Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen."

Transkript

1 Svartavatnet øst 4 Referanse: Ihlen P. G Naturverdier for lokalitet Svartavatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog 2015 Kommune: Skodje Inventør: PGI H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Areal: daa Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk Sammendrag Undersøkelsesområdet strekker seg sør for Digernes og øst for Svartavatnet og videre østover og sørover til Haugtjørna, i Skodje kommune, og grenser i sør mot Ørnnakken naturreservat. Terrenget er småkupert med fattigmyrer inne i mellom. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis og løsmassene består mest av humusdekke, torv, myr og et tynt morenedekke. Det undersøkte området ligger i sørboreal vegetasjonssone og i klart oseanisk seksjon, noe som innebærer at det er mye nedbør og kalde somre og relativt milde vintre. Den dominerende vegetasjonen her er bærlyngskog og lyngskog med furu og innslag av bjørk. I de lavestliggende områdene er det mest blåbær- og svak lågurtskog, der bjørk og furu dominerer. Her er det innslag av hassel, osp og rogn. Inne imellom er det myr- og sumpskogsmark med furu. Det meste av skogen her er dominert av furutrær, som trolig er gamle, spesielt i den sørlige delen. Furuskogsområdene viser noe variasjon i sjiktning og busksjiktet er lite utviklet. Området i Ospedalen har en del ung skog og enkelte granplantefelt. I områdene ellers, er det få synlige hogstinngrep. Noe beite av sau har trolig foregått tidligere og det er enkelte skogsbilveier her. Totalt er det angitt fem kjerneområder med naturtypelokaliteter i undersøkelsesområdet. Dette gjelder to lokaliteter med regnskog, utforming fattig boreonemoral regnskog, og begge med C-verdi, en rik edellauvskog med C-verdi og to gamle furuskoger, utforming gammel kystfuruskog, med B-verdi. Skogkvalitetene her er først og fremst at det er mye gammel furuskog. Dette er skoger som fortsetter videre sørover til Ørnnakken naturreservat, og som derfor utgjør store og sammenhengende furuskogsområder, bare avbrutt av myrområder og enkelte lauvskogsområder. Undersøkelsesområdet er lite delt opp av inngrep og arronderingen er derfor god. Skogene er også lite påvirket av hogst, fremmede arter og plantet gran. Den viktigste delen av det undersøkte området er alt sørøst for skogsbilvegen mellom avkjørselen fra E39 og opp til grensen til Ørnnakken naturreservat. De mest interessante artsfunnene herfra er av myske, gubbeskjegg (NT), og enkelte arter fra lungeneversamfunnet, som bare finnes spredt og sparsomt her. Mest innsats på feltarbeidet ble brukt på de nordvendte liene i undersøkelsesområdet, for å finne typiske arter fra boreonemorale regnskoger, men få slike ble registrert. Av andre arter herfra kan nevnes Arthonia arthonioides og hvithodenål (NT) fra området øst for Svartavatnet. Det er trolig et potensial for interessante soppfunn på gadd og læger her. I forhold til mangelanalyser for skogvern i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003) så kan trolig mye føres til det som betegnes «sterk oseanisk furuskog». I tillegg finnes noe «rikt hasselkratt». Edellauvskog, utforming rike hasselkratt, regnskog, «kystfuruskog» og gammel barskog ble også vurdert som skogstyper med lav vernedekning i evalueringen av norske verneområder (Framstad mfl. 2010). To lokaliteter med boreonemoral regnskog tilsvarer temperert kystfuruskog, en rødlista naturtype vurdert som sterkt truet (EN) av Bendiksen (2011). Undersøkelsesområdet Svartavatnet øst vurderes som regionalt til nasjonalt verdifullt (4 poeng). Feltarbeid Området ble undersøkt 23. oktober Siden hovedhensikten med dette prosjektet var å undersøke boreale og boreonemorale regnskoger, ble det under feltarbeidet fokusert på å finne potensielle interessante områder som nordvendte lier og bergvegger. Helt sørøst i undersøkelsesområdet er det tidligere registrert en godt dokumentert naturtypelokalitet (gammel furuskog), og på bakgrunn av dette, og av tidsmessige årsaker, ble den bare vurdert på avstand. Bortsett fra dette, ble det meste av undersøkelsesområdet befart. Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen. Utvelgelse og undersøkelsesområde Lokaliteten inngår i arbeidet med kartlegging av kystfuruskog (2015) og er utført på oppdrag fra Miljødirektoratet. Undersøkelsesområdet var på forhånd avgrenset til et areal på 1014 daa.

2 Tidligere undersøkelser I undersøkelsesområdet er det tidligere registrert to naturtypelokaliteter i forbindelse med supplerende naturtypekartlegginger for Skodje kommune (Holtan 2011). Begge er gamle furuskoger vurdert som viktige (B-verdier). På den ene av disse (Glomset: Haugtua, nordsida) er grensene noe justert, men den andre er uforandret. Verdien på begge er også opprettholdt. Med unntak av noen forekomster av skorpelavene Arthonia arthonioides og hvithodenål (NT), begge fra området øst for Svartavatnets nordside, er det i Artskart bare angitt funn av vanlige arter herfra. Beliggenhet Undersøkelsesområdet strekker seg fra området sør for Digernes og øst for Svartavatnet og videre østover mot Høgfjellet og Høgbrauta, og derfra sørover til Haugtjørna og østlige del av Haugtua, i Skodje kommune. Den sørlige delen av undersøkelsesområdet grenser også til nordsiden av Ørnnakken naturreservat, som har mye gammel barskog som inneholder flere rødlistearter og gode forekomster av barlind (VU). Naturgrunnlag Topografi Terrenget er småkupert med flere større og mindre fattigmyrer inne i mellom kollene her. I tillegg finnes Haugtjørna (194 m o.h.) i den sørøstlige delen. Her er det også flere vertikale bergvegger og bratte lisider. Undersøkelsesområdets strekker seg fra 52 m o.h. til 345 m o. h. Geologi Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, bergarter som avgir lite plantenæringsstoffer. Det er også mye bart fjell og løsmassene består hovedsakelig av humusdekke og tynt torvdekke over berggrunnen, samt noen myrområder. Ellers er det et tynt dekke med morenemateriale flere steder nord i undersøkelsesområdet Vegetasjonsgeografi Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk, vegtasjonsone:. Sørboreal vegetasjonssone Klima Det undersøkte området ligger i sørboreal vegetasjonssone og i klart oseanisk seksjon, noe som innebærer at det er mye nedbør, mellom 2000 og 3000 mm i året. Det er også kalde somre og relativt milde vintre, med januar som kaldeste måned med en middeltemperatur på mellom 0 C og 3 C. Vegetasjon og treslagsfordeling Den dominerende vegetasjonen her er bærlyngskog og lyngskog med furudominans, og med innslag av bjørk, på de skrinneste og høyestliggende partiene. I de lavestliggende områdene er det mest blåbær- og svak lågurtskog, der bjørk og furu dominerer. Her er det innslag av hassel, osp og rogn. Inne imellom er det det som i NiN-systemet tilsvarer myr- og sumpskogsmark, grunntype kalkfattig og svakt intermediær myr- og sumpskogstue. Her dominerer furu. Skogstruktur og påvirkning Det meste av skogen her er dominert av furutrær, som trolig er gamle. Det er spesielt i den sørlige delen av undersøkelsesområdet, sør for Ospedalen, at dette er tydelig. Indikasjoner på gammel furuskog er at flere trær har flattrykt krone og vridd stamme. Barken er gjerne tykk og med flate plater og greinene er grove og nedbøyde. Andre indikasjoner på gammel skog er flere forekomster av stående og liggende død ved i ulike nedbrytningsstadier, hovedsakelig av furu. Furuskogsområdene viser noe variasjon i sjiktning og busksjiktet er lite utviklet. Området i Ospedalen har en del ung skog og enkelte granplantefelt. I områdene ellers, er det få synlige hogstinngrep annet enn enkelte gamle stubber. Noe beite av sau har trolig foregått tidligere og det er enkelte skogsbilveier her. Stier finnes spredt i hele området. Kjerneområder I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Svartavatnet øst. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. 1 Gamlehjellen sør Naturtype: Regnskog - Fattig boreonemoral regnskog BMVERDI: C Areal: 10daa Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen, Asplan Viak, på bakgrunn av eget feltarbeid utført 23. oktober Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet som ledd i kunnskapsoppbyggingen om kystfuruskog i Norge. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for naturtyper (2014). Beliggenhet og naturgrunnlag: Undersøkelsesområdet ligger nord for Gamlehjellen, sørøst for Digernes i Skodje kommune. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, som er sure og harde bergarter som avgir lite plantenæringsstoffer, og løsmassene består av et relativt tynt dekke med morenemateriale. Det er også innslag av blokker og enkelte bergvegger. Det undersøkte området ligger i sørboreal

