Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling Tekna Oslo avdelings styre. Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012"

Transkript

1 Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling Fra: Tekna Oslo avdelings styre Dato: Sak: Redegjørelse for salget av aksjer i Ingeniørenes Hus 1. Innledning og bakgrunn Etter å ha behandlet spørsmålet om Ingeniørenes Hus (Huset) fremtid på avdelingens generalforsamlinger gjennom 5-6 år, ble det i fjor funnet en god løsning ved å inngå et samarbeid og felles eierskap med Eiendomsspar AS (ES). Avtalens hovedinnhold ble lagt frem for medlemmene. Etter behandling på to ekstraordinære generalforsamlinger i 2011, ble det vedtatt å inngå avtalen med ES, begge ganger med mer enn 2/3 flertall. En gruppe seniorer med John Sverre Svendsen i spissen, startet etter at saken var vedtatt, en omkamp om Ingeniørenes Hus. Drøyt 50 seniormedlemmer har stilt seg bak krav om nok en ekstraordinær generalforsamling med sikte på å terminere partnerskapet med Eiendomsspar AS om delt eierskap av Huset. Dessverre er det materialet som er fremlagt fra gruppen fullt av misforståelser og faktafeil. Styret har invitert til dialog med Svendsen gjentatte ganger, men har blitt avvist. Styret er svært bekymret for konsekvensene dersom gruppens forslag blir vedtatt, og oppfordrer alle som er opptatt av Teknas anseelse, av Huset og av avdelingens verdier, om å møte på generalforsamling i Ingeniørenes Hus tirsdag kl Forvaltning av verdiene i Ingeniørenes hus. Styret er opptatt av å forvalte de verdiene foreningen besitter på en best mulig måte. Det har styret oppnådd ved partnerskapet med Eiendomsspar AS. Avtalen gir oss en rekke fordeler: 1. Ingeniørenes Hus blir oppgradert til et attraktivt lokale som ingeniørene kan være stolte av, blant annet oppgradert til energiklasse B og med universell utforming. 2. Tekna Oslo avdeling vil fortsatt ha dette som vårt hus. Vi vil disponere lokaler i huset på ordinære vilkår. Vi har igangsatt en prosess med å finne ut hvor store lokaler vi skal ha, i hvilke etasjer og hvordan lokalene skal utformes, slik at de tilfredsstiller våre behov på en god måte. 3. Tekna Oslo avdeling forblir en stor eier i et oppgradert Ingeniørenes Hus uten å ta en nevneverdig risiko. Skulle oppgraderingen bli dyrere enn planlagt, har vi tilgang til ny egenkapital. Blir oppgraderingen billigere enn planlagt, så blir de verdiene vi sitter på i Ingeniørenes Hus tilsvarende større. Side 1 av 11

2 4. Ingeniørenes Hus blir forvaltet av et profesjonelt eiendomsselskap som også har egeninteresse av at prosjektet skal lykkes og at huset skal generere gode overskudd. Eierskapet blir dermed lettere å forvalte for styret i Tekna Oslo avdeling. 5. Vi har fått inn en medeier med godt omdømme og erfaring med restaurering og oppgradering. Vi har dessuten fått en grei pris, som gir AS et egenkapital til oppgraderingen og som gir Tekna Oslo avdeling en tilfredsstillende reserve eller til å utvikle Ingeniørenes Hus enda mer til "vårt" hus. Huset fremstår som gammelt og slitt, noe som tvinger frem en annen løsning enn å fortsette vanlig drift. Forvaltningen av midler opp igjennom årene har gjort at TOA kun har kr. 2.7 mill i oppsparte midler, og kan dermed ikke finansiere en oppgradering alene. Denne erkjennelsen er solid forankret i tidligere generalforsamlinger. Det er viktig å være klar over at kontingenten for medlemmene i TOA ikke kan økes for å subsidiere en rehabilitering av Huset. 3. Ingeniørenes Hus, IHAS og TOA: Ingeniørenes Hus er bygningen som står oppført i Kronprinsens gate 17. Den er et funkisbygg og står på byantikvarens gule liste. Under 10% av "Huset" benyttes av Tekna, resten leies ut på kommersielle vilkår. Ingeniørenes Hus AS (IHAS) er et aksjeselskap og drives etter aksjelovens bestemmelser. IHAS eier og drifter Ingeniørenes Hus og en eierseksjon i tilstøtende Dronning Mauds gate 15. IHAS har daglig leder ansatt på deltid og et styre på 3 til 6 personer som har ansvar overfor eiere, myndigheter, kunder, bank, leverandører og ansatte. Frem til 2006/07 var det noen 10-talls aksjeeiere i IHAS med TOA som dominerende eier. Deretter og frem til september 2011 hadde 2 aksjeeiere en aksje hver og TOA eide resten (99,9 %) av aksjene. TOA kjøpte de to enkeltaksjene og eide således 100 % av aksjene rett før 50 % ble solgt til Eiendomsspar AS. TOA er en medlemsorganisasjon som driftes av et styre og et distriktskontor med 3 ansatte som er lønnet av Tekna. TOAs styreleder, eller den styret gir fullmakt, representerer TOA på IHAS årlige generalforsamlinger. Viktige saker på IHAS generalforsamling forankres på forhånd i TOAs styremøter. Fra 2007 har også en fra TOAstyret sittet i IHASstyret. 4. Tilsvar til John Sverre Svendsens krav om innkalling til ekstraordinær generalforsamling John Sverre Svendsen (JSS) overleverte 21. desember et krav (vedlegg 1) sammen med nok underskrifter til lovlig å kreve en ekstraordinær generalforsamling. Styret vedtok derfor på styremøte 18. januar å akseptere kravet. I vedlegg 1 er det fremsatt mange påstander. JSS har vært godt informert på de første ekstraordinære generalforsamlingene. Det ble også åpnet opp for at de som hadde spørsmål etter den første generalforsamlingen skulle få svar på disse. Side 2 av 11

3 I tilsvaret har styret valgt å strukturere svarene i 7 kapitler: 4.1 Hvorfor oppgradering 4.2 Hvorfor ekstern partner 4.3 Hvorfor ES 4.4 Hvorfor avtalen 5.5 Informasjon til medlemmene 4.6 Innkalling til generalforsamling 4.7 Tillit til styrene 4.1. Hvorfor oppgradering? Styret i TOA vedtok i 2006 å sette ned en Prosjektgruppe for langtidsplan for Ingeniørenes Hus AS. Prosjektgruppen ble vedtatt opprettet på IHAS generalforsamling i 2006 og rapporten var ferdig januar Deltakere i prosjektgruppen var: - Styret i IHAS; Øystein Bergersen, Oddvar Eikeri, Bjørg Andresen, Svein O. Arnesen - Fra TOA, styremedlem Bjørn Olav Bakka - Teknamedlem utpekt av TOA; Jon C. Walter (valgt til leder av gruppen) - Teknamedlem utpekt av gruppen; Terje S. Backe Andre engasjerte i prosessen var: Halvor Stormoen (IHAS), Halgrim Thon (eget firma), Espen Klevmark (Aberdeen Eiendom), Roar Sandnes (Akershus Eiendom), Terje Bernum (Tschudi &Malling Eiendom) og Ragnar Halle (Halle og Halle), BER Tilstandsanalyse AS. Eierskaps-/forvaltningsmodeller som ble vurdert (utdrag): 1a Fullt salg til ekstern kjøper: Det er prosjektgruppens oppfatning at en ekstern kjøper som driver en omfattende eiendomsvirksomhet vil kunne utnytte eiendommens potensial langt bedre enn Tekna eller Tekna Oslo avdeling vil kunne makte alene. Det forventes også at eiendommen vil kunne utnyttes langt bedre til helt andre formål enn i dag, f.eks. hotell/konferansesenter eller lignende. 1b. Fullt salg til Tekna 2a Seksjonering og delvis salg Men hovedspørsmålet er hva man taper på ikke å kunne se eiendommen under ett. (Ikke utredet nærmere) 2b Delvis salg av aksjer Kontakter med sentrale personer i eiendomsbransjen har indikert at mulige kjøpere vil redusere prisen av hele selskapet ved et slikt sameie med en forening. Prosjektgruppen har derfor ikke bearbeidet dette alternativet videre. 3a Intet salg / ekstern forvaltning Side 3 av 11

4 3b Intet salg / forvaltning som i dag Prosjektgruppen kom med følgende anbefaling av alternativer for vurdering: 1. Salg til Tekna 2. Fullt salg til ekstern kjøper 3. Oppgradering / Vedlikehold 4. Fortsatt drift som i dag Rapportens anbefalinger har vært styrende for TOAstyrets videre arbeid. Resultatet av arbeidet med disse alternativene er: Fullt salg til Tekna ble ansett for å være det beste alternativet. TOA og IHASstyret har hatt mer enn 10 møter med Teknas president og generalsekretær om saken. Saken har vært informert om og behandlet i hovedstyret (HS) før Tekna formelt avslo et kjøp. Fullt salg var IHAS styreleders anbefaling til TOAs generalforsamling i 2008 etter at nytt styre med fokus på profesjon innen eiendom ble valgt i Det ble en lang debatt om saken hvor noen medlemmer synes det var en god ide, men det betinget et nytt hus. Langt flere ga uttrykk for at de syntes eksternt salg var en meget dårlig ide. TOA styret konkluderte senere med at fullt salg ikke var en ønsket løsning TOA trenger lokaler og forvaltning av pengene fort kunne bli en større utfordring. Styret i IHAS vurderte det slik at en total oppgradering var den nødvendige og beste løsningen for Ingeniørenes Hus. I 2009 startet et forprosjekt i IHAS regi for å vurdere en oppgradering. Arkitekter, prosjektleder og rådgivere ble valgt etter konkurranse. Oppgraderingskostnader ble estimert til kr. 86 mill. En oppdeling i flere trinn ga vesentlig høyere kostnader uten store fordeler, og ble derfor forkastet. Styret i IHAS vurderte det slik at IHAS trengte tilførsel av 25 mill for å finansiere en slik rehabilitering. TOA har ikke tilgang til så mye kapital. Søk etter investor ble igangsatt våren 2011 og resulterte i partnerskap med Eiendomsspar AS. Fortsatt drift som i dag ble ansett som det minst foretrukne alternativet. Det har blitt stadig klarere at en full oppgradering er nødvendig, og den beste løsningen. Følgende svakheter ved bygget er åpenbare: Brann- og rømningsveier er ikke iht dagens krav. IHAS driver lovlig, men tiltak er nødvendig på relativt kort sikt. Bygget har ingen helhetlig og funksjonell ventilasjonsløsning, og mange arealer har ingen ventilasjon. Mangler har ikke blitt utbedret i påvente av en oppgradering. Leietakere har marsjert ut pga. dårlig luft i møterom. Heisen er lite driftssikker og moden for oppgradering. Oppgraderingen vil gi bygget en heis som er større, raskere og som gir adgang til alle publikumsplan. Side 4 av 11

5 Teknisk installasjon er delvis utdatert. Soilrør fra 1931 springer stadig lekk. Elektrotekniske installasjoner er av svært varierende kvalitet og tilstand. Det er krav om universell utforming i offentlig tilgjengelige bygg. Klagesak mot Eurest er avvist av Likestillings- og diskrimineringsdepartementet pga varslet ombygging. Vinduer er av dårlig 70-talls standard og bør skiftes. Isolasjonen består av 3 cm kork og er ikke tilfredsstillende. Styret vil nedenfor kommentere de enkelte påstander fra JSS Konkrete spørsmål/påstander fra John Sverre Svendsen, som styret redegjør for er presentert slik: JSS #2: Påstand: Det er ikke fremlagt noen detaljbeskrivelser og kostnadsoverslag for påståtte oppgraderingsbehov. Tatt i betraktning at tilstandsrapporten fra 2006 fremhevet at bygningen var i god teknisk stand, virker oppgraderingsbehovet som sterkt overdrevet. Det aksepteres selvsagt at det kan være ønskelig med modernisering over tid, men dette er neppe kritisk. Styrene bes fremlegge detaljer og kostnadsoverslag. Det er dokumentert behov for massive tiltak som vanskelig kan gjøres med leietakere tilstede. Styret i IHAS vurderer det som ulønnsomt å klatte. JSS #3: Påstand: Det er ikke innhentet konkurrerende tilbud på de oppgraderinger av bygget som er foreslått. Styrene bes fremlegge en forklaring på hvorfor dette ikke er gjort og på hvilket grunnlag det er mulig å kostnadsberegne oppgraderingen som er foreslått. Det har vært konkurranse på alle deler av prosessen. Det er brukt over 1,5 mill på forprosjekt med kostnadsoverslag og resultatet foreligger i en A4 perm full av dokumentasjon. JSS #4: Påstand / forespørsel: Det er ikke fremlagt beregninger av ekstraomkostninger og tapte inntekter som foreningen må bære ved at huset avstenges i over ett år. Det vil i denne perioden være nødvendig å leie kontorer og møtelokaler eksternt hvis foreningens aktiviteter er forventet å fortsette. Slike beregninger bes fremlagt. 4 millioner kroner i tapte leieinntekter er lagt inn i IHAS oppgraderingsbudsjett og forelagt begge generalforsamlingene. Ekstern leie i oppgraderingsåret antas å være rundt det vi betaler i dag. Vi har tilbydere på dette nivå. JSS #6: Påstand: Styrene har ikke fremlagt forslag til alternative oppgraderingsmuligheter og løsninger. Styrene bes forklare hvorfor ikke dette er gjort. Siden foreningens styre ikke ønsker å påta seg ansvaret for å administrere Ingeniørenes Hus, hvorfor ble da ikke en slik oppgave satt ut til et profesjonelt eiendomsforvaltningsfirma Side 5 av 11

6 under kontrakt, men uten eierrettigheter. Det eksisterer flere slike firmaer i dag, som kunne påta seg oppdraget. Ulike alternativer er vurdert igjennom 4-5 år, og full oppgradering anses som det beste alternativet. Da oppgradering ble kostnadsberegnet til 90 millioner kroner høsten 2009, stoppet IHAS forprosjektet for å se etter partner. Endret forvaltning har vært vurdert, men er helt på siden av det vi diskuterer i dag Hvorfor ekstern partner? Drift og forvaltning av Huset er ikke en del av kjernevirksomheten for TOA som frivillig organisasjon, TOA leier selv langt under 10% av "Huset". IHAS kom i stand etter en fisjon med Tekna (NIF) tidlig på 90 tallet. I noen perioder har økonomien i IHAS vært dårlig, i andre har det vært utbetalt utbytte til TOA, som har gått med til ordinær drift. I de senere årene har alle overskudd blitt stående i IHAS for å finansiere den forventede oppgraderingen. Den planlagte oppgraderingen er beregnet til å koste ca 90 mill. Dette er tenkt finansiert slik: Bankinnskudd i IHAS 12 mill, låneopptak inntil 60 mill og de siste 25 mill må komme fra ekstern partner. Resultatet i IHAS siste 8 år har gått fra et underskudd på 0,6 mill til 2,380 mill siste år. Resultatet har gått opp på grunn av profesjonell drift, gode leieavtaler og fordi vedlikehold har blitt utsatt i påvente av oppgraderingen, og kan fort reduseres igjen. Det er betydelig risiko ved å være en eiendomsaktør, spesielt ved en slik full oppgradering. Uforutsette forhold kan gjøre at kostnadene blir større enn antatt. Huset er gammelt og står på den gule listen til byantikvaren. Dette skaper utfordringer. Lokaler kan bli stående tomme etter ferdigstillelse. Det er knyttet risiko til utleie av næringseiendom, Bjørvika og Tjuvholmen bygges ut for fullt og leieprisene kan synke igjen. Vi har opplevd finanskrise og har en eurokrise. Det er styrets bestemte oppfatning at TOA ikke kan løpe en slik risiko alene. Når Tekna ikke ville være med, måtte vi ha en ekstern partner. En forening som TOA bør ikke ta mer risiko enn det som enkelt kan planlegges, håndteres og forskutteres. Budsjett etter oppgradering: Budsjett: Leieinntekter Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Ord resultat f/ skatt Skatt Årsresultat Side 6 av 11

7 JSS #5: Påstand Ingeniørenes Hus As hadde et regnskapsmessig årsoverskudd for 2010 på ca. kr 2,4 millioner kroner. Styret har ikke fremlagt noen beregninger som viser hva foreningen kan forvente i regnskapsmessig årlig nettogevinst etter oppgradering av bygget, sammenlignet med 2010 Årsoverskuddet for 2010 er meget godt grunnet fullt hus og minimalt med vedlikehold i påvente av den fremtidige oppgraderingen. Resultat de siste 5 år er fremlagt. Budsjett for perioden etter oppgradering er fremlagt Hvorfor Eiendomsspar (ES)? Etter at forprosjektet i 2009 konkluderte med 90 mill i oppgraderingskostnader, ble det vurdert ulike alternativer for å hente inn nødvendig ekstern kapital. Styrene vurderte at en vanlig salgsprosess ikke var aktuell i dette tilfellet Vi skulle ikke selge, vi ønsket en samarbeidspartner som kunne møte våre spesielle behov. Tidlig i 2011 ble det utarbeidet et salgsprospekt for dette, og finansrådgiver Nils Svensøy (NOA Rådgivning AS) ble engasjert for å kontakte mulige partnere. Styret fokuserte på at Tekna skulle vise samfunnsansvar med følgende signaler til investor: - Ivareta et kulturminne - Fokus på energi og miljø - Universell utforming - Sikkerhetskrav De første fem selskapene som ble kontaktet var ikke interessert. Nummer 6, Eiendomsspar AS (ES) viste interesse. TOAstyret vurderer Eiendomsspar AS som en god partner, basert på følgende: - Eiendomsspar er et solid selskap - Eiendomsspar har erfaring med delt eierskap - Eiendomsspar har oppgradert flere bygg fra samme periode med godt resultat - Eiendomsspar har godt rykte som eiendomsinvestor - Eiendomsspar var interessert i vårt konsept JSS #9: Påstand / forklaring: Kontrakten med Eiendomsspar er ikke basert på konkurrerende tilbud, men tilsynelatende på direkte forhandling. Kontrakten med Eiendomsspar inkluderer en klausul som muliggjør at TOA kan bli løst ut og dermed overtar Eiendomsspar 100% eierrettighet. Styrene bes forklare hvorfor ikke normal anbudsprosedyre ble anvendt i dette tilfellet, og hvorfor styrene har gått med på å inkludere en klausul som representerer en reell risiko for å miste eiendomsretten til Ingeniørenes Hus. Etter at Tekna ikke ønsket å være med, har styrene diskutert alternative former for finansiering bl.a. sponsing, salg til medlemmer mm. Det ble konkludert med at en partner er nødvendig og at partnersøk ikke egnet seg for FINN.no, eller tradisjonelle anbudskonkurranser. Vi engasjerte Side 7 av 11

8 konsulent for å selge Nye Ingeniørenes Hus til en liste med interessenter. Fornuftig exitmulighet for begge partner er selvsagt nødvendig. JSS #10: Påstand: Styrene bes forklare hvorfor det er akseptabelt for foreningen at Eiendomsspar forbeholder seg retten til styreleder i IHAS under oppgraderingsperioden og i påfølgende 2 år, noe som de facto sikrer Eiendomsspar 100% eierrettigheter i denne perioden. En av partene må ha formannsvervet. Det var helt naturlig også for oss at ES som profesjonell aktør skulle ta mest ansvar i oppgraderingsprosjektet med sitt kontaktnett og erfaring. Etter 2 år (i 2013) overtar TOA formannsvervet for 2 år. Styret forvalter ikke eierrettigheter, det er det eierne som gjør. Forholdet mellom partene er regulert av en avtale som er satt opp av vår advokat. Eventuelle avtalebrudd vil selvsagt medføre søksmål Hvorfor avtalen? Basert på IHAS investorpresentasjon formulerte Eiedomsspar Term sheet som etter forhandlinger var basis for de viktigste elementene i avtalen. De juridisk bindende avtalene ble utarbeidet av vår advokat og fremlagt for Eiendomsspar. Avtalesettet består i grove trekk av en aksjonæravtale, en investeringsavtale og en oppgjørsavtale. Avtalen med Eiendomsspar innebærer både et salg, en emisjon og en forpliktelse om oppgradering. Alt dette ble gjort i en transaksjon, og for utenforstående kan dette bli uoversiktlig. De viktigste elementene i avtalen er: - IHAS har gjort en beregning for leienivået i "Nye Ingeniørenes Hus" og sammen med en avkastning på 6% gir dette ca. 120 MNok i eiendomsverdi etter oppgradering. - Etter oppgraderingen er det forutsatt at IHAS har en gjeld på ca. 53 millioner kroner *, og verdien av selskapet IHAS er da ca. 67 millioner kroner. - Eiendomsspar har kjøpt seg inn i IHAS med kr som tilsvarer 50% av antatt verdi for IHAS ferdig oppgradert. - Dersom leieinntektene av møtelokalene skulle utvikle seg bedre enn forutsatt, vil TOA kunne få et ekstraoppgjør fra Eiendomsspar på inntil 7,5 millioner kroner. *Oppgraderingen antas å koste 90 millioner kroner. Dette finansieres som planlagt ved 25 millioner kroner fra Eiendomssparemisjonen, 12 millioner kroner fra IHAS og 53 millioner kroner ved låneopptak i markedet. I avtalen ligger det også en exit mekanisme som det er behov for fra begge parter, også TOA. TOA kan i gitte situasjoner være den som ønsker å selge seg ut. Etter forhandlinger er det bestemt at exit mekanismen først skal gjelde fra Da er oppgraderingen ferdig, utleienivået etablert og bygget kan verdsettes fornuftig. Det ligger ikke an til rask fortjeneste for Eiendomsspar i denne avtalen. TOA har vært i dialog med Teknas president Marianne Harg om å kjøpe ut Eiendomsspar dersom en slik situasjon skulle oppstå. Samlet har Tekna økonomi for å kjøpe ut Eiendomsspar. Denne exit mekanismen ble behørig behandlet og debattert på begge de ekstraordinære generalforsamlingene. Side 8 av 11

9 JSS #1: Påstand: Avtalen med Eiendomsspar later til å favorisere sterkt den ene part, og det fremgår ikke at TOA har beholdt en eierandel som skulle tilsvare et 50/50 partnerskap. Daglig leder har tidligere informert om at det ikke var nødvendig å innhente en oppdatert verditakst. Styrene bes derfor dokumentere på hvilket økonomisk grunnlag denne kontrakten er basert, som viser at TOA har 50% andel av eiendommen. IHAS ble som kjent taksert i 2006 til rundt 65 millioner kroner. Dagens verdi er derfor antatt å ligge vel over 80 millioner kroner. Økonomien ble behørig behandlet på generalforsamlingene og er gjentatt over. Det er en komplisert transaksjon som inneholder både en emisjon, salg av aksjer og avtale om oppgradering. Avtalen er basert på IHAS analyse og verdivurdering basert på leieinntekter og avkastning. JSS #7: Påstand: Styrene har ikke fremlagt noen detaljer om hvordan IHAS kontantbeholdning på 12,1 (JSS notat #1 har feilaktig satt beløpet til 21,6) millioner kroner skal inngå i kontrakten med Eiendomsspar. Med en antatt bygningsverdi på 80 millioner kroner, pluss kontanter på 12,1 millioner kroner, har foreningen en totalverdi før inngått kontrakt på over 92 millioner kroner. Dette punkt er klart relatert til punkt (1) ovenfor. Kontantbeholdningen i IHAS skal finansiere oppgraderingen som redegjort for over. Tilgjengelige kontanter var ca. 10 mill per Styret stiller seg tvilende til en bygningsverdi på 80 millioner kroner, og det er ikke aktuelt å selge hele bygget. Styret i TOA mener at dette er en god avtale for TOA, og foreningen oppnår som tidligere nevnt følgende fordeler: 1. Ingeniørenes Hus blir oppgradert til et attraktivt lokale som ingeniørene kan være stolte av, blant annet oppgradert til energiklasse B og med universell utforming. 2. Tekna Oslo avdeling vil fortsatt ha dette som vårt hus. Vi vil disponere lokaler i bygget på ordinære vilkår. Vi starter nå en prosess med å finne ut hvor store lokaler vi skal ha, i hvilke etasjer og etter hvert hvordan de skal utformes, slik at de tilfredsstiller våre behov på en god måte. 3. Tekna Oslo avdeling forblir en stor eier i et oppgradert Ingeniørenes Hus uten å ta en nevneverdig risiko. Skulle dette bli dyrere enn planlagt, har vi enkelt tilgang til ny egenkapital. Blir dette billigere enn planlagt, så blir verdiene vi sitter på i Ingeniørenes Hus større. 4. Ingeniørenes Hus blir forvaltet av et profesjonelt eiendomsselskap som også har egeninteresse av at prosjektet skal lykkes og at huset skal generere gode overskudd. Eierskapet blir mye lettere å forvalte for styret i Tekna Oslo avdeling 5. Vi har fått inn en medeier med godt omdømme og erfaring med restaurering og oppgradering av denne typen funkishus på gul liste. Vi har dessuten fått en grei pris som både gir AS et egenkapital til oppgraderingen og gir Tekna Oslo avdeling tilfredsstillende Side 9 av 11

10 midler til reserve egenkapital og/eller til å utvikle Ingeniørenes Hus ennå mer til "vårt" hus Informasjon til medlemmene Ingeniørenes Hus er fast punkt på agendaen i alle Tekna Oslo avdelings generalforsamling. Alle som har vært til stede eller har lest innkallingen til generalforsamlingen må ha fått med seg at styret i TOA jobber med en oppgradering. I 2010 ble dette behørig debattert. I protokollen fra 2010 fremgår det at vi da beskrev hele prosessen slik den ble gjennomført i Protokollen viser ingen motstand mot planene om oppgradering og partnerskap. JSS #8: Spørsmål: Mange Teknamedlemmer har bygningsteknisk ekspertise, og styrene bes forklare hvorfor ikke medlemmene ble invitert til å delta i en komité for å vurdere oppgraderingsbehov og praktiske løsninger for dette. Tidligere president og TOA leder John C. Walter ledet 2006-utredningen. To kompetente medlemmer, Per Chr. Quale og Bjørn Agner, er valgt inn i IHASstyre. TOAstyret har gjentatte ganger bedt om innspill på generalforsamlingen. Innspillene er tatt i betraktning i det videre arbeidet. Nå ønsker vi engasjement for Nye Ingeniørenes Hus og håper flere vil bidra i den prosessen som nå kommer Innkalling til generalforsamlingene JSS har både i media og i skriftlig form skapt usikkerhet om lovligheten av ekstraordinær generalforsamling 2. Styret ser med tilfredshet på at JSS går tilbake på dette og aksepterer at de er lovlige innkalt. JSS var for øvrig deltaker på begge de ekstraordinære generalforsamlingene og var med på en enstemmig godkjenning av at de var lovlig innkalt Tillit til styrene JSS #11: Forespørsel: Styrene bes fremlegge detaljer om på hvilken måte nåværende styremedlemmer og daglig leder blir involvert i kontrakten med Eiendomsspar. Kontakt ifm kontrakt vil bli redegjort i detalj på generalforsamlingen. Det har ellers ikke forekommet personlige eller forretningsmessige kontakter mellom TOA/IHAS og ES før, under eller etter forhandlingene. Ingen i TOAstyret har møtt Chr Ringnes før 11. oktober (middag på IngHus med TOA, IHAS, ES). IHAS har hatt sporadisk bransjekontakt med Chr Ringnes. I bunn og grunn handler denne ekstraordinære generalforsamlingen om tillit til styrene i TOA og IHAS og til det arbeidet som har vært nedlagt. Styret i TOA har arbeidet med strategisk plan for Ingeniørenes Hus siden 2006 og har vært opptatt av å finne en løsning som både ivaretar Huset og foreningens verdier. Det har vi i avtalen som ble vedtatt i fjor høst. 5. Avslutning Et eventuelt vedtak om omstøtelse eller reforhandling ser styret som vanskelig å gjennomføre. En eventuell gjennomføring av slike vedtak vil kunne medføre store ekstra kostnader, rokke ved det Side 10 av 11

11 gode samarbeidsklima som er etablert med Eiendomsspar og bryter med hele det arbeidet som har vært nedlagt. Et slikt vedtak vil ramme Teknas omdømme. Det sittende styret kan ikke ta ansvar for å starte opp en prosess for omstøtelse eller reforhandling. Oslo 13. februar 2012 Tekna Oslo avdelings styre Bjørn Bakka Leder Angela Miller Nestleder Trond Haider Peter Borg Thoril Kristiansen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Side 11 av 11

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Tirsdag 28. februar 2012 kl 1800 i Ingeniørenes Hus Kronprinsensgate 17, Oslo En gruppe

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Tirsdag 28. februar 2012 kl 1800 i Ingeniørenes Hus Kronprinsensgate 17, Oslo En gruppe

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie Dato Torsdag 25. april 2013 kl. 18:00. Møtested: Møtelokalet bak biblioteket, inngang mellom blokkene nr 26 og 28. Tilstede var 21 seksjonseiere

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 16. FEBRUAR 2015 - KL.18.00. STED : AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN Innkalling inneholder: Saksdokumenter knyttet til kjøp av Mozart Eiendom AS og som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS Møtested: Lumholtz 2.etasje Møtedato: 06.02.2017 Tid: 15:00-16:30 Eventuelt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp US-SAK NR: 57/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/904 Jordforskbygningen og Jordmottaket

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Møteinnkalling. Ordfører- og rådmannsmøte. Dato: Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset

Møteinnkalling. Ordfører- og rådmannsmøte. Dato: Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset Ordfører- og rådmannsmøte Møteinnkalling Dato: 30.05.2016 Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møtested: Fylkeshuset, møterom Mjøsa Tid: 30.5.2016,

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Saknr. 14/4886-1 Saksbehandler: Arne Schei Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt eie og utvikle

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ullsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 20. oktober

Detaljer

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009 SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Bakgrunn Klepp Stasjon Kyrkjelyd (Kyrkjelyden) hadde ekstraordinært menighetsmøte den 15. november

Detaljer

Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Proxy.pdf, Summons to bondholders.pdf. Fosnavåg, 12. februar 2016

Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Proxy.pdf, Summons to bondholders.pdf. Fosnavåg, 12. februar 2016 MeldingsID: 394878 Innsendt dato: 12.02.2016 09:17 UtstederID: HAVI Utsteder: Havila Shipping ASA Instrument: - Marked: XOSL,XOAM Kategori: ANDRE MELDINGER Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja Vedlegg:

Detaljer

Metodistkirken I Norge Centralkirkens menighet, Bergen

Metodistkirken I Norge Centralkirkens menighet, Bergen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Nå ut Inkludere Vokse Sende Metodistkirken I Norge Centralkirkens menighet, Bergen INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR MENIGHETSKONFERANSE

Detaljer

Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv

Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv Jostein Hauge Teknisk sjef i Bate boligbyggelag Oppgrader for fremtiden! Nasjonal konferanse om universell utforming og oppgradering av boliger og bygg Bergen

Detaljer

De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering

De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering Anne Sofie Bjørkholt og Ole Andreas Dimmen Estate-konferanse 11. september 2014 Hvorfor nye kontraktsmaler? - Kontraktene i OPS-prosjektene hadde utviklet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Jakobsbråtan boligsameie avholdes onsdag 23. september. 2015 kl. 19 i Smestadtoppen Barnehage. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORDEN/BALTIKUM ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORDEN/BALTIKUM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORDEN/BALTIKUM ASA Styret i Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA («Selskapet») innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling:

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Intern korrespondanse Saksnr.: 201508080-119 Saksbehandler: MOBR Emnekode: ESARK-8140 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for byutvikling, klima

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Et skritt frem og to tilbake?

Et skritt frem og to tilbake? Et skritt frem og to tilbake? Organisering av eiendomsforvaltning i kommunene Trondheim 3.1.07 Dagfinn Øvrebotten Historisk utvikling Eiendom var lite påaktet som verdi inntil for ca. 20 år siden. Kommunene

Detaljer

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede.

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede. 5214 ÅRSMøteProtokoll AS Tøyen Boligselskap 5214 Ordinær generalforsamling i AS Tøyen Boligselskap ble avholdt 31. mai 2006 kl. 18.00 i Tøyenhus borettslag aktivitetslokale. Tilstede var 22 aksjonærer

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen borettslag avholdes 17.04.2012 kl. 18.00 i samlingssalen på Bjøråsen skole i Sverre Iversens vei 37 TIL BEHANDLING

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ******

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Til aksjeeierne i Nordic Petroleum AS; INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS den 30.8.2012

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

3. Godkjenning av vedtekter for gnr/bnr 77/312 samt fullmakt til styret for å tinglyse disse

3. Godkjenning av vedtekter for gnr/bnr 77/312 samt fullmakt til styret for å tinglyse disse Referat ekstraordinær generalforsamling Heilo vel og veilag, 10. juni 2015 Møte ble avholdt på Dampen. Det var 13 stemmeberettigede beboere til stede, 3 av disse med fullmakt. Advokat Sofia Bjørk møtte

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF Styremøtenr. 8-2016 Dato: 17.11.2016 Varighet: 08.30-10.00 Møtested: Grimstad rådhus, i møterommet Hamsun i 3.etg. Tilstede: Beate Skretting(BS),

Detaljer

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 18. juli kl. 1100 i Wikborg Reins lokaler, Kronprinsesse Märthas plass 1, Oslo Arendals Fossekompani ASA har gjennom frivillig tilbud

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Setra Borettslag avholdes tirsdag 17. januar 2017 kl. 17.30 på Hovseter skole, i aulaen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

Generalforsamling Drammen og Opland travselskap 2015 Sak nr. 6: Forespørsel fra Buskerud travforbund om kjøp av aksjer i Drammen travbane AS.

Generalforsamling Drammen og Opland travselskap 2015 Sak nr. 6: Forespørsel fra Buskerud travforbund om kjøp av aksjer i Drammen travbane AS. Generalforsamling Drammen og Opland travselskap 2015 Sak nr. 6: Forespørsel fra Buskerud travforbund om kjøp av aksjer i Drammen travbane AS. 1. Innledning DOT eier 781 av totalt 8000 aksjer i Drammen

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Bodøsjøen borettslag 3. November 2015 Ved styret; Kari Nystad-Rusaanes (styreleder) Ulf Nilsen (nestleder) Hege Nilsen (styremedlem) Lillian Egren (styremedlem) Tor Bjørndal

Detaljer

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 29. april 2014 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen.

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 29. april 2014 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen. Holmenhaugen Boligforening v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 8.4.2014 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening GENERALFORSAMLING Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap

Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap Kjøpesenter med gode og langsiktige leietakere i Hundvåg sentrum For nærmere informasjon, kontakt.: Kristian Kleiberg tlf. 51 91 00 55 / kristian.kleiberg@mork-partners.no

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Namsos s kommune Rådmannn i Namsos Saksmappe:2014/2189-8 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Utvalg

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Aksjonærbrev nr

Aksjonærbrev nr Aksjonærbrev nr 1-2015 13. februar 2015 Kilden Næringsbygg AS Selskapsinfo Kilden Næringsbygg AS Beregnet VEK pr aksje iht. markedsrapport N/A N/A Sist omsatt N/A N/A Salgstrigger 25 % Ligningsmessig verdi

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00. Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Solvang Park AS Tidspunkt: Tirsdag 25. august 2015 kl. 18:00 Sted: Majorstuen Kirke, Kirkestuen, Kirkeveien 84, 0364 Oslo. Solvang Park AS Det innkalles til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS den 17. juni 2015 kl. 09.00 i Felix

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 26.03.2012 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA Den 28. mai 2008 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA i Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, Oslo. Tilstede fra styret: Per

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 33/17 Aksjonæravtale med sikte på fusjon av institutter på Sør-Vestlandet Saksnr: 16/06299-2 Saksansvarlig: John Branem Møst, universitetsdirektør

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 17. juni 2015 kl. 14.00 i Felix

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 20 tilstedeværende

Detaljer