3 Likvider (netto fordringer) 2,6 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 11,54 8,59 siste 6 måneder 18,55 14,15 siste 12 måneder 35,90 35,09 siste 48 måneder 316,73 284, ,13 32, ,09 39, ,00 38, ,04 53,87 Siden oppstart ,73 365,74 Yara 4,9 Fred Olsen Energy 3,6 SeaDrill 3,0 Awilco Offshore 2,9 Aker 2,9 Komplett porteføljeoversikt side 52 Bransje-/sektorfordeling % Energi 46,1 Finans 12,3 IT 11,6 Industri 10,2 Telekom 8,2 Materialer 5,0 Konsum 3,5 Forbruksvarer 0,3 Likvider (netto fordringer) 2,6 Avkastning i % Fond Indeks siste 3 måneder 11,58 8,59 siste 6 måneder 18,91 14,15 siste 12 måneder 36,54 35,09 siste 48 måneder 324,71 284, ,59 32, ,96 39, ,65 38, ,74 53,87 Siden oppstart ,98 173,44 Ann. avkast. siden oppstart 13,35 11,08 hittil i år 18,91 14,15 Ann. avkast. siden oppstart 16,66 14,31 hittil 400i år 18,55 14, AB N AMR O N orge P eriode: AB N AMR O N orge + P eriode: *Differensiert forvaltningsgodtgjørelse ABN AMRO Status

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG

STATUS 2009. AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG STATUS 2009 AlFREd BERG KAPITAlFoRVAlTnInG Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko 24-25

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente November

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer