Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe"

Transkript

1 Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av personalmapper innenfor gjeldende lover og forskrifter. Definisjoner: Personalmapper opprettes på alle tilsatte, både faste, vikariater og midlertidige stillinger. Ansvar: Det daglige ansvaret for personalarkivet tilligger personalavdelingen. Personalarkivet er felles for alle kommunale virksomheter. Dokumentsenteret er ansvarlig for opprettelse av personalmapper. Personalmappene er ordnet etter navn. I journalen skal en registrere alle inngående og utgående dokumenter som regnes som saksdokument for organet dersom de er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon, jfr arkivforskriften 2-6 Alle dokumenter, også vedlegg, produsert av leder/saksbehandler, skal lagres elektronisk. Alle inngående dokumenter journalføres og skannes. Vedlegg som ikke kan skannes, legges i fysisk vedleggsarkiv. Det skrives i tillegg merknad i notatfeltet i P360. I et vedleggsarkiv skal det brukes rosa mapper. Ansvar for vedleggsarkivet er personalavdelingen. Virkeområde: Rutinene gjelder for behandling/oppbevaring av personalmapper i Gran kommune. Personalarkivet er et arkiv som omhandler forhold mellom en virksomhet og den ansatte. Personalmappen inneholder viktig informasjon som danner grunnlaget for den enkeltes forhold i arbeidslivet og rettigheter i samfunnet. Personalmapper som fortsatt finnes på papir, skal oppbevares i arkivbokser i fjernarkivet eller i låste arkivskap.

2 Personalmappen skal inneholde: Søknad med vedlegg (attester, kurs og vitnemål *) Melding om tilsetting Søkers bekreftelse Tilsettingsbrevet Vedtak om ansiennitet og lønn Lønnsendring etter forhandlinger Taushetsplikt Dokumentasjon på etterutdanning Avtale om mobiltelefon Permisjoner av lengre varighet (ansiennitetstap) Søknad og vedtak om redusert arbeidstid Søknad om utvidet stilling og redusert stilling Yrkesskader Individuell oppfølgingsplan med leder og ansatt** Oppfølgingsmøter/drøftingsmøter i forbindelse med sykmeldte, arbeidsgiver, lege og NAV(innkallinger og referater fra møter) Omplassering/beordning annen jobb Særskilte avtaler om godtgjørelser og stipend Attester/vitnemål kompetansegivende kurs og opplæring pensjonsforhold Helseforhold - HMS tilpasset arbeid, attføring med mer som har konsekvenser Disiplinærforhold (opprettes en egen sak i P360, se eget pkt.) Dokumentasjon vedrørende tildelte hederstegn/utmerkelser Oppsigelsesbrev Kopi av sluttattest Tjenestebevis Annet *Når det opprettes ny personalmappe skal det fra rekruttering overføres søknad, vitnemål, attester og kurs o.l. inn i den nyansattes personalmappe. Ansvar personalavdelingen. 2

3 Bistand fra bedriftshelsetjenesten i sykefraværsoppfølging føres i egen sak i P360. Tilretteleggingstilskudd/arbeidsplassvurdering føres på sak i P360. Arbeidspraksis (ikke ansatte i Gran kommune) føres i egen sak i P360. Sykemeldinger og egenmeldinger stemples med datostempel og sendes personalavdelingen. Settes i ringpermer og oppbevares i 10 år. Lønnsbilag (timelister, reiseregninger og diverse bilag) stemples med dagens dato og sendes personalavdelingen, oppbevares i ringpermer pr. mnd pr. år i 10 år. Politiattester stemples med dagens dato og sendes personalavdelingen, personalavdelingen registerer i ansatt at den er mottatt. Deretter kan den makuleres. Politiattester for ansatte i barnevern skal imidlertid skannes og registreres i personalmappen. Ettersendte vitnemål, attester og kurs på ansatte skal journalføres på personalmappen til vedkommende. Søknader på ledige utlyste stillinger stemplets med mottatt dato og sendes personalavdelingen for registrering i rekruttering. **Oppfølgingsplaner på sykmeldte arbeidstakere, ansvar ledere. Originalen oppbevares hos leder. Det skal sendes en kopi av undertegnet oppfølgingsplan til dokumentsenteret. Dokumentsenteret journalfører kopien inn på den ansattes personalmappe. Disiplinærforhold ved disiplinære saker skal det opprettes en egen sak i P360. Slike saker skal trekkes ut av personalmappen. De skal arkiveres etter egen arkivkode 407 og graders unntatt offentlighet 13 jfr. Fvl. 13. Disiplinære saker skal oppbevares for alltid (nye kassasjonsregler fra 2013). Personalarkivet skal ikke brukes som et saksarkiv. Om det er formålstjenlig, legges kopi fra sak i saksarkivet i personalmappa. For opprettelse av ny sak og for gjenfinning av personalmapper i P360 skal disse registreres på følgende måte: Saksnavn: Personalmappe Ansvarlig: saksbehandler Arkiv: etternavn, fornavn Arkivkode: 420 Kontakter: Fullstendig adresse og fødselsnummer på den ansatte Rutiner for bruk av paragraf og avskjerming: Det er saksbehandler som har ansvar for om et dokument er unntatt offentlighet og hvilke tilgangsbegrensninger de ulike brukergrupper skal ha til dokumentet. 3

4 Saksbehandler er ansvarlig for å skjerme dokumenter med sensitive opplysninger mot innsyn under saksbehandlingsprosessen, og kontrollere at disse er påført riktig hjemmel for unntatt offentlighet. Dokumenter som inneholder opplysninger som skal skjermes registreres i sak/arkivsystemet. Det du vil ha avskjermet skal stå i overskriften. I tillegg kan navnet på kontakten avskjermes ved at det settes en hake på avskjerm kontakter i P360. Dokumentsenteret registrerer evt. tilgangsgruppe dersom dette er aktuelt. Registrerer paragraf for unntagelse fra offentlighet i skjermbildet for dokumentopplysninger i sak/arkivsystemet. 26 kan brukes på personnummer, og i denne nevnes jo personnummer direkte. Men fordi personnummer er en opplysning som det er vanlig å ville holde for seg selv, blant annet pga. økt fokus på faren for identitetstyveri, tenker jeg at man også kan unnta personnummer ved å vise til 13 Ofl. jf. 13 Fvl. Dvs at her kan du bruke begge, men vi ser at i 26 er det nevnt direkte. På personnr + bankkontonr. må man bruke 13 Ofl jf. 13 Fvl. (her må vi henvise i tillegg til Fvl. 13) Ligger inne som valg i P360 - Offl. 13 jf. 13 Fvl. Bankkontonr. bruker en 13 Ofl. Jf 13 Fvl, fordi dette er en opplysning som det er vanlig å ville holde for seg selv (her må vi henvise i tillegg til fvl. 13) ligger inn som valg i P360 - Offl 13 jf. 13 Fvl.) Ansettelseskontrakter og arbeidsavtaler bruker vi 25 når de kommer ferdig underskrevet og utfylt fra den som har fått jobben. Ugående brev om tilbud om ansettelseskontrakt eller arbeidsavtale skal ikke unntas offentlighet. Arkivering i papirbaserte og elektroniske personalmapper: I en overgang fra gammelt til nytt sakssystem vil det være fysiske personalmapper fra flere sakssystemer (ESA, P360 eller enda eldre). Her må vi huske på at det skal skrivers ut fullstendig rapporter for hvert sakssystem. Det må legges et farget ark imellom systemene, og personalmappene må ryddes. Dokumentene skal ligge etter dato eldst først. Binders, plast og eventuelt det som ikke tilhører saken tas ut. Etter at personalmappen er ryddet settes den til status AS (avsluttet av saksbehandler) i P360. Personalmappen sendes deretter dokumentsenteret for avslutting. Det papirbaserte arkivet skal ikke brukes til noe annet enn til oppslag fra Innsyn i papirbaserte personalmapper Personalmapper leveres ikke ut. Innsyn må avtales på forhånd, med dokumentsenteret 4

5 Ansatte har rett til innsyn etter at mappene er ryddet for interne notat/kladder/gule lapper. Mappen kan da gjennomgås sammen med vedkommende. Vedkommende kan be om kopier. Dette kan avtales fram i tid. I et fullelektronisk arkiv skal personalmappen settes til status AS (avsluttet av saksbehandler). Dokumentarkivet kjører en rapport hvert kvartal på status AS og avslutter de elektroniske personalmappene med status A (avsluttet). Innsyn i elektroniske personalmapper Innsyn må avtales på forhånd med saksbehandler eller dokumentsenteret. Arkivet/personalansvarlig tar ut en oversikt over journalpostene i mappen. Listen over journalposter legges fram for vedkommende. Det kan tas utskrifter av dokumenter. Dette kan avtales fram i tid Kassasjon: Kassasjon kan bare skje etter reglene i regnskapsforskriftene eller arkivloven og arkivforskriften. 5

Opplæring i ESA - Personalsaker

Opplæring i ESA - Personalsaker Opplæring i ESA - Personalsaker Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir gjenstand

Detaljer

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv.

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Navn Adresse Postnummer poststed Vår saksbehandler (entes fra saksbehandler) Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Hentes fra sak. TILBUD OM TILSETTING I TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim

Detaljer

Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret

Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret 1 FORMÅL... 4 VIRKEOMRÅDE... 4 DEFINISJONER... 4 PERSONREGISTRE... 5 OPPRETTING AV DELTAKERMAPPE (BRUN MAPPE, FLYKTNINGER)...

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009 Lønn og reiser Oppdatert 20.08.2009 RUTINER FOR ATTESTASJON OG BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET 4 Budsjettdisponeringsmyndighet 4 Attestasjonskontroll

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning Audit & Advisory Oktober 2011 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon i Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS - Det handler om mennesker! Personalhåndbok Songvaar Vekst AS Utgitt: August 2011 1 Songvaar Vekst AS Visjon Det handler om mennesker! Verdier Verdier skal gi oss et felles utgangspunkt og være rettesnor

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon)

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato:

Detaljer

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker.

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. ESA HVORDAN BRUKE FORSIDEN DIN: Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. Er du saksbehandler Lage svarbrev eller Ta brevet til etterretning

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Agro Kontor. - slik kommer du i gang

Agro Kontor. - slik kommer du i gang Agro Kontor - slik kommer du i gang Agro Kontor er et frittstående internkontroll-verktøy som dekker kvalitetsikringskravene for regnskapskontor. Agro Kontor er et nyttig og effektivt program for deg som

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 22.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer