Årsrapport Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp 0

2 Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, legger med dette fram sin årsrapport for Året 2012 har båret preg av arbeid med å ferdigstille utbyggingen av kompetansesenteret til en organisasjon med et hovedkontor i Oslo og 7 distriktskontorer. Det siste distriktskontoret ble etablert i Bergen i mai Distriktskontorene er det operative leddet av oppdraget i gjennomføring av aktiviteter lokalt. Flere kontorer, flere ansatte og økt aktivitet gir muligheter til å nå mennesker i lokalsamfunnene på en enda bedre måte og krever en utvikling av organisasjonen slik at vi kan kommunisere godt og bruke hverandres erfaringer og lærdom til felles beste. Det er utfordrende å gjøre selvorganisert selvhjelp til en levende del av folkehelsearbeidet. Norges helseutfordringer synliggjør behovet for å styrke og bygge ut folkehelsearbeidet. Økt vekt på forebyggende arbeid vil kunne redusere presset på det offentlige helsevesenet og bidra til mindre lidelse og sykdom for den enkelte. Vi mener at folkehelsearbeidet vil bli styrket gjennom økt fokus på selvhjelpsforståelsen. Det er ønskelig å få i gang en diskusjon om selvhjelpens plass i velferdssamfunnet. Formålet må være å tydeliggjøre ressursene som finnes i menneskene og hvordan disse kan komme til uttrykk til beste for samfunnet. Årsrapporten tar utgangspunkt i rapportering på generelle føringer i Nasjonal plan for selvhjelp (kapittel 3.1, 3.2 og 3.3), og har et eget kapittel (3.4) for føringer fra statsbudsjett og oppdragsbrev for Årsrapporten følges av en separat og detaljert oppsummering av distriktskontorenes arbeid i året Oslo, mars 2013 Solbjørg Talseth daglig leder Norsk selvhjelpsforum/selvhjelp Norge

3 Innhold 1 Formål og oppdrag Strategi Visjon, mål og virkemidler Arbeidet i året Selvhjelp Norge - Organisasjon og drift Formidlingsvirksomhet Informasjonsarbeid Informasjonskampanje Foredrag, innlegg og stands Egne konferanser Igangsetteropplæring Samhandling og nettverksarbeid Utviklingsarbeid Kunnskapsinnhenting LINKer Lokale kontaktpunkter Modeller for igangsetting av selvhjelpsgrupper og igangsetteropplæring Nettverksarbeid Selvhjelpsgrupper over telefon Oppgaver fra statsbudsjett og oppdragsbrev Nasjonal dialogkonferanse Berørte av 22. juli Aldersgruppen Kunnskapsformidling i høyskolesektoren E-læringsmodul om selvorganisert selvhjelp Partnerskap om selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer Revidering av Nasjonal plan for selvhjelp Forskning på selvorganisert selvhjelp Arbeidsområder og prioriteringer for året Vedlegg Statsbudsjettet for Oppdragsbrev

4 1 Formål og oppdrag Selvhjelp Norge - Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp drives av Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet. Selvhjelp Norge er et av virkemidlene i Nasjonal plan for selvhjelp (rapport IS-1212 fra Sosial- og helsedirektoratet, 2004). Selvhjelp Norges visjon er at alle mennesker i Norge skal vite hva selvhjelp er, slik at de kan ta i bruk kunnskapen når livsproblemer oppstår. Nasjonal plan definerer at Selvhjelp Norges skal bidra til at informasjon om selvhjelpsmulighetene gjøres tilgjengelig for befolkningen generelt at flere drar nytte av selvhjelpsmuligheten at det etableres et nettverk og varige strukturer for kunnskapsutveksling ift. selvhjelp kunnskapsutvikling gjennom innhenting av erfaringsbasert kunnskap at selvhjelp etableres som et eget arbeidsfelt at selvhjelpsarbeidet utvikles ytterligere og at utviklingsarbeidet gis en forankring at det stimuleres til helhetstenkning på tvers av frivillighet og offentlighet og skape vekst fordi kunnskap utveksles og utvikles at arbeidet som blir gjort i bruker- og pasientorganisasjonene styrkes gjennom selvhjelpsvirksomhet Kunnskap og bidrag Som kompetansesenter har Selvhjelp Norge først og fremst kunnskap om selvorganisert selvhjelp. Dette er erfaringsbasert kunnskap om arbeidet med og i selvhjelpsgrupper, kunnskap om etablering og drift av et nasjonalt senter, erfaringer om informasjon og kunnskapsspredning, opplæring, nettverksbygging og arbeid med forankring av selvhjelp og selvhjelpsgrupper i lokalsamfunn. Kompetansesenteret er også leverandør av kunnskap om selvorganisert selvhjelp til Helsedirektoratet og leverer innspill til høringer og planverk i folkehelsearbeidet. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 1

5 2 Strategi Visjon, mål og virkemidler Selvhjelp Norges visjon: Alle mennesker i Norge skal vite hva selvhjelp er, slik at de kan ta i bruk kunnskapen når livsproblemer oppstår. Visjonen om et folkeopplysningsarbeid der "alle skal vite" må naturlig nok deles opp i mindre målsettinger. Disse målsettingene er definert gjennom Nasjonal plan for selvhjelp, statsbudsjett og årlige oppdragsbrev (vedlegg 6.1 og 6.2). Kapittel 3 beskriver arbeidet i Kapittel 3.4 beskriver arbeidet i de spesifikke prioriteringer gjort i oppdragsbrevet for Selv om målgruppen er alle mennesker i Norge, må de deles i mindre grupper for å nås: politikere og forvaltning, helsepersonell, frivilligsentraler, frisklivsentraler og kommuner, frivillige organisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner etc. Selvhjelp Norge skal bidra med kunnskap på mange nivåer i samfunnet. Strategien for å nå alle mennesker er å informere og samarbeide i relevante fora. En organisatorisk konsekvens av dette er behovet for å være tilgjengelig der folk bor. Derfor var det nødvendig å etablering de syv distriktskontorene, se kapittel 3.1 Selvhjelp Norge - Organisasjon og drift. Vårt virkemiddel i arbeidet er i stor grad formidlingsarbeid. Formidling foregår muntlig i små og store fora, skriftlig i brosjyrer og hefter, på nett og i artikler og i opplæringssituasjoner, informasjonskampanjer og nettverksarbeid med samarbeidspartnere. Selvhjelp Norge bidrar med erfaring og kompetanse. En viktig oppgave er å samle inn erfaringer fra selvhjelpsarbeidet i hele landet slik at de kan videreforedles og brukes av flere. Igangsetting av selvhjelpsgrupper må gjøres der folk bor, og vi skal samarbeide og støtte aktivitet som bidrar til at mennesker får muligheten til å gå i en selvhjelpsgruppe. I dette bidraget inngår også kompetanseoverføring til mennesker og miljøer som kan være informasjonsagenter for selvhjelpsarbeidet. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 2

6 3 Arbeidet i året 2012 Folkeopplysning er en overordnet oppgave for Selvhjelp Norge. I 2012 var ett av målene at befolkningen skulle få informasjon om hvordan grupper kan komme i gang og hvem man kan kontakte for at så skal kunne skje. Ett viktig virkemiddel i dette arbeidet, var en informasjonskampanje, se kapittel Et annet mål er kunnskaps-systematisering. Organisatorisk var ett av målene å få på plass det siste distriktskontoret i Bergen. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 3

7 3.1 Selvhjelp Norge - Organisasjon og drift Selvhjelp Norge er organisert med et hovedkontor i Oslo og syv distriktskontorer. Selvhjelp Norge har ved årets utgang 13 ansatte. Hovedkontoret tar seg av strategiske spørsmål og oppgaver på nasjonalt nivå og er koordinator med hovedansvar for fagutvikling og faglig støtte til distriktskontorene er det første driftsåret med en fullt utbygget, desentral struktur. Det siste av syv distriktskontorer ble etablert i mai. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 4

8 Distriktskontorenes geografiske plassering gir større nærhet til lokale miljøer, aktuelle samarbeidspartnere og til lokalsamfunnene. De besitter lokalkunnskap og lokal kulturforståelse som er avgjørende for at vi som kompetansesenter skal nå ut med kunnskap. Vi ser at nettverkene og gode samarbeidsprosjekter har økt etter hvert som kontorene har kommet på plass. Årsrapporten følges av en separat og detaljert oppsummering av distriktskontorenes arbeid i året Også internt nyter organisasjonen godt av tilførsel på kompetanse og erfaringer. Det å få flere mennesker å spille på og en faggruppe som er mer komplementær, har stor nytteverdi for oss. Vi har jobbet med utvikling av organisasjonen dette året. For å støtte samhandling og kompetansedeling har vi lagt opp noen felles aktiviteter og rutiner: IT-løsninger som muliggjør samhandling. Faste status- og rapporteringsmøter (telefonkonferanse). Felles fagmøter (telefonkonferanse). Organisasjonsutvikling ved hjelp av felles samlinger. Prosjektgjennomføring på tvers av organisasjonen. Et lederutviklingsprogram for distriktskontorene med formål å styrke de ansattes rolleutøvelse og bidra til større faglig trygghet. Lov om målbruk i offentlig tjeneste På bakgrunn av en henvendelse til Språkrådet fra 2011 ble det påpekt at Selvhjelp Norge ikke fulgte pålegg gitt gjennom målbruksloven. Helsedirektoratet ga deretter dette oppdraget til Selvhjelp Norge for 2012: Selvhjelp Norge er omfattet av målbrukslova, og må rette seg etter de bestemmelsene som følger av loven. Disse tiltakene ble gjennomført: Heftet Selvhjelp en innføring ble oversatt til nynorsk. Heftet Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? ble oversatt til nynorsk. Ved etablering av distriktskontor for Hordaland og Sogn og Fjordane ble det stilt krav om at kontoret skulle ha nynorsk som tjenestespråk. Gjennom at et av distriktskontorene har nynorsk som tjenestespråk publiseres jevnlig artikler og invitasjoner på nynorsk. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 5

9 3.2 Formidlingsvirksomhet Formidlingsarbeidet foregår på mange områder og arenaer. For å nå ut til hele Norge må vi bruke miljøer, agenter og personer som har kunnskap om selvhjelp til å videre formidle kunnskapen, informere og bidra praktisk til igangsetting av selvhjelpsgrupper Informasjonsarbeid selvhjelp.no Nettstedet er rettet mot selvhjelpsarbeidets målgrupper: allmennheten, fagpersonell og organisasjoner. Statistikk for Statistikken viser en økning av sidevisninger i 2012 på 35 % fra året før. Årsakene til dette kan være økt antall mottakere av Selvhjelp Norges nyhetsbrev, konferanse-aktiviteter og økt aktivitet ved distriktskontorene. I januar og i november/desember var det en markant økning i treff på nettsidene i sammenheng med de nasjonale kampanjene 2011/2012 og 2012/2013 (se kapittel 3.2.2). Det er ca mottakere av nyhetsbrevet (en økning på 5000 fra 2011). Mottakerne er kommuner, NAV, høgskoler, arbeidslivets organisasjoner, bedrifts- År Sidevisninger Snitt pr. mnd Nyhetsbrev Det er sendt ut 21 nyhetsbrev i 2012 (13 stk. i 2011). Nyhetsbrevene er en viktig kanal for spredning av kunnskap og informasjon. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 6

10 helsetjenester, fylker, helseforetak, frivillige organisasjoner, politikere, og andre interesserte, herunder en rekke privatpersoner Sosiale medier Selvhjelp Norge er "forsiktig aktiv" på Facebook dette år som året før. Det er en vurdering at denne kanalen er holdt på et lavt aktivitetsnivå mest av hensyn til ressursbruk internt. Vi hadde ved nyttår ca. 390 følgere på Facebook. Her finnes et utviklingspotensial vi skal vurdere i Materiellproduksjon og distribusjon Selvhjelp Norges trykte materiell har flere bruksområder: generell spredning (organisasjoner og privatpersoner) til utdeling på konferanser, seminarer og lignende til undervisning ved for eksempel igangsetteropplæring eller på høgskoler Selvhjelp Norge har sendt og delt ut ca hefter i Bestillingene kommer fra kommuner, NAV, frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, helseforetak, bedrifter, helsetjenester, bedriftshelsetjenester og enkeltpersoner. I tillegg er det delt ut en betydelig mengde materiell på arrangementer Selvhjelp Norge har deltatt på eller arrangert. Fagbok om selvorganisert selvhjelp I arbeidet med kunnskapsformidling, både på høgskolene og på andre arenaer ser Selvhjelp Norge at det er behov for faglitteratur på området. Det har i 2012 blitt påbegynt en fagbok om selvorganisert selvhjelp. Det er inngått en forlagsavtale (Z forlag), med en plan om at boka skal utgis høsten Historieheftet i ny utgave Et hefte om menneskers erfaringer med å gå i en selvorganisert selvhjelpsgruppe kom i ny utgave i Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Heftet "Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe?" har blitt gitt ut på nynorsk og samisk i Nynorsk utgave av heftet Selvhjelp - en innføring Heftene "Selvhjelp en innføring" og "Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe?" kom i nynorsk språkdrakt dette året. Distribusjon av hefter Heftet "Selvhjelpshistorier" ble sendt ut til alle Frivilligsentraler (260 stk.) og kommunale Lærings- og mestringssentre (60 stk.). Det ble også gjort en distribusjon av et utvalg hefter til fastleger, eldreråd og råd for funksjonshemmede (totalt ca sendinger). Massedistribusjon av materiell kobles sammen med den nasjonale informasjonskampanjen Informasjonskampanje 2012 Et ledd i Selvhjelp Norges strategiske arbeid har vært en opplysnings- og informasjonskampanje i riksdekkende og regionale medier. Kampanjen retter Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 7

11 oppmerksomheten mot menneskers muligheter til å ta tak i egne livsproblemer. Kampanjen viser fram distriktskontorene som et sted å hente kunnskap om selvorganisert selvhjelp. Lokale initiativ kanaliseres til distriktskontorene og styrker deres mulighet for å bidra inn i nye, lokale samarbeidsallianser. Kampanjer har vært gjennomført to ganger: i november 2011-januar 2012 og november 2012-januar Det er den siste kampanjen som blir omtalt i denne årsrapporten. Konkret består kampanjen av en tosiders annonse rykket inn i helgemagasinene VG Helg og Dagbladet Magasinet. Mediemessig er målgruppen alderen 20+, det vil si de aller fleste voksne mennesker. Annonseringen dekker rundt 1,4 millioner mennesker. produksjon av fem små (30 sekunder) filmsnutter som viser små samtaler i en selvhjelpsgruppe bannerannonser på VG TV egen landingsside for visning av filmene på nyhetsbrev lokale og regionale annonser og presseoppslag fra distriktskontorene materielldistribusjon Markedsføring på TV Norge Nytt i den siste kampanjen har vært utvikling av små informasjonsfilmer (30 sekunder), som har vært vist i TV Norges kanaler i den siste kampanjeperioden. Filmene skal også brukes i Selvhjelp Norges formidlingsarbeid generelt, i foredrag eller undervisning. Filmene er tilgjengelig på YouTube. Lokale presseoppslag i forbindelse med kampanjen Kampanjen har gitt distriktskontorene en mulighet til å få til oppslag og omtale i lokalpressen. Kombinasjonen av artikler og annonser er god for å utløse selvhjelpsgruppe-aktivitet i lokalsamfunnene. Oppslag i pressen har ført til mange henvendelser til kontorene. Personer som ønsker å delta i selvhjelpsgrupper loses videre til allerede etablerte kontaktpunkter eller til et LINK (se kapittel og 3.3.3). I flere tilfeller har henvendelse til distriktskontorene ført til etablering av samarbeid med nye aktører med tanke på etablering av kontaktpunkter og/eller selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Vi ser at et samvirke mellom nasjonal og regional annonsering gir god effekt. (For beskrivelse av kontaktpunkter, se kapittel ) Respons på kampanjen I løpet av de to kampanjeperiodene er det kommet inn vesentlig flere henvendelser og bestillinger av materiell enn det ellers gjør, og mange av henvendelsene er direkte relatert til annonser og TV-satsningen. Kampanjen bidro til sterk økning i trafikken på selvhjelp.no. Det er mange enkeltpersoner som ringer eller skriver, men også fra miljøer som vurderer selvhjelp som et verktøy for seg eller sine medlemmer, kunder eller brukere. I løpet av året har det vært en betydelig økning av antall lokale kontaktpunkter, og dette er et veldig godt nettverk å ha når enkeltpersoner tar kontakt Foredrag, innlegg og stands Selvhjelp Norge bruker mye ressurser til foredrag, innlegg, workshops og stands på nasjonale og regionale konferanser og seminarer. Dette er arenaer der mange mennesker møtes og der vi kommer i kontakt med relevante aktører. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 8

12 Vi har deltatt på følgende arrangementer: - Kongressen Rehab, Trondheim, innlegg og stand. - Landsforeningen for hjerte og lungesyke, seminar for likemenn, Gardermoen. - Kongress psykisk helse og rus i Trondheim, innlegg og stand. - Helsedirektoratets landsdekkende samling for frisklivssentraler - Norsk sykehus og helsetjenesteforenings frisklivskonferanse, innlegg og stand. - Årskonferansen, Kunnskapssenteret, nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, UNN. - Samhandlingskongress i Trondheim, stand. - Brukerorganisasjonskonferansen 2012, Oslo. - Nasjonal konferanse om pasientmedvirkning og IKT. - Fagseminar Kautokeino. - Nordisk seminar for stamme, Hamar. - Konferanse i regi av SANKS samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern Helse Finnmark, Karasjok. - Regional konferanse for Frivilligsentraler i Ålesund. - Schizofrenidagene, Stavanger, parallellsesjon og stand. - Seminar for muskelsykes ungdom, Gardermoen. Foredrag. - Regionkonferansen for Frivilligsentralene på Olavsgaard, stand. - Konferansen om Dobbeltdiagnoser, stand. - Konferanse for pårørende i regi av Helsedirektoratet, stand Egne konferanser I 2012 er det arrangert totalt 9 regionale og landsdekkende konferanser i egen regi. Selvhjelp Norge har gjennomgående to målsettinger som konferansearrangør: 1. Spre kunnskap og erfaringer om selvorganisert selvhjelp. 2. Samle inn erfaringer fra arbeid med selvorganisert selvhjelp. Nasjonal arbeidskonferanse Oslo Med en desentral struktur på plass, og erfaringer fra distriktskontorenes arbeid så langt, så vi at det å sette lokalt arbeid som tema for en konferanse ville være et løft for mange. Inviterte til konferansen var aktører med erfaring fra, eller planer om, lokalt selvhjelpsarbeid. Totalt deltok ca. 60 personer på konferansen. Deltakerne kom fra frivilligsentraler, kommunale enheter, frivillige organisasjoner, helseforetak og regionale brukerstyrte sentre. Programmet ble utformet med tanke på å spre erfaringer sett fra flere ulike ståsted: Selvhjelp Norge, en kommune, et lærings- og mestringssenter og en frivilligsentral. Markedsføring og mediearbeid er viktige temaer som ble satt på dagsorden. Se oppsummering av konferansen på våre nettsider. Vi planlegger en lignende konferanse i Fylkeskonferanser Fylkeskonferanser har som målsetting å lage en arena der erfaringer fra arbeid med selvorganisert selvhjelp kan deles. Det har vært et mål å arrangere én større aktivitet i hvert fylke. Det er i 2012 arrangert fylkeskonferanser i fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Nordland, Møre og Romsdal og en felles konferanse for fylkene Vestfold, Telemark, Buskerud. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 9

13 Samarbeid med andre aktører har vært viktig i gjennomføringen av fylkeskonferansene. Denne måten å jobbe på bidrar til å stimulere nettverksarbeid med aktører innenfor folkehelsa. Se omtale av fylkeskonferansene i egen rapport fra distriktskontorene Igangsetteropplæring Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er lederløse og bygger på gjensidighet, autonomi, aktiv deltakerrolle og felles ansvar for selvhjelpsgruppens utvikling. Mange selvhjelpsgrupper har hatt bistand av en igangsetter i oppstarten. Igangsetterens rolle er å synliggjøre prinsippene for selvhjelpsgruppers arbeid. Over flere år har Selvhjelp Norge bidratt til å trygge mennesker i denne rollen gjennom igangsetteropplæring/trening. I 2012 er det gjennomført igangsetteropplæring på 22 steder med til sammen 245 deltakere. Se også kapittel Modeller for igangsetting av selvhjelpsgrupper og igangsetteropplæring Samhandling og nettverksarbeid Selvhjelp Norge arbeider på flere deler av folkehelseområdet. Dette har dannet grunnlag for å etablere samarbeid med regionale og lokale aktører ved gjennomføring av forskjellige arrangementer. Tilførsel av kunnskap om selvorganisert selvhjelp til frivilligsentralene har gjort at mange av disse nå samarbeider om etablering av lokale kontaktpunkter. Noen sentrale samarbeidspartnere er: Frivilligsentraler Frisklivssentraler NAV Kommuner Fylkeskommuner og Fylkesmannsembetene Frivillige organisasjoner Lærings- og mestringssentre Interesseorganisasjoner Selvhjelp Norge samarbeider også med andre kompetansesentre som er relevante for vårt oppdrag. Det er verdt å nevne NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene), NKLMS (Nasjonalt kompetansesenter for lærings- og mestringssentrene), Erfaringskompetanse og KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region Øst). 3.3 Utviklingsarbeid Knyttet til hovedmålsettingen i Nasjonal plan for selvhjelp står det: Den nasjonale satsningen på selvhjelp innen psykisk helse, er et utviklingsarbeid, hvis hensikt er å samle all erfaring og kunnskap som er blitt gjort i selvhjelpsarbeid og gjøre den tilgjengelig. Utviklingsarbeidet er beskrevet under Kunnskapsinnhenting Selvhjelp Norge har alltid vært opptatt av å dokumentere erfaringer fra de aktivitetene som gjennomføres. Et verktøy i dette arbeidet er erfaringsnotater. Vi vil løfte fram systematiseringsarbeidet som en av de viktigste oppgavene i Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 10

14 3.3.2 LINKer Et LINK er en nøytral møteplass. Informasjons- og kunnskapsformidling, og igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper er oppgavene for et LINK. Et LINK er en selvstendig enhet, selveiende og lokalt forankret. Modellen for dette arbeidet er LINK Oslo og LINK Lyngen. Et LINK er en deltaker i det lokale nettverket for folkehelsearbeidet. I større byer og tettsteder vil det være aktuelt å etablere LINKer, mens det i mindre samfunn kan være tilstrekkelig med et lokalt kontaktpunkt, se nedenfor. Selvhjelp Norge er pådriver og bidragsyter i arbeidet med å etablere nye LINKer. Et nytt LINK har sett dagens lys i 2012: LINK Lillehammer, en møteplass for innbyggere i kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu. Selvhjelp Norges distriktskontor for Hedmark og Oppland er representert i prosjektets styringsgruppe. Distriktskontoret for Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag har høsten 2012 lagt ned et betydelig arbeid i planleggingen av et nytt LINK i Trondheim Lokale kontaktpunkter Et kontaktpunkt er et sted å kontakte for dem som ønsker å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Kontaktpunktene er forankret i frivilligsentraler og frisklivssentraler, kommunale enheter, DPSer, frivillige organisasjoner og så videre. Distriktskontorene har prioritert arbeid med å styrke lokale krefter til å etablere kontaktpunkter. Etableringene er et resultat av informasjons-, kunnskapsformidlings- og nettverksarbeid i lokalsamfunnene over tid. Dette er tidkrevende prosesser og lokalt engasjement er avgjørende for etablering av kontaktpunkter. De lokale kontaktpunktene vil også bli et sted å hente erfaringer fra. Distriktskontorene bidrar til kontaktpunktene i utvikling av informasjonsmateriell. Ved rapportering i mars 2012 var antallet kontaktpunkter ca. 25. Ved en opptelling ultimo 2012 er tallet nærmere 70. På selvhjelp.no ligger det en oppdatert oversikt over hvilke kontaktpunkter som er i funksjon. Vi skal samle og systematisere erfaringene med etableringsprosessene for kontaktpunktene og gjøre en statusoppsummering for å skaffe bedre grunnlag for videre arbeid med å lage gode modeller Modeller for igangsetting av selvhjelpsgrupper og igangsetteropplæring Selvhjelp Norge formidler kunnskap om forskjellige modeller for igangsetting av selvhjelpsgrupper: - Grupper igangsatt av igangsetter de første 4-6 gangene. - Grupper igangsatt med igangsetter bare på oppstartmøtet (LINK Oslo). - Grupper igangsatt ved hjelp av skriftlig materiale. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 11

15 Oppstart og igangsetting av selvhjelpsgrupper kan være forskjellig avhengig av hva som er mulig på forskjellige plasser. Noen grupper blir igangsatt med igangsetter de første gangene, noen grupper starter opp på egenhånd med støtte av skriftlig materiell. Noen deltakere har vært på informasjonsmøter og noen har vært i kontakt med våre distriktskontorer eller andre som har selvhjelpserfaring. En ny variant som er prøvd ut i noen måneder i LINK Oslo, er oppstart med en igangsetter kun på det første møtet. Vi kommer til å se nærmere på utvikling av de forskjellige modellene i kommende år. Disse modellene er i utvikling og vil vurderes videre med hovedfokus på ressursbruk, gjennomførbarhet og forankring Nettverksarbeid Selvhjelp Norges hovedoppgave er å spre og forankre kunnskap. I dette arbeidet tas allerede eksisterende nettverk og strukturer i bruk. Gjennom samarbeid og kontakt med mange aktører (for eksempel frivilligsentraler, frisklivssentraler, enkeltmennesker og tjenesteapparat) sikres at nye erfaringer som gjøres blir samlet inn, dokumentert og videreført, både lokalt og nasjonalt. Distriktskontoret for Vestfold, Telemark og Buskerud har god erfaring med nettverkssamlinger for mennesker som på ulikt vis er engasjert i selvhjelpsarbeidet. Det kan være igangsettere, tilretteleggere og representanter fra tjenesteapparat og organisasjoner. Slike nettverk er en arena for refleksjon og utvikling av lokalt arbeid med selvorganisert selvhjelp. Flere distriktskontorer har dette på agendaen for Selvhjelpsgrupper over telefon Utviklingsarbeidet knyttet til selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon/- Skype er en del av den nasjonale satsningen på selvhjelp, gjennom Nasjonal plan for selvhjelp. En av Selvhjelp Norges oppgaver å stimulere til selvhjelpsvirksomhet ved hjelp av nettbaserte løsninger. Samarbeidet som er beskrevet under må ses i lys av dette. I perioden har Finnmarksnettverket og LINK Lyngen - senter for selvhjelp og mestring drevet arbeidet med selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon/skype. I 2012 har Selvhjelp Norge arbeidet tett med LINK Lyngen og Finnmarksnettverket for å oppsummere og lære av deres erfaringer. Resultatet av dette er en rapport som presenterer en vei videre for å gjøre selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon tilgjengelig for hele befolkningen. Rapporten finnes på våre nettsider. Prosjektet har tilført den nasjonale satsningen på selvorganisert selvhjelp viktig kunnskap om etablering og drift av slike grupper. 3.4 Oppgaver fra statsbudsjett og oppdragsbrev 2012 Oppdragsbrevet for 2012 (se side 16) spesifiserer noen særskilte områder som skulle ha fokus i Disse er omtalt her Nasjonal dialogkonferanse Se omtale av arbeidskonferansen i kapittel Berørte av 22. juli 2010 Selvhjelp Norge holdt et innlegg på samling for tillitsvalgte/kontaktpersoner i den nasjonale støttegruppa etter 22. juli, I tillegg har enkelte av våre distriktskontorer hatt kontakt med fylkeslag av støttegruppa. Selvhjelp Norge Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 12

16 hadde et møte med Helse- og omsorgsdepartementet høsten 2012 og vurderte i samråd å avvente videre kontakt. Det eksisterer en avtale om bidrag til oppstart av selvhjelpsgrupper for pårørende Aldersgruppen 65+ Målgruppen for Selvhjelp Norges arbeid er hele den voksne, norske befolkningen og er sånn sett ivaretatt i det ordinære informasjonsarbeidet. For å spre informasjon direkte til aldersgruppen 65+ ble det i november 2012 gjort en utsendelse av informasjon til eldrerådene i alle norske kommuner Kunnskapsformidling i høyskolesektoren Norske høgskoler er én kanal for kunnskapsformidling om selvorganisert selvhjelp. Helsedirektoratet ber om at det blir gjort en satsning på høgskolesektoren i Flere av distriktskontorene har kommet godt i gang med dette arbeidet, både gjennom enkeltforelesninger og gjennom utvikling av mer systematisk samarbeid med enkelte høgskoler. Det er gjennomført undervisning ved disse høyskolene i 2012: Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark - campus Elverum, Diakonhjemmets høgskole - Stavanger, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Volda og Høgskolen i Finnmark - Alta. Det er også igangsatt et prosjekt internt som skal jobbe med en tilnærming til høgskoler og klargjøre presentasjon og undervisningsmoduler. Prosjektet fortsetter i E-læringsmodul om selvorganisert selvhjelp Selvhjelp Norges e-læringsmodul om selvorganisert selvhjelp ble ferdigstilt og publisert ved årsskiftet 2011/2012. Det vises til omtale av utviklingsprosjektet i årsrapporten for E-læringsmodulen er gjort tilgjengelig via selvhjelp.no. Helsedirektoratet har også lagt ut en lenke fra sine sider, det samme har f.eks. Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) og flere samarbeidspartnere. Etter planen skal e-læringsmodulen gjøres tilgjengelig i helseforetakenes interne nett. Arbeidet med dette er ikke fullført grunnet tekniske omlegginger hos vår samarbeidspartner i Sykehuset innlandet Partnerskap om selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer Partnerskapet om selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer ble formelt etablert i Selvhjelp Norge har koordineringsansvaret for partnerskapet som en del av sitt oppdrag fra Helsedirektoratet. Vi har også det operative ansvaret for den utadrettede informasjonsvirksomheten. Samarbeidets hensikt er å spre kunnskap og erfaringer om selvorganisert selvhjelp til rusorganisasjoner, rusinstitusjoner, DPS er og helsepersonell generelt, og benytte hverandres nettverk for å nå ut til flest mulig aktører innenfor rusfeltet. Partnerskapet er i første omgang begrenset til Hedmark, Oppland og Østfold som et samarbeid mellom Fylkesmennenes rådgivere på rusfeltet, Kompetansesenter Rus Øst (KoRus-Øst), Nasjonal kompetansetjeneste ROP og Selvhjelp Norges Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 13

17 distriktskontoret for Hedmark og Oppland og distriktskontoret for Oslo, Akershus og Østfold. Det har vært avholdt to møter i partnerskapsgruppen i 2012 (mars og september). Veien videre for partnerskapet På bakgrunn av de erfaringer som er gjort i 2012 vurderer Selvhjelp Norge at det ikke er aktuelt å utvide partnerskapsmodellen til flere fylker i år, slik det antydes i oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet. Man ønsker å høste flere erfaringer med arbeidet før en utvidelse eventuelt finner sted Revidering av Nasjonal plan for selvhjelp Både i 2011 og 2012 har bidrag til revidering av nasjonal plan for selvhjelp vært en del av vårt oppdrag fra Helsedirektoratet. I oppdragsbrevet står følgende: Oppdatert utgave av Nasjonal plan for selvhjelp skal ferdigstilles. Gjennom hele 2012 har det vært tett dialog mellom Helsedirektoratet og Selvhjelp Norge om dette. Selvhjelp Norge leverte i august 2012 et forslag til revidert plan til direktoratet. Videre samarbeid mellom Helsedirektoratet og Selvhjelp Norge ble stilt i bero i påvente av avklaringer mellom Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Avklaringene har vært nødvendige da det i St.meld. 30 ( ) «Se meg!: En helhetlig rusmiddelpolitikk - alkohol narkotika doping» står skrevet at det skal lages en egen nasjonal plan for satsning på selvhjelp i rusfeltet. I skrivende stund vet vi at det er besluttet å legge selvorganisert selvhjelp på rusfeltet inn i revidering av Nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp. Revideringen gjennomføres i Arbeidet med selvorganisert selvhjelp på rusfeltet har vært med oss hele året Det er en målsetting at rusavhengige og pårørende skal se selvhjelp som et naturlig og mulig verktøy. 3.5 Forskning på selvorganisert selvhjelp Selvhjelp Norge har ingen formell rolle i forhold til forvaltning av tilskuddsmidlene, men er en samarbeidspartner for pågående forskningsprosjekter, gjennom å stille kunnskap og erfaring til disposisjon. I løpet av 2012 er det avholdt flere arbeidsseminarer mellom forskergruppen og Selvhjelp Norge der tanker og viktige spørsmål i forskningsarbeidet har blitt drøftet. Tidligere forskningsprosjekter er omtalt på selvhjelp.no. Forskningsmidlene for 2012 ble i sin helhet gitt til forskningsprosjektet som ledes av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), og er et samarbeidsprosjekt mellom NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus og Diakonhjemmets høgskole. Dette er videreføring av et prosjekt som har pågått siden NIBRs prosjekt har tittelen "Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper". Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 14

18 4 Arbeidsområder og prioriteringer for året 2013 Selvhjelp Norge vil ha fokus på mange av de samme områdene og prioriteringene som gjaldt i I tillegg kommer de føringer som blir gitt for Arbeidsområder: û generell kunnskapsformidling med vekt på høgskolesektoren û arbeid med selvorganisert selvhjelp i rusfeltet û kunnskapsformidling mot målgruppen 65+ û dialogkonferanse 2013 û bidrag til lokale LINKer û bidrag til etablering av flere lokale kontaktpunkter for selvorganisert selvhjelp i lokalsamfunnene û arrangere erfaringssamlinger for lokale kontaktpunkter û videre arbeid med modeller for igangsetteropplæring og for igangsetting av selvhjelpsgrupper û nettverkssamlinger for mennesker som på ulikt vis er engasjert i selvhjelpsarbeidet û arbeid med å bringe kunnskap om selvhjelp mer ut i samfunnsbildet (det offentlige rom), for eksempel kronikker og fagartikler i media û konferanse for lansering av Nasjonal plan û informasjonsarbeid i nye geografiske områder û oppfølging og forankring i områder der arbeidet er i gang û kunnskapssystematisering av erfaringer og formidling û konsolidering og styrking av den desentrale modellen med distriktskontorer Målområder Som kompetansesenter skal Selvhjelp Norge synliggjøre den ressursen selvorganisert selvhjelp er. Dette skal gjøres ved: Forankring og nasjonalt arbeid Nettverks- og forankringsarbeid (Helsedirektoratet, helsevesenet, nasjonale ledd av ulike organisasjoner). Politisk forankring. Lokalt arbeid Bidrag til etablering av LINK-sentre. Bidrag til etablering av kontaktpunkter. Igangsetteropplæring. "Skaffe" informasjonsagenter innenfor det offentlige, det kommunale, helse og frivillighet. Kunnskapsutvikling Kunnskapsinnsamling. Kunnskapsbearbeiding. Kunnskapsformidling Informasjonskampanje. Spredning av materiell. Informasjonsmøter. Opplæring. Samarbeid. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 15

19 5 Vedlegg 5.1 Statsbudsjettet for 2012 De årlige statsbudsjettene legger føringer for oppdraget Selvhjelp Norge utfører for Helsedirektoratet. I statsbudsjettet for 2012 står følgende om satsningen på selvorganisert selvhjelp: "Selvorganisert selvhjelp er et viktig supplement for mange som har behov for å styrke sin psykiske helse. Målet med bevilgningen er å gjøre selvorganisert selvhjelp som metode tilgjengelig for flere og å fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp. Det bevilges 13,5 mill. kroner til formålet i Bevilgningen må sees i sammenheng med bevilgninger til rusfeltet under kap. 763." Statsbudsjettet RUS, kap. 763: "Selvorganisert selvhjelp er et viktig satsingsområde. I 2010 hadde Selvhjelp Norge en særlig satsing på rusmiddelfeltet. Dette var en vellykket strategi og rusmiddelfeltet vil i årene som kommer være en integrert del av satsingen på selvorganisert selvhjelp. Det vises til omtale under kap. 764, post 72." Statsbudsjettet for 2012 ga støtte til den tidligere strategien og selvhjelp i rusfeltet integreres nå med det øvrige selvhjelpsarbeidet. 5.2 Oppdragsbrev 2012 Oppdragsbrevet i sin helhet: Nasjonal plan for selvhjelp (IS-1212) og statsbudsjettene legger føringer for Knutepunktet Selvhjelp Norges oppdrag. Dette oppdragsbrevet inneholder kun nye eller endringer av oppgaver for Knutepunktet for selvorganisert selvhjelp Selvhjelp Norge. Selvhjelp Norge skal i 2012 etablere/drifte 7 distriktskontorer for selvorganisert selvhjelp i Norge. Selvhjelp Norges distriktskontorer bør ha følgende oppgaver: Å være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde. Å være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører og gjennom dette bygge nettverk. Å være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager. Å drive lokal igangsettertrening og etablere nettverk for igangsettere. Å samarbeide med lokale møteplasser for selvhjelp etter hvert som disse etableres. Å sette i gang grupper i samarbeid med lokale aktører i det området/lokalsamfunnet kontoret er etablert. Det er en forutsetning at distriktskontorene etableres som pilotprosjekter da denne satsingen ikke har sikret finansiering etter Det planlegges gjennomført evaluering av distriktskontorene for selvorganisert selvhjelp i Selvorganisert selvhjelp kan være et viktig verktøy for etterlatte og pårørende etter 22. juli. Selvhjelp Norge bør ha en oppgave i å tilgjengeliggjøre Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 16

20 kunnskap om selvhjelp til de berørte som ønsker dette. I lov om målbruk i offentleg teneste (målbrukslova) 1 heter det: Bokmål og nynorsk er likeverdige målformer og skal vere jamstelte skriftspråk i alle organ for stat, fylkeskommune og kommune. Når privat rettssubjekt gjer vedtak eller gjev føresegn på vegner av stat, fylkeskommune eller kommune, skal det i denne samanhangen reknast for slikt organ. Selvhjelp Norge er omfattet av målbrukslova, og må rette seg etter de bestemmelsene som følger av loven. E-læringsmodul om selvorganisert selvhjelp som ble ferdig i 2011 skal være tilgjengelig på Selvhjelp Norge og andre nettsider i Nasjonal dialogkonferanse/samling bør avholdes i Partnerskap for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer på Østlandet videreføres. På bakgrunn av erfaring og evt. i forbindelse med etablering av nye distriktskontorer kan slike partnerskap også utvikles i andre deler av landet. Selvhjelp Norge bør i 2012 arbeide videre med utvikling av kunnskapsformidlingen rettet mot høgskolesektoren. Kunnskap om selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer er en viktig del av dette. Undersøkelser viser at mange i års-gruppen + 65 år sliter med psykiske problemer og lidelser. Direktoratet ber Selvhjelp Norge vurdere i hvilken grad og hvordan denne gruppen omfattes i satsingen på selvorganisert selvhjelp. Oppdatert utgave av Nasjonal plan for selvhjelp skal ferdigstilles. Årsrapport 2012 Selvhjelp Norge 17

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Distriktskontorenes rapporter for 2013 Rapporten om virksomheten ved Selvhjelp Norges distriktskontorer i 2013 er et supplement til

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2013

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2013 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2013 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Nasjonal plan for selvhjelp 2014 2018 Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Publikasjonens tittel: Nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp Utgitt: Februar 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO Tlf 23 33 19 00 Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett:

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010

Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010 Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010 Lyngseidet, januar 2011. Gunn Anita Vang, daglig leder 1 Aktiviteter i kronologisk rekkefølge... 4 1.

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet

Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet 2009 Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet Norsk selvhjelpsforum/ Selvhjelp Norge 29.12.2009 Innhold Forord... 5 Sammendrag... 7 Om rusfeltet i et selvhjelpsperspektiv... 8 Rusfeltet hva er det?...

Detaljer

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Innhold i årsrapporten: Del I Innledning v/leder i FUG, Loveleen Rihel Brenna Del II FUGs virksomhet i 2007 Del III Redegjørelse for hvordan informasjonsrollen

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Årsrapport 2013. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Årsrapport 2013. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Årsrapport 2013 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Innhold Innhold... 1 1. Senterleders beretning... 2 2. Introduksjon til virksomheten... 6 Formål og oppgaver for virksomheten... 6

Detaljer

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Helsedirektoratet forvalter tilskudd over statsbudsjettets kapittel 718, 762 og 765 til kunnskaps-, ressurs- og kompetansesentre innen psykisk

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Årsrapport 2014. til Kunnskapsdepartementet

Årsrapport 2014. til Kunnskapsdepartementet Årsrapport 2014 til Kunnskapsdepartementet Innhold 1. Forord...4 2. Leders beretning...5 3. Introduksjon til Vox og hovedtall...7 3.1 Vox sitt ansvarsområde og mål...7 3.2 Om organisasjonen...8 3.3 Årlig

Detaljer