Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20"

Transkript

1 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: Kommunikasjonsdirektør Mobil: Strandveien 20 E-post: 1324 Lysaker Internet: Rapport for første halvår 2006 Den maritime gruppen Wilh. Wilhelmsen (WW) oppnådde et sterkt resultat i 2. kvartal 2006 og for 1. halvår sett under ett, justert for engangsposter. En nedskrivning av underliggende verdier i Global Automotive Logistics SAS (GAL), som eier det franske logistikkselskapet Compagnie d Affrètement et de Transport S.A. (CAT), med USD 25 millioner til null innvirker negativt på konsernets resultat. Underliggende drift i gruppen går bra. Konsernet fikk et driftsresultat for 2. kvartal på USD 58 millioner. Tilbakegangen på USD 14 millioner sammenlignet med 2. kvartal 2005 skyldes nedskrivningen i det franske logistikkselskapet. (Tall fra samme periode i fjor heretter i parentes.) Justert for nedskrivning i CAT/GAL, er driftsresultatet i 2. kvartal på USD 83 millioner. Dette er en forbedring på USD 11 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. De samlede driftsinntektene for kvartalet har aldri vært høyere og utgjorde USD 664 millioner (USD 516 millioner). Resultatet før skatt var på USD 51 millioner (USD 64 millioner), mens resultatet etter skatt endte på USD 36 millioner (USD 60 millioner). Når 1. halvår sees under ett, oppnådde konsernet et driftsresultat på USD 132 millioner (USD 126 millioner). Justert for nedskrivning i CAT/GAL er driftsresultatet i 1. halvår på USD 157, som er en forbedring på USD 31 millioner. Mgm. rapport Q Q () Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Mgm. rapport YTD 2006 YTD 2005 () Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Samlede driftsinntekter var på USD 1,3 milliarder (USD 1 milliard). Resultatet før skatt var på USD 127 millioner (USD 138 millioner), og resultatet etter skatt endte på USD 112 millioner (USD 128 millioner). Det er shipping som igjen bidrar mest til gruppens resultater. God utnyttelse av tonnasjen kombinert med et sterkt marked for frakt av biler og tung, rullende last samt prosjektlast forklarer fremgangen. Resultatet trekkes ned av CAT/GAL. Svake resultater og en uavklart finansiell situasjon, som tidligere rapportert, gjør at styret i Wilh. Wilhelmsen ASA har besluttet å nedskrive verdien knyttet til underliggende eierandeler i GAL med USD 25 millioner til null. Til tross for at underliggende drift i WW gruppen er god, får denne engangsposten vesentlig innvirkning på konsernets resultat totalt.

2 Resultattallene ovenfor fremkommer av managementrapporten, som avspeiler WWs underliggende drift bedre enn det offisielle regnskapet. Regnskapsprinsippene er de samme i managementrapporten og det offisielle regnskapet, men managementrapporten baseres på en annen konsolideringsmetode for selskapets felleskontrollerte virksomheter. Oppstillingen i managementrapporten reflekterer andelen av WW gruppens partnerskapsbaserte eierstruktur. Den gir mer utfyllende informasjon om konsernets totale økonomiske resultater oppnådd gjennom de ulike samarbeidsselskapene. Delårsrapporten er avgitt i overensstemmelse med IAS 34 (International Accounting Standard) og i tråd med de regnskapsprinsipper som er beskrevet i årsrapporten for Shipping For 1. halvår 2006 hadde shippingsegmentet et driftsresultat på USD 128,5 millioner (USD 114,8 millioner). Driftsinntektene var på til sammen USD 728,7 millioner (USD 648,8 millioner), mens resultatet før skatt utgjorde USD 100,6 millioner (USD 123,3 millioner). WW har aldri tidligere levert et så godt driftsresultat innen shippingsegmentet sammenlignet med tilsvarende periode tidligere år. Resultat før skatt trekkes ned av et urealisert tap på bunkerssikringer på USD 20 millioner (gevinst USD 34 millioner). Det motvirkes til dels av gevinst på rentesikringsinstrumenter på USD 14 millioner (USD 1,5 millioner) samt en netto positiv effekt på valutaposter. Som rapportert i de siste kvartalene, skyldes det gode resultatet for WWs samlede shippingaktiviteter at markedet fortsatt er sterkt og at lastetilgangen er god på de viktigste transportstrekningene. En effektiv lastesammensetning bidrar også til de positive tallene. Flåteutnyttelsen i Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) (WW eier 50%) er meget høy. Det gode resultatet fremkommer som følge av sterke volumer fra Asia til USA og Europa, i kombinasjon med god utnyttelse av tonnasjen på andre transportstrekninger. Det er fremdeles gode volumer av high and heavy (H&H) samt prosjektlast. WWL er godt posisjonert til å frakte denne lastetypen. Prisene på bunkers og innleid tonnasje er fortsatt høy. Dette medfører at inntektsøkningene for WWL, som delvis er avhengig av å leie inn ekstra tonnasje, i betydelig grad fortrenges av kostnadsøkninger. WWL har i løpet av 2. kvartal fått levert to bilskip, ett bygget ved Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i Korea og ett bygget ved Mitsubishi Heavy Industries (MHI) i Japan. Daewoo skipet er eid av WWs svenske samarbeidspartner Wallenius Lines, mens skipet som er bygget ved MHI er kontrollert av WW. EUKOR Car Carriers (WW eier 40%) fortsetter å levere gode resultater. Hyundai og Kia, som er selskapets viktigste kunder, eksporterte tilsvarende høye volumer i 1. halvår 2006 som 1. halvår EUKOR merker så langt ikke en reduksjon i volumene som følge av at Hyundai og Kia oppretter fabrikker i utlandet. I tillegg til last fra Korea til USA og Europa, opplever EUKOR i økende grad lastetilgang fra Europa tilbake til Korea via Midt-Østen. Dette gir mer optimal utnyttelse av flåten, noe som igjen slår positivt ut i selskapets resultater. 2

3 Frakt fra Asia til Europa og Nord-Amerika forblir de viktigste lasterutene for EUKOR, men frakt til Midt-Østen, Afrika og Sør-Amerika bidrar i økende grad til resultatene. Som følge av høy bunkerspris og noe redusert sikringsgrad, har imidlertid EUKOR økte bunkerskostnader i I april fikk EUKOR levert bilskipet Morning Concert bygget ved Hyundai Heavy Industries i Korea. Skipet har en lastekapasitet på biler og er eid av WW. American Roll-on Roll-off Carrier (ARC) (WW eier 50%) kan også vise til svært gode resultater i 1. halvår Selskapet har god lastetilgang og inntjening på de to viktigste transportstrekningene til henholdsvis Europa og Midt-Østen. ARC opererer åtte skip, hvorav fem går mellom USA og Europa og de resterende tre mellom USA og Midt-Østen. WW, inklusive gruppens samarbeidspartnere, har et nybyggingsprogram som innebærer at 42 nye skip blir levert etter 2. kvartal 2006 frem til og med Nybyggingsprogrammet er siden forrige kvartal utvidet med avtalen WW inngikk i mai om bygging av ytterligere to bilskip ved MHI i Japan. Skipene vil få en lastekapasitet på biler. Den nye avtalen øker serien av søsterskip WW bygger ved MHI verftet til ti. Fire av disse skipene er allerede levert, hvorav ett i 2. kvartal Samarbeidet med MHI er utvidet til også å omfatte utvikling av et nytt design for fremtidens skip, som blant annet innebærer kapasitet for tyngre last og mer effektiv drift. Av de 42 nybyggene i bestilling, står WW for 11 av skipene inkludert de to siste nybyggene fra MHI. Til sammen står WW for levering av 6 skip i Logistikk Etter nedskrivningen av underliggende verdier i eierselskapet til det franske logistikkselskapet Compagnie d Affrètement et de Transport S.A. (CAT) med USD 25 millioner til null hadde logistikk segmentet i 1. halvår 2006 et driftsresultat på minus USD 18,5 millioner (USD 13,2 millioner). Driftsinntektene utgjorde til sammen USD 257,5 millioner (USD 265,4 millioner). Resultatet før skatt for perioden endte på minus USD 20,6 millioner (USD 10,6 millioner). CAT (WWL eier 40%) leverer igjen et negativt resultat, som er noe svakere enn i 1. kvartal. Resultatet preges av reduserte volumer fra Renault. Til tross for positive initiativ rundt CAT, inklusive kostnadsreduksjoner, medfører de fortsatt svake resultatene og den uavklarte finansielle situasjonen at styret i Wilh. Wilhelmsen ASA skriver ned verdien knyttet til underliggende eiendeler i Global Automotive Logistics SAS (GAL= eierselskapet til CAT) med USD 25 millioner til null. Med unntak av CAT utvikler øvrige logistikkaktiviteter seg som forventet. Det er spesielt gode resultater innen undersegmentene terminaler og teknisk service. Logistikktjenestene er inndelt i fem kategorier: Sjøgående transport, terminaler, tekniske tjenester (knyttet til den transporterte lasten på land), innenlandslogistikk og supply chain management. WWs logistikkstrategi tar utgangspunkt i at logistikktjenestene først og fremst skal støtte hovedaktiviteten sjøgående transport, men øvrige logistikktjenester skal også gi tilfredsstillende lønnsomhet alene. 3

4 I tillegg til shipping, vil fokuset innen dette segmentet ligge på terminaler, teknisk service samt supply chain management. Tjenester knyttet til innenlandslogistikk vil leies inn ved behov. WWL tilbyr en dør-til-dør løsning. Dette er et utvidet tjenestetilbud sammenlignet med hva konkurrentene tilbyr og gir kundene mulighet til å løse sine logistikkbehov på en mer kostnadseffektiv måte. Det koreanske logistikkselskapet Glovis (WW eier 20%) leverer tilfredsstillende resultater. Selskapet er ikke påvirket i den daglige driften av etterforskningen av påstandene om finansielle uregelmessigheter innenfor Hyundai Motor Company gruppen (HMC gruppen). Endelig rettslig avklaring av dette forventes i løpet av året. Styreformann Chung Mong-koo i HMC gruppen er løslatt mot kausjon. President Lee Ju-eun i Glovis holdes fortsatt i varetekt. WWL selskapet Vehicle Services Americas (WWL eier 50%) har opplevd noe reduserte volumer som følge av lavere salg for Nissan i Nord-Amerika. Dette har imidlertid hatt marginal resultateffekt for selskapet. De to amerikanske logistikkselskapene, American Auto Logistics og American Logistics Network (WW 50%), leverer fortsatt stabile og gode resultater. Maritime tjenester Segmentet maritime tjenester oppnådde et driftsresultat for 1. halvår 2006 på USD 20,7 millioner (USD 4,4 millioner). Driftsinntektene for samme periode utgjorde USD 289 millioner (USD 75,8 millioner). Resultatet før skatt endte på USD 19 millioner (USD 5,1 millioner). Wilhelmsen Maritime Services (WMS) tar betydelige andeler av et godt marked og salget overstiger forventningene. Marginene er under press og resultatmessig kompenseres ikke dette fullt ut av effektivitetsgevinstene. Underliggende drift i WMS er god og det er forventet at avkastningen vil øke i takt med at integrasjonsgevinstene får effekt. I 2. kvartal lanserte WMS forretningsområdet Barwil Unitor Ships Service, som representerer de sammenslåtte virksomhetene innenfor Barwil og Unitor relatert til salg, service og distribusjon til den seilende handelsflåten. Markedet til forretningsområdet Barwil Unitor Ships Service fortsetter med høy aktivitet og meget godt salg. Det er krevende å slå sammen virksomheter i et marked med høy aktivitet. Forretningsområdet, som er det største innenfor WMS, har betydelige synergigevinster som taes ut fortløpende. Driftsinntektene er gode, men resultatet er ennå ikke helt tilfredsstillende. Forretningsområdet Ship Management, som totalt har rundt 300 skip på management, fortsetter sin gode tilvekst og øker antallet driftskontrakter. Resultatet i 2. kvartal er tilfredsstillende, men lavere sammenlignet med samme periode i Dette skyldes i hovedsak press på marginene. Forretningsområdet Ships Equipment, som er rettet mot verftsindustrien og består av TI Marine Contracting og Unitor Marine Safety, fortsetter sin gode utvikling og har også i 2. kvartal økt sine driftsinntekter sammenlignet med samme periode i Ordreinngangen er meget tilfredsstillende og resultatet overstiger samme periode i fjor. 4

5 Andre aktiviteter I Wilhelmsen Offshore & Chartering inngår Sea Launch og Express Offshore Transport (EOT). WW besørger transport av raketter samt drivstoff for Sea Launch fra Ukraina til Long Beach i California. Konsernet har også management på kommandofartøyet Sea Launch Commander og oppskytningsplattformen Odyssey, som skyter opp satellitter i Stillehavet. EOT (WW eier 50%) ble opprettet i 2005 og startet sin virksomhet i februar Selskapet tilbyr transport av mannskap og forsyninger til oljeinstallasjoner i Asia og Den arabiske gulf. Tungtransportselskapet Dockwise (WW eier 24%) går fortsatt meget godt som følge av det sterke offshoremarkedet. Selskapet har bidratt med et resultat før skatt for 1. halvår 2006 på USD 6,7 millioner (USD 4,5 million). WW og det nederlandske offshoreselskapet Heerema Group ønsker å vurdere strategiske alternativer for Dockwise. Deutsche Bank Securities Inc. er engasjert til å bistå i vurderingen av fremtidige alternativer. Prosessen kan lede frem til et mulig salg av Dockwise. Etter at de mindre aksjonærene ble kjøpt ut, eier WW og Heerema til sammen alle aksjene i selskapet. Dette medfører at WW i juni økte sin eierandel i selskapet fra 21% til 24%. Finans For 2. kvartal utgjorde netto finansposter minus USD 7 millioner (minus USD 8 millioner), hvorav finansielle instrumenter bidro med USD 38 millioner (minus USD 9 millioner). Realisert og urealisert gevinst på valutasikringer utgjorde USD 35 millioner (tap USD 9 millioner). Dette motsvares av et tap på valutaposter med USD 33 millioner (gevinst USD 8 millioner). Realisert og urealisert gevinst på rentesikringsinstrumenter utgjorde USD 16 millioner (tap USD 6 millioner), mens urealisert tap på bunkerssikringer utgjorde USD 13 millioner (gevinst USD 6 millioner). Den realiserte gevinsten på bunkersikringskontrakter på USD 13 millioner (USD 10 millioner) er ført til reduksjon av driftskostnader. Netto finansposter utgjorde 1. halvår minus USD 6 millioner (USD 12 millioner) hvorav finansielle sikringsinstrumenter bidro med USD 65 millioner (USD 16 millioner). Realisert og urealisert gevinst på valutasikringer utgjorde USD 59 millioner (tap USD 19 millioner). Dette motsvares av et tap på valutaposter med USD 50 millioner (gevinst USD 12 millioner). Realisert og urealisert gevinst på rentesikringsinstrumenter utgjorde USD 26 millioner (USD 1 million), mens urealisert tap på bunkerssikringer utgjorde USD 20 millioner (gevinst USD 34 millioner). Den realiserte gevinsten på bunkersikringskontrakter på USD 25 millioner (USD 14 millioner) er ført til reduksjon av driftskostnader. WW kan fortsatt vise til gode resultater fra aksje-, rente- og valutahandel i 2. kvartal samt hittil i år. Dette bidrar positivt til finansinntektene. Høyere amerikansk rente og økt gjeld trekker finanskostnadene opp sammenlignet med tilsvarende perioder i fjor, men effekten blir avdempet av at deler av gjelden er rentesikret på gunstige nivåer. Utbytte WW har en intensjon om å utbetale utbytte to ganger i året. I tråd med WWs utbyttepolitikk ble det besluttet å utbetale NOK 5 per aksje på selskapets generalforsamling 4. mai. Utbytte ble utbetalt 18. mai. 5

6 Fremtidsutsikter WW ASAs styre opprettholder sine fremtidsutsikter fra 1. kvartal, og forventer et resultat for 2006, etter ordinære finansposter, som er bedre enn i Verdien av bunkerssikringer ved utgangen av 2005 utgjorde USD 50 millioner. Ved utgangen av 2. kvartal 2006 var denne verdien redusert til USD 31 millioner. Da denne verdien vil bli redusert til null ved utgangen av 2006, vil resultatet i 2. halvåret påvirkes tilsvarende negativt. Lysaker, 31. juli 2006 Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA Den maritime gruppen Wilh. Wilhelmsen er en ledende internasjonal leverandør av maritime tjenester. Konsernet har ansatte og sysselsetter medarbeidere når deleide selskaper inkluderes. WW har 393 kontorer i 70 land. For mer informasjon, se 6

7 FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 2. kvartal 2006 Management rapportering > Management rapport > Management rapport per forretningsområde > Noter Offisiell delårsrapportering > Resultatregnskap > Balanse > Kontantstrømoppstilling og Egenkapital avstemming > Resultatregnskap per forretningsområde > Noter Pro forma sammenligningstall inklusive Unitor > Resultatregnskap - Pro forma > Balanse - Pro forma > Resultatregnskap per forretningsområde - Pro forma

8 Management report FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 2. kvartal 2006 Management rapportering I Wilh. Wilhelmsen konsernets offisielle delårsrapport er egenkapitalmetoden brukt ved konsolidering av felleskontrollerte selskap. Denne metoden gir et riktig bilde av konsernets finansielle posisjon. Gjennom den daglige driften baserer ledelsen seg imidlertid på proporsjonal metoden som grunnlag for sine finansielle beslutninger. Management rapporteringen av resultatregnskapet er basert på proporsjonal konsolidering av alle vesentlig felleskontrollerte selskap i segmentene Shipping og Logistikk. Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat: I Management rapporten er realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i driftsresultat ved reduksjon av reiseavhengige kostnader. Finansielle instrumenter: Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter.

9 Management rapport ¹ Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader (187) (153) Reiseavhengige kostnader (353) (300) (617) (20) (14) Driftskostnader skip (40) (26) (56) (36) (39) Charter kostnader (73) (75) (157) (66) - Material kostnader (123) - (104) (89) (60) Lønn og andre personalkostnader (174) (122) (305) (146) (143) Andre driftskostnader (292) (276) (571) (37) (36) Avskrivninger og amortisering (73) (72) (151) (25) (0) Nedskrivninger (25) (0) (14) (606) (443) Sum driftskostnader (1 153) (870) (1 974) Driftsresultat (7) (8) Netto finansposter (6) 12 (23) Resultat før skattekostnad (15) (5) Skattekostnad (15) (9) (18) Periodens resultat Herav minoriteter ,74 1,23 Resultat pr. aksje (USD) 2,30 2,65 3,91 0,74 1,23 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 2,30 2,65 3,91 ¹ Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene

10 Management rapport per forretningsområde* TOTAL SHIPPING (1) LOGISTIKK MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 663,7 515, ,7 384,4 329, ,8 133,9 143,1 531,0 147,6 40,3 339,2 (2,2) 3,1 6,7 Primært driftsresultat** 120,2 108,1 396,8 97,4 89,6 357,5 7,5 12,7 43,4 15,8 4,5 1,7 (0,6) 1,3 (5,8) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (62,1) (35,6) (164,6) (28,8) (29,5) (120,0) (28,6) (3,4) (28,9) (3,8) (1,5) (11,3) (0,9) (1,3) (4,4) Driftsresultat 58,1 72,5 232,2 68,6 60,1 237,5 (21,0) 9,4 14,5 12,0 3,0 (9,6) (1,5) (0,0) (10,3) Netto finansposter (6,7) (8,1) (23,1) (15,3) (14,0) (19,6) (1,1) (1,0) (4,7) (3,0) 0,4 (0,2) 12,6 6,5 1,5 Resultat før skattekostnad 51,4 64,4 209,1 53,3 46,1 217,9 (22,1) 8,3 9,8 9,1 3,5 (9,8) 11,1 6,5 (8,8) Skattekostnad (15,1) (5,1) (18,3) 4,2 (0,4) (12,9) (1,2) (2,7) (6,8) (3,0) (0,9) 4,2 (15,1) (1,1) (2,7) Periodens resultat 36,3 59,2 190,8 57,6 45,7 205,0 (23,3) 5,6 3,0 6,1 2,5 (5,7) (4,0) 5,4 (11,5) Herav minoriteter 0,7 0,4 2,9 0,7 0,4 2,9 TOTAL SHIPPING (1) LOGISTIKK MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD Resultatregnskap Driftsinntekter 1 285,5 996, ,7 728,7 648, ,8 257,5 265,4 531,0 289,0 75,8 339,2 10,4 6,1 6,7 Primært driftsresultat** 230,3 198,0 396,8 185,2 174,3 357,5 13,2 20,0 43,4 28,3 7,8 1,7 3,6 (4,2) (5,8) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (97,9) (72,3) (164,6) (56,7) (59,5) (120,0) (31,7) (6,8) (28,9) (7,6) (3,4) (11,3) (1,9) (2,6) (4,4) Driftsresultat 132,5 125,7 232,2 128,5 114,8 237,5 (18,5) 13,2 14,5 20,7 4,4 (9,6) 1,7 (6,7) (10,3) Netto finansposter (5,6) 11,8 (23,1) (27,8) 8,5 (19,6) (2,1) (2,7) (4,7) (1,7) 0,6 (0,2) 26,1 5,3 1,5 Resultat før skattekostnad 126,9 137,5 209,1 100,6 123,3 217,9 (20,6) 10,6 9,8 19,0 5,1 (9,8) 27,9 (1,5) (8,8) Skattekostnad (14,6) (9,2) (18,3) 9,4 (2,0) (12,9) (1,9) (4,4) (6,8) (5,7) (1,6) 4,2 (16,4) (1,3) (2,7) Periodens resultat 112,4 128,3 190,8 110,1 121,3 205,0 (22,5) 6,2 3,0 13,3 3,5 (5,7) 11,5 (2,7) (11,5) Herav minoriteter 1,5 0,9 2,9 1,5 0,9 2,9 1 Salgsgevinst på MUSD 8,2 knyttet til salg av skip i 3 kvartal salg av Resolve (tidligere Tanabata) fra Wilhelmsen Lines AS (100%) og Honor (tidligere Takasago) fra Wilhelmsen Lines Shipowning AS (100%) til Fidelio Ltd. Partnership (50% eierskap). 2 Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal Salgsgevinst ved salg av crewbåt er inkludert med MUSD 0,7 pr. 4. kvartal Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller i Singapore inkludert med MUSD 7,0 i 1. kvartal * Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene ** Realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i primært driftsresultat

11 Noter - Management rapport Netto finansposter Finans 4,4 6,0 Avkastning finansforvaltning 11,9 9,2 22,3 4,7 2,5 Renteinntekter 8,9 4,6 13,0 (19,6) (16,1) Rentekostnader (40,6) (30,6) (69,8) (1,2) 0,1 Andre finansposter (1,0) 0,2 (0,9) (33,3) 8,1 Netto valuaposter (50,1) 12,4 27,8 Finansielle instrumenter (12,8) 6,4 Markedsjust. bunkerssikringskontrakter (20,3) 34,1 26,4 15,7 (5,8) Rentesikringsinstrumenter 26,0 1,2 11,0 6,8 (2,6) Valuta derivater 11,2 (4,1) (10,9) 28,6 (6,7) Valuta og rentesikringsinstrumenter 48,4 (15,2) (42,0) (6,7) (8,1) Netto finansposter (5,6) 11,8 (23,1) Finansielle Instrumenter (Består av både markedsverdijusterte- og realiserte- valuta, rente og kryss rente- og valutasikringsinstrumenter i tillegg til markedsverdijusterte bunkers sikringer*) Management rapport MUSD Q Q Q Q YTD REALISERT 12,3 7,1 19,5 MARKEDSVERDIJUSTERT 14,7 31,2 45,9 SUM 27,1 38,3 0,0 0,0 65,4 Management rapport MUSD Q Q Q Q YTD REALISERT 3,8 2,1 0,5 (1,9) 4,5 MARKEDSVERDIJUSTERT 21,0 (10,9) 13,3 (43,3) (19,9) SUM 24,8 (8,8) 13,8 (45,2) (15,5) * Realiserte bunker sikringer (Inkludert under driftskostnader) Management rapport MUSD Q Q Q Q YTD REALISERTE BUNKER SIKRINGER 12,3 12,5 24,7 * Realiserte bunker sikringer (Inkludert under driftskostnader) Management rapport MUSD Q Q Q Q YTD REALISERTE BUNKER SIKRINGER 4,8 9,5 12,3 13,1 39,6

12 OFFISIELLT FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 2. kvartal 2006 Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat : I den offisielle delårsrapporteringen er bunkersikringsinstrumentene (1) presentert som finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter : Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter. (1) Bunker hedgene er per i dag i sin helhet knyttet til operasjonene i Felleskontrollerte selskaper som i følge offisiell delårsrapportering konsolideres etter Egenkapitalmetoden - altså inkludert i Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap

13 Resultatregnskap Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter (1) 27 Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte sels Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader - (2) Reiseavhengige kostnader (0) (2) (3) (8) (11) Driftskostnader skip (17) (18) (35) (1) (0) Charter kostnader (1) (2) (5) (66) - Material kostnader (123) - (104) (58) (33) Lønn og andre personalkostnader (113) (67) (188) (26) (13) Andre driftskostnader (54) (30) (95) (13) (13) Avskrivninger og amortisering (25) (26) (56) (0) (0) Nedskrivninger (0) (0) (0) (171) (72) Sum driftskostnader (333) (145) (485) Driftsresultat Netto finansposter 25 2 (5) Resultat før skattekostnad (15) (3) Skattekostnad (23) (4) (10) Periodens resultat Herav minoriteter ,74 1,23 Resultat pr. aksje (USD) 2,30 2,65 3,91 0,74 1,23 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 2,30 2,65 3,91

14 Balanse Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Pensjonsmidler Investeringer i tilknyttede selskap Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Varelager Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld *) Pr eier konsernet egne aksjer med samlet pålydende ca. USD 5.7 millioner.

15 Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (181) (52) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (10) 123 Kontanter og kontantekvivalenter IB Kontanter og kontantekvivalenter UB Wilh. Wilhelmsen konsern Avstemming egenkapital Egenkapital i begynnelsen av perioden Resultat Dividend payment (37) (30) Kildeskatt (1) Implementering IAS 39 - Finansielle instrumenter 1 Finansielle instrumenter, sikrings bokføring 8 1 Kjøp av egne aksjer (8) Opsjoner 2 2 Omregnings-/andre differanser 39 (17) Egenkapital i slutten av perioden

16 Resultatregnskap per forretningsområde TOTAL SHIPPING (1) LOGISTIKK MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 210,9 133,3 690,4 78,1 78,8 322,1 (23,3) 5,6 3,0 147,6 40,3 339,2 8,5 8,6 26,1 Primært driftsresultat 52,6 74,1 261,2 61,0 62,6 262,1 (23,3) 5,6 3,0 15,8 4,5 1,7 (0,9) 1,3 (5,6) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (12,6) (12,6) (55,6) (8,2) (9,8) (39,7) (3,8) (1,5) (11,3) (0,6) (1,3) (4,6) Driftsresultat 40,0 61,4 205,6 52,8 52,8 222,4 (23,3) 5,6 3,0 12,0 3,0 (9,6) (1,5) (0,0) (10,3) Netto finansposter 11,3 0,9 (4,8) 1,7 (6,1) (6,1) (3,0) 0,4 (0,2) 12,6 6,5 1,5 Resultat før skattekostnad 51,3 62,3 200,8 54,5 46,7 216,4 (23,3) 5,6 3,0 9,1 3,5 (9,8) 11,1 6,5 (8,8) Skattekostnad (15,0) (3,1) (9,9) 3,0 (1,0) (11,3) (3,0) (0,9) 4,2 (15,1) (1,1) (2,7) Periodens resultat 36,3 59,2 190,8 57,6 45,7 205,0 (23,3) 5,6 3,0 6,1 2,5 (5,7) (4,0) 5,4 (11,5) Herav minoriteter 0,7 0,4 2,9 0,7 0,4 2,9 TOTAL SHIPPING (1) LOGISTIKK MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD Resultatregnskap Driftsinntekter 443,2 275,3 690,4 158,0 177,0 322,1 (22,5) 6,2 3,0 289,0 75,8 339,2 18,8 16,3 26,1 Primært driftsresultat 135,1 155,9 261,2 126,3 146,0 262,1 (22,5) 6,2 3,0 28,3 7,8 1,7 3,0 (4,2) (5,6) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (24,9) (25,9) (55,6) (15,9) (19,9) (39,7) (7,6) (3,4) (11,3) (1,4) (2,6) (4,6) Driftsresultat 110,2 130,1 205,6 110,4 126,1 222,4 (22,5) 6,2 3,0 20,7 4,4 (9,6) 1,6 (6,7) (10,3) Netto finansposter 25,2 2,0 (4,8) 0,8 (3,9) (6,1) (1,7) 0,6 (0,2) 26,1 5,3 1,5 Resultat før skattekostnad 135,4 132,1 200,8 111,1 122,3 216,4 (22,5) 6,2 3,0 19,0 5,1 (9,8) 27,8 (1,5) (8,8) Skattekostnad (23,0) (3,8) (9,9) (1,0) (1,0) (11,3) (5,7) (1,6) 4,2 (16,3) (1,3) (2,7) Periodens resultat 112,4 128,3 190,8 110,1 121,3 205,0 (22,5) 6,2 3,0 13,3 3,5 (5,7) 11,5 (2,7) (11,5) Herav minoriteter 1,5 0,9 2,9 1,5 0,9 2,9 1) Salgsgevinst på MUSD 8,2 knyttet til salg av skip i 3 kvartal salg av Resolve (tidligere Tanabata) fra Wilhelmsen Lines AS (100%) og Honor (tidligere Takasago) fra Wilhelmsen Lines Shipowning AS (100%) til Fidelio Ltd. Partnership (50% eierskap). 2) Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal Salgsgevinst ved salg av crewbåt er inkludert med MUSD 0,7 pr. 4. kvartal ) Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller i Singapore inkludert med MUSD 7,0 i 1. kvartal 2006.

17 Noter Netto finansposter Finans 4,4 6,0 Avkastning finansforvaltning 11,9 9,2 22,3 4,1 2,6 Renteinntekter 8,1 5,0 12,7 (9,4) (6,9) Rentekostnader (20,9) (13,0) (33,9) (1,0) 0,0 Andre finansposter (0,4) 0,1 (0,4) (30,0) 8,9 Netto valuaposter (39,4) 16,7 35,8 Finansielle instrumenter 0,0 0,0 Markedsjust. bunkerssikringskontrakter 0,0 0,0 0,0 13,9 (4,6) Rentesikringsinstrumenter 22,4 0,5 5,9 5,0 (0,6) Valuta derivater 7,7 (0,9) (7,1) 24,4 (4,6) Valuta og rentesikringsinstrumenter 35,9 (15,6) (40,1) 11,3 0,9 Netto finansposter 25,2 2,0 (4,8)

18 PRO FORMA FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 2. kvartal 2006 Proforma sammenligningstall som følge av Unitor oppkjøpet: Unitor ASA er konsolidert fra tidspunktet WW-gruppen oppnådde bestemmende innflytelse (15 Juli 2005). Etter regnskapsloven ( 7-4) og IFRS er det krav om å utarbeide proforma sammenligningtall mot tidligere perioder. Det er gjort følgende forutsetninger ved utarbeidelsen av proforma sammenligningtall: % av Unitors resultat og balanse er konsolidert; - Unitors resultat og balanse er regnet om fra NOK til USD med henholdsvis gjennomsnittlig og balansedagens valutakurs; - Allokering av merverdier og finansiering av oppkjøpet er omregnet til kurs på overtagelsestidspunktet; - Proforma finansiering for de sammenlignbare periodene er beregnet med 58 % lån og 42 % trukket av likvider.

19 Resultatregnskap Pro forma sammenligningstall - inklusive UNITOR Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter (1) 27 Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte se Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader - (2) Reiseavhengige kostnader (0) (2) (3) (8) (11) Driftskostnader skip (17) (18) (35) (1) (0) Charter kostnader (1) (2) (5) (66) (58) Material kostnader (123) (111) (225) (58) (53) Lønn og andre personalkostnader (113) (109) (233) (26) (28) Andre driftskostnader (54) (59) (126) (13) (15) Avskrivninger og amortisering (25) (31) (61) (0) (0) Nedskrivninger (0) (0) (0) (171) (167) Sum driftskostnader (333) (331) (687) Driftsresultat (1) Netto finansposter 25 (1) (8) Resultat før skattekostnad (15) (5) Skattekostnad (23) (7) (13) Periodens resultat Herav minoriteter ,74 1,32 Resultat pr. aksje (USD) 2,30 2,79 4,05 0,74 1,32 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 2,30 2,79 4,05

20 Balanse Pro forma sammenligningstall - inklusive UNITOR Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Pensjonsmidler Investeringer i tilknyttede selskap Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Varelager Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006

Rapport for 1. kvartal 2006 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Foreløpig årsrapport 2005

Foreløpig årsrapport 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Rapport for tredje kvartal 2005

Rapport for tredje kvartal 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Vice President Telefax: 67 58 44 96 Strandveien 20 Privat: 67 14 83 43 1324 Lysaker E-post:

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President Pressemelding Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 97 70 08 02 Kommunikasjonsdirektør Telefax: 67 58 44 96 Vice President Privat: 67 14 83 43 Strandveien 20

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Rapport. Rapport for fjerde kvartal Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker

Rapport. Rapport for fjerde kvartal Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA ( WW ) oppnådde et driftsresultat for årets første fire måneder på NOK 277 mill. mot NOK 177 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Resultatene for konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) preges av en klar forbedring i perioden april juni sammenliknet med 1. kvartal 2000. Linje- og bilskipsvirksomheten i Wallenius

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Informasjonsdirektør Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde i 2000 et driftsresultat på USD 84 millioner. Dette er en bedring på ca. 50% i forhold til 1999 da driftsresultatet

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Den økonomiske krisen i Asia og også andre deler av verden har hittil i år bare i begrenset grad hatt innvirkning på driftsresultatene.

Den økonomiske krisen i Asia og også andre deler av verden har hittil i år bare i begrenset grad hatt innvirkning på driftsresultatene. TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 31. AUGUST 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde et driftsresultat for årets åtte første måneder på NOK 656 mill. mot NOK 522 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2004 Svakt spotmarked i Nordsjøen i årets 1. kvartal Driftsinntektene ble NOK 225 mill (inkludert NOK 22 mill i salgsgevinst) mot NOK 219 mill samme kvartal året før Kvartalets

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Bedring i netto fraktinntekter Nedgang i dagtall fra 2Q oppveies av økt aktivitet Kontantstrøm, justert for engangshendelser, på nivå med forrige kvartal Valutakursendringer trekker finansresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998.

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998. Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. Telex: 79 350 HSHIP. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr: 921 482 957 MVA.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Driftsinntektene for kvartalet ble NOK 306 mill, mot NOK 256 mill samme kvartal året før Kvartalets driftsresultatet (EBITDA) ble NOK 141 mot fjorårets 132 mill Konstruksjonsservice

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer