ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE"

Transkript

1 ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune å styrke samarbeidet mellom barnehage og skole/sfo. Målet er å sikre hvert enkelt barn en god overgang og skape en større helhet og sammenheng i barns oppvekstmiljø. I nasjonale styringsdokumenter slås det fast at barnehage og skole skal samarbeide til barnets beste. Kommunen har ansvar for å sette samarbeidet på dagsorden. Virksomhetenes ledelse har ansvar for at samarbeidet mellom enhetene fungerer best mulig. Planen er forpliktende for alle kommunale og ikke- kommunale barnehager og skoler i Ås. Den er utarbeidet for barn, elever, foresatte og ansatte i barnehage og skole, samt for deres samarbeidspartnere i overgangsarbeidet. Planen evalueres av Oppvekst- og kultursjefen hver høst. Planen ble sist revidert i mai Planen er fastsatt av Hovedutvalget for oppvekst- og kultur: Veilederen fra Kunnskapsdepartementet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole anbefaler følgende punkter for overgangen: Barnehagetiden avsluttes på en god måte og skolen og SFO forbereder seg på å ta imot barnet. Barnet blir kjent med skolen i god tid før første skoledag. Det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole. Foreldre godkjenner informasjonsoverføring fra barnehage til skole og har mulighet for aktiv medvirkning i denne. Pedagoger i barnehage og lærere i skole har felles møteplasser for forventningsavklaringer, kompetanseutvikling og felles planlegging. Kommunen initierer, planlegger, kontrollerer og følger opp samarbeidstiltak gjennom overordnede planer. Planene bør inkludere både kommunale og private barnehager og skoler. Barnehage- og skoleeier har det overordnede ansvaret for å legge til rette for samarbeid. 2

3 Årshjul for samarbeidsrutiner mellom barnehage og skole Når Tiltak Ansvar August August/sept. August/sept. Obligatorisk kurs for lærere på 1. trinn Barnehagene inviteres til å delta. Oppstartsamtale med foresatte Tar utgangspunkt i skjema for overføring av informasjon mellom barnehage og skole (jf. vedlegg1). Informasjon om samarbeidet Foresatte og personalet i barnehage og skole/sfo informeres om planen. Foresatte i barnehagen informeres om hvordan informasjonen blir overført til skolen. Planen skal være tilgjengelig på kommunens, barnehagenes og skolenes hjemmesider. PPS Rektor/ kontaktlærer Styrer/ rektor Oktober Fagdag for styrere og rektorer (eventuelt SFO ledere) OK- sjef i samarbeid med rektorer og styrere Okt/ nov. Innmelding for skolestartere Annonse i avisene og på kommunens hjemmeside. Skolene sender brev til skolestartere med informasjon om elektronisk skjema for innmelding. OK- sjef Rektor Innen 10. des. Nov. Innen 1.feb. Mars/ april Tildeling av skoleplass Skolen fatter vedtak på bakgrunn av skjema for innmelding, i 360. Vedtaket sendes ut til foresatte, sammen med informasjon om SFO og hvordan søke SFO- plass. Informasjon fra barnehagen til skolen om barn som har antatt store behov for spesialundervisning i skolen. (Husk samtykke) Skolen inviteres til ansvarsgruppemøter/ samarbeids-møter gjennom året. Overføringsmøter avtales senere. Sakkyndig vurdering PPS utarbeider sakkyndig vurdering for barn som har behov for spesialundervisning Samtale barnehage/foresatte Barnehagene har samtale med foresatte til skolestarterne (jf. overføringsskjema, vedlegg 1). Foresatte sendes overføringsskjema før samtalen. Rektor Styrer i samarbeid med PPS Styrer i samarbeid med PPS PPS Styrer 3

4 Innen skolestart Enkeltvedtak spesialundervisning Rektor fatter vedtak som sendes foresatte og PPS (Husk samtykke). Rektor Mars/ april Fagdag for styrere og rektorer (eventuelt SFO ledere) OK- sjef i samarbeid med rektorer/ styrere Mai/ juni Foreldremøte for nye 1. trinns- foreldre. Møtet avholdes samtidig Rektor med besøksdag eller i forkant av besøksdag. Foresatte informeres om planen og om hvordan informasjonen blir overført fra barnehage til skolen. Innen uke 20 Styrer sender overføringsskjemaene til arkivet for skanning på barnemappe. Arkivet videresender til aktuell skole. Styrer Uke 22 og 23 Overføringssamtaler Rektor Etter gjennomgang av overføringsskjemaene kontakter skolen barnehagene. Det vurderes behov for et møte der barnehagen gir utfyllende informasjon om enkelt barn. Juni Besøksdag gjennomføres i skole og SFO Rektor Juni 1.skoleår Individuelle overføringsmøter Overføringsmøte vedr. barn med spesielle behov ( 1.2, 5 og 2.8 i Opplæringsloven) Bygge videre på barnas kompetanse fra barnehagen i den videre opplæringen Styrer i samarbeid med PPS Overgang og overføring av informasjon I forbindelse med overgangen barnehage skole/sfo er det utarbeidet et overføringsskjema der det skal fylles ut informasjon om barnet (vedlegg 1). Skjemaet sendes hjem til foresatte, som deretter tar med skjemaet til en foreldresamtale i barnehagen. Samtalene holdes i mars/ april (vår siste år i barnehagen). Hensikten med samtalen er å evaluere barnehagetiden, og å forberede barn og foreldre på overgangen mellom barnehage og skole. Den informasjonen det er enighet om å overføre noteres ned i fellesskap på samtalen. Informasjonen som skal overføres om det enkelte barn skal defineres av foresatte. Hensikten med overføringen av informasjon er å sikre barnet/eleven en god overgang og et tilrettelagt læringsmiljø på skolen. Spesielle tema/ fagområder barnehagen har fokusert på skal skisseres i ett eget skriv. Det er ikke nødvendig å skrive generell informasjon på skjemaet for hvert enkelt barn. Overføringsskjema skal signeres enten foresatte ønsker å overføre informasjon eller ikke. I de tilfeller der foresatte ikke ønsker å videreformidle informasjon til skolen, skal skjemaet være tomt, med unntak av dato og underskrifter. 4

5 Når overføringsskjemaene er mottatt og gjennomlest tar rektor på hver barneskole kontakt med tilhørende barnehager. Rektor og styrer/ pedagogisk leder ved den enkelte barnehage blir i fellesskap enig om behov for en samtale/ et overføringsmøte. Skolen har i noen tilfeller behov for ytterligere informasjon enn det som finnes på skjemaet og barnehagen har i noen tilfeller tilleggsinformasjon. Det avtales om skole/ barnehage skal ha et møte eller om denne informasjonen kan gis på telefon. Der barnet ikke har gått i barnehage sender rektor overføringsskjema hjem til de foresatte og inviterer til en samtale. Rektor/ kontaktlærer i skolen har ansvar for at innholdet i overføringsskjema tas opp og gjennomgås i oppstartsamtalen med foresatte som avholdes etter skolestart. Overføringsskjema (originalen) sendes til arkivet for skanning på barnemappe. Arkivet videresender skjemaene til riktig skole. Foresatte skal ha kopi av ferdig utfylt skjema. De private barnehagene har selvstendig arkivansvar. Dersom skolene mottar skjemaer fra ikke- kommunale barnehager må skolen vurdere om det skal skannes. Et overføringsskjema fra en privat barnehage er normalt ikke arkivverdig for Ås kommune. Rutiner for innskriving av neste års 1. trinn - Lister fra folkeregisteret bestilles av administrasjonen innen 20. september. Listene kopieres og sendes i internposten til hver skole. - Skolene sender i uke 41 ut et brev til foresatte til neste års skolestartere, på bakgrunn listene fra folkeregisteret. I brevet informeres det om at foresatte må fylle ut et elektronisk skjema for innmelding skole, som ligger på kommunens hjemmeside. Frist for utfylling av skjemaet er 1. november. - Ferdig utfylt skjema kommer til rektor i 360, og på bakgrunn av skjemaet fatter rektor vedtak om skoleplass. Skolen sender ut vedtak til foresatte, sammen med aktuell informasjon om skolen og SFO/ søknad til SFO. - Administrasjonen setter inn en annonse i avisene om brevet som sendes ut. Der vil informeres om det elektroniske skjemaet for innskriving, og frist 1. november. Denne annonsen vil også legges ut på kommunens hjemmeside. 5

6 Vedlegg 1. OVERFØRINGSSKJEMA MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO Dette overføringsskjemaet benyttes til overføring av informasjon om enkeltbarn i Ås kommune. Nasjonale styringsdokumenter for barnehage og skole vektlegger sammenheng, livslang læring og sikring av gode overganger. Ås kommune ønsker å sikre barn en god start på skoleløpet, skape et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp og sikre barnet en tilpasset opplæring og godt læringsutbytte. I den forbindelse mener vi at det er viktig å overføre nødvendig informasjon til beste for barnet og den videre opplæringen i samarbeid med foresatte. Det er sjelden hensiktsmessig å begynne med blanke ark. I skjemaet har vi valgt ut områder som vi mener skolen trenger kjennskap til for å kunne gi best mulig tilpasset opplæring og læringsmiljø. Det er viktig å si noe om hvilke erfaringer barnet har fått i barnehagen, og hvordan barnehagen har tilrettelagt tilbudet. Det er også viktig å ha en forståelse for at informasjonen fra barnehagen blir gitt med utgangspunkt i den kontekst barnet var i der. Foresatte får tilsendt skjemaet i forkant og tar det med til samtalen med barnehagen. Informasjonen som skal overføres samordnes og skrives ned, skjemaet underskrives av begge parter. Der foresatte ikke ønsker å informere skolen i det hele tatt, skal skjemaet være tomt med unntak av dato og underskrift fra foresatt. Styrer/dagligleder i barnehagen har ansvar for at kopi av skjemaet overføres til skolen for arkivering i barnets elevmappe. Foresatte skal også ha kopi av ferdig utfylt skjema. 6

7 Barnets navn: Fødselsdato: Bruk gjerne stikkordsform! Sosial kompetanse: Hvordan fungerer barnet i kontakt med barn og voksne? Hvilke individuelle tilpasninger av læringsmiljøet har barnehagen gjort? Språklig kompetanse: Generell språkutvikling Ordforråd (kunne gjøre seg forstått, fortelle om hendelser i fortid/ framtid) Språklig forståelse/bevissthet (rim, lytte ut lyder i ord, tøyseord m.m.) Begreper Har barnehagen gjennomført ekstra språkstimulerende tiltak knyttet til barnet det siste året? Motorikk: Grovmotorikk Finmotorikk Minoritetsspråklige barn: Har barnet tilstrekkelig norskkunnskaper til å kunne delta i barnehagens aktiviteter uten ekstra støtte? Hvilket språk er 1. språket (vanligvis morsmålet) og hvor 7

8 aktivt er det i bruk? Har foresatte behov for tolk? Stikkord om barnets interesser, erfaringer og sterke sider Stikkord om annet skolen kan ha behov for å vite Dato for samtale Underskrift pedagogisk leder Jeg samtykker til at informasjon nedtegnet på dette skjemaet overføres Jeg samtykker ikke til at informasjon om mitt barn overføres fra barnehage til skole Ås, / 20 Underskrift foresatt 8

9 9

Plan for overgangen mellom barnehage og skole

Plan for overgangen mellom barnehage og skole Plan for overgangen mellom barnehage og skole Flå kommune 2014 Innhold 1.0 Innledning / bakgrunn... 3 1.1 Lokalt prosjekt... 4 1.2 Evaluering / revidering... 4 2.0 Hovedmål... 5 3.0 Samarbeid og kunnskapsoverføringer...

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE

RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE Revidert oktober 2012 FORORD Formålet med rutiner for overgangene i opplæringsløp er å sikre gode overganger og styrke sammenhengen i opplæringen for barn og

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

SKOLE OG BARNEHAGESJEFENS PLAN FOR OVERGANGER. NES KOMMUNE, Revidert april 2011

SKOLE OG BARNEHAGESJEFENS PLAN FOR OVERGANGER. NES KOMMUNE, Revidert april 2011 SKOLE OG BARNEHAGESJEFENS PLAN FOR OVERGANGER. NES KOMMUNE, Revidert april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE:... 1 FORORD:... 3 INNLEDNING... 4 A: OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL BARNESKOLE:...

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE

RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE Revidert oktober 2010 FORORD Formålet med rutiner for overgangene i opplæringsløp er å sikre gode overganger og styrke sammenhengen i opplæringen for barn

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

Overgang barnehage - skole

Overgang barnehage - skole Overgang barnehage - skole Lenvik kommune Lenvik kommune Telefon +47 77 87 10 00 Åpningstid: 08.00-16.00 9306 Finnsnes Telefaks +47 77 87 10 11 Åpningstid sommer: 08.00-15.00 Besøk: Rådhusveien 8 postmottak@lenvik.kommune.no

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE. Fra eldst til yngst - for trygghet og læringslyst.

BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE. Fra eldst til yngst - for trygghet og læringslyst. BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Fra eldst til yngst - for trygghet og læringslyst. Revidert mars 2015 1 Innholdsoversikt s. 2 Overgang barnehage skole i Rammeplan og Kunnskapsløftet s.

Detaljer

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole i Vennesla kommune Veiledning til bruk for personalet Gjeldende fra 01.01.2014 2 Forord I Vennesla kommune har vi

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE Plan overgang barnehage skole

VEILEDNINGSHEFTE Plan overgang barnehage skole VEILEDNINGSHEFTE Plan overgang barnehage skole 1 OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE NÅR HVEM HVA September 1. Barnehagestyrer/ daglig leder Innhenter tillatelse fra foreldre/ foresatte til å gjennomføre overgangsamtaler

Detaljer

SAMARBEID & SAMMENHENG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

SAMARBEID & SAMMENHENG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE SAMARBEID & SAMMENHENG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE BYDEL NORDSTRAND - UTARBEIDET 2010-2011 FORORD I oppdragsbrev for 2010, gitt av Byrådsavdelingen for kultur og utdanning, i brev til bydelene - datert 26.03.2010,

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen Veileder styrket barnehagetilbud Sammen skaper vi den grønne landsbyen STYRKET VEILEDER BARNEHAGETILBUD - STYRKET BARNEHAGETILBUD OKTOBER JANUAR 2015. 2014. SIDE 2 2 Barn med särskilda behov? - Jag kallas

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING NAMDALSEID 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Detaljer

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan VEILEDER Individuell Utviklingsplan Hjemlet i opplæringslovens 5-5 og Utdanningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp, publisert 30.10.2014. «Planleggings og gjennomføringsfasen starter når

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE 2014-2018 Vedtatt i samarbeidsutvalget 11.03.14

VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE 2014-2018 Vedtatt i samarbeidsutvalget 11.03.14 VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE 2014-2018 Vedtatt i samarbeidsutvalget 11.03.14 Ålen barnehage Elvland naturbarnehage Haltdalen oppvekstsenter INNHOLD 1. Innledning 3 1.1. Virksomhetsplanen bygger på 3

Detaljer

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Innhold Forord 7 Om veilederen 8 Regelverk

Detaljer

Hjem- skoleveileder. Informasjon, prosedyrer og retningslinjer. Hjem- skole veileder s. 1

Hjem- skoleveileder. Informasjon, prosedyrer og retningslinjer. Hjem- skole veileder s. 1 Hjem- skoleveileder Informasjon, prosedyrer og retningslinjer Hjem- skole veileder s. 1 Forord Foresatte er opptatt av at barna deres trives, lærer og utvikler seg, og alle foresatte, uansett bakgrunn

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole i Vennesla kommune Veiledning til bruk for personalet 2 Forord I Vennesla kommune har vi et ønske om at hvert barn

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen [Tilsynsobjektet] FORELØPIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES SKOLEMILJØ Aurskog-Høland kommune Aursmoen skole Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet

Detaljer

KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN. Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov.

KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN. Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov. KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov. Utgave 1 / 2011 1 Innholdsfortegnelse s. 2 Innledning s. 3 Prosedyrer ved søknad om spesialpedagogisk

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE I ANDEBU KOMMUNE Januar 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord....3 2. Visjon...3 3. Syn på barnet Robust og lærende. 3 4. Felles verdigrunnlag 5 5. Lovgrunnlag og krav....6

Detaljer