ELEVMAPPER EN VEILEDER FOR GRUNNSKOLENE I NES KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEVMAPPER EN VEILEDER FOR GRUNNSKOLENE I NES KOMMUNE"

Transkript

1 ELEVMAPPER EN VEILEDER FOR GRUNNSKOLENE I NES KOMMUNE Oppdatert:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING INNHOLD I ELEVMAPPER TILGANG TIL OPPLYSNINGER I MAPPEN Rett til innsyn for foresatte/elev Bruk av mappen i opplæringsøyemed Oppbevaring av elevmapper Sikkerhet OVERFØRING AV OPPLYSNINGER TIL NY SKOLE Barnehage - barneskole Barneskole ungdomskole Bytte av skole Ungdomsskole videregående skole Flytting til annen kommune Overføring til privat skole HVOR LENGE SKAL OPPLYSNINGER I ELEVMAPPER OPPBEVARES ELEKTRONISK ARKIVERING (ephorte) Ny saksbehandler i ephorte ved overflytting til ny skole AVLEVERING TIL ARKIVDEPOT Elevmapper fra ungdomsskolene Elevmapper fra barneskolene VEDLEGG VEDLEGG 1 OVERFØRING AV INFORMASJON MELLOM BARNEHAGE OG BARNESKOLE VEDLEGG 2 OVERFØRING AV INFORMASJON MELLOM BARNESKOLE OG UNGDOMSSKOLE VEDLEGG 3 - OVERFØRING AV INFORMASJON MELLOM GRUNNSKOLER I NES KOMMUNE VEDLEGG 4 OVERFØRING AV INFORMASJON MELLOM UNGDOMSSKOLE OG DEN VIDEREGÅENDE SKOLE VEDLEGG 5 MERKING AV ARKIVBOKS VEDLEGG 6 EKSEMPEL PÅ AVLEVERINGSLISTER - UNGDOMSSKOLENE VEDLEGG 7 NETTSTEDER Elevmapper s. 2

3 1. INNLEDNING Vedlagte retningslinjer har som mål å gjøre det mulig for skolene å ha et riktig og likeartet system for bruk av elevmappene både på den enkelte skole, når eleven skifter skole og ved overlevering til fjernarkiv. Bruk av fjernarkivet gjelder for elevmapper før innføringen av elektronisk arkiv (ephorte) for elevmapper i grunnskolen den Store deler av denne veilederen gjelder både elevmapper som helt eller delvis er lagret i arkiver ved den enkelte skole, og elevmapper som er lagret elektronisk (ephorte). Kapittel 6 er særlig ment for elektronisk lagring av elevinformasjon. Denne veilederen må benyttes som en veileder på en slik måte at både manuell lagring ved den enkelte skole og elektronisk lagring er i tråd med hensikten i veilederen. Det skal opprettes en elevmappe pr. elev, og det er et mål at elevmappen følger eleven gjennom hele barne- og ungdomsskolen. Elevmappen skal inneholde opplysninger som dokumenterer den enkeltes elev skolegang (ev. rød mappe), og nødvendige opplysninger til hjelp for videre opplæring ved bytte av skoler (ev. grønn mappe). Retningslinjene er utformet med det mål for øye både å ivareta hensynet til den enkelte elevs personvern, samt kommunens behov for dokumentasjon, plikt til arkivering og informasjon for å kunne gi et godt opplæringstilbud. Disse hensyn vil kunne komme i konflikt, og det er nødvendig at en ved bruk av retningslinjene ivaretar alle disse hensyn på en best mulig måte. Elevmappene utgjør et personregister, og skal følge reglene i personopplysnings-loven. Behandlingsansvarlig for elevmappene er rektor ved den enkelte skole. 2. INNHOLD I ELEVMAPPER Overordnet prinsipp er at all dokumentasjon om en elev skal arkiveres på ett sted, i elevmappen. Dokumenter med samlede oversikter over flere elever så som karakterlister, fraværslister m.m. oppbevares sentralt på hver skole. Fra skal all slik dokumentasjon lagres i kommunens elektroniske arkiv (ephorte). Elevmappen inneholder korrespondanse og andre dokumenter som vedrører forhold knyttet til den enkelte elev, og som er av vesentlig betydning for denne. Dokumenter som er journalført i kommunens elektroniske arkiv (ephorte) og som omhandler den enkelte elev, kan tas ut i papirkopi og legges i elevmappen. Ved saksbehandling av saker som berører flere elever, og der dokumenter utarbeides for den interne saksforberedelse, legges bare kopi av de dokumenter som omhandler den enkelte elev i deres respektive elevmapper. Reglene for elevmapper omfatter også alle elever med særskilt opplæring for språklig minoriteter samt elever på kommunens alternative skoler. Elevmappene vil, der eleven har gått i barnehage, og der foreldrene har gitt sitt samtykke, inneholde overføringsskjema mellom barnehage og barneskole (vedlegg 1). Elevmapper s. 3

4 Eksempler på dokumenter som legges i elevmappen Omfanget av dokumentasjon vil variere med den enkeltes elevs opplæringssituasjon. Navn, adresse og fødselsnummer Navn på foreldre/foresatte Overføringsskjema vedrørende overføring av informasjon mellom barnehage og barneskole (vedlegg 1) Overføringsskjema vedrørende overføring av informasjon mellom barneskole og ungdomsskole (vedlegg 2). Foreldre (2A) og kontaktlærerskjema (2B) * 1 Overføringsskjema vedrørende overføring av informasjon mellom grunnskoler i Nes (vedlegg 3). Foreldre (3A) og kontaktlærerskjema (3B) * 1 Overføringsskjema vedrørende overføring av informasjon mellom ungdomsskole og videregående skole (vedlegg 4) Skriftlig dokumentasjon av fravær hvert halvår, jmf. Forskrift til opplæringsloven Dokumentasjon på at underveisvurdering er gitt, jmf. Forskrift til opplæringsloven 3-11 til trinn; Skriftlig halvårsvurdering med karakter i fag og i orden og oppførsel, jmf. Forskrift til opplæringsloven 3-13 og Resultat fra kartleggingsprøver og nasjonale prøver(elevrapport fra PAS) Enkeltvedtak * 2 Klager Spesialpedagogiske tiltak Individuelle læreplaner Pedagogiske rapporter/halvårsrapporter Sakkyndig vurdering Livssyn, etnisk eller språklig bakgrunn (R) Misbruk av rusmidler i skoletiden (R) Helseforhold, medisinering (R) Disiplinære forhold (R) Melding til og korrespondanse med barnevernet (R) Korrespondanse, notater, søknader og tillatelser vedrørende eleven (R) Skademeldinger til trygdeverket/forsikringsselskap (R) * 1 Dersom samtykke til overføring av opplysninger ikke gis, kan bare opplysninger som er nødvendig for elevens videre skolegang overføres, se nærmere under punkt 5. * 2 Enkeltvedtak kan omfatte ulike forhold som morsmålsundervisning, skoleskyss, tospråklig (R) fagopplæring, permisjon, utvisning, SFO plass m.m. Dokumenter som det er naturlig å legge i RØDT omslag 3. TILGANG TIL OPPLYSNINGER I MAPPEN Det vil være taushetsbelagte opplysninger i elevmappen som medfører at det stilles særlige krav både til bruk og oppbevaring av mappen. Elevmapper s. 4

5 3.1. Rett til innsyn for foresatte/elev Eleven har som utgangspunkt rett til innsyn i egen elevmappe, og det samme gjelder foresatte. Rett til innsyn følger av reglene om partinnsyn i forvaltningsloven og etter innsynsbestemmelsene i personopplysningsloven 18. Innsyn kan begjæres muntlig eller skriftlig, innsyn skal som utgangspunkt gis ved at mappen leses i skolens lokaler. På anmodning kan kopi av dokumenter utleveres, kopier av sensitiv informasjon skal leveres personlig til mottaker eller sendes i ordinær post, ikke over faks eller pr. e-post Bruk av mappen i opplæringsøyemed Elevmappen skal bare lånes ut til ansatte som konkret jobber med eleven. Ingen elevmapper må fjernes fra elevarkivet uten at dette er registrert med dato og låntaker. Elevmappen skal ikke lånes ut til andre virksomheter i kommunen, og skal heller ikke tas med utenfor skolens administrasjonslokaler Oppbevaring av elevmapper Elevmapper skal oppbevares i låsbart arkivskap på skolens kontor utilgjengelig for andre enn rektor og de som konkret jobber med eleven Sikkerhet Ved kopiering av informasjon fra elevmapper, skal denne informasjonen sikres slik at denne ikke blir tilgjengelig for andre enn de som har tilgang til slik informasjon. Etter bruk skal informasjonen, utskriften, makuleres. Dette kan for eksempel gjelde IOP-er og enkeltvedtak. 4. OVERFØRING AV OPPLYSNINGER TIL NY SKOLE Det er et mål for behandling av elevmapper at det bare finnes en mappe for hver elev, og at elevmappen følger eleven ved bytte av eller overgang til ny skole. Ved at alle opplysninger er samlet i en mappe øker muligheten for gjenfinning og effektiv bruk av opplysningene, samtidig som det gir den enkelte økt mulighet for kontroll med egne personopplysninger. I den grad en elevmappe inneholder sensitive personopplysninger, eller opplysninger som ikke er nødvendige for elevens videre skolegang vil det kreves samtykke fra foresatte/elev for overføring av slike opplysninger mellom skoler. Elevmapper s. 5

6 Det er laget egne rutiner for overgangene i opplæringsløpet som omfatter overføring av informasjon om den enkelte elev ved overgang barnehage/barneskole, barneskole/ungdomsskole og ungdomsskole/videregående skole, samt ved overføring av informasjon ved flytting mellom skoler i og utenfor kommunen. Overføring av elevmapper skal skje i overensstemmelse med disse rutinene. Ved overføring av opplysninger fra barnehage til skole og ved overføring av elevmapper fra barneskole til ungdomskole eller ved flytting mellom skoler skal det innhentes samtykke til slik overføring. Samtykke til overføring av opplysninger gis på overføringsskjema som legges i elevmappen (vedlegg 2 eller 3). Frem til barnet fyller 15 år er det barnets foresatte som gir samtykke til overføring av opplysninger. Elever over 15 år bestemmer selv i spørsmålet om overføring av opplysninger. Ved behov for overføring av opplysninger til videregående skole benyttes overføringsskjema (vedlegg 4). 4.1 Barnehage - barneskole Ved overføring av opplysninger fra barnehage til barneskole kreves samtykke fra foresatte. Se vedlegg Barneskole ungdomskole Ved overgang barneskole/ungdomsskole benyttes skjema for overføring av opplysninger vedlegg 2, og samtykke til overføring av opplysninger innhentes og gjennomgås i forbindelse med overføringssamtalen. Overføring av opplysninger etter samtykke Ved overføring av elevmappen skal denne ryddes. De dokumenter det er nødvendig for den nye skolen å ha innsyn i av hensyn til elevens videre opplæring, skal samles i eget GRØNT omslag. Dette vil særlig gjelde følgende dokumenter; Alle elever Overføringsskjema vedrørende overføring av informasjon mellom barneskole og ungdomsskole (vedlegg 2). Kontaktlærerskjema (2C) og eventuelt foreldreskjema (2A) og elevvurdering (2B) Utviklingssamtaleskjema fra 7. trinn Kartleggingsprøver som er gjort på 7. trinn (eksempel LOGOS kartlegging) Informasjon om elever som har fått dysleksidiagnose Kartlegginger samt eventuelt samtykke- og anbefalingsskjema for grunnleggende norsk og/eller tospråklig fagopplæring (Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk). Nødvendige helseopplysninger Elever med enkelt vedtak Aktuelle dokumenter som nevnt over for alle elever og Sakkyndig vurdering Individuell opplæringsplan (IOP) Halvårsplan og evaluering for 7. trinn Elevmapper s. 6

7 De øvrige dokumenter i elevmappen som er arkivverdige, se nedenfor under punkt 5, legges i elevmappen i RØDT omslag. Det skal ved overføring av opplysninger til ny skole tas personvernhensyn. Dokumentasjon vedrørende disiplinære forhold skal som hovedregel derfor legges i RØDT omslag med mindre flytting skyldes nettopp slike forhold. Der bare elektronisk elevmappe eksisterer, overføres hele elevmappen etter samtykke fra de foresatte. I det elektroniske arkivsystemet er tilgangen sterkt begrenset og rektor kan styre all innsikt her. Dersom samtykke til overføring av opplysninger ikke gis. Forvaltningsloven 13 b nr 3 åpner for at opplysninger kan formidles fra barneskole til ungdomsskole innen kommunen, men personopplysningsloven begrenser adgangen til å overføre personopplysninger uten samtykke. Bare opplysninger som er nødvendige for elevens videre skolegang kan overføres uten samtykke. Opplysninger om helseforhold og oppførsel/disiplinære forhold krever samtykke for overføring til ny skole. Der det ikke gis samtykke til overføring av opplysninger, avgjør rektor ved den enkelte skole hvilke opplysninger som skal overføres ungdomsskolen. Det er kun opplysninger som er nødvendige for den videre skolegang, og som ikke er personsensitive som kan overføres. Disse opplysningene legges i GRØNT omslag og overføres til ungdomsskolen. Dokumenter som utgjør RØDT omslag, anses ikke nødvendige for den videre opplæring og kan ikke overføres uten samtykke. Opplysninger om helseforhold, religion og disiplinære forhold vil heller ikke kunne overføres uten samtykke. Det kan gjøres unntak fra kravet om samtykke for opplysninger om oppførsel og disiplinære forhold dersom bytte av skole skyldes nettopp disse forhold. Der det ikke gis samtykke til overføring av opplysningene, legges all dokumentasjon som ikke er nødvendig eller som krever særlig samtykke, sammen med øvrig dokumentasjon i RØDT omslag som tas ut av elevmappen og arkiveres ved den opprinnelige skole. Disse dokumentene sendes så til arkivering i kommunens arkivdepot når den øvrige elevmappen sendes fra ungdomsskolen for deponering i sentralt arkiv, dvs. 13 år etter overgang til ungdomsskole, se punkt 7. Her må barneskole og ungdomsskole koordinere arkiveringen! Rektorene ved barneskolene er ansvarlig for å kontakte ungdomsskolene innen 15. juni hvert år for å foreta en felles arkivering til kommunens arkivdepot Bytte av skole Ved bytte av skole på barnetrinn eller ungdomstrinn, følger hele mappen ferdig ryddet over til ny skole. Det skal innhentes samtykke før slik overføring skjer, og overføringsskjema (vedlegg 3A og/eller 3B) skal legges i mappen. For øvrig følges reglene for overgang barneskole ungdomsskole, punkt 4.2. Reglene gjelder tilsvarende ved bytte til/fra kommunens alternative skoler. Elevmapper s. 7

8 4.4. Ungdomsskole videregående skole Ved overføring av opplysninger fra elevmappen til videregående skole kreves samtykke. Ved nødvendig informasjonsutveksling utover det eleven selv har fylt ut av tilleggsopplysninger på benyttes standard overføringsskjema (vedlegg 4) Flytting til annen kommune Det kreves samtykke fra foreldrene for overføring av opplysninger til skole i annen kommune. Ved samtykke oversendes kopi av nødvendige dokumenter til ny skole. Originaldokumenter oppbevares i elevmappen slik at elevens skolegang i Nes kommune kan dokumenteres. Elevmappen sendes til arkivering i depot tilsvarende de øvrige mapper på samme trinn, dvs. 10 år etter at eleven går ut av ungdomsskolen (punkt 6) Overføring til privat skole Ved overføring til privatskole følges reglene for overføring av opplysninger til annen kommune i punkt HVOR LENGE SKAL OPPLYSNINGER I ELEVMAPPER OPPBEVARES Elevmappene skal oppbevares i 10 år på skolen etter at eleven har gått ut av grunnskolen. Deretter skal elevmappene avleveres til kommunens arkivdepot og oppbevares for alltid, jf arkivloven 9 og personopplysningsloven 28. Se egne rutiner for avlevering nedenfor under punkt 7. Det ryddes i mappene underveis. Følgende liste gir anvisning på hva som skal kasseres: Innskrivningsskjemaer oppbevares i ett år etter skolestart. Rutinemessige saker om skoleskyss kasseres etter skoleslutt. Dubletter av dokumenter Kladdenotater, gule lapper, osv. All arkivbegrensning og kassasjon av dokumenter skal skje ved at materialet makuleres eller brennes. 6. ELEKTRONISK ARKIVERING (ephorte) Nes kommune har et elektronisk arkiveringssystem (ephorte). Dette skal også benyttes av grunnskolene i Nes fra vinteren I første omgang vil rektor og sekretær ha tilgang til systemet. Elevmapper s. 8

9 Fra vil denne elektroniske dokumentasjonen være lagret hos IKA (interkommunalt arkivdepot) Alle grunnskoleelevene i Nes kommune skal ha en elektronisk elevmappe i ephorte (se mal for dette). Følgende informasjon skal ligge i de elektroniske elevmappene (unntatt offentlighet): henvisning til Pt sakkyndige vurderinger enkeltvedtak klager på enkeltvedtak ½ årsrapporter/iop utskriving/innskriving av elever i grunnskolen flyttemelding vitnemål fra ungdomsskolen (EN MAPPE for alle vitnemål for hvert årskull) karakterprotokoll klasselister arkivverdig korrespondanse (brev, e-post og lignende) o elevsaker o andre saker søknad og vedtak om permisjon/skolefri SFO søknad, vedtak og oppsigelse diverse overføringsskjemaer helsesaker (herunder skademeldinger) (R) Livssyn, etnisk eller språklig bakgrunn Misbruk av rusmidler i skoletiden Helseforhold, medisinering Disiplinære forhold Melding til og korrespondanse med barnevernet Korrespondanse, notater, søknader og tillatelser vedrørende eleven Videre er det naturlig at all annen inngående og utgående korrespondanse vedrørende eleven ligger i elevmappa. Mal for elevmapper: (unntatt offentlighet) Sak: 201x/xxxx: (genereres automatisk ved nye mappe) Navn på saksmappen: Elevmappe <skolens fulle navn> - <elevens navn> < f.dato 6 siffer uten punktum> (navn og dato skal alltid markeres som skjermet tekst) Eks.: Elevmappe Auli skole - Ola Normann Elevmapper s. 9

10 Mal for vitnemålmapper: (unntatt offentlighet) Sak: 201x/xxxx: (genereres automatisk ved nye mappe) Navn på saksmappen: Elevmappe - Vitnemål <skolens navn>, < årstall> 6.1 Ny saksbehandler i ephorte ved overflytting til ny skole I ephorte er det en saksbehandler for hver mappe. Det betyr at når en elev bytter skole innen Nes kommune må også ny saksbehandler settes på denne elevens elevmappe i ephorte. Dette gjøres ved at ny skole varsler dokumentsenteret i Nes kommune om ny saksbehandler for elevmappen. Det må også dokumenteres at nåværende informasjon i elevmappen kan eller kan ikke videreføres til den nye skolen. Elevmapper s. 10

11 7. AVLEVERING TIL ARKIVDEPOT Nes kommune vil innen være en godkjent arkivinstitusjon for mottak av personregistre/personmapper. Dette innebærer at elevmapper leveres til kommunens arkivdepot for endelig oppbevaring der. Alle elevmapper avleveres til arkivdepotet 10 år etter at eleven har gått ut av grunnskolen. De elevmapper som bare er elektroniske, inngår ikke i denne rutinen. 7.1 Elevmapper fra ungdomsskolene Den årlige avleveringen foretas i høsthalvåret, nærmere bestemt i løpet av oktober måned. Det tas kontakt med arkivtjenesten for kommunen, Dokumentsenteret, i god tid for å avtale selve overleveringen av materialet. Elevmappene inneholder GRØNT omslag samt RØDT omslag når skolen har mottatt dette. Elevmapper fra barneskolen, som ikke er blitt overført til ungdomskolen (RØDT omslag) sendes til arkivering i kommunens arkivdepot når den øvrige elevmappen sendes fra ungdomsskolen for deponering i sentralt arkiv, dvs. 13 år etter overgang til ungdomsskole, se punkt 7. Her må barneskole og ungdomsskole koordinere arkiveringen slik at en felles mappe går til arkivdepotet! Ved avlevering skal mappene være: Ryddet; binders, plastomslag og annet overflødig materiale skal være fjernet Behandlet etter reglene for bevaring og kassasjon Ordnet etter klasse og elevens etternavn/fornavn Listeført Pakket i merkete arkivbokser Elevmapper s. 11

12 Hver arkivboks (bruk godkjente arkivbokser - se vedlegg 5) merkes med blokkbokstaver, og det brukes lysbestandig tusj: Nes kommune Skolens navn Elevmapper Skoleslutt og årstall Klasse Boksnummer (f. eks. nr. 1/5) Årstall for overføring til kommunens arkivdepot Skjemaet avleveringsblankett avlevering til fjernarkivet fylles ut og følger arkivboksene. Eksempel på utfylling av skjemaet er vist i vedlegg 6. Skolene tar vare på en kopi av skjemaet. 7.2 Elevmapper fra barneskolene Barneskolene avleverer mapper for de elever: som har flyttet til annen kommune i barneskoletiden hvor det finnes dokumenter som det ikke er gitt samtykke til overføring for Skjemaet avleveringsblankett avlevering til fjernarkivet fylles ut og følger arkivboksene. Avleveringsblanketten fylles ut som vist i vedlegg 6, og legges sammen med mappene. Skolene tar vare på en kopi av skjemaet. Elevmapper s. 12

13 8. VEDLEGG VEDLEGG 1 OVERFØRING AV INFORMASJON MELLOM BARNEHAGE OG BARNESKOLE Rutinebeskrivelse m/overføringsskjema (se Skole og barnehagesjefens plan for overganger ) VEDLEGG 2 OVERFØRING AV INFORMASJON MELLOM BARNESKOLE OG UNGDOMSSKOLE Rutinebeskrivelse m/overføringsskjema (se Skole og barnehagesjefens plan for overganger ) VEDLEGG 3 - OVERFØRING AV INFORMASJON MELLOM GRUNNSKOLER I NES KOMMUNE Rutinebeskrivelse m/overføringsskjema (se Skole og barnehagesjefens plan for overganger ) VEDLEGG 4 OVERFØRING AV INFORMASJON MELLOM UNGDOMSSKOLE OG DEN VIDEREGÅENDE SKOLE Rutinebeskrivelse m/overføringsskjema (se Skole og barnehagesjefens plan for overganger ) Elevmapper s. 13

14 VEDLEGG 5 MERKING AV ARKIVBOKS Følgende merking skal følge alle arkivbokser. Hver enkelt ungdomsskole overfører eleven sine elevmappe til denne arkivboksen ved skoleslutt det året eleven slutter ved skolen. Fremst i arkivboksen skal det ligge en avleveringsliste (se vedlegg 6). NES KOMMUNE ELEVMAPPER X UNGDOMSSKOLE AVGANGSÅR: 2011 KLASSE: 10A BOKS NR.: 1/5 Arkivmappene pakkes i arkivbokser. Arkivboksene skal være 9,5 cm brede i A4 eller folioformat. Folioformat er en størrelse mellom A3 og A4 som var mye brukt før Det finnes tynnere bokser å kjøpe ved behov. Denne modellen uten hull anbefales. TIL ARKIVDEPOT: 2021 Ved bruk av etiketter plasseres alle disse i samme høyde fra arkivboksens overkant (10 cm). Etiketter limes på boksen. Tape må ikke brukes. Etiketten limes på den smale siden. Elevmapper s. 14

15 VEDLEGG 6 EKSEMPEL PÅ AVLEVERINGSLISTER - UNGDOMSSKOLENE Avleveringsblankett avlevering til fjernarkivet Avleveringsliste fra: <skolens navn> Avgangsår: <år> Boksnr.:../.. Etternavn Fornavn Født Sluttdato Årstrinn Klasse Kontaktlærer Kommentar Etternavn Fornavn f.dato A Kari Normann Etternavn Fornavn f.dato A Kari Normann Etternavn Fornavn f.dato A Kari Normann Flyttet Ullensaker Etternavn Fornavn f.dato A Kari Normann Etternavn Fornavn f.dato A Kari Normann Flyttet Oslo. Ikke samtykke til overføring VEDLEGG 7 NETTSTEDER Riksarkivaren Arkivloven Forskrift om offentlig arkivering Riksarkivarens forskrift Elevmapper s. 15

ARKIVRUTINE SKULER ØYGARDEN KOMMUNE

ARKIVRUTINE SKULER ØYGARDEN KOMMUNE ARKIVRUTINE SKULER ØYGARDEN KOMMUNE ØYGARDEN KOMMUNE 10/728-2/K1-069//BYO Arkivrutine for elevarkiv i Øygarden kommune skal gjera det mogleg for skulane å ha eit riktig og likt arbeid med elevmappene både

Detaljer

Retningslinjer for elevmapper ved Frydenhaug skole

Retningslinjer for elevmapper ved Frydenhaug skole Retningslinjer for elevmapper ved Frydenhaug skole Revidert 3.8.2010 av TO INNLEDNING... 3 OPPRETTING AV ELEVMAPPE... 3 ORDNINGSPRINSIPP... 3 INNHOLD I ELEVMAPPE... 3 OPPRETTING AV ELEVMAPPER I SAK- OG

Detaljer

Retningslinje for elevmapper i grunnskolen

Retningslinje for elevmapper i grunnskolen Retningslinje for elevmapper i grunnskolen Forord I 2001 ble retningslinje for elevmapper i grunnskolen ferdigstilt. Siden den gang har det skjedd en del endringer spesielt med tanke på bortfall av konsesjon

Detaljer

Retningslinjer for elevmapper i grunnskolen

Retningslinjer for elevmapper i grunnskolen Retningslinjer for elevmapper i grunnskolen Revidert 25.06.2012 av TLO FORMÅL... 3 VIRKEOMRÅDE... 3 DEFINISJONER... 3 PERSONREGISTRE... 3 OPPRETTING AV ELEVMAPPE... 4 ORDNINGSPRINSIPP... 4 INNHOLD I ELEVMAPPE...

Detaljer

ARKIVRUTINE FOR SKULENE I ØYGARDEN KOMMUNE

ARKIVRUTINE FOR SKULENE I ØYGARDEN KOMMUNE ARKIVRUTINE FOR SKULENE I ØYGARDEN KOMMUNE Dok. ref. Dato: 12/1-13/K1-069//BYO 27.01.2014 Arkivrutine for elevarkiv i Øygarden kommune skal gjera det mogleg for skulane å ha eit riktig og likt arbeid med

Detaljer

Undervisningsavdelingen Askøy kommune 2010. Side 1 av 34

Undervisningsavdelingen Askøy kommune 2010. Side 1 av 34 Side 1 av 34 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 4 Aktuelt lovverk i relasjon til elevopplysninger... 4 Offentlighetsloven... 4 Forvaltningsloven og barneloven... 4 Personopplysningsloven...

Detaljer

Retningslinjer for barnemapper i Drammen Barnehager KF

Retningslinjer for barnemapper i Drammen Barnehager KF Retningslinjer for barnemapper i Drammen Barnehager KF FORMÅL... 3 VIRKEOMRÅDE... 3 DEFINISJONER... 3 PERSONREGISTRE... 3 OPPRETTING AV BARNEMAPPE... 3 ORDNINGSPRINSIPP... 3 INNHOLD I BARNEMAPPE... 3 JOURNALFØRING

Detaljer

Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten

Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Forord I 1999 ble retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten ferdigstilt. Siden den gang

Detaljer

Retningslinje for PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste

Retningslinje for PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Retningslinje for PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Forord I 2001 ble retningslinje for klientmapper i PP-tjenesten ferdigstilt. Siden den gang har det skjedd en del endringer spesielt med tanke på bortfall

Detaljer

Helhetlig opplæringsløp og overgangsrutiner

Helhetlig opplæringsløp og overgangsrutiner BÆRUM KOMMUNE Helhetlig opplæringsløp og overgangsrutiner Overgangsrutinene er tilgjengelig på https://www.baerum.kommune.no/opplaringslop Revidert utgave april 2015 1 INNHOLD Et helhetlig opplæringsløp...

Detaljer

Instruks for deponering for personregistermateriale

Instruks for deponering for personregistermateriale Av IKA Finnmark IKS 2012 Instruks for deponering for personregistermateriale IKA Finnmark IKS, Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok / Karasjoga gielda, Kvalsund, Loppa, Måsøy,

Detaljer

OVERGANGSRUTINER Fra barnehage til barneskole Fra barneskole til ungdomsskole Fra ungdomsskole til videregående skole politisk behandlet mars 2014

OVERGANGSRUTINER Fra barnehage til barneskole Fra barneskole til ungdomsskole Fra ungdomsskole til videregående skole politisk behandlet mars 2014 RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur OVERGANGSRUTINER Fra barnehage til barneskole Fra barneskole til ungdomsskole Fra ungdomsskole til videregående skole politisk behandlet mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Arkivering av elevarkiv

Arkivering av elevarkiv Arkivering av elevarkiv Turid Holen Arkivsjef IKAVA Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS Arkiver i skolen Skolens arkiver er kommunale arkiver, hva innebærer det? Arkivansvar Behandlingsansvar Arkivplan

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

Behandling og deponering av pasientjournaler. IKA Finnmark IKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS

Behandling og deponering av pasientjournaler. IKA Finnmark IKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS Behandling og deponering av pasientjournaler IKA Finnmark IKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS Plan for kurset Dokumentasjon av helsehjelp Saksbehandling Søknader og vedtak Klagesaker Pasientjournaler

Detaljer

Retningslinjer for klientmapper i barnevernet

Retningslinjer for klientmapper i barnevernet Interkommunalt Arkiv Finnmark Retningslinjer for klientmapper i barnevernet Interkommunalt arkiv Finnmark, Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok / Karasjoga gielda, Kvalsund,

Detaljer

Instruks. for deponering av personregistermateriale

Instruks. for deponering av personregistermateriale Instruks for deponering av personregistermateriale Arkiv i Nordland 2004 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hvilke arkiv skal deponeres?... 3 1.3 Når skal arkivene avleveres/deponeres?...

Detaljer

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015 Vedlegg 1 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, 2-8 i Opplæringsloven o Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring frem til

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE

RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE Revidert oktober 2010 FORORD Formålet med rutiner for overgangene i opplæringsløp er å sikre gode overganger og styrke sammenhengen i opplæringen for barn

Detaljer

Elevarkiv - rutiner og bestemmelser

Elevarkiv - rutiner og bestemmelser Elevarkiv - rutiner og bestemmelser Turid Holen, arkivsjef IKAVA Skolens arkiv Skolens arkiver er kommunale arkiver, hva innebærer det? Arkivansvar Behandlingsansvar personopplysninger Arkivplan arkivplan.no

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Vedleggsskjemaet fylles fortrinnsvis ut i samarbeid med avgiverskole eller Oppfølgingstjenesten. Søker skal underskrive vedleggsskjema. Sett kryss

Detaljer

Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune

Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune Revidert juni 2014 Innledning Barnehagen og skolen er pedagogiske institusjoner for omsorg, danning, lek og læring.

Detaljer

Elevarkiv - rutiner og bestemmelser

Elevarkiv - rutiner og bestemmelser Elevarkiv - rutiner og bestemmelser Rådgiver Turid Holen, IKAVA Dagens program 09.00 09.15 Velkommen 9.15 10.00 Arkiv i skolen? 10.15-11.00 Hva skal arkiveres? 11.15-12.00 Innhold elevmappe 12.00-13.00

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL KOMMUNE 2010 INNHOLD Innledning.s.3 Mål for mottaksfasen s.4 Begrepsavklaringer...s.4 Rutiner ved mottak

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet - off.lov 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Henvisningsgrunn Ny henvisning for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Vurdering av behov

Detaljer

Retningslinjer for personaldokumentasjon

Retningslinjer for personaldokumentasjon Retningslinjer for personaldokumentasjon Revidert 31.08.12 TLO FORMÅL... 3 FORUTSETNING... 3 VIRKEOMRÅDE... 3 DEFINISJONER... 3 ORGANISERING AV PERSONALDOKUMENTASJON... 3 FORHOLDET SAKARKIV - PERSONALARKIV...

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntat offentlighet Offl. 13, Fvl. 13 TILMELDING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) INDIVIDSAK Sakkyndig vurdering i form av utredning og tilrådning

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER HASVIK KOMMUNE

PLAN FOR OVERGANGER HASVIK KOMMUNE PLAN FOR OVERGANGER HASVIK KOMMUNE Hvorfor.. Sikre kontinuitet og helhet i utdanningsløpet Barn og unge skal oppleve at opplæringstilbudet henger sammen Hver og en skal bli ivaretatt ut fra sine egne forutsetninger

Detaljer

Retningslinje for elektroniske saker gjeldende barn i barnehager

Retningslinje for elektroniske saker gjeldende barn i barnehager Retningslinje for elektroniske saker gjeldende barn i barnehager Innledning Arkiv er en viktig del av kommunal forvaltning. Arkivene skal dokumentere kommunens saksbehandling, og således være etterprøvbare

Detaljer

Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole

Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole Kari Skjølberg Daglig leder i FOT Hva er FOT? Samarbeid mellom 6 fylkeskommuner o Finnmark fylkeskommune o Nord-Trøndelag

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Formål med rutinen: Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Ved overgangen fra barnehage til skole skal alle barn og foresatte sikres en trygg og inkluderende prosess gjennom gode

Detaljer

Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november 2010 Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Hjelpemidler Arkivhåndboken for offentlig forvaltning (Kap.

Detaljer

AVLEVERING AV PERSONREGISTER. Veiledning for avlevering av papirbaserte personregister

AVLEVERING AV PERSONREGISTER. Veiledning for avlevering av papirbaserte personregister AVLEVERING AV PERSONREGISTER Veiledning for avlevering av papirbaserte personregister Innholdsfortegnelse 1.1 Innledning s. 3 1.1 Hvilke arkiv skal avleveres 1.2 Når skal arkivene avleveres? 2. Avlevering

Detaljer

Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde

Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde Unntatt offentlighet Offl. 13 jfr.fvl. 13 Opplæringslova 5-1. Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredstillande

Detaljer

Periodisering, bortsetting og avlevering

Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering Å sette et kontrollert tidsskille ved å dele arkivet inn i perioder. Hvorfor periodisere? Plasshensyn (papirarkiv) Informasjonseffektivitet - Gjenfinning

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE

RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE Revidert oktober 2012 FORORD Formålet med rutiner for overgangene i opplæringsløp er å sikre gode overganger og styrke sammenhengen i opplæringen for barn og

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE Side 1 Behandling: Behandlet i hovedutvalg skole og oppvekst 07.11.2007 Vedtak: 1. Årshjul for overgangen mellom

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Skolesystemet i Norge

Skolesystemet i Norge Skolesystemet i Norge Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 0-6 år Frivillig Egenbetal ing 1.-7.klasse 6-13 år Muntlig vurdering 1.-4.klasse - Rett til gratis leksehjelp - Skolefritidsordning

Detaljer

Retningslinjer for elevmapper i Buskerud fylkeskommune

Retningslinjer for elevmapper i Buskerud fylkeskommune Retningslinjer for elevmapper i Buskerud fylkeskommune Gjeldende fra 1. april 2008 Revidert juni 2010 FORMÅL... 3 VIRKEOMRÅDE... 3 DEFINISJONER... 3 OPPRETTING AV ELEVMAPPE/LÆRLINGMAPPE... 3 ORDNINGSPRINSIPP...

Detaljer

Elevdokumentasjon og nye bevarings- og kassasjonsregler. Gro Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet

Elevdokumentasjon og nye bevarings- og kassasjonsregler. Gro Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Elevdokumentasjon og nye bevarings- og kassasjonsregler Gro Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Nytt regelverk skal sikre dokumentfangst og gi mulighet til kassasjon Målet er å utarbeide

Detaljer

Retningslinjer for klientmapper i PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Retningslinjer for klientmapper i PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) Retningslinjer for klientmapper i PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) 1 FORMÅL... 3 VIRKEOMRÅDE... 3 DEFINISJONER... 3 PERSONREGISTRE... 4 REGISTRERING AV KLIENTSAK... 4 OPPRETTING AV KLIENTMAPPE...

Detaljer

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr: Poststed: Botid i Norge:

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr: Poststed: Botid i Norge: Person som henvises: Etternavn: HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: 37 28 15 00 Unntatt offentlighet: Offl. 13 jfr. fvl. 13 (Henvisningsskjema

Detaljer

Ca halvparten av skolene skal ha halvdagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde heldagsmøte i 2015.

Ca halvparten av skolene skal ha halvdagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde heldagsmøte i 2015. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201301962-71 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-2237 Til: Skoler med halvdagsmøte 2016 Fra: Fagavdeling barnehage og skole Dato: 22.

Detaljer

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA) er ei felles rådgjevings-og depotteneste for fylkeskommunen og alle kommunane i fylket

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA) er ei felles rådgjevings-og depotteneste for fylkeskommunen og alle kommunane i fylket Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA) er ei felles rådgjevings-og depotteneste for fylkeskommunen og alle kommunane i fylket Fagansvarlege for avlevering Vibeke S. Lunheim Rådgjevar/Arkivar vibeke.lunheim@ikamr.no

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE 1. Hovedmål: Å skape samarbeid mellom barnehagen og skolen for å gi barna en god overgang til skolen. - Skape trygghet for barn og foresatte. - Gjøre barna klare til

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 02/2011 Dato: 4. januar 2011 Saksnr.: 201100004-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til skolene SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANGER UNGDOMSSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLE

RUTINER FOR OVERGANGER UNGDOMSSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLE RUTINER FOR OVERGANGER UNGDOMSSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert oktober 2012 1 FORORD Formålet med rutiner for overgangene i opplæringsløp er å sikre gode overganger og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

IKAMR er ei felles rådgivings -og depotteneste for alle kommunane i Møre og Romsdal og for Fylkeskommunen

IKAMR er ei felles rådgivings -og depotteneste for alle kommunane i Møre og Romsdal og for Fylkeskommunen IKAMR er ei felles rådgivings -og depotteneste for alle kommunane i Møre og Romsdal og for Fylkeskommunen Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Guro Flø, arkivar med hovudansvar

Detaljer

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret (Stryk de to alternativene som ikke passer og sett inn riktig årstall/) Navn: Født: Skole: Klasse: Individuell opplæringsplan er utarbeidet

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstavdelingen PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal) Individuell opplæringsplan

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstavdelingen PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal) Individuell opplæringsplan Unntatt offentlighet: Offl. 13, jfr. fvl. 13.1.1 EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstavdelingen PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal) Individuell opplæringsplan IOP skal være

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

Elevdokumentasjon Veileder for videregående skole

Elevdokumentasjon Veileder for videregående skole Elevdokumentasjon Veileder for videregående skole Forslag til håndtering og bevaring Foto: ungnyt.dk Innhold 1. Innledning... 3 2. Prosjektgruppen... 3 3. Regulerende lovverk... 3 3.1 Lovverksoversikt:...

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

TILMELDINGSKJEMA TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For barn /ungdom i grunnskolen

TILMELDINGSKJEMA TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For barn /ungdom i grunnskolen TILMELDINGSKJEMA TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For barn /ungdom i grunnskolen Fylles ut av PPT Mottatt: Saksnr: Unntatt offentlighet Jfr. Off.l 13 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt

Detaljer

ARKIV OG SAKSHANDSAMINGSRUTINAR FOR FAMILIESENTER

ARKIV OG SAKSHANDSAMINGSRUTINAR FOR FAMILIESENTER ARKIV OG SAKSHANDSAMINGSRUTINAR FOR FAMILIESENTER Familiesenteret er eit førebyggjande tilbod til barn, unge, deira foreldre og nettverk. På familiesenteret i Øygarden jobbar familieterapeutar og kommunepsykolog.

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

Regelverksamling

Regelverksamling Regelverksamling 05.12. 2012 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter 1.ledd Elevar

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 5/2009 Dato: 7. januar 2009 Saksnr.: 200900009-5 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde

Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde Unntatt offentlighet; offentlighetsloven 13 i medhold av forvaltningsloven 13 Opplæringslova 5-1. Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

Elevdokumentasjon Veileder for grunnskolen

Elevdokumentasjon Veileder for grunnskolen Elevdokumentasjon Veileder for grunnskolen Forslag til håndtering og bevaring Foto: ungnyt.dk Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTGRUPPEN... 3 3 REGULERENDE LOVVERK... 3 3.1 LOVVERKSOVERSIKT...

Detaljer

Elevarkiv - rutiner og bestemmelser

Elevarkiv - rutiner og bestemmelser Elevarkiv - rutiner og bestemmelser Rådgiver Turid Holen, IKAVA Dagens program 9.00 09.45 Arkiv i skolen? 10.00-10.45 Hva skal arkiveres? 11.00-11.30 Innhold elevmappe 11.30-12.00 LUNSJ 12.00-12.45 Innhold

Detaljer

Rettigheter for minoritetsspråklige

Rettigheter for minoritetsspråklige 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 (grunnskole) 3-12 (videregående opplæring) http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskiltsprakopplaring/

Detaljer

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever Skoleeiernettverk Larvik 12. mai 2014 Minoritetsspråklige elever Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Oppvekstkontoret Hvem er vi? Oppvekstkontoret er et drifts- og forvaltningskontor innenfor avdeling Oppvekst

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Halden og Aremark kommuner Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Skjema for elever i grunnskolen Hvilke tjenester ønskes fra Enhet PPT? Pedagogisk-psykologisk undersøkelse/veiledning Logopedisk

Detaljer

Politiattester. Kirsti O. Sletten

Politiattester. Kirsti O. Sletten Politiattester Kirsti O. Sletten Politiattester Fylkesarkivet har observert at det hersker usikkerhet i kommuner og fylkeskommuner om hvordan politiattester skal håndteres. Politiattester Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Vedlegg 1. Plan for overgang barnehage/skole. Drammen kommune

Vedlegg 1. Plan for overgang barnehage/skole. Drammen kommune Plan for overgang barnehage/skole Drammen kommune Bakgrunn Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole og legger premisser for samarbeidet mellom institusjonene.

Detaljer

HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon:

HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: 37 28 15 00 (Henvisningsskjema til bruk for voksne) Unntatt offentlighet: Offl. 13 jfr. fvl. 13 Person

Detaljer

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING Friskolesamling 19.01.2016 1 Spesialundervisning i skolen Regelen om spesialundervisning i oppl. 5-1 er den

Detaljer

23. mai Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3

23. mai Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Innhold... 1 Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Søke om timer til grunnleggende norsk / morsmål / tospråklig fagopplæring.... 3 Vokal - håndtering i Extens... 4 Personale

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer

Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer Vedtatt i HOK 07.06.2016 Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer Avdeling for oppvekst Innhold 1. Innledning... 2 2. Begrepsbruk... 2 3. Flerspråklige barns rettigheter

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO)

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Vedlegg1 ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Sjekklisten fylles ut av kontaktlærer to ganger i året innen 1.11. og 1.5. Sjekklisten arkiveres i elevmappe. Ved avvik sendes kopi til rektor. Navn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

AGDENES KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE POSTBEHANDLING ARKIVERING

AGDENES KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE POSTBEHANDLING ARKIVERING AGDENES KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE POSTBEHANDLING ARKIVERING 1999/revidert 2007 og 2012 Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 Generelle krav... 3 1.2 Organisering / ansvar / målsetting... 3 1.3 Rutinebeskrivelsen...

Detaljer

RUTINER VED OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

RUTINER VED OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE RUTINER VED OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Gjelder alle barn Fet skrift: Trondheim kommune sine rutiner. Normal skrift: Rutiner utarbeidet gjennom prosjektet Bedre språk. Tid Hva Ansvar Februar Barnehagebesøk:

Detaljer