Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014"

Transkript

1 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

2 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar J. Torgersen (52) Leder renteforvaltning Tormod Vågenes (37) Porteføljeforvalter 2

3 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs : 110,38 Effektiv rente (yield to maturity)* : 4,50 % Porteføljestørrelse : 4,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) : 0,2 Vektet gjennomsnittlig løpetid : 2,6 år Årlig forvaltningshonorar : 0,8% Eksportfinans BB 9,1% Aker ASA BB+ 4,5% Stolt-Nielsen Limited BB+ 4,5% Odfjell B+ 4,4% Teekay Offshore Partners BB- 4,3% BW Offshore Limited BB+ 3,8% Hoist Kreditt AB BB- 3,6% Color Group BB- 3,5% Ship Finance BB- 3,5% Marine Harvest BB 3,0% SUM 44,2% 10 STØRSTE UTSTEDERE 3 * Etter fradrag av forvaltningshonorar. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning. Alle avkastningstall i rapporten er fratrukket forvaltningshonorar.

4 Fondskommentar Avkastning Holberg Kreditt Oktober: - 0,52% 2014: + 4,32% Avkastning Holberg Kreditt ga en avkastning på minus 0,52% i oktober. Hittil i år har fondet levert en avkastning på 4,32%. Oktober ble den første måneden siden fondets oppstart med negativ avkastning. Basert på en normalisering av volatiliteten i finansmarkedene må fondet over tid forventes å levere måneder med negativ avkastning. Den negative avkastningen i oktober skyltes endring i kredittrisikopremiene i markedet (og på våre obligasjoner). Fondet har ikke vært involvert i noen av misligholdene i kredittmarkedet den seneste tiden. Oppgangen i kredittrisikopremiene har ført til at fondets løpende avkastning (yield) har økt med ca. 0,5 prosentpoeng til 4,5 %. De obligasjonene som gav størst negativt bidrag til avkastningen i Holberg Kreditt i oktober, var de med lang løpetid og svakest kredittkvalitet. I første rekke gjaldt dette Det norske oljeselskap, Odfjell, Solør Bioenergi, BW Offshore og Teekay Offshore Partners. Disse obligasjonene falt 2-3 prosent i verdi. Dette tilsvarer en endring i kredittrisikopremiene på 0,5-1 prosentpoeng. Porteføljesammensetning Vårt fokus i porteføljeforvaltningen er primært på nedsiderisiko. Vi eier i dag ikke obligasjoner der selskapet har en svakere kredittkvalitet enn B+. Vi har benyttet uroen i markedet i oktober til å kjøpe BB-obligasjoner med lengre løpetid (3-5 år). Vi har dermed økt fondets kredittdurasjon noe, samtidig som gjennomsnittlig kredittkvalitet er marginalt bedre. Vi har vært aktiv i obligasjoner utstedet av Seadrill, Aker, BW Offshore, Bonheur, Stolt-Nielsen, DOF Subsea, Eksportfinans og Teekay Offshore Partners. Med fallende oljepris og svakere utsikter for selskaper innen oljeservice er det viktig å være bevisst på hvordan man tilnærmer seg oljerisiko i porteføljen. I Holberg Kreditt har vi i underkant av 30% av porteføljen investert i selskaper i denne sektoren. I all hovedsak er dette investeringer som ligger sent i verdikjeden og har forholdsvis kort løpetid. Visibiliteten i kontantstrømmene til disse selskapene er forholdsvis god. 4

5 Markedskommentar Oljeprisen har falt markant de siste månedene og er i dag rett i overkant av USD 80 pr. fat. Oljeselskapene har den senere tid satt flomlyset på kostnadskontroll, investeringer og utbyttepolitikk. Disse faktorene har bidratt til å dra ned inntjeningsforventningene på selskaper innen oljerelatert industri. Det er imidlertid stor forskjell på ulike deler av oljerelatert industri når det gjelder aksjekursutvikling i BW Offshore har hatt en kursoppgang på i overkant av 10% hittil i år, men aksjekursen til Seadrill er ned ca. 40%. Kursfallet i riggobligasjoner har ført til at investorer også krever en høyere avkastning på obligasjoner utstedt av andre oljeserviceselskaper. Som Oslo Børs har det norske high yield markedet en høy eksponering mot oljerelatert industri (ca 50%). Et forholdsvis kraftig fall i oljeprisen hjelper derfor heller ikke på stemningen. Likviditeten i high-yield markedet kan være utfordrende i perioder med mye markedsuro. Dette markedet har imidlertid hatt en rivende utvikling de senere årene og likviditeten er betydelig bedre i dag enn den var for noen år siden. I urolige markeder er dessuten likviditeten bedre i BB- kreditter (hoveddelen av vår portefølje) enn i B- og CCC- kreditter. 5

6 6 Historisk avkastning

7 7 Månedlig avkastning

8 8 Bransjesammensetning

9 Andel av fondet P Kredittkvalitet 35 % Porteføljesammensetning Holberg Kreditt basert på kredittkarakter 30 % % 20 % Antall selskaper % 10 % 5 % % Cash BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B Kredittkarakter (andel av fondet og antall lån)* 9 * Kredittratingen er basert på gjennomsnittsrating fra Standard&Poor s, Moodys, Fitch og norske meglerhus (skyggerating).

10 Historisk kredittkvalitet Gjennomsnittlig vektet kredittkvalitet i Holberg Kreditt

11 High yield-markedet 11

12 12 Risikofaktorer i det nordiske high yield-markedet

13 Risikobegrensninger i Holberg Kreditt Min. kredittkarakter (rating): B Maks. kredittdurasjon på fondet: 3 år Lav renterisiko Begrenset valutarisiko Nordisk mandat Begrenser tapsrisiko Begrenser fondets kursfølsomhet I god Holberg-ånd Begrenser fondets volatilitet Bedre diversifisering 13

14 Investeringsfilosofi renter Lav renterisiko o Vi tror det er vanskelig å skape meravkastning i renteporteføljer basert på renteveddemål og bruker derfor lite tid på dette. Vi er skeptisk til prognostisering og har derfor ikke et eget rente- eller makrosyn. Alle våre rentefond har lav renterisiko. Aktiv forvaltning innenfor klart definert kredittrisiko o Vi søker å skape meravkastning i våre rentefond ved å ta kredittrisiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet på selskapene vi investerer i. Vi baserer våre investeringsrammer på offisielle kredittkarakterer (rating) fra internasjonale kredittvurderingsbyråer og skyggerating fra nordiske meglerhus. Fleksibilitet o Vi tror det i noen markedsfaser er viktig å være lett på foten, spesielt i perioder med stor markedsturbulens. Vi prøver å forvente det uventede og søker å utnytte irrasjonell investoradferd. 14

15 Fondsfakta Holberg Kreditt Ansvarlig porteføljeforvalter Roar Tveit Porteføljeforvaltere Verdipapirer Renterisiko Gunnar Torgersen og Tormod Vågenes Fondet kan investere i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner. Fondets gjennomsnittlige rentefølsomhet (rentedurasjon) skal ikke overstige 1 år. Fondet kan bruke rentederivater. Kredittrisiko Fondet kan investere i selskaper med kredittkarakter på minimum B fra minimum ett analyseselskap.. Fondets plassering i selskaper som etter investeringstidspunktet nedgraderes til lavere kredittkarakter enn B, kan maksimalt utgjøre 10 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet kan investere i ansvarlige lån og fondsobligasjoner. (Kredittdurasjon på disse lånene beregnes til call ). Fondets gjennomsnittlige løpetid (kredittdurasjon) skal ikke overstige 3 år Valutarisiko Fondet skal ikke ha vesentlig eksponering mot andre valutaer enn norske kroner. Investeringer i verdipapirer som ikke er denominert i norske kroner skal i størst mulig grad valutasikres gjennom bruk av valutaderivater. Geografisk risiko Referanseindeks Klassifisering Fondet kan investere i selskaper som har hovedkontor i ett av de nordiske landene eller har utstedt verdipapirer som er notert på børs eller regulert marked i Norden. Oslo Børs 3 mnd. statssertifikatindeks (ST1X) Andre rentefond UCITS-fond Ja Forvaltningshonorar 0,8% p.a. Kjøpsprovisjon* 0,0% Innløsningsprovisjon* 0,0% Minsteinnskudd ,- 15 *Det vil normalt ikke påløpe tegnings- eller innløsningskostnad. Dersom forvaltningsselskapet identifiserer transaksjonsvolum fra andelseiere som kan være egnet til å påvirke fondets øvrige andelseiere negativt, kan det belastes inntil 0,5% i tegnings- og/eller innløsningsprovisjon. Eventuell provisjon vil tilfalle fondet.

16 Definisjoner og forbehold Rentefølsomhet Et mål for renterisikoen som indikerer fondets følsomhet for endringer i pengemarkedsrentene. Rentefølsomheten, ofte betegnet som modifisert durasjon, er et uttrykk for gjennomsnittlig tid til forfall eller renteregulering på alle fondets investeringer. Eksempelvis vil en rentefølsomhet på 0,25 gi fondet en kursgevinst på 0,25% dersom pengemarkedsrenten faller 1%-poeng, og vice versa ved en renteoppgang. Rentefølsomheten beregnes ved: Løpetid/(1+effektiv rente). Vektet gjennomsnittlig løpetid Et mål for kredittrisikoen som indikerer fondets følsomhet for endringer i kredittrisikopremiene. Eksempelvis vil en gjennomsnittlig løpetid på 1 år gi fondet en kursgevinst på ca. 0,1% dersom kredittrisikopremien på alle fondets investeringer faller ca. 0,1%-poeng, og vice versa ved risikopremieøkning. Effektiv rente (yield) Et uttrykk for hvilken avkastning fondet vil gi de nærmeste månedene forutsatt en stabil utvikling i pengemarkedsrentene, stabile kredittrisikopremiene og ingen mislighold i noen av obligasjonene som fondet eier. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning. Yield-begrepet i rentefond Yield blir ofte brukt som et mål for et rentefonds løpende avkastning. Vi oppgir dette også for Holberg Kreditt. Yield er et uttrykk for den vektede gjennomsnittlige effektive renten på fondets underliggende obligasjoner. En viktig forutsetning for tallet er at det forutsetter uendrede renter og kredittrisikopremier, samt ingen tap på noen av fondets obligasjoner. Yield er dermed ikke det samme som forventet fremtidig avkastning, ettersom tallet må justeres for forventede tap i forhold til fondets underliggende kredittrisiko. Eksempelvis vil det forventede årlig tapet i Holberg Kreditt, med en gjennomsnittsrating på BB, over tid være ca. 0,5% p.a. Vår jobb som aktive forvaltere er å minimere dette. Det er også viktig å være klar over feilkilden knyttet til beregning av effektiv rente på lån med dyp underkurs der det er lite sannsynlig å få hovedstolen tilbake. Yield skal alltid oppgis etter fradrag av kostnader i fondet. Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar. 16 Detaljert informasjon om våre fond er tilgjengelig på

17 Kontaktinformasjon Lars Hilles gate BERGEN Tlf: E-post: Vasagatan STOCKHOLM Tlf: E-post: 17