Snippdalen Verdi 4. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Snippdalen Verdi 4. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid"

Transkript

1 Snippdalen Verdi 4 Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark Kommune: Stor-Elvdal Inventør: JKL Kartblad: 1918 III Dato feltreg.: H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Nordboreal Areal: 1937 daa Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon Sammendrag / Kort beskrivelse Snippen og Veslesnippen er markerte åskammer med høye, bratte bergvegger og rasmarker som vender mot Snippdalsbekken. Snippdalsbekken renner gjennom en dyp U-dal hvor dalbunnen er bred og slak. I øvre del av Snippdalen er bekken underjordisk. Topografien omkring Snippen, Veslesnippen og Snippdalsbekken er variert og dramatisk, men mangler egenskaper forbundet med bekkekløfter. Vannføringen i bekkene er også liten. Ved avgrensing er det derfor lagt større vekt på skogverdier og mindre vekt på strenge topografiske skillelinjer som dalbrinker. Tre kjerneområder/naturtypelokaliteter er skilt ut, alle ligger innenfor hovedavgrensingen. Fattige vegetasjonstyper dominerer, men det er likevel betydelige areal med ganske rik vegetasjon. Høystaudevegetasjon opptrer flekkvis langs øvre del av Snippdalsbekken, og mer som en sammenhengende stripe lenger nedstrøms. Spesielt interessante vegetasjonsutforminger omfatter intermediær og rik sumpskog med bl.a. fjellpestrot, storrapp, sumpseterstarr, huldregras (NT) og skogsøtgras (NT). Under Snippens sørøstvegg finnes rik lågurtskog med bl.a. trollbær, tysbast, krattfiol, fingerstarr og dvergmispel. Skogstruktur og alder varierer en del i området. Det meste tilhører sen optimalfase og aldersfase. Den eldste og mest strukturrike skogen opptrer usammenhengende helt oppunder Snippens sørøstvendte bergvegger. Her er parti med mye dødved, grove granlæger i ulike nedbrytningstrinn (også godt nedbrutte stadier), gadd og høystubber, og relativt stor aldersspredning på stående trær. I sum er Snippens viktigste egenskaper i forhold til biomangfold dets store topografiske variasjonen (som gir stor habitatdiversitet), høy gammelskogsandel med flekkvis god dødvedkontinuitet, og at lokaliteten er relativt stor, velarrondert og beskyttet i forhold til kanteffekter. Snippen har også betydning i forhold til arealkrevende gammelskogsarter slik som klippehekkende rovfugl. I alt er det påvist 9 rødlistearter fordelt på 1 sterkt truet (EN), 1 sårbar (VU) og 7 hensynskrevende (NT). De aller fleste funn stammer fra kjerneområde 1. Lokaliteten er i denne sammenheng vurdert som regionalt til nasjonalt viktig for bevaring av biologisk mangfold (verdi 4). Snippen vil kunne bidra vesentlig til inndekking av skogvernmangelen rike skogtyper (lågurtgranskog). I liten grad også rik sumpskog, høystaudeskog og lavlandsskog, men ikke bekkekløft. Feltarbeid Lokaliteten er befart av Jon T. Klepsland i løpet av en lang arbeidsdag den 7. juli Tidspunkt og værets betydning Det var stort sett overskyet, men oppholdsvær. Tidspunktet var rimelig gunstig med hensyn til registrering av de fleste aktuelle organismegrupper, men litt tidlig med hensyn til jordboende sopp. Utvelgelse og undersøkelsesområde Området er tidligere kalt Snippdalsbekken i tilbudsbeskrivelsen fra DN. Området inngår i arbeidet med systematiske undersøkelser av bekkekløfter, et felles prosjekt i regi av Direktoratet for Naturforvaltning (DN) og NVE. Dette er første ledd i systematiske biologiske undersøkelser av spesielt prioriterte og biologisk viktige skogtyper i Norge. Undersøkelsesområdet var på forhånd grovt angitt av Fylkesmannen i Hedmark i samarbeid med DN. Undersøkelsesområdet er definert som terrenget omkring Snippdalen fra Kvernbekken i nord og sørover til Sørtjørna, inkludert hele Snippen-formasjonen og terrenget omkring Havtjørnbekken. Dette utgjør en lengdestrekning på ca 3,5 kilometer i luftlinje, og en største bredde på undersøkelsesområdet på omkring tusen meter. Området er rimelig godt inndekket, men skogliene under Veslesnippen er ikke besøkt. Skogliene under Snippen kunne også med fordel vært grundigere undersøkt. Tidligere undersøkelser Stor-Elvdal kommune ble kartlagt for naturtyper i 2005 (Reiso & Hofton 2005). Snippdalen ble da raskt besøkt, men det ble i den forbindelse ikke registrert skogareal eller andre biotoptyper med spesielle naturkvaliteter som skulle tilsi naturtypeavgrensing. En omtrentlig avgrensing ble likevel foretatt av Snippens østskråning på grunnlag av funn av flere sjeldne og rødlistete kryptogamer på 70-tallet (Botanisk museum 2008a), og ettersom skogen så ut til å være uten vesentlige inngrep etter den tid. Beliggenhet Snippen med Snippdalen ligger omtrent midt mellom Imsdalen og Koppang sentrum, og et par kilometer vest for Glåmavassdraget i Stor-Elvdal kommune. Området tilhører landskapsregionen Østerdalene #9, underregion Midt Østerdalen #9.6 (Puschmann 2005).

2 Naturgrunnlag Topografi Snippdalen er dannet langs en forkastningssone som løper nærmest rettlinjet mot sørsørøst. Havtjørnbekken har opphav i tre mindre bekker like vest for Snippen som samles og drenerer rett mot øst på sørsiden av Snippen og møter rettvinklet på Snippdalsbekken mellom Snippen og Veslesnippen. Snippen og Veslesnippen er markerte åskammer med høye, bratte bergvegger og rasmarker som vender mot Snippdalsbekken. Dette gir et illusorisk bekkekløftpreg på topografisk kart i N50- serien, men i virkeligheten har dalen mer preg av U-dal med en meget bred og slak dalbunn (der bekken ligger i samme plan som terrenget omkring) og gradvis brattere lisider. Nord for snippene har Snippdalen en form lik en grunn, tørrlagt canyon. Bekken der er underjordisk, trolig på grunn av kombinasjonen liten vannføring og en dalbunn dekt av tykke lag med blokkstein som effektivt siler unna vannmassene. Dalsidene nederst mot dalbunnen består i hovedsak av temmelig stabile blokkmarker, men som stedvis brytes opp av vertikale bergvegger. Oppover lisidene er terrenget stort sett slakere og med substrat mer egnet for skogvekst. Snippdalen med Snippdalsbekken faller bare 120 meter på den 3,5 kilometer lange strekningen. Fallet er også jevnt utporsjonert noe som ikke gir annet enn forsiktige stryk her og der. Havtjørnbekken derimot faller nesten 300 meter på bare én kilometer strekning. Små trinn i berggrunnen gir enkelte frie fall den siste biten ned mot Snippdalsbekken, men vannføringen er for liten til at det dannes egentlige fossesprutsoner. Geologi Berggrunnen består av feltspatførende metasandstein (sparagmitt) og kvartsitt med mulighet for kalkførende horisonter (NGU 2008a). Løsmassedekket er overveiende tynt, men med noe tykkere moreneavsetning langs Snippdalsbekken (NGU 2008b). Vegetasjonsgeografi Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon, vegtasjonsone: nordboreal 30% (ca 580daa) mellomboreal 65% (ca 1260daa) sørboreal 5% (ca 100daa). Lokaliteten strekker seg fra nordboreal gjennom mellomboreal og så vidt ned i sørboreal vegetasjonssone (Dahl et al. 1986). Langs oseanitetsgradienten ligger området i overgangsseksjonen (OC) (Moen 1998). Økologisk variasjon Vegetasjonsvariasjonen er ganske stor tatt i betraktning bergrunnens beskaffenhet og den relativt høye beliggenheten. Likevel er det lite av rike, fuktige vegetasjonstyper som gråor-heggeskog og sumpskog, og kalkskog eller spesielt termofile skogutforminger mangler også. Denne delen av den økologiske variasjonen vurderes derfor som middels stor. Den topografiske variasjonen regnes på den annen side som meget stor. Den brokete topografien med bekker som møter vinkelrett, motstående bergvegger, sprekkedaler og bekkesletter gir et stort mangfold av eksposisjoner og terrengvinkler, og følgelig et potensielt stort mangfold av spesielle habitat. Vegetasjon og treslagsfordeling Fattige vegetasjonstyper dominerer, men det er likevel betydelige areal med ganske rik vegetasjon. Høystaudevegetasjon opptrer flekkvis langs øvre del av Snippdalsbekken, og mer som en sammenhengende stripe lenger nedstrøms. Litt staudevegetasjon opptrer også langs Havtjørnbekken. Langs nedre del av Snippdalsbekken veksler staudevegetasjonen med noe som i utforming ligger nærmere gråor-heggeskog og intermediær til rik sumpskog (sistnevnte regnet som sterkt truet (EN) av Aarrestad et al. (2001)). Av interessante, men sparsomt forekommende karplanter innen sump- og staudeutformingene nevnes fjellpestrot, storrapp, sumpseterstarr, huldregras (NT) og skogsøtgras (NT) (to sistnevnte kun innenfor søndre kjerneområde). I en mer eller mindre smal stripe like under større bergvegger opptrer lågurtvegetasjon. Særlig rike utforminger finnes under Snippens sørøstvegg hvor bl.a. trollbær, tysbast, krattfiol, fingerstarr, tyrihjelm, firblad, liljekonvall og hundekveke inngår. I berg og flog inngår noenlunde basekrevende bergsprekk- og tørrbakkearter som dvergmispel og fjell-lodnebregne. For øvrig er det fattige vegetasjonstyper som gjør seg mest gjeldende. Småbregnegranskog er utbedt på middels høy bonitet sammen med blåbærskog. Stedvis går disse over i renner med sumpskog med eksempelvis skogsnelle, sumphaukeskjegg, slirestarr og skogmarihånd i feltsjiktet. På lavere bonitet er det ofte bærlyngvegetasjon og barblandingsskog, og på rygger og andre særlig tørkeutsatte steder (spesielt i høyden) er det ofte lav-furuskog. Gran er viktigste treslag. Bjørk inngår i varierende grad, men relativt sjelden som annet enn småvokst, flerstammet fjellbjørk. Furu inngår på tørrere rygger og på grunnlendtmark. En del selje og osp finnes i granskogsliene nordøst og sørvest for Snippen samt under Veslesnippen. Gråor og hegg er begrenset til en smal stripe langs nedre del av Snippdalsbekken og må betraktes som lite viktige i dette området. Skogstruktur og påvirkning Skogstruktur og alder varierer en del i området. Det meste tilhører sen optimalfase og aldersfase. Denne er typisk år gammel, ganske tett bestokket og forholdsvis tynnstammet med overvekt av grantrær i størrelsen cm dbh. På nordsiden av Snippen er det også større og mindre parti med svært glissen trestilling eller hvor gran mangler helt (kun småvokst bjørk). Dette skyldes trolig en kombinasjon av tidligere gjennomhogst og vanskelige etablerings- og vekstforhold grunnet magert substrat og tøft klima. Parti med storvokst og ganske produktiv granskog er likevel også vanlig, særlig i høydelaget under 550 m.o.h. I begrensete felt med aldersfasestruktur har skogen god vertikalsjiktning og brukbar aldersspredning, og det finnes spredte læger i ulike nedbrytningstrinn. Flere steder er det betydelig innslag av selje, både gamle grovvokste og yngre trær. Helt aldershomogene granskogsparti i ungdomsfase finnes nederst i lisiden på nordøstsiden av Snippen. Vest for Snippens toppunkt er det noe eldre, glissen furu- og barblandingsskog, men denne bærer tydelig preg

3 av tidligere plukkhogster. Verken flerhundreårige trær eller død ved av furu forekommer i nevneverdig grad. Den eldste og mest strukturrike skogen opptrer usammenhengende helt oppunder Snippens sørøstvendte bergvegger. Her er parti med mye dødved, grove granlæger i ulike nedbrytningstrinn (også godt nedbrutte stadier), gadd og høystubber, og relativt stor aldersspredning på stående trær (se kjerneområdebeskrivelsen for flere detaljer). Den flate og lett tilgjengelige dalbunnen langs Snippdalsbekken sør for kjerneområdet Snippen Ø er hogd ut for et par tiår siden. I den forbindelse er det også anlagt en driftsvei langs Snippdalsbekken (veien er nå i ferd med å gro igjen). Kjerneområder I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Snippdalen. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. 1 Snippen Ø Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog BMVERDI: A Hoh: moh Naturtypelokaliteten er registrert av Jon T. Klepsland, Biofokus i forbindelse med bekkekløftprosjektet (2007) i regi av DN og NVE. Lokaliteten er avgrenset på grunnlag av stor topografisk og naturtypemessig variasjon og et velutviklet naturskogspreg. Lokaliteten er også avgrenset i forbindelse med kommunens naturtypekartlegging, men da mye grovere og basert på herbariedata. Øverst mot bergveggene som preger Snippens sørøstside er skogen til dels svært gammel og grovvokst. Slik skog utgjør bare små flekker, men her finnes en viss kontinuitet i viktige nøkkelelementer som grove trær og læger i ulike kvaliteter og dimensjonsklasser. Den varierte og ofte svært bratte topografien gir også grunnlag for osp og furu. Parti med grovstammet osp (inntil 50 cm dbh) finnes sentralt i avgrensingen, ellers er ospene relativt småvokste. Like nedenfor bergveggene oppkonsentreres både død ved (nedfall fra tresatte berghyller lenger opp) og mineralrikt forvitringsmateriale. Dette gir grunnlag for stedvis meget rik lågurtvegetasjon samt kontinuitetskrevende dødvedarter. Særlig interessante karplanter er trollbær, krattfiol og tysbast. Lenger opp er det et virvar av bergvegger, skrenter og flog som gir stor habitatdiversitet med rom for både tørrbakkearter som dvergmispel og fuktighetskrevende kryptogamer. Av fuktighetskrevende lavarter opptrer lungenever og skrubbenever rikelig, og mer spredt inngår også kystårenever, randkvistlav, brun korallav, kort trollskjegg (NT), filthinnelav og sølvnever (sistnevnte på undertrykt osp). Nevneverdige vedsopp omfatter sjokoladekjuke (EN), rosenkjuke (NT), svartsonekjuke (NT), rynkeskinn (NT) og kjøttkjuke. Fra 70-tallet foreligger funn av sprekk-kjuke (VU), Repetobasidium vile (NE ikke vurdert) og storstylte (Botanisk museum 2008a, Artskart 2008). Alle er trolig funnet innenfor denne naturtypeavgrensingen. Lokaliteten vurderes på grunnlag av skogtilstand, variasjon og artsinventar som svært viktig (A-verdi). 2 Snippdalsbekken sør for Veslesnippen Naturtype: Gråor-heggeskog - Flommarksskog BMVERDI: B Hoh: moh Naturtypelokaliteten er registrert av Jon T. Klepsland, Biofokus i forbindelse med bekkekløftprosjektet (2007) i regi av DN og NVE. Langs Snippdalsbekken opptrer her en smal sone med flompåvirket gråor-heggeskog og rik grandominert sumpskog i mosaikk. Tyrihjelm og strutseving typifiserer gråor-heggeskogen, mens det i sumpskogen er mer gras- og urterikt. Her inngår de sjeldne og rødlistete grasartene skogsøtgras (NT) og huldregras (NT). Skogen er tilstandsmessig i sen optimalfase til aldersfase, men foreløpig uten nevneverdig dødvedproduksjon. Hydrologien er rimelig intakt, men det opprinnelige omfanget av flom- og sumpskogen er redusert på grunn av etablering av driftsvei langsmed vassdraget. Lokaliteten vurderes på grunnlag av skogtilstand, utforming og forekomst av nevnte rødlistearter som viktig (B-verdi). 3 Havtjørnbekken Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog BMVERDI: C Hoh: moh Naturtypelokaliteten er registrert av Jon T. Klepsland, Biofokus i forbindelse med bekkekløftprosjektet (2007) i regi av DN og NVE. Avgrensingen gjelder en relativt produktiv og storvokst granskog i aldersfase langs Havtjørnbekken. Den grenser i sør til hogstflate og ellers til impediment eller lavproduktiv barblandingsskog. Enkelte grantrær er meget grovvokste, inntil 80 cm dbh. Høyeste trealder overstiger likevel neppe 200 år. En del dødved, hovedsakelig granlæger i lave nedbrytningsstadier, er opphopet langs bekkestrengen. Noe staudevegetasjon opptrer nærmest bekken, ellers dominerer blåbær- og småbregnevegetasjon. Lokaliteten er ikke stor og er delvis ødelagt grunnet hogst, men den intakte delen viser relativt godt utviklet naturskogstilstand. Ingen signalarter utenom gubbeskjegg (NT) er påvist. Lokaliteten vurderes på denne bakgrunn som lokalt viktig (C-verdi). Artsmangfold Artsmangfoldet er relativt høyt innenfor lokalitetsavgrensingen. Dette omfatter både (moderat) basekrevende arter, arter med krav til stabilt høy luftfuktighet, samt arter med krav til kontinuitet i biotiske strukturelementer. De aller fleste interessante artsfunn er imidlertid gjort innenfor kjerneområdeavgrensingene, fremfor alt innenfor Snippen Ø. I alt er det påvist 9 rødlistearter fordelt på 1 sterkt truet (EN), 1 sårbar (VU) og 7 hensynskrevende (NT). Karplantefloraen er noenlunde variert takket være innslag av rik lågurtvegetasjon og intermediær til rik sumpskog. I tillegg inngår enkelte typiske gammelskogsarter i moserik blåbærgranskog. Mest interessante karplanteinnslag omfatter dvergmispel, fjell-lodnebregne, tysbast, trollbær, krattfiol, huldregras (NT), skogsøtgras (NT), storrapp, fjellpestrot, sumpseterstarr, olavsstake og knerot. Mosefloraen er underøkt i noen grad, men inntrykket er at dette elementet ikke er spesielt artsrikt. Likevel er det god mulighet for at enkelte fukt- og kontinuitetskrevende arter er unngått oppmerksomhet. Moderat basekrevende arter finnes i tilknytning til høye bergvegger og rasmark, eksempelvis kalkraggmose Anomodon viticulosus. Den lysskyende og fuktighetskrevende (sub)oseaniske mosen storstylte Bazzania trilobata er funnet blant mosekledde blokkstein i Snippdalen på 70-tallet.

4 Lavfloraen er heller ikke spesielt godt utviklet. Lungenever opptrer hyppig på rikbarkstrær (selje og rogn), mens gubbeskjegg (NT) bare opptrer noenlunde frekvent på spesielt beskyttete steder som nedenfor østvendte berg og i bunn av Snippdalen hvor denne er spesielt trang. Den største artsdiversiteten opptrer på og eller i nær tilknytning til bergveggene på Snippens sørøstside. Mest spesielt er innslag av kystårenever, kort trollskjegg (NT) og sølvnever (se kjerneområdebeskrivelsen). Det jordboende soppelementet er ikke godt undersøkt grunnet noe tidlig inventeringstidspunkt. Enkelte krevende arter kan finnes tilknyttet lågurtgranskogen. Det vedboende elementet er derimot temmelig godt undersøkt. Flere krevende arter er dokumentert, flest i 2007 enkelte på 70-tallet. Følgende rødlistearter er påvist: Sjokoladekjuke (EN), sprekk-kjuke (VU), rosenkjuke (NT), svartsonekjuke (NT) og rynkeskinn (NT). Alle disse er funnet innenfor kjerneområdet Snippen Ø. Kun rynkeskinn er også funnet utenfor dette kjerneområdet (spredte funn lenger nord). Andre vedsopp med signalverdi omfatter granrustkjuke, kjøttkjuke og rutetømmersopp. Et ikke nærmere identifisert rovfuglpar hadde unger på reir i klippeveggen under Snippen i Tabell: Artsfunn i Snippdalen. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at artsfunnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen Funnet i kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er gjort i hvert kjerneområde. 0 betyr tekstlig kvantifisering. Små tall uten kjerneområdenummer angir funn utenfor kjerneområder. Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus Totalt antall av art Funnet i kjerneområde (nr) Grasfamilien Cinna latifolia Huldregras NT Glyceria lithuanica Skogsøtgras NT Poa remota Storrapp Levermoser Bazzania trilobata Storstylte Busk- og bladlav Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT Bryoria bicolor Kort trollskjegg NT Hypogymnia vittata Randkvistlav Leptogium saturninum Filthinnelav Lobaria amplissima Sølvnever Lobaria pulmonaria Lungenever Lobaria scrobiculata Skrubbenever Parmeliella triptophylla Stiftfiltlav 1 1 Peltigera collina Kystårenever Sopp vedboende Diplomitoporus crustulinus Sprekk-kjuke VU Fomitopsis rosea Rosenkjuke NT Junghuhnia collabens Sjokoladekjuke EN Leptoporus mollis Kjøttkjuke Phellinus ferrugineofuscus Granrustkjuke 2 2 Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke NT Phlebia centrifuga Rynkeskinn NT Repetobasidium vile Avgrensing og arrondering Topografien omkring Snippen, Veslesnippen og Snippdalsbekken er variert og dramatisk, men mangler egenskaper forbundet med bekkekløfter. Dalstrukturen varierer mye langs Snippdalsvassdraget og terrenget går ofte umerkelig over i formasjoner som har lite med bekkedaler å gjøre. På grunn av disse fysiske forhold er det ikke uproblematisk å finne logiske linjer i terrenget som rammer inn Snippdalsnaturen på en god måte. I dette tilfellet er det valgt å legge spesiell vekt på skogtilstand/-struktur og skogtyper slik at spesielt kontinuitetspregete eller produktive skogbestand og spesielle skogtyper heller er forsøkt innlemmet i avgrensingen enn ekskludert derfra, men likevel begrenset til hva som trolig må regnes som definitive topografiske rammer i dette prosjektet. Avgrensingen er derfor ganske vid, særlig mot midten av lokaliteten hvor hele Snippen-massivet er inkludert. Dette inkluderer også en mindre sprekkedal (hovedsakelig blokkmark) som går tilnærmet parallelt med Snippdalen, men på motsatt side av Snippens åsrygg. Lenger vest er det grovt sett kun høytliggende impediment. Mot nord og nordøst grenser lokaliteten til ungskog og hogstflater. Det samme er tilfellet i sør, sørøst og sørvest. Samlet gir avgrensingen et velarrondert og variert skogareal som egner seg godt som forvaltningsobjekt i et langsiktig bevaringsperspektiv. Norge i Bilder (2008) er brukt som rettesnor for avgrensing av området. For Snippdalen foreligger det høyoppløselige flyfoto (pixelstørrelse mindre enn 1 meter) og nøyaktigheten m.h.t. plassering av grenselinjer er følgelig meget god.

5 Andre inngrep Lokalitetsavgrensingen er for øvrig fri for nyere tekniske eller forstlige inngrep. Vurdering og verdisetting To viktige særtrekk skiller elementsamlingen som inkluderer Snippen, Snippdalen og Veslesnippen fra landskapet omkring; (i) stor topografisk variasjon, og (ii) dominans av såkalt gammelskog. Lokalitetsavgrensingen er forholdsvis vid sammenlignet med andre bekkekløftavgrensinger fordi den i større grad enn normalt bygger på skogtilstand og andre topografiske skillelinjer enn strenge dalprofiler (se diskusjon i avgrensings-/ arronderingskapittelet). Snippdalen har ikke bekkekløftkarakter og vannføringen i bekkene innenfor området er for liten eller ustabil til at de spiller noen stor rolle for det biologiske mangfoldet der. Et unntak gjelder likevel kjerneområdet Snippdalsbekken sør for Veslesnippen, med rødlisteartene huldregras og skogsøtgras, hvor bekken er en forutsetning for sumpvegetasjon. Størst verdi har Snippen-lokaliteten for kontinuitetsavhengige granskogsarter, arter med krav til stabilt og fuktig skogklima (topografisk betinget), og arealkrevende gammelskogsarter som klippehekkende rovfugl. Særlig viktige egenskaper ved området er stor topografisk variasjonen (som gir stor habitatdiversitet), høy gammelskogsandel med flekkvis god dødvedkontinuitet, og at lokaliteten er relativt stor, velarrondert og beskyttet i forhold til kanteffekter. Disse forhold i kombinasjon med mangfoldet av krevende arter gjør at lokaliteten vurderes som mellom regionalt og nasjonalt viktig i denne sammenheng, tilsvarende tallverdi 4. Snippen-lokaliteten vil i noen grad kunne bidra til inndekking av den generelle mangelen rike skogtyper, hvorav den regionale mangeltypen lågurtgranskog og i beskjeden grad også rik sumpskog og høystaudeskog (Framstad et al. 2002, 2003). Deler av lokaliteten (bl.a. kjerneområde 2) har trekk i vegetasjonen som gjør at den best plasseres i sørboreal vegetasjonssone, og dermed kan Snippen også bidra til mangelinndekking på lavlandsskog. Området anses ikke ville kunne bidra på skogvernmangelen internasjonal ansvarstype (bekkekløft) (jf. tidligere diskusjon). Kjerneområdet Snippen Ø har kvaliteter som tilsier bidrag på mangelen boreal naturskog. Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Snippdalen. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kriteriet er fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet. Forkortelser; UR = urørthet, DVM = død ved mengde, DVK = død ved kontinuitet, GB = gamle bartær, GL = gamle løvtrær, GE = gamle edelløvtrær, TF = treslagsfordeling, VA = Variasjon, TVA = treslagsvariasjon, VVA = vegetasjonsvariasjon, RI = rikhet, AM = arter, ST = størrelse, AR = arondering, FOR = Fosserøyk. For kjerneområder er kun variasjon vurdert som en kombinasjon av topografi og vegetasjon. For området samlet er det delt i to ulike vurderinger. Kjerneområde UR DVM DVK GB GL GE TF VA TVA VVA RI AM ST AR FOR Samlet verdi 1 Snippen Ø *** ** ** ** * ** *** - ** ** *** 2 Snippdalsbekken sør for Veslesnippen ** ** * 0 * ** ** - *** * ** 3 Havtjørnbekken ** ** * ** 0 * * - ** * * Totalt for Snippdalen ** ** * * * ** ** *** ** ** ** *** 0 4 Referanser Aarrestad, P.A., Brandrud, T.E., Bratli, H. og Moe, B., Skogvegetasjon. I: E. Fremstad og A. Moen (Red.), Truete vegetasjonstyper i Norge. NTNU, Vitenskapsmuseet. Rapport botanisk Serie, , s Dahl, E., Elven, R., Moen, A. & Skogen, A Vegetasjonsregionkart over Norge 1: Nasjonalatlas for Norge. Statens kartverk. Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. & Branderud, T. E Liste over prioriterte mangler ved skogvernet. - NINA oppdragsmelding pp. Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. og Brandrud, T.E., Evaluering av skogvernet i Norge. Fagrapport 54, NINA. 146 s. Moen, A., Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss, 199 s. NGU 2008a. Berggrunnen i Norge N250: NGU 2008b. NGU 2008b. Kvartærgeologiske kart: Norge i bilder, internett. Norsk Soppdatabase, internett. Reiso, S. & Hofton, T.H Kartlegging og verdivurdering av naturtyper og biologisk mangfold i Stor-Elvdal kommune. Siste Sjanserapport

6 Snippdalen (Stor-Elvdal, Hedmark). Kvernbekken Snippdalen Løytnantsvarden Snippen Veslsnippen Havtjørnbekken Snippdalsbekken mN 722 Sørtjørnlisætra Naturfaglige registreringer av bekkekløfter 2007 Avgrenset lokalitet Målestokk 1: Naturtypelokalitet/kjerneområde Rutenett 1km Verneområder WGS84, sonebelte 32 ± Kartgrunnlag N50/Øk Produsert mE mE

7 Bilder fra området Snippdalen Nordenden av undersøkelsesområdet med blikk mot Snippen (til høyre) og Veslesnippen (i horisonten til venstre). Foto: Jon T. Klepsland Parti frodig høystaudegranskog i bunn av Snippdalen (inkl. i kjerneområde 1) Foto: Jon T. Klepsland Grov, fattig blokkmark og underjordisk bekk i nordre del av Snippdalen. Foto: Jon T. Klepsland Gammel ospesuksesjon på lågurtmark med bl.a. krattfiol (kj.omr. 1) Foto: Jon T. Klepsland

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Juvvasselva Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rissa, Åfjord Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1622 IV Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 155-304moh

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Kvisetbekken Verdi 2

Kvisetbekken Verdi 2 Kvisetbekken Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Trondheim Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1521 I Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 143-233moh

Detaljer

Ånebubekken Verdi: 0

Ånebubekken Verdi: 0 Ånebubekken Verdi: 0 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3

Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3 Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Vinje Inventør: JKL Kartblad: 1514 III Dato feltreg.: 09.08.08 H.o.h.: 573-624moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Gulnesjuvet-Pipejuvet Verdi: 2

Gulnesjuvet-Pipejuvet Verdi: 2 Gulnesjuvet-Pipejuvet Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: 73-636moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla.

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla. Skauma Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rennebu Inventør: ØRØ Kartblad: 1520 I Dato feltreg.: 19-06-07 H.o.h.: 257-420moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Femund vest - Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Engerdal Inventør: KAB Kartblad: 1719 I Røa Dato feltreg.: 15.09.04 UTM: Ø:650492, N:6910298 Areal: 11328 daa

Detaljer

Brennebekken Verdi: 3

Brennebekken Verdi: 3 Brennebekken Verdi: 3 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Sigdal Inventør: JKL Kartblad: 1715 III Dato feltreg.: 24.07.08 H.o.h.: 427-654moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Sandvann, øst for Verdi: 2

Sandvann, øst for Verdi: 2 Sandvann, øst for Verdi: 2 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Lyngdal Inventør: STO Kartblad: 1411 IV Dato feltreg.: 24.06.08 H.o.h.: 79-336moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Hena Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Hena Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Hena Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Tydal Inventør: JKL Kartblad: 1721 III Dato feltreg.: 21.06.07 H.o.h.: 314-535moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Ramsås (2006) - Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Verdal Inventør: JKL Kartblad: 1722 III Dato feltreg.: 30.08.2006-30.08.2006, UTM: Ø:, N: Areal: daa

Detaljer

Djupendal Verdi: 2. Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse.

Djupendal Verdi: 2. Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse. Djupendal Verdi: 2 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Sigdal Inventør: SRE, THH Kartblad: 1715 III Dato feltreg.: 23.07.08, 05.07.09 H.o.h.: 219-286moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Sollaustbekken Verdi: 1

Sollaustbekken Verdi: 1 Sollaustbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hemsedal Inventør: SRE Kartblad: 1616 IV Dato feltreg.: 19.06.08 H.o.h.: 663-1190moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Ytterøya ** Referanse:

Ytterøya ** Referanse: Ytterøya ** Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=2539) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2010 Kommune: Elverum Inventør: REH, KMO, TBL Kartblad: Dato feltreg.:

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt Kalvberget - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold.

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold. Jammerdal - Bærdal* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Storfjord Inventør: KBS, VFR, HTØ Kartblad: 1633-4 Dato feltreg.: 20-09-2006-22-09-2006, UTM: Ø:475919, N:7689968

Detaljer

Almlia** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Almlia** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Almlia** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Rana Inventør: JKL, KAB Kartblad: 2027 I Dato feltreg.: 13.08.2006-13.08.2006, UTM: Ø:487956, N:7366260 Areal:

Detaljer

Dålåbekken Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse.

Dålåbekken Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse. Dålåbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hjartdal Inventør: SRE Kartblad: 1614 III Dato feltreg.: 18.07.08 H.o.h.: 175-488moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Underåsenjuvet Verdi: 1

Underåsenjuvet Verdi: 1 Underåsenjuvet Verdi: 1 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Songdalen, Vennesla Inventør: STO Kartblad: 1511 III Dato feltreg.: 26.06.08 H.o.h.: 57-160moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp.

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp. Vikbekken Verdi: 1 Referanse: Reiso S. 2015. Naturverdier for lokalitet Vikbekken, registrert i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2014, Hedmark. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Hordaland Forstrøno *** Referanse: Ihlen P. G. 2015. Naturverdier for lokalitet Forstrøno, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Nedre Benndalen Verdi: 5

Nedre Benndalen Verdi: 5 Nedre Benndalen Verdi: 5 Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Oppland Kommune: Gausdal Inventør: JKL Kartblad: 1717 I Dato feltreg.: 25/10/2007, 20.09.2007 H.o.h.: 468-692moh

Detaljer

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder Jenssæteråsen * Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: 1041 Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse.

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse. Ugla Verdi: 3 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Nesset Inventør: KAB Kartblad: 1320 II Dato feltreg.: 25-09-2008 H.o.h.: 156-314moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen.

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen. Svartavatnet øst 4 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Svartavatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Bjørnslebekken Verdi 3

Bjørnslebekken Verdi 3 Bjørnslebekken Verdi 3 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Meldal Inventør: JKL Kartblad: 1521 II Dato feltreg.: 17.06.07 H.o.h.: 170-423moh

Detaljer

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Straumfjordvatnet** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Steigen Inventør: DSV, DSV Kartblad: 2130 IV Dato feltreg.: 03.07.2006-07.07.2006, UTM: Ø:522531,

Detaljer

Bjørnskogen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Bjørnskogen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Bjørnskogen** Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2007 Kommune: Storfjord Inventør: JKL Kartblad: 1633 IV Dato feltreg.: 02.08.07 H.o.h.: 84-484moh Vegetasjonsone: Mellomboreal Areal:

Detaljer

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Hundålvatnet* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Vefsn Inventør: AST Kartblad: 826 I Dato feltreg.: 0/09/05-2/09/05, UTM: Ø:405835, N:7299074 Areal: 3495 daa

Detaljer

Skalten sør Verdi: 2

Skalten sør Verdi: 2 Skalten sør Verdi: 2 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Fræna Inventør: KAB Kartblad: 1220 I Dato feltreg.: 24-09-2008 H.o.h.: 62-248moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Grøtørbekken Verdi 1

Grøtørbekken Verdi 1 Grøtørbekken Verdi 1 Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark Kommune: Stor-Elvdal Inventør: TBL Kartblad: Dato feltreg.: 03-07-07 H.o.h.: 825-1025moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Ostavatnet sør 3 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Ostavatnet sør, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Lindalselva ved Hortebekken Verdi: 3

Lindalselva ved Hortebekken Verdi: 3 Lindalselva ved Hortebekken Verdi: 3 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Skien Inventør: TEB Kartblad: 1713 IV Dato feltreg.: 28.10.08 H.o.h.: 382-498moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Gardbekken Verdi 3. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Gardbekken Verdi 3. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Gardbekken Verdi 3 Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark Kommune: Stor-Elvdal Inventør: THH Kartblad: 1918 III Dato feltreg.: 30.06.05 H.o.h.: 451-740moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Helakmyrene (utvidelse) -

Helakmyrene (utvidelse) - Helakmyrene (utvidelse) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Ringebu Inventør: SRE Kartblad: 1818 II Dato feltreg.: 31.08.04 UTM: Ø:585000, N:6839000 Areal:

Detaljer

Storbekken i Imsdalen Verdi 3

Storbekken i Imsdalen Verdi 3 Storbekken i Imsdalen Verdi 3 Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark Kommune: Stor-Elvdal Inventør: THH Kartblad: 1918 III Dato feltreg.: 08.07.07 H.o.h.: 480-744moh

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Høgnipen - Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Høgnipen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5948)

Detaljer

Skograuberga utv. Ø ***

Skograuberga utv. Ø *** Skograuberga utv. Ø *** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Lierne Inventør: THH, SRE Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 02.09.2006, UTM: Ø:449494, N:7148539

Detaljer

Biofokus rapport 2011-31. Dato. Tittel. Forfatter Jon T. Klepsland. Antall sider 12 sider + 8 sider vedlegg

Biofokus rapport 2011-31. Dato. Tittel. Forfatter Jon T. Klepsland. Antall sider 12 sider + 8 sider vedlegg Ekstrakt På oppdrag fra en gruppe privatpersoner som har engasjert seg mot utbygging av Kulu-vassdraget, har BioFokus gjort naturfaglige undersøkelser mellom ca høydekote 800 og 480. Viktige naturmiljø

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig.

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig. Flåtjørn - Referanse: 205. Naturverdier for lokalitet Flåtjørn, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Nord-Trøndelag 204. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5629)

Detaljer

Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2014, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2014, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Storbekken ved Finstad Verdi: 2 Referanse: Reiso S. 2015. Naturverdier for lokalitet Storbekken ved Finstad, registrert i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2014, Hedmark. NaRIN faktaark. BioFokus,

Detaljer

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-)

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-) Fjellstøyldalen 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Fjellstøyldalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Områdets navn Langtjernbrenna

Områdets navn Langtjernbrenna Områdets navn Langtjernbrenna Referansedata Fylke: Buskerud Kommune: Ringerike Registrant: Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg Dato feltreg: 11.07.2011 Kartblad: 1815-2 UTM sentralpunkt: Ø 0250732 N 6667463

Detaljer

Klårtjønnhaugen* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Klårtjønnhaugen* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Klårtjønnhaugen* Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP2 Kommune: Overhalla Inventør: THH Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 10/08/05, UTM: Ø:634037, N:7141347 Areal: 425

Detaljer

Skorbekklia (utvidelse) - Referanse:

Skorbekklia (utvidelse) - Referanse: Skorbekklia (utvidelse) - Referanse: Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3853) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2012 Kommune: Trysil Inventør:

Detaljer

Spådomsklaven Verdi: 1

Spådomsklaven Verdi: 1 Spådomsklaven Verdi: 1 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Seljord Inventør: OGA Kartblad: 1614 III Dato feltreg.: 18.07.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Boreonemoral

Detaljer

Indre Pantdalen** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Indre Pantdalen** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Indre Pantdalen** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Hattfjelldal Inventør: SRE, JKL Kartblad: 1925 I, 2025 IV Dato feltreg.: 31.08.05, UTM: Ø:463706, N:7258663

Detaljer

Grandeelva Verdi: 5. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse.

Grandeelva Verdi: 5. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse. Grandeelva Verdi: 5 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Stranda Inventør: KJG, DAH Kartblad: 1219 II Dato feltreg.: 10.10.2008 H.o.h.: 21-610moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Osdalen sør ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Osdalen sør, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5981)

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Stiksåsen ** Referanse: Blindheim T., Krog O. M. 2015. Naturverdier for lokalitet Stiksåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Tindefjell ble pekt ut av Fylkesmannen i Telemark/DN som et undersøkelsesområde m.h.p. opptrappingen av skogvernet på Statskogs arealer.

Tindefjell ble pekt ut av Fylkesmannen i Telemark/DN som et undersøkelsesområde m.h.p. opptrappingen av skogvernet på Statskogs arealer. Tindefjell - Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Tinn Inventør: AHE Kartblad: 1615 III Dato feltreg.: 26.08.04 UTM: Ø:489000, N:6661000 Areal: daa H.o.h.: 700-1100moh

Detaljer

Beliggenhet Klokken omfatter en klokkeformet topp i skogslandskapet øst for Glomma, ca 9 km øst for Flisa i Åsnes kommune.

Beliggenhet Klokken omfatter en klokkeformet topp i skogslandskapet øst for Glomma, ca 9 km øst for Flisa i Åsnes kommune. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NINA Rapport 354 Klokken** Referansedata Fylke:

Detaljer

Åmtona *** Tilbudsområdet er foreslått av skogeiersamvirket i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder.

Åmtona *** Tilbudsområdet er foreslått av skogeiersamvirket i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder. Åmtona *** Referansedata Fylke: Aust-Agder Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2008 Kommune: Åmli Inventør: ANO, TEB Kartblad: 1512 I, Gjøvdal Dato feltreg.: 15.10.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE 2 POENG Referansedata Lok. 72 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning Kommune Kvam Naturtype

Detaljer

NOEN FAKTA. Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune

NOEN FAKTA. Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune NOEN FAKTA Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune Finsåsmarka er et kalkskogområde, som er kjent og beskrevet helt fra 1940-årene. Området er mest kjent for store forekomster av orkideen marisko, som

Detaljer

Øvre Benndalen Verdi: 5

Øvre Benndalen Verdi: 5 Øvre Benndalen Verdi: 5 Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Oppland Kommune: Gausdal Inventør: JKL Kartblad: 1717 I Dato feltreg.: 25/10/2007, 20.09.2007 H.o.h.: 654-783moh

Detaljer

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet.

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. Grasfjellet 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Grasfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen Korpeknotten ** Referanse: Hofton T. H. 2013. Naturverdier for lokalitet Korpeknotten, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Grubben * Referanse:

Grubben * Referanse: Grubben * Referanse: ning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3788) Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011 Kommune: Agdenes Inventør: KAB Kartblad: 1521 I Dato

Detaljer

Nordre Brynsåa Verdi: 4

Nordre Brynsåa Verdi: 4 Nordre Brynsåa Verdi: 4 Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Oppland Kommune: Øyer Inventør: SRE Kartblad: 1817 I Dato feltreg.: 25/10/2007, 19.07.2007 H.o.h.: 276-653moh

Detaljer

Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2014, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2014, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Kvernbekken-Skarvdalen Verdi: 2 Referanse: Reiso S. 2015. Naturverdier for lokalitet Kvernbekken-Skarvdalen, registrert i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2014, Hedmark. NaRIN faktaark. Bio- Fokus,

Detaljer

Brumundsjøen-Harasjømyrene NR utvidelse **

Brumundsjøen-Harasjømyrene NR utvidelse ** Brumundsjøen-Harasjømyrene NR utvidelse ** Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Hamar Inventør: THØ, THH Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 25.06.2009 H.o.h.:

Detaljer

Stavåa Verdi 3. Vi kjenner ikke til at det er gjort relevante naturfaglige undersøkelser i området tidligere.

Stavåa Verdi 3. Vi kjenner ikke til at det er gjort relevante naturfaglige undersøkelser i området tidligere. Stavåa Verdi 3 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rennebu Inventør: THH, KRH Kartblad: 1520 I Dato feltreg.: 19.06.07, 10.09.07 H.o.h.: 254-541moh

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Rogberget ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Rogberget, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5965)

Detaljer

Sagåa Verdi: 5. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Oppland. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Sagåa Verdi: 5. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Oppland. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Sagåa Verdi: 5 Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Oppland Kommune: Sel Inventør: SRE, THH, KMO Kartblad: 1718 III Dato feltreg.: 25/10/2007, 06.09.2007 H.o.h.: 323-1119moh

Detaljer

Områdets navn Blåfjell

Områdets navn Blåfjell Områdets navn Blåfjell Referansedata Fylke: Akershus og Buskerud Kommune: Asker og Røyken Registrant: Frode Løset Dato feltreg: 6 og 9.9.2011 Kartblad: 1814-1 UTM-sentralpunkt: Ø 0243525 N 6638612 Vegetasjonssone:

Detaljer

Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2014, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2014, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Flenas nedre del Verdi: 3 Referanse: Reiso S. 2015. Naturverdier for lokalitet Flenas nedre del, registrert i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2014, Hedmark. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Feltarbeidet Området ble inventert 25.5.2011 i pent vær. Området anses som tilfredsstillende dekket.

Feltarbeidet Området ble inventert 25.5.2011 i pent vær. Området anses som tilfredsstillende dekket. Områdets navn Høgåsen - Godbekken Referansedata Fylke: Oslo Kommune: Oslo Registrant: Frode Løset Dato feltreg: 25.05.2011 Kartblad: 1914-4 Oslo UTM: Ø 0261990 N 6657403 Vegetasjonssone: Boreonemoral Areal:

Detaljer

Vestfjorddalen *** Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2008. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Vestfjorddalen *** Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2008. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Vestfjorddalen *** Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2008 Kommune: Tinn Inventør: SRE Kartblad: 64 IV Dato feltreg.: 20.0.08-2.0.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Området er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, og grunneier.

Området er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, og grunneier. Kjerringdalen ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Kjerringdalen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6076)

Detaljer

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart.

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Siden dette er oppstartmelding, så er det hovedsakelig naturkvaliteter som omtales og ne som presenteres. Formålet med oppstartmelding og senere

Detaljer

Siste Sjanse notat 2006-14

Siste Sjanse notat 2006-14 Ekstrakt På oppdrag fra Trya kraft har Siste Sjanse gjort registreringer av naturtyper og rødlistede arter i tilknytting til en kraftutbygging i nedre deler av Trya i Stor-Elvdal kommune, Hedmark. Det

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Gjermshus ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Gjermshus, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5969)

Detaljer

STORE REKKE/HØLVANNET *

STORE REKKE/HØLVANNET * STORE REKKE/HØLVANNET * Fylke: Akershus Vegetasjonssone: Sørboreal Kommune: Aurskog-Høland Vegetasjonsseksjon: OC overgangsseksjonen Kartblad (M711): 2014 I Vestmarka Prosjekttilhørighet: Frivillig vern

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Deifjell-lia utvidelse ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Deifjell-lia utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5980)

Detaljer

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004 Storøya* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Rike løvskoger 2006, Troms Kommune: Salangen Inventør: KBS, VFR, TJO Kartblad: 1432-4 Dato feltreg.: 03-10-2006, UTM: Ø:610956, N:7645134 Areal:

Detaljer

BioFokus har utredet området på oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i forbindelse med frivillig vern.

BioFokus har utredet området på oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i forbindelse med frivillig vern. Skandøla ** Referanse: Lønnve O. J. 2018. Naturverdier for lokalitet Skandøla, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6084)

Detaljer

Bua øvre Verdi 3. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Bua øvre Verdi 3. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Bua øvre Verdi 3 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Midtre Gauldal Inventør: THH, GGA, KAB Kartblad: 1620 IV Dato feltreg.: 29.08.07-30.08.07,

Detaljer

Spjeldåa Verdi - Registranten kjenner ikke til eventuelle tidligere naturfaglige registreringer innenfor dette undersøkelsesområdet.

Spjeldåa Verdi - Registranten kjenner ikke til eventuelle tidligere naturfaglige registreringer innenfor dette undersøkelsesområdet. Spjeldåa Verdi - Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark Kommune: Hamar Inventør: JKL Kartblad: 1917 II Dato feltreg.: 27.09.07 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Stranda prestegård. Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse av undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Stranda prestegård. Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse av undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Stranda prestegård Referansedata Sammendrag Området ligger på østsiden av Storfjorden, rett nord for Stranda sentrum. Området består av svært bratte lisider med bergvegger, skrenter, rasmark og blokkmark.

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Verdi: ** Tidligere undersøkelser Nygårdsmyra naturreservat, som ligger sentralt i dette verneforslaget, ble opprettet som et myrreservat i 1981.

Verdi: ** Tidligere undersøkelser Nygårdsmyra naturreservat, som ligger sentralt i dette verneforslaget, ble opprettet som et myrreservat i 1981. NYGÅRDSMYRA ** Fylke: Hedmark Vegetasjonssone: Sørboreal Kommune: Sør-Odal/Eidskog Vegetasjonsseksjon: OC overgangsseksjonen Kartblad (M711): 2015 II Kongsvinger Prosjekttilhørighet: Frivillig vern UTM

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Gardavikfjellet 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Gardavikfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Haukedalsåi Verdi: 4

Haukedalsåi Verdi: 4 Haukedalsåi Verdi: 4 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: SRE Kartblad: 1614 I Dato feltreg.: 01.07.08 H.o.h.: 235-585moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Gaula ved Reitan Verdi 2

Gaula ved Reitan Verdi 2 Gaula ved Reitan Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Holtålen Inventør: SRE, THH Kartblad: 1720 IV Dato feltreg.: 02.09.07 H.o.h.: 503-639moh

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Vær og tidspunkt for kartlegging var tilfredsstillende med hensyn til ettersøkte organismegrupper.

Tidspunkt og værets betydning Vær og tidspunkt for kartlegging var tilfredsstillende med hensyn til ettersøkte organismegrupper. Ertsrudberget * Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Ertsrudberget, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5925)

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Stormyra Åsnes - Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Stormyra Åsnes, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6051)

Detaljer