Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS"

Transkript

1 Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Saksliste til ordinær generalforsamling i Drammen Travbane AS (org.nr ). Det vises til innkalling datert tirsdag 24. februar 2015 kl på Drammen Travbane, Travkroa. Til behandling foreligger: 1) Godkjennelse av innkalling og fullmakter 2) Valg av møteleder, protokollfører og to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder 3) Styrets årsberetning 4) Fastsettelse av resultatregnskap og balanse 5) Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse. 6) Innkomne forslag og saker 7) Fastsettelse av honoraret til styret og revisor. 8) Valg BEHANDLING AV FISJONERING DRAMMEN TRAVBANE AS 9) Godkjenne konsernfisjonsplan 10) Beslutte kapitalnedsettelse 11) Vedtektsendringer ( 4 Aksjekapital) Aksjeeiere som representeres ved fullmektig må fremlegge skriftlig fullmakt. Etter generalforsamlingen inviteres til tradisjonell bevertning med erter, kjøtt og flesk. DRAMMEN TRAVBANE AS Drammen, 19. februar Trygve Bjørge Styreleder

2 SAKSLISTE 1. GODKJENNE AV INNKALLING OG FULLMAKTER KONSTITUERING STYRETS ÅRSBERETNING FASTSETTELSE AV RESULTATREGNSKAP OG BALANSE ANVENDELSE AV OVERSKUDD ELLER DEKNING AV UNDERSKUDD I HENHOLD TIL DEN FASTSATTE BALANSE INNKOMNE FORSLAG Endring av vedtekter FASTSETTELSE AV HONORARER TIL STYRET OG REVISOR STYRET REVISOR VALG Styremedlemmer varamenn for 1 år Leder og nestleder for 1 år: Valgkomite Revisor GODKJENNE KONSERNFISJONSPLAN BESLUTTE KAPITALNEDSETTELSE VEDTEKTSENDRINGER ( 4 AKSJEKAPITAL)... 6 Vedlegg: a) Vedtekter Drammen Travbane AS b) Konsernfisjonsplan, datert Drammen Travbane AS Generalforsamling Side 2

3 SAKSLISTE 1. GODKJENNE AV INNKALLING OG FULLMAKTER. Det vises til innkalling datert KONSTITUERING. a) Valg av dirigent. b) Valg av 2 repr. til å undertegne protokollen (sammen med dirigent). 3. STYRETS ÅRSBERETNING Det vises til årsberetning. Årsberetningen godkjennes. 4. FASTSETTELSE AV RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Det vises til resultatregnskap, balanse og revisjonsberetning. 1) Regnskapet for Drammen Travbane AS for 2014 fastsettes med et resultat før skatt med et underskudd på kr Årets skattekostnad på ordinært resultat utgjør kr Årsresultat etter skatt gir et underskudd på kr ANVENDELSE AV OVERSKUDD ELLER DEKNING AV UNDERSKUDD I HENHOLD TIL DEN FASTSATTE BALANSE. 1) Årsresultatet, underskuddet på kr dekkes av annen egenkapital, som etter dette utgjør kr INNKOMNE FORSLAG. Behandling av saker for konsernfisjon behandles etter ordinære saker. Følgende saker og forslag tas opp til behandling: 6.1. Endring av vedtekter Styret foreslår endringer i 5, selskapets styre. Nåværende ordlyd Selskapets styre skal ha 5 medlemmer med 2 varamedlemmer, hvorav 1 av styremedlemmene velges etter innstilling fra Buskerud Travforbund. Styret velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 2 år, hvorav 3 medlemmer velges det ene året, og de 2 det andre året. Styremedlem etter innstilling fra Buskerud Travforbund velges året hvor 3 styremedlemmer velges. Forslag til ny ordlyd Selskapets styre skal ha 3-5 medlemmer med 1 varamedlem, hvorav 1 av styremedlemmene velges etter innstilling fra Buskerud Travforbund. Styret velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 2 år, hvorav 2(3) medlemmer velges det ene året, og de 1(2) det andre året. Styremedlem etter innstilling fra Buskerud Travforbund velges året hvor 2(3) styremedlemmer velges. Drammen Travbane AS Generalforsamling Side 3

4 Begrunnelse Ved omorganiseringen av virksomheten ved Drammen Travbane opprettes et nytt eiendomsselskap som overtar deler av virksomheten til dagens selskap. Som følge av dette vil det kunne være aktuelt å ha mulighet til og redusere totalt antall styremedlemmer, noe som også bør kunne vurderes i det nye eiendomsselskapet. Generalforsamlingen hvert år fastsetter gjennom valget antall styremedlemmer. Antall varamedlemmer reduseres fast fra 2 til 1 medlem. Gjennom de siste 20 årene har 2. varamann stort sett vært et papirmedlem. Endringene gjøres gjeldende med umiddelbar virkning. 7. FASTSETTELSE AV HONORARER TIL STYRET OG REVISOR STYRET. Gjeldende satser: Honorar til styrets medlemmer med: Leder:... kr ,-. Nestleder... kr ,-. Medlemmer og 1. varamann... kr ,-. Møtegodtgjørelse for styrets medlemmer og 1. varamann kr pr møte. Reisegodtgjørelse for styrets medlemmer til styre- og representasjonsmøter etter Statens satser. Telefongodtgjørelse på kr fordeles innen styret og 1. varamann. Satsene foreslås uendret Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling foreligger ikke 7.2. REVISOR Styret gis fullmakt til å inngå avtaler om revisjonshonorar. 8. VALG 8.1. Styremedlemmer Uttredende: Trygve Bjørge, Knut Gunnholt og Endre Storhaug. Valgkomiteens forslag: 3 styremedlemmer for to år: Trygve Bjørge gjenvalg Knut Gunnholt gjenvalg Trond Erik Haug ny Drammen Travbane AS Generalforsamling Side 4

5 varamenn for 1 år Uttredende: Evelyn Stillerud og Håvar Tandberg. Valgkomiteens forslag: 1. varamann: Evelyn Stillerud gjenvalg 2. varamann: Håvar Tandberg gjenvalg (jfr forslag om endring i vedtekter) 8.3. Leder og nestleder for 1 år: Uttredende leder: Trygve Bjørge. Uttredende nestleder: Mattis Asplin Valgkomiteens forslag Leder: Trygve Bjørge gjenvalg Nestleder: innstilling foreligger ikke 8.4. Valgkomite. Fortsetter som medlemmer: Truls Knive ( ) og Trond Thorseth ( ) Uttredende: Per Erik Gravdal Valgkomiteens forslag: Gjermund Gravdal ( ) ny Leder 1 år: Uttredende: Per Erik Gravdal. Nestleder 1 år: Uttredende: Truls Knive Valgkomiteens forslag Leder 1 år: innstilling foreligger ikke Nestleder 1 år: innstilling foreligger ikke 8.5. Revisor PricewaterhouseCoopers har vært selskapets revisor. Forslag. PricewaterhouseCoopers gjenvelges som selskapets revisor. Drammen Travbane AS Generalforsamling Side 5

6 BEHANDLING AV FISJONERING DRAMMEN TRAVBANE AS 9. GODKJENNE KONSERNFISJONSPLAN Styret viser til vedlagt konsernfisjonsplan. Videre henvises til side 4 i årsberetning som skjematisk fremstiller dagens organisasjon, etter fisjoneringen/delingen som nå foreslås, og hvordan endelig modell ønskes når omorganiseringen er sluttført. Dokumentet med konsernfisjonsplan er et omfattende dokument, men må inneholde de formalia som en slik prosess krever. Det vil bli gitt en muntlig fremstilling på generalforsamlingen. Konsernfisjonsplan datert for fisjon av Drammen Travbane AS med overføring av deler av selskapet til Buskerud Trav Eiendom AS godkjennes. 10. BESLUTTE KAPITALNEDSETTELSE Det vises til konsernfisjonsplan datert Aksjekapitalen i Drammen Travbane AS nedsettes med NOK , fra NOK , til NOK ved reduksjon av pålydende på eksisterende aksjer fra NOK 250, med NOK 243,5 til NOK 6, VEDTEKTSENDRINGER ( 4 AKSJEKAPITAL) Det vises konsernfisjonsplan datert Med virkning fra Konsernfisjonens selskapsrettslige ikrafttredelse endres selskapets vedtekter 4 til å lyde: «Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer a kr 6,50 fullt innbetalt og lydende på navn» Drammen Travbane AS Generalforsamling Side 6

7 VEDTEKTER FOR DRAMMEN TRAVBANE AS (Vedtatt ekstraordinær generalforsamling Ajourført etter endringer ) 1 NAVN Selskapets navn er Drammen Travbane A/S. 2 FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Drammen kommune. 3 FORMÅL Selskapets er et ideelt eiendoms- og driftsselskap med formål å sikre en langsiktig og sunn utvikling av Norsk travsport, samt å sikre grunnlaget for oppdrett av travhester i Norge, videre å forestå driften av Drammen Travbane, samt å arrangere totalisatorkjøringer i henhold til konsesjon gitt av Norsk Rikstoto. Selskapet skal arbeide for å utvikle Drammen Travbane A/S til beste for travsporten. Selskapet skal arbeide aktivt for å fremme både sport og spill på sin bane og i den regionen Norsk Rikstoto har tildelt. Det er ikke selskapets formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Årsoverskuddet tillegges egenkapitalen. 4 AKSJEKAPITAL Selskapets aksjekapital er kr ,- fordelt på aksjer à kr 250,-, fullt innbetalt og lydende på navn. 5 SELSKAPETS STYRE Selskapets styre skal ha 5 medlemmer med 2 varamedlemmer, hvorav 1 av styremedlemmene velges etter innstilling fra Buskerud Travforbund. Styret velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 2 år, hvorav 3 medlemmer velges det ene året, og de 2 det andre året. Styremedlem etter innstilling fra Buskerud Travforbund velges året hvor 3 styremedlemmer velges. Varamenn velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 1 år. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 1 år. Styremedlemmer i selskapet kan ikke inneha styreverv i Det Norske Travselskap eller Norsk Jockeyklubb. 6 STYRETS VEDTAKSFØRHET Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede, herunder leder eller nestleder. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet har stemt for. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 7 DAGLIG LEDER Selskapet skal ha en daglig leder som skal forestå den daglige ledelse. Daglig leder ansettes av styret, som også fastsetter hans lønns - og arbeidsvilkår. Styret vedtar instruks for daglig leder. 8 SIGNATUR Selskapet tegnes av styreleder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 9 LEDELSE AV SELSKAPET Det påhviler styret og daglig leder å lede selskapet i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser. De skal sørge for at driften skjer på en profesjonell og effektiv måte, som gir grunnlag for størst mulig økonomisk utdeling til formålet. 10 STYREMØTER Styret innkalles til møte så ofte lederen finner det nødvendig, og for øvrig når minst to av styremedlemmene krever det. Over styrets møter føres protokoll som skal undertegnes av de tilstedeværende styremedlemmer. 11 OMSETNING AV AKSJER Ved overdragelse av aksjer har Buskerud Travforbund forkjøpsrett til aksjens pålydende. Melding om kjøpstilbud skal gis styret skriftlig. Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 14 dager fra det tidspunkt styret pr. brev mottok melding fra selgende aksjonær. Løsningssummen må deretter betales selgende aksjonær innen 14 dager. 12 GODKJENNING AV AKSJEOVERDRAGELSER Alle aksjeoverdragelser skal ha styrets godkjennelse. Transport av aksjer er således ikke gyldig før styret har godkjent ved påtegning av aksjene. Alle aksjer skal ha påtegning om denne bestemmelse. 13 VALGKOMITE Selskapet skal ha en valgkomite på tre medlemmer som velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 3 år. Det velges ett medlem hvert år. Komiteens leder og nestleder velges av generalforsamlingen med funksjonstid på et år. Styrets leder og daglig leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst et møte i valgkomiteen før den avgir sin endelige innstilling. Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg avmedlemmer, herunder leder og nestleder til styret. I tillegg avgir valgkomiteen innstilling til generalforsamlingen vedrørende honorar for styret, leder og nestleder. Etter forslag fra styret vedtar generalforsamlingen instruks for valgkomiteen. 14 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mars måned etter innkallelse av styret. Innkallelse til generalforsamling skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel. Innkallelsen skal angi de saker som skal behandles. Forslag fra aksjonærer må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være innlevert til styret senest 15. februar samme år. Generalforsamlingen ledes av styrets leder om ikke annen møteleder velges. På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. 15 GENERALFORSAMLINGENS GJØREMÅL På den ordinære generalforsamling skal behandles: 1. Styrets årsberetning. 2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. 3. Fastsettelse av honoraret til styret og revisor. 4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse. 5. Valg av styremedlemmer med varamedlemmer. 6. Valg av styrets leder og nestleder. 7. Valg av valgkomite med leder og nestleder. 8. Valg av revisor. 9. Valg av representant med varamedlem til Representantskapet i Norsk Rikstoto for 2 år, jfr 13 i vedtekter for Norsk Rikstoto. 10. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. Ved valg kan det kreves skriftlig avstemning. Alle valg og saker avgjøres ved alminnelig flertall, unntatt forslag om endring av vedtekter og oppløsning av selskapet, jfr 17. Er det ved valg likt antall stemmer på flere kandidater, foretas ny avstemning mellom disse. Ved likt stemmetall også her, avgjøres valget ved loddtrekning. Ved alle avstemninger regnes blanke stemmer som ikke avgitt. 16 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller når aksjonærer som representerer minst 10 % av aksjekapitalen krever det. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling skal skje skriftlig med minst 8 dagers varsel. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen. 17 VEDTEKTSENDRINGER OG OPPLØSNING AV SELSKAPET Endring av vedtekter og oppløsning av selskapet behandles på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og krever kvalifisert (2/3) flertall av de avgitte stemmer for å være gyldig.

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA. fredag den 13. februar 2009 kl. 13.00.

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA. fredag den 13. februar 2009 kl. 13.00. Til aksjonærene i Grieg Seafood ASA Bergen, den 30. januar 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Grieg Seafood ASA Postal address:

Detaljer

Vedtekter for Hafjell Golf AS

Vedtekter for Hafjell Golf AS Vedtekter for Hafjell Golf AS Selskapets navn er Hafjell Golf AS. 1. Selskapet har sitt forretningskontor på Hafjell, 2637 Øyer, i Øyer kommune. 2. 3. Selskapets formål er å anlegge, eie, samt drive golfanlegg

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Til aksjonærene i Acta Holding ASA Acta Holding ASA Børehaugen 1 N- 4006 Stavanger Tel +47 21 00 30 00 Fax +47 21 00 33 65 NO 979 867 654 www.acta.no / www.actaholding.no INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010.

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. VEDTEKTER for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. Kap 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Godkjent

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

V E D T E K T E R FOR DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP AS. 1. Selskapets navn, registrering og forretningssted

V E D T E K T E R FOR DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP AS. 1. Selskapets navn, registrering og forretningssted V E D T E K T E R FOR DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP AS 1. Selskapets navn, registrering og forretningssted Selskapets navn er Dæhlenengen Byggeselskap AS. Selskapet er registrert 11. februar 1931. Dets org.nr.

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer

Kvikne- Rennebu Kraftlag SA

Kvikne- Rennebu Kraftlag SA Vedtekter for Kvikne- Rennebu Kraftlag SA (sist oppdatert 15.5.2012) VEDTEKTER FOR KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG SA 1 Selskapets navn Selskapets navn er Kvikne-Rennebu Kraftlag SA. 2 Selskapets forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette innkalt til Ordinær Generalforsamling Onsdag 27. april 2011 kl 15.00

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette innkalt til Ordinær Generalforsamling Onsdag 27. april 2011 kl 15.00 Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette innkalt til Ordinær Generalforsamling Onsdag 27. april 2011 kl 15.00 Generalforsamlingen holdes i Tide Senteret Møllendalsveien 1 a, 5009 Bergen Utlevering av stemmemateriell

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag 5449konstituerende generalforsamling INNKALLING TIL KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Grenseveien 30 brl, avholdes onsdag 3. april 2002, kl. 17.00 i Oslo Kongressenter,

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Mandag 17. oktober 2011 kl 1800 i Ingeniørenes Hus 2. gangs behandling På generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

Sak 8/2012 Bedriftsforsamlingens uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til justert styreinstruks for NTE Holding AS

Sak 8/2012 Bedriftsforsamlingens uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til justert styreinstruks for NTE Holding AS NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201200005-9/010 Steinkjer, den 04.05.2012 Til bedriftsforsamlingens medlemmer: ------------------------------------------ Sak 8/2012 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Endring av vedtektenes 7

Endring av vedtektenes 7 Generalforsamling 8. mai 2014 Sak 08 Endring av vedtektenes 7 Valgkomiteen i konsernet har gjennom sitt arbeid med å forberede styrevalget våren 2014, sett et behov for at selskapets ordning med personlige

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA avholdes Onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium,

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer