Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012"

Transkript

1 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Selvhjelp Norge har laget en årsrapport for året Den rapporten du sitter med i hendene nå er en detaljert rapportering fra hvert enkelt av våre distriktskontorer. Her kan du lese om alle aktiviteter som er gjennomført i distriktskontorenes prioriterte områder dette året.

2 Innhold 1 Innledning 1 2 Arbeidsområder og prioriteringer for Oslo, Akershus og Østfold 4 4 Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag 10 5 Nordland, Troms og Finnmark 18 6 Hedmark og Oppland 26 7 Rogaland, Aust- og Vest-Agder 34 8 Vestfold, Telemark og Buskerud 39 9 Hordaland og Sogn og Fjordane 45

3 1 Innledning Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, har levert årsrapport for 2012 til Helsedirektoratet. Denne rapporten er en detaljert oppsummering av distriktskontorenes aktiviteter for samme år. Selvhjelp Norge har de siste årene arbeidet med en utvikling av organisasjonen fra å være et kontor i Oslo med noen få ansatte til å bestå av et hovedkontor i Oslo med 7 distriktskontorer. Hvert kontor har ansvar for 2-3 fylker. Det siste kontoret ble etablert i Bergen i mai. Det er en ansatt ved hvert distriktskontor. Etablering av den desentrale strukturen er et virkemiddel for gjennomføring av den nasjonale satsningen på selvorganisert selvhjelp. Distriktskontorene er et virkemiddel for å nå visjonen om at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er og kunne ta kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår. Distriktskontorene har vist seg å være et godt verktøy i arbeidet med å spre kunnskap til befolkningen. Kunnskapsformidlings- og informasjonsarbeid drevet fra distriktskontorene tar i bruk lokale nettverk og lokal kulturkunnskap på en annen måte enn det som ville vært mulig hvis all kunnskaps- og informasjonsvirksomhet skulle vært drevet fra hovedkontoret i Oslo. Fysisk nærhet er nødvendig for å etablere faste relasjoner og ha nødvendig detaljkunnskap om regionale og lokale muligheter for nettverksarbeid. Gjennom denne organiseringen er det utviklet en struktur som sikrer at selvhjelpsarbeidet styrkes og videreføres, jfr. den nasjonale planens målsetting. Distriktskontorenes oppgaver er beskrevet i Helsedirektoratets oppdragsbrev til Selvhjelp Norge. For 2012 sier oppdragsbrevet følgende om etablering/utvikling av distriktskontorer: Selvhjelp Norge skal i 2012 etablere/drifte 7 distriktskontorer for selvorganisert selvhjelp i Norge. Selvhjelp Norges distriktskontorer bør ha følgende oppgaver: Å være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde. Å være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører og gjennom dette bygge nettverk. Å være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager. Å drive lokal igangsettertrening og etablere nettverk for igangsettere. Å samarbeide med lokale møteplasser for selvhjelp etter hvert som disse etableres. Å sette i gang grupper i samarbeid med lokale aktører i det området/lokalsamfunnet kontoret er etablert..." Det er en målsetting at distriktskontorenes arbeid skal bidra i det lokale folkehelsearbeidet. Erfaringer gjennom 2012 viser at styrking av folkehelsearbeidet skjer gjennom de nettverk som etableres lokalt. Samarbeid på tvers av offentlige etater og mellom det offentlige og frivillige er eksempler på bidrag for å styrke det lokale folkehelsearbeidet. Ved at kunnskap om selvorganisert selvhjelp blir tatt i bruk både av offentlige virksomheter og enkeltmennesker setter flere seg i stand til å bli aktive deltakere i eget liv. Hvert av distriktskontorene har utarbeidet en egen årsrapport. Dette dokumentet er en sammenstilling av disse. 1

4 Rapportene inneholder disse elementene: Tallmateriale Status for arbeidet ved distriktskontoret Ressursgrupper Samarbeidspartnere (generelt) Lokale kontaktpunkter Aktivitet (konkret gjennomført aktivitet) Medieomtale og generell markedsføring Planer for

5 2 Arbeidsområder og prioriteringer for 2013 Følgende områder vil ha høy prioritet i distriktskontorenes arbeid: Informasjons- og kunnskapsformidling - generelt Selvhjelp Norges hovedoppgave er å spre informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp, slik at flere mennesker har kunnskap om selvhjelp og kan ta arbeidsmåten i bruk. Distriktskontorene vil derfor prioritere det generelle informasjons- og kunnskapsformidlingsarbeidet høyt. Dette betyr å ta kontakt med nye miljøer og aktører og det betyr prioritering av forespørsler som kommer med ønske om informasjon om selvorganisert selvhjelp. Oppfølging av allerede etablerte kontakter Alle distriktskontorene har i løpet av sin funksjonstid bygget opp et nettverk av kontakter rundt om i kommuner, frivilligsentraler, frisklivssentraler, frivillige organisasjoner ol.. Arbeidet med å følge opp disse er viktig for å sikre at den kunnskap som er gitt blir forankret og kan bidra til lokalt arbeid med selvorganisert selvhjelp. Høgskolesektoren I Helsedirektoratets oppdragsbrev til Selvhjelp Norge for 2012 var arbeid opp mot høgskolene nevnt spesielt. Flere av distriktskontorene har arbeidet opp mot høgskoler i sine fylker i Selvhjelp Norges hovedkontor har primo 2013 startet opp et prosjekt for å systematisere arbeidet opp mot høgskolesektoren. Hovedmålet er å gi dette en felles struktur landet over og lette distriktskontorenes arbeid opp mot høgskolene. Samarbeid omkring etablering av lokale kontaktpunkter Lokale kontaktpunkter er og blir et lokalt ansvar. Selvhjelp Norges rolle er å bidra med informasjon, kunnskap og erfaring. Mange lokalsamfunn har allerede tatt tak og etablert kontaktpunkter, her har distriktskontorene en viktig rolle i å følge opp og styrke disse i sitt arbeid. Distriktskontorene vil også prioritere å støtte opp under nye lokalsamfunn som ønsker å etablere sitt kontaktpunkt for selvorganisert selvhjelp. I 2013 vil det være aktuelt for flere av distriktskontorene å arrangere erfaringssamlinger for de kontaktpunktene som er etablert i deres fylker. Dette vil være både en rasjonell måte for Selvhjelp Norge å følge opp på (kapasitetsmessig) og det vil gi lokale kontaktpunkter muligheten til å lære av hverandre. Nettverk for alle som arbeider med selvorganisert selvhjelp Distriktskontoret for Vestfold, Telemark og Buskerud har svært god erfaring med nettverkssamlinger for mennesker som på ulikt vis er engasjert i selvhjelpsarbeidet. Det kan være igangsettere, tilretteleggere og representanter fra tjenesteapparat og organisasjoner. Slike nettverk er med på å holde tanken varm og er en arena for refleksjon og utvikling av det lokale arbeidet med selvorganisert selvhjelp. Flere distriktskontorer har dette på agendaen for sitt arbeid i Nye geografiske områder «hvite flekker» på eget kart. Det enkelte distriktskontor vil gjøre sine egne vurderinger av om det er områder i deres dekningsområde der det har vært arbeidet lite med informasjon- og kunnskapsformidling. Hvis kapasiteten tillater det vil kontorene begynne arbeidet i nye geografiske områder. Oppfølging og forankring i områder der arbeid allerede er i gang vil bli prioritert. 3

6 3 Oslo, Akershus og Østfold Daglig leder av distriktskontoret for Oslo, Akershus og Østfold startet opp i stillingen og valgte å avslutte sitt arbeid i Selvhjelp Norge Ny daglig leder ble ansatt fra , det betyr at det ble en god samkjøringsperiode mellom de to. Ny daglig leder fikk overlevert et velfungerende distriktskontor med et stort nettverk og høy aktivitet. 3.1 Status for arbeidet ved distriktskontoret Distriktskontoret har gjennomført flere igangsetteropplæringer, åpne informasjonsmøter, seminarer og konferanser i 2012 der målsetningen har vært å spre informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp og selvorganiserte selvhjelps grupper har vært et aktivt år for kontoret i forhold til det å etablere kontakt med lokale samarbeidspartnere, ulike institusjoner, frivillige organisasjoner og kommuner som ser verdien av selvhjelpsarbeidet i et folkehelseperspektiv. I løpet av året har distriktskontoret vært til stede på mange ulike arrangementer, stands og konferanser og møtt i overkant av 2000 mennesker. Distriktskontoret ligger i tilknytning til Selvhjelp Norges hovedkontor i Oslo og i samme bygning som møteplassen LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring. Det er et nært samarbeid mellom distriktskontoret, hovedkontoret og LINK Oslo. Informasjonsflyten og ressursene på kontoret er lett tilgjengelig. Distriktskontoret har ved flere anledninger gjennomført ulike arrangementer sammen med LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring. Sammen med LINK Oslo og Helseetaten i Oslo kommune arrangerte kontoret konferansen Ung Voksen i mai Målgruppen var ungdom og alle som jobber med ungdom. Temaet for dagen var hvordan selvorganisert selvhjelp kan gjøre en forskjell. Totalt deltok 120 personer. LINK Oslo og distriktskontoret har i løpet av året gjennomført nettverksmøte for frivillige organisasjoner i Oslo. Høsten 2012 presenterte vi selvhjelpsforståelsen og selvhjelpsprinsippene på et nettverksmøte for frisklivssentralene i Akershus hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. LINK Oslo og distriktskontoret har holdt presentasjon på et seminar for instruktørene i Aktiv på dagtid i Akershus Idrettskrets med fokus på hvordan bedre helsen til innbyggerne som er i en trygdesituasjon gjennom fysisk aktivitet og selvhjelp. Kontakten med de øvrige distriktskontorene er viktig og verdifull. Her utveksles erfaringer, ideer, informasjon om prosessarbeid og ulike valg i arbeidet diskuteres og tanker utveksles. Det å samarbeide på tvers av fylkesgrensene er verdifullt både i forbindelse med utveksling av informasjon og kunnskap og i forbindelse med ulike arrangement. Hovedmålsetningen i 2012 har vært å nå ut til flere mennesker med informasjon om selvorganisert selvhjelp og selvhjelpsgrupper, bidra med kunnskap slik at flere kan ta kunnskapen i bruk dersom de har behov for dette. Et av målene for kunnskaps- og informasjonsspredningen er å bidra til at flere lokale møteplasser for selvorganisert selvhjelp kan bli etablert. Det er, og har vært, viktig å knytte til seg mennesker som ønsker å bidra med å få etablert lokale møteplasser i sitt nærområde; samarbeidspartnere som ser verdien av å tilrettelegge for møteplasser der mennesker får en mulighet til å komme i gang med arbeid i en selvorganisert selvhjelpsgruppe, og gjennom det jobbe med å finne en måte å håndtere små eller store problemer på som gjør at mestring og livskvalitet øker. 3.2 Ressursgrupper Distriktskontoret har knyttet til seg ressurspersoner i løpet av året som har fungert som sparringspartnere og nære samarbeidspartnere. Distriktskontoret har i 2012 hatt 4

7 varierende kontakt med ressurspersonene, alt etter behov. Det har ikke vært arrangert noe felles møte der hele ressursgruppen har vært samlet. I stedet har kontoret møtt de ulike deltakerne i ressursgruppen enkeltvis, gjerne i forbindelse med planlegging og spørsmål lokalt i de ulike distrikter. Ressursgruppen består at Elisabeth Hasseldokk prosjektleder Bærum Frisklivs og mestringssenter, Marianne Kjøraas, Coach, Astrid Steen Johansen rådgiver i Selvhjelp Norge og Heidi Sølvberget prosjektleder i FriMot (Askim). 3.3 Samarbeidspartnere Distriktskontorets samarbeidspartnere i 2012 har vært: Nettverket av frivilligsentraler i ulike regioner o Distriktskontoret har vært invitert inn i samarbeidsmøter med ulike lokale nettverk av frivilligsentraler: Romerike, Indre Østfold og i Ytre Østfold. Frivilligsentraler o Viktige samarbeidspartnere har vært frivilligsentraler som har vært interessert i å komme i gang lokalt i sin kommune. o Trekker frem spesielt samarbeidet med Eidsvoll Frivilligsentral, Ullensaker Frivilligsentral, Bærum Frivilligsentral, Askim Frivilligsentral, NaKuHel- Senteret. Nettverk av frisklivssentraler o Møtte nettverket av frisklivssentraler i Akershus høsten 2012 Frisklivssentraler o NAV o Sentrale samarbeidspartnere dette året har vært Bærum frisklivs- og mestringssenter, Moss Frisklivssentral og Rygge Frisklivssentral. Distriktskontoret har samarbeidet tett med NAV Akershus i Sammen har vi arrangert en større konferanse med fokus på Psykisk helse høsten 2012 (Mental Helse var også samarbeidspartner ift denne konferansen). Selvhjelp Norge ble også invitert til å arrangere kompetansedag om selvhjelpsforståelsen for NAV Ansatte i Akershus. Fylkeskommunen og Fylkesmannsembetene o Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Akershus Frivillige organisasjoner: o Sammen med LINK Oslo arrangerte vi nettverksmøte for frivillige organisasjoner i Oslo. Har i løpet av året samarbeidet med Mental og Angstringen. Lokale kontaktpunkter/privat personer I lokalsamfunn der det har vært etablert et lokalt kontaktpunkt, som for eksempel Askim, har dette vært viktige samarbeidspartnere. I de ulike lokalsamfunn distriktskontoret har arbeidet, har også engasjerte enkeltpersoner vært viktig for utvikling av arbeidet. 3.4 Lokale kontaktpunkter Det har vært et uttalt mål i 2012 å bidra til etablering av flere lokale kontaktpunkter og møteplasser. Distriktskontoret har derfor vært aktivt oppsøkende i det å etablere kontakt og innlede samarbeid med lokale aktører. Det har vist seg verdifullt å prioritere å jobbe med lokale krefter som har et engasjement og en lyst til å gjøre en forskjell og som ser verdien i det selvorganiserte selvhjelpsarbeidet både for individ og samfunn. Aktører som innser at dette er et arbeid de ikke kan gjøre alene, og som involverer og inviterer sine lokale samarbeidspartnere inn i arbeidet i lokalsamfunnet. Jo flere som er involvert, jo bedre vekstvilkår har selvhjelpstanken i kommunen. Det er nå etablert kontaktpunkter/møteplasser følgende steder: Eidsvoll Frivilligsentral - øvre Romerike regionalt samarbeid o Møteplass etablert i øvre Romerike med Eidsvoll Frivilligsentral som kontaktpunkt o Det er holdt informasjons seminar der flere fra kommunen var tilstedet, samt frivillige og andre interesserte. o Igangsetteropplæring ble gjennomført høsten

8 o Brosjyre for å markedsføre og informere om muligheten til å delta i selvorganisert selvhjelpsgruppe utarbeides nå for distribusjon på nyåret NaKuHel-senteret Asker o Er nå kontaktpunkt for selvhjelpsgrupper o Et seminar om selvorganisert selvhjelp ble arrangert på NaKuHel-senteret i september. Bærum frisklivs-og mestringssenter o Etablert kontaktpunkt og møteplass for selvhjelpsgrupper o Arrangerte i samarbeid med DKet et seminar om selvorganiserte selvhjelp våren 2012 o Gjennomført 2 igangsetteropplæringer i 2012 Bærum Frivilligsentral o Er nå et etablert kontaktpunkt og møteplass for selvorgansierte selvhjelpsgrupper i Bærum Askim Frivilligsentral- nettverket av frivilligsentraler i Indre Østfold o Seminar om selvorganisert selvhjelpsgrupper januar 2012 o Møte med helsenettverket i kommunen i februar o Igangsetteropplæring våren 2012 o Kontaktpunkt og møteplass for selvhjelpsgrupper i indre Østfold o Utarbeidet brosjyre for distribusjon FriMot Askim o Pådriver og tilrettelegger for igangsetteropplæring våren 2012 o FriMot har etter dette igangsatt flere pårørende grupper Sarpsborg kommune- kompetansesenter rus og psykisk helse o Arrangert seminar om selvorganisert selvhjelp våren 2012 o Igangsetteropplæring er gjennomført o Nå etablert som kontaktpunkt og møteplass for selvorganiserte selvhjelpsgrupper på kompetansesenteret 3.5 Østfold og Akershus i fokus LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring er en etablert møteplass i Oslo, distriktskontoret har derfor dette året fokusert primært på aktiviteter i Akershus og Østfold. Se vedlagt oversikt over gjennomførte arrangementer, møter, seminarer og igangsetteropplæringer i I de områdene der det er etablert møteplasser er det jobbet aktivt for å forankre selvhjelpstanken i kommuneorganisasjonen, da dette er viktig for å sikre rammevilkårene for en møteplass/kontaktpunkt. Lokalt er samarbeid mellom ulike lokale krefter viktig, samtidig som det er sentralt at tenkningen er forankret i kommunene, både administrativt og politisk. 3.6 Fylkeskonferanser Det har vært en uttalt målsetning å arrangere en større aktivitet i hvert fylke med det mål å skape økt kjennskap til Selvhjelp Norges arbeid og kunnskap om muligheter som ligger i det å ta i bruk selvhjelpsforståelsen og selvhjelpsprinsippene i selvhjelpsarbeidet lokalt. En annen målsetting ved slike fylkeskonferanser er å lage en arena der erfaringer fra arbeid med selvorganisert selvhjelp kan deles. Distriktskontoret har i løpet av året samarbeidet med ulike aktører om planlegging og gjennomføring av større konferanser i både Oslo, Akershus og Østfold. Konferanse Ung Voksen 24.april i Oslo Konferansen ble arrangert i samarbeid med LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring og Helseetaten i Oslo kommune. Konferansen ble arrangert i Røde Kors konferanselokale. Det var 120 deltakere tilstedet. Fokuset for konferansen var Unge Voksne, og hvordan selvhjelpsforståelsen og deltakelse i en selvorganisert selvhjelpsgruppe kan gjøre en forskjell. På programmet var det både interne og eksterne foredragsholdere. Stikkord for konferansen: Selvhjelp gjør en forskjell Konferanse om psykisk helse 16. oktober i Akershus 6

9 Konferansen ble arrangert i samarbeid med NAV Akershus og Mental Helse på Litteraturhuset i Oslo. Det var 88 påmeldte. Konferansen resulterte i flere nye kontakter og et tettere samarbeid for DKet med Mental Helse og NAV. Det er et ønske fra de involverte om å videreføre samarbeidet i Stikkord for konferansen: Alminneliggjøring og forebygging av psykiske helseproblemer Fylkeskonferanse i Østfold om selvorganisert selvhjelp 20. nov Konferansen ble arrangert i samarbeid med Moss Frisklivssentral og Rygge Frisklivssentral og Frivilligsentralen i Moss. Konferansen var fulltegnet med 65 påmeldte. En dag viet til selvorganisert selvhjelp; forskningsresultater, selvhjelpsforståelsen og selvhjelpsprinsippene, erfaring fra selvhjelpsarbeidet lokalt og planer for videre arbeid i Østfold. Stikkord for konferansen: Selvorganisert selvhjelp på mange arenaer Selvhjelp Norge har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne som har vært tilstede på disse konferansene. Mange har gitt uttrykk for at de har fått en større forståelse av hva selvorganisert selvhjelp er og distriktskontoret har fått mange nye henvendelser med forespørsler og invitasjoner til undervisning, informasjon, igangsetteropplæring etc. Konferansene har vært ulike både i tema, innhold og gjennomføring. Det har vært verdifullt for kontoret å samarbeide med de ulike aktørene både i planleggingsfasen og selve gjennomføringen av konferansen. Fordelen med denne type konferanse er at vi når frem til mange mennesker på en dag med informasjon, mennesker som igjen kan knytte kontakter seg i mellom for videre arbeid lokalt. Utfordringen kan være at denne type konferanse ikke alltid er like godt egnet til å fremme en dialog i plenum, på samme måte som en mindre forsamling mennesker ville muliggjort. 3.7 Egne arrangementer i samarbeid med lokale aktører Informasjonsmøte med nettverket av frivilligsentraler i Romerike Igangsetteropplæring for nettverket av frivilligsentraler i Romerike Seminar om selvorganisert selvhjelp Sarpsborg Kommune, enhet for psykisk helse og rus Seminar om selvorganisert selvhjelp i Sarpsborg kommune Igangsetteropplæring i Sarpsborg Kommune Åpent informasjonsmøte i Bærum frisklivs-og mestringssenter Igangsetteropplæring i Bærum frisklivs-og mestringssenter Seminar om selvorgansiert selvhjelp på NaKuHel-senteret Samarbeidsmøte med kreftforeningen, med Ungdomsgruppen Åpent informasjonsmøte på Askim frivilligsentral Møte med helsenettverket i Askim Kommune Informasjonsmøte med virksomhetslederne i Trøgstad kommune Seminar om selvorganisert selvhjelp i Eidsvoll Informasjonsmøte med ansatte på Nybøle Rusinstitusjon Informasjonsmøte for pasientene på Nybøle Informasjonsmøte med ansatte på Blå Kors Ila Fredrikstad 3.8 Bidrag på/i andres arrangementer Foredrag for foreningen for muskelsykes ungdom seminar på Gardermoen (som representant for Selvhjelp Norge sentralt). Stand på regionkonferansen for Frivilligsentralene på Olavsgaard NAV Akershus: 1/2 dags seminar: kompetanse dag for ansatte i NAV Deltaker på Verdensdagen for psykisk helse i Akershus og Oslo Stand på konferansen om Dobbeltdiagnoser (som representant for Selvhjelp Norge sentralt) Stand på Norsk sykehus- og helsetjenesteforenings Frisklivskonferanse. (som representant for Selvhjelp Norge sentralt) Innlegg på Psyk-festivalen i Eidsvoll kommune Presentasjon for Fram Tiltak NAV Bærum, ungdom år 7

10 Fylkeskonferanse i Kristiansund 8. juni, Selvhjelp Norges distriktskontor for møre og Romsdal Foredrag og stand på samling for Støttegruppen etter Utøya på Gardermoen Presentasjon for støttekontaktene i indre Østfold Stand på konferanse for pårørende i regi av Helsedirektoratet, Oslo Plaza (som representant for Selvhjelp Norge sentralt) 3.9 Større prosjekter Partnerskapet om selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer Det er inngått et regionalt partnerskapssamarbeid med Fylkesmannens rusrådgivere i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold, KORUS Øst, Kompetansesenter for dobbeltdiagnoser (lokalisert i KORUS Øst) Fagrådet og Selvhjelp Norge. Målsetningen med arbeidet er å koordinere de ulike partenes arbeid ift selvorganisert selvhjelpsarbeid på rusfeltet i regionen slik at flest mulig mennesker får kunnskap og informasjon om mulighetene som ligger i selvorganisert selvhjelpsarbeid/selvhjelpsgruppearbeid. Partnerskapet har i løpet av 2012 hatt tre samarbeidsmøter. Distriktskontoret har som ledd i arbeidet med å informere rusfeltet i distriktene hatt informasjonsmøte med ansatte og pasienter på Nybøle, samt ansatte på Ila Blå Kors i Fredrikstad. Flere rusinstitusjoner er kontaktet med planer om møte, dette følges opp i Markedsføring Den nasjonale TV og avis kampanjen som Selvhjelp Norge sentralt har gjennomført bidrar til å bygge kjennskap til Selvhjelp Norge som merkevare og den skaper oppmerksomhet og bidrar til å spre informasjon om selvorganisert selvhjelp. Som ledd i oppfølgingen lokalt og som en forsterking av Selvhjelp Norges nasjonale kampanje høsten 2012, har Distriktskontoret valgt å forsterke kampanjen med innrykk i utvalgte større lokalaviser. Forhåpentligvis vil annonsene støtte opp under det lokale engasjementet i følgende områder: Periode: desember 2012 Østfold: 1/1 sides annonse i Smaalenene og 1/1 sides annonse i Moss Avis Akershus: 1/1 sides annonse i Budstikka og 1/1 sides annonse Romerike Blad 3.11 Planer for 2013 I 2013 vil distriktskontoret kontakte flere frivilligsentraler og friskslivsentaler i distriktene. Videre vil kontakt med ulike institusjoner, frivillige organisasjoner og kommunal forvaltning som ser verdien av selvhjelpsarbeidet i et folkehelseperspektiv være viktig i arbeidet med å spre informasjon. I 2013 kan det være en ide å knytte kontaktpersoner på de ulike møteplassene sammen, invitere til felles møter, der lokal erfaring og kunnskap deles og bidrar inn det videre utviklingsarbeidet. I Oslo vil distriktskontoret prioritere å samarbeide tett med LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring. Sammen ønsker vi å arrangere seminarer og gjennomføre møtes sammen der det er hensiktsmessig og naturlig. Kontoret har også et ønske om knytte kontakter med lokalpressen, og om mulig å invitere lokale pressekontakter til å følge prosessen med etablering av lokale møteplasser Mål- og visjon er i løpet av 2013 å nå ut til flere mennesker med informasjon, utvide nettverket i Oslo, Akershus og Østfold. Jobbe for å etablere kontakter i de områdene der det ikke er etablert møteplasser. For eksempel i Fredrikstad og Halden området, i Follo og Frogn, Skedsmo og Lørenskog. Distriktskontoret ser behovet for å videreføre arbeidet med å etablere flere nye kontaktpunkter og samtidig ivareta og følge opp eksisterende nettverk. Dette arbeidet 8

11 gjøres i samarbeid med hovedkontoret, og i samarbeid med de andre distriktskontorene og med LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring. En stadig utvidelse av nettverket bidrar til ny kontakter, flere forespørsler og invitasjoner slik at Selvhjelp Norge får mulighet til å bli med på flere arrangementer, nye arenaer; som igjen bidrar til at flere mennesker får muligheten til å bli kjent med mulighetene som ligger i selvorganisert selvhjelp. 9

12 4 Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag Distriktskontoret for Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag har hatt full virksomhet siden og er således et av distriktskontorene som har fungert lengst. I tillegg var Møre og Romsdal pilotfylke i forkant av utviklingen av den desentrale modellen for drift av kompetansesenteret Selvhjelp Norge. I perioden hadde Selvhjelp Norge en ansatt i 50% stilling med oppdrag å spre kunnskap og informasjon i Møre og Romsdal og vurdere hva som skal til for at selvorganisert selvhjelp skal vokse og gro i et fylke, som geografisk område. 4.1 Tallmateriale Det har deltatt 133 på de ulike arrangementene Distriktskontoret har arrangert. På arrangementer kontoret selv har gjennomført og på andres arrangementer distriktskontoret har deltatt på med foredrag/innlegg har 730 mennesker fått direkte informasjon/kunnskap om selvorganisert selvhjelp. På kongresser/nasjonale/regionale seminar der Selvhjelp Norge har deltatt med stand har det vært 783 mennesker til stede, og mange har vi snakket med og gitt informasjonsmateriell til. Antall lokale kontaktpunkter i Distriktskontorets dekningsområde som er etablert eller under arbeid er 7. (Viser til nærmere beskrivelse til avsnittet om kontaktpunkt under) 4.2 Status for arbeidet ved distriktskontoret 2012 I 2012 har det skjedd en videreutvikling av arbeidet på ved distriktskontoret som sannsynligvis skyldes at flere har fått kunnskap om selvorganisert selvhjelp fordi distriktskontoret har vært i gang siden 2010 og at Selvhjelp Norge tidligere har jobbet mye i distriktet. Et utviklingstrekk som er blitt enda tydeligere er at de fleste oppdragene som distriktskontoret har utført har kommet som følge av invitasjoner om å holde foredrag/innlegg fra ulike miljøer. Invitasjonen har kommet gjennom eget nettverk som har vært etablert fra før eller gjennom nettverk til samarbeidspartnere. En annen viktig erfaring er at det har vært positivt å arrangere seminarer sammen med samarbeidspartnere, f. eks fylkeskonferanser. Samarbeidspartnere har informert om sin aktivitet og har derfor vært inspirasjonskilder for andre i samme region. På konferansene har det vært lagt vekt på at folk fra samme lokalsamfunn har møtt hverandre gjennom gruppearbeid der oppgaven var å diskutere hvordan en lokalt kan komme i gang med selvhjelpsgrupper og med det startet et forpliktende arbeid med å forankre selvhjelpsarbeid der de bor. På den måten har utvikling av lokale kontaktpunkt startet. Erfaringen med utvikling av lokale kontaktpunkt/møteplasser viser at det er positivt at det er flere aktører lokalt som er med i prosessen og at det opprettes lokale arbeidsgrupper som er representert av frivillige/organisasjoner, offentlig ansatte og andre som er interessert i selvhjelpsarbeid og at en med dette tydeliggjør at forankring av selvhjelpsarbeid skal foregå i et lokalsamfunn og ikke bare i en kommune som organisasjon. Utvikling av kontaktpunkter må utvikles lokalt fordi kjennskap til lokalsamfunnet er en forutsetning for å lykkes. Dette betyr at kontaktpunkt utvikles forskjellig fra sted til sted. Distriktskontoret sin oppgave er å være med i prosessen til å begynne med hvis det er ønskelig i arbeidsgruppa, men å trekke seg ut etter hvert. En oppgave som distriktskontoret har er å være tydelig på hva et kontaktpunkt skal være, f. eks et nøytralt møtepunkt, holde ved prinsippet om det selvorganiserte selvhjelpsarbeidet og å tydeliggjøre at selvhjelp er en mulighet for alle. Videre er det en oppgave å holde motivasjonen oppe ved å understreke at Ting Tar Tid. Distriktskontoret har alene eller sammen med andre i Selvhjelp Norge deltatt på flere store konferanser og kongresser med stand. Vi har delt ut mye materiell og har kommet i kontakt med mange som ofte har ført til et nærmere samarbeid. 10

13 4.3 Ressursgrupper Utgangspunktet var en ressursgruppe som var i geografisk nærhet til distriktskontoret. I begynnelsen var det en god erfaring og ga inspirasjon å ha en gruppe som opplevdes som en god støttespiller. Men etter hvert som arbeidet har utviklet seg ved at det har blitt etablert flere lokale møteplasser som utvikler seg forskjellig, var det en forutsetning å etablere lokale plangrupper, er behovet for å ha en ressursgruppe liten fordi en slik gruppe ikke er oppdatert på utviklingen av arbeidet og ble på den måten ikke en nødvendig støttespiller for distriktskontoret. Lokale plangrupper er en forutsetning for å utvikle lokale kontaktpunkter, og en målsetting for 2013 kan være å bygge nettverk mellom plangruppene slik at kunnskap kan bli spredd. 4.4 Samarbeidspartnere De aller fleste samarbeidspartnere er organisert i en form for plangruppe/ressursgruppe som har etablert kontaktpunkt for selvhjelparbeid eller er i ferd med å etablere kontaktpunkt. Plangruppene har deltakere som kommer fra; Frivilligsentraler i Kristiansund, Molde, Ålesund, Haram, Sunndal, Samkommunen Innherred Frisklivssentraler i Værnesregionen og i Molde NAV i Sunndal, Kristiansund og Arbeidslivssenteret i Møre og Romsdal Kommuner: Ålesund (rådgiver psykisk helse, servicesenter), Molde (famile-enhet), Verdal (barn/famileenhet), Trondheim (koordinator for frivilligsentraler, samhandlingsavd), Stjørdal (rus/psykisk helse)og Kristiansund (folkehelsekoordinator), Sunndal (psykisk helse, distriktsmedisinsk senter, folkehelsekoordinator) Frivillige organisasjoner : Vårres regionalt brukerstyrte senter, Mental Helse, Landsforeninga for pårørende (LPP), Dysleksiforbundet, Foreninga for overvektige i Møre og Romsdal, Personskadeforbundet, AA, Velferdsalliansen Kirkens Bymisjon, Batteriet i Midt-Norge Angstringen i Trondheim SiT Råd (Studentene I Trondheim) FFO I Sør-Trøndelag Kreftforeninga i Trondheim Bedriftshelsetjenesten Hydro Aluminium Lærings- og mestringssenteret i Møre og Romsdal Bakgrunnen for at overnevnte er blitt samarbeidspartnere er forskjellig. De fleste er blitt det fordi de har deltatt på åpne møter, fylkeskonferanser eller igangsetterdager i regi av distriktskontoret/ Selvhjelp Norge, og at de i etterkant er med i plangrupper eller har arrangert møter sammen med distriktskontoret. For det videre arbeidet viser denne erfaringen at det fortsatt må arrangeres åpne møter eller konferanser der en klar målsetting fortsatt må være å få ulike aktører i et lokalsamfunn til å samarbeide om å få forankret selvhjelpsarbeidet. Andre er blitt samarbeidspartnere fordi distriktskontoret har blitt inkludert i andre sine nettverk gjennom gamle samarbeidspartnere. 4.5 Lokale kontaktpunkter Hvilke kontaktpunkter er etablert og hvem samarbeider? Kontaktpunkt for Ålesund/Haram Arbeidet med kontaktpunkt startet ved at distriktskontoret arrangerte en fylkeskonferanse for Sunnmørsregionen. Dette ble gjort fordi Selvhjelp Norge gjennom lang tid hadde jobbet mye i området gjennom ulike prosjekter. På konferansen deltok folk fra samme område i gruppearbeider der det skulle jobbes konkret med hvordan en skulle komme i gang med et kontaktpunkt. Deretter ble det etablert en arbeidsgruppe med deltakere fra Frivilligsentralen. LPP, Mental Helse, rådgiver for psykisk helse, virksomhet 11

14 aktivisering og velferdstjenester Ålesund kommune, Lærings- og mestringssenteret og leder av distriktskontoret. Flere av deltakerne har deltatt på igangsetterdager og har drevet prosjekter i f. t selvhjelpsarbeid med prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Arbeidet startet høsten 2011 med å spre informasjon om selvhjelp i ulike organisasjoner. Det ble satt inn annonser i lokalpressen (betalt av Selvhjelp Norge) og det ble utarbeidet en lokal brosjyre med Frivilligsentralen som kontaktpunkt. Våren 2012 arrangerte arbeidsgruppa et åpent møte om selvhjelp med 30 deltakere. Det ble orientert om selvhjelpsgrupper som allerede var i gang fra Angstringen, AL ANON, selvhjelpsgruppe for pårørende til demente og fra Landsforbundet mot stoffmisbruk. I forbindelse med arrangementet fikk Frivilligsentralen et innslag i NRK Møre og Romsdal der det ble orientert om møtet. Høsten 2012 ble Frivilligsentralen i Haram en del av kontaktpunktet i Ålesund fordi det det var lettere å samarbeide med en større nabokommune. Frivilligsentralen tok kontakt med tidligere igangsettere for å få noen til å starte grupper når det ble aktuelt. Flere har tatt kontakt med Frivilligsentralen og gruppe vil bli startet når det er nok deltakere. Kontaktpunktet i Molde Arbeidet med etablering av kontaktpunktet i Molde startet og etter fylkeskonferansen i Møre og Romsdal i En gruppe som besto av deltakere fra Mental Helse, Dysleksiforeninga, foreninga for overvektige, virksomhetsleder barne- og familieavdelinga i kommunen og fra prosjekt Frisklivssentral etablerte en arbeidsgruppe som bestemte at Frivilligsentralen skulle være et kontaktpunkt. Brosjyre om aktiviteten ble laget og informasjon ble spredd rundt om i organisasjoner og i kommunen. Arbeidsgruppa arrangerte igangsetterdager der distriktskontoret var ansvarlig for dagene. 15 deltok og av disse er fortsatt mange med selvhjelpsnettverket som arrangerer informasjonsmøter flere ganger hvert år. Våren 2012 var en gruppe i gang og en ny ble startet opp høsten Kontaktpunkt i Sunndal Etablering av kontaktpunktet i Sunndal startet opp på en litt annen måte enn de som er nevnt foran ved at distriktskontoret tok kontakt med en samarbeidspartner som fra før hadde erfaring med selvhjelpsarbeid. Vi utarbeidet sammen en arbeidsplan som bl.a gikk ut på at vi inviterte folk fra ulike deler av kommunen, dvs både organisasjoner og ansatte i kommunen og andre vi visste kunne ha interesse av selvhjelpsarbeid til å delta i arbeidet. Vi startet med å informere om hva selvorganisert selvhjelp handler om og vi fikk avklart forventninger til samarbeidet og ble enige om veien videre. Informasjon om arbeidet ble spredd rundt om i kommunen og deltakerne i arbeidsgruppa tok ansvar for å informere rundt om i kommunen. Bl.a ble det informert på ledermøter i kommunen og i Arbeidsmiljøutvalget. Arbeidsgruppa består av Bedriftshelsetjenesten, Hydro Aluminium, leder for distriktmedisinsk senter, Vårres brukerstyrte senter, Frivilligsentralen, NAV og distriktskontoret. Våren 2112 ble det arrangert et informasjonsmøte der det deltok 80 mennesker fra alle deler av kommunen. Arbeidsgruppa arbeidet videre med å utarbeide en informasjonsbrosjyre om selvhjelp som er spredd rundt i kommunen. I oktober ble det arrangert en igangsetterdag på Verftet (Hydro Aluminium Sunndal). Distriktsmedisinsk senteret i Sunndal er foreløpig kontaktadresse for de som vil gå i selvhjelpsgruppe. Arbeidsgruppa har vært aktiv i å formidle informasjon om selvhjelp i lokalavisene. Det er etter hvert flere som ønsker å være med i selvhjelpsgrupper, men det er foreløpig ikke oppstart fordi en mangler nok deltakere. Kontaktpunkt i Samkommunen Innherred Kontaktpunktet ble etablert etter et informasjonsmøte i Verdal. Det ble satt ned en arbeidsgruppe som består av folk fra Frivilligsentralen, Vårres brukerstyrte senter, og fra 12

15 kommunen. Det er Vårres brukerstyrte senter som er kontaktadresse for de som er interessert i å være med i selvhjelpsgrupper og det er utarbeid en brosjyre. Det er ikke kjent om det er kommet i gang selvorganiserte selvhjelpsgrupper. 4.6 Kontaktpunkter under planlegging Arbeid med etablering av kontaktpunkt er påbegynt i Værnesregionen der initiativet til første møte som var i desember kom fra oppfølgingstjenesten for rus/psykisk helse i kommunen. Prosjektleder for Frisklivssentralen i regionen deltok også sammen med NAPHA 1. Det forventes at arbeid forsetter i januar 2013 der flere fra organisasjoner og kommunalt ansatte blir invitert til et samarbeid. Et samarbeid om etablering av et kontaktpunkt er også planlagt i Kristiansund. Frivilligsentralen har sagt seg villig til å være et kontaktpunkt, men dette er foreløpig ikke klarlagt fordi et prosjekt skal settes i gang for å etablere en frisklivssentral i kommunen. Folkehelsekoordinator ønsker å invitere til et møte for å diskutere hva som kan gjøres. Arbeidet med å utvikle et kontaktpunkt i Trondheimsområde står beskrevet under 4.7 Kontaktpunktenes bidrag i oppstart av grupper? Det er ikke innhentet nøyaktig informasjon om hvilken betydning etablering av kontaktpunktene har hatt i oppstart av selvhjelpsgrupper ut over det som er beskrevet over. Grunnen kan være at distriktskontoret er med i arbeidet i avgrenset tid, og at kontaktpunktene ikke har meldeplikt om aktiviteten til distriktskontoret. Men vi vet fra andre steder at det kan ta tid før at det blir godt nok kjent at kontaktpunkt er etablert og til at folk vil ta bruk selvhjelp. 4.8 Hvordan er det jobbet med lokale kontaktpunkt? Det er jobbet med å utvikle lokale kontaktpunkt på ulike måter. Nedenfor er det gjort et forsøkt på å systematisere ulike tilnærmingsmåter. Legge til rette for kontakt mellom lokale aktører Flere kontaktpunkt har oppstått fordi mennesker fra flere lokalsamfunn har funnet fram til hverandre som følge av møter og konferanser som distriktskontoret har arranger.. Som en del av konferansene har det vært lagt opp til gruppearbeid der deltakere fra samme lokalsamfunn har fått spørsmål om hvordan de kan tenke seg å etablere kontaktpunkt. I etterkant av konferansene har det blitt etablert lokale plangrupper der leder av distriktskontoret har deltatt flere ganger. Samarbeid med lokale ildsjeler med lokalkunnskap og eksistrende nettverk En annen måte å få i gang arbeidet har vært å samarbeide med lokale ildsjeler eller selvhjelpsagenter for å finne fram til aktuelle samarbeidspartnere som kan være med i en plangruppe. Dette er mennesker som distriktskontoret kjenner til fra før gjennom tidligere samarbeid og som har kunnskap om selvorganisert selvhjelp. Deltakere har vært invitert inn til samarbeid ved å formulere invitasjonen slik at de som var invitert lettere kunne se nytten av å delta i et samarbeid. Et eksempel på dette er at kommuner kan ha nytte av å ha kunnskap om selvhjelp for å ha fokus på forebygging, jfr Samhandlingsreformen. En målsetting har vært å benytte seg av kunnskap som folk lokalt har for å få forankret selvhjelpsarbeid. På den måten har også eksisterende nettverk vært benyttet både når det gjelder innhenting av informasjon om allerede eksisterende grupper og spredning av kunnskap om selvhjelp. Samle ressurser i et lokalsamfunn 1 NAPHA, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene. 13

16 En annen erfaring er at kommuner (som offentlig etat) har tatt kontakt for å få mer kunnskap om selvhjelp. En målsetting for distriktskontoret har da vært å få med flere aktører fra et lokalsamfunn inn i en ressursgruppe for å få til en forståelse om at en kommune er mer enn kommunen som organisatorisk enhet. Bygge opp om forståelse om å utvikle lokalt kontaktpunkt gjennom samarbeid med flere lokale aktører. Se beskrivelsen under om arbeidet med å bidra til å utvikle et LINK, senter for selvhjelp og mestring i Trondheim. Klargjøringer av forventinger til samarbeid. Det har vært viktig å snakke om forventinger til samarbeid i lokale plangrupper og diskutere hva som må gjøres lokalt og hva distriktskontoret kan bistå med. Erfaringen er at distriktskontoret kan være med i prosessen for å sette i gang og bidra med informasjonsmateriell og bidra med å lage lokale brosjyrer. I tillegg er det en viktig funksjon at distriktskontoret bidrar med å dele erfaringer fra etablering av kontaktpunkter andre steder. 4.9 Gjennomført aktivitet ved distriktskontoret En stor del av distriktskontoret sin aktivitet har i 2012 vært å utvikle lokale kontaktpunkter sammen med lokale aktører (frivillige, organisasjoner, kommunalt ansatte og andre interesserte). Som beskrevet over er erfaringen at distriktskontoret må være med i startfasen og en tid inn i prosessen. Ellers har hovedmengden av aktivitet kommet etter forespørsler fra andre. ( se pkt over Status for arbeidet ved distriktskontoret i 2012 ) 4.10 Egne arrangementer Av egne arrangement har distriktskontoret arrangert en fylkeskonferanse i Hensikten med fylkeskonferanser har vært og er fremdeles å spre informasjon om selvorganisert selvhjelp for på sikt å forankre selvhjelpsarbeidet lokalt. En annen viktig målsetting er at ulike aktører kan få delt erfaringer og slik spre kunnskap til andre. En god erfaring er også å legge fram gode eksempler fra andre steder i fylket på slike konferanser. Det har vært arrangert 2 igangsetteropplæringer og et oppfølgingsmøte av igangsettere. Den ene igangsetteropplæringa kom i gang etter flere forespørsler om opplæring (Trondheim) og den andre kom i gang som følge av ressursgruppas arbeid (Sunndal) der opplæringa ble satt i gang etter at kontaktpunktet var etablert Bidrag på andres arrangementer Invitasjoner til å bidra med foredrag/innlegg har kommet fra flere steder og i flere tilfeller er det invitasjoner som kommer årlig. Dette er invitasjoner som kommer fra distriktspsykiatrisk senter og fra Arbeidslivssenteret med kurset Sees i morgen. Som en følge av erfaringen fra dette kursopplegget er distriktskontoret også invitert til å delta med innlegg på en Vestbase som er en stor industriarbeidsplass innen offshore. Et annet interessant trekk er at bedriftshelsetjenesten på Hydro Aluminium Sunndal er en aktiv deltaker i ressursgruppa og at igangsetteropplæring ble arrangert innenfor Verket sitt område. Å få gjennomslag for at selvhjelp er anvendbart i arbeidslivet som ellers i livet, kan gi en stor forebyggende gevinst ved at flere kan greie å fortsette i arbeidslivet. Bruk av selvhjelp for å oppnå intensjonen i IA-avtalen, gjør at kunnskap om selvhjelp også er viktig å formidle også i arbeidslivet. Distriktskontoret har også vært invitert til å holde innlegg på en nasjonal konferanse for brukerstyrte senter. I 2012 har distriktskontoret deltatt på flere stor kongresser og nasjonale/regionale samlinger med innlegg og stand. Dette har vært gjort sammen med andre i Selvhjelp Norge. Arrangementene distriktskontoret har deltatt på er Rehab. kongressen 2012, Kongress om psykisk helse og rus, dialogkonferanse i f. m Verdensdagen, Samhandlingskongress og Regional konferanse for frivilligsentraler. 14

17 Ved å delta på overnevnte kongresser har vi fått delt ut mye informasjonsmateriell og snakket med mange mennesker som vi senere kan ha nytte av å samarbeide med Høgskoler Distriktskontoret har hatt undervisning for 2. kl på sosionom/barnevernsutdanninga ved høgskolen i Volda. Det samme kommer til å skje i Utvikling av en møteplass i Trondheim. Selvhjelp Norges distriktskontor for Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag tok høsten 2012 initiativ til arbeidet med etablering av en møteplass for selvorganisert selvhjelpsarbeid i Trondheim. Det ble tatt initiativ til dialogmøter for å motivere folk som har kjennskap til selvhjelpsarbeid til å få etablert en lokal møteplass i Trondheim. Målsettingen med møtene var å få en oversikt over hvor mange selvhjelpsgrupper som er i gang i Trondheimsregionen, hvor selvhjelpsgruppene holdt til for å få til en dialog for å finne ut hvilken nytte de kan ha av selvhjelp og hvordan vi sammen kan legge grunnlaget for et kontaktpunkt i Trondheim. Det ble etablert en arbeidsgruppe/ressursgruppe i Trondheim med målsetting om å få etablert en slik møteplass i Trondheim. En arbeider etter en modell for dette slik det er utviklet i LINK Oslo (andre eksempler er LINK Lyngen og LINK Lillehammer). Ressursgruppen består av; Batteriet, Kirkens Bymisjon Trondheim kommune Angstringen Personskadeforbundet, LTN Anonyme Alkoholikere FFO i Sør- Trøndelag Kreftforeningen Vårres brukerstyrte senter Velferdsalliansen SiT Råd (Studentene i Trondheim) Selvhjelp Norge Viktige spørsmål for arbeidsgruppa var: Definere hva et LINK Trondheim skal være. Avklaring av hva som ligger i en nøytral møteplass for selvhjelpsgrupper. Samlokalisering av all selvhjelpsaktivitet, eller et sted som har et koordinerende ansvar ved å ha oversikt over hva slags grupper som finnes, ta i mot henvendelser og drive informasjonsarbeid? Hvor skal de som ikke er tilknyttet en organisasjon henvende seg og hvor skal grupper som er sammensatt på tvers være? Vurdere ulike finansieringsmåter; forprosjekt gjennom prosjektmidler fra Trondheim kommune? Fast finansiering som et spleiselag mellom kommunene i regionen. o Hvordan dekke kostnader til etablering av en stiftelse? Hvordan bygge nettverk uavhengig av organisering og finansiering Gruppas overordnede målsetting er å utvikle en møteplass for selvorganisert selvhjelp/link Trondheim, senter for selvhjelp og mestring i Trondheimsregionen. Oppgaver/mandat for arbeidsgruppa er å; Fremme idéen om en lokal møteplass for selvorganisert selvhjelp for Trondheim kommune, både administrativt og politisk. Avklare en fremtidig organisering av en slik møteplass, for eksempel gjennom etablering av en stiftelse. o Hvis stiftelse anses hensiktsmessig utarbeider arbeidsgruppa et stiftelsesdokument, stifter den og nedsetter et styre. Jobbe fram midler til forprosjekt og evt fast finansiering av arbeidet. Arbeide for å inkludere alle kommunene i Trondheimsregionen i arbeidet. 15

18 Det skal arrangeres en workshop i Trondheim i slutten av januar der målsettinga er å videreføre arbeidet Medieomtale og generell markedsføring Lokale kontaktpunkter/plangrupper har vært aktive for å få mediaomtale. Gruppene har selv tatt kontakt med aviser lokalt og fått omtale. I forkant har det vært sendt inn informasjon om selvhjelp til redaksjonene. Et eksempel er oppslag fra Sunndal der plangruppa flere ganger har fått presseomtale. (Link til oppslag i Aura Avis 17. november og fra byavisa i Ålesund. Som en følge av stor lokal aktivitet har også informasjon om selvorganisert selvhjelp generelt og kontaktinformasjon om lokale kontaktpunkter blitt lagt inn på kommunenes hjemmesider. Lokale brosjyrer om selvhjelp er også spredd rundt om i kommunene på NAV, Legesenter, bedrifter, osv) 4.15 Planer for 2013 Planen for 2013 er å fortsette arbeidet med å utvikle kontaktpunkt i: Trondheim Værnesregionen Kristiansund Fylkeskonferanse i Nord-Trøndelag for å stimulere til mer selvhjelpsaktivitet i området. Kontakte etablerte kontaktpunkt for å høre hvordan det går, eventuelt arrangere møter med kontaktpunktene for erfaringsutveksling. Arrangere åpne møter på steder som distriktskontoret ikke har vært på tidligere. Målsettinga er å arrangere sammen med andre allerede eksisterende nettverk. Kontakte flere høgskoler i både Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag for å få mulighet til å informere om selvorganisert selvhjelp. En konkretisering av planen for 2013 vil bli utarbeidet i løpet av januar Kronologisk oversikt over aktivitet i januar: Planleggingsmøte for etablering av møteplass for selvhjelpsgrupper i Ålesund 16. og 17. januar: Innlegg og stand på kongressen Rehab i Trondheim februar: Idèdugnad i Bergen før etablering av distriktskontor i Hordaland og Sogn og Fjordane februar: Planleggingsmøte for etablering av møteplass for selvhjelpsgrupper i Ålesund februar: Stand på kongress psykisk helse og rus i Trondheim 9. februar: Møte om selvhjelpsgrupper med Betania Malvik 13. februar: Møte med MS-foreninga for Ytre Nordmøre for å starte planlegging av et åpent møte i Kristiansund. 15. februar: Møte med arbeidsgruppe i Sunndal for å planlegge seminar og etablering av møteplass for selvhjelpsgrupper 24. februar: Informasjonsmøte til ansatte og pasienter ved Nordlandet psykiatriske senter 29. februar: Åpent møte om selvhjelp og etablering av møteplass for selvhjelp i Ålesund i samarbeid med lokal arbeidsgruppe 6. og 7. mars: Igangsetteropplæring Måløy 12. mars: Samarbeidsmøte med Lærings- og mestringssenteret i Helse Møre og Romsdal 12. mars: Åpent møte på Frivilligsentralen i Kristiansund 14. og 15. mars: Igangsetteropplæring i Trondheim 20. mars: Stand på dialogkonferanse, Verdensdagen i Ålesund 16

19 18. april: Informasjonsmøte om selvhjelp På Sunndalsøra i samarbeid med lokal plangruppe 19. april: Åpent møte i Molde om selvhjelp i regi av lokal plangruppe 26. april: Innlegg om selvorganisert selvhjelp på "Sees i morgen" (Arbeidslivssenteret i Møre og Romsdal) på Harøy 8. mai: Fylkeskonferanse om selvhjelp i Møre og Romsdal arrangert i Kristiansund 10. mai: Innlegg om selvorganisert selvhjelp på "Sees i morgen" (Arbeidslivssenteret i Møre og Romsdal) på Åndalsnes 14. mai: Undervisning på høgskolen i Volda for 2. års studenter sosionomer og barnevernpedagoger 21. mai: Oppfølgingsmøte etter seminaret 18. april og planlegging av veien videre. 31. mai og 1. juni: Torgvert og stand på Samhandlingskongress i Trondheim juni: Innlegg om selvhjelp på nasjonal samling for brukerstyrte senter arrangert i Kristiansund 20. juni: Idè-dugnad oppretting av møteplass for selvhjelp i Kristiansund. Oppfølging av fylkeskonferanse 8. mai. 27. juni: Åpning av avdelingskontor Veiledningssenter for pårørende rus i Molde sept.: Møte med ressursgruppa selvhjelp i Sunndal 11. sept.: Møte med Veiledningssenteret for pårørende til rusavhengige i Molde 12. og 13. sept.: Regional konferanse for Frivilligsentraler i Ålesund 19. og 20. sept.: Dialogmøter i Trondheim for å etablere et LINK Trondheim okt.: Igangsetteropplæring i Sunndal 8.okt: Igangsetteropplæring Kristiansund 16.okt: Møte med Trondheim kommune 17. okt: Møte i ressursgruppa i Trondheim 8. nov: Møte med LINK Lillehammer 29. nov: Møte i Stjørdal om forankring av selvhjelpsarbeidet i Værnesregionen. des: Møte med LMS, Helse Møre og Romsdal 17

20 5 Nordland, Troms og Finnmark 5.1 Innledning. Distriktskontoret for Nordland, Troms og Finnmark har nå vært i drift snart to år. Kontoret er lokalisert sentralt i Tromsø by. Distriktskontoret har lokaler i et bygg der mange helserelaterte virksomheter holder til, både frivillige organisasjoner og ordinære helsetjenester. Dette betyr at det er et miljø rundt kontoret, noe som er viktig både for den ansatte og for utviklingen av selvhjelpsarbeidet. Distriktskontoret har tilgang på møterom ved behov. Erfaringsoverføring Ved etablering i Tromsø februar 2011 kom ny daglig leder til et distriktskontor som hadde fungert en stund, hvor det var lagt ned mye arbeid i nettverksbygging og arbeid med informasjon og kunnskapsformidling. Distriktskontoret hadde en periode fungert med base i Lyngen i Nord Troms. De erfaringene som er gjort i denne perioden og de erfaringer LINK Lyngen, senter for selvhjelp og mestring, representerer har vært av uvurderlig betydning i videreføring av selvhjelpsarbeidet i Nord Norge. LINK Lyngen, senter for selvhjelp og mestring ( er en møteplass for selvhjelpsarbeid i Lyngen kommune. LINK Lyngen er etablert som en stiftelse med målsetting om å spre kunnskap om selvhjelp i samarbeid med Selvhjelp Norge og bidra til etablering av selvhjelpsgrupper lokalt. LINK Lyngen har vært, og vil fortsatt være en viktig informasjonskanal og samarbeidspartner for selvhjelpsarbeidet i Nord Norge. Kontorets særegne utfordringer Det er ingen tvil om at et kontor som dekker et område der avstandene er så store er nødt til å finne sin egen arbeidsmåte. I tillegg til nødvendigheten av å ha lokale aktører å samarbeide med og kunne henvise til vil det være behov for å gjøre ting på andre måter i Finnmark enn i for eksempel Vestfold. Med så lange avstander er nøye planlegging av arrangementer og reiser nødvendig. Det er også viktig å vurdere oppdeling av fylkene i mindre områder ved for eksempel gjennomføring av fylkeskonferanser. Dette for at avstanden skal bli kortere for deltakerne vi ønsker skal kunne delta. Avstand og reiser handler både om tid og om økonomiske ressurser. 5.2 Tallmaterialet. Totalt har ca 1800 personer i en eller annen form vært til stede der det har vært snakket om selvorganisert selvhjelp. Av disse har noen vært representanter som videreformidler informasjon og noen har vært tilhørere, mens andre har vært til stede i jobbsammenheng. Som følge av at disse personene har fått informasjon/kunnskap om selvorganisert selvhjelp er det distriktskontorets erfaring at informasjon blir videreført til andre. Dette ut fra tilbakemeldinger. Totalt kan det utgjøre rundt 2000 som har fått informasjon om selvorganisert selvhjelp. I tillegg til dette har ca 30 personer henvendt seg direkte til kontoret enten via telefon, epost eller oppmøte. I 2012 har arbeidet opp mot Frivilligsentralene blitt mer systematisert. Arbeidet har blitt gjort ut fra geografisk vurderinger og mulighet for samarbeid på tvers av kommunegrenser. I Nord Troms har to sentraler ønske om å være kontaktpunkt. I Sør Troms og Midt Troms har 5 sentraler sagt seg villig til å være kontaktpunkt. Det gjenstår enda noen flere å besøke. Da kontoret ble etablert i Tromsø ble det viktig for daglig leder å bygge opp et lokalt nettverk i Tromsø så snart som mulig, det er viktig for å få oversikt over hvordan det er riktig å jobbe i kommunen (som geografisk område). Dette er den største byen i Nord Norge med innbyggere per 1. oktober 2012, men med tilstrømningen av studenter bor det over mennesker i kommunen store deler av året. I bykjernen bor det innbyggere per 1. januar Tromsø har universitetssykehus med spesialisthelsetjeneste, i tillegg til de helsetjenester som drives fra kommunen. Dette er 18

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold 23. oktober 2012 Disposisjon PRESENTASJON KORT

Detaljer

SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold

SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold Fylkeskonferanse for Buskerud, Vestfold og

Detaljer

Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp

Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp En brikke i folkehelsearbeidet Kautokeino 28.08.12 1 Hvorfor en satsning på selvorganisert selvhjelp? 2 Selvorganisert selvhjelp er for ALLE. Folkehelse 3 Helseforståelse

Detaljer

VÅRRES REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger

VÅRRES REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger 01.06.2017 1 Vårres brukerstyrt senter. Etablert 2006. Deltakere - organisasjoner: ADHD Norge

Detaljer

10 år. Selvhjelp som del av. helsepuslespillet. Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016

10 år. Selvhjelp som del av. helsepuslespillet. Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016 Selvhjelp som del av helsepuslespillet Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016 Mitt innlegg Hvem er Selvhjelp Norge? Hva er selvhjelp? Hvorfor selvhjelp? Hvordan del av helsepuslespillet?

Detaljer

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen En presentasjon av Clearinghouse modellen Senter for selvhjelp og mestring, Link Oslo Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Drevet av Norsk selvhjelpsforum

Detaljer

Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk

Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk 1 2 Om selvhjelp Om Selvhjelp Norge og det nasjonale arbeidet Om selvhjelpsgrupper Om nettverks- og informasjonsarbeid i regionen og så da? 3 Selvhjelp

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Årsrapport 2012. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsrapport 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp 0 Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, legger med dette fram sin årsrapport for 2012.

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten, 15. 0g 16. april som helsefremmende og ressursmobiliserende supplement

Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten, 15. 0g 16. april som helsefremmende og ressursmobiliserende supplement Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten, 15. 0g 16. april 2017 Velkommen til parallellsesjon SELVHJELP - som helsefremmende og ressursmobiliserende supplement Nasjonalt kompetansesenter for Selvorganisert

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Workshop 1, spørsmål 1:

Workshop 1, spørsmål 1: Workshop 1, spørsmål 1: Hvordan ønsker dere å samarbeide med Kreftforeningen? 1. Nettforum. a- for kreftkoordinatorer, støtte til å finne gode IKT løsninger der alle kan ha tilgang b- Bygge opp et nettforum

Detaljer

Prosjektnavn Vidtråd. Prosjektnummer 2011/1/0482. Prosjektleder Ann-Kirsti Brustad

Prosjektnavn Vidtråd. Prosjektnummer 2011/1/0482. Prosjektleder Ann-Kirsti Brustad Prosjektnavn Vidtråd Prosjektnummer 2011/1/0482 Prosjektleder Ann-Kirsti Brustad Sluttrapport LPP Harstad, februar 2013 1 Forord Vidtråd prosjektets idefrø har sitt utspring fra en tidligere kollega i

Detaljer

Selvorganisert selvhjelp handler om livet

Selvorganisert selvhjelp handler om livet Til Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Oslo, 30.12.10 Selvorganisert selvhjelp handler om livet Høringssvar på Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika ( ) Veien tilbake til samfunnet,

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Distriktskontorenes rapporter for 2013 Rapporten om virksomheten ved Selvhjelp Norges distriktskontorer i 2013 er et supplement til

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.1) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket Einar R. Vonstad Prosjektleder LMS-RUS Midt- Norsk Kompetansesenter for Rusfaget Hovedoppgave for Lærings- og mestringssenterene Det skal opprettes

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2015

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2015 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2015 Forord Selvhjelp Norge, nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, legger her fram

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS Frisklivssentral Værnesregionen DMS Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere liv Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett

Detaljer

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet.

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet. Stiftelsen Link Lyngen Org.nr. 992 544 963 Statusrapport til Helsedirektoratet 2008 Prosjekt Selvhjelp i Vilje Viser Vei Referanse: 2008006594 STATUSRAPPORT TIL HELSEDIREKTORATET 2008 Prosjekt Selvhjelp

Detaljer

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre Ny ordning for utviklingssentrene fra 1.1.17 Evalueringsprosess

Detaljer

Selvorganisert selvhjelp i ny lov om kommunale helseog

Selvorganisert selvhjelp i ny lov om kommunale helseog Til Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Oslo, 17.januar 2011 Selvorganisert selvhjelp i ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester Høringssvar på forslag til ny lov om kommunale helse-

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2014

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2014 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2014 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

selvhjelpskonferansen

selvhjelpskonferansen selvhjelpskonferansen Muligheter i det lokale folkehelsearbeidet Selvhjelp Norge ønsker velkommen til Selvhjelpskonferansen Molde, 11.12.07 Selvhjelp Norge, et oppdrag fra 1 Selvhjelp dreier seg ikke om

Detaljer

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) Sluttrapport til Helse og rehabilitering Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Forord N.K.S. hovedstyre vedtok i 2007 å arbeide for

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Selvhjelp. - et verktøy i eget liv

Selvhjelp. - et verktøy i eget liv Selvhjelp - et verktøy i eget liv Hvem er vi? Link Oslo er et byomfattende selvhjelpssenter for Oslos innbyggere. Senteret arbeider for å øke kunnskapen om bruk av selvhjelp som et verktøy i håndtering

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 10.03.2014 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren

Detaljer

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord Høringsperiode 23.03.17 27.04.17. Kompetansemiljø/ Kunnskap og kompetansesentre; 1. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Selvorganisert selvhjelp i ny folkehelselov

Selvorganisert selvhjelp i ny folkehelselov Til Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Oslo, 17.januar 2011 Selvorganisert selvhjelp i ny folkehelselov Høringssvar på forslag til ny folkehelselov Innledning Selvhjelp Norge er nasjonalt

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Årsmelding 2015. LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring

Årsmelding 2015. LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring Årsmelding 2015 LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring 2 Innhold Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11 Side 13 Side 15 Side 16 Innledning LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2015

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2015 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2015 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering. Eli Vogt Godager. Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum

Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering. Eli Vogt Godager. Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering Eli Vogt Godager Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum Nasjonal plan for selvhjelp Målet t er å gjøre selvhjelp l som metode tilgjengelig

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud Deres ref.: Saksbehandler: EBL Vår ref.: 10/6724 Dato: 07.12.2010 Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig for tilsyn Kap 9 Både i Aust- og Vest-Agder fylke

Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig for tilsyn Kap 9 Både i Aust- og Vest-Agder fylke FLEKKEFJORD 11.april 2016 Møte i fagnettverk Habilitering (Ressurspersoner for tjenester til utviklingshemmede Lasse Svenstrup Andersen seniorrådgiver - jurist Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP

ÅRSRAPPORT 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP ÅRSRAPPORT 2014 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 selvhjelp.no Forord Nye og komplekse problemer i samfunnet må

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

Du kan hjelpe deg selv.

Du kan hjelpe deg selv. Du kan hjelpe deg selv. Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Disse retningslinjene er skrevet for deg som vil starte en selvorganisert

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Bakgrunn Nordland fylkeskommune starter høsten 0 prosessen med å revidere samarbeidsavtalene med kommunene om folkehelsearbeidet. I den anledning gjennomførte Folkehelseavdelingen

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no 1 Det finnes ingen fortid som er så belastet at ikke fremtiden kan bli ny!

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

Brukerstemmen i Nord 2016

Brukerstemmen i Nord 2016 19.01.2017 Rapport Brukerstemmen i Nord 2016 Vidar Hårvik/Asbjørn Larsen MARBORG/RIO Helsedirektoratets referanse: 15/930-12 Rapportering for prosjektet «Brukerstemmen i Nord» 2016 RIO Rusmisbrukernes

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Bakgrunn for prosjektet og målsetting Bakgrunn Rusmiddelavhengighet hos en person i en familie rammer hele familien, og til tross for at vi alle

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2011

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2011 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2011 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Søke og rapportere om tilskudd

Søke og rapportere om tilskudd Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Hvem kan søke Kontakt Kommuner. sjur.bjornar.hanssen@hels Beløp dir.no 16 mill. kroner i 2017 tlf. 24 16 38 46 Referanse Siw.Helene.Myhrer@helse

Detaljer

Etablering av kommunenettverk 29. januar 2008

Etablering av kommunenettverk 29. januar 2008 Etablering av kommunenettverk 29. januar 2008 Hensikten med å danne et kommunenettverk Presentasjon av de ulike deltakerne og det psykiske helsearbeidet i kommunen. Hvordan skal nettverket fungere og hvordan

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7 Saksbeh.: Berit Aarnes, 35 58 62 32 Vår dato 05.12.2014 Deres dato «REFDATO» Vår ref. 2014/1232 Deres ref. «REF» Til kommunene i Telemark v/skolefaglig ansvarlig Til private skoler i Telemark Invitasjon

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Dato; 15. august 2011 Sted; Helsedirektoratet, 16. etg Tilstede; Se vedlagt liste over deltagere Fravær; Se vedlagt liste Referent; Tor

Detaljer

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Dialogmøte om mangfold og inkludering i, Ålesund 13. november 2014 Marianne Solbakken, Distriktssenteret Identitet og tilhørighet

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2010

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2010 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2010 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO, Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no,

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Rapport 03/2014. Strategisk handlingsplan LMS Seksjon Lærings- og mestringssenter

Rapport 03/2014. Strategisk handlingsplan LMS Seksjon Lærings- og mestringssenter Rapport 03/2014 Strategisk handlingsplan LMS Seksjon Lærings- og mestringssenter Godkjent av klinikksjef Kristin Smedsrud 07.04. 2014 Innhold 1. Hensikt... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering og finansiering...

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper Alta, 9. november 2011

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper Alta, 9. november 2011 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper Alta, 9. november 2011 Selvhjelp nytter! 2 Finnmarksnettverket Psykisk helse og rus -et redskap for selvhjelp- Oppstart desember 2008. Støtte fra NAV Finnmark (2009),

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Konferanse Tønsberg 03. desember 2015

Konferanse Tønsberg 03. desember 2015 Selvhjelp - om å ta tak i eget liv sammen med andre Konferanse Tønsberg 03. desember 2015 Selvhjelpsgruppeerfaringer og tilrettelegging _- sammen får vi det til Bakgrunn for selvhjelpsarbeid i Vestfold

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4942-2 24.06.2014 Kommunereform - Oppdragsbrev til Fylkesmannen Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen.

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Saksbehandler: Trude Saltvedt Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/6419 Deres referanse: Alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer