MiFID Informasjonsnotat nr. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MiFID Informasjonsnotat nr. 4"

Transkript

1 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt 29. juni Det nye regelverket implementerer EU s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) og trer i kraft den 1. november Innledning I henhold til MiFID har verdipapirforetakene en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved utførelsen av kundeordre med hensyn til pris, kostnad, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre eventuelle overveielser med relevans for ordreutførelsen ( Beste Resultat ). Denne forpliktelsen er et av hovedfundamentene for kundebeskyttelsen i MiFID reguleringen. Etter gjeldende lovgiving og etter de gjeldende forretningsvilkår, utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund, oppstilles det også i dag krav til at foretaket må søke å sikre best mulige betingelser ved utførelse av kundeordre. Implementeringen av MiFID medfører imidlertid at foretaket underlegges mer detaljerte krav mht prosedyrene rundt utførelse av kundeordre. MiFID stiller krav til at foretakene skal etablere og anvende Retningslinjer for ordreutførelse ( Retningslinjene ) som setter det i stand til å oppnå Beste Resultat ved utførelsen av kundeordre. Retningslinjene skal omfatte informasjon om de ulike handelssystemer som foretaket benytter, relatert til hvert enkelt finansielt instrument. Med handelssystem menes i denne sammenheng regulert marked, MHF, systematisk internaliserer, prisstiller eller annen likviditetsgarantist eller enhet hjemmehørende i stat utenfor EØS som utfører tilsvarende funksjoner. Retningslinjene skal i tillegg angi hvilke faktorer som påvirker valget av handelssystem. Dette vil typisk være type kunde og ordre, det finansielle instrumentets egenskaper samt vilkårene til de handelssystemer ordren kan sendes til. Det foreligger særskilte krav til innholdet i Retningslinjene ved formidling av ordre og porteføljeforvaltning. Vedlagt dette notatet følger forslag til Retningslinjer som tilfredsstiller MiFIDs minstekrav til hva slike Retningslinjer skal inneholde. Dette er ment som en illustrasjon og et utgangspunkt som må tilpasses av det enkelte foretak. Unntak fra kravet til å anvende Retningslinjene gjelder dersom det foreligger en spesifikk instruks fra kunden, for eksempel ved internettmegling. Spesifikke instrukser må foretaket alltid overholde, forutsatt at det ikke foreligger grunner til at instruksen ikke kan aksepteres. Foretaket må før ordre utføres innhente samtykke til Retningslinjene fra kunden. I tillegg kreves det særskilt samtykke til å utføre ordre utenfor regulert marked eller MHF (multilaterale handelsfasiliteter). Slike samtykker kan gis gjennom kundeavtale. 1 1 Se Informasjonsnotat om informasjonskrav og kundeavtaler 1

2 På forespørsel fra kunden skal foretaket dokumentere at de har utført ordren i tråd med Retningslinjene. Foretaket må også regelmessig vurdere om de handelssystemer som omfattes av Retningslinjene gir Beste Resultat for kunden eller om det er behov for å endre Retningslinjene. 2. Beste Resultat Det følger av vphl at foretaket har en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden. Dette innebærer at standarden må vurderes ut fra hvilket resultat foretaket med rimelighet kan forventes å oppnå for sine kunder. Prinsippet innebærer altså ikke en absolutt standard som må oppnås av foretaket uten hensyn til tilgjengelige resurser. I vurderingen av hva som vil utgjøre Beste Resultat skal foretaket se hen til pris, kostnader, tidsbruk, sannsynlighet for handel og oppgjør, størrelse og art samt andre eventuelle overveielser med relevans for ordreutførelsen. Omfanget av og innholdet i forpliktelsen til å oppnå Beste Resultat, vil variere avhengig av en rekke forhold, herunder kunden, foretaket og type finansielt instrument Type kunde Plikten til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå Beste Resultat for kunden gjelder overfor profesjonelle kunder som ikke er kvalifisert motpart og overfor ikke-profesjonelle kunder. Forpliktelsen er imidlertid mer omfattende ovenfor ikke-profesjonelle kunder, se nedenfor under punkt Type foretak Foretaket skal ikke bruke uforholdsmessig store ressurser på å oppnå Beste Resultat for kunden. Dette vil føre til økte kostnader som i neste omgang vil måtte belastes kunden. Hva som er rimelig vil således måtte vurderes konkret i det enkelte tilfellet og vil variere fra foretak til foretak. Ressurser til dette formål bør derfor tilpasses størrelsen på det enkelte foretak Særskilt om forholdet mellom formidler og utfører Verdipapirforskriften pålegger krav til Beste Resultat ovenfor verdipapirforetak på ulike måter avhengig av type investeringstjeneste som ytes. Et foretak som utfører ordre på vegne av kunden er som nevnt underlagt kravet til Beste Resultat. 2 I tillegg vil foretak som formidler ordre til andre foretak være underlagt krav til Beste Resultat. 3 Dette gjelder både foretak som formidler ordre som egen investeringstjeneste og foretak som formidler ordre under aktiv forvaltningsavtale. Til tross for at reglene for formidler og utfører er noe ulike, vil den overordnede forpliktelsen være den samme for begge type foretak; å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå Beste Resultat for sine kunder. 2 Vphl 10-12, verdipapirforskriften Verdipapirforskriften

3 Vi er av den oppfatning at foretak som har konsesjon til å utføre ordre, ikke må ha egne Retningslinjer for de enkelttilfeller slike foretak formidler ordre uten selv å forestå oppgjør. For slike foretak er det tilstrekkelig å ha et sett med Retningslinjer for ordreutførelse. Foretak som formidler ordre må i tillegg til å overvåke kvaliteten på egne Retningslinjer mht valg av utførende foretak, også gjennomgå det utførende foretaks Retningslinjer i forkant av valget av utførende foretak. 4 Nærmere regler for hva som skal inngå i Retningslinjene til foretak som driver ordreformidling og ikke har konsesjon til å forestå oppgjør fremgår av verdipapirforskriften Innholdskrav for foretak som utfører ordre vil bli omhandlet nedenfor i punkt Type finansielt instrument Utgangspunktet er at alle finansielle instrumenter omfattes av reglene om Beste Resultat. Imidlertid vil foretakene møte forpliktelsen ulikt avhengig av type finansielt instrument og tilgjengelig marked for instrumentet. I Norge vil det for mange finansielle instrumenter bare foreligge ett relevant handelssystem, slik at vurderingen av alternative utførelsesmåter ikke vil være nødvendig og således vil forpliktelsen være lite omfattende. Som et utgangspunkt legger vi til grunn at Beste Resultat gjelder de ordredrevne markedene, dvs. aksjer og grunnfondsbevis, og ikke for prisdrevet marked, dvs rente- og valutaprodukter Særlig om OTC - derivater Handel med OTC - derivater skjer normalt ved at det inngås individuelle avtaler mellom kunden og foretaket, hvor kunden forplikter seg til enten å selge eller kjøpe et underliggende aktiva på et fremtidig tidspunkt til en forhåndsavtalt pris. Normalt vil enten foretaket eller en oppgjørssentral garantere for oppfyllelse av derivatkontrakten. I kontraktens løpetid vil det normalt ikke være omsetning av kontrakten som sådan. En eventuell omsetning av kontrakten i kontraktens løpetid, vil skje ved at kontrakten innløses mot foretaket eller oppgjørssentralen, og at foretaket eller oppgjørssentralen utsteder ny kontrakt til en annen part. Det er således unaturlig og benytte begrep som ordre, handel og annenhåndsmarked i tilknytning til OTC-derivater slik som for aksjer. Vi legger således til grunn at reglene om Beste Resultat normalt ikke vil gjelde for OTC- derivater Særlig om prisdrevne markeder (market making) Handel med rente- og valutaprodukter skjer normalt på andre måter enn for aksjer. I praksis anses rente- og valutamarkedet som kvoteringsmarked eller prisdrevet marked, i motsetning til aksjemarkedet som er et ordredrevet marked. I et finansielt instrument hvor foretaket stiller priser som market maker (standardiserte opsjoner, obligasjoner, valuta- og rentederivater), offentliggjør foretaket kjøps - og salgskurser ut fra egne vurderinger av markedsforholdene. Markedet vil som regler være veldig transparent, da prisene offentliggjøres på foretakets side eller hos en informasjonsdistributør. Kundene kan således sammenligne priser mellom de ulike foretak. Disse prisene vil enten være indikative eller bindende for et bestemt volum per transaksjon. Dersom prisene er indikative vil foretaket gi kunden en bindende pris ved henvendelser til foretaket. Ved henvendelse til foretaket står kunden fritt til å akseptere eller avvise tilbudet. Dersom kunden aksepterer prisen vil foretaket bli motpart i transaksjonen. 4 CESR public consultation on Best Execution - February

4 I dette markedet vil kunden normalt være profesjonell kunde som shopper rundt til ulike verdipapirforetak for å få oppgitt enn pris på det aktuelle finansielle instrumentet. I disse tilfeller vil det ikke kunne forventes at verdipapirforetaket skal være underlagt reglene om Beste Resultat ovenfor kunden. Vi legger således til grunn at reglene om Beste Resultat normalt ikke vil gjelde for rente/obligasjon og valutamarkedet. Det vil uansett være unaturlig at et foretak må henvise kunden til et konkurrerende foretak som i øyeblikket forhandlingen om kjøp eller salg foregår, stiller en bedre pris en det aktuelle foretaket. Dersom handelen i produkter som normalt omsettes i prisdrevne markeder skjer ved ordinær ordreinnleggelse, vil reglene om Beste Resultat komme til anvendelse som for øvrige ordreinnleggelser knyttet til andre finansielle instrumenter. Dette er særlig aktuelt hvor det er verdipapirforetaket som tar kontakt med en ikke- profesjonell kunde og anbefaler vedkommende og gjøre en handel. I disse tilfeller må kunden kunne stole på at verdipapirforetaket ivaretar kundens interesser knyttet til prisen på det aktuelle finansielle instrumenetet og eventuelt andre elementer ved transaksjonen. Vurderingen av hvorvidt reglene om Beste Resultat får anvendelse i kvoteringsmarkedet eller de prisdrevne markedene vil avhenge av følgende forhold: Hvem tar initiativ til transaksjonene; kunden eller foretaket? Er kunden profesjonell eller ikke-profesjonell? Hvor transparent er det aktuelle markedet? Kan kunden forvente å bli beskyttet av reglene om Beste Resultat? Det er imidlertid ingenting i veien for at prosedyrene ved handel av instrumenter som ikke er underlagt kravene om Beste Resultat likevel inntas i Retningslinjene. Slik informasjon vil uansett kunne være av nytte for kunden. 3. Retningslinjene for ordreutførelse 3.1. Innledning Det følger av vphl (2) at verdipapirforetak skal ha effektive systemer, prosedyrer og ordninger for å sikre etterlevelsen av forpliktelsen til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå det Beste Resultat for kunden. Foretaket skal blant annet utarbeide og benytte Retningslinjer for utførelse av kundeordre. Når en kunde har inngitt en ordre uten spesifikke instrukser, skal foretaket gjennomføre transaksjonen i overensstemmelse med Retningslinjene slik at Beste Resultat oppnås. Retningslinjene må forelegges kunden skriftlig eller via en internettside i god tid før kunden benytter seg av investeringstjenesten. 5 Med skriftlig menes skriftlig på papir med mindre kunden samtykker til at informasjonen gis på et annet varig medium, herunder e-post. For at Retningslinjene skal kunne forelegges via internett må flere krav være oppfylt. Disse fremgår av verdipapirforskriften 9-2 (2), se Informasjonsnotat om informasjonskrav og kundeavtaler. Typisk vil Retningslinjene være et naturlig vedlegg til kundeavtale eller foretakets forretningsvilkår. 5 Verdipapirforskriften (3) 4

5 I forbindelse med utarbeidelse og gjennomføring av Retningslinjer må foretakene gjennomføre en tre-trinns fremgangsmåte: 1) Avhengig av type kunder og deres behov, skal foretaket ta stilling til hvilke faktorer som skal gis prioritet ved utførelsen av ordre. 2) Foretakene må vurdere tilgjengelige handelssystemer for å identifisere de systemer som gjør foretaket i stand til å oppnå Beste Resultat og ta rimelige skritt for å kunne utføre ordre i de respektive handelssystem. 3) Foretakene skal sende kundeordre, på en ordre til ordre basis, til passende handelssystemer, tatt i betraktning den relative vektingen av de ulike faktorene iht Retningslinjene. I tillegg til retningslinjer for ordreutførelse krever MiFID at foretakene utarbeider retningslinjer for ordreallokering. Det er ikke krav til informasjon til kunden om disse retningslinjene. Vi har likevel inntatt noe om allokering i forbindelse med aggregering av ordre i vårt forslag til Retningslinjer. Regler om aggregering og allokering av ordre, herunder krav til utarbeidelse av interne retningslinjer for allokering følger av verdipapirforskriften Samtykke fra kunden Foretaket er forpliktet til å innhente samtykke til Retningslinjene fra kunden. 6 Dersom Retningslinjene tillater at kundeordre utføres utenfor regulert marked eller multilaterale handelsfasiliteter skal kunden uttrykkelig samtykke til dette Retningslinjene for utførelse av kundeordre - samtykke Vi mener at den mest praktiske måten å oppfylle disse kravene på, er at kunden bekrefter i kundeavtalen å ha akseptert Retningslinjene og muligheten til å foreta handler utenfor regulert marked, se Informasjonsnotat om informasjonskrav og kundeavtaler. Alternativt kan samtykke innhentes ved skriftlig eller elektronisk signatur, avklikkingsfelt på internettside eller muntlig på tapet telefon. Antakelig vil det også være tilstrekkelig at kunden samtykker ved konkludent adferd. Dette betyr at en kunde som inngir ordre etter å ha fått forelagt Retningslinjene må anses for å ha godkjent Retningslinjene. For å sikre notoritet anbefaler vi likevel at ikke-profesjonelle kunder samtykker ved en aktiv handling, som signatur på kundeavtale. Lovgivningen legger imidlertid opp til at det kun er ikke-profesjonelle kunder som skal inngå kundeavtale. Overfor profesjonelle kunder vil det være mindre betenkelig å la Retningslinjene være ansett som godkjent gjennom konkludent adferd. Denne kundegruppen vil i større grad være skikket til å ivareta egne interesser Handel som utføres utenfor regulert marked eller MHF - uttrykkelig samtykke Forståelsen av begrepet uttrykkelig samtykke Hva angår kravet om uttrykkelig samtykke for handel utenfor regulert marked, tolker vi bestemmelsen dit hen at dette normalt må innhentes ved en positiv handling fra både ikkeprofesjonell og profesjonelle kunder. Slikt samtykke kan mest praktisk innhentes gjennom kundeavtale eller samtale med kunden på tapet telefon. Innhenting av positivt samtykke fra nye kunder kan relativt lett skje i forbindelse med etableringen av kundeforholdet og signering 6 Vphl (4) 5

6 av kundeavtale. Imidlertid kan det være noe mer ressurskrevende og innhente et lignende positivt samtykke fra eksisterende kunder. Vi har blitt informert om at de danske tilsynsmyndighetene i sitt veiledningsnotat legger til grunn følgende tolkning. For kundeforhold som er etablert før 1. november 2007, hvor det foreligger et avtalegrunnlag som inneholder en beskrivelse av adgangen til å utføre ordre utenfor regulert marked eller MHF (OTC-handler), kan kravet om uttrykkelig samtykke anses oppfylt ved, at kunden etter 1. november 2007, anmoder om å få gjennomført en handel som i henhold til retningslinjene for ordreutførelse kan utføres som en OTC-handel. En slik tolkning er, slik vi forstår, også i tråd med hvordan dette kravet vil praktiseres i de øvrige nordiske landene samt i UK. Således vil det i de ovennevnte land være tilstrekkelig med konkludent adferd for å oppfylle kravet til utrykkelig samtykke ovenfor eksisterende kunder. Vi mener det er gode grunner for å legge til grunn samme tolkning også i Norge. Adgangen for verdipapirforetak til å utføre kundeordre utenfor regulert marked er som kjent regulert i dagens forretningsvilkår, og ligger således allerede til grunn for avtaleforholdet mellom kunde og foretak i dag Forståelsen av begrepet handel utenfor regulert marked eller MHF Når det gjelder hvilke handler som skal omfattes av begrepet handel utenfor regulert marked har Europakommisjonen avgitt følgende uttalelse. Kommisjonens oppfatning er at en handel anses og ha skjedd utenfor regulert marked når utførelsen har skjedd på en måte som avviker fra det regelverket som gjelder for handel på den aktuelle markedsplassen. Dette innebærer at de handler som eksempelvis skjer utenfor Oslo Børs sitt handelssystem, men i overensstemmelse med handelsreglene som gjelder for Oslo Børs, vil ikke være omfattet av definisjonen for handel utenfor regulert marked og således vil foretakene i disse tilfeller ikke være pålagt og innhente utrykkelige samtykke fra kunden i forkant av transaksjonen Innholdskrav Retningslinjene skal for hver type finansielt instrument foretaket handler med, inneholde informasjon om de ulike handelssystemer som benyttes og hvilke faktorer som bestemmer valget av handelssystem. 8 Retningslinjene kan utarbeides som et samlet dokument med forskjellige deler for ulike finansielle instrument, eller som separate dokumenter avhengig av type finansielt instrument og type kunde. Det må uansett spesifiseres hvilke Retningslinjer eller deler av Retningslinjene som får anvendelse for ulike typer finansielle instrument og kunder Ulike handelssystemer Med handelssystem menes regulert marked, MHF, systematisk internaliserer, prisstiller eller annen likviditetsgarantist eller enhet hjemmehørende i stat utenfor EØS som utfører tilsvarende funksjoner 9. Retningslinjene skal i det minste omfatte de handelssystemer som benyttes. Det er ikke nødvendig å velge handelssystemer som vil gi det Beste Resultatet i hvert enkelt tilfelle. Foretakene må gjerne spesifisere at listen over handelssystemer ikke er uttømmende, men at 7 Svenske lagrådsremissen side Vphl (3) 9 Verdipapirforskriften (2) 6

7 utførelse kan skje på andre handelssystemer dersom dette ellers vil være i overensstemmelse med Retningslinjene. Det er ingenting i veien for at Retningslinjene kun inneholder ett handelssystem vedrørende et særskilt finansielt instrument forutsatt at foretaket har gjennomført alle rimelige tiltak for å finne det beste handelssystemet for kunden. Særlig i Norge hvor finansmarkedet er lite vil det i mange tilfeller ikke finnes alternative handelssystemer. Foretakene er ikke forpliktet til å endre utførelsesmåte for å oppnå en bedre pris (f eks dersom et handelssystem tilbyr forskjellig pris for manuell og automatisk utførelse). Hvilke handelssystemer som inntas i Retningslinjene vil variere avhengig av finansielt instrument og type kunde. Det finnes imidlertid også andre måter å utføre ordre på enn å legge den inn i et handelssystem I all hovedsak vil det finnes tre alternativer måter å utføre en ordre på i det norske markedet; (a) legge ordren inn i et handelssystem (regulert marked, MHF, market maker), (b) kjøp fra eller salg til andre kunder (innbyrdes forretninger) og (c) ved selv helt eller delvis å tre inn som motpart ( handel for eget lager ) Relevante faktorer Vurderingen av hva som vil være Beste Resultat foretas på bakgrunn av følgende faktorer: 10 Pris Kostnad Hurtighet Sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør Størrelse Art Andre forhold Kriterier for vekting av faktorene De kriteriene som vil avgjøre den relative vektingen av faktorene i punkt 3.3.2, hva som i det enkelte tilfellet vil utgjøre Beste Resultat, skal inntas i Retningslinjene. Dette vil typisk være følgende: Kundens egenskaper profesjonell eller ikke-profesjonell Kundeordrens egenskaper størrelse, type instrument, oppgjørsmekanismer Egenskaper ved de finansielle instrumentene grad av likviditet, hvordan instrumentet normalt omsettes Egenskaper ved handelssystemet pris og kostnader, evne til å håndtere komplekse ordrer, hurtighet osv. 11 Vedrørende kundens egenskaper kan de ovennevnte faktorene som nevnt i bli vektlagt ulikt avhengig av om ordren kommer fra en profesjonell eller en ikke-profesjonell kunde 10 Vphl (1) 11 Verdipapirforskriften (1) 7

8 Overfor ikke-profesjonelle kunder bestemmes det beste mulige resultat ut fra det samlede vederlag kunden skal betale i forbindelse med ordreutførelsen. 12 Ved beregningen skal det i følge verdipapirforskriften tas hensyn til prisen på det finansielle instrumentet og kostnader knyttet til utførelsen av ordren (avgifter for handelssystemet, oppgjørsutgifter og verdipapirregistre samt og andre avgifter som belastes av tredjemann som er involvert i utførelsen av ordren). Med andre ord er kravet til å oppnå Beste Resultat for ikke-profesjonelle kunder ikke bare relatert til pris, men også å redusere kostnader som påløper i forbindelse med utførelse av ordren. Øvrige faktorer, som hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør får bare forrang fremfor pris og kostnad dersom dette bidrar til Beste Resultat for kunden. Fokuset må rettes mot det samlede (netto) resultat for kunden. Ved valget mellom flere aktuelle handelssystemer, skal foretaket ta hensyn til egne provisjoner og omkostninger ved å utføre ordren i de ulike handelssystemer. Normalt vil vektleggingen av pris og kostnader være viktigere for en ikke-profesjonell kunde enn for en profesjonell kunde selv om dette ofte også vil være viktig for profesjonelle kunder. For de profesjonelle kunder vil ofte størrelse på ordren være en viktig faktor når foretak skal avgjøre hvordan ordren skal utføres. Her blir riktig timing særlig viktig for å blant annet å unngå store markedssvinginger i instrumentet. Således må denne ulikheten tas høyde for når foretaket vektlegger de ulike faktorene i forbindelse foretakets utførelse av kundeordre Særlige informasjonskrav overfor ikke-profesjonelle kunder Videre om innholdskrav følger det av verdipapirforskriften (2) at foretaket i god tid før ytelsen av tjenester skal gi ikke-profesjonelle kunder fyllestgjørende opplysninger om retningslinjene herunder: en redegjørelse for foretakets avveining av faktorene i forbindelse med valg av handelssystem eller hvordan verdipapirforetaket gjennomfører avveiningen, se punkt og en liste over de handelssystemer som foretaket anser å være egnet til å oppnå beste resultat ved utførelse av ordre, se punkt og klar og tydelig advarsel om at spesifikke instrukser fra en kunde kan medføre at verdipapirforetaket ikke kan oppfylle retningslinjene for å sikre kunden beste resultat, se punkt Oppdatering av Retningslinjene Oppdatering av Retningslinjene skal skje årlig. I tillegg skal oppdatering foretas når det inntreffer endringer av betydning for foretakets fortsatte evne til å oppnå det beste mulige resultat for kundene ved å benytte de handelssystemer som angis i Retningslinjene. 13 En endring av betydning kan f eks være endringer i en av faktorene som vedrører utførelsen eller et handelssystem. Ved revisjon skal foretaket hensynta alle endringer i faktorene som vedrører utførelsen siden forrige revisjon og utføre en analyse av de relevante markedsplassene. Analysen skal sikre at markedsplassene fremdeles oppfyller kravene. 12 Verdipapirforskriften (4) 13 Verdipapirforskriften (1) 8

9 Dersom Retningslinjene endres som følge av at det inntreffer endringer må kundene notifiseres. Det er ikke krav til godkjenning fra kunden ved slike endringer. 4. Kundens spesifikke instruksjoner Dersom det foreligger en spesifikk instruks fra kunden mht hvordan ordren skal utføres, skal ordren utføres i tråd med denne, vphl (1) Kunden kan eksempelvis ha gitt en limit på hvor høyt han vil kjøpe eller hvor lavt han vil selge, eller at hele ordren skal legges inn i ordreboken samtidig. Dersom en ordre utføres i overensstemmelse med spesifikke instruksjoner fra kunden, f eks pris, vil likevel kravet til Beste Resultat gjelde i forhold til de andre delene av ordren, som ikke er omfattet av den spesifikke instruksen. Kunder skal gis en klar og tydelig advarsel om at spesifikke instruksjoner kan forhindre foretaket i å gjennomføre de tiltak som er fastsatt i Retningslinjene for å sikre Beste Resultat. 14 Foretakene står fritt til å avtale med kunden på forhånd at ordre mottatt i spesielle situasjoner vil bli behandlet som en spesifikk instruksjon. Foretaket kan også ta inn i Retningslinjene at nærmere angitte instruksjoner vil bli å anse som spesifikke instruksjoner og konsekvensen av dette. Hvor kunden handler i et online system som automatisk sender ordre for direkte utførelse, vil dette bli å anse som spesifikke instruksjoner fra kunden. Retningslinjene vil således ikke komme til anvendelse. 5. Dokumentasjon og arkivering Ordre og ordreutførelsesinformasjon samt Retningslinjene må dokumenteres og arkiveres blant annet med hensyn til at kunder i etterkant skal kunne begjære at foretaket påviser at en ordre er utført i overensstemmelse med de av kunden godkjente Retningslinjene. 15 Hva gjelder hvor langt dette kravet til arkivering av dokumentasjon strekker seg, er vi av den oppfatning at arkivering av dokumentasjon knyttet til den aktuelle handelen konkret må være tilstrekkelig. Generell dokumentasjon om markedsforholdene på det aktuelle tidspunktet må kunne innhentes i etterkant dersom det blir nødvendig. Dokumentasjon for overholdelse av forpliktelsen skal oppbevares i fem år Verdipapirforskriften (2) (c) 15 Vphl (6) 16 Verdipapirforskriften 9-21(1) 9

10 Vedlegg Utkast til minimums retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder (aksjer, grunnfondsbevis, ETF) Av [dato] 1 Innledning Verdipapirforetak har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved utførelse av kundeordre ( Beste Resultat ). 17 Foretaket vil ved mottakelse av kundeordre foreta en konkret vurdering av hvordan ordren skal utføres for å oppnå Beste Resultat. Retningsgivende for denne vurdering vil være retningslinjene for ordreutførelse som er gjengitt nedenfor ( Retningslinjene ). 2 Unntak fra Retningslinjene - Spesifikk instruks Dersom kunden inngir spesifikke instruksjoner, kan dette forhindre Foretaket i å gjennomføre de tiltak som er fastsatt i Retningslinjene nedenfor for å sikre Beste Resultat. Det kan inngås særskilt avtale mellom kunden og Foretaket om at ordre mottatt i spesielle situasjoner vil bli behandlet som en spesifikk instruksjon. 3 Relevante faktorer ved valg av utførelsesmåte Foretaket vil ved valg av utførelsesmåte ta hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold. 4 Vektlegging av relevante faktorer Når Foretaket utfører kundeordre vil følgende momenter tas i betraktning når de ovennevnte faktorers (punkt 3) relevans skal vektlegges: Kundes egenskaper (ikke-profesjonell/profesjonell kunde) Kundeordrens egenskaper Egenskaper ved de finansielle instrumenter som inngår i ordren Egenskaper ved de handelssystemer ordren kan rettes til Ovenfor ikke-profesjonelle kunder vil Beste Resultat bestemmes ut fra det samlede vederlag kunden skal betale i forbindelse med ordreutførelsen. 5 Alternative måter for utførelse av ordre Foretaket vil utføre ordre for kunden på en av følgende måter: 5.1 På regulert marked eller MHF: (a) ved å legge ordren inn i et handelssystem (regulert marked, MHF, market maker m.v.) (b) ved å formidle ordren til et annen verdipapirforetak dersom foretaket ikke er medlem på relevant regulert marked eller MHF. 17 Se vphl

11 5.2 Utenfor regulert marked eller MHF: (c) ved kjøp fra eller salg til andre kunder (innbyrdes forretninger) (d) ved selv helt eller delvis å tre inn som motpart (egenhandel) (e) ved å formidle ordren til et annet verdipapirforetak som foretaket samarbeider med. Ad a) [Her inkluderer Foretakene informasjon om de handelssystemer som foretaket anser at er egnet til å oppnå Beste Resultat ved utførelse av ordre] Listen er ikke uttømmende. Fra tid til annen vil utførelse kunne skje på andre handelssystemer dersom dette vil være i overensstemmelse med disse retningslinjene for øvrig. Hvis det finansielle instrumentet handles i flere handelssystemer (inkludert Oslo Børs/Oslo Axess), vil Foretaket normalt utføre ordren på Oslo Børs/Oslo Axess, da Foretaket anser at denne utførelsesmåten vil gi Beste Resultat for kunden. Hvis Foretaket imidlertid anser at handelssystemet med høyest likviditet i tilknytning til det aktuelle finansielle instrument vil gi Beste Resultat for kunden, vil Foretaket utføre ordren i det handelssystem hvor det finansielle instrumentet har høyest likviditet. Ad c) Dersom Foretaket har mottatt ordre om både kjøp og salg av samme finansielle instrument, og disse ordrene kan matches internt, vil Foretaket normalt legge ordrene inn i Oslo Børs/Oslo Axess handelssystem, dersom det finansielle instrumentet er notert på Oslo Børs/Oslo Axess. Handelssystemet vil automatisk foreta en matching av ordrene til markedskurs. Alternativt vil ordrene utføres ved at Foretaket selv foretar avtaleslutningen på vegne av kundene. Foretaket vil da ivareta kundenes tarv med samme omhu, og fastsette prisen på de finansielle instrumentene på grunnlag av børskurs eller dersom børskurs ikke foreligger, en kurs som etter markedets stilling er rimelig. Ad d) Dersom Foretaket er motpart vil det bli opplyst om dette på sluttseddelen eller annen bekreftelse. Dersom Foretaket trer inn som motpart (egenhandel) i forhold til en kundeordre, vil dette skje til en pris som samsvarer med den best oppnåelige pris i et handelssystem, f eks børskurs. Unntak vil gjelde dersom Foretaket, i egenskap av å være market maker, på kundens direkte forespørsel oppgir en pris som Foretaket enten vil kjøpe eller selge de angjeldende finansielle instrumenter til, og kunden aksepterer denne prisen. 6 Særlig om handel med unoterte aksjer Dersom en unotert aksje (eller annet finansielt instrument) er registrert på den norske OTCliste, vil Foretaket legge inn ordren som en interesse i OTC-systemet og deretter ta kontakt med et annet foretak som har vist en motsvarende interesse i OTC-systemet. Foretaket vil forhandle med dette foretaket for å oppnå en best mulig pris for kunden. 7 Når vil orden utføres? Foretaket vil påbegynne utførelse av ordren umiddelbart etter mottak av ordre fra kunden. Dette betyr at Foretaket vil benytte tidsprioritering av innkomne ordre med mindre Foretaket anser at Beste Resultat oppnås ved å slå ordren sammen med andre ordre. Foretaket forbeholder seg rett til å aggregere kundens ordre med ordre fra andre kunder, personer eller foretak som er eller ikke er tilknyttet Foretaket. Aggregering av ordre vil kunne finne sted dersom det er usannsynlig at aggregering generelt vil være til ulempe for noen av kundene. 11

12 Kunden er imidlertid inneforstått med at aggregering av ordre i enkelttilfeller kan medføre en ulempe. Foretaket forbeholder seg også rett til å aggregere kundens ordre med transaksjoner foretatt for Foretakets egen regning. Dersom den samlede ordren kun delvis utføres vil kundens ordre i utgangspunktet bli prioritert fremfor Foretakets. Unntak gjelder imidlertid dersom Foretaket ikke hadde kunnet utføre handelen på tilsvarende fordelaktige vilkår uten aggregeringen. Hvis ordren mottas utenfor markedsplassens åpningstid vil ordren bli utført når markedsplassen gjenåpner. 12

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 1. november 2007 Informasjon om kundeklassifisering 1 RETNINGSLINJER FOR ORDREUTFØRELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE SpareBank 1 SMN ("SMN") er morselskapet til SpareBank 1 Markets AS ("SB1 Markets"). En del kunder vil ved kjøp av investeringstjenester etablere kundeforhold både

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Dette skrivet omfatter retningslinjer for å oppnå best mulig resultat for ordreutførelse av finansielle instrumenter som er påkrevet etter

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbund The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915

Norges Fondsmeglerforbund The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 Norges Fondsmeglerforbund The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 10. mai 2007 Høring utkast til utfyllende

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Erik Thrane General Counsel erik.thrane@nordpool.com Disposisjon Oversikt over MiFID Finansielle instrumenter Investeringstjenester Relevante unntak

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon MiFID-direktivet og konsekvenser for EBLs medlemmer Tirsdag 5.

Detaljer

Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet. Knut Godager Finanstilsynet

Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet. Knut Godager Finanstilsynet Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet Knut Godager Finanstilsynet Disposisjon Innledning Definisjonen av finansielle instrumenter Markedsplasser og CCPer Transparens Nye krav til konsesjon

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Bakgrunn KLP Fondsforvaltning AS (KLP FF) har utkontraktert forvaltningen av KLP fondene til KLP Kapitalforvaltning

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Policy for Bestillingsutføring Denne Policy for Bestillingsutføring er en del av Kundens avtaler som definert i Brukeravtalen. 1. FORRETNINGSDRIFT 1.1. Vi

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 Klager: X Innklaget: CMC Markets UK PLC Oslo Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Saken gjelder: Klage på foretakets håndtering av stop-buy ordre i forbindelse med

Detaljer

BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning

BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 13. september 2002. Anbefalingen trer i kraft fra og med 1. november

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Frede Aas Rognlien Head of Legal and Compliance SEB Enskilda AS 1 MiFID

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 12.12.2014 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Apollo Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr:

Detaljer

REGELVERK. Med derivatregelverket menes Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs.

REGELVERK. Med derivatregelverket menes Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs. C.2 MARKET MAKER - AVTALE Mellom (verdipapirforetakets navn), heretter kalt MM, og Oslo Børs er det i dag inngått følgende avtale om at MM skal virke som Market Maker i samsvar med derivatregelverket og

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Rådgivning og salg av finansprodukter hvem kan kjøpe hva? Oslo, 2. juni 2010 advokat Bernt Olav Steinland Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund. Anbefalingen er basert på Rapport

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond

Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond Rutinenr.: 0 Navn: Behandling av ordre, aggregering, allokering og beste resultat Avdeling:

Detaljer

Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg

Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg Hvilke spørsmål jobber vi med mht. MiFID Hvilke av våre aktiviteter berøres av MiFID-forskriften? Hva er konsekvensen? Hvilket

Detaljer

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2

Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2 Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING... 1.1 Børs- og verdipapirretten.... 1.2 Rettskilder og litteratur... 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger.... 1.3.1 Finansretten penge- og kredittretten og børs- og verdipapirretten....

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID v/bernt Olav Steinland Felix Konferansesenter, Aker Brygge 20. juni 2007 Søknad om tillatelse som verdipapirforetak Innholdsmessige krav Hvilke investeringstjenester

Detaljer

Handel med finansielle instrumenter og spareprodukter

Handel med finansielle instrumenter og spareprodukter Handel med finansielle instrumenter og spareprodukter - Retningslinjer og betingelser Gjelder fra 1. november 2007 . Lov om verdipapirhandel Fra og med 1. november 2007 ble ny lov om verdipapirhandel iverksatt.

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Negativ tilbakegang er en gradvis tilbakegang som fører til at salgsprisen er dårligere enn prisen kunden har bedt om.

Negativ tilbakegang er en gradvis tilbakegang som fører til at salgsprisen er dårligere enn prisen kunden har bedt om. Monecor (London) Limited, som driver som ETX Capital («ETX Capital», vi eller oss ), er autoriserg og regulert av Financial Conduct Authority ( FCA ), under registreringsnummer 124721 i Financial Services

Detaljer

RÅDGIVING OG SALG UNDER MIFID Foredrag for Norges Fondsmeglerforbund 20 06 2007 av Eystein Kleven Seksjonssjef i Kredittilsynet

RÅDGIVING OG SALG UNDER MIFID Foredrag for Norges Fondsmeglerforbund 20 06 2007 av Eystein Kleven Seksjonssjef i Kredittilsynet RÅDGIVING OG SALG UNDER MIFID Foredrag for Norges Fondsmeglerforbund 20 06 2007 av Eystein Kleven Seksjonssjef i Kredittilsynet 1 Innledning Lovutviklingen motsvarer normalt behov i samfunnet. Dette gjelder

Detaljer

Finansiell handel. En fremtid uten bankgarantier?

Finansiell handel. En fremtid uten bankgarantier? Finansiell handel. En fremtid uten bankgarantier? Dag Seter, Bergen Energi 1 2 Et marked i endring Finanskrisen Skapte også et sjokk for verdens myndigheter Hvordan kunne dette skje at de største banker

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

Det nye børslandskapet

Det nye børslandskapet Det nye børslandskapet Securities HVA HAR SKJEDD Frem til 2007 ble alle ordrene i norske aksjer sendt til Oslo Børs. Alle handler, både automatch (handler som ble automatisk matchet i ordreboken) og blokker,

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 12. mai 2009. 1 Innledning Det følger av verdipapirhandelloven 10-4 annet

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881

Detaljer

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema CFD - ikke bosatt i USA Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullføre hele dette søknadsskjemaet. Vær vennlig å send alle dokumentene til: CMC Markets UK Plc, Filial Oslo Fridtjof Nansens

Detaljer

DEL I - Avtale som inngås med SpareBank 1 Telemark (heretter benevnt Banken ) KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER - investeringskonto

DEL I - Avtale som inngås med SpareBank 1 Telemark (heretter benevnt Banken ) KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER - investeringskonto DEL I - Avtale som inngås med SpareBank 1 Telemark (heretter benevnt Banken ) KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER - investeringskonto Foretaket SpareBank 1 Telemark ( Banken ) Forretningsadresse:

Detaljer

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 1 Alminnelige Forretningsvilkår Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 August 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET 1.1 KONTAKTINFORMASJON 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER 1.3 COSMOS MARKETS AS TILLATELSE

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden Rundskriv Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden RUNDSKRIV: 17/2010 DATO: 05.07.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET Postboks

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Foretaket... 2 2. Hva forretningsvilkårene gjelder... 3 3. Kundeklassifisering... 3 4. Kundens ansvar for opplysninger

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Vedlegg Alminnelige forretningsvilkår og rutine for behandling av kundeordre, herunder oppnåelse av beste resultat

Vedlegg Alminnelige forretningsvilkår og rutine for behandling av kundeordre, herunder oppnåelse av beste resultat Vedlegg Alminnelige forretningsvilkår og rutine for behandling av kundeordre, herunder oppnåelse av beste resultat Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for Oslo Finans AS ved investeringsrådgivning og plassering av offentlige tilbud.

Alminnelige forretningsvilkår for Oslo Finans AS ved investeringsrådgivning og plassering av offentlige tilbud. Alminnelige forretningsvilkår for Oslo Finans AS ved investeringsrådgivning og plassering av offentlige tilbud. Disse forretningsvilkår («Forretningsvilkårene») er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 1 Alminnelige Forretningsvilkår Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 Mai 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET 1.1 KONTAKTINFORMASJON 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER 1.3 COSMOS MARKETS AS TILLATELSE

Detaljer

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Innledning... 13 1.1 Børs og verdipapirretten... 13 1.2 Rettskilder og litteratur... 17 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger... 24 1.3.1 Rettslig plassering forholdet

Detaljer

Kundeavtale/Kundeprofil

Kundeavtale/Kundeprofil Kundeavtale/Kundeprofil Vennligst fyll inn sidene 1 7. Send dokumentene til: JOOL Markets AS Postboks 1305 Vika 0112 Oslo e-post: post@joolcapital.no Bekreftelse av identitet Navn/Firmanavn: Kontaktperson

Detaljer

Vi åpner dørene for flere selskaper

Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper - etablert 1819 - etablert 2007 Merkur Market - åpner tidlig 2016 Børsens hovedfunksjon Kilde til kapital

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 Klager: X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder størrelsen på kurtasjen som totalt er betalt til

Detaljer

Behandling av MIFID i Stortinget

Behandling av MIFID i Stortinget Seminar NFMF Onsdag 20. juni 2007 Behandling av MIFID i Stortinget Gjermund Hagesæter Stortingsrepresentant FrP Saksordfører Verdipapirhandleloven & Børsloven Verdipapirhandlelov & Børslov De to nye lovene

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

Kundeavtale. Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge Marketss Pb. 6800 9298 Tromsø. E-post verdipapirservice@snn.no

Kundeavtale. Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge Marketss Pb. 6800 9298 Tromsø. E-post verdipapirservice@snn.no Kundeavtale SpareBank 1 Nord-Norge Marketss N- Vedlagt følger nødvendig dokumentasjon i forbindelse med opprettelse av kundeforhold med SpareBank 1 Nord-, heretter kalt SNN Markets. 1. KUNDEOPPLYSNINGER

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund

Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund (Sist endret 23. oktober 2007. I kraft fra

Detaljer

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet Rundskriv Overføring av den operative prospektkontrollen fra RUNDSKRIV: 12/2010 DATO: 16.04.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Utstedere av omsettelige verdipapirer og utstedere notert på

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS ( FORETAKET ) REVIDERT PR 1.3.

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS ( FORETAKET ) REVIDERT PR 1.3. ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS ( FORETAKET ) REVIDERT PR 1.3.2014 (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes

Detaljer

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Anførsel om at Nordic Securities AS ikke har gitt en forståelig og ordentlig orientering

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

(Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fondsmeglerforbunds styre) Oslo 21. november 2000.

(Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fondsmeglerforbunds styre) Oslo 21. november 2000. Rapport og forslag til anbefalinger knyttet til verdipapirforetaks egenhandel og marketmaking i aksjer samt opplysninger om egne posisjoner og oppdrag. (Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Høring utkast til forskrifter om egenhandel for ansatte i verdipapirforetak og om agenter tilknyttet verdipapirforetak

Høring utkast til forskrifter om egenhandel for ansatte i verdipapirforetak og om agenter tilknyttet verdipapirforetak Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 9. september 2008 Høring utkast til forskrifter om egenhandel for ansatte i verdipapirforetak og om agenter tilknyttet verdipapirforetak

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/6 Klager: A Innklaget: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Christiania

Detaljer