3 vegetasjonssone og i klart oseanisk seksjon. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en regnskog, utforming fattig boreonemoral regnskog, der blåbærskog dominerer. Bruk, tilstand og påvirkning: Samlet sett ser skogen ut til å være relativ ung, men enkelte furutrær er muligens noe eldre. Det er flere spor etter hogst i nyere tid og området grenser til et stort granplantefelt. Det spredt med noe død ved i form av gadd og læger her. Artsmangfold: Furu, bjørk, rogn og gråor er dominerende treslag. Feltsjiktet er artsfattig og inneholder i tillegg til en del storfrytle, vanlige arter for blåbærskoger. I bunnsjiktet finnes arter som kystkransmose og storstylte. På bergvegger ble bergpolstermose, krusknausing og kystgrønnever registrert. Epifyttfloraen er artsfattig, og av eksempler kan nevnes gammelgranlav og kattefotlav på bjørk og Arthopyrenia analepta, glattvrenge og ryemose på rogn. Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. Del av helhetlig landskap: Med sitt hassel- og lauvtreinnslag, utgjør naturtypelokaliteten en liten, men viktig del av et større og sammenhengende skogsområde dominert av eldre furu. Verdivurdering: Naturtypelokaliteten er liten og domineres av lauvtrær og furu. Lauvtreinnslaget er viktig fordi det gir livsmedier for enkelte lavarter i boreonemoral regnskog. Av arter vanlige i slike skoger, ble bare gammelgranlav og kattefotlav funnet på bjørk, men det er et lite potensial for andre slike arter her. Ellers er lokaliteten artsfattig og inneholder for det meste vanlige arter for regionen og enkelte arter fra lungeneversamfunnet. Skogen er relativt ung, men allikevel finnes noe gadd og læger. I følge reviderte fakta-ark for naturtyper (2014), får derfor lokaliteten lav vekt på artsmangfold, topografi og lokalklima, skogtilstand og styvingstrær og middels vekt på størrelse. På bakgrunn av dette er naturtypelokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). Skjøtsel og hensyn: Her skal miljøet og mangfoldet sin sårbarhet for ulike former for påvirkning (eller fravær av slike) oppgis, samt eventuelt konsekvenser av bestemte påvirkninger. NB! En skal formulere dette på en nøytral måte, og ikke som krav til bestemte forvaltningsformer (hva er best for naturverdiene, hva er mindre bra, ikke at en må eller skal gjøre slik og slik). 2 Nonsstomnen nord Naturtype: Rik edellauvskog - Lågurt-hasselkratt BMVERDI: C Areal: 17daa Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 23. oktober Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet som ledd i kunnskapsoppbyggingen om kystfuruskog i Norge. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for naturtyper (2014). Beliggenhet og naturgrunnlag: Undersøkelsesområdet ligger nord for Nonsstomnen, sørøst for Digernes i Skodje kommune. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, som er sure og harde bergarter som avgir lite plantenæringsstoffer, og løsmassene består av et relativt tynt dekke. Det undersøkte området ligger i sørboreal vegetasjonssone og i klart oseanisk seksjon. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik edellauvskog, utforming lågurt-hasselkratt. Lågurtmark og svak lågurtmark dominerer. Bruk, tilstand og påvirkning: Samlet sett skogen ser ut til å være relativ ung, men enkelte furutrær er muligens noe eldre. Noe liggende og død ved finnes. Artsmangfold: Hassel og gråor er dominerende treslag, og det er innslag av bjørk og furu. Feltsjiktet er artsfattig, men inneholder både myske og skogfiol. Epifyttfloraen er også artsfattig, og på grunn av mye skygge fra hasseltrærne, er det bare litt vanlig skriftlav her. Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. Del av helhetlig landskap: Med sitt hassel- og lauvtreinnslag, utgjør naturtypelokaliteten en liten, men viktig del av et større og sammenhengende skogsområde dominert av eldre furu. Verdivurdering: Naturtypelokaliteten er liten og domineres av hassel og gråor. Selv om lokaliteten er artsfattig, så har den lågurtmark, og utgjør derfor et lite, men viktig, bidrag til variasjonen i et skoglandskap som ellers er dominert av furu. I følge reviderte fakta-ark for naturtyper (2014), får derfor lokaliteten høy vekt på størrelse og fremmede arter, middels vekt på habitatkvaliteter og påvirkning, og lav vekt på artsmangfold og sjeldne eller truete naturtyper. På bakgrunn av dette er naturtypelokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå fysiske inngrep og hogst. 3 Glomset: Haugtua, nordsida Naturtype: Gammel furuskog - Gammel kystfuruskog BMVERDI: B Areal: 322daa Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Holtan (2011), basert på eget feltarbeid 28. mai 2011, som gammel barskog, utforming gammel furuskog. Avgrensningen på naturtypelokaliteten ble endret noe, og beskrivelsen til Holtan (2011) noe supplert med tilleggsopplysninger, i forbindelse med feltarbeidet utført av Per Gerhard Ihlen, Asplan Viak, 23. oktober Endringen i avgrensningen skyldes hovedsakelig at de store myrområdene nå er tatt ut. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet som ledd i kunnskapsoppbyggingen om kystfuruskog i Norge. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for naturtyper (2014). Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Haugtua nord for Glomset og grenser til Ørnnakken naturreservat i Skodje kommune. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, som er sure og harde bergarter som avgir lite plantenæringsstoffer, og løsmassene av et humusdekke og tynt torvdekke over berggrunnen, samt et tynt dekke med morenemateriale enkelte steder i nord. Det undersøkte området ligger i sørboreal vegetasjonssone og i klart oseanisk seksjon. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel furuskog, utforming gammel kystfuruskog. Blåbær- og bærlyngskog dominerer og det er innslag av lyngskog på de høyestliggende områdene. Enkelte partier med fattigmyr finnes også. Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen ser ut til å være gammel og i en aldersfase, og mange av furuene er storvokste. Selv om det er spor etter eldre hogst, har skogen trolig fått utviklet seg fritt over lang tid, og har vært i en god utvikling. Det er også spredt med død ved i form av gadd og læger i hele lokaliteten. Noe gran sprer seg i området. Flere stier finnes også her. Artsmangfold: Furu er dominerende treslag og det er innslag av bjørk, gråor, osp, rogn og selje. Hassel og hegg er sjeldent her. Einer er vanlig i busksjiktet. Feltsjiktet er artsfattig og inneholder vanlige arter som blåbær, bjønnkam, blåtopp, fugletelg, hengeving, maiblom, myrfiol, rome, røsslyng, skogsnelle, skogstjerne, smørtelg, smyle, storfrytle og tyttebær. På bergvegger ble rødmuslingmose og stripefoldmose registrert. Epifyttfloraen er artsfattig, men på gammel furu finnes gubbeskjegg (NT). På liggende død furuved ble rosenlav funnet.

4 Ellers er storfugl og hønsehauk registrert herfra. Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en viktig og intakt del av et sammenhengende og verdifullt område med eldre furuskogene. Verdivurdering: Naturtypelokaliteten domineres av gammel og intakt furuskog, finnes mest på blåbær- og bærlyngmark, og har brukbare forekomster med læger og gadd. Naturtypelokaliteten har et stort areal, men er artsfattig og inneholder for det meste vanlige arter for regionen. I følge reviderte fakta-ark for naturtyper (2014), får lokaliteten middels vekt på skogtilstand, lav vekt på artsmangfold, og høy vekt på påvirkning og størrelse. På bakgrunn av dette er naturtypelokaliteten vurdert som viktig (B-verdi). Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå fysiske inngrep, hogst og å hindre at gran etablerer seg. Eventuelle fremmede arter bør fjernes. 4 Ospedalen sør Naturtype: Regnskog - Fattig boreonemoral regnskog BMVERDI: C Areal: 9daa Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen, Asplan Viak, på bakgrunn av eget feltarbeid utført 23. oktober Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet som ledd i kunnskapsoppbyggingen om kystfuruskog i Norge. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for naturtyper (2014). Beliggenhet og naturgrunnlag: Undersøkelsesområdet ligger nord for sør for Ospedalen, sørvest for Digernes i Skodje kommune. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, som er sure og harde bergarter som avgir lite plantenæringsstoffer, og løsmassene består av et relativt tynt dekke. Det er også er innslag av blokker og enkelte bergvegger. Det undersøkte området ligger i sørboreal vegetasjonssone og i klart oseanisk seksjon. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en regnskog, utforming fattig boreonemoral regnskog, der blåbærskog dominerer. Bruk, tilstand og påvirkning: Samlet sett skogen ser ut til å være relativ ung, det er spor etter hogst i nyere tid og området grenser til et stort granplantefelt. Det er lite død ved her. Artsmangfold: Furu og bjørk er dominerende treslag og det er innslag av osp og rogn. Feltsjiktet er artsfattig og inneholder i tillegg til bjønnkam og småbregner, vanlige arter for blåbærskoger. Epifyttfloraen er artsfattig, og av eksempler kan nevnes gammelgranlav og kattefotlav på bjørk. Lungeneversamfunnet har flere forekomster av for eksempel av kystfiltlav, lungenever, skrubbenever og vanlig blåfiltlav på rogn. Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten en liten, men viktig del av et større og sammenhengende skogsområde dominert av verdifull eldre furuskog. Verdivurdering: Naturtypelokaliteten er liten og domineres av furu og lauvtrær. Lauvtreinnslaget er viktig fordi det gir livsmedier for lavarter i boreonemoral regnskog. I denne lokaliteten ble bare gammelgranlav og kattefotlav funnet på bjørk, men det kan ikke utelukkes at det finnes flere, og det er potensial for slike arter her. Brukbare forekomster med arter fra lungeneversamfunnet indikerer dette potensialet. Skogen er relativt ung, og det er lite gadd og læger. I følge reviderte fakta-ark for naturtyper (2014), får derfor lokaliteten lav vekt på artsmangfold, topografi og lokalklima, skogtilstand og styvingstrær og middels vekt på størrelse. På bakgrunn av dette er naturtypelokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå fysiske inngrep, hogst og å hindre at gran etablerer seg. Eventuelle fremmede arter bør fjernes. 5 Glomset: Haugtua, søraustsida Naturtype: Gammel furuskog - Gammel kystfuruskog BMVERDI: B Areal: 300daa Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Holtan (2011) og er en gammel barskog, dominert av furu og med innslag av barlind (VU), bjørk, gråor, hassel, hegg, osp, rogn og selje, og der blåbær- og bærlyngskoger dominerer. Skogen er gammel og alderen på furu er høy, og furutrærne har ofte grove dimensjoner. Det er også et bra innslag med død ved her. For det meste finnes karplanter som er vanlige for de nevnte vegetasjonstypene her, og i tillegg er det registrert noe mer krevende arter som hengeaks, markjordbær og smørtelg. Gubbeskjegg (NT) vokser rikelig på gammel furu og av fugler er hønsehauk (NT), hvitryggspett og storfugl registrert fra området. Det er lite påvirkninger her annet enn noe fåtallig gran og enkelte spor etter eldre skogsdrift. Skogen har derfor hatt en lang og god utvikling. Det har tidligere også vært utmarksbeite her og enkelte einer med søyleform finnes. Naturtypelokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi). Artsmangfold Det undersøkte området er et stort og mer eller mindre sammenhengende skogsområde dominert av furu, og med bjørk, osp og rogn inne i mellom. Buskjiktet er sparsomt utviklet med bare spredte forekomster av einer. De mest interessante artsfunnene herfra er av barlind (VU), myske, gubbeskjegg (NT), og enkelte arter fra lungeneversamfunnet, som bare finnes spredt og sparsomt i hele undersøkelsesområdet. Av eksempler kan nevnes lungenever, kystfiltlav og vanlig blåfiltlav. Mest innsats på feltarbeidet ble brukt på de nordvendte liene og bergveggene i undersøkelsesområdet. Hensikten var å finne regnskog, men ingen typiske «regnskogsarter» annet enn gammelgranlav og kattefotlav ble registrert. Disse er typiske «mengdearter» i regnskoger. Arthonia arthonioides og hvithodenål (NT), begge fra området øst for Svartavatnets nordside, kan også nevnes, men de ligger utenfor de avgrensa naturtypelokalitetene. Det er trolig et potensial for interessante soppfunn på gadd og læger her.

5 Tabell: Artsfunn i Svartavatnet øst. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at artsfunnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen Funnet i kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er gjort i hvert kjerneområde. 0 betyr tekstlig kvantifisering. Små tall uten kjerneområdenummer angir funn utenfor kjerneområder. Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus Totalt antall av art Funnet i kjerne-område (nr) Karplanter Galium odoratum myske 2 Taxus baccata barlind VU 2 Lav Alectoria sarmentosa gubbeskjegg NT 3 Arthonia arthonioides Chaenotheca gracilenta hvithodenål NT 0 0 Felipes leucopellaeus kattefotlav 1 Icmadophila ericetorum rosenlav 3 Lobaria pulmonaria lungenever 4 Lobaria scrobiculata skrubbenever 4 Naetrocymbe punctiformis 1 Pannaria rubiginosa kystfiltlav 4 Pectenia plumbea vanlig blåfiltlav 1 Peltigera britannica kystgrønnever 1 Moser Antitrichia curtipendula ryemose 1 Mylia taylorii rødmuslingmose 3 Avgrensing og arrondering Undersøkelsesområdet utgjør et areal på 1014 daa og var på forhånd avgrenset av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskoger i Det undersøkte området strekker seg fra området sør for Digernes og øst for Svartavatnet og videre østover mot Høgfjellet og Høgbrauta, og derfra sørover til Haugtjørna og østlige del av Haugtua. Skogkvalitetene her er først og fremst at det i disse områdene er mye gammel furuskog. Disse skogene fortsetter videre sørover til Ørnnakken naturreservat, som bl.a. er vernet på grunn av sin gamle skog. Dette utgjør da store og sammenhengende furuskogsområder, bare avbrutt av myrområder og enkelte lauvskogsområder. Undersøkelsesområdet er omtrent ikke delt opp av inngrep annet enn enkelte traktorveger og arronderingen er derfor vurdert som god. Andre inngrep Bortsett fra enkelte traktorveger, ble det ikke observert andre inngrep her. Vurdering og verdisetting Det er først og fremst de store, varierte, sammenhengende og gamle furuskogene som er viktige i undersøkelsesområdet. Skogene er også lite påvirket av hogst, fremmede arter og plantet gran. Forekomstene av boreonemorale regnskoger er viktige i dette skoglandskapet, fordi de utgjør er viktig del av den totale variasjonen, selv om hver av disse kommer ut med lave verdier her. Annet enn enkelte forekomster av arter i lungeneversamfunnet, samt noe barlind (VU), myske, gubbeskjegg (NT) og hvithodenål (NT), så ble det registrert få andre interessante arter, men det er trolig et potensial for funn av rødlistede sopparter på gadd og læger i undersøkelsesområdet. Samlet sett er den viktigste delen av det undersøkte området alt som er sørøst for skogsbilvegen mellom avkjørselen fra E39 og opp til grensen til Ørnnakken naturreservat. I forhold til mangelanalyser for skogvern i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003) så kan nok mye føres til det som betegnes «sterk oseanisk furuskog». I tillegg finnes noe «rikt hasselkratt». Edellauvskog, utforming rike hasselkratt, regnskog, «kystfuruskog» og gammel barskog ble også vurdert som skogstyper med lav vernedekning i evalueringen av norske verneområder (Framstad mfl. 2010). De to lokalitetene med boreonemoral regnskog tilsvarer temperert kystfuruskog, en rødlista naturtype vurdert som sterkt truet (EN) av Bendiksen (2011). Undersøkelsesområdet Svartavatnet øst vurderes som regionalt til nasjonalt verdifullt (4 poeng).

6 Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Svartavatnet øst. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kriteriet er fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet. Kjerneområde 1 Gamlehjellen sør 2 Nonsstomnen nord 3 Glomset: Haugtua, nordsida 4 Ospedalen sør 5 Glomset: Haugtua, søraustsida Samlet vurdering Urørthet Død ved mengde Død ved kontin. Gamle bartrær Gamle løvtrær Treslagsfordeling Topografiskvariasjon Vegetasjonsvariasjon Rikhet Arter Gamle edelløvtrær Størrelse Arrondering * * * * * * * 0 * - * ** * * 0 * * * * * ** * - * *** *** ** *** * * * * ** * - ** * * * * * ** * * * * - * * * * * * ** * * * * - * *** *** ** ** * ** ** * * * ** *** 4 Samlet verdi Referanser Supplerande kartlegging av naturtypar i Skodje kommune i Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport : 110 sider.

7 Svartavatnet øst (Skodje, Møre og Romsdal). Areal 782daa, poeng 4 31 E Svartavatnet Svorta 2 Haugtjørna 6930 Hjashusnakken 194 Glomsetskaret Haugtua 5 Orrenakkdalen Naturfaglige registreringer av kystfuruskog 2015 Avgrensningsforslag Alternativ avgrensning Pri. naturtype Rødlistet NIN Tidligere registreringer Omr. for vurdering (Mdir/FM 2015) Målestokk 1: Ekvidistanse 20m Røyravatnet Rutenett 1km Verneområder WGS84, sonebelte 32 ± Kartgrunnlag N50 Produsert mE mE mN

8 Bilder fra området Svartavatnet øst Fattig boreonemoral regnskog ved Gamlehjellen sør, med granplantefelt i bakgrunnen. Foto: Per G. Ihlen Granplantefelt øst for Svartavatnet. Foto: Per G. Ihlen Gammel furuskog ved Haugtua. Foto: Per G. Ihlen Svartavatnet øst. Foto: Per G. Ihlen

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Hordaland Forstrøno *** Referanse: Ihlen P. G. 2015. Naturverdier for lokalitet Forstrøno, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Ostavatnet sør 3 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Ostavatnet sør, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Juvvasselva Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rissa, Åfjord Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1622 IV Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 155-304moh

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Gardavikfjellet 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Gardavikfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold.

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold. Jammerdal - Bærdal* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Storfjord Inventør: KBS, VFR, HTØ Kartblad: 1633-4 Dato feltreg.: 20-09-2006-22-09-2006, UTM: Ø:475919, N:7689968

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Sagvatnet sørvest 3 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Sagvatnet sørvest, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA,

Detaljer

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Femund vest - Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Engerdal Inventør: KAB Kartblad: 1719 I Røa Dato feltreg.: 15.09.04 UTM: Ø:650492, N:6910298 Areal: 11328 daa

Detaljer

Ytterøya ** Referanse:

Ytterøya ** Referanse: Ytterøya ** Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=2539) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2010 Kommune: Elverum Inventør: REH, KMO, TBL Kartblad: Dato feltreg.:

Detaljer

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-)

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-) Fjellstøyldalen 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Fjellstøyldalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet.

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. Grasfjellet 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Grasfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt Kalvberget - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Høgnipen - Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Høgnipen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5948)

Detaljer

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE 2 POENG Referansedata Lok. 72 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning Kommune Kvam Naturtype

Detaljer

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig.

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig. Flåtjørn - Referanse: 205. Naturverdier for lokalitet Flåtjørn, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Nord-Trøndelag 204. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5629)

Detaljer

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Straumfjordvatnet** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Steigen Inventør: DSV, DSV Kartblad: 2130 IV Dato feltreg.: 03.07.2006-07.07.2006, UTM: Ø:522531,

Detaljer

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart.

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart. Prestebakkefjella NR utvidelse nord * Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Prestebakkefjella NR utvidelse nord, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark.

Detaljer

Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Liafjellet nord 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Liafjellet nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning Mørkåsen - Referanse: Thylen A. 2017. Naturverdier for lokalitet Mørkåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5950)

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det sol og fint vær hele dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen.

Tidspunkt og værets betydning Det sol og fint vær hele dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen. Eikrem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Eikrem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5770)

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Ådnøy 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Ådnøy, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Områdets navn Langtjernbrenna

Områdets navn Langtjernbrenna Områdets navn Langtjernbrenna Referansedata Fylke: Buskerud Kommune: Ringerike Registrant: Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg Dato feltreg: 11.07.2011 Kartblad: 1815-2 UTM sentralpunkt: Ø 0250732 N 6667463

Detaljer

Kvisetbekken Verdi 2

Kvisetbekken Verdi 2 Kvisetbekken Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Trondheim Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1521 I Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 143-233moh

Detaljer

Grubben * Referanse:

Grubben * Referanse: Grubben * Referanse: ning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3788) Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011 Kommune: Agdenes Inventør: KAB Kartblad: 1521 I Dato

Detaljer

Sandvann, øst for Verdi: 2

Sandvann, øst for Verdi: 2 Sandvann, øst for Verdi: 2 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Lyngdal Inventør: STO Kartblad: 1411 IV Dato feltreg.: 24.06.08 H.o.h.: 79-336moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Været var pent med gode registreringsforhold. Tidspunktet er gunstig for registrering av alle organismegrupper.

Tidspunkt og værets betydning Været var pent med gode registreringsforhold. Tidspunktet er gunstig for registrering av alle organismegrupper. Bulia 1 Referanse: Appelgren L. 2017. Naturverdier for lokalitet Bulia, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6016)

Detaljer

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Hundålvatnet* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Vefsn Inventør: AST Kartblad: 826 I Dato feltreg.: 0/09/05-2/09/05, UTM: Ø:405835, N:7299074 Areal: 3495 daa

Detaljer

Ånebubekken Verdi: 0

Ånebubekken Verdi: 0 Ånebubekken Verdi: 0 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder Jenssæteråsen * Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: 1041 Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Stiksåsen ** Referanse: Blindheim T., Krog O. M. 2015. Naturverdier for lokalitet Stiksåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen Korpeknotten ** Referanse: Hofton T. H. 2013. Naturverdier for lokalitet Korpeknotten, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Underåsenjuvet Verdi: 1

Underåsenjuvet Verdi: 1 Underåsenjuvet Verdi: 1 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Songdalen, Vennesla Inventør: STO Kartblad: 1511 III Dato feltreg.: 26.06.08 H.o.h.: 57-160moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse.

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse. Ugla Verdi: 3 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Nesset Inventør: KAB Kartblad: 1320 II Dato feltreg.: 25-09-2008 H.o.h.: 156-314moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Området er undersøkt i forbindelse med prosjektet kystfuruskog i 2015, på oppdrag for Miljødirektoratet.

Området er undersøkt i forbindelse med prosjektet kystfuruskog i 2015, på oppdrag for Miljødirektoratet. Pinegilet 1 Referanse: Klepsland J. T. 2016. Naturverdier for lokalitet Pinegilet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog 2015. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog 2015. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Brusdalsvatnet sørvest 4 Referanse: Gaarder G. 2016. Naturverdier for lokalitet Brusdalsvatnet sørvest, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Osdalen sør ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Osdalen sør, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5981)

Detaljer

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla.

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla. Skauma Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rennebu Inventør: ØRØ Kartblad: 1520 I Dato feltreg.: 19-06-07 H.o.h.: 257-420moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Stormyra Åsnes - Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Stormyra Åsnes, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6051)

Detaljer

Området er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, og grunneier.

Området er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, og grunneier. Kjerringdalen ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Kjerringdalen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6076)

Detaljer

Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3

Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3 Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Vinje Inventør: JKL Kartblad: 1514 III Dato feltreg.: 09.08.08 H.o.h.: 573-624moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Buer-Garmannsvik 2 Referanse: Langmo S. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Buer-Garmannsvik, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA,

Detaljer

Feltabeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag. Alle deler av området ble befart.

Feltabeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag. Alle deler av området ble befart. Haukåsen Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Haukåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5792)

Detaljer

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Ramsås (2006) - Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Verdal Inventør: JKL Kartblad: 1722 III Dato feltreg.: 30.08.2006-30.08.2006, UTM: Ø:, N: Areal: daa

Detaljer

Fattig boreonemoral regnskog på østsiden av Lygrespollen R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2064

Fattig boreonemoral regnskog på østsiden av Lygrespollen R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2064 Fattig boreonemoral regnskog på østsiden av Lygrespollen R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2064 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Fattig boreonemoral regnskog på østsiden av Lygrespollen. FORFATTER:

Detaljer

Skalten sør Verdi: 2

Skalten sør Verdi: 2 Skalten sør Verdi: 2 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Fræna Inventør: KAB Kartblad: 1220 I Dato feltreg.: 24-09-2008 H.o.h.: 62-248moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004 Storøya* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Rike løvskoger 2006, Troms Kommune: Salangen Inventør: KBS, VFR, TJO Kartblad: 1432-4 Dato feltreg.: 03-10-2006, UTM: Ø:610956, N:7645134 Areal:

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Referansedata Fylke: Sogn og Fjordane Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Sogn og Fjordane Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Vikafjellet nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vikafjellet nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp.

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp. Vikbekken Verdi: 1 Referanse: Reiso S. 2015. Naturverdier for lokalitet Vikbekken, registrert i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2014, Hedmark. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Stranda prestegård. Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse av undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Stranda prestegård. Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse av undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Stranda prestegård Referansedata Sammendrag Området ligger på østsiden av Storfjorden, rett nord for Stranda sentrum. Området består av svært bratte lisider med bergvegger, skrenter, rasmark og blokkmark.

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Gjermshus ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Gjermshus, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5969)

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Finnsrud 3 Referanse: Abel K. 2017. Naturverdier for lokalitet Finnsrud, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5921) Referansedata

Detaljer

H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 70% nordboreal 30% Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk

H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 70% nordboreal 30% Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk Eimhjelledalen 2 Referanse: Hanssen U., Tellnes S. 2017. Naturverdier for lokalitet Eimhjelledalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6011)

Detaljer

Åmtona *** Tilbudsområdet er foreslått av skogeiersamvirket i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder.

Åmtona *** Tilbudsområdet er foreslått av skogeiersamvirket i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder. Åmtona *** Referansedata Fylke: Aust-Agder Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2008 Kommune: Åmli Inventør: ANO, TEB Kartblad: 1512 I, Gjøvdal Dato feltreg.: 15.10.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Kvalbukta * Referanse:

Kvalbukta * Referanse: Kvalbukta * Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=4019) Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014 Kommune: Hemnes Inventør: GGA Kartblad: 1926 I Dato feltreg.:

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

Dålåbekken Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse.

Dålåbekken Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse. Dålåbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hjartdal Inventør: SRE Kartblad: 1614 III Dato feltreg.: 18.07.08 H.o.h.: 175-488moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Vegetasjonsone: sørboreal 30% mellomboreal 40% nordboreal 20% boreonemoral 10% Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonsone: sørboreal 30% mellomboreal 40% nordboreal 20% boreonemoral 10% Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Straumen *** Referanse: Høitomt T., Overvoll O. 2017. Naturverdier for lokalitet Straumen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6010)

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-26. Dato

Biofokus-rapport 2014-26. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 på i sentrale deler av Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt. i Hadsel kommune. 2 naturtypelokaliteter er blitt avgrenset,

Detaljer

Gulnesjuvet-Pipejuvet Verdi: 2

Gulnesjuvet-Pipejuvet Verdi: 2 Gulnesjuvet-Pipejuvet Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: 73-636moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag den

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag den Prestegårdsbakken * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Prestegårdsbakken, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Sollaustbekken Verdi: 1

Sollaustbekken Verdi: 1 Sollaustbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hemsedal Inventør: SRE Kartblad: 1616 IV Dato feltreg.: 19.06.08 H.o.h.: 663-1190moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Klårtjønnhaugen* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Klårtjønnhaugen* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Klårtjønnhaugen* Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP2 Kommune: Overhalla Inventør: THH Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 10/08/05, UTM: Ø:634037, N:7141347 Areal: 425

Detaljer

Feltarbeidet ble gjort i løpet av en halv feltdag den av Arne E. Laugsand, BioFokus. Hele arealet ble befart.

Feltarbeidet ble gjort i løpet av en halv feltdag den av Arne E. Laugsand, BioFokus. Hele arealet ble befart. Femdal ** Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Femdal, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5819)

Detaljer

Området er valgt ut for kartlegging i kalkskogsprosjektet i Sør-Trøndelag 2015 i regi av Miljødirektoratet. Det var bare 129 dekar stort.

Området er valgt ut for kartlegging i kalkskogsprosjektet i Sør-Trøndelag 2015 i regi av Miljødirektoratet. Det var bare 129 dekar stort. Storvatnet øst 0 Referanse: Gaarder G. 2016. Naturverdier for lokalitet Storvatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Rogberget ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Rogberget, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5965)

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2015-22 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune.

Detaljer

Referansedata Fylke: Sogn og Fjordane Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Sogn og Fjordane Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Haukvatnet sør 3 Referanse: Hanssen U. 2017. Naturverdier for lokalitet Haukvatnet sør, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6045)

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Dvalåssyd Utarbeidetav: PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2620 Vednaturforvalter IdaLarsen,juni 2014 Sammendrag Grunneier ønsker å få utarbeidet en detaljreguleringsplan

Detaljer

Bjørnskogen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Bjørnskogen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Bjørnskogen** Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2007 Kommune: Storfjord Inventør: JKL Kartblad: 1633 IV Dato feltreg.: 02.08.07 H.o.h.: 84-484moh Vegetasjonsone: Mellomboreal Areal:

Detaljer

Skograuberga utv. Ø ***

Skograuberga utv. Ø *** Skograuberga utv. Ø *** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Lierne Inventør: THH, SRE Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 02.09.2006, UTM: Ø:449494, N:7148539

Detaljer

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016.

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016. Storursfjellet 2 Referanse: Tellnes S. 2017. Naturverdier for lokalitet Storursfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6021)

Detaljer

Grandeelva Verdi: 5. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse.

Grandeelva Verdi: 5. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse. Grandeelva Verdi: 5 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Stranda Inventør: KJG, DAH Kartblad: 1219 II Dato feltreg.: 10.10.2008 H.o.h.: 21-610moh Vegetasjonsone:

Detaljer

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Lielysene. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet.

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Lielysene. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. Lielysene 0 Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Lielysene, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5896)

Detaljer

Granvin småbåthavn, Granvin

Granvin småbåthavn, Granvin Granvin småbåthavn, Granvin Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Ing. Egil Ulvund AS, Jondal

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016.

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016. Ekornåsen 2 Referanse: Tellnes S., Gaarder G. 2017. Naturverdier for lokalitet Ekornåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5995)

Detaljer

Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Murudalen utvidelse - Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Murudalen utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivillig vern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Ytre Nonselva * Referanse: Klepsland J. T. 2017. Naturverdier for lokalitet Ytre Nonselva, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6067)

Detaljer

Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog 2015. Sammendrag. Feltarbeid

Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog 2015. Sammendrag. Feltarbeid Rollandstua 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Rollandstua, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016.

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016. Gulestø 1 Referanse: Tellnes S., Tellnes S. 2017. Naturverdier for lokalitet Gulestø, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6043)

Detaljer

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Mistberget S 0 Referanse: Bendiksen E. 2017. Naturverdier for lokalitet Mistberget S, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5924)

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk Rivekrakken - Referanse: 1. Naturverdier for lokalitet Rivekrakken, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6069) Referansedata

Detaljer

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET WKN rapport 2015:4 12. OKTOBER 2015 R apport 2 015:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart

Detaljer