Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20"

Transkript

1 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: Kommunikasjonsdirektør Mobil: Strandveien 20 E-post: 1324 Lysaker Internet: Rapport for første halvår 2006 Den maritime gruppen Wilh. Wilhelmsen (WW) oppnådde et sterkt resultat i 2. kvartal 2006 og for 1. halvår sett under ett, justert for engangsposter. En nedskrivning av underliggende verdier i Global Automotive Logistics SAS (GAL), som eier det franske logistikkselskapet Compagnie d Affrètement et de Transport S.A. (CAT), med USD 25 millioner til null innvirker negativt på konsernets resultat. Underliggende drift i gruppen går bra. Konsernet fikk et driftsresultat for 2. kvartal på USD 58 millioner. Tilbakegangen på USD 14 millioner sammenlignet med 2. kvartal 2005 skyldes nedskrivningen i det franske logistikkselskapet. (Tall fra samme periode i fjor heretter i parentes.) Justert for nedskrivning i CAT/GAL, er driftsresultatet i 2. kvartal på USD 83 millioner. Dette er en forbedring på USD 11 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. De samlede driftsinntektene for kvartalet har aldri vært høyere og utgjorde USD 664 millioner (USD 516 millioner). Resultatet før skatt var på USD 51 millioner (USD 64 millioner), mens resultatet etter skatt endte på USD 36 millioner (USD 60 millioner). Når 1. halvår sees under ett, oppnådde konsernet et driftsresultat på USD 132 millioner (USD 126 millioner). Justert for nedskrivning i CAT/GAL er driftsresultatet i 1. halvår på USD 157, som er en forbedring på USD 31 millioner. Mgm. rapport Q Q () Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Mgm. rapport YTD 2006 YTD 2005 () Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Samlede driftsinntekter var på USD 1,3 milliarder (USD 1 milliard). Resultatet før skatt var på USD 127 millioner (USD 138 millioner), og resultatet etter skatt endte på USD 112 millioner (USD 128 millioner). Det er shipping som igjen bidrar mest til gruppens resultater. God utnyttelse av tonnasjen kombinert med et sterkt marked for frakt av biler og tung, rullende last samt prosjektlast forklarer fremgangen. Resultatet trekkes ned av CAT/GAL. Svake resultater og en uavklart finansiell situasjon, som tidligere rapportert, gjør at styret i Wilh. Wilhelmsen ASA har besluttet å nedskrive verdien knyttet til underliggende eierandeler i GAL med USD 25 millioner til null. Til tross for at underliggende drift i WW gruppen er god, får denne engangsposten vesentlig innvirkning på konsernets resultat totalt.

2 Resultattallene ovenfor fremkommer av managementrapporten, som avspeiler WWs underliggende drift bedre enn det offisielle regnskapet. Regnskapsprinsippene er de samme i managementrapporten og det offisielle regnskapet, men managementrapporten baseres på en annen konsolideringsmetode for selskapets felleskontrollerte virksomheter. Oppstillingen i managementrapporten reflekterer andelen av WW gruppens partnerskapsbaserte eierstruktur. Den gir mer utfyllende informasjon om konsernets totale økonomiske resultater oppnådd gjennom de ulike samarbeidsselskapene. Delårsrapporten er avgitt i overensstemmelse med IAS 34 (International Accounting Standard) og i tråd med de regnskapsprinsipper som er beskrevet i årsrapporten for Shipping For 1. halvår 2006 hadde shippingsegmentet et driftsresultat på USD 128,5 millioner (USD 114,8 millioner). Driftsinntektene var på til sammen USD 728,7 millioner (USD 648,8 millioner), mens resultatet før skatt utgjorde USD 100,6 millioner (USD 123,3 millioner). WW har aldri tidligere levert et så godt driftsresultat innen shippingsegmentet sammenlignet med tilsvarende periode tidligere år. Resultat før skatt trekkes ned av et urealisert tap på bunkerssikringer på USD 20 millioner (gevinst USD 34 millioner). Det motvirkes til dels av gevinst på rentesikringsinstrumenter på USD 14 millioner (USD 1,5 millioner) samt en netto positiv effekt på valutaposter. Som rapportert i de siste kvartalene, skyldes det gode resultatet for WWs samlede shippingaktiviteter at markedet fortsatt er sterkt og at lastetilgangen er god på de viktigste transportstrekningene. En effektiv lastesammensetning bidrar også til de positive tallene. Flåteutnyttelsen i Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) (WW eier 50%) er meget høy. Det gode resultatet fremkommer som følge av sterke volumer fra Asia til USA og Europa, i kombinasjon med god utnyttelse av tonnasjen på andre transportstrekninger. Det er fremdeles gode volumer av high and heavy (H&H) samt prosjektlast. WWL er godt posisjonert til å frakte denne lastetypen. Prisene på bunkers og innleid tonnasje er fortsatt høy. Dette medfører at inntektsøkningene for WWL, som delvis er avhengig av å leie inn ekstra tonnasje, i betydelig grad fortrenges av kostnadsøkninger. WWL har i løpet av 2. kvartal fått levert to bilskip, ett bygget ved Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i Korea og ett bygget ved Mitsubishi Heavy Industries (MHI) i Japan. Daewoo skipet er eid av WWs svenske samarbeidspartner Wallenius Lines, mens skipet som er bygget ved MHI er kontrollert av WW. EUKOR Car Carriers (WW eier 40%) fortsetter å levere gode resultater. Hyundai og Kia, som er selskapets viktigste kunder, eksporterte tilsvarende høye volumer i 1. halvår 2006 som 1. halvår EUKOR merker så langt ikke en reduksjon i volumene som følge av at Hyundai og Kia oppretter fabrikker i utlandet. I tillegg til last fra Korea til USA og Europa, opplever EUKOR i økende grad lastetilgang fra Europa tilbake til Korea via Midt-Østen. Dette gir mer optimal utnyttelse av flåten, noe som igjen slår positivt ut i selskapets resultater. 2

3 Frakt fra Asia til Europa og Nord-Amerika forblir de viktigste lasterutene for EUKOR, men frakt til Midt-Østen, Afrika og Sør-Amerika bidrar i økende grad til resultatene. Som følge av høy bunkerspris og noe redusert sikringsgrad, har imidlertid EUKOR økte bunkerskostnader i I april fikk EUKOR levert bilskipet Morning Concert bygget ved Hyundai Heavy Industries i Korea. Skipet har en lastekapasitet på biler og er eid av WW. American Roll-on Roll-off Carrier (ARC) (WW eier 50%) kan også vise til svært gode resultater i 1. halvår Selskapet har god lastetilgang og inntjening på de to viktigste transportstrekningene til henholdsvis Europa og Midt-Østen. ARC opererer åtte skip, hvorav fem går mellom USA og Europa og de resterende tre mellom USA og Midt-Østen. WW, inklusive gruppens samarbeidspartnere, har et nybyggingsprogram som innebærer at 42 nye skip blir levert etter 2. kvartal 2006 frem til og med Nybyggingsprogrammet er siden forrige kvartal utvidet med avtalen WW inngikk i mai om bygging av ytterligere to bilskip ved MHI i Japan. Skipene vil få en lastekapasitet på biler. Den nye avtalen øker serien av søsterskip WW bygger ved MHI verftet til ti. Fire av disse skipene er allerede levert, hvorav ett i 2. kvartal Samarbeidet med MHI er utvidet til også å omfatte utvikling av et nytt design for fremtidens skip, som blant annet innebærer kapasitet for tyngre last og mer effektiv drift. Av de 42 nybyggene i bestilling, står WW for 11 av skipene inkludert de to siste nybyggene fra MHI. Til sammen står WW for levering av 6 skip i Logistikk Etter nedskrivningen av underliggende verdier i eierselskapet til det franske logistikkselskapet Compagnie d Affrètement et de Transport S.A. (CAT) med USD 25 millioner til null hadde logistikk segmentet i 1. halvår 2006 et driftsresultat på minus USD 18,5 millioner (USD 13,2 millioner). Driftsinntektene utgjorde til sammen USD 257,5 millioner (USD 265,4 millioner). Resultatet før skatt for perioden endte på minus USD 20,6 millioner (USD 10,6 millioner). CAT (WWL eier 40%) leverer igjen et negativt resultat, som er noe svakere enn i 1. kvartal. Resultatet preges av reduserte volumer fra Renault. Til tross for positive initiativ rundt CAT, inklusive kostnadsreduksjoner, medfører de fortsatt svake resultatene og den uavklarte finansielle situasjonen at styret i Wilh. Wilhelmsen ASA skriver ned verdien knyttet til underliggende eiendeler i Global Automotive Logistics SAS (GAL= eierselskapet til CAT) med USD 25 millioner til null. Med unntak av CAT utvikler øvrige logistikkaktiviteter seg som forventet. Det er spesielt gode resultater innen undersegmentene terminaler og teknisk service. Logistikktjenestene er inndelt i fem kategorier: Sjøgående transport, terminaler, tekniske tjenester (knyttet til den transporterte lasten på land), innenlandslogistikk og supply chain management. WWs logistikkstrategi tar utgangspunkt i at logistikktjenestene først og fremst skal støtte hovedaktiviteten sjøgående transport, men øvrige logistikktjenester skal også gi tilfredsstillende lønnsomhet alene. 3

4 I tillegg til shipping, vil fokuset innen dette segmentet ligge på terminaler, teknisk service samt supply chain management. Tjenester knyttet til innenlandslogistikk vil leies inn ved behov. WWL tilbyr en dør-til-dør løsning. Dette er et utvidet tjenestetilbud sammenlignet med hva konkurrentene tilbyr og gir kundene mulighet til å løse sine logistikkbehov på en mer kostnadseffektiv måte. Det koreanske logistikkselskapet Glovis (WW eier 20%) leverer tilfredsstillende resultater. Selskapet er ikke påvirket i den daglige driften av etterforskningen av påstandene om finansielle uregelmessigheter innenfor Hyundai Motor Company gruppen (HMC gruppen). Endelig rettslig avklaring av dette forventes i løpet av året. Styreformann Chung Mong-koo i HMC gruppen er løslatt mot kausjon. President Lee Ju-eun i Glovis holdes fortsatt i varetekt. WWL selskapet Vehicle Services Americas (WWL eier 50%) har opplevd noe reduserte volumer som følge av lavere salg for Nissan i Nord-Amerika. Dette har imidlertid hatt marginal resultateffekt for selskapet. De to amerikanske logistikkselskapene, American Auto Logistics og American Logistics Network (WW 50%), leverer fortsatt stabile og gode resultater. Maritime tjenester Segmentet maritime tjenester oppnådde et driftsresultat for 1. halvår 2006 på USD 20,7 millioner (USD 4,4 millioner). Driftsinntektene for samme periode utgjorde USD 289 millioner (USD 75,8 millioner). Resultatet før skatt endte på USD 19 millioner (USD 5,1 millioner). Wilhelmsen Maritime Services (WMS) tar betydelige andeler av et godt marked og salget overstiger forventningene. Marginene er under press og resultatmessig kompenseres ikke dette fullt ut av effektivitetsgevinstene. Underliggende drift i WMS er god og det er forventet at avkastningen vil øke i takt med at integrasjonsgevinstene får effekt. I 2. kvartal lanserte WMS forretningsområdet Barwil Unitor Ships Service, som representerer de sammenslåtte virksomhetene innenfor Barwil og Unitor relatert til salg, service og distribusjon til den seilende handelsflåten. Markedet til forretningsområdet Barwil Unitor Ships Service fortsetter med høy aktivitet og meget godt salg. Det er krevende å slå sammen virksomheter i et marked med høy aktivitet. Forretningsområdet, som er det største innenfor WMS, har betydelige synergigevinster som taes ut fortløpende. Driftsinntektene er gode, men resultatet er ennå ikke helt tilfredsstillende. Forretningsområdet Ship Management, som totalt har rundt 300 skip på management, fortsetter sin gode tilvekst og øker antallet driftskontrakter. Resultatet i 2. kvartal er tilfredsstillende, men lavere sammenlignet med samme periode i Dette skyldes i hovedsak press på marginene. Forretningsområdet Ships Equipment, som er rettet mot verftsindustrien og består av TI Marine Contracting og Unitor Marine Safety, fortsetter sin gode utvikling og har også i 2. kvartal økt sine driftsinntekter sammenlignet med samme periode i Ordreinngangen er meget tilfredsstillende og resultatet overstiger samme periode i fjor. 4

5 Andre aktiviteter I Wilhelmsen Offshore & Chartering inngår Sea Launch og Express Offshore Transport (EOT). WW besørger transport av raketter samt drivstoff for Sea Launch fra Ukraina til Long Beach i California. Konsernet har også management på kommandofartøyet Sea Launch Commander og oppskytningsplattformen Odyssey, som skyter opp satellitter i Stillehavet. EOT (WW eier 50%) ble opprettet i 2005 og startet sin virksomhet i februar Selskapet tilbyr transport av mannskap og forsyninger til oljeinstallasjoner i Asia og Den arabiske gulf. Tungtransportselskapet Dockwise (WW eier 24%) går fortsatt meget godt som følge av det sterke offshoremarkedet. Selskapet har bidratt med et resultat før skatt for 1. halvår 2006 på USD 6,7 millioner (USD 4,5 million). WW og det nederlandske offshoreselskapet Heerema Group ønsker å vurdere strategiske alternativer for Dockwise. Deutsche Bank Securities Inc. er engasjert til å bistå i vurderingen av fremtidige alternativer. Prosessen kan lede frem til et mulig salg av Dockwise. Etter at de mindre aksjonærene ble kjøpt ut, eier WW og Heerema til sammen alle aksjene i selskapet. Dette medfører at WW i juni økte sin eierandel i selskapet fra 21% til 24%. Finans For 2. kvartal utgjorde netto finansposter minus USD 7 millioner (minus USD 8 millioner), hvorav finansielle instrumenter bidro med USD 38 millioner (minus USD 9 millioner). Realisert og urealisert gevinst på valutasikringer utgjorde USD 35 millioner (tap USD 9 millioner). Dette motsvares av et tap på valutaposter med USD 33 millioner (gevinst USD 8 millioner). Realisert og urealisert gevinst på rentesikringsinstrumenter utgjorde USD 16 millioner (tap USD 6 millioner), mens urealisert tap på bunkerssikringer utgjorde USD 13 millioner (gevinst USD 6 millioner). Den realiserte gevinsten på bunkersikringskontrakter på USD 13 millioner (USD 10 millioner) er ført til reduksjon av driftskostnader. Netto finansposter utgjorde 1. halvår minus USD 6 millioner (USD 12 millioner) hvorav finansielle sikringsinstrumenter bidro med USD 65 millioner (USD 16 millioner). Realisert og urealisert gevinst på valutasikringer utgjorde USD 59 millioner (tap USD 19 millioner). Dette motsvares av et tap på valutaposter med USD 50 millioner (gevinst USD 12 millioner). Realisert og urealisert gevinst på rentesikringsinstrumenter utgjorde USD 26 millioner (USD 1 million), mens urealisert tap på bunkerssikringer utgjorde USD 20 millioner (gevinst USD 34 millioner). Den realiserte gevinsten på bunkersikringskontrakter på USD 25 millioner (USD 14 millioner) er ført til reduksjon av driftskostnader. WW kan fortsatt vise til gode resultater fra aksje-, rente- og valutahandel i 2. kvartal samt hittil i år. Dette bidrar positivt til finansinntektene. Høyere amerikansk rente og økt gjeld trekker finanskostnadene opp sammenlignet med tilsvarende perioder i fjor, men effekten blir avdempet av at deler av gjelden er rentesikret på gunstige nivåer. Utbytte WW har en intensjon om å utbetale utbytte to ganger i året. I tråd med WWs utbyttepolitikk ble det besluttet å utbetale NOK 5 per aksje på selskapets generalforsamling 4. mai. Utbytte ble utbetalt 18. mai. 5

6 Fremtidsutsikter WW ASAs styre opprettholder sine fremtidsutsikter fra 1. kvartal, og forventer et resultat for 2006, etter ordinære finansposter, som er bedre enn i Verdien av bunkerssikringer ved utgangen av 2005 utgjorde USD 50 millioner. Ved utgangen av 2. kvartal 2006 var denne verdien redusert til USD 31 millioner. Da denne verdien vil bli redusert til null ved utgangen av 2006, vil resultatet i 2. halvåret påvirkes tilsvarende negativt. Lysaker, 31. juli 2006 Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA Den maritime gruppen Wilh. Wilhelmsen er en ledende internasjonal leverandør av maritime tjenester. Konsernet har ansatte og sysselsetter medarbeidere når deleide selskaper inkluderes. WW har 393 kontorer i 70 land. For mer informasjon, se 6

7 FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 2. kvartal 2006 Management rapportering > Management rapport > Management rapport per forretningsområde > Noter Offisiell delårsrapportering > Resultatregnskap > Balanse > Kontantstrømoppstilling og Egenkapital avstemming > Resultatregnskap per forretningsområde > Noter Pro forma sammenligningstall inklusive Unitor > Resultatregnskap - Pro forma > Balanse - Pro forma > Resultatregnskap per forretningsområde - Pro forma

8 Management report FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 2. kvartal 2006 Management rapportering I Wilh. Wilhelmsen konsernets offisielle delårsrapport er egenkapitalmetoden brukt ved konsolidering av felleskontrollerte selskap. Denne metoden gir et riktig bilde av konsernets finansielle posisjon. Gjennom den daglige driften baserer ledelsen seg imidlertid på proporsjonal metoden som grunnlag for sine finansielle beslutninger. Management rapporteringen av resultatregnskapet er basert på proporsjonal konsolidering av alle vesentlig felleskontrollerte selskap i segmentene Shipping og Logistikk. Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat: I Management rapporten er realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i driftsresultat ved reduksjon av reiseavhengige kostnader. Finansielle instrumenter: Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter.

9 Management rapport ¹ Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader (187) (153) Reiseavhengige kostnader (353) (300) (617) (20) (14) Driftskostnader skip (40) (26) (56) (36) (39) Charter kostnader (73) (75) (157) (66) - Material kostnader (123) - (104) (89) (60) Lønn og andre personalkostnader (174) (122) (305) (146) (143) Andre driftskostnader (292) (276) (571) (37) (36) Avskrivninger og amortisering (73) (72) (151) (25) (0) Nedskrivninger (25) (0) (14) (606) (443) Sum driftskostnader (1 153) (870) (1 974) Driftsresultat (7) (8) Netto finansposter (6) 12 (23) Resultat før skattekostnad (15) (5) Skattekostnad (15) (9) (18) Periodens resultat Herav minoriteter ,74 1,23 Resultat pr. aksje (USD) 2,30 2,65 3,91 0,74 1,23 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 2,30 2,65 3,91 ¹ Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene

10 Management rapport per forretningsområde* TOTAL SHIPPING (1) LOGISTIKK MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 663,7 515, ,7 384,4 329, ,8 133,9 143,1 531,0 147,6 40,3 339,2 (2,2) 3,1 6,7 Primært driftsresultat** 120,2 108,1 396,8 97,4 89,6 357,5 7,5 12,7 43,4 15,8 4,5 1,7 (0,6) 1,3 (5,8) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (62,1) (35,6) (164,6) (28,8) (29,5) (120,0) (28,6) (3,4) (28,9) (3,8) (1,5) (11,3) (0,9) (1,3) (4,4) Driftsresultat 58,1 72,5 232,2 68,6 60,1 237,5 (21,0) 9,4 14,5 12,0 3,0 (9,6) (1,5) (0,0) (10,3) Netto finansposter (6,7) (8,1) (23,1) (15,3) (14,0) (19,6) (1,1) (1,0) (4,7) (3,0) 0,4 (0,2) 12,6 6,5 1,5 Resultat før skattekostnad 51,4 64,4 209,1 53,3 46,1 217,9 (22,1) 8,3 9,8 9,1 3,5 (9,8) 11,1 6,5 (8,8) Skattekostnad (15,1) (5,1) (18,3) 4,2 (0,4) (12,9) (1,2) (2,7) (6,8) (3,0) (0,9) 4,2 (15,1) (1,1) (2,7) Periodens resultat 36,3 59,2 190,8 57,6 45,7 205,0 (23,3) 5,6 3,0 6,1 2,5 (5,7) (4,0) 5,4 (11,5) Herav minoriteter 0,7 0,4 2,9 0,7 0,4 2,9 TOTAL SHIPPING (1) LOGISTIKK MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD Resultatregnskap Driftsinntekter 1 285,5 996, ,7 728,7 648, ,8 257,5 265,4 531,0 289,0 75,8 339,2 10,4 6,1 6,7 Primært driftsresultat** 230,3 198,0 396,8 185,2 174,3 357,5 13,2 20,0 43,4 28,3 7,8 1,7 3,6 (4,2) (5,8) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (97,9) (72,3) (164,6) (56,7) (59,5) (120,0) (31,7) (6,8) (28,9) (7,6) (3,4) (11,3) (1,9) (2,6) (4,4) Driftsresultat 132,5 125,7 232,2 128,5 114,8 237,5 (18,5) 13,2 14,5 20,7 4,4 (9,6) 1,7 (6,7) (10,3) Netto finansposter (5,6) 11,8 (23,1) (27,8) 8,5 (19,6) (2,1) (2,7) (4,7) (1,7) 0,6 (0,2) 26,1 5,3 1,5 Resultat før skattekostnad 126,9 137,5 209,1 100,6 123,3 217,9 (20,6) 10,6 9,8 19,0 5,1 (9,8) 27,9 (1,5) (8,8) Skattekostnad (14,6) (9,2) (18,3) 9,4 (2,0) (12,9) (1,9) (4,4) (6,8) (5,7) (1,6) 4,2 (16,4) (1,3) (2,7) Periodens resultat 112,4 128,3 190,8 110,1 121,3 205,0 (22,5) 6,2 3,0 13,3 3,5 (5,7) 11,5 (2,7) (11,5) Herav minoriteter 1,5 0,9 2,9 1,5 0,9 2,9 1 Salgsgevinst på MUSD 8,2 knyttet til salg av skip i 3 kvartal salg av Resolve (tidligere Tanabata) fra Wilhelmsen Lines AS (100%) og Honor (tidligere Takasago) fra Wilhelmsen Lines Shipowning AS (100%) til Fidelio Ltd. Partnership (50% eierskap). 2 Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal Salgsgevinst ved salg av crewbåt er inkludert med MUSD 0,7 pr. 4. kvartal Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller i Singapore inkludert med MUSD 7,0 i 1. kvartal * Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene ** Realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i primært driftsresultat

11 Noter - Management rapport Netto finansposter Finans 4,4 6,0 Avkastning finansforvaltning 11,9 9,2 22,3 4,7 2,5 Renteinntekter 8,9 4,6 13,0 (19,6) (16,1) Rentekostnader (40,6) (30,6) (69,8) (1,2) 0,1 Andre finansposter (1,0) 0,2 (0,9) (33,3) 8,1 Netto valuaposter (50,1) 12,4 27,8 Finansielle instrumenter (12,8) 6,4 Markedsjust. bunkerssikringskontrakter (20,3) 34,1 26,4 15,7 (5,8) Rentesikringsinstrumenter 26,0 1,2 11,0 6,8 (2,6) Valuta derivater 11,2 (4,1) (10,9) 28,6 (6,7) Valuta og rentesikringsinstrumenter 48,4 (15,2) (42,0) (6,7) (8,1) Netto finansposter (5,6) 11,8 (23,1) Finansielle Instrumenter (Består av både markedsverdijusterte- og realiserte- valuta, rente og kryss rente- og valutasikringsinstrumenter i tillegg til markedsverdijusterte bunkers sikringer*) Management rapport MUSD Q Q Q Q YTD REALISERT 12,3 7,1 19,5 MARKEDSVERDIJUSTERT 14,7 31,2 45,9 SUM 27,1 38,3 0,0 0,0 65,4 Management rapport MUSD Q Q Q Q YTD REALISERT 3,8 2,1 0,5 (1,9) 4,5 MARKEDSVERDIJUSTERT 21,0 (10,9) 13,3 (43,3) (19,9) SUM 24,8 (8,8) 13,8 (45,2) (15,5) * Realiserte bunker sikringer (Inkludert under driftskostnader) Management rapport MUSD Q Q Q Q YTD REALISERTE BUNKER SIKRINGER 12,3 12,5 24,7 * Realiserte bunker sikringer (Inkludert under driftskostnader) Management rapport MUSD Q Q Q Q YTD REALISERTE BUNKER SIKRINGER 4,8 9,5 12,3 13,1 39,6

12 OFFISIELLT FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 2. kvartal 2006 Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat : I den offisielle delårsrapporteringen er bunkersikringsinstrumentene (1) presentert som finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter : Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter. (1) Bunker hedgene er per i dag i sin helhet knyttet til operasjonene i Felleskontrollerte selskaper som i følge offisiell delårsrapportering konsolideres etter Egenkapitalmetoden - altså inkludert i Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap

13 Resultatregnskap Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter (1) 27 Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte sels Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader - (2) Reiseavhengige kostnader (0) (2) (3) (8) (11) Driftskostnader skip (17) (18) (35) (1) (0) Charter kostnader (1) (2) (5) (66) - Material kostnader (123) - (104) (58) (33) Lønn og andre personalkostnader (113) (67) (188) (26) (13) Andre driftskostnader (54) (30) (95) (13) (13) Avskrivninger og amortisering (25) (26) (56) (0) (0) Nedskrivninger (0) (0) (0) (171) (72) Sum driftskostnader (333) (145) (485) Driftsresultat Netto finansposter 25 2 (5) Resultat før skattekostnad (15) (3) Skattekostnad (23) (4) (10) Periodens resultat Herav minoriteter ,74 1,23 Resultat pr. aksje (USD) 2,30 2,65 3,91 0,74 1,23 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 2,30 2,65 3,91

14 Balanse Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Pensjonsmidler Investeringer i tilknyttede selskap Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Varelager Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld *) Pr eier konsernet egne aksjer med samlet pålydende ca. USD 5.7 millioner.

15 Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (181) (52) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (10) 123 Kontanter og kontantekvivalenter IB Kontanter og kontantekvivalenter UB Wilh. Wilhelmsen konsern Avstemming egenkapital Egenkapital i begynnelsen av perioden Resultat Dividend payment (37) (30) Kildeskatt (1) Implementering IAS 39 - Finansielle instrumenter 1 Finansielle instrumenter, sikrings bokføring 8 1 Kjøp av egne aksjer (8) Opsjoner 2 2 Omregnings-/andre differanser 39 (17) Egenkapital i slutten av perioden

16 Resultatregnskap per forretningsområde TOTAL SHIPPING (1) LOGISTIKK MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 210,9 133,3 690,4 78,1 78,8 322,1 (23,3) 5,6 3,0 147,6 40,3 339,2 8,5 8,6 26,1 Primært driftsresultat 52,6 74,1 261,2 61,0 62,6 262,1 (23,3) 5,6 3,0 15,8 4,5 1,7 (0,9) 1,3 (5,6) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (12,6) (12,6) (55,6) (8,2) (9,8) (39,7) (3,8) (1,5) (11,3) (0,6) (1,3) (4,6) Driftsresultat 40,0 61,4 205,6 52,8 52,8 222,4 (23,3) 5,6 3,0 12,0 3,0 (9,6) (1,5) (0,0) (10,3) Netto finansposter 11,3 0,9 (4,8) 1,7 (6,1) (6,1) (3,0) 0,4 (0,2) 12,6 6,5 1,5 Resultat før skattekostnad 51,3 62,3 200,8 54,5 46,7 216,4 (23,3) 5,6 3,0 9,1 3,5 (9,8) 11,1 6,5 (8,8) Skattekostnad (15,0) (3,1) (9,9) 3,0 (1,0) (11,3) (3,0) (0,9) 4,2 (15,1) (1,1) (2,7) Periodens resultat 36,3 59,2 190,8 57,6 45,7 205,0 (23,3) 5,6 3,0 6,1 2,5 (5,7) (4,0) 5,4 (11,5) Herav minoriteter 0,7 0,4 2,9 0,7 0,4 2,9 TOTAL SHIPPING (1) LOGISTIKK MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD Resultatregnskap Driftsinntekter 443,2 275,3 690,4 158,0 177,0 322,1 (22,5) 6,2 3,0 289,0 75,8 339,2 18,8 16,3 26,1 Primært driftsresultat 135,1 155,9 261,2 126,3 146,0 262,1 (22,5) 6,2 3,0 28,3 7,8 1,7 3,0 (4,2) (5,6) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (24,9) (25,9) (55,6) (15,9) (19,9) (39,7) (7,6) (3,4) (11,3) (1,4) (2,6) (4,6) Driftsresultat 110,2 130,1 205,6 110,4 126,1 222,4 (22,5) 6,2 3,0 20,7 4,4 (9,6) 1,6 (6,7) (10,3) Netto finansposter 25,2 2,0 (4,8) 0,8 (3,9) (6,1) (1,7) 0,6 (0,2) 26,1 5,3 1,5 Resultat før skattekostnad 135,4 132,1 200,8 111,1 122,3 216,4 (22,5) 6,2 3,0 19,0 5,1 (9,8) 27,8 (1,5) (8,8) Skattekostnad (23,0) (3,8) (9,9) (1,0) (1,0) (11,3) (5,7) (1,6) 4,2 (16,3) (1,3) (2,7) Periodens resultat 112,4 128,3 190,8 110,1 121,3 205,0 (22,5) 6,2 3,0 13,3 3,5 (5,7) 11,5 (2,7) (11,5) Herav minoriteter 1,5 0,9 2,9 1,5 0,9 2,9 1) Salgsgevinst på MUSD 8,2 knyttet til salg av skip i 3 kvartal salg av Resolve (tidligere Tanabata) fra Wilhelmsen Lines AS (100%) og Honor (tidligere Takasago) fra Wilhelmsen Lines Shipowning AS (100%) til Fidelio Ltd. Partnership (50% eierskap). 2) Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal Salgsgevinst ved salg av crewbåt er inkludert med MUSD 0,7 pr. 4. kvartal ) Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller i Singapore inkludert med MUSD 7,0 i 1. kvartal 2006.

17 Noter Netto finansposter Finans 4,4 6,0 Avkastning finansforvaltning 11,9 9,2 22,3 4,1 2,6 Renteinntekter 8,1 5,0 12,7 (9,4) (6,9) Rentekostnader (20,9) (13,0) (33,9) (1,0) 0,0 Andre finansposter (0,4) 0,1 (0,4) (30,0) 8,9 Netto valuaposter (39,4) 16,7 35,8 Finansielle instrumenter 0,0 0,0 Markedsjust. bunkerssikringskontrakter 0,0 0,0 0,0 13,9 (4,6) Rentesikringsinstrumenter 22,4 0,5 5,9 5,0 (0,6) Valuta derivater 7,7 (0,9) (7,1) 24,4 (4,6) Valuta og rentesikringsinstrumenter 35,9 (15,6) (40,1) 11,3 0,9 Netto finansposter 25,2 2,0 (4,8)

18 PRO FORMA FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 2. kvartal 2006 Proforma sammenligningstall som følge av Unitor oppkjøpet: Unitor ASA er konsolidert fra tidspunktet WW-gruppen oppnådde bestemmende innflytelse (15 Juli 2005). Etter regnskapsloven ( 7-4) og IFRS er det krav om å utarbeide proforma sammenligningtall mot tidligere perioder. Det er gjort følgende forutsetninger ved utarbeidelsen av proforma sammenligningtall: % av Unitors resultat og balanse er konsolidert; - Unitors resultat og balanse er regnet om fra NOK til USD med henholdsvis gjennomsnittlig og balansedagens valutakurs; - Allokering av merverdier og finansiering av oppkjøpet er omregnet til kurs på overtagelsestidspunktet; - Proforma finansiering for de sammenlignbare periodene er beregnet med 58 % lån og 42 % trukket av likvider.

19 Resultatregnskap Pro forma sammenligningstall - inklusive UNITOR Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter (1) 27 Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte se Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader - (2) Reiseavhengige kostnader (0) (2) (3) (8) (11) Driftskostnader skip (17) (18) (35) (1) (0) Charter kostnader (1) (2) (5) (66) (58) Material kostnader (123) (111) (225) (58) (53) Lønn og andre personalkostnader (113) (109) (233) (26) (28) Andre driftskostnader (54) (59) (126) (13) (15) Avskrivninger og amortisering (25) (31) (61) (0) (0) Nedskrivninger (0) (0) (0) (171) (167) Sum driftskostnader (333) (331) (687) Driftsresultat (1) Netto finansposter 25 (1) (8) Resultat før skattekostnad (15) (5) Skattekostnad (23) (7) (13) Periodens resultat Herav minoriteter ,74 1,32 Resultat pr. aksje (USD) 2,30 2,79 4,05 0,74 1,32 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 2,30 2,79 4,05

20 Balanse Pro forma sammenligningstall - inklusive UNITOR Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Pensjonsmidler Investeringer i tilknyttede selskap Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Varelager Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen ALEXANDER MARESCA SITE MANAGER WILHELMSEN MARINE CONSULTANTS Tonnasjesituasjonen for bil- og ro-ro skip er stram. For å håndtere WWs kunder og deres fremtidige ønsker er

Detaljer

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Amarante S. Carvalho, 2. maskinist, M/V Talisman Gunnar O. Gartland, Kaptein, M/V Talisman Arvin P. Salgado, 4. maskinist, M/V Talisman FINANSIELL KALENDER 2005 09.05 Generalforsamling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Kistefos årsresultat 2014

Kistefos årsresultat 2014 REGNSKAP 2014 Regnskap 2 Kistefos årsresultat 2014 Årsresultatet i Kistefoskonsernet ble for 2014 NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Nøkkeltall. Nøkkeltall. Styrets beretning. Årsregnskapet. Noter. Konsernsjefens og styrets erklæring. Revisjonsberetning

Innholdsfortegnelse. Nøkkeltall. Nøkkeltall. Styrets beretning. Årsregnskapet. Noter. Konsernsjefens og styrets erklæring. Revisjonsberetning Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 4 16 25 41 Nøkkeltall Styrets beretning Årsregnskapet Noter Konsernsjefens og styrets erklæring 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter millioner NOK 3

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Skipsholding 1 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte shipping-prosjektene: SeaBird... 11 Sallaum

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer