Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp"

Transkript

1 Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Distriktskontorenes rapporter for 2013 Rapporten om virksomheten ved Selvhjelp Norges distriktskontorer i 2013 er et supplement til Selvhjelp Norges samlede rapport for Distriktskontorrapporten gir en detaljert oversikt over de ulike distriktskontorenes virksomhet i 2013 og beskriver også planer for Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo

2 Innhold 1. Innledning Politisk forankring av arbeidet med selvorganisert selvhjelp Lederutviklingsprogram for Selvhjelp Norges distriktskontorer Kort om lokale kontaktpunkter for selvorganisert selvhjelp Kort om LINK, sentre for selvhjelp og mestring Distriktskontorenes arbeid Distriktskontoret for Nordland, Troms og Finnmark Distriktskontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark Distriktskontoret for Oslo, Akershus og Østfold Distriktskontoret for Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag Distriktskontoret for Hedmark og Oppland Distriktskontoret for Rogaland, Aust- og Vest-Agder Distriktskontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane...48 Distriktskontorenes rapporter for

3 1. Innledning Selvhjelp Norge, nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, har levert årsrapport for 2013 til Helsedirektoratet. Denne rapporten er en detaljert oppsummering av distriktskontorenes aktiviteter for samme år. Selvhjelp Norge har de siste årene arbeidet med en utvikling av organisasjonen fra å være ett kontor i Oslo med noen få ansatte til å bestå av et hovedkontor i Oslo og syv distriktskontorer. Hvert kontor har ansvar for 2-3 fylker er det første året hvor alle kontorene har vært i drift hele året, slik at hele landet har lik tilgang på informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp. Det er en ansatt ved hvert distriktskontor. Etablering av den desentrale strukturen er et virkemiddel for gjennomføring av den nasjonale satsningen på selvorganisert selvhjelp. Distriktskontorene er et virkemiddel for å nå visjonen om at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er og kunne ta kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår. Distriktskontorene har vist seg å være et godt verktøy i arbeidet med å spre kunnskap til befolkningen. Kunnskapsformidlings- og informasjonsarbeid drevet fra distriktskontorene tar i bruk lokale nettverk og lokal kulturkunnskap på en annen måte enn det som ville vært mulig hvis all kunnskaps- og informasjonsvirksomhet skulle vært drevet fra hovedkontoret i Oslo. Fysisk nærhet er nødvendig for å etablere faste relasjoner og å ha nødvendig detaljkunnskap om regionale og lokale muligheter for nettverksarbeid. Gjennom denne organiseringen er det utviklet en struktur som sikrer at selvhjelpsarbeidet styrkes og videreføres, jfr. den nasjonale planens målsetting. Selvhjelp Norge arbeider ut fra oppdrag gitt av Helsedirektoratet, med forankring i politiske styringsdokumenter. Distriktskontorenes oppgaver er beskrevet slik i Folkehelsemeldingen som ble lagt fram våren : «Å være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde. Å være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører og gjennom dette bygge nettverk. Å være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager. Å drive lokal igangsettertrening og etablere nettverk for igangsettere. Å samarbeide med lokale møteplasser for selvhjelp etter hvert som disse etableres. Å sette i gang grupper i samarbeid med lokale aktører i det området/lokalsamfunnet kontoret er etablert.» Stortinget 2 stilte seg samlet bak folkehelsemeldinga og kom med følgende merknader knyttet til selvorganisert selvhjelp: «Komiteen vil understreke at likemannsorganisert 3 selvhjelp fra Selvhjelp Norge og andre er en ressurs i folkehelsearbeidet, da dette bygger på en erkjennelse av at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres og gjenerobres når livsproblemer oppstår. Videre vil komiteen peke på verdien av at dette helseperspektivet blir lagt til grunn uavhengig av tiltaksområdene i arbeidet med folkehelse. Komiteen framhever 1 Meld. St. 34 ( ), Folkehelsemeldingen God helse felles ansvar. 2 Innstilling 478 S ( ) fra Helse- og omsorgskomiteen 3 At Helse- og sosialkomiteen brukte begrepet likemannsorganisert selvhjelp skyldes at de ikke var godt nok kjent med begrepene i selvhjelpsarbeidet. Det handler om selvorganisert selvhjelp, arbeid basert på gjensidighet og eget initiativ. Distriktskontorenes rapporter for

4 viktigheten av at arbeidet med informasjons- og kunnskapsformidling om likemannsorganisert selvhjelp gis den nødvendige plass i folkehelsearbeidet fremover.» Erfaringer gjennom 2013 viser at styrking av selvhjelpsarbeidets plass i folkehelsearbeidet skjer gjennom de nettverk som etableres lokalt. Samarbeid på tvers av offentlige etater og mellom det offentlige og frivillige er eksempler på bidrag for å styrke det lokale folkehelsearbeidet. Ved at kunnskap om selvorganisert selvhjelp blir tatt i bruk både av offentlige virksomheter og enkeltmennesker setter flere seg i stand til å bli aktive deltakere i eget liv og i samfunnet. Hvert av distriktskontorene har utarbeidet en egen årsrapport. Dette dokumentet er en sammenstilling av disse. Distriktskontorene har fokus på oppgaver som er en følge av Nasjonal plan for selvhjelp og Selvhjelp Norges oppdragsbrev. Hovedkontor og distriktskontorer samkjører sin virksomhet for å styrke mulighetene for å nå målene i Nasjonal plan for selvhjelp og oppdrag gitt av Helsedirektoratet. Jevnlige distriktskontormøter (på telefon) og interne samlinger for alle ansatte i Selvhjelp Norge er nødvendig for å vedlikeholde og styrke den desentrale strukturen. Rapportene fra hvert distriktskontor inneholder disse elementene: Tallmateriale Status for arbeidet ved distriktskontoret Ressursgrupper Samarbeidspartnere (generelt) Lokale kontaktpunkter Kronologisk oversikt over aktivitet Medieomtale og generell markedsføring Planer for 2014 Oslo, mars 2014 Solbjørg Talseth daglig leder Norsk selvhjelpsforum/selvhjelp Norge Distriktskontorenes rapporter for

5 2. Politisk forankring av arbeidet med selvorganisert selvhjelp Den nasjonale satsningen på selvorganisert selvhjelp er en del av folkehelsearbeidet i Norge. Dette har blitt befestet gjennom den Folkehelsemeldingen som ble lagt fram våren 2013 (Meld. St. 34, ), Folkehelsemeldingen God helse felles ansvar) og Stortingets behandling av denne gjennom Innstilling 478 S ( ) fra Helse- og omsorgskomiteen. Folkehelsemeldingen (boks 3.2) beskriver nasjonal plan for selvhjelp og Selvhjelp Norges oppgaver. Helse- og omsorgskomiteen vedtok enstemmig en merknad som har fokus på viktigheten av arbeidet med selvorganisert selvhjelp i tiden som kommer. Den tydelige politiske forankringen av selvhjelpsarbeidet som en del av folkehelsearbeidet er en inngangsport for distriktskontorenes arbeid ute i norske lokalsamfunn. 3. Lederutviklingsprogram for Selvhjelp Norges distriktskontorer Selvhjelp Norge har nå når strukturen er ferdig bygget ut, syv distriktskontorer rundt i landet. Hver av disse er bemannet med en person i 100 % stilling. Ansatte ved distriktskontorene og kontoret i Oslo utgjør til sammen det nasjonale kompetansesenteret for selvorganisert selvhjelp. Daglige ledere av Selvhjelp Norges distriktskontorer har blitt ansatt etter hvert som kontorene har blitt etablert. Deres bakgrunn er ulik, deres erfarings og kunnskap om selvorganisert selvhjelp er ulik og de rammebetingelser de arbeider under er ulike. Dette siste særlig pga. geografiske forhold og befolkningstetthet. Alle daglige ledere av Selvhjelp Norges distriktskontorer har samme stillingsinstruks/stillingsbeskrivelse. Våren 2013 ble Selvhjelp Norges lederutviklingsprogram for daglige ledere ved distriktskontorene fullført. Lederutviklingsprogrammet bestod av i alt åtte samlinger over to dager. Hvert av distriktskontorene har vært vertskap for en samling. Dette arbeidet har hatt stor verdi for å bygge en felles verdiplattform internt som gjenspeiler rolleforståelse, samhandling og tilnærmet enhetlig praksis på tvers av distriktene. Samarbeid og samhandlingskultur på tvers av distriktskontorene er både vesentlig og verdifullt. Felles forståelse av rolle, oppgaver og innhold i selvhjelpsarbeidet er nødvendig for at en desentralt struktur skal fungere etter hensikten. Det er en prioritert oppgave å vedlikeholde arbeidet med en felles plattform i den desentrale strukturen. Distriktskontorenes rapporter for

6 4. Kort om lokale kontaktpunkter for selvorganisert selvhjelp Selvhjelp Norges distriktskontorer har også i 2013 jobbet målrettet opp mot lokalsamfunn i sine områder for å bidra til at det etableres lokale kontaktpunkter for selvorganisert selvhjelp. Kontaktpunktet er et sted å kontakte for mennesker som ønsker å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe og de er støttespillere når nye selvorganiserte selvhjelpsgrupper etablerer seg. Kontaktpunktets oppgave er å spre informasjon, ta i mot henvendelser og koordinere oppstart av grupper. Selvhjelp Norge har som oppgave å spre informasjon og kunnskap på nasjonalt plan. Igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper er utelukkende et lokalt anliggende. Oppstart av grupper må skje der mennesker bor og komme i gang på bakgrunn av et lokalt behov og initiativ. Gjennom flere kontaktpunkter kan selvorganiserte selvhjelpsgrupper bli en tydelig del av folkehelsearbeidet i Norge. Et hvert kontaktpunkt som etableres er et lokalt ansvar og har ingen organisatorisk tilknytning til Selvhjelp Norge. Men samarbeid, støtte og erfarings- og kunnskapsdeling om selvorganisert selvhjelp er ressurser vi gjerne bidrar med. Ofte bistår våre distriktskontorer med å gjennomføre seminarer, åpne møter eller igangsetteropplæring i samarbeid med lokale aktører. Uten en tydelig bevissthet på dette kunne en lett se for seg en landsdekkende og offentlig styrt struktur for etablering av selvorganiserte selvhjelpsgrupper. For å bevare det genuine i arbeidet med selvorganisert selvhjelp er det sentralt at selvhjelpsgrupper skal komme i stand på bakgrunn av deltakernes behov og valg og arbeidet skal være basert gjensidighet. Disse prinsippene må gjenspeiles også i måten arbeidet er organisert på. Staten legger til rette for informasjon- og kunnskapsformidling. Praktisk arbeid lokalt skal være lokalt forankret og evt. lokalt finansiert. Det er derfor vi så tydelig understreker at etablering av lokale kontaktpunkter er et lokalt ansvar. Informasjon- og kunnskapsformidling om selvhjelp som mulighet er Selvhjelp Norges hovedoppgave. Vårt arbeid lokalt må være så balansert at lokale aktører ikke oppfatter et lokalt kontaktpunkt som noe de gjør for Selvhjelp Norge, men noe som gjøres for å styrke det lokale folkehelsearbeidet. «Tråkker vi feil her» vil undergraver vi den ansvarsmobilisering som er så avgjørende for at selvhjelpsarbeidet skal vokse og gro lokalt. Arbeidet med etablering av lokale kontaktpunkter er et utviklingsarbeid, og det er mange aktører som ønsker å påta seg oppgaven. Hittil har vi frivilligsentraler, frivillige organisasjoner, kommuner, brukerstyrte sentre, møtesteder, Lærings- og mestringssentre, rehabiliteringssentre, kompetansesentre innenfor rusområdet, frisklivssentral og pårørendegrupper på lista. Lokalt samarbeid er et stikkord for å få på plass et lokalt kontaktpunkt. Det er et løpende utviklingsarbeid å tydeliggjøre ulike måter å styrke det lokale selvhjelpsarbeidet på. Det dreier seg om å systematisere kunnskap om etablering av lokale kontaktpunkter og LINKer. Hva skal til, hvem samarbeider og hva er kommunenes rolle er noen av spørsmålene. Ved utgangen av 2013 hadde Selvhjelp Norge registrert ca. 90 lokale kontaktpunkter. Oversikten over disse oppdateres kontinuerlig på Hvor mange grupper som er startet opp, og kontinuerlig startes opp, ved lokale kontaktpunkter har Selvhjelp Norge ikke oversikt over. Grupper «kommer og går», noen arbeider over lang tid, mens andre avslutter sitt selvhjelpsgruppearbeid etter kortere tid. Distriktskontorenes rapporter for

7 Formålet for alle deltakere er å avslutte sitt arbeid når den enkelte opplever å ha fått til ønsket endring. Ingen skal delta i en selvhjelpsgruppe lengre en den enkelte selv har behov for. Målet er å gå ut av gruppa og ta med seg kunnskapen inn i egen hverdag og ut i samfunnet. En hver selvorganisert selvhjelpsgruppe er en autonom enhet. Anonymitetsprisnippet er også sentralt her. Alle skal kunne delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe, uten at dette skal registreres noe sted. Dette er en faktor som påvirker mulighetene for å telle deltakere og grupper. Selvhjelp Norge har et viktig oppdrag i å hente ut mest mulig erfaring fra ulike selvorganiserte selvhjelpsgrupper. 5. Kort om LINK, sentre for selvhjelp og mestring LINK står for Læring, Informasjon, Nettverk og Kunnskap om selvorganisert selvhjelp. LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring åpnet i 2004 etter at Norsk selvhjelpsforum siden 1999 hadde arbeidet med prosjektet «Fra passiv mottaker til aktiv deltaker». Målet i dette prosjektet var å gjøre selvhjelp kjent og benyttet i Oslo. Tidlig ble det klart at hvis en skulle nå målet om å gjøre selvorganisert selvhjelp kjent og benyttet var det nødvendig med en byomfattende og nøytral og dedikert møteplass for selvhjelpsarbeidet. Utviklingen av LINK Oslo har senere blitt en modell for etablering av tilsvarende møteplasser andre steder i landet. Et LINK er byomfattende/kommuneomfattende, nøytralt senter for informasjon- og kunnskapsformidling om selvhjelpsforståelse og igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Et LINK skal være fristilt fra det offentlige tjenesteapparatet, men det er ønskelig at de er kommunalt finansiert. Pr er følgende LINKer i arbeid: LINK Oslo LINK Lyngen LINK Lillehammer Primo 2014 åpner LINK Trondheim sine dører. I likhet med lokale kontaktpunkter er LINKer et lokalt ansvar. Et LINK skiller seg fra et kontaktpunkt ved at det er en dedikert møteplass, som kun arbeider med selvorganisert selvhjelp. Omfanget av informasjons- og kunnskapsformidlingsarbeidet kan på denne måten styrkes. Distriktskontorenes rapporter for

8 6. Distriktskontorenes arbeid 6.1 Distriktskontoret for Nordland, Troms og Finnmark Innledning Distriktskontoret for Nordland, Troms og Finnmark har nå vært i drift snart tre år. Etter en periode med lokalisering i Lyngen, flyttet kontoret til Tromsø. I løpet av 2013 ble det klart at kontoret igjen stod på flyttefot. Ultimo 2013 startet en prosess med å flytte distriktskontoret til Alta. Kontoret åpnet i nye lokaler der i februar En lokalisering i Alta vil gi gode muligheter for styrking av arbeidet i Finnmark og Nord Troms, samtidig som det er enkelt å reise til/fra Alta for å dekke både Troms og Nordland. Uavhengig av hvor i denne landsdelen kontoret er lokalisert vil det være mye reisevirksomhet. I Alta er distriktskontoret lokalisert i samme bygg som Veiledningssenteret for pårørende til rusmisbrukere. Disse dekker også Nordland, Troms og Finnmark. Nærhet til disse vil gi synergieffekter for Selvhjelp Norges distriktskontor. LINK Lyngen, senter for selvhjelp og mestring 4 er en viktig samarbeidspartner for distriktskontoret. Sammen med det nå avsluttede prosjektet «Finnmarksnettverket» har LINK Lyngen drevet et omfattende informasjons- og kunnskapsformidlingsarbeid i Troms og Finnmark. Selvhjelp Norges distriktskontor bygger videre på det grunnlag disse aktørene har lagt og fortsette samarbeidet med LINK Lyngen også i tiden som kommer. Den erfaring LINK Lyngen besitter, også om etablering av lokale møteplasser for selvhjelp, er av uvurderlig betydning for Selvhjelp Norges distriktskontor. Den erfaring LINK Lyngen og Finnmarksnettverket har opparbeidet om arbeid i samiske områder er også av stor verdi for Selvhjelp Norge. Kontorets særegne utfordringer Det er ingen tvil om at et kontor som dekker et område der avstandene er så store er nødt til å finne sin egen arbeidsmåte. I tillegg til nødvendigheten av å ha lokale aktører å samarbeide med og kunne henvise til vil det være behov for å gjøre ting på andre måter i Finnmark enn i for eksempel Vestfold. Med så lange avstander er nøye planlegging av reiser nødvendig. Det er også viktig å vurdere oppdeling av fylkene i flere deler, ved for eksempel gjennomføring av fylkeskonferanser. Dette for at avstanden skal bli kortere for deltakerne vi ønsker skal kunne delta. Avstand og reiser handler både om tid og om økonomiske ressurser. Tallmateriale Totalt har ca personer vært til stede på ulike arrangementer der det har vært snakket om selvorganisert selvhjelp. Av disse har noen vært representanter som videreformidler informasjon inn i sine nettverk, dette gjelder både deltakere som har vært til stede i jobbsammenheng og f.eks. representanter fra frivillige organisasjoner. Andre har vært til stede som privatpersoner. Som følge av at disse har fått informasjon/kunnskap om selvorganisert selvhjelp er det distriktskontorets erfaring, ut fra tilbakemeldinger, at informasjon blir videreført til andre. Totalt kan det utgjøre rundt 1800 som har fått informasjon om selvorganisert selvhjelp. I tillegg til dette har ca. 30 personer henvendt seg direkte til kontoret enten via telefon, epost eller oppmøte. 4 Distriktskontorenes rapporter for

9 I 2013 har arbeidet opp mot Frivilligsentralene, spesielt i Troms fylke, fortsatt. Flere ønsker å være kontaktpunkt. Arbeidet har blitt gjort ut fra geografisk vurderinger og mulighet for samarbeid på tvers av kommunegrenser. I Nord Troms har 2 sentraler ønske om å være kontaktpunkt. I Sør Troms og Midt Troms har 5 sentraler sagt seg villig til å være kontaktpunkt. Ressursgrupper Det har vært en føring fra Selvhjelp Norge sentralt at det enkelte distriktskontor skal opprette en ressursgruppe. Dette arbeidet har vært en utfordring å få til. Distriktet i Nord Norge er veldig stort. Det har vært nærliggende å tenke at etablering av en slik gruppe der kontoret ligger, men samtidig er det viktig at ei slik gruppe ikke blir statisk. Av den grunn har kontoret etablert lokale ressursgrupper flere steder i kontorets dekningsområde. Samarbeidspartnere og lokale kontaktpunkter For distriktskontoret er det viktig å ha samarbeidspartnere på ulike nivå, både i ulike fagmiljø og i frivillige organisasjoner. Arbeidet med å etablere samarbeid med Frivilligsentralene er startet og vil videreføres. Hvordan dette samarbeidet skal være vil variere fra sted til sted. Noen steder vil det være behov for kontaktpersoner når det skal arrangeres møter, kurs, seminar og annet. Andre steder er det kontaktpunkt for grupper som blir nødvendig. Samarbeid med lokale aktører har fokus på informasjonsarbeid. I 2013 ønsket distriktskontoret å delta på «Sees i morgen», et lederopplæringsprosjekt som NAV driver. Det har ikke lyktes, men samarbeid med NAV arbeidslivssenter skal formaliseres slik at det blir mulig å være med ut i bedrifter med informasjon. Grunnet omorganiseringer internt i NAV har dette ikke latt seg gjennomføre i 2013, men NAV tar kontakt med distriktskontoret når veien er åpen for samarbeid om dette. Planer for 2014 Distriktskontoret skal fortsette arbeidet i forhold til Frivilligsentralene, spesielt med tanke på etablering av lokale kontaktpunkt. Med store geografiske områder blir systematisk arbeid og planlegging helt avgjørende. Det vil bli prioritert å arbeide med informasjonsspredning i områder hvor informasjon og kunnskap har vært etterspurt. Disse områdene er Helgeland i Nordland, Sør Troms og Øst Finnmark. Oppfølging av Vesterålen vil være prioritert i 2014, det er planlagt aktivitet i mars i Myre, Sortland og Stokmarknes. Arbeidet opp mot høgskolene vil ha prioritet. Distriktskontoret har lyktes å komme inn med heldags undervisning på noen utdanninger, vi vil fortsette arbeidet med å komme inn på flere. Dette vil også sees i sammenheng med Selvhjelp Norges nasjonale prosjekt knyttet til høgskoleundervisning. I tillegg til prioriterte områder vil selvsagt tilstedeværelse på konferanser være viktig fordi man da kan nå ut til mange mennesker samtidig. Distriktskontoret har fått avtale med opptreningssentra i Nord Norge med foredrag helt frem til sommeren. Aktivitet opp mot kommunale lærings- og mestringssentra vil være prioritert og blir fulgt opp etter hvert som det etableres nye. Distriktskontorenes rapporter for

10 Aktiviteter gjennomført ved distriktskontoret Det har vært viktig for daglig leder av kontoret å delta på interne samlinger i Selvhjelp Norge og konferanser som arrangeres av Selvhjelp Norge. I tillegg er det viktig å delta på eksterne konferanser hvor man kommer i kontakt med mennesker som senere kan være kontaktpersoner for eventuelle møter, samtaler eller konferanser. Det er viktig av Selvhjelp Norge er til stede med brosjyrer og står på stand, dette er en fin måte å etablere kontakt med folk på. Det er ikke alltid at store konferanser gir best resultat, i mange sammenheng ser vi at det skapes god aktivitet etter et møte med to eller tre personer. Det er initiativet og interessen hos den enkelte som er viktig og som skaper aktivitet. Kronologisk oversikt over aktivitet: Distriktskontoret har i 2013 fulgt opp personer som har fått igangsetteropplæring via telefon og epost. Intervju på direkten i Radio Meløy, (Nærkanalen). 18.januar 2013 Nettstøtte for mestring og samhandling: februar 2013 Deltakelse på dialogkonferanse for å lære og knytte kontakter. Oppfølging av igangsettere Myre, Vesterålen, 27.mars 2013 Informasjonsmøte og igangsetteropplæring, Sortland, februar 2013 Undervisning 3.års studenter i sosialt arbeid (sosionom- utdanningen) og utdanning for barnevernspedagoger ved Høgskolen i Finnmark mars 2013 Foredrag for ansatte og informasjonsmøte for pasienter på Opptreningssenteret i Finnmark, Alta, 19.mars 2013 Møte med igangsettere ved Høgskolen i Finnmark, 19.mars 2013 Introduksjonsmøte i Målselv og Bardu Revmatikerforening, 20.mars 2013 Undervisning Høgskolen i Finnmark, avd. Tromsø. Utdanning i sosialt arbeid, desentralisert. 3.år, 3.april Foredrag ved Høgskolen i Harstad, videreutdanning i psykisk helsearbeid, 22.april Igangsetteropplæring i Målselv og Bardu, mai 2013 Helse Finnmark. Møte med brukerorganisasjoner, mai 2013 Lærings og mestringssenteret LMS Tromsø kommune, 29.mai 2013 Fylkessamling i Finnmark, Alta, 4. juni 2013 (avlyst) En konferanse som er planlagt over lang tid. Før konferansen ble det brukt mye tid på planlegging. Det vil si innhente forelesere, lage program, bestille hotell, forberede kursmapper. Knut har laget oppslag, program og teaser. Invitasjoner ble sendt ut over hele Finnmark i tillegg til Nord Troms. Mye penger var brukt på annonsering, det ble sent avisinnlegg til aviser i Finnmark. Dette tar enormt mye ressurser. Til tross for alt det arbeidet kom det kun 4 påmeldinger, konferansen ble derfor avlyst. Informasjonsmøte i Hammerfest, 4.juni 2013 Møte med leder av Frivilligsentralen i Alta, 5.juni 2013 Informasjonsmøte for pasienter på Opptreningssenteret i Finnmark, Alta, 5. juni Helsedugnad i Øksfjord, Loppa kommune (innlegg). 6.juni 2013 Møte med Mental helse Nordland, Sørfold kommune og Mental helse Saltdal, 17. juni 2013 Distriktskontorenes rapporter for

11 Møter Bodø, 18.juni Mental helse Bodø - Fylkesmannen i Nordland, - Lærings og mestringssenteret Nordlandsykehuset, LMS - Pasient og brukerombudet i Nordland Møte på Kirkens Bymisjon/Frivilligsentralen i Tromsø, 8.oktober 2013 Åpning av Verdensdagen for psykisk helse i Harstad, 10..oktober 2013 Temakveld i forbindelse med VD - verdensdagen for psykisk helse i Harstad, 10.oktober 2013 Møte med LMS Tromsø, Lærings og mestringssenteret i Tromsø kommune, for å dele erfaringer, 15..oktober 2013 Landsmøte i Mental helse Norge, Tromsø, november 2013, Samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjonene i Karasjok, i regi av Helse Finnmark, klinikk for psykisk helsevern og rus, november 2013, Seminar om hvordan starte grupper og hvordan bruke selvorganisert selvhjelp i eget liv, november 2013 Markedsføring Distriktskontoret har annonsert i lokale media parallelt med Selvhjelp Norges landsdekkende kampanje. «Nord Norge samkjøring» ble det beste alternativet da det dekker 11 lokale aviser i de tre nordligste fylkene. Effekten av annonseringen er vanskelig å måle fordi henvendelser ikke nødvendigvis blir registrert direkte opp mot annonser og kan komme lenge etter at annonsen har vært på trykk. Kampanjen, med både landsdekkende og regionale annonser, er ment å ha en langtidseffekt. Mennesker skal kunne tenke selvhjelp når livsproblemer oppstår. Kontinuitet gjennom annonsering gjør at folk får kunnskap om selvorganisert selvhjelp og vet hvor de kan henvende seg når behovet er der. Distriktskontorenes rapporter for

12 6.2 Distriktskontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark Distriktskontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark har ved utgangen av 2013 vært i drift i to og et halvt år. Kontoret er lokalisert i Tønsberg og flyttet i september 2012 inn i nye kontoret til Storgata 33, sentrumsnært til torget i Tønsberg. Kontoret er samlokalisert med rådgivningskontoret for voldsskadeerstatning i Vestfold og Telemark, et arbeid finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Samlokaliseringen gir synergier og er med på å skape gode arbeidsforhold for distriktskontoret. Distriktskontoret har i 2013 hatt utvidede personalressurser gjennom et forsøksprosjekt. En person i arbeidspraksis gjennom NAV har arbeidet ved kontoret 2-3 dager pr uke gjennom hele året. Vedkommende har hatt oppgaver knyttet til informasjon og nettverksbygging i samarbeid med daglig leder av kontoret. Erfaringene har vært gode og vurderes videreført. Tallmateriale Gjennom 2013 har det vært 433 deltagere på egne arrangementer/møter som distriktskontoret har hatt ansvar for eller tatt initiativ til. Gjennom arrangementer der distriktskontoret har hatt innlegg, foredrag eller lignende har ca. 700 mennesker fått kunnskap om selvorganisert selvhjelp. I tillegg har kontoret vært i kontakt med ulike samarbeidspartnere og enkeltindivider som tar kontakt for samarbeid om selvhjelpsarbeid på system- og individnivå. Enkeltindivider som tar kontakt blir informert om lokale kontaktpunkter der de bor, der et slikt finnes. Om et lokalt kontaktpunkt ennå ikke er etablert, blir disse personene viktige i samarbeid om opprettelse av kontaktpunkt lokalt. Lokale kontaktpunkter i fylkene Buskerud: 6 (Drammen 2 frivilligsentraler og BRIS-Buskerudregionens incestsenter- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep) Modum frivilligsentral, Nedre Eiker frivilligsentral, Aktiv Eiker frisklivsentral for Nedre og Øvre Eiker kommune) Vestfold: 9 (LMS Sykehuset i Vestfold, Klinikk psykisk helse og rusbehandling SIV HF, LMS Sandefjord kommune, Nøtterøy kommune frisklivsentral og frivilligsentral, Huset i Larvik, Re frisklivsentral og Na Ku Hel Holt Gård i Undrumsdal, Svelvik frivilligsentral, Sande frivilligsentral) Telemark: 4 (Porsgrunn frivilligsentral, Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter, Telemark, Landsforeningen for pårørende innen psykiatri(lpp) og Kragerø kommune.) Det ønskes å jobbe videre med å styrke samarbeid med ulike aktører lokalt. Målet med dette vil være at flere lokalsamfunn oppretter sine lokale kontaktpunkter. Henvendelser til DK Det er ikke ført statistikk over alle enkelthenvendelser til kontoret. Det er imidlertid registrert 26 aktiviteter/møter/arrangementer i løpet av året som følge av henvendelser til kontoret. Det er da henvendelser som i løpet av 2013 har ført til oppfølging i forhold til samarbeidsaktivitet. Distriktskontorenes rapporter for

13 Status for arbeidet ved distriktskontoret Det er etablert et erfaringsnettverk for selvorganisert selvhjelp i Vestfold. Erfaringsnettverket består av tilretteleggere, igangsettere/oppstartere og av representanter for selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Nettverket består både av enkeltpersoner engasjert i selvhjelpsarbeid og representanter fra ulike organisasjoner og etater på tvers av nivå i det offentlige i Vestfold. Nettverket ble opprettet i 2009 og fungerer som en arena der en deler erfaring med informasjon, nettverksarbeid, igangsetting og deltagelse i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Lokale kontaktpunkter i Buskerud og Telemark inviteres nå inn i nettverket i Vestfold, i påvente av egne erfaringsnettverk i disse fylkene. Det jobbes videre med form og innhold i nettverket og lignende nettverk ønskes etablert i Buskerud og Telemark. Plan- arbeidsgruppe i henholdsvis Grenland (Telemark) og Drammensområdet (Buskerud) kan bli utgangspunkt for å utvikle lignende nettverk i disse fylkene. Distriktskontoret har i 2013 levert artikler til Selvhjelp Norges nyhetsbrev og nettside både om pågående aktiviteter og som stemningsrapporter. Kontoret gjør viktige erfaringer i samarbeid med lokale aktører, som det er viktig at flere får del i. Distriktskontoret vil nå også kontakte selvhjelpsgrupper som er i arbeid for å få frem deres erfaringer, slik at disse kan deles med andre. Det har vært flere oppslag om selvorganisert selvhjelp i lokalaviser i de tre fylkene i løpet av året, både for å synliggjøre arrangementer og for å synliggjøre selvhjelp som forståelse og verktøy. Det har også vært oppslag i forbindelse med Selvhjelp Norges landsdekkende kampanje. Se punkt nedenfor om media og markedsføring. Plan- og prosess grupper I Buskerud har distriktskontoret forsøkt å få med Sigdal, Krødsherad, Ringerike og Hole sammen med Modum kommune i en plangruppe om selvhjelp. Det må jobbes videre med lokal forankring av dette og hvordan dette samarbeidet best ivaretas lokalt. Det er tatt initiativ fra distriktskontoret til Numedalskommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg uten at det har ført til videre informasjonsarbeid lokalt eller etablering av lokalt kontaktpunkt i Her samarbeides det nå om informasjonsarbeid høsten Det er igjen gjort initiativ mot de syv Hallingdals kommunene. Dette samarbeidet må videreføres i Målet er at det kan føre til opprettelse av lokale kontaktpunkt i Hallingdal og videre informasjons- og nettverksarbeid. Påbegynt prosess i Kongsberg og i Røyken/Hurum skal videreføres med informasjonsarbeid i Det planlegges en konferanse lagt til Buskerud i 2014, dette er distriktskontorets felles konferanse for Buskerud, Vestfold og Telemark.. Planlegging og gjennomføring av denne konferansen kan styrke informasjonsarbeidet og nettverket i Buskerud. Her vil det være viktig å engasjere Drammensgruppa med sitt lokale selvhjelpsarbeid. Nytt område for samarbeid er Lier som kan knyttes opp mot det lokale arbeidet i Modum og Hole og/eller mot Øvre og Nedre Eiker. I Vestfold er samarbeidet i allerede etablerte nettverk styrket gjennom året. Det er etablert samarbeid mellom lokale kontaktpunkter vedrørende informasjonsarbeid med aktører i Larvik, Sandefjord, Nøtterøy, Tønsberg og Horten. I Re og Andebu er det etablert kontaktpunkt i løpet av året. Distriktskontorenes rapporter for

14 Nye områder for samarbeid i tiden som kommer: Tjøme, Lardal, Hof og Borre. I Vestfold er det meldt behov for et LINK 5 Vestfold som kan koordinere det lokale selvhjelpsarbeidet mellom kontaktpunktene. Det utredes videre i ressursgruppa. En arbeidsgruppe er under etablering for å forankre ideen og jobbe for å sikre lokal finansiering av en stilling til dette formål. Distriktskontoret la årets fylkeskonferanse til Skien i Telemark (desember 2013). Det var et mål å rekruttere deltakere fra både Buskerud, Vestfold og Telemark. Plangruppen i Grenlandsområdet bidro med informasjon om hva et kontaktpunkt er og hvordan det jobbes. Ellers stod den nasjonale satsningen på selvorganisert selvhjelp og erfaringer fra selvhjelpsarbeid på dagsorden. Erfaring viser at det kommer flest deltakere fra nærområdene der konferansen gjennomføres. Plangruppen i Grenlandsområdet har også bidratt med sine erfaringer på en konferanse der folk som jobber innen psykisk helse og rustjenester var samlet. Prosesser knyttet til informasjons- og nettverksarbeid er i gang på Notodden, i Hjartdal, Rjukan og Tinn kommuner. Det har ennå ikke ført til nye lokale kontaktpunkt og må følges opp videre fra distriktskontoret sin side i Et informasjonsarbeid har vært i gang i Bø, Nome og Sauherad i , men har foreløpig ikke ført til informasjonsmøter eller kontaktpunkt. Videre samarbeid med Kragerø kan kobles opp mot Drangedal og Bamble. Siljan kan kobles opp mot videre arbeid i Grenlandsgruppa som pr i dag omfatter Porsgrunn og Skien. Nye områder for samarbeid i Telemark er: Nissedal, Fyresdal, Kviteseid, Tokke og Vinje. Ressursgruppe / nettverksgruppe for distriktskontoret Distriktskontoret har nært samarbeid med sin ressursgruppe med tilhold i Vestfold. Den ble etablert samtidig som distriktskontoret startet sitt arbeid i Tønsberg i Siden oppstarten av distriktskontoret har Lærings- og mestringssenteret (LMS) Vestfold vært en ressursgruppe for kontoret. Det er Bettina Dudas, fagkonsulent ved klinikk for psykisk helse og rusbehandling i Vestfold, Marianne Jacobsen og Gro Marie Woldseth ved LMS, sykehuset i Vestfold, Randi Hovde og Anne Corneliussen ved LMS Sandefjord kommune. De er ressurspersoner med erfaring på flere områder knyttet til formidling og nettverksarbeid omkring selvorganisert selvhjelp. Gjennom året har det vært syv møter med ressursgruppa. Det inkluderer korte møter med enkeltpersoner i gruppa. De stiller lokale til disposisjon for erfaringssamlinger, igangsettertrening og de er medarrangører for erfaringssamlinger for selvhjelp i Vestfold. Ressursgruppa fungerer også som dialogpartnere ved behov i distriktskontorets daglige drift. I 2012 ble distriktskontorets daglige leder med i en nettverksgruppe for personer som er lokalisert i Tønsberg, men jobber alene med egen virksomhet eller på enmannsbetjente kontorer. Nettverket spiser lunsj sammen jevnlig. Det har vært totalt fem nettverksmøter i løpet av Det har gitt inspirasjon og støtte i det å drive alene lokalt, samtidig som det styrker nettverket og formidlingen av selvorganisert selvhjelp til 5 Et LINK er et lokalt forankret og finansiert senter for selvhjelp og mestring, etter modell av LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring ( Et LINK er en møteplass som kun arbeider med selvorganisert selvhjelp, både informasjons- og kunnskapsformidling og igangsetting av grupper. Distriktskontorenes rapporter for

15 stadig nye grupper. Nettverket har etter hvert utviklet seg til et veilednings fora for å ta opp praktiske situasjoner vi møter i vår jobbsammenheng. Som et resultat av deltakelse i dette nettverket inngikk distriktskontoret en avtale om leie av lokaler sammen med en av de andre deltakerne i nettverket: Rådgivningskontor for voldskadeerstatning for Vestfold og Telemark. Samarbeidspartnere (generelt) Ut fra Selvhjelp Norges oppdrag og mandat er distriktskontorene interessert i samarbeid med mange ulike aktører. Målsettingen er å bidra til at selvorganisert selvhjelp blir allment kjent i befolkningen. Samtidig har kontakten hittil mye vært rettet mot kommuner, helseforetak og organisasjoner. I kommunene har det mye vært koordinerende enheter, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldreråd, frisklivssentraler, frivilligsentraler, folkehelsekoordinatorer og psykisk helse og rustjenester Selvhjelp Norge har hatt kontakt med. Organisasjoner har primært vært ulike brukerorganisasjoner. Ny samarbeidspartner i 2013 er Bondelagene i Vestfold som ledd i satsning på psykisk helse i landbruket 6. Det arrangeres næringslivsfrokoster i Vestfold. Det blir en ny arena for å nå ut med informasjon fremover. Slik kan informasjon nå ut til ulike deler av næringslivet. Som ledd i dette vil bedriftshelsetjenesten også være en viktig samarbeidspart for å få informasjon ut i de ulike næringer. Fastleger er en viktig gruppe å nå med informasjon, da disse treffer mange mennesker i sitt virke. Det er foretatt en del besøk ved legekontorer i distriktskontorets nærmiljø. Materiell og informasjon er gitt for å kunne videreformidles og være tilgjengelig for folk som oppsøker legekontorene. Det jobbes med å komme inn for å informere på allmenlegeutvalg/legerådsmøter i kommunene. Høgskoler og videregående skoler I 2013 har det vært gitt undervisning ved høgskoler i Vestfold og Buskerud. Distriktskontoret har også tatt initiativ ift. høgskolen i Telemark, men ennå uten resultat. Det vil jobbes videre med dette fremover i tråd med satsning på dette sentralt i Selvhjelp Norge. Det har vært samarbeid ved flere videregående skoler i Vestfold der materiell er tilgjengelig for skolens ansatte og elever. Det jobbes nå for å få materiell tilgjengelig på alle videregående skoler i Buskerud, Vestfold og Telemark, spesielt ved helsesøsters og rådgivers kontor. Lokale kontaktpunkter Det er i dag 19 ulike lokalsamfunn som har etablert et lokalt kontaktpunkt rundt om i Buskerud, Vestfold og Telemark. Seks nye har kommet til i løpet av Et nytt kontaktpunkt i Buskerud og et nytt i Telemark, og fire nye kontaktpunkter er etablert i Vestfold. Inntrykket er at det startes flest selvorganiserte selvhjelpsgrupper i Vestfold. Erfaring viser at det kreves omfattende informasjons- og nettverksarbeid før grupper starter opp på de lokale kontaktpunktene. Vestfold har lengst tradisjon med informasjon og nettverksarbeid, noe som igjen genererer flere grupper og også flere nye kontaktpunkt i fylket. Det blir der også mer samarbeid mellom kontaktpunkt og distriktskontor for å 6 Se for en presentasjon. Distriktskontorenes rapporter for

16 koordinere selvhjelpsaktiviteten på tvers av kontaktpunktene. Erfaringsnettverket som har fungert i Vestfold i flere år er nok også en av grunnene til at man har kommet så langt i informasjons- og nettverksarbeidet. At det etter hvert er stor aktivitet knyttet til selvorganiserte selvhjelpsgrupper i Vestfold, har synliggjort behovet for etablering av et LINK Vestfold, senter for selvhjelp og mestring. En dedikert møteplass som kan koordinere og styrke arbeidet med selvorganiserte selvhjelpsgrupper i fylket. Et LINK vil også ha viktige informasjons- og kunnskapsformidlingsoppgaver. Distriktskontoret vil jobbe videre opp mot ulike lokalsamfunn for å bidra til at flere lokale kontaktpunkter kan se dagens lys. Der kontaktpunkter allerede er etablert i Buskerud og Telemark vil kontaktpunktenes arbeid med informasjon og nettverk være vesentlig for at grupper starter opp. Samarbeid og kontakt mellom kontaktpunkt og distriktskontoret er også vesentlig for utvikling og innhenting av erfaringer fra det lokale selvhjelpsarbeidet. Medieomtale og generell markedsføring I forbindelse med lokal annonsering i forbindelse med Selvhjelp Norges nasjonale kampanje har det vært annonsert følgene steder: Buskerud: Byavisa Drammen, Hallingdølen i nyttårsversjon med personlig hilsen fra distriktskontoret i tilknytning til annonse. Vestfold: Sandefjord Blad, Østlands-Posten, Gjengangeren, Tønsberg Blad, Øyene og Jarlsberg avis. Byavisa Tønsberg. Telemark: TA, Varden, Porsgrunns Dagblad, Kragerø Blad Vestmar, Rjukan Arbeiderblad og Telen. Det har vært lokale reportasjer om selvorganisert selvhjelp i Byavisa Drammen, Byavisa Tønsberg, Jarlsberg Avisa, Sandefjord Blad og i tillegg en artikkel i Sandefjord Blad i løpet av året. I tillegg er det gitt informasjon på NRK radio Vestfold. Artiklene som er gitt ut i Selvhjelp Norges nyhetsbrev er: «Fra gruppe- og oppfølgingstilbud i rusinstitusjon til selvorganiserte selvhjelpsgrupper» «Erfaringsnettverk for selvorganisert selvhjelp i Vestfold». Planer for 2014 Distriktskontoret har lagt en strategi for årene og vil jobbe ut fra denne. Denne har fokus på følgende: 1. Prosess jobbing opp mot og sammen med lokale aktører, der målet er lokal forankring ved at det praktiske selvhjelpsarbeidet holdes vedlike og jobbes med kontinuerlig. Kontaktpunkt samarbeid/grupper i de tre fylkene - erfaringssamlinger. Erfaringsnettverk - utvikling av erfaringsnettverk i Buskerud og Telemark LINK Vestfold arbeid med prosjektutvikling 2. Fortsatt satsning på samarbeid med kommunene ved å styrke det eksisterende og opp mot nye områder i Vestfold Buskerud Telemark Distriktskontorenes rapporter for

17 3. Prioritering av nye miljøer for å nå ut med kunnskap om selvorganisert selvhjelp: Kirkens SOS (døgnåpen krisetelefon) Mental Helses døgnåpne hjelpetelefon Bondelag Buskerud, Vestfold og Telemark Næringslivet/bedriftshelsetjenester NAV Buskerud, Vestfold og Telemark Den Norske Kirke Videregående skoler i Buskerud, Vestfold og Telemark Høgskoler Buskerud, Vestfold og Telemark Allmennlege utvalg i Buskerud, Vestfold og Telemark 4. Publisering av små og store artikler i Selvhjelp Norges nyhetsbrev Prioritering av dette betyr å avsette tid og ressurser til både refleksjons- og skriveprosessene. 5. Videre arbeid med å komme inn i fagutdanningene med kunnskap til ansatte og studenter. Dette gjelder høgskolene i alle de tre fylkene. Distriktskontoret er her en del av Selvhjelps Norges nasjonale prosjekt for kunnskapsformidling om selvorganisert selvhjelp i høgskoleutdanningene. 6. Psykisk helse og rusfeltet I møte med dette fagfeltet er forskning på selvorganisert selvhjelp nasjonalt og internasjonalt viktig kunnskap å ha med seg. Daglig leder av distriktskontoret har erfaring som tilsier at det er viktig å bruke kompetanse også hentet fra forskning inn i disse miljøer. 7. Gi liv til prosjekter ved informasjon og samarbeid (Horten kommune, Nøtterøy kommune, Psykisk helse og rustjenester i SIV HF). Kronologisk oversikt over aktivitet Møte med potensiell kandidat i forhold til arbeidspraksis plass ved DK Tønsberg Sak til styret I Norsk selvhjelpsforum (NSF) og godkjenning av NAV og opplæringsplan for vedkommende Møte med 17 åring i videregående skole i Vestfold og helsesøster. Prosess videre i samarbeid med videregående skoler I Vestfold Møte med Nøtterøy kommune angående selvhjelpsprosjekt. Prosjekteier er Nøtterøy kommune, Selvhjelp Norges distriktskontor er med som faglig ressurs Nettverksmøte hos Amathea 7 rådgivningskontor i Tønsberg Møte med ressursperson i distriktskontorets ressursgruppe. Planlegging av videre prosess I klinikk for Psykisk helse og rusbehandling og Erfaringsnettverk for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Møte med person som følge av kampanje Stiftelsen Amathea tilbyr tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uplanlagt svangerskap og abort. 8 Koordinering av personer til grupper i Vestfold begynner å bli en stor utfordring pga mange henvendelser. Det er kommet opp behov for å ha en person som koordinerer dette. Det kom opp i erfaringsnettverket i desember Distriktskontorenes rapporter for

18 Møte med Vestfoldklinikken, en rusinstitusjon i Vestfold. De hadde innkalt til samarbeid om selvhjelp. Det var et samarbeid med kommuner, DPS, Blå Kors og distriktskontoret og brukere/personer som er deltagere i oppfølgingsgruppe / igangsettere av selvhjelpsgrupper i Nøtterøy, Sandefjord og Horten/Holmestrand. Et møte om selvhjelpsforståelse og forskjellen mellom assistert selvhjelp og selvorganisert selvhjelp, mellom behandling, oppfølging og selvorganisert selvhjelp Seminar for deltagere og igangsettere av selvhjelpsgrupper i Kragerø Møte med Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Sandefjord kommune. Samarbeid og igangsetting av selvhjelpsgruppe I Sandefjord. Samarbeid om henvendelser og informasjon til folk som venter på å bli deltager i en gruppe. Informasjonsmøte for dem i Sandefjord der LMS informerer og der aktuelle personer som har henvendt seg til Selvhjelp Norges distriktskontor Møte om prosjekt i Sandefjord. Samarbeidsprosjekt om informasjon til befolkningen i Sandefjord distriktet. En privatperson er initiativtager til venneklubb i Sandefjord, Røde Kors som er i ferd med å opprette Cafe Mangfold og Mentale Helse om interesse organisasjon, LMS Sandefjord og Selvhjelp Norges distriktskontor Ressursgruppemøte. Veien videre i.f.t selvorganisert selvhjelp Informasjon og igangsetting av selvhjelpsgruppe Nøtterøy, Frisklivsentralen Nøtterøy kommune Nøtterøy kommune prosjekt. Invitert inn for samarbeid om selvorganisert selvhjelp for å gi innspill i forhold til prosjekt om å legge til rette for selvhjelpsgrupper ved igangsetting, informasjon og nettverksarbeid. Satsning på selvhjelpsforståelse i befolkningen! Samarbeidsmøte om temakveld i Sandefjord om: Å bli sett i et sosialt fellesskap Seminar i Hokksund for deltakere i selvhjelpsgrupper og igangsettere Åpen informasjonskveld i Sandefjord: Å bli sett i et sosialt fellesskap Morgenmøte med ressursperson fra distriktskontorets ressursgruppe I NRK Radio Vestfold. Informasjon om muligheten av å gå i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Morgensending Informasjonskveld om prinsipper og rammer for en selvhjelpsgruppe på Huset i Larvik Informasjon om hvilke muligheter som ligger i et LINK, senter for selvhjelp og mestring til møte i 12 kommune samarbeidet i Vestfold Stand og deltagelse på Rusforum Buskerud Ung Info Tønsberg. Møte om informasjonsmateriell Erfaringsnettverk i Vestfold / Ressursgruppemøte LMS SIV HF Deltagelse og dialog om selvorganisert selvhjelp i oppfølgingsgruppe etter rusbehandling i Vestfold Informasjonskveld i Sandefjord om rammer og prinsipper for selvorganiserte selvhjelpsgrupper Informasjonsmøte i Frivilligsentralen i Tønsberg Innlegg på seminar i Kristiansand i samarbeid med Selvhjelp Norges distriktskontor for Rogaland, Aust- og Vest-Agder Oppstartmøte for selvhjelpsgruppe i Tønsberg og videre prosess Distriktskontorenes rapporter for

19 Besøk og utdeling av informasjonsmateriell etter avtale på lege kontor i Tønsberg. Sentrum legekontor, Legene Blystad og Rasting, Tre Leger, Tønsberg medisinske senter, Midtløkken legekontor Møte angående satsning på rusfeltet, plan og videre satsning. Møte på Brukersenteret ved Sykehuset i Vestfold, det er laget egen hylle for Selvhjelp Norge i brosjyre hylla i aulaen på Sykehuset Besøk og utdeling av informasjonsmateriell etter avtale på lege kontor i Tønsberg. Nordbyen legesenter og Brygga legekontor Besøk og utdeling av informasjonsmateriell etter avtale på lege kontor i Tønsberg. Eik legekontor og Slagen legekontor Møte med «Jobb Link» 9 vedrørende praksisplass ved distriktskontoret i Tønsberg Informasjonsmøte (dagtid), Herøya nærmiljø senter Porsgrunn Informasjonsmøte (kveldstid), Herøya nærmiljø senter Porsgrunn Høyskolen i Buskerud, Drammen. Undervisning i 3 timer i videreutdanning i rus og psykisk helsearbeid Planprosessmøte i Modum for Modum, Ringerike, Hole, Krødsherad og Sigdal kommune Informasjonsmøte på fag cafe for pasienter og ansatte ved Modum bad, kveld Møte om samarbeid med Nestor seniorutvikling Melsomvik i Stokke NaKuHel Vestfold, åpent møte på kveld om selvorganisert selvhjelp og videre samarbeid Notodden frivilligsentral, åpent informasjonsmøte og planprosess videre. Hjartdal, Rjukan og Tinn kommune også representert Informasjonsmøte for venneforening i Vestfold, Tønsberg Jobb Link, Tønsberg, informasjonsmøte for ansatte Kristiansand, region konferanse frivilligsentraler Innlegg på rusforum-konferanse Borgestadklinikken, Skien Workshop bidrag med informasjon, Læring og mestringssenteret Sykehuset i Vestfold Informasjon til ansatte innen psykisk helse, gruppeenhet innen Sykehuset i Vestfold Møte med Stokke kommune, informasjon og samarbeid om kontaktpunkt Informasjon om selvorganisert selvhjelp i Holmestrand seniorforum Møte med ressursgruppemedlem, Bettina Dudas Informasjon til personalgruppa ved Incestsenteret i Vestfold Undervisning til Masterstudenter ved Høyskolen i Vestfold Informasjonsmøte, satsning på psykisk helse I landbruket i Vestfold Erfaringssamling om selvhjelp på LMS senteret for SIV Fylkeskonferanse for Buskerud, Vestfold og Telemark om selvhjelp, Skien Informasjonsmøte om selvorganisert selvhjelp, LMS SIV HF Lunsjmøte med kommunaldirektør H/S Tove Hovland, Tønsberg kommune om LINK Vestfold Møte med kreftkoordinatorer i Buskerud, Drammen sjukehus Møte med leder av LMS Vestre Viken, Drammen sjukehus 9 Kommunalt jobbtreningsprosjekt. Distriktskontorenes rapporter for

20 Møte med LARnett Vestfold Møte med to representanter for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i Vestfold om LINK Vestfold. Distriktskontorenes rapporter for

21 6.3 Distriktskontoret for Oslo, Akershus og Østfold Status for arbeidet ved distriktskontoret Ny daglig leder for distriktskontoret ble ansatt desember 2012 i 100 % fast stilling. Noe overlapping med tidligere daglig leder ble ivaretatt. Oppstarten av året var preget av innkjøring, orientering og overføring av samarbeidsparter i distriktet. Hovedprioritering for 2013 har vært å følge opp og videreutvikle arbeidet som var iverksatt i 2012 i henhold til oppdrag fra Helsedirektoratet, og sikre kontinuitet i innsatsen. Det har særlig vært prioritert innsats knyttet til etablering av lokale kontaktpunkt i Østfold og Akershus i Flere kommuner har etablert kontaktpunkt i disse områdene. Dette har ført til en rekke aktiviteter og oppstart av mange nye selvorganiserte selvhjelpsgrupper lokalt. Gjennom 2013 har stadig flere henvendt seg direkte til kontoret og etterspurt samarbeid om formidling, lokale aktiviteter og forankring av selvhjelp i eget lokal miljø. Selvhjelp er gjennom året blitt tydeligere som virkemiddel og del av nasjonalt folkehelsearbeid i mange kommuner innen distriktet. Tallmateriale Distriktskontoret har gjennomført flere igangsetteropplæringer, åpne informasjonsmøter, seminarer og konferanser i 2013 der målsetningen har vært å spre informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp og selvorganiserte selvhjelps grupper har vært et aktivt år for distriktskontoret i forhold til det å etablere kontakt med lokale samarbeidspartnere, med ulike institusjoner, frivillige organisasjoner og kommuner som ser verdien av selvhjelpsarbeidet i et folkehelseperspektiv. I løpet av året har distriktskontoret vært til stede og bidratt på mange ulike arrangementer, stands og konferanser med en samlet deltakelse på omtrent 2300 mennesker. Når det gjelder antall deltakere på egne arrangement ligger dette på 350 deltakere. I distriktskontorets nedslagsfelt er det nå etablert 12 kontaktpunkt. En oversikt over disse ligger på selvhjelp.no Distriktskontoret er lokalisert i tilknytning til Selvhjelp Norges hovedkontor i Oslo og i samme bygning som møteplassen LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring. Det er et nært samarbeid mellom distriktskontoret, hovedkontoret og LINK Oslo. Informasjon og ressurser i kontorfellesskapet er lett tilgjengelige på tvers. Hovedmålsettingen i 2013 har vært å nå ut til flere mennesker med kunnskap om selvhjelp som mulighet. Et av delmålene innen kunnskaps- og informasjonsspredningen er å bidra til at flere lokalsamfunn etablerer sine lokale møteplasser for selvorganisert selvhjelp. Det er og har vært viktig å knytte til seg mennesker som ønsker og kan bidra med å få etablert lokale møteplasser i sitt nærområde. I 2013 har distriktskontoret gjort et bevisst valg i å intensivere arbeidet med å sikre forankring av det lokale selvhjelpsarbeidet på tvers av kommune, lag/forening og frivillig engasjement. Bakgrunnen for dette er å sikre kontinuitet i det lokale engasjementet og forhindre sårbarhet gjennom manglende bredde i forankringen. Lokalt selvhjelpsarbeid står i fare for å bli en døgnflue dersom det kun er en person eller svært få innen frivilligheten som har eierskap og står for aktivitetene lokalt. Distriktskontorenes rapporter for

22 Samarbeidspartnere Distriktskontorets samarbeidspartnere i 2013 har vært: Nettverket av frivilligsentraler i ulike regioner: Distriktskontoret har vært invitert inn i samarbeidsmøter med ulike lokale nettverk av frivilligsentraler: Romerike, Indre Østfold og i Ytre Østfold. Frivilligsentraler: o Viktige samarbeidspartnere har vært frivilligsentraler som har vært interessert i å komme i gang lokalt i sin kommune. o Trekker frem spesielt samarbeidet med Frivilligsentralene i, Ullensaker, Bærum, Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Vestby, Askim, Moss og Nittedal Frisklivssentraler: o NAV: o Sentrale samarbeidspartnere dette året har vært Bærum frisklivs og mestringssenter, Eidsvoll Frisklivssentral, Nesodden Frisklivssentral, Hurdal Frisklivssentral, Moss Frisklivssentral (frem til nedleggelse i juli). Distriktskontoret har samarbeidet tett med NAV Akershus i Sammen arrangerte vi fylkeskonferansen Selvhjelp i dag mestring i morgen, i september. Helsedirektoratet var også samarbeidspartner ift. denne konferansen). Fylkeskommunen og Fylkesmannsembetene o Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Akershus om konferanse, partnerskapsavtale og ulike aktiviteter. Frivillige organisasjoner: o Samarbeid med Røde Kors - startet en drøfting konkret samarbeid om selvhjelp som del av innholdet/kurspakka til deres undervisning/kursvirksomhet av frivillige i Røde Kors. o Sammen med LINK Oslo arrangerte vi nettverksmøte for frivillige organisasjoner i Oslo. Har i løpet av året samarbeidet med ulike organisasjoner, lag og foreninger som Mental Helse, We shall overcome (WSO), RIO, Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser (IKS), ADHD foreningen Norge og Angstringen. Kommunale instanser for øvrig: o I en rekke kommuner har distriktskontoret et samarbeid med enheter innen rus/psykisk helse området, folkehelse avdelinger, tildelingskontor, familiesenter og forebyggende enheter, mestringsenheter med mer. Lærings- og mestringssentre (LMSer): o Det er etablert samarbeid med LMS Aker, LMS A-hus, LMS Follo Lokale kontaktpunkter Det har vært et uttalt mål i både 2012 og 2013 å bidra til at flere lokalsamfunn etablerer lokale kontaktpunkt og møteplasser. Distriktskontoret har derfor vært aktivt oppsøkende i det å etablere kontakt og innlede samarbeid med lokale aktører. Det har vist seg verdifullt å prioritere og jobbe med lokale krefter som har et engasjement og en lyst til å gjøre en forskjell og som ser verdien i det selvorganiserte selvhjelpsarbeidet både for individ og samfunn. Aktører som innser at dette er et arbeid de ikke kan gjøre alene, og som involverer og inviterer sine lokale samarbeidspartnere inn i arbeidet i lokalsamfunnet. Jo flere som er involvert, jo bedre vekstvilkår har selvhjelpsforståelsen og praksis i kommunen. Distriktskontorenes rapporter for

23 Det er nå etablert kontaktpunkt/møteplasser følgende steder: Akershus: Øvre Romerike regionalt samarbeid - Eidsvoll Frivilligsentral o Møteplass og arena for selvhjelp etablert på øvre Romerike med Eidsvoll Frivilligsentral som kontaktpunkt. Interkommunalt samarbeid. Nedre Romerike regionalt samarbeid Rælingen Frivilligsentral o Møteplass og arena for selvhjelp etablert på nedre Romerike med Rælingen Frivilligsentral som kontaktpunkt. Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen. Nesodden Frisklivssentral - etablert som kontaktpunkt for selvhjelpsformidling og arena for selvorganiserte selvhjelpsgrupper. NaKuHel-senteret Asker o Er nå kontaktpunkt for selvhjelpsgrupper o Asker aktivitetssenter (Asker kommune) Bærum frisklivs-og mestringssenter o Etablert kontaktpunkt og møteplass for selvhjelpsgrupper Bærum Frivilligsentral o Er nå et etablert kontaktpunkt og møteplass for selvorganiserte selvhjelpsgrupper i Bærum Østfold: Askim Frivilligsentral er kontaktpunkt - nettverket av frivilligsentraler i Indre Østfold. o Flere Frivilligsentraler er arena for selvorganiserte selvhjelpsgrupper i regionen. Sarpsborg kommune- kompetansesenter rus og psykisk helse o Nå etablert som kontaktpunkt og møteplass for selvorganiserte selvhjelpsgrupper på kompetansesenteret. Oslo: LINK Oslo Senter for selvhjelp og mestring. o Driftes med midler fra Oslo kommune. o Er en arena for formidling av informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp og møteplass for selvorganiserte selvhjelpsgrupper for Oslo kommunes befolkning. Bidrar med oppstart og koordinerer etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper. Geografiske fokusområder for aktivitet LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring er en etablert møteplass i Oslo. Distriktskontoret og Link Oslo har hatt samarbeid om gjennomføring av 3 seminar om selvhjelp og oppstart av selvhjelpsgrupper, og hatt dialogmøter med sentral forvaltning innen Helse og Velferdsetaten og Kompetanseavdelingen i Oslo kommune i fellesskap. Distriktskontoret har dette året fokusert primært på aktiviteter i Akershus og Østfold. Med særlig innsats i Bærum, på Romerike og i Follo regionen. I disse områdene er det gjennom året blitt etablert nye kontaktpunkt og vært oppstart av syv selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Se oversikt over gjennomførte arrangementer, møter, seminarer og igangsetteropplæringer i I de områdene der det er etablert møteplasser er det jobbet aktivt for å forankre selvhjelpsforståelse og praksis i kommuneorganisasjonen, da dette er viktig for å sikre rammevilkårene for en møteplass/kontaktpunkt. Lokalt er samarbeid og samhandling mellom instanser og lokale krefter særdeles viktig, for at lokale krefter skal ta det Distriktskontorenes rapporter for

24 nødvendige eierskap er et lokalt prosjekt. Utover dette har det vært stor innsats for å sikre forankring i forvaltningen, innen sentraladministrasjon og politisk. Erfarings- og læringsnettverk Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter og der distriktskontorene har ansvar for både formidling og erfaringsinnsamling i sine avgrensede geografiske områder. Å ha gode strukturer for forvaltning av erfaringskompetanse er derfor nødvendig. Distriktskontoret har samarbeid med en rekke enkeltpersoner, frivillige, fagmiljø, etater og organisasjoner der selvhjelpsforståelse og selvhjelpsarbeid har en sentral plass. Dette samarbeidet verdsettes stort, og kompetansen disse samarbeidspartene besitter er av stor verdi. Deres erfaringer, tanker og ideer til forbedring og utvikling av selvhjelpspraksis ligger til grunn som viktig for videreutviklingen av selvhjelp som forståelse og verdi som metode innen folkehelsearbeidet nasjonalt. Det er av stor betydning at de som gjør seg erfaringer innen selvhjelpsarbeid så som kontaktpunkt, igangsettere og gruppedeltakere gis mulighet til å løfte frem sine erfaringer, og at de høstes som erfaringsbasert kompetanse og gjøres tilgjengelig som læringsgrunnlag for videre innsats og utvikling innen lokalt-, regionalt og nasjonalt selvhjelpsarbeid. I distriktskontoret et er det gjennom 2013 utviklet en struktur for slik kompetanseforvaltning. På laveste praksisnivå er den individuelle kontakten mellom deltakere i selvorganiserte selvhjelpsgrupper, igangsettere og eventuelt kontaktpunkt/selvhjelpskontakt. Praksisen her skjer ute i lokalsamfunn, representert av kommunen, et nærmiljø, i en bydel og de aktive innen selvhjelpsarbeid. Disse gis anledning til å samles jevnlig i et «Erfaringsnettverk» for å dele erfaringer, gjøre seg refleksjoner og støtte hverandre i det selvhjelpsarbeidet som gjøres. En kontaktperson, svært ofte i kraft av kontaktpunktet, og er ofte en frivillig igangsetter samler og nedtegner erfaringer og deler disse med distriktskontoret gjennom skriftlig materiell og i dialog. Utfordringer, ideer, særlige erfaringer løftes så videre inn til et «Læringsnettverk» som består av flere kontaktpunkt for selvorganisert selvhjelp. Her kan større felles utfordringer belyses, datamateriale og erfaringer drøftes for å videreutvikle praksis og forståelse. Distriktskontoret et ser på de som er aktive «ute i felten» som en særs viktig ressursgruppe, og har gjennom et læringsnettverk tilrettelagt en arena for erfaringsdeling, refleksjon og utvikling. Denne arenaen bidrar til felles læring og inspirasjon i et viktig utviklingsarbeid. Læringsnettverket samles to ganger per halvår, og organiseres med daglig leder av distriktskontoret som koordinator og treffpunkt. Det betyr blant annet at daglig leder for Oslo, Akershus og Østfold inviterer, innkaller og skriver erfaringsnotat/referat fra samlingene og distribuerer disse til deltakerne. Deltakerne er medvirkende i planlegging av agenda og innhold i samlingene. Dette sikrer engasjement og relevans til praksisfeltet. Gjennom å tilrettelegge for kunnskapsinnsamling gjennom drøftinger, datainnsamling og erfaringsdeling besitter distriktskontoret i Selvhjelp Norge viktig materiell til foredling og deling inn i en nasjonal «nasjonal kompetansebank». Skissert i modell Kompetansepyramiden en modell for erfaringsbasert kompetanseutvikling innen selvorganisert selvhjelp. Distriktskontorenes rapporter for

25 Najonalt kompetansebank utvikles av DK - HK Fylkes/regional nivå Læringsnettverk - for DK og kontaktpunkt på tvers Erfaringer høstes gjennom læringsnettverk innen distrikt/region Lokalt nivå Erfaringsnettverk for kontaktpunkt - igangsettere kommune/kontaktpunkt erfaringer fra selvhjelpsgrupper høstes gjennom erfaringsnettverk, sammen med Selvhjelp Norges distriktskontor DK = distriktskontor HK = Selvhjelp Norges hovedkontor SN = Selvhjelp Norge Fylkeskonferanse Det har vært en uttalt målsetning å arrangere en større aktivitet i hvert fylke med det mål å spre kunnskap om muligheter som ligger i det å ta i bruk selvhjelpsforståelsen og selvhjelpsprinsippene i selvhjelpsarbeidet lokalt. Det er også et mål å skape økt kjennskap til Selvhjelp Norges arbeid. En annen målsetting ved slike fylkeskonferanser er å lage en arena der erfaringer fra arbeid med selvorganisert selvhjelp kan deles. Distriktskontoret et har i løpet av året samarbeidet med ulike aktører om planlegging og gjennomføring av større konferanser i Oslo og Akershus. Konferansene har vært ulike både i tema, innhold og gjennomføring. Det har vært verdifullt for distriktskontoret å samarbeide med de ulike aktørene både i planleggingsfasen og selve gjennomføringen av konferansen. Fordelen med denne type konferanse er at vi når frem til mange mennesker på en dag med informasjon, mennesker som igjen kan knytte kontakter seg i mellom for videre arbeid lokalt. Utfordringen kan være at denne type konferanse ikke alltid er like godt egnet til å fremme en dialog i plenum, på samme måte som en mindre forsamling mennesker ville muliggjort. Fylkeskonferanse for Oslo/Akershus i september med tema, Selvhjelp i dag mestring i morgen samlet 76 deltakere. Konferansen ble gjennomført i et samarbeid med Link Oslo, NAV Akershus og Helsedirektoratet. Hovedfokus var å fremme forståelse for betydningen av selvhjelp og hvordan selvhjelp inngår som del av den nasjonale innsatsen i folkehelsearbeidet. For øvrig har distriktskontoret deltatt i samarbeid om konferanse i regi av Oslo kommune, LINK Oslo og Angstringen med tittel: «Angst og selvhjelp i et helseperspektiv» den Konferansen samlet ca. 150 deltakere. Distriktskontorenes rapporter for

26 Egne arrangementer i samarbeid med lokale aktører Informasjonsmøte med nettverket av frivilligsentraler på Romerike Igangsetteropplæring for nettverket av frivilligsentraler på Romerike Seminar om selvorganisert selvhjelp Sarpsborg Kommune, enhet for psykisk helse og rus Seminar om selvorganisert selvhjelp i Sarpsborg kommune 4 seminar om selvhjelp og oppstart av selvorganiserte selvhjelpsgrupper.3 i Oslo/Akershus og et i Skedsmo. Åpent informasjonsmøte i Skedsmo Åpent informasjonsmøte i Asker aktivitetssenter Igangsetteropplæring i Bærum frisklivs- og mestringssenter, og Eidsvoll Frivilligsentral. Samarbeidsmøte og info på Askim frivilligsentral Informasjonsmøte med virksomhetslederne i Skedsmo kommune Informasjonsmøte, etablering av arbeidsgruppe i Nittedal Seminar om selvorganisert selvhjelp i Eidsvoll Samling ref. gruppemøte med Blå Kors Informasjonsmøte med Fagrådet på rusfeltet Informasjonsmøte for brukere i Asker, rus og psyk helse område Informasjonsmøte med ansatte på Blå Kors Ila Fredrikstad Informasjons og veiledningsmøte med selvhjelpsgrupper i Eidsvoll og på Nesodden To samlinger for Læringsnettverket Fylkeskonferanse, samarbeid med lokale kontaktpunkt, NAV Akershus, Link Oslo og HD Noen eksempler på bidrag på/i andres arrangementer Stand på regionkonferansen for Frivilligsentralene NAV Oslo, kompetanse dag for ansatte i NAV Deltaker i planleggingen av Verdensdagen for psykisk helse i Østfold, Akershus og Oslo, og Nesodden kommune Stand på konferansen om Dobbeltdiagnoser (som representant for Selvhjelp Norge sentralt) Deltakelse på nasjonal Helsekonferanse i Oslo. Innlegg på verdensdagen for psyk helse Nesodden Innlegg for kommunale kreftkoordinatorer Romerike Undervisning 4 dager, for studenter på sosionom-, barnevern- og sykepleiestudiet ved Høgskolene i Finnmark og Oslo/Akershus. Partnerskapet om selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer Det er inngått et regionalt partnerskapssamarbeid med Fylkesmannens rusrådgivere i Hedmark, Oppland og Østfold, KORUS Øst, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og Selvhjelp Norge. Målsetningen med arbeidet er å koordinere de ulike partenes arbeid ift. selvorganisert selvhjelpsarbeid på rusfeltet i regionen slik at flest mulig mennesker får kunnskap og informasjon om mulighetene som ligger i selvorganisert selvhjelpsarbeid/selvhjelpsgruppearbeid. Partnerskapet har i løpet av 2013 hatt to samarbeidsmøter. Samarbeidet har vært sentret om gjensidig informasjonsutveksling, og samarbeid om utvikling av informasjonsmateriell. Distriktskontoret har som ledd i arbeidet med formidling gjennomført informasjonsmøter med ansatte og pasienter innen flere institusjoner, som Klosteret i Skedsmo, Blå Kors steg for steg, A-hus og Sarpsborg og Nesodden kommunes enheter innen rus og psyk helse. Distriktskontorenes rapporter for

27 Markedsføring Selvhjelp Norge har gjennomført en nasjonal informasjonskampanje også i Denne har inneholdt helsides avisannonser i landets største aviser og en radiospott i radiokanalen P4. Denne nasjonale kampanjen har vært fulgt opp med supplerende lokal markedsføring gjennom annonsering i lokale aviser, og aktivitet. Markedsføringen bidrar til å bygge kjennskap til Selvhjelp Norge som nasjonalt kompetansesenter og merkevare, og den skaper oppmerksomhet og bidrar til å spre informasjon om selvorganisert selvhjelp. Kampanjen har resultert i at antall henvendelse til distriktskontoret. Distriktskontoret har også bragt i erfaring at de lokale kontaktpunktene har hatt sterk økning i antall henvendelser i tidsperioden kampanjen varte. Lokal annonsering har bestått i 1/2 sides annonse i Sarpsborg Arbeiderblad og to ½ sides annonseringer i Romerikes Blad. Utover dette har det vært flere artikler om lokalt selvhjelpsarbeid og oppstart av kontaktpunkt i lokal presse. Et eksempel på slikt oppslag er fra lokalavisen Amtstidende. Planer for 2014 Distriktskontoret vil videreføre arbeidet med formidling og stimulere til etablering av lokale arenaer og kontaktpunkt for selvhjelp. Geografisk område som vil prioriteres i 2014 er Østfold og Bærum. De øvrige regionene og kommunene innen distriktet skal ivaretas gjennom jevnlig kontakt og samhandlingsarenaer som er etablert. Arbeidet vil særskilt rettes mot etablering av kompetanse og bruk av selvhjelpsforståelse innen rusfeltet og særlig innen området ettervern og pårørende arbeid. Videreføring av partnerskap om selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer skal ivaretas og samarbeid med Fylkesmannsembetene videreutvikles med felles samarbeidsarenaer og aktiviteter. Innsatsen i 2014 vil i stor grad være basert på å sikre og bidra til lokal tverretatlig forankring, både horisontalt og vertikalt. Et virkemiddel vil være å beskrive «de gode historiene» i artikler og lokale medier og etablerte læringsnettverk for å skape forståelse, lokalt engasjement og mobilisering. Videre vil det initieres en pilot om selvhjelp som kunnskap om metode rettet mot unge voksne. Aktivitet og formidling vil rettes mot innsats for å forhindre dropout fra videregående skole, og unge som faller ut av arbeid. Samarbeid med NAV, NY GIV, Skolehelsetjenesten, Oslo kommune og Link Oslo. Mulig tema for Fylkeskonferanse Neste år vil distriktskontoret kontakte flere frivilligsentraler og Frisklivssentraler i distriktet. Videre vil kontakt med ulike institusjoner, frivillige organisasjoner og kommunal forvaltning som ser verdien av selvhjelpsarbeidet i et folkehelseperspektiv være viktig i arbeidet med å spre informasjon. Det skal i 2014 gjennomføres minst 3 seminar om selvhjelp og oppstart av selvhjelpsgrupper. 2 av seminarene skal avholdes i Østfold i samarbeid med lokale kommuner. Distriktskontorenes rapporter for

28 I 2014 vil distriktskontoret videreutvikle arbeidet med kunnskapsforvaltning og videreutvikle etablert Læringsnettverk. Målet er å etablere 3 slike nettverk. Distriktskontoret skal bidra til at kunnskapsforvaltningen skal systematiseres og formaliseres, og gjøres tilgjengelig nasjonalt gjennom etablering av en kunnskapsbank. Distriktskontoret vil i 2014 fortsette med undervisning rettet mot studenter innen ulike utdanningsinstitusjoner, og særlig til studenter innen helse- og omsorgsfagene. Dette arbeidet vil være fundamentert på et nasjonalt undervisningsopplegg utviklet i Selvhjelp Norge. Distriktskontoret har også et ønske om knytte tettere kontakt med lokalpresse, og om mulig å invitere lokale pressekontakter til å følge prosessen med etablering av lokale kontaktpunkt og aktivitet innen selvhjelp. Innsatsen i 2014 vil også være rettet mot utvidelse av nettverk og samhandlingsarenaer sammen med offentlig, privat og frivillig sektor som bidrar til at aktivitet og formidlingsarenaer etableres. Distriktskontorenes rapporter for

29 Kronologisk oversikt over aktivitet Orienteringsmøte Nesodden kommune Igangsetteropplæring Øvre Romerike Møte med Frivilligsentralen i Askim Møte med igangsetter, orienteringsmøte Oppfølgingsmøte med Askim frivilligsentral Seminar Sarpsborg kommune - lokalt Folkehelsearbeid Seminar i Lørenskog kommune - lav terskel til mestring Erfaringssamling med kontaktpunkt på Øvre Romerike Møte med NAV Akershus Møte med ledergruppa helse i Sarpsborg Igangsetteropplæring Akershus/Oslo sammen med LINK Oslo Planleggingsmøte med LINK Oslo Samarbeidsmøte med Jurgen Matzat fra Tyskland Samarbeidsmøte vedr undervisning på Høyskolen i Finnmark Telefonmøte partnerskap rusfeltet Undervisning på Høyskolen i Alta Konferanse og stand - Blå Kors Steg for Steg Igangsetteropplæring i Hokksund i samarbeid med annet distriktskontor Møte med tverrsektoriell ledergruppe i Sarpsborg Møte med LMS Ahus - orienteringsmøte samhandling Konferanse dobbeltdiagnose ROP Confex - med stand Undervisning på Høyskolen i Oslo og Akershus, barnevern og sosionom Kursdeltakelse på videreutdanning HiOA, Kjeller Igangsetteropplæring i samarbeid med LINK Oslo Samarbeidsmøte med Bærum frivilligsentral Nasjonal Helsekonferanse - deltakelse Samarbeidsmøte - nettverk Blå Kors Samarbeidsmøte med Nesodden frisklivsentral Samarbeidsmøte med LMS Aker Samarbeidsmøte med ledere for Frislivsentraler i Follo Møte med Bærum kommune Møte med arbeidsgruppa for gjennomføring av fylkeskonferanse Samarbeidsmøte med LINK Oslo Orienteringsmøte for ADHD foreningen Norge og Svensk søsterorganisasjon Telefonmøte med Nesodden frisklivsentral Møte i arbeidsgruppe på rusområdet i NSF Samarbeidsmøte med DK leder Vestfold, Buskerud og Telemark Erfaringssamling med kontaktpunkt på Øvre Romerike Møte med Angstringen Oslo Telefonmøte arbeidsgruppe rus innen NSF Planleggingsmøte med LINK Oslo og arbeidsgr. om fylkeskonferanse Møte med NAV Akershus, LINK Oslo vedr. konferanse Møte med kommunene Rælingen, Lørenskog og Skedsmo Samarbeidsmøte med LINK Oslo - planlegging konferanse Distriktskontorenes rapporter for

30 Undervisning RBUP - kommunenettverksamling - familiesentere Igangsetteropplæring på Nesodden Møte med Nittedal kommune og Nittedal frivilligsentral Arbeidsgruppemøte for gjennomføring av fylkeskonferanse Deltakelse med stand på regionkonferanse for frivilligsentraler Samarbeidsmøte for arbeidsgruppa for fylkeskonferansen Deltakelse med formidling Folkehelsedagene på Nesodden Gjennomføring av Fylkeskonferanse Evalueringsmøte for arbeidsgruppa for fylkeskonferansen Møte med Frivilligsentralen i Vestby Work Shop Blå Kors -Steg for Steg Evalueringsmøte med LINK Oslo - samarbeid om konferanse Orienteringsmøte nedre Romerike - for komm. Rælingen, Lørenskog og Skedsmo Markering av verdensdagen med presentasjon/formidling på Nesodden Samarbeidsmøte folkehelsekoordinator og fylkeskoordinator NAV Akershus Seminar - igangsetteropplæring Formidling Asker kommune - Aktivitetsenter og NAKUHEL Oslo folkehelsepris - konferanse - folkehelseavd Møte med Fagrådet på rusområdet Samarbeidsmøte DK Nord - strategiarbeid Samling for Læringsnettverket - kontaktpunkt innen DK Samarbeidsmøte med Vestby frivilligsentral Møte med NAKUHEL - kontaktpunkt Asker Møte med Nittedal og nettverk nedre Romerike - samarbeid etablering Møte med leder av frivilligsentralen og folkehelsekoordinator i Moss Møte med Frivilligsentralen øst i Fredrikstad og frivillige Erfaringssamling med kontaktpunkt på Nesodden og igangsettere Planleggingsmøte i Nittedal - etablering og forankring av kontaktpunkt Møte med Folkehelsekoordinator - samarbeid seminar Samarbeidsmøte med Øvre Romerike kontaktpunkt - status Seminar - igangsetteropplæring - nedre Romerike Møte med pårørendegruppe til rusmisbrukere - Sarpsborg Møte med NAV Skedsmo - formidling Møte med arbeidsgruppe Follo - Østfold Møte med NAV Akershus - arbeid - planlegge seminar Distriktskontorenes rapporter for

31 6.4 Distriktskontoret for Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag Tallmateriale I løpet av 2013 har ca. 550 mennesker fått kunnskap om selvorganisert selvhjelp gjennom distriktskontorets informasjons- og kunnskapsformidlingsarbeid. Dette fordeler seg som følger: Deltakere på egne arrangementer: 40 Tilhørere/deltakere på der vi har bidratt på andres arrangementer er 514. I fylkene kontoret dekker er det ved utgangen av året etablert syv lokale kontaktpunkter. Distriktskontoret har fått ca. 100 direkte henvendelser. Dette er et høyt tall sammenliknet med tidligere år. Enkelte henvendelser har direkte ført til informasjonsmøter og andre faglige arrangementer. Status for arbeidet ved distriktskontoret I 2013 har distriktskontoret ikke arrangert konferanser i egen regi, uten at dette har vært i samarbeid med lokale aktører. Tendensen fra 2012 har derfor forsterket seg. Møter/seminarer som tidligere har vært arrangert av distriktskontoret alene, har nå kommet i stand i samarbeid med andre f. eks fylkeskonferanser eller igangsetteropplæring. Dette er en naturlig konsekvens av at selvhjelpsarbeidet begynner å få en lokal forankring rundt omkring. Dette betyr ikke at hele distriktskontorets område har fått informasjon om selvorganisert selvhjelp, men at når større arrangementer gjennomføres gjøres dette som samarbeidsprosjekter. I 2013 har det har vært mange møter med enkeltpersoner eller mindre grupper som har kommet i stand etter kartlegging av eksisterende nettverk. I arbeidet med å spre kunnskap om selvhjelp og forsøkene på å forankre arbeidet lokalt, kan det skje at mulige samarbeidspartnere blir oversett. Å få oversikt over nettverket er nyttig for å finne fram til potensielle samarbeidspartnere som kan bidra til at selvhjelpsarbeidet blir synlig i et lokalsamfunn. Når kontakten er opprettet med en del av et lokalsamfunn, viser erfaringer at interessen for selvhjelp også sprer seg. Distriktskontoret har i 2013 prioritert arbeidet med etablering av et LINK Trondheim, senter for selvhjelp og mestring, i samarbeid med lokale aktører. Dette har vært tidkrevende og det har vært brukt mange ressurser på denne oppgaven fra Selvhjelp Norge sin side. Distriktskontoret har også i 2013 alene eller sammen med andre i Selvhjelp Norge deltatt på flere store konferanser og kongresser med stand. Vi har delt ut mye materiell og har kommet i kontakt med mange som ofte har ført til et nærmere samarbeid. Daglig leder ved distriktskontoret for Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag har i 2013 deltatt i Selvhjelp Norges arbeidsgruppe for utvikling av undervisningsmateriell til høgskolene. I 2013 ble det satt ned en prosjektgruppe jobber med å få undervisning om selvorganisert selvhjelp inn både på den enkelte høgskole og i rammeplanene for sentrale fag. Dette har vært en konstruktiv og effektiv arbeidsmåte ved at distriktskontorene og hovedkontoret har samarbeider om denne oppgaven. Ressursgrupper Distriktskontoret har ikke etablert én ressursgruppe. Rundt etableringsfasen hadde distriktskontoret en slik gruppe. Det var en god erfaring og det ga inspirasjon å ha en Distriktskontorenes rapporter for

32 gruppe som opplevdes som en god støttespiller. Men etter hvert som arbeidet har utviklet seg ved at det har blitt etablert flere lokale plangrupper som arbeider for å få til møteplasser, er behovet for å ha en ressursgruppe liten. En «sentralisert» ressursgruppe vil ikke være oppdatert på utviklingen av arbeidet rundt om i fylkene. En «sentralisert» ressursgruppe vil ikke være den nødvendige støttespiller for distriktskontoret. Lokale plangrupper og ressursgrupper er en forutsetning for å utvikle lokale kontaktpunkter. En målsetting for 2013 var å bygge nettverk mellom plangruppene slik at kunnskap kan bli spredd. Dette lykkes ikke i 2013, men det er en oppgave som skal prioriteres i Samarbeidspartnere (generelt) De aller fleste samarbeidspartnere er organisert i en form for plangruppe/ressursgruppe som har etablert kontaktpunkt for selvhjelparbeid eller er i ferd med å etablere kontaktpunkt. Men det finnes også andre samarbeidspartnere som distriktskontoret har kontakt med i et langsiktig arbeid for å få etablert kontaktpunkt. Frivilligsentraler i Kristiansund, Molde, Ålesund, Haram, Sunndal, Trondheim, Samkommunen Innherred Frisklivssentraler i Værnes-regionen, Molde og Kristiansund NAV i Sunndal, Kristiansund og Arbeidslivssenteret i Møre og Romsdal Kommuner: o Ålesund: rådgiver psykisk helse, servicesenter o Trondheim (koordinator for frivilligsentraler, samhandlingsavdeling, koordinator frisklivssentraler) o Stjørdal: rus/psykisk helse o Kristiansund: folkehelsekoordinator, demenskoordinator, kreftkoordiator, kreftsykepleiere, servicekontor o Sunndal: psykisk helse, distriktsmedisinsk senter, folkehelsekoordinator Frivillige organisasjoner: Vårres regionalt brukerstyrte senter, Mental Helse, Landsforeninga for pårørende innen psykiatri (LPP), Dysleksiforbundet, Foreninga for overvektige i Møre og Romsdal, Personskadeforbundet, AA, Velferdsalliansen, Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) Eldrerådet i Kristiansund Kirkens Bymisjon, Batteriet i Midt-Norge Angstringen i Trondheim SiT Råd (Studentene I Trondheim) Funksjonshemmede Fellesorganisasjon (FFO) I Sør-Trøndelag Kreftforeninga i Trondheim Bedriftshelsetjenesten Hydro Aluminium KORUS i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret I Møre og Romsdal Høgskolene i Sør-Trøndelag og Molde Distriktskontorenes rapporter for

33 Lokale kontaktpunkter og LINK-sentre Kontaktpunktet i Molde Arbeidet med etablering av kontaktpunktet i Molde startet etter fylkeskonferansen i Møre og Romsdal i En gruppe som besto av deltakere fra Mental Helse, Dysleksiforeninga, Foreninga for overvektige, virksomhetsleder barne- og familieavdelinga i kommunen og fra prosjekt Frisklivssentral etablerte en arbeidsgruppe som bestemte at Frivilligsentralen skulle være et kontaktpunkt. Brosjyre om aktiviteten ble laget og informasjon ble spredd rundt om i organisasjoner og i kommunen. Arbeidsgruppa arrangerte igangsetterdager der distriktskontoret var ansvarlig for det faglige. 15 deltok og av disse er fortsatt mange med selvhjelpsnettverket som arrangerer informasjonsmøter flere ganger hvert år. Våren 2012 var en gruppe i gang og en ny ble startet opp høsten I 2013 er det fortsatt grupper i gang i Molde. I tillegg til å være igangsettere for selvhjelpsgrupper har kontaktpunktet arbeidet for å gjøre muligheten for selvhjelpsgrupper kjent i Molde ved at de har blitt invitert til brukerorganisasjoner og andre for at de skal kunne informere om sitt arbeid. Kontaktpunkt i Sunndal Etablering av kontaktpunktet i Sunndal startet opp ved at distriktskontoret tok kontakt med en samarbeidspartner som fra før hadde erfaring med selvhjelpsarbeid. Vi utarbeidet sammen en arbeidsplan som bl.a. gikk ut på at vi inviterte folk fra ulike deler av lokalsamfunnet, dvs. både organisasjoner og ansatte i kommunen og andre vi visste kunne ha interesse av selvhjelpsarbeid til å delta i arbeidet. Vi startet med å informere om hva selvorganisert selvhjelp handler om og vi fikk avklart forventninger til samarbeidet og ble enige om veien videre. Informasjon om arbeidet ble spredd rundt om i kommunen og deltakerne i arbeidsgruppa tok ansvar for å informere rundt om i lokalsamfunnet. Blant annet ble det informert på ledermøter i kommunen og i Arbeidsmiljøutvalget. Arbeidsgruppa består av Bedriftshelsetjenesten, Hydro Aluminimum, leder for distriktmedisinsk senter, Vårres brukerstyrte senter, Frivilligsentralen, NAV og distriktskontoret. Distriktskontorets rolle er å spre kunnskap om selvorganisert selvhjelp og å dele og samle inn erfaringer. Våren 2112 ble det arrangert et informasjonsmøte der det deltok 80 mennesker fra alle deler av kommunen. Arbeidsgruppa arbeidet videre med å utarbeide en informasjonsbrosjyre om selvhjelp som er spredd rundt i kommunen. I oktober ble det arrangert en igangsetterdag på Verftet (Hydro Aluminium Sunndal) Arbeidsgruppa har vært aktiv i å formidle informasjon om selvhjelp i lokalavisene. I 2013 er det startet opp flere selvhjelpsgrupper i Sunndal. Gruppene møtes på Frivilligsentralen. I desember arrangerte distriktskontoret igangsetteropplæring fordi det var deltakere nok til å starte opp en gruppe. Denne gruppa startet opp i januar Det er folkehelsekoordinator i kommunen som mottar henvendelser fra folk som ønsker å gå i gruppe. Kontaktpunktet i Sunndal har vært aktive med å markedsføre seg i lokalavisene. Kontaktpunkt for selvhjelp i Nord-Trøndelag I etterkant av fylkeskonferansen som ble arrangert i Nord-Trøndelag i juni 2013, ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle arbeide med å få til et kontaktpunkt for selvhjelpsarbeid for hele fylket. Distriktskontorenes rapporter for

34 Distriktskontoret vil i 2014 følge opp dette initiativet og bidra med erfaringer om slike etableringer fra andre steder i landet. LINK Trondheim Selvhjelp Norges distriktskontor for Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag tok høsten 2012 initiativ til arbeidet med etablering av en møteplass for selvorganisert selvhjelpsarbeid i Trondheim. Bakgrunnen for dette var at man over tid hadde sett at det pågikk mye selvhjelpsarbeidet i byen, at mange aktører var i sving, men uten å ha kunnskap om hverandre eller kontakt med hverandre. Distriktskontoret hadde også over tid fått en god del henvendelser fra mennesker i Trondheim som ønsket å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Ved å samle kreftene ville det være mulig ikke bare å etablere et kontaktpunkt, men en dedikert møteplass for selvorganisert selvhjelp i Trondheim. Det ble tatt initiativ til dialogmøter for å motivere folk som har kjennskap til selvhjelpsarbeid til å få etablert en lokal møteplass i Trondheim. Målsettingen med møtene var å få en oversikt over hvor mange selvhjelpsgrupper som er i gang i Trondheimsregionen, hvor selvhjelpsgruppene holdt til for å få til en dialog for å finne ut hvilken nytte de kan ha av selvhjelp og hvordan vi sammen kan legge grunnlaget for en møteplass i Trondheim. Selvhjelp Norge har hele veien vært tydelige på at vi kan være en faglig ressurs, men at ansvaret for etablering og drift er lokalt. Det ble etablert en ressursgruppe i Trondheim med målsetting om å få opprettet en slik møteplass. En arbeider etter en modell for dette slik det er utviklet i LINK Oslo 10, senter for selvhjelp og mestring (andre eksempler er LINK Lyngen og LINK Lillehammer). Ressursgruppa bestod av; Batteriet, Kirkens Bymisjon Trondheim kommune Angstringen Trondheim Personskadeforbundet, LTN AA FFO i Sør- Trøndelag Kreftforeningen Vårres brukerstyrte senter Velferdsalliansen SiT Råd (Studentene i Trondheim) Selvhjelp Norge Viktige spørsmål for ressursgruppa var; Definere hva et LINK Trondheim skal være. Avklaring av hva som ligger i en nøytral møteplass for selvorganisert selvhjelp. Samlokalisering av all selvhjelpsaktivitet, eller et sted som har et koordinerende ansvar ved å ha oversikt over hva slags grupper som finnes, ta i mot henvendelser og drive informasjonsarbeid? Hvor skal de som ikke er tilknyttet en organisasjon henvende seg og hvor skal grupper som er sammensatt på tvers være? Vurdere ulike finansieringsmåter; forprosjekt gjennom prosjektmidler fra Trondheim kommune? Fast finansiering som et spleiselag mellom kommunene i regionen. Hvis det er aktuelt å opprette en stiftelse «LINK Trondheim» - hvordan dekke kostnader til etablering av denne? Hvordan bygge nettverk uavhengig av organisering og finansiering 10 Se Distriktskontorenes rapporter for

35 Ressursgruppas overordnede målsetting var å utvikle en møteplass for selvorganisert selvhjelp/link Trondheim, senter for selvhjelp og mestring i Trondheimsregionen. Oppgaver/mandat for gruppa var å; Fremme idéen om en lokal møteplass for selvorganisert selvhjelp for Trondheim kommune, både administrativt og politisk. Avklare en fremtidig organisering av en slik møteplass, for eksempel gjennom etablering av en stiftelse. o Hvis stiftelse anses hensiktsmessig utarbeider arbeidsgruppa et stiftelsesdokument, stifter den og nedsetter et styre. Jobbe fram midler til forprosjekt og evt. fast finansiering av arbeidet. Arbeide for å inkludere alle kommunene i Trondheimsregionen i arbeidet. Det ble arrangert en workshop i Trondheim i slutten av januar 2013 der målsettinga var å videreføre arbeidet. Det ble arbeidet i grupper og gruppene foreslo at arbeidet for å etablere et LINK Trondheim skal foregå trinnvis. Gruppene kom fram til at det i 2013 skal prøves ut at en frivilligsentral skal fungere som et kontaktpunkt for selvorganisert selvhjelp. Dette gjøres for at en skal gjøre seg erfaringer om hvordan et kontaktpunkt kan fungere. Det bør øremerkes midler til dette formålet slik at dette arbeidet ikke går ut over annen virksomhet. På grunnlag av erfaringer fra 2013 skulle det settes det fra 2014 i gang et 3-årig prosjekt for å etablere et LINK Trondheim, senter for selvhjelp og mestring. Det var sagt at prosjektet bør finansieres slik at det kunne ansettes en prosjektleder i stilling. I tillegg må det settes av midler til drift av prosjektet. Målsettinga med prosjektet er å finne fram til en framtidig organisasjonsform parallelt med det operative arbeidet. Forankringa av et LINK skal starte i Trondheim, men arbeide med å få med nærliggende kommuner skal starte i prosjektperioden. En viktig oppgave i prosjektperioden er å få oversikt over all selvhjelpsaktivitet i området. Det var klart fra starten av at Selvhjelp Norge ville bidra med erfaringer og kunnskap gjennom utviklingsarbeidet og at man etter nærmere avtale kunne sette av faste arbeidsdager i Trondheim. Det ble satt ned en liten arbeidsgruppe som skulle formulere en beskrivelse av det videre arbeidet. Denne skulle sendes Trondheim kommune på bakgrunn arbeidet i gruppene under workshopen. Gruppa bestod av; Ove Haug, Velferdsalliansen, Arthur Mandahl, Vårres brukerstyrte senter, Anne Marit Longva, SiT, Råd og Eva Fridstrøm, Batteriet. Fra Selvhjelp Norge møtte Kari Strøm. Beskrivelsen av arbeidet og søknad om midler til Trondheim kommune ble sendt 22. mars 2013 etter at søknaden først ble godkjent av referansegruppa. I løpet av våren og høsten gjorde Trondheim kommune mange sonderinger om hvor et LINK Trondheim skulle plasseres. Plassering på en frivilligsentral ble vurdert, det samme gjorde plassering ved Vårres brukerstyrte senter, Angstringen og Batteriet, Kirkens Bymisjon. Selvhjelp Norge sin rolle i dette arbeidet var å framheve viktigheten av å plassere et LINK Trondheim i tilknytning til et sted som var diagnoseuavhengig og nøytralt. Et nøytralt møtested gjør det mulig for alle innbyggere i Distriktskontorenes rapporter for

36 Trondheim å oppsøke stedet og signaliserer forankring av selvhjelp i folkehelseperspektiv. I desember 2013 ble det bestemt at tre aktører som var interessert i å drive et LINK Trondheim skulle innkalles til intervju for at det skulle avgjøres hvor LINKen skulle plasseres. Det var Vårres brukerstyrte senter, Strinda Frivilligsentral og Røde Kors i Trondheim. Distriktskontoret deltok på intervjuet sammen med Trondheim kommune i januar 2014 og det var Røde Kors som fikk tilbudet om å drive LINK Trondheim i en forsøksperiode. I forsøksperioden skal utvikling og drift gå hånd i hånd. Trondheim kommune har bevilget kr for 2014 til LINK Trondheim. Referansegruppa som har fulgt hele utviklingen i 2012 og 2013 bør fortsette som referansegruppe for LINK Trondheim i tiden som kommer. Kronologisk oversikt over aktivitet 24. januar: Dialogmøte Rusbehandling Midt- Norge, Vestmo 30. januar: Møte med Vårres 31. januar: Workshop LINK Trondheim 7. februar: Møte med LMS + student 8. februar: Møte i Sunndal 12. februar: Møte med folkehelsekoordinator 18. februar: Møte i Trondheim ang LINK? 25. februar: Informasjon til Eldrerådet i Kristiansund 1. mars: Arbeidslunsj LMS 4. mars: Lunsjavtale med politiker i Kristiansund 14. mars: Møte med Kreftforeningen, Trondheim 6. april: Møte med kreftkoordinator, Kristiansund 8. april: Møte med Eldrerådet i Kristiansund 9. april: Sees i morgen, Kristiansund 10. april: Sees i morgen i Molde 11. april: Sees i morgen i Ålesund 11. april: Informasjon om selvhjelp til FFO Molde sammen med kontaktpunktet i Molde. 18. april: Møte på Frivilligsentralen i Kristiansund ang. planlegging av eldredag. 22. og 23. april: Møte i prosjektgruppa høgskole 7. mai: Møte med arbeidsgruppa i Sunndal 13. mai: Undervisning høgskolen i Volda 15. mai: Møte med demenskoordinator Kristiansund 4. juni: Fylkeskonferanse i Nord-Trøndelag 5. juni: Møte i høgskoleprosjektet 6. juni: Møte med Servicekontoret i Kristiansund 6. juni: Lunsjmøte med Kreftforeninga i Trondheim 6. juni: Møte planlegging av tiltak for kreftrammede i Kristiansund 14. august: Møte i høgskoleprosjektet 27. august: Møte i høgskoleprosjektet 2. september: Møte med høgskolen i Trondheim 12. september: Møte med arbeidsgruppe Sunndal september: Regional konferanse for Frivilligsentraler i Bergen 24. september: Høgskoleprosjektet 1. oktober: Møte med Strinda frivilligsentral ifm LINK Trondheim Distriktskontorenes rapporter for

37 15. oktober: Møte om rus i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening. 17. oktober: Undervisning høgskolen i Molde 23. oktober: Møte i høgskoleprosjektet 25. oktober: Innlegg på dagskonferanse i Trondheim i regi av AEF 1. november: Innlegg på årsmøte Vårres i Molde 26. november: Undervisning høgskolen i Trondheim. Videreutdanning i Avansert klinisk sykepleie 29. november: Møte i høgskoleprosjektet 5. desember: Igangsetteropplæring i Sunndal Medieomtale og generell markedsføring I 2013 har det vært satt inn annonser i seks regionale aviser i alle fylkene forbindelse med den nasjonale annonsekampanjen Selvhjelp Norge hadde i høst. I tillegg har kontaktpunktene fått medieomtale. Spesielt har kontaktpunktet i Sunndal brukt media bevisst ved å informere mennesker om mulighetene i selvhjelpsgrupper gjennom stedets to lokalaviser. I flere av regionavisene kom det også inn en artikkel som beskrev Folkehelse, friskliv, mestring, samhandling og selvorganisert selvhjelp det henger sammen. Planer for 2014 Oppfølging av LINK Trondheim etter nærmere avtale med Røde Kors og Trondheim kommune Fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag Fylkeskonferanse i Møre og Romsdal Møter i nordre del av Nord-Trøndelag Nettverksmøter der kontaktpunkt for alle fylkene deltar. Distriktskontorenes rapporter for

38 6.5 Distriktskontoret for Hedmark og Oppland Distriktskontoret for Hedmark og Oppland har vært i drift siden mai 2009, og var en del av utprøvingen i forkant av utbygging av den fulle desentrale strukturen. I 2013 har kontoret ikke vært fullt operativt, i perioden hadde kontoret 50 % kapasitet. Fra har kontoret igjen hatt personalressurser i 100 % stilling. Vikar for daglig leder, som har ett års permisjon, ble da engasjert. Tallmateriale Distriktskontoret har hatt få egne arrangementer i 2013, men deltatt med informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp på seminarer, kurs ol som andre har arrangert. Omkring 150 mennesker har fått kunnskap om selvhjelp via distriktskontorets virksomhet i 2013 (se senere kronologisk liste over aktivitet). Det er ca. 10 lokale kontaktpunkter for selvorganisert selvhjelp i Hedmark og Oppland (se eget avsnitt om dette). Antall henvendelser til kontoret er ikke systematisk registrert. Status for arbeidet ved distriktskontoret Distriktskontoret for Hedmark og Oppland har også i 2013 gjennomført flere samarbeidsmøter og holdt innlegg på ulike konferanser, samlinger og kurs. Samarbeidet omkring utvikling LINK Lillehammer, regional møteplass for selvorganisert selvhjelp har hatt høy prioritet i Se utdypende omtale senere. Det har over tid blitt bygget opp gode samarbeidsrelasjoner rundt om i de to fylkene som gir et godt grunnlag for jobben videre. Erfaring har vist at samarbeidsrelasjoner må følges tett opp. Lokal forankring av kunnskap om selvorganisert selvhjelp tar tid og uten tett oppfølging ser vi at lokale samarbeidspartnere ikke har fått kunnskap nok til å ta arbeidet videre alene. Mye av arbeidet er personavhengig og der godt samarbeid tidligere har vært på plass faller det lett fra hverandre når noen ikke lengre er i samme stilling. Utvikling av det lokale arbeidet er avhengig både av et stabilt distriktskontor og personer i lokalsamfunnene som er har forståelse for selvhjelpsarbeidets betydning og er pådrivere for å skape lokal aktivitet. Distriktskontoret har de siste årene vært samlokalisert med LINK Lillehammer, regional møteplass for selvorganisert selvhjelp. Et lite kontor på Lillehammer kommunes rehabiliteringssenter har vært stilt til rådighet av Lillehammer kommune. Kontoret har vist seg lite egnet, det var trangt for to og ikke minst ga lokaliseringen feil signaler. Selvorganisert selvhjelp skal ikke være en del av det offentlige. Det skal også sies at de faglige synergier som en hadde håpet på, ikke fungerte som forventet. Etter en lang prosess besluttet Selvhjelp Norge derfor å flytte til mer egnede lokaler ultimo I januar 2014 tok Lillehammer kommune den samme avgjørelsen og enhetene har nå, sammen, flyttet inn i nye og bedre egnede lokaler. Flyttingen ble gjennomført i januar 2014 og vil være viktig for å utvikle både samarbeidet og selvhjelpsarbeidet lokalt ytterligere. Høsten 2013 har fokuset vært ansettelse og opplæring av vikar i stillingen som daglig leder for distriktskontoret, parallelt med utadrettet arbeid. Ressursgrupper Distriktskontoret etablerte i 2012 en ressursgruppe. Deltakere i denne kom fra kommunale instanser, fra høgskolemiljø, fra frivilligsentraler, rusinstitusjoner og andre deler av tjenesteapparatet. Ressursgruppa var ment å være et forum for diskusjon om videre utbredelse og forankring av selvhjelpsarbeidet i regionen. Et forum for Distriktskontorenes rapporter for

39 høyttenkning og refleksjon. Det har i 2013 ikke vært kapasitet til å prioritere møter ressursgruppa. Distriktskontoret vil vurdere å reaktivere ressursgruppa i 2014, da vi tror at deltakerne i denne vil kunne tilføre distriktskontoret viktige tanker. Samarbeidspartnere For distriktskontoret er det viktig å ha samarbeidspartnere spredt geografisk og på ulike nivåer i samfunnet. Samarbeidets art vil variere og vil alltid være lokalt tilpasset. Følgende samarbeidspartnere bør nevnes spesielt. Plangruppen for LINK Lillehammer (Lillehammer kommune, LINK Lillehammer, Selvhjelp Norges hoved- og distriktskontor). Høgskolen på Lillehammer og Elverum. Frivilligsentraler i begge fylker. Frisklivssentraler i begge fylker. Sykehus Innlandet, Gjøvik og Lillehammer. Frivillige organisasjoner. Norges Bondelag og Landbrukets HMS-tjeneste. Kommuner og fylkeskommuner. Rusinstitusjoner Samarbeid krever ressurser og oppfølging. I 2014 vil det være en prioritert oppgave for distriktskontoret å reaktivere samarbeidspartnere som tidligere har vært sentrale for utvikling av det lokale selvhjelpsarbeidet. LINK Lillehammer, regional møteplass for selvorganisert selvhjelp Gjennom de siste årene har Selvhjelp Norges distriktskontor for Hedmark og Oppland hatt et tett samarbeid med Lillehammer kommune omkring opprettelsen av en regional møteplass for selvorganisert selvhjelp. LINK Lillehammer kom i drift høsten LINK Lillehammer og Selvhjelp Norge er samlokalisert. LINK Lillehammer er Lillehammer kommunes operative svar på at de har satt selvhjelp på dagsorden i sin strategiske langtidsplan. Distriktskontorenes rapporter for

40 Bakgrunnen for at Lillehammer kommune har satt selvhjelp på dagsorden er behov for endringer i hvorledes tjenester utøves og behovet for å ta i bruk mer av menneskers iboende krefter i møtet med både dagens og fremtidens utfordringer for helse- og velferdstjenestene. Skal satsning på selvhjelp være en del av tenkning og arbeid må det også finnes en arena for dette arbeid. Derfor LINK Lillehammer, regional møteplass for selvorganisert selvhjelp. Over flere år har Selvhjelp Norge vært en leverandør av kunnskap til Lillehammer kommune, og senere til LINK Lillehammer. Grunnen til at Selvhjelp Norge har gått tungt inn i dette arbeidet er at vi ser at det som her utvikles kan være en modell som kan overføres til flere kommuner. Våren 2013 ble det gjennomført et større utredningsarbeid knyttet til fremtid organisering av LINK Lillehammer som en selvstendig stiftelse. Etablering og drift av Stiftelsen LINK Lillehammer, regional møteplass for selvorganisert selvhjelp var tenkt finansiert av fire kommuner, Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu. Selvhjelp Norge var sekretær for arbeidsgruppen som stod for denne utredningen. «Kartet stemte ikke helt med terrenget», de tre omegnskommunene var ikke klare for å gå inn i et forpliktende samarbeid om etablering og drift av en stiftelse. Grunnene til dette kan være mange. En av dem er at de ikke enda har nok kunnskap om selvorganisert selvhjelp. LINK Lillehammer videreføres nå for en to-årsperiode, som et arbeidsområde i Lillehammer kommune. Det er et mål at man innen utgangen av 205 har kommet frem til enighet med omegnskommunene om felles ansvar for videre drift av LINK Lillehammer fra Selvhjelp Norges ansvar i tiden som kommer er å spre og forankre kunnskap om selvhjelp i Øyer, Gausdal og Ringebu og være en faglig samarbeidspartner for LINK Lillehammer i det daglige. Dette er LINK Lillehammers overordnede målsetting: «LINK Lillehammer skal være en nøytral, åpen, ikke-kommunal møteplass for mestring og selvhjelpsarbeid. Distriktskontorenes rapporter for

SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold

SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold Fylkeskonferanse for Buskerud, Vestfold og

Detaljer

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold 23. oktober 2012 Disposisjon PRESENTASJON KORT

Detaljer

Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp

Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp En brikke i folkehelsearbeidet Kautokeino 28.08.12 1 Hvorfor en satsning på selvorganisert selvhjelp? 2 Selvorganisert selvhjelp er for ALLE. Folkehelse 3 Helseforståelse

Detaljer

Konferanse Tønsberg 03. desember 2015

Konferanse Tønsberg 03. desember 2015 Selvhjelp - om å ta tak i eget liv sammen med andre Konferanse Tønsberg 03. desember 2015 Selvhjelpsgruppeerfaringer og tilrettelegging _- sammen får vi det til Bakgrunn for selvhjelpsarbeid i Vestfold

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Vestfold og Telemark, Skien 13. desember 2017 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids og velferdsdirektoratet Endringer i regelverket Engangsretten Varighet av program og re-inntak Permisjonsreglene

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Selvhjelp Norge har laget en årsrapport for året 2012. Den rapporten du sitter

Detaljer

10 år. Selvhjelp som del av. helsepuslespillet. Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016

10 år. Selvhjelp som del av. helsepuslespillet. Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016 Selvhjelp som del av helsepuslespillet Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016 Mitt innlegg Hvem er Selvhjelp Norge? Hva er selvhjelp? Hvorfor selvhjelp? Hvordan del av helsepuslespillet?

Detaljer

Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk

Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk 1 2 Om selvhjelp Om Selvhjelp Norge og det nasjonale arbeidet Om selvhjelpsgrupper Om nettverks- og informasjonsarbeid i regionen og så da? 3 Selvhjelp

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten, 15. 0g 16. april som helsefremmende og ressursmobiliserende supplement

Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten, 15. 0g 16. april som helsefremmende og ressursmobiliserende supplement Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten, 15. 0g 16. april 2017 Velkommen til parallellsesjon SELVHJELP - som helsefremmende og ressursmobiliserende supplement Nasjonalt kompetansesenter for Selvorganisert

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering. Eli Vogt Godager. Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum

Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering. Eli Vogt Godager. Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering Eli Vogt Godager Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum Nasjonal plan for selvhjelp Målet t er å gjøre selvhjelp l som metode tilgjengelig

Detaljer

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no 1 Det finnes ingen fortid som er så belastet at ikke fremtiden kan bli ny!

Detaljer

Selvorganisert selvhjelp handler om livet

Selvorganisert selvhjelp handler om livet Til Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Oslo, 30.12.10 Selvorganisert selvhjelp handler om livet Høringssvar på Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika ( ) Veien tilbake til samfunnet,

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2014

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2014 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2014 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen En presentasjon av Clearinghouse modellen Senter for selvhjelp og mestring, Link Oslo Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Drevet av Norsk selvhjelpsforum

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2015

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2015 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2015 Forord Selvhjelp Norge, nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, legger her fram

Detaljer

Du kan hjelpe deg selv.

Du kan hjelpe deg selv. Du kan hjelpe deg selv. Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Disse retningslinjene er skrevet for deg som vil starte en selvorganisert

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2015

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2015 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2015 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.1) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Selvhjelp. - et verktøy i eget liv

Selvhjelp. - et verktøy i eget liv Selvhjelp - et verktøy i eget liv Hvem er vi? Link Oslo er et byomfattende selvhjelpssenter for Oslos innbyggere. Senteret arbeider for å øke kunnskapen om bruk av selvhjelp som et verktøy i håndtering

Detaljer

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid?

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Identifisering av problemområder Det er nødvendig å skaffe oversikt over problemområdene i kommunen, og over hvem som besitter hvilken

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Årsrapport 2012. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsrapport 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp 0 Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, legger med dette fram sin årsrapport for 2012.

Detaljer

Selvorganisert selvhjelp i ny folkehelselov

Selvorganisert selvhjelp i ny folkehelselov Til Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Oslo, 17.januar 2011 Selvorganisert selvhjelp i ny folkehelselov Høringssvar på forslag til ny folkehelselov Innledning Selvhjelp Norge er nasjonalt

Detaljer

Selvorganisert selvhjelp i ny lov om kommunale helseog

Selvorganisert selvhjelp i ny lov om kommunale helseog Til Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Oslo, 17.januar 2011 Selvorganisert selvhjelp i ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester Høringssvar på forslag til ny lov om kommunale helse-

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet.

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet. Stiftelsen Link Lyngen Org.nr. 992 544 963 Statusrapport til Helsedirektoratet 2008 Prosjekt Selvhjelp i Vilje Viser Vei Referanse: 2008006594 STATUSRAPPORT TIL HELSEDIREKTORATET 2008 Prosjekt Selvhjelp

Detaljer

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Dette dokumentet inneholder en oversikt over årsverksinnsatsen innen psykisk helsearbeid i kommunene i Vestfold. De to første tabellene og figurene illustrerer

Detaljer

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) Sluttrapport til Helse og rehabilitering Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Forord N.K.S. hovedstyre vedtok i 2007 å arbeide for

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Brukerstemmen i Nord 2016

Brukerstemmen i Nord 2016 19.01.2017 Rapport Brukerstemmen i Nord 2016 Vidar Hårvik/Asbjørn Larsen MARBORG/RIO Helsedirektoratets referanse: 15/930-12 Rapportering for prosjektet «Brukerstemmen i Nord» 2016 RIO Rusmisbrukernes

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

Årsmelding 2015. LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring

Årsmelding 2015. LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring Årsmelding 2015 LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring 2 Innhold Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11 Side 13 Side 15 Side 16 Innledning LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Kari Hesselberg Prosjektleder i KS for Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Kari Hesselberg Prosjektleder i KS for Samarbeid om etisk kompetanseheving Samarbeid om etisk kompetanseheving Kari Hesselberg Prosjektleder i KS for Samarbeid om etisk kompetanseheving www.ks.no/etikk-kommune Hva nå? Engasjert? Overveldet? Forutsetning for å delta: Kommunen

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 77 310 2,8 3 852 5 Østfold 4 872 3,4-357 -7 Akershus 7 585 2,4 147 2 Oslo 12 648 3,5-15 0 Hedmark 2 370

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 85 362 3,1 5 715 7 Østfold 5 343 3,7-123 -2 Akershus 8 550 2,8 389 5 Oslo 13 567 3,7-90 -1 Hedmark 2 635

Detaljer

Selvhjelp i helsefremmende perspektiv

Selvhjelp i helsefremmende perspektiv Selvhjelp i helsefremmende perspektiv Selvhjelp om å ta tak i eget liv sammen med andre. Tønsberg, 03.12.2015 Erna Majormoen Selvhjelp Norges distriktskontor for Hedmark og Opland. Salutogenese We should

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

selvhjelp.no Hva er selvorganisert selvhjelp? Hva kan selvhjelp bidra med til pårørende?

selvhjelp.no Hva er selvorganisert selvhjelp? Hva kan selvhjelp bidra med til pårørende? Hva er selvorganisert selvhjelp? Hva kan selvhjelp bidra med til pårørende? Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Disposisjon Hva og for hvem er Selvhjelp Norge? Selvhjelpsforståelse

Detaljer

En reise i norsk selvhjelpshistorie og status i dag. Tønsberg,

En reise i norsk selvhjelpshistorie og status i dag. Tønsberg, En reise i norsk selvhjelpshistorie og status i dag Tønsberg, 15.11.12 Rapportene kom og ble arkivert Fenomen Prosjekter Tid 1980- tallet St.meld.nr. 16 1992/93, Frivilligsentralene 1993 Oppdrag med Nasjonal

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord Høringsperiode 23.03.17 27.04.17. Kompetansemiljø/ Kunnskap og kompetansesentre; 1. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress

Detaljer

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i de 4 regionale

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Rapport om stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst 2014. Utfyllende kommentarer fra arbeidsgruppen i Oslo universitetssykehus.

Rapport om stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst 2014. Utfyllende kommentarer fra arbeidsgruppen i Oslo universitetssykehus. Rapport om stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst 2014. Utfyllende kommentarer fra arbeidsgruppen i Oslo universitetssykehus. OUS, 22/4-2015 Jan Rødal, leder for arbeidsgruppen Innledning I hovedrapporten

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Vedlegg til 2015/2150-1 Adresseliste

Vedlegg til 2015/2150-1 Adresseliste Kommunene: Drammen kommune Flesberg kommune Flå kommune Gol kommune Hemsedal kommune Hol kommune Hole kommune Hurum kommune Kongsberg kommune Krødsherad kommune Lier kommune Modum kommune Nedre Eiker kommune

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet

Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet MØTE I NÆRINGSUTVALGET I TELEMARK 1. Februar Notodden Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2013

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2013 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2013 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2010

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2010 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2010 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO, Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no,

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP

ÅRSRAPPORT 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP ÅRSRAPPORT 2014 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 selvhjelp.no Forord Nye og komplekse problemer i samfunnet må

Detaljer

Selvhjelp Norge. Rapport for virksomheten i 2010

Selvhjelp Norge. Rapport for virksomheten i 2010 2011 Selvhjelp Norge Rapport for virksomheten i 2010 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, Selvhjelp Norge, drives av Norsk selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet. Selvhjelp

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Nasjonal plan for selvhjelp 2014 2018 Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Publikasjonens tittel: Nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp Utgitt: Februar 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

VELKOMMEN NETTVERKSAMLING FOLKEHELSE. Tyrifjord 17. november 2015

VELKOMMEN NETTVERKSAMLING FOLKEHELSE. Tyrifjord 17. november 2015 VELKOMMEN NETTVERKSAMLING FOLKEHELSE Tyrifjord 17. november 2015 Nesten 3 år etter ny folkehelselov Hva er jeg stolt av at vi har fått til i min kommune. Hva er de 3 største utfordringene i min kommune?

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

Workshop 1, spørsmål 1:

Workshop 1, spørsmål 1: Workshop 1, spørsmål 1: Hvordan ønsker dere å samarbeide med Kreftforeningen? 1. Nettforum. a- for kreftkoordinatorer, støtte til å finne gode IKT løsninger der alle kan ha tilgang b- Bygge opp et nettforum

Detaljer

selvhjelpskonferansen

selvhjelpskonferansen selvhjelpskonferansen Muligheter i det lokale folkehelsearbeidet Selvhjelp Norge ønsker velkommen til Selvhjelpskonferansen Molde, 11.12.07 Selvhjelp Norge, et oppdrag fra 1 Selvhjelp dreier seg ikke om

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre Ny ordning for utviklingssentrene fra 1.1.17 Evalueringsprosess

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2011

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2011 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2011 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Næringsanalyse for BTV Perioden

Næringsanalyse for BTV Perioden Perioden 1997-2003 Arbeidsrapport 24/04 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra BTV trefylkesamarbeidet mellom Buskerud, Telemark og Vestfold. Rapporten er

Detaljer

Selvhjelpshuset LINK Oslo

Selvhjelpshuset LINK Oslo Selvhjelpshuset LINK Oslo Årsmelding 2016 «Alle innbyggerne i Oslo skal få vite om selvhjelp og at selvorganiserte selvhjelpsgrupper er en mulighet de kan ta i bruk når livsproblemer oppstår». Innledning

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold Næringsanalyse for BTV Buskerud, Telemark og Vestfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2005 Næringsanalyse for BTV Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 60 000 50 000 40 000 30 000 35 931 36 089 36 356 36 600 36 862 37 301

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer