NØYTRALITETSPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM"

Transkript

1 Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor kraftleverandør, kunde og produksjon. Hafslund Netts nøytralitetsprogram beskriver hvilke krav og plikter som påhviler den enkelte som jobber for Hafslund Nett.

2 Innholdsfortegnelse 1 Generelt om nøytralitet og taushetsplikt Nøytralitet Taushetsplikt Krav om selskapsmessig skille Krav om funksjonelt skille Nøytralitet i relasjon til kraftleverandører og nettkunder Markedsføring og profilering Navn, merkevare, logo Telefon, kontaktinfo Faktura og fakturavedlegg Konktaktinfo på faktura Info om valg av kraftleverandør på faktura Krav til kontraktinngåelse mellom sluttbruker og kraftleverandør Kundedata, henvendelser og kundesenterfunksjonen Utsendelse av informasjon til ikke-samfakturerte kunder Utsendelse av informasjon til samfakturerte kunder Forespørsel om kraftleverandør Kundesystem Nøytralitet i håndtering av kundehenvendelser Leveringsplikt Kunder som ikke har inngått kraftleveringsavtale Når kunden på leveringsplikt tar kontakt med Hafslund Nett Prisen på leveringsplikt Nøytralitet og internett Innlogging til kundeportal Generelt om opplæring og etterlevelse Ledelsen Egne ansatte Tjenesteleverandører Konsekvenser av overtredelse Nøytralitetsprogram Side 1

3 6 Krav til nøytralitetsrapport Innledning Hafslund Nett er som alle andre nettselskap en monopolist og er derfor underlagt regulering av offentlige myndigheter på ulike områder. Innenfor nøytralitet er det regelverk satt av Olje og energidepartementet (OED) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som står sentralt. Spesielt gjelder dette energiloven og energilovforskriften som «eies» av OED, samt forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (MAF-forskriften), som er NVEs forskrift. I tillegg er krav til nøytral opptreden nedfelt i det enkelte nettselskaps og den enkelte omsetningskonsesjonærs (kraftleverandør) omsetningskonsesjon. I desember 2011 utgav NVE veileder «Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt». I denne veilederen har NVE samlet samtlige tidligere veiledere og rundskriv om dette temaet. Denne gir dermed en samlet oversikt over hvilke krav det enkelte nettselskap skal overholde med hensyn på nøytralitet samt en detaljert veiledning til hva selskapene må gjøre for å oppfylle disse. Gjennom MAF-forskriftens kapittel 8 er nettselskap med mer enn nettkunder forpliktet til å ha et «program for overvåking av nettselskapets nøytralitet» også kalt «nøytralitetsprogram». Gjennom MAF-forskriften stilles detaljerte krav til innholdet av et slikt program. Dette nøytralitetsprogrammet angir hvilke spesifikke forpliktelser arbeidstakerne har for å sikre at Hafslund Nett opptrer nøytralt i henhold til gjeldende regelverk. Programmet angir også hvilken informasjon som er underlagt taushetsplikt og hvordan denne skal behandles. Hafslund Nett plikter etter regelverket å utnevne en person som er ansvarlig for nøytralitetsprogrammet i selskapet. 1 Generelt om nøytralitet og taushetsplikt 1.1 Nøytralitet Gjennom nøytralitetsregelverket kreves det at man ikke sammenblander roller med hensyn på nett, produksjon og omsetning av elektrisk energi. Gjennom energiloven stilles det krav til selskapsmessig og funksjonelt skille for å sikre at dette overholdes. For den enkelte ansatte i Hafslund Nett er det i hovedsak nøytral opptreden ovenfor kraftleverandører som er sentralt. I korte trekk innebærer krav om nøytral opptreden at Nøytralitetsprogram Side 2

4 nettselskapet, uavhengig av organisasjonsform, ikke kan gi egen kraftomsetningsvirksomhet eller enkelte kraftleverandører fordeler fremfor andre kraftleverandører. Vi må til enhver tid spørre oss får Hafslund Strøm, eller andre kraftleverandører, informasjon og/eller fordeler som andre kraftleverandører ikke får? Hvis svaret er ja så er dette i strid med kravene til nøytralitet. Nedenfor beskrives mer detaljert hvilke krav som stilles. 1.2 Taushetsplikt I henhold til NVEs regelverk skal nøytralitetsprogrammet detaljert angi hva slags informasjon som er underlagt taushetsplikt, og hvordan denne skal behandles. Det er vanskelig å gi uttømmende informasjon om i hvilke konkrete situasjoner man har taushetsplikt. Det gjelder for den enkelte ansatte å være bevisst i forhold til taushetsplikt, det er viktig «å bruke hodet» i situasjoner hvor det blir bedt om informasjon om våre kunder eller deres anlegg. Husk at alle forespørsler om informasjon skal framsettes skriftlig. Nedenfor følger en kort oppsummering av sentralt lovverk, samt noen eksempler vedrørende taushetsplikt. Energilovforskriften 4-4, bokstav h, pålegger nettselskapene taushetsplikt i forhold til opplysninger som nevnt i forvaltningsloven 13 første ledd som lyder: 13. (taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1) noens personlige forhold, eller 2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. [..] Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. Hafslund Netts gjeldende standard nettleieavtale for forbrukerkunder inneholder følgende om taushetsplikt: Nøytralitetsprogram Side 3

5 15 TAUSHETSPLIKT Nettselskapet skal ikke utlevere personopplysninger som vedrører nettkunden eller noen i samme husstand, til utenforstående, unntatt når utlevering av slike opplysninger skjer: a) med samtykke fra den opplysningen gjelder b) med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller c) som ledd i betalingsinnkreving m.v. hvor det foreligger saklige grunner. Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at nettselskapet kan informere tredjemann om at et anlegg vil bli eller er uten strøm og at dette kan medføre skade, økonomisk tap eller ulempe for tredjemann. Hafslund Netts gjeldende standard nettleieavtale for næringskunder inneholder lignende bestemmelser om taushetsplikt: 13 TAUSHETSPLIKT Nettselskapet skal ikke utlevere personopplysninger som vedrører nettkunden til utenforstående, unntatt når utlevering av slike opplysninger skjer: a) med samtykke fra den opplysningen gjelder b) med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller c) som ledd i betalingsinnkreving og ellers hvor det foreligger saklige grunner. Nettselskapet skal likeledes bevare taushet om alle forhold selskapet blir kjent med av teknisk eller økonomisk art som vedrører nettkunden og hans virksomhet. Personopplysninger skal behandles i henhold til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Som personopplysninger regnes alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Kunden har rett til innsyn i personopplysninger som er registrert, men ikke utskrifter fra nettselskapets datasystemer. Krav om innsyn skal fremsettes skriftlig av den kunden som ønsker innsyn, eller den som kunden har gitt skriftlig fullmakt til. Politiet, NAV, Skatteetaten mv må også fremsette skriftlig begjæring om utlevering av personopplysninger i de tilfeller de ber om dette. Eksempel på opplysninger som er taushetsbelagt: Forbruksdata knyttet til enkeltkunder. Målernummer. Nåværende og eventuelt tidligere strømleverandører. Eventuelle betalingsanmerkninger. Taushetsplikten betyr at taushetsbelagt informasjon ikke skal utleveres til andre enn nettkunden, eller til de hos Hafslund Nett eller hos Hafslund Netts tjenesteleverandører som skal bruke informasjonen til det informasjonen er ment å skulle brukes til i forbindelse med forvaltning av nettjenesten. Hvis informasjonen ønskes utlevert til andre må nettkunden på Nøytralitetsprogram Side 4

6 forhånd skriftlig ha godkjent dette, dersom dette ikke er hjemlet i lov, forskrift eller vedtak fattet av relevant myndighet. I forbindelse med opplæring innenfor nøytralitet skal den ansatte informeres om hvilke krav som gjelder for taushetsplikt. Ved undertegnelse av nøytralitetserklæring har den enkelte ansatte erkjent at han/hun er kjent med og har forstått disse kravene. Krav om taushetsplikt ligger også i ansettelsesavtalen. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet for Hafslund Nett. Vedkommende kan heller ikke utnytte opplysninger omfattet av taushetsplikten i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. 2 Krav om selskapsmessig skille Gjennom energilovens 4-6 stilles det krav til selskapsmessig skille i vertikalt integrerte virksomheter (virksomheter som driver både produksjon/omsetning av kraft og nettvirksomhet) som har mer enn nettkunder. Med selskapsmessig skille menes her at nettvirksomheten skal skilles fra virksomhetene produksjon og kraftomsetning. Loven tillater at produksjon, kraftomsetning og nett er organisert i samme konsern, men krever at virksomhetene skal være organisert i selvstendige juridiske enheter. Videre sier energiloven at nettvirksomheten ikke selv kan eie eller eies av enheter med virksomhet innen produksjon og/eller omsetning av elektrisk energi. I praksis betyr dette at Hafslund Nett ikke kan eies av, eller selv ha eierandeler i selskaper i Hafslund konsernet som forestår produksjon eller kraftomsetning. Bakgrunnen for dette kravet er at hver enkelt virksomhet skal utøves innenfor selvstendige og beslutningsdyktige enheter uten mulighet til å utnytte annen virksomhet til egen fordel. 3 Krav om funksjonelt skille Energilovens 4-7 stiller krav til funksjonelt skille for vertikalt integrerte selskaper som enten er tillagt systemansvar, eller som har mer enn nettkunder. Krav om funksjonelt skille sier at personer i ledelsen i nettvirksomheten ikke kan delta i ledelsen i virksomhet som forestår konkurranseutsatt virksomhet innenfor den vertikalt integrerte virksomheten. Energilovens bestemmelse begrenser seg til omsetning og produksjon av elektrisk energi. Virksomhet innenfor fjernvarme, fiber/bredbånd etc. omfattes således ikke av denne bestemmelsen. Dette betyr i praksis at ingen personer kan sitte i ledelsen eller styret i Hafslund Nett samtidig som de sitter i ledelsen eller styret til selskaper i Hafslund-konsernet som forestår produksjon (Hafslund Produksjon) eller kraftomsetning (Hafslund Strøm, NorgesEnergi mv.) Nøytralitetsprogram Side 5

7 Ledelsen i nettvirksomheten skal heller ikke ha lønn, bonus mv. som er direkte eller indirekte avhengig av måloppnåelse knyttet til produksjon eller kraftomsetning innenfor den vertikalt integrerte virksomheten. Energilovens krav om funksjonelt skille stiller også krav i forhold til beslutningsstrukturen i vertikalt integrerte enheter med mer enn nettkunder. Energiloven sier at morselskap eller kontrollerende eier ikke kan gi instrukser til nettvirksomheten om den daglige driften, eller om avgjørelser vedrørende utbygging eller oppgradering av nettet som ikke går utover fastsatte grenser for nettvirksomhetens økonomiske rammer. I praksis innebærer dette at styret i Hafslund ASA og konsernsjef kan sette økonomiske rammer for Hafslund Nett, men kan ikke påvirke beslutninger om investeringer og/eller anskaffelser som ikke går utover de økonomiske rammene som er fastsatt. De krav som gjelder i forhold til funksjonelt skille, skal til enhver tid være hensyntatt i de styringsinstrukser og fullmaktsmatriser som gjelder for Hafslund Nett. 4 Nøytralitet i relasjon til kraftleverandører og nettkunder 4.1 Markedsføring og profilering Myndighetene skal sikre mest mulig effektiv konkurranse i kraftmarkedet. Gjennom nøytralitetsregelverket ønsker myndighetene å bevisstgjøre kundene med hensyn til kraftleverandørenes og nettselskapenes ulike roller. Som nettselskap påhviler det Hafslund Nett og Hafslund Netts tjenesteleverandører et ansvar å bidra til dette Navn, merkevare, logo Nøytralitetsregelverket krever at det skal være tydelig for kunden og andre om de er i kontakt med nettselskap eller kraftleverandør. Nettselskap og kraftleverandører som er organisert etter konsernmodell plikter derfor å benytte seg av sitt fulle juridiske navn ved markedsføring og kontakt med kunder. Dette innebærer at hverken nettselskapet eller kraftleverandøren kun kan benytte seg av konsernets navn, merkevare eller kontaktinformasjon. I praksis betyr dette at de som er ansatt i, eller opptrer på vegne av, Hafslund Nett eller selskaper i Hafslund-konsernet som forestår omsetning av elektrisk energi (Hafslund Strøm m.v.) i alle sammenhenger skal påse at det klart framgår hvilket selskap i Hafslund-konsernet den enkelte representerer/opererer på vegne av. Dette gjelder for eksempel når man svarer per telefon, signatur i , visittkort, når man møter kunder, når man presenterer og/eller representerer, skriftlig materiale, skjemaer etc. NVE krever at både nettselskapet og kraftleverandøren ved all kommunikasjon tydelig skal vise hvem som er avsender av informasjonen. Hafslund Nett har en egen logo som skiller seg fra logoen til resten av konsernet Nøytralitetsprogram Side 6

8 Hafslund Strøm er et eget juridisk selskap i vårt konsern, som har egen omsetningskonsesjon fra NVE. Hafslund Strøm er selv ansvarlig for å overholde NVEs krav om nøytralitet, og i alle kommunikasjonskanaler benytte seg at sitt fulle juridiske navn. Ansatte i Hafslund Nett skal bidra ved å påpeke ovenfor Hafslund Strøm hvis man oppdager tilfeller hvor dette kravet ikke blir overholdt Telefon, kontaktinfo Nøytralitetsregelverket krever at nettselskap som deler kundesenterfunksjoner med kraftleverandør må ha et separat telefonnummer. Når kundene ringer dette nummeret skal de ikke ha mulighet til, for eksempel ved tastevalg, å komme i kontakt med den integrerte kraftleverandøren. Når kundebehandler tar i mot samtaler på nettselskapets telefonnummer, må de opptre på vegne av Hafslund Nett. Dette innebærer blant annet at kundene skal ønskes velkommen med navnet til nettselskapet Hafslund Nett. Kundebehandler må likevel være oppmerksom på at en kunde kan ringe feil. Hvis en kunde ved en feiltakelse ringer Hafslund Nett sitt telefonnummer med strømrelaterte spørsmål, plikter kundebehandler å opptre nøytralt. Bestemmelsene om nøytralitet stiller også krav til at Hafslund Nett har en egen adresse (til felles-postkasse) som skal være ulik adressen til resten av Hafslund-konsernet. I all informasjonsmateriell som sendes ut fra Hafslund Nett, og hvor kontaktinformasjon oppgis, skal man benytte telefonnummer og adresse til Hafslund Nett. 4.2 Faktura og fakturavedlegg Jf. MAF-forskriften 7-3 skal felles fakturering, herunder purring, betalingspåminnelser og lignende, av nettjenester og elektrisk energi skje etter de bestemmelser som gjelder for fakturering av nettjenester. NVEs forskrifter stiller krav til hvilken informasjon som skal finnes på faktura Konktaktinfo på faktura NVE krever at logo og kontaktinformasjon må plasseres på øvre del av fakturaens første side. Det er et krav fra NVE at logo og kontaktinformasjon for nettselskapet og kraftleverandør skal framgå sidestilt i fakturaen ved samfakturering, og på en måte slik at det tydelig framgår hvilket selskap som er kraftleverandør og hvilket selskap som er nettselskap. Kontaktinformasjon til tredjepart som for Hafslund Netts vedkommende er Hafslund Fakturaservice skal ikke ha en fremtredende plass på fakturaen. Nøytralitetsregelverket krever også at dersom Hafslund Nett samfakturerer med en kraftleverandør, så skal dette være et tilbud som er åpent tilgjengelig til samme vilkår også for andre kraftleverandører Nøytralitetsprogram Side 7

9 4.2.2 Info om valg av kraftleverandør på faktura I henhold til NVEs nøytralitskrav skal nettleiefakturaene inneholde oversiktlig informasjon om hvilke opplysninger som skal til for å skifte kraftleverandør. Det kreves at faktura skal inneholde informasjon om at kunden bl.a trenger navn, fødselsdato, målepunkt ID og målerstand for å skrifte kraftleverandør. Faktura skal videre inneholde informasjon om at kunden kan sammenligne priser på Konkurransetilsynets internettsider. Det skal også opplyses om nettadressen til disse sidene. 4.3 Krav til kontraktinngåelse mellom sluttbruker og kraftleverandør Ved tilknytning av nye installasjoner samt ved anleggsovertakelse (flytting mv.) skal kunden tilknyttes Hafslund Netts leveringsplikt fra oppstart dersom det ikke foreligger en gyldig bekreftelse fra en kraftleverandør innenfor de tidsfrister som følger av NVEs MAF-forskrift. Kunden skal etter gjeldende prosedyrer og uten ugrunnet opphold tilsendes informasjon om at vedkommende er tilknyttet nettselskapets leveringsplikt og oppfordres til snarest å inngå kraftleveringsavtale med en ordinær kraftleverandør. Det er ikke tillatt å operere med ett felles bestillingsskjema for både nettleie- og kraftleveringsavtale. 4.4 Kundedata, henvendelser og kundesenterfunksjonen Utsendelse av informasjon til ikke-samfakturerte kunder All informasjon som sendes til ikke-samfakturerte nettkunder må være nøytral i forhold til kraftleverandører. Det innebærer blant annet at det til disse ikke kan sendes ut felles kundeblad mv. der enkelte kraftleverandører profileres sammen med Hafslund Nett. Det er heller ikke anledning for enkelte kraftleverandører å profilere seg på måleravlesningskort, eller annet som sendes ut fra nettselskapet. Når informasjon sendes ut til Hafslund Netts nettkunder må det være tydelig at det er Hafslund Nett som er avsender av informasjonen. Når det i utsendelse av informasjon til nettkundene oppgis kontaktinformasjon, herunder navn, telefonnummer, nettadresse, e-post eller lignende, må denne uten unntak henvise til Hafslund Nett og ikke Hafslund konsernet, Hafslund Strøm, Hafslund Fakturaservice eller andre deler av konsernet Nøytralitetsprogram Side 8

10 4.4.2 Utsendelse av informasjon til samfakturerte kunder Ved samfakturering har samfakturerende kraftleverandør anledning til å sende ut kundeblad mv. der denne kraftleverandøren profilerer seg, benytter egen kontaktinfo mv. All informasjon som sendes fra Hafslund Nett til samfakturerte nettkunder må være nøytral i forhold til kraftleverandører. Videre må det være tydelig at det er Hafslund Nett som er avsender av informasjonen Forespørsel om kraftleverandør En nøytral liste dvs. alfabetisk sortert over tilgjengelige kraftleverandører i Hafslund Netts område skal ligge tilgjengelig på Hafslund Netts internettside. Det er videre et krav fra NVE at denne listen skal hentes fra Edielportalen. Ansatte i Hafslund Nett, eller de som jobber for Hafslund Nett, kan ikke anbefale en kraftleverandør eller hjelpe kunden til å opprette kontakt med enkelte kraftleverandører. Dersom Hafslund Nett får en henvendelse fra en kunde om valg av kraftleverandør, skal disse henvises til vår internettside hvor de kan finne en nøytral liste over tilgjengelige kraftleverandører i nettområdet, evt. kan kundene henvendes til Konkurransetilsynets internettsider konkurransetilsynet.no Kundesystem Hafslund Nett har felles kundesystem med flere av Hafslunds kraftleverandører. Kundesystemet eies av Hafslund Fakturaservice, men kundedataene om nettkundene eies av Hafslund Nett. I henhold til regelverket for nøytralitet plikter Hafslund Nett å organisere sine datasystemer/kundesystemer slik at Hafslund Strøm, NorgesEnergi eller andre interne kraftleverandører (eller andre uvedkommende) ikke får innsyn i data om kunder som ikke er deres. Hafslund Fakturaservice er gjennom vår avtale med dem forpliktet til å sørge for at ingen uvedkommende får adgang til Hafslund Netts kundedata. Det presiseres at: Ansatte (innleide og engasjerte) hos en kraftleverandør, eller andre uvedkommende, skal ikke gis tilgang til opplysninger om andre kraftleverandører sine kunder. Ingen kraftleverandør skal ha tilgang til andre opplysninger om nettkunden eller om nettleieforhold enn det kraftleverandøren har krav på etter MAF-forskriften. Kravene innebærer også at en kraftleverandør ikke kan administrere nettselskapets kunderegister, kundeinformasjonssystem eller andre system hvor det finnes informasjon som kan utnyttes av kraftleverandør til å skaffe seg fordeler Nøytralitet i håndtering av kundehenvendelser I dag håndteres henvendelser om tekniske forhold av Hafslund Nett. Ved slike henvendelser gjelder alle krav til nøytralitet som er beskrevet i dette dokumentet. Den enkelte ansatte i Nøytralitetsprogram Side 9

11 Hafslund Nett skal gjennomgå opplæring innenfor nøytralitet samt undertegne erklæring om nøytralitet og taushetsplikt. Hafslund Strøm og Hafslund Nett har felles kundesenter. Kundesentret er de som i størst grad har kontakt med Hafslund Netts nettkunder og således har den største utfordringen i forhold til overholdelse av nøytralitetsregelverket. Kundebehandlerne plikter å gjøre seg kjent med og følge de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer fastsatt av Hafslund Nett for nøytralitet og taushetsplikt. Gjennom avtale er Hafslund Fakturaservice forpliktet til å kjøre opplæring på nøytralitet mv. med disse, og alle i kundesentret som jobber for Hafslund Nett skal undertegne erklæring om nøytralitet og taushetsplikt. 4.5 Leveringsplikt Kunder som ikke har inngått kraftleveringsavtale Når Hafslund Nett registrerer at en nettkunde ikke har inngått avtale med en kraftleverandør, skal denne kunden settes på leveringsplikt. Kunden skal uten ugrunnet opphold informeres om at han er lagt på leveringsplikt. Hafslund Nett har en egen mal for et slikt informasjonsbrev som er utformet i tråd med regelverket til NVE. Det skal framgå av Hafslund Netts informasjon at kunden kun har inngått en nettleieavtale med nettselskapet og må inngå kraftleveringsavtale med en kraftleverandør. Videre skal leveringspliktens hensikt og vilkår beskrives ovenfor kunden. Kunden skal henvises til en nøytral liste over tilgjengelige kraftleverandører på eller på konkurransetilsynets internettsider. Det skal tydelig framgå at det er nettselskapet som er avsender av dette brevet herunder skal all kontaktinfo etc. være referert til Hafslund Nett. Til de nettkunder som etter tre måneder fremdeles ikke har inngått avtale med en kraftleverandør, skal det sendes et nytt brev med påminnelse om at kunden fremdeles ikke har inngått en kraftleveringsavtale. Dette skal deretter gjentas minimum hver tredje måned etter den første utsendelsen. Hafslund Nett har en mal også for dette brevet Når kunden på leveringsplikt tar kontakt med Hafslund Nett Når en kunde tar kontakt med nettselskapet fordi man er satt på leveringsplikt, må kundebehandleren opplyse kunden på en nøytral måte om hvorfor kunden er satt på leveringsplikt. Kundebehandler skal da informere kunden om at dette skyldes at kunden ikke har inngått avtale med en kraftleverandør og at Hafslund Nett er forpliktet til å forsyne alle sluttbrukere med kraft inntil en kraftleverandør er valgt. Kunden skal også forklares hvorfor han eller hun må inngå avtale med en kraftleverandør og henvises til hafslundnett.no eller konkurransetilsynet internettside for en nøytral oversikt over tilgjengelige kraftleverandører i området. Kunden skal også opplyses om at på Nøytralitetsprogram Side 10

12 konkurransetilsynets internettsider er det mulig å sammenligne priser fra ulike kraftleverandører. Når denne informasjonen er meddelt på en nøytral måte til kunden, og dersom kunden fortsatt selv uttrykker ønske om å settes i kontakt med Hafslund Strøm, kan den ansatte/kundebehandler opptre på vegne av, eller sette kunden i kontakt med Hafslund Strøm Prisen på leveringsplikt I de tilfeller der kraftleveranse til sluttbruker skjer i henhold til Hafslund Netts leveringsplikt, setter Hafslund Nett prisen de første seks ukene lik områdepris på Nord Pool Spot pluss 5 øre per kwh i påslag eksklusive avgifter. I denne prisen inngår Hafslund Netts kostnader til lovpålagt kjøp av elsertifikater. Etter de første seks ukene setter Hafslund Nett prisen på leveringspliktige kraftleveranser lik områdepris på Nord Pool Spot pluss 15 øre per kwh i påslag eksklusive avgifter. Også i denne prisen inngår Hafslund Netts kostnader til lovpålagt kjøp av elsertifikater. Prisen etter de første seks uker på leveringsplikt er i henhold til MAF-forskriften satt slik at den skal gi sluttbrukeren insentiv til å skaffe seg en ordinær kraftleveringsavtale. Hafslund Nett plikter også å informere sluttbrukere som mottar leveringspliktig kraftleveranse om endringer i priser og leveringsvilkår senest tre uker før disse endringene finner sted. 4.6 Nøytralitet og internett NVEs nøytralitetsveileder stiller strenge krav til utforming av nettselskapets internettsider. Hafslund Nett har sin egen unike web-adresse som skiller seg fra resten av Hafslund-konsernet. På hafslundnett.no skal det utelukkende finnes informasjon om Hafslund Nett, mens informasjon om resten av konsernet finnes på hafslund.no. NVEs regelverk krever at dersom det etableres lenker fra hafslund.no til hafslundnett.no, så må forsiden på hafslund.no være helt nøytral, dvs. fri for all informasjon om konserninterne kraftleverandører og fri for all nettrelatert informasjon. Forsiden på hafslund.no er i henhold til dette utformet slik at først når kunden tar et aktivt valg og trykker på «boksen» som heter «Strøm», vil kunden få informasjon om Hafslund Strøm, deres produkter etc. På tilsvarende vis må det trykkes på boksen for «Nett» for å få tilgang til nettrelatert informasjon. Den enkelte ansatte samt web-ansvarlig i Hafslund Nett skal påse at all nettinformasjon legges ut på hafslundnett.no og ikke på hafslund.no, samt at det alltid henvises til hafslundnett.no og ikke til hafslund.no i vår kommunikasjon, skriftlig materiale etc Nøytralitetsprogram Side 11

13 4.6.1 Innlogging til kundeportal Innlogging til kundeportalen «Min side» for rene nettkunder (dvs. kunder av Hafslund Nett som ikke er kunder av Hafslund Strøm), må kun foregå via hafslundnett.no og ikke hafslund.no. 5 Generelt om opplæring og etterlevelse 5.1 Ledelsen NVE stiller krav om at ledelsen i nettselskapet «aktivt, synlig, og regelmessig» skal støtte programmet for overvåkning av nettselskapets nøytralitet. Nøytralitet er et fast punkt på agendaen til ledermøtet i Hafslund Nett to ganger i året. I tillegg diskuteres nøytralitet i ledergruppen i Hafslund Nett når det eventuelt dukker opp spesielle saker. Det er per i dag ikke krav fra NVE om at nøytralitetsprogrammet må forankres i styret til Hafslund Nett. 5.2 Egne ansatte Alle som ansettes i Hafslund Nett skal gjennomgå en opplæring i regelverket for nøytralitet, hva som forventes av den enkelte, samt konsekvensene av å bryte regelverket. Den enkelte ansatte skal etter gjennomført opplæring undertegne en erklæring for nøytralitet og taushetsplikt som legges ved personalmappen. Krav til nøytralitet tas også inn i ansettelseskontrakter for å sikre at ansatte internt overholder de aktuelle krav. 5.3 Tjenesteleverandører Standard tekst om nøytralitet skal tas inn i avtaler/kontrakter med interne og eksterne leverandører. Det skal opplyses om at et eventuelt gebyr eller bot som følge av brudd på nøytralitetsbestemmelsene, i sin helhet vil bli videreført til den tjenesteleverandør som er årsak til forholdet. I de tilfeller der leverandørene er i kontakt med fremtidige eller eksisterende nettkunder, skal nøytralitet settes på dagsorden i de jevnlige oppfølgingsmøter/kontaktmøter mellom Hafslund Nett og leverandøren. Ledelsen for de enkelte tjenesteleverandører, både i og utenfor Hafslund konsernet, er ansvarlig for å implementere kravene til nøytralitet og behandlingen av taushetsbelagt informasjon i egen organisasjon. Tjenesteleverandørene er selv ansvarlig for å gi nødvendig opplæring i egen organisasjon for å tilfredsstille kravene til nøytralitet og behandlingen av taushetsbelagt informasjon Nøytralitetsprogram Side 12

14 Ansatte hos tjenesteleverandører som er i kontakt med fremtidige eller eksisterende nettkunder, må undertegne erklæringer om taushet og nøytralitet. 5.4 Konsekvenser av overtredelse NVE stiller kravene om nøytral adferd for nettselskap og kraftleverandører. NVE fører jevnlig tilsyn med overholdelse av kravene. Dersom NVE finner at noen har opptrådt i strid med nøytralitetsregelverket er det i hovedsak to reaksjonsmidler myndighetene har mulighet for å benytte: Tvangsmulkt Normalt mottar selskapet da et brev fra NVE med påpekning av overtredelsen og med en frist for retting. Dersom «feilen» ikke er rettet innen fristen NVE har satt, blir selskapet ilagt en tvangsmulkt som løper inntil forholdet er bragt i orden. Overtredelsesgebyr Ved overtredelsesgebyr blir selskapet ilagt en bot direkte sammen med et vedtak om retting innen en fastsatt frist. Overtredelsesgebyr blir ilagt uavhengig av om selskapet retter opp feilen innen den fastsatte frist. I tillegg er det en omdømme-messig faktor knyttet til at overtredelser blir offentliggjort. På grunn av vår størrelse og geografisk beliggenhet har Hafslund Nett oftere tilsyn enn noen andre nettselskap på dette med nøytralitet. 6 Krav til nøytralitetsrapport Gjennom kravene til nøytralitetsprogram er Hafslund Nett pliktig å lage en årlig rapport som beskriver de tiltak som er gjennomført for å sikre nøytralitet samt resultatene av disse. Med resultat menes her blant annet hvorvidt det er oppdaget avvik og om disse er rettet. Det kreves videre at den aktuelle rapporten skal oversendes NVE årlig og innen tre måneder etter årsskiftet. Rapporten skal i tillegg offentliggjøres på «en slik måte at den er lett tilgjengelig». Hafslund Nett offentliggjør den aktuelle rapporten på Hafslund Netts internettside Nøytralitetsprogram Side 13

15 Nøytralitetsprogram Side 14

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX 35 55 97 50 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerakenergi.no ORG. NR.: 979 422 679 MVA Program

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS Nøytralitetsprogram for INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Bakgrunn... 3 2 Ledelse og ansvar... 4 3 Taushetserklæring... 4 4 Nøytralitetserklæring... 4 5 Funksjonelt skille... 5 6 Avregningstjenester... 5 7 Kundesenter...

Detaljer

fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007

fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007 ^apport fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007 Revidert enhet: Trondheim Ener 'Nett AS TREN Revi s onsdato : 12.11.2007 Medvirkende for Konserndirektør, Bjørn Hølaas revidert enhet: Avd. leder kunde,

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon

Tilsynsrapport - revisjon Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon Revidert enhet: TrønderEnergi Nett AS, TrønderEnergi Marked AS. Revis'onsdato: 28. o 29. mars 2011 Sted: Trondheim Medvirkende fra revidert

Detaljer

Nettselskapenes nøytralitetsplikt

Nettselskapenes nøytralitetsplikt Nettselskapenes nøytralitetsplikt Temadag 4. november 2009 advokat Charlotte Heberg Trondal www.thommessen.no Nøytralitet - generelt Energiloven 4-1 og avregningsforskriften 1-1 Nøytral og ikke-diskriminerende

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Tilsynsrapport - systemrevisjon

Tilsynsrapport - systemrevisjon Rapprt tilsynsrevisjn 06.05.2008 fr Hafslund Nett AS Tilsynsrapprt - systemrevisjn Revidert enhet: Hafslund Nett AS Revis'nsdat: 6. mai 2008 Sted: Drammenveien 144, Skøyen Medvirkende fra revidert enhet:

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET 1 GENERELL INFORMASJON I henhold til krav i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 er det utarbeidet

Detaljer

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Norges vassdrags- og energidirektorat Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL 27. 02. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200709183-9 ek/ave Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum/Anne Rogstad

Detaljer

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS v.02.09.2010 Forbruksavgift og trekk til Energifondet (ENOVA)- Nettselskapenes ansvar og rutiner ved innkreving Temadag Energi Norge 08.09.2010 Synspunkter fra Eidsiva Nett AS Ivar Elias Lingaas ivar.lingaas@eidsivaenergi.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Nøytralitet 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Nøytralitet 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET Spesifikasjon 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2013-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT

Detaljer

Avslag på søknad om omsetningskonsesjon for WC Energy AS

Avslag på søknad om omsetningskonsesjon for WC Energy AS Norges vassdrags- og energidirektorat N V E WC Energy AS Postboks 5890 Majorstuen 0308 OSLO Vår dato: OS-.() 3.0-+ Vår ref.: NVE 200700325-29 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler. Kari

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler HØRINGSDOKUMENT

Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler HØRINGSDOKUMENT Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler 6 2014 HØRINGSDOKUMENT Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS)

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS) Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Per Steen Havnegata 2 6516 KRISTIANSUND Vår dato: i a og. 2006 Vår ref.: NVE 200602158-6 emp/vem Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 31.05.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk i et elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avregner kunden for

Detaljer

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Follo Fjernvarme AS Postboks 655 1401 SKI 1 9. 02. 2007 Vår dato: Vår ref.: NVE 200700377-1 emk/pno Arkiv: /200503169-11 U Deres dato: 20.10.2006 Deres

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sak om innsyn i liste over statsråd Listhaugs kunderelasjoner Det vises til Sivilombudsmannens brev

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak

NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak Vår dato: 26.01.2016 Vår ref.: 201506418-4 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak klager på Vest-Telemark Kraftlags

Detaljer

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft 2

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft 2 2 Energi Norges standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energi Norge og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til private forbrukere

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Marit Bernbardsen på plassering i feil kundegruppe - vedtak

NVEs vurdering i klage fra Marit Bernbardsen på plassering i feil kundegruppe - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat r4 V E Jæren Everk Postboks 55 4367 NÆRBØ Vårdato: 1 1. 09. 2006 Vår ref.: emp/vem Arkiv: 912-653.3 /Jæren Everk Deres dato: 08.06.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

JURIDISKE RAMMER FOR BRANSJESAMARBEID OG BEREDSKAP MULIGHETER FOR SAMARBEID INNENFOR KRAVENE TIL SELSKAPSMESSIG OG FUNKSJONELT SKILLE

JURIDISKE RAMMER FOR BRANSJESAMARBEID OG BEREDSKAP MULIGHETER FOR SAMARBEID INNENFOR KRAVENE TIL SELSKAPSMESSIG OG FUNKSJONELT SKILLE JURIDISKE RAMMER FOR BRANSJESAMARBEID OG BEREDSKAP MULIGHETER FOR SAMARBEID INNENFOR KRAVENE TIL SELSKAPSMESSIG OG FUNKSJONELT SKILLE ADVOKAT KRISTIN BJELLA, ADVOKATFIRMAET HJORT DA Hjort.no Om mitt innlegg

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av 1. Forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. 2. Forskrift 11. mars

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 27.05.2005 Vår ref.: NVE 200500260-4 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 20.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på anleggsbidrag

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.04.2014 Vår ref.: 201305187-10 Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Anne Glomnes Rudi Deres ref.: 22959125 aru@nve.no Trønder Energi

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Begrensninger i adgangen til forskuddsfakturering av kraft m.v. Oppsummering av høringsuttalelser

Detaljer

Endringer i energiloven. Forskrift om inntektsrammereguleringen FSNs synspunkter

Endringer i energiloven. Forskrift om inntektsrammereguleringen FSNs synspunkter Endringer i energiloven. Forskrift om inntektsrammereguleringen FSNs synspunkter Innlegg på El & Its landskonferanse på Gol 7. november 2005 Advokat ved Høyesterett Caroline Lund Disposisjon 1. Presentasjon

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet A V T A L E mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet 1 Avtalens formål og bakgrunn Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder denne

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Hallvard Gilje Aarseth KOMPENSASJON TIL SLUTTBRUKERE VED SVÆRT LANGVARIGE AVBRUDD

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Hallvard Gilje Aarseth KOMPENSASJON TIL SLUTTBRUKERE VED SVÆRT LANGVARIGE AVBRUDD NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Hallvard Gilje Aarseth Dato 13. januar 2006 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen KOMPENSASJON

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Tinn Energi as, strøm og næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Bakgrunnen til at Cristin og tidligere også Frida-systemet bruker fødselsnummer er at dette er pr i dag den eneste unike identifiseringsnøkkelen for

Detaljer

Anbefaling for internadvokater

Anbefaling for internadvokater Anbefaling for internadvokater Vedtatt av Advokatforeningens hovedstyre 5. desember 2014 1 Innledning Advokatvirksomhet kan organiseres på flere måter, men skal uansett utøves i samsvar med god advokatskikk,

Detaljer

Den 25. november 2007 søkte Nordenkraft på nytt om omsetningskonsesjon, innvilget av NVE den 11. desember 2007.

Den 25. november 2007 søkte Nordenkraft på nytt om omsetningskonsesjon, innvilget av NVE den 11. desember 2007. Norges vassdrags- og energidirektorat Nordenkraft AS Postboks 5912Majorstua 0308 OSLO Vår dato: i AR 2008 Vår ref.: NVE 200709611-14 emk/kmel Arkiv: 631 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Karl Magnus

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg.

Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Istad Kraft AS og næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder

Detaljer

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet - Hva kan gjøres i forhold til kunder som ikke overholder krav?

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet - Hva kan gjøres i forhold til kunder som ikke overholder krav? Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet - Hva kan gjøres i forhold til kunder som ikke overholder krav? Brukermøte spenningskvalitet 2009 23.-25. september KIEL-fergen Karstein Brekke senioringeniør,

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 6% Nettleiepriser lavere nettleie NEAS reduserer nettleien i gjennomsnitt med 13%

Detaljer

Sol & Kraft. Prisene forutsetter at vekselretter kan monteres i umiddelbar nærhet av sikringsskap.

Sol & Kraft. Prisene forutsetter at vekselretter kan monteres i umiddelbar nærhet av sikringsskap. Sol & Kraft e20 er tilbyder av solceller til Hvaler Solpark. e20 skal hjelpe kundene med å redusere strømforbruket for å kutte kostnadene for kunden og samtidig spare miljøet. e20 er en del av Fredrikstad

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 vassdrags- og energidirektorat lanorges Fredrikstad Energi Nett As Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD 03. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak Luster Energiverk AS 6868 Gaupne Vår dato: 15.08.2005 Vår ref.: NVE 200500212-7 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 10.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på tariffering

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning NETTLEIEPRISER 2016 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 1% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

Forvaltningsloven og Offentlighetslovens. krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger. og noen ord om god forvaltningsskikk

Forvaltningsloven og Offentlighetslovens. krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger. og noen ord om god forvaltningsskikk 1 Forvaltningsloven og Offentlighetslovens krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger og noen ord om god forvaltningsskikk Arkivforum 13. Februar 201 1 May Liz Bjørnevik Tho, Organisasjonsdirektørens

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2013. for husholdning. Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no. Strøm Internett TV Telefoni

NETTLEIEPRISER 2013. for husholdning. Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no. Strøm Internett TV Telefoni NETTLEIEPRISER 2013 for husholdning Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no Strøm Internett TV Telefoni Enova 2% Sentralnett

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2015 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2015 for husholdning NETTLEIEPRISER 2015 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land A DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Statnett SF Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO Deres ref Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land Det vises til Olje- og energidepartementets

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Dato: 24.04.2015 Vår referanse: Deres referanse: 201406517 Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering 1. Innledning LOS viser

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS vassdrags- og energidirektorat aenorgesn V Eidsiva Nett AS Postboks 40 2307 HAMAR 1 Vår dato: 5. 12.2011 Vår ref.: ep/bfl Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22 95 92 41 Vedtak

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften

Høringsnotat. Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften Innhold 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2 Gjeldende rett... 3 2.1 Krav

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift 27% NEAS 46% Dette betaler du for NETTLEIE Norges

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Avtale mellom. om elektronisk utveksling av opplysninger

Avtale mellom. om elektronisk utveksling av opplysninger Avtale mellom og.. om elektronisk utveksling av opplysninger INNHOLD 1. AVTALENS PARTER 3 2. AVTALENS GJENSTAND OG AVTALENS DOKUMENTER 3 3. HJEMMEL FOR UTLEVERING, INNHENTING OG BEHANDLING AV OPPLYSNINGENE

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet

EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til

Detaljer

Elsertifikatmarkedet. Energidagene 2011 Gudmund Bartnes ER

Elsertifikatmarkedet. Energidagene 2011 Gudmund Bartnes ER Elsertifikatmarkedet Energidagene 2011 Gudmund Bartnes ER Innhold: Forklare figuren 2 Mye brukte støtteordninger Elsertifikater Garantert påslag Garantert minstepris (kraftpris+støttebeløp) Kraftpris Feed

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 4 14 HØRINGSDOKUMENT Endringer vedrørende kryssubsidiering Forslag til endringer

Detaljer

Vår ref.: NVE 200803818-4 emp/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår ref.: NVE 200803818-4 emp/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Unni Lian Årvollveien 54 K 0590 OSLO Vår dato: 0 8 SEPT 2008 Vår ref.: emp/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Norges vassdrags- og energidirektorat Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Disposisjon NVEs Miljøtilsyn Hva er internkontroll? Hva kreves? Reaksjonsmidler 2 Miljøtilsyn 3 Tilsynet omfatter Godkjenning

Detaljer

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder Standard tilknytningsvilkår for næringskunder Disse standard tilknytningsvilkår gjelder for eieren av en elektrisk installasjon (heretter kalt anlegg) som skal eller er tilknyttet til Hafslund Netts (heretter

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2015 for næringsvirksomhet

NETTLEIEPRISER 2015 for næringsvirksomhet NETTLEIEPRISER 2015 for næringsvirksomhet Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 6% Moms 20% Forbruksavgift 28% NEAS 44% Dette betaler du for NETTLEIE Nettleien

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder, offentlige

Detaljer

Gudbrandsdal Energi klager på tarifferingen i diverse utvekslingspunkt

Gudbrandsdal Energi klager på tarifferingen i diverse utvekslingspunkt Opplandskraft DA Postboks 1098 Skurva 2605 Lillehammer Vår dato: 27.01.2003 Vår ref.: NVE 200107023-9 emk/ave Arkiv: 912-653.4/Opplandskraft Saksbehandler: Deres dato:: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92

Detaljer

BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE

BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE Inngått iht.personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kap. 2 mellom UNINETT AS ("Databehandler") og Virksomheten ("den Behandlingsansvarlige") heretter

Detaljer

Oversikt over vedtak og utvalgte saker. Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011

Oversikt over vedtak og utvalgte saker. Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011 Oversikt over vedtak og utvalgte saker Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011 10 2012 R A P P O R T Oversikt over vedtak og utvalgte saker Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011 Norges

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer