Årsrapport Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp 0

2 Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, legger med dette fram sin årsrapport for Året 2012 har båret preg av arbeid med å ferdigstille utbyggingen av kompetansesenteret til en organisasjon med et hovedkontor i Oslo og 7 distriktskontorer. Det siste distriktskontoret ble etablert i Bergen i mai Distriktskontorene er det operative leddet av oppdraget i gjennomføring av aktiviteter lokalt. Flere kontorer, flere ansatte og økt aktivitet gir muligheter til å nå mennesker i lokalsamfunnene på en enda bedre måte og krever en utvikling av organisasjonen slik at vi kan kommunisere godt og bruke hverandres erfaringer og lærdom til felles beste. Det er utfordrende å gjøre selvorganisert selvhjelp til en levende del av folkehelsearbeidet. Norges helseutfordringer synliggjør behovet for å styrke og bygge ut folkehelsearbeidet. Økt vekt på forebyggende arbeid vil kunne redusere presset på det offentlige helsevesenet og bidra til mindre lidelse og sykdom for den enkelte. Vi mener at folkehelsearbeidet vil bli styrket gjennom økt fokus på selvhjelpsforståelsen. Det er ønskelig å få i gang en diskusjon om selvhjelpens plass i velferdssamfunnet. Formålet må være å tydeliggjøre ressursene som finnes i menneskene og hvordan disse kan komme til uttrykk til beste for samfunnet. Årsrapporten tar utgangspunkt i rapportering på generelle føringer i Nasjonal plan for selvhjelp (kapittel 3.1, 3.2 og 3.3), og har et eget kapittel (3.4) for føringer fra statsbudsjett og oppdragsbrev for Årsrapporten følges av en separat og detaljert oppsummering av distriktskontorenes arbeid i året Oslo, mars 2013 Solbjørg Talseth daglig leder Norsk selvhjelpsforum/selvhjelp Norge

3 Innhold 1 Formål og oppdrag Strategi Visjon, mål og virkemidler Arbeidet i året Selvhjelp Norge - Organisasjon og drift Formidlingsvirksomhet Informasjonsarbeid Informasjonskampanje Foredrag, innlegg og stands Egne konferanser Igangsetteropplæring Samhandling og nettverksarbeid Utviklingsarbeid Kunnskapsinnhenting LINKer Lokale kontaktpunkter Modeller for igangsetting av selvhjelpsgrupper og igangsetteropplæring Nettverksarbeid Selvhjelpsgrupper over telefon Oppgaver fra statsbudsjett og oppdragsbrev Nasjonal dialogkonferanse Berørte av 22. juli Aldersgruppen Kunnskapsformidling i høyskolesektoren E-læringsmodul om selvorganisert selvhjelp Partnerskap om selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer Revidering av Nasjonal plan for selvhjelp Forskning på selvorganisert selvhjelp Arbeidsområder og prioriteringer for året Vedlegg Statsbudsjettet for Oppdragsbrev

4 1 Formål og oppdrag Selvhjelp Norge - Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp drives av Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet. Selvhjelp Norge er et av virkemidlene i Nasjonal plan for selvhjelp (rapport IS-1212 fra Sosial- og helsedirektoratet, 2004). Selvhjelp Norges visjon er at alle mennesker i Norge skal vite hva selvhjelp er, slik at de kan ta i bruk kunnskapen når livsproblemer oppstår. Nasjonal plan definerer at Selvhjelp Norges skal bidra til at informasjon om selvhjelpsmulighetene gjøres tilgjengelig for befolkningen generelt at flere drar nytte av selvhjelpsmuligheten at det etableres et nettverk og varige strukturer for kunnskapsutveksling ift. selvhjelp kunnskapsutvikling gjennom innhenting av erfaringsbasert kunnskap at selvhjelp etableres som et eget arbeidsfelt at selvhjelpsarbeidet utvikles ytterligere og at utviklingsarbeidet gis en forankring at det stimuleres til helhetstenkning på tvers av frivillighet og offentlighet og skape vekst fordi kunnskap utveksles og utvikles at arbeidet som blir gjort i bruker- og pasientorganisasjonene styrkes gjennom selvhjelpsvirksomhet Kunnskap og bidrag Som kompetansesenter har Selvhjelp Norge først og fremst kunnskap om selvorganisert selvhjelp. Dette er erfaringsbasert kunnskap om arbeidet med og i selvhjelpsgrupper, kunnskap om etablering og drift av et nasjonalt senter, erfaringer om informasjon og kunnskapsspredning, opplæring, nettverksbygging og arbeid med forankring av selvhjelp og selvhjelpsgrupper i lokalsamfunn. Kompetansesenteret er også leverandør av kunnskap om selvorganisert selvhjelp til Helsedirektoratet og leverer innspill til høringer og planverk i folkehelsearbeidet. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 1

5 2 Strategi Visjon, mål og virkemidler Selvhjelp Norges visjon: Alle mennesker i Norge skal vite hva selvhjelp er, slik at de kan ta i bruk kunnskapen når livsproblemer oppstår. Visjonen om et folkeopplysningsarbeid der "alle skal vite" må naturlig nok deles opp i mindre målsettinger. Disse målsettingene er definert gjennom Nasjonal plan for selvhjelp, statsbudsjett og årlige oppdragsbrev (vedlegg 6.1 og 6.2). Kapittel 3 beskriver arbeidet i Kapittel 3.4 beskriver arbeidet i de spesifikke prioriteringer gjort i oppdragsbrevet for Selv om målgruppen er alle mennesker i Norge, må de deles i mindre grupper for å nås: politikere og forvaltning, helsepersonell, frivilligsentraler, frisklivsentraler og kommuner, frivillige organisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner etc. Selvhjelp Norge skal bidra med kunnskap på mange nivåer i samfunnet. Strategien for å nå alle mennesker er å informere og samarbeide i relevante fora. En organisatorisk konsekvens av dette er behovet for å være tilgjengelig der folk bor. Derfor var det nødvendig å etablering de syv distriktskontorene, se kapittel 3.1 Selvhjelp Norge - Organisasjon og drift. Vårt virkemiddel i arbeidet er i stor grad formidlingsarbeid. Formidling foregår muntlig i små og store fora, skriftlig i brosjyrer og hefter, på nett og i artikler og i opplæringssituasjoner, informasjonskampanjer og nettverksarbeid med samarbeidspartnere. Selvhjelp Norge bidrar med erfaring og kompetanse. En viktig oppgave er å samle inn erfaringer fra selvhjelpsarbeidet i hele landet slik at de kan videreforedles og brukes av flere. Igangsetting av selvhjelpsgrupper må gjøres der folk bor, og vi skal samarbeide og støtte aktivitet som bidrar til at mennesker får muligheten til å gå i en selvhjelpsgruppe. I dette bidraget inngår også kompetanseoverføring til mennesker og miljøer som kan være informasjonsagenter for selvhjelpsarbeidet. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 2

6 3 Arbeidet i året 2012 Folkeopplysning er en overordnet oppgave for Selvhjelp Norge. I 2012 var ett av målene at befolkningen skulle få informasjon om hvordan grupper kan komme i gang og hvem man kan kontakte for at så skal kunne skje. Ett viktig virkemiddel i dette arbeidet, var en informasjonskampanje, se kapittel Et annet mål er kunnskaps-systematisering. Organisatorisk var ett av målene å få på plass det siste distriktskontoret i Bergen. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 3

7 3.1 Selvhjelp Norge - Organisasjon og drift Selvhjelp Norge er organisert med et hovedkontor i Oslo og syv distriktskontorer. Selvhjelp Norge har ved årets utgang 13 ansatte. Hovedkontoret tar seg av strategiske spørsmål og oppgaver på nasjonalt nivå og er koordinator med hovedansvar for fagutvikling og faglig støtte til distriktskontorene er det første driftsåret med en fullt utbygget, desentral struktur. Det siste av syv distriktskontorer ble etablert i mai. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 4

8 Distriktskontorenes geografiske plassering gir større nærhet til lokale miljøer, aktuelle samarbeidspartnere og til lokalsamfunnene. De besitter lokalkunnskap og lokal kulturforståelse som er avgjørende for at vi som kompetansesenter skal nå ut med kunnskap. Vi ser at nettverkene og gode samarbeidsprosjekter har økt etter hvert som kontorene har kommet på plass. Årsrapporten følges av en separat og detaljert oppsummering av distriktskontorenes arbeid i året Også internt nyter organisasjonen godt av tilførsel på kompetanse og erfaringer. Det å få flere mennesker å spille på og en faggruppe som er mer komplementær, har stor nytteverdi for oss. Vi har jobbet med utvikling av organisasjonen dette året. For å støtte samhandling og kompetansedeling har vi lagt opp noen felles aktiviteter og rutiner: IT-løsninger som muliggjør samhandling. Faste status- og rapporteringsmøter (telefonkonferanse). Felles fagmøter (telefonkonferanse). Organisasjonsutvikling ved hjelp av felles samlinger. Prosjektgjennomføring på tvers av organisasjonen. Et lederutviklingsprogram for distriktskontorene med formål å styrke de ansattes rolleutøvelse og bidra til større faglig trygghet. Lov om målbruk i offentlig tjeneste På bakgrunn av en henvendelse til Språkrådet fra 2011 ble det påpekt at Selvhjelp Norge ikke fulgte pålegg gitt gjennom målbruksloven. Helsedirektoratet ga deretter dette oppdraget til Selvhjelp Norge for 2012: Selvhjelp Norge er omfattet av målbrukslova, og må rette seg etter de bestemmelsene som følger av loven. Disse tiltakene ble gjennomført: Heftet Selvhjelp en innføring ble oversatt til nynorsk. Heftet Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? ble oversatt til nynorsk. Ved etablering av distriktskontor for Hordaland og Sogn og Fjordane ble det stilt krav om at kontoret skulle ha nynorsk som tjenestespråk. Gjennom at et av distriktskontorene har nynorsk som tjenestespråk publiseres jevnlig artikler og invitasjoner på nynorsk. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 5

9 3.2 Formidlingsvirksomhet Formidlingsarbeidet foregår på mange områder og arenaer. For å nå ut til hele Norge må vi bruke miljøer, agenter og personer som har kunnskap om selvhjelp til å videre formidle kunnskapen, informere og bidra praktisk til igangsetting av selvhjelpsgrupper Informasjonsarbeid selvhjelp.no Nettstedet er rettet mot selvhjelpsarbeidets målgrupper: allmennheten, fagpersonell og organisasjoner. Statistikk for Statistikken viser en økning av sidevisninger i 2012 på 35 % fra året før. Årsakene til dette kan være økt antall mottakere av Selvhjelp Norges nyhetsbrev, konferanse-aktiviteter og økt aktivitet ved distriktskontorene. I januar og i november/desember var det en markant økning i treff på nettsidene i sammenheng med de nasjonale kampanjene 2011/2012 og 2012/2013 (se kapittel 3.2.2). Det er ca mottakere av nyhetsbrevet (en økning på 5000 fra 2011). Mottakerne er kommuner, NAV, høgskoler, arbeidslivets organisasjoner, bedrifts- År Sidevisninger Snitt pr. mnd Nyhetsbrev Det er sendt ut 21 nyhetsbrev i 2012 (13 stk. i 2011). Nyhetsbrevene er en viktig kanal for spredning av kunnskap og informasjon. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 6

10 helsetjenester, fylker, helseforetak, frivillige organisasjoner, politikere, og andre interesserte, herunder en rekke privatpersoner Sosiale medier Selvhjelp Norge er "forsiktig aktiv" på Facebook dette år som året før. Det er en vurdering at denne kanalen er holdt på et lavt aktivitetsnivå mest av hensyn til ressursbruk internt. Vi hadde ved nyttår ca. 390 følgere på Facebook. Her finnes et utviklingspotensial vi skal vurdere i Materiellproduksjon og distribusjon Selvhjelp Norges trykte materiell har flere bruksområder: generell spredning (organisasjoner og privatpersoner) til utdeling på konferanser, seminarer og lignende til undervisning ved for eksempel igangsetteropplæring eller på høgskoler Selvhjelp Norge har sendt og delt ut ca hefter i Bestillingene kommer fra kommuner, NAV, frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, helseforetak, bedrifter, helsetjenester, bedriftshelsetjenester og enkeltpersoner. I tillegg er det delt ut en betydelig mengde materiell på arrangementer Selvhjelp Norge har deltatt på eller arrangert. Fagbok om selvorganisert selvhjelp I arbeidet med kunnskapsformidling, både på høgskolene og på andre arenaer ser Selvhjelp Norge at det er behov for faglitteratur på området. Det har i 2012 blitt påbegynt en fagbok om selvorganisert selvhjelp. Det er inngått en forlagsavtale (Z forlag), med en plan om at boka skal utgis høsten Historieheftet i ny utgave Et hefte om menneskers erfaringer med å gå i en selvorganisert selvhjelpsgruppe kom i ny utgave i Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Heftet "Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe?" har blitt gitt ut på nynorsk og samisk i Nynorsk utgave av heftet Selvhjelp - en innføring Heftene "Selvhjelp en innføring" og "Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe?" kom i nynorsk språkdrakt dette året. Distribusjon av hefter Heftet "Selvhjelpshistorier" ble sendt ut til alle Frivilligsentraler (260 stk.) og kommunale Lærings- og mestringssentre (60 stk.). Det ble også gjort en distribusjon av et utvalg hefter til fastleger, eldreråd og råd for funksjonshemmede (totalt ca sendinger). Massedistribusjon av materiell kobles sammen med den nasjonale informasjonskampanjen Informasjonskampanje 2012 Et ledd i Selvhjelp Norges strategiske arbeid har vært en opplysnings- og informasjonskampanje i riksdekkende og regionale medier. Kampanjen retter Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 7

11 oppmerksomheten mot menneskers muligheter til å ta tak i egne livsproblemer. Kampanjen viser fram distriktskontorene som et sted å hente kunnskap om selvorganisert selvhjelp. Lokale initiativ kanaliseres til distriktskontorene og styrker deres mulighet for å bidra inn i nye, lokale samarbeidsallianser. Kampanjer har vært gjennomført to ganger: i november 2011-januar 2012 og november 2012-januar Det er den siste kampanjen som blir omtalt i denne årsrapporten. Konkret består kampanjen av en tosiders annonse rykket inn i helgemagasinene VG Helg og Dagbladet Magasinet. Mediemessig er målgruppen alderen 20+, det vil si de aller fleste voksne mennesker. Annonseringen dekker rundt 1,4 millioner mennesker. produksjon av fem små (30 sekunder) filmsnutter som viser små samtaler i en selvhjelpsgruppe bannerannonser på VG TV egen landingsside for visning av filmene på nyhetsbrev lokale og regionale annonser og presseoppslag fra distriktskontorene materielldistribusjon Markedsføring på TV Norge Nytt i den siste kampanjen har vært utvikling av små informasjonsfilmer (30 sekunder), som har vært vist i TV Norges kanaler i den siste kampanjeperioden. Filmene skal også brukes i Selvhjelp Norges formidlingsarbeid generelt, i foredrag eller undervisning. Filmene er tilgjengelig på YouTube. Lokale presseoppslag i forbindelse med kampanjen Kampanjen har gitt distriktskontorene en mulighet til å få til oppslag og omtale i lokalpressen. Kombinasjonen av artikler og annonser er god for å utløse selvhjelpsgruppe-aktivitet i lokalsamfunnene. Oppslag i pressen har ført til mange henvendelser til kontorene. Personer som ønsker å delta i selvhjelpsgrupper loses videre til allerede etablerte kontaktpunkter eller til et LINK (se kapittel og 3.3.3). I flere tilfeller har henvendelse til distriktskontorene ført til etablering av samarbeid med nye aktører med tanke på etablering av kontaktpunkter og/eller selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Vi ser at et samvirke mellom nasjonal og regional annonsering gir god effekt. (For beskrivelse av kontaktpunkter, se kapittel ) Respons på kampanjen I løpet av de to kampanjeperiodene er det kommet inn vesentlig flere henvendelser og bestillinger av materiell enn det ellers gjør, og mange av henvendelsene er direkte relatert til annonser og TV-satsningen. Kampanjen bidro til sterk økning i trafikken på selvhjelp.no. Det er mange enkeltpersoner som ringer eller skriver, men også fra miljøer som vurderer selvhjelp som et verktøy for seg eller sine medlemmer, kunder eller brukere. I løpet av året har det vært en betydelig økning av antall lokale kontaktpunkter, og dette er et veldig godt nettverk å ha når enkeltpersoner tar kontakt Foredrag, innlegg og stands Selvhjelp Norge bruker mye ressurser til foredrag, innlegg, workshops og stands på nasjonale og regionale konferanser og seminarer. Dette er arenaer der mange mennesker møtes og der vi kommer i kontakt med relevante aktører. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 8

12 Vi har deltatt på følgende arrangementer: - Kongressen Rehab, Trondheim, innlegg og stand. - Landsforeningen for hjerte og lungesyke, seminar for likemenn, Gardermoen. - Kongress psykisk helse og rus i Trondheim, innlegg og stand. - Helsedirektoratets landsdekkende samling for frisklivssentraler - Norsk sykehus og helsetjenesteforenings frisklivskonferanse, innlegg og stand. - Årskonferansen, Kunnskapssenteret, nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, UNN. - Samhandlingskongress i Trondheim, stand. - Brukerorganisasjonskonferansen 2012, Oslo. - Nasjonal konferanse om pasientmedvirkning og IKT. - Fagseminar Kautokeino. - Nordisk seminar for stamme, Hamar. - Konferanse i regi av SANKS samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern Helse Finnmark, Karasjok. - Regional konferanse for Frivilligsentraler i Ålesund. - Schizofrenidagene, Stavanger, parallellsesjon og stand. - Seminar for muskelsykes ungdom, Gardermoen. Foredrag. - Regionkonferansen for Frivilligsentralene på Olavsgaard, stand. - Konferansen om Dobbeltdiagnoser, stand. - Konferanse for pårørende i regi av Helsedirektoratet, stand Egne konferanser I 2012 er det arrangert totalt 9 regionale og landsdekkende konferanser i egen regi. Selvhjelp Norge har gjennomgående to målsettinger som konferansearrangør: 1. Spre kunnskap og erfaringer om selvorganisert selvhjelp. 2. Samle inn erfaringer fra arbeid med selvorganisert selvhjelp. Nasjonal arbeidskonferanse Oslo Med en desentral struktur på plass, og erfaringer fra distriktskontorenes arbeid så langt, så vi at det å sette lokalt arbeid som tema for en konferanse ville være et løft for mange. Inviterte til konferansen var aktører med erfaring fra, eller planer om, lokalt selvhjelpsarbeid. Totalt deltok ca. 60 personer på konferansen. Deltakerne kom fra frivilligsentraler, kommunale enheter, frivillige organisasjoner, helseforetak og regionale brukerstyrte sentre. Programmet ble utformet med tanke på å spre erfaringer sett fra flere ulike ståsted: Selvhjelp Norge, en kommune, et lærings- og mestringssenter og en frivilligsentral. Markedsføring og mediearbeid er viktige temaer som ble satt på dagsorden. Se oppsummering av konferansen på våre nettsider. Vi planlegger en lignende konferanse i Fylkeskonferanser Fylkeskonferanser har som målsetting å lage en arena der erfaringer fra arbeid med selvorganisert selvhjelp kan deles. Det har vært et mål å arrangere én større aktivitet i hvert fylke. Det er i 2012 arrangert fylkeskonferanser i fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Nordland, Møre og Romsdal og en felles konferanse for fylkene Vestfold, Telemark, Buskerud. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 9

13 Samarbeid med andre aktører har vært viktig i gjennomføringen av fylkeskonferansene. Denne måten å jobbe på bidrar til å stimulere nettverksarbeid med aktører innenfor folkehelsa. Se omtale av fylkeskonferansene i egen rapport fra distriktskontorene Igangsetteropplæring Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er lederløse og bygger på gjensidighet, autonomi, aktiv deltakerrolle og felles ansvar for selvhjelpsgruppens utvikling. Mange selvhjelpsgrupper har hatt bistand av en igangsetter i oppstarten. Igangsetterens rolle er å synliggjøre prinsippene for selvhjelpsgruppers arbeid. Over flere år har Selvhjelp Norge bidratt til å trygge mennesker i denne rollen gjennom igangsetteropplæring/trening. I 2012 er det gjennomført igangsetteropplæring på 22 steder med til sammen 245 deltakere. Se også kapittel Modeller for igangsetting av selvhjelpsgrupper og igangsetteropplæring Samhandling og nettverksarbeid Selvhjelp Norge arbeider på flere deler av folkehelseområdet. Dette har dannet grunnlag for å etablere samarbeid med regionale og lokale aktører ved gjennomføring av forskjellige arrangementer. Tilførsel av kunnskap om selvorganisert selvhjelp til frivilligsentralene har gjort at mange av disse nå samarbeider om etablering av lokale kontaktpunkter. Noen sentrale samarbeidspartnere er: Frivilligsentraler Frisklivssentraler NAV Kommuner Fylkeskommuner og Fylkesmannsembetene Frivillige organisasjoner Lærings- og mestringssentre Interesseorganisasjoner Selvhjelp Norge samarbeider også med andre kompetansesentre som er relevante for vårt oppdrag. Det er verdt å nevne NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene), NKLMS (Nasjonalt kompetansesenter for lærings- og mestringssentrene), Erfaringskompetanse og KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region Øst). 3.3 Utviklingsarbeid Knyttet til hovedmålsettingen i Nasjonal plan for selvhjelp står det: Den nasjonale satsningen på selvhjelp innen psykisk helse, er et utviklingsarbeid, hvis hensikt er å samle all erfaring og kunnskap som er blitt gjort i selvhjelpsarbeid og gjøre den tilgjengelig. Utviklingsarbeidet er beskrevet under Kunnskapsinnhenting Selvhjelp Norge har alltid vært opptatt av å dokumentere erfaringer fra de aktivitetene som gjennomføres. Et verktøy i dette arbeidet er erfaringsnotater. Vi vil løfte fram systematiseringsarbeidet som en av de viktigste oppgavene i Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 10

14 3.3.2 LINKer Et LINK er en nøytral møteplass. Informasjons- og kunnskapsformidling, og igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper er oppgavene for et LINK. Et LINK er en selvstendig enhet, selveiende og lokalt forankret. Modellen for dette arbeidet er LINK Oslo og LINK Lyngen. Et LINK er en deltaker i det lokale nettverket for folkehelsearbeidet. I større byer og tettsteder vil det være aktuelt å etablere LINKer, mens det i mindre samfunn kan være tilstrekkelig med et lokalt kontaktpunkt, se nedenfor. Selvhjelp Norge er pådriver og bidragsyter i arbeidet med å etablere nye LINKer. Et nytt LINK har sett dagens lys i 2012: LINK Lillehammer, en møteplass for innbyggere i kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu. Selvhjelp Norges distriktskontor for Hedmark og Oppland er representert i prosjektets styringsgruppe. Distriktskontoret for Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag har høsten 2012 lagt ned et betydelig arbeid i planleggingen av et nytt LINK i Trondheim Lokale kontaktpunkter Et kontaktpunkt er et sted å kontakte for dem som ønsker å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Kontaktpunktene er forankret i frivilligsentraler og frisklivssentraler, kommunale enheter, DPSer, frivillige organisasjoner og så videre. Distriktskontorene har prioritert arbeid med å styrke lokale krefter til å etablere kontaktpunkter. Etableringene er et resultat av informasjons-, kunnskapsformidlings- og nettverksarbeid i lokalsamfunnene over tid. Dette er tidkrevende prosesser og lokalt engasjement er avgjørende for etablering av kontaktpunkter. De lokale kontaktpunktene vil også bli et sted å hente erfaringer fra. Distriktskontorene bidrar til kontaktpunktene i utvikling av informasjonsmateriell. Ved rapportering i mars 2012 var antallet kontaktpunkter ca. 25. Ved en opptelling ultimo 2012 er tallet nærmere 70. På selvhjelp.no ligger det en oppdatert oversikt over hvilke kontaktpunkter som er i funksjon. Vi skal samle og systematisere erfaringene med etableringsprosessene for kontaktpunktene og gjøre en statusoppsummering for å skaffe bedre grunnlag for videre arbeid med å lage gode modeller Modeller for igangsetting av selvhjelpsgrupper og igangsetteropplæring Selvhjelp Norge formidler kunnskap om forskjellige modeller for igangsetting av selvhjelpsgrupper: - Grupper igangsatt av igangsetter de første 4-6 gangene. - Grupper igangsatt med igangsetter bare på oppstartmøtet (LINK Oslo). - Grupper igangsatt ved hjelp av skriftlig materiale. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 11

15 Oppstart og igangsetting av selvhjelpsgrupper kan være forskjellig avhengig av hva som er mulig på forskjellige plasser. Noen grupper blir igangsatt med igangsetter de første gangene, noen grupper starter opp på egenhånd med støtte av skriftlig materiell. Noen deltakere har vært på informasjonsmøter og noen har vært i kontakt med våre distriktskontorer eller andre som har selvhjelpserfaring. En ny variant som er prøvd ut i noen måneder i LINK Oslo, er oppstart med en igangsetter kun på det første møtet. Vi kommer til å se nærmere på utvikling av de forskjellige modellene i kommende år. Disse modellene er i utvikling og vil vurderes videre med hovedfokus på ressursbruk, gjennomførbarhet og forankring Nettverksarbeid Selvhjelp Norges hovedoppgave er å spre og forankre kunnskap. I dette arbeidet tas allerede eksisterende nettverk og strukturer i bruk. Gjennom samarbeid og kontakt med mange aktører (for eksempel frivilligsentraler, frisklivssentraler, enkeltmennesker og tjenesteapparat) sikres at nye erfaringer som gjøres blir samlet inn, dokumentert og videreført, både lokalt og nasjonalt. Distriktskontoret for Vestfold, Telemark og Buskerud har god erfaring med nettverkssamlinger for mennesker som på ulikt vis er engasjert i selvhjelpsarbeidet. Det kan være igangsettere, tilretteleggere og representanter fra tjenesteapparat og organisasjoner. Slike nettverk er en arena for refleksjon og utvikling av lokalt arbeid med selvorganisert selvhjelp. Flere distriktskontorer har dette på agendaen for Selvhjelpsgrupper over telefon Utviklingsarbeidet knyttet til selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon/- Skype er en del av den nasjonale satsningen på selvhjelp, gjennom Nasjonal plan for selvhjelp. En av Selvhjelp Norges oppgaver å stimulere til selvhjelpsvirksomhet ved hjelp av nettbaserte løsninger. Samarbeidet som er beskrevet under må ses i lys av dette. I perioden har Finnmarksnettverket og LINK Lyngen - senter for selvhjelp og mestring drevet arbeidet med selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon/skype. I 2012 har Selvhjelp Norge arbeidet tett med LINK Lyngen og Finnmarksnettverket for å oppsummere og lære av deres erfaringer. Resultatet av dette er en rapport som presenterer en vei videre for å gjøre selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon tilgjengelig for hele befolkningen. Rapporten finnes på våre nettsider. Prosjektet har tilført den nasjonale satsningen på selvorganisert selvhjelp viktig kunnskap om etablering og drift av slike grupper. 3.4 Oppgaver fra statsbudsjett og oppdragsbrev 2012 Oppdragsbrevet for 2012 (se side 16) spesifiserer noen særskilte områder som skulle ha fokus i Disse er omtalt her Nasjonal dialogkonferanse Se omtale av arbeidskonferansen i kapittel Berørte av 22. juli 2010 Selvhjelp Norge holdt et innlegg på samling for tillitsvalgte/kontaktpersoner i den nasjonale støttegruppa etter 22. juli, I tillegg har enkelte av våre distriktskontorer hatt kontakt med fylkeslag av støttegruppa. Selvhjelp Norge Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 12

16 hadde et møte med Helse- og omsorgsdepartementet høsten 2012 og vurderte i samråd å avvente videre kontakt. Det eksisterer en avtale om bidrag til oppstart av selvhjelpsgrupper for pårørende Aldersgruppen 65+ Målgruppen for Selvhjelp Norges arbeid er hele den voksne, norske befolkningen og er sånn sett ivaretatt i det ordinære informasjonsarbeidet. For å spre informasjon direkte til aldersgruppen 65+ ble det i november 2012 gjort en utsendelse av informasjon til eldrerådene i alle norske kommuner Kunnskapsformidling i høyskolesektoren Norske høgskoler er én kanal for kunnskapsformidling om selvorganisert selvhjelp. Helsedirektoratet ber om at det blir gjort en satsning på høgskolesektoren i Flere av distriktskontorene har kommet godt i gang med dette arbeidet, både gjennom enkeltforelesninger og gjennom utvikling av mer systematisk samarbeid med enkelte høgskoler. Det er gjennomført undervisning ved disse høyskolene i 2012: Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark - campus Elverum, Diakonhjemmets høgskole - Stavanger, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Volda og Høgskolen i Finnmark - Alta. Det er også igangsatt et prosjekt internt som skal jobbe med en tilnærming til høgskoler og klargjøre presentasjon og undervisningsmoduler. Prosjektet fortsetter i E-læringsmodul om selvorganisert selvhjelp Selvhjelp Norges e-læringsmodul om selvorganisert selvhjelp ble ferdigstilt og publisert ved årsskiftet 2011/2012. Det vises til omtale av utviklingsprosjektet i årsrapporten for E-læringsmodulen er gjort tilgjengelig via selvhjelp.no. Helsedirektoratet har også lagt ut en lenke fra sine sider, det samme har f.eks. Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) og flere samarbeidspartnere. Etter planen skal e-læringsmodulen gjøres tilgjengelig i helseforetakenes interne nett. Arbeidet med dette er ikke fullført grunnet tekniske omlegginger hos vår samarbeidspartner i Sykehuset innlandet Partnerskap om selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer Partnerskapet om selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer ble formelt etablert i Selvhjelp Norge har koordineringsansvaret for partnerskapet som en del av sitt oppdrag fra Helsedirektoratet. Vi har også det operative ansvaret for den utadrettede informasjonsvirksomheten. Samarbeidets hensikt er å spre kunnskap og erfaringer om selvorganisert selvhjelp til rusorganisasjoner, rusinstitusjoner, DPS er og helsepersonell generelt, og benytte hverandres nettverk for å nå ut til flest mulig aktører innenfor rusfeltet. Partnerskapet er i første omgang begrenset til Hedmark, Oppland og Østfold som et samarbeid mellom Fylkesmennenes rådgivere på rusfeltet, Kompetansesenter Rus Øst (KoRus-Øst), Nasjonal kompetansetjeneste ROP og Selvhjelp Norges Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 13

17 distriktskontoret for Hedmark og Oppland og distriktskontoret for Oslo, Akershus og Østfold. Det har vært avholdt to møter i partnerskapsgruppen i 2012 (mars og september). Veien videre for partnerskapet På bakgrunn av de erfaringer som er gjort i 2012 vurderer Selvhjelp Norge at det ikke er aktuelt å utvide partnerskapsmodellen til flere fylker i år, slik det antydes i oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet. Man ønsker å høste flere erfaringer med arbeidet før en utvidelse eventuelt finner sted Revidering av Nasjonal plan for selvhjelp Både i 2011 og 2012 har bidrag til revidering av nasjonal plan for selvhjelp vært en del av vårt oppdrag fra Helsedirektoratet. I oppdragsbrevet står følgende: Oppdatert utgave av Nasjonal plan for selvhjelp skal ferdigstilles. Gjennom hele 2012 har det vært tett dialog mellom Helsedirektoratet og Selvhjelp Norge om dette. Selvhjelp Norge leverte i august 2012 et forslag til revidert plan til direktoratet. Videre samarbeid mellom Helsedirektoratet og Selvhjelp Norge ble stilt i bero i påvente av avklaringer mellom Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Avklaringene har vært nødvendige da det i St.meld. 30 ( ) «Se meg!: En helhetlig rusmiddelpolitikk - alkohol narkotika doping» står skrevet at det skal lages en egen nasjonal plan for satsning på selvhjelp i rusfeltet. I skrivende stund vet vi at det er besluttet å legge selvorganisert selvhjelp på rusfeltet inn i revidering av Nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp. Revideringen gjennomføres i Arbeidet med selvorganisert selvhjelp på rusfeltet har vært med oss hele året Det er en målsetting at rusavhengige og pårørende skal se selvhjelp som et naturlig og mulig verktøy. 3.5 Forskning på selvorganisert selvhjelp Selvhjelp Norge har ingen formell rolle i forhold til forvaltning av tilskuddsmidlene, men er en samarbeidspartner for pågående forskningsprosjekter, gjennom å stille kunnskap og erfaring til disposisjon. I løpet av 2012 er det avholdt flere arbeidsseminarer mellom forskergruppen og Selvhjelp Norge der tanker og viktige spørsmål i forskningsarbeidet har blitt drøftet. Tidligere forskningsprosjekter er omtalt på selvhjelp.no. Forskningsmidlene for 2012 ble i sin helhet gitt til forskningsprosjektet som ledes av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), og er et samarbeidsprosjekt mellom NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus og Diakonhjemmets høgskole. Dette er videreføring av et prosjekt som har pågått siden NIBRs prosjekt har tittelen "Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper". Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 14

18 4 Arbeidsområder og prioriteringer for året 2013 Selvhjelp Norge vil ha fokus på mange av de samme områdene og prioriteringene som gjaldt i I tillegg kommer de føringer som blir gitt for Arbeidsområder: û generell kunnskapsformidling med vekt på høgskolesektoren û arbeid med selvorganisert selvhjelp i rusfeltet û kunnskapsformidling mot målgruppen 65+ û dialogkonferanse 2013 û bidrag til lokale LINKer û bidrag til etablering av flere lokale kontaktpunkter for selvorganisert selvhjelp i lokalsamfunnene û arrangere erfaringssamlinger for lokale kontaktpunkter û videre arbeid med modeller for igangsetteropplæring og for igangsetting av selvhjelpsgrupper û nettverkssamlinger for mennesker som på ulikt vis er engasjert i selvhjelpsarbeidet û arbeid med å bringe kunnskap om selvhjelp mer ut i samfunnsbildet (det offentlige rom), for eksempel kronikker og fagartikler i media û konferanse for lansering av Nasjonal plan û informasjonsarbeid i nye geografiske områder û oppfølging og forankring i områder der arbeidet er i gang û kunnskapssystematisering av erfaringer og formidling û konsolidering og styrking av den desentrale modellen med distriktskontorer Målområder Som kompetansesenter skal Selvhjelp Norge synliggjøre den ressursen selvorganisert selvhjelp er. Dette skal gjøres ved: Forankring og nasjonalt arbeid Nettverks- og forankringsarbeid (Helsedirektoratet, helsevesenet, nasjonale ledd av ulike organisasjoner). Politisk forankring. Lokalt arbeid Bidrag til etablering av LINK-sentre. Bidrag til etablering av kontaktpunkter. Igangsetteropplæring. "Skaffe" informasjonsagenter innenfor det offentlige, det kommunale, helse og frivillighet. Kunnskapsutvikling Kunnskapsinnsamling. Kunnskapsbearbeiding. Kunnskapsformidling Informasjonskampanje. Spredning av materiell. Informasjonsmøter. Opplæring. Samarbeid. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 15

19 5 Vedlegg 5.1 Statsbudsjettet for 2012 De årlige statsbudsjettene legger føringer for oppdraget Selvhjelp Norge utfører for Helsedirektoratet. I statsbudsjettet for 2012 står følgende om satsningen på selvorganisert selvhjelp: "Selvorganisert selvhjelp er et viktig supplement for mange som har behov for å styrke sin psykiske helse. Målet med bevilgningen er å gjøre selvorganisert selvhjelp som metode tilgjengelig for flere og å fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp. Det bevilges 13,5 mill. kroner til formålet i Bevilgningen må sees i sammenheng med bevilgninger til rusfeltet under kap. 763." Statsbudsjettet RUS, kap. 763: "Selvorganisert selvhjelp er et viktig satsingsområde. I 2010 hadde Selvhjelp Norge en særlig satsing på rusmiddelfeltet. Dette var en vellykket strategi og rusmiddelfeltet vil i årene som kommer være en integrert del av satsingen på selvorganisert selvhjelp. Det vises til omtale under kap. 764, post 72." Statsbudsjettet for 2012 ga støtte til den tidligere strategien og selvhjelp i rusfeltet integreres nå med det øvrige selvhjelpsarbeidet. 5.2 Oppdragsbrev 2012 Oppdragsbrevet i sin helhet: Nasjonal plan for selvhjelp (IS-1212) og statsbudsjettene legger føringer for Knutepunktet Selvhjelp Norges oppdrag. Dette oppdragsbrevet inneholder kun nye eller endringer av oppgaver for Knutepunktet for selvorganisert selvhjelp Selvhjelp Norge. Selvhjelp Norge skal i 2012 etablere/drifte 7 distriktskontorer for selvorganisert selvhjelp i Norge. Selvhjelp Norges distriktskontorer bør ha følgende oppgaver: Å være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde. Å være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører og gjennom dette bygge nettverk. Å være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager. Å drive lokal igangsettertrening og etablere nettverk for igangsettere. Å samarbeide med lokale møteplasser for selvhjelp etter hvert som disse etableres. Å sette i gang grupper i samarbeid med lokale aktører i det området/lokalsamfunnet kontoret er etablert. Det er en forutsetning at distriktskontorene etableres som pilotprosjekter da denne satsingen ikke har sikret finansiering etter Det planlegges gjennomført evaluering av distriktskontorene for selvorganisert selvhjelp i Selvorganisert selvhjelp kan være et viktig verktøy for etterlatte og pårørende etter 22. juli. Selvhjelp Norge bør ha en oppgave i å tilgjengeliggjøre Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 16

20 kunnskap om selvhjelp til de berørte som ønsker dette. I lov om målbruk i offentleg teneste (målbrukslova) 1 heter det: Bokmål og nynorsk er likeverdige målformer og skal vere jamstelte skriftspråk i alle organ for stat, fylkeskommune og kommune. Når privat rettssubjekt gjer vedtak eller gjev føresegn på vegner av stat, fylkeskommune eller kommune, skal det i denne samanhangen reknast for slikt organ. Selvhjelp Norge er omfattet av målbrukslova, og må rette seg etter de bestemmelsene som følger av loven. E-læringsmodul om selvorganisert selvhjelp som ble ferdig i 2011 skal være tilgjengelig på Selvhjelp Norge og andre nettsider i Nasjonal dialogkonferanse/samling bør avholdes i Partnerskap for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer på Østlandet videreføres. På bakgrunn av erfaring og evt. i forbindelse med etablering av nye distriktskontorer kan slike partnerskap også utvikles i andre deler av landet. Selvhjelp Norge bør i 2012 arbeide videre med utvikling av kunnskapsformidlingen rettet mot høgskolesektoren. Kunnskap om selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer er en viktig del av dette. Undersøkelser viser at mange i års-gruppen + 65 år sliter med psykiske problemer og lidelser. Direktoratet ber Selvhjelp Norge vurdere i hvilken grad og hvordan denne gruppen omfattes i satsingen på selvorganisert selvhjelp. Oppdatert utgave av Nasjonal plan for selvhjelp skal ferdigstilles. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 17

Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp

Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp En brikke i folkehelsearbeidet Kautokeino 28.08.12 1 Hvorfor en satsning på selvorganisert selvhjelp? 2 Selvorganisert selvhjelp er for ALLE. Folkehelse 3 Helseforståelse

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP

ÅRSRAPPORT 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP ÅRSRAPPORT 2014 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 selvhjelp.no Forord Nye og komplekse problemer i samfunnet må

Detaljer

selvhjelpskonferansen

selvhjelpskonferansen selvhjelpskonferansen Muligheter i det lokale folkehelsearbeidet Selvhjelp Norge ønsker velkommen til Selvhjelpskonferansen Molde, 11.12.07 Selvhjelp Norge, et oppdrag fra 1 Selvhjelp dreier seg ikke om

Detaljer

Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk

Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk 1 2 Om selvhjelp Om Selvhjelp Norge og det nasjonale arbeidet Om selvhjelpsgrupper Om nettverks- og informasjonsarbeid i regionen og så da? 3 Selvhjelp

Detaljer

10 år. Selvhjelp som del av. helsepuslespillet. Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016

10 år. Selvhjelp som del av. helsepuslespillet. Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016 Selvhjelp som del av helsepuslespillet Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016 Mitt innlegg Hvem er Selvhjelp Norge? Hva er selvhjelp? Hvorfor selvhjelp? Hvordan del av helsepuslespillet?

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Selvhjelp Norge. Rapport for virksomheten i 2010

Selvhjelp Norge. Rapport for virksomheten i 2010 2011 Selvhjelp Norge Rapport for virksomheten i 2010 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, Selvhjelp Norge, drives av Norsk selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet. Selvhjelp

Detaljer

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen En presentasjon av Clearinghouse modellen Senter for selvhjelp og mestring, Link Oslo Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Drevet av Norsk selvhjelpsforum

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2015

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2015 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2015 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Selvorganisert selvhjelp handler om livet

Selvorganisert selvhjelp handler om livet Til Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Oslo, 30.12.10 Selvorganisert selvhjelp handler om livet Høringssvar på Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika ( ) Veien tilbake til samfunnet,

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Selvhjelp Norge har laget en årsrapport for året 2012. Den rapporten du sitter

Detaljer

Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten, 15. 0g 16. april som helsefremmende og ressursmobiliserende supplement

Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten, 15. 0g 16. april som helsefremmende og ressursmobiliserende supplement Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten, 15. 0g 16. april 2017 Velkommen til parallellsesjon SELVHJELP - som helsefremmende og ressursmobiliserende supplement Nasjonalt kompetansesenter for Selvorganisert

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.1) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet.

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet. Stiftelsen Link Lyngen Org.nr. 992 544 963 Statusrapport til Helsedirektoratet 2008 Prosjekt Selvhjelp i Vilje Viser Vei Referanse: 2008006594 STATUSRAPPORT TIL HELSEDIREKTORATET 2008 Prosjekt Selvhjelp

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2014

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2014 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2014 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2010

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2010 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2010 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO, Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no,

Detaljer

Selvorganisert selvhjelp i ny folkehelselov

Selvorganisert selvhjelp i ny folkehelselov Til Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Oslo, 17.januar 2011 Selvorganisert selvhjelp i ny folkehelselov Høringssvar på forslag til ny folkehelselov Innledning Selvhjelp Norge er nasjonalt

Detaljer

SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold

SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold Fylkeskonferanse for Buskerud, Vestfold og

Detaljer

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold 23. oktober 2012 Disposisjon PRESENTASJON KORT

Detaljer

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no 1 Det finnes ingen fortid som er så belastet at ikke fremtiden kan bli ny!

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2011

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2011 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2011 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

Selvorganisert selvhjelp i ny lov om kommunale helseog

Selvorganisert selvhjelp i ny lov om kommunale helseog Til Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Oslo, 17.januar 2011 Selvorganisert selvhjelp i ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester Høringssvar på forslag til ny lov om kommunale helse-

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2013

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2013 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2013 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Nasjonal plan for selvhjelp 2014 2018 Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Publikasjonens tittel: Nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp Utgitt: Februar 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Selvhjelp. - et verktøy i eget liv

Selvhjelp. - et verktøy i eget liv Selvhjelp - et verktøy i eget liv Hvem er vi? Link Oslo er et byomfattende selvhjelpssenter for Oslos innbyggere. Senteret arbeider for å øke kunnskapen om bruk av selvhjelp som et verktøy i håndtering

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

En reise i norsk selvhjelpshistorie og status i dag. Tønsberg,

En reise i norsk selvhjelpshistorie og status i dag. Tønsberg, En reise i norsk selvhjelpshistorie og status i dag Tønsberg, 15.11.12 Rapportene kom og ble arkivert Fenomen Prosjekter Tid 1980- tallet St.meld.nr. 16 1992/93, Frivilligsentralene 1993 Oppdrag med Nasjonal

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Selvhjelp Norge Rapport for virksomheten i 2009

Selvhjelp Norge Rapport for virksomheten i 2009 2010 Selvhjelp Norge Rapport for virksomheten i 2009 Det nasjonale knutepunktet for selvhjelp, Selvhjelp Norge, drives av Norsk selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet. Selvhjelp Norge 26.03.2010

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2008

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2008 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2008 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO Tlf 23 33 19 00 Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett:

Detaljer

Friskliv og mestring i en større sammenheng

Friskliv og mestring i en større sammenheng Fagnettverk friskliv og mestring 17.06.14 Friskliv og mestring i en større sammenheng Foto: Carl-Erik Eriksson De neste 20 min. skal handle om: Veien fram til i dag Hva skjer som er viktig for oss? Lovpålagte

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP ÅRSRAPPORT 2015

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP ÅRSRAPPORT 2015 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP ÅRSRAPPORT 2015 Forord Revidert Nasjonal plan for selvhjelp 2014 2018 (IS-2168) kom i mars 2014. 2015 har derfor vært første hele

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2015

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2015 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2015 Forord Selvhjelp Norge, nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, legger her fram

Detaljer

Referat av møte med selvhjelp Norge torsdag 13. november 2014

Referat av møte med selvhjelp Norge torsdag 13. november 2014 Referat av møte med selvhjelp Norge torsdag 13. november 2014 Tilstede: Kari Kastmann (Selvhjelp Norge), Rachel Caroline Papa (daglig leder Søgne Frivilligsentral), Gerd Lie (Enhetsleder Kvalifisering),

Detaljer

Du kan hjelpe deg selv.

Du kan hjelpe deg selv. Du kan hjelpe deg selv. Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Disse retningslinjene er skrevet for deg som vil starte en selvorganisert

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

selvhjelp.no Hva er selvorganisert selvhjelp? Hva kan selvhjelp bidra med til pårørende?

selvhjelp.no Hva er selvorganisert selvhjelp? Hva kan selvhjelp bidra med til pårørende? Hva er selvorganisert selvhjelp? Hva kan selvhjelp bidra med til pårørende? Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Disposisjon Hva og for hvem er Selvhjelp Norge? Selvhjelpsforståelse

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering. Eli Vogt Godager. Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum

Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering. Eli Vogt Godager. Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering Eli Vogt Godager Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum Nasjonal plan for selvhjelp Målet t er å gjøre selvhjelp l som metode tilgjengelig

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Velkommen til. Rusdag 2017

Velkommen til. Rusdag 2017 Velkommen til Rusdag 2017 https://www.nrk.no/rogaland/p opulaert-med-tommeglassflasker-1.13278864 Rusdag / 2017 Tysvær 23.10 2017 selvhjelp.no Selvhjelp i rusfeltet "Den største ressursen på rusfeltet

Detaljer

Selvhjelpshuset LINK Oslo

Selvhjelpshuset LINK Oslo Selvhjelpshuset LINK Oslo Årsmelding 2016 «Alle innbyggerne i Oslo skal få vite om selvhjelp og at selvorganiserte selvhjelpsgrupper er en mulighet de kan ta i bruk når livsproblemer oppstår». Innledning

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Distriktskontorenes rapporter for 2013 Rapporten om virksomheten ved Selvhjelp Norges distriktskontorer i 2013 er et supplement til

Detaljer

Årsmelding 2015. LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring

Årsmelding 2015. LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring Årsmelding 2015 LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring 2 Innhold Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11 Side 13 Side 15 Side 16 Innledning LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2007

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2007 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2007 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO Tlf 23 33 19 00 Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett:

Detaljer

VÅRRES REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger

VÅRRES REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger 01.06.2017 1 Vårres brukerstyrt senter. Etablert 2006. Deltakere - organisasjoner: ADHD Norge

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS 2017 Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 46 95 50 Organisasjonsnummer SANKS SANKS Karasjok 983 974 880 Postboks 4 Stuorraluohkká

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

Høringsbrev 13. juni 2016

Høringsbrev 13. juni 2016 Høringsbrev 13. juni 2016 Klikk her for å se elektronisk høringsutkast: Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

Konferanse Tønsberg 03. desember 2015

Konferanse Tønsberg 03. desember 2015 Selvhjelp - om å ta tak i eget liv sammen med andre Konferanse Tønsberg 03. desember 2015 Selvhjelpsgruppeerfaringer og tilrettelegging _- sammen får vi det til Bakgrunn for selvhjelpsarbeid i Vestfold

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER les mer på www.vhss.no Bodø(45 min) Fauske (25 min) VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Etablert

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016 Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsmelding 2016 1 Årsmelding 2016 Pasient- og pårørendeopplæring er med på å fremme helse og livskvalitet ved å bidra til økt

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no kontakt@barnepalliasjon.no } Alle har en historie } Andreas reise

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2009

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2009 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2009 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO Tlf 23 33 19 00 Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett:

Detaljer

Workshop 1, spørsmål 1:

Workshop 1, spørsmål 1: Workshop 1, spørsmål 1: Hvordan ønsker dere å samarbeide med Kreftforeningen? 1. Nettforum. a- for kreftkoordinatorer, støtte til å finne gode IKT løsninger der alle kan ha tilgang b- Bygge opp et nettforum

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet

Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet Kårhild Husom Løken, Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune/leder for styringsgruppa i K8 Gardermoen 12.09.12 Effektiviseringsnettverkene

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer

Program for folkehelsearbeid i kommunene. Innlegg for kommuner i Møre og Romsdal - Partnerskapsforum Kristiansund

Program for folkehelsearbeid i kommunene. Innlegg for kommuner i Møre og Romsdal - Partnerskapsforum Kristiansund Program for folkehelsearbeid i kommunene Innlegg for kommuner i Møre og Romsdal - Partnerskapsforum Kristiansund 14.9.2017 Disposisjon 1. Hva er Program for folkehelsearbeid i kommunene, og hvorfor er

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP ÅRSRAPPORT 2016

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP ÅRSRAPPORT 2016 NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP ÅRSRAPPORT 2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Sammendrag... 2 3 Formål og oppdrag... 3 3.1 Nasjonal plan for selvhjelp... 3 3.2 Organisering

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet

Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet Kårhild Husom Løken, Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune/leder for styringsgruppa i K8 Gardermoen 10.11.11 8 kommuner i DPS Hamar

Detaljer

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre Ny ordning for utviklingssentrene fra 1.1.17 Evalueringsprosess

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011 Studietur Sandefjord LMS 27. April 2011 LMS - Vestfold Samarbeid mellom lærings- og mestringssentrene i Vestfold LMS Sykehuset i Vestfold LMS Psykiatrien i Vestfold LMS Sandefjord kommune Samarbeidsforum

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer