Minoritetsspråklige elever

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Minoritetsspråklige elever"

Transkript

1 Skoleeiernettverk Larvik 12. mai 2014 Minoritetsspråklige elever Foto: Carl-Erik Eriksson 1

2 Oppvekstkontoret Hvem er vi? Oppvekstkontoret er et drifts- og forvaltningskontor innenfor avdeling Oppvekst og utdanning. Vi er rundt 30 ansatte hvorav 2 har ansvar for feltet minoritetsspråklige elever Hva gjør vi? Våre hovedoppgaver er inndelt i områdene barnehage, skole, barn og unges medvirkning, fagsystemer, statistikk og rapportering. Vi betjener byens befolkning og er samtidig en intern tjeneste som gir bistand til Rådmannen og enheter i kommunen. 2

3 Oppvekstkontorets ansvar for minoritetsspråklige elever Overordnet ansvar for feltet Påse at skolene følger lovpålagte oppgaver etter 2-8 Budsjett og grunnlag for budsjett Oppfølging av behov og endringer i elevmassen Oversikt over språk vi har opplæring i Følge opp private skoler innenfor samme lovverk Organisering av mottaksskoler og rutiner for plass ved en mottaksskole Overgangsrutiner Følge opp fokusskolene Kvalitetssikring 3

4 Oppvekstkontorets ansvar for minoritetsspråklige elever forts. Kompetanseheving Planlegge og drive nettverk for mottaksskoler og veiledere Planlegge og gjennomføre kurs og fagdager GSI rapportering (kontroll) Asylsøkere Nasjonale minoriteter (samisk) Informasjon på vår nettside: 4

5 Omfang skoler Antall skoler med minoritetsspråklige elever med rettigheter etter 2-8: Totalt ant. skoler i Trondheim kommune: Ant. skoler med minoritetsspråklige elever som har opplæring etter 2-8:

6 Omfang minoritetsspråklige elever med vedtak Tall fra GSI med telledato 1. oktober Særskilt norsk Morsmål Forsterket norsk Mottak Høst Høst Høst Høst

7 Minoritetsspråklige barn/unge i trondheimsskolen Fem mottaksskoler: 3 barneskoler og 2 ungdomsskoler Tre av mottaksskolene har personalansvar for morsmålslærere Mottaksskolene har veilederansvar overfor nærskolene, frikjøpt i 15 % stilling Nettverk mellom mottaksskolene Nettverk for veiledere 7

8 Organisering av tilbudet til nyankomne minoritetsspråklige barn i trondheimsskolen Alle nyankomne får tilbud om å begynne ved en mottaksskole Egne grupper for Illiterate Oppvekstkontoret tildeler plass i mottak Tilstreber oss på å gi plass ved nærmeste mottaksskole Nyankomne som regel et år i mottak, med mulighet for å søke et år ekstra For elever på ungdomstrinnet kan mottaksskolen vurdere om overflytting er tilrådelig, eller om eleven skal fullføre grunnskoleløpet ved den skolen som har mottakstilbudet. Mulighet for å søke om et ekstra år i grunnskolen 8

9 Plass ved en mottaksskole Rutine Nærskolen mottar melding om tilflytting fra BFT/Helse og velferd forvaltning/foreldre/elev Nærskolen skal kartlegge eleven og melde behov til Oppvekstkontoret Oppvekstkontoret fatter vedtak om plass i mottak - ved mottaksskolen som ligger nærmest bostedet - tilbud ved annen mottaksskole med ledig kapasitet - tilbudet har en varighet på inntil ett år, kan søke om et år ekstra 9

10 Illiterate elever Opprettet grupper for Illiterate: ved mottaksskole med barnetrinn ved mottaksskole med ungdomstrinn Får tilbud om 2 år i mottak, ett år i Illiterat gruppe og ett år i ordinært mottak Tilføres ressurser tilsvarende en halv lærerstilling til denne type opplæring for inntil 3 elever fra det tidspunktet eleven(e) begynner Fra den 4. eleven økes tilsvarende en ny gruppe på tre elever 10

11 Trondheim kommune sin budsjettmodell Tredelt budsjettmodell 1. Opplæring i særskilt norsk gis på nærskolen 2. Opplæring i morsmål gis i grupper på ulike skoler ansvar for koordinering er 3 personalansvarlige skoler 3. Opplæring for nyankomne gis i 5 ulike mottaksskoler 11

12 Ressurser Totalt budsjett i 2013 på kr ,- To Illiterate grupper med halv stilling pedagog pr 3 barn For tildeling i mottak har vi en økonomimodell som er avhengig av antall elever Særskilt norsk: kr ,- pr elev ( gjelder skoleåret 13/14) Morsmål: kr ,- pr elev ( gjelder skoleåret 13/14) 12

13 Budsjettmodell Oppvekstkontoret tildeler ressurser til særskilt norskopplæring (også private skoler) etter søknader fra skolene Frister for å søke er 1. oktober og 31. mars, dvs. halvårige budsjett Kun skoler som har gjennomført den lovpålagte kartleggingen og som dokumenterer elevenes behov tildeles midler Oppvekstkontoret tildeler ekstra ressurser til forsterket norsk til skoler som har elever med rett til morsmål og hvor det mangler lærere Oppvekstkontoret tildeler ressurser til 3 personalansvarlige skoler som organiserer opplæringen i morsmål/tospråklig fagopplæring for de elevene det gjelder Oppvekstkontoret tildeler ressurser for elevene i mottak til 5 mottaksskoler 13

14 Budsjettmodell fort. - særskilt norsk TK krever at alle elever det søkes ressurser for skal være kartlagt og at kompetansen i norsk skal vurderes løpende Kartleggingen gjennomføres med kartleggingsverktøyet fra UDIR som ble obligatorisk i I tillegg skal skolene vurdere resultater fra andre prøver og kartlegginger Kartleggingen summeres opp på fastsatt skjema Mottaksskolene veileder skoler som trenger bistand i kartleggingen Elever som skårer innenfor nivå 1 og nivå 2 gis rett til støtte til opplæring i særskilt norsk. Begrensning settes til 5 år i norsk skole (eleven kan fortsatt ha rett etter 2.8) Skolene fatter vedtak som viser hvilken type undervisning elevene skal ha Søknad om ressurser sendes Oppvekstkontoret som saksbehandler og innvilger ressurser 14

15 Lese og skriveopplæring på morsmålet (LESO) trinn LESO organiseres primært ved mottaksskolene på barnetrinnet (Ila, Kattem og Saupstad) for elever på trinn i grupper utenfor ordinær undervisningstid. Dette innebærer at elever må reise til en mottaksskole for å få tilbud om LESO. Det gis da tilbud om skyss til og fra undervisningen. Avhengig av antall barn i de ulike språkene, kan opplæringen unntaksvis legges til nærskolen individuelt eller i gruppe. Mottaksskolene på barnetrinnet (Ila, Kattem og Saupstad skole) organiserer tilbudet 15

16 Tospråklig fagopplæring (TFO), trinn. TFO tilbys elever på trinn. Opplæringen gis ved den skolen eleven går på. Fra høsten 2012 ble denne undervisningen periodisert. De ordinære fagplanene i Kunnskapsløftet brukes. Tett samarbeid mellom kontaktlærer, tospråklig lærer og faglærer (trekantsamarbeid). Tid til og arenaer for samarbeid. 16

17 Kompetanseheving Veiledning til nærskolene Fagdager for alle som jobber med minoritetsspråklige barn/unge Nært samarbeid med NAFO om fagutvikling Møter med skolene kvalitetssikring av arbeidet Nettverk mellom mottaksskolene Oppvekstkontoret har ansvar for drift av mottaksnettverket Møter 4 ganger pr år Samarbeid Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune om overgang til videregående skole 17

18 Veilederkorps Trondheim kommune har frikjøpt en veileder ved hver mottaksskole i 15 % stilling Har ca. 10 skoler hver. Tilbudet gjelder også private skoler Informasjon til skolene hva de kan veilede på Brev til rektor Oppvekstkontoret drifter veiledernettverket med møter en gang i måneden 18

19 Kvalitetssikring Fokus 2012/2013 Formelle arbeidet - Hva enkeltvedtak må inneholde - Rutiner for arbeidet - Kartlegging - Evaluering Fokus 2013/2014 Tospråklig fagopplæring - Organisering, omfang og innhold av tospråklig fagopplæring - Trekantsamarbeid - Eksempler på opplegg som skolen vurderer som gode - Hvordan skolens ledelse kvalitets sikrer arbeidet 19

20 Fokusområder 2014 Språkkartlegging av skolestartere Tospråklig fagopplæring - Trekantsamarbeid Kvalitetssikring/Tilsyn alle skoler 20

21 Utfordringer Uforutsigbarhet i elevtilgang Nyankomne ungdomstrinns elever har en stor utfordring mht å lære fag samtidig som de lærer nytt språk Kvalifiserte tospråklige lærere Utnytte ressursen som minoritetsspråklige elever utgjør for samfunnet 21

22 Ressursfordeling elever i mottak Tabell 2: Ressurser etter antall elever Tildelte ressurser Antall elever Barnetrinn 100% lærerstilling 1-12 elever 100% lærerstilling og 50 % elever assistentstilling 100% lærerstilling og 100 % elever assistentstilling 200% lærerstilling og 50 % elever assistentstilling 200% lærerstilling og 100 % elever assistentstilling 300% lærerstilling elever 300% lærerstillinger og elever % assistentstilling 400% lærerstilling elever 400% lærerstilling og elever 100%assistent Ungdomstrinn 130% lærerstilling 1-12 elever 130% lærerstilling og 50 % elever assistentstilling 130% lærerstilling og 100 % elever assistentstilling 260% lærerstilling og 50 % elever assistentstilling 260% lærerstilling og 100 % elever assistent 390% lærerstillinger elever 390% lærerstillinger og elever % assistentstilling 520% lærerstilling elever 520% lærerstilling og 100 % assistent elever 22

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og begreper... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Begreper...

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Verdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1. Om tilstandsrapporten... 5 1.2. Verdal kommunes planverk... 6 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Oppvekst og utdanning. Kvalitetsmelding. Grunnskolen i Trondheim 2008-2009. Læring i fellesskap

Oppvekst og utdanning. Kvalitetsmelding. Grunnskolen i Trondheim 2008-2009. Læring i fellesskap Oppvekst og utdanning Kvalitetsmelding Grunnskolen i Trondheim 2008-2009 Læring i fellesskap Forord I mangfoldet av kommunale tjenester har grunnskolen en helt spesiell plass. Den favner alle barn i en

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012 Skrevet av Mona Søbyskogen og Jon Stanley Fredriksen Mandag 3. desember, 2012 Tilstandsrapport for Askimskolen 2011/2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon 7. september 2009 Side 2 av 21 1. INNLEDNING 3 2. ELEVER I ALDEREN 6-16 ÅR 4 2.1 OPPLÆRINGSLOVEN 4 2.2 BARNEVERNLOVEN

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foto: Fotolia Tiltaksplan 2015 Fylkesmannsembetet er tillagt forskjellige oppgaver og roller. Utdanningsdelen av Utdannings- og vergemålsavdelingen har oppgaver primært overfor

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Bruk av assistenter i skolen

Bruk av assistenter i skolen Bruk av assistenter i skolen Innstilling fra arbeidsgruppe bestående av: Lillian Breivik; Enhetsleder/rektor/ gruppas leder Rune Voldseth; PPT Jens-Syver Løvli; Lærer/hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører:

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer