RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE"

Transkript

1 RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE Revidert oktober 2012

2 FORORD Formålet med rutiner for overgangene i opplæringsløp er å sikre gode overganger og styrke sammenhengen i opplæringen for barn og unge i Sande kommune. Sande kommune vedtok i september 2010 plan for God Oppvekst, og i den sammenheng ble de gode overgangene et sentralt tema. Oppvekstkoordinator nedsatte våren 2012 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å se gjennom og gjøre de nødvendige endringer for å sikre at de rutinene og skjemaene vi har benyttes og er til beste for både barnet/eleven, foresatte og barnehage/skole. Arbeidsgruppen bestod av: Sissel Leet Skeide leder av gruppen Amund Sørum SFO koordinator Hanne Wattø 1.klasse lærer Haga skole Torstein Heen barnevernleder Greta Riise Steiro helsesøster Kirsten Leine Hagen pedagogisk leder i Nordre Jarlsberg bhg Torill Amundsen-Sannerud leder av pp - tjenesten Oppvekstkoordinator har bistått gruppen fra tid til annen. I tillegg nedsatte arbeidsgruppen en egen gruppe som jobbet spesielt med overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen. Denne gruppen bestod av Marit Hurum Aulie (Kjeldås skole), Marius F. Pettersen og Tormod Ludvigsen (Selvik skole), Hanne M. Wam (Galleberg skole), Terje Holte (Haga skole), Cecilie Presberg (Oppvekstkoordinator) og leder av gruppen Sissel Leet Skeide (Ungdomsskolen). Overgangsrutinene som nå foreligger tar utgangspunkt i det som har vært og fungert av gode rutiner, samtidig som arbeidsgruppen har gjort en jobb i å samle mest mulig informasjon om overgangene på felles skjema. Rutinene er utarbeidet for barn, elever, foresatte og ansatte i opplæringsinstitusjonene samt andre aktuelle samarbeidspartnere i overgangsarbeidet, og skal gi trygghet og forutsigbarhet i opplæringsløpet. Rutinene for overganger i Sande kommune ble vedtatt i Hovedutvalg for kultur og oppvekst: Kommunalsjef for oppvekst, eller den dette delegeres til, er ansvarlig for at rutinene evalueres etter to års bruk. Vi ønsker lykke til med samarbeidet og håper rutinene kommer til nytte. Sande kommune oktober 2012 På vegne av arbeidsgruppen Cecilie Presberg Oppvekstkoordinator 2

3 1 Innhold 1 Innhold Innledning Overgangsrutiner for alle barn og unge i Sande kommune Nærmere beskrivelse av overgangsrutinene Fagdag Foreldremøte høsten før skolestart Innmelding grunnskole Informasjonsmøte på skolen for nye foresatte Besøksdag Fadderordning Avslutningssamtale Overføring av informasjon om det enkelte barn/den enkelte elev Første skoledag Foreldremøte etter skolestart Oppstartssamtale Veiledende rutiner for oppstart Rutiner ved oppstart i barnehage Rutiner ved skifte av barnehager innad i kommunen Rutiner ved fremskutt skolestart Rutiner ved utsatt skolestart Rutiner ved skifte av kontaktlærer Rutiner ved skifte av skoler innad i kommunen Andre sentrale rutiner i forbindelse med overgangene Rutiner for helsestasjonen/skolehelsetjenesten Rutiner for flerspråklige elever Rutiner for pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Avslutning Vedlegg 1 Overføring av informasjon mellom barnehage og barneskole Vedlegg 2 - Elevmapper Vedlegg 3 - Lover og retningslinjer Vedlegg 4 Skjema for grunnleggende norsk for språklige minoriteter og tospråklig fagopplæring med morsmålslærer, jfr. 2.8 i opplæringsloven Vedlegg 5 - Andre aktuelle samarbeidspartnere Vedlegg 6 - Noen aktuelle begreper..19 Vedlegg 7 - Ved flytting ut av kommunen

4 2 Innledning I Kommuneplan for Sande kommune er det under kap. 5 Trygghet og velferd, uttalt at: Det skal arbeides for at det blir gode overganger mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole. Dette understrekes i tillegg i plan for God Oppvekst, vedtatt I arbeidet for å oppnå et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp for alle barn og unge i kommunen fordres et tett samarbeide mellom elever, foresatte og ansatte i opplæringsinstitusjonene for å skape trygghet rundt overgangene og sammenheng i elevenes opplæring. Begrepet livslang læring vektlegges i Rammeplan for barnehager og Læreplan for grunnskolen. Livslang læring er viktig i dagens kunnskapssamfunn og barnehagen er nå regnet som en del av utdanningssystemet. Barnehage og skole har stor innvirkning på barns grunnleggende holdninger til læring, og blir viktige læringsarenaer i den livslange læringsprosessen. Både læreplanen og rammeplanen understreker viktigheten av tett og aktivt samarbeid mellom skole og barnehage til det beste for barnet. Kommunens overgangsrutiner er utformet og tilpasset pålegg i sentrale og lokale plandokumenter. Et overordnet mål for barne- og ungdomspolitikken er at alle barn og unge skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Det innebærer at alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter. Sentralt står arbeid for å motvirke marginalisering, bidra til utjevning av levekårsforskjeller og fremme barn og unges medvirkning og deltakelse på ulike samfunnsområder. Dette er arbeidsgruppens endelig forslag til overgangsrutiner mellom barnehage og barneskole. Overgangsrutinene er for elever, foresatte, ansatte i opplæringsinstitusjonene og andre samarbeidspartnere i overgangene. Videre er veiledende rutiner for oppstart i barnehage, barnehage-/skolebytte, rutiner for utsatt/fremskutt skolestart, skifte av kontaktlærer beskrevet (kapittel 4). Kapittel 5 inneholder andre sentrale rutiner i forbindelse med overgangene, rutiner for skolehelsetjenesten, flerspråklige elever og PPT. 3 Overgangsrutiner for alle barn og unge i Sande kommune Overgangsrutinene er utarbeidet på bakgrunn av eksisterende praksis, men begreper og innhold kan være noe endret. Rutinene er minimumsløsningen som alle kommunens private og kommunale barnehager og grunnskoler forplikter seg til å følge. Ønsker man et utvidet samarbeid utover minimumsløsningen er det mulighet for det. Hensikten med rutinene er å: Sikre en trygg og god start i barnehagen og på barneskolen, samt ved skifter innad i kommunen. Skape helhet og sammenheng i elevens opplæringsløp. Sikre elevene bedre tilpasset opplæring og derved bedre læringsutbytte. Overføre informasjon til beste for barnet, i nært samarbeid med foreldre/foresatte. Hjelpe elevene til å gjøre gjennomtenkte valg i samsvar med egne ønsker og forutsetninger. Sikre et godt tverrfaglig samarbeid der det er behov for det. 4

5 Føringer for overgangsarbeidet: Det praktiske samarbeidet i forbindelse med overgangene er forankret hos ledelsen. Mottaker i grunnskolen tar initiativ og iverksetter tiltak. Ansvarsforhold omtales i kapittel 3. Det fordrer god informasjonsflyt for å sikre at nødvendig og relevant informasjon overføres mellom opplæringsstedene. På denne måten sikres det at barnet/eleven får den beste overgangen og starten på det nye lærestedet. Det er ønskelig med et tett foreldresamarbeid og foreldremedvirkning i forhold til overgangene. Det gjennomføres foreldresamtale der man går gjennom og gjør kjent hvilken informasjon som overføres ved overgangen. (overføringsskjema). Private barnehager er selvstendige tiltak som selger en tjeneste til kommunen i det å tilby barnehageplass. Det oppfordres likevel til prinsipp om best mulig informasjonsflyt og det samme prinsipp som overføring mellom to kommunale virksomheter. Informasjonen som gis i overgangen dokumenteres i et overføringsskjema (vedlegg 1) og arkiveres i barnets/elevens mappe (vedlegg 2). Overgangsrutinene dreier seg om tiltak på systemnivå og individnivå. Rutinene på systemnivå omhandler faglig samarbeid og forventningsavklaringer mellom de ulike tjenestene i opplæringsløpet. Rutinene på individnivå dreier seg om tiltak rettet mot barn/unge og deres foresatte, for best mulig tilrettelegging av det enkelte barns/elevs møte med skolen samt elevens videre læringsarbeid. Den enkelte leder ved hver virksomhet/enhet har ansvar for at informasjon når ut, og det legges opp til å informere så tidlig som mulig. Det bør benyttes flere informasjonskanaler til viktig informasjon og informasjonen bør gjentas. Overgangsrutinene skal distribueres til/informeres om til ansatte og foresatte innen skolestart gjeldende år. Den legges også tilgjengelig på læringsstedenes egne hjemmesider og Aktuelle linker for overgangen barnehage barneskole Rammeplan for barnehager Læreplan for kunnskapsløftet 5

6 3.1 Rutiner for overgangen mellom barnehage og barneskole Systemnivå Tidspunkt Tiltak Se.kap. Oktober Fagdag med ekstern foredragsholder. 3.3 Fagleder barnehage Januar Individnivå Informasjon ut på kommunens internettportal angående innmelding: barnehage og SFO. Barnehage Servicekontoret SFO koordinator Barneskole Tidspunkt Tiltak Kapittel/ansvar Tidspunkt Tiltak Kapittel/ansvar Aug.sept.okt. Foreldremøte i barnehagen Informasjon om overgangsrutiner og hvordan barnehagen forbereder barna til skolestart. Samarbeidsmøte ppt, barnehage, skole. Planlegging av individuelle løp. Kap.3.4 Før 1.mars Innmelding SFO Kap.3.5 Styrer April/mai Informasjonsmøte på barneskolen for nye foresatte. Informasjon om SFO, skolens organisering og innhold. Foresatte Kap.3.6 Rektor SFO leder Presentasjon av spes.ped koordinator, helsesøster og PP- tjenesten. Før 1.nov Innmelding grunnskole Eventuell fremskutt skolestart vurderes. Sakkyndig vurdering fra PPT kreves. Kap.3.5 Kap.4.3 Foresatte Servicekontoret Mai-aug. Fadderordning Kap.3.8 Rektor / kontaktlærer Mars Avslutningssamtale Siste foreldresamtale i barnehagen (Utfylling av overføringsskjema) Kap.3.9 Pedagogisk leder Mars/april April/mai April/mai 1. Overføringsskjemaene sendes barneskolen 2. Dialogmøte barnehage/skole/sfo om overføringsskjema. Utarbeide nye sakkyndige vurderinger i forhold til overgang skolen Eventuell utsatt skolestart vurderes. (Kap.4.4) Sakkyndig vurdering fra PPT kreves. Kap.3.10 Vedlegg 1 (2 sider) Styrer / pedagogisk leder PPT PPT Kap.4.4 PPT Mai/juni For nærmere beskrivelse av rutinene/tiltakene, se kapittel 3.2 Besøksdag på barneskolen for nye elever Kap.3.7 Rektor Lærer sender hver elev Kap. 3.8 kort. Fadder sender et brev til sitt fadderbarn. Kontaktlærer August Første skoledag Kap.3.11 Aug.sept Aug.sep.okt Foreldremøte for foresatte til nye elever Oppstartssamtale med foreldrene. Hva vil foreldrene fortelle om sitt barn? (overføringsskjema) Skjemaet settes inni IUP. Rektor Kap.3.12 Kontaktlærer Kap.3.13 Kontaktlærer 6

7 3.2 Nærmere beskrivelse av overgangsrutinene I dette kapittelet går vi nærmere inn på innholdet i rutinene for overgangen; barnehagebarneskole. Elementer av disse benyttes også ved oppstart i barnehage og ved barnehage-, skole-, kontaktlærerbytte. Overgangsrutinene dreier seg om tiltak på systemnivå og individnivå. Rutinene på systemnivå omhandler faglig samarbeid og forventningsavklaringer mellom de ulike tjenestene i opplæringsløpet. Rutinene på individnivå dreier seg om tiltak rettet mot barn/unge og deres foresatte, for best mulig tilrettelegging av det enkelte barns/elevs møte med skolen samt elevens videre læringsarbeid. Punkt 3.1 til 3.9 omhandler forberedelse til skolestart mens punkt 3.10 til 3.12 omhandler skolestarten. Tidspunkt: Målgruppe: 3.3 Fagdag Medio oktober Pedagoger fra aktuelle barnehager og barneskoler (offentlige og private tjenestesteder). Fagleder barnehage. Formålet med fagdagen er å gi felles inspirasjon og faglig påfyll med fokus på den gode overgangen. Tidspunkt: Målgruppe: 3.4 Foreldremøte høsten før skolestart August/september/oktober Foresatte til barn som går siste året i barnehage. Tjenesteleder i institusjonen som leverer fra seg barn. Foresatte trenger tidlig informasjon om overgangene og informasjon om fremskutt/utsatt skolestart. På det ordinære foreldremøtet på høsten legges det derfor inn en bolk med informasjon om rutiner for overgangen, for eksempel overføringsskjema og hvordan man forbereder barn for skolestart. Overgangsrutinene deles ut til foresatte. Det er kommunens ansvar å sørge for at informasjon når ut. Dersom det er mulig kan det være en god ide å legge opp til et eget informasjonsmøte for foresatte til flerspråklige barn før skolestart. 1 Tidspunkt: Målgruppe: 3.5 Innmelding grunnskole Frist 1. november Nye foresatte på 1. trinn Rektor i barneskolen / foresatte Høsten før skolestart får alle som skal begynne på 1. trinn et brev fra kommunen med informasjon om søkeprosessen, frister og innmeldingsskjema. Innmeldingen skal skje elektronisk. Når det er fastlagt hvilken skole eleven skal gå på, sender SFO ut brev med informasjon om innmeldingsprosessen. Endelig innmelding til SFO innen 1. mars. Innmeldingsskjema finner du på kommunens internettside. 1 Hensikten med møtet er å gi flerspråklige foresatte tidlig informasjon om norsk skole/utdanningssystem, Læreplanverket for Kunnskapsløftet, søkeprosessen og rettigheter på eget språk. Det må legges opp til utstrakt bruk av visuelle virkemidler og være tolker til stede. 7

8 3.6 Informasjonsmøte på skolen for nye foresatte Tidspunkt og målgruppe: April/mai/ juni - Foresatte på kommende 1. trinn. Rektor på skolen som tar i mot nye elever Hensikten med informasjonsmøtet er å presentere kommunens overgangsrutiner, informere om skolen og SFO og de ulike fagavdelingene skolene samarbeider med (Barnevern, PPT, Ergonomi- fysioterapitjenesten og Helsestasjonen), orientere om BUFF (Barn og unges forebyggende fagteam). Videre kan gjensidig forventningsavklaring skole - hjem være et tema. 3.7 Besøksdag Tidspunkt og målgruppe: Mai/juni - Besøksdag på skolen for kommende elever på 1. trinn. Rektor på skolen som tar imot nye elever Hensikten med besøksdagen er å gi nye elever kjennskap til skolehverdagen og de fysiske lokalene. Innhold og omfang vil variere, men alle barn og unge skal inviteres og dagen skal ha et faglig innhold. Elevene bør delta i en reell undervisningssituasjon og det er en fordel om de får prøve ut noe i praksis. Tidspunkt: Målgruppe: 3.8 Fadderordning Oppstart mellom mai og august Barn og unge som skal begynne på 1. trinn. Rektor på skolen som tar i mot nye elever. Kontaktlærer på 1. trinn og for aktuelle faddere. Hensikten med fadderordningen er å gjøre nye elever kjent med eldre elever for å skape trygghet i oppstarten. Fadderordningen bør ikke være en til en, men organiseres i grupper eller klasser. Ordningen bør initieres mellom våren før skolestart og skolestart. Den bør ha lengre varighet enn en dag og vare utover høsten. Fadderne kan for eksempel ta ansvar for lesegrupper i barnehagen, ha et oppdrag på besøksdagen eller lignende. Tidspunkt: Målgruppe: 3.9 Avslutningssamtale Mars Pedagoger og foresatte. Tjenesteleder på tjenestestedet som leverer fra seg barn. Samtalen bør gjennomføres så tidlig som mulig, men skal jobbes inn i eksisterende praksis. Hensikten ved avslutningssamtalen er å evaluere barnehagetiden og forberede barn og foresatte på overgangen. Det skal samtales om hvilken informasjon som skal overføres til ny barnehage eller ny skole (overføringsskjema) Overgang fra barnehage til barneskole. Se over. Følgeskriv og overføringsskjema (vedlegg 1) sendes hjem i forkant av avslutningssamtalen. Skjemaet tas med til avslutningssamtalen og informasjonen som skal overføres noteres ned. Informasjonen skal sikre barnet/eleven et tilrettelagt opplærings- og læringsmiljø på skolen. 8

9 I avslutningssamtalen før overgang til skole er det viktig at det vurderes om flerspråklige elever har behov for norsk som andre språk (N2) og eventuelt tospråklig fagstøtte (beskrivelse punkt 5.2). Foreldrene søker på eget skjema (vedlegg 4). Overføringsskjemaet benyttes til å informere om at det er søkt og eventuelt om hvilket språk det er søkt fagstøtte til Overføring av informasjon om det enkelte barn/den enkelte elev Tidspunkt: Målgruppe: Mars/april Barn som er siste år i barnehage. Tjenesteleder på tjenestestedet som leverer fra seg barnet. Foresatte og pedagoger i barnehagen. Til overgangen barnehage/barneskole er det utarbeidet følgeskriv og overføringsskjema (vedlegg 1). Skjemaene benyttes også ved skifte av barnehage eller skole innad i kommunen. Følgeskriv og skjema skal alltid benyttes sammen. Skjemaene ligger elektronisk på Overføring av informasjon ved overgangen er svært viktig, og hensikten med overføringsskjemaene er å sikre at informasjon overføres til beste for barnet og dets videre opplæring i nært samarbeid med foresatte/elever. Kommunens rutiner baseres på at all informasjon som skal overføres om enkeltbarn skal defineres av de foresatte ved bruk av overføringsskjema. Tjenesteleder er ansvarlig for at informasjonen overføres. I spesielle tilfeller, kan det være aktuelt å innkalle foreldre, barnehage/skole og eventuelle samarbeidspartnere til et overføringsmøte. Avgivende part er ansvarlig for å innkalle og vurderer hvilke samarbeidspartnere som er sentrale. Møtet bør holdes i april før skolestart. Overføringsskjemaet arkiveres i barnets elevmappe på skolen. Sentral informasjon om barnet som f. eks skademeldinger, fysioterapi og lignende vedlegges overføringsskjemaet og overføres skolen for arkivering i barnets elevmappe. Tidspunkt: Målgruppe: 3.11 Første skoledag August Elever og foreldre på 1. trinn. Rektor på skolen som tar i mot nye elever Rektor sender informasjon om første skoledag til elever/foresatte i løpet av juni måned. Tema: Skolens organisering av dagen, viktige tidspunkter osv Foreldremøte etter skolestart Tidspunkt: August/september Målgruppe: Foresatte til nye elever på 1. trinn. Rektor/kontaktlærer på skolen som mottar nye elever Hensikten med dette foreldremøtet er å gi nye foresatte informasjon om skolens planer, organisering og andre samarbeidspartnere. Helsesøster, PPT, Barnevern, Fysio - og Ergoterapitjenesten kan inviteres til å presentere seg og sine rutiner (se kapittel 5.1) Oppstartssamtale Tidspunkt: August/september/oktober (Første foreldresamtale på høsten) 9

10 Målgruppe: Pedagoger, foresatte og elever på 1. trinn. Rektor/kontaktlærer på skolen som mottar nye elever Samtalen skal gjennomføres så tidlig som mulig, men jobbes inn i eksisterende praksis. Hensikten med oppstartssamtalen er å gjøre elever, foresatte og pedagoger kjent med hverandre, overføre nødvendig informasjon og avklare forventninger. Overføringsskjemaet fra avslutningssamtalen skal være utgangspunkt for samtalen for å skape helhet og sammenheng i overgangen. På denne måten overføres nødvendig informasjon som kan påvirke elevens læringsmiljø og læringsutbytte. 4 Veiledende rutiner for oppstart 4.1 Rutiner ved oppstart i barnehage Tid Tiltak Ansvar Før oppstart i ny barnehage Invitasjon til besøk i ny barnehage Styrer i barnehagen barnet skal begynne i Mai/juni Foreldremøte for nye foreldre Styrer i barnehagen Ved oppstart i ny Tilvenningsdager i barnehagen Styrer i barnehagen barnehage I løpet av Gjennomføre oppstartsamtale Pedagogisk leder i tilvenningsdagene (overføringsskjema) barnehagen barnet skal begynne i 4.2 Rutiner ved skifte av barnehager innad i kommunen Tid Tiltak Ansvar Senest en måned før oppstart i ny barnehage Gjennomføre avslutningssamtale og gå gjennom hva som skal overføres av informasjon Pedagogisk leder i barnehagen barnet kommer i fra Før oppstart i ny barnehage Overføre overføringsskjemaet til den nye barnehagen Styrer i barnehagen barnet kommer i fra Før oppstart i ny Invitasjon til besøk i ny barnehage Styrer i barnehagen barnehage I løpet av tilvenningsdagene Gjennomføre oppstartsamtale (gjennomgang av opplysninger gitt på overføringsskjema) 4.3 Rutiner ved fremskutt skolestart Tid Tiltak Ansvar Før 1.november Foreldrene må vurdere om det skal Foreldrene søkes om fremskutt skolestart. Det kreves da en sakkyndig vurdering fra PPT PPT 4.4 Rutiner ved utsatt skolestart Tid Tiltak Ansvar April/Mai Foreldrene må vurdere om det skal Foreldrene søkes om utsatt skolestart. Det kreves da en sakkyndig vurdering fra PPT PPT barnet skal overføres til Pedagogisk leder i barnehagen barnet skal overføres til 10

11 4.5 Rutiner ved skifte av kontaktlærer Tid Tiltak Ansvar Mai/juni Overleveringsmøte der kontaktlærer Rektor/kontaktlærer utveksler nødvendig informasjon om den enkelte elev, arbeidsmåter og organisering, kartleggingsresultater, referat fra faglig samarbeidsmøte mellom nivåene osv. Juni Foresatte får informasjon om hvem som blir ny kontaktlærer dersom det er klart. Rektor/nåværende kontaktlærer 4.6 Rutiner ved skifte av skoler innad i kommunen Tid Tiltak Ansvar Ca. en måned før oppstart på ny skole Gjennomføre avslutningssamtale (Overføringsskjema). Innhente skriftlig tillatelse til å overføre informasjon Rektor/kontaktlærer på skolen barnet kommer fra Før oppstart på ny Overføre overføringsskjema og elevens Rektor på skolen barnet skole Før oppstart på ny skole Senest en måned etter oppstart på ny skole elevmappe Invitasjon til besøk i ny skole Gjennomføre oppstartsamtale (overføringsskjema) kommer fra Rektor/nåværende kontaktlærer på skolen barnet overføres til Rektor/nåværende kontaktlærer på skolen barnet overføres til Disse rutinene gjelder også overføring fra privatskole, evt. innføringsklasse og de alternative skolene. Dersom barnet har SFO plass så overføres denne til den nye skolen uten videre beskjed fra foresatte. Foresatte gir kun beskjed dersom barnet ikke skal gå på SFO. SFO leder tar kontakt med foresatte. Når elever flytter til kommunen skal man søke å innhente så mye informasjon som mulig fra kommunen eleven kommer fra. De to siste kolonnene i tabellen over gjelder når man får nye elever fra andre kommuner. 5 Andre sentrale rutiner i forbindelse med overgangene 5.1 Rutiner for helsestasjonen/skolehelsetjenesten Tjenesten omfatter alle barn og unge bosatt i Sande. Tjenesten skal bidra til å forebygge medfødte og ervervede sykdommer blant barn, samt å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Helsestasjon og skolehelsetjenesten skal inngå i en helhetlig tiltakskilde for aldersgruppene 0 20 år. Det innbefatter svangerskap og spedbarnstid, barndom og ungdomstid. Dette fordrer nært samarbeid med foreldre. Helsestasjonen tilbyr hjembesøk, helseundersøkelser på gitte alderstrinn, ulike gruppetilbud, vaksinasjoner etter barnevaksinasjonsprogrammet, tverrfaglig samarbeid og henvisning til andre tjenester og er med i ansvarsgrupper. Foreldreveiledning og helseopplysning er en viktig del av tjenesten. Fokusområder er samspill og foreldreveiledning, tidlig oppdagelse og 11

12 hjelp, fokus på psykisk helse hos barnet og foreldre. Ved 4 års undersøkelsen gjøres en språkkartlegging ved hjelp av kartleggingsverktøyet Språk 4. Det er etablert samarbeidsrutiner med barnehagene om dette. Barnehagene drøfter med spesialpedagogene og eventuelt med PPT om igangsatte/tenkte tiltak og videre oppfølging ved bekymringer omkring barnets språkutvikling. Alle barn har en journal som følger barnet fra fødsel til utgangen av videregående skole. Fra skolestart overføres barna fra helsestasjon til skolehelsetjeneste. Skolehelsetjenesten har fastsatt program på ulike klassetrinn og deltar i ulike gruppetilbud, oppfølging av vaksinasjonsprogrammet, tverrfaglig samarbeid i BUFF-team og ansvarsgrupper. Helsesøster kan undervise i bestemte temaer i samarbeid med skolen og deltar i skoleprogrammer for psykisk helse som skolen setter i gang. Helsesøster har faste dager, ca 2 dager i uka, på alle skolene i Sande kommune og er en viktig samarbeidspartner i skolen. Helsesøster har en åpen dør og er elevenes bedriftshelsetjeneste med fokus på elevenes arbeidsmiljø. Helsesøster skal inviteres til første foreldremøte i 1. klasse. 5.2 Rutiner for flerspråklige elever I avslutningssamtalen før overgang til skole er det viktig at det vurderes om eleven har behov for norsk som andre språk (N2) og eventuelt tospråklig fagstøtte. Tospråklig fagstøtte er et enkeltvedtak og gjelder for et skoleår av gangen. Det kan søkes om N2 uten å søke fagstøtte. Det er foresatte og ikke skolen som søker slik støtte på vegne av sine barn. Skolen bare anbefaler slik støtte. For nærmere beskrivelse, se vedlegg 5. Hvis ønskelig må dette søkes på eget skjema (vedlegg 4). Skjemaet fylles ut og underskrives av foresatte, på foreldresamtalen i februar/mars. Skjemaet sendes skolene i mars. Det skal opplyses om behov for N2 og fagstøtte på overføringsskjemaet. Aktuelle nettadresser: Velkommen til skolen på 12 ulike språk: 5.3 Rutiner for pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) PPT er en del av det kommunale hjelpeapparatet. PPT gir råd og veiledning om barn og unges opplæring og utvikling. PPT er sakkyndig i spørsmål om spesialpedagogisk hjelp, fremskutt/utsatt skolestart og spesialundervisning. Henvisning til PPT gjøres alltid i samarbeid med foresatte. Barn henvist til PPT følges spesielt opp i overganger. I forhold til barn med store behov starter overgangsarbeidet tidlig. All overføring av informasjon skjer i samarbeid med foresatte. 6. Avslutning De nye felles forpliktende rutinene vil forhåpentligvis bidra til et mer helhetlig og forutsigbart samarbeid mellom barn/elever, foresatte, ansatte og andre tverrfaglige innstanser om overgangen. For å oppnå et mest mulig helhetlig opplæringsløp for det enkelte barn/elev er det sentralt at det enkelte tjenestested forplikter seg til å følge rutinene. Det fordrer skolering av tjenesteledere og en forpliktelse på implementering på eget tjenestested. Det bør gjennomføres en evaluering av rutinene etter ca 2 år. 12

13 Vedlegg 1 Overføring av informasjon mellom barnehage og barneskole FØLGESKRIV FOR OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG BARNESKOLE Det er utarbeidet felles retningslinjer for overføring av informasjon om enkeltbarn i Sande kommune. Overføringsskjemaet vedlagt benyttes til overføring av informasjon mellom barnehager og fra barnehage til grunnskole. Hensikt: Sikre en god start i ny barnehage eller på barnetrinnet. Skape et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp for barn og unge i Sande kommune. Sikre elevene bedre tilpasset opplæring og derved bedre læringsutbytte. Overføre nødvendig informasjon til beste for barnet og dets videre opplæring i samarbeid med foresatte. Retningslinjene bygger på hovedreglen om foresattes medvirkning og kjennskap til overføring av informasjon. Informasjonen som overføres skal være nødvendig å overføre for at barnet/eleven skal få en best mulig tilpasset opplæring og læringsmiljø. Foresatte og pedagogisk leder samtaler om overføringsskjema i forkant av avslutningssamtalen som avholdes våren før skolestart eller i god tid før skifte av barnehage. Skjemaene underskrives av begge parter på avslutningssamtalen. Sentral dokumentasjon som skademeldingsskjema eller lignende kan vedlegges overføringsskjemaet for arkivering i barnets elevmappe på skolen. Tjenesteleder fra avleverende instans har ansvar for at overføringsskjemaene overføres til ny barnehage/barneskole. Foresatte skal alltid ha kopi av ferdig utfylt overføringsskjema. Overføringsskjemaet arkiveres i elevmappen. Pedagogen i mottaende instans har ansvar for at overføringsskjemaet tas opp og gjennomgås i oppstartsamtalen som avholdes høsten etter skolestart, eller så raskt som mulig etter oppstart i ny barnehage. Vennlig hilsen (Tjenesteleder der barnet går) 13

14 OVERFØRINGSSKJEMA MELLOM BARNEHAGE OG BARNESKOLE Våren: Barnets navn: Barnets sterke sider og interesser: Født: Utviklingsområder (eks språklig-, emosjonell-, motorisk-, kognitiv- og sosial utvikling): Sosialt samspill med jevnaldrende og voksne: Selvstendighet (påkledning - og toalettsituasjon, måltid, i lek): Evne til konsentrasjon i samling, aktiviteter, ta imot kollektive beskjeder og turtaking: Annen informasjon (sykdom/allergi, syn, hørsel, norsk 2, tospråklig fagstøtte og innspill til gruppesammensetning, spes.ped i barnehagen): Er barnet henvist til andre instanser hvilke Bør det være samtale med skolen før skolestart? Ja Nei (sett ring rundt det som passer) Skal barnet gå på SFO? Ja Nei (sett ring rundt det som passer) Sett strek over det som ikke passer for deg: Jeg/Vi er kjent med at informasjonen nedtegnet på dette skjemaet overføres fra barnehage til barnehage/ barneskole/sfo Eventuelle vedlegg Dato: Pedagogens underskrift: Foresattes underskrift: Kopi til foresatte 14

15 Vedlegg 2 - Elevmapper RUTINER FOR OPPBEVARING OG OVERFØRING AV ELEVMAPPEN Alle elever i grunnskolen har en elevmappe som inneholder korrespondanse og andre dokumenter som vedrører elevens opplæring og forhold til den enkelte elev. Elevmappen oppbevares i skolens arkiv. Nye kontaktlærere må ha et aktivt forhold til elevenes mapper. Elevmappene inneholder korrespondanse og andre dokumenter som vedrører forhold til den enkelte elev. Den kan inneholde: Navn, adresse og fødselsnummer på eleven og dens foresatte Livssyn, etnisk eller språklig bakgrunn Misbruk av rusmidler i skoletiden Helseforhold Disiplinære forhold Spesialpedagogiske tiltak, eventuelt enkeltvedtak og individuell læreplaner Sakkyndig tilråding Pedagogiske rapporter/halvårsrapporter Referater fra møter om/med eleven og fra konferansetimer/utviklingssamtaler Vurdering Resultater fra kvalitetssikringsprøver og nasjonale prøver Meldinger til og korrespondanse med barnevernet Korrespondanse, notater, søknader og tillatelser vedrørende eleven Overføringsskjema / samtykkeskjema (samtykkeerklæring) Skademeldinger til trygdeverket/forsikringsselskap Gjeldende taushetspliktsregler gjelder for opplysninger som innhentes og føres i elevmapper. Hovedreglen for overlevering av informasjon Utlevering av personopplysninger ut av kommunen er ikke tillatt uten i følgende tilfeller: Når den person opplysningene gjelder og/eller dennes foresatte har gitt skriftlig samtykke. Ved skifte av skole skal kun de opplysninger som er nødvendig av hensyn til elevens videre skolegang, overføres. Det er elevens behov som må stå i sentrum når man skal sortere hva som skal overføres til ny skole. Selv om den nye skolen vil kunne finne ut av det meste selv, vil verdifull tid kunne gå tapt hvis den nye skolen ikke har enkelte opplysninger fra starten. Noen opplysninger vil det til og med være livsviktig at den nye skolen har helt fra starten. Dette kan særlig dreie seg om enkelte helseopplysninger. De opplysninger som er nødvendige å overføre av hensyn til elevens videre skolegang vil være de opplysninger som den nye skolen trenger for å kunne utføre sine oppgaver etter formålene i opplæringsloven og som den nye skolen ikke uten videre selv fanger opp. Ved uenighet mellom foresatte og skole om dette må rektor ta avgjørelsen. Det bør ryddes i elevmappen før en overgang. Følgende liste gir anvisning om hva som kan kasseres: Innmeldingsskjemaer oppbevares i ett år etter skolestart 15

16 Rutinemessige saker om skoleskyss kasseres etter skoleslutt Opplysninger om oppførsel og disiplinære forhold overføres ikke til ny skole og kasseres ett år etter skoleslutt. Oppbevaring Elevmapper skal oppbevares i låsbart arkivskap på skolens kontor utilgjengelig for andre enn rektor eller den han/hun gir fullmakt. Rektor kan på forespørsel utlevere mappene til kontaktlærer og eventuell rådgiver/spesiallærer til bruk i deres arbeid. Elevmappene skal oppebares i 10 år på skolen etter at eleven har sluttet i grunnskolen. Deretter skal elevmappen avleveres til arkivdepot og oppbevares for alltid, jf arkivloven 9, personopplysningsloven 28. Eleven og /eller deres foresatte har rett til innsyn fra 1. klasse. Vedlegg 3 - Lover og retningslinjer Rammeplan for barnehagen Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan. Dersom barnehagen skal gi skolen informasjon om enkeltbarn, skal foresatte samtykke til dette. Foresatte må få innsyn i og innflytelse på informasjonsutvekslingen. (Kapittel 5.1 Samarbeid med grunnskolen). Læreplan for grunnskolen (Kunnskapsløftet) I prinsipper for opplæringen, Læringsplakaten heter det at: Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og barnetrinn, barnetrinn og ungdomstrinn, ungdomstrinnet og videregående opplæring skal bidra til å lette overgangen mellom de ulike trinnene i opplæringsløpet (Samarbeid med lokalsamfunn) Forvaltningsloven og personvernloven Overgangene innen Sande kommune krever i utgangspunktet ikke samtykke fra foresatte, da opplysningene formidles innen samme forvaltningsområde.. Rektor har i spesielle situasjoner rett til å overføre informasjon ved skolebytte også der foresatte motsetter seg dette. Det kan gjelde opplysninger vedrørende elevens sikkerhet eller opplysninger den nye skolen trenger for å kunne utføre sine oppgaver etter formålene i opplæringsloven. Det være seg opplysninger som den nye skolen ikke uten videre fanger opp. Barneloven Overgang ungdomstrinn videregående opplæring vil som hovedregel forutsette samtykke fra eleven selv med bakgrunn i at barn fra de er 15 år har bestemmelsesrett på området opplæring jf. Barneloven 32. Informasjon ved de forskjellige overgangene er svært begrenset uten samtykke fra de foresatte eller eleven selv etter fylte 15 år. Dette må respekteres og forvaltets med omhu. 16

17 Barnevernloven Offentlig myndighet er pålagt meldeplikt til barneverntjenesten når "det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt eller vedvarende alvorlige atferdsvansker." (Lov om barneverntjenester, 6-4). Opplæringsloven kap 5.6 og 5.7 Sakkyndig vurdering/rolle Kommunen og fylkeskommunen er pålagt å ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Denne kan organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med fylkeskommunen. Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov. Den pedagogiskpsykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbud om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knyttes til barnehager, skoler, sosiale og medisinske institusjoner og liknende, eller organiseres som egne tiltak. Hjelpa kan også gis av den pedagogisk-psykologiske tjenesten eller av en annen sakkyndig instans. 17

18 Vedlegg 4 Skjema for grunnleggende norsk for språklige minoriteter og tospråklig fagopplæring med morsmålslærer, jfr. 2.8 i opplæringsloven skole, Dato Til foresatte Anbefalingsskjema Skoleåret 20 / GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER (NORSK SOM ANDRESPRÅK N2) Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan få norskopplæring etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter inntil eleven har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Skolen anbefaler at Elevens navn Trinn i 20 / får grunnleggende norskopplæring. Undervisningen kan foregå i klassen, eller som enkelt- og gruppetimer. Vi ønsker å ta imot tilbudet Vi ønsker ikke å ta imot tilbudet Dato Foresattes underskrift TOSPRÅKLIG FAGOPPLÆRING MED MORSMÅLSLÆRER Tospråklig fagopplæring skal skje i den ordinære undervisningstiden. En forutsetning for denne undervisningen er at eleven også får særskilt norskopplæring Skolen anbefaler at får tospråklig fagopplæring. Undervisningen kan foregå i klassen, eller som enkelt- og gruppetimer. Det tas forbehold om at det kan skaffes tospråklig lærer i elevens morsmål. Vi ønsker å ta imot tilbudet Elevens morsmål er Vi ønsker ikke å ta imot tilbudet Dato Foresattes underskrift KLAGERETT: Denne tildelingen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2. I forvaltningslovens 28 er det anledning til å klage på vedtaket. Fristen er 3 tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes rektor. Fylkesmannen i Vestfold er klageinstans. Skjemaet returneres skolen i underskrevet stand og oppbevares i elevmappen. 18

19 Vedlegg 5 - Andre aktuelle samarbeidspartnere Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) BUPAs overordnede målsetting er å hjelpe barn og ungdom i alderen 0-18 år i Sande og Vestfold der det foreligger psykiske lidelser eller mistanker om det. Likeledes å ivareta forebyggende arbeid. Samarbeid med pasienten og pasientens familie er grunnlaget for å utvikle god barne- og ungdomspsykiatrisk service. Barnevernet og fastlege kan henvise til BUPA. Alle henvisninger vurderes med hensyn til alvorlighetsgrad. Tlf: Barneverntjenesten Formålet med barneverntjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Det er muligheter for anonym konsultasjon med barneverntjenestens mottak for å drøfte om en sak bør meldes til barneverntjenesten eller for å få råd og veiledning i en sak. Barneverntjenesten legger stor vekt på forebyggende tiltak som råd og veiledning, økonomisk støtte, avlastning, besøkshjem eller støttekontakt. Offentlig myndighet er pålagt meldeplikt til barneverntjenesten når "det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt eller vedvarende alvorlige atferdsvansker." (Lov om barneverntjenester, 6-4). I saker der barneverntjenesten er involvert bidrar de til overføring av ansvarsgrupper og individuelle planer. Tlf: Vedlegg 6 - Noen aktuelle begreper Helhetlig opplæringsløp Sande kommune bestreber et helhetlig (en rød pedagogisk tråd) og sammenhengende (felles forpliktende overgangsrutiner) opplæringsløp for alle barn og unge i kommunen. Det fordrer at foresatte og ansatte i opplæringsinstitusjonene gjennom tett samarbeid bidrar til sammenheng i elevenes tilpassede opplæring og trygghet for barna rundt overgangene. Livslang læring I Rammeplan for barnehager og Læreplan for grunnskolen vektlegges begrepet livslang læring. Livslang læring er viktig i dagens kunnskapssamfunn. Barnehagen blir regnet som en del av utdanningssystemet. Barnehage og skole har derfor stor innvirkning på barns grunnleggende holdninger til læring, og blir viktige læringsarenaer i den livslange læringsprosessen. Både læreplanen og rammeplanen understreker at det skal være et tett og aktivt samarbeid mellom skole og barnehage til det beste for barnet. Overganger i opplæringsløpet Idealet er et sammenhengende opplæringsløp med fravær av overganger, men bytter vil oppleves som overganger på godt og vondt. Kommunens overgangsrutiner vil i løpet av 2012 omhandle de tre første overgangene: Overgangen mellom barnehage og barneskole, mellom barneskole og ungdomsskole og mellom ungdomsskole og videregående skole. 19

20 Tilpasset opplæring/vurdering Tilpasset opplæring/vurdering er fokusområde i Sande skolene og i læreplanen. Tilpasset opplæring gir eleven et tilfredsstillende læringsutbytte i forhold til hans / hennes potensial som helt menneske. Undervisningen og læringsmiljøet legges til rette slik at eleven blir sett, møtt og utfordret til selv å være aktiv i læringsprosessen i samspill med andre og alene. Med kjennskap til den enkelte gis elevene et variert tilbud med muligheter for læring, mestring og lyst til å utvikle seg videre. Barn med spesielle behov Det samarbeides tverrfaglig og tverretatlig når det gjelder barn med spesielle behov. I en del tilfeller blir prosesser og tilrettelegging grundig og omfattende. Denne planen gjelder likevel også barn med spesielle behov. Flerspråklige elever Flerspråklige elever i Sande får i utgangspunktet Norsk 2 og tospråklig fagstøtte på sin nærskole, men det er i dag Kjeldås og Haga skoler som innehar størst kompetanse på dette feltet. Den enkelte skole organiserer timefordelingen av Norsk to (N2) og tospråklig fagstøtte innenfor egne rammer og sentralt lovverk. Norsk to (N2) Elever i grunnskolen som har et annet morsmål enn norsk har i følge Opplæringsloven 2.8 rett til tilpasset opplæring inntil de har tilstrekkelig kunnskap til å følge ordinær undervisning i skolen. Tospråklig fagstøtte Et enkeltvedtak (Jf. Opplæringsloven 2.8) som er gjeldende for et skoleår av gangen. Elever med et annet morsmål enn norsk har rett til fagstøtte sammen med tospråklig lærer for å bedre forståelsen i ulike fag inntil de har tilstrekkelig kunnskap til å følge ordinær undervisning. Tospråklig fagstøtte er IKKE morsmålsundervisning. Tverrfaglig samarbeid Samarbeid om overgangene har en forebyggende effekt. Alle overganger i livet kan i seg selv være kritiske. I den grad det er mulig må et samarbeid i ulike overgangsfaser også ha som mål å forhindre negativ utvikling, og fange opp forhold som kan være risikofylte. Derfor er også det tverrfaglige samarbeidet viktig i overgangsarbeidet. Vedlegg 7 - Ved flytting ut av kommunen Dersom barn flytter ut av kommunen, det være seg til barnehage eller skole, er det viktig at avgivende part samarbeider med foreldrene om overføring av informasjon. Når barn/elever flytter ut av kommunen skal man gjennomføre avslutningssamtale og konferere med mottakerbarnehagen/mottakerskolen rundt behovet for et overføringsskjema. De to første kolonnene i tabellen 4.6 gjelder for disse elevene. Avgivende part fyller i samarbeid med foreldrene ut overføringsskjema, og tilbyr å møte til en overføringssamtale der dette er nødvendig. I tilfeller der andre instanser er inne, slik som PPT, fysioterapitjenesten og barnevern, innkalles det til et samarbeidsmøte, eventuelt ansvarsgruppemøte for å sikre best mulig informasjon og en rask start på en best mulig oppstart og tilrettelegging. Det oppfordres til at foreldre samtykker til å sende barnemappe/elevmappe til mottaende opplæringsinstans. 20

RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE

RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE Revidert oktober 2010 FORORD Formålet med rutiner for overgangene i opplæringsløp er å sikre gode overganger og styrke sammenhengen i opplæringen for barn

Detaljer

Plan for overgangen mellom barnehage og skole

Plan for overgangen mellom barnehage og skole Plan for overgangen mellom barnehage og skole Flå kommune 2014 Innhold 1.0 Innledning / bakgrunn... 3 1.1 Lokalt prosjekt... 4 1.2 Evaluering / revidering... 4 2.0 Hovedmål... 5 3.0 Samarbeid og kunnskapsoverføringer...

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014 PEDAGOGISK HÅNDBOK Denne håndboka i pedagogisk arbeid er forpliktende for alle som jobber med barn og unges utvikling og læring i Kongsvinger kommune. Hensikten

Detaljer

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen Veileder styrket barnehagetilbud Sammen skaper vi den grønne landsbyen STYRKET VEILEDER BARNEHAGETILBUD - STYRKET BARNEHAGETILBUD OKTOBER JANUAR 2015. 2014. SIDE 2 2 Barn med särskilda behov? - Jag kallas

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet 2015-2017 re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf 33 78 79 00 post.haga.barnehage@sande-ve.kommune.no Planen oppsummerer det pedagogiske

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

ELEVMAPPER EN VEILEDER FOR GRUNNSKOLENE I NES KOMMUNE

ELEVMAPPER EN VEILEDER FOR GRUNNSKOLENE I NES KOMMUNE ELEVMAPPER EN VEILEDER FOR GRUNNSKOLENE I NES KOMMUNE Oppdatert: 05.12.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 2. INNHOLD I ELEVMAPPER... 3 3. TILGANG TIL OPPLYSNINGER I MAPPEN... 4 3.1. Rett til

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Innhold Forord 7 Om veilederen 8 Regelverk

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. For regionen Ytre Midt-Troms

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. For regionen Ytre Midt-Troms SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK For regionen Ytre Midt-Troms Ved spesialpedagogiske tiltak for førskolebarn og elever i grunnskolen. Finnsnes, Revidert 14.02.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14 SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK Ytre Midt-Troms Finnsnes, revidert 19.08.14 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bruk av skjema fra Spesialpedagogisk håndbok... 3 1. Innledning... 7 2. Lovgrunnlaget...

Detaljer

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Barn som pårørende Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune... 3 1.2 Formål med rutinebeskrivelsen... 4 2. Rutinebeskrivelse...

Detaljer

KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN. Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov.

KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN. Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov. KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov. Utgave 1 / 2011 1 Innholdsfortegnelse s. 2 Innledning s. 3 Prosedyrer ved søknad om spesialpedagogisk

Detaljer

Helhetlig innsats for barn og unge

Helhetlig innsats for barn og unge FORVALTNINGSREVISJON Helhetlig innsats for barn og unge Malvik kommune Desember 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID. Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID. Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner Samarbeid mellom: Buskerud fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Telemark fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Vest-Agder

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser Skolestartboka «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på Åsleik, 5 år med anorektal misdannelse. skolen.» Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 1 2 Forord Skolestartboka

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer