Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon. Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon. Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer"

Transkript

1 Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer

2 Arbeidsrettens dom Tariffbestemt arbeidstid (VO bilag 5) kan verken avvikes med lengre eller kortere arbeidstid. De lokale parter står altså ikke fritt. Begge parter har derfor sett seg tjent med en sentral rammeavtale. Rammeavtalen er en del av rammen for 2010-oppgjøret

3 Kap 10 Arbeidstid Hvem omfattes av kapitlet? Bestemmelser om arbeidstid finner vi i arbeidsmiljøloven og i overenskomstene Arbeidstidskapittelet i loven omfatter ikke alle arbeidstakere Hva er konsekvensen av dette? Avgrensninger finner vi i lovens

4 Kap 10 Arbeidstid Hvem omfattes av kapitlet? (gammel 41 ) Bestemmelsene i dette kapittel kommer ikke til anvendelse for arbeidstaker i ledende stilling (1 ) arbeidstaker i særlig uavhengig stilling (2) og som med unntak for 10-2, 1,2og 4 ledd ikke omfattes av kapitlet 4

5 Innefor eller utenfor arbeidstidskapittelet? Vanskelig grenseoppgang Vi avventer fremdeles en rettslig avklaring Sentralt tema i forhold til Tekna og NITO Rettspraksis kan gi en indikasjon på vurderingene

6 Rettspraksis vedr. krav om overtidsbetaling LH Ingeniør/ prosjektleder for en bedrift som monterte flyplassbelysning mente seg omfattet av arbeidstidskapittelet. Tapte i tingretten. Lagmannsretten vurderte hans stilling med utgangspunkt i betraktningene i Ot. prp.nr. 49 ( ) s. 322, hvor det bl.a. hevdes: For å falle inn under begrepet særlig selvstendig stilling er det ikke tistrekkelig å kunne kontrollere sin egen arbeidstid og eller ha fleksibel arbeidstid. En særlig uavhengig stilling må også innebære en tydelig og åpenbar selvstendighet eller uavhengighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres Retten fant at han hadde liten selvstendig beslutningsmyndighet idet tekniske spesifikasjoner og fremdrift stort sett var fastsatt i anbudsdokumentene. Når det gjaldt fleksibilitet fant retten det godtgjort at det var prosjektet fremdrift som styrte arbeidstiden og at saksøker derfor i svært liten grad kunne benytte avspasering, noe han også i liten grad hadde gjort. Retten reduserte på skjønnsmessig grunnlag hans overtidskrav noe, og lot usikkerheten rundt sent leverte timelister gå ut over saksøker, som forøvrig vant saken

7 Rettspraksis vedr. krav om overtidsbetaling LB Utviklingsleder i programvareselskap ble ansett ikke å ha arbeid av selvstendig eller ledende art eller arbeid i særlig ledende / særlig selvstendig stilling. Kravet på overtidsbetaling for arbeid ut over 37,5 timers uke utgjorde vel 900 timer i perioden høsten 2004 t.o.m. våren 2006, utregnet til kr Saksøker tiltrådte stillingen i august 2004 og ble permittert fra lederstillingen i september 2005, omtalt som en degradering i ankesaken. Forsatte deretter som programmerer til han sa opp til fratreden våren Retten la til grunn at hans arbeide hadde vært av produserende og ikke ledende art. Han hadde ikke personalansvar og heller ikke innflytelse på eller ansvar for fastsettelse av lønn, ferier, avspasering, delegering av arbeidsoppgaver eller kompetanseutvikling. Han hadde heller ikke budsjettansvar. Retten la videre til grunn at han arbeidet på lik linje med de andre utviklerne i avdelingen, og at tittelen og instruksen som fulgte stillingen ikke var dekkende for innholdet i det arbeidet han utførte. Han hadde ubetydelig mer lønn enn de andre, arbeidet i et prosjekt og var i realiteten styrt av sine omgivelser

8 Rettspraksis vedr. krav om overtidsbetaling LB En sykepleier hadde ved siden av heldagsstilling i Oslo kommune en bistilling / ekstravakter i en annen bydel/ etat som han krevde overtidsbetaling for. Lagmannsretten tok ikke stilling til om det i AML 49 ( nå 10-6 ) måtte innfortolkes et vilkår om at overtid måtte være pålagt for å gi rett til overtidstillegg, men kom til at avtalt arbeid uansett måtte likestilles med pålagt overtid. Anført at Oslo kommune var landets nest største arbeidsgiver, kun overgått av staten, men at dette ikke kunne endre det formelle utgangspunkt at arbeidstaker var ansatt i kommunen som sådan. Arbeidsgivers anførsel om at ekstra- arbeidet ikke var overtid fordi bydelene /etaten måtte anses som forskjellige virksomheter og arbeidsgivere førte ikke frem

9 Arbeidstid Definisjoner 10-1 ( 1 ) Arbeidstid er den tid arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiver ( 2 ) Arbeidsfri er den tid arbeidstakeren ikke står til disposisjon for arbeidsgiver Se grensedragningen i Kårstø dommen HR Rt ( ) (Lovdata ) 9

10 Kap 10 Arbeidstid Arbeidstidsordninger 10-2 (1 ) ikke utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger.. (gjelder også dem som er unntatt fra arbeidstidskapitlet ) (2 ) fritak for nattarbeid? hvis helsemessige, sosiale eller vektige velferdsgrunner og kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten 10

11 Kap 10 Arbeidstid Arbeidstidsordninger 10-2 Hvis ikke vesentlig ulempe kan påberopes fra virksomhetens side gis også rett til : fleksibel arbeidstid (3) redusert arbeidstid (4) 11

12 Kap 10 Arbeidstid Arbeidsplan 10-3 For arbeidstakere som arbeider til ulike tider på døgnet skal det utarbeides en arbeidsplan.. Dersom ikke annet framgår av tariffavtale skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest 2 uker før arbeidsplanen iverksettes. 12

13 Kap 10 Arbeidstid Alminnelig ukentlig og daglig arbeidstid 10-4 Lov Tariffavtale Dagtid 40 t /u 37,5 t/u 2-skift 40 t/u 36,5 t/u Døgnkont. 38 t/u 35,5 t/u Helkont. 36 t/u 33,6 t/u Daglig alminnelige arbeidstid etter loven ikke over 9 timer 13

14 Kap 10 Arbeidstid Overtid ( 1 ) Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det * særlig og tidsavgrenset behov?? ( ikke gjennomføres som en fast ordning ) 14

15 Kap 10 Arbeidstid Overtid (2) Varer arbeidet for noen arbeidstaker ut over lovens grense for den alminnelige arbeidstid regnes det overskytende som overtidsarbeid (3) Nødvendigheten av overtid skal, hvis mulig, drøftes med tillitsvalgte i forkant. 15

16 Kap 10 Arbeidstid Overtid (4 ) Overtid ikke ut over : 10 timer i løpet av 7 dager 25 timer i løpet av 4 uker 200 timer i løpet av 52 uker (5 ) Utvidet etter avtale med tillitsvalgte : 15 timer i løpet av 7 dager 40 timer i løpet av 4 uker 300 timer i løpet av 52 uker Den enkelte må si seg villig til utvidet overtid!! 16

17 Kap 10 Arbeidstid Overtid (6) Utvidet - Arbeidstilsynet - inntil 20 timer i løpet av 7 dager - inntil 200 timer i løpet av 26 uker 17

18 Kap 10 Arbeidstid Overtid (8) Samlet arbeidstid ( ordinær + overtid ) : - ikke ut over 13 timer i løpet av 24 timer - ikke ut over 48 timer i løpet av 7 dager Grensen på 48 t / 7dg. kan gjennomsnitts beregnes over 8 uker 18

19 Kap 10 Arbeidstid Overtid (9) Samlet arbeidstid etter avtale med tillitsvalgte i tariffbundet virksomhet: ikke over 16 timer i løpet av 24 timer (ordinærtid pluss arbeidstid) 19

20 Kap 10 Arbeidstid Overtid (10) Rett til fritak for overtidsarbeid når arbeidstaker av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre. 20

21 Kap 10 Arbeidstid Overtid (11) For overtidsarbeid betales et tillegg til alminnelig lønn på minst 40 % (12 )..skriftlig avtale at overtidstimer og overtidstillegg helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt. 21

22 Kap 10 Arbeidstid Oversikt over arbeidstiden 10-7 skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte 22

23 Arbeidstid overtid jf. VO Definisjon av overtidsarbeid Overtidsarbeid er alt arbeid utenfor den ordinære arbeidstid for vedkommende arbeidstaker ved den enkelte bedrift, med fradrag av spise- og hviletid

24 VO 5.1 Ordinær arbeidstid Ved fastsettelse av arbeids- og hviletider skal det forhandles med arbeidstakernes tillitsvalgte. For øvrig vises det til Fellesbilag 7. Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer per uke

25 Arbeidstid dagtid VO Hvis ikke enighet fastsetter bedriften arbeidstiden innenfor kl kl Hvis enighet (fleksible ordninger) innenfor tidsrommet kl til kl

26 Deltid Deltid Prinsippene for deltidsarbeid fastsettes i skriftlig avtale mellom partene lokalt. Det samme gjelder permanente omlegginger i det etablerte mønster for deltidsarbeid. 9.4 Deltid ( ) For produksjonsarbeid som utføres på deltid betales kr. 6,80 fra kl , evt. fra det tidspunkt partene lokalt blir enige om

27 5.2 Skiftarbeid Generelt om skiftarbeid Det skal være adgang til å anvende skiftarbeid, jf. arbeidsmiljøloven Ved fastsettelse av skiftplan skal det forhandles med arbeidstakernes tillitsvalgte. Før beslutning om igangsetting av skift skal det på forhånd drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte

28 VO forts. 2-skift,3-skift og helkontinuerlig skift Hvor produksjonsmessige forhold tilsier det, kan bedriften iverksette andre ordninger. Det samme gjelder når partene på bedriften er enige om det. Varsel om endringer av arbeidstiden skal gis i så god tid som mulig

29 VO Kompensasjon ved midlertidig overgang til skift - fra 37,5 timer til 36,5 timer: 2,74 % - fra 37,5 timer til 35,5 timer: 5,63 % - fra 37,5 timer til 33,6 timer: 11,61 % - fra 36,5 timer til 35,5 timer: 2,82 % - fra 36,5 timer til 33,6timer: 8,63 % - eventuelt den prosentsats som forekommer hvor arbeidstidsnedsettelsen skjer fra andre timetall

30 VO 9.1 Overtidstillegg Vanlig overtid De 5 første virkedager i uken betales 50 % tillegg etter endt ordinær arbeidstid inntil kl (og til kl på lørdag) Etter kl betales 100 % tillegg. Arbeidstakere som møter til tilsagt overtidsarbeid, skal betales for 2 timer selv om overtidsarbeidet utføres på kortere tid. Dette gjelder ikke ved overtidsarbeid i tilknytning til den ordinære arbeidstid

31 Arbeidsmiljøloven 9-5 (2) Gjennomsnittsberegning etter avtale (2) Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte kan avtale at snittid etter loven (10-4).høyst 52 uker ikke overstiger ti timer i løpet av 24 timer. ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke. 48 timer i snitt over en periode på åtte uker (ordinær tid + overtid, jf aml 10-6 (8))

32 OPPDRAG UTENFOR BEDRIFTEN VO Arbeidstidsordninger reise Innenfor arbeidsmiljøloven og Verkstedsoverenskomstens rammer kan det avtales en spesiell arbeidstid eller skiftordning ved oppdrag utenfor bedriften. På arbeidsplasser hvor det arbeider personell fra flere firmaer, må arbeidstakerne være forberedt på at deres ordinære arbeidstid for oppdragstiden omlegges, slik at den blir overensstemmende med de arbeidstidsordninger som på forhånd er lagt opp av hovedbedriften i samarbeid med de tillitsvalgte for denne bedrift. Det forutsettes at dette blir avklaret før arbeidsoppdraget påbegynnes

33 Rammeavtalen er bilag bare for tariffperioden intensjon om at den skal forlenges Er bilag i følgende overenskomster: - Verkstedsoverenskomsten, Teknologi- og Data og Nexansoverenskomsten - Fellesoverenskomsten for byggfag

34 Innhold aml (4) - Den supplerer bilaget som gjelder ved inntil 10,5 timers arbeidsdag. - Gjelder ordninger med og uten søndagsarbeide. Dagarbeide natt/ helkontinuerlig. - To påfølgende søndager fri i arbeidsperioden må begrunnes særskilt.

35 Innhold fortsetter - Inntil 12 timers arbeidsdag - Betalt tid inntil 11,5 (+ 15 min, må forklares) - En time spisepause hvorav 30 min betalt - Inntil 15 påfølgende arbeidsdager

36 Fritidsløsninger Bruk av ferie mv. Rammeavt. pkt. 7 Kollektiv avtale individuelle avtaler Kollektiv: Det kan på bestemte vilkår benyttes ferie i hver rotasjon for å få eksempelvise en rotasjon til å gå opp over 5 uker. Individuell avtale: Avtalefrihet med hensyn til adgang til innarbeiding, uttak av helligdagsgodtgjøring som fritid

37 Fritidsløsninger Prisen på avtalen 15 minutter pr. arbeidsdag i rotasjonen for å redusere behovet for bruk av ferie mv. Skal ikke gi mertid/overtid ved årsavregningen. Godtgjøring for bevegelige helligdager Ventetidsbestemmelser Betalt pause (30 min)

38 Drøfting - Valg av ordning Rammeavtalens pkt. 4 Bedriften skal, så langt det er mulig/relevant, drøfte aktuelle arbeidstidsordninger før kontrakt jf. HA 9-3. HMS- velferd produktivitet prosjektgjennomføring. Henvisning til VO på forhånd er lagt opp av hovedbedrift..

39 Godkjenning Lokal protokoll sendes av bedriften til forbundet. - I lokal prot. fremgår valgt ordning og spesielle forhold. - Protokollen henviser til Rammeavtalen som fyller ut med de generelle bestemmelsen. Når bedriften har fått melding om at den er godkjent kan den iverksettes Norsk Industri kan be om oversikter mv.

40 Varighet oppsigelse av den enkelte rotasjonsordning Prosjektets eller oppdragets lengde dog maks ett år. Fornyet søknad kurant. TV kan si opp med en mnd. varsel dersom urimelig belastende. Oppsettende virkning ved å bringe saken inn for Forbund/Landsforening.

41 Partsutvalg - Retningslinjer - Standardiserte lokale protokoller - Oppsett av arbeidsplan for ulike rotasjonsordninger Eks ordninger tilpasset

42 Offshorebilaget 3.2 Oppholdsperiode Normal rotasjonsordning baseres på , jf. Rammeforskriften (FOR nr. 158). Jf. 2. ledd: kan avtales rotasjon. Arbeidstakere som arbeider rotasjon skal ikke pålegges å innarbeide manglende timer, men utlønnes i henhold til lavere timetall/årstimetall som følger av rotasjon. Bedriften skal, så langt praktisk mulig, tilrettelegge slik at arbeidstakere som ønsker å innarbeide manglende tid

43 Disposisjonstillegg Arbeidstakere som arbeider etter pkt. 3.2 andre ledd (14-28-ro-tasjon), og stiller sin arbeidskraft til disposisjon for innarbeiding av manglende tid, betales inntil 30 timer lønn per år (3,5 timer per oppholdsperiode). Dette disposisjonstillegget kommer i tillegg til manglende tid som er innarbeidet

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden Verkstedsoverenskomsten 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den andre side Verkstedsoverenskomsten 2012 2014

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper Overenskomst av 2012 Nr. 488 Oljetransportselskaper Utløp 31. mars 2014 Oljetransportavtalen 2012-2014 overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Detaljer

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon / Norsk olje og gass og deres medlemmer som driver service- og forsyningsbase

Detaljer

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 56 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN HSH/HK 2004-2006 INNHOLDSFORTEGNELSE

LANDSOVERENSKOMSTEN HSH/HK 2004-2006 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen med tilleggsavtaler (se egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten... 3 1 Overenskomstens omfang og definisjoner... 3 2 Arbeidstid... 4 3 Overtidsarbeid... 11

Detaljer

Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 441 Overenskomst for serigrafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

Informasjon om resultatet av meklingen Tariffoppgjøret 2012 Norsk Teknologi El & IT Forbundet Landsoverenskomsten for elektrofagene

Informasjon om resultatet av meklingen Tariffoppgjøret 2012 Norsk Teknologi El & IT Forbundet Landsoverenskomsten for elektrofagene Informasjon om resultatet av meklingen Tariffoppgjøret 2012 Norsk Teknologi El & IT Forbundet Landsoverenskomsten for elektrofagene Vedrørende regler for uravstemning og stemmeseddel vises det til informajson

Detaljer

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien 2012-2014 DEL II Overenskomst nr. 159 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR TREFOREDLINGSINDUSTRIEN 2012-2014 OVERENSKOMST mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORSK

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016. Landsavtalen

Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016. Landsavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016 Landsavtalen LANDSAVTALEN 1. april 2014 31. mars 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Luftfartens Funksjonærforening

Detaljer

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den annen side Gjelder f.o.m.

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Landsoverenskomst for studentsamskipnader

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Tjenestemannslag, Parat, Utdanningsforbundet 2014-2016 Landsoverenskomst for studentsamskipnader LANDSOVERENSKOMST FOR STUDENTSAMSKIPNADER 2014 2016 mellom Hovedorganisasjonen

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012 Med lønnsplanhefte nr. 48 Forord Stortinget samtykket den 16. juni 2010 i at det med virkning fra 1. mai 2010 foretas lønnsregulering mv. for arbeidstakere

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for høyskoler LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for høyskoler LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene lokalt har

Detaljer

Tunnel-, bom- og bruselskaper

Tunnel-, bom- og bruselskaper Tunnel-, bom- og bruselskaper 2008 2010 Tunnel-, bom- og broselskaper Gjelder 01.04.2008-31.03.2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

Landsoverenskomst for høyskoler. 1. mai 2014 30. april 2016

Landsoverenskomst for høyskoler. 1. mai 2014 30. april 2016 Landsoverenskomst for høyskoler 1. mai 2014 30. april 2016 Design: LO Media 2015 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer