MiFID Informasjonsnotat nr. 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MiFID Informasjonsnotat nr. 4"

Transkript

1 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt 29. juni Det nye regelverket implementerer EU s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) og trer i kraft den 1. november Innledning I henhold til MiFID har verdipapirforetakene en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved utførelsen av kundeordre med hensyn til pris, kostnad, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre eventuelle overveielser med relevans for ordreutførelsen ( Beste Resultat ). Denne forpliktelsen er et av hovedfundamentene for kundebeskyttelsen i MiFID reguleringen. Etter gjeldende lovgiving og etter de gjeldende forretningsvilkår, utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund, oppstilles det også i dag krav til at foretaket må søke å sikre best mulige betingelser ved utførelse av kundeordre. Implementeringen av MiFID medfører imidlertid at foretaket underlegges mer detaljerte krav mht prosedyrene rundt utførelse av kundeordre. MiFID stiller krav til at foretakene skal etablere og anvende Retningslinjer for ordreutførelse ( Retningslinjene ) som setter det i stand til å oppnå Beste Resultat ved utførelsen av kundeordre. Retningslinjene skal omfatte informasjon om de ulike handelssystemer som foretaket benytter, relatert til hvert enkelt finansielt instrument. Med handelssystem menes i denne sammenheng regulert marked, MHF, systematisk internaliserer, prisstiller eller annen likviditetsgarantist eller enhet hjemmehørende i stat utenfor EØS som utfører tilsvarende funksjoner. Retningslinjene skal i tillegg angi hvilke faktorer som påvirker valget av handelssystem. Dette vil typisk være type kunde og ordre, det finansielle instrumentets egenskaper samt vilkårene til de handelssystemer ordren kan sendes til. Det foreligger særskilte krav til innholdet i Retningslinjene ved formidling av ordre og porteføljeforvaltning. Vedlagt dette notatet følger forslag til Retningslinjer som tilfredsstiller MiFIDs minstekrav til hva slike Retningslinjer skal inneholde. Dette er ment som en illustrasjon og et utgangspunkt som må tilpasses av det enkelte foretak. Unntak fra kravet til å anvende Retningslinjene gjelder dersom det foreligger en spesifikk instruks fra kunden, for eksempel ved internettmegling. Spesifikke instrukser må foretaket alltid overholde, forutsatt at det ikke foreligger grunner til at instruksen ikke kan aksepteres. Foretaket må før ordre utføres innhente samtykke til Retningslinjene fra kunden. I tillegg kreves det særskilt samtykke til å utføre ordre utenfor regulert marked eller MHF (multilaterale handelsfasiliteter). Slike samtykker kan gis gjennom kundeavtale. 1 1 Se Informasjonsnotat om informasjonskrav og kundeavtaler 1

2 På forespørsel fra kunden skal foretaket dokumentere at de har utført ordren i tråd med Retningslinjene. Foretaket må også regelmessig vurdere om de handelssystemer som omfattes av Retningslinjene gir Beste Resultat for kunden eller om det er behov for å endre Retningslinjene. 2. Beste Resultat Det følger av vphl at foretaket har en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden. Dette innebærer at standarden må vurderes ut fra hvilket resultat foretaket med rimelighet kan forventes å oppnå for sine kunder. Prinsippet innebærer altså ikke en absolutt standard som må oppnås av foretaket uten hensyn til tilgjengelige resurser. I vurderingen av hva som vil utgjøre Beste Resultat skal foretaket se hen til pris, kostnader, tidsbruk, sannsynlighet for handel og oppgjør, størrelse og art samt andre eventuelle overveielser med relevans for ordreutførelsen. Omfanget av og innholdet i forpliktelsen til å oppnå Beste Resultat, vil variere avhengig av en rekke forhold, herunder kunden, foretaket og type finansielt instrument Type kunde Plikten til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå Beste Resultat for kunden gjelder overfor profesjonelle kunder som ikke er kvalifisert motpart og overfor ikke-profesjonelle kunder. Forpliktelsen er imidlertid mer omfattende ovenfor ikke-profesjonelle kunder, se nedenfor under punkt Type foretak Foretaket skal ikke bruke uforholdsmessig store ressurser på å oppnå Beste Resultat for kunden. Dette vil føre til økte kostnader som i neste omgang vil måtte belastes kunden. Hva som er rimelig vil således måtte vurderes konkret i det enkelte tilfellet og vil variere fra foretak til foretak. Ressurser til dette formål bør derfor tilpasses størrelsen på det enkelte foretak Særskilt om forholdet mellom formidler og utfører Verdipapirforskriften pålegger krav til Beste Resultat ovenfor verdipapirforetak på ulike måter avhengig av type investeringstjeneste som ytes. Et foretak som utfører ordre på vegne av kunden er som nevnt underlagt kravet til Beste Resultat. 2 I tillegg vil foretak som formidler ordre til andre foretak være underlagt krav til Beste Resultat. 3 Dette gjelder både foretak som formidler ordre som egen investeringstjeneste og foretak som formidler ordre under aktiv forvaltningsavtale. Til tross for at reglene for formidler og utfører er noe ulike, vil den overordnede forpliktelsen være den samme for begge type foretak; å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå Beste Resultat for sine kunder. 2 Vphl 10-12, verdipapirforskriften Verdipapirforskriften

3 Vi er av den oppfatning at foretak som har konsesjon til å utføre ordre, ikke må ha egne Retningslinjer for de enkelttilfeller slike foretak formidler ordre uten selv å forestå oppgjør. For slike foretak er det tilstrekkelig å ha et sett med Retningslinjer for ordreutførelse. Foretak som formidler ordre må i tillegg til å overvåke kvaliteten på egne Retningslinjer mht valg av utførende foretak, også gjennomgå det utførende foretaks Retningslinjer i forkant av valget av utførende foretak. 4 Nærmere regler for hva som skal inngå i Retningslinjene til foretak som driver ordreformidling og ikke har konsesjon til å forestå oppgjør fremgår av verdipapirforskriften Innholdskrav for foretak som utfører ordre vil bli omhandlet nedenfor i punkt Type finansielt instrument Utgangspunktet er at alle finansielle instrumenter omfattes av reglene om Beste Resultat. Imidlertid vil foretakene møte forpliktelsen ulikt avhengig av type finansielt instrument og tilgjengelig marked for instrumentet. I Norge vil det for mange finansielle instrumenter bare foreligge ett relevant handelssystem, slik at vurderingen av alternative utførelsesmåter ikke vil være nødvendig og således vil forpliktelsen være lite omfattende. Som et utgangspunkt legger vi til grunn at Beste Resultat gjelder de ordredrevne markedene, dvs. aksjer og grunnfondsbevis, og ikke for prisdrevet marked, dvs rente- og valutaprodukter Særlig om OTC - derivater Handel med OTC - derivater skjer normalt ved at det inngås individuelle avtaler mellom kunden og foretaket, hvor kunden forplikter seg til enten å selge eller kjøpe et underliggende aktiva på et fremtidig tidspunkt til en forhåndsavtalt pris. Normalt vil enten foretaket eller en oppgjørssentral garantere for oppfyllelse av derivatkontrakten. I kontraktens løpetid vil det normalt ikke være omsetning av kontrakten som sådan. En eventuell omsetning av kontrakten i kontraktens løpetid, vil skje ved at kontrakten innløses mot foretaket eller oppgjørssentralen, og at foretaket eller oppgjørssentralen utsteder ny kontrakt til en annen part. Det er således unaturlig og benytte begrep som ordre, handel og annenhåndsmarked i tilknytning til OTC-derivater slik som for aksjer. Vi legger således til grunn at reglene om Beste Resultat normalt ikke vil gjelde for OTC- derivater Særlig om prisdrevne markeder (market making) Handel med rente- og valutaprodukter skjer normalt på andre måter enn for aksjer. I praksis anses rente- og valutamarkedet som kvoteringsmarked eller prisdrevet marked, i motsetning til aksjemarkedet som er et ordredrevet marked. I et finansielt instrument hvor foretaket stiller priser som market maker (standardiserte opsjoner, obligasjoner, valuta- og rentederivater), offentliggjør foretaket kjøps - og salgskurser ut fra egne vurderinger av markedsforholdene. Markedet vil som regler være veldig transparent, da prisene offentliggjøres på foretakets side eller hos en informasjonsdistributør. Kundene kan således sammenligne priser mellom de ulike foretak. Disse prisene vil enten være indikative eller bindende for et bestemt volum per transaksjon. Dersom prisene er indikative vil foretaket gi kunden en bindende pris ved henvendelser til foretaket. Ved henvendelse til foretaket står kunden fritt til å akseptere eller avvise tilbudet. Dersom kunden aksepterer prisen vil foretaket bli motpart i transaksjonen. 4 CESR public consultation on Best Execution - February

4 I dette markedet vil kunden normalt være profesjonell kunde som shopper rundt til ulike verdipapirforetak for å få oppgitt enn pris på det aktuelle finansielle instrumentet. I disse tilfeller vil det ikke kunne forventes at verdipapirforetaket skal være underlagt reglene om Beste Resultat ovenfor kunden. Vi legger således til grunn at reglene om Beste Resultat normalt ikke vil gjelde for rente/obligasjon og valutamarkedet. Det vil uansett være unaturlig at et foretak må henvise kunden til et konkurrerende foretak som i øyeblikket forhandlingen om kjøp eller salg foregår, stiller en bedre pris en det aktuelle foretaket. Dersom handelen i produkter som normalt omsettes i prisdrevne markeder skjer ved ordinær ordreinnleggelse, vil reglene om Beste Resultat komme til anvendelse som for øvrige ordreinnleggelser knyttet til andre finansielle instrumenter. Dette er særlig aktuelt hvor det er verdipapirforetaket som tar kontakt med en ikke- profesjonell kunde og anbefaler vedkommende og gjøre en handel. I disse tilfeller må kunden kunne stole på at verdipapirforetaket ivaretar kundens interesser knyttet til prisen på det aktuelle finansielle instrumenetet og eventuelt andre elementer ved transaksjonen. Vurderingen av hvorvidt reglene om Beste Resultat får anvendelse i kvoteringsmarkedet eller de prisdrevne markedene vil avhenge av følgende forhold: Hvem tar initiativ til transaksjonene; kunden eller foretaket? Er kunden profesjonell eller ikke-profesjonell? Hvor transparent er det aktuelle markedet? Kan kunden forvente å bli beskyttet av reglene om Beste Resultat? Det er imidlertid ingenting i veien for at prosedyrene ved handel av instrumenter som ikke er underlagt kravene om Beste Resultat likevel inntas i Retningslinjene. Slik informasjon vil uansett kunne være av nytte for kunden. 3. Retningslinjene for ordreutførelse 3.1. Innledning Det følger av vphl (2) at verdipapirforetak skal ha effektive systemer, prosedyrer og ordninger for å sikre etterlevelsen av forpliktelsen til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå det Beste Resultat for kunden. Foretaket skal blant annet utarbeide og benytte Retningslinjer for utførelse av kundeordre. Når en kunde har inngitt en ordre uten spesifikke instrukser, skal foretaket gjennomføre transaksjonen i overensstemmelse med Retningslinjene slik at Beste Resultat oppnås. Retningslinjene må forelegges kunden skriftlig eller via en internettside i god tid før kunden benytter seg av investeringstjenesten. 5 Med skriftlig menes skriftlig på papir med mindre kunden samtykker til at informasjonen gis på et annet varig medium, herunder e-post. For at Retningslinjene skal kunne forelegges via internett må flere krav være oppfylt. Disse fremgår av verdipapirforskriften 9-2 (2), se Informasjonsnotat om informasjonskrav og kundeavtaler. Typisk vil Retningslinjene være et naturlig vedlegg til kundeavtale eller foretakets forretningsvilkår. 5 Verdipapirforskriften (3) 4

5 I forbindelse med utarbeidelse og gjennomføring av Retningslinjer må foretakene gjennomføre en tre-trinns fremgangsmåte: 1) Avhengig av type kunder og deres behov, skal foretaket ta stilling til hvilke faktorer som skal gis prioritet ved utførelsen av ordre. 2) Foretakene må vurdere tilgjengelige handelssystemer for å identifisere de systemer som gjør foretaket i stand til å oppnå Beste Resultat og ta rimelige skritt for å kunne utføre ordre i de respektive handelssystem. 3) Foretakene skal sende kundeordre, på en ordre til ordre basis, til passende handelssystemer, tatt i betraktning den relative vektingen av de ulike faktorene iht Retningslinjene. I tillegg til retningslinjer for ordreutførelse krever MiFID at foretakene utarbeider retningslinjer for ordreallokering. Det er ikke krav til informasjon til kunden om disse retningslinjene. Vi har likevel inntatt noe om allokering i forbindelse med aggregering av ordre i vårt forslag til Retningslinjer. Regler om aggregering og allokering av ordre, herunder krav til utarbeidelse av interne retningslinjer for allokering følger av verdipapirforskriften Samtykke fra kunden Foretaket er forpliktet til å innhente samtykke til Retningslinjene fra kunden. 6 Dersom Retningslinjene tillater at kundeordre utføres utenfor regulert marked eller multilaterale handelsfasiliteter skal kunden uttrykkelig samtykke til dette Retningslinjene for utførelse av kundeordre - samtykke Vi mener at den mest praktiske måten å oppfylle disse kravene på, er at kunden bekrefter i kundeavtalen å ha akseptert Retningslinjene og muligheten til å foreta handler utenfor regulert marked, se Informasjonsnotat om informasjonskrav og kundeavtaler. Alternativt kan samtykke innhentes ved skriftlig eller elektronisk signatur, avklikkingsfelt på internettside eller muntlig på tapet telefon. Antakelig vil det også være tilstrekkelig at kunden samtykker ved konkludent adferd. Dette betyr at en kunde som inngir ordre etter å ha fått forelagt Retningslinjene må anses for å ha godkjent Retningslinjene. For å sikre notoritet anbefaler vi likevel at ikke-profesjonelle kunder samtykker ved en aktiv handling, som signatur på kundeavtale. Lovgivningen legger imidlertid opp til at det kun er ikke-profesjonelle kunder som skal inngå kundeavtale. Overfor profesjonelle kunder vil det være mindre betenkelig å la Retningslinjene være ansett som godkjent gjennom konkludent adferd. Denne kundegruppen vil i større grad være skikket til å ivareta egne interesser Handel som utføres utenfor regulert marked eller MHF - uttrykkelig samtykke Forståelsen av begrepet uttrykkelig samtykke Hva angår kravet om uttrykkelig samtykke for handel utenfor regulert marked, tolker vi bestemmelsen dit hen at dette normalt må innhentes ved en positiv handling fra både ikkeprofesjonell og profesjonelle kunder. Slikt samtykke kan mest praktisk innhentes gjennom kundeavtale eller samtale med kunden på tapet telefon. Innhenting av positivt samtykke fra nye kunder kan relativt lett skje i forbindelse med etableringen av kundeforholdet og signering 6 Vphl (4) 5

6 av kundeavtale. Imidlertid kan det være noe mer ressurskrevende og innhente et lignende positivt samtykke fra eksisterende kunder. Vi har blitt informert om at de danske tilsynsmyndighetene i sitt veiledningsnotat legger til grunn følgende tolkning. For kundeforhold som er etablert før 1. november 2007, hvor det foreligger et avtalegrunnlag som inneholder en beskrivelse av adgangen til å utføre ordre utenfor regulert marked eller MHF (OTC-handler), kan kravet om uttrykkelig samtykke anses oppfylt ved, at kunden etter 1. november 2007, anmoder om å få gjennomført en handel som i henhold til retningslinjene for ordreutførelse kan utføres som en OTC-handel. En slik tolkning er, slik vi forstår, også i tråd med hvordan dette kravet vil praktiseres i de øvrige nordiske landene samt i UK. Således vil det i de ovennevnte land være tilstrekkelig med konkludent adferd for å oppfylle kravet til utrykkelig samtykke ovenfor eksisterende kunder. Vi mener det er gode grunner for å legge til grunn samme tolkning også i Norge. Adgangen for verdipapirforetak til å utføre kundeordre utenfor regulert marked er som kjent regulert i dagens forretningsvilkår, og ligger således allerede til grunn for avtaleforholdet mellom kunde og foretak i dag Forståelsen av begrepet handel utenfor regulert marked eller MHF Når det gjelder hvilke handler som skal omfattes av begrepet handel utenfor regulert marked har Europakommisjonen avgitt følgende uttalelse. Kommisjonens oppfatning er at en handel anses og ha skjedd utenfor regulert marked når utførelsen har skjedd på en måte som avviker fra det regelverket som gjelder for handel på den aktuelle markedsplassen. Dette innebærer at de handler som eksempelvis skjer utenfor Oslo Børs sitt handelssystem, men i overensstemmelse med handelsreglene som gjelder for Oslo Børs, vil ikke være omfattet av definisjonen for handel utenfor regulert marked og således vil foretakene i disse tilfeller ikke være pålagt og innhente utrykkelige samtykke fra kunden i forkant av transaksjonen Innholdskrav Retningslinjene skal for hver type finansielt instrument foretaket handler med, inneholde informasjon om de ulike handelssystemer som benyttes og hvilke faktorer som bestemmer valget av handelssystem. 8 Retningslinjene kan utarbeides som et samlet dokument med forskjellige deler for ulike finansielle instrument, eller som separate dokumenter avhengig av type finansielt instrument og type kunde. Det må uansett spesifiseres hvilke Retningslinjer eller deler av Retningslinjene som får anvendelse for ulike typer finansielle instrument og kunder Ulike handelssystemer Med handelssystem menes regulert marked, MHF, systematisk internaliserer, prisstiller eller annen likviditetsgarantist eller enhet hjemmehørende i stat utenfor EØS som utfører tilsvarende funksjoner 9. Retningslinjene skal i det minste omfatte de handelssystemer som benyttes. Det er ikke nødvendig å velge handelssystemer som vil gi det Beste Resultatet i hvert enkelt tilfelle. Foretakene må gjerne spesifisere at listen over handelssystemer ikke er uttømmende, men at 7 Svenske lagrådsremissen side Vphl (3) 9 Verdipapirforskriften (2) 6

7 utførelse kan skje på andre handelssystemer dersom dette ellers vil være i overensstemmelse med Retningslinjene. Det er ingenting i veien for at Retningslinjene kun inneholder ett handelssystem vedrørende et særskilt finansielt instrument forutsatt at foretaket har gjennomført alle rimelige tiltak for å finne det beste handelssystemet for kunden. Særlig i Norge hvor finansmarkedet er lite vil det i mange tilfeller ikke finnes alternative handelssystemer. Foretakene er ikke forpliktet til å endre utførelsesmåte for å oppnå en bedre pris (f eks dersom et handelssystem tilbyr forskjellig pris for manuell og automatisk utførelse). Hvilke handelssystemer som inntas i Retningslinjene vil variere avhengig av finansielt instrument og type kunde. Det finnes imidlertid også andre måter å utføre ordre på enn å legge den inn i et handelssystem I all hovedsak vil det finnes tre alternativer måter å utføre en ordre på i det norske markedet; (a) legge ordren inn i et handelssystem (regulert marked, MHF, market maker), (b) kjøp fra eller salg til andre kunder (innbyrdes forretninger) og (c) ved selv helt eller delvis å tre inn som motpart ( handel for eget lager ) Relevante faktorer Vurderingen av hva som vil være Beste Resultat foretas på bakgrunn av følgende faktorer: 10 Pris Kostnad Hurtighet Sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør Størrelse Art Andre forhold Kriterier for vekting av faktorene De kriteriene som vil avgjøre den relative vektingen av faktorene i punkt 3.3.2, hva som i det enkelte tilfellet vil utgjøre Beste Resultat, skal inntas i Retningslinjene. Dette vil typisk være følgende: Kundens egenskaper profesjonell eller ikke-profesjonell Kundeordrens egenskaper størrelse, type instrument, oppgjørsmekanismer Egenskaper ved de finansielle instrumentene grad av likviditet, hvordan instrumentet normalt omsettes Egenskaper ved handelssystemet pris og kostnader, evne til å håndtere komplekse ordrer, hurtighet osv. 11 Vedrørende kundens egenskaper kan de ovennevnte faktorene som nevnt i bli vektlagt ulikt avhengig av om ordren kommer fra en profesjonell eller en ikke-profesjonell kunde 10 Vphl (1) 11 Verdipapirforskriften (1) 7

8 Overfor ikke-profesjonelle kunder bestemmes det beste mulige resultat ut fra det samlede vederlag kunden skal betale i forbindelse med ordreutførelsen. 12 Ved beregningen skal det i følge verdipapirforskriften tas hensyn til prisen på det finansielle instrumentet og kostnader knyttet til utførelsen av ordren (avgifter for handelssystemet, oppgjørsutgifter og verdipapirregistre samt og andre avgifter som belastes av tredjemann som er involvert i utførelsen av ordren). Med andre ord er kravet til å oppnå Beste Resultat for ikke-profesjonelle kunder ikke bare relatert til pris, men også å redusere kostnader som påløper i forbindelse med utførelse av ordren. Øvrige faktorer, som hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør får bare forrang fremfor pris og kostnad dersom dette bidrar til Beste Resultat for kunden. Fokuset må rettes mot det samlede (netto) resultat for kunden. Ved valget mellom flere aktuelle handelssystemer, skal foretaket ta hensyn til egne provisjoner og omkostninger ved å utføre ordren i de ulike handelssystemer. Normalt vil vektleggingen av pris og kostnader være viktigere for en ikke-profesjonell kunde enn for en profesjonell kunde selv om dette ofte også vil være viktig for profesjonelle kunder. For de profesjonelle kunder vil ofte størrelse på ordren være en viktig faktor når foretak skal avgjøre hvordan ordren skal utføres. Her blir riktig timing særlig viktig for å blant annet å unngå store markedssvinginger i instrumentet. Således må denne ulikheten tas høyde for når foretaket vektlegger de ulike faktorene i forbindelse foretakets utførelse av kundeordre Særlige informasjonskrav overfor ikke-profesjonelle kunder Videre om innholdskrav følger det av verdipapirforskriften (2) at foretaket i god tid før ytelsen av tjenester skal gi ikke-profesjonelle kunder fyllestgjørende opplysninger om retningslinjene herunder: en redegjørelse for foretakets avveining av faktorene i forbindelse med valg av handelssystem eller hvordan verdipapirforetaket gjennomfører avveiningen, se punkt og en liste over de handelssystemer som foretaket anser å være egnet til å oppnå beste resultat ved utførelse av ordre, se punkt og klar og tydelig advarsel om at spesifikke instrukser fra en kunde kan medføre at verdipapirforetaket ikke kan oppfylle retningslinjene for å sikre kunden beste resultat, se punkt Oppdatering av Retningslinjene Oppdatering av Retningslinjene skal skje årlig. I tillegg skal oppdatering foretas når det inntreffer endringer av betydning for foretakets fortsatte evne til å oppnå det beste mulige resultat for kundene ved å benytte de handelssystemer som angis i Retningslinjene. 13 En endring av betydning kan f eks være endringer i en av faktorene som vedrører utførelsen eller et handelssystem. Ved revisjon skal foretaket hensynta alle endringer i faktorene som vedrører utførelsen siden forrige revisjon og utføre en analyse av de relevante markedsplassene. Analysen skal sikre at markedsplassene fremdeles oppfyller kravene. 12 Verdipapirforskriften (4) 13 Verdipapirforskriften (1) 8

9 Dersom Retningslinjene endres som følge av at det inntreffer endringer må kundene notifiseres. Det er ikke krav til godkjenning fra kunden ved slike endringer. 4. Kundens spesifikke instruksjoner Dersom det foreligger en spesifikk instruks fra kunden mht hvordan ordren skal utføres, skal ordren utføres i tråd med denne, vphl (1) Kunden kan eksempelvis ha gitt en limit på hvor høyt han vil kjøpe eller hvor lavt han vil selge, eller at hele ordren skal legges inn i ordreboken samtidig. Dersom en ordre utføres i overensstemmelse med spesifikke instruksjoner fra kunden, f eks pris, vil likevel kravet til Beste Resultat gjelde i forhold til de andre delene av ordren, som ikke er omfattet av den spesifikke instruksen. Kunder skal gis en klar og tydelig advarsel om at spesifikke instruksjoner kan forhindre foretaket i å gjennomføre de tiltak som er fastsatt i Retningslinjene for å sikre Beste Resultat. 14 Foretakene står fritt til å avtale med kunden på forhånd at ordre mottatt i spesielle situasjoner vil bli behandlet som en spesifikk instruksjon. Foretaket kan også ta inn i Retningslinjene at nærmere angitte instruksjoner vil bli å anse som spesifikke instruksjoner og konsekvensen av dette. Hvor kunden handler i et online system som automatisk sender ordre for direkte utførelse, vil dette bli å anse som spesifikke instruksjoner fra kunden. Retningslinjene vil således ikke komme til anvendelse. 5. Dokumentasjon og arkivering Ordre og ordreutførelsesinformasjon samt Retningslinjene må dokumenteres og arkiveres blant annet med hensyn til at kunder i etterkant skal kunne begjære at foretaket påviser at en ordre er utført i overensstemmelse med de av kunden godkjente Retningslinjene. 15 Hva gjelder hvor langt dette kravet til arkivering av dokumentasjon strekker seg, er vi av den oppfatning at arkivering av dokumentasjon knyttet til den aktuelle handelen konkret må være tilstrekkelig. Generell dokumentasjon om markedsforholdene på det aktuelle tidspunktet må kunne innhentes i etterkant dersom det blir nødvendig. Dokumentasjon for overholdelse av forpliktelsen skal oppbevares i fem år Verdipapirforskriften (2) (c) 15 Vphl (6) 16 Verdipapirforskriften 9-21(1) 9

10 Vedlegg Utkast til minimums retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder (aksjer, grunnfondsbevis, ETF) Av [dato] 1 Innledning Verdipapirforetak har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved utførelse av kundeordre ( Beste Resultat ). 17 Foretaket vil ved mottakelse av kundeordre foreta en konkret vurdering av hvordan ordren skal utføres for å oppnå Beste Resultat. Retningsgivende for denne vurdering vil være retningslinjene for ordreutførelse som er gjengitt nedenfor ( Retningslinjene ). 2 Unntak fra Retningslinjene - Spesifikk instruks Dersom kunden inngir spesifikke instruksjoner, kan dette forhindre Foretaket i å gjennomføre de tiltak som er fastsatt i Retningslinjene nedenfor for å sikre Beste Resultat. Det kan inngås særskilt avtale mellom kunden og Foretaket om at ordre mottatt i spesielle situasjoner vil bli behandlet som en spesifikk instruksjon. 3 Relevante faktorer ved valg av utførelsesmåte Foretaket vil ved valg av utførelsesmåte ta hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold. 4 Vektlegging av relevante faktorer Når Foretaket utfører kundeordre vil følgende momenter tas i betraktning når de ovennevnte faktorers (punkt 3) relevans skal vektlegges: Kundes egenskaper (ikke-profesjonell/profesjonell kunde) Kundeordrens egenskaper Egenskaper ved de finansielle instrumenter som inngår i ordren Egenskaper ved de handelssystemer ordren kan rettes til Ovenfor ikke-profesjonelle kunder vil Beste Resultat bestemmes ut fra det samlede vederlag kunden skal betale i forbindelse med ordreutførelsen. 5 Alternative måter for utførelse av ordre Foretaket vil utføre ordre for kunden på en av følgende måter: 5.1 På regulert marked eller MHF: (a) ved å legge ordren inn i et handelssystem (regulert marked, MHF, market maker m.v.) (b) ved å formidle ordren til et annen verdipapirforetak dersom foretaket ikke er medlem på relevant regulert marked eller MHF. 17 Se vphl

11 5.2 Utenfor regulert marked eller MHF: (c) ved kjøp fra eller salg til andre kunder (innbyrdes forretninger) (d) ved selv helt eller delvis å tre inn som motpart (egenhandel) (e) ved å formidle ordren til et annet verdipapirforetak som foretaket samarbeider med. Ad a) [Her inkluderer Foretakene informasjon om de handelssystemer som foretaket anser at er egnet til å oppnå Beste Resultat ved utførelse av ordre] Listen er ikke uttømmende. Fra tid til annen vil utførelse kunne skje på andre handelssystemer dersom dette vil være i overensstemmelse med disse retningslinjene for øvrig. Hvis det finansielle instrumentet handles i flere handelssystemer (inkludert Oslo Børs/Oslo Axess), vil Foretaket normalt utføre ordren på Oslo Børs/Oslo Axess, da Foretaket anser at denne utførelsesmåten vil gi Beste Resultat for kunden. Hvis Foretaket imidlertid anser at handelssystemet med høyest likviditet i tilknytning til det aktuelle finansielle instrument vil gi Beste Resultat for kunden, vil Foretaket utføre ordren i det handelssystem hvor det finansielle instrumentet har høyest likviditet. Ad c) Dersom Foretaket har mottatt ordre om både kjøp og salg av samme finansielle instrument, og disse ordrene kan matches internt, vil Foretaket normalt legge ordrene inn i Oslo Børs/Oslo Axess handelssystem, dersom det finansielle instrumentet er notert på Oslo Børs/Oslo Axess. Handelssystemet vil automatisk foreta en matching av ordrene til markedskurs. Alternativt vil ordrene utføres ved at Foretaket selv foretar avtaleslutningen på vegne av kundene. Foretaket vil da ivareta kundenes tarv med samme omhu, og fastsette prisen på de finansielle instrumentene på grunnlag av børskurs eller dersom børskurs ikke foreligger, en kurs som etter markedets stilling er rimelig. Ad d) Dersom Foretaket er motpart vil det bli opplyst om dette på sluttseddelen eller annen bekreftelse. Dersom Foretaket trer inn som motpart (egenhandel) i forhold til en kundeordre, vil dette skje til en pris som samsvarer med den best oppnåelige pris i et handelssystem, f eks børskurs. Unntak vil gjelde dersom Foretaket, i egenskap av å være market maker, på kundens direkte forespørsel oppgir en pris som Foretaket enten vil kjøpe eller selge de angjeldende finansielle instrumenter til, og kunden aksepterer denne prisen. 6 Særlig om handel med unoterte aksjer Dersom en unotert aksje (eller annet finansielt instrument) er registrert på den norske OTCliste, vil Foretaket legge inn ordren som en interesse i OTC-systemet og deretter ta kontakt med et annet foretak som har vist en motsvarende interesse i OTC-systemet. Foretaket vil forhandle med dette foretaket for å oppnå en best mulig pris for kunden. 7 Når vil orden utføres? Foretaket vil påbegynne utførelse av ordren umiddelbart etter mottak av ordre fra kunden. Dette betyr at Foretaket vil benytte tidsprioritering av innkomne ordre med mindre Foretaket anser at Beste Resultat oppnås ved å slå ordren sammen med andre ordre. Foretaket forbeholder seg rett til å aggregere kundens ordre med ordre fra andre kunder, personer eller foretak som er eller ikke er tilknyttet Foretaket. Aggregering av ordre vil kunne finne sted dersom det er usannsynlig at aggregering generelt vil være til ulempe for noen av kundene. 11

12 Kunden er imidlertid inneforstått med at aggregering av ordre i enkelttilfeller kan medføre en ulempe. Foretaket forbeholder seg også rett til å aggregere kundens ordre med transaksjoner foretatt for Foretakets egen regning. Dersom den samlede ordren kun delvis utføres vil kundens ordre i utgangspunktet bli prioritert fremfor Foretakets. Unntak gjelder imidlertid dersom Foretaket ikke hadde kunnet utføre handelen på tilsvarende fordelaktige vilkår uten aggregeringen. Hvis ordren mottas utenfor markedsplassens åpningstid vil ordren bli utført når markedsplassen gjenåpner. 12

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS Kraft Finans AS Larsamyrå 18, Trim Towers Postboks 1063 4391 Sandnes Tlf: 51 97 74 40 (heretter kalt Kraft

Detaljer

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN...

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... ÅRSBERETNING 2007 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 Formannen har ordet... 4 1.2 Forbundets tillitsvalgte og ansatte... 6 1.3 Medlemmer... 7 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... 7 2.1 Rentemarkedet... 7 2.2

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 DATO: 25.04.2014 Oppdatert 18.08.2015 VEILEDNINGEN GJELDER FOR: VERDIPAPIRFORETAK FORVALTNINGSSELSKAPER NOTERTE FORETAK / UTSTEDERFORETAK

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Dette skrivet omfatter retningslinjer for å oppnå best mulig resultat for ordreutførelse av finansielle instrumenter som er påkrevet etter

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Apollo Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr:

Detaljer