Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo Selvhjelp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp."

Transkript

1 Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo Selvhjelp.no

2 Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, legger med dette fram sin årsrapport for Året 2013 har vært det første året med full drift ved alle Selvhjelp Norges distriktskontorer og dermed en fullt utbygget desentral struktur for informasjonsog kunnskapsformidling. Organiseringen av kompetansesenteret med et hovedkontor i Oslo og syv distriktskontorer er et virkemiddel for å nå visjonen og målene i Nasjonal plan for selvhjelp om at alle i Norge skal vite hva selvhjelp er og kunne ta kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår. Erfaring har vist at denne desentrale strukturen er et godt grep for å styrke arbeidet med både spredningen av informasjon og kunnskap og innsamling av erfaringer. Arbeidet med å spre informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp er folkeopplysningsarbeid. Med ansatte rundt om i landet er det lokale nettverksarbeidet styrket og flere mennesker har fått mulighet til å få informasjon og kunnskap. Selvhjelp Norge jobber aktivt med å styrke og videreutvikle den desentrale strukturen og utnytte på best mulig måte de erfaringer som til en hver tid gjøres. De utfordringer vårt velferdssamfunn står overfor er store. At selvorganisert selvhjelp gjennom 2013 har fått en styrket posisjon i folkehelsearbeidet skaper nye muligheter. Et økt fokus på selvorganisert selvhjelp har blitt synlig gjennom Folkehelsemeldinga (Meld St ) og Stortingets behandling av denne (Innstilling 478 S ( ). Internt i Helsedirektoratet er arbeidet med selvorganisert selvhjelp i 2013 overført fra spesialisthelsedivisjonen til folkehelsedivisjonen, noe som styrker Selvhjelp Norges muligheter for å arbeide målrettet for å nå målene i Nasjonal plan for selvhjelp. Helsedirektoratet lanserer den reviderte Nasjonale planen for selvhjelp lanseres medio mars God helse og et godt liv handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å mestre og håndtere hverdagen, også når sykdom og livsproblemer rammer oss. Nye og komplekse problemer må møtes med nytenkning. Selvhjelpsgrupper og selvhjelpsforståelse er en tilvekst i arbeidet for å utvikle velferdssamfunnet og bidra til å løfte det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeidet. Erfaringsbasert kunnskap om eget problem representerer ressurser som vi som samfunn hittil nesten ikke har tatt i bruk. En helsebrønn for framtiden. En videre satsing på selvorganisert selvhjelp vil styrke folkehelsearbeidet og en bærekraftig velferdsstat. Årsrapporten tar utgangspunkt i rapportering på generelle føringer i Nasjonal plan for selvhjelp, statsbudsjett og oppdragsbrev for Oppdragsbrevet for 2013, se side 23, spesifiserer ingen særskilte områder, men ber om at Selvhjelp Norge viderefører sin ordinære virksomhet i Årsrapporten følges av en separat og detaljert oppsummering av distriktskontorenes arbeid i året Oslo, mars 2014 Solbjørg Talseth daglig leder Norsk selvhjelpsforum/selvhjelp Norge

3 Innhold 1. FORMÅL OG OPPDRAG Revidering av Nasjonal plan for selvhjelp RAPPORTERING PÅ MÅLOPPNÅELSE STRATEGI FOLKEHELSEARBEID OG SELVORGANISERT SELVHJELP ARBEIDET I ÅRET Selvhjelp Norge - Organisasjon og drift Lederutviklingsprogram for distriktskontorene Informasjonsarbeid selvhjelp.no Nyhetsbrev Sosiale medier Materiellproduksjon og distribusjon Fagbok om selvorganisert selvhjelp Informasjonskampanje Foredrag, innlegg og stands Egne konferanser Igangsetteropplæring Samhandling og nettverksarbeid Arbeid på rusfeltet i Utviklingsarbeid Kunnskapsforvaltning LINKer, nøytrale møteplasser for selvorganisert selvhjelp Lokale kontaktpunkter Modeller for igangsetting av selvhjelpsgrupper og igangsetteropplæring Nettverksarbeid Høgskoleundervisning og samarbeid med undervisningssektoren FORSKNING PÅ SELVORGANISERT SELVHJELP EUROPEAN EXPERT MEETING FOR SELF-HELP SUPPORT (EEXM) ARBEIDSOMRÅDER OG PRIORITERINGER FOR ÅRET VEDLEGG Vedlegg: Statsbudsjettet for Vedlegg: Oppdragsbrev

4 1. Formål og oppdrag Selvhjelp Norge - Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp drives av Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet. Selvhjelp Norge er et av virkemidlene i Nasjonal plan for selvhjelp (rapport IS-1212 fra Sosial- og helsedirektoratet, 2004). Revidert Nasjonal plan for selvhjelp vil foreligge medio mars 2014 med følgende visjon: Visjonen for den nasjonale satsingen på selvorganisert selvhjelp er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og skal kunne ta kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår. Nasjonal plan (2004) definerer at Selvhjelp Norge skal bidra til at informasjon om selvhjelpsmulighetene gjøres tilgjengelig for befolkningen generelt at flere drar nytte av selvhjelpsmuligheten at det etableres et nettverk og varige strukturer for kunnskapsutveksling ift. selvhjelp kunnskapsutvikling gjennom innhenting av erfaringsbasert kunnskap at selvhjelp etableres som et eget arbeidsfelt at selvhjelpsarbeidet utvikles ytterligere og at utviklingsarbeidet gis en forankring at det stimuleres til helhetstenkning på tvers av frivillighet og offentlighet og skape vekst fordi kunnskap utveksles og utvikles at arbeidet som blir gjort i bruker- og pasientorganisasjonene styrkes gjennom selvhjelpsvirksomhet Kunnskap og bidrag Som kompetansesenter har Selvhjelp Norge først og fremst kunnskap om selvorganisert selvhjelp. Dette er erfaringsbasert kunnskap om arbeidet med og i selvhjelpsgrupper, kunnskap om etablering og drift av et nasjonalt kompetansesenter, erfaringer om informasjon og kunnskapsspredning, opplæring, nettverksbygging og arbeid med forankring av selvhjelp og selvhjelpsgrupper i lokalsamfunn. Erfaringsbasert kunnskap samles kontinuerlig inn og er sentralt når Selvhjelp Norge formidler informasjon og kunnskap i ulike sammenhenger. Kompetansesenteret er også leverandør av kunnskap om selvorganisert selvhjelp til Helsedirektoratet og leverer innspill til høringer og planverk i folkehelsearbeidet og andre relevante fagområder. I 2013 har Helsedirektoratet startet en gjennomgang av kompetansesentre utenfor de regionale helseforetakene. Selvhjelp Norge er ett av kompetansesentrene i denne gjennomgangen. Selvhjelp Norge ser positivt på dette arbeidet og har bidratt gjennom møter og med høringssvar. En tydeliggjøring av kompetansesentrenes samfunnsoppdrag plasserer kompetansesentrene i samfunnsbildet og vil derfor være med å styrke mulighetene for å målrette innsatsen. Selvhjelp Norge har i 2013 levert følgende innspill til departement og direktorat: Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med ny Folkehelsemelding. Helsedirektoratets veileder for kommunenes arbeid med rus og psykisk helse. Helsedirektoratets arbeid med oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse. Forslag inn i arbeidet med ny nasjonal helse- og sykehusplan ( )1 På bakgrunn av tidligere leveranser fra Selvhjelp Norge ble selvhjelpsarbeidet viet en naturlige? omtale i Helsedirektoratets veileder for etablering og drift av kommunale frisklivssentraler som kom i På bakgrunn av møte med helseminister Bent Høie den

5 Selvhjelp Norge møtte i Stortingets Helse- og omsorgskomites høring om Meld. St. 34 ( ), Folkehelsemeldingen God helse felles ansvar. 1.1 Revidering av Nasjonal plan for selvhjelp Arbeidet med revidering av Nasjonal plan for selvhjelp har pågått gjennom hele 2013, i tett dialog mellom Helsedirektoratet og Selvhjelp Norge. Kompetansesenteret Selvhjelp Norge har levert erfaringsbasert kunnskap til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har hatt det endelige ansvaret for utforming av planen. Primo 2014 er den til sluttbehandling internt i direktoratet, den vil bli publisert i mars Planen har en virkeperiode på fem år ( ). 4

6 2 Rapportering på måloppnåelse 2013 I Helsedirektoratets oppdragsbrev settes følgende kriterier for måloppnåelse: "Flere mennesker tar i bruk selvorganisert selvhjelp som metode i Norge Det blir opprettet flere selvhjelpsgrupper. Flere blir kurset som igangsettere. Kunnskapen om selvorganisert selvhjelp øker i samfunnet. Videreformidling av forskningsresultater både i Norge og internasjonalt øker interessen for selvhjelp i forskningsmiljø, noe som vil resultere i ytterligere forskning på selvorganisert selvhjelp." I etterkant av Selvhjelp Norges informasjonskampanje om selvorganisert selvhjelp høsten 2013 kan det slås fast at kunnskapen om og interessen for selvorganisert selvhjelp øker i samfunnet. Antall sidevisninger på Selvhjelp Norges nettsider har økt med 24 %. Mange av de som har sett annonser i avisene eller hørt "spot'en" som er sendt på radio har også fått økt kjennskap til selvhjelp, uten at dette lar seg tallfeste. Også gjennom Selvhjelp Norges deltakelse på konferanser og seminarer rundt om i landet har mange fått kunnskap om selvhjelp. En av målsettingene i planen er at informasjons- og kunnskapsformidlingsarbeidet fører til etablering av grupper lokalt. Etablering og drift av grupper er et lokalt ansvar. En økning i antall lokale kontaktpunkter fra 70 ved utgangen av 2012 til 90 ved utgangen av 2013, viser at selvhjelpsarbeidet har fotfeste i stadig flere lokalsamfunn. Lokale kontaktpunkter styrker mulighetene for å komme i gang med selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Kontakten Selvhjelp Norge har med lokale kontaktpunkter i sine områder viser at det er satt i gang et stort antall selvhjelpsgrupper i En annen målsetting er at flere mennesker tar selvorganisert selvhjelp i bruk. Kunnskapsformidling gjennom informasjonskampanje, nettsider, nyhetsbrev og muntlig formidling, kombinert med et økt antall lokale kontaktpunkter øker mulighetene for at flere mennesker kan ta i bruk selvorganisert selvhjelp som arbeidsverktøy. Ikke bare gjennom deltakelse i en selvorganisert selvhjelpsgruppe, men også som en tenke- og handlemåte i hverdagen (selvhjelpsforståelse). At flere mennesker setter seg i stand til å bruke kunnskap om eget problem i egne endringsprosesser og setter seg i stand til å velge endring, er av stor betydning for velferdsutviklingen. Kursing av igangsettere er ikke avgjørende for oppstart og drift av selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Gjennom det allmenne informasjons- og kunnskapsformidlingsarbeidet Selvhjelp Norge driver spres det også kunnskap om hvordan grupper kan komme i gang på egen hånd. Selvhjelp Norge har utviklet materiell til dette formålet. Selvhjelp Norge driver ikke forskning, men formidler kunnskap fra de forskningsprosjekter som pågår omkring selvorganisert selvhjelp i Norge. Primo 2014 publiseres flere notater og papers fra prosjektet med tittelen "Forskning på selvorganisert selvhjelp - endringsarbeid i selvhjelpsgrupper" (finansiert med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet). Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) koordinerer prosjektet, Høgskolen i Oslo og Akershus og Stiftelsen Kirkeforskning er samarbeidspartnere. 5

7 3 Strategi 2013 Visjonen for den nasjonale satsningen på selvorganisert selvhjelp er at alle mennesker i Norge skal vite hva selvhjelp er, slik at de kan ta i bruk kunnskapen når livsproblemer oppstår. Selvorganisert selvhjelp representerer en holdning og en helseforståelse som er et viktig bidrag i norsk folkehelsearbeid. Alle mennesker har iboende ressurser som kan gjenerobres og aktiveres når livsproblemer oppstår. Når flere tar i bruk iboende krefter og hittil ubrukte ressurser utløses ressurser både for den enkelte og samfunnet. Å spre kunnskap om selvhjelpsforståelse i tillegg til kunnskap om selvorganiserte selvhjelpsgrupper er en gjennomgripende oppgave for Selvhjelp Norge. Selvhjelpsforståelse og selvorganiserte selvhjelpsgrupper er en brikke i det nasjonale helsearbeidet. Visjonen om et folkeopplysningsarbeid der "alle skal vite" må naturlig nok deles opp i mindre målsettinger. Disse målsettingene er definert gjennom Nasjonal plan for selvhjelp, statsbudsjett og årlige oppdragsbrev (Vedlegg: Statsbudsjettet for 2013 og Vedlegg: Oppdragsbrev 2013). Kapittel 5 beskriver arbeidet i Selv om målgruppen er alle mennesker i Norge, må de deles i mindre grupper i det operative arbeidet: politikere og forvaltning, helsepersonell, frivilligsentraler, frisklivssentraler og kommuner, frivillige organisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner etc. Kunnskapen som formidles er alltid den samme. Selvhjelp Norge skal bidra med kunnskap på mange nivåer i samfunnet. Strategien for å nå alle mennesker er å informere og samarbeide i relevante fora. Selvhjelp Norges desentrale struktur øker mulighetene for å nå ut med informasjon og kunnskap landet rundt. Selvhjelp Norges hovedstrategi for at "alle mennesker i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er", er informasjons- og kunnskapsformidling. Formidling foregår muntlig i små og store fora, skriftlig i brosjyrer og hefter, på nett og i artikler og i opplæringssituasjoner, informasjonskampanjer og nettverksarbeid med samarbeidspartnere. Selvhjelp Norge bidrar med erfaring og kompetanse. En sentral oppgave er å samle inn erfaringer fra selvhjelpsarbeidet i hele landet slik at de kan videreforedles og brukes av flere. I løpet av 2013 har et systematisk og omfattende arbeid med kunnskapsforvaltning funnet sin form. Det praktiske arbeidet med dette blir operativt fra primo Igangsetting av selvhjelpsgrupper må gjøres der folk bor, og Selvhjelp Norge skal samarbeide og styrke aktivitet som bidrar til at mennesker får muligheten til å gå i en selvhjelpsgruppe. I dette bidraget inngår også kompetanseoverføring til mennesker og miljøer som kan være informasjonsagenter for selvhjelpsarbeidet. 6

8 4 Folkehelsearbeid og selvorganisert selvhjelp I april 2013 la Regjeringen fram Meld. St. 34 ( ), Folkehelsemeldingen God helse felles ansvar. Arbeidet med selvorganisert selvhjelp er beskrevet i stortingsmeldingen som et bidrag i folkehelsearbeidet. "Boks 3.2 Selvhjelp Norge Selvhjelp bygger på en erkjennelse av at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når livsproblemer oppstår. Selvhjelpsarbeid er å ta disse ressursene i bruk for å oppnå økt mestring; smertefulle og vonde erfaringer representerer viktig kunnskap om eget liv og hverdag. Selvhjelp Norge ble etablert i 2006 som en følge av iverksetting av Nasjonal plan for selvhjelp og er finansiert over statsbudsjettet. Hovedkontoret er i Oslo, med syv distriktskontorer landet rundt. Virksomheten drives på oppdrag fra Helsedirektoratet. Selvhjelp Norge har følgende oppgaver: Å være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde. Å være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører og gjennom dette bygge nettverk. Å være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager. Å drive lokal igangsettertrening og etablere nettverk for igangsettere. Å samarbeide med lokale møteplasser for selvhjelp etter hvert som disse etableres. Å sette i gang grupper i samarbeid med lokale aktører i det området/lokalsamfunnet kontoret er etablert." Når Stortinget behandlet meldingen ble selvhjelpsarbeidet vektlagt ytterligere gjennom merknader fra Helse- og omsorgskomiteen: "Komiteen vil understreke at likemannsorganiser 2 t selvhjelp fra Selvhjelp Norge og andre er en ressurs i folkehelsearbeidet, da dette bygger på en erkjennelse av at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres og gjenerobres når livsproblemer oppstår. Videre vil komiteen peke på verdien av at dette helseperspektivet blir lagt til grunn uavhengig av tiltaksområdene i arbeidet med folkehelse. Komiteen framhever viktigheten av at arbeidet med informasjons- og kunnskapsformidling om likemannsorganisert selvhjelp gis den nødvendige plass i folkehelsearbeidet fremover." Komiteen understreket også betydningen av kunnskap om selvhjelp i ulike utdanninger: "Komiteen mener at helse- og sosialarbeidere bør ha kunnskap om likemannsorganisert selvhjelp og andre metoder for å fremme læring og mestring." (Innstilling 478 S ( )) Denne sterke forankringen av selvhjelpsarbeidet i folkehelsepolitikken vil være førende for den nasjonale satsningen på selvorganisert selvhjelp og kompetansesenteret Selvhjelp Norges arbeid fremover. 2 Stortingets Helse- og omsorgskomité har benyttet begrepet «likemannsorganisert». I dette ligger det samme som ligger i begrepet «selvorganisert», at dette er fellesskap basert på gjensidighet og eget valg. 7

9 5 Arbeidet i året 2013 Folkeopplysning er en overordnet oppgave for Selvhjelp Norge. I 2013 var ett av målene at befolkningen skulle få informasjon om hvordan grupper kan komme i gang og hvem man kan kontakte for at så skal kunne skje. En nasjonal informasjonskampanje ble gjennomført for å spre kunnskap, se kapittel Et annet mål er systematisering av erfaringer fra selvhjelpsarbeid. Aktivitet i tall Igangsetteropplæringer Det har i løpet av året blitt gjennomført 18 igangsetteropplæringer, med i alt 130 deltakere (mot 22 med i alt 245 deltakere i 2012). Endringen skyldes at det i 2013 har blitt holdt flere seminarer om selvorganisert selvhjelp og igangsetting av grupper, enn rene igangsetteropplæringer. Antall konferanser Det har vært gjennomført en landsdekkende/nasjonal konferanse og 6 regionale konferanser. Mennesker informert mennesker har fått informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp, direkte (mot 9500 i 2012). I tillegg kommer en lang rekke mennesker som har fått materiell og informasjon på stand. Utsendte hefter Det er sendt ut hefter (mot i 2012). Sidevisninger Det har vært sidevisninger (mot i 2012). LINKer Det er tre lokale LINK, sentre for selvhjelp og mestring (Oslo, Lyngen og Lillehammer). Arbeidet med etablering av LINK Trondheim materialiseres i åpning av LINK Trondheim i april Kontaktpunkter Ved utgangen av 2013 er det registrert 90 lokale kontaktpunkter (mot 70 ved utgangen av 2012). 8

10 5.1 Selvhjelp Norge - Organisasjon og drift Selvhjelp Norge er organisert med et hovedkontor i Oslo og syv distriktskontorer. Selvhjelp Norge har ved årets utgang 13 ansatte har vært det første hele året med full drift av alle syv distriktskontorene. Hovedkontoret tar seg av strategiske spørsmål og oppgaver på nasjonalt nivå. Hovedkontoret er et nav i det faglige utviklingsarbeidet som skjer i samarbeid mellom hovedkontor og distriktskontorene. Å vedlikeholde denne desentrale strukturen krever fokus både på personal- og fagutvikling, da medarbeiderne ute arbeider alene til daglig. Kontoret for Nordland, Troms og Finnmark ble senhøsten 2013 besluttet flyttet fra Tromsø til Alta. Distriktskontorenes geografiske plassering gir større nærhet til lokale miljøer, aktuelle samarbeidspartnere og til lokalsamfunnene. De besitter lokalkunnskap og lokal kulturforståelse som er avgjørende for at Selvhjelp Norge som kompetansesenter skal nå ut med kunnskap. Aktiviteten knyttet til informasjons- og kunnskapsformidling har økt betraktelig siden distriktskontorene begynte sitt arbeid. Også internt nyter organisasjonen godt av tilførsel på kompetanse og erfaringer fra arbeid lokalt. Den nasjonale satsningen på selvorganisert selvhjelp er et utviklingsarbeid og samspill i en desentral struktur øker kompetansesenterets erfaringstilfang. Å drifte en desentral struktur for informasjons- og kunnskapsformidling krever kontinuerlig utvikling og samkjøring av virksomheten. For å støtte samhandling og kompetansedeling er det lagt opp noen felles aktiviteter og rutiner: IT-løsninger som muliggjør samhandling. Faste status- og rapporteringsmøter (telefonkonferanse, hver 14. dag). Organisasjonsutvikling ved hjelp av felles samlinger. Prosjektgjennomføring på tvers av organisasjonen. Felles samlinger for alle ansatte i kompetansesenteret 3-4 ganger pr år. 5.2 Lederutviklingsprogram for distriktskontorene Selvhjelp Norge har nå syv distriktskontorer. Hver av disse er bemannet med en person i 100 % stilling. Ansatte ved distriktskontorene og hovedkontoret i Oslo utgjør til sammen det nasjonale kompetansesenteret for selvorganisert selvhjelp. Daglige ledere av Selvhjelp Norges distriktskontorer har blitt ansatt etter hvert som kontorene har blitt etablert. Deres bakgrunn er ulik, deres erfaring og kunnskap om selvorganisert selvhjelp er ulik og rammebetingelsene de arbeider under er ulike. Det siste særlig pga. geografiske forhold og befolkningstetthet. Alle daglige ledere av Selvhjelp Norges distriktskontorer har samme stillingsinstruks/stillingsbeskrivelse og arbeider til daglig alene. 9

11 Dette var bakgrunnen for at Selvhjelp Norge høsten 2012 igangsatte et lederutviklingsprogram for daglige ledere ved distriktskontorene. Dette ble fullført våren Lederutviklingsprogrammet besto av i alt åtte samlinger over to dager. Hvert av distriktskontorene har vært vertskap for en samling. Dette arbeidet har hatt stor verdi for å bygge en felles verdiplattform internt som gjenspeiler rolleforståelse, samhandling og tilnærmet enhetlig praksis på tvers av distriktene. Også i forhold til å bygge gode relasjoner på tvers av distriktskontorene har samlingene vært av stor betydning. Samarbeid og samhandlingskultur på tvers av distriktskontorene er nødvendig og verdifullt. Kompetansesenteret Selvhjelp Norge må kontinuerlig arbeide med vedlikehold av den desentrale strukturen. Felles forståelse av rolle, oppgaver og innhold i selvhjelpsarbeidet er nødvendig for at samspillet mellom hovedkontor og distriktskontorer i den desentrale strukturen skal fungere etter hensikten. 5.3 Informasjonsarbeid Formidlingsarbeidet foregår på mange områder og arenaer. For å nå ut til hele Norge må Selvhjelp Norge inspirere ressurser i ulike miljøer til å videreformidle kunnskapen, informere og bidra praktisk til igangsetting av selvhjelpsgrupper selvhjelp.no Nettstedet er rettet mot selvhjelpsarbeidets målgrupper: allmennheten, fagpersonell og organisasjoner. Hvor ble resten? Hvis du først skal nevne målgrupper Statistikk for Statistikken viser en økning av sidevisninger siste år på 24 %. Særlig informasjonskampanjen i november 2013 ser ut til å ha bidratt til økningen, se kap Nyhetsbrev Det er sendt ut 18 nyhetsbrev i Nyhetsbrevene er en god kanal for spredning av kunnskap og informasjon. Det er ca mottakere av nyhetsbrevet. Det har ikke vært noen markant økning av antall mottakere i Mottakerne er kommuner, NAV, høgskoler, arbeidslivets organisasjoner, bedriftshelsetjenester, fylker, helseforetak, frivillige organisasjoner, politikere, og andre interesserte, herunder en rekke privatpersoner. Selvhjelp Norge jobber kontinuerlig med å bygge ut mottakerbasen Sosiale medier Selvhjelp Norge er "forsiktig aktiv" på Facebook dette år som tidligere. Kanalen er holdt på et lavt aktivitetsnivå av hensyn til ressursbruk internt og fordi Selvhjelp Norge ikke aktivt kommuniserer en til en med for eksempel gruppedeltakere. Selvhjelp Norge hadde ved utgangen av følgere på Facebook. Ved utgangen av 2013 var antallet Materiellproduksjon og distribusjon Selvhjelp Norges trykte materiell har flere bruksområder: generell spredning (organisasjoner og privatpersoner) til utdeling på konferanser, seminarer og lignende til undervisning ved for eksempel igangsetteropplæring eller på høgskoler År Sidevisninger Snitt pr. mnd

12 Det ble sendt ut brosjyrer og hefter som resultat av bestilling via nettsidene i hele Ca. 90 % av antall utsendte brosjyrer sendes kommuner, NAV, frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, helseforetak, bedrifter, helsetjenester, bedriftshelsetjenester. Resten går til privatpersoner. I tillegg er det delt ut en betydelig mengde materiell på arrangementer som Selvhjelp Norge har deltatt på eller arrangert Fagbok om selvorganisert selvhjelp I arbeidet med kunnskapsformidling, både på høgskolene og på andre arenaer har vi sett at det er behov for faglitteratur på området. Boka "Selvhjelp. Om å ta tak i eget liv sammen med andre" (Forfattere: Solbjørg Talseth og Eli Vogt Godager) ble utgitt på Z forlag høsten Boka selges i bokhandel og direkte fra forlaget Informasjonskampanje 2013 Visjonen for den nasjonale satsningen på selvhjelp er: "At alle mennesker skal vite hva selvhjelp er for å kunne ta det i bruk når livsproblemer oppstår." Riksdekkende informasjonskampanjer er et virkemiddel for å bidra til dette målet. Årets kampanje foregikk i hovedsak i perioden 1. november til 8. desember. Kampanjer har også vært gjennomført to ganger tidligere og bidrar til en kontinuerlig påminnelse til alle mennesker som ikke til daglig beskjeftiger seg med selvhjelp. Årets kampanje hadde som mål å bidra til økt kjennskap til selvhjelp, samt å vise frem kompetansesenteret (nasjonalt og regionalt), og besto av: 1. En 55 sekunders radiospot på P4 (med tilhørende kanaler) i hele kampanjeperioden. 2. Helsides annonse i A-magasinet, Dagbladet Magasinet og VG Helg, til sammen 7 ganger. 3. Lokale annonser i distriktskontorenes områder. Både annonser og radiospott ledet lesere og lyttere inn til selvhjelp.no for mer informasjon og kontaktinformasjon. Respons på kampanjen Selvhjelp Norge registrerer omtrent like mange direkte henvendelser i 2013 som ved forrige kampanje. MEN erfaring viser at det også har gått mange henvendelser til de lokale kontaktpunktene og LINKene, spesielt LINK Oslo, og det meldes om oppstart av flere nye grupper denne perioden. En vesentlig andel av de menneskene som tok kontakt i kampanjeperioden var privatpersoner. Det er allikevel rimelig å anta at også ulike fagmiljø har merket seg kampanjen. Tilbakemeldinger tyder på dette. Det er en sterk økning i trafikken på selvhjelp.no, se kap November måned hadde en økning på 139 % sammenliknet med samme måned året før (da det også gikk kampanje). Fjorårets kampanje, der det ble kjørt filmsnutter på TV Norge ga god effekt, men det ser ut til at radiospotter gir betydelig bedre resultat i forhold til den økonomiske innsatsen. P4 med tilhørende kanaler genererer 2,4 millioner lyttere i snitt hver uke. Radiospotten er kjørt 477 ganger. I følge tall fra P4 kan så mange som 38 % av befolkningen (12 år +) ha hørt spottene en eller flere ganger. Dette tilsvarer personer. Effekter og resultater er vanskelig å gi eksakte tall på for Selvhjelp Norges virksomhet da erfaring viser at det tar tid fra folk, enten det er privatpersoner eller folk i kraft av en yrkesrolle, tar kontakt. Modning og timing er stikkord i så måte Foredrag, innlegg og stands Selvhjelp Norge bruker mye ressurser til foredrag, innlegg, workshops og stands på nasjonale og regionale konferanser og seminarer. Dette er arenaer der mange mennesker møtes og der vi kommer i kontakt med relevante aktører. Her mangler det vel en setning? kolon Nedenfor er en oversikt over noen viktige arenaer.. 11

13 Helsedirektoratets gjennomgang av kompetansesentre utenfor helseforetakene, Psykisk helse 2013 (Trondheim) januar planlagt, men avlyst grunnet sykdom LINK Trondheim, workshop med lokale aktører Dialogkonferanser Verdensdagen for psykisk helse (våren 2013) (Seminar HivNorge ( ) usikker på om det skal med her ) Konferanse om dobbeltdiagnoser (rus/psykiskhelse), Confex, ), stand NSHs Frisklivssentralkonferanse, stand ( ) Møte med Helseminister Jonas Gahr Støre ( ) Møte med Mental Helses hjelpetelefon ( ) Helsekonferansen 2013 ( ) Stortingets Helse- og omsorgskomité, høring om folkehelse ( ) LINK Oslo, Helseetaten Oslo kommune, Angstringen, konferanse ( ), innlegg Norges Handikapforbund, samling for likemenn, innlegg Nasjonalt ruspolitisk seminar ( ) Regionkonferanser for Frivilligsentralene (Kristiansand, Bergen, Ålesund, Olavsgård) ( ) Schizofrenidagene, Stavanger, stand ( ) Brystkreftforeningen (seminar for igangsettere av selvhjelpsgrupper), Landsmøte Mental Helse Norge ( ) Norges Revmatikerforbund, likemannssamling ( ) Helsedirektoratet, Alkoholkonferansen 2013, innlegg/stand ( ) Konferanse om samtidig rusproblemer og psykisk lidelse, stand ( ) (arrangør Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse) Helse- og omsorgsminister Bent Høies møte om ny nasjonal helse- og sykehusplan, I tillegg kommer distriktskontorenes regionale aktivitet og undervisning ved høgskolene. Daglig leder i Selvhjelp Norge, Solbjørg Talseth, er styremedlem i Erfaringskompetanse.no og har deltatt i flere styremøter gjennom men det er jo i kraft av privatperson.? Egne konferanser I 2013 er det arrangert totalt syv regionale og landsdekkende konferanser i egen regi. Selvhjelp Norge har gjennomgående to målsettinger som konferanse-arrangør: 1. Spre kunnskap og erfaringer om selvorganisert selvhjelp. 2. Samle inn erfaringer fra arbeid med selvorganisert selvhjelp. 3. Bygge nettverk? Fylkeskonferanser Fylkeskonferanser har som målsetting å lage en arena der erfaringer fra arbeid med selvorganisert selvhjelp kan deles. Det har vært et mål å arrangere én større aktivitet i hvert fylke. Det er i 2013 arrangert fylkeskonferanser i fylkene Oslo/Akershus, Østfold, Nord- Trøndelag og en felles konferanse for fylkene Vestfold, Telemark, Buskerud. Samarbeid med andre aktører har vært betydningsfullt i gjennomføringen av fylkeskonferansene. Denne måten å jobbe på bidrar til å stimulere nettverksarbeid med aktører innenfor folkehelsa. Se omtale av fylkeskonferansene i egen rapport fra distriktskontorene Nasjonal informasjonskonferanse Oslo Tirsdag 29. oktober 2013 inviterte Selvhjelp Norge til konferansen Norge satser på selvhjelp IV. Denne gangen med undertittelen Kunnskap, utvikling og det virkelige liv. På Stratos i Oslo var ca. 70 mennesker samlet for å få ny kunnskap om selvorganisert selvhjelp eller for å la seg inspirere til videre arbeid med selvhjelp i eget lokalsamfunn. Programmet for dagen var todelt. Første del av dagen hadde fokus på forankring, politikk og utvikling, mens andre del hadde fokus på selvorganisert selvhjelp i praksis. Konferansen kan oppsummeres slik: Mennesker som har gjort selvhjelpsforståelse til en tenke- og handlemåte i eget liv opplever at endring er mulig. 12

14 Mennesker som har deltatt i selvorganiserte selvhjelpsgrupper rapporterer om vekst, styrket mestring og bedre problemhåndtering. Informasjon og kunnskap må formidles for at flere skal oppleve de mulighetene som ligger i selvhjelpsarbeidet, både for hver enkelt deltaker og for velferdssamfunnet Igangsetteropplæring Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er lederløse og bygger på gjensidighet, autonomi, aktiv deltakerrolle og felles ansvar for selvhjelpsgruppens utvikling. Mange selvhjelpsgrupper har hatt bistand av en igangsetter i oppstarten. Igangsetterens rolle er å synliggjøre prinsippene for selvhjelpsgruppers arbeid. Over flere år har Selvhjelp Norge bidratt til å trygge mennesker i denne rollen gjennom igangsetteropplæring/trening. I 2013 er det gjennomført 18 igangsetteropplæringer med til sammen 130 deltakere. I 2013 har kompetansesenteret arbeidet med en omlegging av arbeidet, i retning av mer generelle fagdager og seminarer og selvhjelpsforståelse og igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Se også kapittel for beskrivelse av modeller for temaet Samhandling og nettverksarbeid Selvhjelp Norge arbeider på flere deler av folkehelseområdet. Dette danner grunnlag for å etablere samarbeid med regionale og lokale aktører ved gjennomføring av forskjellige arrangementer. Noen sentrale samarbeidspartnere er: Frivilligsentraler Frisklivssentraler NAV Kommuner Fylkeskommuner og Fylkesmannsembetene Frivillige organisasjoner Lærings- og mestringssentre Interesseorganisasjoner Selvhjelp Norge samarbeider også med andre kompetansesentre som er relevante for vårt oppdrag. Det er verdt å nevne NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene), NK LMS (Nasjonalt kompetansesenter for læring- og mestring), Erfaringskompetanse og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. 5.4 Arbeid på rusfeltet i 2013 Selvorganisert selvhjelp er et viktig supplement for mange som har behov for å styrke sin psykiske helse (Statsbudsjettet 2013). At selvhjelpsarbeid er et supplement i arbeidet på rusfeltet er forankret i en rekke offentlige dokumenter som omhandler rusfeltet. Dette er legger føringer for Selvhjelp Norges strategier og målsetninger. Selvorganisert selvhjelp skal være kjent og kunne bli benyttet som en mulighet både av mennesker med et rusproblem og pårørende. Informasjons- og kunnskapsformidling er derfor påkrevet. En av Selvhjelp Norges oppgaver er derfor å bidra med kompetanse og kunnskap slik at ansatte på rusfeltet kan gi nødvendig informasjon til mennesker de er i kontakt med, enten dette er mennesker med et rusproblem eller pårørende. Det er også viktig å formidle kunnskap om hvordan ansatte kan bruke selvhjelpsverktøy i sin profesjonelle rolle. For Selvhjelp Norge er det viktig å understreke at selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer i prinsippet ikke skiller seg fra annet selvhjelpsarbeid. Innholdet i den kunnskap som formidles er den samme som i møte med andre livsproblemer. Men for at kunnskapen skal kunne tas i bruk av de som jobber på rusfeltet er det blant annet viktig at den relateres til faktiske problemstillinger i deres arbeidshverdag. Informasjons- og kunn- 13

15 skapsformidling om selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer er også en integrert del av Selvhjelp Norges allmenne formidlingsarbeid. Målsettingen for Selvhjelp Norges arbeid på rusområdet er å gjøre selvorganisert selvhjelp kjent for alle som er berørt av et rusproblem og alle som arbeider innenfor rusfeltet, både i behandlingsapparatet, i ettervern/oppfølging og i frivillige organisasjoner. Erfaring har over flere år vist at systemer for å spre kunnskap til ansatte i tjenesteapparatet er avgjørende for å nå ut til mennesker som direkte er berørt av rusproblemer. Ansatte er viktige informasjonsformidlere både til mennesker med et rusproblem og deres pårørende. Ved å ha kunnskap om selvhjelp, og kompetanse til å ta kunnskapen i bruk i sin yrkesutøvelse, vil ansatte kunne motivere flere til å ta selvorganisert selvhjelp i bruk som en del av sin rehabilitering. Selvhjelp Norge har tre delmål på området: Utvikle samarbeid med aktører på rusfeltet. Bidra til at ansatte på rusfeltet har tilstrekkelig kompetanse. Systematisering av erfaringer med arbeidet på rusfeltet. Aktivitetene på rusområdet koordineres av den rusansvarlige?? ved Selvhjelp Norges hovedkontor. Hovedkontoret har ansvar for kontakt med nasjonale aktører og distriktskontorene har ansvar for informasjons- og kunnskapsformidling i sine områder. Strategiske og faglige spørsmål drøftes i en intern ressursgruppe. På nasjonalt nivå er det tatt kontakt med en rekke aktører, blant annet Fagrådet for rusfeltet, AKAN, Blå Kors, Actis, Husbanken, RIO, Landsforbundet mot stoffmisbruk, Pøbelprosjektet etc. Bakgrunnen for dette samarbeid om informasjons- og kunnskapsformidling.?hva sier denne setningen? Selvhjelp Norge har bidratt med foredrag og seminarer på konferanser og hos behandlingsinstitusjoner. Det har også vært artikler i enkelte fagtidsskrift på området. Distriktskontorene har hatt en rekke kontakter og tiltak rettet mot rusfeltet (Se egen rapport for deres arbeid). I forhold til foregående års aktiviteter har det vært en økning i øh Javel? 5.5 Utviklingsarbeid Den nasjonale satsningen på selvorganisert selvhjelp er et utviklingsarbeid. Nasjonal plan for selvhjelp kom i I april 2014 offentliggjør Helsedirektoratet en revidert Nasjonal plan for selvhjelp, også i denne understrekes det at arbeidet med selvhjelp handler om utvikling. Selvhjelp Norges utviklingsarbeid beskrives her under følgende overskrifter: Kunnskapsforvaltning LINKer Lokale kontaktpunkt Modeller for igangsetting av grupper og igangsetteropplæring Nettverksarbeid Høgskoleundervisning og samarbeid med undervisningssektoren 14

16 5.5.1 Kunnskapsforvaltning Selvhjelp Norge har gjennom 2013 jobbet fram et plandokument for arbeidet med kunnskapsforvaltning. Planen skisserer mange områder å jobbe med kunnskapsforvaltning på. Av disse er det prioritert 5 delprosjekter å arbeidet med i Målsettingen for hovedprosjektet er beskrevet slik: "For å bedre bli i stand til å oppfylle planens overordnede mål og heve kvaliteten på vårt arbeid, skal vi ha en enda mer solid og dokumentert systematisk og tilgjengelig kunnskapsplattform som utgangspunkt for formidlingsarbeidet. Ved å heve kvalitet (mengde og bredde) på kunnskapen, vil det øke vår troverdighet og dermed bidra til økt tillit til kompetansesenteret og til selvhjelp som forståelse og verktøy. Det vil også senke sårbarheten i arbeidet, både i organisasjonen og utenfor, ved at den blir mindre personavhengig. Bedre tilgjengelighet vil bidra til at flere får tilgang til kunnskapen." De fem valgte delprosjektene er: Etablering av kontaktpunkter og nettverksarbeid Selvhjelpsgrupper som arbeidsform Høyskoleundervisning Oversikt over forskning på selvorganisert selvhjelp både nasjonalt og internasjonalt Tekniske løsninger som støtter kunnskapsforvaltningsarbeidet Prosjektene skal lede fram til oppsummeringer, faste rutiner for innsamling av ny erfaringsbasert kunnskap og til at kunnskapen tas aktivt i bruk i Selvhjelp Norges formidlingsarbeid Videoforelesninger Det er i 2013 gjort et arbeid for å teste ut om videoforelesninger kan være en aktuell måte å formidle kunnskap på. I april 2013 ble det gjort opptak av en "standard forelesning" om selvorganisert selvhjelp i studioet til Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse 3 (www.rop.no). Selvhjelp Norge vil vurdere å gjøre slike forelesninger tilgjengelig på LINKer, nøytrale møteplasser for selvorganisert selvhjelp Et LINK 4 er en nøytral møteplass. Informasjonsog kunnskapsformidling, og igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper er oppgavene for et LINK. Et LINK er en selvstendig enhet, selveiende og lokalt forankret, et LINK er ikke en del av Selvhjelp Norges organisasjon. Modellen for dette arbeidet er LINK Oslo og LINK Lyngen. Et LINK er en deltaker i det lokale nettverket for folkehelsearbeidet. I større byer og tettsteder vil det være aktuelt å etablere LINKer, mens det i mindre samfunn kan være tilstrekkelig med et lokalt kontaktpunkt, se nedenfor. Selvhjelp Norge er pådriver og bidragsyter i arbeidet med å etablere nye LINKer. Selvhjelp Norge har i 2013 samarbeidet tett med LINK Lillehammer, regional møteplass for selvorganisert selvhjelp i Lillehammer-regionen. Selvhjelp Norges distriktskontor for Hedmark og Oppland er representert i prosjektets styringsgruppe. Erfaringer fra Lillehammer har vært viktig i arbeidet som gjøres i Trondheim for at det også der skal etableres et LINK. Distriktskontoret for Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag har gjennom hele 2013 lagt ned en betydelig innsats i utviklingsarbeidet fram mot at LINK i Trondheim åpner dørene Et kompetansesenter Selvhjelp Norge også har annet samarbeid med. 4 LINK er en forkortelse for Læring, Informasjon, Nettverk og Kunnskap om selvhjelp og mestring. 15

17 5.5.3 Lokale kontaktpunkter Selvhjelp Norges distriktskontorer har også i 2013 jobbet målrettet opp mot lokalsamfunn i sine områder for å bidra til at det etableres lokale kontaktpunkter for selvorganisert selvhjelp. Kontaktpunktet er et sted å kontakte for mennesker som ønsker å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe og de er gode støttespillere når nye selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal starte opp. Selvhjelp Norge har som oppgave å spre informasjon og kunnskap på nasjonalt plan, dette er et statlig finansiert arbeid. Lokalt arbeid skal finansieres lokalt. Igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper er utelukkende et lokalt anliggende. Oppstart av grupper må skje der mennesker bor og komme i gang på bakgrunn av et lokalt behov og initiativ. Gjennom flere kontaktpunkter kan selvorganiserte selvhjelpsgrupper bli en tydelig del av folkehelsearbeidet i Norge. Et hvert kontaktpunkt som etableres er et lokalt ansvar og har ingen organisatorisk tilknytning til Selvhjelp Norge. Men det ligger i Selvhjelp Norges oppgaver å samarbeide, støtte og dele erfaring og kunnskap om selvorganisert selvhjelp. Ofte bistår Selvhjelp Norges distriktskontorer med å gjennomføre seminarer, åpne møter eller igangsetteropplæring i samarbeid med lokale aktører. Kontaktpunktets oppgave er å spre informasjon, ta i mot henvendelser og koordinere oppstart av grupper. Arbeidet med etablering av lokale kontaktpunkter er et utviklingsarbeid, og det er mange aktører som ønsker å påta seg oppgaven. Hittil har er det frivilligsentraler, frivillige organisasjoner, kommuner, brukerstyrte sentre, møtesteder, Lærings- og mestringssentre, rehabiliteringssentre, kompetansesentre innenfor rusområdet, frisklivssentral og pårørendegrupper som har bidratt til etablering av kontaktpunkter. Lokalt samarbeid er et stikkord for å få på plass et lokalt kontaktpunkt. Det foregår et løpende utviklingsarbeid knyttet til hvordan flere norske kommuner kan være med på å legge til rette for det selvorganiserte selvhjelpsarbeidet. Ved utgangen av 2013 hadde Selvhjelp Norge registrert ca. 90 lokale kontaktpunkter (ved utgangen av 2012 var tallet 70). Oversikten over disse oppdateres kontinuerlig på Et av delprosjektene knyttet til arbeidet med kunnskapsforvaltning har fokus på å systematisere erfaringer som gjøres i de lokale kontaktpunktene Modeller for igangsetting av selvhjelpsgrupper og igangsetteropplæring Selvhjelp Norge formidler kunnskap om forskjellige modeller for igangsetting av selvhjelpsgrupper: - Grupper igangsatt av igangsetter de første 4-6 gangene. - Grupper igangsatt med igangsetter bare på oppstartmøtet (LINK Oslo). - Grupper igangsatt ved hjelp av skriftlig materiale. Selvhjelp Norge formidler også kunnskap om selvhjelpsgrupper som f.eks. drives i og av ulike frivillige organisasjoner eller ved lærings- og mestringssentre, der dette er relevant. Delprosjektet "Selvhjelpsgrupper som arbeidsform", som er en del av det omfattende arbeidet med kunnskapsforvaltning, vil gi mer erfaringsbasert kunnskap også om ulike måter å starte selvorganiserte selvhjelpsgrupper på Nettverksarbeid Selvhjelp Norges hovedoppgave er å samle inn, "foredle" og spre kunnskap. I dette arbeidet tas allerede eksisterende nettverk og strukturer i bruk. Gjennom samarbeid og kontakt med mange aktører (for eksempel frivilligsentraler, frisklivssentraler, enkeltmennesker og tjenesteapparat) sikres at nye erfaringer som gjøres blir samlet inn, dokumentert og videreført, både lokalt og nasjonalt. 16

18 5.5.6 Høgskoleundervisning og samarbeid med undervisningssektoren Det er undervist om selvorganisert selvhjelp på en rekke høgskoler i 2013: Høgskolen i Finnmark (Alta og Tromsø) Høgskolen i Harstad Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Oslo/Akershus Høgskolen i Hedmark (Elverum) Høgskolen i Sør-Trøndelag (Trondheim) Høgskolen i Molde Høgskolen i Volda Høgskolen i Bergen Diakonhjemmets høgskole i Stavanger. Det er undervist for ulike klassetrinn innen fagene barnevern, sosionom og sykepleie og også på enkelte etter- og videreutdanninger. Primo 2013 satte Selvhjelp Norge i gang et systematisk arbeid knyttet til undervisning om selvorganisert selvhjelp på norske høgskoler. Sto det ikke i oppdragsbrevet? Prosjektet har følgende mål: "Selvhjelp Norge skal være en aktør som formidler systematisk, dokumentert kunnskap om selvorganisert selvhjelp til studenter og ansatte ved alle landets høgskoler." Selvhjelp Norges høgskoleprosjekt skal bidra til å sikre at alle studenter på relevante utdanninger får kunnskap om selvorganisert selvhjelp i sitt utdanningsforløp. Hovedmålet for høgskoleprosjektet er å bidra til at selvorganisert selvhjelp kommer inn som et obligatorisk emne i rammeplanens generelle del for sosionom, barnevernspedagog, ergoterapeut, fysioterapeut, radiograf, sykepleie og vernepleiestudiene. Fellesinnholdet i rammeplanen for disse studiene utgjør 30 studiepoeng. Fra 2012 innførte departementet en ny og mer overordnet målstruktur for universitets- og høgskolesektoren for å gi institusjonene større handlingsrom og selvstendig ansvar for og tilpasse mål- og resultatstyringen bedre til egenarten og strategiene for den enkelte institusjon. Det er utfordringer knyttet til å få den enkelte høyskole til å implementere kunnskap om selvorganisert i sine fagplaner. At kunnskap om selvorganisert selvhjelp blir en del av rammeplanene vil styrke mulighetene for å nå ut med kunnskapen. Oppgaver i høgskoleprosjektet Selvhjelp Norge har valgt å dele arbeidet med å nå målet inn i ulike områder: Produksjon av undervisningsmodul. Opprettelse av et pilotprosjekt for undervisning. Utvikling av materiell som skal gjøres tilgjengelig via Undervisningsmateriellet vil bli utprøvd av Selvhjelp Norges ansatte i første halvdel av Deretter skal det kunne tas i bruk av ulike høgskoler og vil ligge på Selvhjelp Norges nettsider gratis for studenter og ansatte som ønsker informasjon om undervisning om selvorganisert selvhjelp. Det er nødvendig å lage gode interne rutiner for å systematisere erfaringsbasert kunnskap fra bruk av undervisningsopplegget. Erfaringene som blir samlet inn fra studenter (og lærere) skal samles i en kunnskapsbase i Selvhjelp Norge og brukes når flere undervisningsopplegg lages og artikler skal skrives for å spre kunnskap om selvorganisert selvhjelp. Prosjektet skal utarbeide forslag til hvordan kunnskap om selvorganisert selvhjelp kan implementeres i den enkelte høgskoles fagplaner i samarbeid med den enkelte høgskole. 17

19 Et sentralt mål i dette prosjektet er at arbeidet skal føre til at høgskolene selv overtar og implementerer undervisningen om selvorganisert selvhjelp i sitt arbeid med undervisning for helse og sosialfaglige profesjoner. Selvhjelp Norge har gjennomført syv undervisninger innenfor rammen av pilotprosjektet i løpet av året. Erfaringer, tilbakemeldinger fra studenter og forbedringsforslag blir brukt for å justere de ulike undervisningsmodulene. Det er et mål at den kunnskap som spres til studenter ikke bare blir kunnskap de sprer til mennesker de møter i sitt yrkesliv, men også er kunnskap de tar i bruk som enkeltpersoner og yrkeshjelpere etter at utdanning er fullført. Selvhjelp Norge jobber videre med realiseringen av prosjektet i

20 6 Forskning på selvorganisert selvhjelp Helsedirektoratet har over flere år bevilget penger i form av tilskudd til forskning på selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge har ingen formell rolle i forhold til forvaltning av tilskuddsmidlene, men er en samarbeidspartner for pågående forskningsprosjekter, gjennom å stille kunnskap og erfaring til disposisjon. I løpet av 2013 er det avholdt ett arbeidsseminar mellom forskergruppen og Selvhjelp Norge der tanker og spørsmål i forskningsarbeidet har blitt drøftet. Det har også vært dialog mellom ansatte i Selvhjelp Norge og forskerne. Tidligere forskningsprosjekter er omtalt på selvhjelp.no. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) koordinerer det forskningsarbeidet som for tiden har økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. NIBR samarbeider med Høgskolen i Oslo og Akershus og Stiftelsen Kirkeforskning. Prosjekt "Forskning på selvorganisert selvhjelp - endringsarbeid i selvhjelpsgrupper" har pågått siden 2008 og er primo 2014 i sin avslutning. Det er nå flere notater og papers under publisering. Samt at en doktorgrad utgått fra prosjektet (Nora Gotaas, NIBR) vil ferdigstilles i Kompetansesenteret Selvhjelp Norge tar i bruk forskningen i formidlingsarbeidet, der det er relevant og når det er relevant. 19

21 7 European Expert Meeting for Self-Help Support (EEXM) juni 2013 ble det 12. møtet i rekken av European Expert Meeting on Self-Help Support avholdt. Det første møtet fant sted i Dubrovnic i I 2005 var Norge vertskap. Denne gangen var det kolleger i "Coordinamento Regionale dei Gruppi Auto Aiuto di Toscana", som var arrangører. Møtet fant sted i vakre Firenze og samlet 33 deltakere fra 11 europeiske land. Hvordan selvhjelpsarbeidet er organisert og drives er ulikt fra land til land, men tre helt sentrale elementer er felles: Troen på menneskers mulighet til å ta ansvar i egen livssituasjon, også når livet er vanskelig. Troen på verdien av å dele erfaringer med andre for å komme videre i eget liv. Selvhjelpsarbeidet er alltid er en del av det sivile samfunn, et arbeid som i stort sett foregår utenfor tjenesteapparatet. Men hvordan selvhjelpsarbeidet samhandler med tjenesteapparatet varierer fra land til land. Gjennom presentasjoner av status for arbeidet i de ulike landene ble det mulighet, ikke bare til å lære, men også til å reflektere over egen praksis. Forskjellene er store mellom landene: størrelse, innbyggertall, samfunnsorganisering og økonomi. Den økonomiske krisen i mange Europeiske land setter også sitt preg på arbeidet med selvhjelp. Dette var da også et tema på møtet. En felles utfordring på tvers av landegrensene er informasjonsarbeidet. På hvert sitt vis arbeider alle med å gjøre selvhjelpsmuligheten kjent i befolkningen. Hverdagen det jobbes i er forskjellig, men utfordringen er den samme: å nå ut til befolkningen med kunnskap og informasjon. Eksempelvis dekker Selvhjelp Norges distriktskontor for Hedmark og Oppland et større geografisk område enn hele Nederland tilsammen. Nederland har ca. 17 millioner innbyggere, mens Selvhjelp Norges distriktskontor har et befolkningsgrunnlag på Gjennomføringen av informasjonsarbeidet blir derfor forskjellig. Foruten Tyskland har Norge hittil vært det eneste landet med en nasjonal informasjons- og kunnskapsenhet. England følger nå etter og har fått på en nasjonal enhet: Self Help Connect UK. Det skal legges til at hverken i England eller Tyskland har man hatt de samme politiske forankringsprosessene som i Norge. Kunnskap om selvhjelpsarbeidets organisering og utbredelse i de europeiske landene gir inspirasjon til videre samarbeid og læring på tvers av landegrenser. Kunnskapen kommer også til nytte i det videre arbeidet med politisk forankring av selvhjelpsarbeidet. 20

22 8 Arbeidsområder og prioriteringer for året 2014 Selvhjelp Norge vil ha fokus på mange av de samme områdene og prioriteringene som gjaldt i I tillegg kommer de føringer som blir gitt gjennom revidert Nasjonal plan for selvhjelp , når denne offentliggjøres og oppdragsbrev fra Helsedirektoratet. Arbeidsområder: tydeliggjøring av Selvhjelp Norge som nasjonalt kompetansesenter konsolidering og styrking av den desentrale modellen med distriktskontorer kunnskapsforvaltningsarbeid generell kunnskapsformidling med vekt på høgskolesektoren arbeid med selvorganisert selvhjelp i rusfeltet bidrag til etablering av flere lokale kontaktpunkter for selvorganisert selvhjelp i lokalsamfunnene og bidrag til etablering av LINKer videre arbeid med modeller for igangsetteropplæring og for igangsetting av selvhjelpsgrupper arbeid med å bringe kunnskap om selvhjelp mer ut i samfunnsbildet, for eksempel kronikker og fagartikler i media Målområder Som kompetansesenter skal Selvhjelp Norge synliggjøre den ressursen selvorganisert selvhjelp er. Dette skal gjøres ved: Forankring og nasjonalt arbeid Nettverks- og forankringsarbeid Politisk forankring. Lokalt arbeid Bidrag til etablering av LINK-sentre. Bidrag til etablering av kontaktpunkter. Igangsetteropplæring. "Skaffe" informasjonsagenter innenfor det offentlige, det kommunale, helse og frivillighet. Kunnskapsforvaltning Kunnskapsinnsamling. Kunnskapsbearbeiding. Kunnskapsforvaltning vil være synonymt med utvikling av ny kunnskap. Kunnskapsformidling Informasjonskampanje. Spredning av materiell. Informasjonsmøter. Opplæring og samarbeid 21

23 9 Vedlegg 9.1 Vedlegg: Statsbudsjettet for 2013 De årlige statsbudsjettene legger føringer for oppdraget Selvhjelp Norge utfører på oppdrag fra Helsedirektoratet. I statsbudsjettet for 2013 står følgende om satsningen på selvorganisert selvhjelp: «Kap. 764 Psykisk helse Selvhjelp Selvorganisert selvhjelp er et viktig supplement for mange som har behov for å styrke sin psykiske helse. Målet med bevilgningen er å gjøre selvorganisert selvhjelp som metode tilgjengelig for flere og å fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp. I 2011 ble det gjennomført en nasjonal informasjonskampanje for økt allmennkunnskap om selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge utgir et elektronisk nyhetsbrev som har om lag mottakere, blant dem kommuner, Nav, høgskoler, arbeidslivets organisasjoner, bedriftshelsetjenester, fylker, helseforetak, frivillige organisasjoner, politikere og enkeltpersoner. Forskning på selvorganisert selvhjelp er viktig i arbeidet for å videreutvikle feltet. I 2011 mottok Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i samarbeid med Diakonhjemmets høgskole og Høgskolen i Oslo midler til forskning. NIBR-rapporten Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper ble gitt ut i mars 2012 og dokumenterer erfaringer fra etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper i Vestfold. I 2012 er den desentraliserte strukturen fullt utbygd med sju distriktskontorer. Interessen for selvorganisert selvhjelp er økende. Modellen med distriktskontorer skal evalueres i Det ble bevilget 13,5 mill. kroner til formålet i Det foreslås bevilget 14 mill. kroner i Bevilgningen må sees i sammenheng med bevilgninger til rusfeltet under kap.763.» Kap. 763 Rustiltak Om rusmiddelpolitikken «( ) Mange klarer ved egen hjelp eller med støtte fra familie og nettverk, selvhjelpsgrupper og brukerorganisasjoner, å redusere eller avslutte skadelig bruk av rusmidler. Andre vil ha behov for tjenester og oppfølging i en kortere periode, mens andre igjen vil ha behov for mer omfattende tjenester, gjerne over lengre tid eller livet ut. Dette kan innebære tjenester fra både kommune, spesialisthelsetjeneste og frivillig sektor. Alle tjenestenivåene må derfor opprettholde og videreutvikle et differensiert tilbud til både barn, unge og voksne med varierende grad av problematikk samt deres pårørende. Tjenestene må være særlig ( ) Helsedirektoratet vil bidra til å utarbeide nasjonal plan for selvhjelp for rusavhengige og deres pårørende samt oppdatere veilederen Pårørende som ressurs for pårørende til personer med rusproblemer og en pårørendeguide om taushetsplikt. Det er også behov for å se pårørendetilbudene innenfor feltene psykisk helse og rus mer i sammenheng. Bevilgningen dekker tilskudd til frivillige og ideelle virksomheter, som driver oppfølging, omsorg og rehabilitering av personer med rusproblemer og/eller prostitusjonserfaring. Selvhjelps- og interessegrupper og pårørendearbeid skal også støttes.» Helsedirektoratet har foretatt en avklaring med helse- og omsorgsdepartementet, det skal ikke utarbeides en egen nasjonal plan for selvhjelp for rusavhengige og deres pårørende. Dette skal være en integrert den av den nasjonale satsningen på selvorganisert selvhjelp. 22

24 9.2 Vedlegg: Oppdragsbrev 2013 Helsedirektoratets oppdragsbrev til Selvhjelp Norge for 2013 inneholder ikke nye og/eller spesifiserte oppgaver, men presiserer at Selvhjelp Norge skal arbeide videre med sine basisoppgaver. Se sitater under: 23

Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp

Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp En brikke i folkehelsearbeidet Kautokeino 28.08.12 1 Hvorfor en satsning på selvorganisert selvhjelp? 2 Selvorganisert selvhjelp er for ALLE. Folkehelse 3 Helseforståelse

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Årsrapport 2012. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsrapport 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp 0 Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, legger med dette fram sin årsrapport for 2012.

Detaljer

10 år. Selvhjelp som del av. helsepuslespillet. Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016

10 år. Selvhjelp som del av. helsepuslespillet. Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016 Selvhjelp som del av helsepuslespillet Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016 Mitt innlegg Hvem er Selvhjelp Norge? Hva er selvhjelp? Hvorfor selvhjelp? Hvordan del av helsepuslespillet?

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP

ÅRSRAPPORT 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP ÅRSRAPPORT 2014 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 selvhjelp.no Forord Nye og komplekse problemer i samfunnet må

Detaljer

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no 1 Det finnes ingen fortid som er så belastet at ikke fremtiden kan bli ny!

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2013

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2013 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2013 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Selvorganisert selvhjelp i ny lov om kommunale helseog

Selvorganisert selvhjelp i ny lov om kommunale helseog Til Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Oslo, 17.januar 2011 Selvorganisert selvhjelp i ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester Høringssvar på forslag til ny lov om kommunale helse-

Detaljer

Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten, 15. 0g 16. april som helsefremmende og ressursmobiliserende supplement

Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten, 15. 0g 16. april som helsefremmende og ressursmobiliserende supplement Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten, 15. 0g 16. april 2017 Velkommen til parallellsesjon SELVHJELP - som helsefremmende og ressursmobiliserende supplement Nasjonalt kompetansesenter for Selvorganisert

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Selvorganisert selvhjelp handler om livet

Selvorganisert selvhjelp handler om livet Til Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Oslo, 30.12.10 Selvorganisert selvhjelp handler om livet Høringssvar på Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika ( ) Veien tilbake til samfunnet,

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

selvhjelpskonferansen

selvhjelpskonferansen selvhjelpskonferansen Muligheter i det lokale folkehelsearbeidet Selvhjelp Norge ønsker velkommen til Selvhjelpskonferansen Molde, 11.12.07 Selvhjelp Norge, et oppdrag fra 1 Selvhjelp dreier seg ikke om

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2014

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2014 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2014 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2015

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2015 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2015 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Selvorganisert selvhjelp i ny folkehelselov

Selvorganisert selvhjelp i ny folkehelselov Til Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Oslo, 17.januar 2011 Selvorganisert selvhjelp i ny folkehelselov Høringssvar på forslag til ny folkehelselov Innledning Selvhjelp Norge er nasjonalt

Detaljer

Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk

Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk 1 2 Om selvhjelp Om Selvhjelp Norge og det nasjonale arbeidet Om selvhjelpsgrupper Om nettverks- og informasjonsarbeid i regionen og så da? 3 Selvhjelp

Detaljer

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen En presentasjon av Clearinghouse modellen Senter for selvhjelp og mestring, Link Oslo Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Drevet av Norsk selvhjelpsforum

Detaljer

Selvhjelp. - et verktøy i eget liv

Selvhjelp. - et verktøy i eget liv Selvhjelp - et verktøy i eget liv Hvem er vi? Link Oslo er et byomfattende selvhjelpssenter for Oslos innbyggere. Senteret arbeider for å øke kunnskapen om bruk av selvhjelp som et verktøy i håndtering

Detaljer

selvhjelp.no Hva er selvorganisert selvhjelp? Hva kan selvhjelp bidra med til pårørende?

selvhjelp.no Hva er selvorganisert selvhjelp? Hva kan selvhjelp bidra med til pårørende? Hva er selvorganisert selvhjelp? Hva kan selvhjelp bidra med til pårørende? Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Disposisjon Hva og for hvem er Selvhjelp Norge? Selvhjelpsforståelse

Detaljer

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Nasjonal plan for selvhjelp 2014 2018 Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Publikasjonens tittel: Nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp Utgitt: Februar 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

En reise i norsk selvhjelpshistorie og status i dag. Tønsberg,

En reise i norsk selvhjelpshistorie og status i dag. Tønsberg, En reise i norsk selvhjelpshistorie og status i dag Tønsberg, 15.11.12 Rapportene kom og ble arkivert Fenomen Prosjekter Tid 1980- tallet St.meld.nr. 16 1992/93, Frivilligsentralene 1993 Oppdrag med Nasjonal

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2010

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2010 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2010 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO, Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no,

Detaljer

Selvhjelp Norge. Rapport for virksomheten i 2010

Selvhjelp Norge. Rapport for virksomheten i 2010 2011 Selvhjelp Norge Rapport for virksomheten i 2010 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, Selvhjelp Norge, drives av Norsk selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet. Selvhjelp

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2011

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2011 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2011 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Årsmelding 2015. LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring

Årsmelding 2015. LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring Årsmelding 2015 LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring 2 Innhold Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11 Side 13 Side 15 Side 16 Innledning LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP ÅRSRAPPORT 2015

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP ÅRSRAPPORT 2015 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP ÅRSRAPPORT 2015 Forord Revidert Nasjonal plan for selvhjelp 2014 2018 (IS-2168) kom i mars 2014. 2015 har derfor vært første hele

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2015

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2015 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2015 Forord Selvhjelp Norge, nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, legger her fram

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.1) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Friskliv og mestring i en større sammenheng

Friskliv og mestring i en større sammenheng Fagnettverk friskliv og mestring 17.06.14 Friskliv og mestring i en større sammenheng Foto: Carl-Erik Eriksson De neste 20 min. skal handle om: Veien fram til i dag Hva skjer som er viktig for oss? Lovpålagte

Detaljer

Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering. Eli Vogt Godager. Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum

Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering. Eli Vogt Godager. Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering Eli Vogt Godager Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum Nasjonal plan for selvhjelp Målet t er å gjøre selvhjelp l som metode tilgjengelig

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Selvhjelp Norge har laget en årsrapport for året 2012. Den rapporten du sitter

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold 23. oktober 2012 Disposisjon PRESENTASJON KORT

Detaljer

Referat av møte med selvhjelp Norge torsdag 13. november 2014

Referat av møte med selvhjelp Norge torsdag 13. november 2014 Referat av møte med selvhjelp Norge torsdag 13. november 2014 Tilstede: Kari Kastmann (Selvhjelp Norge), Rachel Caroline Papa (daglig leder Søgne Frivilligsentral), Gerd Lie (Enhetsleder Kvalifisering),

Detaljer

SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp

SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp Knut Laasbye, distriktskontoret Oppland/Hedmark Eli Vogt Godager, rådgiver, Selvhjelp Norge GJØVIK, torsdag 3. juni, Thon Quality Hotel Strand

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold

SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold Fylkeskonferanse for Buskerud, Vestfold og

Detaljer

Selvhjelpshuset LINK Oslo

Selvhjelpshuset LINK Oslo Selvhjelpshuset LINK Oslo Årsmelding 2016 «Alle innbyggerne i Oslo skal få vite om selvhjelp og at selvorganiserte selvhjelpsgrupper er en mulighet de kan ta i bruk når livsproblemer oppstår». Innledning

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Selvhjelp i helsefremmende perspektiv

Selvhjelp i helsefremmende perspektiv Selvhjelp i helsefremmende perspektiv Selvhjelp om å ta tak i eget liv sammen med andre. Tønsberg, 03.12.2015 Erna Majormoen Selvhjelp Norges distriktskontor for Hedmark og Opland. Salutogenese We should

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet.

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet. Stiftelsen Link Lyngen Org.nr. 992 544 963 Statusrapport til Helsedirektoratet 2008 Prosjekt Selvhjelp i Vilje Viser Vei Referanse: 2008006594 STATUSRAPPORT TIL HELSEDIREKTORATET 2008 Prosjekt Selvhjelp

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP ÅRSRAPPORT 2016

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP ÅRSRAPPORT 2016 NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP ÅRSRAPPORT 2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Sammendrag... 2 3 Formål og oppdrag... 3 3.1 Nasjonal plan for selvhjelp... 3 3.2 Organisering

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv ANGST - veien fra sykt til sunt Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv Hva gjør vi? Angstringen Norge driver landsdekkende opplysningsarbeid og kunnskapsformidling om angst og

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2008

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2008 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2008 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO Tlf 23 33 19 00 Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett:

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) Sluttrapport til Helse og rehabilitering Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Forord N.K.S. hovedstyre vedtok i 2007 å arbeide for

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Distriktskontorenes rapporter for 2013 Rapporten om virksomheten ved Selvhjelp Norges distriktskontorer i 2013 er et supplement til

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Velkommen til. Rusdag 2017

Velkommen til. Rusdag 2017 Velkommen til Rusdag 2017 https://www.nrk.no/rogaland/p opulaert-med-tommeglassflasker-1.13278864 Rusdag / 2017 Tysvær 23.10 2017 selvhjelp.no Selvhjelp i rusfeltet "Den største ressursen på rusfeltet

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Program for folkehelsearbeid i kommunene. Innlegg for kommuner i Møre og Romsdal - Partnerskapsforum Kristiansund

Program for folkehelsearbeid i kommunene. Innlegg for kommuner i Møre og Romsdal - Partnerskapsforum Kristiansund Program for folkehelsearbeid i kommunene Innlegg for kommuner i Møre og Romsdal - Partnerskapsforum Kristiansund 14.9.2017 Disposisjon 1. Hva er Program for folkehelsearbeid i kommunene, og hvorfor er

Detaljer

Workshop 1, spørsmål 1:

Workshop 1, spørsmål 1: Workshop 1, spørsmål 1: Hvordan ønsker dere å samarbeide med Kreftforeningen? 1. Nettforum. a- for kreftkoordinatorer, støtte til å finne gode IKT løsninger der alle kan ha tilgang b- Bygge opp et nettforum

Detaljer

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN Innspill fra Norsk psykologforening Psykisk helse i folkehelsearbeidet Norsk psykologforening mener det er et stort fremskritt for befolkningens helse, at Regjeringen

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER les mer på www.vhss.no Bodø(45 min) Fauske (25 min) VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Etablert

Detaljer

VÅRRES REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger

VÅRRES REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger 01.06.2017 1 Vårres brukerstyrt senter. Etablert 2006. Deltakere - organisasjoner: ADHD Norge

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Hvem er du? Hvorfor er du her?

Hvem er du? Hvorfor er du her? Selvhjelp og igangsetting av grupper Selvhjelp Norge! Nasjonal plan for selvhjelp Mork, november 2008 Hovedmål: " å styrke selvhjelpsarbeid generelt.! 1! 2 Nasjonal plan for selvhjelp Det overordnede målet

Detaljer

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( )

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( ) Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 (2006 2007) Tromsø, 10. april 2008 Statssekretær Arvid Libak Mål for folkehelsepolitikken Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet

Detaljer

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no kontakt@barnepalliasjon.no } Alle har en historie } Andreas reise

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Du kan hjelpe deg selv.

Du kan hjelpe deg selv. Du kan hjelpe deg selv. Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Disse retningslinjene er skrevet for deg som vil starte en selvorganisert

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket Einar R. Vonstad Prosjektleder LMS-RUS Midt- Norsk Kompetansesenter for Rusfaget Hovedoppgave for Lærings- og mestringssenterene Det skal opprettes

Detaljer

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helsedirektoratets samfunnsoppdrag Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2007

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2007 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2007 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO Tlf 23 33 19 00 Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett:

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2009

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2009 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2009 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO Tlf 23 33 19 00 Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett:

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,-

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,- c-c/13 Oslo, 17/11-2009 ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor:

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Psykisk helse i folkehelsearbeidet Program for folkehelsearbeid i kommunene. Sundvollen,

Psykisk helse i folkehelsearbeidet Program for folkehelsearbeid i kommunene. Sundvollen, Psykisk helse i folkehelsearbeidet Program for folkehelsearbeid i kommunene Sundvollen, 29.11.17 1 Hva jeg vil si noe om 1. Psykisk helse som folkehelseutfordring 2. Psykisk helse i folkehelsearbeidet»

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Høringsbrev 13. juni 2016

Høringsbrev 13. juni 2016 Høringsbrev 13. juni 2016 Klikk her for å se elektronisk høringsutkast: Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Handlingsplan for SPoR 2014-2016

Handlingsplan for SPoR 2014-2016 Handlingsplan for SPoR 20142016 Handlingsplan 20142016 Oppdatert 31.08.2014 1. Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer