Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling"

Transkript

1 Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Tirsdag 28. februar 2012 kl 1800 i Ingeniørenes Hus Kronprinsensgate 17, Oslo En gruppe medlemmer har fremsatt lovlig krav om at det skal avholdes ekstraordinær generalforsamling for å stemme over en reversering (reforhandling) av det lovlige vedtak som ble fattet av Tekna Oslo avdelings (TOA) ekstraordinære generalforsamlinger 29. september og 17. oktober 2011; om å etablere et 50/50 samarbeid og felles eierskap i Ingeniørenes Hus AS. Sak 1: Åpning av møtet innledning valg av møteleder lovlig innkalt møte beslutningsdyktig forsamling valg av to personer til å undertegne protokollen Sak 2: Salget av IHAS aksjer Krav om ekstraordinær generalforsamling (vedlegg 1) innledes slik: Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er at TOA s og IHAS s styrer fremlegger nødvendige detaljer og dokumentasjon som belyser bakgrunnen for beslutningen om å inngå avtale med Eiendomsspar AS. Styrene bes derfor om å svare på nedenstående punkter. Svaret skal fremlegges skriftlig som saksdokumenter. I tillegg til nedenstående punkter kan det være tilleggsinformasjon som kan tas opp muntlig i møtet. Styret har fulgt oppfordringen om en skriftlig redegjørelse som gruppen ba om (vedlegg 2), og vil i sin redegjørelse på møtet også komme inn på andre vesentlige forhold i saken. Etter at kravet om ekstraordinær generalforsamling var fremsatt iht Tekna Oslo avdelings lover, har en arbeidsgruppe representert ved John Sverre Svendsen (JSS) fremmet et nytt saksdokument (vedlegg 6) med krav om redegjørelse fra styret på 17 punker, samt en egen redegjørelse fra gruppen. 2.1: Presentasjon og begrunnelse for kravet om ekstraordinær generalforsamling John Sverre Svendsen presenterer gruppens synspunkter og begrunner de fremsatte vedtaksforslag. 2.2: Styrets redegjørelse Styrets redegjørelse v/styreleder i Tekna Oslo avdeling, Bjørn Olav Bakka - innledning - redegjørelse for beslutningsprosessen Side 1 av 3 1

2 Avtalen sett fra IHAS perspektiv v/styremedlem (tidl. styreleder) i IHAS, Per Chr Quale Salgsprosessen v/finansrådgiver NOA Rådgivning, Nils Svensøy - Prosessen i markedet - Verdivurdering av Nye Ingeniørenes Hus Avtalene v/harald Johannessen, partner adv. Selmer AS - Prosessen - Omstøtelsesmulighet - Innholdet og normaliteten i avtalene Oppsummering av styrets standpunkt v/nestleder i TOA styre, Angela Miller 2.3: Redegjørelse fra desisor v/ Lars Otto Grindheim, desisor TOA Spørsmål og debatt Kort pause; eventuelt med gjennomgang av dokumenter 2.4: Avstemning Forslag til vedtak: Forslag I: Kontrakten med Eiendomsspar omstøtes. Det søkes juridisk bistand for å undersøke hvordan dette skal foregå samt å se på konsekvensene. Forslag II: Kontrakten med Eiendomsspar reforhandles for å bringe partene i bedre eierbalanse. Alternativt Forslag III: Kontrakten med Eiendomsspar reforhandles for å bringe partene i bedre eierbalanse og sikre at Tekna Oslo avdeling beholder eierkontroll over Ingeniørenes Hus. Styret går enstemmig i mot disse forslag. 2.5: Konsekvenser av vedtak v/styreleder i TOA, Bjørn Olav Bakka Oslo 13. februar 2012 Tekna Oslo avdeling Styret Bjørn Olav Bakka Leder Angela Miller Nestleder Trond Haider Peter Borg Thoril Kristiansen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vedleggsliste: neste side Side 2 av 3 2

3 Vedlegg: Vedlegg 1: Krav om ekstraordinær generalforsamling JSS, oversendt Vedlegg 2: Styrets redegjørelse for salget av aksjer i IHAS Vedlegg 3: Beslutningsprosessen I: Innkallinger og protokoller fra to ekstraordinære generalforsamlinger i Vedlegg 4: Beslutningsprosessen II: Uttrekk vedr. Ingeniørenes Hus fra protokoller ifm. Tekna Oslo avdelings generalforsamlinger Vedlegg 5: Beslutningsprosessen III: Utrekk vedr Ingeniørenes Hus i styrets beretning i tiden Vedlegg 6: Nytt saksdokument fra arbeidsgruppen v/jss, oversendt Side 3 av 3 3

4 INGENIØRENES HUS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG KL 17 Introduksjon De fremlagte saksdokumenter til de 2 tidligere ekstraordinære generalforsamlinger 29. september og 17. oktober 2011 for vurdering av 50% salg av Ingeniørenes Hus AS (IHAS) og et samarbeide om oppgradering av bygningen, var ikke tilstrekkelig underlag for å kunne se omfanget av konsekvensene og ta stilling til forslaget om å inngå kontrakt med Eiendomsspar AS. Siden svært få medlemmer av Tekna Oslo Avdeling (TOA) var klar over denne viktige saken, illustrert ved at kun 30 personer av et totalt medlemstall på ca , deltok i disse møtene (inklusive fulltallige TOA s og IHAS s styrer), tyder det på at annonseringen ikke var god nok. På dette grunnlaget innkaller opplistede medlemmene av TOA til ekstraordinær generalforsamling for å behandle sakskomplekset på nytt. Det refereres også til diverse artikler i finanspressen, bl.a. Finansavisen og Næringseiendom Nyheter. Agenda Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er at TOA s og IHAS s styrer fremlegger nødvendige detaljer og dokumentasjon som belyser bakgrunnen for beslutningen om å inngå avtale med Eiendomsspar AS. Styrene bes derfor om å svare på nedenstående punkter. Svaret skal fremlegges skriftlig som saksdokumenter. I tillegg til nedenstående punkter kan det være tilleggsinformasjon som kan tas opp muntlig i møtet. 1. Avtalen med Eiendomsspar later til å favorisere sterkt den ene part, og det fremgår ikke at TOA har beholdt en eierandel som skulle tilsvare et 50/50 partnerskap. Daglig leder har tidligere informert om at det ikke var nødvendig å innhente en oppdatert verditakst. Styrene bes derfor dokumentere på hvilket økonomisk grunnlag denne kontrakten er basert, som viser at TOA har 50% andel av eiendommen. IHAS ble som kjent taksert i 2006 til rundt 65 millioner kroner. Dagens verdi er derfor antatt å ligge vel over 80 millioner kroner. 2. Det er ikke fremlagt noen detaljbeskrivelser og kostnadsoverslag for påståtte oppgraderings-behov. Tatt i betraktning at tilstandsrapporten fra 2006 fremhevet at bygningen var i god teknisk stand, virker oppgraderingsbehovet som sterkt overdrevet. Det aksepteres selvsagt at det kan være ønskelig med modernisering over tid, men dette er neppe kritisk. Styrene bes fremlegge detaljer og kostnadsoverslag. 3. Det er ikke innhentet konkurrerende tilbud på de oppgraderinger av bygget som er foreslått. Styrene bes fremlegge en forklaring på hvorfor dette ikke er gjort og på hvilket grunnlag det er mulig å kostnadsberegne oppgraderingen som er foreslått uten anbud. 4

5 4. Det er ikke fremlagt beregninger av ekstraomkostninger og tapte inntekter som foreningen må bære ved at huset avstenges i over ett år. Det vil i denne perioden være nødvendig å leie kontorer og møtelokaler eksternt hvis foreningens aktiviteter er forventet å fortsette. Slike beregninger bes fremlagt. 5. Ingeniørenes Hus AS hadde et regnskapsmessig årsoverskudd for 2010 på ca. kr 2,4 millioner kroner. Styret har ikke fremlagt noen beregninger som viser hva foreningen kan forvente i regnskapsmessig årlig nettogevinst etter oppgraderinger av bygget, i sammenlikning med Styrene har ikke fremlagt forslag til alternative oppgraderingsmuligheter og løsninger. Styrene bes forklare hvorfor ikke dette er gjort. Siden foreningens styre ikke ønsker å påta seg ansvaret for å administrere Ingeniørenes Hus, hvorfor ble da ikke en slik oppgave satt ut til et profesjonelt eiendomsforvaltningsfirma under kontrakt, men uten eierrettigheter. Det eksisterer flere slike firmaer i dag, som kunne påta seg oppdraget. 7. Styrene har ikke fremlagt noen detaljer om hvordan IHAS kontantbeholdning på 21,6 millioner kroner skal inngå i kontrakten med Eiendomsspar. Med en antatt bygningsverdi på 80 millioner kroner, pluss kontanter på 21,6 millioner kroner, har foreningen en totalverdi før inngått kontrakt på over 100 millioner kroner. Dette punkt er klart relatert til punkt (1) ovenfor. 8. Mange Teknamedlemmer har bygningsteknisk ekspertise, og styrene bes forklare hvorfor ikke medlemmene ble invitert til å delta i en komité for å vurdere oppgraderingsbehov og praktiske løsninger for dette. 9. Kontrakten med Eiendomsspar er ikke basert på konkurrerende tilbud, men tilsynelatende på direkte forhandling. Kontrakten med Eiendomsspar inkluderer en klausul som muliggjør at TOA kan bli løst ut og dermed overtar Eiendomsspar 100% eierrettighet. Styrene bes forklare hvorfor ikke normal anbudsprosedyre ble anvendt i dette tilfellet, og hvorfor styrene har gått med på å inkludere en klausul som representerer en reell risiko for å miste eiendomsretten til Ingeniørenes Hus. 10. Styrene bes forklare hvorfor det er akseptabelt for foreningen at Eiendomsspar forbeholder seg retten til styreleder i IHAS under oppgraderingsperioden og i påfølgende 2 år, noe som de facto sikrer Eiendomsspar 100% eierrettigheter i denne perioden. 11. Styrene bes fremlegge detaljer om på hvilken måte nåværende styremedlemmer og daglig leder blir involvert i kontrakten med Eiendomsspar. Forslag til vedtak av den ekstraordinære generalforsamlingen: Forslag I: Forslag II: Kontrakten med Eiendomsspar omstøtes. Det søkes juridisk bistand for å undersøke hvordan dette skal foregå samt å se på konsekvensene. Kontrakten med Eiendomsspar reforhandles for å bringe partene i bedre eierbalanse. 5

6 Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling Fra: Tekna Oslo avdelings styre Dato: Sak: Redegjørelse for salget av aksjer i Ingeniørenes Hus 1. Innledning og bakgrunn Etter å ha behandlet spørsmålet om Ingeniørenes Hus (Huset) fremtid på avdelingens generalforsamlinger gjennom 5-6 år, ble det i fjor funnet en god løsning ved å inngå et samarbeid og felles eierskap med Eiendomsspar AS (ES). Avtalens hovedinnhold ble lagt frem for medlemmene. Etter behandling på to ekstraordinære generalforsamlinger i 2011, ble det vedtatt å inngå avtalen med ES, begge ganger med mer enn 2/3 flertall. En gruppe seniorer med John Sverre Svendsen i spissen, startet etter at saken var vedtatt, en omkamp om Ingeniørenes Hus. Drøyt 50 seniormedlemmer har stilt seg bak krav om nok en ekstraordinær generalforsamling med sikte på å terminere partnerskapet med Eiendomsspar AS om delt eierskap av Huset. Dessverre er det materialet som er fremlagt fra gruppen fullt av misforståelser og faktafeil. Styret har invitert til dialog med Svendsen gjentatte ganger, men har blitt avvist. Styret er svært bekymret for konsekvensene dersom gruppens forslag blir vedtatt, og oppfordrer alle som er opptatt av Teknas anseelse, av Huset og av avdelingens verdier, om å møte på generalforsamling i Ingeniørenes Hus tirsdag kl Forvaltning av verdiene i Ingeniørenes hus. Styret er opptatt av å forvalte de verdiene foreningen besitter på en best mulig måte. Det har styret oppnådd ved partnerskapet med Eiendomsspar AS. Avtalen gir oss en rekke fordeler: 1. Ingeniørenes Hus blir oppgradert til et attraktivt lokale som ingeniørene kan være stolte av, blant annet oppgradert til energiklasse B og med universell utforming. 2. Tekna Oslo avdeling vil fortsatt ha dette som vårt hus. Vi vil disponere lokaler i huset på ordinære vilkår. Vi har igangsatt en prosess med å finne ut hvor store lokaler vi skal ha, i hvilke etasjer og hvordan lokalene skal utformes, slik at de tilfredsstiller våre behov på en god måte. 3. Tekna Oslo avdeling forblir en stor eier i et oppgradert Ingeniørenes Hus uten å ta en nevneverdig risiko. Skulle oppgraderingen bli dyrere enn planlagt, har vi tilgang til ny egenkapital. Blir oppgraderingen billigere enn planlagt, så blir de verdiene vi sitter på i Ingeniørenes Hus tilsvarende større. 6 Side 1 av 11

7 4. Ingeniørenes Hus blir forvaltet av et profesjonelt eiendomsselskap som også har egeninteresse av at prosjektet skal lykkes og at huset skal generere gode overskudd. Eierskapet blir dermed lettere å forvalte for styret i Tekna Oslo avdeling. 5. Vi har fått inn en medeier med godt omdømme og erfaring med restaurering og oppgradering. Vi har dessuten fått en grei pris, som gir AS et egenkapital til oppgraderingen og som gir Tekna Oslo avdeling en tilfredsstillende reserve eller til å utvikle Ingeniørenes Hus enda mer til "vårt" hus. Huset fremstår som gammelt og slitt, noe som tvinger frem en annen løsning enn å fortsette vanlig drift. Forvaltningen av midler opp igjennom årene har gjort at TOA kun har kr. 2.7 mill i oppsparte midler, og kan dermed ikke finansiere en oppgradering alene. Denne erkjennelsen er solid forankret i tidligere generalforsamlinger. Det er viktig å være klar over at kontingenten for medlemmene i TOA ikke kan økes for å subsidiere en rehabilitering av Huset. 3. Ingeniørenes Hus, IHAS og TOA: Ingeniørenes Hus er bygningen som står oppført i Kronprinsens gate 17. Den er et funkisbygg og står på byantikvarens gule liste. Under 10% av "Huset" benyttes av Tekna, resten leies ut på kommersielle vilkår. Ingeniørenes Hus AS (IHAS) er et aksjeselskap og drives etter aksjelovens bestemmelser. IHAS eier og drifter Ingeniørenes Hus og en eierseksjon i tilstøtende Dronning Mauds gate 15. IHAS har daglig leder ansatt på deltid og et styre på 3 til 6 personer som har ansvar overfor eiere, myndigheter, kunder, bank, leverandører og ansatte. Frem til 2006/07 var det noen 10-talls aksjeeiere i IHAS med TOA som dominerende eier. Deretter og frem til september 2011 hadde 2 aksjeeiere en aksje hver og TOA eide resten (99,9 %) av aksjene. TOA kjøpte de to enkeltaksjene og eide således 100 % av aksjene rett før 50 % ble solgt til Eiendomsspar AS. TOA er en medlemsorganisasjon som driftes av et styre og et distriktskontor med 3 ansatte som er lønnet av Tekna. TOAs styreleder, eller den styret gir fullmakt, representerer TOA på IHAS årlige generalforsamlinger. Viktige saker på IHAS generalforsamling forankres på forhånd i TOAs styremøter. Fra 2007 har også en fra TOAstyret sittet i IHASstyret. 4. Tilsvar til John Sverre Svendsens krav om innkalling til ekstraordinær generalforsamling John Sverre Svendsen (JSS) overleverte 21. desember et krav (vedlegg 1) sammen med nok underskrifter til lovlig å kreve en ekstraordinær generalforsamling. Styret vedtok derfor på styremøte 18. januar å akseptere kravet. I vedlegg 1 er det fremsatt mange påstander. JSS har vært godt informert på de første ekstraordinære generalforsamlingene. Det ble også åpnet opp for at de som hadde spørsmål etter den første generalforsamlingen skulle få svar på disse. 7 Side 2 av 11

8 I tilsvaret har styret valgt å strukturere svarene i 7 kapitler: 4.1 Hvorfor oppgradering 4.2 Hvorfor ekstern partner 4.3 Hvorfor ES 4.4 Hvorfor avtalen 5.5 Informasjon til medlemmene 4.6 Innkalling til generalforsamling 4.7 Tillit til styrene 4.1. Hvorfor oppgradering? Styret i TOA vedtok i 2006 å sette ned en Prosjektgruppe for langtidsplan for Ingeniørenes Hus AS. Prosjektgruppen ble vedtatt opprettet på IHAS generalforsamling i 2006 og rapporten var ferdig januar Deltakere i prosjektgruppen var: - Styret i IHAS; Øystein Bergersen, Oddvar Eikeri, Bjørg Andresen, Svein O. Arnesen - Fra TOA, styremedlem Bjørn Olav Bakka - Teknamedlem utpekt av TOA; Jon C. Walter (valgt til leder av gruppen) - Teknamedlem utpekt av gruppen; Terje S. Backe Andre engasjerte i prosessen var: Halvor Stormoen (IHAS), Halgrim Thon (eget firma), Espen Klevmark (Aberdeen Eiendom), Roar Sandnes (Akershus Eiendom), Terje Bernum (Tschudi &Malling Eiendom) og Ragnar Halle (Halle og Halle), BER Tilstandsanalyse AS. Eierskaps-/forvaltningsmodeller som ble vurdert (utdrag): 1a Fullt salg til ekstern kjøper: Det er prosjektgruppens oppfatning at en ekstern kjøper som driver en omfattende eiendomsvirksomhet vil kunne utnytte eiendommens potensial langt bedre enn Tekna eller Tekna Oslo avdeling vil kunne makte alene. Det forventes også at eiendommen vil kunne utnyttes langt bedre til helt andre formål enn i dag, f.eks. hotell/konferansesenter eller lignende. 1b. Fullt salg til Tekna 2a Seksjonering og delvis salg Men hovedspørsmålet er hva man taper på ikke å kunne se eiendommen under ett. (Ikke utredet nærmere) 2b Delvis salg av aksjer Kontakter med sentrale personer i eiendomsbransjen har indikert at mulige kjøpere vil redusere prisen av hele selskapet ved et slikt sameie med en forening. Prosjektgruppen har derfor ikke bearbeidet dette alternativet videre. 3a Intet salg / ekstern forvaltning 8 Side 3 av 11

9 3b Intet salg / forvaltning som i dag Prosjektgruppen kom med følgende anbefaling av alternativer for vurdering: 1. Salg til Tekna 2. Fullt salg til ekstern kjøper 3. Oppgradering / Vedlikehold 4. Fortsatt drift som i dag Rapportens anbefalinger har vært styrende for TOAstyrets videre arbeid. Resultatet av arbeidet med disse alternativene er: Fullt salg til Tekna ble ansett for å være det beste alternativet. TOA og IHASstyret har hatt mer enn 10 møter med Teknas president og generalsekretær om saken. Saken har vært informert om og behandlet i hovedstyret (HS) før Tekna formelt avslo et kjøp. Fullt salg var IHAS styreleders anbefaling til TOAs generalforsamling i 2008 etter at nytt styre med fokus på profesjon innen eiendom ble valgt i Det ble en lang debatt om saken hvor noen medlemmer synes det var en god ide, men det betinget et nytt hus. Langt flere ga uttrykk for at de syntes eksternt salg var en meget dårlig ide. TOA styret konkluderte senere med at fullt salg ikke var en ønsket løsning TOA trenger lokaler og forvaltning av pengene fort kunne bli en større utfordring. Styret i IHAS vurderte det slik at en total oppgradering var den nødvendige og beste løsningen for Ingeniørenes Hus. I 2009 startet et forprosjekt i IHAS regi for å vurdere en oppgradering. Arkitekter, prosjektleder og rådgivere ble valgt etter konkurranse. Oppgraderingskostnader ble estimert til kr. 86 mill. En oppdeling i flere trinn ga vesentlig høyere kostnader uten store fordeler, og ble derfor forkastet. Styret i IHAS vurderte det slik at IHAS trengte tilførsel av 25 mill for å finansiere en slik rehabilitering. TOA har ikke tilgang til så mye kapital. Søk etter investor ble igangsatt våren 2011 og resulterte i partnerskap med Eiendomsspar AS. Fortsatt drift som i dag ble ansett som det minst foretrukne alternativet. Det har blitt stadig klarere at en full oppgradering er nødvendig, og den beste løsningen. Følgende svakheter ved bygget er åpenbare: Brann- og rømningsveier er ikke iht dagens krav. IHAS driver lovlig, men tiltak er nødvendig på relativt kort sikt. Bygget har ingen helhetlig og funksjonell ventilasjonsløsning, og mange arealer har ingen ventilasjon. Mangler har ikke blitt utbedret i påvente av en oppgradering. Leietakere har marsjert ut pga. dårlig luft i møterom. Heisen er lite driftssikker og moden for oppgradering. Oppgraderingen vil gi bygget en heis som er større, raskere og som gir adgang til alle publikumsplan. 9 Side 4 av 11

10 Teknisk installasjon er delvis utdatert. Soilrør fra 1931 springer stadig lekk. Elektrotekniske installasjoner er av svært varierende kvalitet og tilstand. Det er krav om universell utforming i offentlig tilgjengelige bygg. Klagesak mot Eurest er avvist av Likestillings- og diskrimineringsdepartementet pga varslet ombygging. Vinduer er av dårlig 70-talls standard og bør skiftes. Isolasjonen består av 3 cm kork og er ikke tilfredsstillende. Styret vil nedenfor kommentere de enkelte påstander fra JSS Konkrete spørsmål/påstander fra John Sverre Svendsen, som styret redegjør for er presentert slik: JSS #2: Påstand: Det er ikke fremlagt noen detaljbeskrivelser og kostnadsoverslag for påståtte oppgraderingsbehov. Tatt i betraktning at tilstandsrapporten fra 2006 fremhevet at bygningen var i god teknisk stand, virker oppgraderingsbehovet som sterkt overdrevet. Det aksepteres selvsagt at det kan være ønskelig med modernisering over tid, men dette er neppe kritisk. Styrene bes fremlegge detaljer og kostnadsoverslag. Svar: Det er dokumentert behov for massive tiltak som vanskelig kan gjøres med leietakere tilstede. Styret i IHAS vurderer det som ulønnsomt å klatte. JSS #3: Påstand: Det er ikke innhentet konkurrerende tilbud på de oppgraderinger av bygget som er foreslått. Styrene bes fremlegge en forklaring på hvorfor dette ikke er gjort og på hvilket grunnlag det er mulig å kostnadsberegne oppgraderingen som er foreslått. Svar: Det har vært konkurranse på alle deler av prosessen. Det er brukt over 1,5 mill på forprosjekt med kostnadsoverslag og resultatet foreligger i en A4 perm full av dokumentasjon. JSS #4: Påstand / forespørsel: Det er ikke fremlagt beregninger av ekstraomkostninger og tapte inntekter som foreningen må bære ved at huset avstenges i over ett år. Det vil i denne perioden være nødvendig å leie kontorer og møtelokaler eksternt hvis foreningens aktiviteter er forventet å fortsette. Slike beregninger bes fremlagt. Svar: 4 millioner kroner i tapte leieinntekter er lagt inn i IHAS oppgraderingsbudsjett og forelagt begge generalforsamlingene. Ekstern leie i oppgraderingsåret antas å være rundt det vi betaler i dag. Vi har tilbydere på dette nivå. JSS #6: Påstand: Styrene har ikke fremlagt forslag til alternative oppgraderingsmuligheter og løsninger. Styrene bes forklare hvorfor ikke dette er gjort. Siden foreningens styre ikke ønsker å påta seg ansvaret for å administrere Ingeniørenes Hus, hvorfor ble da ikke en slik oppgave satt ut til et profesjonelt eiendomsforvaltningsfirma 10 Side 5 av 11

11 under kontrakt, men uten eierrettigheter. Det eksisterer flere slike firmaer i dag, som kunne påta seg oppdraget. Svar: Ulike alternativer er vurdert igjennom 4-5 år, og full oppgradering anses som det beste alternativet. Da oppgradering ble kostnadsberegnet til 90 millioner kroner høsten 2009, stoppet IHAS forprosjektet for å se etter partner. Endret forvaltning har vært vurdert, men er helt på siden av det vi diskuterer i dag Hvorfor ekstern partner? Drift og forvaltning av Huset er ikke en del av kjernevirksomheten for TOA som frivillig organisasjon, TOA leier selv langt under 10% av "Huset". IHAS kom i stand etter en fisjon med Tekna (NIF) tidlig på 90 tallet. I noen perioder har økonomien i IHAS vært dårlig, i andre har det vært utbetalt utbytte til TOA, som har gått med til ordinær drift. I de senere årene har alle overskudd blitt stående i IHAS for å finansiere den forventede oppgraderingen. Den planlagte oppgraderingen er beregnet til å koste ca 90 mill. Dette er tenkt finansiert slik: Bankinnskudd i IHAS 12 mill, låneopptak inntil 60 mill og de siste 25 mill må komme fra ekstern partner. Resultatet i IHAS siste 8 år har gått fra et underskudd på 0,6 mill til 2,380 mill siste år. Resultatet har gått opp på grunn av profesjonell drift, gode leieavtaler og fordi vedlikehold har blitt utsatt i påvente av oppgraderingen, og kan fort reduseres igjen. Det er betydelig risiko ved å være en eiendomsaktør, spesielt ved en slik full oppgradering. Uforutsette forhold kan gjøre at kostnadene blir større enn antatt. Huset er gammelt og står på den gule listen til byantikvaren. Dette skaper utfordringer. Lokaler kan bli stående tomme etter ferdigstillelse. Det er knyttet risiko til utleie av næringseiendom, Bjørvika og Tjuvholmen bygges ut for fullt og leieprisene kan synke igjen. Vi har opplevd finanskrise og har en eurokrise. Det er styrets bestemte oppfatning at TOA ikke kan løpe en slik risiko alene. Når Tekna ikke ville være med, måtte vi ha en ekstern partner. En forening som TOA bør ikke ta mer risiko enn det som enkelt kan planlegges, håndteres og forskutteres. Budsjett etter oppgradering: Budsjett: Leieinntekter Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Ord resultat f/ skatt Skatt Årsresultat Side 6 av 11

12 JSS #5: Påstand Ingeniørenes Hus As hadde et regnskapsmessig årsoverskudd for 2010 på ca. kr 2,4 millioner kroner. Styret har ikke fremlagt noen beregninger som viser hva foreningen kan forvente i regnskapsmessig årlig nettogevinst etter oppgradering av bygget, sammenlignet med 2010 Svar: Årsoverskuddet for 2010 er meget godt grunnet fullt hus og minimalt med vedlikehold i påvente av den fremtidige oppgraderingen. Resultat de siste 5 år er fremlagt. Budsjett for perioden etter oppgradering er fremlagt Hvorfor Eiendomsspar (ES)? Etter at forprosjektet i 2009 konkluderte med 90 mill i oppgraderingskostnader, ble det vurdert ulike alternativer for å hente inn nødvendig ekstern kapital. Styrene vurderte at en vanlig salgsprosess ikke var aktuell i dette tilfellet Vi skulle ikke selge, vi ønsket en samarbeidspartner som kunne møte våre spesielle behov. Tidlig i 2011 ble det utarbeidet et salgsprospekt for dette, og finansrådgiver Nils Svensøy (NOA Rådgivning AS) ble engasjert for å kontakte mulige partnere. Styret fokuserte på at Tekna skulle vise samfunnsansvar med følgende signaler til investor: - Ivareta et kulturminne - Fokus på energi og miljø - Universell utforming - Sikkerhetskrav De første fem selskapene som ble kontaktet var ikke interessert. Nummer 6, Eiendomsspar AS (ES) viste interesse. TOAstyret vurderer Eiendomsspar AS som en god partner, basert på følgende: - Eiendomsspar er et solid selskap - Eiendomsspar har erfaring med delt eierskap - Eiendomsspar har oppgradert flere bygg fra samme periode med godt resultat - Eiendomsspar har godt rykte som eiendomsinvestor - Eiendomsspar var interessert i vårt konsept JSS #9: Påstand / forklaring: Kontrakten med Eiendomsspar er ikke basert på konkurrerende tilbud, men tilsynelatende på direkte forhandling. Kontrakten med Eiendomsspar inkluderer en klausul som muliggjør at TOA kan bli løst ut og dermed overtar Eiendomsspar 100% eierrettighet. Styrene bes forklare hvorfor ikke normal anbudsprosedyre ble anvendt i dette tilfellet, og hvorfor styrene har gått med på å inkludere en klausul som representerer en reell risiko for å miste eiendomsretten til Ingeniørenes Hus. Svar: Etter at Tekna ikke ønsket å være med, har styrene diskutert alternative former for finansiering bl.a. sponsing, salg til medlemmer mm. Det ble konkludert med at en partner er nødvendig og at partnersøk ikke egnet seg for FINN.no, eller tradisjonelle anbudskonkurranser. Vi engasjerte 12 Side 7 av 11

13 konsulent for å selge Nye Ingeniørenes Hus til en liste med interessenter. Fornuftig exitmulighet for begge partner er selvsagt nødvendig. JSS #10: Påstand: Styrene bes forklare hvorfor det er akseptabelt for foreningen at Eiendomsspar forbeholder seg retten til styreleder i IHAS under oppgraderingsperioden og i påfølgende 2 år, noe som de facto sikrer Eiendomsspar 100% eierrettigheter i denne perioden. Svar: En av partene må ha formannsvervet. Det var helt naturlig også for oss at ES som profesjonell aktør skulle ta mest ansvar i oppgraderingsprosjektet med sitt kontaktnett og erfaring. Etter 2 år (i 2013) overtar TOA formannsvervet for 2 år. Styret forvalter ikke eierrettigheter, det er det eierne som gjør. Forholdet mellom partene er regulert av en avtale som er satt opp av vår advokat. Eventuelle avtalebrudd vil selvsagt medføre søksmål Hvorfor avtalen? Basert på IHAS investorpresentasjon formulerte Eiedomsspar Term sheet som etter forhandlinger var basis for de viktigste elementene i avtalen. De juridisk bindende avtalene ble utarbeidet av vår advokat og fremlagt for Eiendomsspar. Avtalesettet består i grove trekk av en aksjonæravtale, en investeringsavtale og en oppgjørsavtale. Avtalen med Eiendomsspar innebærer både et salg, en emisjon og en forpliktelse om oppgradering. Alt dette ble gjort i en transaksjon, og for utenforstående kan dette bli uoversiktlig. De viktigste elementene i avtalen er: - IHAS har gjort en beregning for leienivået i "Nye Ingeniørenes Hus" og sammen med en avkastning på 6% gir dette ca. 120 MNok i eiendomsverdi etter oppgradering. - Etter oppgraderingen er det forutsatt at IHAS har en gjeld på ca. 53 millioner kroner *, og verdien av selskapet IHAS er da ca. 67 millioner kroner. - Eiendomsspar har kjøpt seg inn i IHAS med kr som tilsvarer 50% av antatt verdi for IHAS ferdig oppgradert. - Dersom leieinntektene av møtelokalene skulle utvikle seg bedre enn forutsatt, vil TOA kunne få et ekstraoppgjør fra Eiendomsspar på inntil 7,5 millioner kroner. *Oppgraderingen antas å koste 90 millioner kroner. Dette finansieres som planlagt ved 25 millioner kroner fra Eiendomssparemisjonen, 12 millioner kroner fra IHAS og 53 millioner kroner ved låneopptak i markedet. I avtalen ligger det også en exit mekanisme som det er behov for fra begge parter, også TOA. TOA kan i gitte situasjoner være den som ønsker å selge seg ut. Etter forhandlinger er det bestemt at exit mekanismen først skal gjelde fra Da er oppgraderingen ferdig, utleienivået etablert og bygget kan verdsettes fornuftig. Det ligger ikke an til rask fortjeneste for Eiendomsspar i denne avtalen. TOA har vært i dialog med Teknas president Marianne Harg om å kjøpe ut Eiendomsspar dersom en slik situasjon skulle oppstå. Samlet har Tekna økonomi for å kjøpe ut Eiendomsspar. Denne exit mekanismen ble behørig behandlet og debattert på begge de ekstraordinære generalforsamlingene. 13 Side 8 av 11

14 JSS #1: Påstand: Avtalen med Eiendomsspar later til å favorisere sterkt den ene part, og det fremgår ikke at TOA har beholdt en eierandel som skulle tilsvare et 50/50 partnerskap. Daglig leder har tidligere informert om at det ikke var nødvendig å innhente en oppdatert verditakst. Styrene bes derfor dokumentere på hvilket økonomisk grunnlag denne kontrakten er basert, som viser at TOA har 50% andel av eiendommen. IHAS ble som kjent taksert i 2006 til rundt 65 millioner kroner. Dagens verdi er derfor antatt å ligge vel over 80 millioner kroner. Svar: Økonomien ble behørig behandlet på generalforsamlingene og er gjentatt over. Det er en komplisert transaksjon som inneholder både en emisjon, salg av aksjer og avtale om oppgradering. Avtalen er basert på IHAS analyse og verdivurdering basert på leieinntekter og avkastning. JSS #7: Påstand: Styrene har ikke fremlagt noen detaljer om hvordan IHAS kontantbeholdning på 12,1 (JSS notat #1 har feilaktig satt beløpet til 21,6) millioner kroner skal inngå i kontrakten med Eiendomsspar. Med en antatt bygningsverdi på 80 millioner kroner, pluss kontanter på 12,1 millioner kroner, har foreningen en totalverdi før inngått kontrakt på over 92 millioner kroner. Dette punkt er klart relatert til punkt (1) ovenfor. Svar: Kontantbeholdningen i IHAS skal finansiere oppgraderingen som redegjort for over. Tilgjengelige kontanter var ca. 10 mill per Styret stiller seg tvilende til en bygningsverdi på 80 millioner kroner, og det er ikke aktuelt å selge hele bygget. Styret i TOA mener at dette er en god avtale for TOA, og foreningen oppnår som tidligere nevnt følgende fordeler: 1. Ingeniørenes Hus blir oppgradert til et attraktivt lokale som ingeniørene kan være stolte av, blant annet oppgradert til energiklasse B og med universell utforming. 2. Tekna Oslo avdeling vil fortsatt ha dette som vårt hus. Vi vil disponere lokaler i bygget på ordinære vilkår. Vi starter nå en prosess med å finne ut hvor store lokaler vi skal ha, i hvilke etasjer og etter hvert hvordan de skal utformes, slik at de tilfredsstiller våre behov på en god måte. 3. Tekna Oslo avdeling forblir en stor eier i et oppgradert Ingeniørenes Hus uten å ta en nevneverdig risiko. Skulle dette bli dyrere enn planlagt, har vi enkelt tilgang til ny egenkapital. Blir dette billigere enn planlagt, så blir verdiene vi sitter på i Ingeniørenes Hus større. 4. Ingeniørenes Hus blir forvaltet av et profesjonelt eiendomsselskap som også har egeninteresse av at prosjektet skal lykkes og at huset skal generere gode overskudd. Eierskapet blir mye lettere å forvalte for styret i Tekna Oslo avdeling 5. Vi har fått inn en medeier med godt omdømme og erfaring med restaurering og oppgradering av denne typen funkishus på gul liste. Vi har dessuten fått en grei pris som både gir AS et egenkapital til oppgraderingen og gir Tekna Oslo avdeling tilfredsstillende 14 Side 9 av 11

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012 Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012 Fra: Tekna Oslo avdelings styre Dato: 13.2.2012 Sak: Redegjørelse for salget av aksjer i Ingeniørenes Hus 1. Innledning og bakgrunn Etter å ha behandlet

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Riksrevisjonens tilleggsrapport om Entra Eiendom AS

Riksrevisjonens tilleggsrapport om Entra Eiendom AS Vår saksbehandler Stig-Olof Olsson, 22 24 12 26 Vår dato Vår referanse Z `-' t. 03.10.2007 F 1.2 2007/00951 SOO Arkivkode Riksrevisjonen Office of the Auditor General of Norway j,,- " 4eres dato Deres

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen

Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen Notat Til: Fra: Kopi: Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen Aker Solutions ASA v/leif H. Borge (CFO) og Christopher L. Sveen (Chief Legal Counsel) Trond Brandsrud Dato: 18. desember 2013 Angående:

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ)

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) Informasjonsskriv Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) 12. juni 2014 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn og innledning... 4 3 Transaksjonen...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/39 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/39 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

nytt fra Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid Arbeidsgivernes rett til innsyn i ansattes elektroniske kommunikasjon kundemagasin nr 1/2009

nytt fra Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid Arbeidsgivernes rett til innsyn i ansattes elektroniske kommunikasjon kundemagasin nr 1/2009 nytt fra kundemagasin nr 1/2009 Hvor lett er det egentlig å bli kvitt en ansatt i prøvetid? Side 2 Næringseiendom skatte og avgiftsendringer Side 12 Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid side

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi.

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Styreguiden Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Det er ingenting galt med at styret sosialiserer

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Tre alternativer og flere anbefalinger

Tre alternativer og flere anbefalinger 1 Schafteløkken Rapport til Frogner menighetsråds møte 19.11.2014 Tre alternativer og flere anbefalinger Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Frogner menighetsråd 21.5.2014 2 Forord Arbeidsgruppen

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer