Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2010"

Transkript

1 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2010 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO, Tlf , Faks E-post: Internett: Organisasjonsnummer

2 Innhold Innhold Forord Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum Stiftelsens styre Stiftelsens ansatte Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, Selvhjelp Norge Oversikt over hva kompetansesenteret Selvhjelp Norge skal bidra til Oppgaver i kompetansesenteret Selvhjelp Norge Statsbudsjettet 2010 om selvhjelp Selvhjelp Norges oppdragsbrev fra Helsedirektoratet Etablering av distriktskontorer Samarbeid med Helsedirektoratet Samarbeid om utlysning og tildeling av forskningsmidler Link Oslo, senter for selvhjelp og mestring LINK Oslo har arbeidsoppgaver Informasjonsarbeid Ny partnerskapsavtale - nye muligheter Samarbeid med Helse og velferdsetaten (HEV) Nettportal for Oslos frivillige organisasjoner Selvhjelpskunnskap I NAVs kvalifiseringsprogram Oppdrag for HivNorge

3 1 Forord Stiftelsen Norsk selvhjelpsforums (NSF) legger med dette fram sin årsmelding for Årsmeldingen vil kort beskrive følgende hovedoppdrag: Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, Selvhjelp Norge LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring Tidligere år har NSF hatt en rekke enkeltstående oppdrag og engasjementer, dette har vært nedprioritert også i 2010, pga arbeidsbelastningen knyttet til våre hovedarbeidsoppgaver. Kunnskapsformidlings- og informasjonsarbeid er gjort gjennom hovedarbeidsoppgaver; kompetansesenteret Selvhjelp Norge og LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring. Oslo Solbjørg Talseth styreleder/daglig leder Unni Kristiansen styremedlem Eli Vogt Godager styremedlem Sidsel Hauff varamedlem 3

4 2 Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum Norsk selvhjelpsforum arbeider ut fra følgende målsettinger beskrevet i stiftelsen vedtekter: 4 Formål Stiftelsens formål er å være et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter for bruk av selvhjelp. Stiftelsen skal i hovedsak: Systematisere og dokumentere erfaringer med selvhjelp. Bidra til metodeutvikling knyttet til selvhjelp. Formidle erfaringer ved bruk av selvhjelp. Medvirke ved etablering av selvhjelpsgrupper. Stiftelses arbeid er basert på oppdragsfinansiering. Norsk selvhjelpsforum påtar seg kun oppdrag som er bidrag i arbeidet med å nå stiftelses overordnede målsettinger. 2.1 Stiftelsens styre Stiftelsens styre har i 2010 bestått av følgende: Solbjørg Talseth (styreleder) Unni Kristiansen Eli Vogt Godager Sidsel Hauff (varamedlem) Det har vært avholdt åtte styremøter i Stiftelsens ansatte NSF har i 2010 hatt følgende ansatte: - Solbjørg Talseth (100% stilling) daglig leder - Hilde Nøkleberg (100% stilling) hovedoppgaver knyttet til kompetansesenteret Selvhjelp Norge - Eli Vogt Godager (100% stilling) hovedoppgaver knyttet til kompetansesenteret Selvhjelp Norge - Anne Berit Mong-Haug (100% stilling ansettelsesforhold avsluttet til ) hovedoppgaver knyttet til kompetansesenteret Selvhjelp Norge. - Per Sandvik (100% stilling) hovedoppgaver knyttet til kompetansesenteret Selvhjelp Norge - Tonje Talseth (100%) hovedoppgaver knyttet til Selvhjelp Norges distriktskontor for Oslo, Akershus og Østfold, fra endret til HR og økonomiarbeid. - Knut Laasbye (100% stilling) hovedoppgaver knyttet til Selvhjelp Norges distriktskontor for Hedmark og Oppland. 4

5 - Kari Strøm (50% , 100% stilling fra ) hovedoppgaver knyttet til Selvhjelp Norges distriktskontor for Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag - Erik Nygaard (100% stilling fra ) hovedoppgaver knyttet til Selvhjelp Norges distriktskontor for Oslo, Akershus og Østfold. - Hanne Hovdedalen (100% stilling) fødselspermisjon fra ca ) administrativ leder, LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring - Astrid Johansen (100% stilling) rådgiver i LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring - Hilde G. Andresen (100% vikariat fra ) rådgiver i Link Oslo, senter for selvhjelp og mestring - Sissil Hovden (80% stilling ) rådgiver LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring, avsluttet ) - Anita Strand (timebetalt) kontormedarbeider Link Oslo, senter for selvhjelp og mestring - Ole Rønning (80% stilling) rådgiver knyttet til strategi og økonomiarbeid I tillegg har Gunn Anita Vang vært engasjert som fungerende daglig leder for Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark, inntil denne stillingen ble besatt. Stiftelsen har hatt en stor økning av antall ansatte i 2010, dette skyldes kompetansesenteret Selvhjelp Norges utbygging av distriktskontorer og muligheter for å engasjere en ekstra medarbeider i LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring. Trine Normann ble fra engasjert på konsulentbasis (timer) for følgende oppgaver: Utvikling av selvhjelpsskolen, Arbeidet med å systematisere erfaringskunnskap. Arbeidet med etablering av regionale Linker, Avtalen med Trine Normann ble avsluttet fra UnniK AS v/unni Kristiansen har vært leid inn av NSF til følgende oppgaver: Gjennomføring av Kunnskapsforløpet om selvorganisert selvhjelp (3 av 4 samlinger) Prosessleder for Dialogkonferanse om selvorganisert selvhjelp I møte med rusproblemer den Gjennomføring av medarbeidersamtaler med ansatte i Selvhjelp Norge med tanke på fremtidig organisering av arbeidet i kompetansesenteret. UnniK AS v/solveig Mjølsnes har i 2010 vært engasjert (på timebasis) for å arbeide med utvikling av kommunikasjonsstrategi for kompetansesenteret Selvhjelp Norge. NSFs regnskaper har for 2010 vært ført av Økoteam AS v/arne Antonsen. Økoteam AS sa opp avtalen med virkning fra NSF takker for meget godt samarbeid gjennom mange år. Regnskapsføringen er nå tatt over Tema Regnskap Oslo. 5

6 3 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, Selvhjelp Norge Norsk selvhjelpsforum driver det nasjonale kompetansesenteret for selvorganisert selvhjelp, Selvhjelp Norge op oppdrag fra Helsedirektoratet. Fullstendig rapport for kompetansesenteret Selvhjelp Norges arbeid vil bli lagt ut på når denne ferdigstilles innen utgangen av mars Kompetansesenteret er et av tiltakene i Nasjonal plan for selvhjelp (rapport IS-1212 fra Sosial- og helsedirektoratet). Selvhjelp Norge har som oppgave å samle inn, systematisere og spre kunnskap om selvorganisert selvhjelp, og bidra til verktøy- og modellutvikling omkring selvorganisert selvhjelp. Som koordinator og møteplass for nettverksarbeid skal Selvhjelp Norge stimulere til selvhjelpsarbeid på ulike arenaer Oversikt over hva kompetansesenteret Selvhjelp Norge skal bidra til at informasjon om selvhjelpsmulighetene gjøres tilgjengelig for befolkningen generelt at flere drar nytte av selvhjelpsmuligheten at det etableres et nettverk og varige strukturer for kunnskapsutveksling ift. selvhjelp kunnskapsutvikling gjennom innhenting av erfaringsbasert kunnskap at selvhjelp etableres som et eget arbeidsfelt at selvhjelpsarbeidet utvikles ytterligere og at utviklingsarbeidet gis en forankring at det stimuleres til helhetstenkning på tvers av frivillighet og offentlighet og skape vekst fordi kunnskap utveksles og utvikles at arbeidet som blir gjort i bruker- og pasientorganisasjonene styrkes gjennom selvhjelpsvirksomhet Oppgaver i kompetansesenteret Selvhjelp Norge koordinator og møteplass for nettverksarbeid informasjonsformidling hva er selvhjelp og hvordan kan det brukes? Dette skal gjøres ift.: - frivillige organisasjoner - helse- og sosialtjenesten, undervisningssektoren og andre offentlige etater - allmennheten bidra til opplæring av igangsettere av selvhjelpsgrupper og etablering av nye grupper på ulike arenaer bidra til oppfølging og veiledning av igangsatt virksomhet innhenting, systematisering, utvikling og videreformidling av kunnskap både erfaringsbasert og forskning stimulere til selvhjelpsvirksomhet ved hjelp av nettbaserte løsninger Hva Selvhjelp Norge skal bidra til og Selvhjelp Norges oppgaver er hentet fra Nasjonal plan for selvhjelp, side 14. 6

7 3.1.3 Statsbudsjettet 2010 om selvhjelp St.prp.nr sier følgende om selvhjelp Post 72 Utviklingstiltak - Selvhjelp Selvhjelpsmetodikk er et viktig supplement for mange som har behov for a styrke sin psykiske helse, og Nasjonal plan for selvhjelp ble evaluert i Resultatene viser at satsingen har vart hensiktsmessig. Det er nødvendig med ytterligere kunnskapsutvikling på området, og internasjonalt samarbeid bør videreutvikles. Det skal arbeides for a gjøre selvhjelp mer kjent og tilgjengelig i befolkningen. Det foreslås bevilget 12,4 mill. kroner til selvhjelp i Selvhjelp Norges oppdragsbrev fra Helsedirektoratet Selvhjelp Norge er opprettet som et virkemiddel i arbeidet med å nå målene i Nasjonal plan for selvhjelp. Denne planen er det overordnede styringsdokumentet for vår virksomhet. Utover dette mottar Norsk selvhjelpsforum årlige oppdragsbrev fra Helsedirektoratet som gir føringer for året. Nedenfor er tatt inn teksten fra Helsedirektoratets oppdragsbrev for Oppdragsbrevet er utformet ut fra de føringer som er gitt i Statsbudsjettet (se over). Knutepunktet for selvhjelp ble opprettet i 2006 som et tidsavgrenset prosjekt. Etter evaluering av prosjektet i 2008 ble det vedtatt å videreføre Knutepunktet. Nasjonal plan for selvhjelp (IS-1515) og statsbudsjettene legger føringer for Knutepunktets oppdrag. Jf. St.prp.nr.1 ( ) der det blant annet heter: Det skal arbeides for å gjøre selvhjelp mer kjent og tilgjengelig i befolkningen. Dette oppdragsbrevet inneholder kun nye oppgaver for Knutepunktet. Arbeidet med å spre kunnskap om selvhjelp i hele landet bør prioriteres, samt at rus/pårørende til rusavhengige skal ha fokus i Helsedirektoratet vil på grunnlag av dette be Knutepunktet for selvhjelp å vurdere følgende justeringer av det nasjonale arbeidet med selvhjelp: Etablere flere regionale knutepunkt/ distriktskontorer for selvhjelp, som gradvis kan ta over noen av Knutepunktets oppgaver, og sette de i stand til å gjøre selvhjelp mer kjent i befolkningen. Gjennomføre etableringen av Selvhjelpsskolen. I samarbeid med Helsedirektoratet sette ned en arbeidsgruppe som har til oppdrag og oppdatere Nasjonal plan for selvhjelp. I tråd med Opptrappingsplanen for rusfeltet skal selvhjelpsarbeidet styrkes og gjøres kjent. Helsedirektoratet vil be Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp om å følge opp kartleggingene og anbefalinger i rapportene som Knutepunktet utarbeidet på oppdrag fra direktoratet i Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp skal gjøre selvhjelp kjent og tilgjengelig for fagfeltet, brukere og pårørende på rusfeltet blant annet gjennom: Kunnskapsformidling om selvhjelp og mestring. ved oppsøkende virksomhet/opplæring om selvhjelp til tjenesteapparatet, med særlig vekt på kommuner og høgskoler. utarbeidelse og distribusjon av nasjonal brosjyre om all selvhjelp og selvhjelpsgrupper i rusfeltet å medvirke til at mennesker med rusproblemer og deres pårørende får mulighet til deltakelse i nøytrale selvhjelpsgrupper på ulike arenaer. 7

8 I tillegg skal Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp samarbeide med selvhjelpsorganisasjoner i rusfeltet med vekt på å synliggjøre deres erfaringer og arrangere rådslag om selvhjelp i samarbeid med Helsedirektoratet. Oppdragsbrevet er styrende for Selvhjelp Norges prioriteringer, som i 2010 har vært: Generelt kunnskapsformidlingsarbeid gjennom nyhetsbrev, undervisning, foredrag/innlegg og igangsetteropplæring. Gjennomføring av Kunnskapsforløp om selvorganisert selvhjelp. Utbygging den desentrale strukturen med distriktskontorer. Utarbeidelse av informasjonshefte om selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer. Gjennomføring av dialogkonferanse om selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer Etablering av distriktskontorer Ved utgangen av 2010 har Selvhjelp Norge fire distriktskontorer i drift og tre under etablering. Kartet ser slik ut: Etableringen og driften av kontorene har vært en stor og krevende oppgave i Kontorene har følgende oppgaver: Være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde. Være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører og gjennom dette bygge nettverk. Være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager. Drive lokal igangsettertrening og etablere nettverk for igangsettere. Samarbeide med lokale møteplasser etter hvert som disse etableres. Bidra til igangsetting av grupper i samarbeid med lokale aktører. 8

9 3.1.6 Samarbeid med Helsedirektoratet Kompetansesenteret Selvhjelp Norge har i 2010 hatt jevn dialog med direktoratet. I møtene er det redegjort for status for arbeidet, på overordnet nivå. Det er avholdt ulike formelle samarbeidsmøter i 2010, både ift Selvhjelp Norges generelle arbeid og arbeid med selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer. Det har også vært dialog pr telefon og mail. Helsedirektoratets rådgiver i spørsmål knyttet til selvorganisert selvhjelp, Nina Søimer Andresen har også deltatt på flere faglige samlinger i kompetansesenteret Selvhjelp Norge Samarbeid om utlysning og tildeling av forskningsmidler Kompetansesenteret Selvhjelp Norge har bidratt med faglige vurderinger ift tilskuddsordningen for forskning på/om selvorganisert selvhjelp. Det var i 2010 avsatt ca 2,5 millioner kroner til forskning. NSF var en samarbeidspartner for direktoratet både med hensyn til utlysning og tildeling av midler. Det ble i 2010 gitt finansiering til videreføring av forskningsprosjektet drevet av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Selvhjelp Norge har samarbeidet med forskerne i dette prosjektet, der det har vært naturlig. 9

10 4 Link Oslo, senter for selvhjelp og mestring Fullstendig årsrapport vil bli lagt ut på har vært et svært spennende år i LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring. Takket være en ekstrabevilgning fra Oslo kommune har det vært mulig å fortsett og styrke informasjonsarbeidet rettet mot befolkningen. Det er gledelig å kunne formidle at økningen i midler har ført til at flere og flere nå vet om LINK Oslo og tar i bruk senteret på ulike måter. Dette er nærmere beskrevet den fullstendige årsrapporten. Antallet selvorganiserte selvhjelpsgrupper som er igangsatt i løpet av året er mer enn doblet fra 2009 til Antallet henvendelser stiger stadig, bla som et resultat av det omfattende informasjonsarbeidet som er gjort. LINK Oslo er et selvhjelpssenter for Oslos innbyggere. Senteret arbeider for å øke kunnskapen om bruk av selvorganisert selvhjelp som et verktøy i håndtering av egne problemer. LINK Oslo henvender seg til privatpersoner, ansatte i Oslo kommune, frivillige organisasjoner og frivillighetssentraler. LINK Oslo bidrar i Oslo kommunes folkehelsearbeid gjennom helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid. LINK Oslo drives av stiftelsen Norsk selvhjelpsforum og finansieres av Oslo kommune. LINK Oslo ble etablert i flotte lokaler på Majorstua høsten Etableringen av senteret er en videreføring av prosjektet "fra passiv mottaker til aktiv deltaker" som det første gang ble bevilget midler til i Arbeidet i Link Oslo baserer seg på senterets målsettinger, erfaringer og kunnskapsoppsummeringer fra og tildelingsbrev fra Oslo kommune for Erfaringer fra oppstarten i 1999 har vist at å ha en problemnøytral arena å utøve selvhjelpsarbeid er helt nødvendig for å kunne nå hovedmålsettingen, som har vært den samme siden oppstarten: 10

11 Å forankre selvhjelp i Oslo by, slik at denne arbeidsformen kan utvikles til et redskap, som gjør det mulig for den enkelte innbygger å delta i bearbeidingen av egne erkjente livsproblem. På denne måten utløses ressurser i form av livskvalitet og trivsel. For å operasjonalisere målsettingen, har det kontinuerlig siden oppstarten vært arbeidet ut fra følgende delmål: Delmål 1: Delmål 2: Delmål 3: Delmål 3: Delmål 4: Å opprette et godt nettverk hvor de ulike aktørene finner sin naturlige plass. Å sikre varige rammebetingelser for selvhjelpsarbeidet i Oslo kommune. Informasjon og kompetanseutvikling: Informasjon Informasjon og kompetanseutvikling: Kompetanseutvikling Modellutvikling Erfaringer fra arbeidet i prosjektet viste at det var behov for et knutepunkt for selvhjelp i Oslo kommune, for å sikre varige rammebetingelser for selvhjelpsarbeidet i kommunen (delmål 2). Erfaringene viste at et knutepunkt vil fange opp behov og initiativ som ikke naturlig kan lokaliseres til frivillige organisasjoner eller i tjenesteapparatet. Det var nødvendig å se på muligheten for å opprette en nøytral møteplass for hele Oslos befolkning. Høsten 2004 ble Link Oslo, senter for selvhjelp og mestring offisielt åpnet. 4.1 LINK Oslo har arbeidsoppgaver Synliggjøre selvhjelp som mulighet for individer og organisasjoner, samt bidra til igangsetting av selvhjelpsarbeid, både i organisasjonene og utenfor. Samle, systematisere og spre erfaringsbasert kunnskap om selvhjelp, slik at kunnskapen gjøres tilgjengelig på alle arenaer, også i tjenesteapparatet. Styrke og videreutvikle arbeid med brukermedvirkning og selvhjelp i ulike frivillige organisasjoner, og fremme denne kunnskapen i tjenesteapparat og organisasjoner. Være en samarbeidspartner, kunnskapsleverandør og støtte for frivillige organisasjoner, og det offentlige innen feltene selvhjelp og brukermedvirkning. Senteret har i 2010 delt inn sitt arbeid i følgende områder: 1. Informasjons og markedsføringsarbeid 2. Selvhjelp og helse 3. Mulighetene i LINK Oslo 4. Nettverksarbeid 5. Undervisning kurs opplæring om selvorganisert selvhjelp og mestring 6. Samarbeid med Helse og velferdsetaten 7. Administrasjon 4.2 Informasjonsarbeid Senteret er et møtested for hele befolkningen i Oslo. Målgruppene er definert som: Privatpersoner Frivillige organisasjoner og frivillighetssentraler 11

12 Ansatte i Oslo kommune Politisk ledelse For at befolkningen skal få muligheten til å få kunnskap om LINK Oslo og hva vi gjør og hvilke muligheter som finnes her for den enkelte, må det drives jevnlig informasjons og markedsføringsarbeid. Den kunnskapen LINK Oslo representerer om selvhjelp og mestring og om hvordan det er mulig å gjenerobre egne krefter er det viktig å drive kontinuerlig folkeopplysning om. I 2009 fikk Link, på bakgrunn av tett dialog med Oslo kommune, en ekstra bevilging (kr ) til å fortsette det befolkningsrettede informasjon mot nye bydeler. Alle husstander i alle Oslos bydeler har snart fått informasjon om selvhjelp og Link Oslo direkte i postkassen. Hustandsdistribusjon er kombinert med informasjonssamarbeid med bydelens administrasjon og fagtjenester. LINK Oslo fikk tilsvarende ekstrabevilgning i 2010, slik at dette informasjonsarbeidet kunne fortsette. Erfaringene viser at dette har vært en riktig måte å jobbe på. Forankring av kunnskap i bydelenes ledelse, kunnskapsformidling til ansatte kombinert med direkte spredning av informasjon til befolkningen. Vi mener at denne helhetlige tilnærmingen fører til at flere kan komme til å ta i bruk selvhjelp når livet krever det. Link Oslo har sett en økning i antall mennesker som søker seg til selvhjelpsgrupper etter dette. At man også 2010 også hadde midler til å ha en kampanje på busser styrket det befolkningsrettede arbeidet. Antallet henvendelser til Link Oslo, senter for selvhjelp og mestring har økt betraktelig og derfor er også økningen i antall igangsatte grupper svært stor. Ved inngangen til 2011 er det venteliste for å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Dette handler både om plass i LINK Oslos lokaler og om tilgang på igangsettere av grupper. LINK Oslo jobber kontinuerlig med dette. 4.3 Ny partnerskapsavtale - nye muligheter LINK Oslo startet vinteren 2008 et meget spennende arbeid sammen med Aktiv på dagtid, Oslo idrettskrets og Oslo kommune ved folkehelsekoordinatoren. Målet for samarbeidet var å se på hvordan vi kunne bedre helsen hos alle innbyggere i Oslo mellom år, som er i en trygdesituasjon gjennom fysisk aktivitet og selvhjelp. Fokus var hvorledes dette kunne sees i en sammenheng. Dette ble utformet i en partnerskapsavtale. Det er lange tradisjoner for hvordan man kan få bedre fysisk helse i, men det er ikke tradisjon for å trene på den psykiske helsen. LINK Oslo vil være en arena der dette gjøres mulig. Det ble planlagt et temamøte der fokuset var: hva den fysiske helsen gjør med den psykiske. Arbeidet ble startet 1.september 2008 og gjaldt for et år, og ble evaluert i juni Etter evalueringen ble avtalen videreført og ble evaluert på nytt i juni Etter evalueringen i 2010 ønsket ikke Aktiv på dagtid å videreføre avtalen i partnerskapet. LINK Oslo videreførte derfor avtalen alene med Helse- og velferdsetaten v/folkehelsekoordinatoren. Høsten 2010 startet arbeidet med planlegging og rammer for avtalen, og vi skal sammen arrangere en stor konferanse 10. mai Dette er et meget spennende arbeide. 12

13 4.4 Samarbeid med Helse og velferdsetaten (HEV) LINK Oslo har flere samarbeidsprosjekter med Helse- og velferdsetaten: - Nettportal for Oslos frivillige organisasjoner - Selvhjelpskunnskap i NAVs kvalifiseringsprogram Nettportal for Oslos frivillige organisasjoner Skandinavias største nettportal for frivillige organisasjoner i helse og sosialsektoren! På bakgrunn av bystyrets budsjett forslag for 2008 har Helse og velferdsetaten (HEV) hatt som oppdrag å gjennomføre bystyrets verbalvedtak om økt samarbeid og etablering av frivillighetsforum. Tre arbeidsgrupper med representanter fra mange organisasjoner ble invitert til å konkretisere sine behov høsten 2007 og våren Høyest prioritet fikk ideen om å utvikle et nytt nettsted for frivillighet med frivillige organisasjoner innenfor helse og sosialsektoren. Byråd Annikken Hauglie kunne 15. september 2010 på Litteraturhuset i Oslo åpne den nye nettportalen, frivillighetsportalen.no, og hun sa blant annet at byrådet er opptatt av et godt samarbeid mellom de frivillige organisasjonene og kommunen. Det er viktig å få formidlet brukerorganisasjonenes kunnskap. Vi er heldige å ha mange mennesker som potensielt kan spille en avgjørende rolle for hverandre, være veien ut av ensomheten, bidra til kursendring eller praktisk hjelp i hverdagen. Å lage et slikt nettsted som nå er gjort er en ide som har eksistert i noen år, blant annet var daværende byrådsleder Erling Lae opptatt av dette Prosjektleder for nettportalen, Lars Mannsåker forteller at de har laget Skandinavias største nettportal for frivillige organisasjoner i Skandinavia innen helse og sosialsektoren. Slagordene til nye frivillighetsportalen er: nye innfallsvinkler, samvær med andre, økt livskvalitet. Portalen er laget for de som ønsker å gjøre en innsats i en frivillig organisasjon eller hos en frivillighetssentral, eller ønsker å delta i et fellesskap der en kan søke støtte til egne livsproblemer, eller ansatte som trenger å søke råd i egen jobb for å veilede mennesker som trenger bistand fra frivillige organisasjoner. Det er i dag 107 organisasjoner som har laget sin egen profilside med informasjon om egen virksomhet, noen av disse har også linker til egne hjemmesider. Det beste med portalen er også at organisasjonene kan legge inn sine temamøter, ulike frivillige oppdrag i en aktivitetskalender og oppdragsbase slik dekker den også det som er funksjonen til portalen både søke organisasjoner om å bli frivillig, søke råd fra organisasjonene og kunne søke hjelp og informasjon til egne livsproblemer Selvhjelpskunnskap I NAVs kvalifiseringsprogram I nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse ( ) er det satt opp mål for å hindre utstøting av arbeidslivet og lette inkludering i arbeidslivet for personer med psykiske lidelser. En av fem strategier for å oppnå dette er: Brukermedvirkning og selvhjelp Strategiplanen har en egen Handlingsplan med tiltak hvor dette med brukermedvirkning og selvhjelp utdypes Selvhjelpsmetodikk er et viktig supplement eller alternativ til behandling for mange som har behov for å styrke sin psykiske helse, og erfaring viser at det er en god måte å jobbe på for å fremme mestring og deltagelse. Nasjonal plan for selvhjelp skal revideres i I arbeidet med styrking av selvhjelpsfeltet er det satt opp 6 hovedområder et av hovedområdene er 13

14 Selvhjelp som en forlengelse av det offentlige tjenesteapparatet som et supplement som styrker tjenesteutøvelsen. HEV s intensjon om å starte opp et pilotprosjekt for å tilrettelegge for at deltagere i kvalifiseringsprogrammet skal få mulighet til å gå i en selvhjelpsgruppe på dagtid, hvis deltageren selv skulle ønske det. Bydel Grorud og bydel Frogner er invitert inn et pilotprosjekt sammen med LINK Oslo. Dette første møtet var ment som et sonderingsmøte for å finne ut hvordan man eventuelt kan samarbeide og tilrettelegge for videre arbeid. Når vi har høstet noen erfaringer, ønsker HEV å formidle resultatene overfor fagnettverket innen Kvalifiseringsprogrammet. På denne måten kan man tilrettelegge for et samarbeid med flere bydeler, som måtte ønske å formidle muligheten for å gå i en selvhjelpsgruppe til sine deltagere. 14

15 5 Oppdrag for HivNorge Norsk selvhjelpsforum gjennomførte i mars 2010 et oppdrag for HivNorge. Seminaret hadde tema: Jeg er mer enn hivpositiv. I invitasjonen til seminaret stod det: Dette er en arbeidshelg om møtet med deg selv og omverdenen, og hvor man bruker fellesskapet som arbeidsarena og møteplass for å ta igjen plassen i sitt eget liv. Norsk selvhjelpsforum hadde ansvaret for innholdet og opplegget for seminaret. Det ble invitert til selvhjelpsarbeidsdager, med fokus på mestring. Arbeidet foregikk både i plenum og grupper. Hvorfor NSF og ikke Selvhjelp Norge? Selvhjelp Norge driver informasjon og kunnskapsformidling om selvorganisert selvhjelp som forståelse og verktøy, til organisasjoner og nettverk som ønsker å ta dette i bruk. Selvhjelp Norge jobber ikke opp mot enkeltpersoner og disses mestring av eget liv. Seminaret som arrangeres i samarbeid med HivNorge er et seminar der den enkelte deltaker tar selvhjelp i bruk der og da, som et verktøy i egen mestring. 15

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2013

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2013 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2013 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO Tlf 23 33 19 00 Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett:

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Nasjonal plan for selvhjelp 2014 2018 Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Publikasjonens tittel: Nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp Utgitt: Februar 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Distriktskontorenes rapporter for 2013 Rapporten om virksomheten ved Selvhjelp Norges distriktskontorer i 2013 er et supplement til

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

IS-1212. Nasjonal plan for selvhjelp

IS-1212. Nasjonal plan for selvhjelp IS-1212 Nasjonal plan for selvhjelp Heftets tittel: Nasjonal plan for selvhjelp Utgitt: 10/2004 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-1212 Sosial- og helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet

Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet 2009 Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet Norsk selvhjelpsforum/ Selvhjelp Norge 29.12.2009 Innhold Forord... 5 Sammendrag... 7 Om rusfeltet i et selvhjelpsperspektiv... 8 Rusfeltet hva er det?...

Detaljer

Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010

Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010 Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010 Lyngseidet, januar 2011. Gunn Anita Vang, daglig leder 1 Aktiviteter i kronologisk rekkefølge... 4 1.

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer

informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer Redaksjon: Selvhjelp Norge Utgivelse: November, 2010 Design: Selvhjelp Norge Foto: Torpa foto/ Øystein Hvalsengen Trykk:

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen En presentasjon av Clearinghouse modellen Senter for selvhjelp og mestring, Link Oslo Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Drevet av Norsk selvhjelpsforum

Detaljer

Om politisering og læring i selvhjelpsfeltet

Om politisering og læring i selvhjelpsfeltet Om politisering og læring i selvhjelpsfeltet To notater fra et forskningsprosjekt om selvhjelpsvirksomhet Marte Feiring Høgskolen i Oslo og Akershus Småskrift 2014 nr 1 Opplag trykkes etter behov, aldri

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

PIO-SENTERET FØLGEEVALUERING AV FORSØK MED PERSONLIG OMBUD 2011-2012

PIO-SENTERET FØLGEEVALUERING AV FORSØK MED PERSONLIG OMBUD 2011-2012 Beregnet til PIO-senteret Dokument type Sluttrapport Dato Januar 2013 PIO-SENTERET FØLGEEVALUERING AV FORSØK MED PERSONLIG OMBUD 2011-2012 Rambøll Besøksadr.: Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo

Detaljer

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Kompendium del 2 Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Foto: Øystein Hvalsengen Selvhjelp i brukermedvirkning Høgskulen i Volda Utarbeidet av Norsk

Detaljer

Sammendraget i Statskonsults evalueringsrapport er lagt ved som vedlegg.

Sammendraget i Statskonsults evalueringsrapport er lagt ved som vedlegg. Innhold 1. Innledning, organisasjonen og ressurser 2. Mål 2.1 Formålsparagraf 2.2 Visjon 2.3 Overordnet mål 3. Målgruppe 4. Tiltak, aktiviteter 4.1 Innsatsområder. Prioriteringer 4.2 Voldsforebygging 4.3

Detaljer

Re-/habiliteringsplan 2013-2015

Re-/habiliteringsplan 2013-2015 Re-/habilitering og samhandling - to sider av samme sak Re-/habiliteringsplan 2013-2015 Behov i livets ulike faser Fysisk, Kognitivt og Sosialt 67 år Barn og Unge 18-67 år Helse og omsorg 15-18 år Pensjonist

Detaljer

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006)

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Statskonsult rapport 2007:4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluert Nasjonalt

Detaljer