Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune"

Transkript

1 Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune Revidert juni 2014

2 Innledning Barnehagen og skolen er pedagogiske institusjoner for omsorg, danning, lek og læring. Begge har et samfunnsmandat; I samarbeid med foreldrene skal de bidra til at barn og unge blir ivaretatt ut fra egne forutsetninger og behov, slik at de får realisert sine evner, og opplever kontinuitet og sammenheng i opplæringsløpet. Bakgrunn Hvordan overgangene ivaretas har betydning for barn og unges skolegang, selvoppfatning og livskompetanse. Kvaliteten på overgangene og samarbeidet mellom aktørene i prosessene kan være utslagsgivende om overgangen fra barnehagen til skolen representerer beskyttelsesfaktorer (muligheter for læring) eller risikofaktorer (hindringer for læring) i barnas liv (Bronfenbrenner, Brostrøm, Kvello, Rutter, Pianta&Kraft-Sayre, Løge et.al). Det er all grunn til å tro at de samme faktorene også gjelder overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen. Jfr. Aron Antonovskys teori om salutogenese, hva angår forholdet mellom helse, stress og mestring, kan en forestille seg at barn og unge opplever overgangene som meningsfulle, forståelige og derfor håndterbare (Sense Of Coherense), om disse er godt forberedt og er av god kvalitet. Både kognitivt, atferdsmessig og emosjonelt er dette proaktivt med tanke på videre skolegang og utvikling. Formål Hensikten med felles rutiner er å sikre alle barn og unge en trygg og god skolestart, og å skape helhet og sammenheng i opplæringsløpet. Gode overganger kan bidra til bedre tilpasset opplæring og derigjennom økt læringsutbytte for elevene. Forankring Begrepet livslang læring vektlegges i Rammeplan for barnehager og Læreplanverket for grunnskolen. I Rammeplan for barnehagen kapittel 5 heter det blant annet at Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan (Kunnskapsdepartementet, 2006 s. 53). Kunnskapsdepartementets veileder Fra eldst til yngst (2008) gir mange innspill og føringer til samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Opplæringslovens forskrift vedrørende Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen, fastslår at Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og barnetrinn, barnetrinn og ungdomstrinn, ungdomstrinnet og videregående opplæring skal bidra til å lette overgangen mellom de ulike trinnene i opplæringsløpet (Utdanningsdirektoratet 2006, s. 33). Innhold Årshjul med rutiner som markerer minstestandard av samarbeid mellom avgivende og mottakende instans 1. overgangen mellom barnehagen og barneskolen 2. overgangen mellom barneskolen og ungdomsskolen Beskrivelse av rutinene Skjema for informasjonsoverføring mellom virksomhetene 1. Fra barnehage til barneskole 2. Fra barneskole til ungdomsskole

3 ÅRSHJUL/RUTINER for overgangen mellom barnehage og barneskole Tidspunkt Aktivitet Ansvar August/september Tema skolestart på foreldremøte i barnehagen med informasjon om overgangsrutiner og forberedelser til Styrer skolestart. Dele ut folder. Innen 15.november Innmelding 1.skoleår Foresatte Overføringssamarbeid mellom ledere avgivende og mottakende virksomhet. Rektor barneskole Januar Gjennomgang og planlegging av overgangsrutiner inkl. overføringsskjema + info 5.1 / 5.7 og andre barn med behov for tilrettelegging Innhente samtykke fra foreldre og gi tilbud om å delta på samtalen. Styrer Mars mai Besøksdager for nye elever/skolestartere Pedagogisk leder Innen 1.april Innmelding/ søknad SFO Foresatte April Fadderordning - opplæring Fagledere Informasjonsmøte på skolen for foresatte Mars juni Innen 15.mai Mai Mai/juni Før 1.juli Tema: Informasjon om organisering og innhold skole og SFO, skolehelsetjenesten og FAU. Avsluttende foreldresamtale Tema: Evaluere tiden i bhg, koordinere informasjon fra barnehage til barneskole. Husk overføringsskjema med kopi til foresatte. Samarbeid barnehage/barneskole Tema: Bla. Gruppesammensetning. Husk samtykkeskjema fra foresatte. Førskoledag Skolestarterne møter skolen/sfo og faddere Brev til elevene om første skoledag Rektor barneskole Styrer/ Pedagogisk leder Rektor barneskole Rektor barneskole/ leder SFO Rektor barneskole/kontaktlærer/ leder SFO

4 ÅRSHJUL/RUTINER for overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen Tidspunkt Aktivitet Ansvar Januar/februar Foreldremøter før overgang Januar Tema: Generelt om hva det vil si å være elev på ungdomstrinnet. Informasjon om overgangsrutiner. Representant fra ungdomsskole deltar. Informasjons- og samarbeidsmøter avgivende og mottakende virksomhet Tema: Gjennomgang og planlegging av overgangsrutiner og info 5.1 elever/ andre elever med behov for tilrettelegging Rektor barneskole/ kontaktlærer 7.trinn Rektor ungdomsskole Januar-mars Februar/mars April/mai Mai/ juni Mai/juni Juni Innhente samtykke fra foresatte Utviklingssamtale Ta med skjema for overføringssamarbeid vedr. informasjon fra barneskole til ungdomsskole fra foresatte. Foresatte skal ha kopi. Ungdomsskoleelever besøke 7.trinn Tema: overgang til ungdomsskolen fakta/myter Besøksdager for nye elever/ skolestartere 7.trinn deltar i undervisning Informasjonsmøte på skolen for foresatte Tema: Generell presentasjon av ungdomsskolen, fag og metoder, systemer og organisering Samarbeidsmøte barneskole og ungdomsskole informasjon om elever. J.fr overføringsskjema fra foresatte. Sende inn vurderingsskjema fra utviklingsdialogen. Besøksdager for nye elever/ skolestartere 7.trinnselever møter kontaktlærer og ny klasse Rektor barneskole Kontaktlærer 7.trinn Rektor ungdomsskolen Rektor ungdomsskole Rektor ungdomsskole Rektor ungdomsskole Rektor ungdomsskole

5 Beskrivelse av overgangsrutiner Informasjons- og samarbeidsmøter /overføringssamarbeid Deltakere: Ledere mottakende og avgivende instans (evt. fagledere/ KTPO/ ped.leder/ppt). Hensikten med møtet er å sikre en felles forståelse av kommunens overgangsrutiner til de delaktige i overgangene, og starte samarbeidet om planlegging av vårsemesterets aktiviteter. Dette som forberedelse til overføring av barne-/elevgruppen både i skole og SFO. Barn/elever med rettigheter etter 5.1/5.7 skal informeres om i dette møtet. Se for øvrig prosedyrehåndbok. Foreldremøte før overgang Deltakere: Foresatte skolestartere/kommende 8. trinns elever Barnehage Foreldre/foresatte har behov for tidlig informasjon om overgangen til skolen. På det ordinære foreldremøtet i barnehagen i høsthalvåret bør overgangen fra barnehage til skole være et av temaene for foresatte til skolestarterne. Her bør man gi informasjon om rutiner for overgangen, det pedagogiske opplegget for det siste året i barnehagen, og hvordan hjemmene på best mulig måte kan bidra til å forberede barna til skolestart uten at det går ut over livet som leves her og nå. Folder om overgangsrutiner skal distribueres til foresatte. Informasjon om innmelding, frister osv. Barneskole Foresatte til elever som skal begynne på ungdomsskolen har også behov for tidlig informasjon. På det ordinære foreldremøtet i januar/februar skal informasjon om rutiner for overgangen til ungdomsskolen være et av temaene. Avsluttende foreldresamtale i barnehage Deltakere: Foresatte + evt. skolestartere Hensikten med samtalen er å evaluere barnehagetiden og forberede barn og foresatte på overgangen. Samtalen skal ha fokus på barnets styrker og funksjonsnivå. Det skal innhentes samtykke om å overføre informasjon til skolen. Informasjonsskriv med tilhørende overføringsskjema sendes hjem i forkant av siste foreldresamtale. Disse dokumentene ligger lagret på fellesområdet (O). Foresatte fyller ut overføringsskjema og tar det med til samtalen. Informasjonen som skal overføres noteres på skjema og foresatte signerer. Skjemaet betegnes som inngående dokument, og originaldokumentet må av den grunn sendes sentralarkivet på rådhuset for skanning og arkivering hos mottakende skole. Utviklingssamtale barneskolen Deltakere: Foresatte + elev 7.trinn Informasjonsskriv og overføringsskjema sendes foresatte før siste utviklingssamtale. Disse dokumentene ligger lagret på fellesområdet (O). Utfylt skjema tas med til avslutningssamtalen. Kontaktlærer og foresatte har dialog om informasjonen som skal overføres. Skjemaet betegnes som inngående dokument, og originaldokumentet må av den grunn sendes sentralarkivet på rådhuset for skanning og arkivering hos mottakende skole. De faglige opplysningene gjøres tilgjengelig for ungdomsskolen gjennom kontaktlærerskjema, uavhengig av foreldrenes samtykke. Kontaktlærerskjemaet skal

6 skrives som x-notat i elevmappa på den skolen eleven går, med merkantil på mottakende skole som intern mottaker. Mottakende skole får da dokumentet tilsendt elektronisk. NB! Husk kopi til foresatte. Angående overføring av informasjon om det enkelte barn/elev I foreldresamtalen/utviklingssamtalen er det viktig at det vurderes om tospråklige elever har behov for grunnleggende norsk og eventuelt morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring etter Opplæringsloven 2-8. Overføring av taushetsbelagt informasjon ved overgangene må skje i nært samarbeid med foresatte. Rutinene må baseres på at all informasjon som skal overføres om enkeltbarn/elever, skal defineres av foresatte ved bruk av overføringsskjema. Unntak er overføring av nødvendig faglig informasjon ved overgang mellom barneskolen og ungdomsskolen. All informasjon som overføres skal være TIL BARNETS BESTE. Overføringsskjemaet skal signeres. Sensitive opplysninger som ikke er nødvendig for elevens videre opplæringsbehov eksempelvis oppførsel og orden, kan ikke overføres uten samtykke. Foresatte får presentert faglig informasjon på vurderingsskjema, slik at de har oversikt over hvilken informasjon som overføres om deres barn. Vær oppmerksom på forskjellen mellom needs to know og nice to know. Informasjonsmøte på skolen for foresatte Deltakere: Foresatte kommende 1. trinn og 8. trinn Hensikten med informasjonsmøtet er å presentere skolen (og SFO) for foresatte. Det bør informeres generelt om organisering og innhold i skolen, SFO, skolehelsetjenesten/helsesøster og FAU. Besøksdager for nye elever/skolestartere Deltakere: Kommende 1./8. trinns elever drar på besøk til nåværende 1./8. (evt. 9/10.)trinn Skolestarterne Hensikten er å gi barna kjennskap til skolehverdagen og de fysiske lokalene. Tilbud må gis til alle skolestartere/barnehager. Barna ledsages av personale fra barnehagen. Foresatt(e) har ansvar for barn som ikke går i barnehage evt. i en annen barnehage enn skolen naturlig samarbeider med. Alle skolestarterne i en barnehage kan besøke samarbeidende skole selv om hun/han ikke skal starte her. Innhold og omfang kan variere, men dagene bør ha både faglig og sosialt innhold og organiseres som besøk hos 1. trinn. 7. trinns elever Hensikten er å gi nye elever kjennskap til skolehverdagen og de fysiske lokalene. Elevene bør delta i en reell undervisningssituasjon. Ungdomsskoleelever besøke 7. trinn Elever fra ungdomsskolen (8. eller 9. trinn) besøker sine respektive hjemskoler. Hensikten er å fortelle elevene på 7. trinn om sine erfaringer i forbindelse med overgangen til ungdomstrinnet.

7 Førskoledag Deltakere: Nye 1. trinns elever Hensikten med førskoledagen er at skolestarter møter skolen v/ rektor, kontaktlærer og SFO sammen. Dagen kan eksempelvis være tre skoletimer med friminutt og bør ha både faglig og sosialt innhold. De nye elevene får møte fadderne. Hvis skolen velger at foresatte deltar kan de gis omvisning på SFO og motta praktisk informasjon mens barna har undervisning. Fadderordning - opplæring Deltakere: 4. evt. 5. trinns elever Hensikten med fadderordningen er å gjøre nye elever kjent med eldre elever for å skape trygghet i skolehverdagen. Fadderordningen kan være en til en, eller organiseres i grupper. Faddere får opplæring våren før skolestart. Faddere og fadderbarn møtes første gang på førskoledagen.

8 INFORMASJON TIL FORESATTE VED OVERGANGEN BARNEHAGE BARNESKOLE Den siste foreldresamtalen i barnehagen er en overføringssamtale (avslutningssamtale). Hovedfokus er å sikre best mulig overgang for barnet fra barnehagen til skolen. Samtalen avholdes innen 15.mai. Det er utarbeidet felles retningslinjer for overføring av informasjon om enkeltbarn i Øvre Eiker kommune. Vedlagte overføringsskjema benyttes til overføring av informasjon fra barnehagen til grunnskolen. Hensikten med overføringsskjemaet er å: Sikre god start på elevenes skolegang Skape helhet og sammenheng i opplæringsløpet for barn og unge i Øvre Eiker kommune Sikre elevene tilpasset opplæring og derigjennom økt læringsutbytte I samarbeid med foresatte, overføre nødvendig informasjon til beste for barnet og opplæringen Informasjonen som overføres skal være til hjelp for skolen i arbeidet med å få til en best mulig tilpasset opplæring og et godt læringsmiljø. Bare nødvendig informasjon skal overføres. Foresatte fyller ut overføringsskjema i forkant av den avsluttende foreldresamtalen våren før skolestart. Pedagog i barnehagen og foresatte samordner informasjon som skal overføres til skolen og skjema underskrives av foresatte. Foresatte skal ha kopi av ferdig utfylt skjema. Kontaktlærer ved den respektive skolen har ansvar for at overføringsskjemaet tas opp og gjennomgås i utviklingssamtalen som avholdes tidlig etter skolestart. Vennlig hilsen (Styrer i barnehagen)

9 OVERFØRING AV INFORMASJON FRA BARNEHAGE TIL BARNESKOLE Offl. 13 fvl. 13 Fylles ut i forkant/i samarbeid i avsluttende foreldresamtale. Våren Barnets navn Til barneskole Fødselsnummer (11 siffer) Fra barnehage Kryss av Jeg/ vi gir barnehagen fullmakt til at det gis informasjon om mitt/ vårt barn til skolen: Jeg/vi ønsker at barnehagen gir den informasjonen som er spesifisert nedenfor: Jeg/vi ønsker ikke at informasjon om mitt/vårt barn overføres til skolen: Informasjon: A. Barnets styrker og utviklingsnivå: Faglig og skolemessig motivasjon Språkutvikling og førmatematiske/ grunnleggende begreper Sosialt samspill (med jevnaldrende og voksne) Selvstendighet (i daglige situasjoner som påkledning, toalett, lek, voksenstyrte aktiviteter, forstå beskjeder og motta instruksjoner) B. Annen viktig informasjon om barnet (for eksempel tospråklig barns behov, helseopplysninger, andre samarbeidspartnere) Eventuelle vedlegg Dato Navn pedagogisk leder: Underskrift foresatt(e) (blokkbokstaver) (signatur) Adresse Kopi til foresatte

10 INFORMASJON TIL FORESATTE VED OVERGANG BARNESKOLE UNGDOMSSKOLE Den siste utviklingssamtalen på barneskolen er også en overføringssamtale. Samtalen avholdes i januar-mars. Det er utarbeidet felles retningslinjer for overføring av informasjon om enkeltbarn i Øvre Eiker kommune. Vedlagte overføringsskjema benyttes til overføring av informasjon mellom barneskolen og ungdomsskolen. Hensikten med overføringsskjemaet er å: Sikre elevene en god start på ungdomsskolen Skape helhet og sammenheng i opplæringsløpet for barn og unge i Øvre Eiker kommune Sikre elevene best mulig tilpasset opplæring og derigjennom økt læringsutbytte Overføre nødvendig informasjon til beste for eleven og hans/hennes videre opplæring i samarbeid med foresatte. Informasjonen som overføres skal bidra til ungdomsskolens muligheter for tilrettelegging av tilpasset opplæring og godt læringsmiljø. Bare nødvendig informasjon overføres. Foresatte og elever fyller i fellesskap ut overføringsskjema i forkant av utviklingssamtalen på barneskolen. Skjema underskrives av foresatte. Kontaktlærerskjema arkiveres hos ungdomsskolen uavhengig av samtykke fra foresatte. Administrasjonen ved barneskolen har ansvar for oversending til sentralarkiv. Foresatte får kopi av overføringsskjema og kontaktlærerskjema. Kontaktlærer på ungdomsskolen har ansvar for at overføringsskjemaene tas opp og gjennomgås i første utviklingssamtaler på høsten. Vennlig hilsen (Rektor barneskole)

11 OVERFØRING AV INFORMASJON FRA BARNESKOLE TIL UNGDOMSSKOLE Offl. 13 fvl. 13 Fylles ut av elev/foresatte i forkant av utviklingssamtalen, om overføring av informasjon om eleven til ungdomsskolen er ønskelig. Våren Elevens navn Til ungdomsskole Fødselsnummer (11 siffer) Fra Klasse/barneskole Kryss av Jeg/ vi gir barneskolen fullmakt til at det gis informasjon om mitt/ vårt barn til ungdomsskolen: Jeg/vi ønsker at barneskolen gir den informasjonen som er spesifisert nedenfor: Jeg/vi ønsker ikke at informasjon ut over nødvendig faglig informasjon om mitt/vårt barn overføres til ungdomsskolen: Informasjon: A. Elevens styrker og utviklingsnivå: Faglig og skolemessig motivasjon Sosial samhandling med voksne og jevnaldrende Selvstendighet i læringsarbeid (for eksempel med lekser, arbeidsplan osv.) B. Annen nødvendig informasjon om eleven (læringsmiljø, lærevansker, tospråklig elevs behov, helseopplysninger, samarbeid med andre tjenester) Eventuelle vedlegg Dato Navn kontaktlærer: Underskrift foresatt(e) (blokkbokstaver) (signatur) Adresse Kopi til foresatte

12 FAGLIG INFORMASJON FRA BARNESKOLE TIL UNGDOMSSKOLE (kontaktlærerskjema) Fylles ut av kontaktlærer i forkant av utviklingssamtalen. Arkiveres i ephorte. Offl. 13 fvl. 13 Våren Elevens navn Til ungdomsskole Fødselsnummer (11 siffer) Fra Klasse/barneskole A. Kompetanse Elevens sterke sider og eventuelle utviklingsområder 1. Grunnleggende ferdigheter Kryss av. Noter eventuelt kommentarer om eleven ved behov for ekstra støtte eller utfordringer. Ferdighet Ingen spesielle behov Trenger ekstra støtte Trenger ekstra utfordring Kommentar Lesing Regning IKT Uttrykke seg muntlig Uttrykke seg skriftlig 2. Når er eleven best i stand til å nyttiggjøre seg av undervisningen, selvstendighet i læring og egne læringsstrategier? (feks. Organisering av undervisningsrom, undervisningsform, lekser, mestring ) Dato Kontaktlærer Kopi til foresatte

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 Rutiner for overgang fra barnehage til skole 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene FORORD Byrådsavdeling for kultur og utdanning opprettet i 2010 prosjekt Oslobarnehagen

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE LØTEN KOMMUNE RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE Innerst inne i alle voksne mennesker sitter et lite barn som skal begynne på skolen i august Janneken Øverland INNHOLD: BAKGRUNN OG INTENSJON OVERFØRING

Detaljer

Plan for overgang barnehage - skole

Plan for overgang barnehage - skole Plan for overgang barnehage - skole Samarbeidsrutiner barnehage og skole i Smøla kommune Innhold: 1. Årshjul for overgang barnehage skole Årshjulet er forankret i Barnehageloven, Kunnskapsløftet og I samsvar

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Innholdsfortegnelse... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN

Detaljer

Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole Veiledningshefte til bruk for personale Vennesla kommune Forord I Vennesla kommune har vi et ønske om at hvert barn skal kunne utvikle sine unike

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Vedlegg 1. Plan for overgang barnehage/skole. Drammen kommune

Vedlegg 1. Plan for overgang barnehage/skole. Drammen kommune Plan for overgang barnehage/skole Drammen kommune Bakgrunn Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole og legger premisser for samarbeidet mellom institusjonene.

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

OVERGANGER OG GODE SAMMENHENGER I SARPSBORG KOMMUNE. - Rutine for overgang og sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning

OVERGANGER OG GODE SAMMENHENGER I SARPSBORG KOMMUNE. - Rutine for overgang og sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning OVERGANGER OG GODE SAMMENHENGER I SARPSBORG KOMMUNE - Rutine for overgang og sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning 2019-2021 SIDE 2 AV 6 Innledning Formål Formålet med rutinen er å

Detaljer

Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OSLO- BARNEHAGEN Om Oslostandarden Barnehagen og skolen er begge institusjoner for

Detaljer

Plan for overgang barnehage/skole. Plan for overgang barnehage skole 1

Plan for overgang barnehage/skole. Plan for overgang barnehage skole 1 Plan for overgang barnehage/skole Plan for overgang barnehage skole 1 2 Plan for overgang barnehage skole Bakgrunn Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole

Detaljer

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Formål med rutinen: Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Ved overgangen fra barnehage til skole skal alle barn og foresatte sikres en trygg og inkluderende prosess gjennom gode

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I EIDSBERG KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I EIDSBERG KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I EIDSBERG KOMMUNE Innhold Innledning... 2 Overgangsrutine barnehage - skole... 4 Detaljert overgangsrutine for elever med særskilte behov... 12 Vedlegg 1... 15 Vedlegg

Detaljer

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Revidert høst 2014 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER HASVIK KOMMUNE

PLAN FOR OVERGANGER HASVIK KOMMUNE PLAN FOR OVERGANGER HASVIK KOMMUNE Hvorfor.. Sikre kontinuitet og helhet i utdanningsløpet Barn og unge skal oppleve at opplæringstilbudet henger sammen Hver og en skal bli ivaretatt ut fra sine egne forutsetninger

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Birkenes kommune Tjenesteområde for skole og barnehage PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Mai 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Hvorfor har vi laget en plan? s. 3 Målsetting s. 4 Forankring i planverket s.

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune Veien til skolestart Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune 01.09.2017 Innhold FORORD... 2 Hovedmål... 2 Planens innhold... 3 Hovedmål... 4 Barnehagens mål:... 4 Hva er

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE

PLAN FOR OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE TRYGG SKOLESTART PLAN FOR OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE 2018-2027 Grunnlag for planen: Lov om barnehager med forskrifter. Rammeplan for barnehagen - Innhold og oppgaver. «Barnehagen skal i samarbeid med foreldre

Detaljer

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune. Vedtatt i Oppvekstutvalget

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune. Vedtatt i Oppvekstutvalget Veien til skolestart Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune Vedtatt i Oppvekstutvalget 01.02.2018. Innhold FORORD... 2 Hovedmål... 2 Planens innhold... 3 Hovedmål... 4

Detaljer

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Plan for overgang barnehage - skole Skaun kommune 2015 Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Prinsipper for gode overganger... 4 3 Plan

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE I?111 1.1

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE I?111 1.1 I?111 1.1 v 1 I, BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG PLAN FOR OVERGANG BARN EHAGE - SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole, ønsker Agdenes kommune å styrke samarbeidet mellom barnehage og

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole

Rutine for overgang barnehage-skole Rutine for overgang barnehage-skole Revidert mai 2016 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke sammenhengen mellom

Detaljer

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Nes kommune Plan for overgang barnehage skole i Nes kommune Side 1 Innhold FRA BARNEHAGE TIL SKOLE... 1 GOD SAMMENHENG OG OVERGANG FOR BARN I BARNEHAGENE PÅ NES...

Detaljer

Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca.

Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca. Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca. Gausdal kommune Avtale for samarbeid - overgang barnehage-skole Forord Hovedmålet med planen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole

Detaljer

Plan for overgang fra barnehage til skole/sfo og fra barneskole til ungdomsskole

Plan for overgang fra barnehage til skole/sfo og fra barneskole til ungdomsskole Plan for overgang fra barnehage til skole/sfo og fra barneskole til ungdomsskole Revidert utgave februar 2018 Plan for overgang fra barnehage til skole/sfo Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE Innhold: Forord Rutiner for overgang barnehage skole Overgangsrutiner Bleik Montessoriskole Overgangsrutiner Åse montessoriskole Overgangsrutiner Risøyhamn skole Overgangsrutiner

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE Side 1 Behandling: Behandlet i hovedutvalg skole og oppvekst 07.11.2007 Vedtak: 1. Årshjul for overgangen mellom

Detaljer

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE/SFO

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE/SFO RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE/SFO OVERGANG BARNEHAGE SKOLE/SFO MÅL Barna skal få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og evt. skolefritidsordning. DELMÅL Barnehagen skal bidra til at

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole Mål: Barn og foreldre opplever en god overgang mellom barnehage og skole. Barnet gleder seg til. Ivareta barns og foreldres behov i forhold til Skape

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE 1. Hovedmål: Å skape samarbeid mellom barnehagen og skolen for å gi barna en god overgang til skolen. - Skape trygghet for barn og foresatte. - Gjøre barna klare til

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 3 Mål:... 3 Livslang læring... 4 Tverrfaglig samarbeid... 4 Tilpassa opplæring... 4 Barn med særlige behov...

Detaljer

Plan for overgang fra:

Plan for overgang fra: Plan for overgang fra: Barnehage barnetrinn Barnetrinn ungdomstrinn Ungdomstrinn videregående opplæring 1 Formål: Alle barn i Sør-Odal skal få en god og oppleve overgangen mellom barnehage og skole som

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE-SKOLE/SFO RYGGE KOMMUNE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE-SKOLE/SFO RYGGE KOMMUNE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE-SKOLE/SFO RYGGE KOMMUNE «Gledet meg til å bli stor, til matte og til lekser» «Det var mye gøyere enn jeg trodde det skulle være» «Jeg gruet meg til begynne, men så var det

Detaljer

Plan for overgang fra barnehage til skole/sfo

Plan for overgang fra barnehage til skole/sfo Plan for overgang fra barnehage til skole/sfo Revidert utgave fra 01.02.2018 Plan for overgang fra barnehage til skole/sfo Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna

Detaljer

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 01.05.2012 Bjørn Olavesen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 8 01.06.2013 Torstein Lirhus 01.05.2013 Kommentar:

Detaljer

Vennesla kommune. Når. barnet. teller. Informasjon til foreldre/foresatte om samarbeid ved overgang fra barnehage til skole/sfo.

Vennesla kommune. Når. barnet. teller. Informasjon til foreldre/foresatte om samarbeid ved overgang fra barnehage til skole/sfo. Følg den røde tråden Vennesla kommune Når barnet teller Informasjon til foreldre/foresatte om samarbeid ved overgang fra barnehage til skole/sfo. gjennom barnas læringsliv Vi ønsker med denne brosjyren

Detaljer

Plan for overgang fra barnehage til småskoletrinn på Longyearbyen skole En smidig overgang. Revidert

Plan for overgang fra barnehage til småskoletrinn på Longyearbyen skole En smidig overgang. Revidert Plan for overgang fra barnehage til småskoletrinn på Longyearbyen skole En smidig overgang. Revidert 18.09.2018 Innledning: Denne planen inneholder tiltak og aktiviteter der målet er å få til en smidig

Detaljer

PROSEDYRE FOR OVERGANG BARNEHAGER - SKOLER. Vedtatt i Oppvekstutvalget 08.06.2006. Revidert 20.1.2015

PROSEDYRE FOR OVERGANG BARNEHAGER - SKOLER. Vedtatt i Oppvekstutvalget 08.06.2006. Revidert 20.1.2015 PROSEDYRE FOR OVERGANG BARNEHAGER - SKOLER. Vedtatt i Oppvekstutvalget 08.06.2006. Revidert 20.1.2015 Til barnets beste Forpliktende minimumsplan for barnehager (private og kommunale) og barneskoler. Hver

Detaljer

Da sommeren var gått og høsten kommet, merket han at det hadde hendt noe med ham. Ingenting var som før, han selv minst av alt.

Da sommeren var gått og høsten kommet, merket han at det hadde hendt noe med ham. Ingenting var som før, han selv minst av alt. Tinn kommune Da sommeren var gått og høsten kommet, merket han at det hadde hendt noe med ham. Ingenting var som før, han selv minst av alt. Av og til, når han ikke kjente seg selv igjen, tenkte han at

Detaljer

Overgang barnehage - skole

Overgang barnehage - skole Overgang barnehage - skole Lenvik kommune Lenvik kommune Telefon +47 77 87 10 00 Åpningstid: 08.00-16.00 9306 Finnsnes Telefaks +47 77 87 10 11 Åpningstid sommer: 08.00-15.00 Besøk: Rådhusveien 8 postmottak@lenvik.kommune.no

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Innholdsfortegnelse...1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1. BAKGRUNN

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre ved Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre ved Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre ved Kringsjå skole 20. mars 2018 19.06.2018 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 19.06.2018 Mye

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole Rev. 30.09.13. Rev. 17.06.14. Rev. 24.08.16 Plan for samarbeidet Mål : Vi ønsker å lette overgangen mellom barnehage skole for enkeltbarnet

Detaljer

OVERGANGSPROSESSEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I MALVIK KOMMUNE

OVERGANGSPROSESSEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I MALVIK KOMMUNE OVERGANGSPROSESSEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I MALVIK KOMMUNE Målgruppen for denne folderen er foresatte i Malvik kommune og alle som jobber med barn i overgangen mellom barnehage og barneskole i Malvik

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2012/843-9 Arkiv: A00 SAKSFRAMLEGG Dato: 22.05.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Plan for sammenheng og overgang barnehage skole

Plan for sammenheng og overgang barnehage skole Plan for sammenheng og overgang barnehage skole 2010 Kilde: Google bilder Avdeling skole og barnehage Sist oppdatert oktober 2010 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning side 2 1.2 Lover og forskrifter side

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE I MIDT TROMS SALANGEN KOMMUNE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE I MIDT TROMS SALANGEN KOMMUNE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE I MIDT TROMS 2014-2017 SALANGEN KOMMUNE 6.1 Årshjul/plan for overgang barnehage småtrinn Dette er et årshjul for overgangen barnehage-skole som skal være et minimum

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR EVALUERING AV ARBEIDET VED STAVSETMYRA BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN FOR EVALUERING AV ARBEIDET VED STAVSETMYRA BARNEHAGE HANDLINGSPLAN FOR EVALUERING AV ARBEIDET VED STAVSETMYRA BARNEHAGE : Utarbeide faste rutiner for evalueringsarbeidet ved Stavsetmyra barnehage for å finne forbedringer. Rev: 19.01.16. HVEM Ukeplan Gi foreldre

Detaljer

PLAN FOR SISTE ÅRET I BARNEHAGEN 2017 / 2018

PLAN FOR SISTE ÅRET I BARNEHAGEN 2017 / 2018 PLAN FOR SISTE ÅRET I BARNEHAGEN 2017 / 2018 Siste året i barnehagen skal inneholder tiltak som legger til rette for at: - barnet opplever sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehagen og skolen,

Detaljer

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 01.05.2012 Bjørn Olavesen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 6 01.06.2013 Torstein Lirhus 01.05.2013 Kommentar:

Detaljer

RUTINEHEFTE FOR OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

RUTINEHEFTE FOR OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 13. februar 2019 KRAGERØ KOMMUNE -OPPVEKST RUTINEHEFTE FOR OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Opplæringsloven 13-5: "Skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin overgang fra barnehage til skole

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven 5a. jfr. Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Det ønskes kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste

Detaljer

Plan for overgang barnehage skole/sfo. med årshjul

Plan for overgang barnehage skole/sfo. med årshjul Rev. 2018 Plan for overgang barnehage skole/sfo med årshjul Mål: Å legge til rette for en trygg og god overgang til skole og SFO. Plan for overgang barnehage skole/sfo Plan for overgang barnehage skole/sfo

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De aller fleste barn og foreldre ser frem til

Detaljer

Overgang barnehage til skole - til beste for barna!

Overgang barnehage til skole - til beste for barna! Overgang barnehage til skole - til beste for barna! Overganger kan beskrives som en prosess av endringer et menneske erfarer når det beveger seg fra en setting til en annen. Det er viktig å være klar over

Detaljer

OVERGANG FRA BARNEHAGEN TIL SKOLEN

OVERGANG FRA BARNEHAGEN TIL SKOLEN OVERGANG FRA BARNEHAGEN TIL SKOLEN RUTINER Fargekoder - ansvarsfordeling: Barnehage Skole Spesialpedagogisk team i barnehagene () Grunnskolekoordinator Helsestasjonen Enhetsledere skoler - BASK 1 HØST:

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole

Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole 2016-2017 Plan for overgang Halsa barnehage - Halsa skole og SFO Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole Rev. 30.09.13. Rev. 17.06.14. Rev. 13.01.16 Plan for samarbeidet Mål : Vi ønsker å lette overgangen mellom barnehage skole for enkeltbarnet

Detaljer

SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET

SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET Skolens navn: Adresse: Telefon/faks: Dato: SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET FAG ELEVENS NAVN KLASSE/GRUPPE SKOLEÅR KONTAKTLÆRER FAGETS NAVN Kompetansemål for perioden (Periode defineres som tiden mellom

Detaljer

Rød tråd. Samarbeid og sammenheng i overgangen barnehage SFO skole,

Rød tråd. Samarbeid og sammenheng i overgangen barnehage SFO skole, Rød tråd Samarbeid og sammenheng i overgangen barnehage SFO skole, 28.02.2019 OPPVEKST UO Avdeling- Stab 2 Rød Tråd samarbeid og sammenheng i overgangen barnehage SFO - skole «Hente tråden» fra 2018 Hva

Detaljer

Helhetlig opplæringsløp og overgangsrutiner

Helhetlig opplæringsløp og overgangsrutiner BÆRUM KOMMUNE Helhetlig opplæringsløp og overgangsrutiner Overgangsrutinene er tilgjengelig på https://www.baerum.kommune.no/opplaringslop Revidert utgave april 2015 1 INNHOLD Et helhetlig opplæringsløp...

Detaljer

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging.

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Retningslinjene er utarbeidet i et tverretatlig samarbeid: PPT-OT, Barnevernstjenesten, Helsestasjon for barn og unge og Oppveksttjenesten

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Revidert utgave 2015 Innholdsfortegnelse... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE Agenda for møtet i kveld Velkommen, ved Tove (Sletta bhg og Rødberget naturbhg) Styrere/pedledere presenterer seg Det pedagogiske innholdet det siste

Detaljer

Årshjul for overgang fra barnehage til skole og SFO

Årshjul for overgang fra barnehage til skole og SFO Dokumenttype: Revideres av: Godkjent av: Ansvarlig enhet Rutine Eva Eek Eva Eek Kultur og oppvekst Revideres innen: Versjon: Godkjent dato: Prosesseier: 01.08.2018 2.0 28.08.2017 Eva Eek Årshjul for overgang

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

De eldste barna Handlingsplan

De eldste barna Handlingsplan Ilabekken barnehager De eldste barna Handlingsplan Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Barnehagens Innledning rutiner: Barnehagen Alle barn er skal, med i en samarbeid egen

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

SAUPSTADMODELLEN. TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011

SAUPSTADMODELLEN. TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011 SAUPSTADMODELLEN TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011 Kristin Sivertsen,(lærer,) Jorun Skotvoll(lærer) og Inger Sagen Hasselø(rektor) Saupstad skole SAUPSTAD SKOLE 235 elever 30 språk Barneskole

Detaljer

Rutiner for overgangene i opplæringsløpet

Rutiner for overgangene i opplæringsløpet BÆRUM KOMMUNE Rutiner for overgangene i opplæringsløpet Overgangsrutinene er tilgjengelig på http://www.baerum.kommune.no Vi gjør oppmerksom på at siste utgave ligger på nettet. Rutinene for de tre overgangene

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

En skole for alle, med blikk for den enkelte. Samarbeid hjem-skole. Elverum kommune. Bilde: www.forskningsradet.no

En skole for alle, med blikk for den enkelte. Samarbeid hjem-skole. Elverum kommune. Bilde: www.forskningsradet.no En skole for alle, med blikk for den enkelte Elverum kommune Bilde: www.forskningsradet.no FORORD Skole er viktig for alle Dette heftet beskriver hvilke forventninger det er mellom skole og hjem i Elverum.

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018 Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

mqwert y u iopasdfghjklzxcvbnmqwerty u i opasdf dfghjklz xcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvb n m qwert pasdfg hj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

mqwert y u iopasdfghjklzxcvbnmqwerty u i opasdf dfghjklz xcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvb n m qwert pasdfg hj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghj qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg 1 hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfg hj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

Detaljer

OVERGANGSPLAN. fra barnehage til skole og SFO. Planen ligger elektronisk på kommunens hjemmeside

OVERGANGSPLAN. fra barnehage til skole og SFO. Planen ligger elektronisk på kommunens hjemmeside 2019-2022 OVERGANGSPLAN fra barnehage til skole og SFO Planen ligger elektronisk på kommunens hjemmeside FØRINGER FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE/SFO Barnehagen er en del av utdanningsløpet til barn. Den

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

RUTINEHEFTE FOR OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

RUTINEHEFTE FOR OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 19.03.2018 KRAGERØ KOMMUNE -OPPVEKST RUTINEHEFTE FOR OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE «Både barnehagen og skolen har ansvar for en god overgang» Fra Kunnskapsdepartementets veileder; «Fra eldst til

Detaljer

Behandlet i styrer- og rektormøte mars 2010, Rutiner for overgang barnehage - skole i Øyer kommune

Behandlet i styrer- og rektormøte mars 2010, Rutiner for overgang barnehage - skole i Øyer kommune Behandlet i styrer- og rektormøte mars 2010, Rutiner for overgang barnehage - skole i Øyer kommune revidert i samarbeidsmøte 8. september 2011, revidert i samarbeidsmøte 3. desember 2013 revidert i samarbeidsmøte

Detaljer

RUTINEHEFTE FOR OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

RUTINEHEFTE FOR OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 23.11.2017 KRAGERØ KOMMUNE -OPPVEKST RUTINEHEFTE FOR OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE «Både barnehagen og skolen har ansvar for en god overgang» Fra Kunnskapsdepartementets veileder; «Fra eldst til

Detaljer

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei!

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Kilde: stortingsmelding 41 Hva sier loven? Både i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og i prinsipper for opplæringen slås det

Detaljer

OVERGANGSRUTINER Fra barnehage til barneskole Fra barneskole til ungdomsskole Fra ungdomsskole til videregående skole politisk behandlet mars 2014

OVERGANGSRUTINER Fra barnehage til barneskole Fra barneskole til ungdomsskole Fra ungdomsskole til videregående skole politisk behandlet mars 2014 RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur OVERGANGSRUTINER Fra barnehage til barneskole Fra barneskole til ungdomsskole Fra ungdomsskole til videregående skole politisk behandlet mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Overgang barnehage skole

Overgang barnehage skole Overgang barnehage skole Selbu kommune Gjeldende fra 01.08.18 Revideres etter ett års bruk Innholdsfortegnelse FORORD...3 INNLEDNING...4 FORMÅL...4 MÅLGRUPPE...4 PLANENS FORANKRING...5 ÅRSHJUL...6 UTDYPING

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

GLEDEN VED Å MESTRE!

GLEDEN VED Å MESTRE! GLEDEN VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer